close

Enter

Log in using OpenID

Anex I - HE na Drini

embedDownload
Mješoviti Holding “ERS” MP a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d. Višegrad
Kompleks Andrićgrad – 73240 Višegrad
Broj nabavke: 05-K/15
BROJ PROTOKOLA: 04-02-71/15
BROJ JAVNE NABAVKE: 1171-7-1-5-3-7/15
Tenderski dokument za
JAVNU NABAVKU ROBA PUTEM KONKURENTSKOG ZAHTJEVA ZA
DOSTAVU PONUDA
Višegrad; januar 2015 god.
Broj nabavke: 05-K/15
SADRŽAJ
1.
POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ......................................................................................... 3
2.
INFORMACIJE O UGOVORNOM ORGANU (OPŠTI PODACI) ............................................... 4
3.
PREDMET NABAVKE (PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE) ........................................... 5
4.
INSTRUKCIJE ZA DOBAVLJAČE (PODACI O ZAHTJEVU ZA UČEŠĆE/PONUDI) ................... 9
NAČIN KOMUNIKACIJE SA DOBAVLJAČIMA ..................................................................................................9
PRIPREMA PONUDE ......................................................................................................................................9
POVJERLJIVOST ..........................................................................................................................................10
DOSTAVLJANJE PONUDA ...........................................................................................................................10
IZMJENA ILI POVLAČENJE PONUDA .......................................................................................................... 101
RAČUNANJE CIJENE ................................................................................................................................ 101
MJESTO, DATUM I VRIJEME PRIJEMA PONUDA .......................................................................................... 112
MJESTO, DATUM I VRIJEME OTVARANJA PONUDA.................................................................................... 122
PERIOD VAŽENJA PONUDA ...................................................................................................................... 124
5.
KVALIFIKACIJA .......................................................................................................................... 12
KRITERIJUMI ZA UČEŠĆE I POTREBNI DOKAZI .....................................................................................................
6. OCJENA PONUDA ........................................................................................................................ 155
KRITERIJUMI DODJELE UGOVORA ..............................................................................................................18
PREFERENCIJALNI TRETMAN DOMAĆEG (U SKLADU SA ODLUKOM O OBAVEZNOJ PRIMJENI
PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMAĆEG I ČLANOM 67. ZJN) ...............................................................16
ZABRANA PREGOVORA ........................................................................................................................... 168
NEPRIRODNO NISKE PONUDE................................................................................................................... 168
ISPRAVKE GREŠAKA I PROPUSTA ..................................................................................................................19
7.
INFORMACIJE O ZAŠTITI PRAVA DOBAVLJAČA ................................................................. 178
8.
POTPISIVANJE UGOVORA........................................................................................................ 18
9. INFORMACIJE O TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI .................................................................... 19
10. ANEKSI ........................................................................................................................................... 19
2
Broj nabavke: 05-K/15
1. POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
Ovim pozivom za dostavljanje ponuda, objavljenom na sajtu AJN BiH pod brojem
1171-7-1-5-3-7/15 dana 23.01.2015.godine ,pozivate se da dostavite ponudu u
konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda javne nabavke za nabavku
slijedećih roba: Odvodnik prenapona 420kV VH 4.
Procedura javne nabavke će se obaviti u skladu sa Zakonim o javnim
nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni list BiH“ broj 39/14 od
19.05.2014.godine), podzakonskim aktima koji su doneseni u skladu sa Zakonom i
ovom tenderskom dokumentacijom.
Da bi se kvalifikovali za dodjelu ugovora, ponuđači moraju zadovoljiti minimalne
uslove iz čl. 45 – 52 . Zakona o javnim nabavkama BiH, koji su detaljno opisani u
tački 5. tenderske dokumentacije.
Ponude se trebaju dostaviti na slijedeću adresu: Mješoviti Holding „ERS“ MP a.d.
Trebinje,ZP „Hidroelektrane na Drini“a.d. Višegrad, kompleks Andrićgrad, 73240
Višegrad.
Ponude se otvaraju u Višegradu, kompleks Andrićgrad, u prostorijama
preduzeća – sala za sastanke dana 11.02.2015.godine u 12.00 sati u prisustvu
ponuđača koji žele prisustvovati otvaranju ponuda.
Kriterij dodjele ugovora
Kriterij za dodjelu ugovora je : Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude.
Ugovor će se dodijeliti ponuđaču koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu
ponudu.
Svi dobavljači će biti obaviješteni o odluci ugovornog organa o rezultatu
postupka javne nabavke, u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke.
Postupak dodjele ugovora će se provesti u skladu sa Zakonom o javnim
nabavkama Bosne i Hercegovine ( u daljem tekstu : Zakon).
Žalbu može podnijeti svaki privredni subjekat koji ima ili je imao interes za dodjelu
ugovora o javnoj nabavci i koji učini vjerovatnim da je bila ili je mogla da bude
u konkretnom postupku javne nabavke prouzrokovana šteta zbog postupanja
ugovornog organa,a koje se u žalbi navodi kao povreda ovog zakona i
podzakonskih akata od strane ugovornog organa u postupku javne nabavke.
3
Broj nabavke: 05-K/15
2. INFORMACIJE O UGOVORNOM ORGANU (opšti podaci)
Ugovorni organ: Mješoviti Holding „ERS“a.d. Trebinje
ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d.
Višegrad,
Adresa: kompleks Andrićgrad,73240 Višegrad,Republika Srpska,BiH
Identifikacioni broj:4400497620000 ; PDV broj: 400497620000;
MB:01794949
Broj bankovnog računa: 5620060000255214 NLB Razvojna banka a.d.Banja Luka
Detaljna adresa za korespodenciju:
Telefon: centrala 00387 (0)58 635 200 ;direktor 00387 (0)58 635 200 ;komercijalna
služba 00387 (0)58 635 211;
Faks: 00387 (0)58 635 202
E-mail:[email protected]
Web stranica: www.henadrini.com
Lice/Lica koje/a je/su ovlašteno/a da vodi/e komunikaciju u ime ugovornog
organa sa dobavljačima:Brankica Trifković,ref.nabavki,00387 (0)58 635 211 za
opšti dio,a za tehnički dio:Mićo Plećić dipl.ing.elekt. telefon 00387 (0) 58 635 239.
Broj obavještenja na sajtu AJN BiH: 1171-7-1-5-3-7/15
Interni redni broj nabavke: 05-K/15
Nabavka je planirana planom nabavki za 2014.godinu pod brojem: 2.2.22.
Vrsta postupka: Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda sa objavom
Obavješetenja o nabavci.
