close

Enter

Log in using OpenID

Bibliografija abecedno - Hrvatsko kanonističko društvo

embedDownload
HRVATSKO KANONISTIČKO DRUŠTVO
CONSOCIATIO CANONISTICA CROATICA
HR-10 000 Zagreb, Kaptol 31
NACRT
KANONSKE BIBLIOGRAFIJE
NA HRVATSKOM JEZIKU
ABECEDNI POPIS
Zagreb, 2014.
I. IZVORI
Bački Zakonik iz 1936, Subotica, 1997.
BAUER Antun, Naputak k novom ženidbenom pravu, u: Službeni vjesnik Nadbiskupije
zagrebačke, 5 (1918.) 3, 1-4.
BAUER Antun, Naputak o ženidbenom pravu, u: Službeni vjesnik Nadbiskupije zagrebačke,
VIII (1921.) 4, 1-44.
BAUER Antun, Okružnica o postupku s priležnicima, u: Službeni vjesnik Nadbiskupije
zagrebačke, 12 (1925.) 1, 8-11.
BAUER Antun, Okružnica o zapovijedanim blagdanima (u smislu kan. 1247, N.C.Z.1917.), u: Službeni vjesnik Nadbiskupije zagrebačke, 5 (1918.) 2, 13-14.
BAUERLEIN Stjepan, Naputak uz pravilnik o vođenju crkvenih matica u Đakovačkoj
biskupiji, u: Vjesnik biskupije đakovačke, 4 (1951.) 10, 139-143.
BENEDIKT XVI., Apostolsko pismo u obliku motuproprija kojim se proglašava godina
vjere, Porta fidei, u: Službeni vjesnik Zagrebačke nadbiskupije, 99 (2012.) 2-3, 85-90.
BENEDIKT XVI., Apostolsko pismo u obliku motuproprija kojim se uspostavlja
Papinsko vijeće za promicanje nove evangelizacije, Ubicumque et semper, u:
Službeni vjesnik Zagrebačke nadbiskupije, 99 (2012.) 1, 5-7.
BENEDIKT XVI., Motu proprio Summorum Pontificum i Pismo pape Benedikta XVI.
biskupima prigodom njegova objavljivanja, (Dokumenti 152), KS, Zagreb, 2009.
BISKUPI HRVATSKE BISKUPSKE KONFERENCIJE, Financijski sustav Katoličke Crkve
u Hrvatskoj, u: Službeni vjesnik Zagrebačke nadbiskupije, 87 (2000.) 5, 191-195.
BISKUPI JUGOSLAVIJE, Odgoj i obrazovanje svećeničkih kandidata i drugi dokumenti:
Optatam totius Drugoga vatikanskog koncila i Ratio fundamentalis Kongregacije za
katolički odgoj, (Dokumenti 79), KS, Zagreb, 1986.
BISKUPI ZAGREBAČKE CRKVENE POKRAJINE, Odredbe za provedbu financijskog
sustava u Zagrebačkoj metropoliji, u: Službeni vjesnik Zagrebačke nadbiskupije, 87
(2000.) 5, 196-197.
BISKUPSKA KONFERENCIJA BiH, Dopunske odredbe partikularnog prava koje je
Biskupska konferencija BiH donijela uz opće norme crkvenog Zakonika (14. VII.
1999.), u: Vrhbosna, 10 (1999.) 3, 320-322.
BISKUPSKA KONFERENCIJA BiH, Pravilnik o crkvenim maticama i drugim uredskim
knjigama, u: Vrhbosna, 10 (1999.) 4, 322-327.
BISKUPSKA KONFERENCIJA BiH, Uredba o crkvenim arhivima, u: Vrhbosna, 18 (2007.)
4, 252-256.
BISKUPSKA KONFERENCIJA JUGOSLAVIJE, Pravilnik o crkvenim maticama i drugim
uredskim knjigama, Zagreb, 1990.
BISKUPSKA SKUPŠTINA HRVATSKO-SLAVONSKE CRKVENE POKRAJINE,
Pravilnik za provedbu financijskog sustava, u: Službeni vjesnik Zagrebačke
nadbiskupije, 91 (2004.) 3, 139-143.
BISKUPSKI ORDINARIJAT, Novi financijski sustav Katoličke Crkve u Hrvatskoj, u:
Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije, 129 (2001.) 1, 64-71.
1
BOZANIĆ Josip, Da život imaju. Pastirsko pismo u godini Velikoga jubileja 2000., u:
Službeni vjesnik Zagrebačke nadbiskupije, 87 (2000.) 5, 152-163.
BOZANIĆ Josip, Dekret o osnivanju Hrvatskoga katoličkog sveučilišta sa sjedištem u
Zagrebu, Luce vera illuminata, u: Vjesnik Zagrebačke nadbiskupije, 94 (2007.) 1, 26-27.
BOZANIĆ Josip, Dekret o župnim pastoralnim vijećima u Zagrebačkoj nadbiskupiji, u:
Službeni vjesnik Zagrebačke nadbiskupije, 87 (2000.) 2, 54.
BOZANIĆ Josip, Izvanredno upravljanje crkvenim dobrima. Dekret, u: Službeni vjesnik
Zagrebačke nadbiskupije, 95 (2008.) 1, 42.
BOZANIĆ Josip, Prigodna riječ na otvaranju sudske godine 2010. (Zagreb, Dvorana
»Vijenac«, 16. ožujka 2010.): »Ljubav štiti zakon, a zakon štiti ljubav«, u: Službeni
vjesnik Zagrebačke nadbiskupije, 97 (2010.) 1, 43-45.
BOZANIĆ Josip, Prigodna riječ na otvaranju sudske godine 2012., u: Službeni vjesnik
Zagrebačke nadbiskupije, 99 (2012.) 2-3, 148-150.
BOZANIĆ Josip, Uredba o Nadbiskupskom duhovnom stolu, u: Službeni vjesnik
Zagrebačke nadbiskupije, 88 (2001.) 1, 17-19.
Dodatni Protokol na Temeljni ugovor između Svete Stolice i Bosne i Hercegovine (29.
rujna 2006.), u: Crkva i država u Bosni i Hercegovini, Tomo VUKŠIĆ (prir.), Sarajevo,
2007., 18-19.
DRUGI VATIKANSKI KONCIL, Dokumenti, KS, Zagreb, 20087.
HRVATSKA BISKUPSKA KONFERENCIJA, Crkva i mediji. Pastoralne smjernice, GK,
Zagreb, 2006.
HRVATSKA BISKUPSKA KONFERENCIJA, Direktorij za obiteljski pastoral Crkve u
Hrvatskoj, KS, Zagreb, 2002.
HRVATSKA BISKUPSKA KONFERENCIJA, Direktorij za pastoral sakramenata u župnoj
zajednici, Zagreb, 2008.
HRVATSKA BISKUPSKA KONFERENCIJA, Dopunske odredbe uz Zakonik kanonskog
prava, u: Službene vijesti Hrvatske biskupske konferencije, 1 (1994.) 2, 7-11; Službeni
vjesnik Nadbiskupije zagrebačke, 82 (1995.) 1, 21-23; Vjesnik Đakovačke i Srijemske
biskupije, 123 (1995.) 2, 96-97;
HRVATSKA BISKUPSKA KONFERENCIJA, Formacija svećeničkih kandidata. Načela i
smjernice (Ratio fundamentalis nationalis Croatiae), GK, Zagreb, 2012.
HRVATSKA BISKUPSKA KONFERENCIJA, Model za konvencije o povjeravanju župa
redovnicima, u: Službene vijesti Hrvatske biskupske konferencije, 10 (2002.) 1 (15), 1214.
HRVATSKA BISKUPSKA KONFERENCIJA, Model za konvencije o povjeravanju župa
redovnicima, u: Službeni vjesnik Zagrebačke nadbiskupije, 90 (2003.) 1, 22-24;
HRVATSKA BISKUPSKA KONFERENCIJA, O prijedlogu Zakona o medicinski
potpomognutoj oplodnji, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske
biskupije, 140 (2012.) 4-5, 445.
HRVATSKA BISKUPSKA KONFERENCIJA, Pravilnik HBK o crkvenim maticama i
drugim uredskim knjigama, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije, 130 (2002.) 9,
536-540.
2
HRVATSKA BISKUPSKA KONFERENCIJA, Pravilnik o crkvenim maticama i drugim
uredskim knjigama, Zagreb, 1994.
HRVATSKA BISKUPSKA KONFERENCIJA, Pravilnik o crkvenim maticama i drugim
uredskim knjigama, u: Službeni vjesnik Nadbiskupije zagrebačke, 82 (1995.) 1, 17-21.
HRVATSKA BISKUPSKA KONFERENCIJA, Pravilnik o crkvenim maticama i drugim
uredskim knjigama, u: Službeni vjesnik Zagrebačke nadbiskupije, 88 (2001.) 4, 152158.
HRVATSKA BISKUPSKA KONFERENCIJA, Prijenos liturgijskih slavlja. Temeljni
dokument za televizijski i radijski prijenos liturgijskih slavlja, u: Službeni vjesnik
Zagrebačke nadbiskupije, 97 (2010.) 4, 233-236.
HRVATSKA BISKUPSKA KONFERENCIJA, Prijenos liturgijskih slavlja. Temeljni
dokument za televizijski i radijski prijenos liturgijskih slavlja, HILP, Zagreb, 2010.
HRVATSKA BISKUPSKA KONFERENCIJA, Pristup odraslih kršćanstvu. Upute za
ostvarivanje katekumenata u našim prilikama, HILP, Zadar, 1993.
HRVATSKA BISKUPSKA KONFERENCIJA, Uredba HBK o crkvenim knjižnicama, u:
Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije, 129 (2001.) 1, 10.
HRVATSKA BISKUPSKA KONFERENCIJA, Uredba HBK o crkvenim muzejskim
zbirkama, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije, 129 (2001.) 1, 9-10.
HRVATSKA BISKUPSKA KONFERENCIJA, Uredba o crkvenim arhivima, u: Službeni
vjesnik Zagrebačke nadbiskupije, 89 (2002.) 4, 183-188; Vjesnik Đakovačke i Srijemske
biskupije, 130 (2002.) 9, 541-543.
HRVATSKA BISKUPSKA KONFERENCIJA, Za život svijeta. Pastoralne smjernice za
apostolat vjernika laika u Crkvi i društvu u Hrvatskoj, GK, Zagreb, 2012.
HRVATSKA BISKUPSKA KONFERENCIJA, Župna kateheza u obnovi župne zajednice. Plan
i program, Zagreb-Zadar, 2000.
HRVATSKI CARITAS – CENTAR ZA PROMICANJE SOCIJALNOG NAUKA CRKVE FRANJEVAČKI INSTITUT ZA KULTURU MIRA, „Nedjelja radi čovjeka“ –
dokument o nedjelji, u: Službeni vjesnik Zagrebačke nadbiskupije, 91 (2004.) 2, 81-91.
IVAN PAVAO II., Apostolska konstitucija Božanski Učitelj savršenstva, u:
KONGREGACIJA ZA KAUZE SVETIH, Majka Svetaca. Uputa za provođenje
Biskupijskih ili Eparhijskih istraživanja u kauzama svetih, Zagreb, 2013., 123-129.
IVAN PAVAO II., Apostolska Konstitucija prigodom promulgacije novog Kodeksa
kanonskog prava – Zakone svete discipline (Sacrae disciplinae leges), u: Vjesnik
Đakovačke biskupije, 36 (CXI) (1983.) 3, 43-45.
IVAN PAVAO II., Apostolsko pismo Clarorum sanctorum, kojim je uspostavljena
Varaždinska biskupija, u: Službeni vjesnik Nadbiskupije zagrebačke, 84 (1997.) 5, 124.
IVAN PAVAO II., Apostolsko pismo Praeclarum evangelizationis opus kojim je
uspostavljena Požeška biskupija, u: Službeni vjesnik Nadbiskupije zagrebačke, 84
(1997.) 5, 125.
IVAN PAVAO II., Brzi razvoj, IKA, Zagreb, 2005.
IVAN PAVAO II., Christifideles laici – Vjernici laici, O pozivu i poslanju laika u Crkvi i
svijetu, (Dokumenti 93), KS, Zagreb, 19972.
3
IVAN PAVAO II., Ex Corde Ecclesiae – Iz srca Crkve, Apostolska konstitucija o Katoličkim
sveučilištima, (Dokumenti 145), KS, Zagreb, 2006.
IVAN PAVAO II., Obiteljska zajednica – Familiaris consortio, Apostolska pobudnica o
zadaćama kršćanske obitelji u suvremenom svijetu, (Dokumenti 64), KS, Zagreb,
19972.
IVAN PAVAO II., Pastores gregis – Pastir stada, Posinodska apostolska pobudnica o
biskupu služitelju evanđelja Isusa Krista za nadu svijeta, (Dokumenti 137), KS,
Zagreb, 2003.
IVAN PAVAO II., Vita consecrata, Apostolska pobudnica o posvećenomu životu i
njegovu poslanju u Crkvi i svijetu, (Dokumenti 105), KS, Zagreb, 1996.
IVAN PAVAO II., Apostolska konstitucija Božanski učitelj savršenstva, u: Zakonik
kanonskoga prava, proglašen vlašću pape Ivana Pavla II., Zagreb, 1988., 780-801.
IVAN PAVAO II., Apostolska konstitucija o rimskoj kuriji Dobri pastir, u: Zakonik
kanonskoga prava, proglašen vlašću pape Ivana Pavla II., s izvorima, Zagreb, 1996.,
874-967.
IVAN PAVAO II., Apostolska konstitucija Svete kanone, u: Zakonik kanona istočnih Crkava,
proglašen vlašću pape Ivana Pavla II., s izvorima, Zagreb, 1996., VIII-XXIII.
IVAN PAVAO II., Apostolska konstitucija Zakone svete stege, u: Zakonik kanonskoga prava,
proglašen vlašću pape Ivana Pavla II., Zagreb, 1988., XIV-XXXI.
IVAN PAVAO II., Apostolska konstitucija Zakone svete stege, u: Zakonik kanonskoga prava,
proglašen vlašću pape Ivana Pavla II., s izvorima, Zagreb, 1996., XXIII-XXXIII.
IVAN PAVAO II., Pismo izdano na vlastitu pobudu kojim se ustanovljuje Papinska
komisija za mjerodavno tumačenje Zakonika kanonskoga prava, u: Zakonik
kanonskoga prava, proglašen vlašću pape Ivana Pavla II., Zagreb, 1988., 772-777.
Izjava Komisije HBK Iustitia et pax o postupku donošenja zakona, u: Vjesnik Đakovačkoosječke nadbiskupije i Srijemske biskupije, 140 (2012.) 4-5, 344.
Izjava povodom najave donošenja Zakona o životnom partnerstvu, u: Vjesnik Đakovačkoosječke nadbiskupije i Srijemske biskupije, 141 (2013.) 11-12, 958.
Kanonska ženidba s građanskim učincima: I. Pismo biskupa Hrvatske o obliku
sklapanja ženidbe; II. Pismo biskupa Hrvatske svećenicima o kanonskoj ženidbi s
građanskim učincima, III. Formular »Potvrda o ispunjenju pretpostavki za
sklapanje braka u vjerskom obliku«, u: Službeni vjesnik Zagrebačke nadbiskupije, 86
(1999.) 3, 9-15.
Kodeks kanonskog prava, uređen po odredbi sv. Oca Pape Pija X., proglašen po nalogu
Pape Benedikta XV., s predgovorom, izvorima i stvarnim kazalom stožernika
Petra Gasparrija, preveo Franjo HERMAN, priredio i uvod napisao Matija
BERLJAK, Zagreb, 2007.
KONGREGACIJA ZA BOGOŠTOVLJE I DISCIPLINU SAKRAMENATA, Direktorij o
pučkoj pobožnosti i liturgiji, Zagreb, 2003.
KONGREGACIJA ZA DISCIPLINU SAKRAMENATA, Instructio Sacramentalem indolem.
O kanonskom sklapanju ženidbe, u posebnim slučajevima, pred samim
svjedocima (15. V. 1974.), u: Nova et vetera, 31 (1981.) 1-2, 366-368.
4
KONGREGACIJA ZA ISTOČNU CRKVU, Dekret sv. Kongregacije za istočnu Crkvu o
mješovitim ženidbama između katolika i istočnih krštenih nekatolika, u: Vjesnik
Đakovačke biskupije, 20 (1967.) 4, 65.
KONGREGACIJA ZA KATOLIČKI ODGOJ – KONGREGACIJA ZA KLERIKE, Temeljni
propisi za formaciju trajnih đakona – Direktorij za službu i život trajnih đakona,
(Dokumenti 114), KS, Zagreb, 1998.
KONGREGACIJA ZA KATOLIČKI ODGOJ, Naputak o visokim katehetskim učilištima
(Institutima), (Dokumenti 155), KS, Zagreb, 2009.
KONGREGACIJA ZA KATOLIČKI ODGOJ, Smjernice za korištenje psihološke struke u
primanju i odgoju svećeničkih kandidata, (Dokumenti 156), KS, Zagreb, 2009.
KONGREGACIJA ZA KATOLIČKI ODGOJ (SJEMENIŠTA I INSTITUTE ZA STUDIJ),
Upute za formaciju budućih svećenika o problemima vezanim uz ženidbu i obitelj,
(Dokumenti 135), KS, Zagreb, 2003.
KONGREGACIJA ZA KAUZE SVETIH, Majka Svetaca. Uputa za provođenje Biskupijskih ili
Eparhijskih istraživanja u kauzama svetih, Zagreb, 2013.
KONGREGACIJA ZA KAUZE SVETIH, Odredbe koje trebaju obdržavati biskupi u
Istraživanjima u kauzama svetih, u: KONGREGACIJA ZA KAUZE SVETIH,
Majka Svetaca. Uputa za provođenje Biskupijskih ili Eparhijskih istraživanja u kauzama
svetih, Zagreb, 2013., 130-136.
KONGREGACIJA ZA KAUZE SVETIH, Odredbe o upravljanju dobrima kauzâ
kanonizacije, u: KONGREGACIJA ZA KAUZE SVETIH, Majka Svetaca. Uputa za
provođenje Biskupijskih ili Eparhijskih istraživanja u kauzama svetih, Zagreb, 2013.,
139-142.
KONGREGACIJA ZA KAUZE SVETIH, Opća odluka o kauzama slugu Božjih kojih je
ispitivanje u tijeku u Svetoj kongregaciji, u: KONGREGACIJA ZA KAUZE
SVETIH, Majka Svetaca. Uputa za provođenje Biskupijskih ili Eparhijskih istraživanja u
kauzama svetih, Zagreb, 2013., 137-138.
KONGREGACIJA ZA KAUZE SVETIH, Priopćenje o novim postupcima u obredima
beatifikacije, u: KONGREGACIJA ZA KAUZE SVETIH, Majka Svetaca. Uputa za
provođenje Biskupijskih ili Eparhijskih istraživanja u kauzama svetih, Zagreb, 2013.,
144.
KONGREGACIJA ZA KLER, Direktorij za službu i život prezbiterâ, IKA, Zagreb, 1994.
KONGREGACIJA ZA KLER, Direktorij za službu i život prezbiterâ, (Dokumenti 161), KS,
Zagreb, 2013.
KONGREGACIJA ZA KLER, Opći direktorij za katehezu, Zagreb, 2000.
KONGREGACIJA ZA KLER, Prezbiter – navjestitelj Riječi, služitelj sakramenata i voditelj
zajednice kršćanskog trećeg tisućljeća, (Dokumenti 122), KS, Zagreb, 1999.
KONGREGACIJA ZA KLER, Prezbiter, pastir i vođa župne zajednice, (Dokumenti 131), KS,
Zagreb, 2003.
KONGREGACIJA ZA NAUK VJERE, Doktrinarna nota o nekim pitanjima koja se odnose na
zauzimanje i ponašanje katolika u političkom životu, IKA dokumenti 8, Zagreb, 2003.
5
KONGREGACIJA ZA NAUK VJERE, Instrukcija o razrješavanju braka u korist vjere (6.
XII. 1973.) i Proceduralne norme za vođenje procesa razrješavanja ženidbenog
veza u korist vjere, u: Nova et vetera, 29 (1979.) 1, 268-272.
KONGREGACIJA ZA NAUK VJERE, Način postupanja u ispitivanju i rješavanju molbi
koje se odnose na oprost od celibata, u: Nova et vetera, 32 (1982.) 1-2, 334-337.
KONGREGACIJA ZA NAUK VJERE, Nota s pastoralnim smjernicama za Godinu vjere,
u: Službeni vjesnik Zagrebačke nadbiskupije, 99 (2012.) 2-3, 91-96.
LACH Josip, Okružnica o matičnim propisima, u: Službeni vjesnik Nadbiskupije zagrebačke,
39 (1952.) 4, 1.
NACIONALNI KATEHETSKI URED HRVATSKE BISKUPSKE KONFERENCIJE,
Priopćenje o katoličkom vjeronauku u javnim školama i vjerskom odgoju u
javnim i predškolskim ustanovama, u: Službeni vjesnik Zagrebačke nadbiskupije, 85
(1998.) 4, 26.
Naputak k novom ženidbenom pravu, Zagreb, 1918.
Naputak za ispravljanje i nadopunjavanje popisa dohodaka i izdataka katoličkih župnih
nadarbina, Zagreb, 1918.
O odluci Vlade Republike Hrvatske da revidira zakon o pravosudnoj suradnji sa
zemljama članicama EU nakon što su sve zemlje članice EU potpisale pristupni
ugovor s Republikom Hrvatskom, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i
Srijemske biskupije, 141 (2013.) 5-6, 419.
Obnovljeni financijski sustav. Pismo biskupa Zagrebačke metropolije svećenicima, u:
Službeni vjesnik Zagrebačke nadbiskupije, 87 (2000.) 5, 189-190.
PAPA PAVAO VI., O obnovi đakonata, motu proprio, (Dokumenti 6), KS, Zagreb, 1971.
PAPA PIO XII., Apostolsko pismo, motu proprio: Crebrae allatae, (22. II. 1949.), u:
Kanonsko ženidbeno pravo Istočnih Crkava, Križevci, 1956.
PAPINSKA KOMISIJA ZA AUTENTIČNO TUMAČENJE KANONSKOG PRAVA,
Odgovori na postavljene upite (uz kan. 917 i 502, § 1), u: Nova et vetera, 35 (1985.)
1-2, 187-188.
PAPINSKA KOMISIJA ZA AUTENTIČNO TUMAČENJE KANONSKOG PRAVA,
Odgovori na postavljene upite (gg. 1985. i 1986, uz kann. 455, § 1; 127, § 1; 87, § 1;
1673, 3º; 700), u: Nova et vetera, 36 (1986.) 1-2, 193-194.
PAPINSKA KOMISIJA ZA AUTENTIČNO TUMAČENJE ZAKONIKA KANONSKOG
PRAVA, Odgovori na postavljene upite (gg. 1986. i 1987., uz kann, 1103; 951, § 1;
684, §3; 830, § 3; 767, § 1), u: Nova et vetera, 38 (1988.) 1-2, 231-232.
PAPINSKA KOMISIJA ZA AUTENTIČNO TUMAČENJE ZAKONIKA KANONSKOG
PRAVA, Odgovori na postavljene upite (gg. 1988., uz kann. 910, § 1 i 230, § 3; 299,
§ 3; 1398; 434), u: Nova et vetera, 39-40 (1990.) 1-2, 330-331.
PAPINSKA KOMISIJA ZA TUMAČENJE DEKRETA II. VATIKANSKOG SABORA (gg.
1968., 1969., 1970.), u: Nova et vetera, 27 (1977.) 1, 252-255.
PAPINSKA KOMISIJA ZA TUMAČENJE DEKRETA II. VATIKANSKOG SABORA (gg.
1973.), u: Nova et vetera, 28 (1978.) 1-2, 401-403.
PAPINSKA KOMISIJA ZA TUMAČENJE DEKRETA II. VATIKANSKOG SABORA (gg.
1971., 1972.), u: Nova et vetera, 29 (1979.) 2, 365-366.
6
PAPINSKA KOMISIJA ZA TUMAČENJE DEKRETA II. VATIKANSKOG SABORA (gg.
1974. - 1976.), u: Nova et vetera, 29 (1979.) 1, 280-282.
PAPINSKA KOMISIJA ZA TUMAČENJE DEKRETA II. VATIKANSKOG SABORA (gg.
1977. - 1979.), u: Nova et vetera, 29 (1979.) 2, 365-366.
PAPINSKA KOMISIJA ZA TUMAČENJE DEKRETA II. VATIKANSKOG SABORA (gg.
1979. - 1780.), u: Nova et vetera, 30 (1980.) 1, 315-316, i 30 (1980.) 2, 205-207.
PAPINSKO VIJEĆE ZA DRUŠTVENA OBAVIJESNA SREDSTVA, Crkveni dokumenti o
internetu - Etika na internetu; Crkva i Internet, IKA, Zagreb, 2002.
PAPINSKO VIJEĆE ZA DRUŠTVENA OBAVIJESNA SRESTVA, Etika u obavijesnim
sredstvima, IKA, Zagreb, 2002.
PAPINSKO VIJEĆE ZA LAIKE, Svećenik u laičkim udruženjima – Bit i poslanje,
(Dokumenti 95), KS, Zagreb, 1990.
PAPINSKO VIJEĆE ZA PROMICANJE JEDINSTVA KRŠĆANA, Direktorij za primjenu
načela i normi o ekumenizmu, IKA-Zagreb i Vijeće za ekumenizam i dijalog HBK,
Zagreb, 1994.
PAPINSKO VIJEĆE ZA SREDSTVA DRUŠTVENOGA PRIOPĆAVANJA, Nadolaskom
novoga doba (»Aetatis novae«). Pastoralna uputa o društvenoj komunikaciji
dvadeset godina nakon Communio et progressio, KS, Zagreb, 1992.
PAPINSKO VIJEĆE ZA ZAKONSKE TEKSTOVE, Dostojanstvo ženidbe. Uputa koju treba
obdržavati na biskupijskim i međubiskupijskim sudovima u vođenju parnica ništavosti
ženidbe, Glas Koncila, Zagreb, 2010.
PAPINSKO VIJEĆE ZA SREDSTVA DRUŠTVENOGA PRIOPĆAVANJA, Communio et
progressio. Pastoralni naputak izrađen nalogom II. vatikanskog sabora radi primjene
Dekreta o sredstvima društvenog priopćavanja istoga sabora, (Dokumenti 36), KS,
Zagreb, 1971.
PAVAO VI., Apostolsko pismo, motu proprio: Ad pascendum (15. VIII. 1972.), Opće
odredbe o svetom redu đakonata, u: Nova et vetera. 27 (1977.) 2, 251-255.
PAVAO VI., Apostolsko pismo, motu proprio: Ecclesiae sanctae (6. VIII. 1966.), Pravila za
provođenje nekih dekreta II. vatikanskog sabora, u: Nova et vetera, 28 (1978.) 1-2,
255-281.
PAVAO VI., Apostolsko pismo, motu proprio: Ministeria quaedam (15. VIII. 1972.),
Odredbe o preuređenju prve tonzure, nižih redova i subđakonata, u: Nova et
vetera, 27 (1977.), 2, 247-251.
PAVAO VI., Apostolsko pismo, motu proprio: Sacrum Diaconatus Ordinem (18. VI. 1967.),
Odredbe o uvođenju trajnog đakonata, u: Nova et vetera, 27 (1977.) 2, 242-247.
