close

Enter

Log in using OpenID

CTU uputstvo za montažu, rukovanje i servisiranje (srp)

embedDownload
RADI
VAŠE SAFETY
BEZBEDNOSTI
FOR YOUR
Ukoliko
osetite
If you smell
gas:gas:
1.1.Otvorite
prozore.
Open windows.
2.2.
NEDO
POKUŠAVAJTE
palite
bilo
NOT try to lightdaany
appliance.
koji uređaj.
NOT use električne
electrical switches.
NEDO
KORISTITE
prekidače.
3.3.
DO NOT use
any telephone
in
4.4.
NEMOJTE
da koristite
nikakav
your building.
telefonski
aparat u ku€i
Leave the
building.
5.5.Napustite
ku€u.
6.
Immediately
your
local gas
6. ‚im napustite call
ku€u,
pozovite
Vaƒeg
supplier
after
leaving
the
building.
lokalnog snabdeva„a gasom
i
Follow
the gasuputstva.
supplier’s
sledite
njegova
instructions.
7. Ukoliko ne mo…ete da stupite u
7.
If you sa
cannot
reach yourgasa,
gas
kontakt
snabdeva„om
supplier,
call
the
Fire
Department.
pozovite vatrogasnu slu…bu.
UPOZORENJE!
C mbat
®
Cevni
zagrejači
vazduha
Cevasta
grejna
tela
Uputstvo za instaliranje, puštanje u
rad, rukovanje i održavanje
Model CTU
22 do 115
Opasnost
od požara
Fire Hazard
Ne skladištite i ne koristite benzin ili
Do not store or use petrol or other
bilo
kakvu isparavaju€u
materiju
u
flammable
vapours and liquids
in the
blizini
ili drugih
ure•aja.
vicinityovog
of this
or any other
appliance.
Ukoliko se nalaze pored zagrejača,
grejnog tela,
Some
objects will
catchda
fireseorzapale
explode
neki
predmeti
bi mogli
ili
when placed close to heater.
ekslodiraju.
Nepridržavanje
uputstava
može
Failure to followovih
these
instructions
can
result
in death, injury
property
da
prouzrokuje
smrt, or
povredu
ili
damage.imovinsku štetu.
nanese
UPOZORENJE!
WARNING
Neprikladno
instaliranje,
prilago€avanje,
Improper installation,
adjustment,
alteration, service
prepravljanje,
ilideath,
održavanje
mogu
or maintenancekoriš•enje
can result in
injury or
property
prouzrokovati
smrt,
povredeOperation
i imovinsku
damage. Read the
Installation,
andštetu.
Service
Pro‚itajte
u potpunosti
uputstvo
za instaliranje,
Manual thoroughly
before
installing
or servicing
this equipment.
rukovanje
i koriš•enje pre nego što instalirate ili
po€nete da koristite ure•aj.
Instaliranje mora da izvrši registrovano
lice/izvo•a€ radova kvalifikovan(o) za instaliranje
i održavanje gasnih grejnih tela ili vaš
snabdeva€ gasom.
Napomena: Monteru
Pro€itajte ovo uputstvo pre instaliranja. Lice
koje vrši instaliranje mora dati kopiju ovog
uputstva vlasniku.
Vlasnik
Sa€uvajte ovo uputstvo kako bi lice koje
održava vaš ure•aj njime moglo da se posluži.
Roberts-Gordon Europe Limited
Oxford Street
Bilston, West Midlands WV14 7EG UK
Telefon: +44(0) 1902 494425
Fax: +44(0) 1902 403200
Telefon servisa: +44(0) 1902 498733
Fax servisa: +44(0) 1902 401464
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
www.rg-inc.com
Kvaliteta na bilo kojem jeziku™
© Autorska prava 2005 Roberts-Gordon
P/N X407HR Orig 10/05
© 2005
All rights reserved. No part of this work covered by the copyrights herein may be reproduced
or copied in any form or by any means - graphic, electronic, or mechanical, including
photocopying, recording, taping or information storage and retrieval systems - without the
written permission of Roberts-Gordon.
Odobrenje proizvoda
ROBERTS GORDON® uređaji su testirani i CE sertifikovani i u skladu su sa osnovnim zahtevima
Direktive Gasnih Ure€aja, direktive niskog napona, direktive elektromagnetske kompatibilnosti i direktive
za mašinske ure€aje za koriš•enje prirodnog gasa i LPG (kada se instalira,), pusti u rad i održava u skladu
sa ovim instrukcijama.
Ove instrukcije se odnose na uređaje dizajnirane za rad u Evropskoj uniji.
Uređaji dizajnirani za druge zemlje (van Evropske unije) su dostupne po zahtevu.
Ovaj ure€aj se mora instalirati u skladu sa lokalnim i nacionalnim propisima
kodovima koji su na snazi i koristiti u
u ovim
instrukcijama.
prostoru sa odgovaraju•om ventilacijom, kao ‚to je specifirano
specifikovano
u ovim
instrukcijama.
Pre instalacije, proverite da li su likalni sistemi za distribuciju gasa, prirodu gasa i pritisak, i pode‚avanje
ure€aja kompatibilni.
1
Uputstvo za instaliranje, puštanje u rad, rukovanje i održavanje
ODELJAK 1: BEZBEDNOST GREJNOG TELA
Vaša bezbednost nam je veoma važna!
Ovaj simbol se koristi unutar priručnika
da bi Vas upozorio na mogući požar,
uzroke opekotina i mogu€u strujnu
opasnost. Molimo Vas da tokom •itanja
obratite posebnu pa‚nju na ova
upozorenja.
Instaliranje, servisiranje i godi€nja provera zagreja~a
mora da se izvrši od strane ovlaš•enog,
kvalifikovanog montera/izvo‚aƒa radova.
Pre nego €to poƒnete instaliranje, rukovanje ili
servisiranje ove opreme pažljivo pročitajte ovo
uputstvo. Zagreja~ je projektovan za zagrevanje
zatvorenog prostora u kojem se ne stanuje. Ne
instalirajte ga u stambenom prostoru. Ova uputstva,
crteži lokalni propisi, primenjivi standardi koji se
odnose na gasovod, elektri€ne vodove, otvore i sl.
se moraju u potpunosti razumeti pre nego •to
pristupite instaliranju.
ODELJAK 2: ODGOVORNOST MONTERA
• Da instalira zagreja~ kao i da dovode gasa i
struje u skladu sa primenjivim specifikacijama i
propisima. Robert-Gordon preporu€uje da
monter stupi u kontakt sa lokalnom
gra•evinskom inspekcijom.
• Da prilikom instaliranja koristi informacije date
u priru€niku kao i lokalne i nacionalne propise.
• Da instalira zagreja~ u skladu sa odredbama o
udaljenosti tela od zapaljivih materijala
• Da obezbedi sve neophodne materijale koji nisu
obezbe€eni kao standardna oprema
• Da napravi plan lokacija podupira•a, cevi za
sprovo€enje dima i usisa vazduha
• Da obezbedi pristup gorioniku radi servisiranja
• Da vlasniku obezbedi primerak ovog priru•nika.
• Da nikad ne koristi sam zagreja~ kao
podupira• za ne‚to i nikad ne ve‚ati ni‚ta o
njega
• Da obezbedi odgovarajuƒu ventilaciju u
prostoru u skladu sa zahtevima izra„enim
relevantnim lokalnim i nacionalnim propisima.
2.1 Udaljenost od zapaljivih materijala
Udaljenost od zapaljivih materijala mora da se
obezbedi u svim situacijama. Naro•ito treba biti
oprezan kada se zagreja~ nalazi pored zapaljivih
materijala poput drveta, papira, gume i sl. Na
poslednjoj strani ovog priru•nika nalazi se
podsetnica koja treba da se postavi na zid pored
grejnog tela i koja treba da uka„e na sigurnosna
uputs va„nost njegove udaljenosti od
zapaljivih materijala.
2.2 Korozivne hemikalije
OPREZ!
Ne koristite grejno telo u prostoru na kojem
se nalaze korozivne hemikalije.
Korozivne hemikalije €e o•tetiti gorionik i
delove regulatora toplote.
Ne pridr‚avanje
Roberts-Gordon ne mo€e da bude odgovoran za
preduzimanje odgovaraju•ih za‚titnih mera pre
instaliranja. Ovo je u potpunosti odgovornost montera.
Neophodno je da izvoƒa„ radova ili vlasnik identifikuju
prisustvo zapaljivih materijala, korozivnih hemikalija ili
halogenih hidrokarbonata* bilo gde u prostorijama.
*Halogeni hidrokarbonati predstavljaju porodicu
hemijskih jedinjenja koju karakteri€e prisustvo halogenih
elemenata (fluora, hlora, broma...). Ova jedinjenja se
•esto koriste kod rashladnih ure‚aja, u sredstvima za
•i€ƒenje, rastvara•ima i sl. Ukoliko ova jedinjenja
dovodom vazduha dospeju do gorionika, „ivotni vek
komponenata zagreja~a biƒe znatno smanjen.
Garancija neƒe va„iti ukoliko je zagreja~ izlo„en
halogenim hidrokarbonatima.
2.3 Nacionalni standardi i primenjivi propisi
Svi ureƒaji moraju biti instalirani u skladu sa poslednjom
revizijom, primenjivim standardima i lokalnim i
nacionalnim propisima. Ovo se odnosi na elektri„nu,
gasnu i odvodnu ventilaciju. Napomena: Mogu se
primeniti dodatni standardi za instalaciju u javnim
gara€ama, avionskim hangarima i sl.
ODELJAK 3: Klju€ne €injenice
ODELJAK 3: KLJU€NE €INJENICE
3.1 Osnovne informacije
CTU grejna tela imaju gorionike sa automatskim
paljenjem samo za operacije UKLJ/ISKLJ.
3.2 Lociranje i postavljanje u vise•i polo‚aj
Svi modeli:
• Moraju biti instalirani u unutrašnjosti.
• Moraju biti nivelisani.
• Mogu biti postavljeni na policu od nezapaljivog
materijala. (Vidi stranicu 5, Odeljak 4 i stranicu
10, dijagram 3 u vezi podupira€a)
• Moge da budu postavljeni u vise•i polo‚aj
(Vidi stranicu 10, dijagram 3) ili pomo•u zidnih
nosa€a kao ƒto je prikazano u Tabeli podataka
na stranici 5, Odeljak 4.1. „eli€ne šipke
moraju imati pre€nik minimalno 10 mm. Četiri
tačke za postavljanje grejnog tela u vise€i
polo•aj (M10 zavrtnjevi) nalaze se na vrhu
grejnog tela.
•Moraju biti instalirani na način tako da se vrata
(sa šarkama) mogu u potpunosti otvoriti kako bi
bio obezbe‚en pristup svim komponentama radi
servisiranja.
3.7 Električna energija
Treba obezbediti permanentnu napajaju€u struju od
230V 50 Hz na glavnim elektriƒnim kontaktima.
Zahteva se i odgovaraju€a kontrola energije u skladu
sa Odeljkom 10.
3.8 Cev za sprovo€enje sagorelih gasova
Prilagodite položaj zagreja~a položaju dimnjaka.
Svaki zagreja~ mora biti snabdeveno odgovaraju€im
sistemom cevi za sprovo‚enje sagorelih gasova
(Vidi stranicu 11, Odeljak 6).
Nijedan drugi ure‚aj ne sme da se ve•e za dimnjak.
Kod gasne instalacije gasnog potrošaƒa tipa C i sistem
za dovod vazduha mora biti iste veliƒine, a cev za
odvod otpadnih gasova/dovod vazduha mora se
zavr„avati na odobrenom mestu na zidu ili na krovu.
3.3 Minimalna udaljenost pri instaliranju
Udaljenosti oko grejnog tela i cevi za sprovo‚enje
dima moraju biti kao na stranici 4, dijagramu 1,
stranici 11, dijagramu 4 do stranice 12, dijagram 7
kako bi se obezbedio pristup servisiranju i
odgovaraju€e funkcionisanje.
3.4 Udaljenost do zapaljivih materijala
Udaljenosti moraju biti kao što su navedene na
stranici 4, slika 1. Ako udaljenosti do zapaljivih
materijala nisu navedene, tada se primjenjuju
udaljenosti pri instaliranju.
3.5 Ventilacija
Važno je osigurati prikladnu cirkulaciju vazduha oko
zagreja~a kako bi se obezbedio vazduh za
sagorevanje, ventilaciju i distribuciju u skladu sa
lokalnim i nacionalnim propisima.
3.6 Dovod gasa
Važno je da je dovodna gasna cev bude odgovaraju€e
veliƒine kako bi se obezbedio ulazni pritisak kako je
naznaƒeno na ploƒici zagreja~a. Gasna dovodna cev
i elektriƒne veze ne smeju znaƒajno pove€ati te•inu
zagreja~a.
3
Uputstvo za instaliranje, puštanje u rad, rukovanje i održavanje
UPOZORENJE!
WARNING
Opasnost
od požara
Opasnost
od Hazard
izbijanja
požara
Fire
Neki objekti bi se mogli zapaliti ili eksplodirati
Some
objects
will
catch
fire or
placed
ukoliko
se nalaze
blizu
grejnog
tela. when
Neki
objekti
bi se
mogli
zapaliti
ili explode
eksplodirati
ukoliko
se
close to heater.
nalaze blizu grejnog tela.
predmete,
te i liquids
pare
držite
dalje držite
Sve
zapaljive
Sve
zapaljive
predmete,
tečnosti
i isparive
Keep
all flammable
objects,
andmaterije
vapours
the
od
grijalice
na
zahtijevanoj
udaljenosti.
required
distance
away od
from
the heater.
na
zahtevanoj
udaljenosti
zagrejača.
Nepridržavanje ovih uputstava može da prouzrokuje smrt,
Failure to follow
these
instructions can result in death,
Nepoštivanje
ovih
uputa
povredu
imovinsku
štetu.može rezultirati smrću,
injury oriliproperty
damage.
ozljedama
ili oštećenjem
imovine.
Dijagram 1: Udaljenost pri instaliranju i udaljenosti od zapaljivih materijala
Udaljenosti pri instaliranju
Udaljenosti do zapaljivih materijala
Krovni završetak
15 cm
Usisavanje
Usisavanje
vazduha
Zidni
Zidni
završetak
terminal
15 cm
3m
Dimnjak
50 cm
50 cm**
30 cm
60 cm
2.5 - 3.5 m*
Zagrejač
biti postavljeno
na viši nivo
ukoliko
* Grejnomože
telo može
biti postavljeno
na viši
nivosu
instalirani
destratifikacioni
ventilatori
i/ili
prskalice/
ukoliko su instalirani destratifikacioni ventilatori i/ili
raspršivači.
prskalice/raspršivae
**80cm je dovoljno za servisiranje
Zagrejač
uvek
da se
najmanje
2,5 metra
poda.
Grijalicamora
uvijek
mora
bitiinstalira
ugrađena
najmanje
2,5 miznad
iznad
poda.
Cev
za
sprovođenje
otpadnih
gasova
mora
biti
udaljena
od
zapaljivih
Cijev dimnjaka mora biti udaljena od zapaljivih materijala 5 cm.materijala 5 cm.
Ukoliko je zagrejač instaliran na nižem nivou tako da pojedinci mogu doći u kontakt sa vrelim komponentama,
Ako je
gdje pojedinci
mora
se ugrađena
obezbediti nisko
odgovarajuća
zaštita. mogu doći u kontakt s vrućim komponentama izmjenjivača topline,
mora
se
postaviti
odgovarajuća
zaštita.
Sve navedene dimenzije predstavljaju
minimalne udaljenosti koje se moraju zadovoljiti radi pristupa prilikom
serviranja, protoka vazduha i sigurnosti.
Sve udaljenosti su prema minimalnim zahtjevima za servisni pristup, protok zraka i sigurnost.
4
ODELJAK 4: SPECIFIKACIJE
ODELJAK 4: SPECIFIKACIJE
4.1 CTUA (svi modeli)
Na
ovim tačkama
Grijalica
mora biti
grejno
telo mora
da se
oslonjena
na ovim
podupre
točkamaodozgo
odozgoiliili
odozdo
odozdo.
Pogled odozgo
E
C
D
77
Podporne
Središta
tačke
oslonaca
4x
M10 zavrtnjevi
Priložene
4 x M10
zatvorene matice
492
Pogled
na straga
bočnu stranu
Pogled
I
646
Pogled na stražnju stranu
801
Usisivanje
Usis zraka
vazduha
F
G
H
B
Cev
za sprovođenje dima
Dimnjak
Resetiranje
blokade
Ulaz
Ulaz za
električni
električnog
kabel
kabela
Dovod gasa
Dobava plina
168
A
Dimenzije - CTUA (svi modeli)
A
Širina
B
Visina
C
Razmak
podupirača
Udaljenost
oslonca
D
Razmak
podupirača
Udaljenost
oslonca
E
Razmak
podupirača
Udaljenost
oslonca
F
Centar cevi za sprovođenje
Sredinagasova/dimnjaka
dimnjaka
otpadnih
H
Centar
cevi dimnjaka/
za sprovođenje
Sredina
otpadnih gasova/dimnjaka/
usisa
zraka
usisivač vazduha
Položaj cevi za sprovođenje
Položajgasova/dimnjaka
dimnjaka
otpadnih
I
Položaj
dovoda plina
gasa
Mjesto dovoda
G
Z
Dužina
Dimenzija
za dimnVeličinacevi
cijevi
sprovođenje otpadnih
jaka/usisa zraka
gasova/usisivača
vazduha
Masa
Model
22
30
35
40
50
60
75
90
100
115
mm
(in)
mm
(in)
mm
(in)
mm
(in)
mm
(in)
mm
(in)
mm
(in)
mm
(in)
mm
(in)
mm
(in)
mm ∅
(in) ∅
1075
(42,3)
610
(24)
450
(17,7)
312
(12,3)
315
(12,4)
240
(9,5)
1075
(42,3)
610
(24)
450
(17,7)
312
(12,3)
315
(12,4)
240
(9,5)
1075
(42,3)
610
(24)
450
(17,7)
312
(12,3)
315
(12,4)
240
(9,5)
1075
(42,3)
610
(24)
450
(17,7)
312
(12,3)
315
(12,4)
240
(9,5)
1327
(52,3)
1100
(43,3)
627
(24,7)
312
(12,3)
388
(15,3)
346
(13,6)
140
(5,5)
218
(8,6)
150
(5,9)
756
(29,8)
140
(5,5)
218
(8,6)
150
(5,9)
756
(29,8)
140
(5,5)
218
(8,6)
150
(5,9)
756
(29,8)
1075
(42,3)
895
(35,2)
450
(17,7)
312
(12,3)
315
(12,4)
430
(16,9)
140
(5,5)
211
(8,3)
150
(5,9)
806
(31,8)
1327
(52,3)
1100
(43,3)
627
(24,7)
312
(12,3)
388
(15,3)
346
(13,6)
140
(5,5)
218
(8,6)
150
(5,9)
756
(29,8)
1075
(42,3)
895
(35,2)
450
(17,7)
312
(12,3)
315
(12,4)
430
(16,9)
140
(5,5)
211
(8,3)
150
(5,9)
806
(31,8)
225
(8,9)
260
(10,2)
220
(8,7)
756
(29,8)
225
(8,9)
260
(10,2)
220
(8,7)
756
(29,8)
1327
(52,3)
1345
53
627
(24,7)
312
(12,3)
388
(15,3)
537
(21,1)
225
(8,9)
260
(10,2)
220
(8,7)
806
(31,8)
1327
(52,3)
1345
(53)
627
(24,7)
312
(12,3)
388
(15,3)
537
(21,1)
225
(8,9)
260
(10,2)
220
(8,7)
806
(31,8)
100
(3,9)
100
(3,9)
100
(3,9)
100
(3,9)
100
(3,9)
100
(3,9)
130
(5,1)
130
(5,1)
130
(5,1)
130
(5,1)
kg
84
84
88
92
115
122
160
169
194
203
5
Uputstvo za instaliranje, puštanje u rad, rukovanje i održavanje
4.2 CTUB, CTUC i CTUD
1440
J
115
K
679
646
L
M
M
Pogled
na bocnu stranu
End View
CTUC
(svi
modeli)
CTUC (All Models)
Pogled
na bocnu stranu
End View
CTUB/C
(sviModels)
modeli)
CTUB/C (All
115
115
646
N
M
M
Pogled
na bocnu stranu
End View
CTUD
(svi
modeli)
CTUD (All Models)
Pogled
od napred
Front View
CTUD
(I
drugi modeli sa vazdušnim izlaznim rešetkama)
CTUD (And other models fitted with air outlet spigots)
Dimenzije - CTUB, CTUC i CTUD
J
CTUB dubina
K
CTUB visina
L
CTUC visina
M
N
Dovodna i odvodna cev
Širina slavine
Dovodna i odvodna cev
Širina slavine
Model
22
30
35
40
50
60
75
90
100
115
mm
(in)
mm
(in)
mm
(in)
1026
(40,4)
610
(24)
610
(24)
1026
(40,4)
610
(24)
610
(24)
1026
(40,4)
610
(24)
610
(24)
1026
(40,4)
610
(24)
610
(24)
1026
(40,4)
895
(35,2)
895
(35,2)
1026
(40,4)
895
(35,2)
895
(35,2)
1076
(42,4)
1100
(43,3)
1100
(43,3)
1076
(42,4)
1100
(43,3)
1100
(43,3)
1076
(42,4)
1380
(54,3)
1431
(56,3)
1076
(42,4)
1380
(54,3)
1431
(56,3)
mm
(in)
534
(21)
534
(21)
534
(21)
534
(21)
817
(32)
817
(32)
1024
(40,3)
1024
(40,3)
1233
(48,5)
1233
(48,5)
mm
(in)
709
(27,9)
709
(27,9)
709
(27,9)
709
(27,9)
707
(27,8)
707
(27,8)
888
(35)
888
(35)
888
(35)
888
(35)
Težina
Masa CTUB
B
kg
96
96
100
104
139
185
210
228
237
Težina
Masa CTUC
CTUC
kg
109
109
113
117
157
163
206
215
251
260
Težina
CTUD
Masa CTUD
kg
93
93
97
101
124
131
172
181
200
209
NAPOMENA: Rešetka ulaznog i izlaznog kanala ima rub od 30 mm.
6
146
ODELJAK 4: SPECIFIKACIJE
4.3 Tablica opštih tehničkih podataka (svi modeli)
Model CTU-22 CTU-30 CTU-35 CTU-40 CTU-50 CTU-60 CTU-75 CTU-90 CTU-100 CTU-115
CTUA, Aksijalni ventilatori
Ukupno električno
opterećenje
W
210
210
210
210
415
415
510
510
745
745
Jakost
struje
u radu
Radna
struja
A
1,0
1,0
1,0
1,0
1,72
1,72
1,9
1,9
3,2
3,2
Jakost
struje struja
pokretanja
Početna
A
1,4
1,4
1,4
1,4
2,4
2,4
2,8
2,8
4,5
4,5
3
m /h
3800
4000
4000
4000
5500
5500
7500
7500
11.000
11.000
[NR]
dB(A)
[51]
56
[51]
56
[51]
56
[51]
56
[52,1]
57,1
[52,1]
57,1
[52,3]
57,3
[52,3]
57,3
[52,3]
57,3
[52,3]
57,3
1650
1650
Protok
vazduha
Protok
zraka
Nivo zvučnog pritiska
Razina buke na 3 m
po 3m
CTUB s centrifugalnim ventilatorom i CTUC potrošac sa centrifugalnim ventilatorom i cevnim ulazom
Ukupno električno
opterećenje
W
Normalna radna
struja
struja
A
Normalna
početna
Normalna
jakost
struje
pokretanja
struja
A
550
4,6
9,0
550
4,6
9,0
550
4,6
9,0
550
4,6
9,0
1100
11,0
13,5
1100
11,0
13,5
1100
1100
11,0
13,5
11,0
13,5
15,6
19,2
Srednja Srednja Srednja Srednja Srednja Srednja Srednja Srednja Srednja
Normalna brzina
15,6
19,2
Srednja
Visoka
radna
struja
Visoka
jakost
struje
u radu
A
5,5
5,5
5,5
5,5
14,0
14,0
14,0
14,0
21,0
21,0
Visokapočetna
jakost
Visoka
strujestruja
pokretanja
A
13,6
13,6
13,6
13,6
17,2
17,2
17,2
17,2
25,8
25,8
Protok
vazduha
Protok
zraka
m3/h
3300
3300
3300
3300
5500
5500
6400
6400
9400
9400
Nivo zvučnog
Razina
buke
pritiska
po na
3m3 m
[NR]
dB(A)
[59]
59,5
[59]
59,5
[59]
59,5
[59]
59,5
[61]
61,5
[61]
61,5
[62]
61,8
[62]
61,8
[63]
64,2
[63]
64,2
CTUD cevni zagreja~ bez ventilatora
**Minimalanpotreban
protok
**Minimalno
protok
vaza
vazduha
m3/h
3300
3300
3300
3300
5500
5500
6400
6400
9400
9400
Gubitak
pritiska
Gubitak
tlakapreko
u
razmenjivača
toplote
izmjenjivaču topline
Pa
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
Dimnjak (cev
za sprovođenje
(cevev)i
usis zraka otpadnih gasova)/Dovod vazduha
Veličina dimnjaka (cevi za
Veličina
dimnjaka
sprovođenje
otpadnih
gasova)/
iDovoda
usisavazduha
zraka
mm 0
100
100
100
100
100
100
130
130
130
130
*Maksimalno prav dimnjak (cev
*Maksimalna
za sprovođenje otpadnih
duljina ravnog
gasova)/dovod vazduha
m
7
8
8
10
13
15
15
17
20
20
dimnjaka/usisa zraka
Strujno opterećenje na 230 V 50 Hz raèunatopmjereno računanjem iz ukupne struje u radu uređaja.
