close

Enter

Log in using OpenID

BOSNA I HERCEGOVINA: DOPUNSKO PISMO NAMJERE

embedDownload
BOSNA I HERCEGOVINA: DOPUNSKO PISMO NAMJERE
Sarajevo i Banja Luka, Bosna i Hercegovina
09. oktobar/listopad 2013.
Gđa. Christine Lagarde
Direktor
Međunarodni monetarni fond
Washington, D.C. 20431
Poštovana gospođo Lagarde:
1.
Stand-By aranžman (SBA) za Bosnu i Hercegovinu (BiH) koji je u septembru/rujnu
2012. godine odobrio Izvršni odbor Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i dalje nam
pruža vrijedan okvir za naše ekonomske politike. Ostajemo predani provedbi politika koje su
iznesene u našem Pismu namjere od 11. septembra/rujna 2012., kao i u dopunskim Pismima
namjere od 6. decembra/prosinca 2012., 23. aprila/travnja 2013., i 12. juna/lipnja 2013. Ovo
dopunsko Pismo namjere pruža informacije o našim naporima i postignućima nakon
okončanja trećeg pregleda provedbe aranžmana u junu/lipnju 2013., kao i o dodatnim
mjerama koje planiramo provesti do kraja 2013. i u prvoj polovini 2014. godine da bismo
osigurali postizanje ciljeva SBA.
2.
Skromni oporavak s početka ove godine je zaživio, i industrijska proizvodnja i izvoz
bilježe snažan učinak. Stoga očekujemo rast naše ekonomije od skoro 1 posto tokom 2013.
godine, što je nešto više od prethodnih predviđanja. Inflacija je i dalje pod kontrolom na
nivou od oko 1 posto, i očekuje se da će ostati niska, odražavajući i dalje slabu domaću
potražnju. Zahvaljujući boljim prihodima po osnovu izvoza i stalnom prilivu doznaka iz
inostranstva, devizne rezerve rastu i dostigle su rekordan nivo u septembru 2013.
Provedba programa
3.
I dalje ostvarujemo napredak u ispunjavanju ciljeva našeg programa. Svi kvantitativni
kriteriji izvršenja postavljeni za kraj juna/lipnja 2013. u pogledu bilansa budžeta Institucija
BiH, Vlade Federacije BiH i Vlade Republike Srpske (RS) su ispunjeni uz više nego
dovoljno prostora (Tabela 1). Poreski prihodi su nešto manji, odražavajući slabu naplatu
bruto prihoda od indirektnih poreza, što je dodatno pogoršano povećanjem povrata PDV-a.
Uprkos tome, kontrola potrošnje nam je pomogla da ispunimo fiskalne ciljeve. Također
možemo izvjestiti da Institucije BiH, Vlada FBiH i Vlada RS nisu zabilježile porast
neizmirenih domaćih obaveza u periodu do kraja juna/lipnja 2013. Također nismo ugovarali
niti davali garancije za bilo kakav novi nekoncesioni kratkoročni vanjski dug, niti smo
2
akumulirali bilo kakve neizmirenih obaveze po osnovu vanjskih plaćanja u periodu do kraja
septembra/rujna 2013. Slično tome, indikativni cilj za neto pozajmljivanje generalne vlade
(isključujući strano finansiranje) koji je postavljen za kraj juna/lipnja 2013. je ispunjen, a
promjene u ukupnom iznosu ostalih obaveza generalne vlade u FBiH i RS su do kraja
juna/lipnja 2013. ostale na nivou koji je znatno ispod zadatih gornjih granica.
4.
Izgledi za ispunjavanje naših ciljeva budžetskog bilansa za kraj 2013, međutim, su
puni izazova, ali mi i dalje očekujemo da ćemo smanjiti ukupni deficit za BiH na 2 posto
BDP-a ove godine. Da bismo to postigli, morat ćemo hitno povećati naplatu poreza i postići
dogovor o raspodjeli dividendi od naše kompanije za distribuciju električne energije,
Elektroprenosa, uz održavanje stroge kontrole rashoda.
5.
Naplata indirektnih poreza koja je do sada bila ispod očekivanja, je uzrokovala da
ispunjavanje budžetskih ciljeva postavljenih za kraj godine bude poseban izazov za entitetske
vlade. U tom svjetlu kao i zbog činjenice da je naplata indirektnih poreza u velikoj mjeri van
kontrole entitetskih vlada, tražimo manju korekciju fiskalnih ciljeva postavljenih za kraj
godine kako bi ostvarili preraspodjelu fiskalnih ciljeva između Institucija BiH i entiteta.
Konkretno, tražimo da se kriterij izvršenja postavljen za kraj decembra/prosinca 2013. koji se
odnosi na donju granicu neto zaduživanja (isključujući projekte finansirane iz inostranstva)
smanji za 5 miliona KM za Federaciju i za 15 miliona KM za RS, jer je korekcija
koeficijenata raspodjele prihoda od indirektnih poreza negativno djelovala na RS, te da se
shodno tome donja granica za neto zaduživanje Institucija BiH poveća za 20 miliona KM.
Štaviše, u RS, vladine finansije su pretrpile ne samo negativan utjecaj zbog svukupnog
podbačaja u naplati indirektnih poreza i zbog prilagođavanja koeficijenata za raspodjelu
prihoda, već i zbog izostanka primitaka od planirane prodaje nefinansijske imovine. Stoga,
—i da bismo ublažili efekat povećanja plata u javnom sektoru koje je stupilo na snagu u
julu/srpnju 2013., što je djelomično poništilo efekte ranijeg smanjenja plata—Vlada RS [je
usvojila] rebalans budžeta početkom oktobra/listopada da bi osigurala ostvarenje
programskog cilja za bilans budžeta, postavljenog za kraj 2013., koji je korigovan kako je
gore navedeno.(prethodna mjera za ovaj pregled).
6.
Da bismo učvrstili fikalne politike tokom srednjeročnog perioda, mi smo usvojili
Globalni fiskalni okvir za period 2014-16., kojim se predviđa dalje postepeno smanjenje
konsolidiranog deficita generalne vlade u narednim godinama. Budžeti za 2014. su još uvijek
u ranoj fazi pripreme i o njima će se dalje razgovarati sa misijom MMF-a u novembru. Mi
smo posvećeni očuvanju do sada postignutog napretka u fiskalnoj konsolidaciji i nastavljanju
naše politike strogog ograničavanja tekuće potrošnje u 2014. godini. U skladu s tim, mi
predlažemo indikativne ciljeve za bilanse budžeta Institucija BiH, Vlade Federacije i Vlade
RS za kraj marta/ožujka 2014. i kraj juna/lipnja 2014. kao što je prikazano u Tabeli 1.
7.
Dalji napredak je ostvaren u provođenju naših planova strukturalnih reformi u
proteklih nekoliko mjeseci:
3

