close

Enter

Log in using OpenID

2 - Brother

embedDownload
KORISNIČKI PRIRUČNIK
MFC-7320
MFC-7440N
MFC-7840W
Verzija A
CRO
Ako trebate nazvati službu za korisnike
Molimo dovršite sljedeće informacije radi budućeg
korištenja:
Broj modela: MFC-7320, MFC-7440N i MFC-7840W
(zaokružite broj svog modela)
Serijski broj:1 __________________________________
Datum kupovine: _______________________________
Mjesto kupovine: _______________________________
1
Serijski broj je na poleđini jedinice. Sačuvajte ovaj
Korisnički priručnik s računom kao trajni dokaz vaše
kupovine u slučaju krađe, požara ili jamstvenog servisa.
Registrirajte svoj proizvod putem interneta na
http://www.brother.com/registration/
Registracijom svog proizvoda kod Brother-a, bit ćete zabilježeni kao
originalni vlasnik proizvoda. Vaša registracija kod Brother-a:
„ može poslužiti kao potvrda datuma kupnje vašeg proizvoda u slučaju
gubitka računa;
„ može pomoći ako potražujete od osiguranja u slučaju gubitka proizvoda
koje pokriva osiguranje.
© 2008 Brother Industries, Ltd.
Informacije o odobrenju i obavijest o izdavanju
i sastavljanju
OVA OPREMA JE NAMJENJENA ZA RAD S DVOPOLNOM ANALOGNOM PSTN LINIJOM
S PRIPADAJUĆIM PRIKLJUČKOM.
INFORMACIJE O ODOBRENJU
Brother obavještava da ovaj proizvod vjerovatno neće pravilno funkcionirati u nekoj drugoj zemlji
osim u onoj u kojoj je kupljen i da ne daje nikakvo jamstvo u slučaju korištenja ovog proizvoda
na javnim telekomunikacijskim linijama drugih zemalja.
Obavijest o izdavanju i sastavljanju
Ovaj priručnik je sastavljen i izdan pod nadzorom tvrtke Brother Industries, Ltd., te sadrži najnovije
opise i specifikacije proizvoda.
Sadržaj ovog priručnika i specifikacije proizvoda podliježu izmjenama bez prethodne najave.
Brother zadržava pravo na izmjene, bez prethodne najave, ovdje sadržanih specifikacija
i materijala i neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu (uključujući posljedičnu) uzrokovanu
oslanjanjem na predstavljeni materijal, uključujući, bez ograničenja, tipografske i druge greške
vezane uz izdavanje.
i
EC Deklaracija o usklađenosti pod R & TTE Direktivom
ii
Kazalo
Dio I
1
Općenito
Opće informacije
2
Uporaba dokumentacije.........................................................................................2
Simboli i oznake korišteni u ovoj dokumentaciji ..............................................2
Pristup Uputama za upotrebu softvera i Uputama za podešavanje mreže
(samo MFC-7440N i MFC-7840W).....................................................................2
Pregled dokumentacije ....................................................................................3
Pregled kontrolne ploče .........................................................................................6
2
Ulaganje papira i dokumenata
9
Stavljanje papira i ispisnog medija.........................................................................9
Stavljanje papira u ladicu za papir ...................................................................9
Stavite papir u otvor za ručno ulaganje .........................................................10
Područje koje se ne može ispisati .................................................................13
Pirhvatljivi papir i ostali ispisni mediji ...................................................................14
Preporučeni papir i ispisni medij ....................................................................14
Tip i veličina papira ........................................................................................15
Rukovanje i uporaba posebnog papira ..........................................................16
Ulaganje dokumenata..........................................................................................19
Uporaba automatskog ulagača dokumenata (ADF) ......................................19
Uporaba stakla skenera.................................................................................20
3
Općenite postavke
21
Način rada timera ................................................................................................21
Postavke papira ...................................................................................................21
Tip papira.......................................................................................................21
Veličina papira ...............................................................................................21
Postavke glasnoće...............................................................................................22
Glasnoća zvona .............................................................................................22
Glasnoća dojavljivača ....................................................................................22
Glasnoća zvučnika ........................................................................................22
Automatsko ljetno/zimsko računanje vremena ....................................................23
Ekološke značajke ...............................................................................................23
Ušteda tonera ................................................................................................23
Vrijeme mirovanja ..........................................................................................23
LCD kontrast........................................................................................................23
iv
4
Sigurnosne značajke
24
Sigurnost ............................................................................................................. 24
TX zaključavanje (samo MFC-7320 i MFC-7440N)....................................... 24
Sigurnosna funkcija zaključavanja (samo MFC-7840W) ............................... 25
Zaključavanje postavki .................................................................................. 28
Ograničeno biranje .............................................................................................. 29
Ograničenje brojčanika.................................................................................. 29
Ograničenje senzorskih brojeva .................................................................... 29
Ograničenje brzog biranja ............................................................................. 29
Dio II
5
Faks
Slanje faksa
32
Kako faksirati ....................................................................................................... 32
Ulaz u faks način rada ................................................................................... 32
Slanje faksa iz ADF-a .................................................................................... 32
Slanje faksa sa stakla skenera ...................................................................... 32
Otkazivanje faksa koji je u tijeku.................................................................... 33
Slijedno slanje...................................................................................................... 33
Otkazivanje pokrenutog slijednog slanja ....................................................... 33
Dodatne radnje slanja.......................................................................................... 34
Slanje faksova koristeći višestruke postavke ................................................ 34
Elektronska naslovnica.................................................................................. 34
Kontrast ......................................................................................................... 35
Mijenjanje rezolucije faksa............................................................................. 36
Dvojni pristup................................................................................................. 36
Prijenos u stvarnom vremenu........................................................................ 36
Inozemni način rada ...................................................................................... 37
Odgođeni faks ............................................................................................... 37
Odgođeni serijski prijenos ............................................................................. 37
Provjeravanje i otkazivanje zadataka na čekanju.......................................... 38
Ručno slanje faksa ........................................................................................ 38
Poruka o nestanku memorije......................................................................... 38
6
Primanje faksa
39
Načini prijama ...................................................................................................... 39
Izabiranje načina prijama............................................................................... 39
Korištenje načina prijama .................................................................................... 40
Samo faks...................................................................................................... 40
Faks/Tel......................................................................................................... 40
Ručni ............................................................................................................. 40
Eksterni TAD ................................................................................................. 40
v
Postavke načina prijama......................................................................................41
Odgoda zvona ...............................................................................................41
Vrijeme F/T zvona (samo način rada Faks/Tel).............................................41
Detekcija faksa ..............................................................................................41
Postavljanje gustoće ispisa ...........................................................................42
Dodatne radnje preuzimanja................................................................................42
Ispisivanje smanjenog dolaznog faksa ..........................................................42
Postavljanje pečata na primljenom faksu ......................................................42
Primanje faksova u memoriju ........................................................................43
Ispisivanje faksa iz memorije .........................................................................43
7
Telefoni i externi uređaji
44
Usluge telefonske linije ........................................................................................44
ID pozivatelja .................................................................................................44
Podešavanje tipa telefonske linije .................................................................45
BT Call Sign (samo za Ujedinjeno Kraljevstvo) .............................................46
Povezivanje s eksternim TAD-om .......................................................................46
Priključci ........................................................................................................46
Snimanje odlazne poruke (OGM) ..................................................................47
Višelinijski priključci (PBX).............................................................................47
Externi i interni telefoni ........................................................................................48
Operacije s internih telefona ..........................................................................48
Samo za Faks/Tel način rada ........................................................................48
Spajanje na externi ili interni telefon ..............................................................48
Uporaba bežičnih externih telefona koje nije proizvela tvrtka Brother ...........50
Uporaba daljinskih kodova ............................................................................50
8
Biranje i pohranjivanje brojeva
51
Kako birati brojeve ...............................................................................................51
Ručno biranje ................................................................................................51
Senzorsko biranje..........................................................................................51
Brzo biranje ...................................................................................................51
Pretraga .........................................................................................................51
Ponovno biranje faks brojeva ........................................................................52
Pohranjivanje brojeva ..........................................................................................52
Pohranjivanje pauze ......................................................................................52
Pohranjivanje brojeva za senzorsko biranje ..................................................52
Pohranjivanje brojeva brzog biranja ..............................................................53
Mijenjanje senzorskih brojeva i brojeva brzog biranja ...................................53
Podešavanje grupa za slijedno slanje ...........................................................54
Spajanje brojeva brzog biranja ......................................................................55
Ton ili puls .....................................................................................................55
vi
9
Opcije daljinskog faksiranja
56
Prosljeđivanje faksova ......................................................................................... 56
Pohrana faksova.................................................................................................. 56
Primanje faksova putem računala ....................................................................... 57
Mijenjanje opcija daljinskog faksiranja................................................................. 58
Isključivanje opcija daljinskog faksiranja ....................................................... 58
Daljinsko pronalaženje......................................................................................... 59
Podešavanje koda daljinskog pristupa .......................................................... 59
Uporaba vašeg koda daljinskog pristupa....................................................... 59
Pronalaženje faks poruka .............................................................................. 60
Promjena broja za prosljeđivanje faksova ..................................................... 60
Naredbe daljinskog faksiranja.............................................................................. 61
10
Preuzimanje
62
Preuzimanje primanjem ....................................................................................... 62
Zaštićeno preuzimanje .................................................................................. 62
Odgođeno preuzimanje ................................................................................. 62
Slijedno preuzimanje ..................................................................................... 63
Prijenos preuzimanja ........................................................................................... 63
Postavka za prijenos preuzimanja................................................................. 63
Postavka za prijenos preuzimanja sa sigurnosnim kodom............................ 64
11
Izvještaji o ispisu
65
Faks izvještaji ...................................................................................................... 65
Izvještaj provjere prijenosa ............................................................................ 65
Faks žurnal .................................................................................................... 65
Izvještaji ............................................................................................................... 66
Kako ispisati izvještaj..................................................................................... 66
Dio III
12
Kopiranje
Izrada kopija
68
Kako kopirati ........................................................................................................ 68
Ulaz u način rada za kopiranje ...................................................................... 68
Izrada jedne kopije ........................................................................................ 68
Izrada više kopija........................................................................................... 68
Prekid kopiranja............................................................................................. 68
Opcije kopiranja (privremene postavke) .............................................................. 69
Povećavanje ili smanjivanje kopiranih slika................................................... 69
Korištenje tipke Options (Opcije) ................................................................... 70
Poboljšavanje kvalitete kopiranja .................................................................. 71
Sortiranje kopija korištenjem ADF-a .............................................................. 71
Podešavanje kontrasta .................................................................................. 72
Izrada N u 1 kopija (prijelom stranice) ........................................................... 72
Poruka o nestanku memorije ............................................................................... 73
vii
Dio IV
13
Softver
Značajke softvera i mreže (samo MFC-7440N i MFC-7840W)
76
Kako čitati HTML Korisnički priručnik ..................................................................76
Za Windows® .................................................................................................76
Za Macintosh® ...............................................................................................77
Dio V
A
Dodaci
Sigurnost i propisi
80
Izbor mjesta .........................................................................................................80
Važna informacija ................................................................................................81
Mjere opreza..................................................................................................81
IEC60825-1+A2:2001 specifikacija................................................................84
Isključivanje uređaja ......................................................................................84
Informacije o električnim instalacijama (samo za UK) ...................................84
LAN priključak (samo MFC-7440N i MFC-7840W)........................................85
Radijska interferencija ...................................................................................85
EU Direktive 2002/96/EC i EN50419 .............................................................85
Međunarodna ENERGY STAR® izjava o usklađenosti .................................86
Važne sigurnosne upute ................................................................................86
Zaštitni znaci........................................................................................................88
B
Rješavanje problema i redovito održavanje
89
Rješavanje problema ...........................................................................................89
Ako imate poteškoće s uređajom ..................................................................89
Poboljšavanje kvalitete ispisa ........................................................................97
Postavljanje detekcije tona biranja ..............................................................102
Smetnje na telefonskoj liniji .........................................................................103
Poruke o pogreškama i održavanju ...................................................................104
Prijenos faksova ili izvještaja faks žurnala...................................................109
Zaglavljeni dokumenti ..................................................................................110
Zaglavljeni papiri..........................................................................................111
Redovito održavanje ..........................................................................................115
Čišćenje uređaja izvana ..............................................................................115
Čišćenje stakla skenera...............................................................................116
Čišćenje prozora laserskog skenera ...........................................................117
Čišćenje korona žice ...................................................................................119
Čišćenje jedinice bubnja ..............................................................................121
Zamjena potrošnog materijala ...........................................................................123
Zamjena toner uloška ..................................................................................123
Zamjena jedinice bubnja..............................................................................126
Infomacije o uređaju ..........................................................................................129
Provjera serisjkog broja ...............................................................................129
Provjera brojača stranica .............................................................................129
Provjera radnog vijeka jedinice bubnja ........................................................129
Pakiranje i transport uređaja..............................................................................130
viii
C
Izbornik i značajke
131
Programiranje putem displeja ............................................................................ 131
Tablica izbornika.......................................................................................... 131
Pohrana memorije ....................................................................................... 131
Tipke izbornika................................................................................................... 131
Kako pristupiti izborniku............................................................................... 132
Tablica izbornika................................................................................................ 133
Unos teksta........................................................................................................ 146
D
Specifikacije
148
Općenito ............................................................................................................ 148
Ispisni medij ....................................................................................................... 150
Faks ................................................................................................................... 151
Kopiranje ........................................................................................................... 153
Skeniranje.......................................................................................................... 154
Ispis ................................................................................................................... 155
Sučelje ............................................................................................................... 155
Zahtjevi za računalo........................................................................................... 156
Potrošni materijali .............................................................................................. 158
Ethernet wired network
(MFC-7440N i MFC-7840W) ......................................................................... 159
Ethernet bežična mreža (samo MFC-7840W) ................................................... 160
Provjera i šifriranje samo za korisnike bežične mreže................................. 161
Wi-Fi Alliance certifikat ................................................................................ 162
Bežična-konfiguracija jednim pritiskom ....................................................... 163
E
Rječnik
164
F
Indeks
167
ix
x
Dio I
Općenito
Opće informacije
Ulaganje papira i dokumenata
Općenite postavke
Sigurnosne značajke
I
2
9
21
24
1
Opće informacije
Uporaba dokumentacije
1
Zahvaljujemo na kupovini Brother uređaja!
Čitanje dokumentacije pomoći će vam
da najbolje iskoristite vaš uređaj.
Simboli i oznake korišteni
u ovoj dokumentaciji
Sljedeći simboli i oznake korišteni su u ovoj
dokumentaciji.
Podebljano Podebljani stil identificira tipke
na kontrolnoj ploči uređaja ili
na zaslonu računala.
Kurziv
Kurziv ističe važne stvari ili
vas upućuje na vezanu temu.
Courier
New
Courier New font identificira
poruke koje su prikazane
na LCD-u uređaja.
Znakovi upozorenja vam pokazuju
što uraditi kako biste spriječili
moguće ozljede.
Znakovi opreza određuju koji
postupak morate slijediti da biste
izbjegli ili spriječili moguće oštećenje
uređaja ili drugih predmeta.
Opasnost od strujnog udara ikone vas
upozoravaju na mogući eletrični udar.
Vruća površina ikone vas upozoravaju
da ne dirate dijelove uređaja koji
su vrući.
Ikone za neispravno podešavanje
upozoravaju vas o uređajima ili
radnjama koje nisu kompatibilne
s uređajom.
Ikone za napomene daju korisne
savjete.
2
1
Pristup Uputama
za upotrebu softvera
i Uputama za
podešavanje mreže
(samo MFC-7440N
i MFC-7840W)
Ovaj Korisnički priručnik ne sadrži sve
informacije o uređaju poput toga kako koristiti
napredne značajke faksa, pisača, skenera,
faksa na računalu i mreže (samo MFC-7440N
i MFC-7840W). Kad budete spremni naučiti
detaljne informacije o ovim radnjama,
pročitajte Upute za upotrebu softvera
i Upute za podešavanje mreže (samo
MFC-7440N i MFC-7840W).
1
1
Opće informacije
Pregled dokumentacije
Pregled dokumentacije (Windows®)
1
1
Kako biste pregledali dokumentaciju iz Start
izbornika, usmjerite na Brother, MFC-XXXX
(gdje je XXXX ime vašeg modela) iz grupe
programa, zatim kliknite na User’s Guides
in HTML format.
Ako još niste instalirali softver, dokumentaciju za
to možete naći slijedeći niže navedene upute:
a
Uključite svoje računalo.
Umetnite Brother CD-ROM s oznakom
za Windows® u vaš CD-ROM uređaj.
b
Ako se pojavi displej za odabir jezika,
kliknite na svoj jezik.
c
Ako se pojavi zaslon za odabir imena
modela, kliknite na ime vašeg modela.
Pojavit će se glavni izbornik CD-ROM-a.
e
Kliknite na dokumentaciju koju želite
pročitati:
1
„ HTML dokumenti (2 priručnika):
Software User’s Guide (Upute
za upotrebu softvera)
i Network User’s Guide (Upute
za podešavanje mreže) (samo
MFC-7440N i MFC-7840W)
u HTML formatu.
Ovaj format se preporučuje za pregled
na vašem računalu.
„ PDF dokumenti (4 priručnika):
User’s Guide (Korisnički priručnik)
za samostalne radnje, Software
User’s Guide (Upute za upotrebu
softvera), Network User’s Guide
(Upute za podešavanje mreže)
(samo MFC-7440N i MFC-7840W)
i Quick Setup Guide (Kratki
korisnički priručnik).
Ovaj format se preporučuje
za ispisivanje priručnika. Kliknite za
odlazak u Brother Solutions Center,
gdje možete vidjeti ili preuzeti
dokumente u PDF formatu.
(Neophodan je pristup internetu
i PDF Reader.)
Ako se ovaj prozor ne pojavi, koristite
Windows® Explorer kako bi ste pronašli
i pokrenuli start.exe program iz korijenske
mape Brother CD-ROM-a.
d
Kliknite na Documentation.
3
Poglavlje 1
Kako naći upute za skeniranje
1
Postoji nekoliko načina kako skenirati
dokumente. Pogledajte sljedeće upute:
Upute za upotrebu softvera
1
„ Skeniranje dokumenta korištenjem TWAIN
pokretačkog programa u Poglavlju 2.
„ Skeniranje dokumenta korištenjem WIA
pokretački program (samo za Windows®
XP/Windows Vista®) u Poglavlju 2.
„ Korištenje ControlCenter3 u Poglavlju 3.
„ Mrežno skeniranje u Poglavlju 4 (samo
MFC-7440N i MFC-7840W).
ScanSoft™ PaperPort™ 11SE s OCR
uputama za korištenje
Pregled dokumenata (Macintosh®)
a
Uključite svoj Macintosh®.
Umetnite Brother CD-ROM s oznakom
za Macintosh® u vaš CD-ROM uređaj.
b
Pojavit će se sljedeći prozor.
c
Dvaput kliknite na ikonu Documentation
(Dokumentacija).
d
Ako se pojavi zaslon za odabir jezika,
dvaput kliknite na svoj jezik.
e
Dvaput kliknite na datoteku na vrhu
stranice kako biste pogledali Software
User’s Guide (Upute za upotrebu
softvera) i Network User’s Guide
(Upute za podešavanje mreže) (samo
MFC-7440N i MFC-7840W) u HTML
formatu.
f
Kliknite na dokumentaciju koju želite
pročitati.
1
„ Kompletan ScanSoft™ PaperPort™
11SE s OCR uputama za korištenje
možete pogledati odabirom opcije Help
u ScanSoft™ PaperPort™ 11SE aplikaciji.
„ Software User’s Guide (Upute
za upotrebu softvera)
„ Network User’s Guide (Upute
za podešavanje mreže) (samo
MFC-7440N i MFC-7840W)
4
1
Opće informacije
Napomena
Dokumentacija je ujedno dostupna
u PDF formatu (4 priručnika):
User’s Guide (Korisnički priručnik)
za samostalne radnje, Software User’s
Guide (Upute za upotrebu softvera),
Network User’s Guide (Upute za
podešavanje mreže) (samo MFC-7440N
i MFC-7840W) i Quick Setup Guide
(Kratki korisnički priručnik).
Ovaj PDF format se preporučuje
za ispisivanje priručnika.
1
Dvaput kliknite na Brother Solutions
Center ikonu za odlazak u Brother Solutions
Center, gdje možete pogledati i preuzeti
dokumente u PDF formatu. (Neophodan
je pristup internetu i PDF Reader.)
Kako naći upute za skeniranje
1
Postoji nekoliko načina kako skenirati
dokumente. Pogledajte sljedeće upute:
Upute za upotrebu softvera
1
„ Skeniranje u Poglavlju 9.
„ Korištenje ControlCenter2 u Poglavlju 10.
„ Mrežno skeniranje u Poglavlju 11 (samo
MFC-7440N i MFC-7840W)
Presto!® PageManager® Korisnički
priručnik
Presto!®
1
PageManager®
„ Kompletan
Korisnički priručnik možete pogledati
koristeći opciju Help u Presto!®
PageManager® aplikaciji.
5
Poglavlje 1
Pregled kontrolne ploče
MFC-7320
1
5
2
6
3
7
4
8
MFC-7440N i MFC-7840W imaju iste tipke.
6
1
Opće informacije
1
7
Poglavlje 1
1
2
3
4
Tipke za faks i telefon
Tel/R
Ova tipka se koristi za telefonski razgovor
nakon podizanja slušalice vanjskog telefona
tijekom F/T pseudo-zvona.
Kad se spojite na PBX, možete koristiti ovu
tipku koja će vam omogućiti pristup vanjskoj
liniji, kako biste opozvali operatera ili prijenos
poziva na drugi interni broj.
Resolution (Rezolucija)
Postavlja rezoluciju pri slanju faksa.
Redial/Pause (Ponovno biranje/pauza)
Ponovno bira posljednji birani broj. Ujedno
stavlja pauzu kod programiranja brzog biranja
brojeva ili kod ručnog biranja brojeva.
Senzorske tipke
Ove 4 tipke vam omogućuju direktan pristup
8 prethodno pohranjenih brojeva.
Shift
Omogućuje pristup senzorskim brojevima
pod rednim brojevima od 5 do 8 dok se drži
pritisnutom.
LCD
Prikazuje poruke koje vam pomažu da podesite
i koristite vaš uređaj.
Tipke izbornika
Menu (Izbor)
Omogućuju vam pristup izborniku kako biste
programirali svoje postavke na ovom uređaju.
Clear/Back (Obrisati/Natrag)
Briše unesene podatke ili vam omogućuje
poništavanje trenutne postavke.
OK
Omogućuje vam pohranjivanje vaših postavki
u uređaj.
Tipke za glasnoću
d ili c
Pritisnite za pomicanje natrag ili naprijed kroz
izbornik. Pritisnite za promjenu glasnoće kad
je u faks ili pasivnom načinu rada.
a ili b
Pritisnite za pomicanje kroz izbornike i opcije.
b Search/Speed Dial (Traži/Brzo biranje)
Omogućuje vam pregled brojeva koje ste
pohranili u memoriji za biranje. Ujedno vam
omogućuje biranje pohranjenih brojeva
pritiskom troznamenkastog broja.
8
5
6
7
8
Reports (Izvještaj)
Ispis Izvještaja provjere prijenosa, popisa
pomoći, popisa telefonskih brojeva, faks
žurnala, korisničkih postavki, popisa mrežnih
podešenja* (* samo MFC-7440N i MFC-7840W)
i narudžbenice.
Brojčanik
Koristite ove tipke za biranje telefonskih ili faks
brojeva i kao tipkovnicu za unošenje informacija
u uređaj.
Tipka # tijekom telefonskog poziva privremeno
zamijeni način biranja iz pulsnog u tonski.
Stop/Exit (Stop/Izlaz)
Zaustavlja operaciju ili se koristi za izlaz
iz izbornika.
Start
Omogućuje vam da započnete sa slanjem
faksa, pravite kopije ili skenirate.
Tipke za različite načine rada
Fax (Faks)
Postavlja uređaj u način rada za faks.
Scan (Skeniranje)
Postavlja uređaj u način rada za skeniranje.
(Za detalje o skeniranju pogledajte Upute
za upotrebu softvera na CD-ROM-u.)
Copy (Kopiranje)
Postavlja uređaj u način rada za kopiranje.
9 Tipke za ispis
Secure (Sigurno) (samo MFC-7440N
i MFC-7840W)
Možete ispisivati podatke pohranjene u memoriji
kad unesete svoju četvero-znamenkastu lozinku.
(Za detalje o korištenju Secure (Sigurno) tipke,
pogledajte Upute za upotrebu softvera
na CD-ROM-u.)
(samo MFC-7840W) Pri korištenju sigurnosna
funkcija zaključavanja, možete zamijeniti
ograničene korisnike držanjem pritisnute tipke
Shift dok pritiskate tipku Secure (Sigurno).
(Pogledajte Sigurnosna funkcija zaključavanja
(samo MFC-7840W) na stranici 25.)
Job Cancel (Poništi)
Prekida programirani ispis i briše ga s memorije
uređaja.
Za prekid više ispisa, držite ovu tipku pritisnutom
dok se na LCD-u ne pojavi Job Cancel (All).
10 Tipke za kopiranje
Options (Opcije)
Možete brzo i jednostavno izabrati privremene
postavke za kopiranje.
Enlarge/Reduce (Povećati/smanjiti)
Povećava ili smanjuje kopije.
2
Ulaganje papira i dokumenata
Stavljanje papira
i ispisnog medija
Stavljanje papira u ladicu
za papir
2
2
2
Uređaj se može ulagati papir iz standardne
ladice za papir ili iz otvora za ručno ulaganje.
Ispis na običnom papiru, recikliranom
papiru ili prozirnicama iz ladice za papir
2
Ako stavljate papir u ladicu za papir,
ne zapamtite sljedeće:
a
Potpuno izvucite ladicu za papir iz uređaja.
b
Dok pritišćete zelenu vodilicu papira
otpustite polugicu, namjestite klizne
vodilice kako bi točno odgovarale
veličini papira. Pazite da su vodilice
čvrsto uglavljene u prorezima.
„ Ako vaša aplikacija softvera podržava izbor
veličine papira na izborniku ispisa možete
je odabrati putem softvera. Ako je vaša
aplikacija softvera ne podržava, možete
podesiti veličinu papira u programu pisača
ili korištenjem gumbova kontrolne ploče.
„ Prije uporabe papira koji u sebi ima rupice,
poput listova za registrator, papir morate
pažljivo složiti, kako biste izbjegli zastoj
papira i pogrešno ulaganje.
9
2
Poglavlje 2
c
Stavite papir u ladicu i pazite da je papir
u ladici ispod oznake za maksimalnu
količinu papira (1). Strana koja treba biti
ispisana mora biti okrenuta prema dolje.
1
Stavite papir u otvor za ručno
ulaganje
2
U ovaj otvor možete staviti kuverte i posebne
ispisne medije jedan po jedan. Koristite ovaj
otvor za ručno ulaganje za ispis ili kopiranje
naljepnica, kuverti ili debljeg papira.
Ispis na običnom papiru, recikliranom
papiru ili prozirnicama iz ladice za papir
2
Napomena
Čim stavite papir u otvor za ručno ulaganje
papira, uređaj će automatski uključiti način
rada za ručno ulaganje.
a
OPREZ
Da biste spriječili oštećenje vašeg uređaja
uzrokovano pogrešnim ulaganjem papira,
pazite da vodilice papira dodiruju stranice
papira.
d
Ladicu papira čvrstim pokretom vratite
natrag u uređaj. Pazite da bude
u potpunosti umetnuta u uređaj.
e
Izvucite dodatni držač (1) kako biste
spriječili da papir sklizne prema dolje
s izlazne ladice.
1
b
1
10
Podignite dodatni držač (1) kako biste
spriječili da papir sklizne prema dolje
s izlazne ladice ili uklonite svaku stranicu
odmah čim izađe iz uređaja.
Otvorite poklopac otvora za ručno
ulaganje.
Ulaganje papira i dokumenata
c
S obje ruke namjestite vodilice papira
u otvoru za ručno ulaganje na širinu
papira kojeg namjeravate koristiti.
Ispis debljeg papira, spojenog papira,
naljepnice i kuverte
2
Kad je stražnja izlazna ladica otvorena prema
dolje, uređaj tad ima ravnu putanju papira
od otvora za ručno ulaganje do stražnjeg
dijela uređaja. Ovu metodu ulaganja papira
koristite kad želite ispisivati deblji papir,
naljepnice ili kuverte.
Napomena
• Svaki ispisani list odmah uklonite kako
bi izbjegli zastoj papira.
d
S obje ruke, gurnite jedan list papira ili
jednu prozirnicu u otvor za ručno ulaganje
sve dok prednji dio papira ne dodirne
valjak koji povlači papir. Kad osjetite
da je uređaj povukao papir, pustite ga.
• Čim stavite papir u otvor za ručno ulaganje
papira, uređaj će automatski uključiti način
rada za ručno ulaganje.
a
Otvorite stražnji poklopac (stražnja
izlazna ladica).
b
Otvorite poklopac otvora za ručno
ulaganje.
11
2
Poglavlje 2
c
S obje ruke namjestite vodilice papira
u otvoru za ručno ulaganje na širinu
papira kojeg namjeravate koristiti.
Napomena
• Stavite papir u otvor za ručno ulaganje
s prema gore okrenutom stranom na kojoj
želite da bude ispis.
• Provjerite je li papir ili ispisni medij
(pogledajte Pirhvatljivi papir i ostali
ispisni mediji na stranici 14) ravan
i u odgovarajućoj poziciji u otvoru za ručno
ulaganje. Ako nije, papir ili prozirnica neće
pravilno ući u uređaj, što će rezultirati kosim
ispisom ili zastojem papira.
d
• Nemojte stavljati više od jednog lista papira
u isto vrijeme u otvor za rucno ulaganje,
jer možete prouzročiti zastoj papira.
S obje ruke gurnite jedan list papira
ili jednu kovertu u otvor za ručno
ulaganje sve dok prednji dio papira
ili kuverte ne dodirne valjak koji povlači
papir. Kad osjetite da je uređaj povukao
papir, pustite ga.
• Ako ispisujete bilo koji ispisni medij
u otvoru za ručno ulaganje prije nego što
uređaj bude u stanju pripravnosti za rad,
ispisni medij može izaći bez ispisa.
• Kako bi jednostavnu uklonili manji ispis
iz izlazne ladice, podignite poklopac skenera
koristeći obje ruke kako je prikazano na slici.
• Iako je poklopac skenera dignut jos uvijek
možete koristiti uređaj. Kako bi zatvorili
poklopac skenera, pritisnite ga prema
dolje s obje ruke.
12
Ulaganje papira i dokumenata
Područje koje se ne može ispisati
2
Područje koje se ne može ispisati za faks i kopije
Područje za ispis na vašem uređaju počinje
otprilike 3 mm od vrha i dna i 2 mm s obje
strane papira.
2
2
1
3 mm
2
2 mm
2
Napomena
2
(Za kopije) Gore prikazano područje koje
se ne može ispisati je za jednu kopiju ili
1 u 1 kopiju koristeći A4 veličinu papira.
Područje koje se ne može ispisati mijenja
se s veličinom papira.
1
1
Područje koje se ne može ispisati kad se ispisuje s računala
2
Kad koristite pokretački program pisača, područje za ispis je manje od ispod prikazane veličine
papira, kao što je prikazano dolje.
Okomito
Vodoravno
2
2
2
1
2
1
1
1
Windows® pokretački program pisača
i Macintosh® pokretački program pisača
BRScript program za Windows®
i Macintosh® (samo MFC-7840W)
4,23 mm
4,23 mm
Okomito
1
2
6,01 mm
4,23 mm
Vodoravno
1
4,23 mm
4,23 mm
2
5 mm
4,23 mm
Napomena
Gore prikazano područje koje se ne može ispisati je za A4 veličinu papira. Područje koje
se ne može ispisati mijenja se s veličinom papira.
13
Poglavlje 2
Pirhvatljivi papir i ostali
ispisni mediji
Kvaliteta ispisa može varirati ovisno o tipu
papira koji koristite.
Možete koristiti sljedeće tipove papira ili ispisnih
medija: obični papir, spojeni papir, reciklirani
papir, prozirnice, naljepnice ili kuverte.
Za najbolje rezulate slijedite niže navedene
upute.
„ Koristite papir napravljen za obično
kopiranje.
„ Koristite papir koji je 75 do 90 g/m2.
„ Koristite naljepnice i folije koje su
namijenjene za korištenje u laserskim
uređajima.
„ Nemojte staviti različite tipove papira
u ladicu za papir istodobno jer to može
prouzročiti zastoj papira ili pogrešno
ulaganje.
„ Za odgovarajući ispis, morate izabrati istu
veličinu papira i u vašoj softver aplikaciji
i u ladici za papir.
„ Izbjegavajte dodirivati ispisanu stranu
papira odmah nakon ispisa.
„ Kada koristite folije, odmah uklonite svaki
list kako biste izbjegli razmazivanje ili zastoj
papira.
„ Koristite papir s uzdužnim vlaknima
s neutralnom Ph vrijednosti i vlažnim
sadržajem od oko 5 %.
14
Preporučeni papir i ispisni
medij
2
Kako biste dobili najbolju kvalitetu ispisa,
predlažemo korištenje sljedećeg papira.
Tip papira
Stavka
Obični papir
Xerox Premier 80 g/m2
Xerox Business 80 g/m2
Reciklirani papir Xerox Recycled Supreme
80 g/m2
Prozirnica
3M CG3300
Naljepnica
Avery laser label L7163
Kuverta
Antalis River series (DL)
2
Ulaganje papira i dokumenata
Tip i veličina papira
2
Uređaj ulaže papir iz ugrađene standardne
ladice za papir ili otvora za ručno ulaganje.
Standardna ladica za papir
2
Otvor za ručno ulaganje
2
Otvor za ručno ulaganje može držati list
papira veličine 76,2 do 220 mm širine i 116
do 406,4 mm duljine. Možete korisiti otvor
za ručno ulaganje, ako koristite poseban
papir, kuverte ili naljepnice.
2
Budući da je ladica za papir univertalnog tipa,
možete koristiti sve veličine papira (jedan tip
i jedna veličina papira istodobno) kao što
je prikazano u tablici Kapacitet papira u ladici
za papir na stranici 15. Standardna ladica
za papir može primiti do 250 listova papira/A4
veličine (80 g/m2). Papir može biti ubačen
do oznake za maksimalnu količinu papira
na kliznoj vodilici za širinu papira.
Kapacitet papira u ladici za papir
Ladica za papir
Otvor za ručno ulaganje
2
Veličina papira
Tip papira
Br. listova
A4, Letter, Executive,
A5, A6, B5, B6.
Obični papir i reciklirani
papir
do 250
[80 g/m2]
Prozirnica
do 10
Obični papir, reciklirani
papir, spojeni papir,
kuverte, naljepnice i
prozirnice
1
Širina: 76,2 do 220 mm
Duljina: 116 do
406,4 mm
Preporučene specifikacije papira
2
Sljedeće specifikacije papira su prikladne za ovaj uređaj.
Osnovna težina
75 - 90 g/m2
Debljina
80 - 110 µm
Hrapavost
Veća od 20 sec.
Krutost
90 - 150 cm3/100
Smjer vlakna
Dugo vlakno
Jačina otpornosti
10e9 - 10e11 om
Otpornost površine
10e9 - 10e12 om-cm
Punjenje
CaCO3 (Neutralno)
Sadržaj pepela
Ispod 23 % mase
Sjajnost
Više od 80 %
Neprozirnost
Više od 85 %
15
Poglavlje 2
Rukovanje i uporaba
posebnog papira
Tipovi papira koje treba izbjegavati
2
Uređaj je napravljen tako da dobro radi
s većinom tipova kserografskih i spojenih
papira. Međutim, neke varijable papira mogu
utjecati na kvalitetu ispisa i pouzdano
rukovanje. Uvijek testirajte primjerak papira
prije kupovine kako bi osigurali željeni učinak.
Pohranite papir u njegovom originalnom
pakiranju i držite ga zatvorenim. Držite papir
na ravnoj površini, dalje od vlage, direktne
sunčeve svjetlosti i topline.
OPREZ
Neki tipovi papira neće se pokazati dobrima
i mogu prouzročiti štetu na vašem uređaju.
NEMOJTE koristiti papir:
• koji ima visoku teksturu;
• koji je iznimno gladak i sjajan;
• koji je naboran ili iskrivljen;
1
Neke važne smjernice u odabiru papira su.
„ Nemojte koristiti inkjet papir jer to moze
prouzročiti zastoj papira ili oštetiti vaš uređaj.
„ Papir koji se ponovno ispisuje mora
korisititi boju koja će izdržati temperaturu
uređaja tijekom procesa fuzije (200 °C).
„ Ako koristite spojeni papir, papir koji ima
hrapavu površinu ili papir koji je naboran ili
zgužvan, takav papir može prikazati slabiji
učinak.
2
1
1
2 mm
• koji je prevučen bakrom ili ima kemijski
premaz;
• koji je oštećen, naboran ili savijen;
• koji premašuje u ovom priručniku
preporučene specifikacije težine;
• s tabulatorima i spajalicama;
• sa zaglavljima koja imaju
nisko-temperaturne boje ili termografiju;
• koji je iz više dijelova ili s indigom;
• koji je namjenjen za inkjet ispis.
Ako koristitie bilo kojeg od gore navedenih
tipova papira, možete oštetiti svoj uređaj.
Ovakvo oštećenje nije pokriveno niti jednim
Brother jamstvom ili dogovorenim uslugama.
16
Ulaganje papira i dokumenata
Kuverte
2
Većina kuverti će odgovarati vašem uređaju.
Međutim, neke kuverte mogu imati problema
s ulaganjem i kvalitetom ispisa zbog načina
na koji su napravljene. Odgovarajuće kuverte
moraju imati krajeve s ravnim, dobro savijenim
rubovima i vodeći rub ne smije biti deblji
od dva lista papira. Kuverta mora ležati ravno
i ne smije imati vrećastu ili slabu konstrukciju.
Trabate kupiti kvalitetne kuverte od dobavljača
koji razumije da ćete kuverte koristiti
u laserskom uređaju.
Kuverte se mogu ulagati u otvor za ručno
ulaganje jedna po jedna. Preporučujemo
da prvo napravite testni ispis na kuverti kako
biste bili sigurni u rezultat ispisa prije nego
ispišete ili kupite veliku količinu kuverti.
Provjerite sljedeće.
Tipovi kuverti koje treba izbjegavati
2
OPREZ
NEMOJTE koristiti kuverte:
2
• koje su oštećene, naborane, uvijene
ili neobicnog oblika;
• koje su iznimno sjajne ili s visokom
teksturom;
• s kopčama, spajalicama, spojene
klamanjem ili konopom;
• sa samoljepljivim zatvaranjem;
• koje su vrećaste konstrukcije;
• koje nisu oštro savijene;
• koje su reljefne (koje imaju izdignuta
slova na površini);
„ Kuverte moraju imati razboritu dužinu
samoljepljivog preklopca.
• koje su prethodno ispisane na laserskom
uređaju;
„ Samoljepljivi preklopac mora biti savijen
kruto i pravilno (nepravilno odrezane ili
otvorene kuverte mogu prouzročiti zastoj
papira).
• koje su dva puta ispisane iznutra;
„ Kuverte se moraju sastojati od dva sloja
papira u području koje je zaokruženo
na slici ispod.