Strujno
opterećenje
od 230 V navedenu
50 Hz računato
ukupne
radne struje
uređaja.
* Ne prekoračujt
e maksimalnu
duljinu od
dimnjaka
ili grijalica
neće moći
pravilno raditi.
Smanjite maksimalnu navedenu duljinu za 1 m za svako ugrađeno koljeno od 90°.
* Ne prelaziti maksimalnu navedenu dužinu cevi za sprovođenje otpadnih gasova/dimnjaka. U
**Ako nije zadovoljen minimalni zahtjev protoka zraka, tada će uređaji za ograničenje temperature
suprotnom
grejno telo neće funkcionisati na zadovoljavajući način.Smanjite maksimalnu dužinu
isključiti grijalicu.
za 1m za svakih 90 stepeni zakrivljenja.
** Ukoliko nisu ispunjeni minimalni zahtevi u pogledu protoka vazduha, uređaji za ograničenje
temperature će ugasiti zagrejač.
7
Uputstvo za instaliranje, puštanje u rad, rukovanje i održavanje
4.4 Tabela tehničkih podataka (svi modeli)
Kategorija II 2H/L 3B/P
Model
CTU-22 CTU-30 CTU-35 CTU-40 CTU-50 CTU-60 CTU-75 CTU-90 CTU-100 CTU-115
Ulaz toplote
Toplinski
učinak
kW
Bruto CV
Ukupna
KV
(Btu/h) x (1000)
27
93
33
113
39
133
48
163
61
210
70
238
95
324
111
378
119
405
134
459
Ulaz toplote
Toplinski
učinak
kW
KV
(Btu/h) x (1000)
Neto CV
25
84
30
102
35
119
43
147
55
189
63
215
86
292
100
341
107
365
121
414
Približan
Približno
kW
toplinska
snaga (Btu/h) x (1000)
izlaz toplote
23
78
27
92
32
109
39
133
51
174
58
198
78
266
91
310
98
334
111
379
*Kombinovani ventilator/Limit termostat
TačkaPoložaj
1: Temperatura
1
gašenja (OFF)
Ventilator
ISKLJ
ventilatora
°C
30
30
35
40
30
40
30
30
30
30
TačkaPoložaj
2: Temperatura
2
paljenja (ON)
Ventilator
UKLJ
ventilatora
°C
45
45
55
55
45
55
50
45
45
45
Tačka 3:
Položaj
3
Limit temperatura
granična temp.
°C
80
80
95
95
90
95
90
95
95
95
CTUA
CTUA
sekundarni
limit
Sekundarni
granični
termostat
termostat
°C
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
CTUB/c
CTUB/C
sekundarni
limit
Sekundarni
granični
termostat
termostat
°C
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
temp.
temp.
Podaci za prirodni gas (G20) - Ulazni pritisak 20 mbar (7,8 u WG) min. 17 mbar (6,8 u WG) maks. 25 mbar (10 u WG)
Pritisak
u gorioniku
Tlak plamenika
mbar
8,3
8,7
8,5
9,4
9,3
8,5
6,1
6,0
6,2
6,3
Protok
Količinagasa
plina
m3/h
ft3/h
2,6
92
3,2
112
3,7
131
4,5
160
5,8
206
6,6
234
9,0
319
10,5
371
11,3
398
12,8
451
Podaci za prirodni gas (G25) - Ulazni tlak 25 mbar (10 u WG) min. 20 mbar (7,8 u WG) maks. 30 mbar (12 u WG)
Pritisak
u gorioniku
Tlak plamenika
mbar
12,2
12,7
12,5
14,0
13,6
13,2
9,2
9,3
9,2
10,2
Protok gasa
Količina
plina
m3/h
ft3/h
3,03
107
3,33
117
4,31
152
4,78
169
6,14
217
6,98
247
9,49
335
11,06
391
11,86
419
13,43
474
Podaci za LPG propan gas (G31) - Ulazni pritisak 37 mbar (14,6 WG) min. 25 mbar (10 u WG) maks. 45 mbar (18 u WG)
Alternativna dozvoljava 50 mbar (20 u WG) min. 42,5 mbar (17 u WG) maks. 57,5 mbar (23 u WG)
Pritisak
u gorioniku
Tlak plamenika
mbar
26,6
24,9
25,4
25,9
25,6
26,8
25,6
27,3
25,3
25,9
Protok gasa
Količina
plina
m /h
kg3/h
tekućina/h
1,01
1,87
3,7
1,23
2,28
4,5
1,48
2,75
5,4
1,77
3,27
6,4
2,27
4,21
8,3
2,58
4,79
9,4
3,51
6,50
12,8
4,09
7,58
14,9
4,39
8,13
16,0
4,97
9,21
18,1
3
Podaci za LPG butan gas (G30) - Ulazni pritisak 29 mbar (11.4 u WG) min. 20 mbar (7,8 u WG) maks. 35 mbar (13,8 WG)
Pritisak
u gorioniku
Tlak plamenika
mbar
18,9
17,4
17,8
19,5
18,4
19,0
18,3
19,4
18,3
18,7
Protok gasa
Količina
plina
m3/h
kg3/h
tekućina/h
0,76
1,86
3,2
0,93
2,27
4,0
1,06
2,59
4,5
1,34
3,26
5,7
1,72
4,19
7,3
1,95
4,77
8,3
2,65
6,47
11,3
3,09
7,55
13,2
3,32
8,09
14,1
3,75
9,17
16,0
Protok gasa
prema
standardnim
uslovima
1013.25
Količine
plina korigovan
korigirane na
standardne
uvjete 1013,25
mbar
15° C. mbar 15 stepeni C.
Videtistranicu
stranu9,
9,slika
dijagram
2 za detalje
u vezi
Kombinovanog
ventilatora/Limit
termostata.
*Vidi
2 za detaljne
postavke
kombiniranog
termostata
ventilatora/graničnika.
8
ODELJAK 4: SPECIFIKACIJE
Dijagram 2: Kombinovani ventilator/limit termostat
UPOZORENJE!
WARNING
Opasnost
od požara
Break-off (prekid)
spona
mora
biti uklonjena sa
Fire Hazard
Opasnost
od požara
dopunskog
termometra
Prekidna
veza
mora
bitiremoved
uklonjena
iz zamjenskog
Break-off
link
must
from
replacement
Prekidna
veza
mora
biti be
uklonjena
iz zamjenskog
thermostat.
termostata.
termostata.
Može
da dođe do oštećenja razmenjivača toplote
Može
rezultirati oštećenjem
izmjenjivača
topline.
Heat exchanger
damage may
result.
Može rezultirati oštećenjem izmjenjivača topline.
Nepoštivanje ovih
uputa
može može
rezultirati
Nepridržavanje
ovih
uputstava
da smrću,
Failure to follow
these instructions
result in
ozljedama,
oštećenjem
proizvoda
ilican
imovine.
prouzrokuje
smrt,
povredu
ili
imovinsku
Nepoštivanje
ovih
uputa može
rezultirati
smrću, štetu.
ozljedama,
death, injury,
property
damage
or product
damage.
Brojčanik
Položaj 3 granična temp
Položaj 2 ventilator UKLJ
Gurnite odvijač unutra
i držite za oslobađanje.
Položaj 1 ventilator ISKLJ
Osigurač na pritisak
Žica kontrolne opreme
Završeci
Terminaliventilatora
ventilatora
Granični reostat
Ručni prekidač ventilatora (beo)
Izvucite za normalno korištenje.
Gurnite unutra za kontinuirani
rad ventilatora.
Prekidač za
ručno
resetovanje
(crveni)
Granični terminali
PREKIDNA VEZA
MORA BITI UKLONJENA.
9
Uputstvo za instaliranje, puštanje u rad, rukovanje i održavanje
ODELJAK 5: INSTALIRANJE GREJNOG TELA
5.1 Uopšteno
Zagrejači
sukonstruirane
projektovani za
za ugradnju
instaliranje
na visini
Grijalice su
iznad
2,5 m.
iznad
2,5m. Ovi
zagrejači
moraju da
se instaliraju
Ove grijalice
moraju
biti ugrađene
unutar
prostora
unutar
prostora.
Instaliranje
u kanale
koji se grejnog
grije. Sustavi
isporuke
kanalima
nisu nije
dozvoljeno
sa
aksijalnim
ventilatorom.
dozvoljeni s aksijalnim ventilatorima.
5. 3 Postavljanje na policu ili u viseći položaj
5.3 Postavljanje na policu ili u vise
WARNING
UPOZORENJE!
Opasnost
od
lomljenja
Crush
Hazard
Opasnost
od
gnječenja
Koristite čeličnu šipku prečnika
Koristite
ovjesne
od
najmanje
10mm.čelične
Use 10 mm steel drop rod
šipke
od minimalno 10 mm.
minimum.
Nekorišćenje potpore može
Greška nasmrću,
osloncima
može ili
rezultirati
povredama
Failure of the supports
can
rezultirati
smrću,
ozljedom
ili
nanošenjem
imovinske
štete.
result in death, injury
oštećenjem
or property imovine.
damage.
5.2 Postavljanje
Sva CTU grejna tela osigurana su drvenom paletom.
Koristite paletu prilikom postavljanja i instaliranja.
Kada postavljate ili podupirete grejno telodonje
strane, osigurajte da se težina preuzima na
tačkama oslanjanja.
Za
u viseći
položaj
10,
Zatipično
tipičnopostavljanje
vješanje vidi
stranicu
10,videti
slikastranu
3.
dijagram 3.
Dijagram 3: Metodi postavljanja u viseći položaj
Slika 3: Metode vješanja
Nosač
Greda
Podmetač
Podloška
Navrtanj
uMatica
kanaluu
kanalu
Osigurajte obrtni
Osigurajte
da je
momenat
tehničke
sve
sklopovlje
opreme
koja se
ovjesa zategnuto
postavlja
u viseći
minimalnim
položaj
od 27Nm
momentom
(20 ft lbs)od
27 Nm
Sigurnosna
Konični
zatik
čivija
za podešavanje
Kopča
Spona
s otvorom
Nosač
Greda
Navrtanj
Matica
10
mm
Čelična
čelična
šipka
ovjesna
10mm
šipka
10
mm šipka
Čelična
čelična
ovjesna
10mm
šipka
Navrtanj
Matica
Podloška
Konusna
Zakovana
matica
matica
Potporne
tačke
Točke oslanjanja
10
Odeljak 6: Instaliranje
za sprovođenje dima
ODELJAKcevi
6: INSTALIRANJE
ODELJAK 6: INSTALIRANJE CEVI ZA SPROVOÐENJE DIMA
Dijagram
Detaljidimnjaka
u vezi krova
i cevi za sprovođenje dima
Slika 4: 4:
Detalj
i krova
6.1 Instaliranje cevi za sprovoðenje dima
UPOZORENJE!
WARNING
Završetak cevi
Terminal
za sprovođenje
dimnjaka
otpadnih gasova
Protivkišna
zaštita
Izbočena
zaštita
za
(kapa)ili kiše
slučaj pljuska
Neki objekti bi se
mogli
ili eksplodirati
Opasnost
od požara
Firezapaliti
Hazard
ukoliko se nalaze blizu zagrejača.
Neki
predmeti
će se
zapaliti
iliexplode
eksplodirati
se
Some
objects will
catch
fire or
whenkada
placed
stave
utoblizinu
grijalice.
close
heater.
Sve zapaljive predmete, tečnosti i isparive materije
držite
na
zahtevanoj
udaljenosti
od
grejnog
tela.
Sve
zapaljive
predmete,
tekućine
i and
pare
držite
dalje
Keep
all flammable
objects,
liquids
vapours
the
required
distance
away
from
the
heater.
od grijalice na zahtijevanoj udaljenosti.
Nepridržavanje ovih uputstava može da
Failure to follow
these
instructions
can result
in death,
Nepoštivanje
ovih
uputa
može
rezultirati
smrću,
prouzrokuje
smrt,
povredu
ili imovinsku
štetu.
injury or property
damage.imovine.
ozljedama
ili oštećenjem
Krov
Kraj dimnjaka mora biti izvan zgrade. Dimnjaci i
Metalni
Dimnjak/cev
za sprovođenje
otpadnih
gasova mora
se i
Metalnarukavac
čahura
usisi zraka moraju
biti potpuno
zabrtvljeni
sustavi
izvesti
izvan
zgrade.
Dimnjaci
i
usisi
vazduha
moraju
biti
pravilno dimenzionirani za određeni model.
Cev za sprovođenje
u
potpunosti
a njihove
moraju
25mm
razmak
oddo
Dimnjake
jezatvoreni
potrebnosistemi,
sastaviti
premaveličine
uputama
na
Zračnost
25 mm
Dimnjakgasova
otpadnih
odgovarati modelu. Cevi za odvođenje otpadnih gasova
zapaljivih materijala
materijala
stranici 11, slika 4 preko stranice 12, slika 7. Spojevi zapaljivih
trebalo bi da budu spojene na način kako je pokazano na
između terminala dimnjaka i krova ili zida moraju biti
strani 11, dijagram 4 do strane 12 dijagram 7. Veze
odgovarajuće
zabrtvljene.
Ukoliko dimnjak
prolazi
između završetaka
cevi za sprovođenje
otpadnih
gasova i Slika 5: Poklopac terminala usisa vazduha
kroz
zid
ili
strop
od
zapaljivog
materijala
mora
biti
krova ili zida moraju biti zaptiveni na odgovarajući način.
obložen
nezapaljivim
materijalom
i
odvojen
od
Ukoliko cev za sprovođenje otpadnih gasova prolazi kroz
obloge
sa zračnošću
od minimalno
25 mm.
zid
ili plafon
koji su od zapaljivog
materijala,
ona mora biti
zaštićena
od nezapaljivog
materijala
i
Dimnjaci“rukavom”
i usisi zraka
moraju biti
odgovarajuće
odvojena
od
njega
bar
25
mm.
oslonjeni tako da grijalica ne preuzima
težinu cijevi.
Cevi za sprovođenje otpadnih gasova i usis
Za kraj dimnjaka Vidi stranicu 11, slika 4 preko
vazduha moraju se adekvatno podupreti tako da
stranice
7.
zagrejač 12,
nije slika
opterećen
težinom cevi.
Presaviti
na
Savijte nogu
dole
dolje
Presaviti
Savijte ka
spolja
stopalo van
O
ceviCza
6.2završecima
Tip uređaja
C32 i C62 otpadnih gasova vidite
12,sprovođenje
stranu
11,
dijagram
4
do
Zabrtvljen u prostoriji. strane 12 dijagram 7.
Grijalice
su konstruirane
ugradnju kao uređaji koji
6.2
Tip uređaja
C12, C32 iza
C62
su
zabrtvljeni
u
prostoriji.
Dimnjak
i usis zraka
Ovi zagrejači projektovana su za instaliranje
u
ugrađuju
se
kao
posebne
cijevi
do
specijalnih
kružnih
prostorijama. Cev za sprovođenje otpadnih gasova
i usis
terminalasuna
zidu ili krovu.
Vidi
stranicu
slika 7.
vazduha
odvojene
cevi koje
vode
ka zidu12,
ili završetku
na krovu. Videti stranu 12, dijagram 7.
6.3 Tip uređaja B22
6.3 Tip uređaja B22
Kraj za
dimnjaka
moraotpadnih
biti izvan
zgrade
i biti
Cev
sprovođenje
gasova
mora
seopremljen
izvesti
terminalom
niskog
otpora.
izvan zgrade a njen završetak bi trebalo da bude dovoljne
Vidi stranicu
11,
slika 4male
preko
stranice Videti
12, slika
6.
propusne
moći,
odnosno
otpornosti.
stranu
11, dijagram 4 strana 12, dijagram 6.
6.3.1 Poklopac terminala usisa zraka
6.3.1 Poklopac na završetku usisa vazduha
Za ugradnju uređaja tipa B22, kao
opcija je dostupan
Kada je reč o instaliranju uređaja
tipa B22, može se
poklopac
terminala
usisa
zraka.
Poklopac
je iscrtani
postaviti i poklopac na završetku usisa vazduha.
ravni
metalni
lim
koji
je
potrebno
saviti
u
oblik.
Poklopac predstavlja zasečen ravan metal koji treba
Vidi stranicu
11,stranu
slika 11,
5. Uklonite
za
oblikovati.
Videti
dijagram i5.spremite
Uklonite ivijke
zadržite
zavrtnjeve
za vazdušnu
ulaznu
slavinu.
Iskoristite
ove
rešetku usisa
zraka. Ove
vijke
koristite
za
zavrtnjeve
biste pričvrstili
učvršćenjedapoklopca
iznadpoklopac
rešetke.u odgovarajući
položaj iznad slavine.
Presaviti
Savijte na
nogu
dole
dolje
Presaviti
Savijteka
spolja
stopalo van
Opis
Poklopac
završetka
izvodazraka
usisivača
vazduha
Poklopac
ala usisa
(100
mm)(100mm)
Poklopac
završetka
izvodausisa
usisivača
vazduha
(300mm)
Poklopac
terminala
zraka
(130
mm)
Broj dela
F078A
F077A
11
Uputstvo za instaliranje, puštanje u rad, rukovanje i održavanje
Dijagram 6: Vertikalni i horizontalni izvod cevi za sprovođenje otpadnih gasova Tip B22
Slika 6: Okomiti i vodoravni završetak dimnjaka - tip uređaja B22
Krovni
Krovni izvod/završetak
terminal
Dimnjak
Kapa
Izbočena
zaštita
Metalna čahura
(zračnost 25 mm do
Metalni rukavac
zapaljivih
(25mm
odstojanja
materijala)
od zapaljivih materijala)
Cev za sprovođenje otpadnih gasova
Dimnjak
Pokrivač
izvoda
usisivača
vazduha
Poklopac
terminala
usisa
zraka
Vertikalna
Okomita
opcija
opcija
Horizont.
90°
opcija
koljeno
Izbočena zaštita
Kapa
Cev za
sprovođenje
Dimnjak
otpadnih gasova
Vodoravna opcija
ZidniZidni
terminal
završetak/izvod
Dijagram
Vertikalni
i horizontalnizavršetak
izvod cevi za
sprovođenje
otpadnih
gasova
Tip
C C62
C32 i C62
Slika 7: 7:
Okomiti
i vodoravni
dimnjaka
- tip
uređaja
C12 C
32 i 22
Krovni
Krovniizvod/završetak
terminal
Prečnik cevi za sprovođenje
Promjer kružnog dimnjaka:
otpadnih gasova:
150 mm za 22-60
150mm za 22-60
200 mm za 75-115
200mm za 75-115
Plastična
Plastični šolja
poklopac
Zaštitna
Izbočenakapa
zaštita
Razdelnik
Kolektor
Pokrivač izvodaUsis
usisa
zraka
vazduha
Vertikalna
Okomita
opcija
opcija
Cev
za
Dimnjak
sprovođenje
otpadnih
gasova
90° koleno
Zidna ploča
Krovni
završetak
Zidni terminal
Usis vazduha
Pogled
na bočnu stranu
Pogled straga
Vodoravna opcija
Razdelnik
Kolektor
Cev za sprovođenje
otpadnih gasova
Dimnjak
Maksimalna debljina 335 mm
12
Minimalni
razmak
Minimalna
zračnost
mora
bitibiti
nana
dnu
mora
dnu.
ODELJAK 7: DOVOD VAZUHA
ODELJAK
7: Dovod
vazduha
POGLAVLJE
7: DOVOD
ZRAKA
7.1 Zabrtvljena ugradnja u prostoriji
7.1 Gasna instalacija gasnog potrošača tipa C
Kada se
se instalira
ugrađuje
kao
zabrtvljena
grijalica
u prostoriji,
Kada
kao
sobno
grejno telo,
vazduh
za
zrak za izgaranje
se usisava
izvan zgrade.
Važno je
sagorevanje
se dovodi
spolja. Važno
je obezbediti
osigurati da
je provjetravanje
dobavu
adekvatnu
ventilaciju
kako bi seadekvatno
obezbedioza
vazduh
za
ventilator(e).
dovoljne količine zraka za ventilator/e distribucije.
7.2 Gasna instalacija gasnog potrošača tipa B
7.2 Ugradnja s otvorenim dimnjakom
Važno je obezbediti odgovarajući dotok vazduha sve
Važnoza
je sagorevanje,
osigurati da odnosno
uvijek postoji
adekvatna
vreme
grejanje
kako je
količina zraka
za potrebe
u i
predviđeno
uslovima,
to jest izgaranja
u skladu sai grijanja
nacionalnim
skladu spropisima.
lokalnim iKada
nacionalnim
propisima.
Kada se
lokalnim
se instalira
na ovaj način,
dovod
vazduha
do zzod
zagrejača
pretpostavlja
postojanje i
zraka
grijalici također
ugrađuje
na ovaj
blago
otpornog
(propusnog)
završetka
kako
bi se radi
mora biti opremljen terminalom niskog otpora
sprečio
mogući
ulazak
krupnijih
materija/komada.
sprječavanja ulaska otpada (lišće, krhotine itd.).
Pogledati
stranu
dijagram
Vidi stranicu
12,12,
slika
6. 6.
7.3
zgradezgrade
7.3Ventilacija
Provjetravanje
Vazduh
za
potrebe
gde jezrak
potrebno,
uzima se iz
Gdje je potrebno ventilacije,
provjetravanje,
se mora
spoljnjeg
izvora
koji
nije
kontaminiran
i
iz
koga
je
to biti
uzimati izvana na mjestu gdje vjerojatno neće
moguće neometano činiti.
onečišćenja ili prepreka.
Gde se koristi prirodna ventilacija, odgovarajuća ventilacija
Gdje se koristi
bitisa
vazduhom
spolja prirodno
(na nižemprovjetravanje,
nivou) mora biti mora
u skladu
omogućeno
prikladno
provjetravanje
s
vanjskim
odeljkom 7.2.1 i lokalnim i nacionalnim propisima.
zrakom
na niskoj
raziniventilacija,
u skladu sstopa
Poglavljem
Gde
se koristi
mehanička
iznosa/ 7.2.1
i lokalnimstopa
i nacionalnim
propisima.
ekstraktna
mora biti za
5 do 10% manja od stope
unosa.
Mehanička
instalacijaprovjetravanje,
mora biti sa gorionikom
Gdje se
koristi mehaničko
istisnuta CTU
zagrejača.
količina mora biti 5% - 10% manja od unesene količine.
Mehaničko provjetravanje mora biti povezano s
7.4 Izolovane prostorije sa opremom
plamenikom
Ventilacijom
seCTU
moragrijalice.
obezbediti da u izolovanim
prostorijama sa opremom temperatura ne prelazi 32
stepen
C kao i dasspreči
svaki negativan
pritisak unutar
7.4 Prostorije
odvojenom
opremom
prostorije. Videti stranu 13, dijagram 8. Svaka izolovana
7.2.1 Zagrejač instaliran unutar prostora koji se greje Provjetravanje mora spriječiti da temperatura u
prostorija u kojoj je se nalazi zagrejač podrazumeva
7.2.1 gde
Grijalice
ugrađene
unutar
prostora
Tamo
je zapremina
prostora
kojigrijanog
se zagrejava
veća
prostoriji sspoljnih
izoliranom
opremom
prekorači
a isto
postojanje
vazdušnih
otvora
u skladu32°
sa C
lokalnim
od
4.7 gdje
m3 po
toplote
brojm3 tako mora spriječiti bilo kakav negativan tlak zraka u
Tamo
je kilovatu
volumenukupnog
grijanogunosa
prostora
većii gde
od 4,7
propisima.
izmena
vazduha
iznosi
najmanje učinka
0.5/h, dodatni
po kilovatu
ukupnog
toplinskog
i odnosnivo
izmjene Gde
Vidiprirodna
stranicuventilacija,
13, slika moraju
8. Svaka
prostoriji.
se koristi
se prostorija
obezbeditis
ventilacije
nije neophodan.
zraka je najmanje
0,5/h, neće biti potrebno dodatno
odvojenom opremom
koja
sadrži
grijalice
zrakai višem
odgovarajući
stalni otvori
prema
spolja,
na nižem
provjetravanje visoke i niske razine.
zahtijevati će stalno provjetravanje zraka direktno s
nivou.
