close

Enter

Log in using OpenID

ČETVRTI RAZRED - Gwinnett County Public Schools

embedDownload
Plan i Program u državnim
školama Gwinnett Kantona, od K
(vrtića)-12-og razreda, zove se
Academic Knowledge and Skills
(AKS). AKS za svaki level razreda
detaljno objašnjava bitne stvari
koje se očekuju od učenika da
nauči i savlada u odgovarajućim
razredima ili predmetima. AKS
nudi solidnu osnovu na kojoj
nastavnici mogu graditi bogata
iskustva u učenju. Nastavnici
koriste vodič za nastavni plan i
program, udžbenike, tehnologiju i
druge materijale za podučavanje
AKS-a kako bi bili sigurni da svaki
učenik/ca uči do svog potencijala.
Plan i Program, tj. The Academic
Knowledge and Skills (AKS),
razvijen je od strane naših
nastavnika, sa učešćem naših
roditelja i zajednice, kao odgovor
na misiju Državnih Škola Gwinnett
Kantona.
ČETVRTI RAZRED
AKS Brošura za Roditelje
Misija Državnih Škola Gwinnett
Kantona je da se postigne
izvrsnost u akademskom znanju,
vještinama i ponašanju za svakog
učenika, te da to rezultira u mjeri
poboljšanja za standarde lokalne,
nacionalne i svjetske klase.
Čitajte da biste saznali više o tome
šta će Vaše dijete naučiti u
četvrtom razredu i kako možete
podržati svoje dijete u učenju kod
kuće. Preporučujemo Vam da
razgovarate sa svojim djetetom o
tome šta on ili ona uči.
DOBRODOŠLI U
ČETVRTI RAZRED!
Akademsko Znanje i Vještine
Academic
Knowledge
and Skills
2011-12
AKS Brochure – 4th Grade – Bosnian/Serbian/Croatian
1
Engleski Jezik
Naučiti kako čitati i pisati je osnova za sva učenja. U cetvrtom razredu, učenici rade na vještinama čitanja i pisanja koje će ih dovesti do
uspjeha u kasnijim stupnjevima obrazovanja. Naime, fokus je na analizi riječi, kao i čitanje i pisanje sa tačnim izražavanjem. Učenici koriste
čitanje i pisanje tokom školskog dana kao dio engleskog jezika, matematike, prirodnih i društvenih nauka pri aktivnostima u učionici.
Aktivnosti uključuju dijeljenje zajedničkog iskustva u čitanju i pisanju, horsko čitanje, čitanje u maloj skupini, neovisno čitanje i pisanje-sve
to u učionici i za vrijeme Writing Workshop, tj u radionici za pisanje.
Do kraja četvrtog razreda od učenika se očekuje da:
• Da počnu koristiti riječi, patern u riječima i značenje riječi da bi čitko čitali i razumjeli pročitano;
• Da počnu koristiti gramatiku za level u kom se nalaze i spelovanje u pisanju ;
• Da počnu sticati vještine doživotnog čitatelja i pisca, kao npr. da sami odaberu knjigu, da sami isprave pogreške prilikom čitanja i
pisanja, druženje s vršnjacima i slušanje o čitanja i pisanja; i
• Koristiti čitanje i pisanje za komunikaciju putem slušanja, govorenja i izvođenja.
Uravnotežena Pismenost
Nastavnici slijede ove principe da utvrde najbolje nastavne metode, strategije i materijale kako bi se zadovoljile potrebe naših učenika:
• Učenje čitanja i pisanja je složen proces s mnogo aspekata.
• Čitanje i pisanje su doživljaj jezika, a ne samo izolirano vježbanje vještina.
• Čitanje i pisanje su međusobno povezani oblici komunikacije koji proizlaze iz slušanja i govorenja.
• Ne postoji "jedan način" za podučavanje iz čitanja ili pisanja. Nastavnici će uključivati širok izbor strategija da nauče svakog učenika.
• Učenje čitanja i pisanja se javlja uz razvojne faze napredovanja.
• Sva djeca mogu učiti čitati i pisati uz ovaj razvojni progres s odgovarajućim prilagođavanjem
• Znajući kako se svako dijete razvija i kako omogućuje nastavnicima procjenu, planiranje i učenje na odgovarajući način.
• Djeca trebaju biti u prostoru gdje su izloženi knjigama.