Pismo biskupa Hrvatske biskupske konferencije o suradnji između svećenika i laika u
poslanju Crkve, u: Službeni vjesnik Zagrebačke nadbiskupije, 87 (2000.) 2, 48-49.
Pismo biskupa Hrvatske o obliku sklapanja ženidbe, u: Službene vijesti Hrvatske biskupske
konferencije, 8 (1999.) 1 (11), 9-11.
Pismo biskupa Hrvatske svećenicima o kanonskoj ženidbi s građanskim učincima, u:
Službene vijesti Hrvatske biskupske konferencije, 8 (1999.) 1 (11), 12-14.
Pismo biskupa Hrvatske svećenicima o kanonskoj ženidbi s građanskim učincima, u:
Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije, 127 (1999.) 7-8, 523-524;
7
Pismo biskupa Hrvatske vjernicima o obliku sklapanja ženidbe, u: Vjesnik Đakovačke i
Srijemske biskupije, 127 (1999.) 7-8, 525-526.
Pismo biskupa Hrvatsko-slavonske crkvene pokrajine o međuoobrednim odnosima, u:
Službeni vjesnik Zagrebačke nadbiskupije, 94 (2007.) 1, 22-25.
Pismo biskupa Hrvatsko-slavonske crkvene pokrajine vjernicima (o pitanju materijalnog
uzdržavanja Crkve i odgovornosti vjernika na tom području), u: Službeni vjesnik
Zagrebačke nadbiskupije, 91 (2004.) 3, 136-138.
Poruka Hrvatske biskupske konferencije povodom odluke Ustavnog suda o
Kurikulumu zdravstvenoga odgoja, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i
Srijemske biskupije, 141 (2013.) 5-6, 415.
Poruka hrvatskih biskupa o vjeronauku u školi i župnoj katehezi, u: Službeni vjesnik
Zagrebačke nadbiskupije, 87 (2000.) 3, 90-93.
Poruka hrvatskih biskupa župnicima, pastoralnim djelatnicima, suradnicima,
vjernicima: Župna kateheza u službi župne zajednice, u: Službeni vjesnik
Zagrebačke nadbiskupije, 87 (2000.) 5, 177-181.
Povelja o pravima obitelji: od Svete Stolice predložena svim osobama, ustanovama i
predstavnicima vlasti nadležnima za poslanje obitelji u suvremenom svijetu,
(Dokumenti 68), KS, Zagreb, 19902.
Pravilnik Ekonomskog vijeća Zagrebačke nadbiskupije, u: Službeni vjesnik Zagrebačke
nadbiskupije, 93 (2006.) 1, 21-23.
Pravilnik i poslovnik Rimokatoličkih crkvenih općina Subotičke biskupije, Subotica, 1980.
Pravilnik i poslovnik za rimokatoličke crkvene općine, Subotica, 1923.
Pravilnik o dekanskoj službi u Nadbiskupiji zagrebačkoj, u: Službeni vjesnik Zagrebačke
nadbiskupije, 88 (2001.) 3, 113-115.
Pravilnik o radu namještenika Nadbiskupskog duhovnog stola, u: Službeni vjesnik
Zagrebačke nadbiskupije, 88 (2001.) 2, 67-70.
Pravilnik o ustrojstvu i djelovanju Vojnoga ordinarijata u Republici Hrvatskoj, u:
Ugovori između Svete Stolice i Republike Hrvatske, HBK, Zagreb, 2001., 105-112.
Pravilnik o vođenju crkvenih matica, u: Vjesnik biskupije đakovačke, 4 (1951.) 6, 89-93.
Pravilnik župnih Caritasa Zagrebačke nadbiskupije, u: Službeni vjesnik Zagrebačke
nadbiskupije, 89 (2002.) 6, 270-272.
Pravilnik župnog pastoralnog vijeća u Zagrebačkoj nadbiskupiji, u: Službeni vjesnik
Zagrebačke nadbiskupije, 87 (2000.) 2, 50-53.
Pravilnik župnoga ekonomskog vijeća, u: Službeni vjesnik Zagrebačke nadbiskupije, 86
(1999.) 4, 29-30.
PREMUŠ Dominik, Naputak o ženidbi osoba, koje kažu da su obudovjele s osobitim
obzirom na vjenčanje žena u svjetskom ratu palih ili nestalih muževa, u: Službeni
vjesnik Nadbiskupije zagrebačke, 6 (1919.) 2, 15-21.
PRENĐA Ivan, Formacija budućih svećenika, u: Službeni vjesnik Zagrebačke nadbiskupije,
90 (2003.) 2, 87-92.
Priopćenje HBK u vezi “slučaja Dajla”, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske
biskupije, 139 (2011.) 10-11, 1018.
8
Promjene u liturgijskim knjigama prema novom Kodeksu, Vjekoslav BAJSIĆ (priredio),
(Dokumenti 83), KS, Zagreb, 1986.
Protokol između Vlade RH i HBK o načinu upisa pravnih osoba Katoličke Crkve, u:
Službene vijesti Hrvatske biskupske konferencije, 11 (2002.) 1 (15), 3-4; Službeni vjesnik
Zagrebačke nadbiskupije, 89 (2002.) 5, 206-207; Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije,
131 (2003.) 2, 139.
Provedbeni ugovor o vjeronauku u školama, u: Vjesnik Đakovačko i Srijemske biskupije,
127 (1999.) 2, 140-141.
Prva sinoda Nadbiskupije zagrebačke, Zagreb, 1925.
SALIS Franjo, Matične zabilježbe pozakonjenja djece na državno područje, u: Službeni
vjesnik Nadbiskupije zagrebačke, 34 (1947.) 1, 2.
SALIS Franjo, Okružnica – novi državni propisi o vodjenju matičnih knjiga, u: Službeni
vjesnik Nadbiskupije zagrebačke, 36 (1949.) 2, 1-2.
SALIS Franjo, Okružnica na brojne upite župskih ureda o upisu u matice krštenih djece
čiji su roditelji ili samo civilno vjenčani, ili crkveno vjenčani pa rastavljeni ili
crkveno vjenčani pa nerastavljeni žive u konkubinatu, u: Službeni vjesnik
Nadbiskupije zagrebačke, 35 (1948.) 1, 3.
SALIS Franjo, Okružnica o otuđenju župskog zemljišta, u: Službeni vjesnik Nadbiskupije
zagrebačke, 36 (1949.) 3, 3.
SALIS Franjo, Okružnica o sastavljanju molbi za oprost od malodobnosti, u: Službeni
vjesnik Nadbiskupije zagrebačke, 34 (1947.) 1, 10.
SALIS Franjo, Okružnica o sastavljanju molbi za oprost od mješovitih ženidbi, u:
Službeni vjesnik Nadbiskupije zagrebačke, 34 (1947.) 1, 9.
SALIS Franjo, Okružnica o vjerskom poučavanju djece i mladeži, u: Službeni vjesnik
Nadbiskupije zagrebačke, 36 (1949.) 7, 1-4.
SEKRETARIJAT ZA SJEDINJENJE KRŠĆANA, Ekumenski direktorij (II. dio), (Dokumenti
31), KS, Zagreb, 1970.
Sinoda subotičke biskupije. Radni dokumenti, Subotica, 2006.
Službeni formulari Zagrebačke nadbiskupije: I. Izvješće o dekanskoj vizitaciji; II.
Zapisnik kanonske vizitacije; III. Ostali bogoštovni objekti; IV. Pastoral u župi; V.
Pregled župnog ureda; VI. Župna imovina; VII. Ekonomsko poslovanje, u:
Službeni vjesnik Zagrebačke nadbiskupije, 88 (2001.) 4, 181-202.
Sporazum između HBK i HRT, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije, 129 (2001.) 1, 6263.
Sporazum između Hrvatske radiotelevizije i Hrvatske biskupske konferencije, u:
Ugovori između Svete Stolice i Republike Hrvatske, HBK, Zagreb, 2001., 120-124.
Sporazum Vlade RH i HBK o dušobrižništvu u kaznionicama, zatvorima i odgojnim
zavodima, u: Službeni vjesnik Nadbiskupije zagrebačke, 89 (2002.) 5, 208-209; Vjesnik
Đakovačke i Srijemske biskupije, 131 (2003.) 2, 140-141.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske biskupske konferencije o
povratu crkvenih matičnih knjiga, knjiga stanja duša, ljetopisa i drugih knjiga
koje su u vrijeme komunističkog režima nezakonito oduzete Katoličkoj Crkvi, u:
Službeni vjesnik Zagrebačke nadbiskupije, 92 (2005.) 4, 196-197.
9
Sporazum o načinu izvršavanja određenih financijskih obveza Republike Hrvatske
prema Katoličkoj Crkvi, u: Ugovori između Svete Stolice i Republike Hrvatske, HBK,
Zagreb, 2001., 118-119.
STALNO VIJEĆE HBK, Izjava o konačnom prijedlogu zakona o medicinski pomognutoj
oplodnji, u: Službeni vjesnik Zagrebačke nadbiskupije, 99 (2012.) 2-3, 117-118.
STALNO VIJEĆE HBK, Izjava o prijedlogu zakona o medicinski pomognutoj oplodnji,
u: Službeni vjesnik Zagrebačke nadbiskupije, 99 (2012.) 2-3, 110.
Statut Caritasa Zagrebačke nadbiskupije, u: Službeni vjesnik Zagrebačke nadbiskupije, 93
(2006.) 1, 89-91.
Statut Prezbiterskog vijeća Zagrebačke nadbiskupije, u: Službeni vjesnik Zagrebačke
nadbiskupije, 90 (2003.) 2, 75-80.
Statut Prezbiterskog vijeća Zagrebačke nadbiskupije, u: Službeni vjesnik Zagrebačke
nadbiskupije, 97 (2010.) 3, 190-194.
SVETA KONGREGACIJA ZA KATOLIČKI ODGOJ, Temeljne odredbe o svećeničkom
odgoju i obrazovanju – Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis, 6. siječnja 1970.,
(Dokumenti 28), KS 1, Zagreb.
SVETA KONGREGACIJA SAKRAMENATA, Instrukcija o ispravcima propisa koje treba
održavati u procesu tvrde neizvršene ženidbe, u: Vjesnik Đakovačke biskupije, XXV
(IC) (1972.) 7-8, 130-132.
SVETA KONGREGACIJA ZA ISTOČNU CRKVU, Dekret o mješovitim ženidbama s
pravoslavnim, u: Službeni vjesnik Nadbiskupije zagrebačke, 56 (1969.) 1, 24-25.
SVETA KONGREGACIJA ZA KLER, Okružnica o svećeničkim vijećima – Litterae circulares
de Consiliis Presbyteralibus, 11. travnja 1970., (Dokumenti 30), KS 2, Zagreb.
SVETA KONGREGACIJA ZA REDOVNIKE I SVJETOVNE INSTITUTE – SVETA
KONGREGACIJA ZA BISKUPE, Kriteriji o odnosima između biskupa i redovnika u
Crkvi, (Dokumenti 53), KS, Zagreb, 1979.
SVETI ZBOR ZA PROGLAŠIVANJE SVETACA, Odredbe koje treba da obdržavaju
biskupi u ispitivanjima u postupcima proglašivanja svetaca, u: Zakonik kanonskoga
prava, proglašen vlašću pape Ivana Pavla II., Zagreb, 1988., 802-823.
SVETI ZBOR ZA PROGLAŠIVANJE SVETACA, Opća odluka o postupcima
proglašivanja slugu Božjih kojih je ispitivanje u tijeku u Svetom zboru, u: Zakonik
kanonskoga prava, proglašen vlašću pape Ivana Pavla II., Zagreb, 1988., 824-827.
Svjetovni instituti. Crkveni dokumenti, Hadrijan BORAK (prir.), KS, Zagreb, 1983.
ŠEPER Franjo, Uputa o postupku u medjuobrednim ženidbama, u: Službeni vjesnik
Nadbiskupije zagrebačke, 46 (1959.) 3, 7-8.
ŠEPER Franjo, Uredba za izvršenje Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica, u:
Službeni vjesnik Nadbiskupije zagrebačke, 48 (1961.) 1, 24-28.
Temeljni ugovor između Svete Stolice i Bosne i Hercegovine (19. travnja 2006.), u: Crkva i
država u Bosni i Hercegovini, Tomo VUKŠIĆ (prir.), Sarajevo, 2007., 11-17.
Ti si Krist – za nas i za sve ljude. Izjave i odluke Druge biskupijske sinode đakovačke i
srijemske, Zagreb, 2008.
1
2
Godina izdanja nije otisnuta na dokumentu.
Isto.
10
Ugovor između Svete Stolice i Republike Hrvatske o dušobrižništvu katoličkih vjernika
pripadnika oružanih snaga i redarstvenih službi Republike Hrvatske, u: Acta
Apostolicae Sedis, 89 (1997.) 5, 297-302; Narodne novine - Međunarodni ugovori, br.
2/1997., 22-24.
Ugovor između Svete Stolice i Republike Hrvatske o dušobrižništvu katoličkih vjernika,
pripadnika oružanih snaga i redarstvenih službi Republike Hrvatske, u: Ugovori
između Svete Stolice i Republike Hrvatske, HBK, Zagreb, 2001., 263-293.
Ugovor između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima, u: Acta
Apostolicae Sedis, 91 (1999.) 2, 170-178; Narodne novine – Međunarodni ugovori, br.
18/1998., 721-723; Službeni vjesnik Zagrebačke nadbiskupije, 86 (1999.) 2, 21-23;
Vjesnik Đakovačko i Srijemske biskupije, 127 (1999.) 2, 138-139.
Ugovor između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima, u:
Ugovori između Svete Stolice i Republike Hrvatske, HBK, Zagreb, 2001., 295-354.
Ugovor između Svete Stolice i Republike Hrvatske o pravnim pitanjima, u: Acta
Apostolicae Sedis, 89 (1997.) 5, 277-287; Narodne novine - Međunarodni ugovori, br.
3/1997., 95-97.
Ugovor između Svete Stolice i Republike Hrvatske o pravnim pitanjima, u: Ugovori
između Svete Stolice i Republike Hrvatske, HBK, Zagreb, 2001., 143-202.
Ugovor između Svete Stolice i Republike Hrvatske o suradnji na području odgoja i
kulture, u: Acta Apostolicae Sedis, 89 (1997.) 5, 298-296; Narodne novine Međunarodni ugovori, br. 3/1997., 24-26.
Ugovor između Svete Stolice i Republike Hrvatske o suradnji na području odgoja i
kulture, u: Ugovori između Svete Stolice i Republike Hrvatske, HBK, Zagreb, 2001.,
203-262.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske biskupske konferencije o
katoličkim osnovnim i srednjim školama, u: Službeni vjesnik Zagrebačke
nadbiskupije, 98 (2011.) 4, 319-320.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske biskupske konferencije o
dušobrižništvu u bolnicama i ostalim zdravstvenim ustanovama, te ustanovama
socijalne skrbi, u: Službeni vjesnik Zagrebačke nadbiskupije, 92 (2005.) 4, 194-195.
Ugovor između Vlade RH i HBK o katoličkom vjeronauku u javnim školama i vjerskom
odgoju u javnim predškolskim ustanovama, u: Ugovori između Svete Stolice i
Republike Hrvatske, HBK, Zagreb, 2001., 113-117.
Ugovori između Svete Stolice i Republike Hrvatske, HBK, Zagreb, 2001.
Ugovori između Svete Stolice i Republike Hrvatske: I. Ugovori o suradnji na području
odgoja i kulture; II. Ugovor o pravnim pitanjima; III. Ugovor o dušobrižništvu
katoličkih vjernika, pripadnika oružanih snaga i redarstvenih službi RH, u:
Službeni vjesnik Nadbiskupije zagrebačke, 84 (1997.) 2, 33-38.
VIJEĆE BKJ ZA HRVATSKU MIGRACIJU (prir.), Novi Kodeks i iseljenici, Zagreb, 1986.
VIŠE DIKASTERIJA SVETE STOLICE, Naputak o nekim pitanjima suradnje vjernikâ laikâ u
svećeničkoj službi, (Dokumenti 110), KS, Zagreb, 1998.
VOJNI ORDINARIJAT U RH, Dokumenti o Vojnom ordinarijatu u Republici Hrvatskoj,
Zagreb, 1999.
11
VRHOVNO SUDIŠTE APOSTOLSKE SIGNATURE, Odredbe koje se odnose na
međubiskupijska ili pokrajinska i međupokrajinska sudišta: Ut causarum (28. XII.
1970.), u: Nova et vetera, 30 (1980.) 1, 300-305.
Zakonik kanona istočnih Crkava, proglašen vlašću pape Ivana Pavla II., s izvorima, Zagreb,
1996.
Zakonik kanonskoga prava, proglašen vlašću pape Ivana Pavla II., Zagreb, 1988.
Zakonik kanonskoga prava, proglašen vlašću pape Ivana Pavla II., s izvorima, Zagreb,
1996.
Zakonik subotičke biskupije, Subotica, 2007.
12
II. LITERATURA
a. Knjige 3
BAĆAK Albertina Anđa (ur.), Novo pravo ustanova posvećenoga života, Zbornik radova
Desetog redovničkog tjedna, Zagreb, 1991.
BELAJ Ferdinando, Katoličko crkveno pravo, I, Zagreb, 1893.
BELAJ Ferdinando, Katoličko crkveno pravo, II, Zagreb, 1901.
BELAJ Ferdinando, Tumač k Naputku za duhovne sudove u carevini Austriji o stvarih
ženitbenih, Zagreb, 1887.
BELIĆ Matija, Advokati i novi naputak za bračne parnice, Zagreb, 1937.
BELIĆ Matija, Parnični troškovi u bračnim parnicama pred duhovnim sudovima, Zagreb,
1939.
BELIĆ Matija, Pravni položaj žene u Hrvatskoj i Slavoniji čiji je brak proglašen nevaljanim po
kan. 1099, Paragr. 1, n. 2, Cod. iur. can, Zagreb, 1939.
BELIĆ Matija, Zbirka kanonskih propisa o braku, Zagreb, 1937.
BERLJAK Matija, Kanonski oblik ženidbe (habilitaciona radnja): povijesni razvoj - sadašnje
zakonodavstvo, Zagreb, 1984.
BERLJAK Matija, Kanonski oblik ženidbe, (skripta), Zagreb, 1984.
BERLJAK Matija, Kanonski oblik ženidbe. Povijesni razvoj - Zakonik kanonskoga prava-1983.,
Zagreb, 1999.
BERLJAK Matija, Kazneno pravo Katoličke crkve, (skripta), Đakovo, 1979./80.
BERLJAK Matija, Kumovi- svjedoci. Krst – Potvrda – Ženidba, Zagreb, 2010.
BERLJAK Matija, Novi crkveni zakonik - kodeks kanonskog prava Ivana Pavla II, Zagreb,
1983.
BERLJAK Matija, Postupno i imovinsko pravo Katoličke crkve, (skripta), Đakovo, 1980.
BERLJAK Matija, Recenzija: Mužić, I., Katolička Crkva u Kraljevini Jugoslaviji. Politički i
pravni aspekti konkordata između Svete Stolice i Kraljevine Jugoslavije, Split
1978, u: Croatica christiana periodica, 3 (1979.) 3, 141-143.
BERLJAK Matija, Sakramenti ozdravljenja. Pokora i bolesničko pomazanje: pravno-pastoralni
komentar, Zagreb, 2004.
BERLJAK Matija, Sakramenti ozdravljenja. Pokora i bolesničko pomazanje, drugo,
popravljeno i dopunjeno izdanje, Zagreb, 2013.
BERLJAK Matija, Stvarno kazalo i usporedni popis kanona, Zagreb, 1988.
BERLJAK Matija, Stvarno kazalo i usporedni popis kanona, Zagreb, 1996.
BERLJAK Matija, Ženidbeno pravo Katoličke crkve, (skripta), Đakovo, 1978./79.
BLAŽEVIĆ Velimir, Crkveni partikularni sabori i dijecezanske sinode na području Hrvatske i
drugih južnoslavenskih zemalja, Zagreb, 2012.
3
U popisu bibliografije podaci o knjizi su navedeni po redoslijedu: PREZIME Ime autora, naslov djela, svezak,
mjesto, godina izdanja.
13
BLAŽEVIĆ Velimir, Komunikacija u svetim činima. Uzajamno sudjelovanje u svetim činima
katolika i drugih kršćana (Communicatio in sacris), Sarajevo, 2001.
BLAŽEVIĆ Velimir, Mješovite ženidbe u pravu Katoličke Crkve, Zagreb, 1975.
BLAŽEVIĆ Velimir, Sabori i sinode – značajne crkvene ustanove – održane u našem području,
Sarajevo, 1972.
BLAŽEVIĆ Velimir, Sirmijski sabor i borba za pravovjerje, Sarajevo, 1973.
BLAŽEVIĆ Velimir, Sloboda i pravo svećenika na osnivanje svojih udruženja, Sarajevo, 1976.
BLAŽEVIĆ Velimir, Vodič kroz crkveno pravo za vjernike, Sarajevo – Zagreb, 22007.
BLAŽEVIĆ Velimir, Ženidbeno pravo katoličke Crkve. Pravno-pastoralni priručnik, Zagreb,
2004.
BLAŽEVIĆ, Velimir, Župe i župnici. Pravno-pastoralni repetitorij, Zagreb, 2014.
BRKAN Jure, Crkvena vremenita dobra (Temeljni kanoni i upravljanje dobrima), Split, 2006.
BRKAN Jure, Klerici u zakonodavstvu Katoličke Crkve, Split, 2012.
BRKAN Jure, Obveze i prava vjernika laika, Split, 2005.
BRKAN Jure, Opće odredbe Zakonika kanonskog prava, Makarska, 1997.
BRKAN Jure, Ustanove posvećenoga života i družbe apostolskoga života prema Zakoniku
kanonskoga prava, Šibenik, 2007.
BRKAN Jure, Župa u zakonodavstvu Katoličke crkve, Split, 2004.
CAREVIĆ Josip, Promjene u Novom Crkvenom Zakoniku, Split, 1918.
CAREVIĆ Josip, Promjene u Novom Crkvenom Zakoniku, Split, ²1920.
CARIĆ Juraj, Priručnik crkvenih zakona po kodeksu sa nekim propisima za Splitsko-makarsku
biskupiju, Split, 1918.
CENKIĆ, Juraj, Rastava crkve od države u Francuskoj, Zagreb, 1910.
CRNICA Ante, Kanonsko pravo katoličke Crkve, I, Split, 1937.
CRNICA Ante, Kanonsko pravo Katoličke Crkve, II/1. Hijerarhija Katoličke Crkve, Šibenik,
1941.
CRNICA Ante, Kanonsko pravo Katoličke Crkve, II/2. Redovničko i laičko pravo, Šibenik,
1941.
CRNICA Ante, Kanonsko pravo Katoličke crkve. Sv. II. Osobno i stvarno pravo, Šibenik, 1941.
CRNICA Ante, Priručnik kanonskog prava Katoličke Crkve, Zagreb, 1945.
CRNICA Ante, Uredba o rangu rimokatoličkih bogoslovskih škola s tumačem, Šibenik, 1940.
CRNICA Ante, Važnost konkordata između Kraljevine Jugoslavije i Svete Stolice, Šibenik,
1938.
CURINALDI Alojzije, Priručnik parbenog postupka kod crkvenih ženitbenih sudova po novom
crkvenom zakoniku, Split, 1930.
CVETAN Franjo, Crkveno pravo (De delictis et poenis), Zagreb, 1961.
CVETAN Franjo, Crkveno pravo (De matrimonio), Zagreb, 1960.
CVETAN Franjo, Crkveno pravo (De personis), Zagreb, 1960.
CVETAN Franjo, Opće odredbe kanonskog prava: 1. knjiga Kodeksa, Zagreb, 1962.
CVETAN Franjo, Postupovno pravo u ženidbenim parnicama s posebnim obzirom na
dušobrižnike, Zagreb, 1971.
CVETAN Franjo, Uvod u kanonsko pravo, Zagreb, 1976.
CVETAN Franjo, Uvod u kanonsko pravo: propedeutika, Zagreb, 1967.
14
CVETAN Franjo, Župske uredske dužnosti, Zagreb, 1970.
ČALIĆ Petar, Brak u procjepu: oženjen – rastavljen – ponovno vjenčan, Zagreb, 1996.
DALLA COSTA, Angelo, Zakon Czarkovni, u Mneczi, 1778.
DRLJO Mato, Obnova redovne crkvene hijerarhije u Bosni i Hercegovini i pitanje pravnog
uređenja župa (1881.-1883.), Sarajevo, 2001.
GEROSA Libero, Crkveno pravo, (prevela Klara Ćavar), Zagreb, 12007.
GROSS Karl, Udžbenik crkvenog prava katoličke Crkve, Zagreb, 1930.
GUNČEVIĆ Josip, Mješovite ženidbe, Mostar, 1930.
HERMAN Franjo, Bračno pravo u Jugoslovenskom konkordatu, Zagreb, 1938.
HERMAN Franjo, Institucije kanonskog prava, Zagreb, 1942.
HERMAN Franjo, Izmjene u crkvenom bračnom pravu (De lege lata et de lege ferenda),
Zagreb, 1940.
HERMAN Franjo, Proglašenje braka nevaljanim u administrativnom postupku (Jedna važna
riješidba sv. Oficija), Đakovo, 1941.
HUGOLIN Makvić, Klerici i vojna služba, Zagreb, 1940.
IVANČIĆ Tomislav (ur.), Brak i obitelj po Božjem naumu. Priručnik tečaja priprave za brak,
Požega, 2011.
JAKULJ Ivan, Izbor pape od svetoga Petra do Benedikta XVI. Pregled povijesti zakona o izboru
Rimskoga prvosvećenika i tumačenje Apostolske konstitucije Universi Dominici Gregis
Ivana Pavla II., Split, 2007.
JELIČIĆ Vitomir, Kanonsko ženidbeno pravo Katoličke crkve, Sarajevo, 1930.
JELIČIĆ Vitomir, Kanonsko ženidbeno pravo katoličke Crkve, Sarajevo, ²1942.
KARAMATIĆ Marko - SIKIRIĆ Miron – ŠARČEVIĆ Ivan (ur.), Magister interpresque legis
Ecclesiae, Zbornik u čast fra Velimiru Blaževiću, zaslužnom članu franjevačke
provincije Bosne Srebrene i profesoru Franjevačke teologije u Sarajevu u povodu
70. obljetnice života, Franjevačka teologija – Sarajevo, Sarajevo, 2006.
KARIN Karlo, Redovničke župe i župnici redovnici prema sadašnjem crkvenom pravu, Zagreb,
1939.
KATIĆ Mario, Pravednost, Požega, 2006.
KOS Stanislav, Kršćanska ženidba u spisima kršćanskih pisaca prvih četiriju stoljeća. Pravnomoralna prosudba, Zagreb, 2004.
KOS Stanko, Kanonsko pravo o staležima Bogu posvećenog života, Zagreb, 1977.
KOS Stanko, Kanonsko pravo. Gradja za filozofiju i teologiju prava. Kratak prikaz povijesti
kanonskog prava, Zagreb, 1979.
KOS Stanko, Ženidbeno pravo katoličke Crkve, Zagreb, 1980.
KRANJČIĆ Stjepan, Otkup pokroviteljstva, Josip Šalković (ur.), Zagreb, 2011.
LAZIĆ Ivan, Pravno – politološki aspekti odnosa vjerskih zajednica prema našem društvu,
Zagreb, 1976.
LIEBBALD-LJUBOJEVIĆ Julij, Katoličko Ženitbeno pravo obzirom na gradjanske zakone u
Austriji, Brzotiskom Drag. Lehmanna i drugara, u Osieku, 1867.