Gde je broj izmena vazduha manji od 0.5/h neophodno
Gde
se koristi
mehanička
ventilacija
stopa
iznosa/
vanjskim
zrakom
u skladu
s lokalnim
propisima.
Za zgradu koja ima odnos izmjene zraka manji od
je obezbediti ventilaciju u skladu sa lokalnim i
ekstraktna
stopa
mora
biti
za
5
do
10%
manja
od stope
0,5/h,
biti
će
potrebno
provjetravanje
u
skladu
s
Gdje se koristi prirodno provjetravanje, moraju
se
nacionalnim propisima. Ventilacija usmerena prema
unosa.
Mehanička
instalacija
mora
biti
sa
gorionikom
lokalnim
i nacionalnim
Provjetravanje
osigurati prikladni stalni otvori na visokoj i niskojCTU
spolja
obezbeđuje
se napropisima.
sledeći način:
zagrejača.
prema
biti po
omogućeno
razini, koji su direktno povezani s vanjskim zrakom.
-direktno
Zagrejači
do 70van
kW mora
5.0 cm2
kW stope kako
unosaslijedi:
toplote
• Grijalice do 70 kW toplinskog učinka
Gdje se koristi mehaničko provjetravanje, istisnuta
2 po
- Zagrejači
preko
kW 350cm2
+2.5 cm2
po kW
5,0 cmod
kW 70
nazivnog
toplinskog
učinka
količina mora biti 5% - 10% od unesene količine.
stope unosa toplote iznad 70kW
Mehaničko provjetravanje mora biti povezano s
• Grijalice iznad 70 kW toplinskog učinka
350 cm2 + 2,5 cm2 po kW nazivnog toplinskog
učinka iznad 70 kW
plamenikom CTU grijalice.
Dijagram 8: Zagrejači instalirani u izolovanim prostorijama
Slika 8: Grijalice ugrađene u prostorije s odvojenom opremom
Razdelnik
Kolektor
UsisivačUsis
vazduha
zraka
Sistem
Sustav kanala za
distribucionih
distribuciju ili
kanala
ili u
pražnjenje
pražnjenja
u grejni
prostor grijanja
prostor
Maksimalna
temperatura
Maks. temperatura
32°C32oC
Pritisak
u prostoriji
ne sme
biti negativan
Tlak zraka
u prostoriji
ne smije
biti negativan.
Zid
Ventilacija
na
Provjetravanje
višem
nivourazini
na visokoj
Cev za
sprovođenje
Dimnjak
otpadnih gasova
Kanal
Kanalpovratka
povratnog
vazduha
zraka iz iz
grijanog
grejnog
prostora
prostora
ili svježiili
svežeg
vazduha
zrak izvana
spolja
Ventilacijana
na
Provjetravanje
nižemrazini
nivou
niskoj
Spoljni
Vanjski zid
zid
13
Uputstvo za instaliranje, puštanje u rad, rukovanje i održavanje
ODELJAK 8: NEOBAVEZNE KONFIGURACIJE GREJNOG TELA
8.1 Rad distribucijskog kanala za CTUB, CTUC i 8.1.1 CTUD grijalice
8.1
Funkcionisanje
8.1.1
CTUDgrijalice,
zagrejačiiznimno je važno da je protok
CTUD
grijalice distribucionog kanala za CTUB,
Za CTUD
CTUC i CTUD zagrejač
CTUC modeli grijalica imaju ugrađene ventilatore
zraka u sustavu kanala barem kao što je naveden
Od suštinske važnosti za CTUD zagrejače je da protok
tako da se grijalica može spojiti na dovodni kanal.
na listu s podacima na stranici 6, Poglavlje 4.2 i da
Uz CTUC modele prilažu se ventilatori tako da zagrejač
vazduha u sistemu kanala bude kako je specifikovano u
je u odgovarajućem
smjeru preko izmjenjivača
CTUDdamodeli
grijalica
isporučuju
se s rešetkama za podacima
može
se poveže
sa ulaznim
cevovodom.
na strani 6, odeljak 4.2 i u odgovarajućem
topline
kao
što
je
naznačeno
na grijalici.
dovodni i odvodni kanal za ugradnju grijalice na
smeru preko razmenjivača toplotestrelicom
kako pokazuje
strelica
Dozvoljeni
su
veći
protoci
zraka,
ali
će
prouzročiti
sustavmodeli
kanala
koji je klijent
izradio za
korištenje
s
CTUD
zagrejača
su snabdeveni
ulaznim
i
na zagrejaču. Dozvoljen je jači protok vazduha, ali će,
nižeposledica
temperature
zraka.
Preporuča
sebiti
da
izlaznim
bi se grejno telo moglo
vanjskimpriključcima
sustavomkako
ventilatora.
kao
toga, izlaznog
temperatura
izlaznog
vazduha
se ventilator
usmjeri
da izbacuje
zrak kroz tako
postaviti
u okviru
kanala predviđenom
od strane niža.
Preporučuje
se datako
ventilator
bude pozicioniran
Preporuča
se dasistema
se fleksibilni
konektori kanala
kupca
zbog
upotrebe
spoljnjeg
sistema
ventilatora.
izmjenjivač
topline.
da
izduvava
vazduh
kroz
razmenjivač
toplote.
koriste za smanjenje buke koja se stvara u kanalu.
Preporučuje se da se koriste fleksibilni cevni konektori u
Kanal mora biti konstruiran kao što je opisano na
Kada
se CTUD
grijalice ugrađuju na kanal, koristite Sistem
cilju
smanjenja
buke.
cevi
biti projektovan
kako
opisano
stranici
14,mora
Poglavlje
8.1 i Figure
9 je
kako
bi sena
relej s kašnjenjem od 60 sekundi kako bi forsirali
strani
14,
odeljak
8.1
i
dijagramu
9
kako
bi
se
osigurao
osiguralo da postoji jednak protok zraka preko
radinstaliranju
ventilatora.
Pri
CTUD zagrejača na cevovod koristite relej homogen protok vazduha preko celog razmenjivača
cijelog izmjenjivača topline.
sa
kakoventilatora
bi se pokrenuo
Ne60-sekundnom
oslanjajte se zadrškom
na termostat
za
toplote.
Neostvarivanje
prikladnog
protoka
zraka
ventilator.
Za uključivanje/pokretanje
nemojte
koristiti
Ukoliko
se ne osigura
odgovarajući
protok
vazduha
uključivanje.
Pogledajte predloženu
shemu
na
raspoređenog
preko
izmjenjivača
topline
skratiti
termostat.
Videti
preko razmenjivača toplote, smanjuje se životni
vek će
stranici 24,
slikapredloženu
10.11. shemu na strani 24,
njegov vijek toplote.
trajanja.
dijagram 10.11.
razmenjivača
Svaki takav uređaj mora biti paralelno spojen s
Motor
ventilatora,
ili njegova
kontrola,
moraju
sadržati
Motor
ventilatora,
ili njegove
kontrole,
moraju
termostatom ventilatora tako da sustav uključivanja
Sve ovakve naprave idu paralelno sa termostatom
metod
zaštite
od
eventualnog
preopterećenja.
je se
sadržavati način zaštite od preopterećenja.Kada
Kada
ventilatorakako
još uvijek
radi. nesmetano odvijala.
ventilatora
bi se operacija
instaliran
na
mestu
udaljenom
od
zagrejača,
ventilator
ugrađuje udaljeno od grijalice, ventilator mora biti
snabdeva
posredstvom
električnog
izolatora,
Kontaktirajte Roberts-Gordon Europe Ltd. odjel se
napajan
preko
lokalnog lokalnog
prekidača
postavljenog
i
pozicioniranog
i
na
odgovarajući
način
označenog,
kako
za konstruiranje u pogledu otpora u kanalima i
pravilno označenog kako bi se spriječio slučajan rad.
bi se sprečilo neodgovarajuće manipulisanje.
konstruiranja. Tel: +44(0) 1902 494425
Dijagram
9: Cevovod
Slika
9: Kanali
NAPOMENA: Veličina
biti puna veličina
i izlaza.
NAPOMENA:
Veličinakanala
kanalaćepredstavlja
punu ulaza
veličinu
ulaza i izlaza.
Svispojevi
spojevi sa
između
grijalice i treba
kanalada
moraju
sačvršći.
što je
Svi
zagrejačem
budubiti
štonapravljeni
je moguće
moguće manjom zračnošću.
Minimum
Minimalno
dvostruka
dvaput
dimenzija
dimenzija
"X" “X”
Dimenzija
“X”
Indikator
Indikator
protoka
protoka
vazduha
zraka
Minimum
Minimalno
dvostruka
dvaput
dimenzija
dimenzija
"X"
“X”
Cevovod
Kanali (kanali)
Fleksibilna
Fleksibilnaspojnica/
prirubnica
prirubnica
Vazdušni
kanal
Kanali
14
ODELJAK 9: GASOVOD
ODELJAK 9: GASOVOD
UPOZORENJE!
WARNING
9.1
9.1Veze
Spojevi
Povežite zagrejač sa dovodom gasa tako da krajnje veze
Spojite grijalicu na dobavu plina osiguravajući da su
izgledaju na sledeći način:
završni spojevi kako slijedi:
• Cijevi
i ventili
dobavu plina
bitiili na
- dovod
gasa
vrši seza
posredstvom
cevitrebaju
srednjeg
velikog
srednjem
ili
velikom
standardnom
cjevovodu
prečnika u skladu sa lokalnim i nacionalnim propisima u
skladu s lokalnim i nacionalnim propisima.
- veličina cevi kojom se dovodi gas je odgovarajuće veličine
• Cijev za dobavu plina mora biti odgovarajuće
kako bi mogla da obezbedi zapreminu gasa dovoljnu za
dimenzionirana
celokupnu
instalaciju za provođenje ukupnog
Opasnost
od
Opasnost
odpožara
požara
volumena plina za cijelu instalaciju.
Fire Hazard
Dovod gasa osigurajte na način kako je prikazano na
- zaporni
ventil je
i zajednička
veza ventil
treba ida
se postave
nai
• Potrebno
koristiti jedan
fiting
spojnicu
Connect
gas
Spojite dobavu
plinaaccording
u skladu to
saFigure
slikom10.
10.
dijagramu
10. supply
snabdevač
gasom
uz
zagrejač
ugraditi
ih
na
dovod
u
blizini
grijalice.
Ga
smože
dacuriti
procuri
ukoliko
instaliranje
izvršeno na
Plin
može
ukoliko
nije
pravilnonije
ugrađen.
Gas
can
leak
if not
installed
properly.
odgovarajući način.
Za ovješene
grijalice,
koristite odobreni
spoj s
- za• zagrejač
postavljen
na odgovarajuću
fleksibilnu
Nepridržavanje
ovih
uputstava
može
rezultirati
smrću,
Nepoštivanje
ovih
uputa
može
rezultirati
Failure
to follow
these
instructions
can
resultsmrću,
in death,
fleksibilnom
metalnom
cijevi
između
ventila
metalnu
vezu između
zapornog
ventila
i grejnog
tela. iU
ozljedama
ilinanošenjem
oštećenjem
imovine.štete.
povredama
ili
imovinske
injury
or property
damage.
grijalice.
Za
smanjenje
gubitka
tlaka,
koristite
cilju smanjenja gubitka pritiska, koristite jednu veličinu cevi
veću
nego što
je je
gasna
konekcija
grejnog tela.
cijev
koja
za jednu
vrijednost
veća od
Važno je da gasna cev i električne veze ne doprinose
Važno
je
da
cijev
za
dovod
plina
i
električni
spojevi
spoja
za
plin
na
grijalici.
povećenju težine grejnog tela.
ne povećavaju
nijednu
težinu grijalice.
Sat
za merenje gasa
za dovodnu
gasnu cev vezuje
VAŽNO – celokupna instalacija mora biti pročišćena i
nadležna
služba.
sat spaja
bi trebalo
da koja
se
Brojač plina
na Postojeći
radnu cijev
tvrtka
VAŽNO - cijela
mora
biti očišćena
i
testirana
skladuinstalacija
sa lokalnim
i nacionalnim
propisima
prekontroliše,
po mogućnosti
strane nadležne
službe, testiranauna
isporučuje plin.
Potrebno jeodprovjeriti
postojeći
vibracije od plina u skladu s lokalnim i
kako
bi se
osiguralo
odgovara
zahtevanom
brojač,
poželjno
je da
odsat
strane
tvrtke,
kako bi biliprotoku nacionalnim propisima.
gasa.
sigurni da je brojač adekvatan za zahtijevanu
Postavljanje
moraplina.
da bude prema lokalnim i
isporučenu cevi
količinu
nacionalnim propisima. Predviđa se odgovarajuća veličina
Cijevi
moraju
skladu
cevi
od instalacija
sata do grejnog
tela.biti
Nepostavljene
bi trebalo dause
koristes
lokalnim
nacionalnim
propisima.
od
cevi
manjei veličine
od dovodne
gasneCjevovod
veze.
brojača do grijalice(a) mora biti odgovarajuće
veličine. Ne smiju se koristiti cijevi manje veličine od
plinskog ulaznog spoja grijalice.
Dijagram 10: Gasna veza pomoću savitljivog nerđajućeg čeličnog konektora
Slika
10: Spoj plina s fleksibilnom cijevi od nehrđajućeg čelika
• Čvrsto držite niplu plina
•Čvrsto
ključem
ključem
za cijevdržite
kada gasni nipl
spajatepovezivanja
fleksibilnu cijev
plina.
prilikom
savitljivog
gasnog konektora
Opcija A:
Opcija A:
Nerđajući
čelični gas
Fleksibilna cijev za plin
konektor
od nehrđajućeg čelika
• Ne uvijajte fleksibilnu cijev za plin.
•Ne uvijajte gibljivo crevo
• Budite sigurni da nijedan spoj ne
ispušta plin.
•Proverite da li na sastavima ne curi
gas
Ne
Ne savijajte
savijajte
gibljivocijev
crevo
fleksibilnu
plina
oštro.kutom.
pod oštrim
Ventil isključivanja
Zaporniplina
ventil
dovoda
Opcija
B:
Opcija B:
Priključak
plinaprečnik
na
Srenji
ili veliki
cevi
srednjemkonektora
ili velikom
gasnog
standardnom cjevovodu
Odvod
Krak zakondenzata
kapanje
Fiting Spojka
spojnica
Poklopac
Čep
15
Uputstvo za instaliranje, puštanje u rad, rukovanje i održavanje
ODELJAK 10: INFORMACIJE O STRUJI I ELEKTRIČNIM VODOVIMA
10.1
struje
10.2
10.1 Dovod
Električna
energija
10.2 Daljinska
Daljinske kontrola
kontrole
Zagrejač
je
projektovan
da smože
da funkcioniše
Svim modelima grijalica potreban je jednofazni
Grijalica konstruiranatako
za rad
kontrolama
Svi
modeli
zagrejača
zahtevaju
230
V
50
Hz
upravljanjem.
stranu
Odeljak
stalni napon od 230 V 50 Hz spojen na terminale L, daljinskim
ugrađenima
udaljeno odVideti
grijalice.
Vidi17,
stranicu
17,
monofazni
izvor povezan na kontaktima L, N i
10.3
do strane
odeljak
10.418, Poglavlje 10.4.
N i uzemljenje.
Poglavlje
10.3.18,
preko
stranice
zemljom.
Polaritet “L i N” mora biti točan. Napon između nule i
gorionikom
(termostat)
uzemljenja treba biti 0 i nikada ne smije prekoračiti 10.2.1
10.2.1 Upravljanje
Kontrole plamenika
(Termostat)
L & N moraju se poklapati. Napon između nule i
Upravljači
gorionika
moraju
biti
kontakti
bez napona
15 volti.
Kontrole za upravljanje plamenikom moraju
biti
uzemljenja mora biti 0 i ne bi trebalo da pređe 15
povezani
između
terminala
2
i
3
glavnog
Sve grijalice i kontrole moraju biti pravilno uzemljene. spojene kontaktima bez napona između terminalnog
volti.
bloka.
terminala 2 i 3 na glavnom bloku terminala.
Sva grejna
vanjskatela
ožičenja
moraju
biti u
s
Sva
i kontrole
moraju
bitiskladu
na odgovarajući
odgovarajućim
lokalnim
propisima.
Specifikacija
način uzemljeni. Spoljašnji električni vodovi moraju 10.2.2 Postavljanje sobnih termostata ili
ožičenja
H05VV-F.
10.2.2 Pozicioniranje termostata u prostoriji ili
biti
u skladu
sa važećim lokalnim propisima.
ROBERTS GORDON ®kontrole
ROBERTS GORDON kontrola
Vanjske kontrole moraju imati istu stalnu struju od
Sobni termostar ili ROBERTS GORDON kontrola
®
230 V 50 Hz.H05VV-F.
Termostat
prostorijinailizid
ROBERTS
Specifikacija
treba
da seupostave
ili na stubGORDON
visine od oko
kontrola
biti ugrađena
na zid
stup
na visini
Spoljašnje kontrole moraju imati isto, konstantno
1.5
m. Netreba
bi trebalo
da se nalazi
nitiilina
mestu
gde je
od
približno
1,5
metara
od
poda
za
mjerenje
napajanje
230 V 50 odvojenima
Hz.
Prekidač sod
kontaktima
minimalno
promaja niti na mestu izloženom direktnom udaru
ambijentalne
temperature.
Na njega ne smije
3 mm na svim polovima mora biti ugrađen u blizini, toplog
vazduha
iz zagrejača.
dolaziti
ni
struja
hladnog
zraka
ni ugrijani zrak
Izolator
od
najmanje
3mm
na
svim
polovima
mora
ali ne učvršćen na grijalicu za odspajanje svih
direktno
iz
grijalice.
biti
instaliran
blizu, iali
nekoje
uz zagrejač
se ne bi
napajanja
grijalice
bilo
daljinskeda
kontrole.
10.2.3 Daljinski termostat hlađenja (frost
sprečilo snabdevanje ili daljinska kontrola.
thermostat)
10.2.3 Daljinski termostat zamrzavanja
Završni spoj na grijalicu treba izvršiti savitljivim
Kada je potrebno povežite sa terminalima 2 i 3 u
Kada je potrebno,
spojite
terminale
2i3
glavnom
kabelomvezu
ili gasaprovesti
kroz cijev
do bloka
glavnog glavnom
Krajnju
zagrejačem
predstavlja
fleksibilan
terminalnom
bloku.
Postavite
u na
okviru
bloku terminala.
terminala
u unutrašnjosti
grijalice
koristećibloku
kabel od grejnog
kabel
ili cev
prema glavnom
terminalnom
prostora uz opremu kojoj je neophodna
1 mm2 grejnog
na svim tela
modelima.
unutar
sa kablom od 1mm, za sve
Postavite
unutar
grijanog
prostora
u blizini
zaštita.
Videti
stranu
17, odeljak
10.3
do strane 18,
modele.
najosjetljivije
odeljak
10.4 opreme kojoj treba zaštita.
Veličinaosigurača
osigurača Vidi stranicu 17, Poglavlje 10.3 preko stranice 18,
Modeli
Jakost
Poglavlje
10.4. upravljanje ventilatorom
10.2.4
Daljinsko
Ventilator
će
funkcionisati automatski pod uslovom da
CTUA, svi modeli
5A
su
glavni
terminali
konstantno
povezani naponom od
10.2.4 Daljinske kontrole
ventilatora
230
V. Prekidač
ili kontrola
između
terminaladaL na
i1u
Ventilator
će raditi
automatski
pod uvjetom
CTUB i CTUC, do 50
10 A terminalnom bloku omogućiće spoljašnju kontrolu
glavnim terminalima postoji stalan napon od 230 V.
ventilatora.
Prekidač ili kontrola spojena između terminala L i 1
može bitiomogućiti
trajno kontrolisan
spolja,
sa
CTUB i CTUC, 75 - 115
20 A Ventilator
u bloku terminala
će vanjsku
kontrolu
gorionikom
na
poziciji
on
ili
off,
pod
uslovom
da
ventilatora.
ventilator
nije oštećen.
CTUD
modeli
moraju
imati
spoljašnji
ventilator
Ventilatorpri
se gašenju
može kontrolirati
tako da radi
CTUD modeli moraju imati vanjski ventilator, ili
konstantno
s
vanjske
kontrole,
s uključivanjem i
ili
kontrolu
sa
terminalom
1.
njegove kontrole spojene na Terminal 1 tako da
isključivanjem
plamenika,
pod
uvjetom
da se ne
funkcija nastavka rada prilikom prekida rada
ometa
naknadni
rad
ventilatora
prilikom
pravilno radi. Vidi stranicu 24, Poglavlje 10.11.
prekida rada.
UPOZORENJE!
WARNING
Opasnost
od električnog
udara
Opasnost
od udara
električne
energije
Electrical
Shock
Hazard
Odspojite dovod električne energije prije
Disconnect
electrical
power
servicing.
Isključite
struju
prebefore
servisiranja
servisiranja.
Nepridržavanje
ovih
uputstava
može
Nepoštivanje
ovihthese
uputainstructions
može rezultirati
smrćuinili
Failure to follow
canrezultirati
result
smrću
ili
električnim
udarom.
udarom
death orelektrične
electrical energije.
shock.
16
ODELJAK10:
INFORMACIJE
O OŽIČENJU
I ELEKTRIČNOJ
ENODELJAK
10: INFORMACIJE
O STRUJI
I ELEKTRIČNIM
VODOVIMA
10.3 CTUUA
dijagram
električnih
vodova modela
10.3
Dijagram
ožičenja
CTUA modela
22-60 22-60
MODUL PALJENJA
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
BRAON
CRNA
BRAON
RUŽIČASTA
LJUBIČASTA
SIVA
PLAVA
SMEĐA
ŽUTA
BRAON
BELA
VENT GRA
12
PLAVA
BRAON
Prekidac za
potisak
BELA
ŽUTA
CRNA
SIVA/ŽUTA
ZELENA/ŽUTA
BELA
NC\P(2)
E
RADI
RAD
N
L
OSOVINSKI
VENTILATOR
N
L
ZELENA/ŽUTA
ŽUTA
PREKIDAČ
TLAČNI
PRITISKA
PREKIDAČ
NO\P(3)
C\P(1)
RESET PRITISNI
VENTILATOR
SAGOREVANJA
E
CRNA
BRAON
CRVENA
CRVENA
Sekundarni granični
limit
Sekundarni
termostat
termostatN/C
N/C
GASNI VENTIL
PLAVA
PLAVA
SMEĐA
ULAZNI FILTER
ZATVARANJE
BLOKIRANO
RAZVODNA
OŽIČENJE
NA MJESTU
KUTIJA
UGRADNJE
L
UZEMLJENJE
NULA
LINIJA
SENZOR
CRNA
CRNA
PALJENJE
Honeywell
S4565C 1017
kontrola
NAPOMENA
NAPOMENA:
NAPOMENA
Ukoliko bilo koji od originalnih el. vodova grejnog
Ako bilo koja originalna žica isporučena s
tela mora biti zamenjen, onda mora biti zamenjen
grijalicom mora biti zamijenjena, mora se
žičanim materijalom sledećih temperaturnih
zamijeniti žicom od materijala koji je otporan na
karakteristika: najmanje 105 stepeni C i 600 V.
temperaturu od najmanje 105° C i 600 volti.
1
2
3
7
8
DALJINSKA INDIKACIJA
ZATVARANJA
DALJINSKO RESETOVANJE
N
DALJINSKO UKLJUČIVANJE
VENTILATORA
TERMOSTAT
MODUL PALJENJA
Utaknuti
konekciju
u gasni
ventil
Priključak
za plinski
ventil
230 V
1Ø
50 Hz
17
Uputstvo za instaliranje, puštanje u rad, rukovanje i održavanje
10.4 Dijagram el. vodova CTUA modela 75-115
SENZOR
CRNA
PALJENJE
CRNA
ZELENA/ŽUTA
BRAON
BRAON
VENTGRA
S 4563 C Honeywell
Sekundarni
granični
termostat N/C
BRAON
RADI
PLAVA
CRVENA
CRVENA
ULAZNI FILTER
E
L
L
BRAON
PLAVA
ZELENA/ŽUTA
N
Prekidač
za pritisak
TLAČNI PREKIDAČ
CRNA
NO\P(3)
ŽUTA
C \P(1)
NC\P(2)
BELA
RESET PRITISNI
1
NAPOMENA:
NAPOMENA
Ukoliko
bilo
kojioriginalna
od originalnih
el. vodova grejnog
Ako bilo
koja
žica isporučena
s
tela
mora biti
zamenjen,
onda mora
biti zamenjen
grijalicom
mora
biti zamijenjena,
mora
se
žičanim
materijalom
temperaturnih
zamijeniti
žicom od sledećih
materijala
koji je otporan na
karakteristika:
najmanje
105105°
stepeni
C i 600
temperaturu od
najmanje
C i 600
volti.V.