Podjela na Lotove: Ne.
Vrsta ugovora:ugovor o javnoj nabavci roba.
Ugovorni organ nije predvidio zaključenje okvirnog sporazuma.
CPV cod:31216000-3
Po ovom tenderu nema privrednih subjekata koji su isključeni iz predmetne
nabavke.
2.1 Tenderska dokumentacija može se preuzeti do 06.02.2015 god do 15:00 h.
4
Broj nabavke: 05-K/15
3. PREDMET NABAVKE (podaci o predmetu javne nabavke)
3.1
Opis predmeta nabavke i kvalitet
METAL-OKSIDNI ODVODNIK PRENAPONA
Odvodnik se priključuje na dalekovodno uže AlFe 2×490/65, promjer vodiča 30,6
mm.
Isporuka uključuje:
 Broj jedinica kompletnog odvodnika: 3
 Brojač udara – pražnjenja, sa instrumentom za mjerenje struje curenja: 3
 Izolaciono postolje: 3
 Prsten za oblikovanje potencijala (corona ring): 3
 Pribor za montažu sva 3 odvodnika
 Atesti o izvršenim ispitivanjima
Tehnička specifikacija:
1. Klasa odvodnika kod struje dugog trajanja: 4
2. Klasa odvodnika na rasterećenje pritiska: A (40 kA-0,2 s)
3. Nominalna frekvencija: 50 Hz
4. Nazivni napon opreme: 400 kV
5. Radni napon odvodnika (Ur): 312 kV
6. Maksimalni neprekidni radni napon odvodnika: 250 kV
7. Nominalna struja pražnjenja: 20 kA
8. Maksimalni energetski kapacitet: minimum 9,6 kJ/kV Uc
9. Maksimalni preostali napon za struju 10kA (talasa 8/20)μs: 740 kV
10. Maksimalni preostali napon za struju 20kA (talasa 8/20)μs: 790 kV
11. Maksimalni preostali napon za sklopni talas sa vrhom od 45 μs:
a) za struju od 0,5 kA: 610 kV
b) za struju od 2 kA: 650 kV
12. Privremeni podnosivi napon za 10 s (Upp): 320 kV
13. Privremeni podnosivi napon za 1 s 1(Upp): 340 kV
14. Trajna pogonska struja kod Uc, do 1,35 ± 0,25 mA vršno
15. Uslovi rada odvodnika: teški
16. Konstrukcija:
1. Konstrukcija: bez iskrišta sa zaštitnom membranom
2. Spoljna izolacija: porcelan
3. Ukupna masa odvodnika: do 390 kg
4. Ukupna visina odvodnika: od 3900 mm do 4100 mm
5. Klizna staza: minimalno 9200 mm
5
Broj nabavke: 05-K/15
Skice:
6
Broj nabavke: 05-K/15
3.2
Mjesto dostavljanja roba:
Obzirom da je neophodno izvršiti ispitivanje predmetne robe u ispitnoj
laboratoriji, mjesto isporuke robe je: MH“ERS“MP a.d.Trebinje,ZD“Istraživačko
razvojni centar elektroenergetike“a.d.Istočno Sarajevo,Vuka Karadžića br.17.,uz
prisustvo stručne službe preduzeća ZP“Hidroelektrane na Drini“a.d.Višegrad.
3.3
Način plaćanja: Plaćanje fakture će se izvršiti u roku od 7 dana od dana isporuke
robe i ispostavljanja ispravne fakture
3.4 Rok isporuke robe: 90 dana od dana potpisivanja ugovora.
3.5 Ponuđačima nije dozvoljeno da dostavljaju alternativne ponude.
Jedan ponuđač može dostaviti ili samo osnovnu ponudu. Dostavljanje
osnovne i alternativne ponude, ili više alternativnih ponuda, od jednog
ponuđača, razlog je za odbijanje te ponude.
3.6 Ponuđačima je dozvoljeno podugovaranje.Ponuđači trebaju u ponudi
navesti da li i u kojem iznosu predviđaju sklapanje podugovora sa trećom
stranom.Ponuđač sa najuspješnijom ponudom ne smije, bez prethodne
saglasnosti ugovornog organa, sa trećom stranom sklapati podugovor ni
o jednom bitnom dijelu ugovora bez prethodnog pismenog odobrenja
ugovornog organa. Ugovorni organ će biti blagovremeno obaviješten,
prije sklapanja podugovora, o elementima ugovora za koje sklapa
podugovor i o identitetu podugovarača. Ugovorni organ će obavijestiti
ponuđača o svojoj odluci u roku od 15 (petnaest) dana od prijema
obavještenja o podugovaraču i navesti svoje razloge ukoliko odbija
odobriti takvu odluku. Ugovorni organ neće odobriti zaključenje ugovora
sa podugovaračem, ako on ne ispunjava uslove propisane čl. 45-52
Zakona.
U koliko ugovorni organ odobri podugovaranje,dobavljač kome je
dodjeljen ugovor dužan je prije početka realizacije podugovora dostaviti
ugovornom organu podugovor zaključen s podugovaračem,kao osnov za
neposredno plaćanje podugovaraču, i koji kao obavezne elemente mora
sadržavati sledeće:
a) Robu,
b) Predmet, količinu, vrijednost, mjesto i rok isporuke robe
c) Podatke o podugovaraču i to: naziv podugovarača, sjedište,
JIB/IDB, broj transakcijskog računa i naziv banke kod kojeg se vodi.
Dobavljač kojem je dodijeljen ugovor snosi punu odgovornost za
realizaciju ugovora.
7
Broj nabavke: 05-K/15
4. INSTRUKCIJE ZA DOBAVLJAČE (podaci o zahtjevu za učešće/ponudi)
Način komunikacije sa dobavljačima
4.1 Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespodencije) između
ugovornog organa i ponuđača treba se voditi u pisanoj formi, na način
da se ista dostavlja poštom ili lično na adresu navedenu u tenderskoj
dokumentaciji.
4.2 Posebno, komunikacija i razmjena informacija će se vršiti putem faksa
00387 (0)58 635 202, uz obavezu da se ista proslijedi i poštom prije isteka
roka utvrđenog za dostavu informacija, odnosno ponude.
Priprema ponude
4.3 Ponuđači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijima koji su
utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa
ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive.
4.4 Ponuđači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja
njihovih ponuda. Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuđača u
postupku nadmetanja.
4.5 Ponuda i svi dokumenti i korespodencija u vezi sa ponudom između
dobavljača i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od
službenih jezika u Bosni i Hercegovini.