Novi Zakon o penzijama ostvarenim pod povoljnijim uvjetima u FBiH je stupio na
snagu. Primanja postojećih korisnika koji nisu primali minimalni iznos su umanjena.
Revizija kojom se vrši provjera prava ovih korisnika se nastavlja bez problema u
cijeloj Federaciji, i riješili smo probleme sa privremenim obustavama procesa revizije
u nekim kantonima. Također ćemo prema potrebi izmjeniti Zakon o reviziji prava da
bismo osigurali da se ovaj proces nastavi. Uredbe kojima se regulira proces izdavanja
rješenja novim korisnicima su usaglašene i pooštrene da bi se na najmanju moguću
mjeru svela mogućnost prevare, a na raspolaganje su stavljeni dostatni administrativni
resursi da bi se osiguralo da proces provjere novih korisnika bude okončan u
propisanom roku.

Novi Zakon o budžetima u Federaciji—pripremljen uz pomoć MMF-a—je prošao
proces konsultacija sa svim interesnim stranama, uključujući i kantone i općine, kao i
parlament, i njegovo usvajanje se očekuje do kraja novembra/studenog 2013. (novi
prijedlog datuma za ovu strukturalnu odrednicu sa kraja septembra/rujna). Ovaj novi
zakon će znanto ojačati koordinaciju fiskalnih politika u Federaciji, promovirati jaču
fiskalnu disciplinu, ojačati nadzor Vlade Federacije nad nižim nivoima vlasti,
vanbudžetskim fondovima i javnim preduzećima, i poboljšati pravovremenost i
tačnost fiskalnog izvještavanja.

Vlada Federacije je nakon konsultacija sa socijalnim partnerima usvojila Strategiju
reforme penzionog sistema u Federaciji i akcioni plan, koji su pripremljeni uz pomoć
Svjetske banke. Da bi se postigao sveukupni cilj osiguravanja finansijske održivosti
penzionog sistema, strategija za cilj ima povećanje broja onih koji plaćuju doprinose i
podizanje starosne granice za penzionisanje, uključujući i putem pooštravanja
kriterija za prijevremeno penzionisanje, povećanjem penala za prijevremeno
penzionisanje i bonusa za kasnije penzionisanje. Očekuje se da će Parlament odobriti
Strategiju i akcioni plan do kraja oktobra/listopada 2013. Očekuje se da će proces
prilagođavanja relevantnih zakona za potrebe implementacije Strategije biti okončan
početkom 2015.