• koje se ne mogu lijepo složiti jedna
na drugu;
• koje imaju težinu veću od težine
propisane u specifikacijama za uređaj;
• s rubovima koji nisu ravni ili pravokutni;
• s prozorima, rupama, izrezima ili
reckama;
• s ljepilom na površini kako je prikazano
na slici ispod;
1
1
1
Smjer ulaganja
„ Kuverte koje je zatvorio proizvođač
trebale bi biti sigurne.
„ Preporučujemo da ne ispisujete unutar
15 mm od rubova koverti.
• s duplim preklopcem kako je prikazano
na slici ispod;
17
Poglavlje 2
• sa samoljepljivim preklopcem koji nije
bio složen prije kupovine;
• sa samoljepljivim preklopcem kako
je prikazano na slici ispod;
• sa svakom stranicom složenom kao što
je prikazano na slici ispod.
Naljepnica
2
Uređaj će ispisivati većinu tipova naljepnica
koje su dizajnirane za uporabu u laserskim
uređajima. Naljepnice bi trebale imati ljepilo
na bazi akrila jer je ovaj materijal stabilniji
na visokim temperaturama u grijaćoj jedinici.
Ljepilo ne smije doći u dodir s niti jednim
dijelom uređaja jer se dio naljepnice može
zalijepiti za jedinicu bubnja ili valjak i prouzročiti
zastoj ili probleme u kvaliteti ispisa. Ni jedno
ljepilo se ne smije izložiti između naljepnica.
Naljepnice trebaju biti napravljene tako da
su cijelom dužinom i širinom pokrivene listom.
Uporaba naljepnica s razmakom može
rezultirati odljepljivanjem naljepnice što može
prouzročiti ozbiljan zastoj ili problem u ispisu.
Sve naljepnice koje se koriste u ovom uređaju
moraju izdržati temperaturu od 200 °C u trajanju
od 0,1 sekunde.
Ako koristitie bilo kojeg od gore navedenih
tipova kuverti, možete oštetiti svoj uređaj.
Ovakvo oštećenje nije pokriveno niti jednim
Brother jamstvom ili dogovorenim uslugama.
Povremeno ćete možda imati probleme
s ulaganjem papira uzrokovanim debljinom,
veličinom ili oblikom preklopca koverte koju
koristite.
Listovi naljepnice ne bi smjeli premašiti
specifikacije za težinu papira opisane
u Korisničkom priručniku. Naljepnice koje
premašuju ove specifikacije možda se nece
ulagati ili ispisati pravilno i mogu prouzrociti
štetu na vašem uređaju.
Naljepnice se mogu ulagati samo iz otvora
za ručno ulaganje.
Tipovi naljepnica koje treba izbjegavati
2
Nemojte koristiti naljepnice koje su oštećene,
naborane, uvijene ili neobičnog oblika.
OPREZ
NEMOJTE ulagati već korištene listove
naljepnica. Izloženi list naljepnice može
oštetiti vaš uređaj.
18
Ulaganje papira i dokumenata
Ulaganje dokumenata
Uporaba automatskog
ulagača dokumenata (ADF)
a
2
Izvucite dodatni držač na ADF izlazu
za dokumente (1) i dodatni držač
na ADF-u (2).
2
2
2
1
ADF može držati do 35 stranica i ulagati svaki
list pojedinačno. Koristite standardni 80 g/m2
papir i uvijek složite papir prije nego što
ga stavite u ADF.
Preporučeno okruženje
2
Temperatura: 20 - 30 °C
Vlažnost: 50 - 70 %
Papir: Xerox Premier 80 g/m2 ili Xerox Business
80 g/m2
b
c
Lijepo složite papir.
d
Podesite vodilicu papira (1) da odgovara
širini dokumenta.
OPREZ
NEMOJTE ostavljati debele dokumente
na staklo skenera. Ako to učinite, ADF
može zastati.
Postavite dokument, licem prema gore
s prvim gornjim rubom, u ADF dok
ne osjetite da je dotaknuo valjak koji
povlači papir.
NEMOJTE koristiti papir koji je naboran,
poderan, savijen, smežuran, spojen,
isjeckan, zaljepljen ili s ljepljivom trakom.
NEMOJTE koristiti karton, novine ili tkaninu.
Kako bi izbjegli oštećenje vašeg uređaja
tijekom uporabe ADF-a, NEMOJTE
povlačiti papir dok se ulaže.
1
Za skeniranje nestandardnih dokumenata
pogledajte Uporaba stakla skenera
na stranici 20.
„ Pobrinite se da je dokument ispisan tintom
potpuno suh.
„ Dokumenti koje treba faksirati moraju
biti između 148 i 215,9 mm širine i 148
i 355,6 mm dužine, standardne težine
od (80 g/m2).
19
Poglavlje 2
Uporaba stakla skenera
Možete koristiti staklo skenera za faksiranje,
kopiranje ili skeniranje jedne po jedne
stranicu knjige.
Dokumenti mogu biti do 215,9 mm široki
i 297 mm dugi.
Napomena
Za uporabu stakla skenera, ADF mora biti
prazan.
a
b
Podignite poklopac dokumenata.
c
Zatvorite poklopac dokumenata.
Uporabom smjernice za dokument
s lijeve strane, centrirajte dokument
licem okrenutim prema dolje na staklu
skenera.
OPREZ
Ako je dokument knjiga ili je debeo nemojte
zalupiti poklopac ili ga pritisnuti.
20
2
3
Općenite postavke
Način rada timera
3
3
Veličina papira
3
Možete koristiti sedam veličina papira
za ispisivanje kopija: A4, Letter, Executive,
A5, A6, B5 i B6 i dvije veličine za ispisivanje
faksova: A4 ili Letter.
Uređaj ima tri tipke za biranje načina rada
na kontrolnoj ploči: Fax (Faks), Scan
(Skeniranje), i Copy (Kopiranje).
Možete postaviti za koliko će se vremena
uređaj nakon načina rada za kopiranje ili
skeniranje vratiti na način rada za faks. Ako
izaberete Off, uređaj ce ostati na posljednje
korištenom načinu rada.
(Samo MFC-7840W.) Ujedno pri korištenju
sigunosna funkcija zaključavanja, uz pomoć
ove postavke podešavate vrijeme prebacivanja
uređaja s individualne uporabe na javnu.
(Pogledajte Zamjena korisnika na stranici 27.)
Kad promijenite veličinu papira u ladici,
istodobno morate promijeniti postavku
za veličinu papira kako bi vaš uređaj mogao
urediti da velicina papira odgovara dokumentu
koji se ispisuje ili dolaznom faksu.
a
b
c
Pritisnite Menu (Izbor), 1, 3.
Pritisnite a ili b za izbor A4, Letter,
Executive, A5, A6, B5 ili B6.
Pritisnite OK.
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
Napomena
a
b
c
Ako odaberete opciju Transparency
kao tip papira (Menu (Izbor), 1, 2) jedino
ćete moći odabrati Letter ili A4 veličinu
papira u koraku b.
Pritisnite Menu (Izbor), 1, 1.
Pritisnite a ili b za izbor 0 Sec,
30 Secs, 1 Min, 2 Mins, 5 Mins
ili Off.
Pritisnite OK.
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
Postavke papira
Tip papira
3
3
Podesite uređaj za tip papira koji koristite. To
će vam omogućiti najbolju kvalitetu ispisa.
a
b
c
Pritisnite Menu (Izbor), 1, 2.
Pritisnite a ili b za izbor Thin, Plain,
Thick, Thicker, Transparency ili
Recycled Paper.
Pritisnite OK.
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
21
3
Poglavlje 3
Postavke glasnoće
Glasnoća zvona
3
3
Dok je u načinu rada za faks, pritisnite ili
za podešavanje glasnoće zvona. LCD ce
pokazati trenutnu postavku i svakim pritiskom
na tipku mijenjate glasnoću zvona ka sljedecoj
razini. Uređaj će zadržati novu postavku sve
dok je ne promijenite.
c
Ujedno možete mijenjati glasnoću zvona putem
izbornika.
c
Pritisnite Menu (Izbor), 1, 4, 1.
Pritisnite a ili b za izbor Off, Low, Med
ili High.
Pritisnite OK.
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
Glasnoća dojavljivača
Kad je dojavljivač uključen, uređaj će se oglasiti
svaki put kad pritisnete tipku, pogriješite ili
nakon što pošaljete ili primite faks. Možete
izabrati razinu glasnoće u rasponu od High
do Off.
a
b
c
22
Pritisnite Menu (Izbor), 1, 4, 2.
Pritisnite a ili b za izbor Off, Low, Med
ili High.
Pritisnite OK.
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
Možete izabrati razinu glasnoće zvučnika
u rasponu od High do Off.
a
b
Možete odabrati razinu glasnoće zvona
u postavkama za glasnoću, u rasponu
od High do Off.
a
b
Glasnoća zvučnika
3
Pritisnite Menu (Izbor), 1, 4, 3.
Pritisnite a ili b za izbor Off, Low, Med
ili High.
Pritisnite OK.
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
3
Općenite postavke
Automatsko
ljetno/zimsko
računanje vremena
Vrijeme mirovanja
3
c
Pritisnite Menu (Izbor) 1, 5.
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
Ušteda tonera
Koristeći ovu značajku možete uštediti toner.
Kad postavite način rada uštede tonera na
On, ispis je svjetliji. Zadana postavka je Off.
a
b
c
Pritisnite Menu (Izbor), 1, 6, 1.
Pritisnite a ili b za izbor On ili Off.
Pritisnite OK.
3
Dok je uređaj u stanju mirovanja na LCD-u
će pisati Sleep. Pri ispisivanju ili kopiranju dok
je uređaj u stanju mirovanja, doći će do kratke
stanke dok se grijaća jedinica ne zagrije.
Pritisnite a ili b za izbor On ili Off.
Pritisnite OK.
Ekološke značajke
Postavljanjem vremena mirovanja smanjuje se
potrošnja energije tako što se isključi grijaća
jedinica dok je uređaj u stanju pripravnosti.
Možete odabrati koliko dugo uređaj mora biti
u stanju pripravnosti (od 00 do 99 minuta) prije
nego što pređe u stanje mirovanja. Kad uređaj
primi faks, računalni podatak ili napravi kopiju,
timer će se resetirati. Zadana postavka je 05
minuta.
Možete postaviti uređaj da automatski
mijenja ljetno i zimsko računanje vremena.
Sam će se pomaknuti jedan sat unaprijed
u proljeće, a jedan sat unazad u jesen.
a
b
3
3
a
b
Pritisnite Menu (Izbor) 1, 6, 2.
c
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
3
Unesite dužinu vremena koliko će
uređaj biti u stanju pripravnosti prije
ulaska u stanje mirovanja (od 00 do 99).
Pritisnite OK.
Napomena
Za isključenje stanja mirovanja, pritisnite
Start i Options (Opcije) istodobno u b.
Pritisnite a ili b za izbor Off. Pritisnite OK.
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
Napomena
Ne preporučujemo uštedu tonera za ispis
fotografija ili slika sivih tonova.
LCD kontrast
3
Možete mijenjati kontrast kako bi LCD izgledao
svjetlije ili tamnije.
a
b
Pritisnite Menu (Izbor), 1, 7.
c
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
Pritisnite a da LCD izgleda tamnije. Ili,
pritisnite b da LCD izgleda svjetlije.
Pritisnite OK.
23
4
Sigurnosne značajke
Sigurnost
Postavljanje lozinke
Napomena
Ako ste već postavili lozinku, nećete
je trebati ponovno postaviti.
4
TX zaključavanje dopušta vam da spriječite
neovlašten pristup uređaju.
Dok je TX zaključavanje uključeno, sljedeće
radnje su vam dostupne.
„ Primanje faksova
„ Prosljeđivanje faksova
(ako je prosljeđivanje faksova već bilo
uključeno)
„ Daljinsko pretraživanje
(ako je pohrana faksova već bila uključena)
„ Primanje faksova putem računala
(ako je primanje faksova putem računala
već bilo uključeno)
Dok je TX zaključavanje uključeno, sljedeće
radnje vam NISU dostupne.
„ Slanje faksova
a
b
Pritisnite Menu (Izbor), 1, 8, 1.
c
Ako prvi put unosite lozinku, LCD
će pokazati Verify:.
d
Ponovno unesite lozinku.
Pritisnite OK.
e
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
„ Skeniranje
Napomena
• Za ispis memorije faksa, isključite TX
zaključavanje.
• Ako ste zaboravili lozinku TX zaključavanja,
molimo nazovite vašeg Brother dobavljača
radi servisa.
24
Unesite četvero-znamenkasti broj
koristeći brojeve 0 - 9.
Pritisnite OK.
Promjena lozinke TX zaključavanja
a
b
4
Pritisnite Menu (Izbor), 1, 8, 1.
Pritisnite a ili b za izbor Set Password.
Pritisnite OK.
c
Unesite registriranu četvero-znamenkastu
lozinku.
Pritisnite OK.
d
Unesite četvero-znamenkasti broj
za novu lozinku.
Pritisnite OK.
e
Ako LCD pokaže Verify:, ponovno
unesite lozinku.
Pritisnite OK.
f
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
„ Kopiranje
„ Ispisivanje putem računala
4
4
Svoj uređaj možete podesiti s višestrukim
razinama zaštite koristeći zaključavanje
postavki i TX zaključavanje (samo MFC-7320
i MFC-7440N) ili sigurnosnu funkciju
zaključavanja (samo MFC-7840W). Nećete
moći nastaviti planiranje odgođenih faksova
ili primanja faksova. Međutim, svaki unaprijed
planirani odgođeni faks bit će poslan čak
ako uključite TX zaključavanje ili sigurnosnu
funkciju zaključavanja, tako da ti faksovi neće
biti izgubljeni.
TX zaključavanje (samo
MFC-7320 i MFC-7440N)
4
Sigurnosne značajke
Sigurnosna funkcija
zaključavanja (samo
MFC-7840W)
Postavljanje lozinke za administratora
4
Sigurnosna funkcija zaključavanja dopušta
vam ograničavanje javnog pristupa određenim
funkcijama uređaja (prijenos i primanje
faksova, kopiranje, skeniranje i ispisivanje1).
Ova značajka ujedno sprječava korisnike
u mijenjanju zadanih postavki uređaja
ograničavajući pristup postavkama izbornika.
Onemogućavanje barem jedne funkcije
neophodno je za uključivanje sigurnosne
funkcija zaključavanja za javne korisnike.
Prije korištenja sigurnosnih značajki prvo
trebate unijeti lozinku administratora.
Pristup ograničenim radnjama može
se onemogućiti stvaranjem ograničenog
korisnika. Ograničeni korisnici moraju unijeti
korisničku lozinku da bi mogli koristiti uređaj.
Pažljivo zabilježite svoju lozinku. Ako
je zaboravite, molimo nazovite vašeg Brother
dobavljača radi servisa.
1
Ispis uključuje slanje faksa putem računala kao i sve
ostale ispise.
Napomena
Ova lozinka koju postavljate u koracima
je namijenjena administratoru. Ovo je lozinka
koja se koristi za postavljanje korisnika
i uključivanje ili isključivanje sigunosne
funkcije zaključavanja. (Pogledajte
Postavljanje ograničenih korisnika
na stranici 26 i Uključivanje sigurnosne
funkcije zaključavanja na stranici 27.)
a
b
Pritisnite Menu (Izbor), 1, 8, 1.
c
Ponovno unesite lozinku kad LCD
pokaže Verify:.
Pritisnite OK.
d
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
• Samo administratori mogu postaviti
ograničenja i mijenjati ih za svakog korisnika.
a
b
Unesite četvero-znamenkasti broj
koristeći brojeve 0 - 9. Pritisnite OK.
4
Pritisnite Menu (Izbor), 1, 8, 1.
Pritisnite a ili b za izbor Set Password.
Pritisnite OK.
c
Unesite registriranu četvero-znamenkastu
lozinku.
Pritisnite OK.
d
Unesite četvero-znamenkasti broj
za novu lozinku.
Pritisnite OK.
e
Ako LCD pokaže Verify:, ponovno
unesite lozinku.
Pritisnite OK.
f
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
• Kad je onemogućen ispis, ispisi putem
računala bit će izbrisani bez obavještenja.
• Kad je uključena sigurnosna funkcija
zaključavanja, možete koristiti samo
1. Contrast, 6. Polled TX ili
7. Coverpg Setup u izborniku faksa.
4
Mijenjanje lozinke za administratora
• Možete postaviti 10 individualnih korisnika
i jednog javnog korisnika.
• Kad postavite javnog korisnika, možete
ograničiti jednu ili više funkcija uređaja
za sve korisnike koji nemaju lozinku.
4
Ako je prijenos faksa onemogućen,
ne možete koristiti niti jednu funkciju
u izborniku faksa.
• Preuzimanje faksova je omogućeno
jedino ako su omogućeni i prijenos
faksova i primanje faksova.
25
Poglavlje 4
Postavljanje javnog korisnika
Možete postaviti javnog korisnika. Javni
korisnici ne trebaju unositi lozinku.
Napomena
Morate onemogućiti barem jednu funkciju
da biste uključili sigurnosnu funkciju
zaključavanja za javne korisnike.
4
Postavljanje ograničenih korisnika
Možete postaviti korisnike s ograničenjima
i lozinku.
a
b
Pritisnite Menu (Izbor), 1, 8, 1.
Pritisnite a ili b za izbor Setup User.
Pritisnite OK.
c
Unesite lozinku administratora.
Pritisnite OK.
Pritisnite a ili b za izbor Setup User.
Pritisnite OK.
d
Pritisnite a ili b za izbor User01.
Pritisnite OK.
c
Unesite lozinku administratora.
Pritisnite OK.
e
d
Pritisnite a ili b za izbor Public.
Pritisnite OK.
Koristite numeričke tipke za unos
korisničkog imena. (Pogledajte
Unos teksta na stranici 146.)
Pritisnite OK.
e
Pritisnite a ili b za izbor Enable ili
Disable za Fax Tx. Pritisnite OK.
Nakon što postavite prijenos faksa,
ponovite ovaj korak za Fax Rx, Copy,
Scan i Print.
Pritisnite OK.
f
Unesite četvero-znamenkastu lozinku
za ovog korisnika.
Pritisnite OK.
g
Pritisnite a ili b za izbor Enable ili
Disable za Fax Tx.
Pritisnite OK.
Nakon što postavite prijenos faksa,
ponovite ovaj korak za Fax Rx, Copy
i Scan.
Pritisnite OK.
h
Ponovite d do g za unos svakog
dodatnog korisnika i lozinke.
i
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
a
b
Pritisnite Menu (Izbor), 1, 8, 1.
Napomena
Možete postaviti Print samo za javne
korisnike. Ako onemogućite Print za
javne korisnike također će biti
onemogućeno Print za sve ograničene
korisnike.
f
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
Napomena
Ne smijete koristiti istu lozinku koju koristi
drugi korisnik.
26
4
Sigurnosne značajke
Isključivanje/uključivanje sigurnosne
funkcije zaključavanja
Zamjena korisnika
4
Ako unesete pogrešnu lozinku pri slijeđenju
niže navedenih uputa, LCD će pokazati
Wrong Password. Ponovno unesite
ispravnu lozinku.
Uključivanje sigurnosne funkcije
zaključavanja
a
b
c
a
b
c
4
Pritisnite a ili b za izbor Lock OffiOn.
Pritisnite OK.
Unesite svoju četvero-znamenkastu
lozinku administratora.
Pritisnite OK.
Pritisnite Menu (Izbor), 1, 8, 1.
Pritisnite a ili b za izbor Lock OniOff.
Pritisnite OK.
Unesite svoju četvero-znamenkastu
lozinku administratora.
Pritisnite OK.
Ova postavka dopušta ograničenom korisniku
da se prijavi na uređaj kad je uključena
sigurnosna funkcija zaključavanja.
Napomena
Pritisnite Menu (Izbor), 1, 8, 1.
Iključivanje sigurnosne funkcije
zaključavanja
4
Nakon što je ograničeni korisnik završio
s korištenjem uređaja, uređaj će se vratiti
na postaku za javne korisnike u istom
vremenskom periodu kao i postavka načina
rada timera (Menu (Izbor), 1, 1).
(Pogledajte Način rada timera
na stranici 21. Ujedno možete izaći iz
individualnog korisnika pritiskom svjetleće
tipke za način rada.)
a
Držite pritisnutom Shift dok pritišćete
Secure (Sigurno).
Change User
PIN:XXXX
4
b
Unesite svoju četvero-znamenkastu
lozinku. Pritisnite OK.
Kad je način rada za kopiranje
onemogućen.
a
Pritisnite Copy (Kopiranje)
tipku.
Access Denied
b
Unesite četvero-znamenkastu lozinku.
Pritisnite OK.
Kad je način rada za skeniranje
onemogućen.
a
Pritisnite Scan (Skeniranje)
tipku.
Access Denied
b
Unesite četvero-znamenkastu lozinku.
Pritisnite OK.
27
4
Poglavlje 4
Zaključavanje postavki
4
Zaključavanje postavki pomoću lozinke
zaustavlja druge osobe da ne bi slučajno
promijenile postavke uređaja.
Mijenjanje lozinke zaključavanja
postavki
a
b
Pažljivo zabilježite svoju lozinku. Ako
je zaboravite, molimo nazovite vašeg Brother
dobavljača.
„ Datum/vrijeme
„ Način rada timera
d
Unesite četvero-znamenkasti broj
za novu lozinku.
Pritisnite OK.
e
Ponovno unesite svoju lozinku kad LCD
pokaže Verify:.
Pritisnite OK.
f
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
„ Tip papira
„ Veličina papira
„ Glasnoća
Pritisnite a ili b za izbor Set Password.
Pritisnite OK.
Unesite svoju četvero-znamenkastu
lozinku.
Pritisnite OK.
„ Stacionarni ID
„ Postavke brzog biranja
Pritisnite Menu (Izbor), 1, 8, 2.
c
Dok je zaključavanje postavki On, ne možete
promijeniti sljedeće postavke bez lozinke.
„ Automatsko ljetno/zimsko računanje
vremena
Isključivanje/uključivanje zaključavanja
postavki
„ Ekološke značajke
Ako unesete pogrešnu lozinku pri slijeđenju
niže navedenih uputa, LCD će pokazati
Wrong Password. Ponovno unesite
ispravnu lozinku.
„ LCD kontrast
„ Zaključavanje postavki
4
4
„ Ograničenje biranja
Uključivanje zaključavanja postavki
„ TX zaključavanje
(samo MFC-7320 i MFC-7440N)
Postavljanje lozinke
a
b
Pritisnite Menu (Izbor), 1, 8, 2.
c
Ponovno unesite svoju lozinku kad LCD
pokaže Verify:.
Pritisnite OK.
d
28
Unesite četvero-znamenkasti broj
koristeći brojeve 0 - 9.
Pritisnite OK.
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
4
a
b
4
Pritisnite Menu (Izbor), 1, 8, 2.
Pritisnite a ili b za izbor On.
Pritisnite OK.
c
Unesite svoju četvero-znamenkastu
lozinku.
Pritisnite OK.
d
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
Isključivanje zaključavanja postavki
a
b
Pritisnite Menu (Izbor), 1, 8, 2.
c
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
Unesite svoju četvero-znamenkastu
lozinku. Pritisnite OK dvaput.
4
Sigurnosne značajke
Ograničeno biranje
4
a
b
Ova značajka sprečava korisnike u slanju
faksova ili poziva greškom na drugi broj.
Možete postaviti uređaj da ograniči biranje
koristeći brojčanik, senzorsko i brzo biranje.
Ako odaberete Off, uređaj ne ograničava
metodu biranja.
Ako odaberete Enter # twice, uređaj
će vas podsjetiti da ponovno unesete broj,
i ako ponovno unesete isti broj ispravno, uređaj
će započeti s biranjem. Ako ponovno unesete
krivi broj, LCD će pokazati poruku o pogreški.
Ako odaberete On, uređaj će ograničiti slanje
faksova i odlazne pozive za tu metodu biranja.
Ograničenje brojčanika
a
b
Pritisnite Menu (Izbor), 2, 6, 1.
c
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
4
a
b
Pritisnite Menu (Izbor), 2, 6, 2.
c
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
c
4
Pritisnite Menu (Izbor), 2, 6, 3.
Pritisnite a ili b za izbor Off,
Enter # twice ili On.
Pritisnite OK.
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
Napomena
4
• Postavka Enter # twice neće raditi
ako podignete slušalicu na vanjskom
telefonu prije unosa broja. Nećete biti
upitani da ponovno unesete broj.
• Uređaj ne može ograničiti biranje
s Redial/Pause (Ponovno biranje/pauza)
tipke.
• Ako odaberete On ili Enter # twice,
ne možete koristiti značajku slijednog
slanja i kombinirati brojeve brzog biranja
prilikom biranja.
Pritisnite a ili b za izbor Off,
Enter # twice ili On.
Pritisnite OK.
Ograničenje senzorskih
brojeva
Ograničenje brzog biranja
4
Pritisnite a ili b za izbor Off,
Enter # twice ili On.
Pritisnite OK.
29
Poglavlje 4
30
Dio II
Faks
Slanje faksa
Primanje faksa
Telefoni i externi uređaji
Biranje i pohranjivanje brojeva
Opcije daljinskog faksiranja
Preuzimanje
Izvještaji o ispisu
II
32
39
44
51
56
62
65
5
Slanje faksa
Kako faksirati
5
Ulaz u faks način rada
Za ulaz u faks način rada
5
(Fax (Faks)),
i tipka će zasvijetliti u zelenoj boji.
Slanje faksa iz ADF-a
Korištenje ADF-a za slanje vašeg faksa
je najlakši način. Za prekidanje faksa koji
je u tijeku, pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
a
Provjerite jeste li u načinu rada
.
za faks
b
Stavite svoj dokument licem prema gore
u ADF.
c
Birajte broj faksa. (Pogledajte Kako
birati brojeve na stranici 51.)
d
Pritisnite Start.
Uređaj skenira stranice u memoriju
i šalje dokument.
5
Slanje faksa sa stakla skenera
Staklo skenera možete koristiti za faksiranje
stranica knjige ili jedne po jedne stranice.
Dokumenti mogu biti najviše Letter ili A4
veličine. Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz)
za prekid faksa koji je u tijeku.
a
Provjerite jeste li u načinu rada
za faks
.
b
Postavite dokument licem prema dolje
na staklo skenera.
c
Birajte broj faksa. (Pogledajte Kako
birati brojeve na stranici 51.)
d
Pritisnite Start.
Uređaj počinje sa skeniranjem prve
stranice.
e
Nakon što uređaj skenira stranicu, LCD
će vas obavijestiti da odaberete jedno
od niže navedenih opcija.
5
Next Page?
1.Yes 2.No(Send)
„ Pritisnite 1 za slanje druge stranice.
Idite na f.
Napomena
Ako se pojavi Out of Memory poruka
dok se dokument skenira u memoriju,
pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz) za prekid
ili Start za slanje skeniranih stranica.
„ Pritisnite 2 ili Start tza slanje
dokumenta. Idite na g.
f
Stavite sljedeću stranicu na staklo
skenera, pritisnite OK. Ponovite e i f
za svaku iduću stranicu.
Set Next Page
Then Press OK
g
Vaš uređaj će automatski poslati faks.
Napomena
Kad se faksira više stranica sa stakla
skenera, prijenos u stvarno vremenu treba
biti postavljen na Off. (Pogledajte Prijenos
u stvarnom vremenu na stranici 36.)
32
5
Slanje faksa
Otkazivanje faksa koji
je u tijeku
5
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz) za prekid
faksa. Ako pritisnete Stop/Exit (Stop/Izlaz)
dok uređaj bira ili šalje, LCD će pokazati
1.Clear 2.Exit, pritisnite 1 za prekid
faksa.
Slijedno slanje
Slijedno slanje omogućuje vam da šaljete
istu faks poruku na više od jednog broja.
U jedno slijedno slanje možete uključiti
grupe, senzorske brojeve, brojeve brzog
biranja i do 50 ručno biranih brojeva.
Otkazivanje pokrenutog
slijednog slanja
Tijekom slijednog slanja možete prekinuti
slanje faksa koji se trenutno šalje ili cjelokupno
slijedno slanje.
a
Pritisnite Menu (Izbor), 2, 7.
LCD će prikazati da broj biranog
faksa (na primjer, #001 0123456789)
i broj slijednog slanja (na primjer,
Broadcast#001).
b
Pritisnite a ili b za izbor broja zadatka
kojeg želite prekinuti.
Pritisnite OK.
c
Pritisnite 1 za brisanje broja zadatka ili
2 za izlaz.
Ako odaberete otkazivanje samo
trenutnog faksa koji se šalje b, uređaj
će vas upitati želite li prekinuti slijedno
slanje. Pritisnite 1 za brisanje cjelokupnog
slijednog slanja ili 2 za izlaz.
d
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
5
Možete slijedno slati do 258 različitih brojeva.
Ovo će ovisiti o broju pohranjenih grupa,
pristupnih kodova ili brojeva kreditnih kartica
i koliko ima odgođenih ili pohranjenih faksova
u memoriji.
Napomena
Koristite Search/Speed Dial (Traži/Brzo
biranje) da biste lako izabrali brojeve.
a
Provjerite jeste li u načinu rada
za faks
.
b
c
Stavite svoj dokument.
5
5
Unesite broj.
Pritisnite OK.
Možete koristiti senzorski broj, broj
brzog biranja, grupni broj ili broj kojeg
ste ručno unijeli putem brojčanika.
(Pogledajte Kako birati brojeve
na stranici 51.)
d
Ponavljajte c dok ne unesete sve faks
brojeve koje želite slijedno slati.
e
Pritisnite Start.
Nakon završetka slijednog slanja uređaj
će ispisati izvještaj slijednog slanja kako biste
saznali rezultat.
33
Poglavlje 5
Dodatne radnje slanja
Slanje faksova koristeći
višestruke postavke
5
5
(Pogledajte Sastavljanje vlastitih komentara
na stranici 34.)
Prije slanja faksa možete promijeniti bilo koju
kombinaciju ovih postavki: kontrast, rezolucija,
inozemni način rada, timer odgođenog faksa,
preuzimanje, prijenos u stvarnom vremenu ili
postavke naslovnice.
a
5.(Korisnik utvrđen)
6.(Korisnik utvrđen)
Provjerite jeste li u načinu rada
za faks
.
Nakon što je svaka postavka prihvaćena,
LCD će upitati želite li unijeti više postavki.
Next
1.Yes 2.No
b
Napravite jedno od sljedećeg.
„ Za izbor više postavki, pritisnite 1.
LCD s vraća na Setup Send
izbornik da biste mogli izabrati drugu
postavku.
Ova značajka neće raditi ukoliko već niste
programirali svoj stacionarni ID. (Pogledajte
Kratki korisnički priručnik.)
Naslovnicu možete automatski slati
sa svakim faksom. Vaša naslovnica uključuje
stacionarni ID, komentar i ime (ili broj)
pohranjen u senzorskoj memoriji ili memoriji
brzog biranja.
Izabiranjem Next Fax:On možete također
na naslovnici prikazati broj stranica.
Možete izabrati jedan od sljedećih postavljenih
komentara.
Sastavljanje vlastitih komentara
a
Provjerite jeste li u načinu rada
za faks
.
b
c
Pritisnite Menu (Izbor), 2, 2, 8.
3.Urgent
4.Confidential
34
Pritisnite a ili b za izbor 5 ili 6 za pohranu
vlastitih komentara.
Pritisnite OK.
Unesite vlastiti komentar putem
brojčanika.
Pritisnite OK.
Koristite tablicu stranica 146 koja će vam
pomoću u unošenju znakova.
5
Pošaljite naslovnicu za sljedeći faks
Ako želite poslati naslovnicu samo za sljedeći
faks, vaš uređaj će vas upitati da unesete
brojeve stranica koje šaljete kako bi se ispisale
na naslovnici.
a
Provjerite jeste li u načinu rada
za faks
.
b
c
d
Stavite svoj dokument.
1.Comment Off
2.Please Call
5
Možete postaviti do dva vlastita komentara.
d
„ Nakon što ste završili s izborom
postavki, pritisnite 2 i idite na sljedeći
korak slanja faksa.
Elektronska naslovnica
Umjesto korištenja jednog od postavljenih
komentara, možete unijeti svoje dvije osobne
poruke duljine do 27 znakova. Koristite
tablicu stranica 146 koja će vam pomoću
u unošenju znakova.
e
Pritisnite Menu (Izbor), 2, 2, 7.
Pritisnite a ili b za izbor Next Fax:On
(ili Next Fax:Off).
Pritisnite OK.
Pritisnite a ili b za izbor komentara.
Pritisnite OK.
5
Slanje faksa
f
Kontrast
Unesite dvije znamenke kako bi se
prikazao broj stranica koje šaljete.
Pritisnite OK.
Na primjer, unesite 0, 2 za 2 stranice ili
0, 0 da ne bi pisao broj stranica. Ako
pogriješite, pritisnite d ili Clear/Back
(Obrisati/Natrag) da se vratite natrag
i unesete broj stranica.
Slanje naslovnice za sve faksove
Za većinu dokumenata zadana postavka Auto
polučit će najbolje razultate. Ona automatski
bira prikladan kontrast za vaš dokument.
Ako je vaš dokument previše svijetao ili taman,
promjenom kontrasta možete poboljšati
kvalitetu faksa.
5
Uređaj možete postaviti da šalje naslovnice
kad god pošaljete faks.
a
Provjerite jeste li u načinu rada
za faks
.
b
c
Pritisnite Menu (Izbor), 2, 2, 7.
d
Pritisnite a ili b za izbor komentara.
Pritisnite OK.
5
Ako želite koristiti ispisanu naslovnicu na koju
možete pisati, možete ispisati probnu stranicu
i dodati je vašem faksu.
a
Provjerite jeste li u načinu rada
za faks
.
b
c
Pritisnite Menu (Izbor), 2, 2, 7.
d
e
Pritisnite Start.
Koristite Dark da fasirani dokument bude
svjetliji.
Koristite Light da fasirani dokument bude
tamniji.
Pritisnite a ili b za izbor On (ili Off).
Pritisnite OK.
Korištenje ispisane naslovnice
5
a
Provjerite jeste li u načinu rada
za faks
.
b
c
d
Stavite svoj dokument.
Pritisnite Menu (Izbor), 2, 2, 1.
Pritisnite a ili b za izbor Auto, Light
ili Dark.
Pritisnite OK.
Napomena
Čak ako odaberete Light ili Dark, uređaj
će slati faks koristeći Auto postavku, ako
odaberete Photo kao rezoluciju faksa.
Pritisnite a ili b za izbor Print Sample.
Pritisnite OK.
Nakon što uređaj ispiše kopiju naslovnice,
pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
35
5
Poglavlje 5
Mijenjanje rezolucije faksa
5
Kvaliteta faksa može se poboljšati izmjenom
rezolucije faksa. Rezolucija se može promijeniti
za sljedeći faks ili za sve faksove.
Za promjenu rezolucije faksa
za sljedeći faks
a
b
c
a
b
c
5
Provjerite jeste li u načinu rada
za faks
.
Pritisnite Menu (Izbor), 2, 2, 2.
Pritisnite a ili b za izbor željene rezolucije.
Pritisnite OK.
Standard:
Prikladna za većinu tipova dokumenata.
Fine:
Dobra za male ispise i prenosi malo sporije
od standardne rezolucije.
S.Fine:
Dobra za male ispise ili ilustracije i prenosi
sporije od fine rezolucije.
Photo:
Koristi se kad dokument ima različite nijanse
sive ili je u pitanju fotografija. Ova postavka
ima najsporije vrijeme prijenosa.
Broj stranica koje možete skenirati u memoriju
će se mijenjati ovisno o podacima koji se na njih
ispisuju.
Napomena
Pritisnite Resolution (Rezolucija), zatim
a ili b za izbor rezolucije.
Pritisnite OK.
Napomena
36
5
Stavite svoj dokument.
Možete izabrati četiri različite postavke
rezolucije.
5
Možete birati broj i započeti skeniranje faksa
u memoriju čak kad uređaj šalje iz memorije,
prima faksove ili ispisuje podatke s računala.
LCD će prikazati broj novog zadatka.
Provjerite jeste li u načinu rada
za faks
.
Za promjenu zadane rezolucije faksa
Dvojni pristup
Ako dobijete Out of Memory poruku
tijekom skeniranja prve stranice faksa,
pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz) za prekid
skeniranja. Ako dobijete Out of Memory
poruku tijekom skeniranja naredne stranice,
možete pritisnuti Start da biste poslali dotad
skenirane stranice ili pritisnite Stop/Exit
(Stop/Izlaz) za prekid radnje.
Prijenos u stvarnom vremenu
Kad šaljete faks, uređaj će prije slanja skenirati
dokumente u memoriju. Zatim će uređaj,
čim telefonska linija bude slobodna, započeti
s biranjem i slanjem.
Ako je memorija puna, uređaj će slati
dokument u stvarnom vremenu (čak ako
Real Time TX je postavljen na Off).
Ponekad ćete možda trebati poslati važne
dokumente odmah, bez čekanja na prijenos
u memoriju. Možete postaviti Real Time TX
na On za sve dokumente Next Fax:On
samo za sljedeći faks.
Napomena
U prijenosu u stvarnom vremenu, značajka
automatskog ponovnog biranja ne radi kad
se koristi staklo skenera.
5
Slanje faksa
Slanje u stvarnom vremenu
za sve faksove
Odgođeni faks
5
5
a
Provjerite jeste li u načinu rada
za faks
.
Možete pohraniti do 50 faksova u memoriju
koji će se slati u periodu od 24 sata.
b
c
Pritisnite Menu (Izbor), 2, 2, 5.
a
Provjerite jeste li u načinu rada
za faks
.
b
c
d
Stavite svoj dokument.
Pritisnite a ili b za izbor On.
Pritisnite OK.
Slati u stvarnom vremenu samo
za sljedeći faks
a
b
c
Provjerite jeste li u načinu rada
za faks
.
Pritisnite Menu (Izbor), 2, 2, 5.
a
Provjerite jeste li u načinu rada
za faks
.
b
c
Pritisnite Menu (Izbor), 2, 2, 5.
Ako imate poteškoća pri slanju faksova
u inozemstvo zbog loše veze, onda će vam
pomoći uključivanje inozemnog načina rada.
Ovo je privremena postavka koja će biti aktivna
jedino za sljedeći faks.
b
c
d
Provjerite jeste li u načinu rada
za faks
.
5
Odgođeni serijski prijenos
5
5
Prije slanja odgođenih faksova vaš uređaj
pomoći će vam uštedjeti tako što sortira
sve faksove u memoriji prema odredištu
i planiranom vremenu.
Svi odgođeni faksovi koji su planirani za slanje
u isto vrijeme na isti broj faksa bit će poslani kao
jedan faks kako bi se uštedjelo na vremenu
prijenosa.
a
Provjerite jeste li u načinu rada
za faks
.
b
c
Pritisnite Menu (Izbor), 2, 2, 4.
Stavite svoj dokument.
Pritisnite Menu (Izbor), 2, 2, 9.
5
Broj stranica koje možete skenirati
u memoriju ovisi o količini ispisanih
podataka na svakoj stranici.
Pritisnite a ili b za izbor Next Fax:Off.
Pritisnite OK.
Inozemni način rada
Unesite željeno vrijeme slanja faksa
(u 24-satnom obliku).
(Na primjer, unesite 19:45.)
Pritisnite OK.
Napomena
Pritisnite a ili b za izbor Next Fax:On.
Pritisnite OK.
Ne slati u stvarnom vremenu samo
za sljedeći faks
a
5
Pritisnite Menu (Izbor), 2, 2, 3.
d
Pritisnite a ili b za izbor On ili Off.