4.6 Original i sve kopije ponude trebaju biti otkucani ili napisani neizbrisivom
tintom. Ponuda se izrađuje na način da čini cijelinu,čvrsto se uvezuje
tako da onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.Stranice
ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice.
Sve dopune i izmjene ponude moraju biti čitljive i parafirane od
ovlaštenih lica. Osim toga, u slučaju da ponude dostavljaju grupe
ponuđača, uz ponudu se mora dostaviti i punomoć kojom se navedena
lica ovlašćuju da predstavljaju grupu ponuđača u toku postupka
nabavke (punomoć može također sadržavati i ovlaštenje za potpisivanje
ugovora).
8
Broj nabavke: 05-K/15
4.7 Ponuda treba sadržavati slijedeće dokumente:
a) Obrazac za dostavljanje ponude, popunjen u skladu sa šemom
koja je data u aneksu 2 tenderske dokumentacije;
b) Obrazac za cijenu ponude, popunjen u skladu sa šemom koja je
data u aneksu 3 tenderske dokumentacije;
c) Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. ZJN popunjena u skladu sa
šemom koja je data u aneksu 4 tenderske dokumentacije;
d) Izjava iz člana 52. ZJN popunjena u skladu sa šemom koja je data
u aneksu 5 tenderske dokumentacije;
e) Uvjerenje(atest)nadležne institucije ili agencije za kontrolu kvaliteta
f) Obrazac povjerljive informacije popunjen u skladu sa šemom koja
je data u aneksu 6 tenderske dokumentacije;
g) Nacrt ugovora potpisan i ovjeren iz aneksa 7 tenderske
dokumentacije;
h) Dokumenta iz tačke 5.3.1 pod a),5.3.2 tačke 1),2) i 3).
Svaki dobavljač može dostaviti samo jednu ponudu. Nije dozvoljeno da
dobavljači dostave više modaliteta ponude, niti više modaliteta za
podkriterijume kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude.
Povjerljivost
4.8
Član 11. Zakona navodi da:
Povjerljivim podacima ne mogu se smatrati: ukupne i pojedinačne cijene
iskazane u ponudi, predmet nabavke, odnosno ponuđena roba, od kojeg
zavisi poređenje s tehničkom specifikacijom i ocjena da li je određeni
ponuđač ponudio robu, u skladu s tehničkom specifikacijom, potvrde,
uvjerenja od kojih zavisi kvalifikacija vezana za ličnu situaciju
kandidata/ponuđača.
“Povjerljive informacije koje su sadržane u bilo kojoj ponudi, koje se
odnose na komercijalne, finansijske ili tehničke informacije ili poslovne
tajne ili know how učesnika tendera, ne smiju se ni pod kojim uslovima
otkrivati bilo kom licu koje nije zvanično uključeno u postupak nabavke”.
9
Broj nabavke: 05-K/15
Ugovorni organ pretpostavlja da nisu sve informacije koje ponuđači
dostave potpuno povjerljive. Neke informacije – uključujući i komercijalne,
finansijske ili tehničke i know how će već biti javne ili će, u budućnosti,
postati javno znanje.
Ugovorni organ zahtijeva od ponuđača da u ponudi navedu koje
informacije se moraju smatrati povjerljivim, po kojoj osnovi se smatraju
povjerljivim i koliko dugo će biti povjerljive. Cijena ponude se ne smatra
povjerljivom ni u jednom slučaju.
Ponuđači moraju napraviti spisak (popunjen po šemi koja se nalazi u
(aneksu 6) informacija koje bi se trebale smatrati povjerljivim.
Dostavljanje ponuda
4.09 Ponuđači će dostaviti jednu ponudu u originalu i 1 (jednu) kopiju na
kojima će čitko napisati: “ORIGINAL PONUDA” i “KOPIJA PONUDE”.
Ponuda i njene kopije sa pečatom i potpisom trebaju biti zapečaćene u
jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom ponuđača, na kojoj će
pisati slijedeće riječi: “Ponuda za dostavljanje / naziv roba – ne otvarati do
11.02.2015 godine, 12.00 časova”.
Izmjena ili povlačenje ponuda
4.10 Ponuđači mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se
izmjene ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje
ponuda. Ugovorni organ mora biti obaviješten u pisanoj formi i o
izmjenama i o povlačenju ponude. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi
izjava dobavljača treba pisati slijedeće: “IZMJENA PONUDE” ili
“POVLAČENJE PONUDE”.
Računanje cijene
4.11 Ponuđač treba popuniti obrazac za dostavljanje ponude i obrazac za
cijenu ponude koji se nalaze u prilogu ove tenderske dokumentacije, uz
naznaku roba koje će biti dostavljene, zemlju njihovog porijekla, količinu i
cijenu.
4.12 Sve cijene trebaju biti navedene u KM, neuključujući PDV. Izuzetno, ako je
tenderskom dokumentacijom omogućeno da se cijene navode i u drugoj
valuti, navedeni iznos će se preračunati u KM po kursu koji utvrđuje
10
Broj nabavke: 05-K/15
Centralna banka Bosne i Hercegovine na dan otvaranja ponuda i zadržati
po istom kursu sve do isteka perioda važenja ponude.
4.13 Ponuđač će navesti u rasporedu cijena jediničnu cijenu (tamo gdje to
odgovara) i ukupan iznos ponude za robe koje se nude.
4.14 Ponuđena cijena roba treba uključivati sve obaveze vezane za tu robu, a
naročito:
a) sve carinske obaveze ili poreze na uvoz i prodaju ili druge
poreze koji su već plaćeni ili koji se mogu platiti na
komponente i sirovine koje se koriste u proizvodnji ili sastavljanju
roba;
b) sve carinske obaveze ili poreze na uvoz i prodaju ili druge
poreze koji su već plaćeni na direktno uvezene komponente
koje se nalaze ili će se nalaziti u toj robi;
c) sve pripadajuće indirektne poreze, poreze na prodaju i druge
slične poreze na gotove proizvode koji će se trebati platiti u
Bosni i Hercegovini, ako ovaj ugovor bude dodjeljen;
d) cijenu prijevoza;
e) osiguranje;
f) cijenu popratnih (dodatnih) usluga navedenih u TD;
g) drugi troškovi, osim PDV-a.
4.15 Cijena koju navede ponuđač neće se mijenjati u toku izvršenja ugovora i
ne podliježe bilo kakvim promjenama, ukoliko nije drugačije određeno u
tenderskoj dokumentaciji. Ugovorni organ će kao neprihvatljivu odbiti onu
ponudu koja sadrži cijenu koja se može prilagođavati, a koja nije u skladu
sa ovim stavom.
