close

Enter

Log in using OpenID

16-zapošljavanje - Grad Virovitica

embedDownload
HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
PODRUČNI URED VIROVITICA
Informacija o nezaposlenosti i zapošljavanju
na području grada Virovitice
u 2013.godini
SADRŽAJ:
1. NEZAPOSLENOST_________________________________________________________2
1.1. Stopa nezaposlenosti __________________________________________________3
1.2. Stanje i promjene broja nezaposlenih u 2013. godini ________________________3
1.3. Kretanje broja nezaposlenih osoba u gradu Virovitici po godinama ____________4
1.4. Struktura nezaposlenih osoba u gradu Virovitici ____________________________5
1.4.1. Spolna struktura nezaposlenih osoba __________________________________5
1.4.2. Strukturanezaposlenihsobziromnarazinuobrazovanja _____________________5
1.4.3. Dobna struktura nezaposlenih osoba u gradu Virovitici ____________________6
1.4.4. Struktura nezaposlenih prema radom stažu u gradu Virovitici _______________7
1.4.5. Struktura nezapos. prema vremenu čekanja na zaposlenje u gradu Virovitici ___8
1.4.6. NezaposlenosthrvatskihbraniteljaugraduVirovitici ________________________8
1.4.7. Nezaposlenost osoba s invaliditetom u gradu Virovitici ____________________9
1.5. Ulazak u nezaposlenost tijekom 2013. godine (novoprijavljene osobe) __________9
1.6. Odjave s evidencije nezaposlenih tijekom 2013. godine _____________________10
2. ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S EVIDENCIJE ZAVODA IZ GRADA VIROVITICE ____________11
2.1. Zapošljavanje osoba s evidencije Zavoda ________________________________11
2.1.1. Zapošljavanje osoba s evidencije Zavoda po mjesecima ___________________11
2.1.2. Zapošljavanje osoba s evidencije Zavoda prema karakteru i vrsti posla _______12
2.1.3. Zapošljavanje osoba s evidencije Zavoda po djelatnostima ________________12
2.2. Stopa zapošljavanja u gradu Virovitici ___________________________________13
2.3. Osnovne odrednice nezap. i zapošlj. po zanimanjima u 2013. godini __________14
2.4. Sezonsko zapošljavanje na moru_______________________________________15
2.5. Zapošljavanje u inozemstvu___________________________________________16
3. MATERIJALNO-PRAVNAZAŠTITA ___________________________________________17
4. NACIONALNI AKCIJSKI PLAN ZAPOŠLJAVANJA ________________________________18
5. PROFESIONALNO USMJERAVANJE __________________________________________21
6. SAJAM POSLOVA ________________________________________________________23
7. SAŽETAK ______________________________________________________________24
1. NEZAPOSLENOST
2
1.1. Stopa nezaposlenosti
Stopa nezaposlenosti je postotni udio nezaposlenih u aktivnom stanovništvu (radnoj snazi)
prema administrativnim izvorima, pri čemu je broj nezaposlenih onaj iz evidencije Zavoda,
a podaci o broju zaposlenih dobivaju se redovitim statističkim istraživanjima Državnog
zavoda za statistiku i iz evidencija o aktivnim osiguranicima mirovinskog osiguranja.
GRAD VIROVITICA (stanje 31.12.2013.)
2.266
broj nezaposlenih
registrirana zaposlenost (bez
8.629
produženog osiguranja)
10.895
radno aktivno stanovništvo
20,8
Stopa registrirane nezaposlenosti
Prema podacima državnog zavoda za statistiku, stopa registrirane nezaposlenosti na dan
31.12.2013. godine na nivou Republike Hrvatske bila je 21,6%. Za Virovitičko-podravsku
županiju stopa nezaposlenosti (stanje 31.12.2013.) iznosi 36,2%, a na nivou grada
Virovitice20,8%.
Stopa registrirane nezaposlenosti na dan 31.12.2013.:
2013.
Republika Hrvatska
Virovitičko - podravska županija
Grad Virovitica
21,6%
36,2%
20,8%
1.2. Stanje i promjene broja nezaposlenih u 2013. godini
Prema administrativnim statističkim izvorima podataka Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
tijekom 2013. godine prosječno je mjesečno registrirano2.230 nezaposlenih osoba iz grada
Virovitice, što je 1,8% ili 40osoba više od prosjeka u 2012.godini.
Udiograda Virovitice u ukupnojnezaposlenosti Virovitičko-podravske županijebio je 21,3%
Broj nezaposlenih u odnosu na prošlu godinu bio je većiod 1-9 mjeseca, a manji u 10.,11., i
12. mjesecu. ( graf na idućoj stranici).
3
Tijekom
2013.godinenajmanjibrojnezaposlenihu
graduViroviticiregistriranjeulipnju(2.089nezaposlenihosoba),
anajvećiuveljači(2.438nezaposlenih osoba).
Neujednačenost je rezultat sezonskih oscilacija u zapošljavanju.
Sezonski porast nezaposlenosti javlja se u zimskim mjesecima zbog „mrtve“ sezone onih
djelatnosti koje zapošljavaju najviše radnika sezonaca (ponajprije poljoprivreda, turistička
djelatnost, građevinarstvo, te neke grane prerađivačke industrije).
1.3. Kretanje broja nezaposlenih osoba u gradu Virovitici po godinama
MJESEC
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
PROSJEK
VERIŽNI
INDEKS
2009.
1.692
1.839
1.793
1.763
1.819
1.722
1.719
1.788
1.812
1.835
1.798
1.837
1.785
2010.
2.020
2.112
1.991
1.960
1.946
1.990
1.988
2.013
1.997
2.030
2.027
2.092
2.014
2011.