18
2
230 V
1Ø
50 Hz
3
7
8
DALJINSKO RESETOVANJE
BLO
L
DALJINSKO UKLJUČIVANJE
VENTILATORA
TERMOSTAT
N
UZEMLJENJE
NULA
LINIJA
FAZA
OŽIČENJE NA
MJESTU UGRADNJE
DALJINSKA INDIKACIJA BLOKIRANJA
DETALJ
TLAČNOG
Prekidač za
pritisak
PREKIDAČA
AKSIJALNI
VENTILATORI
N
E
BRAON
PLAVA
L
BELA
N
PLAVA
BLOKIRANO
E
CRNA
ŽUTA
VENTILATOR
SAGOREVANJA
PLAVA
BRAON
LJUBIČASTA
SIVA
RUŽIČASTA
ZELENA/ŽUTA
POGLAVLJE
10: INFORMACIJE
O OŽIČENJU
I ELEKTRIČNOJ
ENODELJAK
10: INFORMACIJE
O STRUJI
I ELEKTRIČNIM
VODOVIMA
10.5
dijagram
električnih
modela
10.5CTUB/C
Dijagram
ožičenja
CTUB/Cvodova
modela
22-4022-40
MODUL PALJENJA
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
BRAON
SMEĐA
CRNA
BRAON
SMEĐA
RUŽIČASTA
LJUBIČASTA
SIVA
PLAVA
SMEĐA
BRAON
ŽUTA
SMEĐA
BRAON
BELA
VENT GRA
12
Sekundarni granični
termostat N/C
GASNI
VENTILVENTIL
PLINA
ZELENA/ŽUTA
Prekidač
pritisak
Detaljzatlačnog
prekidača
SREDNJA PLAVA
NISKA CRVENA
RESET PRITISNI
E
RADI
N
L
CENTRIFUGALNI
VENTILATOR
BELA
NC\P(2)
BELA
ŽUTA
CRNA
C\P(1)
ŽUTA
ZELENA/ŽUTA
NO\P(3)
PREKIDAČ ZA
TLAČNI
PREKIDAČ
PRITISAK
VISOKA CRNA
CRNA
BRAON
SMEĐA
CRVENA
CRVENA
CENTRIFUGALNI
VENTILATOR
BELA 0
PLAVA
PLAVA
BRAON
ULAZNI FILTER
PALJENJE
NAPOMENA:
NAPOMENA
Ukoliko bilo koji od originalnih el. vodova grejnog tela
Neupotrjebljene žice za podešavanje brzine za
mora biti zamenjen, onda mora biti zamenjen žičanim
centrifugalni ventilator moraju biti odvojene i
materijalom sledećih temperaturnih karakteristika:
izolirane.105
Akostepeni
bilo koja
najmanje
C originalna
i 600 V. žica isporučena
s grijalicom mora biti zamijenjena, mora se
zamijeniti žicom od materijala koji je otporan na
temperaturu od najmanje 105° C i 600 volti.
2
3
7
8
DALJINSKO RESETOVANJE
BLOKADE
Honeywell
S4565C 1017 Control
1
DALJINSKA INDIKACIJA BLOKIRANJA
CRNA
CRNA
L
DALJINSKO UKLJUČIVANJE
VENTILATORA
TERMOSTAT
SENZOR
N
UZEMLJENJE
NULA
LINIJA
FAZA
MODUL PALJENJA
Priključak za plinski
Priključak
gasni ventil
ventil
RAZVODNA KUTIJA
OŽIČENJE NA MJESTU
UGRADNJE
230 V
1Ø
50 Hz
19
Uputstvo za instaliranje, puštanje u rad, rukovanje i održavanje
10.6 Dijagram el. vodova CTUB/C modela 50-60
MODUL PALJENJA
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
BRAON
SMEĐA
CRNA
BRAON
RUŽIČASTA
LJUBIČASTA
SIVA
PLAVA
SMEĐA
BRAON
ŽUTA
BRAON
SMEĐA
BIJELA
VENT GRA
12
Sekundarni granični
termostat N/C
VENTILPLINA
GASA
VENTIL
CENTRIFUGALNI VENTILATOR 2
ZELENA/ŽUTA
BRAON
SMEĐA
CRVENA
CRVENA
BELA 0
BELA
ZELENA/ŽUTA
C\P(1)
ŽUTA
NC\P(2)
PREKIDAČ
ZA
DETALJ TČOG
PRITISAK
PREKIDAČA
BELA
ŽUTA
CRNA
NO\P(3)
SREDNJA PLAVA
NISKA CRVENA
RESET
PRITISNI
RADI
ZELENA/ŽUTA
BELA 0
VISOKA CRNA
SREDNJA PLAVA
E
N
L
NISKA CRVENA
VENTILATOR
IZGARANJA
CRNA
PREKIDAČ
ZAPREKIDAČ
PRITISAK
TLAČNI
VISOKA CRNA
A
4
B
7
5
CENTRIFUGALNI
VENTILATOR 1
6
8
RELEJ
9
PLAVA
PLAVA
BRAON
ULAZNI FILTER
BLOKIRANO
Honeywell
S4565C 1017 Control
PALJENJE
NAPOMENA
NAPOMENA:
NAPOMENA
Ukoliko
bilo koji od
originalnih
el. vodova
grejnog
Neupotrjebljene
žice
za podešavanje
brzine
za
tela mora biti zamenjen, onda mora biti zamenjen
centrifugalni ventilator moraju biti odvojene i
žičanim materijalom sledećih temperaturnih
izolirane. Ako bilo koja originalna žica isporučena
karakteristika: najmanje 105 stepeni C i 600 V.
s grijalicom mora biti zamijenjena, mora se
zamijeniti žicom od materijala koji je otporan na
temperaturu od najmanje 105° C i 600 volti.
20
1
2
230 V
1Ø
50 Hz
3
7
8
DALJINSKA INDIKACIJA BLOKIRANJA
DALJINSKO RESETOVANJE
BLOKADE
CRNA
CRNA
L
DALJINSKO UKLJUČIVANJE
VENTILATORA
TERMOSTAT
SENZOR
N
UZEMLJENJE
LINIJA
NULA
FAZA
MODUL PALJENJA
Priključakza
za plinski
gasni ventil
Priključak
ventil
RAZVODNA
OŽIČENJE NA MJESTU
KUTIJA
UGRADNJE
ODELJAK
10: INFORMACIJE
O STRUJI
I ELEKTRIČNIM
VODOVIMA
POGLAVLJE
10: INFORMACIJE
O OŽIČENJU
I ELEKTRIČNOJ
EN-
10.7
dijagram
električnih
modela
75-115
10.7 CTUB/C
Dijagram
ožičenja
CTUB/Cvodova
modela
75-115
SENZOR
CRNA
VENTGRA
CRNA
SMEĐA
BRAON
ZELENA/ŽUTA
SMEĐA
BRAON
PALJENJE
Samo modeli
100 i 115
S 4563 C Honeywell
Sekundarni granični
termostat N/C
CENTRIFUGALNI VENTILATOR 3
SAMO MODELI 100-115
ZELENA/ŽUTA
BELA N
VISOKA CRNA
SREDNJA PLAVA
NISKA CRVENA
CENTRIFUGALNI VENTILATOR 2
ZELENA/ŽUTA
BRAON
SMEĐA
BELA N
RADI
VISOKA CRNA
SREDNJA PLAVA
NISKA CRVENA
PLAVA
ZELENA/ŽUTA
ULAZNI FILTER
BELA N
N
CENTRIFUGALNI VENTILATOR 1
A
4
B
7
5
6
8
9
RELEJ
BELA
L
VISOKA CRNA
SREDNJA PLAVA
NISKA CRVENA
BRAON
SMEĐA
PLAVA
BLOKIRANO
E
CRNA
ŽUTA
VENTILATOR
VENTILATOR
SAGOREVANJA
IZGARANJA
PLAVA
SMEĐA
BRAON
LJUBIČASTA
SIVA
RUŽIČASTA
ZELENA/ŽUTA
CRVENA
CRVENA
PLAVA
Prekidač
za pritisak
TLAČNI PREKIDAČ
NO\P(3)
ŽUTA
C \P(1)
NC\P(2)
BELA
RAZVODNA
OŽIČENJE NA
KUTIJA
MJESTU UGRADNJE
N
L
1
2
UZEMLJENJE
NULA
LINIJA
FAZA
DALJINSKO UKLJUČIVANJE
VENTILATORA
TERMOSTAT
DETALJ
Prekidač za
TLAČNOG
pritisak
PREKIDAČA
NAPOMENA:
NAPOMENA
Ukoliko
bilo koji od
originalnih
el. vodova
grejnog
Neupotrjebljene
žice
za podešavanje
brzine
za tela
mora
biti
zamenjen,
onda
mora
biti
zamenjen
centrifugalni ventilator moraju biti odvojene i žičanim
materijalom
sledećih
temperaturnih
karakteristika:
izolirane. Ako
bilo koja
originalna žica
isporučena
najmanje
105
stepeni
C
i
600
V.
s grijalicom mora biti zamijenjena, mora se
3
7
8
DALJINSKA INDIKACIJA
BLOKIRANJA
DALJINSKO RESETOVANJE
BLOKADE
CRNA
230 V
1Ø
50 Hz
zamijeniti žicom od materijala koji je otporan na
temperaturu od najmanje 105° C i 600 volti.
21
Uputstvo za instaliranje, puštanje u rad, rukovanje i održavanje
10.8 Dijagram el. vodova CTUD modela 22-60
MODUL PALJENJA
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
BRAON
SMEĐA
CRNA
BRAON
SMEĐA
RUŽIČASTA
LJUBIČASTA
SIVA
PLAVA
BRAON
SMEĐA
ŽUTA
BRAON
SMEĐA
BELA
VENT GRA
12
Sekundarni granični
termostat N/C
ZELENA/ŽUTA
C\P(1)
NC\P(2)
DETALJza
Prekidač
TLAČNOG
pritisak
PREKIDAČA
RADI
BRAON
SMEĐA
CRVENA
CRVENA
ŽUTA
BELA
BELA
ŽUTA
CRNA
NO\P(3)
RESET PRITISNI
E
N
L
VENTILATOR
VENTILATOR
SAGOREVANJA
IZGARANJA
CRNA
PREKIDAČ
ZA PRITISAK
TLAČNI PREKIDAČ
GASNI
VENTILVENTIL
PLINA
PLAVA
PLAVA
BRAON
SMEĐA
ULAZNI FILTER
BLOKIRANO
RAZVODNA
OŽIČENJEKUTIJA
NA
MJESTU UGRADNJE
PALJENJE
NAPOMENA:
NAPOMENA
Detalje
o vodovim
spoljnjeg
ventilatora videti na strani 24.
Za vanjsko
ožičenje
ventilatora,
Odeljak
10.1024, Poglavlje 10.10.
Vidi stranicu
Ukoliko
od originalnih
el. vodova sgrejnog
telamora
mora
Ako bilobilo
kojakoji
originalna
žica isporučena
grijalicom
biti
zamenjen,
onda
mora
biti
zamenjen
žičanim
materijalom
biti zamijenjena, mora se zamijeniti žicom od materijala koji
sledećih
temperaturnih
karakteristika:
najmanje
je otporan
na temperaturu
od najmanje
105° C i105
600stepeni
volti.
C i 600 V.
22
230 V
1Ø
50 Hz
3
7
8
DALJINSKO RESETOVANJE
BLOKADE
2
TERMOSTAT
Honeywell
S4565C 1017 Control
1
DALJINSKA INDIKACIJA BLOKIRANJA
CRNA
CRNA
L
DALJINSKO UKLJUČIVANJE VENTILATORA
SENZOR
N
UZEMLJENJE
NULA
LINIJE
FAZA
MODUL PALJENJA
gasni ventil
Priključak za plinski
ventil
ODELJAK
10: INFORMACIJE
O STRUJI
I ELEKTRIČNIM
VODOVIMA
POGLAVLJE
10: INFORMACIJE
O OŽIČENJU
I ELEKTRIČNOJ
EN-
10.9 Dijagram el. vodova CTUD modela 75-115
SENZOR
CRNA
PALJENJE
CRNA
ZELENA/ŽUTA
BRAON
SMEĐA
BRAON
SMEĐA
VENTGRA
S 4563 C Honeywell
SMEĐA
BRAON
RADI
PLAVA
CRVENA
BRAON
SMEĐA
PLAVA
CRVENA
ULAZNI FILTER
PLAVA
BELA
CRNA
ŽUTA
L
ŽUTA
BELA
RESET PRITISNI
NAPOMENA:
NAPOMENA
Detalje o vodovim spoljnjeg ventilatora videti na strani 24.
Za vanjsko ožičenje ventilatora,
Odeljak 10.10
Vidi stranicu 24, Poglavlje 10.10.
Ukoliko bilo koji od originalnih el. vodova grejnog tela mora
Ako bilo koja originalna žica isporučena s grijalicom mora
biti zamenjen, onda mora biti zamenjen žičanim materijalom
biti zamijenjena, mora se zamijeniti žicom od materijala koji
sledećih temperaturnih karakteristika: najmanje 105 stepeni
je otporan na temperaturu od najmanje 105° C i 600 volti.
C i 600 V.
2
3
7
8
DALJINSKO RESETOVANJE
BLOKADE
1
DALJINSKA INDIKACIJA BLOKIRANJA
L
TERMOSTAT
N
RAZVODNA KUTIJA
OŽIČENJE NA MJESTU
UGRADNJE
DALJINSKO UKLJUČIVANJE VENTILATORA
PREKIDAČ
Detalj tlačnog
ZA PRITISAK
prekidača
UZEMLJENJE
NULA
LINIJA
FAZA
NO\P(3)
BLOKIRANO
N
PREKIDAČ
ZA PRITISAK
TLAČNI PREKIDAČ
CRNA
C \P(1)
NC\P(2)
E
PLAVA
BRAON
SMEĐA
VENTILATOR
VENTILATOR
SAGOREVANJA
IZGARANJA
LJUBIČASTA
SIVA
RUŽIČASTA
ZELENA/ŽUTA
230 V
1Ø
50 Hz
23
Uputstvo za instaliranje, puštanje u rad, rukovanje i održavanje
10.10
električni
vodovi
spoljnjeg
CTUD
motora(svi
(svimodeli)
modeli) ii opcijski
Opcioni termostat/Vremenski
prekidač
10.10Alternativni
Alternativno
ožičenje
CTUD
vanjskog
motora
termostatski/vremenski
prekidač
Monofazni
motor
sa opterećenjem od
Jednofazni
motor
preko
7A
s opterećenjem iznad 7 ampera
N L 1 2 3
2A
Trofazni motor
N L 1 2 3
Sobni termostat
Sobni termostat
Sobni termostat
2A
Termostat
Termostathlađenja
smrzavanja
Termostat
smrzavanja
230 V 50 Hz
230 V 50 Hz
Vremenski prekidač
230 V
Vremenski prekidač
Relej
230v
Monofazni
motor
sa opterećenjem od
Jednofazni
motor
preko
7A
s opterećenjem iznad 7 ampera
N
L
Snabdevanje
230 V 50 Hz
strujom
Dobava
230V 50Hz
Relej ili kontakt
400 V 3 Ø
Motor
Zaštita
Zaštitaod
odpreopterećenja
preopterećenjamora
morabiti
postojati
obezbeđena
na
motoru
ili
kontaktu
na motoru ili releju.
RDW 1565
N L1 L2 L3
Zaštita od preopterećenja mora
Zaštita
od preopterećenja
biti
obezbeđena
na motorumora
ili
postojati na motoru ili releju.
kontaktu
Snabdevanje
strujom
400 V 50 Hz
400V
50Hz
3 Ø Dobava
10.11 CTUB
i C&D
releja za
pokretanje
motora rad ventilatora kod sustava s kanalom
10.11
CTUB,
C ivodovi
D ožičenje
releja
za forsirani
N
L
1
2
3
Sobni termostat
2A
Termostat
Termostathlađenja
smrzavanja
230 V 50 Hz
Vremenski prekidač
230 V
Relej ili tajmer s kašnjenjem
N
L
Snabdevanje
230 V 50 Hz
strujom
Dobava
230V 50Hz
NAPOMENA: CTUD, terminal 1 spaja ventilator s pokretačem.
NAPOMENA: CTUD, terminal/završetak 1 vezati za pokretač ventilatora
24
ODELJAK
11: Upotreba/puštanje
u rad
POGLAVLJE
11: PODEŠAVANJE
ODELJAK
11: Upotreba/puštanje
u rad
POGLAVLJE
11: PODEŠAVANJE
Instaliranje, servisiranje, puštanje u rad i godišnju
Ugradnju, servis, podešavanje i godišnji pregled
proveru grejnog tela mora da obavi lice kvalifikovano za
grijalice mora
izvršiti
kvalificiran
za
izvođenje
radova
u ugovaratelj
oblasti instaliranja
i servisiranja
ugradnju
i servis opreme
grijanje ovaj
koja radi
na plin.
gasnih
potrošača.
Pažljivoza
pročitajte
priručnik
pre
Prije ugradnje,
podešavanja,
korištenja iliopreme.
servisiranja
instaliranja,
puštanja
u rad ili servisiranja
Svim
ove opreme pažljivo
pročitajte
ovaj vrata
priručnik.
Svim
komponentama
pristupa
se preko
sa šarkama
dijelovima se
pristupa putem ovješenih
vrata
osiguranih
bravicom/rezom(koja
se otvara
/zatvara na
obrt
od ¼ kruga).
Otvaranjem
vrata
direktno
se pristupa
učvršćenih
zakretanjem
kopče
za 1/4.
Otvaranje
električnim
konekcijama
i
vrelim
komponentama.
vrata izlaže električne spojeve pod naponom i vruće
komponente.
UPOZORENJE!
WARNING
Opasnost
odShock
strujnog
udara
Opasnost
od udara
električne
energije
Electrical
Hazard
Budite
iznimno
oprezni
kada
vršite
podešavanje.
Use
extreme
while
commissioning.
Budite
krajnjecaution
oprezni
prilikom
puštanja
potrošača
u
rad.
Nepridržavanje
ovih
uputstava
možeinili
Nepoštivanje
ovihthese
uputa
može rezultirati
smrću
Failure to follow
instructions
can result
prouzrokovati
smrt
ili
strujni
udar.
death orelektrične
electrical energije.
shock.
udarom
11.1
pre
početka
upotrebe
11.1 Provere
Provjere
prije
podešavanja
Sve provere moraju biti izvršene pre paljenja zagrejača.
Sve provjere
podešavanje
biti
Proverite
da li suprije
grejno
telo i kontrolemoraju
odgovaraju
izvršenje
prije
uključivanja
grijalice.
izvorima gasa, struje i pritiska sa kojima treba da se
Budite sigurni da su grijalica i sve kontrole pogodni
povežu.
za plin, tlak i električnu struju na koje su spojeni.
11.1.1 Otvori za vazduh
Tamo gde postoje, otvori za vazduh bi trebalo da se
11.1.1 Rešetke
podese tokom puštanja u rad kako bi se obezbedila
Gdje su ugrađene,
rešetke
za isporuku zraka
odgovarajuća
distribucija
vazduha.
moraju biti postavljene tijekom podešavanja kako bi
dale traženu distribuciju zraka.
UPOZORENJE!
WARNING
1. Proverite da li su svi vodovi povezani u skladu sa
1. Provjeritedijagramima
da su žice na
nastrani
svim 17,
mjestima
odgovarajućim
odeljakspojene
10.3 do
skladu
s odgovarajućim
shemama ožičenja
straneu24,
odeljak
10.10.
2. Proverite
veličinu
osigurača.
stranu
na stranici
17,postavljenog
Poglavlje 10.3
preko Videti
stranice
24, 16,
odeljak
10.1
Poglavlje 10.10.
2. Provjerite da je ugrađen osigurač odgovarajuće
11.2 Dovod gasa/Snabdevanje gasom
jakosti;
Vidi instalacije,
stranicu 16,
Poglavlje
10.1.
Svi aspekti
gasne
uključujući
i sat,
moraju biti
provereni (testirana njihova čvrstina) i pročišćeni u skladu sa
lokalnim
i nacionalnim
11.2 Dobava
plina propisima. Proverite da li je u
potpunosti
pročišćen
od ulazne
cevi grejnog
Svi aspekti plinske vazduh
instalacije
uključujući
brojač tela do
glavnog
ventila
nipla/cevnog
priključka.
plina moraju biti pregledani, testirani na vibracije i
očišćeni u skladu s lokalnim i nacionalnim
propisima.
Budite
sigurni
je zrak mogu
u potpunosti
očišćen
1.
Proverite
da lida
ventilatori
nesmetano
da se iz
pokrenu i
ulazne
cijevi
grijalice
do
testne
niple
glavnog
ventila
da li su vazdušni otvori podešeni tako da obezbede
plina.
odgovarajuće
skretanje vazduha.
11.3 Mehaničke provjere
2. Proverite
da li cev
za sprovođenje
otpadnih
gasova
(kao
1. Provjerite
da ventilator(i)
može
slobodno
raditi
i i
usis vazduha za sobne potrošače) instalirana u skladu sa
da su rešetke
za isporuku
zakrenute tako da
ovim uputstvom
i lokalnim
propisima.
daju traženo skretanje struje zraka.
3. Proverite
da li je
termostat
podešen
naza
odgovarajući
2. Provjerite
daLimit
je dimnjak
(i ulaz
zraka
sobu
način zabrtvljen)
– Videti stranu
8,
odeljak
4.4
i
stranu
9,
dijagram
ugrađen u skladu s ovim uputama2i
lokalnim propisima.
Napomena: Drugi limit termostat je fabrički podešen i nije ga
3. Provjerite
da su postavke kombiniranog
moguće
prilagođavati.
termostata ventilatora/graničnika točne - Vidi
11.4 Početak
stranicu upotrebe
8, Poglavlje 4.4 i stranicu 9, slika 2.
11.4.1
Pre
rukovanja
NAPOMENA: Drugizagrejačem
granični termostat ima
Da
biste bili sigurni
da sui sve
kontrolejebezbedne,
postavljenu
vrijednost
zabrtvljen
u tvornicikada
te seprvi
put
budete
rukovali
zagrejačem
učinite
to
sa
isključenim
(turn
ne može podešavati.
11.3 Mehaničke provere
off) zapornim gasnim ventilom.
11.4
Početak
1.
Isključite
(turnpodešavanja
off) gasni ventil
11.4.1 Prije uključivanja grijalice
2.
Koristeći
instaliranu
kontrolu,
upaliteza
gorionik.
Kako
bi osigurali
da spoljašnju
su sve kontrole
sigurne
rad,
Automatski proces će otpočeti kao što je opisano na strani
prvi put uključite grijalicu s isključenim odvojenim
26, dijagram 11.
ventilom plina.
1. Isključite
dovoda
Gorionik
se nećeventil
upaliti,
doći ćeplina
do gašenja (lockout) što
pokazuje
da kontrole
funkcionišu
na kontrolu,
zadovoljavajući
način
2. Koristeći
ugrađenu
vanjsku
uključite
plamenik. Sada će početi automatski slijed
kako je opisano na stranici 26, slika 11.
Neće biti paljenja plamenika i doći će do blokiranja,
što dokazuje da kontrole pravilno rade.
Opasnost
Opasnost
odposekotina
posjeklina
Cutod
Hazard
Prekinite
snabdevanje
gasom energije
i električnom
Isključite
dovod
plina i električne
Turn održavanja.
off gas and
electrical
supply
before maintenance.
energijom
pre
održavanja.
prije
Ventilatorsebimože
mogao
automatski
da se startuje u
Ventilator
automatski
pokrenuti
Fan can start
automatically
at any
time. u bilo
bilo kom trenutku.
koje vrijeme.
Nepridržavanje
ovih
uputstava
može
rezultirati
Failure
to follow
these
instructions
can
result
in severe
Nepoštivanje
ovih
uputa
može rezultirati
smrću
ili
opasnim
povredama
ili oštećenjem proizvoda.
injury
orelektrične
product
damage.
udarom
energije.