Mjesto, datum i vrijeme prijema ponuda
4.16 Ponude se trebaju dostaviti na slijedeću adresu:
Mješoviti Holding „ERS” a.d. Trebinje MP ZP”Hidroelektrane na Drini”a.d.
Višegrad,kompleks Andrićgrad,73240 Višegrad.
11
Broj nabavke: 05-K/15
4.17 Rok za dostavljanje ponuda ističe 11.02.2015. godine u 11.30 časova.
Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene
ponuđaču neotvorene.
Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda
4.18 Javno otvaranje ponuda će se održati 11.02.2015.godine u 12.00 časova,
u prostorijama ugovornog organa, kompleks Andrićgrad - sala za
sastanke. Ponuđači ili njihovi predstavnici mogu prisustvovati otvaranju
ponuda. Informacije koje se iskažu u toku javnog otvaranja ponuda će se
dostaviti svim ponuđačima koji su u roku dostavili ponude.
Period važenja ponuda
4.19 Ponude moraju važiti 120 dana, računajući od isteka roka za dostavljanje
ponuda. Sve dok ne istekne period važenja ponuda, ugovorni organ ima
pravo da traži od ponuđača u pisanoj formi da produže period važenja
njihovih ponuda do određenog datuma. Ponuđači mogu odbiti takav
zahtjev. Ponuđač koji pristane da produži period važenja svoje ponude i o
tome u pisanoj formi obavijesti ugovorni organ, produžit će period važenja
ponude. Ponuda se ne smije mijenjati. Ako Ponuđač ne odgovori na
zahtjev ugovornog organa u vezi sa produženjem perioda važenja
ponude, smatrat će se da je ponuđač odbio zahtjev ugovornog organa. U
tom slučaju ugovorni organ odbacuje ponudu.
Ukoliko ponuđač u ponudi ne navede rok važenja ponude,onda se smatra
da je rok važenja ponude onaj koji je naveden u tenderskoj dokumentaciji.
U slučaju da je period važenja ponude kraći od od roka navedenog u
tenderskoj dokumentaciji,ugovorni organ će odbiti takvu ponudu u skladu
sa članom 60.stav(1)Zakona.
5. KVALIFIKACIJA
1. Minimalni uslovi za učešće i potrebni dokazi
5.1 U skladu sa čl. 45 – 52. Zakona, dobavljači trebaju ispunjavati slijedeće
uslove:
a) da nema smetnji za njihovo učešće u smislu odredbe člana 45.
Zakona;
12
Broj nabavke: 05-K/15
b) da imaju pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da su
registrovani u relevantnim profesionalnim ili trgovačkim registrima
u smislu odredbe člana 46;
c) da njihova tehnička i profesionalna sposobnost garantuje uspješnu
realizaciju ugovora u smislu člana 49.
d) da nema smetnji za njihovo učešće u smislu odredbi člana 52. Stav
(1).
5.2 U skladu sa članom 45. Zakona o javnim nabavkama, ponuda ili zahtjev
za učešće će se odbaciti ako:
a) ponuđač nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem penzionog i
invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa
važećim propisima u BiH ili propisima zemlje u kojoj je registrovan;
b) ponuđač nije ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i
indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u BiH ili zemlji u
kojoj je registrovan.
5.2.1 Ponuđač u svrhu dokaza o ispunjavanju gore navedenih kvalifikacionih
uslova dužan je dostaviti izjavu ovjerenu kod nadležnog organa, u formi i
na način koji propisuje AJN podzakonskim aktom (aneks 4 tenderske
dokumentacije).Za ponuđače čije je sjedište izvan Bosne i Hercegovine
ne traži se posebna nadovjera dokumenata.
Ponuđač kojem bude dodijeljen ugovor obavezan je dostaviti sljedeće
dokumente kojima će potvrditi da se gore navedeni kvalifikacioni uslovi
ne odnose na njega:
a) Uvjerenja nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je
kandidat/ponuđač izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na
doprinose za penziono i invalidsko osiguranje i zdravstveno
osiguranje;
b) Uvjerenja nadležnih institucija da je kandidati/ponuđač izmirio
dospjele obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih
poreza.
Kao dokaz ispunjavanja gore navedenih kvalifikacionih uslova definisanih
u tačkama c) i d) prihvata se i sporazum ponuđača sa nadležnim
poreskim institucijama o reprogramiranom, odnosno odgođenom
plaćanju obaveza ponuđača po osnovu poreza i doprinosa i indirektinih
poreza, uz potvrdu poreskih organa da ponuđač u predviđenoj dinamici
izmiruje svoje reprogramirane obaveze.
13
Broj nabavke: 05-K/15
Rok za dostavljanje tražene dokumentacije je 5 /pet/dana od prijema
Obavještenja i Odluke o izboru najuspješnijeg dobavljača.
5.2.2
Dokumenti ili uvjerenja navedena u tački 5.2.1 ne smiju biti stariji od 3 mjeseca,
računajući od trenutka dostavljanja ponude. Dokazi koji se zahtijevaju moraju biti
originali ili ovjerene kopije.
5.3.1 U skladu sa članom 46.ZJN BiH,sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
ponuđači su obavezni ispuniti sledeće uslove:
a) da su registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke.
5.3.2 Dokazi koji se zahtjevaju:
a) kao dokaz dostaviti ovjerenu kopiju/ovjerenu kod nadležne institucije/ izvoda o
registraciji u relevantnim profesionalnim ili drugim registrima zemlje u kojoj su
registrovani ili da osiguraju posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se
dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost,koja je u vezi sa
predmetom nabavke.
Ugovorni organ zahtijeva da se dostavi i:
1) Poreski i identifikacioni broj
2) Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodatu vrijednost
3) Naziv banke i broj bankovnog računa
Navedeni dokumenti
kopije.
5.6
iz tačke 5.3.2
pod 1);2) i 3)dostavljaju se kao obične
Što se tiče tehničke i profesionalne sposobnosti, u skladu sa članom 49. Zakona o
javnim nabavkama, ponuđači trebaju ispuniti slijedeće minimalne uslove:
e) posjeduje uvjerenje koje izdaje nadležna institucija ili agencija za kontrolu
kvaliteta, a kojim se potvrđuje da kvalitet isporučene robe odgovara
kvalitetu robe koja se traži u ovoj TD.
Kao dokaz Ugovorni organ zahtijeva :
Izjavu ponuđača da će uz isporučenu robu dostaviti i tražene ateste.