• Čitanje i pisanje za i sa djecom trebalo bi se dogadati svaki dan.
• Svaki dan, djeca trebaju imati mogućnost za čitanje materijala koji su oni sami odabrali i da pišu o temama koje su sami odabrali.
• Čitanje i pisanje su prisutni u svim predmetima.
Slušanje, Govorenje i Posmatranje
Djeca četvrtog razreda slušaju i pišu o raznim književnim oblicima, kao što su priče i pjesme, u žanru fikcije i nofikcije. To uključuje
narodne price, biografije i izvještaje. Uče da slušaju pažljivo kako bi mogli odgovoriti na pitanja i upute. Učenici komuniciraju s opisnim
jezikom u odnosu na iskustvo, prepričavajući priče. Analiziraju razne literarne i neliterarne elemente, kao što su likovi, mjesto radnje, radnja,
tema, razlog/efekat, kao i o glavnoj ideji i detaljima.
Čitanje
Strategije i Razumijevanje
Učenici četvrtih razreda čitaju i analiziraju različite vrste literarnih i informativnih tekstova. To uključuje priče, narodne priče, novinske
vijesti i izvještaje. Učenici porede teme sa ličnim iskustvima i razvijaju dobre veze. Od učenika četvrtih razreda očekuje se da na svom levelu
čitaju sa tačnošću, odgovarajućom brzinom i izražavanjem da bi razumjeli pročitani tekst.
Rad sa riječima, rječitost i rječnik
Do kraja godine, učenici četvrtog razreda trebaju biti u mogućnosti da čitaju i speluju riječi sa zadanog spiska i da češće koriste riječi u
pisanju. Pitajte nastavnika Vašeg djeteta za spisak ovih riječi. U toku četvrtog razreda, nastavnici ocjenjuju znanje učenika za te riječi i
njihovu sposobnost da ih koriste u čitanju i pisanju.
Pisanje
U ovim godinama, učenici pišu izmišljene i neizmišljene priče koje imaju odgovarajući uvod, razradu i zaključak. Učenici četvrtih razreda
koriste elemente stilskog pisanja, kao npr. svjesnost publike, glas i bogata opisna upotreba jezika da bi pisanje bilo interesantno i
informativno. Koriste na svom levelu odgovarajuću gramatiku, speling, upotrebu velikog slova i znakova interpunkcije u pisanju i u stanju
su da pregledaju i dorade vlastite radove.
AKS Brochure – 4th Grade – Bosnian/Serbian/Croatian
2
Predložene Knjige za Vaše Dijete koje je u Četvrtom Razredu
Porch Lies: Tales of Slicksters, Tricksters, and Other Wily Characters
The Cricket in Times Square
Henry Huggins
Beezus and Ramona
The Magic School Bus Lost in the Solar System
James and the Giant Peach
Math Curse
Jumanji
Shiloh
Bunnicula Meets Edgar Allan Crow
Veći Izbor divnih Knjiga za Djecu
Georgia Book Award Books:
www.coe.uga.edu/gcba
100 Best Books:
www.teachersfirst.com/100books.cfm
American Library Association Notable Books for Children:
www.ala.org/ala/awardsgrants
\
Savjeti za Roditelje kako Postići Pismenost kod Djece
•
•
•
Vaše dijete bi možda moglo uživati čitanje i diskusiju o knjizi sa prijateljima. Provjerite sa školama i bibliotekama za ovu mogućnost i
pomozite djetetu da počne njegov/njen vlastiti klub.
Čitajte dnevno kao porodica. Čitajte omiljenu knjigu iz svog djetinjstva.
Dajte knjige kao posebne poklone i pomozite djetetu da izgradi vlastitu biblioteku.
__________________________________________________________________________
Matematika
Kroz matematički program GCPS’ od K (vrtica) –12 razreda, učenici postaju biti sigurni u sebe i kompetentni u rješavanju matematskih
problema.. Oni će biti u mogućnosti izračunati i duboko konceptualno razumijevati brojeve. Učenici će kritički misliti. Oni će prenijeti svoje
misli i matematičko zaključivanje na odgovarajući način dok se pripremaju za takmičenje na globalnoj razini.
