close

Enter

Log in using OpenID

BOSNA I HERCEGOVINA: DOPUNSKO PISMO NAMJERE; 23

embedDownload
BOSNA I HERCEGOVINA: DOPUNSKO PISMO NAMJERE
Sarajevo i Banja Luka, Bosna i Hercegovina
23. aprila/travnja 2013.
Gđa. Christine Lagarde
Direktor
Međunarodni monetarni fond
Washington, D.C. 20431
Poštovana gospođo Lagarde:
1.
Stand-by aranžman (SBA) za Bosnu i Hercegovinu (BiH) koji je Izvršni odbor
Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) odobrio u septembru/rujnu 2012. godine i dalje
nam pruža vrijedan okvir za naše ekonomske politike. Ostajemo predani provedbi politika
koje su iznesene u našem Pismu namjere od 11. septembra/rujna 2012, kao i u dopunskom
Pismu namjere od 6. decembra/prosinca 2012. Ovo dopunsko Pismo namjere pruža
informacije o našim naporima i postignućima nakon završetka prvog pregleda provedbe
aranžmana u decembru/prosincu 2012, kao i o dodatnim mjerama koje planiramo provesti
tokom 2013. godine da bismo osigurali postizanje ciljeva SBA.
2.
Opća ekonomska situacija je i dalje teška. Nakon dvije godine skromnog oporavka,
procjenjuje se da je realni BDP pao tokom 2012. godine za blizu 1 posto. Obzirom da su
izgledi za Evropu i dalje slabi i da je prostor za domaće stimulacije ograničen, za 2013.
godinu je projiciran skroman rast: očekujemo da će stopa rasta u BiH ostati ispod 1 posto
tokom ove godine. Inflacija je, međutim, i dalje pod kontrolom na blizu 2 posto, uprkos
većim cijenama hrane i energije, uz nisku baznu stopu inflacije od oko pola postotka.
Očekuje se da će inflacija ostati niska tokom 2013. Nezaposlenost je, međutim, veoma
visoka, što predstavlja veliki razlog za zabrinutost.
Provedba programa
3.
Naše politike su na dobrom putu ka ispunjavanju ciljeva programa. Svi kvantitativni
kriteriji izvršenja planirani za kraj decembra/prosinca 2012. u vezi budžetskog bilansa
Institucija BiH, Vlade Federacije i Vlade Republike Srpske su ispunjeni uz više nego
dovoljno prostora. Obzirom da je ukupna naplata prihoda bila malo ispod projiciranog nivoa,
ovaj ishod je odraz naših kontinuiranih napora da ograničimo javnu potrošnju. U skladu s
tim, nismo ugovorili niti garantirali nikakvo novo nekoncesionalno kratkoročno vanjsko
zaduženje, niti smo akumulirali vanjske neizmirene obaveze kako do kraja
decembra/prosinca 2012. tako niti u prvom kvartalu 2013. Međutim, suočavamo se sa
značajnim poteškoćama u praćenju kriterija izvršenja u pogledu neakumuliranja unutrašnjih
neizmirenih obaveza zbog slabosti i kašnjenja u izvještavanju sa nižih nivoa vlasti. Iako
2
možemo reći da u period do kraja decembra/prosinca 2012. nije došlo do povećanja
unutrašnjih neizmirenih obaveza ni na nivou Institucija BiH niti na nivou Vlada Republike
Srpske i Federacije, prikupljanje podataka za niže nivoe vlasti, vanbudžetske fondove i JP
“Putevi RS”, JP “Ceste FBiH”, JP “Autoputevi RS” i JP “Autoceste FBiH” zaključno sa
krajem 2012. godine je još uvijek u toku. Ovaj proces vrlo često uključuje provjeru bilansa
stanja i finansijskih izvještaja—što komplicira činjenica da za to nema dovoljan broj
educiranih uposlenika—i ne očekuje se da će ovaj proces biti završen prije kraja
maja/svibnja. Ubuduće, da bi izbjegli ova kašnjenja, tražimo modifikaciju ovog kriterija
izvršenja tako da se ovaj kriterij izvršenja primjenjuju samo na Vladu Federacije i Vladu
Republike Srpske, i na Institucije BiH. Kako smo i dalje posvećeni osiguravanju integriteta
naših javnih finansija, željeli bismo također postaviti indikativne ciljeve za promjene
ukupnog iznosa “ostalih obaveza” za generalne vlade Federacije i Republike Srpske, za koje
se informacije mogu direktno izvesti iz našeg harmoniziranog obrasca za izvještavanje. Pored
toga, tražit ćemo dodatnu tehničku pomoć od MMF-a da bi nam pomogli u unapređenju
izvještavanja sa nižih nivoa vlasti.