LIEBBALD-LJUBOJEVIĆ Julij, Katoličko Ženitbeno pravo obzirom na gradjanske zakone u
Austriji, Brzotiskom Dragutina Šandora (I. V. Hamanna), drugo izdanje, u
Osieku, 1878.
15
LIPOVAC Franjo, Civilni brak. Stanovište katoličke Crkve prema njemu s posebnim obzirom na
Kraljevinu Jugoslaviju, Sarajevo, 1936.
LOVRIĆ Edo, Konfesionalna ženidba i ženidba normirana u drugom poglavlju općeg
Austrijskog građanskog zakonika o ženidbenom pravu, Zagreb, 1905.
LOVRIĆ Edo, Pravo Katoličke Crkve, Autorizirano izdanje, Zagreb, 1933.
LOVRIĆ Edo, Studije iz ženidbenog prava ili Ženidba i njezini bitni momenti, preštampano iz
„Spomen-knjige“ Pravničkog društva u Zagrebu, Zagreb, 1900.
MAKVIĆ Hugolin, Crkveno-pravni položaj našeg vojnog svećenstva, Zagreb, 1938.
MIKLENIĆ Ivan (ur.), Kako u crkveni brak. Vodič na putu prema sakramentu ženidbe,
Zagreb, 2011.
MUŽIĆ Ivan, Katolička crkva u Kraljevini Jugoslaviji. Politički i pravni aspekt konkordata
između Svete Stolice i Kraljevine Jugoslavije, Split, 1978.
NUIĆ Viktor, Opće pravo Katoličke Crkve. Priručnik uz novi Zakonik kanonskoga prava,
Zagreb, 1985.
PAZMAN Josip, Crkvene naredbe o zabrani i censuri, Zagreb, 1904.
PRANJIĆ Pero, Božji narod – II. knjiga ZKP-a, Sarajevo, 2012.
PRANJIĆ Pero, Vremenita dobra i vremenita dobra u Crkvi, Zagreb, 2013.
RAZNI AUTORI, Franjo Herman i kodeks iz 1917. Suum cuique tribuere, Zbornik radova
Znanstvenog simpozija s međunarodnim sudjelovanjem prigodom 125. obljetnice
rođenja Franje Hermana (1882.) i 90. obljetnice proglašenja prvog Kodeksa
kanonskog prava (1917.), Nikola Škalabrin (ur.), Đakovo, 2008.
RAZNI AUTORI, Kanonsko pravo i medicina. Izabrana pitanja, Zbornik radova VI.
međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih pravnika u Dubrovniku, 26. - 27.
listopada 2012., Josip Šalković (ur.), Zagreb, 2013.
RAZNI AUTORI, Ljudska prava i Katolička crkva, Zbornik radova znanstvenog skupa,
Velimir Blažević (prir.), Sarajevo, 2000.
RAZNI AUTORI, Ništavost ženidbe: procesne i supstantivne teme, Zbornik radova II.
znanstvenog simpozija crkvenih pravnika s međunarodnim sudjelovanjem, Josip
Šalković (ur.), Zagreb, 2009.
RAZNI AUTORI, Posebni sudski postupci i postupanja, Zbornik radova Međunarodnog
znanstvenog simpozija crkvenih pravnika u Lovranu 26. - 27. X. 2009., Josip
Šalković (ur.), Zagreb, 2010.
RAZNI AUTORI, Strukturalne pretpostavke sudske vlasti u Crkvi, Zbornik radova V.
međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih pravnika u Zadru, 21. – 22.
listopada 2011., Josip Šalković (ur.), Zagreb, 2012.
RAZNI AUTORI, Vjernici, društva, pokreti, Zbornik radova IV. međunarodnog
znanstvenog simpozija crkvenih pravnika u Zagrebu, 29. - 30. listopada 2010.,
Josip Šalković (ur.), Zagreb, 2011.
RAZUM Stjepan, Vjeroispovijedi i župničke prisege Zagrebačke nadbiskupije. Professiones fidei
et iuramenta parochorum ecclesiae Zagrebiensis 1648. – 1997., Zagreb, 2010.
REBA Dane, Izbornik za crkveno-pravne odnose različitih katoličkih obreda s obzirom na
istočnu katoličku Crkvu u Hrvatskoj, Križevci, 1911.
ROGIĆ Ivan, Imovinsko pravo Katoličke Crkve, Đakovo, 1960.
16
ROGIĆ Ivan, Kanonsko pravo – I. knjiga Kodeksa. Normae generales, Đakovo, 1939.
ROGIĆ Ivan, Kazneno pravo Katoličke Crkve, Đakovo, 1956.
ROGIĆ Ivan, Osobno pravo Katoličke Crkve, Đakovo, 1958.
ROGIĆ Ivan, Ženidbeno pravo Katoličke Crkve, Đakovo, 1956.
ROGOŠIĆ Roko, Priručnik crkvenog prava s posebnim obzirom na župnike. Pristup, Opće i
osobno pravo, Zagreb, 1941.
RUSPINI Ivan Angelo, Crkveno pravo, (skripta), Zagreb, 1929.
SALIS Franjo, Crkveno pravo, Zagreb, 1960.
ŠALKOVIĆ Josip, Obveze i prava vjernika laika (kann. 224-231). Poslanje i djelovanje,
Zagreb, 2009.
ŠALKOVIĆ Josip, Pravni elementi evangelizacijskog poslanja Crkve. Komentar III. knjige
Zakonika, Zagreb, 2013.
ŠETKA Milan, Vođenje župnog ureda, Makarska 1968.
ŠKALABRIN Nikola, Božji narod, (skripta), Đakovo, 1995.
ŠKALABRIN Nikola, Božji narod, (skripta), Đakovo, 2009.
ŠKALABRIN Nikola, Kaznene mjere u Crkvi, Đakovo, 2004.
ŠKALABRIN Nikola, Naučiteljska služba Crkve, (skripta), Đakovo, 2010.
ŠKALABRIN Nikola, Opće odredbe, (skripta), Đakovo, 2007.
ŠKALABRIN Nikola, Postupci, Đakovo, 2000.
ŠKALABRIN Nikola, Posvetiteljska služba Crkve, (skripta), Đakovo, 2010.
ŠKALABRIN Nikola, Ustanove posvećenoga života i družbe apostolskog života, (skripta),
Đakovo, 2011.
ŠKALABRIN Nikola, Uvod u kanonsko pravo, Đakovo, 1994.
ŠKALABRIN Nikola, Vremenita crkvena dobra, Đakovo, 2008.
ŠKALABRIN Nikola, Ženidba. Pravno-pastoralni priručnik, Đakovo, 1995.
ŠKREBLIN Ivan, Župničke uredske dužnosti, Zagreb, ¹1950.
ŠKREBLIN Ivan, Župničke uredske dužnosti, Zagreb, ²1960.
ŠKREBLIN Ivan, Župničke uredske dužnosti, Zagreb, ³1969.
ŠKREBLIN Ivan, Župničke uredske dužnosti, Zagreb, 1976.
TURČIĆ Luka, Zbirka najglavnijih crkvenih i državnih zakona i naredaba (II) O vjeri i o
zapovijedima, Zagreb, 1896.
TURČIĆ Luka, Zbirka najglavnijih crkvenih i državnih zakona i naredaba (III) O bogoslužju,
Zagreb, 1899.
TURČIĆ Luka, Zbirka najvažnijih crkvenih zakona i naredaba (I) O crkvenoj upravi, Križevci,
1895.
VEČKOVIĆ Stjepan, Kanonsko pravo I, (skripta), Zagreb, 1996.
VEČKOVIĆ Stjepan, Kanonsko pravo II: Božji narod, (skripta), Zagreb, 1997.
VOJNOVIĆ Lujo, Konkordat sa Svetom Stolicom i naše nacionalno pitanje, Zagreb, 1923.
VUČEMILO Stjepan, Anđeo Dalla Costa i njegov „Zakon Czarkovni“. Pravno-povijesna
prouka prvog priručnika kanonskog prava na hrvatskom jeziku, Zagreb, 1972.
VUČEMILO Stjepan, Formulari ženidbenog prava, Split, 1972.
VUČEMILO Stjepan, Prvi priručnik kanonskoga prava na hrvatskom jeziku. (»Zakon
Czarkovni« od Angela Dalla Costa), Makarska, 1965.
17
VUČEMILO Stjepan, Uvod u kanonsko pravo, Makarska, 1975. (ciklostil).
VUKŠIĆ Tomo, Crkva i Država u BiH – zakoni, podzakonski akti, ugovori i komentari,
Sarajevo, 2007.
WEBER Jael., Katekizam katoličkoga ženidbenoga prava, (preveo Andrija Jagatić), Sarajevo,
1886.
ŽALAC Edmund, Kanonsko pravo Katoličke Crkve, Zagreb, 1899-1900.
ŽEPIĆ Zvonimir (uredio), Zakoni i propisi o ženitbi, Zagreb, 1893.
b. Članci 4
A., Crkva Kristova (ženitbene zapreke), u: Katolički list, XXXIII (1882.) 30, 235-237.
A., Crkva Kristova (ženitbene zapreke), u: Katolički list, XXXIII (1882.) 31, 243-245.
A., Crkva Kristova (ženitbene zapreke), u: Katolički list, XXXIII (1882.) 32, 250-253.
A., Crkva Kristova (ženitbene zapreke), u: Katolički list, XXXIII (1882.) 33, 258-261.
A., Crkva Kristova (ženitbene zapreke), u: Katolički list, XXXIII (1882.) 34, 267-270.
A., Crkva Kristova (ženitbene zapreke), u: Katolički list, XXXIII (1882.) 35, 274-277.
A. A., Konkordat između Sv. Stolice i SHS, u: Obnovljeni život, 4 (1923.) 2, 93-99.
A. J., Gradjanske ženitbene zapreke kod nas, u: Katolički list, XXXIII (1882.) 44, 345-346.
A. J., Gradjanske ženitbene zapreke kod nas, u: Katolički list, XXXIII (1882.) 45, 349-351.
A. J., Gradjanske ženitbene zapreke kod nas, u: Katolički list, XXXIII (1882.) 46, 357-358.
ALFIREVIĆ A., Crkveni odaslanik u katoličkim društvima, u: Obnovljeni život, 5 (1924.)
2, 86-94.
ALFIREVIĆ Ante, Katolici i međunarodno pravo, u: Obnovljeni život, 6 (1925.) 3, 167-171.
ALFIREVIĆ Ante, Katolici u nekatoličkim društvima, u: Obnovljeni život, 5 (1924.) 3, 164170.
ANČIĆ Ante Nediljko, Ekleziološke i kanonske posljedice sakramentalne naravi Crkve,
crkveno zajedništvo, koncilijarnost i autoritet, Zajednička međunarodna komisija
za teološki dijalog između Rimokatoličke crkve i Pravoslavne crkve, u: Crkva u
svijetu, 43 (2008.) 2, 290-303.
BABIĆ Lucija – BARŠČEVSKI Olja, Uputa za provođenje istraživanja u kauzama svetih
»Majka svetaca«, u: Glas Koncila, 2024 (2013.) 14, 9.
BABIĆ Lucija – ŠALKOVIĆ Josip, Vjernik laik u službi suca na crkvenom sudu, u:
RAZNI AUTORI, Ništavost ženidbe: procesne i supstantivne teme, Zbornik radova II.
znanstvenog simpozija crkvenih pravnika s međunarodnim sudjelovanjem, Josip
Šalković (ur.), Zagreb, 2009., 255-275.
BABIĆ Lucija, Društva i pokreti u partikularnoj Crkvi, u: RAZNI AUTORI, Vjernici,
društva, pokreti, Zbornik radova IV. međunarodnog znanstvenog simpozija
crkvenih pravnika u Zagrebu, 29. – 30. listopada 2010., Josip Šalković (ur.),
Zagreb, 2011., 175-190.
BABIĆ Lucija, Javnost i tajnost postupka proglašenja ništavosti ženidbe, u: RAZNI
AUTORI, Kanonsko pravo i medicina. Izabrana pitanja, Zbornik radova VI.
U popisu bibliografije navedeni članci slijede redoslijed: PREZIME i Ime autora, naslov članka, naziv časopisa,
godište (godina izdanja) broj, str.
4
18
međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih pravnika u Dubrovniku, 26. - 27.
listopada 2012., Josip Šalković (ur.), Zagreb, 2013., 301-310.
BABIĆ Lucija, Kardinal Josip Bozanić otvorio sudsku godinu 2012. za Međubiskupijske
sudove u Zagrebu, u: Službeni vjesnik Zagrebačke nadbiskupije, 99 (2012.) 2-3, 147148.
BABIĆ Lucija, Koordinacija, suradnja i podređenost crkvenih sudova, u: RAZNI
AUTORI, Strukturalne pretpostavke sudske vlasti u Crkvi, Zbornik radova V.
međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih pravnika u Zadru, 21. – 22.
listopada 2011., Josip Šalković (ur.), Zagreb, 2012., 91-102.
BABIĆ Lucija, Otvaranje sudske godine 2011. za Međubiskupijske sudove u Zagrebu
(24. veljače 2011.), u: Službeni vjesnik Zagrebačke nadbiskupije, 98 (2011.) 1-2, 98-99.
BABIĆ Lucija, Postupak Kongregacije za nauk vjere u ispitivanju doktrina, u: RAZNI
AUTORI, Posebni sudski postupci i postupanja, Zbornik radova međunarodnog
znanstvenog simpozija crkvenih pravnika u Lovranu 26. – 27. X. 2009., Josip
Šalković (ur.), Zagreb, 2010., 299-319.
BAJIĆ Leonard, Konkordat među državama i Crkvom, u: Nova Revija, 13 (1934.) 6, 404415.
BALTHASAR Hans Urs, Tko je laik?, u: Svesci, (1986.) 61, 46-50.
BALUKČIĆ Ivo, Župna savjetodavna vijeća i pokreti kao izraz crkvenog zajedništva, u:
Vrhbosnensia, 12 (2008.) 1, 69-86.
BARAC Fran, O tajnoj ispovijedi, u: Bogoslovska smotra, 3 (1912.) 4, 417-428.
BARAC Fran, Upit o nepogrješivosti sv. Oca, u: Bogoslovska smotra, 5 (1914.) 2, 211-215.
BARLÉ Janko, Naše diecezanske sinode, u: Bogoslovska smotra, 4 (1913.) 2, 157-178.
BARLÉ Janko, Naše diecezanske sinode (Svršetak.), u: Bogoslovska smotra, 4 (1913.) 3,
265-281.
BARŠČEVSKI Olja, Izazovi apostolske konstitucije Anglicanorum coetibus, u: Vjesnik
biskupa Langa, XLI (2011.) 122, 18-20.
BARŠČEVSKI Olja, Postupak proglašenja ništavosti ženidbe na temelju isprave, u:
RAZNI AUTORI, Posebni sudski postupci i postupanja, Zbornik radova
međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih pravnika u Lovranu 26. – 27. X.
2009., Josip Šalković (ur.), Zagreb, 2010., 9-43.
BARŠČEVSKI Taras, Riječ Božja u sakramentima iscjeljenja: pomirenje i bolesničko
pomazanje, u: RAZNI AUTORI, Kanonsko pravo i medicina. Izabrana pitanja,
Zbornik radova VI. međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih pravnika u
Dubrovniku, 26. - 27. listopada 2012., Josip Šalković (ur.), Zagreb, 2013., 11-27.
BATOROVIĆ Mato, Čuvanje kulturnog blaga Crkve, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske
biskupije, 129 (2001.) 1, 4-6.
BAUER Antun, Krematorij ili pokapanje, u: Obnovljeni život, 9 (1928.) 4, 223-235.
BAUER Antun, O ženidbenim navještajima i vođenju matica pri upravljanju susjednim
župama, u: Vjesnik biskupije đakovačke, II (1949.) 1, 7-8.
BAUER Antun, Ratna vjenčanja, u: Službeni vjesnik Nadbiskupije zagrebačke, III (1915.) 2.
BELIĆ Matija, Pravna narav braka, u: Bogoslovska smotra, 23 (1935.) 3, 255-276.
19
BELUHAN Milan, K problemu: rastava Crkve od države, u: Bogoslovska smotra, 3 (1912.)
3, 301-305.
BENVIN Anton, Ekleziološko utemeljenje novog Zakonika, u: Svesci, (1983.) 51, 50-56.
BERLJAK Matija – KOS Stanko, Usporedni popis kanona, u: Zakonik kanona istočnih
Crkava s izvorima, Zagreb, 1996., 1149-1197.
BERLJAK Matija, Bibliografija dr. Franje Cvetana, u: Bogoslovska smotra, 57 (1987.) 1-2,
101.
BERLJAK Matija, Blažena Djevica Marija u Crkvenom zakoniku, u: Glas Koncila, 57
(1987.) 23, 1-4.
BERLJAK Matija, Bolesničko pomazanje prema novom crkvenom Zakoniku, u:
Bogoslovska smotra, 53 (1983.) 4, 298-303.
BERLJAK Matija, Crkveno pravo i sakrament ženidbe, u: Bogoslovska smotra, 49 (1979.) 12, 143-151.
BERLJAK Matija, Delegacija ili ovlaštenje za prisustvovanje ženidbi prema sadašnjem
crkvenom pravu, u: Bogoslovska smotra, 50 (1980.) 4, 345-357.
BERLJAK Matija, Desetljeće novoga Zakonika kanonskog prava, u: Glas Koncila, 32
(1993.) 48, 4.
BERLJAK Matija, Dr. Josip Pazman i 'Bogoslovska smotra', u: Bogoslovska smotra, 70
(2000.) 3-4, 507-522.
BERLJAK Matija, Dva pisma Marka Antuna de Dominisa u svezi njegovoga djela »De
republica ecclesiastica«, u: Croatica christiana periodica, 21 (1997.) 40, 1-12.
BERLJAK Matija, Glavne značajke Zakonika kanona istočnih Crkava, u: Glas Koncila, 30
(1991.) 40, 4.
BERLJAK Matija, Građansko-crkveno vjenčanje, u: Službeni vjesnik Zagrebačke
nadbiskupije, 85 (1998.) 2, 31.
BERLJAK Matija, Hermanov hrvatski prijevod Kodeksa kanonskog prava, u: RAZNI
AUTORI, Franjo Herman i kodeks iz 1917. Suum cuique tribuere, Zbornik radova
Znanstvenog simpozija s međunarodnim sudjelovanjem prigodom 125. obljetnice
rođenja Franje Hermana (1882.) i 90. obljetnice proglašenja prvog Kodeksa
kanonskog prava (1917.), Nikola Škalabrin (ur.), Đakovo, 2008., 103-135.
BERLJAK Matija, Ispovijed i pričest u neredovitim obiteljskim situacijama, u: Glas
Koncila, 19 (1611), 8.V.2005.
BERLJAK Matija, Iter i glavne značajke novog Kodeksa kanonskog prava, u: Bogoslovska
smotra, 54 (1984.) 2-3, 234-254.
BERLJAK Matija, Jednake obveze i jednaka prava svih vjernika, u: Glas Koncila, 26
(1987.) 10, 1 i 4
BERLJAK Matija, Kako se ona smije pričestiti? (2), u: Glas Koncila, 39 (2000.) 37, 21.
BERLJAK Matija, Katedra kanonskoga prava Katoličkoga bogoslovnog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu, u: Tkalčić, 9 (2005.), 411-442.
BERLJAK Matija, Mješovita ženidba prema novom crkvenom Zakoniku, u: Kateheza,
(1983.) 1, 33-39.
20
BERLJAK Matija, Mons. dr. Josip Pazman, prvi rektor (1863-1925), u: RAZNI AUTORI,
Zbornik u prigodi stoljetnice Papinskog hrvatskog zavoda svetog Jeronima, Rim, 2001.,
399-428.
BERLJAK Matija, Mons. prof. dr. Franjo Cvetan (1911.–1986.), u: Bogoslovska smotra, 57
(1987.) 1-2, 99-100.
BERLJAK Matija, Neizvršena ženidba i primanje u ustanovu posvećenoga života, u: Glas
Koncila, 31 (1992.) 17, 2.
BERLJAK Matija, Nezakonita djeca ili nezakoniti roditelji?, u: Bogoslovska smotra, 49
(1979.) 1-2, 178-180.
BERLJAK Matija, Novi crkveni Zakonik − Kodeks kanonskoga prava Ivana Pavla II. –
Nastajanje – proglašenje − stupanje na snagu − sadržaj, u: Bogoslovska smotra, 53
(1983.) 2-3, 165-182.
BERLJAK Matija, Novi crkveni Zakonik o Euharistiji, u: Glas Koncila, 23 (1984.) 15, 17.
BERLJAK Matija, Novi propisi za oprost od svećeničkog celibata, u: Nova et vetera, I-II.
(1982.), 243-254.
BERLJAK Matija, Novo u crkvenom ženidbenom pravu. Nova ‘vizija’ ženidbe, u: Glas
Koncila, 22 (1983.), 25 (520), 7.
BERLJAK Matija, Obveze i prava vjernika laika, u: Glas Koncila, 26 (1987.) 11, 4-5
BERLJAK Matija, Partikularno crkveno zakonodavstvo biskupskih konferencija, u: Glas
Koncila, 23 (1984.), 1 (521), 7.
BERLJAK Matija, Podjeljivanje i primanje sakramenata u ratu, u: Glas Koncila, 30 (1991.)
35, 5.
BERLJAK Matija, Prevoditelji Zakonikâ kanonskoga prava, u: Glas Koncila, 29 (1990.) 12,
2.
BERLJAK Matija, Razrješenje ženidbe pavlovskom povlasticom, u: Bogoslovska smotra, 64
(1994.) 1-4, 346-353.
BERLJAK Matija, Recenzija: Kožul, S. D., Evoluzione della dottrina circa l’essenza del
matrimonio dal C.I.C. al Vaticano II, Collana ‘Presenza culturale’, vol. VI, Vicenza
1980., u: Bogoslovska smotra, 50 (1980.) 4, 427-428.
BERLJAK Matija, Recenzija: Brkan, J., Opće odredbe Zakonika kanonskoga prava,
Bogoslovna biblioteka, Knjiga 24, izd. Franjevačka teologija Makarska, Makarska
1997., u: Bogoslovska smotra, 68 (1998.) 1-2, 290-291.
BERLJAK Matija, Recenzija: Saje, A., La forma straordinaria e il ministro della
celebrazione del matrimonio secondo il Codice latino e orientale, Rim 2003., u:
Bogoslovska smotra, 74 (2004.) 1, 340-341.
BERLJAK Matija, Recenzija: Šalković, J., La relazione tra i ministri della piena cura
d'anime nel ministero parrocchiale secondo CIC-1983 e nel diritto particolare
dell'arcidiocesi di Zagabria, Rim 2002., u: Bogoslovska smotra, 74 (2004.) 1, 338-340.
BERLJAK Matija, Recenzija: Škalabrin, N., Postupci, Đakovo 2000., u: Bogoslovska smotra,
70 (2000.) 1, 159-161.
BERLJAK Matija, Recenzija: Zec, S., La tossicodipendenza come radice d’incapacità al
matrimonio (Can. 1095). Scienze umane, dottrina canonica e giurisprudenza,
21
Editrice Pontificia Università Gregoriana, Tesi Gregoriana, Serie Diritto Canonico
11, Roma 1996., u: Bogoslovska smotra, 68 (1998.) 1-2, 291-293.
BERLJAK Matija, Rješavanje sporova u Crkvi, u: Glas Koncila, 39 (2000.) 16, 11.
BERLJAK Matija, Sakrament krštenja prema novom crkvenom Zakoniku, u: Kateheza,
(1983.) 4, 39-48.
BERLJAK Matija, Sakrament pokore ili pomirenja prema novom crkvenom Zakoniku, u:
Obnovljeni život, 39 (1984.) 2, 155-169.
BERLJAK Matija, ‘Sapientia christiana’ – Novo uređenje studija na crkvenim
sveučilištima i fakultetima, u: Bogoslovska smotra, 49 (1979.) 4, 401–418.
BERLJAK Matija, Tko su ti toliko spominjani laici?, u: Glas Koncila, 26 (1987.) 9, 4-5.
BERLJAK Matija, Uz dvadesetu obljetnicu Zakonika kanonskoga prava. Koncilska
ekleziologija u kanonističkom izričaju, u: Glas Koncila, 42 (2003.) 48, 3.
BERLJAK Matija, Zakonik kanona istočnih Crkava, u: Glas Koncila, 30 (1991.) 39, 6.
BERLJAK Matija, Zakonodavstvo o Vojnom ordinarijatu u Hrvatskoj, u: Bogoslovska
smotra, 69 (1999.) 4, 519-533.
BERLJAK Matija, Značenje Zagrebačke nadbiskupije-metropolije. Pravno-povijesni i
pravno-bogoslovni pristup, u: Zagrebačka crkvena pokrajina. Zbornik radova
znanstvenog skupa '150. obljetnica uspostave Hrvatsko-slavonske crkvene
pokrajine i uzdignuća Zagrebačke biskupije na stupanj nadbiskupije', Marija
Bistrica, 10.-11. prosinca 2003., Zagreb, 2004., 95-110.
BEZIĆ Živan, Crkveni sprovod rastavljenima?, u: Služba Božja, 17 (1977.) 2, 153-159.
BEZIĆ Živan, Neke zanimljivosti u novom crkvenom Zakoniku, u: Crkva u svijetu, 18
(1983.) 3, 248-256.
BEZIĆ Živan, Novi Kodeks i stari pastoral, u: Služba Božja, 23 (1983.) 1, 77-84.
BEZIĆ Živan, Novost u katoličkoj ženidbi, u: Služba Božja, 23 (1983.) 2, 157-162.
BEZIĆ Živan, Sakrament rastavljenima?, u: Služba Božja, 16 (1976.) 1, 32-40.
BEZIĆ Živan, Sakramenti kršćanske inicijacije, u: Bogoslovska smotra, 43 (1973.) 2-3, 260268.
BEZIĆ Živan, Župa i biskupija, u: Služba Božja, 24 (1984.) 1, 10-18.
BEZIĆ Živan, Župa i župnik u novom crkvenom pravu, u: Služba Božja, 24 (1984.) 3, 248259.
BIŠKUP Marijan, Nezakonita odnosno vanbračna djeca, u: Bogoslovska smotra, 49 (1979.)
1-2, 186-190.
BIŠKUP Marijan, Vjerske i vjerničke slobode po novom Kodeksu, u: Bogoslovska smotra,
54 (1984.) 2-3, 432-439.
BLAŽEVIĆ Velimir, Boravak redovnika izvan redovničke kuće, u: Bosna franciscana, 4
(1996.) 6, 123-136.
BLAŽEVIĆ Velimir, Eksklaustarcija redovnika: zakonito, privremeno i djelomično
odvajanje od redovničke ustanove, u: Bosna franciscana, 5 (1997.) 7, 81-93.
BLAŽEVIĆ Velimir, Katolička crkva i vjerska sloboda, u: RAZNI AUTORI, Ljudska prava
i Katolička crkva. Dostojanstvo osobe i temeljna ljudska prava u naučavanju
Katoličke crkve, Zbornik radova znanstvenog skupa 27.-29. travnja 2000., Velimir
Blažević (ur.), Sarajevo, 2000., 360-403.
22
BLAŽEVIĆ Velimir, Laici u poslanju i službama Crkve, u: Dobri Pastir (kalendar),
Sarajevo, 1986., 67-84.