2.210
2.189
2.052
1.945
1.893
1.934
1.977
1.978
1.982
1.978
2.028
2.082
2.021
2012.
2.265
2.362
2.312
2.154
2.017
2.025
2.075
2.112
2.144
2.267
2.260
2.287
2.190
2013.
2376
2438
2318
2233
2100
2089
2156
2140
2198
2237
2209
2266
2.230
112,8
100,3
108,4
101,8
4
Prema gore navedenoj tablici može se promatrati kretanje broja nezaposlenih osoba u
gradu Virovitica unazad zadnjih 5 godina po mjesecima. Najveći porast broja nezaposlenih
dogodio se 2010.godine.
1.4. Struktura nezaposlenih osoba u gradu Virovitici
1.4.1.Spolna struktura nezaposlenih osoba
Udvanaestmjeseci 2013.godineprosječnojemjesečnoevidentirano1.184nezaposlene žene,
sudjelom53,1%
naspram1046ili46,9%
nezaposlenihmuškaraca.
Udionezaposlenih
ženasmanjioseza0,1postotnibod.
1.4.2. Strukturanezaposlenihsobziromnarazinuobrazovanja
Ustrukturievidentiranihnezaposlenihosobapremarazinizanimanjanajvećiudio
u
2013.godiniimajuosobesazavršenomsrednjom
školomzazanimanjado
3
godinei
školomzaKViVKVradnike, njih759ili34% i osobe sa završenom srednjom školom 4 godine
(612 ili 27,4%).
Razina obrazovanja
Bez osnovne škole
Osnovna škola
SS do 3 god., KV, VKV
SS 4 godine
Gimnazija
Viša škola,I.stup.fak.i str.studij
Fakulteti, akademije, magisterij
UKUPNO
Prosjek
2012.
2013.
82
74
510
510
753
759
579
612
105
92
95
111
66
72
2.190
2.230
Struktura
Indeks
2012.
2013. 2013./2012.
3,7
3,3
90,2
23,3
22,9
100,0
34,4
34,0
100,8
26,4
27,4
105,7
4,8
4,1
87,6
4,3
5,0
116,8
3,0
3,2
109,1
100,0
100,0
101,8
5
1.4.3. Dobna struktura nezaposlenih osoba u gradu Virovitici
Prosječan broj evidentiranih nezaposlenih osoba prema dobi
Godine starosti
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60 i više
UKUPNO
Prosjek 2012.
Broj
113
366
311
257
183
189
204
246
246
73
2.190
Udio
5,2
16,7
14,2
11,7
8,4
8,6
9,3
11,2
11,2
3,3
99,9
Prosjek 2013.
Broj
117
388
285
280
201
185
197
254
237
88
2.230
Udio
5,2
17,4
12,8
12,6
9,0
8,3
8,8
11,4
10,6
3,9
100,1
rast/pad u
%
3,5
6,0
-8,4
8,9
9,8
-2,1
-3,4
3,3
-3,7
20,5
1,8
Prema dobnoj skupini nezaposlenih u 2013. godini, najveći udio u ukupnom broju
nezaposlenih imaju osobe od 20-24 godine starosti (17,4%).
6
1.4.4. Struktura nezaposlenih prema radom stažu u gradu Virovitici
Krajem 2013. godineuukupnojevidentiranojnezaposlenosti nalazilo se 379 (16,7%)
osobabezradnog iskustva tj. bez radnogstaža.
Radni staž
Bez staža
Do 1 godine
1-2 godine
2-3 godine
3-5 godina
5-10 godina
10-20 godina
20-30 godina
Preko 30 godina
UKUPNO
2012.
Broj
359
317
233
109
218
295
341
252
163
2.287
2013.
Udio
15,7
13,9
10,2
4,8
9,5
12,9
14,9
11,0
7,1
100,0
Broj
379
296
232
115
206
324
320
252
142
2.266
Udio
16,7
13,1
10,2
5,1
9,1
14,3
14,1
11,1
6,3
100,0
rast/pad u
%
5,6
-6,6
-0,4
5,5
-5,5
9,8
-6,2
0,0
-12,9
-0,9
7
1.4.5. Struktura nezaposlenih prema vremenu čekanja na zaposlenje u gradu Virovitici
Nezaposleneosobeprematrajanjunezaposlenosti
Trajanje
nezaposlenosti
Na dan
31.12.2012.
Na dan
31.12.2013.
Broj
Broj
Indeks
2013./2012.
Od 0 do 3 mjeseca
504
489
97,0
Od 3 do 6 mjeseci
383
308
80,4
Od 6 do 9 mjeseci
157
205
130,6
Od 9 do 12 mjeseci
162
116
71,6
Od 1 do 3 godine
658
691
105,0
Od 3 godine i više
423
457
108,0
2.287
2.266
99,1
UKUPNO
Potkraj 2013. godinena evidenciji je bilo 1.118 osoba (49,3%) koje su čekale na zaposlenje
kraće od jedne godine. Dugotrajno nezaposlenih osoba tj.osoba koje čekaju na posao duže
od godinu dana bilo je 1148 ili 50,7%.
Dugotrajna nezaposlenost je više izražena unutar kategorije starijih radnika, jer stariji
radnici raspolažu ograničenim znanjima i vještinama koje su često zastarjele; neki su bez
ikakvog obrazovanja,a većina ih nema iskustva u traženju i nalaženju zaposlenja.
1.4.6.NezaposlenosthrvatskihbraniteljaugraduVirovitici
Krajem 2013.godinebilojeevidentirano160nezaposlenihhrvatskihbranitelja; štojeza11,1%
ili20nezaposlenih braniteljamanje uodnosuna 2012.godinu.