Pritisnite OK.
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
Pritisnite a ili b za izbor On ili Off.
Pritisnite OK.
37
Poglavlje 5
Provjeravanje i otkazivanje
zadataka na čekanju
Poruka o nestanku memorije
5
Provjerite koji od zadataka čekaju na slanje
u memoriji. Ako nema zadataka, LCD
će prikazati No Jobs Waiting. Možete
otkazati slanje faksa koji je pohranjen i čeka
u memoriji.
a
b
Ako dobijete Out of Memory poruku tijekom
skeniranja naredne stranice, imat ćete opciju
da pritisnete Start da biste poslali dotad
skenirane stranice ili pritisnite Stop/Exit
(Stop/Izlaz) za prekid radnje.
Pritisnite Menu (Izbor), 2, 7.
Bit će prikazan broj zadataka koji se tek
trebaju poslati.
Napomena
Ako dobijete Out of Memory poruku
tijekom faksiranja i ne želite izbrisati vaše
pohranjene faksove da biste oslobodili
memoriju, možete slati faksove u stvarnom
vremenu. (Pogledajte Prijenos u stvarnom
vremenu na stranici 36.)
Napravite jedno od sljedećeg:
„ Pritisnite a ili b za pomicanje kroz
zadatke na čekanju, pritisnite OK
za izbor zadatka, zatim pritisnite
1 kako biste ga otkazali.
„ Pritisnite 2 za izlaz bez otkazivanja.
c
Kad budete gotovi, pritisnite Stop/Exit
(Stop/Izlaz).
Ručno slanje faksa
Ručni prijenos
Ručni prijenos omogućuje vam da čujete
tonove biranja, zvonjenja i primanja faksa
prilikom slanja faksa.
a
Provjerite jeste li u načinu rada
za faks
.
b
c
Stavite svoj dokument.
d
e
Birajte broj faksa kojeg želite nazvati.
Podignite slušalicu vanjskog telefona
i poslušajte ton biranja.
Kad čujete ton faksa, pritisnite Start.
„ Ako koristite staklo skenera,
pritisnite 1 za slanje faksa.
f
38
Ako ste podignuli slušalicu vanjskog
telefona, zamijenite je.
Ako dobijete Out of Memory poruku tijekom
skeniranja prve stranice faksa, pritisnite
Stop/Exit (Stop/Izlaz) za prekid faksiranja.
5
5
5
6
Primanje faksa
6
Načini prijama
6
Morate odabrati način prijama ovisno o vanjskim uređajima i telefonskim uslugama koje imate
na liniji. Donji dijagrami pomoći će vam u izbor ispravnog načina prijama. (Za dodatne informacije
o načinu prijama, pogledajte Korištenje načina prijama na stranici 40.)
Izabiranje načina prijama
6
Želite li koristiti telefonske značajke ovog uređaja (ako dostupne) ili vanjski ili interni
telefonski govorni automat spojen na istu liniju s uređajem?
Da
6
Ne
Koristite li funkciju govorne pošte vanjskog
telefonskog govornog automata?
Fax Only
Ne
Želite li da uređaj automatski odgovara na faks
i telefonske pozive?
Ne
Manual
Fax/Tel
Da
External TAD
Da
Za podešavanje načina prijama slijedite niže navedene upute.
a
b
c
Pritisnite Menu (Izbor), 0, 1.
Pitisnite a ili b za izbor načina prijama.
Pritisnite OK.
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
LCD će prikazati trenutni način prijama.
39
Poglavlje 6
Korištenje načina
prijama
Ručni
6
Neki načini prijama automatski odgovaraju
(Fax Only i Fax/Tel). Možda ćete željeti
promijeniti odgodu zvona prije korištenja
ovih načina. (Pogledajte Odgoda zvona
na stranici 41.)
Samo faks
Fax Only način prijama automatski
će odgovoriti na svaki poziv poput faksa.
Faks/Tel
„ Govorni pozivi započet će F/T zvonom
da vas obavijesti da podignete slušalicu.
F/T zvono je brzo dvostruko zvono kojim
se oglašava vaš uređaj.
(Također pogledajte Vrijeme F/T zvona
(samo način rada Faks/Tel) na stranici 41
i Odgoda zvona na stranici 41.)
40
BT Call Sign je samo za Ujedinjeno Kraljevstvo.
Za primanje faksa u ručnom načinu prijama
pritisnite Start kad čujete faks tonove (kratke
ponavljajuće pištave zvukove). Ujedno možete
koristiti značajku detekcije faksa za primanje
faksova podizanjem slušalice na istoj liniji
na kojoj se nalazi i uređaj.
(Također pogledajte Detekcija faksa
na stranici 41.)
6
Fax/Tel način rada pomaže vam automatski
upravljati dolaznim pozivima, tako što
prepoznaje radi li se o faksu ili glasovnom
pozivu i rješava ih na jedan od sljedećih načina.
„ Faksovi će biti automatski primljeni.
Manual način prijama isključuje sve
automatske funkcije odgovora osim ako
ne koristite BT Call Sign1 značajku.
1
6
6
Eksterni TAD
External TAD način prijama dopušta
vanjskom govornom automatu upravljanje
vašim dolaznim pozivima. Dolazni pozivi
rješavat će se na sljedeće načine.
„ Faksovi će biti automatski primljeni.
„ Glasovni pozivatelji mogu snimati poruke
na eksterni TAD.
(Za više informacija pogledajte Povezivanje
s eksternim TAD-om na stranici 46.)
6
Primanje faksa
Postavke načina prijama
c
Pritisnite a ili b za izbor dužine zvonjenja
uređaja koji će vas obavijestiti da imate
govorni poziv (20, 30, 40 ili 70 sekunda).
Pritisnite OK.
d
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
6
Odgoda zvona
6
Odgoda zvona postavlja koliko puta uređaj
zvoni prije nego se javi u načinu rada
Fax Only i Fax/Tel.
Detekcija faksa
Ako imate vanjske ili interne telefone na istoj
liniji kao uređaj odaberite najveći broj zvonjenja.
(Pogledajte Operacije s internih telefona
na stranici 48 i Detekcija faksa na stranici 41.)
a
Provjerite jeste li u načinu rada
za faks
.
b
c
Pritisnite Menu (Izbor), 2, 1, 1.
d
Uključivanje detekcije faksa On omogućuje
uređaju automatsko primanje faks poziva,
ako podignete slušalicu na istoj liniji na kojoj
je i uređaj.
Kad vidite Receiving na LCD-u ili kad čujete
„pištanja” preko slušalice koju koristite, samo
zamijenite slušalicu i vaš uređaj će primiti faks.
Ako je ova značajka postavljena na On, ali
vaš uređaj ne spja faks pozive kad podignete
slušalicu na vanjskom ili internom telefonu,
pritisnite l 5 1 na vanjskom ili internom
telefonu. (Pogledajte Operacije s internih
telefona na stranici 48.)
Pritisnite a ili b da biste izabrali koliko
će puta linija zazvoniti prije nego
se uređaj javi.
Pritisnite OK.
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
Vrijeme F/T zvona (samo način
rada Faks/Tel)
Kad netko nazove vaš uređaj, vi i vaš pozivatelj
čut ćete normalnan zvuk telefonskog zvona.
Broj zvona određuje se u postavci odgode
zvona.
Ako je faks poziv u pitanju, onda će ga vaš
uređaj primiti, ali ako je u pitanju govorni
poziv uređaj će se oglasiti s F/T zvonom
(brzim dvostrukim zvonom) za vrijeme koje
ste odredili u postavci vremena F/T poziva.
Ako čujete F/T zvono, to znači da imate
glasovnog pozivatelja na liniji.
Budući da F/T zvono proizvodi uređaj, vanjski
i interni telefoni neće zvoniti, ali vi se i dalje
možete javiti na bilo koji telefon. (Za više
informacija pogledajte Uporaba daljinskih
kodova na stranici 50.)
a
Provjerite jeste li u načinu rada
za faks
.
b
Pritisnite Menu (Izbor), 2, 1, 2.
6
Napomena
6
• Morate uključiti postavke za daljinske
kodove kako biste koristili kod daljinskog
aktiviranja l 5 1. (Pogledajte Uporaba
daljinskih kodova na stranici 50.)
• Ako koristite modem ili šaljete faksove
s računala na istoj liniji s uređajom i on
ih presretne, postavite Fax Detect
na Off.
a
Provjerite jeste li u načinu rada
za faks
.
b
c
Pritisnite Menu (Izbor), 2, 1, 3.
d
Pritisnite a ili b za izbor On ili Off.
Pritisnite OK.
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
41
6
Poglavlje 6
Postavljanje gustoće ispisa
Možete podesiti gustoću ispisa kako bi vaše
ispisane stranice bile tamnije ili svjetlije.
a
b
c
d
Provjerite jeste li u načinu rada
za faks
.
Pritisnite Menu (Izbor), 2, 1, 7.
Pritisnite a da ispisuje tamnije.
Ili, pritisnite b da ispisuje svjetlije.
Pritisnite OK.
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
6
Dodatne radnje
preuzimanja
Ispisivanje smanjenog
dolaznog faksa
6
Ako odaberete On, uređaj će automatski
smanjiti svaku stranicu dolaznog faksa kako
bi stala na A4 ili Letter format papira.
Uređaj izračunava stupanj smanjenja koristeći
veličinu stranice faksa i stranice vašeg papira
(Menu (Izbor), 1, 3).
a
Provjerite jeste li u načinu rada
za faks
.
b
c
Pritisnite Menu (Izbor), 2, 1, 5.
d
Pritisnite a ili b za izbor On ili Off.
Pritisnite OK.
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
Postavljanje pečata
na primljenom faksu
Uređaj možete postaviti tako da ispisuje
primljeni datum i vrijeme na vrhu po sredini
svake primljene stranice faksa.
a
Provjerite jeste li u načinu rada
za faks
.
b
c
Pritisnite Menu (Izbor), 2, 1, 9.
d
Pritisnite a ili b za izbor On ili Off.
Pritisnite OK.
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
Napomena
Pazite jeste li postavili trenutni datum
i vrijeme na uređaju.
42
6
6
Primanje faksa
Primanje faksova u memoriju
6
Čim se isprazni ladica za papir tijekom primanja
faksa, na displeju će se pojaviti No Paper,
pitajući vas da stavite papir u ladicu za papir.
(Pogledajte Stavljanje papira i ispisnog medija
na stranici 9.) Ako ne možete staviti papir
u ladicu za papir dogodit će se sljedeće.
Ako je Memory Receive na On
6
Ako koristite značajku pohrane faksa (Menu
(Izbor), 2, 5, 1), i dalje možete ispisati faks
iz memorije kad dođete do uređaja. Pogledajte
Pohrana faksova na stranici 56.
6
Uređaj će nastaviti s primanjem faksa
s ostalim stranicama koje su pohranjene
u memoriju, ako ima dovoljno memorije.
Naredni dolazni faksovi će također biti
pohranjeni u memoriju dok god se ne napuni.
Kad se memorija napuni uređaj će automatski
prestati odgovarati na pozive. Za ispis
faksova stavite novi papir u ladicu za papir.
Ako je Memory Receive na Off
Ispisivanje faksa iz memorije
a
b
c
Pritisnite Menu (Izbor), 2, 5, 3.
Pritisnite Start.
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
6
6
Uređaj će nastaviti s primanjem faksa s ostalim
stranicama koje su pohranjene u memoriju, ako
ima dovoljno memorije. Uređaj će automatski
prestati odgovarati na pozive sve dok novi papir
ne bude stavljen u ladicu. Za ispis posljednjeg
primljenog faksa, stavite novi papir u ladicu.
a
Provjerite jeste li u načinu rada
za faks
.
b
c
Pritisnite Menu (Izbor), 2, 1, 6.
d
Pritisnite a ili b za izbor On ili Off.
Pritisnite OK.
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
43
7
Telefoni i externi uređaji
Usluge telefonske linije
ID pozivatelja
Značajka ID pozivatelja vam omogućuje
uporabu pretplatničke usluge ID pozivatelja
koju nude mnoge lokalne telefonske tvrtke.
Nazovite svoju telefonsku tvrtku za više
detalja. Ova usluga pokazuje telefonski broj
vašeg pozivatelja ili ime, ako je dostupno,
dok telefon zvoni.
Nakon što telefon nekoliko puta odzvoni,
LCD će pokazati broj vašeg pozivatelja
(i ime, ako je dostupno). Kad odgovorite
na poziv, informacije o ID pozivatelja nestati
s LCD-a, ali će ostati pohranjene u memoriji
ID pozivatelja.
Uključivanje usluge ID pozivatelja
7
7
7
7
Ako imate ID pozivatelja na vašoj liniji, ta bi
funkcija trebala biti podešena na On za prikaz
pozivateljevog broja telefona na LCD-u dok
telefon zvoni.
a
b
c
Pritisnite Menu (Izbor), 2, 0, 3.
Pritisnite a ili b za izbor On (ili Off).
Pritisnite OK.
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
Pregledavanje popisa ID pozivatelja
7
„ Vidjet ćete broj (ili ime) na LCD-u.
Vaš uređaj pohranjuje u popis ID pozivatelja
informacije o zadnjih trideset poziva. Možete
pogledati ili ispisati ovaj popis. Kada stigne
trideset-prvi poziv u uređaj, informacije o tom
pozivu zamijenjuju informacije o prvom pozivu.
„ ID Unknown poruka znači da je broj
izvan vašeg područja pokrivanja uslugom
ID pozivatelja.
a
b
„ ID Withheld poruka znači da je
pozivatelj namjerno blokirao prijenos
podataka.
Možete ispisati listu informacija ID pozivatelja,
primljenu na vaš uređaj. (Pogledajte Ispisivanje
popisa ID pozivatelja na stranici 45.)
• Ova značajka mozda neće biti dostupna
u nekim zemljama.
44
Pritisnite a ili b za izbor Display ID.
Pritisnite OK.
ID pozivatelja zadnjeg poziva pojavit
će se na displeju. Ako ID nije pohranjen,
dojavljivač će se oglasiti i na displeju
ce se pojaviti No Caller ID.
c
Pritisnite a ili b za pomicanje kroz
memoriju ID pozivatelja da odaberete
ID pozivatelja kojeg želite vidjeti, zatim
pritisnite OK.
LCD će prikazati broj pozivatelja i datum
i vrijeme poziva.
d
Za završetak pregledavanja, pritisnite
Stop/Exit (Stop/Izlaz).
Napomena
• Usluga ID pozivatelja varira od tvrtke
do tvrtke. Pozovite svoju lokalnu telefonsku
tvrtku kako biste saznali koje su vrste
usluga dostupne u vašem području.
Pritisnite Menu (Izbor), 2, 0, 3.
Telefoni i externi uređaji
Ispisivanje popisa ID pozivatelja
a
b
c
d
• Možete koristiti brojeve od 0 do 9, #, l i !.
Pritisnite Menu (Izbor), 2, 0, 3.
Pritisnite a ili b za izbor Print Report.
Pritisnite OK.
Ako ID nije pohranjen, dojavljivač
će se oglasiti i na LCD-u će se pojaviti
No Caller ID.
Pritisnite Start.
c
Pritisnite Menu (Izbor), 0, 6.
Pritisnite a ili b za izbor PBX, ISDN
(ili Normal).
Pritisnite OK.
Napravite jedno od sljedećeg.
„ Ako izaberete ISDN ili Normal,
idite na g.
„ Ako izaberete PBX, idite na d.
d
Napravite jedno od sljedećeg.
„ Ako želite promijeniti trenutni
predbroj, pritisnite 1 i idite na e.
Ne možete koristiti ! s ostalim brojevima
i znakovima.
Ako vaš telefonski sustav zahtijeva
vremenski određen opoziv, pritisnite
Tel/R za unos prekida.
f
Pritisnite a ili b za izbor On ili Always.
Pritisnite OK.
Napomena
7
Ukoliko spajate uređaj na liniju s PBX ili ISDN
značajkom kako biste slali i primali faksove,
neophodno je u skladu s tim promijeniti tip
telefonske linije izvršavanjem sljedećih koraka.
Ako koristite liniju koja ima PBX značajku,
možete (i ne morate) podesiti vaš uređaj
da vam uvijek omogućava pristup vanjskoj liniji.
a
b
(Pritisnite Tel/R za prikaz „!”.)
• Ako je uključen način rada za pulsno
biranje, # i l nisu dostupni za uporabu.
Nakon što završite ispisivanje,
pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
Podešavanje tipa telefonske
linije
Napomena
7
• Ako odaberete On, pritiskanje na Tel/R
(displej prikazuje „!”) će vam omogućiti
pristup vanjskoj liniji.
7
• Ako odaberete Always, možete pristupiti
vanjskoj liniji bez pritiskanja Tel/R.
g
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
PBX i PRIJENOS
7
Uređaj je početno podešen na Normal, što
omogućuje uređaju da se spoji na standardnu
PSTN (javna komutirana telefonska mreža)
liniju. Međutim, mnogi uredi koriste središnji
telefonski sustav ili privatnu pretplatničku
centralu (PBX). Vaš uređaj može se spojiti
na većinu tipova PBX-a. Značajku opoziva
koju uređaj posjeduje podržava samo
vremenski određen opoziv (TBR). TBR
će raditi s većinom PBX sustava omogućujući
vam pristup vanjskoj liniji ili prijenos poziva
na drugi interni broj. Ova značajka radi kad
je pritisnut Tel/R.
„ Ako želite promijeniti trenutni
predbroj, pritisnite 2 i idite na g.
e
Unesite predbroj (do 5 znamenki)
na brojčaniku.
Pritisnite OK.
45
Poglavlje 7
BT Call Sign (samo
za Ujedinjeno Kraljevstvo)
7
Uz pomoć BT Call Sign pretplatničke usluge
možete imati odvojen broj za vaš uređaj,
što vam omogućava da imate najmanje
dva odvojena telefonska broja na jednoj
telefonskoj liniji. Svaki felefonski broj ima svoj
vlastiti karakterističan predložak za zvona.
Povezivanje s eksternim
TAD-om
Možete se povezati s eksternim telefonskim
govornim aparatom (TAD) na istu liniju kao
i uređaj. Kad TAD odgovori na poziv, vaš uređaj
će čekati dok „ne čuje” CNG (poziv za faks)
tonove poslane s drugog uređaja. Ako ih čuje,
preuzet će poziv i primiti faks. Ako ih ne čuje,
dopustit će da vaš TAD preuzme govornu
poruku i displej će je pokazati Telephone.
Možete podesiti svoj uređaj da odgovori samo
na drugi broj.
Kad podesite BT Call Sign značajku na
uključeno, načina prijama bit će automatski
podešen na Manual. Manual nacin rada
neće odgovarati na dolazeće telefonske
pozive, jer broj koji se koristi za telefonske
pozive ima običan predložak za ton. Ako
isključite ovu značajku, vaš način prijama
ostat će na Manual.
Aktiviranje uređaja za rad s BT Call Sign
7
Eksterni TAD mora preuzeti prije nego što
4 puta odzvoni (prepuručujemo da ga podesite
na 2 puta). Ovo je zbog toga što vaš uređaj
ne može čuti CNG tonove dok se na eksternom
TAD-u ne podigne slušalica. Uređaj pozivatelja
slat će CNG tonove samo još osam do deset
sekundi. Ne preporučujemo uporabu značajke
bez naplate zvona na vašem eksternom TAD-u,
ako je potrebno više od četiri zvona da se
aktivira.
Ova značajka radi samo s vašim externim
telefonom.
a
Pritisnite Menu (Izbor), 2, 0, 2.
Displej će pokazati trenutnu postavku.
b
Pritisnite a ili b za izbor On ili Off.
Pritisnite OK.
c
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
Napomena
Ako imate problema s primanjem faksova,
smanjite postavke za odgodu poziva
na vašem eksternom TAD-u.
Priključci
7
Eksterni TAD mora biti spojen kako
je prikazano na slici dolje.
1
1
1
46
7
TAD
Telefoni i externi uređaji
a
b
Snimite odlaznu poruku na vašem
eksternom TAD-u.
c
d
Postavite da TAD odgovora na pozive.
b
c
7
Preporučujemo da tvrtka koja je instalirala
vaš PBX poveže vaš uređaj. Ako imate više
linija predlažemo da tražite od instalatera
da poveže jedinicu s zadnjom linijom
u sustavu. To sprečava uređaj da se aktivira
svaki put kad sustav primi telefonski poziv.
Ako na sve dolazne pozive odgovara glavna
centrala, preporučujemo da način prijama
postavite na Manual.
Postavite način prijama
na External TAD. (Pogledajte Načini
prijama na stranici 39.)
Snimanje odlazne
poruke (OGM)
a
Višelinijski priključci (PBX)
Postavite vaš eksterni TAD da zvoni dva
ili tri puta. (Postavke uređaja za odgodu
poziva nisu primjenjive.)
7
Mi ne možemo garantirati da će vaš uređaj
pravilno raditi pod svim okolnostima kad
je spojen na PBX. Za sve probleme oko
primanja ili slanja faksova trebate se obratiti
tvrtki koja rukuje vašim PBX-om.
Snimite 5 sekundi tišine na početku
vaše poruke. To omogućuje vašem
uređaju da sluša faks tonove.
7
Ograničite vaš govor na 20 sekundi.
Prekinite vašu poruku od 20 sekundi
davanjem vašeg koda daljinskog
aktiviranja za osobe koje ručno šalju
faksove. Na primjer: „Nakon signala,
ostavite poruku ili pošaljite faks pritiskom
na l51 i Start”.
Napomena
• Morate uključiti postavke za daljinske
kodove kako biste koristili kod daljinskog
aktiviranja l51. (Pogledajte Uporaba
daljinskih kodova na stranici 50.)
• Preporučujemo da započnete s vašom
porukom nakon 5 sekundi pauze jer uređaj
ne može čuti faks tonove preko glasnog
govora. Možete pokušati izostaviti ovu
pauzu, ali ako vaš uređaj ima problema
s prijamom, onda trebate ponovno snimiti
poruku s pauzom.
47
Poglavlje 7
Externi i interni telefoni
7
Morate uključiti postavke za daljinske
kodove kako biste koristili kod daljinskog
aktiviranja l 5 1 i koda daljinskog
deaktiviranja # 5 1. (Pogledajte Uporaba
daljinskih kodova na stranici 50.)
Podignite slušalicu vanjskog telefona, i zatim
pritisnite Tel/R za odgovor.
7
Ako odgovorite na faks poziv na internom
ili vanjskom telefonu koji je pravilno spojen
na uređaj u odgovarajuću utičnicu na uređaju,
možete urediti vaš uređaj tako da primi poziv
uporabom koda daljinskog aktiviranja. Kad
pritsnete kod daljinskog aktiviranja l 5 1 uređaj
će početi primati faks.
Ako odgovorite na poziv, a na liniji
nema nikoga
Ako ste na internom telefonu, morat ćete
podignuti slušalicu tijekom vremena F/T zvona
i zatim pritisnuti # 5 1 između dvostrukih internih
zvona. Ako nitko nije na liniji ili vam netko želi
poslati faks, pošaljite povratni poziv uređaju
pritiskom na l 5 1.
Spajanje na externi ili interni
telefon
Možete spojiti poseban telefon direktno
na vaš uređaj kao što je prikazano na donjem
dijagramu.
7
Trebate pretpostaviti da primate ručni faks.
1
Pritisnite l 5 1 i čekajte da počne pištanje ili
dok LCD uređaja ne pokaže Receiving,
zatim spustite slušalicu.
2
Napomena
Možete također koristiti značajku detekcije
faksa kako bi vaš uređaj taktično preuzeo
poziv. (Pogledajte Detekcija faksa
na stranici 41.)
1
Interni telefon
2
Externi telefon
Kad koristite externi telefon, LCD prikazuje
Telephone.
48
7
Kad je uređaj prebačen na Faks/Tel način rada,
koristit će vrijeme F/T zvona (dvostruko interno
zvonjenje) da vas obavijesti da podignete
slušalicu za govorni poziv.
Napomena
Operacije s internih telefona
Samo za Faks/Tel način rada
7
Telefoni i externi uređaji
Uporaba internih telefona (samo
za Ujedinjeno Kraljevstvo)
Vaše prostorije možda već imaju razvedene
paralelne interne telefone (one koji su spojeni
na utičnice u ostalim prostorijama u zgradi)
ili imate namjeru dodati interne telefone
na svoju liniju. Iako je paralelno spajanje
najednostavnije rješenje, ima nekoliko
razloga zbog kojih ovo rješenje može izazvati
probleme.
Najčešći problem je ako netko podigne
slušalicu na internom telefonu dok uređaj
pokušava poslati faks.
Ovaj se problem može lako riješiti, ako
napravite izmjene na razvodnim žicama vašeg
internog telefona, tako da vaši interni uređaji
budu spojeni „na putu” iz vašeg uređaja
prema nadređenoj/podređenoj konfiguraciji
(pogledajte sliku 2). U ovakvoj konfiguraciji
uređaj uvijek može otkriti je li telefonska linija
zauzeta, tako da neće pokušati zauzeti liniju
u to vrijeme. Ovo je poznato kao detekcija
„podignute slušalice telefona”.
Konfiguracija koju ne preporučujemo prikazana
je na skici 1, a konfiguracijan za nadređeno/
podređeno koju preporučujemo prikazana
na skici 2.
Skica 1.
1
7
7
1
2
3
FAX
1
Interna utičnica
2
Glavna utičnica
3
Dolazna linija
Skica 2. Preporučeno spajanje internih
utičnica
1
1
2
7
3
7
FAX
1
Interna utičnica
2
Glavna utičnica
3
Dolazna linija
Ovi telefoni su sad spojeni kao externi uređaji
kao što je prikazano na stranica 48, jer su
spojeni na faks uređaj preko T-priključka.
Ova nova konfiguracija za spajanje može
se urediti kontaktiranjem BT, Kingston upon
Hull Telecommunications, vašeg PBX
održavatelja ili prikladne kvalificirane tvrtke
za spajanje telefona. Jednostavno rečeno,
razvodni krug internog telefona mora završiti
običnim modularnim utikačem (BT 431A stil),
koji se da bi radio mora ubaciti u modularnu
utičnicu u bijelom priključku u obliku slova „T”
koja dođe kao dio kabelske opreme.
49
Poglavlje 7
Uporaba bežičnih externih
telefona koje nije proizvela
tvrtka Brother
7
Ako je vaš bežični telefon kojeg nije proizvela
tvrtka Brother spojen na telefonski kabel
(pogledajte stranica 48) i obično nosite bežičnu
slušalicu negdje drugdje, to vam olakšava
da odgovorite na poziv tijekom odgode zvona.
Kod daljinskog aktiviranja
Morate uključiti postavke za daljinske kodove
kako biste koristili kod daljinskog aktiviranja
i koda daljinskog deaktiviranja.
a
Provjerite jeste li u načinu rada
za faks
.
b
c
Pritisnite Menu (Izbor), 2, 1, 4.
50
Pritisnite a ili b za izbor On.
Ako ne želite promijeniti kod daljinskog
deaktiviranja, pritisnite OK.
f
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
7
7
a
Provjerite jeste li u načinu rada
za faks
.
b
c
Pritisnite Menu (Izbor), 2, 1, 4.
7
7
Pritisnite a ili b za izbor On (ili Off).
Pritisnite OK.
d
Ako ste odabrali On u c, unesite novi
kod daljinskog aktiviranja.
Pritisnite OK.
e
Unesite novi kod daljinskog deaktiviranja.
Pritisnite OK.
f
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
7
Ako primite glasovni poziv, a uređaj je u F/T
načinu rada, počet će se oglašavati F/T
(duplo-zvono) nakon što se početno
zvonjenje odgodi. Ako podignete slušalicu
na internom telefonu možete isključiti F/T
zvonjenje pritiskom na # 5 1 (pobrinite se
da ovo pritisnete između dva zvonjenja).
Uključivanje daljinskih kodova
e
Unaprijed postavljeni kod daljinskog aktiviranja
je l 5 1. Unaprijed postavljeni kod daljinskog
deaktiviranja je # 5 1. Ako ste uvijek isključeni
kad pristupate vašem eksternom TAD-u,
pokušajte promijeniti tro-znamenkasti daljinske
kodove, na primjer ### i 555.
Ako odgovorite na faks poziv preko internog
ili vanjskog telefona, možete reći vašem
uređaju da primi faks pritiskom na kod
daljinskog aktiviranja l 5 1. Pričekajte
da počne pištanje i zatim zamijenite
slušalicu. (Pogledajte Detekcija faksa
na stranici 41.) Vaš pozivatelj mora pritisnuti
start za slanje faksa.
Kod daljinskog deaktiviranja
Ako ne želite promijeniti kod daljinskog
aktiviranja, pritisnite OK.
Promjena daljinskih kodova
Ako dozvolite da uređaj prvi odgovori, morali
biste otići do uređaja da biste pritisnuti Tel/R
i prebacili poziv na bežičnu slušalicu.
Uporaba daljinskih kodova
d
8
Biranje i pohranjivanje brojeva
Kako birati brojeve
8
Brzo biranje
8
Pritisnite Search/Speed Dial (Traži/Brzo
biranje), zatim utipkajte troznamenkasti broj
brzog biranja. (Pogledajte Pohranjivanje
brojeva brzog biranja na stranici 53.)
Brojeve možete birati na neke od sljedećih
načina.
Ručno biranje
8
8
Koristite brojčanik za unos svih telefonskih
ili faks brojeva.
Search/Speed Dial
Napomena
Ako LCD pokaže Not Registered
pri unosu senzorskog broja brzog biranja,
znači da taj broj tamo nije pohranjen.
Pretraga
Senzorsko biranje
Pritisnite senzorsku tipku koja pohranjuje broj
koji želite nazvati. (Pogledajte Pohranjivanje
brojeva za senzorsko biranje na stranici 52.)
Za biranje senzorskih od 5 do 8, držite pritisnutu
tipku Shift dok pritiskate senzorsku tipku.
8
8
Imena koje ste pohranili u senzorskoj
memoriji i memoriji brzog biranja možete
pretraživati po abecednom redu. (Pogledajte
Pohranjivanje brojeva za senzorsko biranje
na stranici 52 i Pohranjivanje brojeva brzog
biranja na stranici 53.)
a
Pritisnite Search/Speed Dial
(Traži/Brzo biranje).
b
c
Pritisnite b.
d
Pritisnite a ili b kako biste pomicali
do traženog imena.
Pritisnite OK.
e
Pritisnite Start.
Utipkajte putem brojčanika prvih
nekoliko slova imena. (Koristite tablicu
na Unos teksta na stranici 146 koja
će vam pomoći pri unosu slova.)
Pritisnite OK.
Napomena
• Ako ne unesete slovo i ne pritisnete OK
u c, sva pohranjena imena će se pojaviti.
Pritisnite a ili b kako biste pomicali
do traženog imena.
• Ako LCD pokaže No Contact Found
pri unosu prvih nekoliko slova imena, znači
da to ime nije pohranjeno.
51
8
Poglavlje 8
Ponovno biranje faks brojeva
8
Ako automatski šaljete faks, a linija je zauzeta,
uređaj će automatski u razdoblju od 5 minuta
tri puta ponovno birati broj.
Ako ručno šaljete faks, a linija je zauzeta,
pritisnite Redial/Pause (Ponovno
biranje/pauza), pričekajte odgovor drugog
faks uređaja, zatim pritisnite Start da biste
pokušali ponovno. Ako želite napraviti jos
jedan poziv na posljednji birani broj, uštedjet
ćete na vremenu pritiskom na Redial/Pause
(Ponovno biranje/pauza) i Start.
Redial/Pause (Ponovno biranje/pauza) radi
samo ako ste brojeve birali s kontrolne ploče.
Pohranjivanje brojeva
8
Možete postaviti svoj uređaj za izvršavanje
sljedećih tipova lakog biranja brojeva:
senzorsko, brzo biranje i grupe za slijedno
slanje faksova. Ujedno možete odrediti
zadanu rezoluciju za svaki senzorski broj
i broj brzog biranja. Kad birate broj brzog
biranja, LCD pokaže ime ili broj, ako ste
ga pohranili. Profil za skeniranje također
može biti pohranjen zajedno s brojem faksa.
Ako nestane struje, brojevi brzog biranja
pohranjeni u memoriji neće se izbrisati.
Profil za skeniranje je rezolucija zajedno
s postavkama za skeniranje koje ste odabrali
nakon što ste pohranili broj.
Pohranjivanje pauze
8
Pritisnite Redial/Pause (Ponovno
biranje/pauza) za umetanje pauze između
brojeva od 2,8 sekunda. Možete pritiskati
Redial/Pause (Ponovno biranje/pauza) koliko
god želite puta za povećanje dužine pauze.
Pohranjivanje brojeva
za senzorsko biranje
Vaš uređaj ima 4 senzorske tipke gdje možete
pohraniti 8 brojeva faksa ili telefonskih brojeva
za automatsko biranje. Za pristup brojevima
od 5 do 8, držite pritisnutu tipku Shift dok
pritiskate senzorsku tipku.
a
b
52
Pritisnite Menu (Izbor), 2, 3, 1.
Pritisnite senzorsku tipku gdje želite
pohraniti broj.
8
Biranje i pohranjivanje brojeva
c
Unesite broj (do 20 znakova).
Pritisnite OK.
d
Napravite jedno od sljedećeg.
„ Pritisnite OK da biste pohranili broj
bez imena.
e
„ Ako želite pohraniti faks rezoluciju
zajedno s brojem, pritisnite a ili b za
izbor Std, Fine, S.Fine ili Photo.
Pritisnite OK.
„ Unesite ime putem brojčanika
(do 15 znakova). Pritisnite OK.
„ Pritisnite OK da biste pohranili broj
bez imena.
e
„ Pritisnite OK ako ne želite promijeniti
zadanu rezoluciju.
Napravite jedno od sljedećeg.
f
„ Ako želite pohraniti faks rezoluciju
zajedno s brojem, pritisnite a ili b za
izbor Std, Fine, S.Fine ili Photo.
Pritisnite OK.
„ Za završetak pohranjivanja brojeva
brzog biranja pritisnite Stop/Exit
(Stop/Izlaz).
Napravite jedno od sljedećeg.
Napomena
„ Za pohranjivanje drugog senzorskog
broja idite na b.
„ Za završetak pohranjivanja senzorskih
brojeva pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
Pohranjivanje brojeva brzog
biranja
8
Često korištene brojeve možete pohraniti
kao brojeve brzog biranja, tako kad ih budete
birali trebat ćete pritisnuti samo nekoliko tipki
(Search/Speed Dial (Traži/Brzo biranje),
troznamenkasti broj i Start). Uređaj može
pohraniti 200 brojeva brzog biranjs (001 - 200).
a
b
c
d
Pritisnite Menu (Izbor), 2, 3, 2.
Putem brojčanika unesite
tro-znamenkasti broj lokacije brzog
biranja (001 - 200).
Pritisnite OK.
Kad šaljete na više lokacija, a sačuvali
ste profil za skeniranje s brojem, profil
za skeniranje senzorskog broja, broja
brzog biranja ili grupe kojeg prvog izaberete
primijenit će se na slijedno slanje.
Mijenjanje senzorskih brojeva
i brojeva brzog biranja
„ Unesite ime putem brojčanika
(do 15 znakova).
Pritisnite OK.
8
8
Ako pokušate pohraniti novi senzorski broj
ili broj brzog biranja preko postojećeg, LCD će
pokazati već pohranjeno ime ili broj. Ako vaš
uređaj ima planirani zadatak ili ste postavili broj
za prosljeđivanje faksa, LCD će vas upitati
želite li promijeniti broj.
a
Napravite jedno od sljedećeg.
„ Za promjenu pohranjenog broja,
pritisnite 1.
„ Za izlaz bez promjene, pritisnite 2.
Unesite broj (do 20 znakova).
Pritisnite OK.
Napravite jedno od sljedećeg.
Napravite jedno od sljedećeg.
„ Za pohranjivanje drugog broja brzog
biranja idite na b.
„ Pritisnite OK ako ne želite promijeniti
zadanu rezoluciju.
f
Napravite jedno od sljedećeg.
#005:MIKE
1.Change 2.Exit
b
Unesite novi broj ili znak.
Pritisnite OK.
53
Poglavlje 8
c
„ Za brojeve brzog biranja pritisnite
Search/Speed Dial (Traži/Brzo
biranje), zatim unesite troznamenkastu
lokaciju brzog biranja.
Pritisnite d ili c za postavljanje kursora
ispod znaka kojeg želite promijeniti, zatim
pritisnite Clear/Back (Obrisati/Natrag)
kako biste ga izbrisali. Ponovite postupak
za svaki znak kojeg želite izbrisati.
Podešavanje grupa
za slijedno slanje
Ako često želite slati iste faks poruke na mnogo
faks brojeva, možete uspostaviti grupu.
LCD će prikazati vaše izabrane senzorske
brojeve s l i brojeve brzog biranja s #
(na primjer l006, #009).
8
e
Pritisnite OK kad ste završili dodavati
brojeve.
f
Napravite jedno od sljedećeg.
Grupe su pohranjene na senzorskoj tipki ili
broju brzog biranja. Svaka grupa koristi jednu
senzorsku tipku ili lokaciju brzog biranja. Onda
možete slati faks poruke svim brojevima
pohranjenima u grupi samo jednim pritiskom
na senzorsku tipku ili unosom broja brzog
biranja i pritiskom na Start.
Prije nego možete dodati brojeve u grupu,
trebate ih pohraniti kao brojeve za senzorsko
ili brzo biranje. Možete imati do 8 malih grupa
ili možete ubaciti do 207 brojeva u jednu
veliku grupu.
a
b
„ Pritisnite OK da biste pohranili grupu
bez imena.
g
Odaberite praznu lokaciju gdje želite
pohraniti grupu na jedan od sljedećih
načina.
„ Pritisnite Search/Speed Dial
(Traži/Brzo biranje), zatim unesite
troznamenkastu lokaciju brzog biranja.
Pritisnite OK.
c
Putem brojčanika unesite broj grupe
(od 01 do 08).
Pritisnite OK.
d
Kako biste dodali brojeve za senzorsko
ili brzo biranje slijedite niže navedene
upute.
„ Za senzorske brojeve, pritisnite
senzorske tipke jednu za drugom.
Napravite jedno od sljedećeg.
„ Ako želite pohraniti faks rezoluciju
zajedno s brojem, pritisnite a ili b za
izbor Std, Fine, S.Fine ili Photo.
Pritisnite OK.
Pritisnite Menu (Izbor), 2, 3, 3.
„ Pritisnite senzorsku tipku.
54
„ Unesite ime putem brojčanika
(do 15 znakova). Koristite tablicu
na Unos teksta na stranici 146 koja
će vam pomoći pri unosu slova.
Pritisnite OK.
„ Pritisnite OK ako ne želite promijeniti
zadanu rezoluciju.
h
Napravite jedno od sljedećeg.
„ Za pohranjivanje druge grupe
za slijedno slanje, pritisnite OK.
Idite na b.
„ Za završetak pohranjivanja grupa
za slijedno slanje, pritisnite Stop/Exit
(Stop/Izlaz).
Biranje i pohranjivanje brojeva
Spajanje brojeva brzog biranja
8
Prilikom biranja možete spojiti više od jednog
broja brzog biranja. Ova značajka može biti
korisna ako morate birati pristupni kod za
jeftiniju tarifu iz druge telekomunikacijske tvrtke.
Na primjer, možda imate pohranjeno „555”
na broju brzog biranja #003 i „7000” na broju
brzog biranja #002. Možete ih zajedno koristiti
za biranje „555-7000” ako pritisnete sljedeće
tipke.