11.1.2 Provere struje
11.1.2
Električne
Sve
provere
treba daprovjere
se izvrše pre puštanja grejnog tela
uSve
rad.provjere prije podešavanje moraju biti izvršene
prije podešavanja grijalice.
25
Uputstvo za instaliranje, puštanje u rad, rukovanje i održavanje
Dijagram
Redosled u
kutijikontrolne
automatske
kontrole
gorionika
Slika 11: 11:
Automatski
slijed
kutije
plamenika
Slijed plamenika za Honeywell S4563 ili S4565C
PREKID RADA
RAD
START
Napajanje 230 V
Ventilator dimnjaka
30 sek. pražnjenje
Prekidač
Tlačni za
pritisak
prekidač
P
C
NO
NC
ts
Varnica
Iskra paljenja
Gasni
ventilventila plina
Pokretanje
Signal plamena
*Vreme
pročišćavanja
počinje
pri promeni/preorijentaciji
* Vrijeme
pražnjenja
počinje
pri prebacivanju
prekidača za pritisak
tlačnog
prekidača.
ts – sigurnosni period
ts=Sigurno
vrijeme
S4563C
3 sekunde
(alternativno 5 sekundi)
S4565C
5 sekundi
S4563C
3 sekunde (alternativno 5 sekundi)
Traženi dolazni signali
Izlazni signali kontrole
S4565C 5 sekundi
Ukoliko
u bilo
kojojfazi
fazidođe
nestane
kontrola “ide”
na lockout
(gašenje).
Upaliće
se crveno
i kontrolu
Ako u bilo
kojoj
do plamena,
gašenja plamena,
kontrola
će se
“blokirati”.
Crveno
svjetlosvetlo
će svijetliti
i je
potrebno
ručno
resetovati
pre
nego
što
opet
pokušate
otpočinjanje
procesa.
kontrolu će biti potrebno ručno resetirati prije mogućnosti bilo kakvog daljnjeg pokušaja pokretanja.
Dijagram
Gasni
ventil
modelegrijalica
22-60 22 - 60
Slika 12:12:
Ventil
plina
za za
modele
Izlaz
paljenja
Fiksirajući
Vijak
za
zavrtanj
učvršćenje
Konekcija
sonde
Veza senzora
plamena
plamena
Regulator
(ispod
poklopca)
Kontrola
Kontrola
paljenja
paljenja (plus
(u
gasni ventil)
u ventilu
plina)
12-to
kabelska
12 pinski
veza
konektor
kabela
Pogled na bočnu
stranu
Izlazni Izlazni
pritisaktlak
Ulazni
pritisak
Ulazni
tlak
Ulaz
Ulaz gasa
plina
26
ODELJAK 11: Postupak sa glavnimPOGLAVLJE
gasnim ventilom
(svi gasovi)
11: PODEŠAVANJE
ODELJAK
11: Postupak
samodele
glavnimgrijalica
gasnim ventilom
Slika 13: Ventil
plina za
75 - 115 (svi gasovi)
Zapušač
Priključakza
zaglavni
glavnigasni
ventilventil
plina
Regulator
(ispod
poklopca)
Poklopac
za glavni
Priključak
za glavni
sigurnosni
sigurnosnigasni
ventilventil
plina
Ulazni
pritisak
Ulazni
tlak
Ulaz
Ulazgasa
plina
Izlaz
Izlazgasa
plina
Izlazni
pritisak
Izlazni
tlak
11.4.2
Postupak sa glavnim
ventilom
(svi
11.4.2 Podešavanje
plinskih gasnim
ventila (svi
plinovi)
gasovi)
11.4.2.1 Provjerite tlak plina plamenika
11.4.2.1 Provera gasnog pritiska gorionika
11.5
(svi modeli)
modeli)
11.5 Testiranje
Testiranjesagorevanja
izgaranja (svi
Jedino
podešavanje
koje
doprinosi
karakteristika
Jedino moguće podešavanje zapromeni
promjenu
sagorevanja
je
podešavanje
pritiska
gorionika.
Kvalitet
performansi izgaranja je tlak plamenika. Kvaliteta
1. Odvijte vijak poklopca na testnoj točki izlaznog sagorevanja
mora biti testiran u cilju potvrde ispravnog
izgaranja mora biti testirana da bi se dokazao
tlaka (plamenik)
i spojite
manometar.
1. Olabavite
vrh zavrtnja
izlaznog
pritiska (gorionik) i rada grejnog tela/potrošača. Neodgovarajući rezultati
pravilan rad grijalice. Nekorektni rezultati će
povežite
manometar
ukazuju na grešeke tokom instaliranja ili primene.
2. S paljenjem
plamenika, izmjerite tlak
manometrom. Za podešavanje tlaka
2. Izmerite pritisak u upaljenom gorioniku. Da biste
plamenika, uklonite regulator s ventila i
podesili pritisak gorionika uklonite regulatorni poklopac
zakrenite
vijak podešavanja
na
sa ventila
i okrenite
podešavajući regulatora
zavrtanj regulatora
tlak plamenika
kao što
je navedeno
kako traženi
je precizirano
u Tabeli
tehničkih
detalja u za
Tablici tehničkih
podataka
odgovarajući
plin i
odgovarajući
gas i model
nastrani za
8, odeljak
4.4
model na stranici 8, Poglavlje 4.4.
označavati greške u ugradnji ili uređaja.
Testiranje sagorevanja mora se vršiti sa svim poklopcima
Testiranje
izgaranja
mora biti
na
predviđenim
mestima.
Gasizvršeno
u cevi s
zapostavljenim
sprovođenje
svim poklopcima.isprobava
Plin iz dimnjaka
uzima
se za
gasova/dimnjaku
se u samoj
cevi/dimnjaku
na
testiranje do
unutar
metra
od grijalice. Vrijednosti
CO2
razdaljini
1m 1od
potrošača/grejnog
tela. Vrednosti
trebaju
biti između
6,5%
do 8,0%
zai prirodni
i
CO2
trebalo
bi da budu
između
6.5%
8.0% zaplin
prisodni
gas
i
od
7.0%
do
9.1%
za
LPG
u
zavisnosti
od
modela.
7,0% do 9,1% za LPG ovisno o modelu.
Napomena: Ukoliko se ne može dostići odgovarajući Vrednosti
COće će
doppm
80pmm
(0.008%)
suv, u
Sadržaj CO
biti biti
do 80
(0,008%)
suh, bez
pritisak
onda
proverite
ulazni
pritisak
(prema
ventilu),
sa
zavisnosti
od
modela.
Porast
temperature
gasova
u cevi
NAPOMENA: Ako nije moguće postići točan tlak
zraka ovisno o modelu. Rast temperature u dimnih
upaljenim
gorionikom.
Vidite
Tabelu
tehničkih
podataka
za
sprovođenje/dimnjaku
trebalo
bi
približno
da
bude
plamenika, tada provjerite ulazni tlak na ventilu, s
plinova iznad ambijentalne temperature treba biti
na
strani
8,
odeljak
4.4
u
vezi
uslova
ulaznog
pritiska.
između
160
i
180
stepeni
celzijusa.
Nakon
testiranja
paljenjem plamenika. Vidi Tablicu tehničkih podataka
približno 160° C do 180° C. Zabrtvite testnu rupu u
treba plombirati otvor na cevi.
na stranici 8, Poglavlje 4.4 za traženi ulazni tlak.
dimnjaku nakon testiranja.
Ukoliko se pritisak ne menja nemojte dalje
podešavati regulator.
za pritisak
Ne nastavljajte s podešavanjem regulatora ako Prekidač
Tlačni prekidač
Prekidač
za pritisak je fabrički podešen i nije ga moguće
se tlak ne mijenja.
Ukoliko je ulazni pritisak suviše nizak za podešavanje naknadno
Tlačni prekidač
je u tvornici postavljen za svaki
prilagođavati.
odgovarajućeg pritiska gorionika, mora biti podešen pre model i ne može se podešavati.
Ako je ulazni
tlak prenizak
da bi se omogućila
puštanja
potrošača
u rad.
11.6 Gašenje grejnog tela (svi modeli)
pravilna postavka tlaka plamenika, tada se ulazni tlak Spoljne kontrole podesite na off i glavni gorionik će biti
11.6 Isključivanje grijalice (svi modeli)
plina mora
korigirati
prije završetka podešavanja.
Provera
protoka
gasa
stopiran.
Postaviteće
vanjske
kontrole na položaj isključeno i
1. Nakon prilagođavanja pritiska gorionika, ostavite Ventilatori
da funkcionišu dok ih automatski ne
glavni
plamenik
će
Provjeradakoličine
plina
potrošač
radi najmanje
15 minuta a onda opet zaustavi termostat. se ugasiti.
Ventilatori će raditi dok ih termostat ventilatora
proverite.
1. Nakon podešavanja tlaka plamenika, ostavite
automatski
isključi.izolator za kontrolu potrošača.
Ne
koristite ne
električni
grijalicu da radi barem 15 minuta i zatim
2. Uklonite manometar, vratite poklopce na ventil i Električni
izolator
zaustaviti
ventilatore.
Ne koristite električni će
prekidač
za kontrolu
ponovno provjerite postavke.
stegnite zavrtanj na izlazu (outlet)
Razmenjivač
toplote
(heat
exchanger)
bi
mogao biti
grijalice. Električni prekidač će isključiti
2. Uklonite manometar i ponovno postavite sve
oštećen.
Garancija
ne
važi
za
oštećenje
razmenjivača
ventilator. Izmjenjivač topline se može oštetiti.
poklopce
na protoka
ventil i gasa
zategnite
vijak na čepu
3. Proverite
brzinu
na satu
toplote izazvanog neprikladnim rukovanjem.
Jamstvo neće pokriti oštećenje na izmjenjivaču
izlaznog tlaka.
topline u slučaju nepropisnog korištenja.
3. Provjerite količinu protoka plina na brojaču plina.
27
Uputstvo za instaliranje, puštanje u rad, rukovanje i održavanje
11.7
11.7Spoljne
Vanjskekontrole/upravljači
kontrole
U
spoljne
kontrole/upravljače
mogu davremenski
se uračunaju vremenski
Vanjske kontrole mogu uključivati
prekidač,
sobni
termostat
i
termostat
hlađenja.
prekidač, termostat prostorije i termostat Probajte svaku
kontrolu da bste se uverili da ispravno funkcioniše. Podesite
smrzavanja. Upotrijebite svaku kontrolu kako bi bili
vremenski prekidač (ukoliko postoji) i sobni termostat u skladu
sigurni da pravilno radi. Postavite vremenski
sa zahtevom korisnika.
prekidač (ako je ugrađen) i termostat prostorije
prema
zahtjevima
korisnika.
11.8 Poslednje
provere
pre puštanja u rad
Proverite da li su svi poklopci podešeni na odgovarajući način i
da
li su
mesta na kojima
je vršeno testiranje zaplombirana.
11.8
Završetak
podešavanja
Budite sigurni da su svi poklopci pravilno postavljeni
11.9 Uputstvo korisniku
i da su testne točke pravilno zabrtvljene.
Objasnite koriniku način na koji se upravlja zagrejačem i kako
ga paliti i gasiti. Dajte mu ovaj priručnik. Proverite da li je
korisnik
videozai korisnika
razumeo informacije o značaju udaljenosti
11.9 Upute
grejnog
tela
od
zapaljivih
i uputstvo korisniku
Objasnite kontrole
grijalice materijala
korisniku uključujući
nastrani
29,
odeljak
12,
strani
30,
odeljak
12.5, kao i
način uključivanja i isključivanja, koristeći kontrole
upozorenja prezentovana u ovom priručniku.
ugrađene u prostoriji.
Ovaj priručnik predajte korisniku.
Budite sigurni da je korisniku pokazana i da
razumije važnost održavanja udaljenosti do
zapaljivih materijala i upute za korisnike na stranici
29, Poglavlje 12 preko stranice 30, Poglavlje 12.5 i
sva upozorenja navedena u ovom priručniku.
28
ODELJAK 12:
12: U
Uputstva
korisniku
POGLAVLJE
PUTE ZA KORISNIKA
ODELJAK
12:12:
Uputstva
POGLAVLJE
UPUTEkorisniku
ZA KORISNIKA
12.1
Uputstva
korisniku
12.1 Upute za korisnika
CTU
supotpuno
u potpunosti
automatski
i se
CTU zagrejači
grijalice su
automatske
i njima
upravljaju
se
spoljnim
upravljačima
termostatima
upravlja pomoću vanjskih kontrola ugrađenih u
postavljenim
sa strane (odvojeni od grejnog tela,
prostoriji.
npr. na zidu).
Jedine kontrole za korisnika na grijalici su:
Jedini upravljači na grejnom telu su:
Prekidač resetiranjagorionika
Zatvaranje/blokada
blokade
plamenika...........
Vidi stranicu
Dugme za
resetovanje Videtistranu
29, 30,
odeljak
Poglavlje
12.3.3
12.3.3
Resetiranje graničnog
Limit termostat
termostata........................ Vidi stranicu 29,
Reset Videti stranu 29, Odeljak 12.3.1
Poglavlje 12.3.1
Drugi limit termostat
Prekidačza
resetiranja
drugog
Dugme
resetovanje
Videti stranu 29, odeljak
graničnog
termostata
....... Vidi stranicu 29,
12.3.2
Poglavlje 12.3.2
UPOZORENJE!
WARNING
Ovaj
da grijalica
zagrejač ne
ne ispuhuje
izduvava
Ova upravljač
kontrola obezbeđuje
osigurava da
hladan vazduh i štiti razmenjivač toplote od preteranog
hladan zrak u normalnom ciklusu grijanja i da štiti
zagrevanja.
izmjenjivač topline od pregrijavanja.
Dijagram 15: Ventilator/Limit termostat
Slika 15: Ventilator/granični termostat
Ukoliko
je smanjen
vazduha
uslednanestanka
struje
Ako je protok
zraka protok
smanjen
zbog kvara
napajanju
limit
termostat
će termostat
uzrokovatićegašenje
strujom
granični
blokiratigorionika.
plamenik.
Crveni prekidač za
Crveno dugme
za
resetiranje
graničnika
resetovanje
(pritisnite
za resetiranje)
Bijeli
ventilatora
Belo prekidač
dugme, ventilatora
Izvucite van za
Povući zakorištenje.
normalno
normalno
funkcionisanje.
Pritisnuti
Pritisnite unutra
za za
konstantan
rad.
stalan
rad ventilatora.
Kombinovani
ventilator/limit termostat
je ventilatora/
prethodno podešen
Vrijednost kombiniranog
termostata
(setovan),
tokom
puštanja je
u rad.
Videtistranu
8, Odeljak 4.4 i
graničnika
postavljena
tijekom
podešavanja.
stranu
9, dijagram
2.
Vidi stranicu
8, Poglavlje
4.4 i stranicu 9, slika 2.
Napomena: Da bi resetovali, razmenjivač toplote mora biti
NAPOMENA: Za resetiranje, izmjenjivač topline mora
hladan.
biti hladan.
Opis
Kombinirani termostat
ventilatora/graničnika
Kombinovani
ventilator/limit
termostat
Opasnost
od električnog
udara
Opasnost
od udara
električne
energije
Electrical
Shock
Hazard
Odspojite dovod električne energije
Disconnect
electrical
power
servicing.
Isključite
struju
prebefore
servisiranja
prije
servisiranja.
Nepridržavanje
ovih
uputstava
može rezultirati
Nepoštivanje
ovihthese
uputa
može rezultirati
smrćuinili
Failure to follow
instructions
can result
smrću
ili
strujnim
udarom.
udarom
death orelektrične
electrical energije.
shock.
12.2 Rukovanje grejnim telom/gasnim
12.2 Upravljanje grijalicom
potrošačem
Kada
grijalica
uključi
daljinskim
kontrolama
Kada se se
zagrejač
uklju
čuje pomoću
daljinskih
smještenima
u
prostoriji,
glavni
plamenik
će
upravljača, glavni gorionik se automatski pali.se
automatskikutija
uključiti.
Kontrolna
gorionika kontroliše sigurnosno
Kontrolna
kutija plamenika će kontrolirati sigurno
paljenje
plamena.
paljenje
plamena.
Sva
grejna
tela zahtevaju konstantno napajanje
gasom
i strujom
koje ne konstantnu
sme da se prekida
Sve grijalice
zahtijevaju
dobavu tokom
plina i
rada
potrošača.
napajanje
električnom energijom što se ne smije
prekinuti tijekom normalnog rada ove grijalice.
Broj dela
K017A
12.3.2
limit
termostat
12.3.2Sekundarni
Sekundarni
granični
termostat
t
Pritisnuti
za
resetovanje
Pritisnite
za resetiranje
Press
to reset
Ovo
uređaji
za resetovanje
kojima
se obezbeđuje
Ovo su
su ručni
uređaji
s ručnim
resetiranjem
za pružanje
dodatna
eventualnog
otkazivanja rada ventilatora.
dodatnezaštita
zaštiteodod
kvara ventilatora.
Napomena: Da bi resetovali, razmenjivač toplote mora biti
NAPOMENA: Za resetiranje, izmjenjivač topline mora
hladan.
biti hladan.
Opis
Svi modeli
Broj dela
90412100
UPOZORENJE!
WARNING
Dijagram
Redosled
rukovanja
zagrejačem
Slika 14: 14:
Slijed
upravljanja
grijalicom
Termostat
TERMOSTAT TRAŽI
GRIJANJE
(signal
za
podizanje
temperature)
Gorionik
PLAMENIK
uRADI
radu
VENTILATOR
UKLJ
ZATVARANJE
PREKID
RADA
UKLJ
UKLJ
2-3 MINUTE
NASTAVLJA
RAD
RADITI
12.3
upravljači
12.3 Opšti
Zajedničke
korisničke kontrole (svi modeli)
12.3
Opšti
upravljači ventilator/limit
12.3.1
Kombinovani
termostat
12.3.1
Kombinirani
termostat
12.3.1
Kombinovani
ventilator/limit
termostat
Kombinovani
ventilator/limit
termostat
lociran je unutar
ventilatora/graničnika
Kombinovani
ventilator/limit
termostat
lociranstranu
je unutar
pristupnih vrata
na vrhu grejnog
tela. Videti
40,
Kombinirani
termostat
ventilatora/graničnika
nalazi
pristupnih
vrata
na
vrhu
zagrejača.
Videti
stranu
40,
odeljak 16.3
se unutar
za pristupdana
vrhutelo
grijalice.
odeljak
16.3vrata
Ovaj
upravljač
obezbeđuje
grejno
ne izduvava
Vidi
stranicu
40,
Poglavlje
16.3.
hladan vazduh i štiti razmenjivač toplote od preteranog
zagrevanja.
Opasnost od
Opasnost
od eksplozije
eksplozije
Explosion
Hazard
Ukoliko upravljači/kontrole blokiraju, ne pokušavajte
Ukoliko
kontrola
zablokira,
ne pokušavajte
If više
control
out,
do notgrejno
make
more
thanbi3više
odse
3locks
puta
da
startujete
telo.
Mogle
se
od
3 putaopasne
ponovno
pokrenuti
grijalicu
Može
doćii
attempts
to
restart
thesmeše.
heater.
raširiti
gasne
Grešku
mora
otkriti
dosanirati
stvaranja
opasnih mješavina plinova.
registrovano lice za instaliranje/monter ili
Dangerous
gas
mixtures
can build up.
inženjer za servisiranje.
Nepridržavanje
ovih uputstava
Grešku
mora otkriti i popraviti
ovlašteni
instalater
može
rezultirati
smrću,
povredom
ili imovinskom
ili
serviser.
The fault must be traced and repaired by a
registered installer orštetom.
service engineer.
Nepoštivanje ovih uputa može rezultirati smrću,
12.3.3
Dugme
resetovanje
gorionika
ozljedama
ili za
oštećenjem
imovine.
Failure to follow
these instructions
can result in
Crveno,
upozoravajuće
svetlo
na
prednjem delu grejnog
death, injury or property damage.
tela će se upaliti kada upravljač/kontrola bude blokiran
(a). Ovo može biti prouzrokovano nedostatkom plamena.
Pritisnite dugme za resetovanje na stražnjem delu
grejnog tela (videti stranu 5, odeljak 4.1) ili daljinsko
resetovanje ukoliko je instalirano sa strane.
29
Uputstvo za instaliranje, puštanje u rad, rukovanje i održavanje
12.3.3 Prekidač resetiranja blokade plamenika
12.4
Uputstva
za svetlosnu
Crveno
svjetlo vezana
upozorenja
na prednjojsignalizaciju
strani
Za
tipoveće
CTU
grijalice
svijetliti kada se kontrole zablokiraju. To
može biti prouzročeno izostankom plamena.
12.4.1
Za prekidač
uključivanje
zagrejača
Pritisnite
resetiranja
na stražnjoj strani
1.
Proverite
dastranicu
li su dovodi
gasa i struje
zagrejača
grijalice,
(Vidi
5, Poglavlje
4.1), do
ili daljinsko
na
ON poziciji.
Proverite
da su kontrole sa strane na
resetiranje
ugrađeno
u prostoriji.
ON
12.4poziciji.
Upute za paljenje
Za CTU tipove
Napomena: Termostat mora biti podešen na
temperaturi višoj od temperature ambijenta kako bi
12.4.1 telo
Za uključivanje
grejno
funkcionisalo.grijalice
1. Budite sigurni da je dobava električne energije i
plina svetlo
uključena.
Provjerite
su kontrole
u
2. Zeleno
će se
upaliti i da
otpočeće
automatski
prostoriji
na položaju
“ON”
- uključeno.
redosled
paljenja
kako je
opisano
nastrani 26,
dijagram 11. Zagrejač će sada funkcionisati
automatski
pod
kontrolom
sa strane
upravljača/
NAPOMENA:
Postavka
termostata
mora biti
iznad
kontrola.
Ukoliko
duže
vreme
nisu
u
funkciji,
ambijentalne temperature za rad grijalice.
upravljači bi mogli biti blokirani. Videtistranu 29,
odeljak
12.3.3
2. Zeleno
svjetlo će svijetliti i započeti će
automatski slijed paljenja kao što je opisano na
12.4.2 Za isključivanje zagrejača
stranici 26, slika 11. Grijalica će sada raditi
Instalirane daljinske upravljače postaviti na OFF
automatski pod kontrolom kontrola u prostoriji.
poziciju.
Nakon duljeg vremena kada je grijalica
Gorionik će automatski biti isključen.
isključena,
kontrola
se može
blokirati.
Ventilator
će nastaviti
da radi
narednih
nekoliko
Vidi
stranicu
30,
Poglavlje
12.3.3.
minuta.
Da biste opet uključili zagrejač gore pomenuti
12.4.2 Zapostavite
isključivanje
upravljač
na ONgrijalice
poziciju.
Postavite ugrađene daljinske kontrole na položaj
“OFF” - isključeno.
12.5
Uočavanje
jednostavnijih
Plamenik
će se odmah
isključiti. nepravilnosti ( svi
modeli)
Ventilator će nastaviti raditi nekoliko minuta.
Neki od mogućih razloga zbog kojih grejno telo ne
Za ponovno pokretanje zakrenite gore korištenu
funkcioniše su:
kontrolu na “ON”.
1. Dovod gasa nije na poziciji ON
12.5 Pronalaženje jednostavnih kvarova
(svi
modeli)
2.
Dovod
struje nije na poziciji ON
Neki mogući razlozi zbog kojih grijalica ne radi su:
Dobava plina
nije UKLJUČENA.
3. 1.Vremenski
i temperaturni
upravljači nisu na
poziciji
ON
2. Napajanje
električnom energijom
nije UKLJUČENO.
4. Jedan ili oba limit termostata su možda bili u
3. Kontrole vremena i/ili temperature
funkciji. Ovo može biti prouzrokovano prekidima u
nisu u položaju “ON”.
napajanju
strujom
ili
otkazivanjem
rada
4. Možda seventilatora.
aktivirao jedan ili oba granična
distributivnog
termostata.
To može biti
prouzročeno
prekidom
Ukoliko
limit termostati
rade
neprestano,
postoji
u
napajanju
električnom
energijom
ili
kvarom
greška koju mora da istraži kvalifikovano lice.
na ventilatoru distribucije.
12.5.1 Uočavanje jednostavnijih nepravilnosti
(greške
u gorioniku)
Ako se granični
termostati stalno aktiviraju, postoji
Ukoliko
bilo kog
razloga
gorionikkvalificiran
neće da se
kvar kojiizmora
ispitati
ugovoratelj
zaupali,
on
biva blokiran/zatvara
se. Ovo
pokazati
ugradnju
i servisiranje opreme
zaće
grijanje
kojacrveno
svetlo
radi na na
plin.zagrejaču ili na daljinskom indikatoru
(ukoliko je podešen).