Razina obrazovanja
nezaposlenih hrvatskih branitelja
Bez osnovne škole
Osnovna škola
Srednja škola
Viša škola, I.stupanj fakulteta i stručni
studij
Fakulteti, akademije, magisterij
UKUPNO
31.12.
2012.
31.12.
2013.
Indeks
2012./2011.
8
54
111
7
42
101
87,5
77,8
91,0
3
4
133,3
4
180
6
160
150,0
88,9
Najveći broj nezaposlenih hrvatskih branitelja ima završenu srednju školu (63,1%).
8
1.4.7. Nezaposlenost osoba s invaliditetom u gradu Virovitici
NapodručjugradaVirovitice (stanje 31.12.2013.g.) bilo jenezaposleno26osoba s
invaliditetompremaslijedećimvrstamainvalidnosti:
VRSTA INVALIDITETA
Kombinirane smetnje
Kronične bolesti
Mentalna retardacija
Oštećenje sluha
Oštećenje vida
Tjelesni invaliditet
UKUPNO
31.12.2013.
2
1
6
3
1
13
26
U odnosu na 2012.godinu broj nezaposlenih osoba s invaliditetomsmanjio se za 2 osobe.
Tijekom 2013. godine ukupno je zaposleno12osoba s invaliditetom. Zaposlenesu4osobe s
oštećenjem sluha, 4 osobe s tjelesnim invaliditetom, 2 osobe s mentalnom retardacijom , 1
osoba s oštećenjem vida i 1 osoba s kombiniranim smetnjama.
1.5. Ulazak u nezaposlenost tijekom 2012. godine (novoprijavljene osobe)
Broj novoprijavljenih osoba odnosno ulazaka nezaposlenih osoba u evidenciju, jedan je od
glavnih faktora koji utječe na broj nezaposlenih.
U 2013. godini ukupno se prijavilo2.080osoba na evidenciju nezaposlenih iz grada
Virovitice što u odnosu na 2012. godinu predstavlja smanjenje od63 osobe ili2,9%.
Ulazak u nezaposlenost
Drugi oblik rada
Korisnik rodiljnih i roditeljskih potpora
Neaktivnost
Odsluženje vojnog roka
Povratak s obrazovanja (mjere i aktivnosti HZZa)
Povratak sa stručnog osposobljavanja za rad
Radni odnos
Redovno školovanje
Ukupno
2013.
2
51
339
2
9
39
1.453
185
2.080
Udio
0,1
2,5
16,3
0,1
0,4
1,9
69,9
8,9
100,0
9
1.6. Odjave s evidencije (brisanje) nezaposlenih tijekom 2013. godine
Tijekom 2013.godinesaevidencijenezaposlenihukupnoje odjavljeno 2.081osobaspodručja
gradaVirovitice.
Struktura izlazaka iz nezaposlenosti je slijedeća:
Razlozi brisanja iz evidencije
(1) Brisan zbog zapošljavanja
(1.1) Zapošljavanje u zemlji
(1.11) Stručno osposobljavanje za rad
(1.12) Registriranje trg.druš. ili dr.pravne osobe, stekne 25%
udjela u trg.druš. ili dr.pravnoj osobi
(1.18) Ostvarivanje mjesečnog primitka odnosno dohotka koji je
veći od prosječne isplaćene novčane naknade u prethodnoj
kalendarskoj godini
(1.2) Zapošljavanje u inozemstvu
(1.4) Registriranje obrta, slobodnog zanimanja ili djelatnosti
poljoprivrede i šumarstva
(1.5) Prijava na poljoprivredno osiguranje po propisima o
mirovinskom osiguranju
(2) Izlaz iz radne snage
(2.1) Umirovljenje/ispunjavanje uvjeta za mirovinu/ostvari pravo
na obiteljsku mirovinu koja se isplaćuje
(2.10) Dragovoljno služenje vojnog roka
(2.11) Navršenih 65 godina života
(2.13) Ostvarivanje prava na rodiljnu, roditeljsku, posvojiteljsku
ili skrbničku poštedu od rada po posebnom propisu
(2.4) Uključenje u redovno školovanje (redoviti učenik ili student)
(2.8) Utvrđena opća nesposobnost za rad
(2.9) Izdržavanje kazne zatvora
(3) Odjava s evidencije i nejavljanje
(3.1) Odjava sa evidencije
(3.2) Nejavljanje u dva uzastopna roka Zavodu, bez obavijesti
Zavodu o opravdanim razlozima
(4) Brisani zbog nepridržavanja zakonskih odredbi
(4.10) Nije raspoloživ za rad
(4.11) Ne traži aktivno posao
(5) Ostali razlozi
(5.1) Smrt
(5.10) Nema uvjeta za prijavu
(5.3) Preseljenje s područja ureda za zapošljavanje
Ukupno
1.576
1.386
97
8
12
31
40
2
137
44
2
6
66
17
1
1
301
11
290
51
51
16
1
10
5
2.081
10
2. ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S EVIDENCIJE ZAVODA IZ GRADA VIROVITICE
2.1. Zapošljavanje osoba s evidencije Zavoda
ZapošljavanjeosobaizevidencijeZavodapodrazumijevadajeosobabilaevidentiranakaonezapo
slena,
atemeljemizvještajaposlodavcaozasnivanjuradnogodnosa
(usuradnjisHZMO)
odnosnopismeneiliusmeneobavijestisameosobe, brišeseizevidencijesrazlogomzaposlenja.
Tijekomdvanaestmjeseci 2013. godinezaposlenojeukupno1.417osobaizgradaVirovitice,
štouodnosuna 2012. godinupredstavljapovećanjeod1,9% ili27osobaviše.