5.7 Ako je period od registracije/osnivanja ponuđača kraći od perioda za koji
ugovorni organ zahtijeva izjave i dokumente koji se odnose na ekonomsko i
finansijsko stanje i tehničku i profesionalnu sposobnost ponuđača, ponuđač
treba dostaviti dokumente samo za period od svoje registracije/osnivanja.
14
Broj nabavke: 05-K/15
5.8
U slučaju da zahtjeve dostavljaju grupe ponuđača, ugovorni organ će prilikom
ocjene stepena u kojem su ispunjeni kriteriji utvrđeni u tenderskoj dokumentaciji,
uzeti u obzir finansijsko stanje, kvalifikacije i tehničku i profesionalnu sposobnost
članova grupe ponuđača. Stoga, članovi grupe ponuđača mogu dostaviti
jedan paket dokumenata koji su navedeni u tački 6 tenderske dokumentacije i
izjave u vezi sa predmetom nabavke. Dokumenti koji su navedeni pod tačkom 6
moraju se posebno pripremiti za svakog člana grupe ponuđača.
5.9
U slučaju ozbiljne sumnje u pogledu autentičnosti ili čitljivosti kopije, ugovorni
organ može zahtijevati da se dostave dokumenti u originalu.
5.10 U skladu sa članom 52. Zakona o javnim nabavkama, kao i sa drugim
relevantnim propisima, ugovorni organ će odbaciti ponudu ukoliko je ponuđač
sadašnjem ili bivšem zaposleniku ugovornog organa dao ili je spreman dati mito
u obliku novčanih sredstava ili u bilo kojem nenovčanom obliku, s ciljem
ostvarivanja uticaja na radnju, odluku ili tok postupka javne nabavke. Ugovorni
organ će u pisanoj formi obavijestiti dobavljača i Agenciju za javne nabavke o
odbacivanju takvog zahtjeva ili ponude, te o razlozima odbijanja.
Svaki kandidat/ponuđač je dužan uz ponudu dostaviti i posebnu pismenu izjavu
da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakvim radnjama koje za cilj imaju
korupciju u predmetnoj javnoj nabavci. Izjava se nalazi u aneksu 6 tenderske
dokumentacije.
5.11 U skladu sa čl. 68 ZJN Bosne i Hercegovine ugovorni organ će odbaciti ponudu
ako ponuđač nije dostavio tražene dokaze ili je dostavio nepotpune dokaze ili je
lažno predstavio informacije koje su dokaz ispunjavanja uslova iz čl.45 d
51.Zakona.
5.12 Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili odluku o poništenju postupka
nabavke dostavljaju se ponuđačima u roku od 7dana,a najkasnije u roku od
sedam dana od dana donošenja odluke,I to elektronskim sredstvom,ili poštom ,ili
neposredno.
6. OCJENA PONUDA
Ugovor se dodjeljuje ponuđaču koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu
ponudu.
Odbit će se ponude koje nisu u skladu sa opisom predmeta javne nabavke
Kriterijumi dodjele ugovora
6.1
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude.
15
Broj nabavke: 05-K/15
Preferencijalni tretman domaćeg (u skladu sa Odlukom o obaveznoj
primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg i članom 67. ZJN)
Odluka o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg:
Prilikom obračuna cijena ponuda, u svrhu poređenja ponuda, umanjiti
cijene domaćih ponuda za preferencijalni faktor ne veći od:
- 15% za ugovore koji se dodjeljuju u 2015. i 2016. godini,
- 10% za ugovore koji se dodjeljuju od 2017. do 2018. godine,
- 5% za ugovore koji se dodjeljuju u 2019. godini.
6.2 Ugovorni organ obavezno primjenjuje preferencijalni tretman domaćeg
(preferencijalni tretman cijene) iz člana 67. Zakona i podzakonskih akata.
6.3 Preferencijalni tretman cijena će se primjenjivati samo u svrhu poređenja
ponuda prilikom ocjene ponuda u skladu sa članom 67. Zakona o javnim
nabavkama.
6.4 Prilikom računanja cijena iz ponuda u svrhu poređenja ponuda, cijena iz
domaćih ponuda će biti umanjena za preferencijalni faktor, u skladu sa
Odlukom Savjeta ministara Bosne i Hercegovine.
6.5 U smislu ove odredbe, domaće ponude su ponude koje dostave fizička ili
pravna lica sa sjedištem u BiH, uspostavljena u skladu sa zakonom BiH, u
kojima je najmanje 50% ponuđene robe za izvršenje ugovora porijeklom iz
BiH, a u slučaju ugovora o uslugama i radovima, najmanje 50% radne
snage za izvršenje ugovora su rezidenti iz BiH. Ugovorni organ će definisati
dokumente kojim se dokazuje da je roba porijeklom iz Bosne i
Hercegovine.
Zabrana pregovora
6.6 Sa ponuđačima se neće obavljati nikakvi pregovori u vezi sa ponudama.
Međutim, ugovorni organ može od ponuđača tražiti pismenim putem da
pojasne svoje ponude, u određenom roku, s tim da ne unose bilo kakve
promjene u ponudu.
Neprirodno niske ponude
6.7 Ako su dostavljene ponude neprirodno niske u odnosu na ponuđene
robe, ugovorni organ će zahtijevati od ponuđača da opravda ponuđenu
16
Broj nabavke: 05-K/15
cijenu. Ako ponuđač ne dostavi zadovoljavajuće opravdanje, ugovorni
organ ima pravo odbiti takvu ponudu.
6.8 Da bi dobio obrazloženje za neprirodno nisku cijenu, ugovorni organ u
pisanoj formi zahtijeva od ponuđača da pruži detaljne informacije o
relevantnim sastavnim elementima ponude, uključujući i elemente cijene i
kalkulacija.
Ispravke grešaka i propusta
6.9 Ugovorni organ će ispraviti bilo koju grešku u ponudi koja je čisto
aritmetičke prirode, ukoliko se ista otkrije u toku ocjene ponuda. Ugovorni
organ će neodložno ponuđaču uputiti obavještenje o svakoj ispravci i
može nastaviti sa postupkom, sa ispravljenom greškom, pod uslovom da je
ponuđač to odobrio u roku koji je odredio ugovorni organ. Ako ponuđač
ne odobri predloženu ispravku, ponuda se odbacuje.