4.
Ostvaren je dobar napredak u pravcu fiskalne konsolidacije. Iako će konačni podaci
za generalnu vladu zaključno sa krajem 2012. biti na raspolaganju tek u narednim mjesecima,
na osnovu do sada raspoloživih podataka sigurni smo da je ukupni deficit ispod našeg cilja
od 3 posto BDP-a. Raspoloživi podaci također sugeriraju da je indikativni cilj za bilans
generalne vlade—koji isključuje projekte koji se finansiraju sredstvima iz inostranstva—
također vjerovatno ispunjen. Fiskalna konsolidacija će se nastaviti u 2013. godini, a budžeti
za 2013. godinu koji su usvojeni u decembru/prosincu su u skladu sa daljnjim smanjenjem
ukupnog deficita na 2 posto BDP-a.
5.
Također smo postigli kontinuiran napredak u ostvarenju naših ciljeva strukturalnih
reformi. I dalje se pridržavamo režima valutnog odbora i nismo uvodili nova specijalna
odnosno prava na penzionisanje pod povoljnijim uvjetima—što su kontinuirane strukturalne
odrednice—a većina strukturalnih odrednica planiranih za kraj decembra/prosinca 2012. je
ispoštovana, iako u nekoliko slučajeva uz određeno kašnjenje dok neke još uvjek čekaju na
usvajanje od strane parlamenata. Ova kašnjenja su uglavnom rezultat toga što je u
slučajevima gdje je bilo potrebno odobrenje parlamenta to trajalo duže nego što se očekivalo,
što je djelimično odraz velikog broja zakona koji su bili na dnevnom redu i potrebe da se
provede odgovarajući proces konsultacija. Konkretnije:

Konsolidirani finansijski izvještaji generalne vlade zaključno sa krajem
septembra/rujna 2012. su objavljeni na internet stranici Institucija BiH i očekujemo da
ćemo finansijske izvještaje zaključno sa krajem decembra/prosinca 2012. objaviti u
maju/svibnju 2013.;

Revizija korisnika boračkih prava se nastavlja, a rezultate ovih revizija zaključno sa
krajem 2012. su objavila oba entiteta;
3

Izvršena je isplata neizmirenih obaveza prema otpuštenim vojnicima čija su prava
ukinuta na nivou države u maju/svibnju 2012;

Da bi se olakšala saradnja sa supervizorima stranih banaka, zakon o Agenciji za
bankarstvo je izmjenjen u Federaciji da bi se tretman povjerljivih informacija uskladio
sa praksom u EU, i očekuje se da će ovaj proces u Republici Srpskoj biti završen do
kraja juna/lipnja 2013.;

Da bi se ojačao okvir za rješavanje problema u bankama, amandmani na zakone o
bankama u oba entiteta kako bi se trajanje privremene uprave ograničilo na godinu
dana uz mogućnost produženja za šest mjeseci su dostavljeni parlamentima. Usvajanje
od strane parlamenata se očekuje do kraja juna/lipnja 2013.;

Zakon o finansiranju Institucija BiH je izmjenjen i dopunjen da bi se osiguralo
kontinuirano servisiranje vanjskog duga bez obzira na situaciju sa usvajanjem budžeta
i da bi se od Institucija i ministarstava BiH zahtijevalo da osiguraju da dostatna
sredstva budu na raspolaganju na odgovarajućim računima kod Centralne banke Bosne
i Hercegovine (CBBiH) za potrebe servisiranja vanjskog duga.