Narodna skupština RS je usvojila izmjene i dopune Zakona o Agenciji za bankarstvo
RS, čime je tretman povjerljivih informacija doveden u sklad sa praksama EU
(strukturalna odrednica za kraj juna/lipnja 2013.). Kako je isti proces već okončan u
Federaciji, to će nam pomoći da ojačamo saradnju sa stranim supervizorima banaka,
uključujući i kroz potpisivanje Memoranduma o razumijevanju.

Parlamenti oba entiteta su također usvojili izmjene i dopune entitetskih zakona o
bankama da bi ograničili trajanje privremene uprave na godinu dana uz mogućnost
produženja za šest mjeseci (strukturalna odrednica za kraj juna/lipnja 2013.).

U RS, napredak je ostvaren u uspostavljanju jednošalterskog procesa registracije
poslovnih subjekata te u pogledu zakona i propisa koji su fokusirani na smanjenje
4
troškova koji su usvojeni i koji su stupili na snagu 01. septembra/rujna 2013. godine,
dok će oni koji se tiču samog procesa registracije stupiti na snagu 01.
decembra/prosinca 2013. (strukturalna odrednica za kraj septembra/rujna 2013.; vidi
donji tekst).
Dalje reforme
8.
Kao što je već navedeno, naplata bruto prihoda od PDV-a zaostaje za povećanjem
ekonomskih aktivnosti. Rastući povrat PDV-a i naplata akciza na duhan koja je ispod ispod
očekivanja negativno djeluju na naše budžete i prisiljavaju nas da dodatno smanjimo
potrošnju u okviru već ranije umanjenih budžeta. Stoga, poboljšana naplata indirektnih
poreza je u vrhu naših prioriteta. Konkretnije, mi ćemo:

Implementirati nedavno odobreni Pravilnik o organizaciji radnih mjesta UINO, što će
omogućiti UINO da funkcionira efikasnije. U tom kontekstu, zahtijevat ćemo od
UINO da više kvalificiranih uposlenika prebaci na rad u odjelu za velike porezne
obveznike i u odjele koji rade na otkrivanju i sprečavanju PDV prevara.

Pojačati kontrolu povrata PDV-a, osobito kroz usvajanje pristupa baziranog na riziku
u odabiru subjekata za kontrolu povrata PDV-a gdje će kritiriji za odabir istih biti više
usmjereni na obveznika, uključujući i dosije obveznika, podatke o registraciji
(vlasništvo i lokacija), poslovnu djelatnost kao i podatke o obvezniku koji su
dostavljeni drugim poreskim upravama.

Ojačati transparentnost objavljivanjem spiska 100 najvećih dužnika UINO (nova
strukturalna odrednica za kraj decembra/prosinca 2013.). U tom smislu, izmjene i
dopune Zakona o postupku indirektnog oporezivanja, kojima će UINO eksplicitno
dobiti takve ovlasti, su podnesene na usvajanje Parlamentarnoj skupštini BiH, i
očekuje se da će biti usvojene prije kraja decembra/prosinca 2013.

Pažljivo pratiti akumuliranje neizmirenih poreznih obaveza i poreznih dugova.
Upravni odbor UINO će zatražiti sveobuhvatni pregled postojećih neizmirenih
poreznih obaveza, uz poseban fokus na najvećim dužnicima i nakon toga usvojiti
akcioni plan za naplatu i prevenciju neizmirenih poreznih obaveza sa konkretnim
ciljevima i rokovima. Kao prvi korak, do kraja 2013. UINO će za cilj imati naplatu
barem 30 miliona KM (što predstavlja oko 10 posto ukupnog iznosa neizmirenih
obaveza po osnovu PDV-a zaključno sa krajem jula/srpnja 2013.). Pored toga, UINO
će objavljivati mjesečne informacije o ukupnom iznosu neizmirenih obaveza po
osnovu indirektnih poreza i ukupnom iznosu reprogramiranih dugova, počevši od
kraja decembra/prosinca 2013.

U potpunosti harmonizirati stope akciza na fino rezani duhan i na cigarete. Nedavno
predloženo povećanje stope na proizvode od fino rezanog duhana nije bilo dovoljno
da se obeshrabri krijumčarenje i porezna utaja. Stope akciza na fino rezani duhan će
5
se u potpunosti uskladiti sa akcizama na cigarete do kraja decembra/prosinca 2013., a
stope će se i dalje postepeno prilagođavati u narednim godinama da bi se postiglo
približavanje stopama u EU.