6.10 Ugovorni organ će ispraviti greške u računanju cijene u slijedećim
slučajevima:
a) kada postoji razlika između iznosa izraženog u brojevima i riječimau tom slučaju prednost ima iznos izražen riječima, osim ukoliko se
na taj iznos ne odnosi aritmetička greška;
b) ako postoji razlika između jedinične cijene i ukupnog iznosa koji se
dobije množenjem jedinične cijene i količine, jedinična cijena koja
je navedena će imati prednost i potrebno je ispraviti konačan
iznos;
c) ako postoji greška u ukupnom iznosu u vezi sa sabiranjem ili
oduzimanjem podiznosa, podiznos će imati prednost, kada se
ispravlja ukupan iznos.
Iznosi koji se isprave na taj način će biti obavezujući za dobavljača. Ako
ih dobavljač kao takve ne prihvata, njegova ponuda se odbacuje.
7. INFORMACIJE O ZAŠTITI PRAVA DOBAVLJAČA
7.1
Svaki ponuđač koji ima opravdan interes za ugovor o javnoj nabavci i
smatra da je ugovorni organ u toku postupka dodjele ugovora izvršio
17
Broj nabavke: 05-K/15
povrede Zakona i/ili podzakonskih akata, ima pravo da uloži žalbu na
postupak na način i u roku koji je određen u Zakonu.
7.2 Žalba se podnosi ugovornom organu u pisanoj formi u skladu sa Zakonom
o JN BiH od dana kada je ponuđač saznao ili je trebao saznati da je došlo
do povrede Zakona. Žalba se izjavljuje ugovornom organu u pisanoj formi
direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom.Žalba se podnosi u
dovoljnom broju primjeraka,a koji ne može biti manji od tri,kako bi mogla
biti uručena izabranom ponuđaču,kao i drugim strankama u postupku.
7.3 Ako ugovorni organ ne razmotri žalbu u roku koji je utvrđen u članu 100.
Zakona, ili žalba odbije, podnosilac žalbe može uložiti žalbu u pisanoj formi
Kancelariji za razmatranje žalbi u skladu sa Zakonom.
8. POTPISIVANJE UGOVORA
8.1 Ugovorni organ će obavijestiti ponuđača, čija je ponuda izabrana o
datumu i mjestu zaključivanja ugovora.
8.2 Ugovorni organ zaključuje ugovor sa dobavljačem čija je ponuda
odabrana kao najuspješnija.
8.3 Nacrt ugovora ili osnovni elementi ugovora su uključeni u aneks 7 ove
tenderske dokumentacije (“nacrt”). Ponuđač treba popuniti nacrt sa
svojim podacima i detaljima koji su sadržani u ponudi (tj. cijena i drugi
uslovi).
8.4 Svaku stranu nacrta koju popuni ponuđač, treba parafirati ovlašteno lice i
priložiti uz ponudu skupa sa obrascem za podnošenje ponuda koji se
nalazi u TD. Nacrt izjave je priložen uz tendersku dokumentaciju kao aneks
1. U obrascu za podnošenje ponuda dobavljač potvrđuje svoju spremnost
da zaključi ugovor.
9. INFORMACIJE O TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI
9.1
Za tendersku dokumentaciju se ne plaća naknada.Ugovorni organ je
omogućio neograničeni direktan pristup kompletnoj tenderskoj
18
Broj nabavke: 05-K/15
dokumentaciji
na
internet
adresi:
www.henadrini.com
aktuelnosti/nabavke i tenderi.
9.2 Ukoliko se tenderska dokumentacija preuzme sa Web stranice ugovornog
organa,obavezno je pismeno obavještenje ugovornom organu da je
preuzeta tenderska dokumentacija,kao i datum i vrijeme preuzimanja
iste.Ponuđači koji preuzmu tendersku dokumentaciju,a ne obavjeste
pisanim putem ugovorni organ da su istu preuzeli,smatraće se da nisu
preuzeli tendersku dokumentaciju i njihova ponuda će se odbaciti kao
nedopuštena.
9.3 Ugovorni organ će pripremiti odgovor u pisanoj formi u kojoj će zadržati
stvarnu konkurentsku osnovu postupka dodjele ugovora, koji će se
dostaviti svim dobavljačima najkasnije 5 (pet) dana prije isteka roka za
podnošenje ponuda. Ukoliko je na temelju sadržaja odgovora potrebno
mijenjati tendersku dokumentaciju, ugovorni organ će produžiti rok za
dostavljanje ponuda i to najmanje za 7 (sedam) dana.
9.4 Ugovorni organ može u svako doba promijeniti tendersku dokumentaciju
pod uslovom da su sve izmjene dostupne zainteresovanim dobavljačima
isti dan, a najkasnije 5 (pet) dana prije datuma koji je određen kao rok za
podnošenje ponuda. Donesena izmjena će biti sastavni dio tenderske
dokumentacije.
10. ANEKSI
Slijedeći aneksi su sastavni dio tenderske dokumentacije:
Aneks 1: Obavještenje o javnoj nabavci
Aneks 2: Obrazac za dostavljanje ponude i Izjava ponuđača
Aneks 3: Obrazac za cijenu ponude
Aneks 4: Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. Zakona
Aneks 5: Izjava iz člana 52.Zakona
Aneks 6: Spisak povjerljivih informacija
Aneks 7: Nacrt ugovora
19
Broj nabavke: 05-K/15
ANEKS 1
Obavještenje o javnoj nabavci(sa portala)
ANEKS 2
OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE PONUDE
Broj nabavke: ...........................................
20
Broj nabavke: 05-K/15
Broj obavještenja sa Portala JN:................................
UGOVORNI ORGAN : MH “ERS” MP a.d. Trebinje, ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad,kompleks Andrićgrad,73240 Višegrad.
PONUĐAČ:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
(naziv i ID broj ponuđača i adresa ponuđača)
*Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, upisuju se isti podaci za sve članove
grupe, kao i kada ponudu dostavlja samo jedan ponuđač, a pored naziva
ponuđača upisuje se podatak da je to predstavnik grupe ponuđača.
Podugovarač se ne smatra članom grupe ponuđača u smislu postupka javne
nabavke.
KONTAKT OSOBA (za ovu ponudu)
Ime i prezime
Adresa
Telefon
Faks
E-mail
IZJAVA PONUĐAČA
21
Broj nabavke: 05-K/15
*Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, onda Izjavu ponuđača popunjava
predstavnik grupe ponuđača
U postupku javne nabavke, koju ste pokrenuli i koja je objavljena na Portalu
javnih nabavki, Broj obavještenja o nabavci ..........................., dana ........................
dostavljamo ponudu i izjavljujemo slijedeće:
1.
U skladu sa sadržajem i zahtjevima tenderske dokumentacije
br.................(broj nabavke koji je dao Ugovorni organ), ovom izjavom
prihvatamo njene odredbe u cjelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.