Plan i program za učenike četvrtih razreda fokusira se na vještine procesiranja, brojeve i računske radnje, geometriju (oblike), mjerenje i
vrijeme i algebru (paterne). Po završetku četvrtog razreda učenici bi trebali znati slijedeće:
• Računske radnje— sabiranje, oduzimanje, množenje i dijeljenje— sa perfektnim znanjem;
• Dodati i oduzeti decimalne razlomke i miješane brojeve sa zajedničkim imeniocem;
• Pri računanju koristiti računske radnje po redu, uključujući zagrade;
• Koristiti usmenu matematiku i strategije procjene pri računanju;
• Mjeriti tezinu i masu;
• Koristiti standardne i metričke jedinice za mjerenje objekata i njihove težine u gramima, kilogramima, uncama, poundima i tonama;
• Klasifikovati geometrijske figure, uključujući četvorougaone figure (paralelograme, kvadrate, pravougaonike, trapezoide i romb);
• Grafički prikazati brojeve u paru na koordinatama;
• Koristiti simbol za predstavljanje različitih količina; i
• Analizirati i porediti karakteristike grafika.
Učenici četvrtih razreda koriste bezbroj strategija i sprava dok savladavaju matematiku. Koriste razne prezentacije da bi demonstrirali znanje,
kao npr stvarno/sa slikom, usmeno/pismeno i kroz brojeve/podatke. Učenici koriste grafike, skale i modele za razlomke. Koriste tehnologiju,
podatke i strategije za rješavanje problema.
AKS Brochure – 4th Grade – Bosnian/Serbian/Croatian
3
Savjeti iz Matematike za Roditelje
•
•
Tražite grafike u novinskim pričama. Pričajte o tome kako se koriste i šta znače.
Kad sipate gorivo u rezervoar, pitajte dijete da izračuna milje.
__________________________________________________________________________
Prirodne Nauke
Učenici četvrtih razreda ipitivanjem istražuju Zemlju, život i nauku o fizici. Učenici počinju formulisati zaključke naučnog ispitivanja na
osnovu rezultata eksperimentisanja. Počinju organizovati svoja posmatranja i podatke kroz tabele i grafike. Učenici prepoznaju ulogu
zaključaka i pretpostavki pri naučnom ispitivanju. Koriste podatke da bi podržali svoje zaključke.
Karakteristike Prirodnih Nauka
Organizacija podataka i isticanje relacija između mjerenih promjenljivih veličina je veoma važna istraživačka osobina u četvrtom razredu.
Učenici koriste naučne sprave/alate za mjerenja. Uče kako napisati upute koje mogu biti praćene pri naučnom ispitivanju. Djeca crtaju skice
da bi dodatno objasnili naučno posmatranje.
Vrste Prirodnih Nauka
Prirodne Nauke o Zemlji
Učenici četvrtih razreda uče o komponentama solarnog sistema.. Porede Zemlju sa ostalim planetama. U periodu sezone, učenici uče o
sazvježđu i o šablonima zvijezda. Učenici četvrtih razreda objašnjavaju ciklus dana i noći i uče o poziciji i seriji mjesečevih faza. Skupljaju
podatke da bi predvidjeli vremenska događanja i sezonske promjene.
Prirodne Nauke o Životu
Učenici četvrtih razreda uče o ekološkom sistemu iz Prirodnih Nauka o životu. Kreiraju “lanac hrane” da bi odredili proizvođača, potrošača i
truljenja u sistemu. Učenici ispituju faktore koji afektiraju preživljavanje i izumiranje organizama.
Prirodne Nauke o Fizici
Učenici ispituju ponašanje svjetlosti koristeći ogledala, sočiva i prizme. Učenici četvrtih razreda ispituju kako je zvuk proizveden i kako zvuk
putuje kroz čvrste mase, tečnosti i gasove. Učenici demonstriraju vezu između sile i kretanja. Biće u stanju da identifikuju ulogu jednostavne
mašine koja pomaže da rad bude lakši.
Savjeti iz Prirodnih Nauka za Roditelje
•
•
Dozvolite djetetu da koristi džepnu lampu i tako ispita ponašanje svjetlosti . Osvjetlite različite predmete i zabilježite rezultate, — refleksiju,
prelamanje ili absorbiranje.
Posmatrajte izvještaj o vremenu sa djetetom. Pitajte dijete da objasni simbole koji se koriste na mapi za vremensku prognozu i da
pretpostavi kakvo će biti vrijeme za dolazeći dan.
__________________________________________________________________________
Nauka o Društvu
Program iz predmeta Nauka o Društvu u GCPS ' sistemu priprema učenike da sudjeluju kao konstruktivni građani u demokratskom društvu.