2.1.1. Zapošljavanje osoba s evidencije Zavoda po mjesecima
Iz gore navedenog grafa i tablice može se pratiti zapošljavanje osoba iz grada Virovitice po
mjesecima. Najviše osoba zaposlilo se u ožujku (219 osoba), a najmanje u siječnju (51
osoba).
11
2.1.2. Zapošljavanje osoba s evidencije Zavoda prema karakteru i vrsti posla
U slijedećoj tabeli pregled je zapošljavanja osoba s evidencije Zavoda u 2013. godini s
obzirom na karakter i vrstu posla.
OPIS
2012.
2013.
Indeks
2013./2012.
NA ODREĐENO VRIJEME:
sezonski
zamjena
veći opseg posla
ostalo
NA NEODREĐENO
VRIJEME:
novi poslovi
upražnjeni poslovi
ostalo
UKUPNO
1.276
529
8
266
473
1.340
360
14
483
483
105,0
68,1
175,0
181,6
102,1
114
14
2
98
1.390
77
9
2
66
1.417
67,5
64,3
100,0
67,3
101,9
Od ukupno 1.417 zaposlenih osoba s evidencije Zavoda iz grada Virovitice, 1.340 osoba ili
94,6% zaposleno je na određeno vrijeme,a 77 osoba ili 5,4% zaposleno je na neodređeno
vrijeme.
Na sezonskim poslovima zaposlilo se 360 osoba ili 25,4% od ukupno zaposlenih,a zbog
povećanog opsega posla zaposlile su se 483 osobe ili 34,1%.
2.1.3. Zapošljavanje osoba s evidencije Zavoda po djelatnostima
Prema djelatnostima, najveći broj osoba se zaposlio u prerađivačkoj industriji (418 osoba ili
29,5), djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (183 osobe ili
12,9%), trgovini na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (152 osobe ili
10,7%). (tablica na idućoj stranici)
12
Djelatnost
(A) POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO
(B) RUDARSTVO I VAĐENJE
(C) PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
(E) OPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA,
GOSPODARENJE OTPADOM TE DJELATNOSTI SANACIJE
OKOLIŠA
(F) GRAĐEVINARSTVO
(G) TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO; POPRAVAK
MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA
(H) PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE
(I) DJELATNOSTI PRUŽANJA SMJEŠTAJA TE PRIPREME I
USLUŽIVANJA HRANE
(J) INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE
(K) FINANCIJSKE DJELATNOSTI I DJELATNOSTI OSIGURANJA
(M) STRUČNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE DJELATNOSTI
(N) ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DJELATNOSTI
(O) JAVNA UPRAVA I OBRANA; OBVEZNO SOCIJALNO
OSIGURANJE
(P) OBRAZOVANJE
(Q) DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I SOCIJALNE
SKRBI
(R) UMJETNOST, ZABAVA I REKREACIJA
(S) OSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI
(T) DJELATNOSTI KUĆANSTAVA KAO POSLODAVACA;
DJELATNOSTI KUĆANSTAVA KOJA PROIZVODE RAZLIČITU
ROBU I OBAVLJAJU RAZLIČITE USLUGE ZA VLASTITE
POTREBE
Ukupno
2013.
96
1
418
23
101
152
20
183
19
10
55
67
73
86
47
30
20
16
1.417
2.2. Stopa zapošljavanja u gradu Virovitici
StopomzapošljavanjaiskazujesepostotniudioosobazaposlenihizevidencijaZavodazazapošljav
anjeuukupnimevidentiranimpokazateljimanezaposlenosti,
akoje
činenezaposlenipočetkomgodineinovoprijavljenitijekomgodine.
STOPA ZAPOŠLJAVANJA
Godina
2011.
2012.
2013.
Nezaposleni Zaposleni s Novoprijavljeni
početkom god evidencije tijekom godine
2.092
1.282
2.121
2.082
1.390
2.143
2.287
1.417
2.080
Godišnja stopa
zapošljavanja
30,4
32,9
32,4
Stopa zapošljavanja nezaposlenih iz grada Virovitice u 2013. godini iznosi 32,4%.
13
Napomena:
UdaljnjojobradipodatakanekipodaciseodnosezaIspostavuVirovitica,
abudućida
gradViroviticasa49,2%
sudjelujeuukupnombrojunezaposlenihIspostaveVirovitica,
možemoprimjenitiprikazanestrukturenabrojnezaposlenih gradaVirovitice.
2.3. Osnovne odrednice nezaposlenosti i zapošljavanja po djelatnostima i
zanimanjima u 2013. godini
Najtraženija zanimanja
od strane poslodavaca
(Ispostava Virovitica)
Zanimanja s najvećim
brojem zapošljavanja
(Ispostava Virovitica)
Zanimanja s najvećom
frekvencijom nezaposlenosti
(Ispostava Virovitica)
radnik u održavanju
prodavač
prodavač
konobar
kuhar
poljoprivredni radnik
medicinska sestra
konobar
ekonomski službenik
prodavač
poslužitelj linije u peradi duhana
radnik u održavanju
nastavnik glazbene kulture
ekonomski službenik
kuhar
diplomirani pravnik
šivač tekstila
radnik na proizvodnoj liniji
prodavač po kućama
poljoprivredni radnik
administrativni službenik
nastavnik glazbene kulture
zidar
čistačica
diplomirani ekonomist
radnik u održavanju
konobar
doktor medicine
drvni tehničar
zidar
cvjećar
administrativni službenik
ratarski radnik
viši medicinski tehničar
elektrotehničar
komercijalni službenik
ekonomski službenik
komercijalni službenik
drvni tehničar
administrativni službenik
pomoćni kuhar
stolar
učitelj razredne nastave
rukovatelj građevinskim
strojevima
ekonomist
Zanimanje je za nezaposlene osobe bez radnog iskustva određeno po zvanju što su stekli
obrazovanjem, a za osobe s radnim iskustvom po opisu radnog mjesta
Kao i prethodnih godina, postoji određen broj zanimanja koja su frekventna u skupini
nezaposlenih, tako i u skupinama najtraženijih zanimanja i zanimanja koja se najviše
zapošljavaju (poslužitelj/prerada duhana, prodavač, radnik u održavanju, konobar,
poljoprivredni radnik, kuhar i sl.)