Nastaviti prilagođavati koeficijente za raspodjelu prihoda od indirektnih poreza na
kvartalnoj osnovi, i postići pravovremene dogovore o poravnanju svih neizmirenih
obaveza.
Da bi usmjerili naše napore, predlažemo uspostavljanje indikativnih ciljeva za bruto naplatu
prihoda od indirektnih poreza od strane UINO, počevši od četvrtog kvartala 2013. (Tabela 1).
9.
Pored toga, u Federaciji nastavljamo raditi na programu modernizacije PUFBiH, uz
pomoć MMF-a, s ciljem unapređenja dobrovoljnog poštivanja poreznih propisa i primjene
pristupa zasnovanog na riziku. Revidirani Pravilnik o Poreznoj upravi se očekuje da će biti
donesen u novembru/studenom 2013. i njime PUFBiH dobija dovoljno ovlasti za upravljanje
vlastitom organizacijskom shemom—uključujući i uspostavljanje centra za velike porezne
obveznike—i za upravljanje ljudskim potencijalima. Posvećeni smo osiguravanju
neophodnih budžetskih resursa da bismo dali podršku ovoj važnoj reformi.
10.
Štaviše, četiri porezne uprave (UINO, PUFBiH, PURS i PUBD) su potpisale
Memorandum o razumijevanju da bi olakšale razmjenu informacija o poreznim obveznicima,
što će pomoći i u provođenju poreskih propisa i u smanjivanju utaje PDV-a. Radna grupa u
tu svrhu je uspostavljena, i radi se na koordinaciji neophodnih pravnih i tehničkih koraka koji
se moraju poduzeti da bi se omogućilo UINO, PUFBiH, PURS i PUBD da bez prepreka i
imaju stalni međusobni automatski pristup podacima o poreznim obveznicima, počevši od 1.
januara/siječnja 2014.
11.
Priprema nacrta novog zakona o porezu na dobit u Federaciji je u završnoj fazi.
Nakon tehničke pomoći MMF-a, očekuje se da će zakon biti podnijet Parlamentu na
usvajanje do kraja decembra/prosinca 2013. da bi se između ostalog osigurala njegova
usklađenost sa drugim zakonima. Nastavit ćemo saradnju sa osobljem MMF-a da bismo
osigurali da ovaj novi zakon: (i) proširi poreznu osnovicu i smanji odbitke i porezno priznate
troškove; (ii) osigura konzistentan tretman u različitim sektorima; i (iii) pojasni porezni
tretman rezervacija za kreditne gubitke banaka da bi stimulirao rezervacije. RS će također
revidirati svoj porezni tretman rezervacija za kreditne gubitke da bi postigla isti cilj.
12.
U RS, osnovica za doprinose za zdravstveno i penziono osiguranje je proširena u
januaru/siječnju 2013. ali se zaostaje u provedbi. Mi ćemo dovršiti pojedinačnu klasifikaciju
poljoprivrednika do kraja 2013. i [usvojiti] novi pravilnik, kojim će se vezati isplata
poljoprivrednih poticaja za registraciju korisnika u sistemu penzionog i zdravstvenog
osiguranja.
13.
Nastavit ćemo sa jačanjem okvira za javne nabavke u BiH usvajanjem novog Zakona
o javnim nabavkama koji je pripremljen uz pomoć OECD i EU. Ovaj zakon [je Vijeće
6
ministara usvojilo u septembru/rujnu 2013.] i proslijedilo u parlamentarnu proceduru.
Očekujemo da će Parlamentarna skupština usvojiti ovaj zakon do kraja decembra/prosinca
2013, koji će biti potpuno u skladu sa zakonodavstvom EU.
14.
Fiskalno izvještavanje je od suštinske važnosti za formuliranje i koordinaciju fiskalne
politike i provedbu fiskalne discipline. Uprkos kontinuiranom napretku, i dalje ima mnogo
prostora za poboljšanje. Stoga ćemo:

Pripremiti odnosno ažurirati podzakonske akte koji su potrebni za implementaciju
novog zakona o budžetima u FBiH. Predani smo provođenju rokova za izvještavanje i
zahtjeva propisanih novim zakonom, kao i primjeni kaznenih odredbi prema potrebi.

Početi sa punom implementacijom instrukcije budžetskim korisnicima da unose
datum dospijeća obaveze u sistem trezora, što stupa na snagu od 1. januara/siječnja
2014, u Institucijama BiH kao i u entitetima.

Uspostaviti do kraja oktobra/listopada 2013. zajedničku definiciju dospjelih
neizmirenih obaveza u Institucijama BiH i u oba entiteta, gdje se dospjelom
neizmirenom obavezom smatra bilo koji iznos koji nije plaćen u roku od 90 dana
nakon dospijeća obaveze.

