close

Enter

Log in using OpenID

03 Zabavna Gramatika 2

embedDownload
Ove godine u~imo latinicu
Abeceda {tampanih slova latinice
Abeceda pisanih slova latinice
2
1. MOJE DRU[TVO I JA
Ve`bamo:
Evo druge
gramatike,
za drugake.
Druga ti je,
druga~ija.
U dru{tvu }e{
biti finom:
sa Anom
i Tintilinom.
‡ pisawe velikog slova
‡ obave{tajne, upitne i zapovedne re~enice
‡ pravilno pisawe re~enica
Tvoj zadatak }e biti:
‡ da napi{e{ ~estitku drugu ili drugarici za
polazak u drugi razred
‡ da napi{e{ recept
‡ da sastavi{ zagonetke
3
Ovo sam ja u drugom razredu
ime i prezime
nadimak
mesto u kojem `ivim
fotografija
ulica i broj
{kola i razred
telefon
potpis
Ovo sam ja sa drugovima
4
Drugarska strana
Pro~itaj pesmu.
Napi{i sa ~ime se dobar drug poredi u pesmi.
Drugarska
Dobar drug ti vredi vi{e
i od sunca i od ki{e,
i od {ume i od hleba ‡
dobar drug ti uvek treba.
Napi{i nadimke kojima oslovqava{
najboqeg druga ili drugaricu.
Pero Zubac
Napi{i jednu razbrajalicu koju izgovara{ kada se
igra{ sa drugarima.
Napi{i svom drugu ili drugarici ~estitku za polazak
u drugi razred. Pazi na velika slova.
Napi{i jednu poslovicu o
drugarstvu.
5
Pisawe recepta, sastavqawe poslovica i pitalice
Pitaj nekog druga koje je wegovo omiqeno jelo. Neka ti izdiktira {ta je sve potrebno
za pripremawe tog jela. Zapi{i taj recept.
ra
va
ot
a
Le
pa
dolijao.
Li
ja
o
oz
gv
lijao
mu
dobrim
.
de
dobro
na
vra}a
re~
~ini
Ko
at
se
vr
pa
.
Sastavi tri poslovice od zadatih re~i.
Razmisli i odgovori na pitalice:
1. [ta je na svetu najboqe i najgore?
2. [ta je najsla|e na svetu?
3. [ta je najbeqe na svetu?
4. [ta je najbr`e na svetu?
(mu, nad, re}e{, ~er)
6
Poslovice i zagonetke
Napi{i pravilno slede}e poslovice. Pazi na veliko slovo!
mu drug ko ne lud budi je.
ku}u a bra}a neslo`na grade, slo`na razgra|uju.
se mu ~ini, vra}a dobrim dobro ko.
zanata od goreg nema inata.
Sastavi zagonetke za:
7
Re~enice
koje volim da ~ujem
koje ne volim da ~ujem
Obave{tewa ‡ na kraju re~enice kao ma~ka stoji ___________. Smisli i napi{i svoje primere.
Za ve~eru }emo napraviti pala~inke.
Ti ni{ta ne zna{.
Nemate ni{ta za doma}i.
Pitawa ‡ na kraju stoji ___________. Smisli i napi{i svoje primere.
@eli{ li celu ~okoladu?
Za{to si opet nevaqala?
Ho}e{ li da se igramo loptom?
Naredbe ‡ na kraju stoji _____________. Smisli i napi{i svoje primere.
Molim te, donesi mi sok!
Govorna ve`ba.
8
Odmah do|i ku}i!
Kada zavr{i{ sa pisawem, uradi slede}u ve`bu:
izgovaraj re~enice glasno, izra`avaju}i razna
ose}awa ‡ ne`nost, radost, mir, qutwu.
2. [TA OSE]AM, [TA OSE]A[
Ve`bamo:
‡ obave{tajne, upitne, zapovedne re~enice
Tvoj zadatak }e biti:
‡
‡
‡
‡
da re{i{ rebus
da napi{e{ pitawa koja automobil postavqa pu`u i pu` automobilu
da odgovori{ na pitawa na sme{an na~in
da sastavi{ pri~u o veverici na osnovu pitawa
9
Napi{i kako se ose}a{:
kad ~uje{ qubazne re~i
kad ~uje{ grube re~i
Smisli i napi{i.
Neko ti qubazno ka`e:
Neko ti se grubo obrati:
Ti odgovara{:
Ti odgovara{:
Re{i
rebus.
(.aravto atarv anedzovg ~er apeL)
10
OBAVE[TAJNE RE^ENICE
Prepi{i re~enice pravilno. Pazi na upotrebu velikog slova i ta~ke.
Da ti pri~am pri~u
bilajednatetkaimala
jeba{tuuba{tije
klupanaklupije
ta{nauta{nije
~etkasadadatipri~am
pri~uispo~etka
Ovde ima __ e __ __ obave{tajnih re~enica.
Obave{tewa
Zavr{i zapo~ete obave{tajne re~enice.
Besan sam kada
Qut sam kada
Tu`an sam kada
Veseo sam kada
Obave{tajne re~enice su one re~enice
kojima se ne{to saop{tava. Na kraju
obave{tajnih re~enica stoji t __ __ __ a.
11
UPITNE RE^ENICE
Da te pitam...
1. Koji led nije smrznut?
.
Led koji nije smrznut je
2. Kad se najboqe vide lete}i tawiri?
Lete}i tawiri se najboqe vide kad
.
zagolica{
3. Kakav je crnac kad iza|e iz vode?
.
Kad iza|e iz vode, crnac je
4. Na {ta miri{e{ kad iza|e{ iz apoteke?
Kad iza|e{ iz apoteke, miri{e{ na
.
5. Za{to ~ovek dr`i vazu na ormanu?
^ovek dr`i vazu na ormanu da bi ~uo
.
kad se
(arenlek, ejibzar, delgop, rakom, son)
Upitne re~enice su one kojima se ne{to pita, a na kraju pitawa stoji u
Smisli i napi{i {ta pitaju
jedan drugog (napi{i samo pitawa).
Pu` pita automobil:
12
Automobil pita pu`a:
1.