Ispostava Virovitica obuhvaća područje grada Virovitice i općina: Gradina, Lukač, Špišić Bukovica i Suhopolje.
14
2.4. Sezonsko zapošljavanje na moru
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Virovitica, kao i svake godine, posreduje pri
zapošljavanju sezonskih radnika u ugostiteljstvu i turizmu na Jadranu.
Prema izvješćima o zasnivanju radnog odnosa (ugovor o radu, M1, HZMO lista), u
turističkoj sezoni 2013.na Jadranu zaposleno je 690 osoba.
Gledano po ispostavama, s evidencije Ispostave Orahovica na more je otišlo raditi 134
osoba (20%), s evidencije Ispostave Pitomača 30 osoba (4%), s evidencije Ispostave Slatina
269 osoba (39%), i s evidencije Ispostave Virovitica 257 osoba (37%).
U mjesecu lipnju zaposlio se najveći broj sezonskih radnika (29% osoba).Slijedi
zapošljavanje u mjesecu svibnju (28% osoba), zatim u mjesecu travnju (20% osoba).
Gledano po županijama, najveći broj sezonskih radnika zaposlio se u Istri (217
osoba).Slijedi Primorsko–goranska županija (201 osoba), zatim Dubrovačko–neretvanska
županija (81 osoba).
Najveći broj sezonskih radnika zaposlio se u malim ugostiteljskim obrtima/poduzećima
(njih 424), dok se u hotelskim poduzećima zaposlilo 266 osoba.Ostvareno je zapošljavanje
kod 386 poslodavaca.
Najbolja suradnja ostvarena je s poduzećima:
- Solaris d.d. iz Šibenika, zaposleno 40 sezonskih radnika
- Jadranka hoteli d.o.o. iz Malog Lošinja, zaposleno 27 sezonskih
radnika
- Istraturist d.d. iz Umaga, zaposleno je 26 sezonskih radnika
- Laguna Novigrad d.d. iz Novigrada, gdje je zaposleno 26 sezonskih radnika
Gledano po zanimanjima, najveći broj radnika zaposlen je u odjelu posluživanja (konobari,
serviri i šankeri), njih 217. Slijede kuhari, pomoćni kuhari i kuhinjski radnici (213 osoba),
zatim sobarice (66 osoba) i čistačice (60 osoba).
U odnosu na prošlu godinu (2012.) zabilježen je porast osoba zaposlenih u ugostiteljstvu i
turizmu na moru za 49 osoba ili 7,1 %.
15
2.5. Zapošljavanjeuinozemstvu
Sezonsko zapošljavanje u SR Njemačkoj ima prilično dugu tradiciju i zasniva se na
sporazumu između RH i SR Njemačke kojim su uređena prava boravka i rada hrvatskih
radnika u SRNJ. Radnici koji odlaze u SR Njemačku na sezonski rad u djelatnosti
poljoprivrede i ugostiteljstva mogu raditi najduže 6 mjeseci u jednoj kalendarskoj godini.
U HZZ Područni ured Virovitica za zapošljavanje na sezonskimposlovima u SR
Njemačkoj tijekom 2013. godinepristiglo je 412 ugovora. Za zapošljavanje u djelatnosti
poljoprivrede i to najčešće na branju šparoga i jagoda pristiglo je 354 ugovora, a za
sezonsko zapošljavanje u djelatnosti ugostiteljstva 58 ugovora.
Od ukupnoga broja ugovora za zapošljavanje u inozemstvu, njih 287 pristiglo je za žene ili
69,7% te 125 za muškarce ili 30,3%. Broj zaprimljenih ugovora za rad u inozemstvu po
Ispostavama je sljedeći:




Ispostava Virovitica – 142 osobe ili 34,5%,
Ispostava Slatina - 221 osoba ili 53,6%,
Ispostava Pitomača - 29 osoba ili 7,0%,
Ispostava Orahovica - 20 osoba ili 4,9%.
Tijekom 2013.godine, poslodavci iz SR Njemačke su u vrlo malom broju zapošljavali nove
radnike za sezonske poslove u poljoprivredi i ugostiteljstvu.
Znatan broj radnika koji su tijekom 2013.godine primili ugovor za sezonski rad u SR
Njemačkoj su već prijašnjih godina radili kod istih poslodavaca. Naime, ako su poslodavci
zadovoljni radom radnika, s istima sklapaju ugovore za rad i u slijedećoj sezoni.
Osim na sezonskim poslovima u SR Njemačkoj,tijekom 2013. godine mogle su se
zapošljavati medicinske sestre i tehničari, te osobe drugih struka u svojstvu “gostujućih
radnika”, s ciljem jezičnog i stručnog usavršavanja u trajanju od 18 mjeseci. Za takav oblik
zapošljavanja bilo je potrebno ispunjavati određene uvjete (najmanje stečena srednja
stručna sprema, starosna dob do 40 godina i dobro poznavanje njemačkog jezika).
Mogućnost zaposlenja u svojstvu gostujućih radnika u 2013.godini s područja Područnog
ureda Virovitica ostvarila je 1 osoba.