Ministarstvo finansija i trezora BiH, Ministarstvo finansija Federacije BiH,
Ministarstvo finansija Republike Srpske, Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje
i CBBiH su potpisali Memorandum o razumijevanju kojim se regulira povlačenje od i
servisiranje svih obaveza prema MMF-u. Ovaj memorandum konkretno navodi da će
sva povlačenja u sklopu SBA, CBBiH konvertovati u domaću valutu i deponovati na
podračune entiteta kod CBBiH, i daje CBBiH trajni nalog za izvršenje plaćanja
obaveza prema MMF-u prilikom njihovog dospijeća, korištenjem računa koji je
određen za plaćanja MMF-u i računa UINO koji su određeni za servisiranje duga.

Novi zakon o penzijama ostvarenim pod povoljnijim uvjetima je usvojen u Federaciji
(prethodna mjera za ovaj pregled). Ovaj zakon sada pruža sveobuhvatan sistem koji je
finansijski održiv i socijalno pravičan. Novi zakon osigurava razdvajanje dijela penzije
koji je ostvaren po osnovu uplate doprinosa od dijela koji je ostvaren pod povoljnijim
uvjetima: obaveza fonda PIO jeste da pokrije samo onaj dio penzije koji je ostvaren po
osnovu godina staža, starosti, i uplate doprinosa, dok se dodatni dio koji je ostvaren po
osnovu službe u oružanim snagama plaća iz budžeta Vlade. Novim zakonom su
također usklađeni različiti nivoi penzija ostvarenih pod povoljnijim uvjetima među
sličnim grupama i, što je još važnije, njime je znatno smanjen prosječni iznos penzije
ostvarene pod povoljnijim uvjetima, čime je on postao daleko bliži prosječnom iznosu
penzije ostvarene po osnovu uplate doprinosa. Štaviše, novim zakonom se uvode
značajni penali za raniji odlazak u penziju. Kako ove promjene osiguravaju da će
troškovi za budžet ostati znatno unutar maksimalnog okvira od 197 miliona KM,
izmjenama je dozvoljeno povećanje broja korisnika s ciljem osiguravanja pravičnog
postupanja prema starijim borcima i borcima s invaliditetom. Novi zakon nadalje
4
predviđa da postojeći korisnici penzija ostvarenih pod povoljnijim uvjetima koji
prethodno nisu bili obuhvaćeni revizijom prava prođu kroz postupak ponovnog
izdavanja rješenja kako bi potvrdili da ispunjavaju uvjete u roku od četiri mjeseca od
dana stupanja na snagu novog zakona , te da nijedan zahtjev za ostvarivanje penzija
pod povoljnijim uvjetima neće biti primljen nakon 01. decembra/prosinca 2013.
godine (osim onih koji ispunjavaju uslove po članu 4.1 i 4.3 novog zakona). Nadalje,
nakon usvajanja ovog zakona neće se uvoditi nove kategorije povoljnijih penzija
(kontinuirana strukturalna odrednica). U budućnosti, novi zakon utvrđuje da će
povećanje nivoa davanja biti ispod stope inflacije mjerene indeksom potrošačkih
cijena da bi se postiglo dodatno približavanje prosječnom nivou penzija ostvarenih po
osnovu uplate doprinosa, dok će zakon također osigurati kontinuiranu upotrebu
obračunskog koeficijenta kako bi se garantiralo da iz budžeta finansirana isplata
penzija ostvarenih pod povoljnijim uvjetima neće premašiti iznos predviđen budžetom
centralne Vlade u konkretnoj godini.
Dalje reforme
6.