Pritisnite Search/Speed Dial (Traži/Brzo
biranje), 003. Pritisnite Search/Speed Dial
(Traži/Brzo biranje), 002 i Start.
Ton ili puls
8
Ako imate uslugu pulsnog biranja, ali morate
poslati tonski signal (na primjer za telefonsko
bankarstvo), slijedite niže navedene upute.
Ako imate digitalnu uslugu, neće vam trebati
ova značajka za slanje tonskih signala.
a
b
Podignite slušalicu na vanjskom telefonu.
Pritisnite # na kontrolnoj ploči uređaja.
Svaki broj kojeg budete birali nakon
ovog slat će tonske signale.
Kad spustite slušalicu, uređaj će se vratiti
na uslugu pulsnog biranja.
Brojevi se mogu dodati ručno tako da ih unesete
putem brojčanika.
Pritisnite Search/Speed Dial (Traži/Brzo
biranje), 003, 7001 (na brojčaniku), i Start.
Tako ćete birati „555-7001”. Također možete
dodati pauzu pritiskom na Redial/Pause
(Ponovno biranje/pauza) tipku.
8
55
9
Opcije daljinskog faksiranja
Opcije daljinskog faksiranja omogućuju vam
da primate faks dok ste udaljeni od uređaja.
Pohrana faksova
Možete koristiti samo jednu opciju daljinskog
faksiranja istodobno.
Pohrana faksova je značajka koja vam
omogućava pohranjivanje faksova u memoriju
uređaja. Možete prenijeti pohranjene faks
poruke iz faks uređaja na drugu lokaciju
uporabom naredbi daljinskog pronalaženja,
pogledajte Pronalaženje faks poruka
na stranici 60. Vaš uređaj će automatski
ispisati kopiju pohranjenog faksa.
Prosljeđivanje faksova
Značajka prosljeđivanja faksa vam omogućuje
da automatski proslijedite primljeni faks
na drugi uređaj. Ako izaberete opciju „Backup
Print On”, uređaj će ujedno ispisati faks.
a
b
Pritisnite Menu (Izbor), 2, 5, 1.
Pritisnite a ili b za izbor Fax Forward.
Pritisnite OK.
LCD će tražiti da unesete broj faksa na
koji želite proslijediti primljene faksove.
c
Unesite broj za prosljeđivanje
(do 20 znamenki).
Pritisnite OK.
d
Pritisnite a ili b za izbor On ili Off.
Pritisnite OK.
Backup Print
On
e
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
Napomena
Ako izaberete opciju ispisa sigurnosne
kopije, uređaj će ujedno ispisati faks
na vašem uređaju tako da ćete imati kopiju.
Ovo je sigurnosna značajka u slučaju
nestanka struje prije nego što faks bude
proslijeđen ili postoji problem s uređajom
koji prima faks. Ako je došlo do nestanka
struje, MFC-7840W može pohraniti
faksove do 4 dana. Faksovi pohranjeni
u MFC-7320 ili MFC-7440N memoriji bit
će izbrisani.
56
9
a
b
c
Pritisnite Menu (Izbor), 2, 5, 1.
Pritisnite a ili b za izbor Fax Storage.
Pritisnite OK.
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
9
9
Opcije daljinskog faksiranja
Primanje faksova
putem računala
Ako uključite značajku - primanja faksova
putem računala, vaš uređaj će automatski
pohraniti primljene faksove u memoriju
i poslati ih na vaše računalo. Možete koristiti
svoje računalo da pogledate i pohranite ove
faksove.
Iako ste isključili vaše računalo (na primjer,
preko noći ili preko vikenda), vaš uređaj
će primiti i pohraniti vaše faksove u svoju
memoriju. LCD ce pokazati broj pohranjenih
primljenih faksova, na primjer:
PC Fax Msg:001
Kad pokrenete svoje računalo i pokrene
se PC Fax Receiving software - softver
za primanje faksova putem računala, vaš
uređaj će automatski prebaciti faksove
na vaše računalo.
Za prebacivanje primljenih faksova na vaše
računalo morate imati pokrenut softver
za primanje faksova putem računala.
(Za detalje pogledajte Primanje faksova
putem računala u Uputama za upotrebu
softvera na CD-ROM-u.)
a
b
c
Pritisnite Menu (Izbor), 2, 5, 1.
Pritisnite a ili b za izbor
PC Fax Receive.
Pritisnite OK.
Pritisnite a ili b za izbor <USB> ili ime
vašeg računala ako je uređaj povezan
s mrežom (samo MFC-7440N
i MFC-7840W).
d
Pritisnite a ili b za izbor On ili Off.
Backup Print
Off
9
Pritisnite OK.
e
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
Napomena
• Prije nego što podesite primanje faksova
putem računala morate instaliirati MFL-Pro
Suite softver na vaše računalo. Pobrinite
se da je vaše računalo spojeno i uključeno.
(Za detalje pogledajte Primanje faksova
putem računala u Uputama za upotrebu
softvera na CD-ROM-u.)
• Ako vaš uređaj ima problem i ne može
ispisivati faksove iz memorije, još uvijek
možete iskoristiti ove postavke za prijenos
faksove na računalo. (Za više detalja,
pogledajte Poruke o pogreškama
i održavanju na stranici 104.)
• Ako izaberete opciju ispisa sigurnosne
kopije, uređaj će ujedno ispisati faks
na vašem uređaju tako da ćete imati kopiju.
Ovo je sigurnosna značajka u slučaju
nestanka struje prije nego što faks bude
proslijeđen ili postoji problem s uređajom
koji prima faks. Ako je došlo do nestanka
struje, MFC-7840W može pohraniti
faksove do 4 dana. Faksovi pohranjeni
u MFC-7320 ili MFC-7440N memoriji bit
će izbrisani.
• Mac OS ne podržava primanje faksova
putem računala. (Pogledajte Primanje
faksova putemračunala u Uputama
za instalaciju softvera na CD-ROM-u.)
Select ab or OK
<USB>
Pritisnite OK.
57
9
Poglavlje 9
Mijenjanje opcija
daljinskog faksiranja
Ako su primljeni faksovi ostali u memoriji
uređaja kad ste promijenili na drugu opciju
daljinskog faksiranja, LCD ce vas pitati
sljedeće.
Erase All Doc?
1.Yes 2.No
ili
Print All Fax?
1.Yes 2.No
„ Ako pritisnete 1, faksovi u memoriji
će se izbrisati ili ispisati prije nego što
se promijeni postavka. Ako je sigurnosna
kopija prije ispisana, neće se ponovno
ispisivati.
Napomena
9
Ako izaberete opciju ispisa sigurnosne
kopije, uređaj će ujedno ispisati faks
na vašem uređaju tako da ćete imati kopiju.
Ovo je sigurnosna značajka u slučaju
nestanka struje prije nego što faks bude
proslijeđen ili postoji problem s uređajom
koji prima faks. Ako je došlo do nestanka
struje, MFC-7840W može pohraniti
faksove do 4 dana. Faksovi pohranjeni
u MFC-7320 ili MFC-7440N memoriji bit
će izbrisani.
Isključivanje opcija daljinskog
faksiranja
a
b
„ Ako pritisnete 2, faksovi u memoriji neće
biti izbrisani ili ispisani i postavke će ostati
nepromijenjene.
Ako su primljeni faksovi ostali u memoriji
uređaja kad ste promijenili
PC Fax Receive na drugu opciju daljinskog
faksiranja (Fax Forward ili Fax Storage),
LCD će vas upitati sljedeće:
Send Fax to PC?
1.Yes 2.No
„ Ako pritisnete 1, faksovi u memoriji
će biti poslani na računalo prije nego
što se promijeni postavka.
„ Ako pritisnete 2, faksovi u memoriji neće
biti izbrisani ili preneseni na vaše računalo,
a postavka će ostati nepromijenjena.
58
9
Pritisnite Menu (Izbor), 2, 5, 1.
Pritisnite a ili b za izbor Off.
Pritisnite OK.
Napomena
Ako u memoriji vašeg uređaja još uvijek
ima pohranjenih faksova, LCD će vam
ponuditi opcije. (Pogledajte Mijenjanje
opcija daljinskog faksiranja na stranici 58.)
c
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
Opcije daljinskog faksiranja
Daljinsko pronalaženje
9
Značajka daljinskog pronalaženja vam
omogućuje da pronađete pohranjene faks
poruke kad niste kraj uređaja. Možete pozvati
svoj uređaj s bilo kojeg digitalnog telefona
ili faks uređaja, kad koristite kod daljinskog
pristupa kako biste pronašli svoje poruke.
Podešavanje koda daljinskog
pristupa
c
Birajte vaš faks broj s telefona ili nekog
drugog faks uređaja digitalnim telefonom.
b
Kad vaš uređaj odgovori, odmah unesite
vaš kod daljinskog pristupa.
c
Uređaj će dati signal ako je primio poruku.
„ Nema signala.
Nema primljenih poruka.
„ 1 dugi signal.
Primljena faks poruka.
d
Uređaj će dati dva kratka signala kako
bi vam rekao da unesete naredbu.
Uređaj će prekinuti vezu ako čekate dolje
od 30 sekundi prije nego što unesete
naredbu. Ako unesete pogrešnu naredbu
uređaj će dati tri signala.
e
Pritisnite 9 0 da resetirate uređaj kad
završite.
f
Prekinite vezu.
Pritisnite Menu (Izbor), 2, 5, 2.
Unesite troznamenkasti kod koristeći
brojeve 0 – 9, l ili #.
Pritisnite OK.
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
Napomena
Nemojte koristiti isti kod koji koristite
za kod daljinskog aktiviranja (l 5 1)
ili za kod daljinskog deaktiviranja (# 5 1).
(Pogledajte Promjena daljinskih kodova
na stranici 50.)
Možete promijeniti svoj kod u bilo koje vrijeme.
Ako želite da vaš kod postane neaktivan
pritisnite Clear/Back (Obrisati/Natrag) i OK
u b da vratite zadane postavke – – –l.
9
a
9
Kod daljinskog pristupa vam omogućuje pristup
značajki daljinskog pronalaženja kad niste kraj
uređaja. Prije nego što počnete koristiti daljinski
pristup i značajke pronalaženja, morate podesiti
svoj vlastiti kod. Zadani kod nije aktivan: – – –l.
a
b
Uporaba vašeg koda
daljinskog pristupa
9
Napomena
Ako je vaš uređaj postavljen na Manual
način rada, još uvijek možete pristupiti
značajki daljinskog pronalaženja. Birajte
faks broj na uobičajen način i pustite
da uređaj zazvoni. Nakon 2 minute čut
ćete dugi signal koje vam kaže da trebate
unijeti kod daljinskog pristupa. Zatim
imate 30 sekundi da unesete kod.
59
Poglavlje 9
Pronalaženje faks poruka
9
a
Birajte vaš faks broj s telefona ili nekog
drugog faks uređaja digitalnim telefonom.
b
Kad vaš uređaj odgovori, odmah unesite
kod daljinskog pristupa (3 znamenke
slijedeći l). Ako čujete dugi signal, stigla
vam je poruka.
c
Kad čujete dva kratka signala, koristite
brojčanik da pritisnete 9 6 2.
d
Sačekajte dugi signal, zatim koristite
brojčanik da unesete broj na daljinskom
upravljaču za faks uređaj na koji želite
poslati faks, slijedeći ## (do 20 znamenki).
e
Prekinite vezu nakon što čujete da se vaš
uređaj oglasio. Vaš uređaj pozvat će drugi
uređaj, koji će zatim ispisati vaše faks
poruke.
Napomena
Možete ubaciti pauzu u faks broj uporabom
# tipke.
Promjena broja
za prosljeđivanje faksova
Možete promijeniti zadane postavke za vaš broj
za prosljeđivanje faksova s drugog telefona ili
uređaja uporabom digitalnog telefona.
a
Birajte vaš faks broj s telefona ili nekog
drugog faks uređaja digitalnim telefonom.
b
Kad vaš uređaj odgovori, odmah unesite
kod daljinskog pristupa (3 znamenke
slijedeći l). Ako čujete dugi signal, stigla
vam je poruka.
c
Kad čujete dva kratka signala, koristite
bročanik da pritisnete 9 5 4.
d
Sačekajte dugi signal, zatim koristite
brojčanik da unesete broj na daljinskom
upravljaču za faks uređaj na koji želite
poslati faks, slijedeći ## (do 20 znamenki).
e
Pritisnite 9 0 da resetirate uređaj kad
završite.
f
Prekinite vezu nakon što čujete
da se vaš uređaj oglasio.
Napomena
Možete ubaciti pauzu u faks broj uporabom
# tipke.
60
9
Opcije daljinskog faksiranja
Naredbe daljinskog faksiranja
9
Slijedite niže navede upute za pristup značajkama dok ste udaljeni od uređaja. Kad pozovete uređaj
i unesete vaš pistupni kod na daljinskom upravljaču (3 značajke slijedeći l), sustav će dati dva kratka
signala, zatim možete unijeti daljinsku naredbu.
Daljinske naredbe
95
Promjena postavki za prosljeđivanje
ili pohranjivanje faksa
1 Isključeno
Možete odabrati Off nakon što pronađete ili izbrišete sve
vaše poruke.
2 Prosljeđivanje faksova
Jedan dugi signal znači da je vaša promjena prihvaćena.
Ako čujete tri kratka signala, ne možete napraviti promjenu
jer se uvjeti nisu poklopili (na primjer, registriranje faks broja
za prosljeđivanje). Možete ragistrirati maksimalan broj
zvona. (Pogledajte Promjena broja za prosljeđivanje
faksova na stranici 60.) Kad završite registriranje broja,
prosljedjivanje faksa će raditi.
4 Broj za prosljeđivanje faksa
6 Pohranjivanje faksa
96
97
Pronalaženje faksa
2 Pronalaženje svih faksova
Unesite broj udaljenog faks uređaja da primite pohranjene
faks poruke. (Pogledajte Pronalaženje faks poruka
na stranici 60.)
3 Izbrišite faksove iz memorije
Ako čujete jedan dugi signal, to znači da su faks poruke
izbrisane iz memorije.
Provjera statura primanja
1 Faks
98
Detalji operacija
Možete provjeriti je li vaš uređaj primio neki faks. Ako
jeste, čut ćete jedan dugi signal. Ako nije, čut ćete tri
kratka signala.
Promjena načina prijama
1 Eksterni TAD
2 Faks/Tel
Ako čujete jedan dugi signal, znači da su vaše promjene
prihvaćene.
3 Samo faks
90
Izlaz
Pritisnite 9 0 za izlaz iz daljinskog pronalaženja.
Pričekajte dugi signal, zatim zamijenite slušalicu.
61
9
10
Preuzimanje
Značajka preuzimanja vam omogućuje
podešavanje uređaja kako bi druge osobe
mogle od vas dobivati faksove, ali da oni
pritom plaćaju poziv. Ujedno vam omogućuje
da nazovete tuđi faks uređaj i primate faks
s njega, ali da vi pritom plaćate poziv. Ova
značajka treba se postaviti na oba uređaja
kako bi funkcionirala. Ne podržavaju svi
uređaji preuzimanje.
Preuzimanje primanjem
10
d
Unesite četvero-znamenkasti
sigurnosni kod.
Pritisnite OK.
Ovo je sigurnosni kod faks uređaja s kojeg
preuzimate.
e
f
Nazovite broj faksa s kojeg ćete preuzeti.
Pritisnite Start.
Odgođeno preuzimanje
10
10
Preuzimanje primanjem omogućuje vam
pozivanje drugog faks uređaja kako biste
primili faks.
Odogođeno preuzimanje omogućuje vam
da postavite uređaj da preuzme primanjem
u kasnijem vremenu. Možete postaviti samo
jednu odgođeno preuzimanje.
a
Provjerite jeste li u načinu rada
za faks
.
a
Provjerite jeste li u načinu rada
za faks
.
b
c
Pritisnite Menu (Izbor), 2, 1, 8.
b
c
Pritisnite Menu (Izbor), 2, 1, 8.
d
Unesite vrijeme (u 24-satnom obliku)
kad želite započeti preuzimanje.
Pritisnite OK.
Na primjer, unesite 21:45.
e
Nazovite broj faksa s kojeg ćete preuzeti.
Pritisnite Start.
Uređaj će izvršiti poziv preuzimanja
u vremenu kojeg ste unijeli.
d
Pritisnite a ili b za izbor Standard.
Pritisnite OK.
Nazovite broj faksa s kojeg ćete preuzeti.
Pritisnite Start.
Zaštićeno preuzimanje
Zaštićeno omogućuje vam da ograničite tko
može dobivati dokumente koje ste postavili
da se mogu pruzeti. Zaštićeno preuzimanje
radi jedino s Brother faks uređajima. Ako
želite primiti faks sa zaštićenog Brother
uređaja, morate unijeti sigurnosni kod.
a
Provjerite jeste li u načinu rada
za faks
.
b
c
Pritisnite Menu (Izbor), 2, 1, 8.
62
Pritisnite a ili b za izbor Secure.
Pritisnite OK.
Pritisnite a ili b za izbor Timer.
Pritisnite OK.
10
Preuzimanje
Slijedno preuzimanje
10
Slijedno preuzimanje omugućuje vam
da zatražite dokumente s različitih faks
uređaja u jednoj radnji.
a
Provjerite jeste li u načinu rada
za faks
.
b
c
Pritisnite Menu (Izbor), 2, 1, 8.
d
Pritisnite a ili b za izbor Standard,
Secure ili Timer.
Pritisnite OK.
Odaberite jednu od niže navedenih opcija.
„ Ako odaberete Standard idite na e.
„ Ako odaberete Secure, unesite
četvero-znamenkasti broj, pritisnite
OK, idite na e.
„ Ako odaberete Timer, unesite
vrijeme (u 24-satnom obliku)
kad želite započeti preuzimanje
i pritisnite OK, idite na e.
e
f
Precizirajte odredište faks uređaja s kojih
želite preuzimati koristeći senzorsko
biranje, brzo biranje, pretraživanje, grupe
ili brojčanik. Morate pritisnuti OK između
svake lokacije.
Prijenos preuzimanja
Prijenos preuzimanja omogućuje vam
da postavite uređaj da čeka s dokumentom
dok ga drugi faks uređaj ne nazove i pronađe.
Postavka za prijenos
preuzimanja
10
a
Provjerite jeste li u načinu rada
za faks
.
b
c
d
Stavite svoj dokument.
e
Pritisnite 2 za izbor 2.No Ako ne želite
unijeti još postavki kad vas LCD prikaže
sljedeću poruku.
Pritisnite Menu (Izbor), 2, 2, 6.
Pritisnite a ili b za izbor Standard.
Pritisnite OK.
Next
1.Yes 2.No
f
g
Pritisnite Start.
Uređaj preuzima svaki broj i grupu
u zamjenu za dokument.
Pritisnite Start.
Ako koristite staklo skenera, LCD će vas
obavijestiti da izaberete jednu od niže
navedenih opcija.
Next Page?
1.Yes 2.No(Send)
„ Pritisnite 1 za slanje druge stranice.
Idite na h.
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz) dok uređaj
bira da biste otkazali proces preuzimanja.
Za prekid svih slijednih preuzimanja, pritisnite
Menu (Izbor), 2, 7. (Pogledajte Provjeravanje
i otkazivanje zadataka na čekanju
na stranici 38.)
10
„ Pritisnite 2 ili Start tza slanje
dokumenta.
h
Stavite sljedeću stranicu na staklo
skenera, pritisnite OK. Ponovite g i h
za svaku iduću stranicu.
Vaš uređaj će automatski poslati faks.
63
10
Poglavlje 10
g
h
Napomena
Dokument će biti pohranjen i može se
pronaći s bilo kojeg drugog faks uređaja
dok god ga je izbrišete iz memorije.
Za brisanje memorije faksa, pritisnite
Menu (Izbor), 2, 7. (Pogledajte
Provjeravanje i otkazivanje zadataka
na čekanju na stranici 38.)
Pritisnite Start.
Ako koristite staklo skenera, LCD će vas
obavijestiti da izaberete jednu od niže
navedenih opcija.
Next Page?
1.Yes 2.No(Send)
„ Pritisnite 1 za slanje druge stranice.
Idite na i.
Postavka za prijenos
preuzimanja sa sigurnosnim
kodom
Zaštićeno omogućuje vam da ograničite tko
može dobivati dokumente koje ste postavili
da se mogu pruzeti. Zaštićeno preuzimanje
radi jedino s Brother faks uređajima. Ako
neka osoba želi pronaći faks na vašem
uređaju morat će unijeti sigurnosni kod.
a
Provjerite jeste li u načinu rada
za faks
.
b
c
d
Stavite svoj dokument.
e
Unesite četvero-znamenkasti broj.
Pritisnite OK.
f
Pritisnite 2 za izbor 2.No Ako ne želite
unijeti još postavki kad vas LCD prikaže
sljedeću poruku.
Pritisnite Menu (Izbor), 2, 2, 6.
Pritisnite a ili b za izbor Secure.
Pritisnite OK.
Next
1.Yes 2.No
64
„ Pritisnite 2 ili Start tza slanje
dokumenta.
10
i
Stavite sljedeću stranicu na staklo
skenera, pritisnite OK. Ponovite h i i
za svaku iduću stranicu.
Set Next Page
Then Press OK
Vaš uređaj će automatski poslati faks.
11
Izvještaji o ispisu
Faks izvještaji
11
Neki faks izvještaji (provjera prijenosa i faks
žurnal) mogu se ispisivati automatski i ručno.
Izvještaj provjere prijenosa
11
Možete koristiti izvještaj o prijenosu kao dokaz
slanja faksa. Ovaj izvještaj ispisuje vrijeme
i datum prijenosa i je li prijenos bio uspješan
(prikazano kao „OK”). Ako odaberete On ili
On+Image, izvještaj će se ispisivati nakon
svakog poslanog faksa.
Ako šaljete mnogo faksova na isto mjesto,
trebat će vam više od poslovnih brojeva
da biste znali koje faksove trebate ponovno
poslati. Odabirom On+Image ili Off+Image
na izvještaj će se ispisati dio prve stranice
faksa kao pomoć u pamćenju.
Kad je izvještaj provjere na Off ili Off+Image,
izvještaj će se ispisati samo ako postoji
pogreška u prijenosu.
a
b
c
Faks žurnal
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
11
Možete postaviti vaš uređaj da ispisuje faks
žurnal (izvještaj aktivnosti) u specifičnim
intervalima (svakih 50 faksova, 6, 12 ili
24 sata, 2 ili 7 dana). Zadana postavka
je Every 50 Faxes, ovo znači da će vaš
uređaj ispisivati žurnal kad uređaj pohrani
50 zadataka.
Ako postavite interval Off, i dalje možete
ispisivati izvještaj slijedeći korake na sljedećoj
stranicu.
a
b
Pritisnite Menu (Izbor), 2, 4, 2.
Pritisnite a ili b za izbor intervala.
Pritisnite OK.
Ako izaberete 7 dana, bit ćete pitani
da izaberete dan kad želite da započne
sedmodnevno odbrojavanje.
c
Unesite vrijeme započinjanja ispisa
u 24 satnom obliku.
Pritisnite OK.
Na primjer: unesite 19:45.
d
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
Pritisnite Menu (Izbor), 2, 4, 1.
Pritisnite a ili b za izbor On, On+Image,
Off ili Off+Image.
Pritisnite OK.
11
Ako odaberete 6, 12, 24 sata, 2 ili 7 dana,
uređaj će ispisati izvještaj u odabrano vrijeme
i onda izbrisati sve zadatke iz memorije. Ako
se memorija uređaja napuni s 200 zadataka
prije odabranog vremena, uređaj će ispisati
izvještaj ranije i onda izbrisati sve zadatke
iz memorije.
Ako želite dodatni izvještaj prije predviđenog
vremena za ispis, možete ga ručno ispisati
bez brisanja zadataka iz memorije.
65
11
Poglavlje 11
Izvještaji
11
Sljedeći izvještaji su dostupni.
1 XMIT Verify
Prikazuje izvještaj provjere prijenosa
za 200 posljednje poslanih faksova
i ispisuje posljednji izvještaj.
Kako ispisati izvještaj
a
b
Pritisnite OK.
„ Unesite broj izvještaja kojeg želite
ispisati. Na primjer, pritisnite 2
za ispis popisa pomoći.
Ispisuje popis često korištenih funkcija
kako bi vam pomogao programirati uređaj.
Ispisuje popis imena i brojeva pohranjenih
u senzorskoj memoriji i memoriji brzog
biranja numeričkim i abecednim
redoslijedom.
4 Fax Journal
Ispisuje popis informacija o posljednjih
200 dolaznih i odlaznih faksova.
(TX: prijenos.) (RX: primanje.)
5 User Settings
Ispisuje popis vaših trenutnih postavki.
6 Network Config
(Samo MFC-7440N i MFC-7840W.)
Ispisuje vaše mrežne postavke.
7 Order Form
Možete ispisati narudžbenicu za dodatnu
opremu kako biste je ispunili i poslali
Brother dobavljaču.
66
Napravite jedno od sljedećeg.
„ Pritisnite a ili b za izbor željenog
izvještaja.
2 Help List
3 Tel Index List
Pritisnite Reports (Izvještaj).
c
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
11
Dio III
Kopiranje
Izrada kopija
III
68
12
Izrada kopija
Kako kopirati
12
Ulaz u način rada za kopiranje
12
Izrada više kopija
a
Provjerite jeste li u načinu rada
za kopiranje
.
b
c
Stavite svoj dokument.
d
Pritisnite Start.
12
Pritisnite
(Copy (Kopiranje)) za ulaz
u način rada za kopiranje.
12
Putem brojčanika unesite broj kopija
(do 99).
Napomena
1
Hrpa/sortiranje
2
Omjer i prijelom kopije
3
Kontrast
4
Kvaliteta
5
Broj kopija
Izrada jedne kopije
a
Provjerite jeste li u načinu rada
za kopiranje
.
b
c
Stavite svoj dokument.
68
Pritisnite Start.
Za sortiranje kopija, pogledajte Sortiranje
kopija korištenjem ADF-a na stranici 71.
Prekid kopiranja
Za prekid kopiranja, pritisnite Stop/Exit
(Stop/Izlaz).
12
12
Izrada kopija
Opcije kopiranja
(privremene postavke)
Auto je dostup jedino pri korištenju ADF-a.
12
Kad želite brzo promijeniti postavke kopiranja
privremeno za sljedeću kopiju, koristite
privremene Copy (Kopiranje) tipke. Možete
koristiti različite kombinacije.
Uređaj se vraća na zadane postavke minutu
nakon kopiranja, osim ako niste postavili
režim vremenskog sklopa na 30 sekundi
ili manje. (Pogledajte Način rada timera
na stranici 21.)
Povećavanje ili smanjivanje
kopiranih slika
Custom(25-400%) dopušta vam da unesete
omjer od 25% do 400%.
Za povećavanje ili smanjivanje sljedeće
kopije slijedite niže navedene upute.
a
Provjerite jeste li u načinu rada
za kopiranje
.
b
c
Stavite svoj dokument.
d
Pritisnite Enlarge/Reduce
(Povećati/smanjiti).
e
Napravite jedno od sljedećeg.
12
„ Pritisnite a ili b za izbor željenog
omjera povećanja ili smanjenja.
Možete birati sljedeće omjere povećanja
ili smanjenja.
Pritisnite
Putem brojčanika unesite broj kopija
(do 99).
Pritisnite OK.
„ Pritisnite a ili b za izbor
Custom(25-400%).
100%*
97% LTRiA4
Pritisnite OK.
94% A4iLTR
83%
Putem brojčanika unesite omjer
povećanja ili smanjenja od 25%
do 400%. (Na primjer, pritisnite 5 3
za unos 53%.)
78%
Pritisnite OK.
91% Full Page
85% LTRiEXE
70% A4iA5
50%
Custom(25-400%)
Auto
200%
141% A5iA4
f
12
Pritisnite Start.
Napomena
Opcije 2 u 1 (P), 2 u 1 (L), 4 u 1 (P) ili
4 u 1 (L) prijeloma stranice nisu dostupne
s opcijom povećaj/smanji.
104% EXEiLTR
* Tvornička postavka podebljana je i označena
zvjezdicom.
Kad je postavljen na Auto, uređaj izračunava
omjer smanjenja koji naviše odgovara veličini
papira na koju je postavljena ladica za papir.
(Pogledajte Veličina papira na stranici 21.)
69
Poglavlje 12
Korištenje tipke Options (Opcije)
12
Koristite tipku Options (Opcije) da brzo postavite sljedeće privremene postavke kopiranja
za sljedeću kopiju.
Pritisnite
Odabiri u izborniku
Opcije
Pritisnite a ili b, zatim pritisnite OK
Pritisnite a ili b, zatim pritisnite OK
OK
Quality
Stranica
OK
Auto*
71
Text
Photo
Stack/Sort
Stack*
71
(javlja se kad je dokument u ADF-u) Sort
Contrast
b-nnnno+a
72
b-nnnon+a
b-nnonn+a*
b-nonnn+a
b-onnnn+a
Page Layout
Off(1 in 1)*
2 in 1 (P)
2 in 1 (L)
4 in 1 (P)
4 in 1 (L)
Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.
70
72
Izrada kopija
Poboljšavanje kvalitete
kopiranja
Možete izabirati iz niza postavki kvalitete.
Zadana postavka je Auto.
„ Auto
Automatski način se preporučuje za obične
ispise. Prikladan za dokumente koji sadrže
tekst i fotografije.
„ Text
Prikladan za dokumente koji sadrže
samo tekst.
„ Photo
12
Sortiranje kopija
korištenjem ADF-a
Možete sortirati višestruke kopije. Stranice
će biti složene u redoslijedu 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3,
i tako dalje.
a
Provjerite jeste li u načinu rada
za kopiranje
.
b
c
Stavite svoj dokument u ADF.
d
Pritisnite Options (Opcije) i a ili b
za izbor Stack/Sort.
Pritisnite OK.
e
Pritisnite a ili b za izbor Sort.
Pritisnite OK.
f
Pritisnite Start.
Prikladan za kopiranje fotografija.
Za privremenu promjenu postavke kvalitete,
slijedite niže navedene korake.
a
Provjerite jeste li u načinu rada
za kopiranje
.
b
c
Stavite svoj dokument.
d
Pritisnite Options (Opcije).
Pritisnite a ili b za izbor Quality.
Pritisnite OK.
e
Pritisnite a il b zaizbor Auto, Text
ili Photo.
Pritisnite OK.
f
12
Putem brojčanika unesite broj kopija
(do 99).
Putem brojčanika unesite broj kopija
(do 99).
12
Pritisnite Start.
Za promjenu zadane postavke, slijedite niže
navedene korake.
a
b
c
Pritisnite Menu (Izbor), 3, 1.
Pritisnite a ili b za izbor kvalitete kopije.
Pritisnite OK.
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
71
Poglavlje 12
Podešavanje kontrasta
Kontrast
12
12
Podesite kontrast kako bi slika bila oštrija
i živopisnija.
Za privremenu promjenu postavke kontrasta,
slijedite niže navedene korake.
a
Provjerite jeste li u načinu rada
za kopiranje
.
b
c
Stavite svoj dokument.
d
Pritisnite Options (Opcije).
Pritisnite a ili b za izbor Contrast.
Pritisnite OK.
e
Pritisnite a ili b za povećanje ili smanjenje
kontrasta.
Pritisnite OK.
f
Putem brojčanika unesite broj kopija
(do 99).
Pritisnite Start.
Za promjenu zadane postavke, slijedite niže
navedene korake.
a
b
c
Pritisnite Menu (Izbor), 3, 2.
Pritisnite a ili b za povećanje ili smanjenje
kontrasta.
Pritisnite OK.
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
Izrada N u 1 kopija (prijelom
stranice)
Možete smanjiti količinu papira koji se koristi
za kopiranje koristeći značajku N u 1 kopiranja.
Omogućuje vam da kopirate dvije ili četiri
stranice na jednu stranicu, što vam omogućuje
da uštedite papir.
Važno
12
„ Molimo pazite da veličina papira bude
podešena na Letter ili A4.
„ (P) znači okomito i (L) znači vodoravno.
„ Ne možete koristiti postavku povećaj/smanji
s N u 1 značajkom.
a
Provjerite jeste li u načinu rada
za kopiranje
.
b
c
Stavite svoj dokument.
d
e
Pritisnite Options (Opcije).
f
Pritisnite a ili b za izbor 2 in 1 (P),
2 in 1 (L), 4 in 1 (P),
4 in 1 (L) ili Off(1 in 1).
Pritisnite OK.
g
Pritisnite Start za skeniranje stranice.
Ako ste postavili dokument u ADF,
uređaj skenira stranice i započinje
s ispisom.
Ako koristite staklo skenera, idite na h.
h
Nakon što uređaj skenira stranicu,
pritisnite 1 za skeniranje stranice.
Putem brojčanika unesite broj kopija
(do 99).
Pritisnite a ili b za izbor Page Layout.
Pritisnite OK.
Next Page?
1.Yes 2.No
72
12
Izrada kopija
i
Stavite sljedeću stranicu na staklo
skenera.
Pritisnite OK.
Ponovite h i i za svaku stranicu
prijeloma.
j
Nakon što su sve stranice skenirane,
pritisnite 2 u h za završetak.
Ako kopirate iz ADF-a
„ 4 u 1 (P)
„ 4 u 1 (L)
12
Umetnite svoj dokument s licem prema gore
u smjeru prikazanom dolje.
Poruka o nestanku
memorije
„ 2 u 1 (P)
12
Ako se memorija napuni dok izrađujete kopije,
LCD poruka će vas voditi kroz sljedeći korak.
„ 2 u 1 (L)
Ako dobijete Out of Memory poruku tijekom
skeniranja naredne stranice, imat ćete opciju
da pritisnete Start da biste kopirali dosad
skenirane stranice ili pritisnite Stop/Exit
(Stop/Izlaz) za prekid radnje.
„ 4 u 1 (P)
Da biste dobili više memorije možete uraditi
sljedeće.
„ Ispišite faksove koji se nalaze u memoriji.
(Pogledajte Ispisivanje faksa iz memorije
na stranici 43.)
„ 4 u 1 (L)
„ Možete isključiti pohranjivanje faksova.
(Pogledajte Isključivanje opcija daljinskog
faksiranja na stranici 58.)
Ako kopirate sa stakla skenera
Umetnite svoj dokument s licem prema dolje
u smjeru prikazanom dolje.
„ 2 u 1 (P)
12
Napomena
12
Kad dobijete Out of Memory poruku,
moći ćete izrađivati kopije, ako prvo
ispišete dolazne faksove u memoriji
da biste povratili memoriju na 100 %.
„ 2 u 1 (L)
73
Poglavlje 12
74
Dio IV
Softver
Značajke softvera i mreže (samo MFC-7440N
i MFC-7840W)
IV
76
13
Značajke softvera i mreže (samo
MFC-7440N i MFC-7840W)
Korisnički priručnik na CD-ROM-u sadrži
Upute za upotrebu softvera i Upute
za podešavanje mreže (samo MFC-7440N
i MFC-7840W) za značajke dostupne kad
se spojite na računalo (na primjer, ispisivanje
i skeniranje). Ove upute imaju jednostavne
veze koje će vas, kad na njih kliknete, dovesti
direktno do određenog dijela.
Kako čitati HTML
Korisnički priručnik
13
13
Ovo je kratka referenca za korištenje HTML
Korisničkog priručnika.
Za Windows®
13
Možete pronaći informacije o ovim značajkama.
Napomena
„ Ispisivanje
„ Skeniranje
„ ControlCenter3 (za Windows®)
„ ControlCenter2 (za Macintosh®)
Ako niste instalirali softver, pogledajte
Poglavlje 1.
a
Iz Start izbornika, usmjerite na Brother,
MFC-XXXX iz grupe programa, zatim
kliknite User’s Guides in HTML format.
b
Kliknite na priručnik koji želite
(SOFTWARE USER’S GUIDE
(UPUTE ZA UPOTREBU SOFTVERA)
ili NETWORK USER’S GUIDE
(UPUTE ZA PODEŠAVANJE MREŽE)
(samo MFC-7440N i MFC-7840W))
iz glavnog izbornika.
„ Daljinsko podešavanje
„ Slanje faksova s vašeg računala
„ Mrežno faksiranje
(samo MFC-7440N i MFC-7840W)
„ Mrežno ispisivanje
(samo MFC-7440N i MFC-7840W)
„ Mrežno skeniranje
(samo MFC-7440N i MFC-7840W)
„ Korisnici bežične mreže
(samo MFC-7840W)
Napomena
Pogledajte Pristup Uputama za upotrebu
softvera i Uputama za podešavanje
mreže (samo MFC-7440N i MFC-7840W)
na stranici 2.
76
Značajke softvera i mreže (samo MFC-7440N i MFC-7840W)
c
Iz popisa s lijeve strane prozora kliknite
na naslov koji želite pogledati.
Za Macintosh®
13
a
Pobrinite se da je vaš Macintosh®
uključen. Stavite Brother CD-ROM u vaš
CD-ROM uređaj.
b
Dvaput kliknite na ikonu Documentation
(Dokumentacija).
c
Dvaput kliknite na mapu s vašim jezikom,
zatim dvaput kliknite na datoteku na vrhu
stranice.
d
Kliknite na priručnik koji želite
(SOFTWARE USER’S GUIDE
(Upute za upotrebu softvera)
ili NETWORK USER’S GUIDE
(Upute za podešavanje mreže)
(samo MFC-7440N i MFC-7840W))
u glavnom izborniku, zatim iz popisa
s lijeve strane prozora kliknite na naslov
koji želite pogledati.
13
77
Poglavlje 13
78
Dio V
Dodaci
Sigurnost i propisi
Rješavanje problema i redovito održavanje
Izbornik i značajke
Specifikacije
Rječnik
V
80
89
131
148
164
A
Sigurnost i propisi
Izbor mjesta
Stavite svoj uređaj na ravnu, stabilnu površinu koja ne vibrira. Stavite uređaj blizu telefonske utičnice
i standardne, uzemljene električne utičnice. Izaberite mjesto gdje je temperatura uvijek između
10 i 32,5 °C i gdje je vlažnost 20 - 80 % (bez kondenzacije).
„ Pazite da ne postoji opasnost od spoticanja na kablove koji vode do uređaja.
„ Izbjegavajte postavljanje uređaja na tepih.
„ Ne postavljajte ga blizu grijača, klima uređaja, vode, kemikalija ili hladnjaka.
„ Ne izlažite uređaj direktnoj sunčevoj svjetlosti, prevelikoj toplini, vlazi ili prašini.
„ Ne spajajte uređaj na električne utičnice koje kontroliraju zidni prekidači ili automatski vremenski
sklopovi ili na isti strujni krug s velikim kućanskim aparatima koji bi mogli ometati napajanje.
„ Izbjegavajte izvore interferencije, poput zvučnika ili baznih jedinica ili bežičnih telefona.
80
A
A
Sigurnost i propisi
Važna informacija
A
Mjere opreza
A
Molimo pročitajte ove upute prije nego pokušate održavati uređaj i sačuvajte ih radi budućeg
korištenja. Kad koristite telefonsku opremu, slijedite osnovne sigurnosne mjere da biste smanjili
rizik od požara, električnog udara ili ozljede.
„ NE koristite ovaj proizvod blizu vode ili u vlažnom okruženju.
„ Izbjegavajte korištenje ovog proizvoda tijekom oluje s grmljavinom. Može postojati mali rizik
od električnog udara zbog grmljavine.