Ulaskom Republike Hrvatske s 01.07.2013.u EU,vrijedi drugačiji režim u zapošljavanju
hrvatskih radnika u inozemstvu /SR Njemačkoj, zbog kojeg će doći i do promjene načina
vođenja evidencija o zapošljavanju nezaposlenih osoba na poslovima sezonskog karaktera.
16
3. MATERIJALNO-PRAVNAZAŠTITA
Tijekom 2013. godine novčanu naknadu u Ispostavi Virovitica prosječno su
koristile653nezaposlene osobe, što je smanjenje u odnosu na 2012. godinu za 17,9 % ili za
142 osobe.
Udio korisnika novčane naknade u ukupnom broju nezaposlenih Ispostave Virovitica u
2013.godini iznosi 14,4%.
Visina novčane naknade kretala se u najmanjem iznosu od 1.193,91 kn do najvišeg iznosa
novčane naknade od 3.834,60 kn.

Ispostava Virovitica obuhvaća područje grada Virovitice i općina: Gradina, Lukač, Špišić Bukovica i Suhopolje.
17
4. NACIONALNI AKCIJSKI PLAN ZAPOŠLJAVANJA
Hrvatski zavod za zapošljavanje je 15.01.2013. g. počeo s provedbom mjera za poticanje
zapošljavanja i obrazovanja iz svoje nadležnosti.
Vrijeme provedbe mjera bila je u 2013.godina.
Nacionalnim planom poticanja zapošljavanja na području Virovitičko-podravske županije u
2013. godini bilo je uključeno 1359 osoba od čega 640 osoba s područja Ispostave
Virovitica..
Hrvatski zavod za zapošljavanje u svojoj nadležnosti ima i provedbu mjera zapošljavanja iz
Nacionalnog programa za Rome/Akcijski plana Desetljeća za uključivanje Roma 2005. do
2015. godine. U 2013. godini kroz te mjere zaposleno je 7osoba.
MJERE IZ NADLEŽNOSTI HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE
1. Sufinanciranje zapošljavanja mladih osoba bez radnog staža
2. Sufinanciranje zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba
3. Sufinanciranje zapošljavanja osoba iznad 50 godina života
4. Sufinanciranje zapošljavanja osoba s invaliditetom
5. Sufinanciranje zapošljavanja posebnih skupina nezaposlenih osoba
6. Sufinanciranje zapošljavanja upravitelja zadruge
7. Sufinanciranje zapošljavanja u turizmu
8. Sufinanciranje samozapošljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba
9. Sufinanciranje zapošljavanja zamjenskog radnika
10. Sufinanciranje zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih na dijeljenom radnom mjestu
11. Sufinanciranje obrazovanja zaposlenih
12. Financiranje obrazovanja
13. Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
14. Javni rad – društveno koristan
15. Komunalni javni rad
16. Javni rad – pojedinačni projekti
17. Potpora za očuvanje radnih mjesta
Zapošljavanje u programu Javnih radova
Cilj ovogodišnjeg programa Javnog rada na području Grada Virovitice bio je prema
mjerama iz Socijalne karte Grada Virovitice uključiti što više dugotrajno nezaposlenih
građana kako bi im povećali zapošljivost i aktivno ih uključili u tržišta rada i na taj način
smanjili broj socijalno isključenih građana.
Najviše osoba je zaposleno u jedinicama lokalne uprave i samouprave, udrugama i
neprofitnim organizacijama po mjeri javni radovi-društveno koristan, komunalni javni rad
i javni radovi-pojedinačni projekti..
18
Za nezaposlene osobe koje su bile duže od 3 godine na evidenciji Zavoda za zapošljavanje,
nezaposlene osobe s područja otoka i područja od posebne državne skrbi prijavljene u
evidenciju nezaposlenih najmanje 6 mjeseci, te posebne skupine nezaposlenih s područja
otoka i područja od posebne državne skrbi prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje
6 mjeseci, inicijatoru javnih radova za njihovo zapošljavanje u javnim radovima, financirala
se cijela mjesečna bruto plaća 100 % u iznosu od 3.438,47 kn i putni trošak od 400,00 kn.
Osobe koje su prije zaposlenja po javnim radovima bile evidentirane 12 mjeseci kao
nezaposlene, sufinanciralo se 85% mjesečne bruto plaće 400,00 kn putnih troškova.
Osobe koje su bile zaposlene na programima javnih radova, radile su na poslovima
održavanja komunalne infrastrukture, održavanja i čišćenja javnih površina u svojim
općinama i gradovima, pomagale su korisnicima svojih usluga, starim i nemoćnim
osobama, radile na svim ostalim i pomoćnim poslovima unutar organizacije.
U javnim radovima ukupno su zaposlene 164 osobe s područja Grada Virovitice;
Osim Grada Virovitice u program javnog rada 2013.godine uključile su se i druge institucije
te nevladine udruge s područja Grada Virovitice.
Najveći broj osoba zaposlenih u javnim radovima sa područja Grada Virovitice su bile
dugotrajno nezaposlene osobe (preko 3 godine na evidenciji nezaposlenih) i osobe koje su
korisnici socijalne skrbi. Javni radovi mogli su trajati najduže do 6 mjeseci.
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa je mjera koja ima za cilj
mladim nezaposlenim osobama bez radnog iskustva i staža u zanimanju osigurati ulazak na
tržište rada .
Predviđeno trajanje stručnog osposobljavanja za rad bilo je 12 mjeseci.
Polaznicima stručnog osposobljavanja za rad financirala se novčana pomoć u visini
neoporezivog dijela studentske stipendije, odnosno 1.600 kuna mjesečno i trošak prijevoza
po cijeni mjesečne karte.