BLAŽEVIĆ Velimir, Mješovite ženidbe u pravu Katoličke crkve, u: Dobri pastir, (1974.) 14, 55-83.
BLAŽEVIĆ Velimir, Mješovite ženidbe, u: Bogoslovska smotra, 49 (1979.) 1-2, 163-177.
BLAŽEVIĆ Velimir, Nerazrješivost ženidbenog veza i nevaljalost ženidbe zbog
nedostataka u privoli vezanih za nerazrješivost ženidbe, u: Bosna franciscana, 8
(2000.) 12, 43-64.
BLAŽEVIĆ Velimir, Nevaljale ženidbe katolika i njihovo konvalidiranje, u: Bosna
franciscana, 5 (1997.) 8, 60-85.
BLAŽEVIĆ Velimir, Novi Zakonik kanonskog prava u odnosu na civilno pravo s
posebnim osvrtom na zakonodavstvo SFRJ, u: Svesci, (1983.) 51, 24-43.
BLAŽEVIĆ Velimir, Novi Zakonik kanonskog prava, u: Bosna Srebrena, 34 (1983.) 2, 5863; 3, 92-97; 4, 123-131; 5, 158-167; 7-8, 214-229; 11, 329-335; 35 (1984.) 1, 29-33; 2,
60-70; 5, 189-200; 7-8, 271-278; 9, 305-315.
BLAŽEVIĆ Velimir, Novi zakonik kanonskog prava: nastanak i značenje, u: RAZNI
AUTORI, Teološke teme, Zbornik predavanja održanih u Vrhbosanskoj bogosloviji,
Sarajevo, 1991., 270-290.
BLAŽEVIĆ Velimir, Novo ženidbeno pravo Katoličke Crkve: izrada i značajnije odredbe
i novosti, u: Nova et vetera, 36 (1986.) 1-2, 9-50.
BLAŽEVIĆ Velimir, Osnivanje i ukidanje redovničkih ustanova, provincija i kuća, u:
RAZNI AUTORI, Novo pravo ustanova posvećenog života, Zbornik radova Desetog
redovničkog tjedna, Zagreb, 1991., 56-77.
BLAŽEVIĆ Velimir, Otpuštanje redovnika iz redovničkih ustanova, u: Bosna franciscana,
14 (2008.) 28, 37-57.
BLAŽEVIĆ Velimir, Pravne osobe u Katoličkoj Crkvi i pravni subjektivitet tih osoba u
pravu SFRJ, u: Nova et vetera, 37 (1987.) 1-2, 211-220.
BLAŽEVIĆ Velimir, Razrješavanje ženidbe apostolskom povlasticom, u: Vrhbosnensia, 15
(2011.) 1, 129-141.
BLAŽEVIĆ Velimir, Recepcija smjernica II. vatikanskog sabora o laicima u Zakoniku
kanonskog prava, u: Bogoslovska smotra, 57 (1988.) 3-4, 225-239.
BLAŽEVIĆ Velimir, Redovnici u župničkom apostolatu i predavanje župa redovnicima,
u: Dobri Pastir, 19-20 (1970.) 1-4, 219-224.
BLAŽEVIĆ Velimir, Sabori i sinode – značajne crkvene ustanove održavane i na našim
prostorima, u: Dobri Pastir, 21-22 (1972.), 61-84.
BLAŽEVIĆ Velimir, Sloboda i pravo svećenika na osnivanje svojih udruženja, u:
Spomenica dvadesetpetgodišnjice Udruženja katoličkih svećenika „Dobri Pastir“ 19501975., Sarajevo, 1976, 33-48.
BLAŽEVIĆ Velimir, Stajalište i pastoralna skrb Katoličke crkve u pogledu mješovitih
ženidbi, u: Vrhbosna, 2 (1991.) 4, 225-232.
BLAŽEVIĆ Velimir, Stav Katoličke Crkve prema civilnim ženidbama pravoslavnih
vjernika, u: Nova et vetera, 27 (1977.), svezak 2.
23
BLAŽEVIĆ Velimir, Zakonik kanonskog prava i Drugi vatikanski sabor, u: Bosna
franciscana, 4 (1996.) 5, 78-86.
BLAŽEVIĆ Velimir, Ženidba katolika koji su istupili iz Katoličke crkve. Promijenjene
odredbe u kanonskom ženidbenom pravu, u: Bosna franciscana, 18 (2010.) 33, 6370.
BOCK Ivan Petar, Stanovište crkvenoga zakonika prema probabilističkim načelima uz
praktične posljedice, u: Bogoslovska smotra, 11 (1923.) 4, 399-424.
BOGOVIĆ Mile, Novi zakonik crkvenog prava. Uvodna riječ, u: Svesci, (1983.) 51, 2.
BONDULIĆ Tomislav, Novi Zakonik kanonskog prava u svjetlu kodificiranja kroz
povijest Katoličke Crkve, u: Svesci, (1983.) 51, 3-7.
BONDULIĆ Tomislav, Proglašenje predmnijevane smrti nestalog bračnog druga, u:
Služba Božja, 18 (1978.) 1, 70-76.
BONDULIĆ Tomislav, Služba naučavanja Crkve u novom Zakoniku kanonskog prava,
u: Bogoslovska smotra, 54 (1984.) 2-3, 266-277.
BORAK Hadrijan, Novo kanonsko pravo instituta posvećena života, u: Bogoslovska
smotra, 54 (1984.) 2-3, 380-403.
BOZANIĆ Anton, Župno pastoralno vijeće u službi župne zajednice prema II.
vatikanskom koncilu, u: Riječki teološki časopis, 8 (2000.) 2, 471-485.
BRATKOVIĆ Marko, Razvrgnuće braka u rimskom, kanonskom i suvremenom
hrvatskom obiteljskom pravu, u: Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 61 (2011.) 1,
109-148.
BRESTYENSKY, Konkordat valja u Hrvatskoj, u: Katolički list, (1893.) 19-20.
BRKAN Jure, Apostolat redovničkih ustanova (kanoni 673-683), u: Služba Božja, 31
(1991.) 2, 102-129.
BRKAN Jure, Apostolat redovnika prema novom Kodeksu kanonskog prava, u: Služba
Božja, 24 (1984.) 2, 145-157.
BRKAN Jure, Bogoslovna učilišta Provincije Presvetog Otkupitelja u Hrvatskoj, u:
Historijski zbornik, 43 (1990.) 1, 149-166.
BRKAN Jure, Crkvena vremenita dobra. Temeljni kanoni ZKP-a iz 1983., u: Crkva u
svijetu, 39 (2004.) 1, 62-93.
BRKAN Jure, Crkvene službe (kan. 145-196), u: Služba Božja, 35 (1995.) 3, 211-266.
BRKAN Jure, Dioništvo vjernika laika u Kristovoj svećeničkoj, proročkoj i kraljevskoj
službi (kan. 228-230), u: Služba Božja, 43 (2003.) 2-4, 51-94.
BRKAN Jure, Eklezijalna i pravna narav redovnika i njihovo svjedočenje koje iskazuju
Kristu i Crkvi (kan. 607), u: KARAMATIĆ Marko - SIKIRIĆ Miron – ŠARČEVIĆ
Ivan (ur.), Magister interpresque legis Ecclesiae, Sarajevo, 2006., 111-131.
BRKAN Jure, Gubitak kleričkog staleža (kan. 290, 1° i 2°), u: RAZNI AUTORI, Posebni
sudski postupci i postupanja, Zbornik radova međunarodnog znanstvenog
simpozija crkvenih pravnika u Lovranu 26. – 27. X. 2009., Josip Šalković (ur.),
Zagreb, 2010., 165-205.
BRKAN Jure, Izobrazba svećenika-franjevaca, u: Iskra, 18 (1986.) 1, 30-32.
BRKAN Jure, Kanon 1374. i stav Katoličke crkve prema masonima, u: Crkva u svijetu, 37
(2002.) 4, 421-447.
24
BRKAN Jure, Katolička ženidba je sakramenat, u: Tri zvonika, 4 (1995.) 1, 16-20.
BRKAN Jure, Kompetencija i uloga svećeničkih vijeća u pokoncilskoj Crkvi, u: Služba
Božja 21 (1981.) 4, 300-310.
BRKAN Jure, Kum na krstu ili potvrdi, u: Pet zvonika (List župe Čvrljevo), 4 (2005.) 1 (4),
19-21.
BRKAN Jure, Nacrt ugovora o zapošljavanju redovnica, u: Služba Božja, 41 (2001.) 4, 301311.
BRKAN Jure, Neke novosti o katoličkoj ženidbi, u: Slivno, l (1985.) 2, 29-31.
BRKAN Jure, Neke razlike glede ustanova posvećenoga života i družba apostolskoga
života u zakonicima iz 1917. i 1983., u: RAZNI AUTORI, Franjo Herman i kodeks iz
1917. Suum cuique tribuere, Zbornik radova Znanstvenog simpozija s
međunarodnim sudjelovanjem prigodom 125. obljetnice rođenja Franje Hermana
(1882.) i 90. obljetnice proglašenja prvog Kodeksa kanonskog prava (1917.),
Nikola Škalabrin (ur.), Đakovo, 2008., 207-236.
BRKAN Jure, Novi crkveni zakonik i Marija, u: Marija, 21 (1983.) 11, 329-331.
BRKAN Jure, Novi crkveni Zakonik, u: Služba Božja, 23 (1983.) 1, 84-86.
BRKAN Jure, Novo u ženidbenom pravu, u: Bogoslovska smotra, 54 (1984.) 2-3, 299-321.
BRKAN Jure, Oblikovanje Zakonika kanonskog prava latinske Crkve prema nauku i
odlukama II. vatikanskog sabora. Uz 20. obljetnicu proglašenja Zakonika iz 1983.
i stupanja na snagu istog Zakonika, te uz 40. obljetnicu osnivanja Papina
povjerenstva za obnovu Zakonika, u: Bogoslovska smotra, 73 (2003.) 4, 861-899.
BRKAN Jure, Obnova visokoškolskih crkvenih učilišta, u: Služba Božja, 19 (1979.) 4, 365369.
BRKAN Jure, Obveze i prava vjernika laika, u: Služba Božja, (2006.) 1, 102-105.
BRKAN Jure, Odnos redovničkog apostolata i dijecezanskog biskupa (kanoni 678-683),
u: Bogoslovska smotra, 71 (2002.) 4, 615-639.
BRKAN Jure, Odredbe uprave Provincije Presv. Otkupitelja u Hrvatskoj o štovanju
Bogorodice, u: Sveta Marija, Makarska, 1990., 115-130.
BRKAN Jure, Općenito o svim vjernicima prema Zakoniku kanonskog prava iz 1983.
(kann. 204-207.) i Zakoniku kanona istočnih Crkava (kann. 7-9., 323., 399.), u:
Tkivo kulture, Zbornik Franje Emanuela Hoška u prigodi 65. obljetnice života, s.
Nela Veronika Gašpar (ur.), Zagreb, 2006., 403- 421.
BRKAN Jure, Opći pogled na reformu Kanonskog prava, u: Služba Božja, 18 (1978.) 2,
161-168.
BRKAN Jure, Oprez pri sklapanju mješovitih ženidbi, u: Jeronim (Glasilo župe sv.
Jeronima-Meterize), 5 ( 2007.) 1 (10), 7-8.
BRKAN Jure, Osnovana komisija za autentično tumačenje Kodeksa, u: Služba Božja, 24
(1984.) 1, 89-90.
BRKAN Jure, Papa Benedikt XVI. zastupa potrebu primjene principa supsidijarnosti, u:
Crkva u svijetu, 41 (2006.) 4, 510-518.
BRKAN Jure, Pastoralna briga za župu i više župa istodobno povjerena „in solidum
sacerdotibus“, u: Služba Božja, 31 (1991.) 1, 18-28.
25
BRKAN Jure, Pastoralni ciljevi i tematika novog Kodeksa, u: Služba Božja, 24 (1984.) 3,
235-248.
BRKAN Jure, Pojedinačni upravni akti, u: Služba Božja, 33 (1993.) 2, 147-169.
BRKAN Jure, Posaborski stav Katoličke Crkve prema masonima, u: Ivan MUŽIĆ, Smisao
masonstva, Split, 2003., 73-104.
BRKAN Jure, Povjeravanje i osnivanje župa (Kanon 520), u: Riječki teološki časopis, 9
(2001.) 2, 515-547.
BRKAN Jure, Povlastice i oprost, u: Služba Božja, 33 (1993.) 4, 325-347.
BRKAN Jure, Pravilo svete Klare kao zakonodavni spis, u: Kačić, 26 (1994.), 89-134.
BRKAN Jure, Pravna zaštita sakramenta pokore, u: Bogoslovska smotra, 75 (2005.) 1, 381405.
BRKAN Jure, Pravne osobe, u: Služba Božja, 34 (1994.) 2, 99-125.
BRKAN Jure, Pravni čin, u: Služba Božja, 34 (1994.) 3, 203-221.
BRKAN Jure, Pravni položaj fizičkih osoba prema sadašnjem Zakoniku kanonskog
prava, u: Služba Božja, 33 (1993.) 1, 69-98.
BRKAN Jure, Pravo na život, u: Služba Božja, 36 (1996.) 2, 111-125.
BRKAN Jure, Pričest, u: Vrilo (župski list župe Drniš), 3 (2003) 1, 4-7.
BRKAN Jure, Proglašen Zakonik kanona istočnih crkava, u: Služba Božja, 31 (1991.) 1, 6265.
BRKAN Jure, Računanje krvnog i tazbinskog srodstva, u: Miljevci (župski list župe
Miljevci), 28 (2003) 1, 12-15.
BRKAN Jure, Razlozi za uklanjanje župnika prema kann. 1740. i 1741. Zakonika
kanonskog prava iz 1983., u: Služba Božja, 45 (2005.) 2, 135-152.
BRKAN Jure, Redovnička vremenita dobra i upravljanje njima (kan. 634-640), u: Riječki
teološki časopis, 11 (2003.) 2, 405-433.
BRKAN Jure, Redovništvo prema novom Kodeksu kanonskog prava, u: Služba Božja, 23
(1983.) 4, 354-367.
BRKAN Jure, Sadašnje zakonodavstvo Reda manje braće i nova evangelizacija, u: Služba
Božja, 32 (1992.) 2-3, 111-124.
BRKAN Jure, Stav nadbiskupa Stadlera prema slobodnim zidarima, u: Vrhbosnensia, 7
(2003) 3, 449-467.
BRKAN Jure, Stjecanje vremenitih dobara (kann. 1259-1272), u: Bogoslovska smotra, 74
(2004.) 1, 201-231.
BRKAN Jure, Školovanje svećeničko-redovničkih kandidata Provincije presvetog
Otkupitelja u XVIII. stoljeću, u: Kačić, 26 (1984.), 7-58.
BRKAN Jure, Ugovori i napose otuđenja (kann. 1290-1298), u: Služba Božja, 44 (2004.) 2,
8-37.
BRKAN Jure, Uloga gvardijana u Franjevačkom redu, u: RAZNI AUTORI, Početna i
trajna formacija (Međunarodni skup Asiz Italija, sv. Marija Anđeoska 13.-17.
listopada 2002; Trogir-Medena, 24.-26. studenoga, 2002.), Ivica Jagodić (ur.),
Zagreb, 2003., 110-123.
BRKAN Jure, Upis klerika ili inkardinacija, u: Crkva u svijetu, 44 (2009.) 3, 263-281.
26
BRKAN Jure, Upravljanje Crkvenim vremenitim dobrima (kann. 1273-1280), u: RAZNI
AUTORI, O Čovjeku i Bogu, Zbornik Marijana Jurčevića u prigodi 65. obljetnice
života, Franjo Emanuel Hoško (ur.), Zagreb, 2005., 265-284.
BRKAN Jure, Ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života prema Zakoniku
kanonskog prava, u: Služba Božja, 47 (2007.) 4, 453-456.
BRKAN Jure, Utjecaj Drugog vatikanskog sabora na V. knjigu Zakonika iz 1983. o
crkvenim vremenitim dobrima, u: Bogoslovska smotra, 73 (2003.) 1, 155-173.
BRKAN Jure, Visoko školstvo na Visovcu, u: RAZNI AUTORI, Visovački zbornik,
Visovac, 1997., 209-227.
BRKAN Jure, Vjernici sposobni za crkvenu vlast upravljanja, u: RAZNI AUTORI, Vlast i
autoritet-društveni i crkveni vidovi, Zbornik radova međunarodnog znanstvenog
skupa Split (23. i 24. listopada 2008.), priredili: Nediljko Ante Ančić i Nikola
Bižaca, Split, 2009., 129-161.
BRKAN Jure, Vlast upravljanja, u: Služba Božja, 34 (1994.) 4, 297-327.
BRKAN Jure, Zakoniti zastupnik župe i redoviti upravitelj župnih dobara, u: Crkva u
svijetu, 37 (2002.) 2, 131-171.
BRKAN Jure, Zastara (praescriptio) u kanonskom i građanskom pravu, u: Crkva u
svijetu, 38 (2003.) 3, 373-389.
BRKAN Jure, Znanstveno–nastavni i(ili) stručni studij kanonskog prava?, u: RAZNI
AUTORI, Ništavost ženidbe: procesne i supstantivne teme, Zbornik radova II.
znanstvenog simpozija crkvenih pravnika s međunarodnim sudjelovanjem, Josip
Šalković (ur.), Zagreb, 2009., 219-224.
BRKAN Jure, Ženidba katolika s „nedostojnim osobama“, u: Crkva u svijetu, 39 (2004.) 3,
434-438.
BRKAN Jure, Župa kroz povijest i danas, u: Bogoslovska smotra, 72 (2002.) 1, 85-162.
BRKAN Jure, Župni vikari (kan. 545-552). Odnos župni vikar – župnik, u: Bogoslovska
smotra, 66 (1996.) 1, 89-105.
BRKAN Jure, Župnik – vlastiti pastir župe, u: Služba Božja, 31 (1991.) 2, 129-151.
BUDROVIĆ Dominik, Uskraćenje crkvenog pogreba, u: Služba Božja, 12 (1972.) 2, 136141.
BUNJEVAC Stipan, Otvorena sudska godina za Međubiskupijski sud: »Ljubav je snaga
zakona, a zakon je obrana ljubavi!«, u: Podlistak, Glas Koncila, 49 (2010.) 13 (1866.),
15.
BUTURAC Josip, Crkveni propisi o crkvenim arhivima, u: Vjesnik Đakovačke biskupije, 31
(106) (1978.) 6, 114-115.
BUTURAC Josip, Novi CIC (Codex Iuris canonici) i crkveni arhivi, u: Vjesnik Đakovačke
biskupije, 36 (111) (1983.) 3, 58.
CATHREIN Viktor, Da li su državni zakoni posljednje pravno vrelo?, u: Obnovljeni život,
6 (1925.) 4, 201-206.
CENKIĆ Juraj, Da li patron, koji živi u javnoj preljubi može valjano predlagati na
ispražnjenu župu?, u: Katolički list, (1930.) 25.
CENKIĆ Juraj, Likvidacija agrarne reforme i patrona župa, pravo i obveze, u: Katolički
list, (1932.) 12.
27
CENKIĆ Juraj, Patronat vjerozakonskih zaklada, u: Katolički list, (1928.) 21-23.
CENKIĆ Juraj, Uzdržavanje siromašnog patrona, u: Katolički list, (1943.) 25.
CENKIĆ Juraj, Zakon o rastavi crkve i države u Francuskoj i kanonsko pravo 1, u:
Bogoslovska smotra, 1 (1910.) 1, 61-86.
CENKIĆ Juraj, Zakon o rastavi crkve i države u Francuskoj i kanonsko pravo 2, u:
Bogoslovska smotra, 1 (1910.) 2, 169-194.
CENKIĆ Juraj, Zakon o rastavi crkve i države u Francuskoj i kanonsko pravo 3, u:
Bogoslovska smotra, 1 (1910.) 3, 269-291.
CENKIĆ Juraj, Zakon o rastavi crkve i države u Francuskoj i kanonsko pravo 4, u:
Bogoslovska smotra, 1 (1910.) 4, 355-368.
CENKIĆ Juraj, Zakon o rastavi crkve i države u Francuskoj i kanonsko pravo 5, u:
Bogoslovska smotra, 2 (1911.) 2, 159-175.
CENKIĆ Juraj, Zakon o rastavi crkve i države u Francuskoj i kanonsko pravo 6, u:
Bogoslovska smotra, 2 (1911.) 3, 269-280.
CORECCO Eugenio, Ordinatio rationis ili ordinatio fidei?, u: Svesci, (1978.) 32, 53-63.
CVETAN Franjo, Dijeljenje sv. pričesti poslije podne, u: Bogoslovska smotra, 33 (1963.) 2,
80-84.
CVETAN Franjo, Najnovija ovlaštenja i povlastice biskupa: motuproprij pape Pavla VI
»Pastorale munus«, u: Bogoslovska smotra, 36 (1966.) 2, 192-198.
CVETAN Franjo, Najnoviji propisi o mješovitim ženidbama, u: Bogoslovska smotra, 36
(1966.) 3-4, 586-592.
CVETAN Franjo, Neke izmjene i dopune u kanonskom pravu prema "Ecclesiae
Sanctae", u: Bogoslovska smotra, 37 (1967.) 1-2, 244-251.
CVETAN Franjo, Ovlaštenja i povlastice sadržane u »pastorale munus«: ovlaštenja, koja
pripadaju sjedišnim biskupima od časa, kada su ušli u posjed svoje biskupije, u:
Bogoslovska smotra, 36 (1966.) 2, 442-460.
ČAPKUN, Petar, Postanak i pravno stanje franjevačkih župa u Bosni i Hercegovini, u:
Nova Revija, 16 (1937.) 2, 105-118.
ČAPKUN, Petar, Postanak i pravno stanje franjevačkih župa u Bosni i Hercegovini, u:
Nova Revija, 16 (1937.) 3-4, 169-181; 184-106.
ĆAVAR Klara, Isključenje sakramentalnosti, u: RAZNI AUTORI, Ništavost ženidbe:
procesne i supstantivne teme, Zbornik radova II. znanstvenog simpozija crkvenih
pravnika s međunarodnim sudjelovanjem, Josip Šalković (ur.), Zagreb, 2009.,
153-170.
ĆAVAR Klara, Kanonska konfiguracija crkvenih pokreta, u: RAZNI AUTORI, Vjernici,
društva, pokreti, Zbornik radova IV. međunarodnog znanstvenog simpozija
crkvenih pravnika u Zagrebu, 29. – 30. listopada 2010., Josip Šalković (ur.),
Zagreb, 2011., 157-174.
ĆAVAR Klara, Kršćanska ženidba u slučaju isključenja sakramentalnog dostojanstva, u:
Obnovljeni život, 57 (2002.) 3, 395-406.
ĆAVAR Klara, Laici u Zakonicima iz 1917. i 1983., u: RAZNI AUTORI, Franjo Herman i
kodeks iz 1917. Suum cuique tribuere, Zbornik radova Znanstvenog simpozija s
međunarodnim sudjelovanjem prigodom 125. obljetnice rođenja Franje Hermana
28
(1882.) i 90. obljetnice proglašenja prvog Kodeksa kanonskog prava (1917.),
Nikola Škalabrin (ur.), Đakovo, 2008., 187-205.
ĆAVAR Klara, Nastanak, definicija i svrha kanonske pravne medicine, u: RAZNI
AUTORI, Kanonsko pravo i medicina. Izabrana pitanja, Zbornik radova VI.
međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih pravnika u Dubrovniku, 26. - 27.
listopada 2012., Josip Šalković (ur.), Zagreb, 2013., 29-50.
ĆAVAR Klara, Postupak u pretpostavljenoj smrti ženidbenog druga, u: RAZNI
AUTORI, Posebni sudski postupci i postupanja, Zbornik radova međunarodnog
znanstvenog simpozija crkvenih pravnika u Lovranu 26. – 27. X. 2009., Josip
Šalković (ur.), Zagreb, 2010., 91-101.
ĆAVAR Klara, Pravni status žene u ZKP, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i
Srijemske biskupije, 137 (2009.) 6, 535-538.
ĆAVAR Klara, Simulacija ženidbene privole. Problematika kan. 1101, u: KARAMATIĆ
Marko - SIKIRIĆ Miron – ŠARČEVIĆ Ivan (ur.), Magister interpresque legis
Ecclesiae, Sarajevo, 2006., 67-79.
ĆAVAR Klara, Vjera i sakrament ženidbe, u: Vrhbosnensia, 8 (2004.) 2, 305-321.
ĆIBARIĆ Robert, Javnost i tajnost obzirom na suce i druge procesne subjekte, u: RAZNI
AUTORI, Kanonsko pravo i medicina. Izabrana pitanja, Zbornik radova VI.
međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih pravnika u Dubrovniku, 26. - 27.
listopada 2012., Josip Šalković (ur.), Zagreb, 2013., 311-314.
ĆUBELIĆ Ivan, Crkveni interdijecezanski sud u Splitu, u: RAZNI AUTORI, Strukturalne
pretpostavke sudske vlasti u Crkvi, Zbornik radova V. međunarodnog znanstvenog
simpozija crkvenih pravnika u Zadru, 21. – 22. listopada 2011., Josip Šalković
(ur.), Zagreb, 2012., 167-170.
DELIĆ Josip, Javna vjernička društva, u: RAZNI AUTORI, Vjernici, društva, pokreti,
Zbornik radova IV. međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih pravnika u
Zagrebu, 29. – 30. listopada 2010., Josip Šalković (ur.), Zagreb, 2011., 67-90.
DELIĆ Josip, Monaško pravo u Zakoniku kanonskoga prava 1983. godine, u: Kačić, 26
(1994.), 73-87.
DELIĆ Josip, Novo crkveno pravo, u: Crkva u svijetu, 10 (1975.) 1, 42-50.
DELIĆ Josip, Novost u crkvenom ženidbenom pravu, u: Crkva u svijetu, 18 (1983.) 2, 153162.
DELIĆ Josip, Prava i dužnosti vjernika laika, u: Bogoslovska smotra, 54 (1984.) 2-3, 404413.
DELIĆ Josip, Žena u Zakoniku kanonskog prava, u: Bogoslovska smotra, 60 (1991.) 3-4,
328-343.
DESDOUITS M., Razrješenje neizvršene ženidbe, u: Vjesnik Đakovačke biskupije, XXVI
(CI) (1973.) 2, 35-37.
DOBROVŠAK Ljiljana, Ženidbeno (bračno) pravo u 19. stoljeću u Hrvatskoj, u: Croatica
christiana periodica, 56 (2005.), 77-104.
DOČKAL Kamilo, Najnovija pravila za konklave, u: Bogoslovska smotra, 2 (1911.) 3, 289290.
29
Dokumenti za uspostavu međubiskupijskih sudova (priredila Agneza Andrašek), u:
RAZNI AUTORI, Strukturalne pretpostavke sudske vlasti u Crkvi, Zbornik radova V.
međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih pravnika u Zadru, 21. – 22.
listopada 2011., Josip Šalković (ur.), Zagreb, 2012., 181-183.
DRAGOVIĆ Nikola, Državno pravobranioštvo dužno je zastupati crkve u svim
slučajevima kada se vodi spor o njihovoj imovini, u: Službeni vjesnik Nadbiskupije
zagrebačke, 23 (1936.) 1, 28.
DUBROVIĆ Franjo, Pravni položaj vjerskih zajednica u RH, u: Vjesnik Đakovačko-osječke
nadbiskupije i Srijemske biskupije, 136 (2008.) 9-10, 793-794.