Nastaviti sa uvođenjem trezorskog poslovanja. Očekujemo da će do kraja
marta/ožujka 2014. trezorski sistem u RS biti uveden u sektor zdravstva, što bi trebalo
ojačati kontrolu potrošnje i olakšati reviziju. U Federaciji će do kraja marta/ožujka
2014. trezorski sistem biti uveden u sve vanbudžetske fondove. U Federaciji će se
također nastaviti sa naporima da se i općine integriraju u trezorski sistem.

Federalno ministarstvo finansija odnosno Fiskalno vijeće će dalje jačati proces
konsolidacije, naročito na nivou Federacije i generalne vlade BiH, s ciljem
poboljšanja kvaliteta i pravovremenosti konsolidiranih izvještaja, uključujući i kroz
obuhvat javnih preduzeća za ceste i autoceste i projekata koji se finansiraju iz stranih
kredita i grantova.
Naš finansijski sektor je dobro izdržao izazove u posljednjih nekoliko godina, iako
15.
kreditni rast ostaje na niskom nivou a kvalitet kreditnih portfelja banaka se i dalje pogoršava.
U sklopu naših kontinuiranih napora na jačanju nadzora nad bankarskim sistemom, članovi
Stalnog komiteta za finansijsku stabilnost, uz podršku osoblja MMF-a, su u postupku
uspostavljanja detaljnih planova za djelovanje u kriznim situacijama koji opisuju nadležnosti
i koordinaciju među nadležnim institucijama u slučaju poteškoća u finansijskom sektoru.
Očekujemo da će oviplanovi biti kompletirani do kraja decembra/prosinca 2013.
(strukturalna odrednica). U sklopu toga, usvojit ćemo proaktivniji pristup u rješavanju
problematičnih banaka da bismo ograničili potencijalne troškove za javne finansije i
ekonomiju uz istovremeno osiguravanje odgovarajućih zaštita za stabilnost finansijskog
sektora. U tom kontekstu, tražit ćemo od onih banaka koje su pod pojačanom supervizijom
7
agencija za bankarstvo u 2013. da angažuju kvalitetne vanjske revizore do kraja 2013. da
obave detaljnu reviziju kvalitete kompletne aktive (nova strukturalna odrednica za kraj
decembra/prosinca 2013.). Očekuje se da će revizije biti završene u prvoj polovini 2014.
godine.
16.
Vidljivi su rezultati rada na unapređenju okvira za rješavanje nekvalitetnih kredita,
kao i u sveobuhvatnom pregledu naših zakona o bankama da bi se doveli u potpuni sklad sa
zakonodavstvom EU i zahtjevima Bazela II, i da bi se osigurala usklađenost između entiteta.
Detaljni pregled zakona o bankama će nam također omogućiti da proširimo instrumente za
rješavanje problematičnih banaka i pojasniti procedure za navedeno. Zatražit ćemo tehničku
pomoć da nam pomogne u ovim zadacima s ciljem podnošenja nacrta zakona entitetskim
parlamentima do sredine 2014. (strukturalna odrednica za kraj juna/lipnja 2014).
17.
Ostajemo predani borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma, da bismo
pomogli u očuvanju integriteta i stabilnosti naših finansijskih tržišta. U tom smislu, oba
entiteta i Institucije BiH su usko sarađivali na pripremi novog Zakona o sprečavanju pranja
novca i finansiranja terorizma s ciljem ispunjenja preporuka Vijeća Evrope. Očekujemo da će
Parlamentarna skupština BiH usvojiti ovaj zakon do [kraja decembra/prosinca 2013].
Nadalje, mi ćemo izvršiti pregled i prema potrebi izmjeniti s njim povezane zakone, kao i
Krivični zakon BiH, da bismo osigurali punu usklađenost sa novim Zakonom.
18.
Otvaranje radnih mjesta ostaje jedan od najvećih izazova s kojim se BiH suočava, a
zastarjeli zakoni o radu ometaju rast zapošljavanja. U tom kontekstu, započeli smo sa
procesom izrade nacrta novih zakona o radu, i u Federaciji i u RS, s ciljem stvaranja sredine
koja je povoljnija za otvaranje radnih mjesta uz istovremeno očuvanje prava radnika u skladu
sa standardima Međunarodne organizacije rada i direktivama o radu Evropske komisije.
Počeli smo široke konsultacije sa interesnim stranama, s ciljem postizanja širokog