Zapošljavanjem osoba putem stručnog osposobljavanja za rad poslodavac zapošljava
radnika na period od 12,24 ili 36 mjeseci za kojeg nema troška jer mjesečnu stipendiju
radniku plaća Hrvatski zavod za zapošljavanje, a doprinose za mirovinsko koje poslodavac
za istog plaća, dobiva refundirano u cijelosti od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Ukoliko je polaznik stručnog osposobljavanja imao evidentiranog radnog staža poslodavcu
se financira i trošak doprinosa za zdravstveno osiguranje i zaštitu na radu.
Ovim načinom zapošljavanja radnik dobiva priliku zaposliti se u struci te tako stječe radno
iskustvo koje će mu osigurati veće mogućnosti za zapošljavanje i konkurentnost na tržištu
rada.
19
Nezaposlene osobe trebale su ispunjavati sljedeće uvjete:
- prijavljene u evidenciju nezaposlenih duže od 30 dana bez obzira na godine života i radni
staž van struke
Po mjeri Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u 2013. godini na
području Ispostave Virovitice zaposleno je 199 osoba sljedećih zanimanja : diplomirani
ekonomist, diplomirani pravnik, učitelj razredne nastave, odgojitelj predškolske
djece,inženjer elektrotehnike, diplomirani inženjer građevine, medicinska sestra,
automehaničar, frizer, stolar, kuhar....
Mjera samozapošljavanja
Samozapošljavanje je mjera kojom je u 2013. godini sufinancirano samozapošljavanje 48
osoba s područja Ispostave Virovitica.
Registrirali su obrte i trgovačka društva za obavljanje proizvodnih i uslužnih djelatnosti –
građevina, poljoprivredni obrti, frizerski obrt, cvjećarski obrt, soboslikarski obrt,
ugostiteljski obrt, vodoinstalaterski obrt…
Stručna osposobljavanja
Kako bi podigli postojeću razinu zapošljivosti i ostvarivanja povoljnije pozicije na tržištu
rada dugotrajno nezaposlenih osoba Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured
Virovitica pružila je dugotrajno nezaposlenim osobama mogućnost uključivanja u
odgovarajuće obrazovne programe. Organizirano je osposobljavanje za ukupno 40 osoba,
od čega je 16 osoba bilo s područja Ispostave Virovitica.
Tijekom 2013. godine, Područni ured Virovitica provodio je stručna osposobljavanja
nezaposlenih osoba za slijedeća zanimanja:
- šumski sjekači (10),
- pekari (10),
-priprematelji bureka i pizze (10)
- mesari (10).
Stručna osposobljavanja su se provodila u suradnji s obrazovnim ustanovama.
Svim polaznicima – 40 osoba, pohađanje stručnog osposobljavanja bilo je besplatno.
Plaćen im je trošak osposobljavanja; putni trošak, novčana pomoć te osiguranje od nesreće
za vrijeme trajanja osposobljavanja; zaštitna odjeća i liječnički pregled.
Završetkom stručnog osposobljavanja polaznici su dobili uvjerenja o stručnoj
osposobljenosti koja se upisuju u radnu knjižicu, a svi programi osposobljavanja su
verificirani od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.
20
5. PROFESIONALNO USMJERAVANJE
Profesionalno usmjeravanje obuhvaća skup različitih aktivnosti koje pojedincima
omogućuju utvrditi vlastite mogućnosti, kompetencije i interese u različito doba života,
kako bi donijeli odluke o obrazovanju, osposobljavanju i zapošljavanju, te uspješno
upravljali svojom profesionalnom karijerom.
Profesionalno usmjeravanje učenika
Profesionalno usmjeravanje učenika predstavlja jednu od tradicionalnih funkcija Hrvatskog
zavoda za zapošljavanje, a uključuje postupke profesionalnog informiranja i profesionalnog
savjetovanja, a sve s ciljem kako bi se učenicima pomoglo izabrati najprimjerenije zvanje,
odnosno obrazovni program najprikladniji njihovim sposobnostima, znanjima, osobinama
ličnosti, interesima.
Profesionalnim informiranjem učenik se upoznaje s mogućnostima izbora škole i izbora
zvanja. Profesionalno informiranje provodi se individualno i grupno u suradnji s osnovnim i
srednjim školama.
Učenici osmih razreda svih škola s područja Virovitičko-podravske županije, odnosno
područja djelovanja Hrvatskog zavoda zam zapošljavanje Područnog ureda Virovitica,
popunili su anketu o svojim profesionalnim namjerama na završetku školovanja te je na
osnovu rezultata iste izrađena „Analiza rezultataanketiranja učenika osmih razreda o
namjerama na završetku školovanja“.
Navedenom anketom obuhvaćen je 951 učenik (što čini 95% ukupne populacije učenika
osmih razreda). Anketiranjem učenika osmih razreda obuhvaćen je 131 učenik OŠ
„I.B.Mažuranić“ Virovitica i 119 učenika OŠ „V.Nazor“ Virovitica.
Anketu o profesionalnim namjerama 2013. godine popunilo je i 750 učenika srednje škole s
područja Virovitičko-podravske županije,od čega 381 učenik srednjih škola na području
grada Virovitice.
Profesionalnim savjetovanjem se na temelju rezultata testova, po potrebi i liječničkog
pregleda, te intervjua s učenikom kojim se dobiva uvid u obrazovni i obiteljski status,
interese i motivaciju, nastoji učeniku savjetovati najprimjereniji oblik obrazovanja i izbor
zvanja.
Profesionalnim savjetovanjem obuhvaćeni su svi učenici koji završavaju osnovnu školu po
posebnom i prilagođenom programu, tj. učenici sa smetnjama u psihofizičkom razvoju, kao
i učenici sa zdravstvenim poteškoćama koji zbog toga imaju suženu mogućnost izbora.