1.
2.
2.
3.
3.
k.
ZAPOVEDNE RE^ENICE
Tintiline, uspori!
TINTILINE,
[email protected]!
SA^EKAJ ME,
MOLIM TE.
TINTILINE, PAZI!
VIDI KAKO
JURIM!
TINTILINE,
USPORI!
SLEDE]I PUT BUDI
[email protected]!
UH, UH!
JAO!
Zapovednim re~enicama iskazuju se zapovest, dozvola, molba i zabrana.
k.
Na kraju zapovednih re~enica stoji u
Napi{i zapovedne re~enice koje
ne voli{ da ~uje{ u igri na snegu.
Napi{i zapovedne re~enice koje
uop{te ne voli{ da ~uje{.
13
Pitawa i odgovori
Postavi tri pitawa ovom zecu.
Odgovori na sme{an na~in.
Za{to je led hladan?
Za{to je mleko belo?
Za{to je paradajz crven?
Za{to ma~ka mjau~e?
Sastavi pri~u o veverici na osnovu ovih pitawa.
Moj naslov: Pri~a o veverici
1. [ta je veverica na{la?
2. Gde je to odnela?
3. Koga je srela?
4. O ~emu su razgovarali?
5. [ta je na kraju bilo?
14
Tvoj naslov:
3. KO DOBRO ^INI, DOBRIM MU SE VRA]A
Pro~itaj pesmu.
Posteqa za zeku
Ve`bamo:
‡
‡
‡
‡
Molim te, o mamice,
daj mi malo slamice
da je za mog zekana
posteqica mekana,
glasove i slogove
pisawe re~ce li i re~ce ne
potvrdne i odri~ne re~enice
pisawe dve ta~ke i zareza
Tvoj zadatak }e biti:
‡ da re{i{ ukr{tenicu
‡ da popuni{ tabelu ‡ {ta ko ume
‡ da napi{e{ kako bi nekoga ne{to zamolio
da mi beli zeka moj
ne na`uqi repi} svoj.
Gvido Tartaqa
Napi{i {ta je dete ose}alo prema zecu.
Opi{i kako se ono brinulo o wemu.
Napi{i kako bi se ti brinuo o zecu.
15
Lepo pona{awe
Kako se obra}a{ prodavcu kad ho}e{ ne{to da kupi{?
[ta }e{ re}i drugu ili drugarici ako `eli{ da idete da se igrate?
Kako }e{ se nekome izviniti ako ga slu~ajno zgazi{?
Kako }e{ nekoga zamoliti da ti pozajmi kwigu?
Kako }e{ zamoliti nastavnika da ti objasni ne{to {to ti nije dovoqno jasno?
Kako }e{ zamoliti roditeqe da te puste da ide{ da se igra{ sa dru{tvom?
Kako bi se zahvalio nekome ko ti je pomogao kad si se spotakao i pao na igrali{tu?
Kojim re~ima bi ute{io druga koji nije umeo da re{i neki zadatak iz matematike?
16
Glasovi i slogovi
Podeli re~i na slogove i upi{i u kvadrate
koliko slogova ima svaka re~.
Za svaki broj re{ewa iz kvadrata odredi
posebnu boju. Zatim tim bojama na crte`u oboj ona
poqa koja su ozna~ena odgovaraju}im brojevima
iz kvadrata. Dobi}e{ sliku jedne `ivotiwe.
Od ~ega je sastavqena pri~a
Popuni ovu pitalicu.
Bio car ~i~a Mi~a
i gotova pri~a.
Od ~ega je sastavqena
pri~a?
‡ Od _ _ ~ _ _ _ c _.
Od ~ega su sastavqene
re~enice?
‡ Od _ _ _ i.
Od ~ega su sastavqeni
slogovi?
‡ Od _ _ _ s _ _ _.
Bio
Od ~ega su glasovi?
‡ I oni su od ne~ega,
ne znam da ti ka`em,
a ne}u da la`em.
car
2
~i~a
1
Mi~a
i
A od ~ega su
sastavqene re~i?
‡ Od _ _ _ g _ _ _.
7
1
1
2
gotova
4
cela
5
6
1
3
2
pri~a.
Re{i ukr{tenicu.
11.
1.
2.
3.
1. znaci kojima se zapisuju glasovi
2. !
3. mogu sami da stoje, mogu da se pevaju,
mogu sami da ~ine slog
4.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
5. stoji na kraju obave{tajne re~enice
6. suglasnik, 21. slovo azbuke
7. suglasnik, 16. slovo azbuke
8. suglasnik, 10. slovo azbuke
9. suglasnik, 27. slovo azbuke
10. ?
11. glasovi koji ne mogu da se pevaju
17
PISAWE RE^CE LI I RE^CE NE
Da li su im hranu dali?
LI se pi{e odvojeno u
upitnim re~enicama.
LI je upitna re~ca.
Da li ti je hladno?
Mo`e{ li da do|e{?
NE se pi{e odvojeno
od re~i koje
ozna~avaju radwu.
Danas ne idem u {kolu.
NE se pi{e
sastavqeno s re~ima
kojima se ne{to
opisuje.
To je neodgovorno
pona{awe.
Ovde postavi pitawa o veveri}ima.
18
Ovde napi{i odgovore.
1. [ta li se nalazi u granama jele?
1. Tu je veveri~je gnezdo.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
POTVRDNE I ODRI^NE RE^ENICE
Potvrdne
su one re~enice kojima
se ne{to tvrdi.
Odgovori na pitawa potpunim re~enicama.
1. Mogu li slonovi da lete?
2. Znaju li psi da plivaju?
3. Umeju li kowi da se pewu na drvo?
4. Znaju li kowi da plivaju?
5. Umeju li ma~ke da se pewu na drvo?
6. Mogu li slonovi da hvataju ribu?
Odri~ne
su one re~enice kojima
se ne{to odri~e.
Ovde pi{i potvrdne re~enice.
Ovde pi{i odri~ne re~enice.