2.
Ovom ponudom odgovaramo zahtjevima iz tenderske dokumentacije za
isporuku roba, u skladu sa uslovima utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji,
kriterijima i utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.
3. Cijena naše ponude( bez PDV-a) je
Popust koji dajemo na cijenu ponude je
Cijena naše ponude, sa uključenim popustom je
.....................................
KM
.....................................
KM
.................................... KM
PDV na cijenu ponude (sa uračunatim popustom) je ............................. .....KM
Ukupna cijena za ugovor je
...................................KM
U prilogu se nalazi i obrazac za cijenu naše ponude, koji je popunjen u skladu
sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. U slučaju razlika u cijenama iz ove
Izjave i Obrasca za cijenu ponude, relevantna je cijena iz Obrasca za cijenu
ponude.
4.
Preduzeće koje dostavlja ovu ponudu je domaće, sa sjedištem u BiH i
najmanje 50% ponuđenih roba za izvršenje ovog ugovora je iz BiH, a dokazi
da naša ponuda ispunjava uslove za preferencijalni tretman domaćeg, koji
su traženi tenderskom dokumentacijom su u sastavu ponude.
22
Broj nabavke: 05-K/15
*Ukoliko se na ponudu ne može primjeniti preferencijalni faktor domaćeg,
navesti da se na ponudu ne primjenjuju odredbe o preferencijalnom
tretmanu domaćeg.
5. Ova ponuda važi .............................................................. (broj dana ili mjeseci se
upisuju i brojčano i slovima, a u slučaju da se razlikuju, validan je rok važenja
ponude upisan slovima), računajući od isteka roka za prijem ponuda, tj. do
[....../....../......] (datum).
7. Ako naša ponuda bude najuspješnija u ovom postupku javne nabavke
obavezujemo se:
a) dostaviti dokaze o kvalifikovanosti, u pogledu lične sposobnosti, registracije,
ekonomske i finansijske sposobnosti, te tehničke i profesionalne
sposobnosti koji su traženi tenderskom dokumentacijom i u roku koji je
utvrđen, a što potvrđujemo izjavama u ovoj ponudi;
Ime i prezime osobe koja je ovlašćena da predstavlja dobavljača:
[…………………………………………………………………]
Potpis ovlaštene osobe: […………………………………………………]
Mjesto i datum: […………………………………………………………….………….]
Pečat firme/preduzeća:
Uz ponudu je dostavljena sljedeća dokumentacija:
[Popis dostavljenih dokumenata, izjava i obrazaca sa nazivom istih]
ANEKS 3
OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE - robe
Naziv ponuđača ___________________________________
23
Broj nabavke: 05-K/15
Ponuda br. _____________
R.b.
Opis robe
Količina
Jedinica
mjere
3
set
Jedinična cijena po
stavci bez PDV-a
(u KM-u)
Ukupna cijena po
stavci bez PDV-a
(u KM-u)
Odvodnik prenapona
1.
(u skladu sa tačkom 3.ove
tenderske dokumentacije i
Aneksom III)
Ukupna cijena bez PDV-a(u KM-u):
Popust(u KM-u):
Ukupna cijena sa popustom bez PDV-a (u KM-u):
Ukupno PDV (17%)(u KM-u):
Ukupna cijena sa PDV-om(u KM-u):
Potpis dobavljača __________________________
Napomena:
1. Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se
navesti cijena.
2. U slučaju razlika između jedinične cijene i ukupnog iznosa, ispravka
će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
ANEKS 4
Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45.stav (1) tačka od c) i d) Zakona o
javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14)
24
Broj nabavke: 05-K/15
Ja, nižepotpisani ________________________ (ime i prezime), sa ličnom
kartom
broj:
______________
izdatom
od
_____________________________________,
u svojstvu
predstavnika
privrednog
društva
ili
obrta
ili
srodne
djelatnosti
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti) , ID broj:
_____________________, čije sjedište se nalazi u __________________
(grad/opština),
na
adresi
__________________________________________________
____________________(ulica i broj), kao kandidat/ponuđač u postupku javne
nabavke
________________________________________________________________________
(navesti tačan naziv i vrstu postupka javne nabavke), a kojeg provodi ugovorni
organ _______________________________________________ (navesti tačan naziv
ugovornog organa), za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci (ako
je objavljeno obavještenje) broj ____________________ u “Službenom glasniku
BiH” broj: _____________ a u skladu sa članom 45.stavovima (1) i (4) pod
punom materijalnom i krivičnom odgovornosti.
IZJAVLJUJEM
Ponuđač
__________________________________________________,
navedenom postupku javne nabavke kojeg predstavljam, nije:
u
c) propustio ispuniti obaveze u vezi s plaćanjem penzionog i i invalidskog
osiguranja i zdravstvenog osiguranja u skladu s važećim propisima u
BiH ili u zemlji u kojoj je registrovan;
d) propustio ispuniti obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih
poreza u skladu s važećim propisima u BiH ili u zemlji u kojoj je
registrovan.
U navedenom smislu sam upoznat sa obavezom kandidata/ponuđača
da u slučaju dodjele ugovora dostavi dokumente iz člana 45. Stav (2)
tačke od a) do d) na zahtjev ugovornog organa i u roku kojeg odredi
ugovorni organ shodno članu 72. Stav (3) tačka a).
Nadalje izjavljujem da sam svjestan da falsifikovanje službene isprave,
odnosno upotreba neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u
službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja kazneno djelo predviđeno
25
Broj nabavke: 05-K/15
Kaznenim zakonima u BiH, te da davanje ne tačnih podataka u
dokumentima kojima se dokazuje lična sposobnost iz čl. 45 Zakona o
javnim nabavkama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane
kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za ponuđača (pravno lice) i od
200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovorno lice ponuđača.
Takođe izjavljujem da sam svjestan da ugovorni organ koji provodi
navedeni postupak javne nabavke shodno članu 45. Stav (6) Zakona o
javnim nabavkama BiH u slučaju sumnje u tačnost podataka datih putem
ove izjave zadržava pravo provjere tačnosti iznesenih informacija kod
nadležnih organa.
Izjavu dao:
________________________________________
Mjesto i datum davanja izjave:
________________________________________
Potpis i pečat nadležnog organa:
________________________________________
M.P.