U Federaciji je izrađen nacrt sveobuhvatne strategije reforme penzionog sistema. Ova
strategija ima za cilj osiguravanje finansijske održivosti penzionog sistema, između ostalog
putem podizanja starosne granice za penzionisanje, povećanja broja obveznika doprinosa, te
destimuliranja prijevremeng penzionisanja. O nacrtu strategije trenutno se vode rasprave sa
zainteresiranim stranama i očekuje se da će biti završen i proslijeđen u parlamentarnu
proceduru—uz uključivanje akcionog plana—do kraja maja/svibnja 2013. godine.
7.
U Republici Srpskoj usvojen je novi Zakon o budžetskom sistemu, kojim su uvedene
kaznene klauzule za preuzimanje obaveza koje premašuju nivo izdvajanja iz budžeta. U
Federaciji je također u toku izrada novog zakona o budžetima uz tehničku pomoć MMF-a.
Prednacrt ovog zakona razmotren je sa osobljem MMF-a i ažurirat ćemo nacrt u skladu sa
preporukama osoblja MMF-a, posebno s ciljem: (i) jačanja procesa konsultacija i
koordinacije između različitih nivoa vlasti; (ii) unapređenja procesa planiranja budžeta u
srednjoročnom periodu; (iii) osiguravanja da finansijski planovi i rezultati javnih preduzeća i
vanbudžetskih fondova budu uključeni u vidu aneksa na dokumente godišnjeg budžeta; (iv)
unapređenja postupaka upravljanja novčanim sredstvima; i (v) jačanja odredbi o internoj i
vanjskoj reviziji. Budući da će ovo zahtijevati više vremena, očekujemo da će novi zakon biti
usvojen do kraja maja/svibnja 2013. godine (prvobitno je ovo bila strukturalna odrednica za
kraj marta/ožujka). Ministarstvo finansija Federacije također će proširiti svoju jedinicu za
konsolidaciju i tražiti dodatnu pomoć za obučavanje svog i osoblja na nižim nivoima vlasti.
Ministarstvo će također tražiti dalju tehničku pomoć od MMF-a koja će imati za cilj jačanje
upravljanja novčanim sredstvima.
5
8.
Postižemo napredak u jačanju koordinacije u oblasti poreske uprave. Upravni odbor
UINO odobrio je nove koeficijente za raspodjelu prihoda od indirektnih poreza u
martu/ožujku i nastaviće to raditi na kvartalnoj osnovi, u skladu sa postojećim zakonskim
propisima i procedurama. Obezbijedit ćemo rad Jedinice za krajnju potrošnju pri UO UINO
popunjavajući je kadrovski predstavnicima iz oba entiteta do kraja maja/svibnja 2013.
Upravni odbor također će odobriti reorganizaciju UINO putem izmjena i dopuna Pravilnika o
unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji UINO BiH u cilju usmjeravanja resursa UINO —
unutar postojećeg budžetskog okvira i postojećeg broja uposlenih u Upravi—u Odsjek za
kontrolu velikih poreskih obveznika i uspostaviti jedinice za strategiju i analizu rizika, od
kojih će se ova posljednja usredotočiti i na otkrivanje i koordinaciju aktivnosti na
sprečavanju prevara u oblasti PDV-a. Četiri poreske uprave (UINO, PU FBiH, PU RS i PU
BD) očekuju da će, kao što je planirano, potpisati Memorandum o razumijevanju o razmjeni
informacija o poreskim obveznicima do kraja maja/ svibnja. Razmjena informacija o
evidenciji poreskih obveznika počet će u narednim mjesecima i bit će sveobuhvatna,
neometana i automatska. Konkretno, PU FBiH, PU RS i PU BD imat će međusobno stalni
pristup podacima o porezu na dohodak i dobit i socijalnim doprinosima u svakoj od uprava,
kao i pristup podacima UINO o PDV-u, akcizama i carinama. S druge strane, inspektori
UINO imat će stalni pristup podacima o poreskim obveznicima koji se vode kod PU FBiH,
PU RS i PU BD u svrhu obavljanja nadzora nakon provedene procedure PDV-a i carinjenja.
9.