[ta oni umeju da rade
Pitaj svoje drugove {ta ko ume i popuni tabelu.
ve{tine imena 1. da pliva
2. da roni
3. da vozi bicikl
4. da se skija
5. da napravi kajganu
Ana
zna
zna
ne zna
ne zna
zna
Izvedi zakqu~ak u vezi sa sprovedenom anketom:
potvrdnim re~enicama
odri~nim re~enicama
19
DVE TA^KE I ZAREZ
Kada re|am i nabrajam,
zarezima re~ odvajam.
Ispred toga stavqam zna~ke
od dve ta~ke.
Smisli i napi{i {ta
Tintilin ima u torbi.
Molba
Napi{i kako bi zamolio Anu da na izlet ponese i loptu.
Kako bi je zamolio da se zajedno igrate?
20
4. MA [TA MI RE^E
Pro~itaj pesmu.
Stra{an lav
Bio jednom jedan lav...
Kakav lav?
Stra{an lav,
narogu{en i qut sav!
Ve`bamo:
‡ re~i koje ozna~avaju bi}a, predmete i
pojave ‡ imenice
‡ pisawe velikog slova
‡ re~i koje ozna~avaju radwu ‡ glagoli
Tvoj zadatak }e biti:
Stra{no, stra{no!
I{ao je na tri noge,
gledao je na tri oka,
slu{ao je na tri uva...
‡
‡
‡
‡
da re{i{ ukr{tenicu
da re{i{ rebus
da napi{e{ pri~u od zadatih re~i
da sastavi{ bajku o Crvenkapi
Stra{no, stra{no!
Zubi o{tri, pogled zao,
on za milost nije znao!
Stra{no, stra{no!
Dok ga Brana
jednog dana
nije gumom izbrisao.
Stra{no, stra{no!
Du{an Radovi}
Smisli i napi{i tri imena za ovog stra{nog lava.
21
IMENICE
Imenice su re~i koje ozna~avaju bi}a, predmete i pojave.
Igrajmo se Na slovo, na slovo ‡ pazi na veliko slovo!
qudi
na
slovo
imena
Aleksandar
A
B
V
G
D
\
E
@
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
nadimci
Aca
nazivi
`ivotiwa
nazivi
biqaka
nazivi
predmeta
antilopa
ananas
avion
Re{i ukr{tenicu.
Vodoravno
naziv jedne vrste povr}a
mu{ko ime
za~in
deo pisma
1.
2. 3.
4.
1.
2.
Uspravno
naziv re~ne ribe
naziv predmeta kojim se
tresu tepisi
naziv biqke qutog korena /
drugo ime za osu
naziv za jednu vrstu povr}a
3.
I
\
4.
Od ponu|enih re~i sa~ini re~i koje imenuju qude koji vr{e neku radwu.
put
putnik
22
voz
izlet
fudbal
planina
kow
VELIKO SLOVO
Ako pravilno napi{e{ velika i mala slova
i unese{ u kvadrati}e slova iz kqu~a, dobi}e{ jednu zagonetku i weno re{ewe.
Samo jedan
Svaka reka kao ___eka,
Svi gradovi kô ___radovi,
al’ jedna je ___orava
jedino je ___raqevo,
Samo jedno ___ele \u{a,
samo jedna ___vca Tr{a,
i planina kô ___lanina,
a sela su kao ___ela,
___isac Gaja
nigde kao __vala.
nigde takvo ___akovo.
i ___ec Baja.
Jezera su kô ___ezera,
Na duwi je mnogo ___uwa,
al’ drugo je ___kadarsko,
al’ ih bere moja ___uwa,
a i mora kao ___ora,
na vi{wi je sto ___i{awa,
samo jedno ___adransko.
pa ih moja ___i{wa sawa.
Zato {to je samo jedan,
ali li~an, ali vredan,
tu pravilo va`i ovo:
veliko mu pi{i slovo.
Prepi{i zagonetku i weno re{ewe.
J
g
d v
K m S
a
j
a w a
A p M r d D s
p
o
k O k
T
v l o
z
l V v
o
t
i { w a
u
a
Re{i rebus.
(jamZ }ivonavoJ navoJ)
23
GLAGOLI
Glagoli su re~i koje ozna~avaju radwu.
Pogledaj pa`qivo slike, pa
napi{i glagole u vezi s wima.
2.
2.
3.
4.
4.
Podvuci i prepi{i
glagole koji
ozna~avaju kretawe.
5.
6.
6.
5.
Ide
Sastavi i napi{i glagole.
za
s
od
po
uz
iz
+ leti =
pre
na
+ gazi =
24
3.
1.
1.
^ekam dugo
‡ ne dolazi.
Da l’ bauqa,
puzi, lazi?
Hramqe, klip{e
il’ trapuwa,
mili, klima,
{eta, luwa?
[to ne hoda
i pe{a~i,
stupa, gazi
i taban~i?
[to ne grabi,
tr~i, `uri,
poskakuje,
bri{e, juri?
Ka`u: „Ide!“
Al’ ga nema,
a meni se
ve} i drema.
‡ bauqa
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
Pisawe pri~e
Napi{i pri~u u kojoj }e{ pomenuti slede}e imenice:
planina
zec
jagode
oblak
(naslov)
25
Pisawe bajke
Sastavi bajku o Crvenkapi prema datim naslovima.
Pokloni za baku
U bakinoj ku}i
Susret s vukom
Sti`e lovac
Ovde nacrtaj jednu scenu iz bajke.
Vukov tajni plan
26
5. PORODI^NO STABLO
Pro~itaj pesmu.
Moja k}i
Masla~ak bi
pred wom klekô
Ve`bamo:
‡ glavni delovi re~enice ‡ subjekat i predikat
‡ pisawe znaka navoda
Tvoj zadatak }e biti:
kad se ona
poqem {eta!
Ja sve strepim
da je neko
‡ da pomogne{ Tintilinu da izve{tava o
fudbalskoj utakmici
‡ da napi{e{ reklamu za prodaju obu}e
‡ da re{i{ slagalicu
‡ da sastavi{ zagonetke
ne ubere
mesto cveta!
Dobrica Eri}
Pesnik upore|uje svoju k}er sa
masla~kom. Napi{i sa kojim bi
cvetom uporedio svakog od ~lanova
svoje porodice.