DUDA Bonaventura, Učiteljska zadaća Crkve po novom Kodeksu, u: Bogoslovska smotra,
54 (1984.) 1, 1-7.
DUGALIĆ Vladimir, Crkva i vremenita dobra, u: Diacovensia, 15 (2005.) 1, 5-8.
ETEROVIĆ Nikola, Biskupska sinoda, u: Crkva u svijetu, 41 (2006.) 4, 411-442.
ETEROVIĆ Nikola, Tekstovi ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske, u:
Crkva u svijetu, 32 (1997.) 2, 168-180.
ETEROVIĆ Nikola, Temeljni sporazum između Svete Stolice i Države Izrael, u: Crkva u
svijetu, 29 (1994.) 2, 161-177.
ETEROVIĆ Nikola, Ugovor između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim
pitanjima, u: Crkva u svijetu, 34 (1999.) 1, 73-94.
ETEROVIĆ Nikola, Ugovori između Svete Stolice i Republike Hrvatske, u: Crkva u
svijetu, 32 (1997.) 2, 181-186.
ETIENE Jaques, Zakon i milost, u: Svesci, (1986.) 63, 2-11.
Formulari za suradnju između crkvenih sudova i između crkvenog suda i drugih
ustanova (priredio Mario Pintarić), u: RAZNI AUTORI, Strukturalne pretpostavke
sudske vlasti u Crkvi, Zbornik radova V. međunarodnog znanstvenog simpozija
crkvenih pravnika u Zadru, 21. – 22. listopada 2011., Josip Šalković (ur.), Zagreb,
2012., 212-233.
FRANČIŠKOVIĆ Josip, Crkvene funkcije prema kan 397., u: Bogoslovska smotra, 20
(1932.) 2, 275-276.
FRANČIŠKOVIĆ Josip, Katedralne funkcije kapitularnog Vikara, u: Bogoslovska smotra,
19 (1931.) 4, 423-428.
FUČEK Ivan, Moderne teškoće u slavljenju Gospodnjeg dana kroza svjetlo novoga
crkvenog zakonika, u: Obnovljeni život, 39 (1984.) 5, 346-358.
FUČEK Ivan, Novosti uredbe o biskupskim konferencijama, u: Obnovljeni život, 53
(1998.) 4, 457-468.
FÜRST Carl Gerold, O biti crkvenog prava, u: Svesci, (1978.) 32, 46-52.
GAŠPAROVIĆ Đuro, Put do građanskih učinaka kanonske ženidbe, u: Vjesnik Đakovačke
i Srijemske biskupije, 128 (1999.) 7-8, 522.
GEMMEL Jakob, Crkveno pravo u sustavu pravnih nauka, u: Obnovljeni život, 23 (1942.)
2, 161-177.
GEMMEL Jakob, Crkveno pravo u svietlu poviesti, u: Obnovljeni život, 24 (1943.) 2, 103126.
30
GLAVICA Matej, Trajni đakonat u Zakoniku kanonskog prava, u: Vjesnik Đakovačke i
Srijemske biskupije, 135 (2007.) 10, 780-786.
GRAH Ivan, Crkveno-pravno uređenje Istre i suživot plurietničkih vjernika od 16. do 19.
stoljeća, u: Riječki teološki časopis, 10 (2002.) 1, 215-231.
GRBAC Josip, Moralna i kaznena odgovornost – dodirne točke i razlike, u: Riječki teološki
časopis, 38 (2012.) 2, 261-278.
GRUIČIĆ Karlo, Agrarna reforma i kolatorske dužnosti, u: Katolički list, (1923.) 46.
HABDIJA Tomo, O pobačaju, u: Obnovljeni život, 21 (1940.) 1, 31-44.
HERMAN Franjo, Bračno pravo u Jugoslavenskom konkordatu, u: Bogoslovska smotra, 25
(1937.) 4, 325-344.
HERMAN Franjo, Djela Svete Stolice u četvrtoj godini rata (Važnije odredbe i rješenja
objavljena u »Acta Apostolicae Sedis«, XXXV., 1943.), u: Bogoslovska smotra, 32
(1944.) 1-4, 65-77.
HERMAN Franjo, Državno priznanje za naše sjemeništne i redovničke bogoslovije, u:
Bogoslovska smotra, 32 (1944.) 1-4, 169-171.
HERMAN Franjo, Konkordati Pija XI. s obzirom na pitanje škola, u: Obnovljeni život, 11
(1930.) 2, 49-59.
HERMAN Franjo, Krštena djeca nekatoličkih roditelja, u: Bogoslovska smotra, 29 (1941.) 5,
432-433.
HERMAN Franjo, Mješoviti brakovi naših Grkokatolika, u: Bogoslovska smotra, 30 (1942.)
1, 65.
HERMAN Franjo, O primanju u sjemeništa i u redovničke družbe. Protutužba u
kanonskom parničnom postupku, u: Bogoslovska smotra, 30 (1942.) 4, 252-254.
HERMAN Franjo, Ovlast za binaciju, u: Bogoslovska smotra, 27 (1939.) 6, 417-423.
HERMAN Franjo, Pismeni ženidbeni navještaji, u: Katolički list, (1940.) 26-28.
HERMAN Franjo, Pokretanje kaznenog postupka, u: Bogoslovska smotra, 31 (1943.) 1, 8889.
HERMAN Franjo, Postupak za razrješenje neizvršene ženidbe, u: Bogoslovska smotra, 29
(1941.) 5, 435-436.
HERMAN Franjo, Pravni značaj parnica o rastavi od stola i postelje, u: Bogoslovska
smotra, 29 (1941.) 3, 215-235.
HERMAN Franjo, Proglašenje Kodeksa kanonskog prava, u: Bogoslovska smotra, 30
(1942.) 2, 131-132.
HERMAN Franjo, Progovorno pravo, u: Bogoslovska smotra, 30 (1942.) 3, 190-191.
HERMAN Franjo, Rimski odlikovanici i popunjenje njihovih službi. Pravoslavni brak i
katoličko crkveno pravo, u: Bogoslovska smotra, 29 (1941.) 1, 67-68.
HERMAN Franjo, Sjedinjenje biskupija Bosansko-Đakovačke i Srijemske, u: Bogoslovska
smotra, 29 (1941.) 2, 81-115.
HERMAN Franjo, Skrbnik na čin u ženidbenim parnicama, u: Bogoslovska smotra, 30
(1942.) 3, 191-192.
HERMAN Franjo, Sudjelovanje branitelja ženidbene sveze kod proglašenja ženitbe
nevaljanom u skraćenom postupku, u: Bogoslovska smotra, 32 (1944.) 1-4, 185-186.
31
HERMAN Franjo, Školska kvalifikacija sveučilišnih nastavnika. Župnik i mješovite
ženidbe, u: Bogoslovska smotra, 29 (1941.) 4, 373-375.
HERMAN Franjo, Uzpostava ženidbene zajednice razvrgnute ovršivom osudom na
razstavu od stola i postelje [Proglašenje osuda kod crkvenih sudišta], u:
Bogoslovska smotra, 32 (1944.) 1-4, 191-192.
HERMAN Franjo, Važnija rješenja i odredbe Sv. Stolice objavljene u Acta Apostolicae
Sedis (V. XXX.), 1938., u: Bogoslovska smotra, 27 (1939.) 1, 131-132.
HERMAN Franjo, Važnije odredbe i rješenja Sv. Stolice god. 1940. (Prikaz XXXII. godišta
Acta Apostolicae Sedis), u: Bogoslovska smotra, 29 (1941.) 2, 177-188.
HERMAN Franjo, Važnije odredbe i rješenja Sv. Stolice objavljena u Acta Apostolicae
Sedis (Vol. XXXI) 1939., u: Bogoslovska smotra, 28 (1940.) 1, 67-75.
HERMAN Franjo, Važnije odredbe i rješenja sv. Stolice objavljene u Acta Apostolicae
Sedis 1937., u: Bogoslovska smotra, 26 (1938.) 2, 194-203.
HERMAN Franjo, Važnije odredbe i rješenja Svete Stolice g. 1941. (Prikaz XXXIII.
godišta »Acta Apostolicae Sedis«), u: Bogoslovska smotra, 30 (1942.) 2, 116-130.
HERMAN Franjo, Zakonarstvo Svete Stolice. (Važnije odredbe i rješenja objavljena u
»Acta Apostolicae Sedis«, XXXIV., 1942.), u: Bogoslovska smotra, 31 (1943.) 1, 30-48.
HERMAN Franjo, Ženidbeno pravo u kodeksu kanonskoga prava, u: Bogoslovska smotra,
11 (1923.) 1, 95-96.
HERMAN Franjo, Župnička i kapelanska jurisdikcija, u: Bogoslovska smotra, 29 (1941.) 2,
188-189.
HLAČA Nenad - POPOVIĆ Petar, Pravo djeteta na slobodu savjesti i vjeroispovijedi, u:
Bogoslovska smotra, 79 (2009.) 2, 275-303.
HLAČA Nenad, Prestanak braka u aktualnoj pravnoj problematici – odnos kanonskog i
civilnog prava. Usporedba stanja u Republici Hrvatskoj i Republici Italiji, u:
Riječki teološki časopis, 10 (2002.) 1, 57-79.
HMURA Stjepan, Prekid trudnoće u kontekstu kaznenog prava u Republici Hrvatskoj,
u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije, 139 (2011.) 6, 604-612.
HORVAT Bernarda, Odvajanje članova od redovničke ustanove s posebnim osvrtom na
postupak otpuštanja članova, u: RAZNI AUTORI, Posebni sudski postupci i
postupanja, Zbornik radova međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih
pravnika u Lovranu 26. – 27. X. 2009., Josip Šalković (ur.), Zagreb, 2010., 257-275.
HRABAR Dubravka, Poništaj braka – prijepori kanonskog i obiteljskopravnog pogleda,
u: RAZNI AUTORI, Ništavost ženidbe: procesne i supstantivne teme, Zbornik radova
II. znanstvenog simpozija crkvenih pravnika s međunarodnim sudjelovanjem,
Josip Šalković (ur.), Zagreb, 2009., 37-56.
HREN Dragutin, Slučajevi iz crkvenog prava, u: Bogoslovska smotra, 14 (1926.) 4, 551-554.
HREN Dragutin, Slučajevi iz crkvenoga prava, u: Bogoslovska smotra, 16 (1928.) 1, 96-102.
HREN Dragutin, Slučajevi iz crkvenoga prava, u: Bogoslovska smotra, 16 (1928.) 3, 352356.
ILIĆ Zdenko, Ženidbeni drugovi u kanonskoj pravnoj medicini: nemoć za spolni čin
(kan. 1084), u: RAZNI AUTORI, Kanonsko pravo i medicina. Izabrana pitanja,
32
Zbornik radova VI. međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih pravnika u
Dubrovniku, 26. - 27. listopada 2012., Josip Šalković (ur.), Zagreb, 2013., 51-84.
INNOCENTI Antonius, Misne nakane, u: Službeni vjesnik Nadbiskupije zagrebačke, 84
(1997.) 6, 164-165.
IVANČIĆ Tomislav, Narod Božji u novom Kodeksu, u: Crkva u svijetu, 20 (1985.) 3, 260268.
IVANKOVIĆ RADAK Ivica, Bračna vjernost do groba ili Pavlova iznimka? Pavlovska
povlastica, u: Apostolu naroda. Zbornik radova, Željko Majić (ur.), Rim, 2009., 159183.
IVANKOVIĆ RADAK Ivica, Postupanje kod mješovite ženidbe, u: RAZNI AUTORI,
Posebni sudski postupci i postupanja, Zbornik radova međunarodnog znanstvenog
simpozija crkvenih pravnika u Lovranu 26. – 27. X. 2009., Josip Šalković (ur.),
Zagreb, 2010., 103-125.
IVANKOVIĆ RADAK Ivica, Pravo na dobar glas i intimitet (kan. 220), u: RAZNI
AUTORI, Kanonsko pravo i medicina. Izabrana pitanja, Zbornik radova VI.
međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih pravnika u Dubrovniku, 26. - 27.
listopada 2012., Josip Šalković (ur.), Zagreb, 2013., 287-300.
IVANKOVIĆ RADAK Ivica, Stupnjevi i vrste sudova prema Zakoniku kanonskog prava
iz 1983. i uputi Dignitas connubii, u: RAZNI AUTORI, Strukturalne pretpostavke
sudske vlasti u Crkvi, Zbornik radova V. međunarodnog znanstvenog simpozija
crkvenih pravnika u Zadru, 21. – 22. listopada 2011., Josip Šalković (ur.), Zagreb,
2012., 27-39.
JAKOBFI Igor, Brak i obitelj u hrvatskom zakonodavstvu, u: Vjesnik Đakovačko-osječke
nadbiskupije i Srijemske biskupije, 139 (2011.) 6, 597-603.
JAKOBFI Igor, Prava obitelji u današnjem socio-ekonomskom kontekstu, u: Vjesnik
Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije, 137 (2009.) 1, 38-43.
JAKOVLJEVIĆ Ilija, Osnutak kanonističkog društva, u: RAZNI AUTORI, Ništavost
ženidbe: procesne i supstantivne teme, Zbornik radova II. znanstvenog simpozija
crkvenih pravnika s međunarodnim sudjelovanjem, Josip Šalković (ur.), Zagreb,
2009., 245-252.
JAKOVLJEVIĆ Ilija, Zajedničke kanonske odredbe o vjerničkim društvima (kann. 298311), u: RAZNI AUTORI, Vjernici, društva, pokreti, Zbornik radova IV.
međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih pravnika u Zagrebu, 29. – 30.
listopada 2010., Josip Šalković (ur.), Zagreb, 2011., 49-66.
JAKULJ Ivan, Brak i obitelj u okružju relativizma. Kanonsko-pravni osvrt, u: RAZNI
AUTORI, Diktatura relativizma, Zbornik radova znanstvenog simpozija održanog
u Zagrebu 16. lipnja 2007., Mijo Nikić i Kata Lamešić (ur.), Zagreb, 2009., 309-352.
JAKULJ Ivan, Kanonsko-liturgijski propisi o paliju u Kodeksu kanonskog prava iz 1917.,
Motu proprio Cleri sanctitati i liturgijskim knjigama, u: Crkva u svijetu, 39 (2004.)
1, 95-132.
JAKULJ Ivan, Neki etičko-pravni vidovi dostojanstva ljudske osobe u enciklikama Ivana
Pavla II. i njihova zaštita u Zakoniku kanonskog prava, u: Defensor hominis,
Zbornik radova na međunarodnom simpoziju 'Čovjek u filozofiji K. Wojtyłe –
33
Pape Ivana Pavla II.' održanog 5. travnja 2003. u Zagrebu, Ivan Koprek (ur.),
Zagreb, 2003., 97-117.
JAKULJ Ivan, Palij - pravni i liturgijski propisi u Zakoniku kanonskoga prava i
liturgijskim knjigama, u: Crkva u svijetu, 39 (2004.) 2, 231-259.
JAKULJ Ivan, Poziv na sud i odgovor tužene stranke prema odredbama Zakonika
kanonskoga prava i naputka Dignitas connubii, u: RAZNI AUTORI, Ništavost
ženidbe: procesne i supstantivne teme, Zbornik radova II. znanstvenog simpozija
crkvenih pravnika s međunarodnim sudjelovanjem, Josip Šalković (ur.), Zagreb,
2009., 91-122.
JAKULJ Ivan, Pravne i bogoslužne odredbe o egzorcizmima, u: Kršćanstvo i zdravlje,
Zbornik radova međunarodnoga znanstvenog skupa, Split, 20.-21. listopada
2005., priredili: Nedjeljko Ante Ančić i Nikola Bižaca, Crkva u svijetu, Split, 2006.,
227-264.
JAKULJ Ivan, Pravne i bogoslužne odredbe o egzorcizmu, u: Vjesnik Đakovačke i
Srijemske biskupije, 135 (2007.) 5, 427-434.
JAKULJ Ivan, Pravne osobe Katoličke Crkve i njihov upis u evidenciju u RH, u: Vjesnik
Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije, 136 (2008.) 9-10, 795-802.
JEDAN ŽUPNIK, Patronat i pristojba katoličkog svećenstva u bjelovarskoj županiji, u:
Katolički list, (1873.) 25.
JELENIĆ Julijan, Crkveno ustrojstvo IV.-VII. vijeka, u: Bogoslovska smotra, 11 (1923.) 3,
283-295.
JELENIĆ Julijan, Crkveno ustrojstvo IV.-VII. vijeka (Svršetak), u: Bogoslovska smotra, 11
(1923.) 4, 388-398.
JELIČIĆ Vitomir, Pavlova povlastica i povlastica vjere, u: Bogoslovska smotra, 24 (1936.) 1,
1-25.
JELIČIĆ Vitomir, Ratio sacramenti u ženidbi prema kanonu 1013 § 2. C. Z., u:
Bogoslovska smotra, 24 (1936.) 3, 309-321.
JOSIPOVIĆ Filip, Postupci - procesi (kanoni 1400-1752), u: Bogoslovska smotra, 54 (1984.)
2-3, 337-372.
KACZYNSKI Reiner, Liturgija i pravo, u: Služba Božja, 23 (1983.) 2, 90-94.
KLEČINA Davor, Communicatio in sacris između katolika i pravoslavaca, u: RAZNI
AUTORI, Na tragu zajedništva, Zbornik radova hrvatskih rimskih studenata,
Zagreb, 2011., 93-116.
KLOSTERMMAN Ferdinand, Deziderat laika. Reforma Kodeksa, u: Svesci, (1968.) 10,
34-42.
KNEŽEVIĆ Tomo, Katoličko dušobrižništvo vojske i policije jučer i danas, u:
Vrhbosnensia, 5 (2001.) 1, 109-138.
Kodifikacija orjentalnog općeg prava, u: Vjesnik Đakovačke biskupije, 11 (1958.) 4, 51-55.
KOLARIĆ Juraj (ur.), Crkvene matične knjige, knjige stanja duša i ljetopisi kao svjedoci
dinamičnog života crkvene zajednice, u: Crkvena kulturna dobra, 4 (2006.), 43-47.
KOLARIĆ Juraj (ur.), Crkveno pravne odredbe, u: Crkvena kulturna dobra, 1 (2003.), 4149.
34
KOS Stanko, Međunarodni skup kanonskog prava u Rimu, u: Obnovljeni život, 32 (1977.)
3, 261-269.
KOS Stanko, Osnovni zakon Katoličke Crkve, u: Obnovljeni život, 27 (1972.) 5, 459-468.
KOS Stanko, Sekularni (svjetovni) instituti, u: Bogoslovska smotra, 39 (1969.) 2-3, 239-244.
KOVAČ Ivan, Crkveni sud i (nad)biskupijska tijela: autonomija i suradnja, u: RAZNI
AUTORI, Strukturalne pretpostavke sudske vlasti u Crkvi, Zbornik radova V.
međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih pravnika u Zadru, 21. – 22.
listopada 2011., Josip Šalković (ur.), Zagreb, 2012., 103-123.
KOVAČ Ivan, Vjernička društva i pokreti u konkordatskom pravu, u: RAZNI AUTORI,
Vjernici, društva, pokreti, Zbornik radova IV. međunarodnog znanstvenog
simpozija crkvenih pravnika u Zagrebu, 29. – 30. listopada 2010., Josip Šalković
(ur.), Zagreb, 2011., 191-214.
KOŽUL Stjepan, Povijesni pogled na vjernička društva – tradicija i ostvarenja, u: RAZNI
AUTORI, Vjernici, društva, pokreti, Zbornik radova IV. međunarodnog
znanstvenog simpozija crkvenih pravnika u Zagrebu, 29. – 30. listopada 2010.,
Josip Šalković (ur.), Zagreb, 2011., 31-46.
KRANJČIĆ Stjepan, Dr. o. Ante Crnica, Commentarium, u: Križ – Zbornik zagrebačkih
bogoslova, Zagreb, 1942./43., 103-105.
KRANJČIĆ Stjepan, Dr. o. Ante Crnica, Kanonsko pravo, u: Križ – Zbornik zagrebačkih
bogoslova, Godina treća, Zagreb, 1942./43., 99-108.
KRŽANIĆ Krsto, Prvo kanonsko pravo na hrvatskom jeziku, u: Služba Božja, 13 (1973.)
2, 162-166.
KUČENJAK Milan, Jedna zaboravljena zagrebačka sinoda, u: Bogoslovska smotra, 4
(1913.) 4, 462-464.
KUŠEJ Rado, Vjerozakonska zaklada i patronatski tereti, u: Katolički list, (1929.) 8-17.
KUTLEŠA Dražen, Akti i priopćenja Svetoga Oca, u: Crkva na kamenu, 4 (2007.), 12-13.
KUTLEŠA Dražen, Biskupska sinoda, u: Crkva na kamenu, 11 (2008.), 12-14.
KUTLEŠA Dražen, Crkve, u: Crkva na kamenu, 1 (2010.), 13-14.
KUTLEŠA Dražen, Egzorcizam ili otklinjanje, u: Crkva na kamenu, 8-9 (2009.), 13-14.
KUTLEŠA Dražen, Hendikepirani i sakramenti inicijacije, u: Crkva na kamenu, 2 (2007.),
12-13.
KUTLEŠA Dražen, Himbena ili simulirana privola, u: Crkva na kamenu, 1 (2009.), 12-14.
KUTLEŠA Dražen, Izvidi prije vjenčanja, u: Crkva na kamenu, 2 (2006.), 14-15.
KUTLEŠA Dražen, Kako se vodi matica krštenih?, u: Crkva na kamenu, 5 (2006.), 12-13.
KUTLEŠA Dražen, Kažnjiva djela protiv vjere, u: Crkva na kamenu, 8-9 (2007.), 12-13.
KUTLEŠA Dražen, Krštenje odraslih osoba, u: Crkva na kamenu, 8-9 (2008.), 13-14.
KUTLEŠA Dražen, Misija s pastoralnom brigom za duše, u: Crkva na kamenu, 11 (2006.),
12-13.
KUTLEŠA Dražen, Mješovita ženidba između pravoslavca i katolkinje po pravoslavnom
obredu, u: Crkva na kamenu, 2 (2008.), 13-14.
KUTLEŠA Dražen, Mješovita ženidba između zapadnih kršćana i katolika, u: Crkva na
kamenu, 4 (2008.), 12-14.
35
KUTLEŠA Dražen, Mješovita ženidba u Katoličkoj Crkvi, u: Crkva na kamenu, 3 (2008.),
12-13.
KUTLEŠA Dražen, Ne/valjana krštenja primljena izvan Katoličke Crkve, u: Crkva na
kamenu, 1 (2007.), 12-13.
KUTLEŠA Dražen, Ne/zakonita i pozakonjena djeca, u: Crkva na kamenu, 10 (2007.), 1213.
KUTLEŠA Dražen, Nevaljanost privole zbog prisile, u: Crkva na kamenu, 12 (2010.), 19.
KUTLEŠA Dražen, Nevaljanost ženidbe zbog isključenja nekoga bitnog elementa i
svojstva, u: Crkva na kamenu, 1 (2008.), 13-14.
KUTLEŠA Dražen, Neznanje o bitnim elementima ženidbe, u: Crkva na kamenu, 6 (2010.),
13.
KUTLEŠA Dražen, Nove odredbe za ženidbu onih koji su formalnim činom istupili iz
Katoličke Crkve, u: Crkva na kamenu, 2 (2010.), 13-14.
KUTLEŠA Dražen, Odobrenje crkvene vlasti za tiskanje knjiga, u: Crkva na kamenu, 5
(2008.), 13-14.
KUTLEŠA Dražen, Općenito o dikasterijima Rimske kurije, u: Crkva na kamenu, 6 (2011.),
19-20.
KUTLEŠA Dražen, Oprosti I., u: Crkva na kamenu, 4 (2009.), 14-15.
KUTLEŠA Dražen, Oprosti II. – potpuni oprost, u: Crkva na kamenu, 5 (2009.), 14-15.
KUTLEŠA Dražen, Oprosti III. – djelomični oprosti, u: Crkva na kamenu, 6 (2009.), 13-14.
KUTLEŠA Dražen, Ordinarij i mjesni ordinarij, u: Crkva na kamenu, 10 (2008.), 13-14.
KUTLEŠA Dražen, Osobe nesposobne za sklapanje ženidbe zbog psihičkih razloga, u:
Crkva na kamenu, 4 (2010.), 19.
KUTLEŠA Dražen, Osobe nesposobne za sklapanje ženidbe, u: Crkva na kamenu, 6
(2007.), 12-13.
KUTLEŠA Dražen, Ovlast ispovijedanja ili jurisdikcija, u: Crkva na kamenu, 3 (2009.), 1416.
KUTLEŠA Dražen, Papinska tajna, u: Crkva na kamenu, 4 (2011.), 16-17.
KUTLEŠA Dražen, Papinski izaslanici, u: Crkva na kamenu, 7 (2007.), 12-13.
KUTLEŠA Dražen, Pohod apostolskim pragovima, u: Crkva na kamenu, 8-9 (2006.), 12-13.
KUTLEŠA Dražen, Postupak Katoličke Crkve s rastavljenima i razvedenima, u: Crkva na
kamenu, 11 (2007.), 13-14.
KUTLEŠA Dražen, Posvojenje djece, u: Crkva na kamenu, 3 (2006.), 14-15.
KUTLEŠA Dražen, Potrebne isprave kod sklapanja crkvene ženidbe, u: Crkva na kamenu,
6 (2008.), 12-14.
KUTLEŠA Dražen, Povlastica u „korist vjere“ (in favorem fidei), u: Crkva na kamenu, 12
(2008.), 13-14.
KUTLEŠA Dražen, Pravna zabluda, u: Crkva na kamenu, 10 (2010.), 18.
KUTLEŠA Dražen, Prijevara, u: Crkva na kamenu, 8-9 (2010.), 19.
KUTLEŠA Dražen, Primanje svete pričesti, u: Crkva na kamenu, 5 (2007.), 12-13.
KUTLEŠA Dražen, Privola i njezini nedostatci, u: Crkva na kamenu, 3 (2010.), 22-23.
KUTLEŠA Dražen, Psihički nedostatci koji priječe ženidbenu privolu, u: Crkva na
kamenu, 5 (2010.), 19.
36
KUTLEŠA Dražen, Rimska kurija, u: Crkva na kamenu, 5 (2011.), 19-20.
KUTLEŠA Dražen, Sakramentalne, legitimne i nevaljane ženidbe, u: Crkva na kamenu, 12
(2007.), 12-13.
KUTLEŠA Dražen, Sklapanje ženidbe pod uvjetom, u: Crkva na kamenu, 11 (2010.), 19-20.
KUTLEŠA Dražen, Skupno odrješenje, u: Crkva na kamenu, 7 (2008.), 13-14.
KUTLEŠA Dražen, Strah, u: Crkva na kamenu, 1 (2011.), 19.
KUTLEŠA Dražen, Sveta mjesta, u: Crkva na kamenu, 12 (2009.), 13-14.
KUTLEŠA Dražen, Tajno sklapanje ženidbe, u: Crkva na kamenu, 1 (2006.), 14-15.
KUTLEŠA Dražen, Vjernička društva, u: Crkva na kamenu, 2 (2011.), 19-20.
KUTLEŠA Dražen, Zabluda u osobi i osobini osobe, u: Crkva na kamenu, 7 (2010.), 19-20.
KUTLEŠA Dražen, Zakletva ili prisega, u: Crkva na kamenu, 11 (2009.), 13-14.
KUTLEŠA Dražen, Zapreka javne ćudorednosti, u: Crkva na kamenu, 12 (2006.), 12-13.