Trenutno se ulažu veliki napori s ciljem unapređenja finansijske sigurnosti Fonda
zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. Osnovica za naplatu doprinosa je proširena kako
bi bili obuhvaćeni i poljoprivrednici i ugovori o djelu, a transfer iz budžeta je povećan.
Također, dalji napori će se uložiti u cilju naplate neizmirenih dugovanja po osnovu
doprinosa. Da bismo ograničili potrošnju na zdravstvenu zaštitu, izvršićemo usklađivanje
mreže domova zdravlja i njihovog osoblja sa Strategijom primarne zdravstvene zaštite za
2013. godinu. Pored toga: (i) smanjit ćemo ukupne izdatke za plaće Fonda zdravstvenog
osiguranja za približno 2,5 miliona KM u 2013. godini; (ii) smanjit ćemo nivo naknade za
bolovanje kod bolovanja dužih od 30 dana za 10 posto; (iii) smanjit ćemo obuhvat liste
lijekova i ortopedskih pomagala pokrivenih osiguranjem; i (iv) smanjit ćemo pokriće
troškova liječenja van Republike Srpske.
10.
U finansijskom sektoru, kako bismo dalje jačali našu pripravnost za krizu i planove
za nepredviđene okolnosti, CBBiH i agencije za bankarstvo su potpisale zajednički
Memorandum o razumijevanju u martu/ožujku, kojim će se formalizirati postupci testiranja
na stres. Proces identificiranja finansijskih institucija koje se smatraju sistemski važnima
također je gotovo završen. Spisak sistemski važnih banaka poslužit će kao platforma za
pažljivije praćenje kretanja u finansijskom sektoru i razgovor o mogućim rizicima. Izmjene i
dopune zakona kojim se uređuje rad Agencije za osiguranje depozita pripremljene su u
skladu sa preporukama Fonda i dostavljene su parlamentu. Utvrdit ćemo dalje korake na
jačanju naše pripravnosti za krizu, kao i korake na poboljšanju okvira za rješavanje
nekvalitetnih kredita poslije tehničke pomoći od MMF-a. S ciljem ažuriranja i usklađivanja
našeg pravnog i regulatornog okvira u oblasti bankarstva sa zakonodavstvom EU, oba
6
entiteta, tj. entitetska Ministarstva finansija i Agencije za bankarstvo, i Agencija za
osiguranje depozita koordinirat će svoj rad i poduzeti neophodne korake, uz pomoć MMF-a,
na izradi novih zakona o kreditnim institucijama do sredine 2014. godine.
11.
Sa visokom nezaposlenošću, a posebno nezaposlenošću mladih, što je veliki razlog
za zabrinutost, prepoznajemo potrebu da se Bosna i Hercegovina učini privlačnijom
lokacijom za ulaganje i otvaranje novih radnih mjesta. Već pripremamo jednošalterski proces
registracije poslovnih subjekata u Republici Srpskoj i novi Zakon o privrednim društvima u
Federaciji kako bismo olakšali proces pokretanja poslovnih subjekata i njihovog poslovanja.
Također smo započeli proces konsultacija sa sindikatima i organizacijama poslodavaca s
ciljem preispitivanja radnog zakonodavstva kako bismo povećali mogućnost otvaranja novih
radnih mjesta. Očekujemo da će, u tom smislu, novi zakoni o radu u Federaciji i Republici
Srpskoj biti usvojeni do kraja 2013. godine. Postigli smo napredak u izmjenama i dopunama
naših pravila i procedura vezanih za sigurnost hrane i životinja s ciljem njihovog
usklađivanja za zahtjevima EU i očekujemo da će ovaj proces biti završen u narednim
mjesecima kako bismo izbjegli poremećaj izvoza poljoprivrednih proizvoda u susjedne
zemlje koje ulaze u EU.
Modaliteti programa
12.