Učenici razumiju svoju ulogu i odgovornosti kao građanin. Uči se o Američkoj baštini , njenim ulogama i odgovornosti u svijetu. Učenici
povezuju prošlost sa sadašnjošću. Oni uče sličnosti i razlike među narodima, kulturama i narodima svijeta. Učenici interpretiraju karte i
globuse, obrađuju informacije, te rješavaju probleme. Teme izučavanja uključuju: Vjerovanja i ideje koje utiču na odluke i zakone, i
vjerovanja određuju donošenje odluka; sukobi uzrokuju promjene, kultura je proizvod društva, akcije utiču na društvo, i kretanje ideja i ljudi
utiče na sviju.
AKS Brochure – 4th Grade – Bosnian/Serbian/Croatian
4
Interpretativne Vještine/Gdje Živimo/Privatne Financije
Učenici četvrtih razreda proširuju njihovo razumijevanje mapa i uticaj geografije na istorijska i trenutna događanja. Učenici pravilno
formulišu istraživačka pitanja. Oni interpretiraju crtane filmove sa političkom temom. Učenici identifikuju elemente ličnog budžeta i
objašnjavaju važnost trošenja novca i odluke za štednjom.
Naši Narodi
Učeći predmet Nauka o Društvu učenici, od K (vrtića) – 5-og razreda, fokusiraju se na Našu Baštinu, učeći u 4-om razredu geografiju i
istoriju Ujedinjenih Američkih Država. Učenici uče o kulturi Indijanaca i o evropskim istraživačima u Sjevernoj Americi. Uče o kolonijama
Amerike i američkoj revoluciji, kao i našoj novoj naciji i zapadnoj ekspanziji. Priče o pokretima reformacije ilustruju pozitivne crte
karaktera. (Pogledajte sekciju Character Education da saznate više o ovom što je naglašeno).
Građanski Savjeti za Roditelje
•
•
Vrednujte razgovor i razgovarajte o vrijednostima. Pričajte s Vašom djecom o njihovom danu. U našim dnevnim životima imamo šansu da
diskutujemo o vrijednostima kao što su pravičnost, nepristrasnost i odgovornost.
Koristite porodični odmor da naučite više o geografiji i istoriji Sjedinjenih Američkih Država.
__________________________________________________________________________
Likovna Umjetnost i Muzičko Obrazovanje
Likovna Umjetnost
Od 3-5-og razreda učenici likovne umjetnosti izoštravaju vjestine posmatranja i povećavaju tehničke vještine. Kroz ponavljanje gradiva u
osnovnoj školi, učenici savladavaju koncept umjetnosti. Primjećuju različitosti između svjetskih umjetničkih radova i radova kroz vijekove.
Iz istorije o likovnoj umjetnosti djeca uče o pokretu Realizma, Ekspresionizma i Strukturalizma.
Učenici četvrtih razreda koriste širi domet događanja i javnosti. Dok učenici uče o umjetnosti kreiraju svoj vlastiti rad. Oni proizvode crteže,
uljane slike, skulpture, otiske, grnčariju, umjetnost na platnu i digitalne prizore. Učenici istražuju u svojim radovima boju, formu, vrijednost
promjene, kontrast, dizajn, kompoziciju i strukturu, Koriste tehnologiju da bi kreirali umjetnost.
Opšti Predmet Muzičkog Obrazovanja
Muzički program za učenike od 3-5-og razreda kreira osnovu muzičkog obrazovanja na koju se nastavlja obrazovanje u osmogodišnjoj školi.
Učenici doživljavaju različite stilove muzike slušanjem, kretanjem, kreiranjem, pjevanjem i sviranjem instrumenata. Diskusije i razmišljanje
podržavaju njihovo muzičko razumijevanje.
Učenici uče kako pjevati u kanonu, eko pjesmu i pjesmu sa partnerom. Izvode individualno i u grupi. Djeca kreiraju jednostavne kompozicije
i kompozicije uz pratnju. Kreiraju pokrete muzičke dramatizacije i interpretacije.
Učenici četvrtih razreda su izloženi muzici različitih kultura i vremenskim periodima. Oni identifikuju kompozitore i kompozicije. Djeca
istražuju razliku između muzike i razlike u vokalima. Učenici uče kako muzički elementi, kao što su melodija i ritam, doprinose karakteru
kompozicije. Oni identifikuju porodicu muzičkog instrumenta kroz zvuk i viđenje. Učenici cetvrtih razreda počinju učiti kako čitati muziku,
uključujući note, skale i muzičke simbole.