KUTLEŠA Dražen, Zapreka otmice i umaknuća, u: Crkva na kamenu, 6 (2006.), 12-13.
KUTLEŠA Dražen, Zapreka tazbine, odnosno svojte, u: Crkva na kamenu, 7 (2006.), 12-13.
KUTLEŠA Dražen, Zapreka zakonskoga srodstva, u: Crkva na kamenu, 10 (2006.), 12-13.
KUTLEŠA Dražen, Zapreka zločina, u: Crkva na kamenu, 3 (2007.), 12-13.
KUTLEŠA Dražen, Zavjeti, u: Crkva na kamenu, 10 (2009.), 13-14.
KUTLEŠA Dražen, Ženidbene zapreke, u: Crkva na kamenu, 4 (2006.), 12-13.
KUTLEŠA Dražen, Župa sklapanja ženidbe, u: Crkva na kamenu, 2 (2009.), 12-13.
LACH Josip, Primjena kanona 2314 C. Z. na konkretne slučajeve u sakramentu svete
pokore, u: Službeni vjesnik Nadbiskupije zagrebačke, 40 (1953.) 3, 8.
LAKOVIĆ Martina – ŠALKOVIĆ Josip, Predprocesne radnje za postupak proglašenja
ništavosti ženidbe, u: RAZNI AUTORI, Ništavost ženidbe: procesne i supstantivne
teme, Zbornik radova II. znanstvenog simpozija crkvenih pravnika s
međunarodnim sudjelovanjem, Josip Šalković (ur.), Zagreb, 2009., 277-292.
LAKOVIĆ Martina – ŽIVKOVIĆ Marija, Čimbenici zablude i prijevare u
kanonskopravnoj medicini, u: RAZNI AUTORI, Kanonsko pravo i medicina.
Izabrana pitanja, Zbornik radova VI. međunarodnog znanstvenog simpozija
crkvenih pravnika u Dubrovniku, 26. - 27. listopada 2012., Josip Šalković (ur.),
Zagreb, 2013., 109-130.
LANOVIĆ Mihajlo, Haške konvencije o ženidbenom pravu i naši zakoni, u: Bogoslovska
smotra, 4 (1913.) 1, 81-85.
LONČAR Pavao, Pometnuće kao reservat prije i poslije novoga Kodeksa, u: Bogoslovska
smotra, 11 (1923.) 3, 316-329.
LOZINA Duško - KLARIĆ Mirko, Hijerarhijsko uređenje Katoličke crkve, u: Zbornik
Pravnog fakulteta u Zagrebu, 53 (2003.) 1, 95-128.
MACAN Valerija, Franjo Herman: život i djelo, u: RAZNI AUTORI, Franjo Herman i
kodeks iz 1917. Suum cuique tribuere, Zbornik radova Znanstvenog simpozija s
međunarodnim sudjelovanjem prigodom 125. obljetnice rođenja Franje Hermana
(1882.) i 90. obljetnice proglašenja prvog Kodeksa kanonskog prava (1917.),
Nikola Škalabrin (ur.), Đakovo, 2008., 59-101.
37
MANDARIĆ Valentina, Pravni i organizacijski vid nastave vjeronauka, u: Boris
DRANDIĆ (ur.), Pravno-pedagoški priručnik za osnovne i srednje škole, Zagreb, 2011.,
162-168.
MANZANARES Julio, Sakramentalnost ženidbe između krštenih: je li svako sklapanje
ženidbe između krštenih nužno i sakrament?, u: Svesci, (2001.) 103-104, 31-44.
MANJGOTIĆ Josip, Crkveni zakonik o braku i obitelji, u: Riječki teološki časopis, 3 (1995.)
1, 29-37.
MANJGOTIĆ Josip, Mješovite ženidbe i ekumenizam. Pastoralno pravne implikacije, u:
Riječki teološki časopis, 9 (2001.) 2, 479-515.
MANJGOTIĆ Josip, Nova koncepcija općih odredaba, u: Bogoslovska smotra, 54 (1984.) 23, 255-265.
MANJGOTIĆ Josip, Rastava uz trajanje ženidbene veze (Kann. od 1151-1155). Novi
pristup i rješenja, u: Riječki teološki časopis, 8 (2000.) 2, 485-501.
MANJGOTIĆ Josip, Temeljne postavke i ustroj novog Zakonika, u: Svesci, (1983.) 51, 1724.
MANJGOTIĆ Josip, Ugovori između Svete Stolice i Republike Hrvatske, u: Riječki
teološki časopis, 10 (2002.) 2, 377-421.
MARKIĆ Tomislav, Poslijesaborska savjetodavna vijeća u biskupiji, u: Vrhbosnensia, 12
(2008.) 1, 51-68.
MARTINJAK Miroslav, Koncerti u crkvama i crkvene norme, u: Službeni vjesnik
Zagrebačke nadbiskupije, 86 (1999.) 1, 44-47.
MARTINJAK Miroslav, Procedura za dopuštanje koncerata u crkvama prema
dokumentu Kongregacije za božanski kult iz 1987. godine, u: Službeni vjesnik
Zagrebačke nadbiskupije, 94 (2007.) 3-4, 192-193.
MARUŠIĆ Josip, Kanonska poslušnost, u: Bogoslovska smotra, 5 (1914.) 2, 185-194.
MARUŠIĆ Josip, Ženidbe megju naravnim srodnicima, u: Bogoslovska smotra, 2 (1911.) 4,
372-384.
MATAUŠIĆ Mirko Juraj, Udruge u civilnom društvu i u Crkvi, u: Vjesnik Đakovačke i
Srijemske biskupije, 133 (2005.) 9, 695-700.
MATKOVIĆ-VLAŠIĆ Ljiljana, Žena u novom crkvenom Zakoniku, u: Bogoslovska smotra,
54 (1984.) 2-3, 429-431.
MENALO, Nikola, Javnost i tajnost obzirom na suce i druge procesne subjekte, u:
RAZNI AUTORI, Kanonsko pravo i medicina. Izabrana pitanja, Zbornik radova VI.
međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih pravnika u Dubrovniku, 26. - 27.
listopada 2012., Josip Šalković (ur.), Zagreb, 2013., 311-314.
MIĆAN Mato, Doktrinarni elementi tužbe za pokretanje parnice o ništavosti ženidbe, u:
RAZNI AUTORI, Ništavost ženidbe: procesne i supstantivne teme, Zbornik radova II.
znanstvenog simpozija crkvenih pravnika s međunarodnim sudjelovanjem, Josip
Šalković (ur.), Zagreb, 2009., 67-90.
MIĆAN Mato, Dušobrižništvo u zatvorima i bolnicama, u: Vjesnik Đakovačko-osječke
nadbiskupije i Srijemske biskupije, 137 (2009.) 9-10, 783-786.
MIĆAN Mato, Katolički celibat, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije, 135 (2007.) 7-8,
593-598.
38
MIĆAN Mato, Kažnjiva djela klerika protiv šeste Božje zapovjedi, u: Vjesnik Đakovačkoosječke nadbiskupije i Srijemske biskupije, 138 (2010.) 12, 975-984.
MIĆAN Mato, Kolokvij iz kanonskog prava, Brescia 5. – 9. lipnja 2006., u: Diacovensia, 17
(2006.) 1, 159-160.
MIĆAN Mato, Kriteriji za zapošljavanje i redovito honoriranje župnih suradnika, u:
Diacovensia, 15 (2005.) 1, 65-73.
MIĆAN Mato, Obveze i prava klerika, u. Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske
biskupije, 140 (2012.) 9, 675-680.
MIĆAN Mato, Odgoj i obrazovanje budućih svećenika, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske
biskupije, 134 (2006.) 10, 876-880.
MIĆAN Mato, Odnos Crkve prema vremenitim dobrima, u: Vjesnik Đakovačko-osječke
nadbiskupije i Srijemske biskupije, 136 (2008.) 11-12, 1001.
MIĆAN Mato, Povrat crkvenih matičnih knjiga i ostalih dokumenata oduzetih
Katoličkoj Crkvi, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije, 134 (2006.) 6, 527-533.
MIĆAN Mato, Pravna težina izjava i odluka Druge biskupijske sinode, u: Vjesnik
Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije, 137 (2009.) 2, 141-143.
MIĆAN Mato, Privatna vjernička društva (kann. 321-326), u: RAZNI AUTORI, Vjernici,
društva, pokreti, Zbornik radova IV. međunarodnog znanstvenog simpozija
crkvenih pravnika u Zagrebu, 29. – 30. listopada 2010., Josip Šalković (ur.),
Zagreb, 2011., 91-112.
MIĆAN Mato, Sakrament (krsta) krštenja, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i
Srijemske biskupije, 136 (2008.) 7-8, 671-674.
MIĆAN Mato, Slobodno zidarstvo ili masonerija-društvo koje rovari protiv Crkve?, u:
Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije, 131 (2003.) 3, 186-189.
MIĆAN Mato, Ugovor između Svete Stolice i RH o gospodarskim pitanjima, u: Vjesnik
Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije, 136 (2008.), 9-10, 811-812.
MIĆAN Mato, Vjernička društva i civilne udruge, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske
biskupije, 133 (2005.) 9, 700-703.
MIĆAN Mato, Vjernička društva i volonterstvo u svjetlu Zakonika kanonskoga prava, u:
Diacovensia, 19 (2009.) 1, 154-171.
MILOTIĆ Ivan, Pružanje pravne pomoći crkvenim sudovima u Republici Hrvatskoj –
razmatranja de lege ferenda, u: RAZNI AUTORI, Strukturalne pretpostavke sudske
vlasti u Crkvi, Zbornik radova V. međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih
pravnika u Zadru, 21. – 22. listopada 2011., Josip Šalković (ur.), Zagreb, 2012.,
137-165.
MILOTIĆ Ivan, Značenje tajni i osobnih podataka iz civilnopravnog područja u
kanonskom postupku, u: RAZNI AUTORI, Kanonsko pravo i medicina. Izabrana
pitanja, Zbornik radova VI. međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih
pravnika u Dubrovniku, 26. - 27. listopada 2012., Josip Šalković (ur.), Zagreb,
2013., 263-283.
MRŠE Marko, Psiho-fizička sposobnost za sveti red i redovništvo, u: RAZNI AUTORI,
Kanonsko pravo i medicina. Izabrana pitanja, Zbornik radova VI. međunarodnog
39
znanstvenog simpozija crkvenih pravnika u Dubrovniku, 26. - 27. listopada 2012.,
Josip Šalković (ur.), Zagreb, 2013., 215-246.
MUŽIĆ Josip, Laik u Crkvi danas i u nas, u: Crkva u svijetu, 21 (1986.) 1, 35-46.
Nacrt pravilnika međubiskupijskih sudova (priredio Josip Šalković), u: RAZNI
AUTORI, Strukturalne pretpostavke sudske vlasti u Crkvi, Zbornik radova V.
međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih pravnika u Zadru, 21. – 22.
listopada 2011., Josip Šalković (ur.), Zagreb, 2012., 184-206.
Nacrt taksovnika sudskih troškova i usluga (priredila Lucija Babić), u: RAZNI AUTORI,
Strukturalne pretpostavke sudske vlasti u Crkvi, Zbornik radova V. međunarodnog
znanstvenog simpozija crkvenih pravnika u Zadru, 21. – 22. listopada 2011., Josip
Šalković (ur.), Zagreb, 2012., 207-211.
NAGY Endre, Personalni sudovi, u: RAZNI AUTORI, Strukturalne pretpostavke sudske
vlasti u Crkvi, Zbornik radova V. međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih
pravnika u Zadru, 21. – 22. listopada 2011., Josip Šalković (ur.), Zagreb, 2012., 8190.
NEPOTPISANI TEKST, Crkveni Zakonik o služitelju sakramenta pokore, u: Službeni
vjesnik Nadbiskupije zagrebačke, 82 (1995.) 1, 27.
NEPOTPISANI TEKST, Djeca vanbračna. Prijavljivanje poroda te djece, u: Službeni
vjesnik Nadbiskupije zagrebačke, IV (1917.) 6, 75.
NEPOTPISANI TEKST, Istupi iz Katoličke Crkve, u: Službeni vjesnik Nadbiskupije
zagrebačke, 80 (1993.) 2, 61.
NEPOTPISANI TEKST, Iz kanonskog prava (o ženidbi), u: Službeni vjesnik Nadbiskupije
zagrebačke, 80 (1993.) 2, 65.
NEPOTPISANI TEKST, Iz kanonskog prava: o sanaciji civilne ženidbe u korijenu, u:
Službeni vjesnik Nadbiskupije zagrebačke, 82 (1995.) 5, 170.
NEPOTPISANI TEKST, Izuzetna ženidbena forma, u: Vjesnik biskupije đakovačke, III
(1950.) 3, 18-19.
NEPOTPISANI TEKST, Nadležan župnik za izvide prije vjenčanja, u: Vjesnik biskupije
đakovačke, V (1952.) 5, 69-72.
NEPOTPISANI TEKST, Nešto o patronatskom pravu, u: Katolički list, (1894.) 15.
NEPOTPISANI TEKST, Novo izmijenjeno izdanje Crkvenog zakonika, u: Vjesnik
biskupije đakovačke, I (1948.) 10, 114-115.
NEPOTPISANI TEKST, Parice matičnih knjiga, u: Službeni vjesnik Nadbiskupije zagrebačke,
82 (1995.) 1, 28.
NEPOTPISANI TEKST, Revizija Crkvenog zakonika, u: Službeni vjesnik Nadbiskupije
zagrebačke, 56 (1969.) 1, 89.
NEPOTPISANI TEKST, Reforma Crkvenog zakonika, u: Službeni vjesnik Nadbiskupije
zagrebačke, 57 (1970.) 5, 87.
NEPOTPISANI TEKST, Ukrjepljenje ženidbe u korjenu, u: Službeni vjesnik Nadbiskupije
zagrebačke, 53 (1966.) 1, 64-65.
NEPOTPISANI TEKST, Uloga prava u Crkvi (sažeci sa sastanka različitih stručnjaka u
Pitsburghu 8-10. X. 1966.), u: Svesci, (1967.) 6, 16-22.
40
NEPOTPISANI TEKST, Vlast ispovjednika obzirom na opraštanje od ženitbenih smetnji,
u: Vjesnik biskupije đakovačke, II (1949.) 2, 15-16.
NEPOTPISANI TEKST, Vodjenje matica vojnika poginulih u ratu, u: Službeni vjesnik
Nadbiskupije zagrebačke, III (1916.) 2, 29-30.
NEPOTPISANI TEKST, Ženidbena zapreka zločinstva radi preljuba s obećanjem
ženidbe, u: Vjesnik biskupije đakovačke, IV (1951.) 1, 9-11.
NEPOTPISANI TEKST, Župska spomenica i imovnici, u: Službeni vjesnik Nadbiskupije
zagrebačke, 80 (1993.) 4, 136.
NIKOLIĆ Jovo, Razvod braka u pravoslavnoj Crkvi, u: Bogoslovska smotra, 49 (1979.) 1-2,
181-185.
NOLA Karlo, »Bonum prolis« — Bitni dio ženidbe, u: Bogoslovska smotra, 36 (1966.) 1, 8993.
NOLA Karlo, Broj osoba za dvomisenje, u: Bogoslovska smotra, 36 (1966.) 1, 85-88.
NOLA Karlo, Kanonska forma po Papinom pismu »Matrimonia mixta«, u: Bogoslovska
smotra, 41 (1971.) 2-3, 239-243.
NOLA Karlo, Pometnuće (abortus) i ispovjednik, u: Bogoslovska smotra, 35 (1965.) 1, 7074.
NOLA Karlo, Vjerski odgoj djece iz »mješovitih ženidbi«, u: Bogoslovska smotra, 41
(1971.) 2-3, 244-249.
NUJIĆ Viktor, Formulacija dvojbe, u: RAZNI AUTORI, Ništavost ženidbe: procesne i
supstantivne teme, Zbornik radova II. znanstvenog simpozija crkvenih pravnika s
međunarodnim sudjelovanjem, Josip Šalković (ur.), Zagreb, 2009., 123-137.
Obrasci za sastavljanje spisa u Biskupijskim ili Eparhijskim istraživanjima u kauzama
svetih (priredili: Lucija Babić, Olja Barščevski i Ratko Radišić), u:
KONGREGACIJA ZA KAUZE SVETIH, Majka Svetaca. Uputa za provođenje
Biskupijskih ili Eparhijskih istraživanja u kauzama svetih, Zagreb, 2013., 144-173.
PALIĆ Viktor, Neki aspekti zakonske regulacije braka i obitelji, u: Vjesnik Đakovačkoosječke nadbiskupije i Srijemske biskupije, 141 (2013.) 11-12, 883-885.
PAPEŽ Viktor, Razrješenje nesakramentalne ženidbene veze „in favorem fidei“, u:
KARAMATIĆ Marko - SIKIRIĆ Miron – ŠARČEVIĆ Ivan (ur.), Magister
interpresque legis Ecclesiae, Sarajevo, 2006., 53-65.
PAZMAN Josip, Casus. O valjanosti mješovite ženidbe, u: Bogoslovska smotra, 7 (1916.) 3,
301-306.
PAZMAN Josip, Casus. Prodaja blagoslovljenih krunica, u: Bogoslovska smotra, 6 (1915.)
3, 289-291.
PAZMAN Josip, Codex iuris canonici, u: Bogoslovska smotra, 9 (1918.) 3, 254-265.
PAZMAN Josip, Codex iuris canonici (Nastavak), u: Bogoslovska smotra, 9 (1918.) 4, 345360.
PAZMAN Josip, Codex iuris canonici (Nastavak), u: Bogoslovska smotra, 10 (1919.) 1, 4756.
PAZMAN Josip, Codex iuris canonici (Nastavak), u: Bogoslovska smotra, 10 (1919.) 2, 130146.
PAZMAN Josip, Compositio Apostolica, u: Bogoslovska smotra, 1 (1910.) 1, 42-60.
41
PAZMAN Josip, Juridička bilješka: O celibatu, u: Bogoslovska smotra, 9 (1918.) 4, 369-372.
PAZMAN Josip, Odredbe sv. Stolice - Okružnica sv. Oca Pija X. o radničkom pitanju u
Njemačkoj; Oprost na molitvicu „Obsecro Te“ poslije sv. mise; Sv. misa, sv. krst,
sv. pričest u privatnim kućama; Sv. pričest na Uskrs u redovničkim crkvama;
Plaća kleru u Portugalskoj iz državne blagajne, u: Bogoslovska smotra, 4 (1913.) 1,
57-60.
PAZMAN Josip, Odredbe sv. Stolice: O dijeljenju sv. Euharistije u crkvi drugog obreda,
u: Bogoslovska smotra, 3 (1912.) 4, 429.
PAZMAN Josip, Povijest zakona o celibatu, u: Bogoslovska smotra, 10 (1919.) 1, 67-72.
PAŽIN Zvonko, Communicatio in sacris, u: Diacovensia, 21 (2013.) 4, 705-719.
PERIĆ Ratko, Ekumenizam u novom Zakoniku kanonskog prava, u: PERIĆ Ratko LACKO Michal, Dekret o ekumenizmu Unitatis redintegratio, Zagreb, 1987., 183-191.
PETRAK Marko, Lex civilis kao mjerodavno pravo za načine izbjegavanja suđenja
(kann. 1713-1716), u: RAZNI AUTORI, Posebni sudski postupci i postupanja, Zbornik
radova međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih pravnika u Lovranu 26. –
27. X. 2009., Josip Šalković (ur.), Zagreb, 2010., 151-162.
PETRAK Marko, Pravne regule mater semper certa est i pater is est quem nuptiae
demonstrant u suvremenom kontekstu, u: RAZNI AUTORI, Kanonsko pravo i
medicina. Izabrana pitanja, Zbornik radova VI. međunarodnog znanstvenog
simpozija crkvenih pravnika u Dubrovniku, 26. - 27. listopada 2012., Josip
Šalković (ur.), Zagreb, 2013., 181-189.
PETRAK Marko, Ustavnost sklapanja ženidbe na latinskom jeziku, u: RAZNI AUTORI,
Ništavost ženidbe: procesne i supstantivne teme, Zbornik radova II. znanstvenog
simpozija crkvenih pravnika s međunarodnim sudjelovanjem, Josip Šalković
(ur.), Zagreb, 2009., 139-152.
PETRAK Marko, Utrumque ius i suvremeni pravni sustavi, u: RAZNI AUTORI, Franjo
Herman i kodeks iz 1917. Suum cuique tribuere, Zbornik radova Znanstvenog
simpozija s međunarodnim sudjelovanjem prigodom 125. obljetnice rođenja
Franje Hermana (1882.) i 90. obljetnice proglašenja prvog Kodeksa kanonskog
prava (1917.), Nikola Škalabrin (ur.), Đakovo, 2008., 137-150.
Petrova povlastica – privilegium petrinum, u: Službeni vjesnik Nadbiskupije zagrebačke, 83
(1996.) 5, 164-165.
POSPIŠIL J. Viktor, Brakovi istočnih pravoslavaca sklopljeni izvan njihove Crkve, u:
Bogoslovska smotra, 42 (1972.) 2-3, 222-228.
PRANJIĆ Pero, Crkvena briga o bračno rastavljenima. Uloga i pomoć ženitbenih
sudova, u: Vrhbosnensia, XI (2007.) 2, 307-323.
PRANJIĆ Pero, Dekanat, dekan i dekanska služba u općem pravu Katoličke crkve, u:
Crkva u svijetu, 33 (1998.) 2, 122-133.
PRANJIĆ Pero, Dekanat, dekan i dekanska služba, u: Vrhbosna, 4 (1997.), 405-412.
PRANJIĆ Pero, Dijecezanski biskup – predvoditelj Krajevne Crkve, u: Vrhbosnensia, 12
(2008.), 29-50.
PRANJIĆ Pero, Dostojanstvo i nezamjenjivost žene, u: Vrhbosnensia, 2 (2011.), 309-336.
42
PRANJIĆ Pero, Narav postupka proglašenja ništavnosti ženidbe, u: RAZNI AUTORI,
Ništavost ženidbe: procesne i supstantivne teme, Zbornik radova II. znanstvenog
simpozija crkvenih pravnika s međunarodnim sudjelovanjem, Josip Šalković
(ur.), Zagreb, 2009., 13-35.
PRANJIĆ Pero, Odnos svećenika prema vremenitim dobrima u nauci Drugog
vatikanskog koncila, u: Crkva u svijetu, 27 (1992.) 1-2, 56-64.
PRANJIĆ Pero, Otpad od vjere i istup iz Crkve, u: Vrhbosna, 1 (1997.), 33-35.
PRANJIĆ Pero, Prava vjernika i župnika obzirom na groblja,u: Vrhbosna, 3 (2007.), 211215.
PRANJIĆ Pero, Supsidijarnost u crkvenom nauku i praksi, u: U službi riječi i Božjeg
naroda, zbornik radova o dr. Mati Zovkiću, Sarajevo, 2007., 981-995.
PRANJIĆ Pero, Svećenici i vremenita dobra prema Bibliji, u: Crkva u svijetu, 26 (1991.) 1,
36-47.
PRANJIĆ Pero, Svećenici i vremenita dobra. Povijesni pregled, u: Crkva u svijetu, 26
(1991.) 4, 266-276.
PRANJIĆ Pero, Svećenička oporuka, biblijsko – teološki, crkveno – pravni i praktični
pogledi, u: Vrhbosna, 2 (1992.), 104-110.
PRANJIĆ Pero, Svećenička oporuka: biblijsko-teološki, crkveno-pravni i praktični
pogledi, u: Crkva u svijetu, 28 (1993.) 1, 82-93.
PRANJIĆ Pero, Vjernici laici u crkvenim službama,u: Vrhbosnensia, 1 (2010.), 83-103.
PRANJIĆ Pero, Vrhbosanski kaptol u vrijeme Čedomila Čekade, u: RAZNI AUTORI,
Život u službi riječi - Čedomil Čekada, Marko Josipović i Mato Zovkić (ur.), Sarajevo,
1997., 59-71.
PUKEC Đuro, Postupak za proglašenje ženidaba nevaljanima, u: Bogoslovska smotra, 54
(1984.) 2-3, 414-419.
RADAN Mirjana, Medicinski i pravni izazovi metoda pomognute oplodnje (MPO), u:
RAZNI AUTORI, Kanonsko pravo i medicina. Izabrana pitanja, Zbornik radova VI.
međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih pravnika u Dubrovniku, 26. - 27.
listopada 2012., Josip Šalković (ur.), Zagreb, 2013., 191-213.
RADIČEVIĆ Lovro, Da li je župski patron dužan plaćati lukno?, u: Katolički list, (1931.)
17.
RADIČEVIĆ Lovro, O likvidaciji patronatskih odnosa, u: Katolički list, (1929.) 8.
RADIČEVIĆ Lovro, Otkup patronata naprama župi u Krapini, u: Katolički list, (1932.) 47.
RADIČEVIĆ Lovro, Otkup patronata po zakonu o likvidaciji agrarne reforme na
velikim posedima, u: Katolički list, (1931.) 42.
RADIĆ Ignacij, Kršćanski brak, u: Jeronimsko svijetlo, (1940.) 37, 1-27.
RADIŠIĆ Ratko, Društva s posebnim profilima, u: RAZNI AUTORI, Vjernici, društva,
pokreti, Zbornik radova IV. međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih
pravnika u Zagrebu, 29. – 30. listopada 2010., Josip Šalković (ur.), Zagreb, 2011.,
133-155.
RADIŠIĆ Ratko, Međubiskupijski sudovi u Zagrebu, u: RAZNI AUTORI, Strukturalne
pretpostavke sudske vlasti u Crkvi, Zbornik radova V. međunarodnog znanstvenog
43
simpozija crkvenih pravnika u Zadru, 21. – 22. listopada 2011., Josip Šalković
(ur.), Zagreb, 2012., 178-180.
RADIŠIĆ Ratko, Nove odredbe za postupke proglašavanje svetaca, u: RAZNI AUTORI,
Posebni sudski postupci i postupanja, Zbornik radova međunarodnog znanstvenog
simpozija crkvenih pravnika u Lovranu 26. – 27. X. 2009., Josip Šalković (ur.),
Zagreb, 2010., 277-296.
RADIŠIĆ Ratko, Posvećeni svjetovni život – kratak prikaz, u: Regnare Dei servire est –
Božje kraljevanje je služenje, Zbornik in memoriam fra Korneliju Šojatu, OFM (1938.
– 2006.), Mario Cifrak – Antica Nada Ćepulić (ur.), Zagreb, 2009., 234-243.
RAJKOVIĆ Ivan - ŠKALABRIN Nikola, Franjo Herman i Kodeks iz 1917., u: Vjesnik
Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije, 136 (2008.) 9-10, 848.
RAZUM Ružica, Pravna utemeljenost suradnje Katoličke Crkve u hrvatskom školstvu,
u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije, 136 (2008.) 9-10, 803806.
RAZUM Stjepan, Kako urediti župni arhiv, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije, 130
(2002.) 9, 544-547.
RAZUM Stjepan, Predstavljanje objavljenih hrvatskih prijevoda Zakonikâ, u: RAZNI
AUTORI, Franjo Herman i kodeks iz 1917. Suum cuique tribuere, Zbornik radova
Znanstvenog simpozija s međunarodnim sudjelovanjem prigodom 125. obljetnice
rođenja Franje Hermana (1882.) i 90. obljetnice proglašenja prvog Kodeksa
kanonskog prava (1917.), Nikola Škalabrin (ur.), Đakovo, 2008., 41-58.