Ovde nacrtaj nekog ~lana svoje porodice.
sebe sa ‡
majku sa ‡
_______ sa ‡
_______ sa ‡
_______ sa ‡
_______ sa ‡
27
GLAVNI DELOVI RE^ENICE ‡ SUBJEKAT I PREDIKAT
Subjekat kazuje ko vr{i
radwu, o kome ili o ~emu
se u re~enici govori.
Ana
Tintilin
To{a
u~i.
spava.
prede.
Predikat kazuje {ta radi
subjekat.
Napi{i ko {ta naj~e{}e radi u tvojoj ku}i.
Ko radi?
(subjekat)
[ta radi?
(predikat)
Mama
kuva.
Ko radi?
(subjekat)
[ta radi?
(predikat)
Sastavi re~enice u kojima }e navedene re~i biti subjekti.
Re~enice potom pove`i u kratku pri~u.
pu`
28
zec
auto
{uma
Na fudbalskoj utakmici
Pomozi Tintilinu da od ovih re~i sastavi re~enice.
Ko radi?
(subjekat)
[ta radi?
(predikat)
Pavle
ska~e.
Ko radi?
(subjekat)
[ta radi?
(predikat)
Marko
29
Kako oni izgledaju ‡ pro~itaj opis i zavr{i zapo~ete crte`e.
1.
2.
3.
4.
Ona ima dugu plavu talasastu kosu, velika usta i kestewaste o~i.
On nosi nao~are, ima duge brkove, kratku crnu kovrxavu kosu i crne o~i.
Ona ima pege na licu, mala usta, kratku ri|u ravnu kosu i plave o~i.
On ima sitne zelene o~i, mala usta, veliki povijen nos i dugu sme|u talasastu kosu.
2.
1.
Nacrtaj i opi{i druga ili
drugaricu i brata ili sestru.
3.
4.
Posmatraj ma~ku ili psa,
pa ih opi{i po planu.
Naslov
1. Ime i rasa:
2. Du`ina i boja dlake:
3. Osobine:
Moj drug
ili drugarica
Moj brat
ili sestra
4. [ta radi kad se raduje (o~i, rep, glas):
5. [ta radi kad se quti:
6. [ta jede:
7. Kako spava:
8. Kako se igra:
30
ZNACI NAVODA
Me|u znake navoda ili navodnike stavqamo ne~ije ta~no navedene re~i.
Zamisli da nosi{ cipele obu}aru. Napi{i o ~emu s wim razgovara{.
Ti:
Obu}ar:
Ti:
Obu}ar:
Ti:
Zamisli da neki ~ovek mo`e da razume pse}i jezik. Smisli razgovor izme|u ~oveka i psa.
^ovek:
Pas:
^ovek:
Pas:
^ovek:
Zamisli da su se tvoja dva psi}a, Mi}a i Ki}a, potukla.
Smisli razgovor izme|u tebe i wih.
Ti:
Mi}a:
Ki}a:
Ti:
Mi}a:
Ki}a:
31
Smisli i napi{i reklamu za prodaju obu}e.
Zagonetna slagalica
Smisli i napi{i zagonetke:
1. Oko pawa dva lokvawa.
2. Okrugla je, slu`i za igru.
3. Na glavi je ‡ kapa nije.
4. Kad ne{to izjavi{, na kraj je stavi{.
5. Nare|uje, uzvikuje, a kapetan nije.
6. Na nozi je ‡ ~izma nije.
7. Dva brata, jedan pupak.
8. Uz pitawe i on pita.
8.
1.
za metlu
2.
3.
4.
5.
6.
7.
32
M
E
za ogledalo
6. KAKO SE RASTE
Ve`bamo:
Tvoj zadatak }e biti:
‡ rod i broj imenica
‡ pravo i prenosno zna~ewe re~i
‡ obave{tajne, upitne, zapovedne
re~enice
‡
‡
‡
‡
‡
‡
da re{ava{ rebuse
da napi{e{ sme{nu pri~u
da {aqivo odgovara{ na pitawa
da sastavi{ pri~u po slikama
da napi{e{ basnu
da re{i{ ukr{tenicu
Ovde nacrtaj i kratko opi{i sebe.
ti kao beba
ti sada
ti kad poraste{
33
Napi{i velika i mala slova i znake . ! ?
Torta od {argarepe
Devoj~ica pita pekara:
‡ ___olim vas, imate li tortu od ___argarepe
‡ ___zvinite, nemamo ‡ ka`e pekar
___utradan devoj~ica opet pita:
‡ ___olim, imate li ___ortu od ___argarepe
‡ ___zvinite, nemamo ‡ ka`e pekar
___e|utim, pekar je ~vrsto re{io da takvu ___ortu
odmah napravi.
___re}eg dana ___evoj~ica opet pita:
‡ ___mate li tortu od ___argarepe
‡ E, evo imamo ‡ ka`e ___ekar uzbu|eno
‡ Je li da je bqak ‡ pita ___evoj~ica
U slede}em nizu izraza i re~enica podvuci {est re~i koje nisu upotrebqene u pravom
ve} u prenosnom zna~ewu. Te iste re~i upi{i u tabelu.
izvori znawa
kora hrasta
bunari `eqa
oblaci briga
rudnici mudrosti
Planinar je stigao na vrh.
Neki po{tari iz prvog razreda javili su u~iteqici
ko je razbio prozor.
Olovke su nove.
Neke ajkule iz IV2 su mi se podsmevale.
u
1.
i
2.
l
3.
r
4.
r
5.
6.
r
Re{i rebuse.
34
(alurf, anfork, alebazI, karotu)
Sme{na strana
Sastavi sme{nu pri~u o petli}ima prema ovim slikama.
Odgovori {aqivo na slede}a pitawa.
1. [ta je klupa?
2. [ta je sto?
3. [ta je {kola?
4. [ta je park?
35
Sastavi pri~u po slikama.
Naslov:
Tvoj naslov:
(smisli)
36
Gavran i lisica
Napi{i novu basnu o tome kako je gavran nadmudrio lisicu.