30
12.5.1 Pronalaženje jednostavnih kvarova
(kvarovi plamenika)
Ako se plamenik ne upali iz bilo kojeg razloga, on će
se blokirati. To će biti označeno crvenim svjetlom na
1. Pritisnite
i oslobodite
dugme(ako
za jeresetovanje
grijalici
ili na daljinskom
indikatoru
ugrađen).
Ukoliko
daljinski
reset
nije
podešeno,
dugme
za
1. Pritisnite i otpustite prekidač resetiranja
resetovanje
se
nalazi
na
stražnjoj
tabli
grejnog
tela.
blokade. Ako nije ugrađeno daljinsko resetiVideti stranu 5, odeljak 4.1 Blokade neće biti tokom
ranje, prekidač resetiranja nalazi se na
normalnog funkcionisanja zagrejača i pokazuje da je
stražnjoj ploči grijalice.
reč o pogrešnom stanju koje mora biti korigovano.
Vidi stranicu 5, Poglavlje 4.1.
Blokiranje se ne smije dogoditi tijekom normalnog
rada grijalice i označava da postoji kvar koji se
mora popraviti.
Radi
Vaše
bezbednosti
ZA
VAŠU
SIGURNOST
FOR
YOUR
SAFETY
Ukoliko
osetite
gas:
Ukoliko
osjetite
miris plina:
If you smell gas:
1. Otvorite
Otvoriteprozore
prozore.
1.
windows. uključiti bilo koji
2. 1.
NEOpen
POKUŠAVAJTE
2.
Ne
pokušavajte
paliteany
biloappliance.
koji uređaj.
2.
DO
NOT try da
to light
uređaj.
3.
Ne
koristite
električne
prekidače.
3. 3.
NEDO
KORISTITE
prekidače.
NOT use električne
electrical switches.
4.
Nemojte
da use
koristite
nikakav
telefonski
4. 4.
NE
KORISTITE
nijedan
telefon
u
DO
NOT
any telephone
in
aparat
u
kući
vašoj
zgradi.
your building.
5. Napustite
Napustitekuću
zgradu.
5.
5.
Leavenazovite
the building.
6.
Odmah
vašegpozovite
lokalnogVašeg
6. 6.Čim
napustite call
kuću
Immediately
your local
gas
isporučitelja
plina nakon
napuštanja
lokalnog
distributera
gasom
i sledite
zgrade.
Slijedite
upute
isporučitelja
supplier
after leaving
the building.
njegova
uputstva
plina.
Follow
the gas supplier’s
7. Ukoliko
Ukoliko
ne
stupite u kontakt
ne možete
možete da
dobiti
instructions.
isporučitelja
plina, gasom,
nazovite pozovite
sa7.
distributerom
If you cannot reach your gas
vatrogasce.
vatrogasnu
službu
supplier,
call the Fire Department.
UPOZORENJE!
WARNING
Opasnost
od
Opasnost
od požara
požara
Fire Hazard
Ne
spremajte
ili
koristite
benzin
iliilidruge
Do
store or
use
petrol
or other
Nenot
skladištite
ne
koristite
benzin
bilo
zapaljive
pare
ii tekućine
uliquids
blizini
ovog
flammable
vapours
and
in
theili
kakvu
isparavajuću
materiju
u
blizini
ovog
ili
bilo
kojegofdrugog
vicinity
this
or uređaja.
any
other appliance.
drugih
uređaja.
Ukoliko
se nalaze
zagrejača,
neki
Neki
predmeti
će
sepored
zapaliti
Some
objects
will
catch
fireilior explode
eksplodirati
kada
se
stave
u
predmeti
bi
mogli
da
se
zapale
ili
when placed close to heater.
blizinu grijalice.ekslodiraju.
Nepridržavanje
ovih
uputstava
može da
Failure
to follow
these
instructions
can
Nepoštivanje
ovih
uputa
može
rezultirati
prouzrokuje
smrt,
povredu
ili nanese
result
in
death,
injury
or
property
smrću, ozljedama ili oštećenjem imovine.
imovinsku štetu.
damage.
ODELJAK13:
13:SServisiranje
POGLAVLJE
ERVISIRANJE
POGLAVLJE 13: SERVISIRANJE
ODELJAK
13.1 Upute13:
za Servisiranje
servisiranje
13.1
Uputstva
za
servisiranje
Nakon podešavanja,
grijalicu će biti potrebno
održavati jednom godišnje. Ako se grijalica koristi u
Nakon
je pušteno
u rad, zagrejač
prljavimšto
ili prašnjavim
prostorima,
može bitizahteva
godišnje
Ukoliko se zagrejač koristi u
potrebno preglede.
češće održavanje.
prljavom ili prašnjavom prostoru, održava se češćim
Ugradnju, servis i godišnji pregled grijalice mora
pregledima. Instaliranje, servisiranje i godišnju
izvršiti ugovaratelj kvalificiran za ugradnju i
proveru obavlja kvalifikovano lice.
servisiranje opreme za grijanje koja radi na plin.
UPOZORENJE!
WARNING
Opasnost
posekotina
Opasnost
od
posjeklina
Cut od
Hazard
Prekinite
snabdevanje
gasomenergije
i električnom
Isključite
dovod
plina i električne
Turn servisiranja.
off gas and
electricalpre
supply
before maintenance.
energijom
održavanja.
prije
Ventilator
bi mogao
automatskipokrenuti
da se startuje u bilo
Ventilator
se
može
automatski
Fan can start
automatically
at any time. u bilo
kom trenutku.
koje vrijeme.
Nepridržavanje
ovih
uputstava
može
rezultirati
Failure
to follow
these
instructions
can
result
in severe
Nepoštivanje
ovih
uputa
može rezultirati
teškim
opasnim
povredama
ili
oštećenjem
proizvoda.
injury
or
product
damage.
ozljedama ili oštećenjem proizvoda.
NAPOMENA 1: Nakon svakog rada održavanja ili
Napomena
1: izvršite
Nakon testno
provere/održavanja
ili ubilo
popravka
uvijek
paljenje grijalice
kakve
popravke
uvek
testirajte
paljenje
zagrejača
skladu s uputama za podešavanje na stranici 25, u
skladu sa11preko
uputstvima
o puštanju
u rad na
strani25,
Poglavlje
stranice
28, Poglavlje
11.9
kako
odeljak
11
do
strane
28,
odeljak
11.9da
biste
bili
bi bili sigurni da su svi sigurnosni sustavi u radnom
sigurni
da
sistem
funkcioniše
kako
treba
pre
nego
stanju prije puštanja grijalice u rad. Manji kvarovi
što pustite
zagrejač
u rad. Manji
kvarovi
mogu
se pronaći
korištenjem
dijagrama
za mogu se
otkriti korištenjem
mogućih
rješavanje
problema grafikona
u radu na stranici
33,kvarova
Poglavljei
načina
njihovog
otklanjanja
nastrani
33,odeljak
15
15 preko stranice 36, Poglavlje 15.5.
do strane 36, odeljak 15.5.
NAPOMENA 2: Provjerite sve plinske cijevi i
spojeve
cijevi2:kako
bi biligasovod
sigurni da
nema
pukotina
Napomena
Proveriti
i sve
veze
kako bi
ili
curenja
plina.
Sve
pukotine
na
cijevima
ili
se uverili da nema naprsnuća i curenja. Svako
spojevima
se popraviti.
naprsnuće cijevi
mora moraju
biti sanirano.
NAPOMENA 3: Pregledajte sve ovješene
Napomena i sklopovlje.
3: Proverite
komponente
Budite sve
sigurnikomponente
da su u
postavljene
u pravilno
viseći položaj.
Proverite
da li su
dobrom
stanju,
pritegnuti,
i bez korozije.
dobro pričvršćene, u dobrom stanju i da nisu
korodirale.
13.2
Održavanje plamenika
1. Otvorite ovješena vrata i uklonite poklopac odjel13.2 jka
Održavanje
plamenika.gorionika
Vidi stranicu 39, Poglavlje 16.2.
2. Očistite bilo kakve ostatke sa glavnog plamenika
1. Otvorite vrata (sa šarkama) i sklonite poklopac
koji su se stvorili na injektorima ili venturiju
gorionika. Videtistranu 39, odeljak 16.2.
plamenika. Vidi stranicu 39, Poglavlje 16.2.
Uklonite
paljenja gorionika
i senzor plamena.
2.3.
Očistite
sveelektrodu
naslage glavnog
koje su
Provjerite
stanje
elektrode
paljenja
i
senzora
se eventualno formirale u dizni ili venturi gorionika.
Očistite
bilo
kakve nakupine koje su
Videtiplamena.
stranu 39,
odeljak
16.2.
se možda stvorile, provjerite stanje keramičkih
izolatora.elektrodu
Po potrebii sondu
zamijenite.
3. Odstranite
plamena. Proverite
njihovo stanje. Očistite sve naslage koje su se
eventiualno formirale i proverite stanje keramičkih
izolatora. Zamenite ih ukoliko je potrebno.
13.3 Održavanje sklopa ventilatora/motora
13.3 Održavanje ventilatora/motora (svi modeli)
(svi modeli)
Ležišta glavnog ventilatora su trajno plombirana i nije
Glavni
ležajevi podmazivanje.
ventilatora su potpuno
zabrtvljeni
i
im
neophodno
Pre čišćenja,
prekinite
ne zahtijevaju podmazivanje. Prije čišćenja,
dovode gasa i struje. Odstranite ventilator(e) i,
isključite dobavu plina i električnu energiju. Uklonite
koristeći četkicu ili pajalicu, očistite lopatice sa svake
ventilator(e) i koristite malu četku ili krpu za prašinu
strane. Kada završite, vratite ventilatore.
za čišćenje lopatica ventilatora sa svake strane.
Kada to obavite ponovno ugradite ventilator(e).
13.3.1 Za CUHB I CUHC modele centrifugalnih
ventilatora
13.3.1 Za CUHB i CUHC modele
CTUB
i CTUC modeli
opremljeni su termalno
centrifugalnog
ventilatora
zaštićenim
trobrzinskim
ventilatorima.
Broj ventilatora
CTUB i CTUC modeli opremljeni
su termički
možete
naći
na
strani
44,
odeljak
16.10,
standardni
zaštićenim ventilatorima s tri brzine. Brojaventilatora
protok
vazduha
za
svaki
model
možete
naći
na strani
može se pronaći na stranici 44, Poglavlje 16.10
a
7,
odeljak
4.3.
standardni protok zraka za svaki model može se
Kod
modela
ventilatorima
naći CTUC
na stranici
7, Poglavlje
4.3. se može pristupiti
preko
pokretnih
ploča
(koje
se
mogu
na
Za CTUC modele, ventilatorima
se poodstraniti)
potrebi može
vrhu,
dnuputem
i sa strana
dela okoploča
ulazne
pristupiti
demontažnih
naslavine.
vrhu, dnu i na
Ne
podešavajte
veće
brzine
nego
stranama odjeljka usisne rešetke. što je predviđeno
bez prethodnih konsultacija sa Roberts-Gordonom.
Ne radite s višim brzinama od originalnih postavki
Opcija velike brzine (HIGH) je predviđena da
na grijalici bez prethodnih konzultacija s tvrtkom
obezbedi normalan protok vazduha uz visoke
Roberts-Gordon.
statičke pritiske, a nije predviđeno da izduvava
Opcija “HIGH”
- visoke
dostupna
je za pod
slobodno
i uz slab
otpor.brzine
Upotreba
ventilatora
davanje normalno potrebnog protoka zraka protiv
ovim uslovima može izazvati termalno
visokih statičkih tlakova i nje namijenjena za
preopterećenje za rad.
slobodno strujanje ili protiv niskog otpora. Korištenje
Svi ventilatori na zagrejaču moraju biti podešeni na
ventilatora pod ovim uvjetima može prouzročiti
istu brzinu. Za modele 50-115 oni će biti regulisani
uključivanje zaštite od termičkog preopterećenja
pomoću releja u samom grejnom telu. Videti stranu
ventilatora i ciklusni rad termostata ventilatora.
43, odeljak 16.8.2
Svi ventilatori na grijalici moraju biti postavljeni
na istu
brzinu. Za razmenjivača
modele 50 - 115,
uključiti će se
13.4
Održavanje
toplote
putem
releja
ventilatora
ugrađenog
u grijalici.
Razmenjivač toplote ostaje čist ukoliko
se neVidi
pojavi
stranicu
43,
Poglavlje
16.8.2.
problem sa sagorevanjem. Proverite razmenjivač
toplote.
Pogledajteizmjenjivača
znake pregrejavanja
13.4 Održavanje
topline na prednjim
cevima
koji
mogu
ukazati
na
preteran
plamen
Izmjenjivač topline će ostati čist osim
ako dođe
do u
gorioniku
ili
duže
vreme
mali
protok
vazduha.
problema s izgaranjem. Pregledajte izmjenjivač
topline. Potražite znakove pregrijavanja na prednjim
13.5
Održavanje
ventila zaprekomjerno
kontrolu gasa
(svi
cijevima
što može označavati
paljenje
modeli)
plamenika ili stalan niski protok zraka.
Ovi uređaji ne zahtevaju redovno održavanje. Da
biste
promenili ventila
za kontrolu
gasa
videti stranu
kontrolnog
ventila
plina
13.5 Održavanje
(svipostupak
modeli) 16.1 i stranu 42, odeljak 16.5.
38,
Neispravne
ventile zamenite
originalnim
Na ovim uređajima
nije potrebno
redovnoROBERTS
GORDON
delovima.
održavanje.rezervnim
Za promjenu
kontrolnih ventila plina, vidi
stranicu 38, korak 16.1 i stranicu 42, poglavlje 16.5.
13.6
Ventilator za
otpadnih
gasova
Ne popravljajte
ili sprovođenje
rastavljajte na
mjestu ugradnje.
Ventilator
za sprovođenje
otpadnih
gasova ne
Zamijenitecevi
neispravne
plinske ventile
originalnim
zahteva
nužno
održavanje.
Međutim,
ukoliko
prekidač
®
ROBERTS GORDON zamjenskim dijelovima.
vazdušnog pritiska izazove blokadu gorionika, onda
uklonite
ovaj ventilator
13.6 Ventilator
dimnjaka odvrtanjem zavrtnja na
izlaznoj
i okvirnoj
ploči. (videti
stranu 41,
Ventilatorivici
dimnjaka
ne zahtijeva
održavanje.
Ipak,odeljak
ako
16.4).
Proverite
da
li
ventilator
može
nesmetano
prekidač tlaka zraka prouzroči blokiranje plamenika, da
radi
da li je točak
ventilatora
tadaiuklonite
ventilator
dimnjakačist.
iz kutije provjetravanja
odvijanjem vijka na izlaznoj prirubnici i ploči za
ugradnju ventilatora dimnjaka (Vidi stranicu 41,
Poglavlje 16.4). Budite sigurni da ventilator može
slobodno raditi i da je kolut ventilatora čist.
31
Uputstvo za instaliranje, puštanje u rad, rukovanje i održavanje
POGLAVLJE 14: PROMJENA VRSTE PLINA
ODELJAK 14: Konverzija gasova
14.1Uopšteno
Općenito
14.1
Promjena gasova
vrste plina
zahtijeva
promjenu
Konverzija
prirodni
gas/LPG
zahtevainjektora
promenu
dizne
u gorionik
i podešavanje
gasnog
ventila
novim
plamenika
i ponovno
podešavanje
ventila
plina
uslovima.
prema novim uvjetima.
14.2 Konverzija gorionika vertikalno/horizontalno
14.2 Promjena
na plameniku
Konverzija
je jednaka
za sve tipove grejnih tela.
Promjena sklopa plamenika iz jedne vrste plina u
drugu
ista je poklopac
za sve vrste
grijalica.
1.
Uklonite
gorionika
kako je pokazano
nastrani
39,
odeljak
16.2
1. Uklonite poklopac prostora plamenika kao što
je prikazano na stranici 39, Poglavlje 16.2.
2. Uklonite konekciju između izlaza gasnog ventila i
2. Uklonite
spoj
između
i
razvodnika.
Videti
stranu
38, izlaza
odeljakventila
16.1 zaplina
uklanjanje
kolektora.
gasnog
ventila Vidi stranicu 38, Poglavlje 16.1 za
uklanjanje ventila plina.
3. 3.
Uklonite
razvodnik
gorionika
uklonivši prethodno
Uklonite
kolektorizod
sklopa plamenika
zavrtnjeve na vrhu i dnu. Videti stranu 39, odeljak 16.2.1
uklanjanjem vijaka na vrhu i dnu.
Vidi stranicu
39, Poglavlje
4. Uklonite
dizne glavnog
gorionika16.2.1.
4. Uklonite injektore glavnog plamenika.
5. 5.
Zamenite
sa diznama
za novi
Zamijenite
injektorima
zagas
novi plin
osiguravajući brtvljenje plina.
6. Podesite opet sve komponente
6. Ugradite sve komponente
suprotnim
redoslijedom.
14.2 Gasni
ventili
Svi gasni ventili koji se koriste kod CTU imaju
regulatore
14.3 Plinskipritiska
ventili koji mogu biti podešeni za
funkcionisanje
nakoji
prirodni
gas ilina
LPG
Svi plinski ventili
se koriste
CTU-u imaju
Konverzija
se
vrši
ponovnim
podešavanjem
regulatore tlaka koji se mogu podesiti za radpritiska
s
gorionika
u tabeli podataka tokom
prirodnim vrednostima
plinom ili LPG-om.
podešavanja.
Videti
stranu 8,postavljanjem
odeljak 4.4 tlaka
Promjena se vrši
ponovnim
Proverite
da
li
je
pritisak
ulaznogtijekom
gasa
plamenika na vrijednost u tablici podataka
odgovarajući
gas8,i Poglavlje
da nema4.4.
ostatatka
podešavanja. za
Vidinovi
stranicu
starog
gasa.
Budite sigurni da je tlak plina na ulazu u grijalicu
odgovarajući za novi plin, i da je sustav dobave
plina očišćen od starog plina.
32
ODELJAK
OtkrivanjePROBLEMA
kvarova
POGLAVLJE
15:15:
RJEŠAVANJE
POGLAVLJE 15: RJEŠAVANJE PROBLEMA
Odeljak 15: Otkrivanje nepravilnosti
15.1 Općenito
15.1 Uopšteno
Propisi
instaliranju
godišnjapregledi:
inspekcija:
Propisioza
ugradnju ii godišnji
®
Instaliranje
svihROBERTS-GORDON
proizvoda ROBERTSSve ugradnje
GORDON
dabiti
izvrši
izvođač
proizvoda mora
moraju
izvršene
odradova
strane
kvalifikovan
instaliranju i servisiranju
ugovarateljau kvalificiranog
za ugradnjugasnih
i
uređaja.
Instaliranje
da bude
u skladu
servisiranje
opremetreba
za grijanje
koja
radi nasa
plin izahtevima
zadovoljava
sve primjenjive
svim
vladinih
institucija državne
koji se
propisena
u pogledu
ugradnje
i radaopremom.
opreme.
odnose
instaliranje
i rukovanje
UPOZORENJE!
WARNING
Opasnost
od
Opasnost
od eksplozije
eksplozije
Explosion
Hazard
Instaliranje
mora
da izvrši
registrovano
lice/izvođač
Ugradnju
mora
izvršiti
ovlašteni
Installation must be done by ainstalater/ugovaratelj
registered installer/
kvalificiran
za
ugradnju
i
servisiranje
opreme
za
radova
kvalifikovano
za
instaliranje
i
servisiranje
contractor qualified in the installation and service
of
grijanje
koja
radi naequipment
plin ili opreme.
vaš isporučitelj
grejne
gas-fired
heating
or your gasplina.
supplier.
Nepridržavanje ovih uputstava može rezultirati
Failure
to follow
these
instructions
can result
in death,
Nepoštivanje
ovih
uputa
može
rezultirati
smrću,
opasnim
povredama
ili oštećenjem
proizvoda.
injury or property
damage.
ozljedama
ili oštećenjem
imovine.
Start
Da li su dovodi gasa i
Da li je dobava plina i
struje podešeni na opciju
napajanje
uključeno?
"ON"?
Ne
Za optimalne
performanse
i sigurnost,
Radi
oprtimalnog
funkcionisanja
i sigurnosti
Roberts-Gordon
preporuča
da
kvalificirani
ROBERTS-GORDON
preporučuje
da
ugovaratelj jednom
kvalifikovani
izvođačgodišnje
radova pregleda
izvrši vaše
godišnju
i izvrši
ROBERTS-GORDON
inspekciju
vašeg ® proizvode
ROBERTS-GORDON
servisiranje
gdje je
je potrebno,
potrebno, koristeći
samo
proizvoda
i, gde
izvrši servisiranje
® zamjenske dijelove.
ROBERTS-GORDON
koristeći
isključivo
ROBERTS-GORDON
rezervne delove.
Pustite
gasdobavu
i struju
Uključite
Postavite
na opciju "ON"
i napajanje.
Da
Dalilije
je crveno
crveno
Da
upozoravajuće
svetlo za
svjetlo upozorenja
blokadu
poziciji "ON"
blokadeuuključeno?
Da
Koristiteprema
uputstvo
iz za
Postupite
15.2
odeljka 15.2 za testiranje
testiranje plamenika
gorionika
Ne
li je ventilator
DaDa
li ventilator
radi?
uključen/radi?
Ne
Pritisnite
Pritisnite belo
bijeli dugme
prekidačna
na
kombiniranom
termostatu
komb.
ventilatoru/limit
ventilatora/graničnika.
Da li
termostatu.
Da li sada radi?
Ne
Koristite uputstvo
iz
Postupite
prema 15.5
odeljkaza15.2
za testiranje
testiranje
gorionika
ventilatora.
ventilator sada radi?
Da
Videti
radi
Vidi odeljke
poglavlja5.3
5.3 ii 11.3
11.3 za
provjeru
postavki
provere
kombinovanog
kombiniranog termostata
ventilatora/limit
termostata
Ne
Zamijenite kombinirani
Zamenite kombinovani
termostat
ventilator/limit termostat
ventilatora/graničnika.
Da liDa
je gorionik
li se
blokiran/"LOCKED OUT"?
Ne
DaDa
li je
kombinovani
li je
kombinirani ventilator/
termostat
limiter ventilatora/graničnika
podešen na odgovarajući
pravilnonačin?
podešen? Vidi
Videti
odeljke5.3
5.3i 11.3.
i 11.4
poglavlja
ventilatora/graničnika.
Da
Yes
Sa spoljnim
upravljačima
S uključenim
vanjskim u
poziciji
"ON".da
Dali liplamenik
gorionik Ne
kontrolama,
nastavlja kroz
ciklus
grijanja?
nastavlja
ciklus
grejanja?
plamenik “blokirao”?
Ne
Podesite
Po potrebi
podesite
ili
ili zamijenite.
zamenite
Da
Koristiteprema
uputstvo
iz za
Postupite
15.2
odeljko
15.2 za
testiranje
testiranje
plamenika
gorionika
Da
Otkrivanje
nepravilnosti
Korištenje
grijalice u
radu je okončano
ZAVRŠETAK
RJEŠAVANJA
PROBLEMA.
Ne
Ukoliko
i daljepostoji
imate problem,
problema,
Ako i dalje
kontaktirajte
Roberts-Gordon
kontaktirajte
ROBERTS
®
na tel: na:
GORDON
Tel: +44 (0) 1902 498733
www. rg-inc.com
www.rg-inc.com
Radi Vaše sigurnosti i optimalnog funkcionisanja zagrejača, koristite isključivo Roberts-Gordon rezervne delove.
Za vašu sigurnost i optimalne performanse grijalice, koristite samo ROBERTS GORDON®
Rukovodite
se procedure
zamjenske
dijelove.podešavanja prikazanim na strani 25, odeljak 11.
Provedite postupak podešavanja kao što je prikazano na stranici 25, Poglavlje 11.
33
Uputstvo za instaliranje, puštanje u rad, rukovanje i održavanje
15.2
sistema
gorionika sa
automatskim
paljenjem
15.2 Otkrivanje
Rješavanjenepravilnosti
problema za kod
sustave
s automatskim
paljenjem
plamenika
Postoje
gorionika. Honeywell
HoneywellS4563C
S4563C
Koriste sedva
dvijeupravljača
kontrole plamenika.
i i
S4565C.
Oba
imaju
slične
redoslede
operacija.
U
S4565C. Obje imaju sličan slijed rada. Za mjerenje strujecilju
merenja
µA sa
DCsenzorom
sat u nizu
plamena,protoka
serijski plamena,
spojite 0 - povežite
50 µA DC0-50
mjerač
sa
sondom
plamena.