konsenzusa i poboljšanja nacrta novih zakona o radu, uključujući i jačanjem procesa
pregovaranja o kolektivnom ugovoru i povećanjem kazni za kršenje Zakona o radu. Cilj nam
je da se novi zakoni o radu usvoje na parlamentima do kraja decembra/prosinca 2013.
(strukturalna odrednica). Ovim će se također otvoriti put ka ukidanju zaštite neto plate
uposlenih u javnom sektoru u RS (strukturalna odrednica za kraj decembra/prosinca 2013).
19.
Da bi se olakšalo otvaranje radnih mjesta, mi također usko sarađujemo i sa Svjetskom
bankom na unapređenju poslovnog okruženja. U RS, kao što je istaknuto u gornjem tekstu,
sve zakonodavne izmjene i dopune potrebne za uspostavljanje jednošalterskog procesa
registracije poslovnih subjekata (strukturalna odrednica za kraj septembra/rujna 2013.) su
usvojene a proces kadrovskog popunjavanja i unapređenja IT sistema je skoro okončan.
Dodatno ćemo pojednostaviti proces registracije poslovnih subjekata omogućavanjem
potpune funkcionalne implementacije e-registracije preko interneta do [kraja juna/lipnja]
2014. Ovo će omogućiti brže i jeftinije osnivanje poslovnih subjekata, čime će se smanjiti
nezaposlenost. U pravcu ostvarenja istih ciljeva, rad je uznapredovao u Federaciji na
pripremi novih zakona o privrednim društvima, registraciji, inspekcijama, kao i zakona o
8
prekršajnom postupku. Očekujemo da će Parlament Federacije odobriti sve ove zakone do
kraja decembra/prosinca 2013.
20.
I dalje ostvarujemo napredak u razgovorima o pristupanju Svjetskoj trgovinskoj
organizaciji (WTO). Konkretnije, nedavno smo potpisali i bilateralni sporazum sa SAD.
Međutim, bilateralni razgovori sa nekim članicama WTO su se pokazali težim nego što smo
očekivali, i to će vjerovatno prolongirati naše stupanje u članstvo. Nakon pristupanja
Hrvatske EU 01.07.2013, naša trgovina sa tom zemljom je regulirana Privremenim
sporazumom o trgovini i trgovinskim pitanjima sa EU. Vodimo razgovore sa EU o dodatnim
protokolima na sporazum da bismo povećali svoj izvoz u EU. U isto vrijeme, radimo na
usklađivanju naših standarda i administrativnih postupaka za poljoprivredne proizvode sa
zahtjevima EU. S ciljem diverzifikacije naše trgovine, također razgovaramo sa Srbijom i
Turskom o mogućoj saradnji na tržištima trećih zemalja.
Modaliteti programa
21.
Vjerujemo da naš ekonomski program i dalje ide u pravom smjeru i da su naše
politike koje su iznesene u našem Pismu namjere od 11. septembra/rujna 2012., kao i u
dopunskim Pismima namjere od 6. decembra/prosinca 2012., 23. aprila/travnja 2013., i 12.
juna/lipnja 2013., kao i u ovom dopunskom pismu, adekvatne za postizanje ciljeva našeg
programa. Spremni smo, međutim, poduzeti sve dodatne mjere koje mogu biti potrebne za
postizanje ciljeva našeg ekonomskog programa. Konsultirat ćemo se sa MMF-om oko
usvajanja dodatnih mjera i politika, kao i prije bilo kakve izmjene politika koje su sadržane u
našem ekonomskom programu, u skladu sa politikom MMF-a u pogledu takvih konsultacija.
I dalje ćemo osoblju MMF-a dostavljati informacije neophodne za ocjenu napretka u
provedbi našeg programa i održavat ćemo intenzivan dijalog o politikama sa osobljem MMFa.
22.
Kako je razmatranje ovog četvrtog pregleda odgođeno [zbog xx], tražimo od Izvršnog
odbora odustajanje od primjene kriterija izvršenja postavljenih za kraj septembra/rujna 2013.
u pogledu bilansa budžeta Institucija BiH, Vlade Federacije i Vlade RS, i u pogledu
akumuliranja unutrašnjih neizmirenih obaveza Institucija BiH, Vlade Federacije i Vlade RS,
za koje podaci još uvijek nisu raspoloživi i za koje ne postoji dokaz da nisu ispunjeni. Pored
toga, tražimo modifikaciju kriterija izvršenja postavljenog za kraj decembra/prosinca 2013.
koji se odnosi na budžetski bilans Institucija BiH i centralnih vlada Federacije i RS, kako je