Podvuci u svojoj pri~i re~enicu kojom po~iwe zaplet.
Smisli sme{na imena:
za gavrana
za lisicu
Govorna
ve`ba
Sa svojim drugom ili
drugaricom odglumi
razgovor izme|u
gavrana i lisice.
37
ROD IMENICA
Imenice mogu biti mu{kog, `enskog ili sredweg roda.
Kako se raste?
Rod imenica
(nastavi daqe)
(nastavi daqe)
mu{ki rod
`enski rod
sredwi rod
TAJ
TA
TO
ma~ak
ma~ka
ma~e
Kad ma~e poraste, bi}e
ma~ak ili ma~ka.
Kad pa~e poraste, bi}e
Kad gu{~e
Kad }ur~e
Kad jagwe
Kad jare
Kad prase
Kad lane
Kad Ana poraste, bi}e `ena,
ba{ kao i mama wena.
A Tintilin?
Odredi jo{ i ovo: Kog su roda (m., `. ili s.): vir (m.) i voda ( ),
nebo ( ), zemqa ( ), sneg ( ) i blato ( ), kwiga ( ), papir ( ),
ruka ( ), zlato ( ), jelo ( ), jela ( ), jelen ( ), jelak ( ), kora ( ),
koren ( ), koral ( ), korak ( )?
38
BROJ IMENICA
Imenice mogu biti u jednini ili u mno`ini.
U parku
Na prvoj slici vidim:
1.
jedno drvo
Na drugoj slici vidim:
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
5.
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
10.
10.
dva drveta
39
Re~enica i pitina ukr{tenica
Obave{tewa
Pitawa
1. Bila jedna pita,
pojela je ma~ka,
a na kraj re~enice
stavqena je
t __ __ __ a.
2. ‡ Da l’ je ostalo i za mene
par~e pite?
‡ Ko je pojeo moju pitu?
Ja se pitam,
onda stavqam
u __ __ __ __ __ k.
Zapovesti, zabrane
3. ‡ Ostavite celu pitu samo meni!
‡ Ne dirajte!
Uzvikujem, nare|ujem
kao kakav narednik,
a na kraju, mesto pite,
stoji mirno
u __ __ __ __ __ __ k.
5
3
4
2
1
5
Veliko i malo slovo
5. Ako ho}e{ ovu pitu,
dva par~eta slatka, fina
za tebe i Tintilina,
treba re}i jo{ i ovo:
na po~etku re~enice,
imena i prezimena
v __ __ __ __ __ je
__ l __ v __.
Govorna
ve`ba
40
Nabrajawa
4. Kad sam gladan, pa dozivam
i nabrajam razne pite:
bundevaru, jabukaru,
savija~u, sirwa~u,
iza svake ove pite
zarezujem
z __ __ __ z.
Re~enicu: „Vi{e nema pite!“ izgovori glasno uz iskazivawe razli~itih ose}awa:
1. radosno ☺, 2. `alosno , 3. ravnodu{no , 4. besno , 5. qutito .
7. [TA SVE MOGU, [TA SVE UMEM
Pro~itaj tekst.
Zaokru`i ono {to zna{ da radi{.
Ve`bamo:
name{tam krevet
vozim bicikl
plivam
sankam se
~itam latinicu
kupujem hleb i mleko
‡ pro{lost, sada{wost, budu}nost
‡ re~i sa sli~nim zna~ewem
‡ re~i sa suprotnim zna~ewem
Tvoj zadatak }e biti:
‡
‡
‡
‡
‡
‡
da re{ava{ rebuse
da sastavi{ pri~u od zadatih re~i
da igra{ igru poga|awa
da sastavi{ zagonetku
da napi{e{ bajku prema slici
da dovr{i{ strip
kupam se
igram igrice na ra~unaru
slu`im se re~nikom
pewem se na drvo
postavqam sto
iznosim sme}e
pri~am viceve
Napi{i {ta jo{ ume{ da radi{.
41
PRO[LOST ‡ SADA[WOST ‡ BUDU]NOST
Pro~itaj re~enice. Crvenom bojom ozna~i radwu koja se de{avala u
pro{losti. Plavom bojom ozna~i radwu koja se de{ava u sada{wosti.
Zelenom bojom ozna~i radwu koja }e se de{avati u budu}nosti.
Ja pi{em.
On crta.
Ti }e{ putovati.
Ja sam pisala.
On }e crtati.
Ti putuje{.
Ja }u pisati.
On je crtao.
Ti si putovao.
Re{i
rebuse.
(kul an kut, vanuD, afari`)
Napi{i re~enice u odgovaraju}im vremenima.
pro{lost
sada{wost
budu}nost
Dejan je vozio.
Ja sviram.
Mirko spava.
Ema }e ~itati.
@arko }e putovati.
42
Od re~i do pri~e
Potra`i u re~niku srpskog jezika {ta zna~i re~ ZLATAN.
Neka zna~ewa prepi{i iz re~nika.
Re~ ZLATAN mo`e da zna~i:
Od re~i PUT sa~ini {to vi{e re~i.
putovati,
Napi{i kratku pri~u u kojoj }e{ pomenuti imenice:
{uma
zec
pas
zima
veverica
(naslov)
U pri~i koju si napisao podvuci re~enicu kojom po~iwe zaplet.
43
RE^I SA SLI^NIM I RE^I SA SUPROTNIM ZNA^EWEM
U svakoj koloni zaokru`i re~ koja ne pripada skupu.
hrabar
odva`an
pla{qiv
neustra{iv
smeo
veseo
oran
razdragan
raspolo`en
tu`an
lep
krasan
divan
simpati~an
ru`an
Na liniji pored ponu|enih re~i napi{i re~i sa sli~nim zna~ewem.
pamet ‡ ____________
stid ‡ ____________
pqusak ‡ ____________
oranica ‡ ____________
drug ‡ ____________
kola ‡ ____________
Na liniji pored ponu|enih re~i napi{i re~i sa suprotnim zna~ewem.
mr{av ‡ ____________
~ist ‡ ____________
pametan ‡ ____________
dobar ‡ ____________
svetao ‡ ____________
beo ‡ ____________
Igra poga|awa ‡ igraj je sa drugovima iz odeqewa.