Ukoliko
sat
daje
negativne
plamena. Ako mjerač očitava negativne vrijednosti, vrednosti
tada
promenite
vodove.
zamijenite test
testne
priključke.
UPOZORENJE!
WARNING
Opasnost
odShock
strujnog
udara
Opasnost
od udara
električne
energije
Electrical
Hazard
Ne dodirujte komponente paljenja.
Do
not
touch ignition
components.
Ne
dodirujte
komponente
paljenja.
Na
komponentama
paljenja
je visoki
napon.
Napon
komponenti
paljenja
je is
visok.
Voltage from ignition components
high.
START
Da li su dovodi gasa i
Da li je dobava plina i
struje podešeni na opciju
napajanje
uključeno?
"ON"?
Ne
Pustite
gas dobavu
i struju
Uključite
Podesite
na opciju "ON"
i napajanje.
Nepridržavanje
ovih
uputstava
može
Nepoštivanje
ovihthese
uputa
može rezultirati
Failure
to follow
instructions
can
rezultirati
smrću
ili strujnim
udarom.
smrću
ili
udarom
električne
energije.
result in death or electrical shock.
Da
Da liDa
je upaljeno
("ON")
li je zeleno
zeleno
svetlo?
svjetlo
uključeno?
Da
Da li su se aktivirali granični
Da li termostati
su limit termostati
radili ili
ili je svjetlo
neispravno?
Po potrebi
je svetlo
neispravno?
Restujte
resetirajte
ili zamijenite.
ili zamenite
Da
Zamijeniti
neispravan
neispravan
ventilator
dimnjaka.
ventilator
je HT
vod u napona
redu i u
DaDa
li jeli vod
visokog
redukonektovan?
i spojen? Da li je
Da
li je elektroda
redu?
elektroda
iskre uuredu?
Da
Kontrola paljenja je
Neispravna
kontrola
neispravna.
Zamenite.
Videti
paljenja, zamijeniti.
odeljak 15.6
Vidi poglavlje 15.6
Da Da
li gasni
ventil
funckioniše?
li ventil
plina
radi?
testiranja
ventila
ZaRadi
testiranje
ventila,
vidi
poglavlje
15.4.
videti
odeljak
15.4
Ne
Zamenite
Zamijenite
ventil.
Ne
Pratite
grešku u sustavu
NADZORA.
nadzora.
poglavlje
Videti Vidi
odeljak
16.316.3
Ne
Da
Da lilisu
suupaljeni
vanjske
spoljni
kontrole
uključene?
ispravljači
Da
Pritisnite
"Lockout
reset"
Pritisnite
prekidač
resetiranja
dugme na
blokade
na zadnjem
stražnjoj delu
strani
grejnog
ili daljinsko
reset
grijalicetela
ili daljinski
prekidač
dugme
ukoliko
je ugrađen.
podešeno
blokade
ako je
Ne
DaDa
li jeli dovod
od 230V na
je na spojevima
konekcijama
ventilatora
napon 230 V?
ventilatora?
Da
je upaljeno
Da liDa
jelicrveno
svjetlo
"Lockout"
blokade uključeno?
svetlo upaljeno?
Ne
Da li je upaljen/radi
Da ventilator
li ventilator
dimnjaka
radi?
dimnjaka/cevi?
Zamenite
Ne
Neispravan
Kontrola plamenika neispravna ili
upravljač/kontrola gorionika ili
su priključci neispravni. Po
neispravne konekcije. Popravite
potrebi popravite ili zamijenite.
ili zamenite
Da
za tlaka
Da liPrekidač
prekidač
vazd.
pritisak
zraka
vrši
preorijentisan?
prebacivanje?
Ne
Proverite
Provjerite prevelik
protok u kanalu
dimnjak/dovod
vazduha.
da
dimnjaka/ usisa
zraka.Proverite
Provjerite
nije blokirano sagorevanje vazduha.
moguće
prepreke u krugu zraka za
Proverite da li je ispravan prekidač za
izgaranje. Provjerite da li su
vazdušni pritisak?
prekidači tlaka zraka neispravni.
Videti Odeljak 16.5
Vidi poglavlje 16.5.
Da
Sačekajte
Pričekajte
30-40
30-40 sekundi.
Da sekundi.
li varnica Ne
Da li radi paljenje
iskre?
radi?
Da
Da li
Da li se plamen
pali?
plamen svetli?
Ne
ventil
Da
Da li je crveno "Lockout"
Da svetlo
li je crveno
svjetlo
upaljeno?
blokade uključeno?
Da
DaDa
li jelistruja/tok
bar
je strujaplamena
plamena
1 mikroamper DC
najmanje
1
µA
DC
kad plamen gori?
kada se plamen upali?
Ne
Okončano
Korištenje
grijalice
pronalaženje
ZAVRŠETAK
RJEŠAVANJA
nepravilnosti
PROBLEMA.
34
Ne
Ukoliko
i dalje
imateproblem,
problema
Ako i dalje
postoji
kontaktirajte
ROBERTS
kontaktirajte
Roberts-Gordon
GORDON
na tel:® na:
Tel: +44 (0) 1902 498733
www. rg-inc.com
www.rg-inc.com
Greška u sistemu
Radi Vaše sigurnosti i optimalnog funkcionisanja
Za vašu sigurnost i optimalne performanse
zagrejača, koristite isključivo Roberts-Gordon ®
grijalice, koristite samo ROBERTS GORDON
rezervne delove.
zamjenske dijelove.
Provedite se
postupak
podešavanja
kao što je
Rukovodite
procedurama
podešavanja
prikazano
na
stranici
25,
Poglavlje
prikazanim na strani 25, Odeljak 11. 11.
ODELJAK
Otkrivanje
kvarova
POGLAVLJE
15: 15:
RJEŠAVANJE
PROBLEMA
15.3
sistema
nadzora
plamena
15.3 Otkrivanje
Rješavanjenepravilnosti
problema za kod
sustav
nadzora
plamena
START
Konektujte/povežite
DC
Spojite DC ampermetar
ampermetar
u seriju sasa
sondom plamena
senzorom
plamena.
Da Da
li je lizeleno
svetlosvjetlo
upaljeno i
je zeleno
da li je tok plamena bar 1
uključeno i struja plamena
mikroamper DC
Ne
Videti
odeljakprema
15.1 radi
Postupite
traganja
za za
poglavlju
15.1
nepravilnošću
praćenje greške.
Da
Da li je spojni vod
Da li je konektujući
vod
oštećen?
Da li je senzor
oštećen?
Da
li
je
sonda
plamena oštećen ili
oštećena ili dodiruje
dodiruje uzemljene
uzemljene komponente?
komponente?
Da
Da
Da
pritisakplina
ulaznog
Dali liodgovara
je tlak ulaznog
na
pritiska? Datočan?
li je polaritet
plameniku
Da li je
polaritet odgovarajući?
faze i nule isparavan?
Dalilije
jekrug
u redu
krug
Da
senzora
sonde?
plamena
ispravan?
Da
najmanje 1 µA DC?
Da
Imali lipostoji
protokaprotok
u krugustruje
sonde,
Da
u
a da pritom
krugu senzora
plamena
plamena?
kadanema
nema
plamena?
Popravite
Po potrebiili popravite
ili zamenite
zamijenite.
Ne
li se“blokiranje”
pojavljuje
DaDa
li se
"Lockout"
događa
kada je
kad ima plamena
plamen prisutan?
Nepravilnost
kontrolne
Neispravna kontrolna
kutije. Zamenite
kutija.
Zamijenite
odgovarajućim
odgovarajućim tipom
tipom.
Ne
Ne
Okončana
Korištenje
grijalice
pretraga
ZAVRŠETAK
RJEŠAVANJA Ne
nepravilnosti
PROBLEMA.
Popravite
Po potrebi
ili popravite
ilizamenite
zamijenite.
Ukoliko
i daljepostoji
imate problem,
problema,
Ako i dalje
kontaktirajte
Roberts-Gordon
kontaktirajte
ROBERTS
na tel:® na:
GORDON
Tel: +44 (0) 1902 498733
www. rg-inc.com
www.rg-inc.com
NAPOMENA: Minimalna struja senzora plamena 1 µA DC. Tipična struja senzora plamena 3-5 µA DC.
35
Uputstvo za instaliranje, puštanje u rad, rukovanje i održavanje
15.4
solenoidnih ventila
15.4 Otkrivanje
Rješavanjenepravilnosti
problema za kod
elektromagnetske
ventile
START
Dali lise
je230
napon
230V na
Da
V pojavljuje
nazavršecima
terminalimaventila
ventilauu
odgovarajućevrijeme?
vreme?
odgovarajuće
Ne
Greška je
Greška
na
na
drugom
drugom
mjestu.
mestu
Ne
Greška je
Greška
na
na
drugom
drugom
mjestu.
mestu
Ne
VentilGreška
neispravan.
u ventilu.
Zamijenite
Zamenite ga
odgovarajućim
tipom.
Ne
VentilGreška
neispravan.
u ventilu.
Zamijenite
Zamenite ga
odgovarajućim
tipom.
Da
Da
gasa
ulazu
Dalilipritisak
je tlak plina
na na
ulazu
odgovara
ventilaventila
točan za
vrstu plina?
Zabilježite
tipu očitani
gasa?tlak.
Da
Da
gasanana
izlazu
Dalilipritisak
se tlak plina
izlazu
ventila
raste
sekada
ventil
vraća na
nulu kada
ili je niži
se ventil
isključi?
odvrne?
Da
Oui
Da
gasa
izlazu
Dalilise
sepritisak
tlak plina
na na
izlazu
ventila
vraća
ili kada
se diže
vraća na
nuluna
ili nulu
je niži
kada
se ventil
zavrne?
se ventil
isključi?
Da
Okončano
Ventil radi
traganje
za
ZAVRŠETAK
RJEŠAVANJA
nepravilnost
ventila
PROBLEMA.
Ukoliko
i daljepostoji
imate problem,
problema,
Ako i dalje
kontaktirajte
Roberts-Gordon
kontaktirajte
ROBERTS
na tel:® na:
GORDON
Tel: +44 (0) 1902 498733
www. rg-inc.com
www.rg-inc.com
Ne
15.4 Rješavanje
Otkrivanje nepravilnosti
kod glavnog
ventilatora
15.5
problema za glavni
ventilator
START
li
Da li seDa
ventilator
ventilator radi
uključuje automatski?
automatski?
Ne
Da
Dali lijejenapajanje
napon nana
terminalimaLLdo
i NNglavnog
terminalima
glavnog
terminalnog
bloka230
230V?
terminala bloka
V?
Ne
Greška
na
Greška
na je
drugom
drugom
mestu.
mjestu.
Proveriteožičenje.
vodove
Provjerite
Da
Da li ventil funkcioniše
Da li ventilator
radi kadabelo
je bijeli
prekidač
kada je pritisnuto
dugme
kombiniranog
termostata ventilatora/
kombinovanog
graničnika
pritisnut
unutra?
ventilatora/limit
termostata
Da
Da
Da li se ventilator pali i gasi
Da li se ventilator uključuje i
dok
gorionik
isključuje
dok konstantno
se plamenik
radipali?
stalno
Da
Ne
Okončano
traganje
Ventilator
radi za
nepravilnostima
kod glavnog
ZAVRŠETAK RJEŠAVANJA
ventilatora
PROBLEMA.
Ne
Ne
Koristite
odeljak 5.3
5.3 ii 11.3
11.3 za
radi
Vidi poglavlja
provere
podešavanja
provjeru
postavki
kombinovanog
kombiniranog
termostata
ventilatora/limit
termostata.
ventilatora/graničnika.
Po
Resetujte
ili zamenite
potrebi
resetirajte
ili zamijenite.
li je 230
napon
na
Da li Da
postoji
V između
terminalima
terminala
1 i Nglavnog
glavnog
terminalnog bloka 230V?
terminala bloka?
Ne
Greška
u kombinovanom
Kombinirani
termostat
ventilatoru/limit
termostatu.
ventilatora/graničnika
Zamenite
odgovarajućim
Zamijenite
tipom. tipom.
odgovarajućim
Da
Greška u motoru ventilatora ili
Neispravan motor ventilatora ili
propusniku.
kondenzator. Zamijenite
Zamenite odgovarajućim
odgovarajućim tipom.
tipom
Ukoliko
i dalje
imateproblem,
problema,
Ako i dalje
postoji
kontaktirajte
Roberts-Gordon
kontaktirajte
ROBERTS
na tel:® na:
GORDON
Tel: +44 (0) 1902 498733
www.
rg-inc.com
www.rg-inc.com
Za vašu sigurnost i optimalne performanse grijalice, koristite samo ROBERTS GORDON® zamjenske
dijelove.
Provedite postupak podešavanja kao što je prikazano na stranici 25, Poglavlje 11.
36
ODELJAK
Otkrivanje
kvarova
POGLAVLJE
15:15:
RJEŠAVANJE
PROBLEMA
15.6
kontaktora
ventilatora
15.6 Otkrivanje
Rješavanjenepravilnosti
problema za relej
ventilatora
START
Da
radi
Daliliventilator
se ventilator
automatski?
uključuje
automatski?
Ne
Dali lijejenapajanje
napon nana
Da
terminalima
glavnog Ne
terminalimaL Ldoi NNglavnog
terminalnog
bloka230
230V?
terminala bloka
V?
Greška na
Greška je na drugom
drugom
mjestu.
mestu
Da
Da li ventilator radi
Da li ventilator radi kada je bijeli
kada je pritisnuto
prekidač kombiniranog
belo dugme kombinovanog
termostata pritisnut unutra?
termostata
Da
Da li se ventilator pali i gasi
Da li se ventilator uključuje i
dok gorionik
Da
isključujekonstantno
dok se
radi?
plamenik
stalno pali?
Ne
Da li je napon između
Da li postoji 230 V između
terminala
terminalaL1 ii N
N glavnog
glavnog Ne
terminalnog
230V
terminalabloka
bloka?
Da
Da
Koristite prema
odeljak
11.3 radi
Postupite
poglavlju
11.3
provere
podešavanja
za provjeru
postavki
kombiniranog termostata.
Po
kombinovanog
termostata.
potrebi
resetirajte
ili zamijenite.
Resetujte
ili zamenite
Da lili postoji
je napon
naV
Da
230
završecima
kalema
na terminalima
kontaktora
230V
namotaja releja?
Greška u kombinovanom
Neispravan
kombinirani
termostatu.
termostat.
Zamijenite
Zamenite
odgovarajućim
odgovarajućim tipom.
tipom
Ne
Greška
u vodovima.
Neispravno
Ispitati
ožičenje.
Istražite.
Ne
Greška
u kontaktoru.
Neispravan
relej.
Zamenite
odgovarajućim
Zamijenite
tipom tipom.
odgovarajućim
Ne
Greška
u kontaktoru.
Neispravan
relej.
Zamenite
odgovarajućim
Zamijenite
tipom tipom.
odgovarajućim
Da
Da li kontaktor
Da li relej radi?
funckioniše?
Ne
Da
Okončana
pretraga
Ventilator
radi
nepravilnosti
u radu
ZAVRŠETAK
RJEŠAVANJA
ventilatora
PROBLEMA.
Da li je napon 230V i na
Da li je 230 V dostupno na
ulazu i na izlaznim
oba ulazna i izlazna
krajevima/terminalima
terminala releja.
kontaktora
Da
Ne
Ako i dalje
Ukoliko
i daljepostoji
imateproblem,
problema,
kontaktirajte
ROBERTS
kontaktirajte
Roberts-Gordon
® na:
GORDON
na tel:
Tel: +44 (0) 1902 498733
www. rg-inc.com
www.rg-inc.com
Za vašu sigurnost i optimalne performanse grijalice, koristite samo ROBERTS GORDON® zamjenske dijelove.
Provedite postupak podešavanja kao što je na stranici 25, Poglavlje 11.
37
Uputstvo za instaliranje, puštanje u rad, rukovanje i održavanje
Odeljak
16:Uklanjanje
i zamena Idelova
POGLAVLJE
16: UKLANJANJE
ZAMJENA DIJELOVA
Videti
upozorenja
i napomene
na 31,
strani 31, 16.1
Vidi upozorenja
i napomene
na stranici
16.1 Gasni
Ventil ventil
plina
Uklonite
za dovod gasa na ulazu u grejno
Odeljak
što počnete
da skidate i Odspojitecev
Poglavlje13
13 pre
prije nego
uklanjanja
ili ponovne
cijev za dovod plina na ulazu grijalice.
telo.
menjate
ugradnjedelove.
dijelova.
Komponente
gorionika
Dijelovi plamenika
Svim
komponentama
gorionika
koje servisirati
se mogu
Svim dijelovima
plamenika
koji se mogu
servisirati
pristupa
se
kroz
vrata
na
desnoj
pristup je moguć putem vrata na desnoj stranistrani
zagrejača.
Šrafcigerom
okrenite
rezu
za 90
grijalice. Koristite
odvijač za
zakretanje
kopče
stepeni.
Videti
stranu5,
5,Poglavlje
odeljak 4.4.
za 90°. Vidi
stranicu
16.1.1
16.1.1 Modeli
Modeli 22-60
22 - 60
Odvrnuti vijak
Uklonite
fiksirajući
učvršćenja.
zavrtanj
Iskopčati
Odspojite
žice
konektor
ožičenja.
Odvojiti,
isključiti
Odspojite
upravljač,
kontrolu
kontrolu
odod
ventila.
ventila
Kontrola,
Kontrola
uoravljač
paljenja
Opis
Plinskiventil
ventil VR4105A
Gasni
Kontrola paljenja
Broj dela
90033403
90434010
16.1.2
75-115
16.1.2 Modeli
Modeli 75
- 115
Odspojite
Isključiti
električni vod
električni
vod
(konektor
ispravljača)
Korak 2:
Korak 2:
Odvijte
ventil s ilikolektora
Odvrnuti
ventil
sa cevovoda
odvrnuti
plamenika
ili odvijte
vijke iza
fiksirajuće
zavrtnjeve
naučvrsne
ivicama ulaza
izlaza
prirubnice ulaza i izlaza.
Opis
Gasni
Plinskiventil
ventil VR4605
Kontrola paljenja
Broj dela
90033404
90434020
Korak 1:
Korak
1:gasnu
Odvijte
plina su ulaza
Odvrnuti
cevcijev
sa ukaska
ventil ventila.
16.1.3 Svi modeli
Ponovno ugradite suprotnim redoslijedom. Provjerite
Vratiti
po redu.
Proverite
daventilu
li je smer
protoka
gasa
da je smjer
protoka
plina na
ispravan.
Koristite
u
redu.
Koristite
minimalnu
količinu
gasnog
minimalnu količinu brtvila za plin na spoju s navojem.
zaptivača
na sastavima.
iskoristite
Ponovno upotrijebite
“O” Ponovo
prstenastu
brtvu na“O”
izlaznoj
plombu
na
izlaznoj
ivici.
prirubnici ako je ugrađena. Provjerite da na
38
Kontrola paljenja
Proverite da li na sastavima curi gas. Ponovo
postavite
Videti
stranu 27,
Odeljak
spojevimagasni
nemaventil.
curenja.
Resetirajte
ventil
plina. Vidi
11.4.2
stranicu 27, Poglavlje 11.4.2.
VAŽNO JE DA SE PRILIKOM ZAMJENE OVIH
Važno
je da KORISTE
se koriste
odgovarajući
gasni ventili
KONTROLA
SAMO
ODGOVARAJUĆI
za
svaki
pojedinačni
model.
PLINSKI VENTILI SPECIFICIRANI ZA SVAKI MODEL.
ODELJAK
Uklanjanje
i zamena
delova
POGLAVLJE
16:16:
UKLANJANJE
I ZAMJENA
DIJELOVA
Gorionikplamenika
16.2 Odjeljak
Pregrada
gorionikaje je
Odjeljak plamenika
plombirana.
zabrtvljen. Nakon svakog
Poklopac
odjeljka
plamenika
Poklopac
pregrade
gorionika
Nakon
bilo zabrtvite
kakve
rada, ponovno
intervencije,
u potpunosti
odjeljak gumenom
brtvom
Senzor
plamena
Sonda
plamena
zaplombirajte
pregradu
za plinsku cijev
i svim sa
Pogled
na
sondu
(pilot)
Otvor za promatranje senzora plamena
gumenom
(kaučuk)
vijcima postavljenima
i
Uklonite fleksibilni vazdušni
plombom.
Učvrstite sve
zategnutima.
Uklonite
fleksibilni kanal
kanal sa slavine
zavrtnjeve.
zraka sa zaklopke
Elektrodapaljenja
paljenja
Elektroda
Pogled na elektrode
elektrodu paljenja
paljenja
Otvor za promatranje
Ukloniti pristupnu
ploču za pristup
Uklonite
pločicu
Gumena
plomba
Gumena
brtva
Odvrnite
zavrtnjeve
Uklonite
vijke
i skinitei
skinite
poklopac
poklopac plamenika
16.2.1 Ubrizgači
gorionika
Injektori plamenika
Proverite
da dali injektori
su dizne
Budite sigurni
ne
pričvršćene.
propuštaju plin.
Proverite
li su poravnati
sa
Osigurajtedapravilno
nalijeganje
gorionicima.
na plamenike.
Kolektor
Proverite
da li sastavi
cevispoj Razdelnik
Budite sigurni
da nijedan
nepropusni.
cijevi ne ispušta plin.
Uklonite
Uklonite
vijke
Gorionici
Plamenici
Dizne
Injektori
zavrtnjeve
kolektora
i izvucite i
povucite
kolektor
razdelnik
Razdelnik
Kolektor
Odvrtnite
Odvijte
dizne
injektore.
Burner
venturi
Zavrtnjevi
gorionika
Vijci plamenika
Oznaka
MODEL
Broj ubrizgača
Broj injektora
CTU-22
CTU-30
CTU-35
CTU-40
CTU-50
CTU-60
CTU-75
CTU-90
CTU-100
CTU-115
5
5
6
7
9
11
12
14
15
17
Prirodni gas (G20) i (G25)
Veličina
Veličinaubrizgača
injektoramm
mm
2,08
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,71
2,71
2,71
2,71
(in) ∅
0,0819
0,0886
0,0886
0,0886
0,0886
0,0886
0,1067
0,1067
0,1067
0,1067
Oznaka
Oznaka
45
225
225
225
225
225
36
36
36
36
∅
RG P/N
91930045 91930225 91930225 91930225
91930225
91930225 91930036
91930036
91930036 91930036
LPG gas propan (G31) i LPG plin butan (G30)
Veličina
Veličinaubrizgača
injektoramm
mm
1,25
1,40
1,40
1,40
1,40
1,35
1,51
1,51
1,51
1,51
(in) ∅
0,0492
0,0551
0,0551
0,0551
0,0551
0,0531
0,0594
0,0594
0,0594
0,0594
125
54
54
54
135
53
53
53
∅
Oznaka
Oznaka
RG P/N
91930125 91930054 91930054 91930054
54
91930054
91930135 91930053
53
91930053
91930053 91930053
39
Uputstvo za instaliranje, puštanje u rad, rukovanje i održavanje
16.3 Elektroda
Elektroda paljenja
paljenja i(sonda
16.3
senzorplamena)
plamena
Gorionici
Plamenici
Limit termostat
Ventilator/granični termostat
Sonda
Senzor
plamena
plamena
Uklonite sve
Uklonite sve vijke
zavrtnjeve i
odjeljka plamenika
pregradu/masku
za njegovo
gorionika
uklanjanjei i pristup
pristupite
“prednjem"pogledu
pogledu”.
spreda"
Sekundarni
Sekundarni
limit
granični
termostat
termostat
Sonda
Senzor
plamena
plamena
(pilot)
Ukloniti
Uklonite
zavrtanj
vijak
Pogled
spreda
na gorionik
Prednji
pogledi
na odjeljak
plamenika
Elektroda
paljenja
Elektroda
Elektroda
paljenja
paljenja
3mm
0,120
razmak
(3
mm)
zazor
iskre
Plamenici
Gorionici
Radi
zameneelektrode
elektrodepaljenja
paljenjailii senzora
sonde plamena
uklonite
električni
vod
Za zamjenu
plamena,
uklonite
električni
vodi zavrtanj.
i vijak. Vratite sve po redu i
proverite
da
je
razmak
do
gorionika
onakav
kako
je
prikazano
na
“pogledu
s prednje
na
Izvucite iz nosača. Ponovno ugradite suprotnim redoslijedom osiguravajući da je zračnost
do strane”
plamenika
gorionik.
kao što je prikazano na prednjem pogledu na odjeljak plamenika.