Savjeti iz Likovne i Muzičke Umjetnosti za Roditelje
•
•
•
U periodu kad se pokloni daju, ohrabrite Vaše dijete da napravi sam/a neki poklon za rođake i prijatelje koristeći vještine koje je naučio/la
na času likovne umjetnosti.
Potražite orkestralne i simfonijeske predstave za djecu. Vrlo često dirigent govori o instrumentima koji se koriste za određenu kompoziciju.
Igrajte se igrice “name that artist” gledajući na stoliću za kafu knjigu umjetnosti iz određenog perioda i umjetničkog pokreta.
__________________________________________________________________________
AKS Brochure – 4th Grade – Bosnian/Serbian/Croatian
5
Zdravlje i Fizičko Obrazovanje
Zdravlje
Na časovima predmeta o Zdravlju, učenici uče kako živjeti zdravim stilom života i smanjiti rizike povezane s bolešću i ozljedama. Također,
uče o posljedicama nezdravog ponašanja. Učenici uče da budu odgovorni za svoje odluke i akcije i da razumiju kakav uticaj imaju na druge.
Svake godine, učenici uče odgovarajuće lekcije o emocionalnom zdravlju, o odnosima medu ljudima, prehrani, dobrobiti fizičke aktivnosti,
suzbijanju zlouporabe opojnih droga, osnovu ljudske anatomije i o ličnom zdravlju i sigurnosti.
Učenici četvrtih razreda razumiju proceduru prve pomoći u hitnim slučajevima krvarenja. Lekcije se fokusiraju na to koliko je za zdravlje
važno odmarati se, odabrati pravilnu ishranu i rekreirati se. Učenici uče kako razviti lični cilj da budu zdravi. Uče o ulozi varenja. Učenici
prepoznaju kako spriječiti različite bolesti i oboljenja. Učenici četvrtih razreda mogu objasniti efekat droge i duhana. Razumiju kako se
koriste lijekovi koji se kupuju bez recepta. Učenici identifikuju načine kako riješiti konflikte bez tuče. Razumiju važnost pažnje, obzira i
poštovanja prema samim sebi i drugima. Učenici četvrtih razreda razvijaju generalno razumijevanje o fizičkim i psihičkim promjenama u
pubertetu.
Fizičko Obrazovanje (PE)
Fizički/tjelesni odgoj naglašava trajanje u vježbanju, fizičku aktivnost i razvoj vještina. Kroz pažljivo planiranu nastavu, učenici uče o
važnosti tjelesne aktivnosti, za njihovo zdravlje i za njihov uspjeh u školi. Nastavni plan i program promovira povećane sposobnosti u
vježbanju uporedo sa sticanjem vještina i fizičkim razvojem.
Na času fiskulture učenici uče o fizičkim aktivnostima koje unapređuje njihovo zdravlje. Učenici razvijaju vještine kao što su bacanje,
hvatanje, udaranje i gadanje raznih predmeta. Koriste prihvatljivo ponašanje u grupama. Što više pokreta i motoričkih sposobnosti, skakanje,
prevrtanje, balansiranje, zaustavljanje i ponovno kretanje i promjene smjera su vrlo bitan dio plana i programa djece u cetvrtom razredu.
Savjeti iz Predmeta o Zdravlju i Fizičkog Obrazovanja za Roditelje
•
•
•
Pričajte s Vašim djetetom o piramidi ishrane i donošenju odluke za zdravu hranu.
Ohrabrite dijete da bude fizički aktivno, bilo u organizovanom sportu, s prijateljima ili porodičnim izletima.
Sa odgovarajućom knjigom za njihove godine, počnite razgovor kod kuće o tome kako se dječaci i djevojčice mijenjaju u pubertetu.
__________________________________________________________________________
Specijalni Programi i Usluge
Školski sistem pruža niz specijalnih programa i usluga, uključujući Title I program, ESOL Program (Engleski za djecu čiji maternji
jezik nije engleski), specijalno obrazovanje, obrazovanje za nadarenu djecu i alternativni obrazovni program . Smjernice, socijalni
rad i psihološke usluge pružaju učenicima sve što je potrebno za emocionalne i fizičke potrebe, zajedno sa uslugama medicinske
klinike za sve učenike, kao i specijaliziranu njegu za medicinski krhku djecu. Program zdrave hrane prisutan je u kafeteriji svake
škole u Gwinnett Kantonu. Neki programi i usluge su uslovljeni i zahtijevaju testiranje za prijem. Na ovoj stranici, saznajte više o
nekim od tih programa i usluga.