„ NE preporučamo korištenje produžnog kabla.
„ Nikad ne priključujte telefonske žice tijekom oluje s grmljavinom. Nikad ne ugrađujte telefonsku
zidnu utičnicu na vlažno mjesto.
„ Ako se neki od kablova oštete, isključite uređaj i javite se svom Brother dobavljaču.
„ NEMOJTE stavljati nikakve predmete na uređaj ili sprečavati protok zraka pokrivanjem
ventilacijskog otvora.
„ Ovaj proizvod treba biti spojen na obližnji uzemljeni AC izvor napajanja unutar udaljenosti
navedenoj na oznaci procjene. NE spajajte ga na DC izvor napajanja ili pretvarač. Ako niste
sigurni, obratite se kvalificiranom električaru.
„ NE bacajte baterije u vatru. Mogle bi eksplodirati. Provjerite ima li u lokalnom zakonu posebnih
uputa vezanih uz odlaganje.
A
81
UPOZORENJE
Prije čišćenja unutrašnjosti uređaja prvo isključite
telefonski kabel, a onda kabel napajanja iz električne
utičnice.
NE dodirujte utikač mokrim rukama. Budete
li to radili mogli biste prouzročiti električni udar.
Uvijek pripazite da utikač bude u potpunosti umetnut.
Odmah nakon uporabe uređaja neki od njegovih
unutrašnjih dijelova bit će vrlo vrući. Kad otvorite
prednji ili stražnji poklopac uređaja, NE dodirujte
osjenčene dijelove koji su prikazani na slici.
Kako biste izbjegli ozljede, pazite da ne stavljate
ruke na rubove uređaja ispod poklopca dokumenata
ili poklopca skenera kao što je prikazano na slici.
Kako biste izbjegli ozljede, NE stavljajte prste
na područja prikazana na slikama.
82
Sigurnost i propisi
NE koristite usisavač za čišćenje razasutog tonera. Budete li to radili mogli biste prouzročiti
da se prašina tonera zapali unutar usisavača i izazove požar. Molimo pažljivo očistite prašinu
tonera sa suhom krpom koja ne ostavlja dlačice i odložite je u skladu s lokalnim zakonima.
Ako pomičete uređaj, koristite ručke koje dolaze s uređajom. Prvo provjerite jeste li isključili
sve kablove.
Pri čišćenju unutrašnjeg i vanjskog dijela uređaja
NEMOJTE koristiti nikakve zapaljive tvari, sprejeve
ili organska otapala/tekućine koje sadrže alkohol/
amonijak. Budete li to radili mogli biste izazvati požar
ili prouzročiti električni udar. Pogledajte Redovito
održavanje na stranici 115 da biste saznali kako
očistiti uređaj.
Za pakiranje vašeg uređaja korištene su plastične vrećice. Kako biste izbjegli opasnost
od gušenja, držite ove vrećice podalje od beba i djece.
Napomena
Grijaća jedinica označena je oznakom upozorenja. Molimo NEMOJTE ukloniti ili oštetiti oznaku.
A
83
IEC60825-1+A2:2001 specifikacija
A
Ovaj uređaj je laserski proizvod klase 1 kao što je utvrđeno IEC60825-1+A2:2001 specifikacijama.
Dolje prikazana naljepnica zalijepljena je u zemljama gdje se to zahtijeva.
Ovaj uređaj ima lasersku diodu klase 3B koja emitira nevidljivu
lasersku radijaciju u jedinici skenera. Jedinica skenera ne smije
se ni pod kojim okolnostima otvarati.
CLASS 1 LASER PRODUCT
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1
LASER KLASSE 1 PRODUKT
Interna laserska radijacija
A
Širina vala: 780 - 800 nm
Izlaz: 10 mW maks.
Klasa lasera: Klasa 3B
UPOZORENJE
Korištenje kontrola, podešenja ili izvođenje postupaka drugačijih od navedenog u ovom priručniku
moglo bi dovesti do smrtonosne izloženosti radijaciji.
Isključivanje uređaja
A
Ovaj uređaj mora biti instaliran blizu električne utičnice koja je lako dostupna. U slučaju opasnosti,
morate isključiti kabel napajanja iz električne utičnice kako biste potpuno isključili napajanje.
Informacije o električnim instalacijama (samo za UK)
Ako trebate zamijeniti utikač s osiguračem, ugradite osigurač koji je odobren od strane ASTA-e
do BS1362 s istom vrijednosti kao originalni osigurač.
Uvijek zamijenite poklopac osigurača. Nikad ne koristite utikač koji nema poklopac. Ako imate bilo
kakve sumnje, nazovite kvalificiranog električara.
Upozorenje - ovaj pisač mora biti uzemljen.
Žice u glavnom vodu obojene su u skladu sa sljedećim pravilima:
„ Zelena i žuta: uzemljenje
„ Plava: neutralno
„ Smeđa: pod naponom
84
A
Sigurnost i propisi
LAN priključak (samo MFC-7440N i MFC-7840W)
A
OPREZ
NE spajajte ovaj proizvod na LAN priključakkoji je izložen prenaponu.
Radijska interferencija
A
Ovaj proizvod je usklađen s EN55022 (CISPR Publikacija 22)/klasa B. Kad spajate uređaj na računalo
pobrinite se da koristite sljedeće kablove sučelja.
USB kabel koji ne smije premašiti 2,0 metra dužine.
EU Direktive 2002/96/EC i EN50419
A
Samo
Europska unija
Ova oprema je označena gore navedenim znakom za reciklažu. To znači da se na kraju vijeka
trajanja oprema mora odložiti odvojeno na odgovarajuće odlagalište, a ne stavljati u nesortirani
otpad iz kućanstva. To će povoljno utjecati na zajednički okoliš (samo Europska unija).
A
85
Međunarodna ENERGY STAR® izjava o usklađenosti
A
Svrha međunarodnog ENERGY STAR® programa je zagovaranje razvoja i popularizacije energetski
učinkovite uredske opreme.
Kao partner ENERGY STAR®, tvrtka Brother Industries, Ltd. odlučila je da ovaj proizvod udovolji
smjernicama za energetsku učinkovitost ENERGY STAR®.
Važne sigurnosne upute
1 Pročitajte sve ove upute.
2 Sačuvajte ih radi budućeg korištenja.
3 Pratite sva upozorenja i upute označene na proizvodu.
4 Prije čišćenja unutrašnjosti uređaja isključite ovaj proizvod iz zidne utičnice. NE koristite tekuća
ili aerosolna sredstva za čišćenje. Za čišćenje koristite vlažnu krpu.
5 NE stavljajte ovaj proizvod na klimava kolica, postolje ili stol. Proizvod bi mogao pasti, uzrokujući
veliku štetu proizvodu.
6 Prorezi i otvori na stražnjoj strani ili dnu kućišta predviđeni su za ventilaciju. Kako bi se osigurao
pouzdan rad proizvoda i kako bi se zaštitio od pregrijavanja, ovi otvori ne smiju se zakloniti ili
prekriti. Otvori se nikad ne bi smjeli zakloniti postavljanjem proizvoda na krevet, kauč, tepih ili
drugo slično mjesto. Ovaj proizvod se nikad ne bi smio postaviti blizu ili iznad radijatora ili grijača.
Ovaj proizvod se nikad ne bi smio postaviti u ugrađenu instalaciju osim ako nije omogućena
odgovarajuća ventilacija.
7 Ovaj proizvod treba biti spojen na obližnji uzemljeni AC izvor napajanja unutar udaljenosti
navedenoj na oznaci procjene. NE spajajte ga na DC izvor napajanja ili pretvarač. Ako niste
sigurni, obratite se kvalificiranom električaru.
8 Ovaj proizvod opremljen je tropolnim utikačem s uzemljenjem. Ovaj utikač odgovarat će jedino
uzemljenoj strujnoj utičnici. Ovo je sigurnosna značajka. Ako ne možete umetnuti utikač
u utičnicu, neka vam vaš električar zamijeni zastarjelu utičnicu. NE obezvrijeđujte svrhu utikača
s uzemljenjem.
9 Koristite samo kabel napajanja koji ste dobili s ovim uređajom.
10 NE dopustite da bilo što stoji na kablu napajanja. NE postavljajte proizvod na mjesto gdje
bi ljudi mogli gaziti po kablu.
86
A
Sigurnost i propisi
11 Kabel napajanja s produžetkom ne bi smio biti duži od 5 metara.
NE dijelite isti strujni krug s ostalim aparatima velike snage, poput klima uređaja, fotokopirnog
aparata, sjeckalice ili sličnih uređaja. Ako ne možete izbjeći korištenje ovog pisača s ostalim
aparatima, preporučujemo vam korištenje filtra za smanjenje visokofrekventne buke.
Ako izvor napajanja nije stabilan, koristite regulator napona.
12 NE postavljajte ništa ispred uređaja što bi moglo blokirati primanje faksova. NE stavljajte ništa
na putanju primljenih faksova.
13 Pričekajte da stranice izađu iz uređaja prije nego ih uzmete.
14 Isključite ovaj proizvod iz utičnice napajanja i za servisiranje se obratite ovlaštenom Brother
servisnom osoblju u slučaju sljedećih okolnosti:
„ Ako je kabel napajanja oštećen ili poderan.
„ Ako je u proizvod prolivena voda.
„ Ako je proizvod izložen kiši ili vodi.
„ Ako proizvod normalno ne radi kad se slijede upute za rad. Podesite samo one kontrole
koje su obuhvaćene uputama za rad. Nepravilno podešavanje ostalih kontrola može dovesti
do štete i često može zahtjevati iscrpan posao od strane kvalificiranih tehničara kako bi doveli
do toga da proizvod ponovno normalno radi.
„ Ako je proizvod pao ili je kućište oštećeno.
„ Ako se vidi velika razlika u radu uređaja, ukazujući na potrebu za servisom.
15 Kako biste zaštitili vaš proizvod od prenaponskog udara, preporučujemo korištenje uređaja
za zaštitu od prenapona.
16 Kako biste smanjili rizik od požara, električnog udara i ozljeda, pogledajte sljedeće:
„ NE koristite ovaj proizvod blizu aparata koji koriste vodu, bazena ili u vlažnom podrumu.
„ NE koristite ovaj uređaj tijekom oluje s grmljavinom (postoji mala vjerojatnost od električnog
udara) ili izvještaja o propuštanju plina u blizini oštećenog mjesta.
A
87
Zaštitni znaci
A
Brother logotip je registrirani zaštitni znak tvrtke Brother Industries, Ltd.
Brother je registrirani zaštitni znak tvrtke Brother Industries, Ltd.
Multi-Function Link je registrirani zaštitni znak Brother International Corporation.
Windows Vista je ili registrirani zaštitni znak ili zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation
u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.
Microsoft, Windows i Windows Server su registrirani zaštitni znaci tvrtke Microsoft Corporation
u Sjedinjenim Državama i/ili drugim zemljama.
Macintosh i TrueType su registrirani zaštitni znaci tvrtke Apple Inc.
PostScript je registrirani zaštitni znak i PostScript 3 je zaštitni znak tvrtke Adobe Systems Incorporated.
Nuance, Nuance logotip, PaperPort i ScanSoft su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke
Nuance Communications, Inc. ili njezinih udruženih tvrtki u Sjedinjenim Državama i/ili drugim
zemljama.
Presto! PageManager je registrirani zaštitni znak tvrtke NewSoft Technology Corporation.
BROADCOM, SecureEasySetup i SecureEasySetup logotip su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni
znaci tvrtke Broadcom Corporation u Sjedinjenim Državama i/ili drugim zemljama.
AOSS je zaštitni znak tvrtke Buffalo Inc.
Wi-Fi, WPA i WPA2 su registrirani zaštitni znaci i Wi-Fi Protected Setup je zaštitni znak tvrtke
Wi-Fi Alliance.
Java i svi Java utemeljeni zaštitni znaci i logotipi su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke
Sun Microsystems, Inc. u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.
Svaka tvrtka čiji se naziv softvera spominje u ovom priručniku ima ugovor o licenciranju softvera
specifičan za programe koji su u njenom vlasništvu.
Sve druge marke i nazivi proizvoda spomenuti u ovom Korisničkom priručniku su registrirani
zaštitni znaci njihovih odgovarajućih tvrtki.
88
B
Rješavanje problema i redovito
održavanje
B
Rješavanje problema
B
Ako mislite da imate problem s uređajom, pogledajte dolje prikazanu tablicu i slijedite savjete
za rješavanje problema.
Većinu problema možete sami riješiti. Ako trebate dodatnu pomoć, Brother Solutions Center nudi
najnovije odgovore na često postavljana pitanja (FAQs) i savjete za rješavanje problema.
Posjetite nas na http://solutions.brother.com/.
Ako imate poteškoće s uređajom
B
Ako mislite da postoji problem u izgledu vašeg faksa, prvo načinite kopiju. Ako kopija dobro
izgleda, vjerovatno nije problem u vašem uređaju. Pogledajte dolje prikazanu tablicu i slijedite
savjete za rješavanje problema.
Ispisivanje i primanje faksova
Poteškoće
„ Zgusnut ispis
„ Vodoravne linije
Prijedlozi
Uzrok ovoga je obično loša telefonska veza. Ako vaša kopija dobro izgleda,
vjerovatno je bila loša veza, sa smetnjama ili interferencijom na telefonskoj liniji.
Zamolite da vam se ponovno pošalje faks.
„ Rečenice na vrhu i dnu su
izrezane
„ Nedostaju reci
Loša kvaliteta ispisa
Pogledajte Poboljšavanje kvalitete ispisa na stranici 97.
Okomite crne linije pri primanju
Možda je prljava korona žica za ispisivanje. Očistite korona žicu. (Pogledajte
Čišćenje korona žice na stranici 119.)
Skener pošiljatelja mogao bi biti prljav. Zamolite pošiljatelja da napravi kopiju kako
bi se vidjelo je li problem u uređaju pošiljatelja. Pokušajte primiti faks s drugog faks
uređaja.
Ako problem potraje, nazovite vašeg Brother dobljača radi servisa.
Primljeni faksovi se pojavljuju kao
podijeljene ili prazne stranice.
Ako su primljeni faksovi podijeljeni ili ispisani na dvije stranice ili dobijate dodatnu
praznu stranicu, vjerovatno nije pravilno postavljena veličina papira za papir koji
korisitite. (Pogledajte Veličina papira na stranici 21.)
Uključite automatsko smanjenje. (Pogledajte Ispisivanje smanjenog dolaznog
faksa na stranici 42.)
B
89
Telefonske linije ili priključci
Poteškoće
Prijedlozi
Biranje ne radi.
Provjerite ton biranja.
Promijenite Tone/Pulse postavku. (Pogledajte Kratki korisnički priručnik.)
Provjerite sve kabelske priključke.
Provjerite je li uređaj ukopčan i uključen.
Ako je vanjski telefon spojen s uređajom, pošaljite faks ručno tako da podignete
slušalicu vanjskog telefona i birate broj. Pričekajte dok ne čujete tonove primanja
faksa, zatim pritisnite Start.
Uređaj ne odgovara na poziv.
Pobrinite se da je uređaj u ispravnom načinu prijama za vaše podešavanje.
(Pogledajte Primanje faksa na stranici 39.) Provjerite ton biranja. Ako je moguće,
nazovite svoj uređaj kako biste čuli da li odgovara. Ako i dalje nema odgovora,
provjerite priključak telefonskog kabla. Ako ne čujete da zvoni kad zovete svoj
uređaj, pitajte svoju telefonsku tvrtku da provjeri liniju.
Slanje faksova
Poteškoće
Prijedlozi
Loša kvaliteta slanja.
Pokušajte promijeniti rezoluciju na Fine ili S.Fine. Napravite kopiju radi provjere
rada skenera uređaja. Ako je kvaliteta kopije loša, očistite skener. (Pogledajte
Čišćenje stakla skenera na stranici 116.)
Izvještaj provjere prijenosa
pokazuje „RESULT:ERROR”.
Vjerovatno je privremeno na liniji buka ili smetnje. Pokušajte ponovno poslati faks.
Ako šaljete faks poruku s računala i dobijete „RESULT:ERROR” u izvještaju
provjere prijenosa, možda je vaš uređaj ostao bez memorije. Da biste oslobodili
dodatnu memoriju, možete isključiti pohranu faksa (pogledajte Isključivanje opcija
daljinskog faksiranja na stranici 58), ispis faks poruka iz memorije (pogledajte
Ispisivanje faksa iz memorije na stranici 43) ili poništiti odgođeni faks ili
preuzimanje (pogledajte Provjeravanje i otkazivanje zadataka na čekanju
na stranici 38). Ako problem potraje, pitajte telefonsku tvrtku da provjeri vašu
telefonsku liniju.
Ako vam se često javljaju pogreške pri prijenosu zbog mogućih smetnji na
telefonskoj liniji, pokušajte promijeniti postavku kompatibilnosti na
Basic(for VoIP)(za MFC-7840W, Normal ili Basic(for VoIP)).
(Pogledajte Smetnje na telefonskoj liniji na stranici 103.)
Okomite crne linije pri slanju.
90
Crne okomite crte na faksovima koje šaljete obično su uzrokovane prljavštinom ili
korektorom na staklenoj pruzi. (Pogledajte Čišćenje stakla skenera
na stranici 116.)
Rješavanje problema i redovito održavanje
Obrada dolaznih poziva
Poteškoće
Prijedlozi
Uređaj „čuje” glas kao ton poziva.
Ako je detekcija faksa uključena, vaš uređaj još više je osjetljiv na zvukove. Može
greškom određene zvukove ili glazbu na liniji protumačiti kako ga poziva faks
uređaj i odgovoriti s tonovima za primanje faksa. Deaktivirajte uređaj pritiskom
na Stop/Exit (Stop/Izlaz). Pokušajte izbjeći ovaj problem isključivanjem detekcije
faksa. (Pogledajte Detekcija faksa na stranici 41.)
Slanje faks poziva uređaju.
Ako ste se javili na vanjski ili interni telefon, pritisnite svoj kod daljinskog aktiviranja
[zadana postavka je (l 5 1)]. Kad vaš uređaj odgovori, spustite slušalicu.
Prilagođene značajke na jednoj
liniji.
Ako imate poziv na čekanju, poziv na čekanju/ID pozivatelja, ID pozivatelja,
govornu poštu, telefonsku sekretaricu, alarmni sustav ili neku drugu prilagođenu
postavku na jednoj telefonskoj liniji zajedno s uređajom, može se pojaviti problem
pri slanju ili primanju faksova.
Na primjer: Ako aktivirate poziv na čekanju ili neku drugu prilagođenu uslugu
i njezin signal prođe linijom dok vaš uređaj šalje ili prima faks, signal bi mogao
trenutno zasmetati ili prekinuti faksove. Brother-ova ECM (mod korekcijske
greške) značajka trebala bi pomoći u svladavanju ovog problema. Ovo stanje je
povezano s telefonskom industrijom i zajedničko je svim uređajima koji primaju ili
šalju informacije preko jedne linije koju dijele s prilagođenim značajkama. Ako je
za vaše poslovanje važno izbjegavati najmanju smetnju, preporučamo vam
odvojenu liniju na kojoj nema prilagođenih postavki.
Poteškoće s pristupom izborniku
Poteškoće
Prijedlozi
Uređaj se oglasi kad pokušate
pristupiti izbornicima za
podešavanje primanja i slanja.
Ako Fax (Faks) tipka ne svijetli, pritisnite je za uključivanje načina rada za faks.
Postavka podešavanja primanja (Menu (Izbor), 2, 1) i postavka podešavanja
slanja (Menu (Izbor), 2, 2) su dostupne jedino ako je uređaj u načinu rada za faks.
Poteškoće s kvalitetom kopiranja
Poteškoće
Prijedlozi
Okomite crne linije pojavljuju se na
kopijama.
Crne okomite linije na kopijama obično nastaju zbog prljavštine ili korektora na
staklenoj pruzi ili je korona žica za ispisivanje prljava. (Pogledajte Čišćenje stakla
skenera na stranici 116 i Čišćenje korona žice na stranici 119.)
B
91
Poteškoće s ispisom
Poteškoće
Prijedlozi
Nema ispisa.
„ Provjerite je li uređaj uključen u utičnicu i je li prekidač napajanja uključen.
„ Provjerite jesu li toner uložak i jedinica bubnja pravilno postavljeni.
(Pogledajte Zamjena jedinice bubnja na stranici 126.)
„ Provjerite priključak kabela sučelja na uređaju i vašem računalu. (Pogledajte
Kratki korisnički priručnik.)
„ Provjerite je li ispravni pokretački program pisača instaliran i izabran.
„ Provjerite pokazuje li LCD poruku pogreške. (Pogledajte Poruke o
pogreškama i održavanju na stranici 104.)
„ Provjerite je li uređaj online:
(Za Windows Vista®)
Kliknite na Start gumb, Upravljačka ploča, Hardver i zvuk, zatim Pisači.
Desnim klikom miša kliknite na Brother MFC-XXXX Printer. Pazite da je Use
Printer Offline neoznačen.
(Za Windows® XP and Windows Server® 2003)
Kliknite na Start gumb i odaberite Pisači i faksovi. Desnim klikom miša
kliknite na Brother MFC-XXXX Printer. Pazite da je Use Printer Offline
neoznačen.
(Za Windows® 2000)
Kliknite na Start gumb i odaberite Postavke, zatim Pisači. Desnim klikom
miša kliknite na Brother MFC-XXXX Printer. Pazite da je Use Printer Offline
neoznačen.
Uređaj neočekivano ispisuje ili
ispisuje smeće.
„ Izvucite ladicu za papir i pričekajte da uređaj prestane s ispisom. Zatim
isključite uređaj i iskopčajte ga iz utičnice na nekoliko minuta. (MFC-7840W
može biti isključen do 4 dana bez da izbriše faksove pohranjene u memoriji.)
„ Provjerite postavke u vašoj aplikaciji kako biste se uvjerili da je podešena
za rad s vašim uređajom.
Uređaj ispravno ispisuje nekoliko
prvih stranica, a onda u nekim
stranicama nedostaje tekst.
„ Provjerite postavke u vašoj aplikaciji kako biste se uvjerili da je podešena
za rad s vašim uređajom.
Gornje i donje zaglavlje pojavljuje
se kod prikazivanja dokumenta na
displeju, ali ne pri ispisu.
Postoji područje na vrhu i dnu stranice koje se ne ispisuje. Podesite margine na
vrhu i dnu dokumenta kako biste ovo omogućili.
„ Vaše računalo ne prepoznaje puni signal unosa međupohrane uređaja.
Provjerite jeste li ispravno spojili kabel sučelja. (Pogledajte Kratki korisnički
priručnik.)
Poteškoće sa skeniranjem
Poteškoće
Prijedlozi
TWAIN pogreška prikazuje se pri
skeniranju.
Provjerite je li Brother TWAIN pokretački program odabran kao primarni izvor. U
PaperPort™ 11SE, kliknite na File, Scan or Get Photo i odaberite Brother
TWAIN driver.
OCR (optičko prepoznavanje
znakova) ne radi.
Pokušajte povećati rezoluciju skeniranja.
Mrežno skeniranje ne radi (samo
MFC-7440N i MFC-7840W).
Pogledajte Poteškoće s mrežom (samo MFC-7440N i MFC-7840W)
na stranici 94.
92
Rješavanje problema i redovito održavanje
Poteškoće sa softverom
Poteškoće
Prijedlozi
Ne možete instalirati softver ili
ispisivati.
Pokrenite Repair MFL-Pro Suite program na CD-ROM-u. Ovaj program će
popraviti i ponovno instalirati softver.
Ne možete izvesti „2 u 1” ili „4 u 1”
ispisivanje.
Provjerite je li postavka veličine papira u aplikaciji i pokretačkom programu pisača
ista.
Uređaj ne ispisuje iz Adobe
Illustrator.
Pokušajte smanjiti rezoluciju ispisa. (Pogledajte Pločicu Advanced u Uputama za
upotrebu softvera na CD-ROM-u.)
Poteškoće pri rukovanju s papirom
Poteškoće
Prijedlozi
Uređaj ne uzima papir.
„ Ako nema papira, stavite novi papir u ladicu za papir.
LCD pokazuje No Paper ili poruku
o zastoju papira.
„ Ako u ladici za papir ima papira, provjerite je li ravan. Ako je papir uvijen,
trebali biste ga izravnati. Ponekad pomaže da maknete papir, preokrenete
hrpu i vratite je natrag u ladicu za papir.
„ Smanjite količinu papira u ladici za papir i pokušajte ponovno.
„ Ako LCD pokaže poruku o zastoju papira i nadalje imate problem, pogledajte
Zaglavljeni papiri na stranici 111.
Kako mogu ispisivati kuverte?
Možete staviti kuverte u uređaj iz otvora za ručno ulaganje. Vaša aplikacija mora
biti podešena za ispis kuverti veličine koju koristite. Ovo se obično radi u izborniku
vaše aplikacije za podešavanje stranice ili podešavanje dokumenta. (Za više
informacija pogledajte vaš priručnik o aplikaciji.)
Koji papir mogu koristiti?
Možete koristiti običan papir, reciklirani papir, prozirnicu i naljepnice koje su
načinjene za laserske uređaje. (Za više detalja, pogledajte Pirhvatljivi papir i ostali
ispisni mediji na stranici 14.)
Došlo je do zastoja papira.
(Pogledajte Zaglavljeni papiri na stranici 111.)
Poteškoće s kvalitetom ispisa
Poteškoće
Ispisane stranice su uvijene.
Prijedlozi
„ Debeo ili tanak papir loše kvalitete ili ne ispisivanje na preporučenu stranicu
papira može prouzročiti problem. Pokušajte preokrenuti papir u ladici za papir.
„ Pazite da odaberete tip papira koji odgovara tipu ispisnog medija kojeg
koristite. (Pogledajte Pirhvatljivi papir i ostali ispisni mediji na stranici 14.)
Ispisane stranice su zamrljane.
Ispisi su presvijetli.
Tip papira možda ne odgovara tipu ispisnog medija kojeg koristite ili je možda
ispisni medij predebeo ili ima hrapavu površinu. (PogledajtePirhvatljivi papir
i ostali ispisni mediji na stranici 14 i Pločicu Basic u Uputama za upotrebu softvera
na CD-ROM-u.)
„ Ako se problem pojavi pri kopiranju ili ispisivanju primljenih faksova, isključite
način rada uštede tonera u postavkama izbornika na uređaju. (Pogledajte
Ušteda tonera na stranici 23.)
„ Isključite način rada uštede tonera na pločici Advanced pokretačkog
programa pisača. (Pogledajte Pločicu Advanced u Uputama za upotrebu
softvera na CD-ROM-u.)
93
B
Poteškoće s mrežom (samo MFC-7440N i MFC-7840W)
Poteškoće
Prijedlozi
Ne možete ispisivati putem žičane
mreže.
Ako imate probleme s mrežom, za više informacija pogledajte Upute za
podešavanje mreže na CD-ROM-u.
Provjerite je li vaš uređaj uključen, on-line i u stanju pripravnosti za rad. Ispišite
popis mrežnih podešenja da biste vidjeli svoje trenutne postavke. (Pogledajte
Kako ispisati izvještaj na stranici 66.) Ponovno spojite LAN kabel na razvodnik
kako biste se uvjerili da su priključci za kabel i mrežu ispravni. Ako je moguće,
pokušajte spojiti uređaj na drugi ulaz vašeg razvodnika koristeći drugi kabel. Ako
su priključci ispravni, donji LED pokazivač na stražnjoj ploči uređaja bit će zelen.
94
Rješavanje problema i redovito održavanje
Poteškoće s mrežom (samo MFC-7440N i MFC-7840W) (nastavak)
Poteškoće
Prijedlozi
Značajka mrežnog skeniranja
ne radi.
(Samo za Windows®) Postavka vatrozida na vašem računalu vjerojatno odbija
neophodnu mrežnu vezu. Slijedite niže navedene upute za konfiguraciju
Windows® vatrozida. Ako koristite neki drugi softver za osobni vatrozid,
pogledajte Korisnički priručnik za instalaciju vašeg softvera ili se obratite
proizvođaču softvera.
Značajka mrežnog primanja
faksova putem računala ne radi.
Značajka mrežnog ispisivanja
ne radi.
Za korisnike Windows® XP SP2:
a
Kliknite na Start gumb, Upravljačka ploča, Mreža i internetske veze
i onda na Windows vatrozid. Pazite da je Windows vatrozid na pločici
Općenito uključen.
b
c
d
Kliknite na pločicu Napredno i Postavke... gumb u Postavke mrežne veze.
Kliknite na gumb Dodaj.
Za dodavanja ulaza 54925 za mrežno skeniranje, unesite niže navedene
informacije:
1. U Opis usluge: Unesite bilo kakav opis, na primjer „Brother skener”.
2. U Naziv ili IP adresa (na primjer 192.168.0.12) računala koje je
domaćin ove usluge na vašoj mreži: Unesite „Localhost”.
3. U Broj eksternog ulaza za ovu uslugu: Unesite „54925”.
4. U Broj internog ulaza za ovu uslugu: Unesite „54925”.
5. Pazite da je odabran UDP.
6. Kliknite OK.
e
f
Kliknite na gumb Dodaj.
Za dodavanja ulaza 54926 za mrežno faksiranje putem računala, unesite
niže navedene informacije:
1. U Opis usluge: Unesite bilo kakav opis, na primjer „Brother faksiranje
putem računala”.
2. U Naziv ili IP adresa (na primjer 192.168.0.12) računala koje je
domaćin ove usluge na vašoj mreži: Unesite „Localhost”.
3. U Broj eksternog ulaza za ovu uslugu: Unesite „54926”.
4. U Broj internog ulaza za ovu uslugu: Unesite „54926”.
5. Pazite da je odabran UDP.
6. Kliknite OK.
g
h
Ako nadalje imate problema s mrežnom vezom, kliknite gumb Dodaj.
Za dodavanja ulaza 137 za mrežno skeniranje, mrežno ispisivanje i mrežno
primanje faksa putem računala, unesite niže navedene informacije:
1. U Opis usluge: Unesite bilo kakav opis, na primjer „Brother primanje
faksova putem računala”.
2. U Naziv ili IP adresa (na primjer 192.168.0.12) računala koje je
domaćin ove usluge na vašoj mreži: Unesite „Localhost”.
3. U Broj eksternog ulaza za ovu uslugu: Unesite „137”.
4. U Broj internog ulaza za ovu uslugu: Unesite „137”.
5. Pazite da je odabran UDP.
6. Kliknite OK.
i
B
Provjerite je li nova postavka dodana i označena. zatim kliknite OK.
95
Poteškoće s mrežom (samo MFC-7440N i MFC-7840W) (nastavak)
Poteškoće
Prijedlozi
Značajka mrežnog skeniranja
ne radi.
Za korisnike Windows Vista®:
Značajka mrežnog primanja
faksova putem računala ne radi.
Značajka mrežnog ispisivanja
ne radi.
a
Kliknite na Start gumb, Upravljačka ploča, Mreža i internet, Windows
vatrozid i kliknite na Promjena postavki.
b
Kad se pojavi zaslon Kontrola korisničkog računa, uradite sljedeće.
„ Korisnici koji imaju prava administratora: Kliknite Nastavi.
(nastavak)
„ Za korisnike koji nemaju prava administratora: Unesite lozinku
administratora i kliknite OK.
c
d
e
f
Pazite da je Windows vatrozid na pločici Općenito uključen.
Kliknite na pločicu Iznimke.
Kliknite na Dodaj ulaz... gumb.
Za dodavanja ulaza 54925 za mrežno skeniranje, unesite niže navedene
informacije:
1. U Naziv: Unesite bilo kakav opis (na primjer „Brother skener”).
2. U Broj ulaza: Unesite „54925”.
3. Pazite da je odabran UDP. Zatim kliknite OK.
g
h
Kliknite na Dodaj ulaz... gumb.
Za dodavanja ulaza 54926 za mrežno faksiranje putem računala, unesite
niže navedene informacije:
1. U Naziv: Unesite bilo kakav opis (na primjer „Brother faksiranje putem
računala”).
2. U Broj ulaza: Unesite „54926”.
3. Pazite da je odabran UDP. Zatim kliknite OK.
i
j
Provjerite je li nova postavka dodana i označena. zatim kliknite Primjeni.
Ako nadalje imate poteškoća s vašom mrežnom vezom, poput mrežnog
skeniranja ili ispisivanja, označite kućicu Djeljenje datoteka i pisača
na pločici Iznimke, zatim kliknite Primjeni.
Vaše računalo ne može pronaći
vaš uređaj.
Za korisnike Windows®: Postavka vatrozida na vašem računalu vjerojatno
odbija neophodnu mrežnu vezu. Za više detalja, pogledajte gore navedene uputu.
Za korisnike Macintosh®: Ponovno odaberite svoj uređaj u aplikaciji Device
Selector koja se nalazi u Macintosh HD/Library (Biblioteka)/Printers (Pisači)/
Brother/Utilities/Device Selector ili iz skočnog izbornika Model u ControlCenter2.
96
Rješavanje problema i redovito održavanje
Poboljšavanje kvalitete ispisa
Primjeri loše kvalitete ispisa
ABCDEFGH
abcdefghijk
ABCD
abcde
01234
Bijele crte preko papira
B
Preporuka
„ Pazite da vaš papir udovoljava našim specifikacijama. Predebeli
ispisni medij s hrapavom površinom može prouzročiti problem.
(Pogledajte Pirhvatljivi papir i ostali ispisni mediji na stranici 14.)
„ Pazite da ste odabrali odgovarajući tip medija u pokretačkom
programu pisača ili u postavci izbornika tipa papira na uređaju.
(Pogledajte Pirhvatljivi papir i ostali ispisni mediji na stranici 14
i Basic tab u Uputama za upotrebu softvera na CD-ROM-u.)
„ Problem može nestati sam od sebe. Ispišite više stranica kako biste
riješili ovaj problem, pogotovo ako uređaj nije bio dugo korišten.
„ Možda je oštećena jedinica bubnja. Stavite novu jedinicu bubnja.
(Pogledajte Zamjena jedinice bubnja na stranici 126.)
„ Mekom krpom obrišite prozore laserskog skenera. (Pogledajte
Čišćenje prozora laserskog skenera na stranici 117.)
ABCDEFGH
abcdefghijk
ABCD
abcde
01234
Bijele crte od vrha prema dnu
papira
„ Provjerite je li poderani list papira ostao u uređaju prekrivajući prozor
skenera.
„ Možda je oštećen toner uložak. Stavite novi toner uložak. (Pogledajte
Zamjena toner uloška na stranici 123.)
„ Možda je oštećena jedinica bubnja. Stavite novu jedinicu bubnja.
(Pogledajte Zamjena jedinice bubnja na stranici 126.)
„ Pazite da vaš papir udovoljava našim specifikacijama. (Pogledajte
Pirhvatljivi papir i ostali ispisni mediji na stranici 14.)
„ Odaberite način rada Thick paper u pokretačkom programu pisača,
odaberite Thick u postavci izbornika tipa papira na uređaju ili koristite
tanji papir od onog kojeg trenutno koristite. (PogledajteTip papira
na stranici 21 i Pločicu Basic u Uputama za upotrebu softvera
na CD-ROM-u.)
Zrnati ispis
„ Provjerite okoliš uređaja. Uvjeti poput visoke vlažnosti mogu
prouzročiti zrnati ispis. (Pogledajte Izbor mjesta na stranici 80.)
„ Možda je oštećena jedinica bubnja. Stavite novu jedinicu bubnja.
(Pogledajte Zamjena jedinice bubnja na stranici 126.)
„ Pazite da vaš papir udovoljava našim specifikacijama. (Pogledajte
Pirhvatljivi papir i ostali ispisni mediji na stranici 14.)
ABCDEFGH
abcdefghijk
ABCD
abcde
01234
Siva pozadina
„ Provjerite okoliš uređaja. Uvjeti poput visokih temperatura i vlažnosti
mogu pojačati sjenčenje pozadine. (Pogledajte Izbor mjesta
na stranici 80.)
„ Možda je oštećen toner uložak. Stavite novi toner uložak. (Pogledajte
Zamjena toner uloška na stranici 123.)
„ Možda je oštećena jedinica bubnja. Stavite novu jedinicu bubnja.
(Pogledajte Zamjena jedinice bubnja na stranici 126.)
97
B
Primjeri loše kvalitete ispisa
FGH
ABCDE ijk
h
fg
e
d
c
ab
ABCD
abcde
01234
Stranica s kosim ispisom
Preporuka
„ Provjerite je li papir ili drugi ispisni medij pravilno stavljen u ladicu
za papir i da vodilice papira nisu previše stegnute ili labave.
„ Pravilno postavite vodilice papira. (Pogledajte Stavljanje papira
u ladicu za papir na stranici 9.)
„ Možda u ladici za papir ima previše papira.
„ Ako koristite otvor za ručno ulaganje, pogledajte Stavite papir u otvor
za ručno ulaganje na stranici 10.
„ Provjerite tip i kvalitetu papira. (Pogledajte Pirhvatljivi papir i ostali
ispisni mediji na stranici 14.)
„ Pazite da vaš papir udovoljava našim specifikacijama. Papir
s hrapavom površinom ili debeli papir može prouzročiti problem.
(Pogledajte Pirhvatljivi papir i ostali ispisni mediji na stranici 14.)
„ Pazite da ste odabrali odgovarajući tip medija u pokretačkom
programu pisača ili u postavci izbornika tipa papira na uređaju.
(Pogledajte Pirhvatljivi papir i ostali ispisni mediji na stranici 14
i Pločicu Basic u Uputama za upotrebu softvera na CD-ROM-u.)
Ghost ispis
„ Možda je oštećena jedinica bubnja. Stavite novu jedinicu bubnja.
(Pogledajte Zamjena jedinice bubnja na stranici 126.)
„ Grijača jedinica vjerojatno je kontaminirana. Nazovite vašeg Brother
dobavljača radi servisa.
„ Provjerite tip i kvalitetu papira. (Pogledajte Pirhvatljivi papir i ostali
ispisni mediji na stranici 14.)
B DEFGH
abc efghijk
A CD
bcde
1 34
„ Provjerite je li papir pravilno stavljen. (Pogledajte Stavljanje papira
u ladicu za papir na stranici 9.)
„ Preokrenite papir u ladici ili ga rotirajte za 180°.
Naboran ili zgužvan ispis
ABCDEFGH
abcdefghijk
ABCD
abcde
01234
Loše fiksiranje
98
„ Izaberite Improve Toner Fixing način rada u pokretačkom programu
pisača. (Pogledajte Opcije uređaja (za Windows®) ili Postavke ispisa
(za Macintosh®) u Uputama za upotrebu softvera na CD-ROM-u.)
Ako ispisujete samo nekoliko stranica, promijenite postavku
pokretačkog programa pisača u Media Type na postavku za tanki
medij.
Rješavanje problema i redovito održavanje
Primjeri loše kvalitete ispisa
Preporuka
„ Provjerite tip i kvalitetu papira. Visoke temperature ili vlažnost mogu
prouzročiti uvijanje papira.
„ Ako uređaj često ne koristite, papir je možda predugo stajao u ladici
za papir. Preokrenite papir u ladici za papir. Ujedno, složite papir
i rotirajte ga za 180° u ladici za papir.
Uvijen ili valovit ispis
75 mm
75 mm
„ Napravite deset kopija praznih, bijelih stranica papira. (Pogledajte
Izrada više kopija na stranici 68.) Ako problem nije riješen, jedinica
bubnja vjerojatno ima ljepila s naljepnice zaglavljene na površini OPC
bubnja. Očistite jedinicu bubnja. (Pogledajte Čišćenje jedinice bubnja
na stranici 121.)