REBIĆ Adalbert, Rasprave, u: Bogoslovska smotra, 54 (1984.) 2-3, 440-447.
REŠETAR Branka, Brak u vjerskom obliku, s učincima građanskog braka, u: RAZNI
AUTORI, Franjo Herman i kodeks iz 1917. Suum cuique tribuere, Zbornik radova
Znanstvenog simpozija s međunarodnim sudjelovanjem prigodom 125. obljetnice
rođenja Franje Hermana (1882.) i 90. obljetnice proglašenja prvog Kodeksa
kanonskog prava (1917.), Nikola Škalabrin (ur.), Đakovo, 2008., 267-288.
RUPČIĆ Ljudevit, Ženidbena nerazrješivost, u: Kateheza, (1983.) 1, 19-32.
RUSPINI Ivan Angelo, Bitna forma sklapanja braka, u: Bogoslovska smotra, 3 (1912.) 1, 6985.
RUSPINI Ivan Angelo, Crkveni ili građanski brak, u: Bogoslovska smotra, 14 (1926.) 3,
341-343.
RUSPINI Ivan Angelo, Crkveno-pravne bilješke, u: Bogoslovska smotra, 18 (1930.) 2, 225248.
RUSPINI Ivan Angelo, Haške konvencije o ženidbenom pravu i naši zakoni, u:
Bogoslovska smotra, 3 (1912.) 2, 199-201.
RUSPINI Ivan Angelo, Haške konvencije o ženidbenom pravu i naši zakoni, u:
Bogoslovska smotra, 3 (1912.) 3, 305-308.
RUSPINI Ivan Angelo, Haške konvencije o ženidbenom pravu i naši zakoni, u:
Bogoslovska smotra, 3 (1912.) 4, 435-440.
RUSPINI Ivan Angelo, Haške konvencije o ženidbenom pravu i naši zakoni, u:
Bogoslovska smotra, 4 (1913.) 2, 205-215.
44
RUSPINI Ivan Angelo, Ispovjednička vlast župnika, u: Bogoslovska smotra, 11 (1923.) 4,
451-452.
RUSPINI Ivan Angelo, Kanon 10. Zakonika i stečena prava, u: Bogoslovska smotra, 13
(1925.) 1, 59-68.
RUSPINI Ivan Angelo, Kanonička vizita b. M. Vrhovca iz godine 1792.-1794., u:
Bogoslovska smotra, 7 (1916.) 2, 107-120.
RUSPINI Ivan Angelo, Kanonička vizita b. M. Vrhovca iz godine 1792.-1794. (Nastavak),
u: Bogoslovska smotra, 7 (1916.) 3, 209-225.
RUSPINI Ivan Angelo, Kanonička vizita b. M. Vrhovca iz godine 1792.-1794. (Nastavak),
u: Bogoslovska smotra, 7 (1916.) 4, 321-349.
RUSPINI Ivan Angelo, Kanonička vizita b. M. Vrhovca iz godine 1792.-1794. (Nastavak),
u: Bogoslovska smotra, 8 (1917.) 1, 52-63.
RUSPINI Ivan Angelo, Kanonička vizita b. M. Vrhovca iz godine 1792.-1794. (Svršetak),
u: Bogoslovska smotra, 8 (1917.) 2, 105-120.
RUSPINI Ivan Angelo, Konkordat između Sv. Stolice i Austrijske Republike, u:
Bogoslovska smotra, 22 (1934.) 3, 243-253.
RUSPINI Ivan Angelo, Konkordat između Sv. Stolice i države Baden, u: Bogoslovska
smotra, 21 (1933.) 4, 308-311.
RUSPINI Ivan Angelo, Konkordat između sv. Stolice i Njemačkog Reich-a, u:
Bogoslovska smotra, 21 (1933.) 4, 312-319.
RUSPINI Ivan Angelo, Konkordat Jugoslavije s Vatikanom. Osvrt na istoimenu
raspravu dr. M. Lanovića, u: Bogoslovska smotra, 14 (1926.) 2, 181-191.
RUSPINI Ivan Angelo, Konstitucija Benedikta XIV. „Ad militantis“, (30.III.1742.) i
priziv, u: Bogoslovska smotra, 6 (1915.) 2, 131-148.
RUSPINI Ivan Angelo, Konstitucija Benedikta XIV. „Ad militantis“, (30.III.1742.) i priziv
(Nastavak), u: Bogoslovska smotra, 6 (1915.) 3, 217-227.
RUSPINI Ivan Angelo, Konstitucija Benedikta XIV. „Ad militantis“, (30.III.1742.) i priziv
(Svršetak), u: Bogoslovska smotra, 6 (1915.) 4, 314-340.
RUSPINI Ivan Angelo, Konstitucije zagrebačke sinode iz god. 1602., u: Bogoslovska
smotra, 9 (1918.) 1, 47-65.
RUSPINI Ivan Angelo, Konstitucije zagrebačke sinode iz god. 1602. (Nastavak), u:
Bogoslovska smotra, 9 (1918.) 2, 124-145.
RUSPINI Ivan Angelo, Krivična djela protiv braka, u: Bogoslovska smotra, 19 (1931.) 3,
257-267.
RUSPINI Ivan Angelo, Može li državni sekvestar vršiti patronatsko pravo?, u: Katolički
list, (1921.) 38.
RUSPINI Ivan Angelo, Nadležnost župnika za valjano prisustvovanje kod sklapanja
braka, u: Bogoslovska smotra, 5 (1914.) 2, 177-184.
RUSPINI Ivan Angelo, Novi konkordati, u: Bogoslovska smotra, 18 (1930.) 1, 105-119.
RUSPINI Ivan Angelo, Novi propisi sv. Stolice o univerzitetima i fakultetima crkvenih
nauka, u: Bogoslovska smotra, 19 (1931.) 4, 353-361.
RUSPINI Ivan Angelo, Nullum crimen, nulla poena, sine lege poenali, u: Bogoslovska
smotra, 11 (1923.) 1, 23-44.
45
RUSPINI Ivan Angelo, O smislu kanona 214. Zakonika, u: Bogoslovska smotra, 17 (1929.)
1, 1-13.
RUSPINI Ivan Angelo, Oprosna vlast župnika, svećenika i ispovjednika po kan. 10441045. Zakonika, u: Bogoslovska smotra, 14 (1926.) 3, 302-313.
RUSPINI Ivan Angelo, Patronat vjerozakonskih zaklada, u: Katolički list, (1928.) 27.
RUSPINI Ivan Angelo, Pontifikalna prava i nošenja naslovnih opata i prepošta, u:
Bogoslovska smotra, 3 (1912.) 2, 198-199.
RUSPINI Ivan Angelo, Predaja nadarbine, u: Bogoslovska smotra, 3 (1912.) 2, 201-202.
RUSPINI Ivan Angelo, Prijelaz s jednog katoličkog obreda na drugi, u: Bogoslovska
smotra, 4 (1913.) 4, 391-410.
RUSPINI Ivan Angelo, Propisi zakona o opraštanju javnih i tajnih ženidbenih smetnja, u:
Bogoslovska smotra, 16 (1928.) 4, 385-400.
RUSPINI Ivan Angelo, Prva sinoda nadbiskupije zagrebačke, u: Bogoslovska smotra, 13
(1925.) 3, 474-480.
RUSPINI Ivan Angelo, Skupna okružnica Ordinarija SHS od 23. Augusta 1923., u:
Bogoslovska smotra, 12 (1924.) 2, 137-143.
RUSPINI Ivan Angelo, Smisao kanona 1099. Zakonika, u: Bogoslovska smotra, 11 (1923.) 2,
182-197.
RUSPINI Ivan Angelo, Smisao kanona 1543. Zakonika, u: Bogoslovska smotra, 17 (1929.) 3,
217-230.
RUSPINI Ivan Angelo, Sporedne kazne krivičnog Zakonika, u: Bogoslovska smotra, 19
(1931.) 3, 279-285.
RUSPINI Ivan Angelo, Sudska nadležnost kongregacije S. Officii u vinkularnim
ženidbenim parnicama, u: Bogoslovska smotra, 16 (1928.) 2, 129-145.
RUSPINI Ivan Angelo, Uvjeti valjanog braka za katolika, u: Bogoslovska smotra, 3 (1912.)
4, 369-380.
RUSPINI Ivan Angelo, Uzroci, koji umanjuju kaznenu ubrojivost i njihov utjecaj na
kazne, u: Bogoslovska smotra, 15 (1927.) 3, 257-277.
RUSPINI Ivan Angelo, Važnija rješenja sv. Stolice u Acta Apostolicae Sedis god. 1933., u:
Bogoslovska smotra, 22 (1934.) 1, 94-95.
RUSPINI Ivan Angelo, Važnije odredbe i rješenja sv. Stolice u Acta Apostolicae Sedis g.
1925., u: Bogoslovska smotra, 14 (1926.) 1, 103-107.
RUSPINI Ivan Angelo, Važnije odredbe i rješenja sv. Stolice u Acta Apostolicae Sedis g.
1926., u: Bogoslovska smotra, 15 (1927.) 1, 52-58.
RUSPINI Ivan Angelo, Važnije odredbe i rješenja Sv. Stolice u Acta Apostolicae Sedis
god. 1927., u: Bogoslovska smotra, 16 (1928.) 2, 213-223.
RUSPINI Ivan Angelo, Važnije odredbe i rješenja Sv. Stolice u Acta Apostolicae Sedis g.
1928., u: Bogoslovska smotra, 17 (1929.) 1, 70-80.
RUSPINI Ivan Angelo, Važnije odredbe i rješenja Sv. Stolice u Acta Apostolicae Sedis
1930., u: Bogoslovska smotra, 19 (1931.) 1, 67-74.
RUSPINI Ivan Angelo, Važnije odredbe i rješenja sv. Stolice u acta Apostolicae sedis
1932., u: Bogoslovska smotra, 21 (1933.) 1, 17-22.
46
RUSPINI Ivan Angelo, Važnije odredbe i rješenja sv. Stolice u god. XVI. acta apostolica
sedis, u: Bogoslovska smotra, 13 (1925.) 1, 152-156.
RUSPINI Ivan Angelo, Važnije odredbe i rješenja sv. Stolice u XV. god. acta ap. sedis, u:
Bogoslovska smotra, 12 (1924.) 2, 244-248.
RUSPINI Ivan Angelo, Važnije odredbe i rješenja Svete Stolice u Acta Apostolicae Sedis
1929., u: Bogoslovska smotra, 18 (1930.) 1, 120-128.
RUSPINI Ivan Angelo, Važnije odredbe i rješenje sv. Stolice u Acta Apostolicae Sedis
1931., u: Bogoslovska smotra, 20 (1932.) 1, 71-80.
s. MARIJA, Žena i redovnica (pravni vid), preveo Križan Tomić, u: Svesci, (1984.) 53, 1420.
SAJE, Andrej, Savjetovanje i pokušaj pomirenja, u: RAZNI AUTORI, Ništavost ženidbe:
procesne i supstantivne teme, Zbornik radova II. znanstvenog simpozija crkvenih
pravnika s međunarodnim sudjelovanjem, Josip Šalković (ur.), Zagreb, 2009., 5766.
SCHÖCH Nikolaus, Ograničavanje potomstva i njegove posljedice za valjanost braka, u:
KARAMATIĆ Marko - SIKIRIĆ Miron – ŠARČEVIĆ Ivan (ur.), Magister
interpresque legis Ecclesiae, Sarajevo, 2006., 81-91.
SESAR Ivan, Istup iz Ustanove po isteku privremenih zavjeta, u: Hercegovina franciscana,
2 (2006.) 2, 55-64.
SESAR Ivan, Pravni vid sakramenta pokore, u: Službeni vjesnik biskupija Mostar-Duvno i
Trebinje-Mrkan, 2 (2011.), 151-159.
SIKIRIĆ Miron, Kanonski oblik sklapanja ženidbe, u: Bosna franciscana, 13 (2007.) 26, 2244.
SIKIRIĆ Miron, Karizma i institucija: odnos uzajamne imanentnosti i antinomije, u:
Bosna franciscana, 9 (2001.) 15, 44-52.
SIKIRIĆ Miron, Načela i bitne razlike Zakonika iz 1917. i 1983., u: RAZNI AUTORI,
Franjo Herman i kodeks iz 1917. Suum cuique tribuere, Zbornik radova Znanstvenog
simpozija s međunarodnim sudjelovanjem prigodom 125. obljetnice rođenja
Franje Hermana (1882.) i 90. obljetnice proglašenja prvog Kodeksa kanonskog
prava (1917.), Nikola Škalabrin (ur.), Đakovo, 2008., 151-185.
SIKIRIĆ Miron, O bitnim svojstvima kršćanskog braka, u: KARAMATIĆ Marko SIKIRIĆ Miron – ŠARČEVIĆ Ivan (ur.), Magister interpresque legis Ecclesiae,
Sarajevo, 2006., 41-52.
SIKIRIĆ Miron, O pluralizmu kultura i univerzalnosti prava, u: Jukić, 26/27
(1996/1997.), 154-166.
SIKIRIĆ Miron, Pokreti, udruge, zajednice - karizmatska 'neredovitost' i crkvena
normativnost, u: Bogoslovska smotra, 78 (2008.) 2, 285-301.
SIKIRIĆ Miron, Redovnički život i auktoritet njegovog porijekla i prava, u: Bosna
franciscana, 10 (2002.) 16, 39-47.
SIKIRIĆ Miron, Staro i novo pravo: uz 90. obljetnicu proglašenja prvog Zakonika
kanonskog prava (1917), u: Bosna franciscana, 16 (2008.). 28, 217-247.
SIMČIĆ Milan, Kakvo crkveno visoko školstvo omogućuju i potiču crkveni propisi, u:
Riječki teološki časopis, 5 (1997.) 2, 275-285.
47
SPRINGER Emil, O zamašaju dekreta Pija X. o sv. Pričesti, u: Obnovljeni život, 4 (1923.) 6,
351-355.
SRAKIĆ Marin, Crkveno zajedništvo među prezbiterima očitovano u pravičnosti i
solidarnosti, u: Diacovensia, 8 (2000.) 1, 149-171.
SRAKIĆ Marin, Fizionomija malog sjemeništa prema novijim crkvenim dokumentima,
u: Bogoslovska smotra, 50 (1980.) 1, 75-88.
SRAKIĆ Marin, Izgradnja partikularne Crkve: župna i biskupijska tijela, u: Diacovensia, 9
(2001.) 1, 81-93.
STAMM Heinz-Meinolf, Zaruke (desponsatio) i brak (matrimonium) u prvoj verziji
Decretum Gratiani, u: KARAMATIĆ Marko - SIKIRIĆ Miron – ŠARČEVIĆ Ivan
(ur.), Magister interpresque legis Ecclesiae, Sarajevo, 2006., 93-110.
STANIČIĆ Frane – OFAK Lana, Registracija vjerskih udruga i vjerskih zajednica u
svjetlu Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, u:
RAZNI AUTORI, Vjernici, društva, pokreti, Zbornik radova IV. međunarodnog
znanstvenog simpozija crkvenih pravnika u Zagrebu, 29. – 30. listopada 2010.,
Josip Šalković (ur.), Zagreb, 2011., 217-242.
SUDAR Pero, Crkveni Zakonik o župnoj katehezi, u: Kateheza, 8 (1986.) 3, 59-64.
SUDAR Pero, Kardinalska služba i čast u zakonodavstvu Crkve, u: RAZNI AUTORI,
Crtajte granice, ne precrtajte ljude, Marko Josipović - Mato Zovkić (ur.), SarajevoBol, 1995., 17-34.
SVAŽIĆ Emil, Elementi ništavnosti ženidbe: uloga župnika i pastoralnih suradnika, u:
Riječki teološki časopis, 16 (2008.) 1, 221-236.
SVAŽIĆ Emil, Interdijecezanski ženidbeni sud prvoga stupnja u Rijeci, u: RAZNI
AUTORI, Strukturalne pretpostavke sudske vlasti u Crkvi, Zbornik radova V.
međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih pravnika u Zadru, 21. – 22.
listopada 2011., Josip Šalković (ur.), Zagreb, 2012., 171-174.
SVAŽIĆ Emil, Javnost i tajnost kod objavljivanja spisa, u: RAZNI AUTORI, Kanonsko
pravo i medicina. Izabrana pitanja, Zbornik radova VI. međunarodnog znanstvenog
simpozija crkvenih pravnika u Dubrovniku, 26. - 27. listopada 2012., Josip
Šalković (ur.), Zagreb, 2013., 315-320.
SVAŽIĆ Emil, Kažnjiva djela, kaznene mjere i kazneni postupak u Crkvi, u: Riječki
teološki časopis, 38 (2012.) 2, 335-352.
SVAŽIĆ Emil, Parnice rastava ženidbenih drugova, u: RAZNI AUTORI, Posebni sudski
postupci i postupanja, Zbornik radova međunarodnog znanstvenog simpozija
crkvenih pravnika u Lovranu 26. – 27. X. 2009., Josip Šalković (ur.), Zagreb, 2010.,
45-55.
ŠAGI Bono Zvonimir, Župa i župnik u novom Kodeksu, u: Bogoslovska smotra, 54 (1984.)
2-3, 373-379.
ŠALKOVIĆ Josip, „Granice“ udruživanja, autonomija i ovisnost vjerničkih društava, u:
RAZNI AUTORI, Vjernici, društva, pokreti, Zbornik radova IV. međunarodnog
znanstvenog simpozija crkvenih pravnika u Zagrebu, 29. – 30. listopada 2010.,
Josip Šalković (ur.), Zagreb, 2011., 115-131.
48
ŠALKOVIĆ Josip, Doprinos Stjepana Kranjčića hrvatskoj kanonskoj tradiciji, u:
KRANJČIĆ Stjepan, Otkup pokroviteljstva, Zagreb, 2011., 257-272.
ŠALKOVIĆ Josip, Homoseksualnost: kontradikcija za svete redove i zavjete, u: Vjesnik
Đakovačke i Srijemske biskupije, 132 (2004.) 6, 466-469.
ŠALKOVIĆ Josip, Ispovijest vjere (kan. 833) - pravna zaštita crkvene zajednice, u:
Bogoslovska smotra, 81 (2011.) 2, 243-266.
ŠALKOVIĆ Josip, Javnost i tajnost, pravila i iznimke u votumu i presudi, u: RAZNI
AUTORI, Kanonsko pravo i medicina. Izabrana pitanja, Zbornik radova VI.
međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih pravnika u Dubrovniku, 26. - 27.
listopada 2012., Josip Šalković (ur.), Zagreb, 2013., 327-333.
ŠALKOVIĆ Josip, Kako se bira novi papa, u: Glas Koncila, 16 (1608), 2005., 11.
ŠALKOVIĆ Josip, Katolička sveučilišta (kann. 807-814), u: Bogoslovska smotra, 77 (2008.)
4, 807-838.
ŠALKOVIĆ Josip, Kažnjiva djela klerika protiv šeste Božje zapovijedi (kan. 1395), u:
Bogoslovska smotra, 79 (2009.) 2, 247-273.
ŠALKOVIĆ Josip, Kažnjiva djela protiv posebnih obveza (kann. 1392-1396), u: Riječki
teološki časopis, 38 (2012.) 2, 353-378.
ŠALKOVIĆ Josip, Komentar Zakonika i rječnik kanonskoga prava, u: RAZNI AUTORI,
Ništavost ženidbe: procesne i supstantivne teme, Zbornik radova II. znanstvenog
simpozija crkvenih pravnika s međunarodnim sudjelovanjem, Josip Šalković
(ur.), Zagreb, 2009., 237-244.
ŠALKOVIĆ Josip, Oblici pastoralnih jedinica u Zakoniku kanonskoga prava, u:
Bogoslovska smotra, 73 (2003.) 4, 833-859.
ŠALKOVIĆ Josip, Odredbe kanonskog prava o zaštiti od nasilja u obitelji, u: Nasilje nad
ženama. Teološko pastoralni izazovi, Božo Vuleta (ur.), Split, 2006.
ŠALKOVIĆ Josip, Otpadnik od vjere (kan. 1364), u: Bogoslovska smotra, 83 (2013.) 2, 189213.
ŠALKOVIĆ Josip, Pravilnik suda u kanonskoj znanosti i sudskoj praksi, u: RAZNI
AUTORI, Strukturalne pretpostavke sudske vlasti u Crkvi, Zbornik radova V.
međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih pravnika u Zadru, 21. – 22.
listopada 2011., Josip Šalković (ur.), Zagreb, 2012., 125-135.
ŠALKOVIĆ Josip, Pravni niz Studia canonica croatica za osobnu formaciju i pastoralno
djelovanje, u: Službeni vjesnik Zagrebačke nadbiskupije, 98 (2011) 5, 488-490.
ŠALKOVIĆ Josip, Pravni okvir katoličkog vjeronauka u javnim školama: aktualnosti i
perspektive, u: Ružica RAZUM (ur.), Vjeronauk nakon dvadeset godina: izazov Crkvi
i školi. Zbornik radova sa znanstvenog simpozija Vjeronauk nakon dvadeset godina:
izazov Crkvi i školi, Zagreb, 2011., 121-141.
ŠALKOVIĆ Josip, Prethodna istraga u kaznenom postupku, u: RAZNI AUTORI, Posebni
sudski postupci i postupanja, Zbornik radova međunarodnog znanstvenog
simpozija crkvenih pravnika u Lovranu 26. – 27. X. 2009., Josip Šalković (ur.),
Zagreb, 2010., 235-255.
ŠALKOVIĆ Josip, Primanje u puno zajedništvo Katoličke crkve, u: Bogoslovska smotra, 82
(2012.) 2, 399-426.
49
ŠALKOVIĆ Josip, Sudjelovanje vjernika laika u posvetiteljskoj službi Crkve (kan. 230),
u: Bogoslovska smotra, 74 (2004.) 1, 263-288.
ŠALKOVIĆ Josip, Suradnja laika u vlasti upravljanja, u: Bogoslovska smotra, 76 (2006.) 4,
1073-1106.
ŠALKOVIĆ Josip, Vjernici laici u naučiteljskoj službi Crkve, u: Bogoslovska smotra, 75
(2005.) 1, 315-342.
ŠALKOVIĆ Josip, Zakonik kanonskog prava - teološko-pravna sinteza Sabora, u:
Bogoslovska smotra, 75 (2005.) 3, 767-792.
ŠALKOVIĆ Josip, Zašto kanonsko pravo u Crkvi, u: RAZNI AUTORI, Franjo Herman i
kodeks iz 1917. Suum cuique tribuere, Zbornik radova Znanstvenog simpozija s
međunarodnim sudjelovanjem prigodom 125. obljetnice rođenja Franje Hermana
(1882.) i 90. obljetnice proglašenja prvog Kodeksa kanonskog prava (1917.),
Nikola Škalabrin (ur.), Đakovo, 2008., 11-40.
ŠANC Franjo, Izvor pravnog poretka, u: Obnovljeni život, 14 (1933.) 7, 289-298.
ŠANJEK Franjo, Kakve nam mogućnosti crkvenog visokog školstva nude Ugovori RH i
Svete Stolice, u: Riječki teološki časopis, 5 (1997.) 2, 295-301.
ŠEPER Franjo, Mješovite ženidbe između katolika i nekatoličkih kršćana, u: Službeni
vjesnik Nadbiskupije zagrebačke, 54 (1967.) 1, 28-29.
ŠEPER Franjo, Molbe za dispenziciju kod mješovitih ženidbi, u: Službeni vjesnik
Nadbiskupije zagrebačke, 51 (1964.) 1, 62.
ŠEPER Franjo, Priprava zaručnika za vjenčanje, u: Službeni vjesnik Nadbiskupije
zagrebačke, 44 (1957.) 1, 1-5.
ŠEPER Franjo, Vjerska pouka djece i mladeži, u: Službeni vjesnik Nadbiskupije zagrebačke,
43 (1956.) 6, 3-6.
ŠETKA Jeronim, Apostolska konstitucija o oprostima, u: Služba Božja, 7 (1967.) 2, 109121.
ŠIMRAK Janko, Brak podjakona poslije regjenja prema pravu Istočne crkve, u:
Bogoslovska smotra, 1 (1910.) 4, 369-380.
ŠIMUNOVIĆ Milan, Pastoralni vidici novog Zakonika s osobitim osvrtom na župsku
zajednicu, u: Svesci, (1983.) 51, 65-73.
ŠIPIĆ Šimun, Javno slavljenje sv. mise za preminulog kršćanina nekatolika, u: Služba
Božja, 16 (1976.) 4, 358-359.
ŠKALABRIN Nikola, Biskupijska kurija, u: Pravni vjesnik, 17 (2001.) 3-4, 299-309.
ŠKALABRIN Nikola, Biskupijska kurija, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije, 130
(2002.) 2, 101-105.
ŠKALABRIN Nikola, Biskupijska sinoda u Zakoniku kanonskog prava, u: Vjesnik
Đakovačke i Srijemske biskupije, 125 (1997.) 4, 225-230.
ŠKALABRIN Nikola, Biskupijska sinoda, u: Bogoslovska smotra, 69 (1999.) 1, 73-89.
ŠKALABRIN Nikola, Crkvena dobra, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije, 124 (1996.)
4, 215-219.
ŠKALABRIN Nikola, Crkvena zajednica i strukture suodgovornosti, u: Vjesnik Đakovačke
i Srijemske biskupije, 125 (1997.) 12, 779-784.
50
ŠKALABRIN Nikola, Crkvena zajednica i strukture suodgovornosti, u: Bogoslovska
smotra, 67 (1998.) 4, 461-472.
ŠKALABRIN Nikola, Da li je svaka ženidba sklopljena u Crkvi valjana?, u: Uspjeli brak
sretna obitelj. Radovi simpozija o pastoralu braka i obitelji u prvih deset godina u Đakovu,
28.-30. studenog 1988., Đakovo, 1989., 169-195.
ŠKALABRIN Nikola, Ekonomsko i pastoralno vijeće, u: Bogoslovska smotra, 70 (2000.) 1,
111-128.
ŠKALABRIN Nikola, Ekonomsko vijeće i ekonom, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske
biskupije, 130 (2002.) 5, 309-312.
ŠKALABRIN Nikola, Formalni čin otpada od Katoličke Crkve, u: RAZNI AUTORI,
Ništavost ženidbe: procesne i supstantivne teme, Zbornik radova II. znanstvenog
simpozija crkvenih pravnika s međunarodnim sudjelovanjem, Josip Šalković
(ur.), Zagreb, 2009., 197-215.
ŠKALABRIN Nikola, Generalni i biskupski vikari, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske
biskupije, 130 (2002.) 3, 164-168.
ŠKALABRIN Nikola, Kancelar i drugi bilježnici te arhivi, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske
biskupije, 130 (2002.) 4, 236-240.
ŠKALABRIN Nikola, Kanonički kaptoli, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije, 130
(2002.) 6, 375-380.
ŠKALABRIN Nikola, Kanonska ženidba s građanskim učincima, u: Vjesnik Đakovačke i
Srijemske biskupije, 125 (1997.) 3, 187-196.
ŠKALABRIN Nikola, Međubiskupijski sudovi zagrebačke metropolije, u: Vjesnik
Đakovačke i Srijemske biskupije, 128 (2000.) 4, 282-283.
ŠKALABRIN Nikola, Nabožne volje općenito i nabožne zaklade (kann. 1299-1310), u:
Bogoslovska smotra, 76 (2006.) 1, 201-221.