Obrazovanje Nadarene Djece
Program za obrazovanje nadarene djece u GCPS sistemu, u osnovnoj školi pod nazivom FOCUS, pruža akademski izazov za djecu koja su
intelektualno napredna. Program nudi vrijedne mogućnosti učenja koji su napredni u sadržaju i imaju ubrzan tempo rada. Svi predmeti ovog
programa nude iskustva koja proširuju GCPS 'AKS nastavni plan i program. Ta iskustva pomažu učenicima da razviju strategiju i proces
razmišljanja. Nastavu vode nastavnici koji su kvalifikovani za ovaj program. Da bi učenici bili uključeni u ovaj program moraju ispuniti
uslove na nivou države. Obadvoje, i učenikova aktivnost i rezultati na nacionalnoj procjeni koriste se za određivanje djetetovog sudjelovanja
u programu.
AKS Brochure – 4th Grade – Bosnian/Serbian/Croatian
6
Specijalno Obrazovanje i Psihološke Usluge
GCPS ' Department of Special Education and Psychological Services tj. Zavod za specijalno obrazovanje i psihološku usluge u Državnim
Školama Gwinnett Kantona, počinje se fokusirati na potrebe obrazovanja učenika sa invaliditetom vec od njihove 3-e godine života. Učenici
koji primaju usluge u ovom program imaju fizička, mentalna i emocionalna oštećenja. Moraju ispuniti uslove koji su postavljeni od strane
Departmenta za Obrazovanje u Georgia. Državne Škole Gwinnett Kantona (GCPS) pružaju sveobuhvatno posebni obrazovnim program i
usluge, uključujući procjene i intervencije.
Časovi Engleskog Jezika za Djecu čiji Engleski nije Maternji jezik (ESOL)
Omogućene su instrukcije engleskog jezika za učenike čiji primarni jezik ili jezik kojim govori kod kuće nije engleski, te zbog nedostatka
znanja engleskog jezika ograničava uspješno sudjelovanje u razredu. ESOL upute odnose se na slušanje, govorenje, čitanje i pisanje
engleskog jezika.
Predmet o Karakteru Obrazovanja
Školski sistem podržava mandat od Georgia General Assembly zahtijevaju ći da sve škole uvedu predmet o karakteru obrazovanja. Društvo i
kultura se vežu zajedno kroz zajedničke niti koje vode načinu življenja, rada i učenja Ova zajednička uvjerenja uče se kod kuće i ojačavaju
se kroz zajednicu, škole, vjerske ustanove i grupe koje su na usluzi mladima. Te temeljne postavke su vodič načina kako nastavnici školskog
sistema u Gwinnett Kantonu poučavaju i način na koji školski sistem vrši posao poučavanja i učenja. Karakter obrazovanja temeljito je
ugrađen u AKS nastavnog plana i programa.
Savjetovanje
Savjetnici rade sa porodicama i nastavnicima da se uklone prepreke pri postizanju uspjeha učenika. Oni su dostavili sveobuhvatan i razvojno
prigodan program koji uključuje predavanja na području akademskih i životnih vještina i karijere. Savjetnici grade čvrste veze sa svojim
učenicima u učionicama i kroz malo grupno i individualno savjetovanje.
Tehnologija/Informacije & Medijsko Opismenjavanje
Medijski program škole pridonosi akademskom obrazovanju Vašeg djeteta te ga/je priprema da živi i radi u naše drustvu koje je ispunjeno sa
informacijama. Dostupni resorsi uključuju knjige i časopise za užitak čitanja i istraživanja, on-line katalog za pronalaženje materijala i
kompjuteri preko kojih je dostupan internet i online za nastavna sredstva i za odgovarajuću dob starosti. U GCPS Media Center, tj.
bibliotekama su zaposleni kvalifikovani sa državnim certifikatom stručnjaci i bibliotekari koji podržavaju učenje i ohrabruju doživotno
čitanje. Stručnjak iz biblioteke surađuje s nastavnicima kako bi Vaše dijete naučilo locirati, analizirati, vrednovati, interpretirati i
komunicirati informacije i ideje.