opisano u paragrafu 5. Nadalje tražimo od Izvršnog odbora da zaključi četvrti pregled
provedbe SBA i odobri peto povlačenje u sklopu aranžmana u iznosu od 42,275 miliona
SDR.
23.
Saglasni smo da MMF objavi ovo dopunsko Pismo namjere sa njegovim prilozima,
kao i izvještaj osoblja koji je u vezi s njim, na web stranici MMF-a nakon što Izvršni odbor
MMF-a razmotri naš zahtjev.
9
Vjekoslav Bevanda
Predsjedatelj
Vijeća ministara
Bosne i Hercegovine
Nermin Nikšić
Premijer
Federacije Bosne
i Hercegovine
Željka Cvijanović
Premijer
Republike Srpske
Nikola Špirić
Ministar finansija
i trezora
Bosne i Hercegovine
Ante Krajina
Ministar financija
Federacije Bosne
i Hercegovine
Zoran Tegeltija
Ministar finansija
Republike Srpske
Kemal Kozarić
Guverner
Centralne banke Bosne i Hercegovine
Tabela 1. Bosna i Hercegovina: Kvantitativni kriteriji izvršenja i indikativni ciljevi prema SBA 2012–14, za period 2013–14.
(Kumulativni tok od kraja prethodne godine; u milionima KM)
2013
kraj juna
2014 3/
kraj decembra
kraj septembra
kraj marta
kraj juna
EBS/12/161
stvarni podaci
EBS/12/161
EBS/12/161
izmjenjeno
-15.0
60.0
10.0
51.9
154.7
83.3
-20.0
120.0
30.0
-25.0
179.0
120.0
-5.0
174.0
105.0
1.5
49.8
32.1
30.2
65.1
80.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Institucije BiH
0
0
0
0
0
0
0
Federaciju - centralna vlada
RS - centralna vlada
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Donja granica za neto zaduživanje generalne vlade BiH 1/
-24.6
58.4
-97.1
-17.1
-17.1
-8.8
56.4
Gornja granica za promjene ukupnog iznosa "ostalih obaveza"
Federacija - generalna vlada
RS - generalna vlada
Bruto iznos prikupljenih prihoda UIO
100.0
160.0
-94.7
-32.2
100.0
160.0
…
100.0
160.0
100.0
160.0
6,056.0
100.0
100.0
1,395.0
100.0
100.0
2,957.0
Kriterij izvršenja
Donja granica za iznos neto kredita za 1/
Institucije BiH
Federaciju - centralna vlada
RS - centralna vlada
Gornja granica za ugovaranje i garantovanje novog nekoncesionog kratkoročnog
vanjskog duga od strane
Institucija BiH
Federacije - generalna vlada
RS - generalna vlada
CBBiH
Gornja granica za akumulirani iznos unutrašnjih neizmirenih obaveza za
Ceiling on accumulation external payment arrears by 2/
Institucija BiH
Federacije - generalna vlada
RS - generalna vlada
CBBiH
Indikativni ciljevi
1/ Isključujući projekte finansirane iz inostranstva kako je definisano u TMoR.
2/ Stalno.
3/ Indikativni ciljevi.
Tabela 2. Bosna i Hercegovina: Strukturalni uvjeti
Mjere
Datum provjere
Status
Prethodna mjera
1
Vlada RS da usvoji rebalans budžeta kako bi osigurali da izmjenjeni cilj budžetskog bilansa postavljen za
kraj 2013. bude ispunjen.
Postojeće strukturalne odrednice
1
Kontinuirano pridržavanje pravila valutnog odbora u skladu sa zakonom.
Kontinuirano
Ispunjeno
2
Uzdržati se od uvođenja novih prava na penzionisanje pod povoljnim ili posebnim uvjetima.
Kontinuirano
Ispunjeno
3
Objaviti na web stranici Institucija BiH kvartalne konsolidirane finans.izvještaje generalne vlade u roku 6
sedmica.
Kvartalno
Ispunjeno sa
kašnjenjem
4
Provesti reviziju prava korisnika ratnih naknada; objaviti rezultate revizije (kvartalno u roku 4 sedmice
nakon kraja svakog kvartala). (entiteti)
Kvartalno
Ispunjeno sa
kašnjenjem
5
Izmijeniti zakon o bankama u FBiH da bi se prinudna uprava ograničila na godinu dana uz mogućnost
produženja za 6 mjeseci.
Kraj juna 2013
Ispunjeno sa
kašnjenjem
6
Izmijeniti zakon o bankama u RS da bi se prinudna uprava ograničila na godinu dana uz mogućnost
produženja za 6 mjeseci.
Kraj juna 2013
Ispunjeno
7
Izmjeniti pravne okvire koji se tiču tretmana povjerljivih informacija u FBiH i RS kako bi se uskladili sa
zahtjevima EU.
Kraj juna 2013
Ispunjeno
8