Ti: To je de~ak (ili ne{to drugo).
Ti:
Drugari: Ima li crnu kosu?
Drugari:
Ti: Da, ima.
Ti:
Drugari: Da li mu je kosa duga?
Drugari:
Tintilinova zagonetka
Oboj crte`.
[ta je to ‡ `uto, tanko, nosi nao~are i dugu kosu?
(ananaB epurg ~aveP)
Tvoja zagonetka:
44
Posmatraj sliku i napi{i bajku.
45
U obla~i}ima stripa napi{i {tampanim slovima latinice o ~emu
razgovaraju i o ~emu razmi{ljaju Ana, Tintilin i ma~ak To{a.
Napi{i latinicom naslove svojih omiljenih stripova:
46
8. LETWE PUSTOLOVINE
Ve`bamo:
Tvoj zadatak }e biti:
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
re~i sa umawenim zna~ewem
re~i sa uve}anim zna~ewem
pisawe skra}enica
obave{tajne, upitne, zapovedne
re~enice
da re{ava{ ukr{tenice
da napi{e{ dopisnicu
da de{ifruje{ razglednicu
da napi{e{ pismo Tintilinu
da napi{e{ {alu koju zna{
[ta voli{ ti, a {ta tvoj drug (ili drugarica) – popuni tabelu latinicom.
ti
tvoj drug ili drugarica
omiljeni sport
predmet u {koli
omiljeni peva~
jelo
TV emisija
hobi
omiljena boja
47
RE^I SA UMAWENIM I RE^I SA UVE]ANIM ZNA^EWEM
Na liniji pored ponu|enih re~i napi{i re~i sa umawenim zna~ewem, kao u primerima:
petao ‡ petli}
stolica ‡ stoli~ica
nos ‡ ____________________
mi{ ‡ ___________________
ulica ‡ __________________
usta ‡ ___________________
pas ‡ ____________________
kafa ‡ __________________
noge ‡ ___________________
golub ‡ __________________
ba{ta ‡ _________________
prsti ‡ __________________
kow ‡ ___________________
sto ‡ ____________________
cvet ‡ ___________________
Na liniji pored re~i sa umawenim zna~ewem napi{i re~i sa uve}anim zna~ewem,
kao u primerima:
barica ‡ baru{tina
pesmica ‡ _______________
ku}ica ‡ ku}etina
ki{ica ‡ ________________
ribica ‡ _________________
torbica ‡ ________________
maglica ‡ _______________
ru~ica ‡ _________________
mu{ica ‡ ________________
~a{ica ‡ ________________
no`ica ‡ ________________
pti~ica ‡ ________________
Dopuni tabelu latinicom.
re~
umanjeno zna~enje
uve}ano zna~enje
baba
glavurda
tanjiri}
plo~a
torbica
ga}e
~izma
48
SKRA]ENICE ILI SKRA]ENE RE^I
10.
1. m
2.
2. u~.
3. km
4. jedn.
5. m. r. 4.
6. tj.
7. cm
8. razr.
9. str.
10. mm
1.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
1. i dr.
2. br.
3. itd.
4. `. r.
5. jd.
6. O[
7. god.
6.
Tintilinova {ala
Tvoja {ala
U~iteqica: Kog je roda pas?
U~enik: @ivotiwskog.
U~iteqica: Kog je roda jaje?
U~enik: Ne znamo dok se ne izle`e pile.
49
Dopisivawe
Tri jagweta
U selu Brze}u na
Kopaoniku de~aku Luki Jovi}u
ovca Tina je ojagwila tri jagweta.
Tintilin `eli da mu ~estita i da mu
predlo`i imena za jagawce.
Pomozi mu da napi{e ~estitku.
50
Luka Jovi} odgovara Tintilinu. [aqe mu razglednicu Brze}a.
De{ifruj wegovu razglednicu.
Jedno jagwe ima crni cvet na
15. april
Dragi Tintiline,
su beli i lepi.
Iz moje ruke
Mnogo pozdrava
tebi i Ani od Luke
Brze}e,
Hvala ti na ~estitki.
Moji jagawci
dobila imena koja si predlo`io: Maza i Sre}ko.
glavi i zovem ga Cveta.
majku Tinu.
Druga dva su
Jo{ sisaju
ho}e da grickaju travu.
51
Pismo Tintilinu
Tintilin bi voleo da mu napi{e{ pismo! Ako ho}e{, pi{i mu o tome:
‡ gde `ivi{
‡ u kojoj ulici
‡ u koju {kolu ide{
‡ koja je boja tvoje kose ili o~iju
‡ opi{i svoju omiqenu ode}u
‡ navedi sport koji voli{
‡ koja je tvoja omiqena pesma
‡ koji je tvoj hobi
‡ koje kwige ~ita{
Mo`e{ mu pisati o bilo ~emu {to `eli{. Mo`da o nekom problemu koji te mu~i.
Nemoj da zaboravi{ pozdrav, potpis i svoju adresu.
(mesto i datum)
52
(adresa)
(potpis)
Napi{i pravilno re~enice. Odredi koja je zapovedna, koja upitna,
a koja obave{tajna. Pazi na veliko slovo i na znake . ! ?
da mleko se sam kuva stavila
to {ta miri{e pr{ti i
dolazi ana odmah
{poret oribaj sada taj
Napi{i jednu {alu koju zna{.
Tintilinova {ala:
Ana: Ne mogu nigde da na|em kqu~.
Tintilin: Pogledaj u re~niku pod slovom K.
Tvoja {ala:
Smisli sme{ne nazive za ove predmete. Pi{i pisanim slovima latinice.
tabla
olovka
kliker
lopta
53
pr
UPUTSTVO
POENI
OCENA
0‡5
nedovoqan
6‡9
dovoqan
10‡13
dobar
14‡17
vrlo dobar
18‡20
odli~an
a
o
z
a
na w
r
e
v
Prva provera znawa
Dobijeno poena:
Napi{i pravilno slede}i tekst. Pazi na upotrebu ta~ke i velikog slova.