AKS Brochure – 4th Grade – Bosnian/Serbian/Croatian
7
__________________________________________________________________________
Savjeti za roditelje kako pomoći djetetu da bude uspješno u četvrtom razredu
Istraživanja pokazuju da, kada su roditelji uključeni u obrazovanje njihove djece kod kuće, njihova djeca imaju bolje rezultate u školi.
Kada su roditelji uključeni u školi, uspjeh njihove djece se ističe i škole koje pohađaju postaju još jače.
“Be There” je nacionalni pokret koji inspiriše roditelje da postanu više uključeni u obrazovanje svog djeteta/djece i u njihovoj školi.
Momenti učenja su svuda. Možete biti omiljeni učitelj Vašeg djeteta radeći svakodnevnu rutinu …... vožnja u automobilu, priprema obroka,
kupovina ili rad kućanskih poslova. Dole navedeni i kroz brošuru navedeni savjeti su kako pomoći Vašem djetetu da bude uspješno u
cetvrtom razredu. Potražite više korisnih savjeta na web-stranici školskog sistema i web-stranici Vaše lokalne škole.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Čitajte, pričajte i slušajte Vaše dijete često i u vezi raznih tema.
Podržite prirodnu ljubav za učenjem kod Vašeg četvrtačića. Prepoznajte znatiželju i naporan rad. Neka Vaše dijete zna da je njegov/njezin
akademski uspjeh važan za Vas
Ostanite u kontaktu sa nastavnikom Vašeg djeteta. Učestvujte na sastancima za roditelje i nastavnike— na jesen i proljeće— da
diskutujete o uspjehu Vašeg djeteta.
Pričajte sa djetetom o čemu uči u školi. Koristite ovu brošuru kao preporuku. Možete naći kompletan AKS, tj Plan i Program za uzrast djece
iz drugog razreda na školskoj web-stranici (www.gwinnett.k12.ga.us).
Naglasite važnost redovnog pohađanja nastave i dolaska na vrijeme. Naglasite da je škola porodični prioritet i da je važno biti u razredu
svaki dan.
Budite informisani šta se dešava u školi i u razredu. Čitajte školske novine i izvještaj sa ocjenama.
Pitajte da pogledate radove svog djeteta. Čuvajte uzorke tako da možete vidjeti i slaviti postignuti uspjeh Vašeg djeteta u toku školske
godine.
Postanite dio PTA (sastanci sa nastavnicima). Ako možete, volontirajte u školi.
Dajte djetetu dnevne odgovornosti, kao npr. šta obući u školu, servirati sto za jelo ili namjestiti krevet.
Potičite zdrave navike, kao što je zdrava hrana, dovoljno se odmarati, redovno spavati i biti fizički aktivan. Pricajte sa djetetom o licnoj
higijeni.
10 stvari koje možete uraditi da budete “Be There”, tj. prisutni za svoje dijete
BUDITE…
• Roditelj koji sudjeluje… Budite pažljivi, svjesni i zajedno
• Uzor… Brinite se za dijete, budite uključeni, utjecajni
• Navijač… Budite roditelj koji podržava, koji je pozitivan, zabavan
• Partner… Ohrabrujte dijete, radite zajedno
• Njihov omiljeni nastavnik… Budite uz dijete u momentima učenja
• Prijateljski kritičar… Budite strpljivi, prihvatljivi, fleksibilni
• Savjetnik… Budite spremni da pomognete, pričajte o svom iskustvu
• Dobar sagovornik… Pričajte sa djetetom, slušajte, ostanite povezani
• Životni saputnik u učenju… Budite znatiželjni, dijelite, čtajte zajedno
• Zastupnik… Za Vaše dijete, za školu, zajednicu, javno obrazovanje
__________________________________________________________________________
AKS Brochure – 4th Grade – Bosnian/Serbian/Croatian
8
O Testiranju
Državne Škole Gwinnett Kantona mjere postignut uspjeh učenika na razne načine kako bi se osiguralo da učenici
uče/savladavaju nastavni plan i program. Naša procjena programa pomaže nastavnicima praćenje akademskog
napretka učenika. Procjena podataka i informacija ukazuje na učenikove prednosti i slabosti. Ovaj fokus omogućuje
nastavnicima planiranje sa ciljem da se postigne uspjeh učenika.