Usvojiti novi zakon o budžetima u FBiH koji će poboljšati izvještavanje podataka i ojačati kontrolu nad
nižim nivoima vlasti, vanbudžetskim fondovima, i javnim preduzećima.
Kraj septembra 2013
Nije ispunjeno,
predloženo da se
ponovo postavi za kraj
novembra
9
Uspostaviti "jednošalterski"proces registracije preduzeća u RS.
Kraj septembra 2013
Djelomično ispunjeno
10 Izmijeniti zakon u RS da bi se eliminirala zaštita neto plate uposlenih u javnom sektoru.
Kraj decembra 2013
11 Usvojiti u Paralentu FBiH novi zakon o radu s ciljem olakšavanja procesa kreiranja novih radnih mjesta.
Kraj decembra 2013
12 Usvojiti u Narodnoj skupštini RS-a novi zakon o radu s ciljem olakšavanja procesa kreiranja novih
Kraj decembra 2013
13 Pripremiti planove za nepredviđene okolnosti i pripravnosti za i upravljanje krizom u skladu sa stavom
10 Dopunskog pisma namjere od 12. juna/lipnja, 2013.
Kraj decembra 2013
14 Dostaviti Parlamentu FBIH zakonski akt koji reguliše uspostavljanje društava za upravljanje aktivom i
njihov nadzor, a koji će biti u skladu sa preporukama osoblja MMF-a.
Kraj juna 2014
15 Dostaviti Narodnoj skupštini RS-a zakonski akt koji reguliše uspostavljanje društava za upravljanje
aktivom i njihov nadzor, a koji će biti u skladu sa preporukama osoblja MMF-a.
Kraj juna 2014
16 Dostaviti Parlamentu FBiH nacrt novog zakona o bankama i drugim kreditnim institucijama u skladu sa
preporukama osoblja MMF-a.
Kraj juna 2014
17 Dostaviti Narodnoj skupštini RS-a nacrt novog zakona o bankama i drugim kreditnim institucijama u
skladu sa preporukama osoblja MMF-a.
Kraj juna 2014
Prijedlog novih strukturalnih odrednica
1 Objaviti spisak 100 najvećih poreskih dužnika prema UIO.
Kraj decembra 2013
2
Kraj decembra 2013
Angažovati respektabilne vanjske revizore da obave detaljnu reviziju kvalitete aktive banaka koje su pod
pojačanim nadzorom agencija za bankarstvo u 2013.
3
PRILOG X - DODATAK TEHNIČKOM MEMORANDUMU O RAZUMIJEVANJU U POGLEDU
DEFINICIJA I IZVJEŠTAVANJA U OKVIRU STAND-BY ARANŽMANA ZA PERIOD 2012-14
1. Tehnički memorandum o razumijevanju (TMoR) u pogledu definicija i izvještavanja
u okviru Stand-by aranžmana za period 2012-14, od 11. 09. 2012. godine kao i dodaci
TMoR-u od 07.12. 2012. i 23. 04. 2013. će ostati na snazi izuzev u slučaju dole
navedenih izmjena:
2. Uvodi se novi odjeljak G koji glasi:
“G. Donja granica za naplatu bruto prihoda od strane Uprave za
indirektno/neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine (UINO) (Indikativni cilj)
Definicija
34. Bruto prihodi Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje se definišu kao zbir
prihoda naplaćenih od (i) poreza na dodatu vrijednosti; (ii) carina, carinske evidencije
i pristojbi; (iii) akciza na uvezenu robu; (iv) akciza na domaće proizvode; (v) putarine
iz cijene naftnih derivata; (iv) ostalih prihoda i taksi; (vii) poreza na promet; i (viii)
neusklađenih prihoda. Naplata bruto prihoda će se definisati za svaki datum provjere i
to kao kumulativni zbir bruto prihoda naplaćenih od početka tekuće godine.
Primjena kriterija izvršenja
35. Donja granica za naplatu bruto prihoda od strane Uprave za indirektno/neizravno
oporezivanje se mjeri kvartalno na osnovu kumulativnih podataka na kraju kvartala.
Na taj način, ako na kraju bilo kog kvartala kumulativni iznos naplaćenih bruto
prihoda od početka tekuće godine padne ispod odgovarajuće donje granice, ovaj
indikativni cilj neće biti ispunjen.
36. Uslovi izvještavanja: Podatke o bruto i neto prihodima će dostavljati Uprava za
indirektno/neizravno oporezivanje, na mjesečnoj osnovi, u roku od dvije sedmica po
isteku svakog mjeseca.“
3. Paragrafi 34, 35, 36 i 37 će postati paragrafi 37, 38, 39 i 40.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
570 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content