1
naprozorustojiananapoqusuncesijaidivnoje
zaigruonasespremadaiza|etadajenekozazvonio
navratimajebilawenadrugaricalenaubrzodve
devoj~icenasmejaneodlazeizku}e
6
Pove`i slova po azbu~nom redu,
pa }e{ dobiti sliku jedne `ivotiwe.
2
4
56
Upi{i slova po azbu~nom redu.
3
20 18 22 12
3
10 27
1
4
Zaokru`i re~ koja ne pripada skupu.
4
prozor vrata bor kwiga auto
masla~ak lonac bukva veverica zec
4
Napi{i zanimawe ~oveka koji:
5
nosi
pravi
~uva
le~i
2
57
Druga provera znawa
Dobijeno poena:
Napi{i tri re~enice o ovoj srni.
obave{tajnu
1
zapovednu
upitnu
5
[aqivo odgovori na pitawe.
Kako }e{ najlak{e da uhvati{ vevericu?
2
Moj odgovor:
Pope}u se na granu i pravi}u se da sam le{nik.
Tvoj odgovor:
3
58
Igraj Na slovo na slovo i popuni tabelu.
na slovo
3
vlastito ime
ime bi}a
ime naseqa
naziv predmeta
B
N
3
Navedi pravila za pisawe velikih slova.
pravilo
4
primer
1.
2.
3.
3
Tvoj drug je povredio nogu na utakmici.
5
[ta ga pita{
O ~emu ga obave{tava{
[ta mu savetuje{
(upitna re~enica)
(obave{tajna re~enica)
(zapovedna re~enica)
6
59
Tre}a provera znawa
Dobijeno poena:
Napi{i {ta ume{, a {ta ne ume{ da radi{.
da pliva{, roni{, vozi{ bicikl, da pravi{ kajganu i pala~inke
1
Potvrdna re~enica:
Odri~na re~enica:
__________ re~enica:
__________ re~enica:
__________ re~enica:
6
60
Pomozi Tintilinu da u poslovicama podeli re~i na slogove.
On je po~eo ‡ ti nastavi.
2
Slo|ga ku|}u gra|di, a nesloga razgra|uje.
Ni{ta nije boqe od dobre voqe.
4
Prepi{i pravilno re~enice. Pazi na re~ce ne i li, veliko slovo i . ?
3
imalidovoqnohrane
dalisuimhranudali
jesulinavremejeli
mo`danemajuhrane
jatoneznam
6
Re{i rebuse.
4
4
61
^etvrta provera znawa
Dobijeno poena:
Dopuni glagolima slede}u pri~u.
Ko }e prvi
1
Pored quqa{ke ____________ Ana i Tintilin.
‡ Ja }u prvi da _________________ ‡ __________ Tintilin.
‡ Ja }u prva da _________________ ‡ __________ Ana.
‡ Najboqe je da ____________ drvce ‡ __________ Tintilin.
‡ Ko ____________ du`e drvce, neka se
____________ prvi ‡
____________ Ana.
Tako su se lepo _______________ i potom su se ______________.
4
U ukr{tenicu upi{i glagole.
graditi, jesti, pevati, i}i, rasti, raditi, tra`iti
2
4
62
Sastavi dve imenice i dva glagola koji su nastali od imenice SLIKA.
3
imenice: 1.
2.
glagoli: 1.
2.
5
Ispod svake navedene re~i napi{i re~ sa umawenim i sa uve}anim zna~ewem.
ku}a
~etka
sandala
soba
devojka
bluza
4
5
Re{i rebuse i zagonetku.
5
^itav dan ide,
iz ku}e ne izlazi.
2
63
Peta provera znawa
Dobijeno poena:
Spoj linijama imenice sa glagolima koji ozna~avaju odgovaraju}i na~in kretawa.
1
~ovek
leti
ptica
duva
kengur
gmi`e
zmija
hoda
voda
pliva
riba
te~e
vetar
pada
ki{a
ska~e
4
Prepi{i re~enice. Subjekat podvuci jednom, a predikat dvaput.
2
Vetar duva.
^itav dan pada ki{a.
Uve~e oblaci nekud otplovi{e.
A onda iznad {ume zasja mesec.
6
64
Ozna~i gre{ku u azbu~nom redu. Zatim zaokru`i samoglasnike.
A, B, V, G, D, \, E, @, Z, I, J, L, K, Q, M, N, W, O,
P, R, T, S, ], U, F, H, C, ^, X, [
3
2
Na|i odgovaraju}i glagol.
4
hleb se __________________________
supa se __________________________
Re{i rebuse.
5
`vaka se ________________________
kru{ka se _______________________
koska se _________________________
aspirin se _______________________
sladoled se _____________________
jede, guta, sr~e, grize, `va}e, glo|e, li`e
3
2
Sastavi re~enice.
Izaberi subjekat (ko radi):
Izaberi predikat ({ta radi):
6
pliva, peva, greje, ska~e
1.
2.
3.
4.
3
65
[esta provera znawa
Dobijeno poena:
Napi{i pravilno ovaj tekst. Pazi na velika slova i na , . ? !
1
za{tojeu~iteqicalanaqutadalijesaznaladasamsetukaosasimomrotkvomizo{zmajtoje
bilonazimovawunakopaonikuposva|alismosezbogjednogzadatkaizzabavnematematikerotkvaje
rekaodasamglupposlesmosepomiriliuhnemoguda~ekammoramsvedaobjasnimu~iteqicilani
4
Zagonetke
Re{i zagonetku.
2
Smisli zagonetku za auto.
Crno, malo,
ime mu je joj.
2
Re{i rebuse.
3
2
66
Popuni tabele.
4
mu{ki rod
`enski rod
sredwi rod
mu{ki rod
`enski rod
u~iteqica
kow
pesnik
krava
jagwe
radnik
vodeni~arka
koko{ka
pa~e
zubar
lav
slonica
lane
6
Nastavi pesmu.
Popuni tabelu.
5
6
jednina
mno`ina
gnezdo
streha
Imam lonac, imamo lonce,
imam konac, imamo
.
krilo
Imam vodu,
,
ruka
imam rodu,
.
sneg
Imam
,
vetar
imam
.