Vjerujemo da naš ekonomski program ustrajava na pravom putu usprkos otežanom
okruženju i da su naše politike definirane u Pismu namjere od 11. septembra/rujna 2012.
godine, dopunjene politikama koje su definirane u Dopunskom pismu namjere od 6.
decembra/prosinca 2012. godine i ovom dopunskom pismu adekvatne za postizanje ciljeva
našeg programa. Spremni smo, međutim, poduzeti sve dodatne mjere koje mogu biti
potrebne za postizanje ciljeva našeg ekonomskog programa. Konsultirat ćemo se sa MMFom oko usvajanja dodatnih mjera i politika, kao i prije bilo kakve izmjene politika koje su
sadržane u našem ekonomskom programu, u skladu sa politikom MMF-a u pogledu takvih
konsultacija. I dalje ćemo osoblju MMF-a dostavljati informacije neophodne za ocjenu
napretka u provedbi našeg programa i održavat ćemo intenzivan dijalog o politikama sa
osobljem MMF-a.
13.
Obzirom da je razmatranje drugog pregleda neznatno odgođeno kako bi se provela
prethodna mjera, tražimo od Izvršnog odbora da odobri odustajanje od primjene kriterija
izvršenja postavljenih za kraj juna/lipnja 2013. koji se odnose na donju granicu neto
zaduživanja (fiskalni bilansi) i na gornju granicu za akumuliranje unutrašnjih neizmirenih
obaveza za koje podaci još uvijek nisu raspoloživi i za koje ne postoji dokaz da nisu bili
ispunjeni. Također tražimo od Izvršnog odbora MMF-a da odobri modifikaciju kriterija
izvršenja koji se odnosi na neakumuliranje unutrašnjih neizmirenih obaveza za kraj
marta/ožujka 2013 i dalje tako da se isti primjenjuje samo na centralne vlade Federacije BiH,
Republike Srpske i Institucije BiH, dok bi se indikativni ciljevi postavili za generalne vlade
Federacije i Republike Srpske za promjene ukupnog iznosa ostalih obaveza. Nadalje tražimo
7
od Izvršnog odbora da zaključi drugi pregled provedbe SBA i odobri treće povlačenje u
sklopu aranžmana u iznosu od 33,82 miliona SDR.
14.
Ovlašćujemo MMF da objavi ovo Pismo namjere sa njegovim prilozima, kao i
izvještaj osoblja koji je s njim u vezi, na web stranici MMF-a nakon što Izvršni odbor MMFa razmotri naš zahtjev.
Vjekoslav Bevanda
Predsjedavajući
Vijeće ministara
Bosne i Hercegovine
Nermin Nikšić
Premijer
Federacija Bosna i
Hercegovina
Željka Cvijanović
Premijer
Republika Srpska
Nikola Špirić
Ministar finansija
i trezora
Bosna i Hercegovina
Ante Krajina
Ministar finansija
Federacija Bosne i
Hercegovine
Zoran Tegeltija
Ministar finansija
Republika Srpska
Kemal Kozarić
Guverner
Centralna banka Bosne i Hercegovine
Tabela 1. Bosna i Hercegovina: Kvantitativni kriteriji izvršenja i indikativni ciljevi prema SBA 2012–14, za period 2012-13.
(Kumulativni tok od kraja prethodne godine; u milionima KM)
2012
kraj septembar
EBS/12/120
stvarni podaci
kraj decembra
EBS/12/120
preliminarni
kraj marta
2013
kraj juna
kraj sept.
EBS/12/161
kraj dec.