ŠKALABRIN Nikola, Pastoralno vijeće, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije, 130
(2002.) 7-8, 452-456.
ŠKALABRIN Nikola, Posljednje predaje kard. P. Felici o budućem Kodeksu, u: Vjesnik
Đakovačke biskupije, XXXV (CX) (1982.) 5, 93.
ŠKALABRIN Nikola, Postupak za oprost od tvrde a neizvršene ženidbe, u: RAZNI
AUTORI, Posebni sudski postupci i postupanja, Zbornik radova međunarodnog
znanstvenog simpozija crkvenih pravnika u Lovranu 26. – 27. X. 2009., Josip
Šalković (ur.), Zagreb, 2010., 57-88.
ŠKALABRIN Nikola, Prava i obveze manjina u svjetovnim i crkvenim dokumentima, u:
Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije, 124 (1996.) 3, 163-181.
ŠKALABRIN Nikola, Pravna pitanja u Glasniku/Vjesniku Đakovačke i Srijemske
biskupije, u: Diacovensia, 6 (1998.) 1, 163-187.
ŠKALABRIN Nikola, Pravni odnos između crkve i političke zajednice, u: Vjesnik
Đakovačke i Srijemske biskupije, 124 (1996.) 7-8, 407-421.
ŠKALABRIN Nikola, Pravni odnos između Crkve i političke zajednice, u: Pravni vjesnik
Pravnog fakulteta u Osijeku, 13 (1997.), 5-26.
ŠKALABRIN Nikola, Presveta euharistija (I), u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije,
133 (2005.) 3, 209-220.
51
ŠKALABRIN Nikola, Presveta euharistija (II), u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije,
133 (2005.) 7-8, 593-600.
ŠKALABRIN Nikola, Prezbiter i kanonske strukture u izgrađivanju partikularne Crkve
u: Diacovensia, 7 (1999.) 1, 125-167.
ŠKALABRIN Nikola, Prezbitersko vijeće i zbor savjetnika, u: Bogoslovska smotra, 71
(2002.) 4, 597-614.
ŠKALABRIN Nikola, Prilog za misno slavlje, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije,
130 (2002.) 1, 28-33.
ŠKALABRIN Nikola, Promulgacija Kodeksa kanonskog prava, u: Vjesnik Đakovačke
biskupije, XXXV (CX) (1982.) 3, 53-54.
ŠKALABRIN Nikola, Razrješenje nesakramentalnih ženidaba u prilog vjere, u: RAZNI
AUTORI, Franjo Herman i kodeks iz 1917. Suum cuique tribuere, Zbornik radova
Znanstvenog simpozija s međunarodnim sudjelovanjem prigodom 125. obljetnice
rođenja Franje Hermana (1882.) i 90. obljetnice proglašenja prvog Kodeksa
kanonskog prava (1917.), Nikola Škalabrin (ur.), Đakovo, 2008., 311-352.
ŠKALABRIN Nikola, Rektori crkava i kapelani, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije,
130 (2002.) 11, 684-693.
ŠKALABRIN Nikola, Sankcije u Crkvi, u: Bogoslovska smotra, 54 (1984.) 2-3, 322-336.
ŠKALABRIN Nikola, Stjecanje dobara, u: Bogoslovska smotra, 74 (2004.) 1, 233-262.
ŠKALABRIN Nikola, Studij kanonskog prava na Visokoj bogoslovnoj školi od 1806.
godine do danas, u: Pravni vjesnik, 13 (1997.) 3-4, 127-150.
ŠKALABRIN Nikola, Studij kanonskoga prava na VBŠ od 1806. do danas, u: Diacovensia,
4 (1996.) 1, 47-83.
ŠKALABRIN Nikola, Sveta mjesta i napose crkve, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske
biskupije, 131 (2003.) 2, 130-138.
ŠKALABRIN Nikola, Sveta mjesta i osobito crkve u kanonskom pravu, u: Bogoslovska
smotra, 73 (2003.) 4, 901-923.
ŠKALABRIN Nikola, Ugovori i napose otuđenje (kann. 1290-1298), u: Bogoslovska smotra,
76 (2006.) 1, 173-199.
ŠKALABRIN Nikola, Upravljanje dobrima, u: Bogoslovska smotra, 75 (2005.) 1, 343-379.
ŠKALABRIN Nikola, Uzdržavanje klera u Italiji, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije,
124 (1996.) 4, 241-246.
ŠKALABRIN Nikola, Vremenita crkvena dobra, u: Bogoslovska smotra, 74 (2004.) 1, 181199.
ŠKALABRIN Nikola, Zakonik o suodgovornosti na biskupijskoj i župnoj razini, u:
Diacovensia, 13 (2004.) 1, 35-54.
ŠKALABRIN Nikola, Ženidba i obitelj u kanonskom i partikularnom pravu, u: Vjesnik
Đakovačke i Srijemske biskupije, 131 (2003.) 6, 421-425.
ŠKALABRIN Nikola, Župe, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije, 130 (2002.) 9, 526535.
ŠKALABRIN Nikola, Župna vijeća u Zakoniku kanonskog prava, u: Vjesnik Đakovačke i
Srijemske biskupije, 43 (118) (1990.) 10, 170-171.
52
ŠKALABRIN Nikola, Župnici, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije, 130 (2002.) 10,
598-616.
ŠKALABRIN Nikola, Župni vikar, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije, 125 (1997.)
12, 784-786.
ŠKARICA Marin, Bogoslužne građevine u Zakoniku kanonskoga prava, u: Crkva u
svijetu, 37 (2002.) 3, 359-367.
ŠTENGL Ivan, Poremećaji hranjenja i sposobnost za sakrament ženidbe, u: Bogoslovska
smotra, 82 (2012.) 1, 15-42.
ŠTENGL Ivan, Psihopatologija religioznog doživljaja i kanonska ženidba, u: RAZNI
AUTORI, Kanonsko pravo i medicina. Izabrana pitanja, Zbornik radova VI.
međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih pravnika u Dubrovniku, 26. - 27.
listopada 2012., Josip Šalković (ur.), Zagreb, 2013., 131-179.
ŠTENGL Ivan, Seksualno zlostavljanje maloljetnika. Mogući profil pedofiliji sklone
osobnosti klerika, u: Bogoslovska smotra, 82 (2012.) 2, 339-367.
TAMARUT Anton, Novi Zakonik u odnosu na dosadašnji, u: Svesci, (1983.) 51, 7-17.
TAMARUT Anton, Sakrament pokore u novom Zakoniku, u: Bogoslovska smotra, 54
(1984.) 2-3, 420-428.
TOMIĆ Marko, Vrhbosanski nadbiskupski sud prvog stupnja u Sarajevu, u: RAZNI
AUTORI, Strukturalne pretpostavke sudske vlasti u Crkvi, Zbornik radova V.
međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih pravnika u Zadru, 21. – 22.
listopada 2011., Josip Šalković (ur.), Zagreb, 2012., 175-177.
TRESALTI Emilio, Svjetovni instituti i mjesna Crkva, u: Svesci, 2001., 100-106.
TUKARA Drago, Sud u Svetom pismu i u promišljanju crkvenih otaca, u: RAZNI
AUTORI, Strukturalne pretpostavke sudske vlasti u Crkvi, Zbornik radova V.
međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih pravnika u Zadru, 21. – 22.
listopada 2011., Josip Šalković (ur.), Zagreb, 2012., 9-25.
Tumač k Naputku za duhovne sudove u carevini Austrijskoj glede stvarih ženitbenih, u:
Katolički list, XXXVIII (1887.) 1, 5-7.
Tumač k Naputku za duhovne sudove u carevini Austrijskoj glede stvarih ženitbenih, u:
Katolički list, XXXVIII (1887.) 2, 13-15.
Tumač k Naputku za duhovne sudove u carevini Austrijskoj glede stvarih ženitbenih, u:
Katolički list, XXXVIII (1887.) 3, 20-22.
Tumač k Naputku za duhovne sudove u carevini Austrijskoj glede stvarih ženitbenih, u:
Katolički list, XXXVIII (1887.) 4, 27-30.
Tumač k Naputku za duhovne sudove u carevini Austrijskoj glede stvarih ženitbenih, u:
Katolički list, XXXVIII (1887.) 5, 36-39.
TYLŠER Ivan, Apostolska konstitucija „Poenitemini“, u: Bogoslovska smotra, 36 (1966.) 34, 593-599.
UZINIĆ Mate, Kršćanska vizija ženidbe: s posebnim osvrtom na presude o nevaljanosti
ženidbe, u: Poljica, 27 (2002.), 23-36.
UZINIĆ Mate, Ukrepljenje ženidbe (kann. 1156-1165), u: RAZNI AUTORI, Posebni sudski
postupci i postupanja, Zbornik radova međunarodnog znanstvenog simpozija
53
crkvenih pravnika u Lovranu 26. – 27. X. 2009., Josip Šalković (ur.), Zagreb, 2010.,
127-149.
VALKOVIĆ Marijan, Crkva i pravo, u: Bogoslovska smotra, 54 (1984.) 2-3, 215-233.
VALKOVIĆ Marijan, Problematika neuspjelih ženidbi. Razvedeni i civilno vjenčani, u:
Bogoslovska smotra, 49 (1979.) 1-2, 113-142.
VALKOVIĆ Marijan, Ženidba i obitelj između Crkve i države Hrvatske, u: RAZNI
AUTORI, Crkva i država u društvima u tranziciji, Zbornik radova s Međunarodnog
znanstvenog skupa – Split (27.-29. 4. 1995.), Ivan Grubišić (ur.), Split, 1997., 201223.
VEČKOVIĆ Stjepan, Obvezatnost općecrkvenih i krajevnih propisa o krštenju, u:
Bogoslovska smotra, 48 (1978.) 1-2, 104-107.
VOLOVIĆ Josip, Pojam naknade, u: Bogoslovska smotra, 11 (1923.) 3, 310-316.
VRANJIĆ Jure, Teritorijalni sudovi i parnice ništavosti ženidbe, u: RAZNI AUTORI,
Strukturalne pretpostavke sudske vlasti u Crkvi, Zbornik radova V. međunarodnog
znanstvenog simpozija crkvenih pravnika u Zadru, 21. – 22. listopada 2011., Josip
Šalković (ur.), Zagreb, 2012., 41-50.
VUČEMILO, Stjepan, Anđeo Dalla Costa (Izvadak iz disertacije), u: Sinjska Spomenica
(1715-1965), Sinj, 1965., 279-295.
VUKŠIĆ Tomo, Biskupijski dio kauze kanonizacije svetaca, u: Vrhbosnensia, 6 (2002.) 2,
325-351.
VUKŠIĆ Tomo, Communicatio in sacris u novom crkvenom zakoniku, u: Crkva u svijetu,
21 (1986.) 1, 269-280.
VUKŠIĆ Tomo, Država i religijske zajednice u Zakonu o slobodi vjere i pravnom
položaju Crkve i vjerskih zajednica u BiH, u: Vrhbosnensia, 9 (2005.) 1, 69-90.
VUKŠIĆ Tomo, Ekumenizam u Zakonicima Katoličke Crkve, u: RAZNI AUTORI, Franjo
Herman i kodeks iz 1917. Suum cuique tribuere, Zbornik radova Znanstvenog
simpozija s međunarodnim sudjelovanjem prigodom 125. obljetnice rođenja
Franje Hermana (1882.) i 90. obljetnice proglašenja prvog Kodeksa kanonskog
prava (1917.), Nikola Škalabrin (ur.), Đakovo, 2008., 237-265.
VUKŠIĆ Tomo, Mješovite ženidbe u katoličanstvu, pravoslavlju u islamu (I.). Pravno i
pastoralno pitanje u međuvjerskim odnosima, u: Crkva u svijetu, 42 (2007.) 1, 8195.
VUKŠIĆ Tomo, Mješovite ženidbe u katoličanstvu, pravoslavlju u islamu (II.). Pravno i
pastoralno pitanje u međuvjerskim odnosima, u: Crkva u svijetu, 42 (2007.) 2, 227242.
VUKŠIĆ Tomo, Najnoviji disciplinski dokumenti Svete Stolice o svećeničkom životu, u:
Službeni vjesnik biskupija Mostar-Duvno i Trebinje-Mrkan, 2 (2010.), 182-190.
VUKŠIĆ Tomo, Pravne vježbe na teološkim fakultetima, u: RAZNI AUTORI, Ništavost
ženidbe: procesne i supstantivne teme, Zbornik radova II. znanstvenog simpozija
crkvenih pravnika s međunarodnim sudjelovanjem, Josip Šalković (ur.), Zagreb,
2009., 225-236.
VUKŠIĆ Tomo, Pravni položaj Katoličke Crkve u BiH, u: Vjesnik Đakovačko-osječke
nadbiskupije i Srijemske biskupije, 136 (2008.) 9-10, 817-825.
54
VUKŠIĆ Tomo, Sloboda vjere i stabilnost multikonfesionalnog društva. Zakon o slobodi
vjere i pravnom položaju Crkava i vjerskih zajednica u BiH, u: Bogoljub
ŠIJAKOVIĆ (ur.), Pravni položaj crkava i vjerskih zajednica u Crnoj Gori danas, Nikšić,
2009., 86-111.
VUKŠIĆ Tomo, Svetogrđe prema katoličkoj teologiji i kanonskom pravu, u:
Vrhbosnensia, 5 (2001.) 2, 263-286.
VUKŠIĆ Tomo, Teme i način rada generalnih biskupskih sinoda (1967-2001.), u:
Vrhbosnensia, 10 (2006.), 49-78.
WEISGERBER Josip, Nerazrješivost ženidbe, u: Vjesnik Đakovačke biskupije, 24 (1971.) 5,
93-94.
WEISSGERBER Antun, Zakonoša kraljevstva (uz novi Codex iuris canonici), u: Vjesnik
Đakovačke biskupije, 36 (111) (1983.) 9, 156-159.
ZAGORAC Vladimir, Služba posvećivanja s osobitim osvrtom na sakramente inicijacije,
u: Bogoslovska smotra, 54 (1984.) 2-3, 278-298.
ZALBA Marcelino, Nezakonita bračna veza i sakramenti, u: Svesci, (1981.) 44, 54-60.
ZEBEC Mislav Stjepan, Kako osnovati i ustrojiti rad jedne laičke udruge: Iskustveni
prikaz, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije, 133 (2005.) 9, 703-707.
ZEC Slavko, Brak i obitelj u aktualnoj crkveno-pravnoj problematici, posebno u odnosu
na rastavljene, u: Riječki teološki časopis, 10 (2002.) 1, 41-57.
ZEC Slavko, Crkva u Hrvatskoj i crkveno pravo: stanje i perspektive, u: Bogoslovska
smotra, 81 (2011.) 2, 267-290.
ZEC Slavko, Crkveni sprovodi u Zakoniku kanonskog prava: kada i kome održati, a
kada i kome uskratiti?, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije, 124 (1996.) 1, 2729.
ZEC Slavko, Delikti u Crkvi, u: Riječki teološki časopis, 38 (2012.) 2, 241-242.
ZEC Slavko, Gubitak kleričkog staleža otpisom Apostolske Stolice (kan. 290, br. 3), u:
RAZNI AUTORI, Posebni sudski postupci i postupanja, Zbornik radova
međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih pravnika u Lovranu 26. – 27. X.
2009., Josip Šalković (ur.), Zagreb, 2010., 207-233.
ZEC Slavko, Homoseksualnost i kanonska prikladnost za klerički stalež prema uputi In
continuità, u: Bogoslovska smotra, 82 (2012.) 2, 369-397.
ZEC Slavko, Homoseksualnost i kanonska ženidba, u: Riječki teološki časopis, 15 (2007.) 1,
203-218
ZEC Slavko, Kanonsko viđenje župe i župnika u naputku „Prezbiter, pastir i vođa
župne zajednice“, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije, 132 (2004.) 4, 278-281.
ZEC Slavko, Osobe istospolnih sklonosti i kanonska ženidba, u: Vjesnik Đakovačke i
Srijemske biskupije, 132 (2004.) 6, 463-465.
ZEC Slavko, Osobe nesposobne za sklapanje ženidbe (kan. 1095, br. 1-3), u: RAZNI
AUTORI, Franjo Herman i Kodeks iz 1917. Suum cuique tribuere, Zbornik radova
Znanstvenog simpozija s međunarodnim sudjelovanjem prigodom 125. obljetnice
rođenja Franje Hermana (1882.) i 90. obljetnice proglašenja prvog Kodeksa
kanonskog prava (1917.), Nikola Škalabrin (ur.), Đakovo, 2008., 289-309.
55
ZEC Slavko, Ovisnost o drogama i sposobnost za kanonsku ženidbu, u: Crkva u svijetu,
43 (2008.) 2, 203-233.
ZEC Slavko, Ovlast za prisustvovanje kanonskim ženidbama, u: Vjesnik Đakovačke i
Srijemske biskupije, 123 (1995.) 11, 540-542.
ZEC Slavko, Parnice za proglašenje ništavnosti ženidbe na crkvenom ženidbenom sudu:
načela i postupak, u: Riječki teološki časopis, 16 (2008.) 1, 235-251
ZEC Slavko, Povrede crkvene stege i javnoga reda: tri posebne ovlasti Kongregacije za
kler, u: Riječki teološki časopis, 38 (2012.) 2, 379-402.
ZEC Slavko, Pravne pretpostavke za katolički odgoj i obrazovanje, u: Vjesnik Đakovačke i
Srijemske biskupije, 130 (2002.) 9, 489-492.
ZEC Slavko, Pravni temelj ekipnog pastoralnog rada, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske
biskupije, 125 (1997.) 6, 375-377.
ZEC Slavko, Pravni temelji prisutnosti i djelovanja Crkve u javnosti u Republici
Hrvatskoj, u: Riječki teološki časopis, 36 (2011.) 2, 387-412.
ZEC Slavko, Psiho-afektivna nezrelost i kanonska ženidba (kan. 1095, br. 2-3), u: RAZNI
AUTORI, Kanonsko pravo i medicina. Izabrana pitanja, Zbornik radova VI.
međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih pravnika u Dubrovniku, 26. - 27.
listopada 2012., Josip Šalković (ur.), Zagreb, 2013., 85-107.
ZEC Slavko, Sudovi Apostolske Stolice i parnice ništavnosti ženidbe, u: RAZNI
AUTORI, Strukturalne pretpostavke sudske vlasti u Crkvi, Zbornik radova V.
međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih pravnika u Zadru, 21. – 22.
listopada 2011., Josip Šalković (ur.), Zagreb, 2012., 51-80.
ZEC Slavko, Sudska mišljenja stručnjaka u kan. 1095, u: RAZNI AUTORI, Ništavost
ženidbe: procesne i supstantivne teme, Zbornik radova II. znanstvenog simpozija
crkvenih pravnika s međunarodnim sudjelovanjem, Josip Šalković (ur.), Zagreb,
2009., 171-196
ZEC Slavko, Svećenik služitelj euharistije - kanonsko-pravne odrednice, u: Riječki teološki
časopis, 35 (2010.) 1, 115-150.
ZEC Slavko, Tečajevi priprave za ženidbu – jesu li obvezatni?, u: Vjesnik Đakovačke i
Srijemske biskupije, 132 (2004.) 12, 935.
ZEC Slavko, Udruživanje vjernika: pravo i(li) karizma?, u: RAZNI AUTORI, Vjernici,
društva, pokreti, Zbornik radova IV. međunarodnog znanstvenog simpozija
crkvenih pravnika u Zagrebu, 29. – 30. listopada 2010., Josip Šalković (ur.),
Zagreb, 2011., 9-29.
ZEC Slavko, Volonterstvo u Crkvi u svjetlu Zakonika kanonskog prava, u: Vjesnik
Đakovačke i Srijemske biskupije, 129 (2001.) 4, 243-247.
ZEC Slavko, Zaručnici - ovisnici - (ne)sposobnost za ženidbu?, u: Vjesnik Đakovačke i
Srijemske biskupije, 129 (2001.) 11, 486-489.
ZEC Slavko, Zaštita od nasilnih čina u Zakoniku kanonskog prava, u: Riječki teološki
časopis, 16 (2008.) 2, 465-482
ZEC Slavko, Ženidba dvoje krštenih je sakrament (1), u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske
biskupije, 122 (1994.) 12, 372-375.
56
ZEC Slavko, Ženidba dvoje krštenih je sakrament (2), u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske
biskupije, 123 (1995.) 1, 13-18.
ZEC Slavko, Ženidbena privola i psihički život osobe. Psihološko-kanonska analiza
ženidbene privole, u: Bogoslovska smotra, 78 (2008.) 3, 651-680.
ZEC Slavko, Župnik u Zakoniku kanonskog prava, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske
biskupije, 128 (2000.) 2, 75-81.
ZEC Slavko, Župno pastoralno vijeće i Župno ekonomsko vijeće u Zakoniku kanonskog
prava, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije, 124 (1996.) 5, 271-274.
ŽIVKOVIĆ Andrija, Javno vrijeđanje svećenika, u: Bogoslovska smotra, 29 (1941.) 1, 68-71.
ŽIVKOVIĆ Andrija, Katolička sveučilišta, u: Bogoslovska smotra, 14 (1926.) 2, 234-235.
ŽIVKOVIĆ Andrija, Nadgrobni govori, u: Bogoslovska smotra, 29 (1941.) 2, 169-172.
ŽIVKOVIĆ Andrija, Papa Pijo XI o kršćanskom braku, u: Vjesnik župe sv. Marka, 1 (1931.)
2, 9-11.
ŽIVKOVIĆ Andrija, Pravo i pravda, u: Zlatno klasje (Zagreb), 1 (1938.) 1, 7-9.
ŽIVKOVIĆ Andrija, Svećeničke grobnice, u: Bogoslovska smotra, 30 (1942.) 2, 132-133.
ŽIVKOVIĆ Andrija, Važnije odredbe i rješenja Sv. Stolice objavljene u »Acta Apostolicae
Sedis« godine 1935., u: Bogoslovska smotra, 24 (1936.) 2, 185-188.
ŽIVKOVIĆ Andrija, Važnije odredbe i rješenja sv. Stolice u Acta Apostolicae Sedis 1936.,
u: Bogoslovska smotra, 25 (1937.) 2, 201-202.
c. Elektronički oblik
BABIĆ Lucija – BARŠČEVSKI Olja, Intervju sa kardinalom Velasiom de Paolisom, (25.
listopada
2012.),
u:
http://medjubiskupijski-sudzagreb.net/index.php?option=com_content&view=article&id=102:intervju-sakardinalom-velasiom-de-paolisom&catid=25&Itemid=131
BABIĆ Lucija – BARŠČEVSKI Olja, Kratki prikaz zadnjih izmjena odredaba o izboru
rimskog prvosvećenika, (20. veljače 2013.), u: http://medjubiskupijski-sudzagreb.net/index.php?option=com_content&view=article&id=121:kratki-prikazzadnjih-izmjena-odredaba-o-izboru-rimskogprvosveenika&catid=25&Itemid=131
BARŠČEVSKI Olja, Posebne zadaće branitelja veze u kan. 1095, (27. ožujka 2009.), u:
http://www.medjubiskupijski-sudzagreb.info/index.php?option=com_content&view=article&id=135:predavanjemr-olje-barscevski-na-otvaranju-sudske-godine-2009&catid=27&Itemid=151
BOZANIĆ Josip, Prigodna riječ na otvaranju sudske godine 2009., (27. ožujka 2009.), u:
http://www.medjubiskupijski-sudzagreb.info/index.php?option=com_content&view=article&id=134:prigodnarijec-kardinala-josipa-bozanica-na-otvaranju-sudske-godine2009&catid=27&Itemid=151
BOZANIĆ Josip, Prigodna riječ na otvaranju sudske godine 2010. (16. ožujka 2010.), u:
http://medjubiskupijski-sud57
zagreb.net/index.php?option=com_content&view=article&id=132:prigodnarijec-zagrebackog-nadbiskupa-kardinala-josipa-bozanica-na-otvaranju-sudskegodine-2010&catid=28&Itemid=150
BOZANIĆ Josip, Prigodna riječ na otvaranju sudske godine 2011., (24. veljače 2011.), u:
http://medjubiskupijski-sudzagreb.net/index.php?option=com_content&view=article&id=115:prigodna-rijena-otvaranju-sudske-godine-2011&catid=29&Itemid=149
BOZANIĆ Josip, Prigodna riječ na otvaranju sudske godine 2012., (14. ožujka 2012.), u:
http://medjubiskupijski-sudzagreb.net/index.php?option=com_content&view=article&id=113:prigodna-rijekardinala-josipa-bozania-na-otvaranju-sudske-godine2012&catid=30&Itemid=148
PAPA BENEDIKT XVI., Nagovor Svetog Oca Benedikta XVI. sudu Rimske rote
prigodom
otvaranja
sudske
godine,
(29.
siječnja
2010.)
u:
http://medjubiskupijski-sudzagreb.net/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=146
PAPA BENEDIKT XVI., Nagovor Svetog Oca Benedikta XVI. sudu Rimske rote
prigodom
otvaranja
sudske
godine,
(22.
siječnja
2011.)
u:
http://medjubiskupijski-sudzagreb.net/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=145
PAPA BENEDIKT XVI., Nagovor Svetog Oca Benedikta XVI. sudu Rimske rote
prigodom
otvaranja
sudske
godine,
(21.
siječnja
2012.)
u:
http://medjubiskupijski-sudzagreb.net/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=144
PAPA BENEDIKT XVI., Nagovor Svetog Oca Benedikta XVI. prigodom otvaranja
sudske godine suda Rimske rote (26. siječnja 2013.), u: http://medjubiskupijskisudzagreb.net/index.php?option=com_content&view=article&id=130&Itemid=143
RADAK IVANKOVIĆ Ivica, Utvrđivanje slobodnog stanja zaručnika
pripadnika latinske Crkve i pravoslavnih Crkava, (14. ožujka 2012.), u:
http://medjubiskupijski-sudzagreb.net/index.php?option=com_content&view=article&id=111:predavanjedr-ivice-ivankovia-radaka-na-otvaranju-sudske-godine2012&catid=30&Itemid=148
ŠALKOVIĆ Josip, Postupanje u slučaju odreknuća rimskog prvosvećenika, (12. veljače
2013.), u: http://www.kanonsko-pravo.info/index.php/download/postupanjeu-sluaju-odreknua-rimskog-prvosveenika/detail
ŠTENGL Ivan, Poremećaji hranjenja, anorexia i bulimia neurosae. Razlozi
kompromitirane sposobnosti preuzeti bračne i roditeljske dužnosti, (24. veljače
2011.),
u:
http://medjubiskupijski-sudzagreb.net/index.php?option=com_content&view=article&id=116:predavanjedoc-dr-ivana-tengla-na-otvaranju-sudske-godine-2011&catid=29&Itemid=149
58
VUKOVIĆ Tomislav, Intervju s Josipom Šalkovićem o kanonskim razlozima ništavosti
ženidbe,
(27.
travnja
2008.),
u:
http://www.glaskoncila.hr/index.php?option=com_php&Itemid=41&news_ID=14089
ZEC Slavko, Pastoralno-pravne odredbe o prilozima za mise (16. studenog 2011.), u:
http://www.zadarskanadbiskupija.hr/?p=6544
59
SADRŽAJ
I. IZVORI ......................................................................................................................... 2
II. LITERATURA ........................................................................................................ 133
a. Knjige ............................................................................................................... 133
b. Članci ............................................................................................................... 188
c. Elektronički oblik .............................................................................................. 57
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
491 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content