ANEKS 5
PISMENA IZJAVA
IZ ČLANA 52 ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA
26
Broj nabavke: 05-K/15
Ja, nižepotpisani ________________________ (ime i prezime), sa ličnom
kartom
broj:
______________
izdatom
od
_____________________________________,
u svojstvu
predstavnika
privrednog
društva
ili
obrta
ili
srodne
djelatnosti
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti) , ID broj:
_____________________, čije sjedište se nalazi u __________________
(grad/opština),
na
adresi
__________________________________________________
____________________(ulica i broj), kao ponuđač u postupku javne nabavke
________________________________________________________________________
(navesti tačan naziv i vrstu postupka javne nabavke) , a kojeg provodi ugovorni
organ _______________________________________________ (navesti tačan naziv
ugovornog organa), za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci (ako
je objavljeno obavještenje) broj ____________________ u “Službenom glasniku
BiH” broj: _____________ a u skladu sa članom 52.stav (2) Zakona o javnim
nabavkama pod punom materijalnom i krivičnom odgovornosti
IZJAVLJUJEM
1) Nisam ponudio mito ni jednom licu uključenom u proces javne
nabavke, u bilo kojoj fazi procesa javne nabavke.
2) Nisam dao, niti obećao dar, ili neku drugu povlasticu službenom ili
odgovornom licu u ugovornom organu, uključujući i strano službeno lice
ili međunarodnog službenika, u cilju obavljanja u okviru službenog
ovlaštenja, radnje koje ne bi trebalo da izvrši, ili se suzdržava od vršenja
djela koje treba izvršiti on, ili neko ko posreduje pri takvom podmićivanju
službenog ili odgovornog lica.
3) Nisam dao, niti obećao dar, ili neku drugu povlasticu službenom ili
odgovornom licu u ugovornom organu, uključujući i strano službeno lice
ili međunarodnog službenika, u cilju da obavi u okviru svog službenog
ovlaštenja radnje koje bi trebalo da obavlja ili ili se suzdržava od
obavljanja radnji koje ne treba izvršiti.
4) Nisam bio uključen u bilo kakve aktivnosti koje za cilj imaju korupciju u
javnim nabavkama.
5) Nisam učestvovao u bilo kakvoj radnji koja je za cilj imala korupciju u
toku predmeta postupka javnih nabavki.
27
Broj nabavke: 05-K/15
Davanjem ove izjave, svjestan sam kaznene odgovornosti predviđene
za kaznena djela primanja i davanja mita i kaznena djela protiv službene i
druge odgovornosti i dužnosti utvrđene u Kaznenim zakonima BiH.
Izjavu dao:
________________________________________
Mjesto i datum davanja izjave:
________________________________________
Potpis i pečat nadležnog organa:
________________________________________
M.P.
ANEKS 6
POVJERLJIVE INFORMACIJE
28
Broj nabavke: 05-K/15
Informacija koja je
povjerljiva
Brojevi
stranica s tim
informacijama
u ponudi
Razlozi za
povjerljivost tih
informacija
Vremenski
period u kojem
će te
informacije biti
povjerljive
Potpis i pečat dobavljača
_______________________
ANEKS 7
29
Broj nabavke: 05-K/15
U G O V O R
zaključen ____2015. godine , između ugovornih strana:
prodavac:
,____________________________________________________,____________, koga zastupa
__________________________
IB:_______________________
kupac:
MH „ERS“ MP a.d. Trebinje ZP“Hidroelektrane na Drini"a.d. Višegrad, Kompleks
Andrićgrad bb- Višegrad , koju zastupa direktor Mile Lakić,dipl.ing.maš.
IB: 4400497620000
Član 1.
Osnov za zaključenje ovog ugovora je sprovedeni konkurentski zahtjev za
dostavu ponuda i Odluka Uprave Društva o izboru najbolje ocijenjenog
ponuđača, broj: UP- -/15 od . .2015. godine.
Član 2.
Predmet ugovora je isporuka robe- odvodnik prenapona 420kV VH 4 u svemu
prema Tenderskoj dokumentaciji broj: 05-K/15 i ponudi br:___________________ od
_____________2015. godine, u ukupnom iznosu od __________________ (u cijenu je
uračunata vrijednost PDV-a).
Ponuda i Tenderska dokumentacija broj: 05-K/15
ugovora.
čine sastavni dio ovog
Član 3.
30
Broj nabavke: 05-K/15
Za robu navedenu u članu 2. ugovora plaćanje će se izvršiti
________________________________putem
žiro
računa
Prodavca
broj:________________koji se vodi kod ______________________.
Član 4.
Prodavac se obavezuje da će
isporučiti predmetnu robu u roku od
________________ od dana obostrano potpisanog ugovora.
Član 5.
Mjesto isporuke robe je MH“ERS“MP a.d.Trebinje,ZD“Istraživačko razvojni
centar elektroenergetike“a.d.Istočno Sarajevo,Vuka Karadžića br.17.,uz
prisustvo
stručne
službe
preduzeća
ZP“Hidroelektrane
na
Drini“a.d.Višegrad.
Član 6.
U slučaju nepoštovanja ugovornih obaveza od strane jedne ugovorne
strane, druga ugovorna strana (oštećena) može raskinuti ugovor, nakon
isteka otkaznog roka koji iznosi 30 dana od dostave suprotnoj ugovornoj
strani pismenog obavještenja o namjeri raskida.
Član 7.
Prodavac odgovara za sve pravne i materijalne nedostatke na isporučenoj robi.
Član 8.
Na sva ostala prava i obaveze iz međusobnih odnosa ugovornih strana,
nastalih po ovom ugovoru neposredno se primjenjuju odredbe Zakona
o obligacionim odnosima (“Službeni list SFRJ”, broj: 29/78, 39/85 i 57/89 i
“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj. 17/93 i 3/96).
Član 9.
Sve eventualne sporove oko realizacije ovog ugovora, ugovorne strane
rješavaće sporazumno, u duhu dobrih poslovnih običaja.
Ukoliko to ne bude moguće za njihovo rješavanje nadlažan je Okružni
privredni sud u Istočnom Sarajevu.
Član 10.
31
Broj nabavke: 05-K/15
Ovaj ugovor je sačinjen u šest istovjetnih primjeraka od kojih svakoj ugovornoj
strani pripadaju po tri.
Prodavac :
___________________,
_______________
Kupac :
MH “ERS” MP a.d. Trebinje
ZP“Hidroelektane na Drini”, a.d.
V i š e g r ad
Direktor ,
_________________________
6.4.1
______________________
Broj: ....................... god.
Datum, ............2015. god.
Direktor ,
_________________________________
Mile Lakić,dipl.ing.maš.
Broj: 01-00Datum,
.
/15. god.
. 2015. god.
32
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
535 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content