„ Možda je oštećena jedinica bubnja. Stavite novu jedinicu bubnja.
(Pogledajte Zamjena jedinice bubnja na stranici 126.)
Bijele mrlje na crnom tekstu i
grafici u intervalima od
75 mm.
75 mm
75 mm
Crne mrlje u intervalima od
75 mm .
B
99
Primjeri loše kvalitete ispisa
ABCDEFGH
CDEF
abcdefghijk
defg
ABCD
abcde
01234
Blijed ispis
Preporuka
„ Provjerite okoliš uređaja. Uvjeti poput vlažnosti, visokih temperatura
i tako dalje, mogu dovesti do pogreške na ispisu. (Pogledajte Izbor
mjesta na stranici 80.)
„ Ako je cjelokupna stranica presvjetla, načina rada uštede tonera
vjerovatno je uključen. Isključite Toner Save način rada u postavkama
izbornika na uređaju ili Toner Save način rada u Properties pisača
pokretačkog programa. (Pogledajte Ušteda tonera na stranici 23
i Advanced tab u Uputama za upotrebu softvera na CD-ROM-u.)
„ Očistite prozor skenera i korona žicu na jedinici bubanja. (Pogledajte
Čišćenje prozora laserskog skenera na stranici 117 i Čišćenje korona
žice na stranici 119.)
„ Možda je oštećen toner uložak. Stavite novi toner uložak. (Pogledajte
Zamjena toner uloška na stranici 123.)
„ Možda je oštećena jedinica bubnja. Stavite novu jedinicu bubnja.
(Pogledajte Zamjena jedinice bubnja na stranici 126.)
ABCDEFGH
abcdefghijk
ABCD
abcde
01234
Mrljice tonera
„ Pazite da vaš papir udovoljava našim specifikacijama. Papir s hrapavom
površinom može prouzročiti problem. (Pogledajte Pirhvatljivi papir
i ostali ispisni mediji na stranici 14.)
„ Očistite korona žicu i jedinicu bubnja. (Pogledajte Čišćenje korona
žice na stranici 119 i Čišćenje jedinice bubnja na stranici 121.)
„ Možda je oštećena jedinica bubnja. Stavite novu jedinicu bubnja.
(Pogledajte Zamjena jedinice bubnja na stranici 126.)
„ Grijača jedinica vjerojatno je kontaminirana. Nazovite vašeg Brother
dobavljača radi servisa.
„ Očistite korona žicu unutar jedinice bubnja klizanjem zelene pločice.
Pazite da vratite zelenu pločicu na početnu poziciju (a). (Pogledajte
Čišćenje korona žice na stranici 119.)
„ Možda je oštećena jedinica bubnja. Stavite novu jedinicu bubnja.
(Pogledajte Zamjena jedinice bubnja na stranici 126.)
„ Grijača jedinica vjerojatno je kontaminirana. Nazovite vašeg Brother
dobavljača radi servisa.
Sve crno
100
Rješavanje problema i redovito održavanje
Primjeri loše kvalitete ispisa
Preporuka
„ Pazite da vaš papir udovoljava našim specifikacijama. (Pogledajte
Pirhvatljivi papir i ostali ispisni mediji na stranici 14.)
ABCDEFGH
abcdefghijk
ABCD
abcde
01234
Oznake crnog tonera preko
stranice
„ Ako koristite ljepljive listove za laserske uređaje, ljepilo s listova
moglo bi se ponekad zalijepiti za površinu OPC bubnja. Očistite
jedinicu bubnja. (Pogledajte Čišćenje jedinice bubnja
na stranici 121.)
„ Ne koristite papir koji ima spojnice jer bi mogao izgrebati površinu
bubnja.
„ Ako je raspakirana jedinica bubnja izložena direktnoj sunčevoj ili
sobnoj svjetlosti, jedinica bi se mogla oštetiti.
„ Možda je oštećen toner uložak. Stavite novi toner uložak. (Pogledajte
Zamjena toner uloška na stranici 123.)
„ Možda je oštećena jedinica bubnja. Stavite novu jedinicu bubnja.
(Pogledajte Zamjena jedinice bubnja na stranici 126.)
ABCDEFGH
abcdefghijk
ABCD
abcde
01234
„ Očistite prozor laserskog skenera i korona žicu na jedinici bubnja.
(Pogledajte Čišćenje prozora laserskog skenera na stranici 117
i Čišćenje korona žice na stranici 119.)
„ Možda je oštećena jedinica bubnja. Stavite novu jedinicu bubnja.
(Pogledajte Zamjena jedinice bubnja na stranici 126.)
Crta preko stranice
ABCDEFGH
abcdefghijk
ABCD
abcde
01234
Crne crte od vrha prema dnu
papira
„ Očistite korona žicu unutar jedinice bubnja klizanjem zelene pločice.
Pazite da vratite zelenu pločicu na početnu poziciju (a). (Pogledajte
Čišćenje korona žice na stranici 119.)
„ Možda je oštećen toner uložak. Stavite novi toner uložak. (Pogledajte
Zamjena toner uloška na stranici 123.)
„ Možda je oštećena jedinica bubnja. Stavite novu jedinicu bubnja.
(Pogledajte Zamjena jedinice bubnja na stranici 126.)
„ Grijača jedinica vjerojatno je zamrljana. Nazovite vašeg Brother
dobavljača radi servisa.
Ispisane stranice imaju mrlje
tonera od vrha prema dnu
stranice
B
101
Primjeri loše kvalitete ispisa
Preporuka
„ Odaberite Reduce Paper Curl način rada u pokretačkom programu
pisača kad ne koristite preporučeni papir. (Pogledajte Opcije uređaja
(za Windows®) ili Postavke ispisa (za Macintosh®) u Uputama
za upotrebu softvera na CD-ROM-u.)
„ Preokrenite papir u ladici za papir i ponovno ispišite (izuzev papira
sa zaglavljem).
„ Izvucite držač na izlaznoj ladici.
Uvijen ispis
„ Zamijenite papir iz ladice za papir s tek otvorenom rizmom papira.
„ Pazite da koristite papir preporučen za vaš uređaj. (Pogledajte
Pirhvatljivi papir i ostali ispisni mediji na stranici 14.)
Postavljanje detekcije tona
biranja
Kad automatski šaljete faks, unaprijed
je zadano da vaš uređaj čeka određeno
vrijeme prije nego započne s biranjem broja.
Promjenom postavke tona biranja Detection
možete podesiti da vaš uređaj započne
s biranjem čim detektira ton biranja. Ova
postavka može uštedjeti malu količinu
vremena kad šaljete faks na mnogo različitih
brojeva. Ako promjenite postavku i nakon toga
budete imali problema s biranjem, trebali biste
se vratiti na zadanu No Detection
postavku.
a
Pritisnite Menu (Izbor), 0, 5.
b
Pritisnite a ili b za izbor Detection ili
No Detection.
Pritisnite OK.
c
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
102
B
Rješavanje problema i redovito održavanje
Smetnje na telefonskoj liniji
B
Ako imate poteškoće pri slanju i primanju
faksova zbog smetnji na telefonskoj liniji,
preporučujemo da podesite ekvalizaciju za
kompatibilnost kako biste smanjili brzinu
modema za faks operacije.
a
b
Pritisnite Menu (Izbor), 2, 0, 1.
Pritisnite a ili b za izbor
Basic(for VoIP) ili Normal ili High
(MFC-7840W).
„ Basic(for VoIP) smanjuje brzinu
modema na 9.600 bps. i isključuje
mod korekcijske greške (ECM).
Za standardnu telefonsku liniju: Ako
imate redovite smetnje na vašoj
standardnoj telefonskoj liniji
pokušajte s ovom postavkom.
Ako koristite VoIP: Pružatelji VoIP
usluge nude podršku za faks
koristeći razne standarde. Ako vam
se redovito pojavljuju pogreške pri
prijenosu faksa pokušajte s ovom
postavkom.
„ Normal postavlja brzinu modema
na 14.400 bps.
„ High postavlja brzinu modema
na 33.600 bps. (Samo MFC-7840W.)
Pritisnite OK.
c
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
Napomena
Kad promijenite kompatibilnost na
Basic(for VoIP), ECM značajka nije
dostupna.
B
103
Poruke o pogreškama i održavanju
Kao kod svakog sofisticiranog uredskog proizvoda, pogreške se mogu pojaviti i potrošni materijali
možda će se trebati zamijeniti. Ako se ovo dogodi, vaš uređaj prepoznaje pogrešku ili potrebno
redovito održavanje i prikazuje odgovarajuću poruku. Najčešće poruke o pogreškama i održavanju
prikazane su dolje.
Većinu poruka o pogreškama i redovitom održavanju možete sami riješiti. Ako trebate dodatnu
pomoć, Brother Solutions Center nudi najnovije odgovore na često postavljana pitanja (FAQs)
i savjete za rješavanje problema.
Posjetite nas na http://solutions.brother.com/.
Poruka o pogrešci
Uzrok
BT Call Sign On
(samo UK)
BT Call Sign je postavljen
Postavite BT Call Sign na Off.
na On. Ne možete promijeniti način (Pogledajte BT Call Sign (samo za Ujedinjeno
prijama s ručnog na neki drugi
Kraljevstvo) na stranici 46.)
način rada.
Radnja
Cartridge Error
Toner uložak nije pravilno
postavljen.
Drum End Soon
Jedinica bubnja je pri kraju uporabe. Koristite jedinicu bubnja sve dok ne budete
imali problema s kvalitetom ispisa, zatim
zamijenite jedinicu bubnja s novom.
Izvucite jedinicu bubnja, izvadite toner uložak
koji je prikazan na LCD-u i ponovno ga vratite
u jedinicu bubnja.
(Pogledajte Zamjena jedinice bubnja
na stranici 126.)
Size mismatch
Papir u ladici nije ispravne veličine. Stavite ispravnu veličinu papira u ladicu
i postavite „veličinu papira” (Menu (Izbor), 1, 3
(Pogledajte Veličina papira u Poglavlju 3)).
Comm.Error
Loša kvaliteta telefonske linije
prouzročila je komunikacijsku
pogrešku.
Pokušajte ponovno poslati faks ili pokušajte
spojiti uređaj na drugu telefonsku liniju. Ako
problem potraje, nazovite telefonsku tvrtku
i pitajte da provjere vašu telefonsku liniju.
Connection Fail
Pokušali ste preuzeti faks koji
nije u načinu rada čekanja
na preuzimanje.
Provjerite postavke preuzimanja faksova
drugog faks uređaja.
104
B
Rješavanje problema i redovito održavanje
Poruka o pogrešci
Uzrok
Radnja
Cooling Down
Wait for a while
Temperatura jedinice bubnja ili
toner uloška je prevelika. Uređaj
će pauzirati s trenutnim ispisom
i prebaciti se u način rada hlađenja.
Tijekom načina rada hlađenja čut
ćete kako radi ventilator dok će
na LCD-u pisati Cooling Down,
i Wait for a while.
Provjerite čujete li kako ventilator u uređaju
radi i da ispušni izlaz nije nečim zaklonjen.
Ako se ventilator okreće, pomaknite sve
predmete koji okružuju ispušni izlaz, a mogli
bi ga blokirati i ostavite uređaj uključen,
ali nemojte ga koristiti nekoliko minuta.
Ako se ventilator ne okreće napravite jedno
od sljedećeg.
(Samo MFC-7320 i MFC-7440N.)
Pogledajte Prijenos faksova ili izvještaja faks
žurnala na stranici 109 prije nego isključite
uređaj kako ne biste izgubili neke važne poruke.
Zatim isključite uređaj iz utičnice na nekoliko
minuta pa ga ponovno uključite.
(Samo MFC-7840W.)
Isključite uređaj iz utičnice na nekoliko minuta
pa ga ponovno uključite. (Uređaj može biti
isključen do 4 dana bez da izbriše faksove
pohranjene u memoriji. Pogledajte Prijenos
faksova ili izvještaja faks žurnala
na stranici 109.)
Cover is Open
Close the Front
Cover.
Prednji poklopac nije u potpunosti
zatvoren.
Zatvorite prednji poklopac uređaja.
Cover is Open
Close the Fuser
Cover.
Poklopac grijača nije u potpunosti
zatvoren.
Zatvorite poklopac grijača uređaja.
Cover is Open
Open the Back
Cover and remove
the jammed paper,
or close the Fuser
Cover.
Poklopac grijača nije u potpunosti
zatvoren ili se papir zaglavio
na stražnjoj strani uređaja kad
ste uključili napajanje.
Provjerite je li papir zaglavljen unutar uređaja
na stražnjoj strani uređaja, zatim zatvorite
poklopac grijača i pritisnite Start.
Disconnected
Druga osoba ili faks uređaj druge
osobe zaustavio je poziv.
Pokušajte ponovno slati i primiti.
Document Jam
Dokument nije ispravno umetnut
ili uložen ili je dokument skeniran
s ADF-a bio predug.
Pogledaj Zaglavljeni dokumenti na stranici 110
ili Uporaba automatskog ulagača dokumenata
(ADF) na stranici 19.
Drum Error
Korona žica na jedinici bubnja treba Očistite korona žicu na jedinici bubnja.
se očistiti.
(Pogledajte Čišćenje korona žice
na stranici 119.)
Jedinica bubnja je došla do kraja
uporabe.
B
Zamijenite jedinicu bubnja. (Pogledajte
Zamjena jedinice bubnja na stranici 126.)
105
Poruka o pogrešci
Uzrok
Fuser Error
Temperatura grijaće jedinice
Napravite jedno od sljedećeg.
ne raste na određenu temperaturu
„ (Samo MFC-7320 i MFC-7440N.)
u određenom vremenskom periodu.
Primljene faks poruke koje su još u memoriji
Grijaća jedinica je prevruća.
bit će izbrisane kad se uređaj isključi.
Pogledajte Prijenos faksova ili izvještaja
faks žurnala na stranici 109 prije nego
isključite uređaj kako ne biste izgubili neke
važne poruke.
Zatim isključite uređaj iz utičnice na nekoliko
minuta pa ga ponovno uključite. Ostavite
uređaj uključen uređaj na 15 minuta.
Radnja
„ (Samo MFC-7840W.)
Isključite uređaj iz utičnice na nekoliko
minuta pa ga ponovno uključite. Ostavite
uređaj uključen uređaj na 15 minuta. Uređaj
može biti isključen do 4 dana bez da izbriše
faksove pohranjene u memoriji. (Pogledajte
Prijenos faksova ili izvještaja faks žurnala
na stranici 109.)
Init Unable XX
Uređaj ima mehanički problem.
Napravite jedno od sljedećeg.
„ (Samo MFC-7320 i MFC-7440N.)
Pogledajte Prijenos faksova ili izvještaja
faks žurnala na stranici 109 prije nego
isključite uređaj kako ne biste izgubili neke
važne poruke.
Zatim isključite uređaj iz utičnice na nekoliko
minuta pa ga ponovno uključite.
„ (Samo MFC-7840W.)
Isključite uređaj iz utičnice na nekoliko
minuta pa ga ponovno uključite. (Uređaj
može biti isključen do 4 dana bez da izbriše
faksove pohranjene u memoriji. Pogledajte
Prijenos faksova ili izvještaja faks žurnala
na stranici 109.)
Jam Rear
Papir je zaglavljen na stražnoj
strani uređaja.
(Pogledajte Zaglavljeni papiri na stranici 111.)
Jam Inside
Papir je zaglavljen unutar uređaja. (Pogledajte Zaglavljeni papiri na stranici 111.)
Jam Tray
Papir je zaglavljen u ladici za papir (Pogledajte Zaglavljeni papiri na stranici 111.)
uređaja.
No Paper
Uređaju je nestalo papira ili papir
nije pravilno stavljen u ladicu
za papir.
Napravite jedno od sljedećeg.
„ Ponovno umetnite papir u ladicu za papir,
zatim pritisnite Start.
„ Izvadite papir pa ga ponovno stavite, zatim
pritisnite Start.
No Response/Busy
106
Broj koji ste birali ne odgovara
ili je zauzet.
Provjerite broj i pokušajte ponovno.
Rješavanje problema i redovito održavanje
Poruka o pogrešci
Uzrok
Not Registered
Pokušali ste pristupiti senzorskom Postavite senzorski broj ili broj brzog biranja.
broju ili broju brzog biranja koji nije (Pogledajte Pohranjivanje brojeva
programiran.
za senzorsko biranje na stranici 52
i Pohranjivanje brojeva brzog biranja
na stranici 53.)
Radnja
Out of Memory
Memorija uređaja je puna.
Slanje faksa ili kopiranje je u tijeku
Napravite jedno od sljedećeg.
„ Pritisnite Start za slanje ili kopiranje
skeniranih stranica.
„ Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz) i pričekajte
druge radnje koje su u tijeku ne završe,
zatim pokušajte ponovno.
„ Izbrišite podatke iz memorije. (Pogledajte
Poruka o nestanku memorije na stranici 38
ili stranica 73.)
Ispisivanje je u tijeku
Napravite jedno od sljedećeg.
„ Smanjite rezoluciju ispisa. (Pogledajte
Pločicu Advanced u Uputama za upotrebu
softvera na CD-ROM-u.)
„ Izbrišite faksove iz memorije. (Pogledajte
Poruka o nestanku memorije
na stranici 73.)
Print Unable XX
Uređaj ima mehanički problem.
Napravite jedno od sljedećeg.
„ (Samo MFC-7320 i MFC-7440N.)
Pogledajte Prijenos faksova ili izvještaja
faks žurnala na stranici 109 prije nego
isključite uređaj kako ne biste izgubili neke
važne poruke.
Zatim isključite uređaj iz utičnice na nekoliko
minuta pa ga ponovno uključite.
„ (Samo MFC-7840W.)
Isključite uređaj iz utičnice na nekoliko
minuta pa ga ponovno uključite. (Uređaj
može biti isključen do 4 dana bez da izbriše
faksove pohranjene u memoriji. Pogledajte
Prijenos faksova ili izvještaja faks žurnala
na stranici 109.)
B
107
Poruka o pogrešci
Uzrok
Radnja
Scan Unable XX
Uređaj ima mehanički problem.
Napravite jedno od sljedećeg.
„ (Samo MFC-7320 i MFC-7440N.)
Pogledajte Prijenos faksova ili izvještaja
faks žurnala na stranici 109 prije nego
isključite uređaj kako ne biste izgubili neke
važne poruke.
Zatim isključite uređaj iz utičnice na nekoliko
minuta pa ga ponovno uključite.
„ (Samo MFC-7840W.)
Isključite uređaj iz utičnice na nekoliko
minuta pa ga ponovno uključite. (Uređaj
može biti isključen do 4 dana bez da izbriše
faksove pohranjene u memoriji. Pogledajte
Prijenos faksova ili izvještaja faks žurnala
na stranici 109.)
Toner Life End
Toner Low
108
Sklop jedinice bubnja s toner
uloškom nije pravilno postavljen
ili je toner uložak istrošen
i ispisavanje nije moguće.
Napravite jedno od sljedećeg.
„ Ponovno postavljanje sklopa s jedinicom
bubnja i toner uloškom.
„ Zamijenite prazni toner uložak novim.
(Pogledajte Zamjena toner uloška
na stranici 123.)
Ako LCD pokaže Toner Low,
Naručite sad novi toner uložak.
i dalje možete ispisivati, međutim
uređaj vas obavještava da je toner
uložak pri kraju uporabe i da će
se ubrzo trebati zamijeniti.
Rješavanje problema i redovito održavanje
Prijenos faksova ili izvještaja
faks žurnala
Prijenos faksova na vaše računalo
B
Ako LCD pokaže.
„ Init Unable XX
Možete prenijeti faksove sa memorije vašeg
uređaja na računalo.
a
Pazite da ste na računalu instalirali
MFL-Pro Suite, zatim na računalu
uključite PC-Fax Receiving. (Za detalje
o primanju faksa putem računala,
pogledajte Primanje faksa putem
računala u Uputama za upotrebu
softvera na CD-ROM-u.)
b
Pazite da ste uključili PC Fax Receive
na uređaju. (Pogledajte Primanje faksova
putem računala na stranici 57.)
Ako su faksovi u memoriji uređaja kad
pritisnete primanje faksova putem
računala, LCD će vas upitati želite
li prenijeti faksove na svoje računalo.
c
Napravite jedno od sljedećeg.
„ Print Unable XX
„ Scan Unable XX
Preporučujemo prijenos faksova na drugi
faks uređaj ili na vaše računalo. (Pogledajte
Prijenos faksova na drugi faks uređaj
na stranici 109 ili Prijenos faksova na vaše
računalo na stranici 109.)
Možete također prenijeti izvještaj faks žurnala
kako biste vidjeli ima li još faksova koje trebate
prenijeti. (Pogledajte Prijenos izvještaja faks
žurnala na drugi faks uređaj na stranici 109.)
Napomena
Ako se pokaže poruka o pogrešci
na LCD-u uređaja nakon što ste izvršili
prijenos faksova, isključite uređaj iz izvora
napajanja na naekoliko minuta, zatim
ga ponovno uključite.
Prijenos faksova na drugi faks uređaj
„ Za prijenos svih faksova na računalo.
pritisnite 1. Bit ćete pitani želite
li ispis sigurnosne kopije.
„ Za izlaz i ostavljanje faksova
u memoriji, pritisnite 2.
B
Ako niste postavili svoj stacionarni ID,
ne možete uću u način rada za prijenos
faksova. (Pogledajte Podešavanje vašeg
stacionarnog ID-a u Kratkom Korisničkom
priručniku.)
a
b
Pritisnite Menu (Izbor), 9, 0, 1.
Napravite jedno od sljedećeg.
„ Ako LCD pokaže No Data, znači da
nema više faksova u memoriji uređaja.
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
„ Unesite broj faksa na koji želite
da vam se proslijede faksovi.
c
B
d
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
Prijenos izvještaja faks žurnala
na drugi faks uređaj
B
Ako niste postavili svoj stacionarni ID,
ne možete uću u način rada za prijenos
faksova. (Pogledajte Podešavanje vašeg
stacionarnog ID-a u Kratkom Korisničkom
priručniku.)
a
b
Pritisnite Menu (Izbor), 9, 0, 2.
c
Pritisnite Start.
Unesite broj faksa na koji želite da vam
se proslijedi izvještaj faks žurnala.
Pritisnite Start.
109
B
Zaglavljeni dokumenti
B
Ako je dokument zaglavljen, slijedite niže
navedene korake.
Napomena
Nakon što uklonite zaglavljeni papir
provjerite jesu li komadići papira koji
bi mogli prouzročiti novi zastoj ostali
u uređaju.
Dokument je zaglavljen na vrhu
ADF jedinice
a
Izvadite sav papir iz ADF-a koji nije
zaglavio.
b
c
Otorite ADF poklopac.
Dokument je zaglavljen ispod poklopca
dokumenata
a
Izvadite sav papir iz ADF-a koji nije
zaglavio.
b
c
Podignite poklopac dokumenata.
d
e
Zatvorite poklopac dokumenata.
Povucite zaglavljeni dokument na desnu
stranu prema van.
B
Povucite zaglavljeni dokument na lijevu
stranu prema van.
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
Dokument je zaglavljen u izlaznoj ladici
d
e
110
B
a
Povucite zaglavljeni dokument na desnu
stranu prema van.
b
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
Zatvorite poklopac ADF-a.
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
B
Rješavanje problema i redovito održavanje
Zaglavljeni papiri
Kako biste očistili zaglavljeni papir, molimo
slijedite korake u ovom dijelu.
Napomena
OPREZ
B
Kako biste spriječili oštećenje uređaja
uzrokovano statičkim elektricitetom,
NE dodirujte elektrode prikazane na slici.
• Molimo potvrdite da ste postavili i toner
uložak i jedinicu bubnja u uređaj. Ako niste
postavili jedinicu bubnja ili ste je pogrešno
postavili, to bi moglo prouzročiti zastoj
papira u vašem Brother uređaju.
• Ako poruka o pogrešci potraje, čvrstim
pokretom otvorite i zatvorite prednji
poklopac i poklopac grijača kako biste
resetirali uređaj.
UPOZORENJE
Papir je zaglavljen unutar uređaja
B
a
Otvorite prednji poklopac.
b
Polako izvucite jedinicu bubnja i toner
uložak iz uređaja. Zaglavljeni papir izaći
će s toner uloškom i jedinicom bubnja.
VRUĆA POVRŠINA
Odmah nakon uporabe uređaja neki
od njegovih unutrašnjih dijelova bit
će vrlo vrući. Kako biste izbjegli ozljedu
kad otvorite prednji i stražnji poklopac
(stražnja izlazna ladica) uređaja, NE dodirujte
osjenčane dijelove prikazane na slici.
OPREZ
Preporučujemo da postavite sklop jedinice
bubnja s toner uloškom na čistu, ravnu
površinu s listom papira kojeg možete baciti
ili na krpu da ne biste slučajno prolili ili rasuli
toner.
111
B
c
Ako ne možete jednostavno ukloniti
sklop s jedinicom bubnja i toner uloškom,
nemojte previše povlačiti. Umjesto toga
podignite poklopac skenera.
f
Povucite zaglavljeni papir van iz otvora
izlazne ladice.
g
Stavite sklop s jedinicom bubnja i toner
uloškom natrag u uređaj.
h
i
Stavite ladicu papira natrag u uređaj.
S obje ruke pažljivo povucite zaglavljeni
papir prema gore i van iz otvora izlazne
ladice.
d
e
112
Zatvorite poklopac skenera.
Ako ne možete povući zaglavljeni papir
van iz otvora izlazne ladice, izvadite
cjelokupnu ladicu za papir van iz uređaja.
Zatvorite prednji poklopac.
Rješavanje problema i redovito održavanje
Papir je zaglavljen na stražnoj
strani uređaja
a
d
B
Povucite pločice prema sebi kako biste
otvorili poklopac grijača (1).
Otvorite prednji poklopac.
1
b
Polako izvucite jedinicu bubnja i toner
uložak iz uređaja.
OPREZ
Preporučujemo da postavite sklop jedinice
bubnja s toner uloškom na čistu, ravnu
površinu s listom papira kojeg možete baciti
ili na krpu da ne biste slučajno prolili ili rasuli
toner.
c
e
Izvucite zaglavljeni papir van iz jedinice
grijača.
f
Zatvorite stražni poklopac (stražnja
izlazna ladica).
g
Stavite sklop s jedinicom bubnja i toner
uloškom natrag u uređaj.
Otvorite stražnji poklopac (stražnja
izlazna ladica).
B
h
Zatvorite prednji poklopac.
113
Papir je zaglavljen unutar sklopa
jedinice bubnja s toner uloškom
a
Otvorite prednji poklopac.
b
Polako izvucite jedinicu bubnja i toner
uložak iz uređaja.
c
B
Povucite prema dolje zelenu sigurnosnu
polugu i izvucite toner uložak iz jedinice
bubnja.
OPREZ
Pažljivo rukujte s toner uloškom. Ako
se toner prolije po vašim rukama ili odjeći,
odmah ih obrišite ili operite u hladnoj vodi.
Kako biste izbjegli probleme vezane
za kvalitetu ispisa, NE dodirujte osjenčane
dijelove prikazane na slici dolje.
OPREZ
Preporučujemo da postavite sklop jedinice
bubnja s toner uloškom na čistu, ravnu
površinu s listom papira kojeg možete baciti
ili na krpu da ne biste slučajno prolili ili rasuli
toner.
d
114
Izvucite zaglavljeni papir, ako ga ima
u jedinici bubnja.
Rješavanje problema i redovito održavanje
e
Postavite toner uložak natrag u jedinicu
bubnja dok ne čujete da se uglavio
na svoje mjesto. Ako ga pravilno
postavite, zelena sigurnosna poluga
automatski će se podići.
Redovito održavanje
B
UPOZORENJE
Koristite neutralna sredstva za pranje.
f
Stavite sklop s jedinicom bubnja i toner
uloškom natrag u uređaj.
Pri čišćenju unutrašnjeg i vanjskog dijela
uređaja NEMOJTE koristiti nikakve
zapaljive tvari, sprejeve ili organska otapala/
tekućine koje sadrže alkohol/amonijak.
Budete li to radili mogli biste izazvati požar
ili prouzročiti električni udar. Za više
informacija pogledajte Važne sigurnosne
upute na stranici 86.
OPREZ
Jedinica bubnja sadrži toner, zato pažljivo
s njom rukujte. Ako se toner prolije po vašim
rukama ili odjeći, odmah ih obrišite ili operite
u hladnoj vodi.
g
Zatvorite prednji poklopac.
Čišćenje uređaja izvana
B
a
Isključite uređaj. Najprije isključite
telefonski kabel, zatim isključite sve
kablove, a onda isključite kabel
napajanja iz električne utičnice.
b
Potpuno izvucite ladicu za papir iz uređaja.
B
115
c
Obrišite uređaj izvana s mekanom krpom
kako biste uklonili prašinu.
d
Uklonite bilo kakav papir koji se nalazi
u ladici za papir.
e
Obrišite ladicu papira iznutra i izvana
s mekanom krpom kako biste uklonili
prašinu.
Čišćenje stakla skenera
a
Isključite uređaj. Najprije isključite
telefonski kabel, zatim isključite sve
kablove, a onda isključite kabel
napajanja iz električne utičnice.
b
Podignite poklopac dokumenata (1).
Očistite bijelu plastičnu površinu (2)
i staklo skenera (3) koje se nalazi ispod
nje s mekanom krpom koja ne ostavlja
dlačice i vodom.
1
2
3
c
f
g
Ponovno napunite ladicu papirom
i čvrstim pokretom vratite ladicu natrag
u uređaj.
U ADF jedinici, očistite bijelu traku (1)
i staklenu prugu skenera (2) koja
se nalazi ispod nje s mekanom krpom
koja ne ostavlja dlačice i vodom.
1
Prvo uključite kabel napajanja uređaja
natrag u električnu utičnicu, zatim
ponovno spojite sve kablove i telefonski
kabel. Uključite uređaj.
2
116
B
Rješavanje problema i redovito održavanje
d
Prvo uključite kabel napajanja uređaja
natrag u električnu utičnicu, zatim
ponovno spojite sve kablove i telefonski
kabel. Uključite uređaj.
Čišćenje prozora laserskog
skenera
UPOZORENJE
Napomena
Uz čišćenje stakla i staklene pruge skenera
s mekanom krpom koja ne ostavlja dlačice
namočenom u vodi, pređite prstima preko
stakla i provjerite osjećate li da je išta ostalo
na njemu. Ako osjetite da ima prljavštine
ili ostataka, ponovno očistite staklo
usredotočujući se na to područje. Možda
ćete trebati tri do četiri puta ponoviti
postupak čišćenja. Da biste testirali čistoću,
napravite kopiju nakon svakog čišćenja.
B
Koristite neutralna sredstva za pranje.
Pri čišćenju unutrašnjeg i vanjskog dijela
uređaja NEMOJTE koristiti nikakve zapaljive
tvari, sprejeve ili organska otapala/tekućine
koje sadrže alkohol/amonijak. Budete li to
radili mogli biste izazvati požar ili prouzročiti
električni udar. Za više informacija pogledajte
Važne sigurnosne upute na stranici 86.
OPREZ
NE dodirujte prozor laserskog skenera
s prstima.
a
Prije nego očistite unutrošnjost,
isključite uređaj.
Prvo isključite telefonski kabel, a onda
isključite kabel napajanja iz električne
utičnice.
b
Otvorite prednji poklopac i polako
izvucite sklop jedinice bubnja s toner
uloškom.
B
117
OPREZ
Kako biste spriječili oštećenje uređaja
uzrokovano statičkim elektricitetom,
NE dodirujte elektrode prikazane na slici.
UPOZORENJE
VRUĆA POVRŠINA
Odmah nakon uporabe uređaja neki
od njegovih unutrašnjih dijelova bit
će vrlo vrući. Kako biste izbjegli ozljedu
kad otvorite prednji i stražnji poklopac
(stražnja izlazna ladica) uređaja, NE dodirujte
osjenčane dijelove prikazane na slici.
118
Preporučujemo da postavite jedinicu
bubnja na čistu, ravnu površinu s listom
papira kojeg možete baciti ili na krpu
da ne biste slučajno prolili ili rasuli toner.
c
Obrišite prozor laserskog skenera
s čistom, suhom krpom koja ne ostavlja
dlačice.
Rješavanje problema i redovito održavanje
d
Stavite sklop s jedinicom bubnja i toner
uloškom natrag u uređaj.
e
f
Zatvorite prednji poklopac.
c
OPREZ
Prvo uključite kabel napajanja uređaja
natrag u električnu utičnicu, zatim
uključite telefonski kabel.
Uključite uređaj.
Čišćenje korona žice
Ako imate problema s kvalitetom ispisa,
očistite korona žicu na sljedeći način:
a
Isključite uređaj. Najprije isključite
telefonski kabel, zatim isključite sve
kablove, a onda isključite kabel
napajanja iz električne utičnice.
b
Otvorite prednji poklopac.
Polako izvucite jedinicu bubnja i toner
uložak iz uređaja.
Preporučujemo da postavite sklop jedinice
bubnja s toner uloškom na čistu, ravnu
površinu s listom papira kojeg možete baciti
ili na krpu da ne biste slučajno prolili ili rasuli
toner.
B
Pažljivo rukujte s toner uloškom. Ako
se toner prolije po vašim rukama ili odjeći,
odmah ih obrišite ili operite u hladnoj vodi.
Kako biste spriječili oštećenje uređaja
uzrokovano statičkim elektricitetom,
NE dodirujte elektrode prikazane na slici.
B
119
d
Očistite korona žicu unutar jedinice
bubnja laganim klizanjem zelene pločice
s desna na lijevo i obrnuto nekoliko puta.
1
OPREZ
Pazite da vratite zelenu pločicu na početnu
poziciju (a) (1). Ako ne budete to uradili,
ispisane stranice će možda i dalje imati
okomitu prugu.
e
Stavite sklop s jedinicom bubnja i toner
uloškom natrag u uređaj.
f
g
Zatvorite prednji poklopac.
120
Prvo uključite kabel napajanja uređaja
natrag u električnu utičnicu, zatim
ponovno spojite sve kablove i telefonski
kabel. Uključite uređaj.
OPREZ
Kako biste izbjegli probleme vezane
za kvalitetu ispisa, NE dodirujte osjenčane
dijelove prikazane na slici dolje.
Rješavanje problema i redovito održavanje
Čišćenje jedinice bubnja
Ako imate problema s kvalitetom ispisa,
očistite jedinicu bubnja na sljedeći način.
a
Isključite uređaj. Najprije isključite
telefonski kabel, zatim isključite kabel
napajanja iz električne utičnice.
b
Otvorite prednji poklopac.
B
Kako biste spriječili oštećenje uređaja
uzrokovano statičkim elektricitetom,
NE dodirujte elektrode prikazane na slici.
d
Povucite prema dolje zelenu sigurnosnu
polugu i izvucite toner uložak iz jedinice
bubnja.
OPREZ
c
Polako izvucite jedinicu bubnja i toner
uložak iz uređaja.
Pažljivo rukujte s toner uloškom. Ako
se toner prolije po vašim rukama ili odjeći,
odmah ih obrišite ili operite u hladnoj vodi.
Kako biste izbjegli probleme vezane
za kvalitetu ispisa, NE dodirujte osjenčane
dijelove prikazane na slici dolje.
OPREZ
Preporučujemo da postavite sklop jedinice
bubnja s toner uloškom na čistu, ravnu
površinu s listom papira kojeg možete baciti
ili na krpu da ne biste slučajno prolili ili rasuli
toner.
B
121
e
Stavite primjerak ispisa ispred jedinice
bubnja i potražite točno mjesto gdje
je loš ispis.
f
Okrećite zupčanike jedinice bubnja
rukama dok gledate površinu OPC
bubnja (1).
h
Postavite toner uložak natrag u jedinicu
bubnja dok ne čujete da se uglavio
na svoje mjesto. Ako ga pravilno
postavite, zelena sigurnosna poluga
automatski će se podići.
i
Stavite sklop s jedinicom bubnja i toner
uloškom natrag u uređaj.
j
k
Zatvorite prednji poklopac.
1
g
Kad pronađete oznaku na bubnju koja
odgovara oznaci na primjerku ispisa,
obrišite površinu OPC bubnja sa suhim
pamučnim štapićom dok god ne skinete
prašinu ili ljepilo.
OPREZ
Bubanj je fotosenzitivan zato ga NE dodirujte
prstima.
NE čistite fotosenzitivnu površinu bubnja
oštrim predmetom.
NEMOJTE previše pritiskati dok čistite
jedinicu bubnja.
122
Prvo uključite kabel napajanja uređaja
natrag u električnu utičnicu, zatim
ponovno spojite sve kablove i telefonski
kabel. Uključite uređaj.
Rješavanje problema i redovito održavanje
Zamjena potrošnog materijala
B
Morat ćete zamijeniti potrošne materijale kad vas uređaj obavijesti da je istekao rok uporabe
potrošnog materijala.
Toner uložak
Jedinica bubnja
Br. narudžbe TN-2110, TN-2120
Br. narudžbe DR-2100
Napomena
• Odložite upotrebljene potrošne materijala u skladu s lokalnim zakonima. (Pogledajte EU Direktive
2002/96/EC i EN50419 na stranici 85.) Ako imate pitanja, nazovite vašu komunalnu tvrtku.
Obavezno ponovno dobro zatvorite potrošne materijale kako se materijal koji se nalazi u njima
ne bi prolio.
• Preporučujemo postavljanje upotrebljenih potrošnih materijala na list papira kako bi se izbjeglo
slučajno prolijevanje ili rasipanje materijala.
• Ako koristite papir koji nije istovjetan preporučenom papiru, trajanje potrošnog materijala
i dijelova uređaja će se skratiti.
Zamjena toner uloška
Toner ulošci velikog kapaciteta mogu
ispisivati oko 2.600 stranica1, a standardni
toner ulošci mogu ispisivati oko 1.500
stranica1. Stvarni broj stranica će varirati
ovisno o prosječnom tipu vašeg dokumenta
(npr. standardna pisma, detaljne grafike).
Kad se toner počinje prazniti, LCD pokazuje
Toner Low.
1
B
Napomena
Bilo bi dobro da imate novi toner uložak
spreman za uporabu kad vidite upozorenje
Toner Low.
Prosječan kapacitet uloška određen je u skladu
s ISO/IEC 19752.
B
123
UPOZORENJE
b
Polako izvucite jedinicu bubnja i toner
uložak iz uređaja.
VRUĆA POVRŠINA
Odmah nakon uporabe uređaja neki
od njegovih unutrašnjih dijelova bit
će vrlo vrući. Kako biste izbjegli ozljedu
kad otvorite prednji i stražnji poklopac
(stražnja izlazna ladica) uređaja, NE dodirujte
osjenčane dijelove prikazane na slici.
OPREZ
Preporučujemo da postavite sklop jedinice
bubnja s toner uloškom na čistu, ravnu
površinu s listom papira kojeg možete baciti
ili na krpu da ne biste slučajno prolili ili rasuli
toner.
Kako biste spriječili oštećenje uređaja
uzrokovano statičkim elektricitetom,
NE dodirujte elektrode prikazane na slici.
a
Otvorite prednji poklopac.
c
Povucite prema dolje zelenu sigurnosnu
polugu i izvucite upotrebljeni toner uložak
iz jedinice bubnja.
UPOZORENJE
NE stavljajte toner uložak u vatru. Mogao
bi eksplodirati uzrokujući ozljede.