Kriterij izvršenja
Donja granica za iznos neto kredita za 1/
Institucije BiH
Federaciju - centralna vlada
RS - centralna vlada
10.7
180.4
57.8
47.6
146.8
88.4
-38.2
44.0
-77.7
47.9
74.8
-33.0
-15.0
0.0
10.0
-15.0
60.0
10.0
-20.0
120.0
30.0
-25.0
179.0
120.0
Gornja granica za ugovaranje i garantovanje novog nekoncesionog kratkoročnog vanjskog duga od strane
Institucija BiH
Federacije - generalna vlada
RS - generalna vlada
CBBiH
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Gornja granica za akumulirani iznos unutrašnjih neizmirenih obaveza za 2/
Institucije BiH
Federaciju - generalna vlada
RS - generalna vlada
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
413.0
48.4
-237.6
-185.0
-50.9
-24.6
-97.1
-17.1
…
…
…
…
…
…
16.9
81.2
100.0
160.0
100.0
160.0
100.0
160.0
100.0
160.0
Gornja granica za akumulirani iznos unutrašnjih neizmirenih obaveza za 3/
Institucije BiH
Federaciju - centralna vlada
RS - centralna vlada
Gornja granica za akumulirani iznos neizmirenih obaveza po osnovu vanjskih plaćanja za 4/
Institucije BiH
Federacija - generalna vlada
RS - generalna vlada
CBBiH
Indikativni cilj
Donja granica za neto zaduživanje generalne vlade BiH 1/
Gornja granica za promjene ukupnog iznosa "ostalih obaveza" 3/
Federacija - generalna vlada
RS - generalna vlada
1/ Isključujući projekte finansirane iz inostranstva kako je definisano u TMoR.
2/ Vlasti su tražile izmjenu ovih kriterija izvršenja.
3/ Predloženi kriteriji izvršenja i inikativni ciljevi , počev od kraja-marta/ožujka 2013. godine
4/ Kontinuirano.
Tabela 2. Bosna i Hercegovina: Strukturalni uvjeti
Mjere
Datum provjere
Status
Prethodne mjere da bi Odbor razmotrio prvi pregled
ispunjeno
1 Usvajanje na Parlamentarnoj skupštini BiH budžeta Institucija BiH za 2013, koji
uključuje dogovorene mjere
Strukturalne odrednice
1 Kontinuirano pridržavanje pravila valutnog odbora u skladu sa zakonom.
kontinuirano
ispunjeno
2 Uzdržati se od uvođenja novih prava na penzionisanje pod povoljnim ili posebnim
uvjetima.
kontinuirano
ispunjeno
3 Objaviti na web stranici institucija BiH kvartalne konsolidirane finans.izvještaje
generalne vlade u roku 6 sedmica.
kvartalno
ispunjeno u
septembru; nije
ispunjeno u
decembru
4 Provesti reviziju prava korisnika civilnih i ratnih naknada; objaviti rezultate revizije
(kvartalno u roku 4 sedmice nakon kraja svakog kvartala). (entiteti)
kvartalno
ispunjeno sa
kašnjenjem
5 Isplatiti obaveza akumulirane do maja/svibnja 2012. koje proizilaze iz odredbi o
pravu na povoljnije penzionisanje Zakona o službi u Oružanim snagama BiH.
kraj decembra 2012
ispunjeno
6 Izmijeniti Zakon o finansiranju institucija BiH da bi se garantiralo kontinuirano
servisiranje vanjskog duga u situaciji kada budžet nije usvojen.
kraj decembra 2012
ispunjeno sa
kašnjenjem
7 Izmijeniti zakon o bankama u FBiH da bi se prinudna uprava ograničila na godinu
dana uz mogućnost produženja za 6 mjeseci.
kraj decembra 2012
nije ispunjeno;
ponovo postavljeno
za kraj juna 2013
8 Izmijeniti zakon o bankama u RS da bi se prinudna uprava ograničila na godinu
dana uz mogućnost produženja za 6 mjeseci.
kraj decembra 2012
nije ispunjeno;
ponovo postavljeno
za kraj juna 2013
9 Izmjeniti pravne okvire koji se tiču tretmana povjerljivih informacija u FBiH i RS kako
bi se uskladili sa zahtjevima EU.
kraj decembra 2012
nije ispunjeno;
ponovo postavljeno
za kraj juna 2013
10 Potpisati memorandum o razumijevanju između Ministarstva finansija i trezora BiH,
Ministarstva finansija Federacije, Ministarstva finansija RS i CBBH kojim će se
regulirati povlačenja od i servisiranje svih obaveza prema MMF-u.