3
~ovek
3
67
Sedma provera znawa
Dobijeno poena:
Sastavi pri~u prema slikama. U pri~i treba da koristi{ glagole
u pro{lom, sada{wem i budu}em vremenu.
1
Naslov:
8
68
Popuni tabelu.
2
re~
re~ sa sli~nim zna~ewem
re~ sa suprotnim zna~ewem
no}
tama
dan
vru}ina
dobar
mali
lep
6
Pomozi Tintilinu da re{i ukr{tenicu.
3
1. br.
2. cm
3. itd.
4. `. r.
5. mn.
6. i sl.
7. god.
8. jd.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
6
69
Osma provera znawa
Dobijeno poena:
Sastavi pismo nepoznatom drugu ili
drugarici uz pomo} ovog podsetnika.
1
Dragi (draga)
(obra}awe)
,
(mesto i datum)
‡ odakle se javqa{
‡ kako se ose}a{
‡ {ta voli{ da radi{
‡ {ta ne voli{ da radi{
‡ da li ti se ne{to
va`no dogodilo
‡ {ta poru~uje{
‡ {ta `eli{ da zna{
o wemu (woj)
‡ jo{ ne{to
‡ pozdrav
(potpis)
7
70
Napi{i pravilno ovaj tekst latinicom. Pazi na velika slova i na
,.?!
{tasenalaziud`epu
2
‡ {taima{ud`eputintiline
‡ ud`epuimamgumicumaramicenov~i}eklikerebomboneilopticu
‡ auhpatojeprevi{e
‡ {tatiima{ud`epuana
‡ imamsamojednodugme
‡ auhpatojepremalo
5
Upi{i re~i koje nedostaju.
jednina
3
Nastavi pesmu.
Ovde je {uma, a tamo {ume,
mno`ina
4
zec
o~i
prsten
poqa
{uma
~ovek
4
ovde je kuma, a tamo
.
Ovde je ~amac, a tamo
,
ovde je mamac,
.
Ovde je bor, tamo
,
ovde je
.
Ovde je
,
ovde je
.
4
71
Sadr`aj
Ove godine u~imo latinicu . . . . . . . . . . . . . . . .2
1. MOJE DRU[TVO I JA . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Ovo sam ja u drugom razredu . . . . . . . . . . . . . . .4
Drugarska strana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Pisawe recepta, sastavqawe poslovica
i pitalice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Poslovice i zagonetke . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Re~enice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
2. [TA OSE]AM ‡ [TA OSE]A[ . . . . . . . . . .9
Obave{tajne re~enice . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Upitne re~enice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Zapovedne re~enice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Pitawa i odgovori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
3. KO DOBRO ^INI,
DOBRIM MU SE VRA]A . . . . . . . . . . . . . . . .15
Lepo pona{awe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Glasovi i slogovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Pisawe re~ce li i re~ce ne . . . . . . . . . . . . . .18
Potvrdne i odri~ne re~enice . . . . . . . . . . . .19
Dve ta~ke i zarez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
4. MA [TA MI RE^E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Imenice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Veliko slovo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Glagoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Pisawe pri~e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Pisawe bajke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Na fudbalskoj utakmici . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Znaci navoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
6. KAKO SE RASTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Sme{na strana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Rod imenica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Broj imenica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Re~enica i pitina ukr{tenica . . . . . . . . . . .40
7. [TA SVE MOGU, [TA SVE UMEM . . . . . . .41
Pro{lost ‡ sada{wost ‡ budu}nost . . . . . . .42
Od re~i do pri~e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Re~i sa sli~nim i re~i sa suprotnim
zna~ewem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
8. LETWE PUSTOLOVINE . . . . . . . . . . . . . . .47
Re~i sa umawenim i re~i sa uve}anim
zna~ewem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Skra}enice ili skra}ene re~i . . . . . . . . . . .49
Dopisivawe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50‡52
PROVERA ZNAWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
Prva provera znawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Druga provera znawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Tre}a provera znawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
^etvrta provera znawa . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
Peta provera znawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
[esta provera znawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
Sedma provera znawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
Osma provera znawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
5. PORODI^NO STABLO . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Glavni delovi re~enice ‡ subjekat
i predikat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
73
ZABAVNA GRAMATIKA
za drugi razred osnovne {kole
drugo izdawe
autor
Dr Simeon Marinkovi}
ilustrovao
Miroqub Milutinovi} Brada
recenzenti
Prof. dr @ivojin Stanoj~i}, Filolo{ki fakultet u Beogradu
Branka Popovi}, u~iteqica, O[ „Veqko Dugo{evi}“ u Beogradu
An|elka Ru`i}, profesor
lektor
priprema za {tampu
Mr Aleksandra Markovi}
CIP ‡ Katalogizacija u publikaciji
Narodna biblioteka Srbije, Beograd
Neboj{a Miti}
37.016:811.163.41(075.2)
grafi~ki urednik
izdava~
Du{an Pavli}
Kreativni centar
Gradi{tanska 8
Beograd
Tel./faks: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659
urednik
za izdava~a
{tampa
tira`
copyright
MARINKOVI], Simeon
Zabavna gramatika 2 : [za drugi razred
osnovne {kole] / [autor Simeon Marinkovi} ;
ilustrovao Miroqub Milutinovi} Brada]. - 2.
izd. - Beograd : Kreativni centar, 2005
(Beograd : Publikum). - 74 str. : ilustr.
; 22 h 24 cm
Mr Aleksandra Markovi}
Mr Qiqana Marinkovi}
Podatak o autoru preuzet iz kolofona. Tira` 20.000.
Publikum
ISBN 86-7781-357-8
1. Gl. stv. nasl.
20.000
COBISS.SR-ID 122420236
Ÿ Kreativni centar, 2005
Ministar prosvete i sporta Republike Srbije odobrio je izdavawe i upotrebu ovog uxbenika u drugom razredu osnovne {kole
za {kolsku 2005/06. godinu re{ewem broj 6-00-28/2005-06/1 od 21. januara 2005. godine.
74
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
1 774 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content