124
Rješavanje problema i redovito održavanje
OPREZ
Pažljivo rukujte s toner uloškom. Ako
se toner prolije po vašim rukama ili odjeći,
odmah ih obrišite ili operite u hladnoj vodi.
Kako biste izbjegli probleme vezane
za kvalitetu ispisa, NE dodirujte osjenčane
dijelove prikazane na slikama.
Brother uređaji namjenjeni su za rad
s tonerom posebne specifikacije i radit
će na optimalnoj razini učinkovitosti ukoliko
se budu koristili originalni Brother toner
ulošci (TN-2110/TN-2120). Brother ne može
garantirati optimalnu učinkovitost ukoliko
se bude koristio toner ili toner ulošci
s drugim specifikacijama. Brother stoga
ne preporučuje uporabu drugih uložaka
s ovim uređajom osim Brother uložaka
ili punjenje praznih uložaka s tonerom
iz drugih izvora. Ako je uzrokovana šteta
na jedinici bubnja ili drugom dijelu uređaja
zbog korištenja tonera ili toner uložaka koji
nisu Brother proizvodi, zbog
nekompatibilnosti ili neprikladnosti tih
proizvoda s ovim uređajom, bilo kakvi
popravci koji će se trebati uraditi kao rezultat
ovoga možda neće biti pokriveni jamstvom.
Raspakirajte toner uložak netom prije nego
ga stavite u uređaj. Ako toner uložak bude
ostavljen raspakiran na duže vrijeme, skratit
će se rok trajanja tonera.
Napomena
Pazite da dobro zatvorite upotrebljeni
toner uložak u prikladnu vrećicu kako
se prah tonera ne bi prolio iz uloška.
d
Raspakirajte novi toner uložak. Držite
ravno uložak i lagano ga ljuljajte s jedne
strane na drugu pet ili šest puta kako biste
raširili toner ravnomjerno unutar uloška.
e
Povucite sigurnosni poklopac.
B
125
f
Postavite toner uložak lagano u jedinicu
bubnja dok ne čujete da se uglavio
na svoje mjesto. Ako ga pravilno
postavite, zelena sigurnosna poluga
automatski će se podići.
Stavite sklop s jedinicom bubnja i toner
uloškom natrag u uređaj.
i
Zatvorite prednji poklopac.
OPREZ
OPREZ
Pazite da pravilno postavite toner uložak jer
bi se mogao odvojiti os jedinice bubnja.
g
h
Očistite korona žicu jedinice bubnja
laganim klizanjem zelene pločice s desna
na lijevo i obrnuto nekoliko puta.
1
OPREZ
Pazite da vratite zelenu pločicu na početnu
poziciju (a) (1). Ako ne budete to uradili,
ispisane stranice će možda i dalje imati
okomitu prugu.
NE isključujte uređaj ili otvarajte prednji
poklopac dok se LCD ne vrati u pasivno
stanje.
Zamjena jedinice bubnja
Uređaj koristi jedinicu bubnja kako bi stvarao
ispisane slike na papiru. Ako LCD pokaže
Drum End Soon, jedinica bubnja je pri
kraju uporabe i vrijeme je da kupite novu.
Čak ako LCD pokaže Drum End Soon,
možda ćete moći nastaviti s ispisivanjem bez
da mijenjate na neko vrijeme jedinicu bubnja.
Međutim, ako se jasno vidi pogoršanje
kvalitete ispisa (čak prije nego se pojavi
Drum End Soon), onda bi se jedinica bubnja
trebala zamijeniti. Prilikom zamjene jedinice
bubnja trebali biste očistiti uređaj. (Pogledajte
Čišćenje prozora laserskog skenera
na stranici 117.)
OPREZ
Pri uklanjanju jedinice bubnja, rukujte njome
oprezno jer može sadržavati toner. Ako
se toner prolije po vašim rukama ili odjeći,
odmah ih obrišite ili operite u hladnoj vodi.
126
B
Rješavanje problema i redovito održavanje
Napomena
Jedinica bubnja je potrošni materijal
i neophodno je mjenjati ju povremeno.
Mnogi faktori određuju stvaran radni vijek
bubnja, poput temperature, vlažnosti, tipa
papira i koliko tonera koristite za broj
stranica po urađenom ispisu. Procijenjeni
radni vijek bubnja je oko 12.000 stranica1.
Stvaran broj stranica koje će vaš bubanj
ispisati mogao bi biti manji od procijenjenog.
Budući da nemamo kontrolu nad mnogim
faktorima koji određuju stvarni radni vijek
bubnja, ne možemo garantirati minimalan
broj stranica koje će ispisati vaš bubanj.
1
a
Otvorite prednji poklopac.
b
Polako izvucite jedinicu bubnja i toner
uložak iz uređaja.
Kapacitet bubnja je približan i može varirati ovisno
o tipu uporabe.
UPOZORENJE
VRUĆA POVRŠINA
Odmah nakon uporabe uređaja neki
od njegovih unutrašnjih dijelova bit
će vrlo vrući. Kako biste izbjegli ozljedu
kad otvorite prednji i stražnji poklopac
(stražnja izlazna ladica) uređaja, NE dodirujte
osjenčane dijelove prikazane na slici.
OPREZ
Preporučujemo da postavite sklop jedinice
bubnja s toner uloškom na čistu, ravnu
površinu s listom papira kojeg možete baciti
ili na krpu da ne biste slučajno prolili ili rasuli
toner.
127
B
Kako biste spriječili oštećenje uređaja
uzrokovano statičkim elektricitetom,
NE dodirujte elektrode prikazane na slici.
Napomena
Pazite da dobro zatvorite upotrebljeni
toner uložak u vrećicu kako se prah tonera
ne bi prolio iz uloška.
d
e
c
Raspakirajte novu jedinicu bubnja.
Postavite toner uložak lagano u jedinicu
bubnja dok ne čujete da se uglavio
na svoje mjesto. Ako ga pravilno
postavite, zelena sigurnosna poluga
automatski će se podići.
Povucite prema dolje zelenu sigurnosnu
polugu i izvucite toner uložak iz jedinice
bubnja.
OPREZ
Kako biste izbjegli probleme vezane
za kvalitetu ispisa, NE dodirujte osjenčane
dijelove prikazane na slikama.
OPREZ
Pazite da pravilno postavite toner uložak jer
bi se mogao odvojiti os jedinice bubnja.
f
Očistite korona žicu jedinice bubnja
laganim klizanjem zelene pločice s desna
na lijevo i obrnuto nekoliko puta.
Novu jedinicu bubnja raspakirajte netom
prije nego je stavite u uređaj. Izloženost
direktnoj sunčevoj svjetlosti može oštetiti
jedinicu bubnja.
1
OPREZ
Pazite da vratite zelenu pločicu na početnu
poziciju (a) (1). Ako ne budete to uradili,
ispisane stranice će možda i dalje imati
okomitu prugu.
128
Rješavanje problema i redovito održavanje
g
Stavite novi sklop s jedinicom bubnja
i toner uloškom u uređaj.
Infomacije o uređaju
B
Provjera serisjkog broja
B
Na LCD-u možete vidjeti serijski broj uređaja.
h
i
Pritisnite Clear/Back (Obrisati/Natrag).
Za potvrdu postavljanja novog bubnja,
pritisnite 1.
Kad LCD pokaže Accepted, zatvorite
prednji poklopac.
a
(Za MFC-7320.)
Pritisnite Menu (Izbor), 4, 1.
(Za MFC-7440N.)
Pritisnite Menu (Izbor), 5, 1.
(Za MFC-7840W.)
Pritisnite Menu (Izbor), 6, 1.
b
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
Provjera brojača stranica
B
Možete vidjeti brojače stranica za kopije,
ispisane stranice, izvještaje i popise, faksove
ili ukupan pregled.
a
(Za MFC-7320.)
Pritisnite Menu (Izbor), 4, 2.
(Za MFC-7440N.)
Pritisnite Menu (Izbor), 5, 2.
(Za MFC-7840W.)
Pritisnite Menu (Izbor), 6, 2.
b
Pritisnite a ili b za izbor Total,
Fax/List, Copy ili Print.
Možete vidjeti zbroj stranica uređaja.
c
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
Provjera radnog vijeka jedinice
bubnja
B
Na LCD-u možete vidjeti radni vijek jedinice
bubnja.
a
(Za MFC-7320.)
Pritisnite Menu (Izbor), 4, 3.
(Za MFC-7440N.)
Pritisnite Menu (Izbor), 5, 3.
(Za MFC-7840W.)
Pritisnite Menu (Izbor), 6, 3.
B
b
Pritisnite OK.
Možete vidjeti preostali postotak radnog
vijeka bubnja.
c
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
129
Pakiranje i transport
uređaja
i
Spakirajte sklop jedinice bubnja i toner
uloška, AC kabel i ispisane materijale
u originalnu kartonsku kutiju kako
je prikazano dolje.
j
Zatvorite kartonsku kutiju i zalijepite je.
B
OPREZ
Pazite da se uređaj u potpunosti ohladi tako
što ćete ga ostaviti isključeni iz napajanja
najmanje 30 minuta prije pakiranja.
Kad transportirate uređaj koristite materijale
za pakiranje koje ste dobili s uređajom.
Ako pravilno ne spakirate uređaj, moglo
bi vam se poništiti jamstvo.
a
b
Isključite uređaj.
c
Isključite kablove i AC kabel napajanja
iz uređaja.
d
e
Otvorite prednji poklopac.
f
Stavite sklop jedinice bubnja i toner
uloška u plastičnu vrećicu i zatvorite je.
g
h
Zatvorite prednji poklopac.
130
Isključite uređaj iz telefonske zidne
utičnice.
Odvojite sklop jedinice bubnja i toner
uloška. Ostavite toner uložak u jedinici
bubnja.
Umotajte uređaj u plastičnu vreću
i stavite ga u originalnu kartonsku kutiju
s originalnim materijalom za pakiranje.
C
Izbornik i značajke
Programiranje putem
displeja
C
Menu
Clear/Back
Osmislili smo korak po korak upute na displeju
koje će vam pomoći u programiranju uređaja.
Jednostavno slijedite korake koji vas vode kroz
odabire u izborniku i opcije programiranja.
OK
Search/Speed Dial
Menu
C
OK
Možete programirati vaš uređaj koristeći
Tablica izbornika na stranici 133. Ove
stranice navode izbore i opcije izbornika.
Pristup izborniku.
Odlazak na sljedeću razinu
izbornika.
Prihvaćanje opcije.
Clear/Back
Pritisnite Menu (Izbor) s brojevima izbornika
za programiranje vašeg uređaja.
Izlazak iz izbornika stalnim
pritiskanjem.
Povratak na prethodnu
razinu izbornika.
Na primjer, za postavku Beeper glasnoće
na Low.
a
b
c
C
C
Vaš uređaj je napravljen tako da bude
jednostavan za uporabu. LCD pruža
programiranje putem displeja koristeći tipke
izbornika.
Tablica izbornika
C
Tipke izbornika
Pomicanje kroz trenutnu
razinu izbornika.
Pritisnite Menu (Izbor), 1, 4, 2.
Pritisnite a ili b za izbor Low.
Povratak na prethodnu ili
odlazak na sljedeću razinu
izbornika.
Pritisnite OK.
Pohrana memorije
C
Izlaz iz izbornika.
Vaše postavke izbornika trajno su pohranjene
i u slučaju nestanka struje neće biti izbrisane.
Privremene postavke (na primjer, kontrast,
inozemni način rada) bit će izbrisane.
MFC-7840W može pohraniti datum i vrijeme
do 4 dana.
131
Kako pristupiti izborniku
a
b
Pritisnite Menu (Izbor).
Odaberite opciju.
„ Pritisnite 1 za izbornik općenitih
postavki.
„ Pritisnite 2 za izbornik faksa.
„ Pritisnite 3 za izbornik kopiranja.
„ (Samo MFC-7320.)
Pritisnite 4 za izbornik s informacijama
o uređaju.
„ (Samo MFC-7440N.)
Pritisnite 4 za LAN izbornik.
Pritisnite 5 za izbornik s informacijama
o uređaju.
„ (samo MFC-7840W.)
Pritisnite 4 za izbornik pisača.
Pritisnite 5 za LAN izbornik.
Pritisnite 6 za izbornik s informacijama
o uređaju.
„ Pritisnite 9 za izbornik o servisu.1
„ Pritisnite 0 za početne postavke.
1
Ovo će se pojaviti jedino u slučaju da LCD
pokaže poruku o pogrešci.
Ujedno možete pomicati kroz svaku
razinu izbornika pritiskanjem a ili b
za željeni smjer.
c
Pritisnite OK kad se željena opcija
pojavi na LCD-u.
Na LCD-u će se tad prikazati sljedeća
razina izbornika.
d
Pritisnite a ili b za pomicanje na sljedeći
izbor na izborniku.
e
Pritisnite OK.
Kad ste završili s postavljanjem opcije,
LCD će pokazati Accepted.
f
Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz) za izlaz
iz izbornika.
132
C
Izbornik i značajke
Tablica izbornika
C
C
Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.
Odaberite & OK
Odaberite & OK
OK
Menu
za prihvat
OK
za izlaz
OK
Glavni
izbornik
Podizbornik
Izbori u izborniku
Opcije
Opisi
1.Genera
l Setup
1.Mode Timer
—
0 Sec
Postavlja vrijeme
povratka na način rada
za faks i vrijeme
prebacivanja uređaja
s individualne uporabe
na javnu koristeći
sigurnosnu funkciju
zaključavanja.
21
Postavlja tip papira
u ladici za papir.
21
Postavlja veličinu papira
u ladici za papir.
21
30 Secs
1 Min
2 Mins*
5 Mins
Off
2.Paper Type
—
Thin
Plain*
Stranica
27
Thick
Thicker
Transparency
Recycled Paper
3.Paper Size
—
A4*
Letter
Executive
A5
A6
B5
B6
Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.
133
Glavni
izbornik
Podizbornik
1.General 4.Volume
Setup
(nastavak)
Izbori u izborniku
Opcije
Opisi
1.Ring
Off
Podešava glasnoću
zvona.
22
Podešava razinu
glasnoće dojavljivača.
22
Podešava glasnoću
zvučnika.
22
Automatski mijenja
ljetno/zimsko računanje
vremena.
23
Povećava kapacitet
stranice toner uloška.
23
Štedi energiju.
23
Podešava kontrast
na LCD-u.
23
Low
Stranica
Med*
High
2.Beeper
Off
Low
Med*
High
3.Speaker
Off
Low
Med*
High
5.Auto Daylight
—
On*
Off
6.Ecology
1.Toner Save
On
Off*
2.Sleep Time
(00-99)
05Min*
7.LCD Contrast
—
b -nnnno+ a
b -nnnon+ a
b -nnonn+ a*
b -nonnn+ a
b -onnnn+ a
8.Security
2.Fax
1.Setup Receive
(samo u načinu rada
za faks)
1.TX Lock
(samo MFC-7320
i MFC-7440N)
—
Zabranjuje većinu radnji
osim primanja faksova.
24
1.Function Lock
(samo MFC-7840W)
—
Može ograničiti operaciju
uređaja na najviše
10 individualnih
korisnika i ostalih
neovlaštenih javnih
korisnika.
25
2.Setting Lock
—
Zaustavlja neovlašteno
korištenje mijenjanjem
trenutnih postavki
uređaja.
28
1.Ring Delay
(00 - 08)
Postavlja broj zvona prije
nego uređaj odgovori
u načinima rada samo
faks ili Faks/Tel.
41
02*
(primjer
za Ujedinjeno
Kraljevstvo)
Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.
134
Izbornik i značajke
Glavni
izbornik
Podizbornik
Izbori u izborniku
Opcije
Opisi
2.Fax
1.Setup Receive
2.F/T Ring Time
20 Secs
(nastavak)
Postavlja dvostruko
interno zvono u načinu
rada Faks/Tel.
41
(nastavak)
Prima faks poruke bez
pritiskanja Start.
41
Omogućuje
odgovaranje na sve
pozive na vanjskom
ili internom telefonu
i korištenje kodova
za uključivanje
i isključivanje uređaja.
Možete prilagoditi ove
kodove.
50
Smanjuje veličinu
dolaznih faksova.
42
Automatski pohranjuje
bilo koji dolazni poziv
u memoriju ako ostane
bez papira.
43
Radi tamnije i svjetlije
ispise.
42
Postavlja vaš uređaj
da preuzima drugi
faks uređaj.
62
Ispisuje vrijeme i datum
primanja na vrh
primljenog faksa.
42
Mijenja faksove koje
šaljete da budu svjetliji
ili tamniji.
35
Postavlja zadanu
rezoluciju za odlazne
faksove.
36
Postavlja vrijeme
u 24-satnom obliku
za slanje odgođenih
faksova.
37
30 Secs*
Stranica
C
40 Secs
70 Secs
3.Fax Detect
On*
Off
4.Remote Codes
On (l 5 1, # 5 1)
Off*
5.Auto Reduction On*
Off
6.Memory Receive On*
Off
7.Print Density
b -nnnno+ a
b -nnnon+ a
b -nnonn+ a*
b -nonnn+ a
b -onnnn+ a
8.Polling RX
Standard*
Secure
Timer
9.Fax Rx Stamp
On
Off*
2.Setup Send
1.Contrast
(samo u načinu rada
za faks)
Auto*
Light
Dark
2.Fax Resolution Standard*
Fine
S.Fine
Photo
3.Delayed Fax
—
Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.
135
Glavni
izbornik
Podizbornik
Izbori u izborniku
Opcije
Opisi
2.Fax
2.Setup Send
4.Batch TX
On
(nastavak)
Kombinira odgođene
faksove koji idu na isti
broj, istog trenutka
u jednom prijenosu.
37
(nastavak)
Šalje faks beza
korištenja memorije.
36
Postavlja vaš uređaj
s dokumentom kojeg
treba pronaći drugi faks
uređaj.
63
Automatski šalje
naslovnicu koju ste
programirali.
34
Postavlja vaše
komentare za
naslovnicu faksa.
34
Ako imate problema
sa slanjem faksova
u inozemstvo, uključite
ovo.
37
Pohranjuje do 8 brojeva
senzorskog biranja, tako
da možete birati pritiskom
na jednu tipku (i Start).
52
Off*
5.Real Time TX
Next Fax:On
Next Fax:Off
Stranica
On
Off*
6.Polled TX
Standard*
Secure
7.Coverpg Setup
Next Fax:On
Next Fax:Off
On
Off*
Print Sample
8.Coverpage Note —
9.Overseas Mode
On
Off*
3.Set Quick Dial 1.One Touch Dial —
2.Speed Dial
—
Pohranjuje do 200
brojeva brzog biranja,
tako da možete birati
pritiskom na samo
nekoliko tipki (i Start).
53
3.Setup Groups
—
Postavlja do 8 grupnih
brojeva za slijedno
slanje.
54
On
Postavlja početne
postavke za izvještaj
provjere prijenosa.
65
4.Report Setting 1.XMIT Report
On+Image
Off*
Off+Image
Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.
136
Izbornik i značajke
Glavni
izbornik
Podizbornik
Izbori u izborniku
Opcije
2.Fax
4.Report Setting 2.Journal Period Off
(nastavak)
(nastavak)
Every 50 Faxes*
Opisi
Stranica
Postavlja interval
za automatski ispis
faks žurnala.
65
Postavlja uređaj
na prosljeđivanje faks
poruka, na pohranu
dolaznih faksova
u memoriju (kako biste
ih mogli pronaći, ako
ste udaljeni od uređaja)
ili na slanje faks poruka
na vaše računalo.
56
C
Every 6 Hours
Every 12 Hours
Every 24 Hours
Every 2 Days
Every 7 Days
5.Remote Fax Opt 1.Forward/Store
Off*
Fax Forward
Fax Storage
PC Fax Receive
(ispis sigurnosne
kopije)
2.Remote Access
Ako odaberete
prosljeđivanje faksova
ili primanje faksa putem
računala, možete
uključiti značajku ispisa
sigurnosne kopije.
---l
3.Print Document —
6.Dial Restrict. 1.Dial Pad
Off*
Enter # twice
Postavlja vaš kod
na daljinsko
pronalaženje.
59
Ispisuje dolazne faksove
pohranjene u memoriji.
43
Možete postaviti uređaj
da ograniči biranje pri
korištenju brojčanika.
29
Možete postaviti uređaj
da ograniči biranje
senzorskih brojeva.
29
Možete postaviti uređaj
da ograniči biranje
brojeva brzog biranja.
29
Možete provjeriti koji
se zadaci nalaze
u memoriji i dopušta
vam prekidanje
planiranog zadatka.
38
On
2.One Touch Dial Off*
Enter # twice
On
3.Speed Dial
Off*
Enter # twice
On
7.Remaining Jobs —
—
Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.
137
Glavni
izbornik
Podizbornik
Izbori u izborniku
Opcije
2.Fax
0.Miscellaneous
1.Compatibility
Postavite ekvilizaciju
High1
(samo MFC-7840W) za poteškoće
u prijenosu.
Normal*
Pružatelji VoIP usluge
Basic(for VoIP
nude podršku za faks
)
koristeći razne
1
standarde. Ako vam
Tvornička
se redovito pojavljuju
postavka za
pogreške pri prijenosu
MFC-7840W
faksa, odaberite
Basic(for VoIP).
2.BT Call Sign
On
(samo UK)
Off*
3.Caller ID
On*
(nastavak)
Off
Opisi
Stranica
103
Koristi se s BT Call Sign.
46
Pregledava ili ispisuje
30 ID pozivatelja
pohranjenih u memoriji.
44
Možete odabrati
rezoluciju kopiranja
za vaš tip dokumenta.
71
Podešava kontrast za
kopije.
72
Display ID
Print Report
3.Copy
1.Quality
—
Auto*
Text
Photo
2.Contrast
—
b -nnnno+ a
b -nnnon+ a
b -nnonn+ a*
b -nonnn+ a
b -onnnn+ a
4.Printer 1.Emulation
(samo
MFC-7840W)
—
Auto*
HP LaserJet
Odabire način rada
emulacije.
BR-Script 3
2.Print Options
3.Reset Printer
1.Internal Font
—
Ispisuje popis internih
fontova uređaja.
2.Configuration
—
Ispisuje popis postavki
pisača uređaja.
3.Test Print
—
Ispisuje testnu stranicu.
1.Reset
2.Exit
—
Vraća postavke pisača
na tvornički zadane
postavke.
Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.
138
Pogledajte
Upute za
upotrebu
softvera na
CD-ROM-u.
Izbornik i značajke
Glavni
izbornik
Podizbornik
1.TCP/IP
4.LAN
(samo
MFC-7440N)
Izbori u izborniku
Opcije
Opisi
1.BOOT Method —
Auto*
Odabire BOOT
Pogledajte
metodu koja
Uputu za
najviše odgovara podešavanje
vašim potrebama. mreže na
CD-ROM-u.
Static
RARP
BOOTP
Stranica
DHCP
2.IP Address
—
[000 - 255]. [000 - 255]. Unesite IP adresu.
[000 - 255]. [000 - 255]
3.Subnet Mask —
[000 - 255]. [000 - 255]. Unesite masku
[000 - 255]. [000 - 255] podmreže.
4.Gateway
—
[000 - 255]. [000 - 255]. Unesite adresu
[000 - 255]. [000 - 255] prevoditelja
protokola.
5.Node Name
—
BRN
XXXXXXXXXXXX
Unesite ime čvora.
Auto*
Odabire način
rada WINS
konfiguracije.
6.WINS Config —
Static
7.WINS Server —
(Primary)
000.000.000.000
(Secondary)
Određuje IP
adresu primarnog
i sekundarnog
WINS servera.
000.000.000.000
8.DNS Server
—
(Primary)
000.000.000.000
(Secondary)
Određuje IP
adresu primarnog
i sekundarnog
DNS servera.
000.000.000.000
9.APIPA
—
On*
Off
Automatski
dodjeljuje IP
adresu s raspona
adresa lokalne
veze.
Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.
139
C
Glavni
izbornik
Podizbornik
1.TCP/IP
4.LAN
(samo
(nastavak)
MFC-7440N)
Izbori u izborniku
0.IPv6
—
Opcije
Opisi
On
Aktivira i dekativira Pogledajte
IPv6 protokol. Ako
Upute za
želite koristiti IPv6 podešavanje
protokol, za više
mrežena
informacija
CD-ROM-u.
posjetite
http://solutions.brother.com/.
Off*
(nastavak)
2.Ethernet
—
—
Auto*
100B-FD
Odabire način
rada Ethernet
veze.
100B-HD
10B-FD
10B-HD
3.Scan
to FTP
—
(ako odaberete opciju Odabere format
Color
datoteke za slanje
150 dpi* boje)
skeniranih
PDF*
Color
podataka putem
300 dpi
FTP-a.
JPEG
Color
(ako odaberete sivu
600 dpi
opciju)
Gray
PDF
100 dpi
JPEG*
Gray
200 dpi (ako odaberete
crno-bijelu opciju)
Gray
300 dpi PDF*
B&W
200 dpi
TIFF
B&W
200x100
dpi
0.Factory
Reset
1.Reset
—
1.Yes
2.No
2.Exit
—
—
Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.
140
Vraća sve mrežne
postavke na
tvornički zadane
postavke.
Stranica
Izbornik i značajke
Glavni
izbornik
Podizbornik Izbori u izborniku
Opcije
Opisi
Stranica
5.LAN (samo
MFC-7840W)
1.Wired
Auto*
Odabire BOOT metodu koja
najviše odgovara vašim
potrebama.
Pogledajte
Upute za
podešavanje
mreže na
CD-ROM-u.
1.TCP/IP
1.BOOT
Method
Static
RARP
BOOTP
DHCP
2.IP
Address
[000 - 255].
[000 - 255].
[000 - 255].
[000 - 255]
3.Subnet [000 - 255].
Mask
[000 - 255].
[000 - 255].
[000 - 255]
Unesite IP adresu.
Unesite masku podmreže.
4.Gatewa
y
[000 - 255].
[000 - 255].
[000 - 255].
[000 - 255]
Unesite adresu prevoditelja
protokola.
5.Node
Name
BRN
XXXXXXXXXXXX
Unesite ime čvora.
6.WINS
Config
Auto*
Odabire način rada WINS
konfiguracije.
7.WINS
Server
(Primary)
Static
000.000.000.
000
Određuje IP adresu
primarnog i sekundarnog
WINS servera.
(Secondary)
000.000.000.
000
8.DNS
Server
(Primary)
000.000.000.
000
Određuje IP adresu
primarnog i sekundarnog
DNS servera.
(Secondary)
000.000.000.
000
9.APIPA
On*
Off
0.IPv6
On
Off*
Automatski dodjeljuje IP
adresu s raspona adresa
lokalne veze.
Aktivira i dekativira IPv6
protokol. Ako želite koristiti
IPv6 protokol, za više
informacija posjetite
http://solutions.brother.com/.
Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.
141
C
Glavni
izbornik
Podizbornik Izbori u izborniku
5.LAN (samo
MFC-7840W)
1.Wired
2.Ethernet —
(nastavak)
Opcije
Opisi
Stranica
Auto*
Odabire način rada Ethernet
veze.
Pogledajte
Upute za
podešavanje
mreže na
CD-ROM-u.
100B-FD
(nastavak)
100B-HD
10B-FD
10B-HD
3.Set
1.Reset
to Default
2.Exit
2.WLAN
4.Wired
Enable
—
1.TCP/IP
1.BOOT
Method
—
Vraća postavke žičane
mreže na tvornički zadane
postavke.
On*
Ručno aktivira i deaktivira
žični LAN.
Off
Auto*
Static
Odabire BOOT metodu koja
najviše odgovara vašim
potrebama.
RARP
BOOTP
DHCP
2.IP
Address
[000 - 255].
[000 - 255].
[000 - 255].
[000 - 255]
3.Subnet [000 - 255].
Mask
[000 - 255].
[000 - 255].
[000 - 255]
Unesite masku podmreže.
4.Gatewa
y
[000 - 255].
[000 - 255].
[000 - 255].
[000 - 255]
Unesite adresu prevoditelja
protokola.
5.Node
Name
BRW
XXXXXXXXXXXX
Unesite ime čvora.
6.WINS
Config
Auto*
Odabire način rada WINS
konfiguracije.
7.WINS
Server
(Primary)
Static
000.000.000.
000
(Secondary)
000.000.000.
000
Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.
142
Unesite IP adresu.
Određuje IP adresu
primarnog i sekundarnog
WINS servera.
Izbornik i značajke
Glavni
izbornik
Podizbornik Izbori u izborniku
Opcije
Opisi
Stranica
5.LAN (samo
MFC-7840W)
2.WLAN
1.TCP/IP
(Primary)
(nastavak)
(nastavak)
Određuje IP adresu
primarnog i sekundarnog
DNS servera.
Pogledajte
Upute za
podešavanje
mreže na
CD-ROM-u.
8.DNS
Server
(nastavak)
000.000.000.
000
(Secondary)
000.000.000.
000
9.APIPA
On*
Off
0.IPv6
On
Off*
Automatski dodjeljuje IP
adresu s raspona adresa
lokalne veze.
Aktivira i dekativira IPv6
protokol. Ako želite koristiti
IPv6 protokol, za više
informacija posjetite
http://solutions.brother.com/.
—
Možete konfigurirati server
vašeg pisača.
3.SES/WPS/ 1.On
AOSS
2.Off
—
Možete jednostavno
konfigurirati postavke svoje
bežične mreže koristeći
metodu pritiska jednog
gumba.
4.WPS/
1.On
w/PIN Code
2.Off
—
Možete jednostavno
konfigurirati postavke svoje
bežične mreže WPS s PIN
kodom.
1.Status Active(11b)
Možete vidjeti trenutni status
bežične mreže.
2.Setup
Wizard
5.WLAN
Status
1.On
2.Off
Active(11g)
Wired LAN
Active
WLAN OFF
Connection
error
2.Signal1 Strong
Medium
Možete vidjeti trenutnu
duljinu signala bežične
mreže.
Weak
None
3.SSID1
—
Možete vidjeti trenutni SSID.
4.Comm.
Mode1
Ad-hoc
Možete vidjeti trenutni režim
komunikacije.
Infrastructur
e
Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.
1
Ova postavka pojavljuje se jedino kad je omogućivanje WLAN na On.
143
C
Glavni
izbornik
Podizbornik Izbori u izborniku
Opcije
Opisi
Stranica
5.LAN (samo
MFC-7840W)
2.WLAN
—
Vraća postavke bežičane
mreže na tvornički zadane
postavke.
Ručno aktivira i deaktivira
bežični LAN.
Pogledajte
Upute za
podešavanje
mreže na
CD-ROM-u.
(nastavak)
6.Set
1.Reset
to Default
2.Exit
(nastavak)
3.Scan
to FTP
7.WLAN
Enable
—
On
—
Color
150 dpi*
(ako odaberete
opciju boje)
Color
300 dpi
PDF*
Color
600 dpi
(ako odaberete
sivu opciju)
Off*
Gray
100 dpi
Gray
200 dpi
Gray
300 dpi
B&W
200 dpi
Odabere format datoteke za
slanje skeniranih podataka
putem FTP-a.
JPEG
PDF
JPEG*
(ako odaberete
crno-bijelu opciju)
PDF*
TIFF
B&W
200x100
dpi
0.Factory 1.Reset
Reset
2.Exit
—
1.Yes
2.No
—
—
Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.
144
Vraća sve mrežne postavke
na tvornički zadane postavke.
Izbornik i značajke
Glavni
izbornik
Podizbornik
Izbori
u izborniku
Opcije
Opisi
4.Machine
Info.
(MFC-7320)
1.Serial No.
—
—
Možete provjeriti serijski
broj vašeg uređaja.
129
2.Page Counter
—
Total
Možete provjerit ukupan
broj stranica koje je vaš
uređaj ispisao tijekom
radnog vijeka.
129
5.Machine
Info.
(MFC-7440N)
Fax/List
Copy
6.Machine
Info.
3.Drum Life
(MFC-7840W)
0.Initial
Setup
1.Receive Mode
Stranica
Print
—
—
Možete provjeriti postotak
preostalog radnog vijeka
bubnja.
129
—
Fax Only*
Odabire način prijama koja
najviše odgovara vašim
potrebama.
39
Fax/Tel
External TAD
Manual
2.Date&Time
—
—
Postavlja datum i vrijeme
na LCD-u i zaglavlju
faksova koje šaljete.
3.Station ID
—
Fax:
Name:
Postavlja da vaše ime i broj
faksa postane vidljiv na
svakoj stranici koju
faksirate.
Tone*
Izabire način biranja.
Tel:
4.Tone/Pulse
—
Pogledajte
Kratki
korisnički
priručnik.
Pulse
5.Dial Tone
—
Detection
No Detection*
6.Phone Line Set —
Normal*
PBX
Možete skratiti pauzu
detekcije tona biranja.
102
Izaberite tip telefonske
linije.
45
ISDN
0.Local Language —
(u Istočnoj Europi)
Pogledajte
(Izaberite svoj jezik.) Dopušta vam promjenu
Kratki
jezika LCD-a na jezik vaše
korisnički
zemlje.
priručnik.
Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.
145
C
Unos teksta
C
Pri postavljanju određenih odabira na izborniku, poput stacionarnog ID-a, morat ćete utipkati
tekstualne znakove. Tipke na brojčaniku imaju na sebi ispisana slova. Tipke: 0, # i l nemaju
ispisana slova jer se koriste za posebne znakove.
Pritisnite odgovarajuću tipku na brojčaniku onoliko puta koliko je prikazano u ovoj referentnoj
tablici za pristup željenom znaku.
Pritisnite jednom
tipku
dvaput
triput
četiri
puta
pet
puta
šest
puta
sedam
puta
osam
puta
devet
puta
1
@
.
/
1
@
1
@
.
/
2
a
b
c
A
B
C
2
a
b
3
d
e
f
D
E
F
3
d
e
4
g
h
i
G
H
I
4
g
h
5
j
k
l
J
K
L
5
j
k
6
m
n
o
M
N
O
6
m
n
7
p
q
r
s
P
Q
R
S
7
8
t
u
v
T
U
V
8
t
u
9
w
x
y
z
W
X
Y
Z
9
Za odabire u izborniku koji ne dopuštaju odabir dolje navedenih znakova, molimo koristite ovu
referentnu tablicu.
Pritisnite
tipku
jednom
dvaput
triput
četiri
puta
pet
puta
2
A
B
C
2
A
3
D
E
F
3
D
4
G
H
I
4
G
5
J
K
L
5
J
6
M
N
O
6
M
7
P
Q
R
S
7
8
T
U
V
8
T
9
W
X
Y
Z
9
Unošenje razmaka
Za unos razmaka u broju faksa, pritisnite c jednom između brojeva. Za unos razmaka kod imena,
pritisnite c dvaput između znakova.
Izrada ispravki
Ukoliko ste unijeli pogrešno slovo i želite ga promijeniti, pitisnite d kako biste pomaknuli kursor
do netočnog znaka, zatim pritisnite Clear/Back (Obrisati/Natrag).
146
Izbornik i značajke
Ponavljanje slova
Za unos znaka koji se nalazi na istoj tipki kao prijašnji znak, pritisnite c kako biste pomaknuli
kursor udesno prije nego ponovno pritisnete tipku.
C
Posebni znakovi i simboli
Pritisnite l, # ili 0, zatim pritisnite d ili c za pomicanje kursora na željeni simboli ili znak. Pritisnite OK
za izbor. Niže navedeni simboli i znakovi pojavit će se ovisno o vašem odabiru u izborniku.
Pritisnite l
za
(razmak) ! " # $ % & ' ( ) l + , - . / m
Pritisnite #
za
:;<=>[email protected][]^_¥~‘|{}
Pritisnite 0
za
ÄËÖÜÀÇÈÉ0
147
D
Specifikacije
D
Općenito
D
Tip pisača
Laser
Metoda ispisa
Elektrofotografija dobivena poluvodičkim skeniranjem laserskim
snopom
Kapacitet memorije
16 MB (MFC-7320)
32 MB (MFC-7440N i MFC-7840W)
LCD (displej s tekućim
kristalima)
16 znakova × 2 linije
Izvor napajanja
220 - 240 V 50/60 Hz
Potrošnja energije
Najveća potrošnja:
1.056 W
Kopiranje:
Prosječno 320 W1
Mirovanje:
(MFC-7320)
Prosječno 9 W
(MFC-7440N)
Prosječno 10 W
(MFC-7840W)
Prosječno 12 W
Pasivno stanje:
1
Prosječno 75 W
Kad se pravi kopija s jednog lista
Dimenzije
304 mm
396 mm
428 mm
Masa
Bez bubanj/toner jedinice: 10 kg
Razina buke
Jačina zvuka
Tijekom rada
(kopiranje):
LWAd = 6,2 zvono
Pasivno stanje:
LWAd = 4,4 zvono
Zvučni tlak
148
Specifikacije
Temperatura
Tijekom rada
(kopiranje):
LpAm = 53 dBA
Pasivno stanje:
LpAm = 32 dBA
Pohrana:
Vlažnost
5 - 35 °C
Tijekom rada: 20 - 80 % (bez kondenzacije)
Pohrana:
ADF (automatski ulagač
dokumenata)
D
Tijekom rada: 10 - 32,5 °C
10 - 90 % (bez kondenzacije)
Do 35 stranica (cik-cak) (80 g/m2)
Preporučeno okruženje za najbolje rezultate:
Temperatura: 20 - 30 °C
Ladica za papir
Vlažnost:
50 - 70 %
Papir:
Xerox Premier 80 g/m2 iili Xerox Business
80 g/m2
250 listova (80 g/m2)
149
Ispisni medij
Unos papira
D
Ladica za papir
„ Tip papira:
Obični papir, prozirnice1 ili reciklirani papir
„ Veličina papira:
Letter, A4, B5 (ISO), A5, B6, A6 i Executive
„ Težina papira:
60 - 105 g/m2
„ Maksimalan kapacitet ladice
za papir:
Do 250 listova 80 g/m2 običnog papira
Otvor za ručno ulaganje
„ Tip papira:
Obični papir, reciklirani papir, prozirnice,
spojeni papir, kuverte i naljepnice
„ Veličina papira:
Širina: 76,2 - 220 mm
Duljina:116 - 406,4 mm
1
„ Težina papira:
60 - 163 g/m2
„ Maksimalan kapacitet otvora
ručnog ulagača:
Jedan po jedan list
Za prozirnice ili naljepnice preporučujemo uklanjanje ispisanih stranica iz izlazne ladice za papir odmah nakon izlaska
iz uređaja kako bi se izbjeglo razmazivanje.
Izlaz papira
150
Do 100 listova (dolje ispisani listovi na izlaznoj ladici)
Specifikacije
Faks
D
Kompatibilnost
ITU-T Group 3
Sustav kodiranja
MH/MR/MMR (MFC-7320 i MFC-7440N)
D
MH/MR/MMR/JBIG (MFC-7840W)
Brzina modema
Automatsko smanjenje 14.400 bps
brzine prijenosa:
(MFC-7320 i MFC-7440N)
33.600 bps (MFC-7840W)
Veličina dokumenta
ADF širina:
148 - 215,9 mm
ADF duljina:
148 - 355,6 mm
Širina stakla skenera:
Maks. 215,9 mm
Duljina stakla skenera: Maks. 297 mm
Širina skeniranja
Maks. 208 mm
Širina ispisa
Maks. 208 mm
Sivitonovi
256 razina
Tipovi preuzimanja faksova
Standardni, sigurnosni, timer, slijedni
Kontrola kontrasta
Automatska/Svijetlo/Tamno (ručna postavka)
Rezolucija
Vodoravno:
8 točaka/mm
Okomito
„ Standard:
3,85 linija/mm
„ Fina:
7,7 linija/mm
„ Foto:
7,7 linija/mm
„ Superfina:
15,4 linija/mm
Senzorsko biranje
8 (4 × 2)
Brzo biranje
200 mjesta
Grupe
Do 8
Slijedno slanje
258 mjesta
Automatsko ponovno biranje
3 puta u razdoblju od 5 minuta
Odgoda zvona
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ili 8 zvona (za Ujedinjeno Kraljevstvo
i Irsku)
2, 3, 4, 5, 6, 7 ili 8 zvona (za Južnu Afriku)
Izvor komunikacije
Javna komutirana telefonska mreža
Prijenos memorije
Do 5001/4002 stranica (MFC-7320 i MFC-7440N)
Do 6003/5004 stranica (MFC-7840W)
Prihvat bez papira
Do 5001/4002 stranica (MFC-7320 i MFC-7440N)
Do 6003/5004 stranica (MFC-7840W)
151
1
„Stranice” se odnosi na „Brother standardnu tablicu br. 1” (obično poslovno pismo, standardna rezolucija, MMR kod).