kraj decembra 2012
ispunjeno sa
kašnjenjem
11 Usvojiti novi zakon o budžetima u FBiH, s ciljem poboljšanja izvještavanja podataka i
jačanja kontrole nad nižim nivoima vlasti, vanbudžetskim fondovima, i javnim
preduzećima.
kraj marta 2013
nije ispunjeno;
ponovo postavljeno
za kraj juna 2013
12 Dostaviti Parl. skupštini BiH izmjenjeni zakon o Agenciji za osiguranje depozita koji
uređuje Agenciju kako je navedeno u stavu 28 Pisma namjere od 11.09.2012.
kraj marta 2013
ispunjeno
13 Potpisati Memorandum o razumijevanju između četiri poreske uprave (UIO, PUFBiH,
PU RS i DP Brčko Distrikta) o razmjeni podataka kako bi dodatno poboljšali
razmjenu podataka.
kraj maja 2013
14 Uspostaviti "jednošalterski"proces registracije preduzeća u RS.
kraj septembra 2013
15 Izmijeniti zakon u RS da bi se eliminirala zaštita neto plate uposlenih u javnom
sektoru
kraj decembra 2013
PRILOG 1. BOSNA I HERCEGOVINA:
DODATAK TEHNIČKOM MEMORANDUMU O RAZUMIJEVANJU U POGLEDU DEFINICIJA I
IZVJEŠTAVANJA U OKVIRU STAND-BY ARANŽMANA ZA PERIOD 2012-14
Tehnički memorandum o razumijevanju u pogledu definicija i izvještavanja u okviru Standby aranžmana za period 2012-14, od 11. 09. 2012. godine će ostati na snazi izuzev u slučaju
dole navedenih izmjena:
1. U odjeljku E, referenca na „generalna Vlada Federacije i Republike Srpske“ će biti
zamjenjena sa „centralna Vlada Federacije i Republike Srpske.“
2. Uvodi se novi odjeljak F koji glasi:
„F. Gornja granica za promjene ukupnog iznosa „ostalih obaveza“ za generalnu
Vladu Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske (indikativni cilj)“
Definicija
31. Indikativni cilj postavljen za gornju granicu za promjene ukupnog iznosa ostalih
obaveza podrazumijeva (i) gornju granicu u iznosu od 100 miliona KM za generalnu
Vladu Federacije Bosne i Hercegovine i (ii) gornju granicu u iznosu od 160 miliona KM
za generalnu Vladu Republike Srpske, za akumuliranje ostalih obaveza u odnosu na
stanje od 31. decembra/prosinca prethodne godine. Akumuliranje ostalih obaveza je
definisano kao zbir promjene u iznosu razlike između obračunatog i plaćenog (float) i
promjene u neizmirenim obavezama. Ovo može nastati na svim stavkama rashoda,
uključujući transfere pojedincima, servis duga, plate, penzije, plaćanja računa za struju, te
izdacima za materijal i usluge.
Primjena indikativnog cilja
32. Navedene gornje granica za promjene ukupnog iznosa ostalih obaveza primjenjue se
na obaveze generalne Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, kako je
gore definisano. Ovaj cilj se mjeri kvartalno na osnovu podataka na kraju kvartala. Na taj
način, ako na kraju bilo kog kvartala bilo koja od dvije vlade pređe gornju granicu za
promjene ukupnog iznosa ostalih obaveza u usporedbi sa stanjem obaveza te iste vlade na
dan 31. decembra/prosinca prethodne godine, ovaj indikativni cilj neće biti ispunjen.
33. Uslovi izvještavanja: Podaci o „ostalim obavezama“ za generalnu vladu će biti
sadržani u podacima generalne vlade o izvršenju, uključujući prihode, rashode i
11
finansiranje koje dostavljajuvljaju, na kvartalnoj osnovi, ministarstva finansija dva
entiteta u roku od šest sedmica po isteku svakog kvartala.“
3. Paragrafi 31, 32, 33 i 34 će postati paragrafi 34, 35, 36 i 37.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
378 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content