Opis
Varnična
elektroda
Elektroda
iskre
Pilot
automatskog
Senzor
plamenapaljenja
automatskog paljenja
Gorionici
(svi(svi
modeli
osimosim
CTU-40)
Plamenici
modeli
CTU-40)
Gorionici
CTU-40
Plamenici
- CTU-40
40
Broj dela
90427411
90439300
92000000
92000001
ODELJAK
Uklanjanje
i zamena
delova
POGLAVLJE
16: 16:
UKLANJANJE
I ZAMJENA
DIJELOVA
16.4
za sprovođenje otpadnih gasova/dimnjaka
16.4 Ventilator
Ventilator cevi
dimnjaka
Ploča
Stražnja
pločau
pozadini
Otvor
Rupa
Uklonite
koji
Uklonitezavrtnjeve
vijke koji osiguravaju
obezbeđuju
izlaznu
ivicu prema
izlaznu prirubnicu na
adapteru
dimnjaka
adapter dimnjaka.
Adapter
Vijci za dimnjaka
spajanje
prema
adaptera
dimnjaka
zavrtnjevima
na ventilator
ventilatora
dimnjaka
Izlazna
kutija
Kutija
provjetravanja
Zavrtnjevi
Vijci kutije
izlazne
kutije
provjetravanja
Izlazni
Izlazna
brtva
zaptivač
Adapter
Adapter
dimnjaka
Ventilator
Ventilatordimnjaka
dimnjaka
Razdvojite
Odspojite električne
električne
spojeve na priključnim
veze karticama
Zaptivač
Kutija
Izlazna
provjetravanja
kutija
Nosiva ploča
VIjci za spajanje nosive
ploče na kutiju
Okvirna
ploča
provjetravanja
Zaptivač
Brtva
Brtva
Zaptivač
Vazdušna
ploča
Ploča zraka
Okvirna
ploča
Vijci
za spajanje
prema
nosive ploče
na
ventilator
zavrtnjevima
dimnjaka
ventilatora
dimnjaka
MODEL
Ventilator dimnjaka
Ventilator dimnjaka
RG P/N
Ploča mm ∅
Vazdušna
pločazraka in ∅
RG P/N
CTU-22
CTU-30
CTU-35
CTU-40
CTU-50
CTU-60
Uklonite
koji
Uklonitezavrtnjeve
vijke koji učvršćuju
pridržavaju
okvirnu
ploču
nosivu ploču ventilatora
ventilatora
za kutiju
izlaznu kutiju.
dimnjaka na
Vratite
po redu.
provjetravanja.
Koristite
Uklonitenove
vijke zaptivače
koji spajaju
Proverite
plombirane
sastave.
nosivu ploču za ventilator.
Proverite
da li je otvor okvirne
Ugradite suprotnim
redoslijedom.
ploče
čist.
Koristite nove brtve.
Budite sigurni da su spojevi
zabrtvljeni.
Budite sigurni da je otvor
na nosivoj ploči čist i da
nema prepreka.
CTU-75
CTU-90
CTU-100
CTU-115
Torin DSA Torin DSA Torin DSA Torin DSA
508-128
508-128
508-128
508-128
077272
077272
077272
077272
Torin DSA Torin DSA AO Smith AO Smith AO Smith Torin DSF
524-202
524-202 JFIG098NS JFIG098NS JFIG098NS 146-052
077273
077273
077274
90710430 90710430 90710430
90710440 90710440 90710001
90710430
90710001
90710001 90710450
47,6
1,875
53,1
2,09
60,7
2,39
69,1
2,72
60,7
2,39
69,9
2,75
97,0
3,82
103,6
4,08
110,5
4,35
152,4
6
11011139
1101138
1101140
11011137
11011136
11011135
11011134
11011133
11011132
11011131
VAŽNO JE DA SE PRILIKOM ZAMJENE OVIH DIJELOVA KORISTI ODGOVARAJUĆI VENTILATOR
Važno
je da SPECIFICIRAN
se koristi odgovarajući
odgovarajući
ventilator dimnjaka za svaki pojedinačni model.
DIMNJAKA
ZA SVAKI
TIP MODELA.
Nakon
ste izvršili zamenu,
izvršite
Videti dimnjaka.
stranu 29, Vidi
odeljak
12. 29, Poglavlje 12.
Izvršitešto
podešavanje
nakon rada
na ili podešavanje.
zamjeni ventilatora
stranicu
41
Uputstvo za instaliranje, puštanje u rad, rukovanje i održavanje
16.5
pritiska (preostat)
16.5 Prekidač
Tlačni prekidač
Odspojitetrostruki
3 smjerni konektor.
konektor. Savijte
otvorene
Skinite
Odstraniti
otvorene
plastične
kopče
kolijevke
za
ugradnju.
Zamijenite
plastične okvire podloge. Zamenite odgovarajućim
odgovarajućim
tlačnogPrekidači
prekidačazazapritisak
model.su
tipom
prekidačatipom
za pritisak.
Tlačni prekidači
bojom za svaku
kodirani
(bojama)označeni
za svakosupodešavanje
pritiska.
postavku tlaka.
UPOZORENJE!
WARNING
Opasnost
odugljičnog
ugljen monoksida
Opasnost od
monoksida
Carbon Monoxide Hazard
Koristite
odgovarajući
prekidač
zaspecificiran
pritisak za
Koristite
odgovarajući
tlačni
prekidač
Use
correct
pressure
switch
specified for each model.
za
svaki
model.
svaki
model.
Korištenje
neodgovarajućeg
prekidača
za
Use
of incorrect
pressure switch
could
cause unsafe
Korištenje
neodgovarajućih
tlačnih
prekidača
može
condition.
pritisak
može ugroziti
prouzročiti
nestabilne
uvjete. bezbednost.
Nepridržavanje ovih uputstava može rezultirati
Failure to follow
can result
inili
Nepoštivanje
ovihthese
uputainstructions
može rezultirati
smrću
smrću
ozbiljnim povredama.
death or
seriousiliinjury.
teškim
ozljedama.
Nakon
prekidača
pritisak
ili intervencija
Izvršite zamene
podešavanje
nakonza
rada
na ili zamjeni
na
njemu,
izvršiteVidi
podešavanje.
stranu
tlačnog
prekidača.
stranicu 25, Videti
Poglavlje
11. 25,
Odeljak 11.
Prekidač
Tlačniza
prekidač
pritisak
RG P/N
CTU-22
CTU-30
CTU-35
CTU-40
CTU-50
CTU-60
CTU-75
CTU-90
CTU-100 CTU-115
90439801 90439810 90439804 90439803 90439810 90439802 90439811 90439807 90439811 90439807
Kolor
kod
Kod boje
Tačka
Postavljeni
tlak mbar
setovanja
pink
ružičasta
siva
bela
bijela
siva
siva
siva
žuta
siva
braon
smeđa
siva
braon
smeđa
0,57
92
1,17
1,02
87
80
1,79
1,69
1,79
1,69
in s.v.
0,23
0,37
0,47
0,41
0,35
0,32
0,72
0,68
0,72
0,68
42
ODELJAK
Uklanjanje
i zamena
delova
POGLAVLJE
16: 16:
UKLANJANJE
I ZAMJENA
DIJELOVA
16.6
• Provjerite da se lopatice ventilatora mogu
16.6 Kontrola
Kontrola paljenja
paljenja
Prilikom
zamene
važno
je
da
se
koristi
Proverite
daokretati
li lopatice
slobodno da
slobodno
prijeventilatora
dovođenjamogu
energije
VAŽNO JE DA SE PRILIKOM ZAMJENE OVIH
odgovarajuća
kontrola
paljenja/upaljač.
rotiraju
pre puštanja u rad
na ventilator.
DIJELOVA KORISTI SAMO ODGOVARAJUĆA
Striktno
vodite računa o bojama (kodu boja) žica kako
KONTROLA PALJENJA SPECIFICIRANA ZA
• Striktno se pridržavajte boje žica ventilatora
bi
se
obezbedilo
normalno funkcionisanje Videtistranu
SVAKI TIP MODELA.
kako bi osigurali pravilan rad. Vidi stranicu 17,
16.6.1 S4565C modeli 22 – 60
17, odeljak 10.3 do strane 18, odeljak 10.4dijagrami el.
Poglavlje 10.3preko stranice 18, Poglavlje 10.4
Ova
kontrola
vezuje
se 22
na do
gasni
16.6.1
S4565C
Modeli
60 ventil. Izvucite12-to vodova
sheme ožičenja
delnu
električnu
konekciju.
Izvucite
paljenja
i - Koristite
isključivo rezervne delove ROBERTS
Ova kontrola
se spaja
na ventil
plina.kabel
Izvucite
12
• Koristite samo originalne ROBERTS GORDON®
kabel
sonde
paljenja
označivši
prethodno
njihove
GORDON
pinski električni priključak. Izvucite kabel paljenja i
pozicije.
Odvrnite
zavrtanj
kojim je
kontrola/upravljač
zamjenske dijelove.
kabel senzora
plamena
bilježeći
njihove
položaje.
pričvršćen(a) za ventil. Vratiti po redu. Proverite da li 16.8 Motor/zaštita CTUB i CTUC centrifugalnog
Otpustite vijak koji učvršćuje kontrolu na ventil plina.
ste kabel paljenja i sonde plamena vratili u 16.8
CTUB i CTUC centrifugalni ventilator/
ventilatora
Ugradite suprotnim
redoslijedom.
odgovarajući
položaj.
Proverite Osigurajte
da li je dobro zaštita/sklop
motora
Obratite posebnu
pažnju na električne veze ventilatora
pravilan
smještaj
kablova
paljenja
i
senzora
postavljena veza sa zemljom.
pre razdvajanja
od terminala.
Ventilator/i
s direktnim
pogonom za CTUB i CTUC
plamena. Budite sigurni da je uzemljenje spojeno
paletu isporučuje se u potpunosti sklopljen. Pažljivo
direktno
s točkom
uzemljenja
16.6.2
S4563C
modeli
75 do na
115ventilu plina.
Kada je reč
o CTUC
verzijama
opremljenim
ulaznom
obilježite
električne
spojeve
ventilatora
prije
Ova kontrola/upravljač je postavljen(a) na električnoj odspajanja
slavinom, sventilatorima
se može pristupiti preko
terminala.
16.6.2 S4563C
Modeli 75
do 115
okvirnoj
ploči. Izvucite
3-kablovsku
vezu. Izvucite Za
poklopaca
koji seopremljene
nalaze na
bokovima,
vrhu
CTUC izvedbe
sklopom
rešetke
na i dnu
Ova kontrola
je ugrađena
električnui nosivu
kabel
paljenja,
vezu sanazemljom
kabel ploču.
sonde ulaz,
slavine.
ventilatorima se po potrebi može pristupiti putem
Izvucite 3 konektora
plamena
obeleživšikablova.
prethodno njihove pozicije. uklonjivih
Uklonite poklopaca
ventilator sa
uklanjajući
prethodno
fiksirajuće
strane, na vrhu
i dnu rešetke.
Uklonite
zavrtnjeve.
Vratite
po redu.
Proverite
Izvucite kabel
paljenja,
uzemljenje
paljenja
i kabelda li zavrtnjeve podupirući ventilator (težine približno 19 kg).
ste
kablove
paljenja
i sonde
vratili u 16.8.1 Uklanjanje i zamena ventilatora
senzora
plamena
bilježeći
njihove plamena
položaje. Uklonite
16.8.1 Uklanjanje ventilatora i ponovna ugradnja
odgovarajući
položaj.
vijke. Ugradite suprotnim redoslijedom. Osigurajte
20x5mm
lepljiviprianjajuća
zaptivač brtva
Na prirubnici
se koristi
pravilan smještaj kablova paljenja i senzora plamena.
se
ivicu
20nanosi
mm x na
5 mm.
16.7 Motor CTUA aksijalnog ventilatora
Aksijalni
CTUA grejnog tela motora
je u
16.7 CTUAventilator
aksijalni ventilator/zaštita/sklop
potpunosti opremljen i uravnotežen (izbalansiran).
Jedinica aksijalnog ventilatora za CTUA grijalicu
isporučuje se potpuno sklopljena i balansirana.
16.7.1 Uklanjanje i zamena ventilatora
16.7.1 Uklanjanje ventilatora i ponovna ugradnja
Uklonite
i gumene
podmetače
Uklonite zavrtnje
četiri vijka
i gumene
podloške.
Opis
Torin ventilator DDC 270-270
Torin ventilator DDC 241-241
Broj dela
A047
A049
Uklonite ventilator uklanjanjem vijaka za učvršćenje
16.8.2
Zamena težinu
ventilatora
dok podupirete
ventilatora (približno 19 kg).
Za ponovno sastavljanje obrnite gore prikazanu
16.8.2 Za ponovnu ugradnju ventilatora
proceduru.
-Zapostavite
gumenipostupite
zaptivačsuprotnim
između ivice
ponovnunovi
ugradnju,
ventilatora
i stražnje
grejnog tela
redoslijedom
od goreploče
navedenog.
Opis
Broj dela
- • Postavite
postavite novu
na zadnju
orijentišući
kako je
gumenu ploču
brtvu između
prirubnice
Aksijalni ventilator S4E420AA06-02
A264A
prikazano
nastrani
44,
dijagram
16
ventilatora i stražnje ploče grijalice.
Aksijalni ventilator MA-VIB Vo2-C100
90710420
- striktno vodite računa o bojama (kodu boja) žica kako
• Postavite na stražnju ploču u odgovarajućem
bi se obezbedilo normalno
16.7.2 Zamena ventilatora
smjeru kako je prikazano na stranici 44, slika 16.
16.7.2
Za zamenili
ponovnuventilator
ugradnjuobrnite
sklopagore
ventilatora
funkcionisanje. Videtistranu 19, odeljak 10.5 do
Da biste
pokazanu
•
Striktno
se pridržavajte
boje žica
Za
ponovnu
ugradnju
sklopa
ventilatora,
postupite
strane
21, odeljak
10.7dijagrami
el. ventilatora
proceduru. Postavite gumene zaptivače u cilju
kako
bi
osigurali
pravilan
rad.
Vidi stranicu 19,
suprotnim
od gore navedenog.
vodova
smanjenjaredoslijedom
vibracija.
Poglavlje 10.5preko stranice 21, Poglavlje 10.7
Postavite gumene podloške na zaštitne nosače za
smanjenje vibracija.
sheme ožičenja.
43
Uputstvo za instaliranje, puštanje u rad, rukovanje i održavanje
®
- •koristite
rezervne
delove GORDON
ROBERTS
16.9 Kombinovani
ventialator/Limit
termostat
Kombinirani termostat
ventilatora/graničnika
Koristiteisključivo
samo originalne
ROBERTS
GORDON
16.9.1
Uklanjanje
i
zamena
zamjenske dijelove.
16.9.1 Uklanjanje i zamjena
Spojevi namotaja s tri brzine su:
1. Izvucite električne spojeve iz termostata
Trobrzinski
namotaji
1. Odvojite električnu instalaciju
Niska brzina:
Bijela predstavljaju:
0, Crvena faza Ostala dva
2. Odvijte dva vijka koji učvršćuju termostat
Malu
brzinu:
Beli N, Crveni
podnanaponom
namotaja
su “parkirana”
odvojeno
rezervnim(live).
Postavite
novi termostat pazeći da su odabrane
Druga
dva namotaja su odvojena u slobodnim/ 2. 3.
odvijte
zavrtnjeve
terminalima.
odgovarajuće
postavke temperature i tip.
rezervnim terminalima.
Srednja brzina: Bijela 0, Plava faza. Ostala dva
Srednju brzinu: Beli N, Plavi pod naponom. Druga 3. Postavite novi termostat i proverite da li su
namotaja su “parkirana” odvojeno na rezervnim
Vidi odgovarajući
stranicu 8, Poglavlje
4.4 preko Videti
stranice
9,
dva namotaja su odvojena u slobodnim/rezervnim
izabrani
tip i temperatura
stranu
terminalima.
terminalima.
8, odeljak
4.4 do strane 9, dijagram 2
slika 2.
Visoka brzina: Bijela 0, Crna faza. Ostala
Veliku brzinu: Beli N, Crni pod naponom. Druga
4. Ponovno spojite električne spojeve
dva namotaja su “parkirana” odvojeno na
dva namotaja su odvojena u slobodnim/rezervnim
4. Ponovo
povežite
i provjerite
rad.instalaciju i testirajte
rezervnim terminalima.
terminalima.
• Provjerite
se lopatice
ventilatora
mogu
- Proverite
da da
li lopatice
ventilatora
mogu
slobodno
slobodno
okretati
bez
zapinjanja
prije
dovođenja
da rotiraju pre puštanja u rad.
energijeda
nasvi
ventilator.
- Podesite
ventilatori rade istom brzinom.
• Sve ventilatore postavite na rad istom brzinom.
Dijagram 16: Orijentacija centrifugalnog ventilatora
Slika 16: Orijentacija centrifugalnog ventilatora
CTUB/C 22-40
CTUB/C 50-90
CTUB/C 100-115
16.10 Podaci ventilatora
MODEL
CTU-22
CTU-30
CTU-40
CTU-50
CTU-60
CTU-75
CTU-90
CTU-100
CTU-115
Aksijalni tip ventilatora
CTUA Modeli
EBM
S4E420
AA06-02
EBM
S4E420
AA06-02
EBM
S4E420
AA06-02
Ma-Vib
V02-C100
Ma-Vib
V02-C100
EBM
S4E420
AA06-02
EBM
S4E420
AA06-02
Ma-Vib
V02-C100
Ma-Vib
V02-C100
RG P/N
A264A
A264A
A264A
90710420 90710420
A264A
A264A
90710420 90710420
Količina
1
1
1
1
1
2
2
2
2
Snaga ventilatora
(W po ventilatoru)
160
160
160
370
370
160
160
370
370
Centrifugalni tip
ventilatora
CTUB/C Modeli
Torin
241-241
Torin
241-241
Torin
241-241
Torin
241-241
Torin
241-241
Torin
270-270
Torin
270-270
Torin
270-270
Torin
270-270
RG P/N
A049
A049
A049
A049
A049
A047
A047
A047
A047
Količina
1
1
1
2
2
2
2
3
3
Normalna snaga
ventilatora (W)
1100
1100
1100
1100
1100
1200
1200
1200
1200
Velika snaga ventilatora
(W)
1400
1400
1400
1400
1400
1700
1700
1700
1700
44
Pričvrstite
ovu
napomenu
zid
Učvrstite
ovu
informaciju
nana
zid
u pored
blizini ROBERTS
ROBERTS GORDON
GORDON®zagrejača
grijalice.
®
Pročitajte ovo
uputstvo
za instaliranje,
puštanje
u rad, rukovanje
i održavanje
pre instaliranja,
podešavanja
U potpunosti
pročitajte
priručnik
za ugradnju,
podešavanje,
korištenje
i servisiranje
prije ugradnje,
korištenjailiiliservisiranja
servisiranja.
UPOZORENJE!
Uputstva
za puštanje
u rad
UPUTE ZA
KORIŠTENJE
1.
Pročitajtesve
svesigurnosne
informacijeupute
na ovoj
strani.
1. STOP!
STOP! Pročitajte
na ovom
informativnom listu.
2.
ručni ventil
gasniplina
ventil
2. Otvorite
Otvorite ručni
na dobavnom vodu grijalice.
3.
Uključiteelektričnu
struju energiju grijalici.
3. Uključite
4.
Podesitetermostat
termostat
premapostavku
želji (iznad
temperature
okoline). Otpočinje
4. Postavite
na željenu
(iznad ambijentalne
temperature).
automatski
sledautomatskog
operacija. pokretanja.
Počinje slijed
Napomena:
dužeg
perioda
mirovanja,
NAPOMENA: Nakon
nakon dugih
perioda
bez rada,
kontrola kontrola/upravljač
plamenika može segorionika
’BLOKIRATI’bi
mogao
biti blokiran
(LOCKOUT)
otpočinjanju
procesa
rada.paljenje.
Pritisnite RESET
tijekom slijeda
pokretanja.
Pritisnite pri
prekidač
resetiranja
za ponovno
dugme
kakoservisni
biste odjel
ponovo
upalili.
Ukoliko nastavlja
se blokada
(LOCKOUT)
nastavi,
Kontaktirajte
ako se
’BLOKIRANJE’
(za detalje
vidi priručnik).
kontaktirajte servisera (videti detalje u priručniku).
Gašenje grejnog
tela
ZA ISKLJUČIVANJE
GRIJALICE
Podesite
poziciju
OFF. će
Gorionik
će se
1. Okrenitetermostat/vremenski
termostat/vremenski prekidač
prekidač na
na ’OFF’.
Plamenik
se automatski
momentalno
ali će ventilatori
nastaviti
da hlade
razmenjivač
toplote
dok
'ISKLJUČITI',ugasiti,
ali će ventilatori
nastaviti
raditi zbog
hlađenja
izmjenjivača
topline
se
termostat
ventilatora.
dokneseugasi
termostat
ventilatora
ne isključi.
Ukoliko
zagrejač neće
biti uKAKO
funkciji,
u cilju Vaše
AKO GRIJALICA
NE RADI,
BI ZAJAMČILI
bezbednosti
ova uputstva
kako
gaZA
isključili
SVOJUsledite
SIGURNOST,
SLIJEDITE
OVEbiste
UPUTE
ISKLJUČIVANJE VAŠE GRIJALICE.
1.
OFFili ilinananajnižu
najnižupostavku.
vrednost
1.Podesite
Postavitetermostat
termostatna
napoziciju
isključeno
2. Prekinite dovod električne energije do zagrejača
2. Isključite električnu energiju grijalici.
3. Zavrnite ručni gasni ventil
3. Zatvorite
ventil plinamontera
na dobavnom
vodu grijalice.
4.
Pozovite ručni
registrovanog
kvalifikovanog
za instaliranje i servisiranje
4. Nazovite
svog
instalatera/ugovaratelja kvalificiranog za ugradnju i
grejne
opreme
na registriranog
gas
servisiranje opreme za grijanje koja radi na plin.
Udaljenosti
instaliranja
Udaljenosti prilikom
za ugradnju
Neki objekti
bi seodmogli
Opasnost
požarazapaliti ili
eksplodirati ukoliko se nalaze blizu grejnog
Neki predmeti mogu se zapaliti
tela. ili eksplodirati kada se
postave u blizinu grijalice.
Sve zapaljive predmete, tečnosti i isparive
materije
držite
na zahtevanoj
udaljenosti
Sve zapaljive
predmete,
tekućine i pare
držite dalje od
od
zagrejača.
grijalice na zahtijevanoj udaljenosti.
Nepridržavanje ovih uputstava može da
Nepoštivanje
ovih smrt,
uputa može
rezultirati
smrću,
prouzrokuje
povredu
ili imovinsku
ozljedama ili oštećenjem imovine.
štetu.
Udaljenosti do zapaljivih materijala
Krovni
završetak
Krovni
terminal
15 cm
Usis
Usis
zraka
vazduha
15 cm
50 cm
Zidni
Zidni terminal
završetak
50 cm**
3m
Dimnjak
30 cm
60 cm
2.5 - 3.5 m*
**80cm
je neophodno
**80 cm
je potrebno za
za servisiranje grejnog
grijalice.tela
Roberts-Gordon, LLC
1250 William Street
P.O. Box 44
Buffalo, NY 14240-0044 USA
Telefon: 716.852.4400
Fax: 716.852.0854
Besplatan: 800.828.745
Roberts-Gordon Europe Limited
Oxford Street
Bilston, West Midlands WV14 7EG VB
Telefon: +44(0) 1902 494425
Fax: +44(0) 1902 403200
Telefon servisa: +44(0) 1902 498733
Fax servisa: +44(0) 1902 401464
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
Sve ugradnje ROBERTS-GORDON® proizvoda moraju biti izvršene od stane ugovaratelja kvalificiranog za ugradnju i servisiranje opreme za grijanje koja radi na plin i zadovoljava sve primjenjive državne propise u pogledu
ugradnje i rada opreme.
Za optimalne performanse i sigurnost, Roberts-Gordon preporuča da kvalificirani ugovaratelj jednom godišnje pregleda vaše ROBERTS-GORDON® proizvode i izvrši servisiranje gdje je potrebno, koristeći samo
ROBERTS-GORDON® zamjenske dijelove.
© 2005 ROBERTS GORDON® Sva prava pridržana. Nijedan dio ovog priručnika zaštićenog autorskim pravima, ne smije se reproducirati ili kopirati u bilo kojem obliku ili na bilo koji
način - grafički, elektronički, ili mehanički, uključujući fotokopiranje, snimanje na traku ili sustave pohrane i pronalaženja informacija - bez pisanog odobrenja Roberts-Gordona.
www.rg-inc.com
Tiskano u SAD
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
13 285 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content