Specifikacije i ispisani materijali se mogu promijeniti bez prethodne najave.
2
„Stranice” se odnosi na „ITU-T testnu tablicu #1” (obično poslovno pismo, standardna rezolucija, MMR kod).
Specifikacije i ispisani materijali se mogu promijeniti bez prethodne najave.
3
„Stranice” se odnosi na „Brother standardnu tablicu br. 1” (obično poslovno pismo, standardna rezolucija, JBIG kod).
Specifikacije i ispisani materijali se mogu promijeniti bez prethodne najave.
4
„Stranice” se odnosi na „ITU-T testnu tablicu #1” (obično poslovno pismo, standardna rezolucija, JBIG kod).
Specifikacije i ispisani materijali se mogu promijeniti bez prethodne najave.
152
Specifikacije
Kopiranje
D
U boji/jednobojno
Jednobojno
Veličina dokumenta
ADF širina:
148 - 215,9 mm
ADF duljina:
148 - 355,6 mm
Širina stakla skenera:
Maks. 215,9 mm
D
Duljina stakla skenera: Maks. 297 mm
Širina kopije:
1
Maks. 210 mm
Više kopija
Preokreće ili sortira do 99 stranica
Povećaj/smanji
25 - 400 % (u porastu od 1 %)
Rezolucija
Do 600 × 600 dpi
Vrijeme izlaska prve kopije
Manje od 15 sekundi1 (u stanju PRIPRAVNOSTI za rad)
Vrijeme izlaska prve kopije može varirati, ovisno o vremenu zagrijavanja lampice skenera.
153
Skeniranje
D
U boji/jednobojno
Da
TWAIN usklađenost
Da
(Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/
Windows Vista®)
Mac OS® X 10.2.4 ili noviji
WIA usklađenost
Da (Windows® XP/Windows Vista®)
Dubinaboje
24 bitni tonovi
Rezolucija
Do 19.200 × 19.200 dpi (interpolirana)1
Do 600 × 2.400 dpi (optička)1 (od stakla skenera)
Do 600 × 600 dpi (optička)1 (od ADF-a)
Veličina dokumenta
ADF širina:
148,0 - 215,9 mm
ADF duljina:
148,0 - 355,6 mm
Širina stakla skenera:
Maks. 215,9 mm
Duljina stakla skenera:
Maks. 297 mm
Širina skeniranja
Maks. 210 mm
Sivitonovi
256 razina
1
Maksimalno 1.200 × 1.200 dpi skeniranje s WIA pokretačkim programom u Windows® XP/Windows Vista® (rezolucija
do 19.200 × 19.200 dpi može se odabrati pomoću Brother pomoćnog programa za skeniranje).
154
Specifikacije
Ispis
D
Emulacija
PCL6, BR-Script3 (PostScript®3)
(samo za MFC-7840W)
Pokretački program
pisača
D
Pokretački program smješten na računalu za Windows® 2000
Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/
(samo MFC-7440N i MFC-7840W)
Windows Server® 2003 (ispis samo preko mreže)
(samo MFC-7840W)
BR-Script3 (PPD datoteka) za Windows® 2000 Professional
Macintosh® pokretacki program pisača za Mac OS® X 10.2.4 ili noviji
(samo MFC-7840W)
BR-Script3 (PPD datoteka) za Mac OS® X 10.2.4 ili noviji
Rezolucija
HQ1200 (2.400 × 600 dpi), 600, 300 dpi
Brzina ispisa
Do 18 stranica u minuti (A4 veličina)1 (MFC-7320)
Do 22 stranice u minuti (A4 veličina)1 (MFC-7440N i MFC-7840W)
Vrijeme izlaska prvog
ispisa
1
Manje od 10 sekundi (iz stanja pripravnosti i standardne ladice)
Brzina ispisa se može mijenjati ovisno o tipu dokumenta koji se ispisuje.
Sučelje
D
USB
Koristite USB 2.0 kabel sučelja koji nije duži od 2,0 m.1, 2
LAN kabel
(MFC-7440N
i MFC-7840W)
Koristite Ethernet UTP kabel kategorije 5 ili veće.
Bežični LAN
(MFC-7840W)
Vaš uređaj podržava IEEE 802.11 b/g bežičnu komunikaciju s vašim
bežičnim LAN kablom uporabom infrastrukturnog režima ili bežičnog
ravnopravnog povezivanja u Ad-hoc režimu.
1
Vaš uređaj ima Full-Speed USB 2.0 sučelje. Uređaj također može biti spojen na računalo koje ima USB 1.1 sučelje.
2
Neovisni USB ulazi nisu podržani.
155
Zahtjevi za računalo
D
Minimalni zahtjevi za sustav i podržane funkcije softvera računala
Verzija računalne
platforme
i operativnog
sustava
Podržane Sučelje Minimalna Minimalna Preporučena Prostor na tvrdom
funkcije
računala brzina
RAM
RAM
disku potreban
softvera
procesora memorija memorija
za instaliranje
računala
Za
Za
pokretačke aplikacije
programe
Windows® Windows® Ispisivanje, USB,
Operativni 2000
faksiranje
10/100
Professional4 putem
sustav1
Base Tx
Windows® računala, (Ethernet),
skeniranje
XP
Bežični
®
2,
4
Home
802.11 b/g
®
Windows
(samo
XP
MFC2,
4
Professional
7840W)
Windows®
XP
Professional
x64
Edition2
156
64 MB
Intel®
Pentium II®
ili
ekvivalent 128 MB
256 MB
64-bit
256 MB
(Intel®64 ili
AMD64)
podržava
CPU
512 MB
Windows
Vista® 2
Intel®
512 MB
Pentium®
4 ili
ekvivalent
64-bit
(Intel®64 ili
AMD64)
podržava
CPU
Windows Ispisivanje 10/100
Server®
Base Tx
2003
(Ethernet),
(ispis
Bežični
samo
802.11 b/g
preko
(samo
mreže)
MFCWindows
7840W)
Server®
2003 x64
Edition
(ispis
samo
preko
mreže)
256 MB
Intel®
Pentium®
III ili
ekvivalent
64-bit
(Intel®64 ili
AMD64)
podržava
CPU
150 MB
310 MB
1 GB
500 MB
500 MB
512 MB
50 MB
—
Specifikacije
Macintosh® Mac OS® Ispisivanje, USB3,
Operativni X 10.2.4 - faksiranje
10/100
putem
sustav
10.4.3
Base Tx
računala,
(Ethernet),
skeniranje
Bežični
Mac OS®
802.11 b/g
X 10.4.4
(samo
ili noviji
MFC7840W)
PowerPC
G4/G5,
PowerPC
G3 350
MHz
128 MB
256 MB
PowerPC
G4/G5,
Intel®
Core™
Procesor
512 MB
1 GB
80 MB
400 MB
D
1
Microsoft® Internet Explorer 5.5 ili noviji.
2
Za WIA, 1.200 x 1.200 rezolucije. Brother pomoćni program za skeniranje poboljšava rezoluciju do 19.200 x 19.200 dpi.
3
Neovisni USB ulazi nisu podržani.
4
PaperPort™ 11SE podržava Microsoft® SP4 ili noviji za Windows® 2000 i SP2 ili noviji za XP.
157
Potrošni materijali
Vijek trajanja toner uloška
D
Standardni toner uložak:
TN-2110:
oko 1.500 stranica (A4)1
Toner uložak velikog kapaciteta:
Jedinica bubnja
TN-2120:
oko 2.600 stranica (A4)1
DR-2100:
oko 12.000 stranica (A4)2
1
Prosj. kapacitet tonera je naveden u skladu s ISO/IEC 19752.
2
Kapacitet bubnja je približan i može varirati ovisno o tipu uporabe.
158
Specifikacije
Ethernet wired network
(MFC-7440N i MFC-7840W)
D
D
Naziv modela
mrežne ploče
Bežični NC-6600h (MFC-7440N)
LAN
Možete povezati svoj uređaj na mrežu za mrežni ispisivanje, mrežno
skeniranje, faksiranje putem računala i daljinsko podešavanje1, 2
Podrška za
Windows® 2000 Professional, Windows® XP, Windows® XP Professional
x64 Edition, Windows Vista®, Windows Server® 2003 i Windows Server®
2003 x64 Edition2
Mac OS® X 10.2.4 ili noviji3
Protokoli
TCP/IP za IPv4:
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP),
WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS,
LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP server,
POP before SMTP, SMTP AUTH, TELNET, SNMPv1,
HTTP Server, FTP Client, TFTP Client and Server,
SMTP Client, APOP, LLMNR responder, ICMP,
Web Services
TCP/IP za IPv6:
(Isključeno kao zadano) NDP, RA, DNS resolver, mDNS,
LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP Server,
POP before SMTP, SMTP AUTH, TELNET, SNMPv1,
HTTP Server, FTP Client, TFTP Client and Server,
SMTP Client, APOP, LLMNR responder, ICMPv6,
Web Services
Ostali:
LLTD odzivnik
Tip mreže
Ethernet 10/100 BASE-TX Auto Negotiation (Žični LAN)
Uslužni
programi
za upravljanje4
BRAdmin Light za Windows® 2000 Professional, Windows® XP, Windows®
XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows Server® 2003,
Windows Server® 2003 x64 Edition i Mac OS® X 10.2.4 ili noviji
BRAdmin Professional za Windows® 2000 Professional, Windows® XP,
Windows® XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows Server®
2003 i Windows Server® 2003 x64 Edition
Web BRAdmin za Windows® 2000 Professional, Windows® XP, Windows®
XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows Server® 2003
i Windows Server® 2003 x64 Edition
Korisnička računala s web preglednikom koji podržava Java™
1
2
3
4
Faksiranje putem računala za Mac®.
Ispisivanje samo za Windows Server® 2003.
Mac OS® X 10.2.4 ili noviji (mDNS).
BRAdmin Professional i Web BRAdmin je dostupan za preuzimanje s http://solutions.brother.com/.
159
Ethernet bežična mreža (samo MFC-7840W)
Naziv modela
mrežne ploče
NC-7400w
LAN
Možete povezati svoj uređaj na mrežu za mrežni ispisivanje, mrežno
skeniranje, faksiranje putem računala i daljinsko podešavanje1, 2
Podrška za
Windows® 2000 Professional, Windows® XP, Windows® XP Professional
x64 Edition, Windows Vista®, Windows Server® 2003 i Windows Server®
2003 x64 Edition
Mac OS® X 10.2.4 ili noviji3
Protokoli
TCP/IP za IPv4: ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP),
WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver,
mDNS, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP,
FTP server, POP before SMTP, SMTP AUTH,
TELNET, SNMPv1, HTTP Server, FTP Client,
TFTP Client and Server, SMTP Client, APOP,
LLMNR responder, ICMP, Web Services
TCP/IP za IPv6: (Isključeno kao zadano) NDP, RA, DNS resolver,
mDNS, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP,
FTP Server, POP before SMTP, SMTP AUTH,
TELNET, SNMPv1, HTTP Server, FTP Client,
TFTP Client and Server, SMTP Client, APOP,
LLMNR responder, ICMPv6, Web Services
Ostali:
LLTD odzivnik
Tip mreže
IEEE 802.11 b/g (bežični LAN)
Uslužni programi
za upravljanje4
BRAdmin Light za Windows® 2000 Professional, Windows® XP,
Windows® XP Professional x64 Edition, Windows Vista®,
Windows Server® 2003, Windows Server® 2003 x64 Edition
i Mac OS® X 10.2.4 ili noviji
BRAdmin Professional za Windows® 2000 Professional, Windows® XP,
Windows® XP Professional x64 Edition, Windows Vista®,
Windows Server® 2003 i Windows Server® 2003 x64 Edition
Web BRAdmin za Windows® 2000 Professional, Windows® XP,
Windows® XP Professional x64 Edition, Windows Vista®,
Windows Server® 2003 i Windows Server® 2003 x64 Edition
Korisnička računala s web preglednikom koji podržava Java™
1
2
3
4
Faksiranje putem računala za Mac®.
Samo ispisivanje za Windows Server® 2003.
Mac OS® X 10.2.4 ili noviji (mDNS).
BRAdmin Professional i Web BRAdmin je dostupan za preuzimanje s http://solutions.brother.com/.
160
D
Specifikacije
Provjera i šifriranje samo za korisnike bežične mreže
D
Metode provjere autentičnosti
D
The Brother uređaj podržava sljedeće metode.
D
„ Otvoreni sustav
Bežičnim uređajima je dozvoljen pristup mreži bez ikakve provjere autentičnosti.
„ Zajednička šifra
Tajna prethodno utvđena šifra je zajednička za sve uređaje koji će pristupiti bežičnoj mreži.
The Brother uređaj koristi WEP šifre kao prethodno utvrđenu šifru.
„ WPA-PSK/WPA2-PSK
Aktivira Wi-Fi® tajnu zajedničku šifru za zaštićeni pristup (WPA-PSK/WPA2-PSK), koja
omogućava Brother bežičnom uređaju povezivanje s točkama pristupa uporabom TKIP
za WPA-PSK ili AES za WPA-PSK i WPA2-PSK (osobni WPA).
„ LEAP
Cisco® LEAP (Lagani poboljšani protokol provjere autentičnosti) koji je razvio Cisco Systems,
Inc. omogućuje Brother bežičnim proizvodima da se povežu s točkama pristupa uporabom
CKIP i CMIC šifriranja.
Metode šifriranja
D
Šifriranje se koristi kako bi se zaštitilo podatke koji se šalju preko bežične mreže. Brother uređaj
podržava sljedeće metode šifriranja.
„ WEP
Uporabom WEP-a (Algoritam za zaštitu podataka), podatak je prenešen i primljen
sa sigurnosnom šifrom.
„ TKIP
TKIP (Protokol integriteta privremenog ključa) pruža šifru po paketu kombiniranjem provjere
integriteta poruke i ponovnog šifriranja uređaja.
„ AES
AES (Napredni standard šifriranja) je od Wi-Fi® ovlašten jaki standard za šifriranje.
„ CKIP
Originalni protokol integriteta ključa za LEAP od Cisco Systems, Inc.
„ CMIC
CMIC (Cisco provjera integriteta poruke) je uređaj za provjeru integriteta poruke za LEAP
od Cisco Systems, Inc.
161
Mrežna šifra
D
Postoje neka pravila za svaku sigurnosnu metodu.
„ Otvoreni sustav/zajednička šifra s WEP-om
Ova šifra je 64-bitne ili 128-bitne vrijednosti koja se mora otvoriti u ASCII ili heksadecimalnom
fromatu.
• 64 (40) bitni ASCII:
Koristi 5 znakova, npr. „WSLAN” (ovo je osjetljivo na vrstu slova).
• 64 (40) bitni heksadecimalni:
Koristi 10 znamenki heksadecimalnog podatka, npr. „71f2234aba”.
• 128 (104) bitni ASCII:
Koristi 13 znakova, npr. „Wirelesscomms” (ovo je osjetljivo na vrstu slova).
• 128 (104) bitni heksadecimalni:
Koristi 26 znamenki heksadecimalnog podatka, npr. „71f2234ab56cd709e5412aa2ba”.
„ WPA-PSK/WPA2-PSK i TKIP ili AES
Koristi tajni zajednički ključ (PSK) koji ima 8 ili više znakova u duljinu, maksimalno do 63 znaka.
„ LEAP
Koristi korisnički ID i lozinku.
• Korisnički ID: manje od 64 znakova u duljinu.
• Lozinka: manje od 32 znakova u duljinu.
Wi-Fi Alliance certifikat
Ovaj bežični Ethernet multifunkcionalni server za ispis je Wi-Fi certificiran IEEE 802.11b/802.11g
proizvod od strane Wi-Fi Alliance. Wi-Fi Alliance certifikat osigurava interoperabilnost ostalih
bežičnih LAN proizvoda temeljenih na IEEE 802.11 specifikacijama. Za više informacija o Wi-Fi
Alliance i ostalim Wi-Fi certificiranim proizvodima, posjetite http://www.wi-fi.org/.
162
D
Specifikacije
Bežična-konfiguracija jednim pritiskom
D
Ako vaša bežična točka pristupa podržava bilo SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ (PBC1)
ili AOSS™, možete uređaj konfigurirati jednostavno bez računala. Pritiskom gumba na bežičnom
LAN usmjerivaču/pristupnoj točki i uporabom izbornika na uređaju, možete podesiti bežičnu mrežu
i sigurnosne postavke. Pogledajte korisnicki vodič za vaš bežični LAN usmjerivač/pristupnu točku
za upute kako pristupiti-načinu rada jednim pritiskom.
1
Konfiguracija pritiskom gumba
Napomena
Usmjerivači ili pristupne točke koju podržava SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™
ili AOSS™ imaju simbole prikazane dolje.
163
D
E
Rječnik
E
Ovo je opsežan opis značajki i pojmova koji se pojavljuju u Brother priručnicima. Dostupnost ovih
značajki ovisi o kupljenom modelu.
ADF (automatski ulagač dokumenata)
Dokument se može staviti u ADF
i automatski skenirati jedna po jedna
stranica.
Automatski prijenos faksa
Šalje faks bez dizanja slušalice vanjskog
telefona.
Automatsko ponovno biranje
Značajka koja omogućuje vašem uređaju
ponovno biranje posljednjeg broja faksa
nakon pet minuta ako faks nije prošao
zbog zauzete linije.
Automatsko smanjenje
Smanjuje veličinu dolaznih faksova.
Brzo biranje
Unaprijed programiran broj za
jednostavno biranje. Morate pritisnuti
Search/Speed Dial (Traži/Brzo biranje),
zatim unijeti troznamenkasti broj lokacije
brzog brianja i pritisnuti Start za početak
procesa biranja.
BT Call Sign
Pretplatnička usluga kupljena od telefonske
tvrtke u UK koja daje još jedan telefonski
broj uz postojeći. Brother uređaj koristi novi
broj da izgleda poput namjenske faks linije.
CNG tonovi
Posebni tonovi (pištavi zvukovi) koje
puštaju faks uređaji tijekom automatskog
prijenosa kako bi uređaj koji prima faks
prepoznao da ga zove faks uređaj.
Dvojni pristup
Vaš uređaj može u memoriju skenirati
odlazne faksove ili planirane zadatke dok
istodobno šalje faks ili prima ili ispisuje
dolazni faks.
ECM (mod korekcijske greške)
Prepoznaje pogreške tijekom prijenosa
faksova i ponovno šalje stranice faksa
koje su imale pogrešku.
Eksterni telefon
TAD (telefonski govorni automat)
ili telefon spojen na vaš uređaj.
Faks žurnal
Navodi informaciju o 200 dolaznih
i odlaznih poziva. TX znači prijenos.
RX znači primljeno.
Faks/Tel
Možete primati faksove i telefonske pozive.
Nemojte koristiti ovaj način rada ako
koristite telefonski govorni automat (TAD).
Fina rezolucija
Rezolucija je 203 × 196 dpi. Koristi
se za male ispise i grafičke prikaze.
Glasnoća dojavljivača
Postavka glasnoće signala kad pritisnete
tipku ili pogriješite.
Glasnoća zvona
Postavka glasnoće za zvono uređaja.
Daljinski pristup za pretraživanje
Mogućnost da iz daljine pristupite svom
uređaju s digitalnog telefona.
Grupni broj
Kombinacija senzorskih brojeva i brojeva
brzog biranja koji su pohranjeni na
senzorskih tipki ili na lokaciji brzog biranja
za prijenos.
Detekcija faksa
Omogućuje vašem uređaju da reagira
na CNG tonove, ako prekinete faks poziv
podizanjem slušalice.
Inozemni način rada
Radi privremene promjene na tonovima
faksa kako bi prilagodio buku ili smetnje
na inozemnim telefonskim linijama.
164
Rječnik
Interni telefon
Telefon na broju faksa koji je uključen
u posebnu zidnu utičnicu.
Ispis sigurnosne kopije
Vaš uređaj ispisuje kopiju svakog faksa
koji je primljen i pohranjen u memoriji. Ovo
je sigurnosna značajka zbog koje vam
se neće izbrisati poruke tijekom nestanka
struje.
Izvještaj provjere prijenosa
Popis za svaki prijenos koji pokazuje
datum, vrijeme i broj.
Kod daljinskog aktiviranja
Pritisnite ovaj kod (l 5 1) kad odgovorite
na faks poziv na vanjskom ili internom
telefonu.
Kod daljinskog pristupa
Vaš vlastiti četvero-znamenkasti kod
(– – –l) koji vam omogućuje pozivanje
i pristup uređaju s udaljene lokacije.
Kompatibilna grupa
Sposobnost jedne faks jedinice da
komunicira s drugom. Kompatibilnost
je osigurana između ITU-T grupa.
Komunikacijska pogreška (ili Comm.
Error)
Pogreška koja se javlja tijekom slanja ili
primanja faksa, obično uzrokovana bukom
ili smetnjama na liniji.
Kontrast
Postavka za kompenzaciju tamnih i svijetlih
dokumenata, koja faksove ili kopije tamnih
dokumenata čini svjetlijima i svijetle
dokumente tamnijima.
LCD (displej s tekućim kristalima)
Displej uređaja prikazuje interaktivne
poruke tijekom programiranja putem
displeja i pokazuje datum i vrijeme dok
je uređaj u stanju pripravnosti.
Ljestvicasmeđe
Nijanse smeđe dostupne za kopiranje
i faksiranje fotografija.
Metoda kodiranja
Metoda kodiranja informacija sadržanih
u dokumentu. Svi faks uređaji moraju
koristiti minimalan standard Modified
Huffman (MH) algoritma. Vaš uređaj kadar
je za veće metode kompresije, Modified
Read (MR), Modified Modified Read (MMR)
i JBIG* (* samo MFC-7840W), ako uređaj
koji prima faks ima jednaku karakteristiku.
Način rada izbornika
Programski način rada za promjenu
postavki uređaja.
OCR (optičko prepoznavanje znakova)
Upakirani ScanSoft™ PaperPort™ 11SE
s OCR-om iil Presto!® PageManager®
softver aplikacijom convertira sliku teksta
u tekst koji možete uređivati.
Odgoda zvona
Broj zvona prije nego uređaj odgovori
u Fax Only i Fax/Tel načinima prijama.
Odgođeno faksiranje
Šalje vaš faks u vrijeme koje odredite
tog dana.
Pauza
Omogućuje vam da postavite odgodu
od 2,8 sekunda u redoslijedu biranja
dok birate koristeći brojčanik ili dok
pohranjujete brojeve za senzorsko
i brojeve brzog biranja. Pritisnite
Redial/Pause (Ponovno biranje/pauza)
koliko god puta želite za duže pauze.
Period žurnala
Unaprijed programiran vremenski period
između automatski ispisanih izvještaja
faks žurnala. Možete zahtjevati ispis faks
žurnala, a da pri tom ne poremetite ciklus.
Pohrana faksova
Možete pohranjivati faksove u memoriju.
Popis pomoći
Ispis kompletne tablice izbornika koju
možete koristiti za programiranje svog
uređaja kad pri ruci nemate Korisnički
priručnik.
165
E
Popis postavki korisnika
Ispisani izvještaj koji pokazuje trenutne
postavke na uređaju.
Popis telefonskog indeksa
Popis imena i brojeva pohranjenih
u senzorskoj memoriji i memoriji brzog
biranja numeričkim redoslijedom.
Prekidanje zadatka
Prekida programirani ispis i čisti memoriju
uređaja.
Preostali poslovi
Možete provjeriti koji programirani faks
poslovi čekaju u memoriji i pojedinačno
prekidati poslove.
Pretraga
Elektronički, abecedni popis pohranjenih
senzorskih brojeva, brojeva brzog biranja
i grupnih brojeva.
Preuzimanje
Proces u kojem jedan faks uređaj poziva
drugi kako bi vratio faks poruke na čekanju.
Prihvat bez papira
Prima faksove u memoriju uređaja ako
uređaj ostane bez papira.
Prijenos
Proces slanja faksova preko telefonskih linija
iz vašeg uređaja na faks uređaj primatelja.
Prijenos u stvarnom vremenu
Ako je memorija puna, možete slati faksove
u stvarnom vremenu.
Privremene postavke
Možete birati određene opcije za svaki
faks prijenos i kopiju bez da mijenjate
zadane postavke.
Prosljeđivanje faksova
Šalje faks primljen u memoriju na drugi
unaprijed programiran broj faksa.
Puls
Način rotirajućeg biranja na telefonskoj liniji.
Rezolucija
Broj okomitih i vodoravnih linija po inču.
166
Ručno faksiranje
Kad podignete slušalicu vanjskog telefona
kako biste mogli čuti odgovor faks uređaja
koji prima Start i početi s prijenosom.
Senzorske tipke
Tipke na kontrolnoj ploči uređaja gdje
možete pohranjivati brojeve radi
jednostavnog biranja. Možete pohraniti
drugi broj na svakoj tipki ako zajedno
pritisnete Shift i senzorsku tipku.
Serijski prijenos
Zbog ove značajke koja smanjuje trošak,
svi odgođeni faksovi prema istom broju
faksa bit će poslani kao jedan prijenos.
Skeniranje
Proces slanja elektroničke slike s pisanog
dokumenta u računalo.
Slijedno slanje
Mogućnost slanja iste faks poruke na više
lokacija.
Stacionarni ID
Pohranjena informacija koja se pojavljuje
na vrhu faksiranih stranica. Uključuje ime
i broj faksa pošiljatelja.
TAD (telefonski govorni automat)
Možete spojiti eksterni TAD sa svojim
uređajom.
Ton
Način biranja na telefonskoj liniji
namjenjenoj za digitalne telefone.
Tonovi faksa
Signali koje odašilju faks uređaji dok
prenose informacije tijekom slanja
i primanja.
Vrijeme F/T zvona
Vremenski rok u kojem Brother uređaj
dvaput zazvoni internim tonom (dok
je način prijama postavljen na Faks/Tel)
kako bi vas obavijestio da podignete
slušalicu jer je u pitanju govorni poziv.
F
Indeks
A
ADF (automatski ulagač dokumenata)
faksiranje ..............................................32
uporaba .................................................19
Apple® Macintosh®
Pogledajte Upute za upotrebu softvera
na CD-ROM-u.
Automatsko
ponovno biranje faksa ...........................52
primanje faksa ......................................40
detekcija faksa ...................................41
jednostavno primanje .........................41
B
Bežična mreža
Pogledajte Upute za upotrebu softvera
i Upute za podešavanje mreže
na CD-ROM-u.
Bežični telefon (koji nije proizvela
Brother tvrtka) ..........................................50
Biranje
automatsko ponovno biranje faksa .......52
brzo biranje ...........................................51
grupe (slijedno slanje) ...........................33
ograničavanje biranja ............................29
pauza ....................................................52
ručno .....................................................51
senzorsko biranje ..................................51
uporaba tipke za pretragu .....................51
Brzo biranje ..............................................52
brzo biranje
mijenjanje ...........................................53
podešavanje ......................................53
profil podešenog skeniranja ...............53
uporaba ..............................................51
grupno biranje
mijenjanje ...........................................53
podešavanje grupe
za slijedno slanje ...............................54
mijenjanje ..............................................53
podešavanje .........................................53
pretraga ................................................51
F
senzorsko biranje
mijenjanje .......................................... 53
podešavanje ...................................... 52
profil podešenog skeniranja .............. 52
uporaba ............................................. 51
slijedno slanje ....................................... 33
uporaba grupa ................................... 33
uporaba ................................................ 51
C
ControlCenter2 (za Macintosh®)
Pogledajte Upute za upotrebu softvera
na CD-ROM-u.
ControlCenter3 (za Windows®)
Pogledajte Upute za upotrebu softvera
na CD-ROM-u.
Č
Čišćenje
jedinica bubnja ................................... 121
korona žica ......................................... 119
prozor laserkog skenera ..................... 117
staklo skenera .................................... 116
D
Daljinsko podešavanje
Pogledajte Upute za upotrebu softvera
na CD-ROM-u.
Daljinsko pronalaženje ............................ 59
komande .............................................. 61
primanje vaših faksova ......................... 60
pristupni kod ......................................... 59
Dokument
kako staviti ..................................... 19, 20
zastoj .................................................. 110
Dvojni pristup ........................................... 36
E
Eksterni telefon, spajanje ........................ 48
Ekvilizacija ............................................. 103
167
F
F
I
Faks, samostalan
primanje
interferencija telefonske linije ...........103
jednostavno primanje .........................41
odgoda zvona, postavka ....................41
pečat na primljenom faksu .................42
pretraživanje sa udaljene
lokacije ........................................ 60, 61
preuzimanje primanjem ......................62
prosljeđivanje faksa ...........................61
sa internog telefona .................... 48, 50
slijedno preuzimanje ..........................63
smanjenje da odgovara papiru ...........42
slanje .............................................. 21, 32
inozemstvo .........................................37
interferencija telefonske linije ...........103
iz ADF-a .............................................32
iz memorije (dvojni pristup) ................36
kontrast ..............................................35
odgođeni faks .....................................37
odgođeni serijski prijenos ...................37
otkazivanje iz memorije ......................38
prijenos preuzimanja ..........................63
rezolucija ............................................36
ručno ..................................................38
sa stakla skenera ...............................32
slijedno slanje ....................................33
stvarno vrijeme prijenosa ...................36
Faksiranje putem računala
Pogledajte Upute za upotrebu softvera
na CD-ROM-u.
Fax/Tel način rada
jednostavno primanje ............................41
kod za odgovor na telefon .............. 48, 50
kod za primanje faksa .................... 48, 50
odgoda zvona .......................................41
odgovaranje na interne telefone .... 48, 50
primanje faksova ...................................48
vrijeme F/T zvona
(dvostruko zvonjenje) ............................41
Informacije o uređaju
broj stranica ........................................ 129
provjera preostalog vremena uporabe
jedinice bubnja ................................... 129
Interni telefon, uporaba ...............48, 49, 50
Ispis
faks iz memorije ................................... 43
izvještaji ................................................ 66
Job Cancel (Poništi) tipke ....................... 8
kvaliteta .......................................... 93, 97
pokretački programi ............................ 155
poteškoće ....................................... 89, 92
rezolucija ............................................ 155
Secure (Sigurno) tipka ............................ 8
specifikacije ........................................ 155
Tipke ....................................................... 8
zastoj papira ....................................... 111
Ispisivanje
Pogledajte Upute za upotrebu softvera
na CD-ROM-u.
Izvještaji ............................................. 65, 66
Faks žurnal ........................................... 65
period žurnala ................................... 65
Fax Journal ........................................... 66
Help List ............................................... 66
kako napraviti ispis ............................... 66
Network Config ..................................... 66
provjera prenosa .................................. 65
Tel Index List ........................................ 66
User Settings ........................................ 66
G
Grupe za slijedno slanje ...........................54
168
J
Jačina, postavke
dojavljivač ............................................. 22
zvonjenje .............................................. 22
zvucnik ................................................. 22
Jedinica bubnja
čišćenje ...................................... 119, 121
provjera (preostalo
vrijeme uporabe) ................................ 129
zamjena .............................................. 126
Job Cancel (Poništi) tipke .......................... 8
K
Kodovi faksa
kod daljinskog pristupa .........................59
Kodovi za faks
kod za odgovor na telefon ............. 48, 50
kod za primanje faksa .................... 48, 50
mijenjanje ....................................... 50, 59
Kopija
bez memorije ........................................73
kvaliteta .................................................71
N u 1 (prijelom stranice) ........................72
sortiranje (samo za ADF) ......................71
uporaba ADF-a .....................................71
uporaba stakla skenera ........................72
Kopiranje
jedna kopija ...........................................68
kontrast .......................................... 68, 72
povećaj/smanji tipka .............................69
tipke ................................................. 8, 69
trenutne postavke .................................69
unos načina za kopiranje ......................68
više kopija .............................................68
Kuverte ....................................9, 14, 15, 17
kako staviti ............................................11
Kvaliteta
ispisivanje ...................................... 93, 97
kopiranja ...............................................71
L
LCD (displej s tekućim kristalima) ..........131
Help List ................................................66
kontrast .................................................23
LCD (liquid crystal display) ........................8
M
Macintosh®
Pogledajte Upute za upotrebu softvera
na CD-ROM-u.
Memorija
pohrana ...............................................131
Mreža
faksiranje
Pogledajte Upute za upotrebu softvera
na CD-ROM-u.
ispisivanje
Pogledajte Upute za podešavanje mreže
na CD-ROM-u.
skeniranje
Pogledajte Upute za upotrebu softvera
na CD-ROM-u.
F
N
N u 1 (prijelom stranice) .......................... 72
Način rada, unošenje
faks ....................................................... 32
kopiranje ............................................... 68
scan ........................................................ 8
Naljepnice ....................................14, 15, 18
Naslovnica ............................................... 34
forma ispisa .......................................... 35
komentari korisnika .............................. 34
samo za naredni faks ........................... 34
za sve faksove ..................................... 35
Nestanak struje ..................................... 131
O
Odgoda zvona, postavka ......................... 41
Odgođeni serijski prijenos ....................... 37
Održavanje, redovito ............................. 115
provjera preostalog vremena uporabe
jedinice bubnja ................................... 129
zamjena
jedinica bubnja ................................ 126
toner uložak ..................................... 123
Ograničeni korisnici ................................. 26
Otkazivanje
faks zadaci u memoriji .......................... 38
opcije daljinskog faksa ......................... 58
slijedno slanje u procesu ...................... 33
zadaci čekaju ponovno biranje ............. 38
zadatka ispisa ........................................ 8
169
P
R
Pakiranje i transport uređaja ..................130
PaperPort™ 11SE sa OCR
Pogledajte Upute za upotrebu softvera na
CD-ROM-u i Pomoć u PaperPort™ 11SE
aplikaciji za pristup pomoćnom-vodiču.
Papir ................................................ 14, 150
kako staviti ..............................................9
kapacitet ladice .....................................15
preporučeni ...........................................14
tip ................................................... 15, 21
veličina ..................................................15
veličina dokumenta .................... 153, 154
veličina papira .....................................151
zastoj ...................................................111
POMOĆ ...................................................66
LCD poruke .........................................131
popis pomoći .........................................66
Tablica izbornika ........................ 131, 133
uporaba tipki izbornika ........................131
Pohrana faksa ..........................................56
isključivanje ...........................................58
ispis iz memorije ...................................43
uključivanje ...........................................56
Poruke o nestanku memorije .... 38, 73, 107
Poruke o pogrešci na LCD-u ..................104
Comm. Error .......................................104
Init Unable XX .....................................106
No Paper .............................................106
Not Registered ......................................51
Out of Memory ....................................107
Print Unable XX ..................................107
Scan Unable XX ..................................108
Potrošni materijali ..................................123
Povećaj/smanji tipka ................................69
Pregled kontrolne ploče .............................6
Preuzimanje
preuzimanje primanjem .........................62
prijenos preuzimanja .............................63
slijedno preuzimanje .............................63
Prijelom stranice (N u 1) ..........................72
Programiranje vašeg uređaja .................131
Prosljeđivanje faksa
mijenjanje sa daljine ....................... 60, 61
programiranje broja ...............................56
Prozirnica .......................................... 10, 14
Redial/Pause (Ponovno
biranje/pauza) tipka ................................. 52
Resolution (Rezolucija) tipka ............... 8, 36
Rezolucija
faks (standardna, fina,
superfina, foto) ............................. 36, 151
ispis .................................................... 155
kopiranje ............................................. 153
postavke za naredni faks ...................... 36
skeniranje ........................................... 154
Rješavanje problema ............................... 89
ako imate poteškoće s
dolaznim pozivima ............................. 91
ispisivanjem ................................. 89, 92
kvalitetom ispisa .......................... 93, 97
kvalitetom kopiranja .......................... 91
mrežom ............................................. 94
rukovanjem s papirom ....................... 93
telefonskom linijom .......................... 103
ako imate poteškoće sa
skeniranjem ....................................... 92
softverom .......................................... 93
poruke o održavanju na LCD-u .......... 104
poruke o pogrešci na LCD-u .............. 104
zastoj dokumenta ............................... 110
zastoj papira ....................................... 111
Ručno
biranje ................................................... 51
prijenos ................................................. 38
primanje ................................................ 40
170
S
Search/Speed Dial
(Traži/Brzo biranje) tipka ................... 51, 54
Secure (Sigurno) tipka ............................... 8
Senzorsko biranje
mijenjanje ............................................. 53
podešavanje ......................................... 52
uporaba ................................................ 51
Serijski broj
kako pronaći Pogledaj ispod prednjeg
poklopca
Sigurnosne upute .................................... 86
Sigurnost
ograničavanje biranja ............................29
Secure (Sigurno) tipka ............................8
sigurnosne funkcije zaključavanja
javni korisnik ......................................26
lozinka administratora ........................25
ograničeni korisnici ............................26
zaključavanje postavki ..........................28
Sivi tonovi ...............................................165
Skeniranje
Pogledajte Upute za upotrebu softvera
na CD-ROM-u.
Slijedno slanje ..........................................33
otkazivanje ............................................33
podešavanje grupa za ..........................54
Smanjenje
dolazni faksovi ......................................42
Smanjivanje
kopija ....................................................69
Sortiranje ..................................................71
Spajanje
eksterni TAD (telefonska sekretarica) ...46
eksterni telefon .....................................48
Staklo skenera
faksiranje ..............................................32
uporaba .................................................20
U
Ušteda tonera .......................................... 23
V
Višelinijski priključci (PBX) ...................... 47
Vrijeme mirovanja .................................... 23
W
F
Windows®
Pogledajte Upute za upotrebu softvera
na CD-ROM-u.
Z
Zaključavanje funkcija ............................. 25
Zamjena
jedinica bubnja ................................... 126
toner uložak ........................................ 123
Zastoji
dokument ........................................... 110
papir ................................................... 111
T
TAD (telefonski govorni automat),
eksterni ....................................................40
snimanje poruke ...................................47
spajanje ................................................46
Tablica izbornika ........................... 131, 133
uporaba tipki izbornika ........................131
Teks, unos .............................................146
Tel/R tipka ..................................................8
Telefonska linija
interferencija .......................................103
poteškoće .............................................90
priključci ................................................46
višelinijska (PBX) ..................................47
Telefonska sekretarica (TAD)
spajanje ................................................46
Toner uložak, zamjena ...........................123
Transport uređaja ...................................130
Trenutne postavke za kopiranje ...............69
171
172
Ovaj uređaj je odobren za korištenje samo u zemlji kupovine, lokalne Brother tvrtke ili drugi dobavljači podržat
će samo one uređaje koji su kupljeni u njihovim zemljama.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
11 632 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content