Testiranje koje se zahtjeva za učenike 4-og razreda
Svi učenici 4-ih razreda u Džordžiji radiće na proljeće test pod nazivom Criterion-Referenced Competency Tests
(CRCT).
CRCT
CRCT Testovi sa višestrukim izborom odgovora pokazuju šta učenici trebaju znati i šta su u stanju da urade na kraju
četvrtog razreda bazirano na državnom planu i programu pod nazivom Georgia Performance Standards (GPS).
(Gwinnett’s AKS, tj. Obrazovni plan i program Gwinnett Kantona je uključen i slijedi poslije državnog plana i programa,
tj. GPS curriculum.) Učenici četvrtih razreda rade CRCT testiranje iz čitanja, engleskog jezika, matematike, poznavanja
prirode i poznavanja društva. Od učenika se očekuje da zadovolje ili polože gradivo razreda u kom se trenutno nalaze
iz svakog CRCT testa da bi mogli postići uspjeh u školi.
Uslovi za prelazak u 5-i (peti) razred
Da bi stekao/la pravo za prelazak u 5-i razred, učenik/ca 4-og razreda mora imati prolazne
ocjene na svakom predmetu CRCT podtestova Criterion-Referenced Competency Tests
(CRCT): čitanje, engleski jezik, matematika, poznavanje prirode i poznavanje društva. *Ako
dijete ne položi sve zahtjevane predmete na CRCT podtestovima i tako stekne uslove za
prelazak u slijedeći razred, on/ona će imati šansu da preko ljeta ponovo radi tesove. Učenik/ca
koji nakon ponovnog ljetnjeg trestiranja ne zadovolje uslove prelaska u slijedeći razred neće
biti promovisani u 5-i razred. Kroz prelazni program u idućoj godini, učenik/ca će dobiti
dodatnu pomoć.
Gwinnett County
Public Schools
437 Old Peachtree Road, NW
Suwanee, GA 30045
www.gwinnett.k12.ga.us
* Obavijest: Učenicima specijalnog obrazovanja prelazak u slijedeći razred biće odreden
individualno, na osnovu Individualized Education Program (IEP). Prelazak učenika u slijedeći
razred, čije znanje engleskog jezika je ograničeno (Limited English Proficiency; LEP), odlučuje
njegov/njen AKS Intervention and Modification Plan, tj. Prilagodeni Plan i Program ili preporuka
English Language Learner (ELL)/Test Participation Committee, tj. ELL Tima/Odbora za
Testiranje.
Juli 2011
-----------------------------------------------------------------------------
Obavijest roditeljima i starateljima djece 4-og (četvrtog) razreda o uslovima prelaska u slijedeći razred
Molim Vas potpišite i vratite nastavniku Vašeg djeteta. Ako imate pitanja kontaktirajte nastavnika i/ili zamjenika
direktora škole.
Razumijem da moje dijete, da bi steklo pravo prelaska u slijedeći razred a koje je upisano u 4-i razred mora imati
prolazne ocjene na svakom predmetu CRCT podtestova Criterion-Referenced Competency Tests (CRCT): čitanje,
engleski jezik, matematika, poznavanje prirode i poznavanje društva.* Ako dijete ne položi sve zahtjevane predmete na
CRCT podtestovima i tako stekne uslove za prelazak u slijedeći razred, on/ona će imati šansu da preko ljeta ponovo radi
tesove. Učenik/ca koji nakon ponovnog ljetnjeg trestiranja ne zadovolje uslove prelaska u slijedeći razred neće biti
promovisani u 5-i razred. Kroz prelazni program u idućoj godini, učenik/ca će dobiti dodatnu pomoć.
* Obavijest: Učenicima specijalnog obrazovanja prelazak u slijedeći razred biće određen individualno, na osnovu Individualized
Education Program (IEP). Prelazak učenika u slijedeći razred, čije znanje engleskog jezika je ograničeno (Limited English
Proficiency; LEP), odlučuje njegov/njen AKS Intervention and Modification Plan, tj. Prilagođeni Plan i Program ili preporuka English
Language Learner (ELL)/Test Participation Committee, tj. ELL Tima/Odbora za Testiranje.
_________________________________________________ _____________________________________________________
Potpis roditelja
Datum
Ime učenika (pišite štampanim slovima)
AKS Brochure – 4th Grade – Bosnian/Serbian/Croatian
9
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
48
File Size
1 580 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content