Profesionalno savjetovanje pomaže i svim ostalim, neodlučnim učenicima i njihovim
roditeljima pri izboru najprimjerenijeg obrazovanja.
21
2013. godine u Odsjeku za profesionalno usmjeravanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
Područnog ureda Virovitica profesionalnim savjetovanjem obuhvaćeno je:
- 134 neodlučnih učenika osmih razreda
- 23 učenika sa zdravstvenim poteškoćama
- 30 učenika koji prate nastavu po prilagođenom programu
- 14 učenika koji polaze nastavu po posebnom programu
- 8 učenika po individualiziranom programu
- 6 maturanta zbog neodlučnosti i nesigurnosti pri izboru fakulteta
Pomoć u profesionalnom informiranju i savjetovanju zainteresirani mogu dobiti i putem
računalnog programa „Moj izbor”. Navedeni program vlasništvo je CASCAiD organizacije iz
Velike Britanije, a HZZ izvršio je prilagodbu toga programa. Program obuhvaća tri različita
poglavlja koja se mogu pretraživati:
- informacije o zanimanjima
- testiranje za odabir odgovarajućih zanimanja
- informacije o zapošljavanju i obrazovanju
Profesionalno informiranje i savjetovanje nezaposlenih osoba
Profesionalno informiranje nezaposlenih osoba provodi se putem pismenog informiranja
(različitih vrsta pisanog informativnog materijala, brošura, letaka i plakata koji su posebno
značajni za skupove kao što su „Sajam poslova” i slično, ali i u svakodnevnom radu), zatim,
putem usmenog informiranja koje može biti individualno – „licem u lice”, telefonski
kontakt, drugi mediji, elektronskim putem, a može biti i grupno – provodi se kada su
identificirane potrebe za informiranjem određene ciljane skupine (npr. kandidati za stučna
osposobljavanja, posjetitelji Sajma poslova...).
Profesionalno savjetovanje s uključenom individualnom obradom nezaposlenih osoba
odnosi se u prvom redu na timske obrade osoba s invaliditetom i osoba s faktorom otežane
zapošljivosti, tzv. OFOZ-e.
U ukupnom broju nezaposlenih osoba veliki udio obuhvaćaju osobe sa smanjenom radnom
sposobnošću – osobe s invaliditetom i osobe s faktorom otežane zapošljivosti (prisustvo
jednog od tih faktora značajno smanjuje njihovu zapošljivost na tržištu rada).
Njihovo identificiranje kao takvih i timska obrada od strane psihologa i specijaliste
medicine rada predstavlja prvi i osnovni korak u radu s tom kategorijom nezaposlenih
osoba.
U Odsjeku za profesionalno usmjeravanje PU Virovitica tijekom 2013. godine timskom
obradom, tj. psihologijskim testiranjem i liječničkim pregledom u Medicini rada
obuhvaćeno je 113 osoba i dobiveni podaci, tj. procjena njihovog radnog potencijala (radna
sposobnost, kontraindikacije) unijeta je u aplikaciju „posredovanje“.
22
Tijekom 2013. godine kontinuirano su se provodili grupni oblici rada s nezaposlenim
osobama tipa radionica s ciljem pomoći u aktivnom traženju posla i prevladavanju situacije
nezaposlenosti.
Radionica „Kako tražiti posao“ ima za cilj učenje metoda i tehnika traženja posla (kako
napisati zamolbu i životopis, koji su osnovni koraci u uspješnom traženju posla…).
Navedenoj radionici prisustvovalo je 955 nezaposlenih osoba.
Radionica „Kako se predstaviti poslodavcu“ ima za cilj učenje samoprezentacije (kako se
pripremiti za razgovor s poslodavcem, prije intervjua i pravila tijekom intervjua, koje su
pogreške u razgovoru s poslodavcem, pitanja koja se mogu očekivati u razgovoru s
poslodavcem…). Navednoj radionici prisustvovalo je također 955 nezaposlenih osoba.
Povodom obilježavanja 7. Tjedna cjeloživotnog učenja održana je radionica „Šansa uvijek
postoji” kojoj je prisustvovalo 8 osoba.
6. SAJAM POSLOVA
U Virovitici je 25. listopada održan 6. sajam poslova čiji je organizator Hrvatski zavod za
zapošljavanje Područni ured Virovitica, a jedan od partnera u organizaciji i Grad Virovitica.
Za nezaposlene osobe, tražitelje zaposlenja, učenike i studente, kao i sve druge
zainteresirane posjetitelje Sajma, bila je to prilika za izravne kontakte s poslodavcima pri
kojima su tražitelji zaposlenja mogli odmah ostaviti svoje zamolbe, životopise, kontakt
podatke te ujedno mogli dobiti i sve relevantne informacije s kojima eventualno mogu
riješitisvoj problem – problem nezaposlenosti.
U sklopu Sajma održana je i radionica „Kako izraditi Europass životopis?“. Sudionici
radionice izravno su na računalima učili pisati životopis u Europass obliku. Navedena
radionica proizašla je iz radionice „Kako tražiti posao“ koju HZZ redovito provodi s
nezaposlenim osobama s ciljem njihovog poticanja na aktivno traženje posla, na kojoj ih se
podučava metodama i tehnikama traženja posla te pisanju zamolbi i životopisa. Svi
zainteresirani posjetitelji Sajma poslova mogli su pristupiti i testiranju na računalnom
programu „MOJ IZBOR“ koji je posebno interesantan učenicima koji se nalaze pred
donošenjem svojih prvih profesionalnih odluka.
Poslodavci koji su nastupili na sajmu su: JAVOROVIĆ D.O.O., PLIN VTC D.O.O., GRAWE
HRVATSKA D.D., PLAVA TVORNICA D.O.O., ZORA – HERBEA OBRT ZA POLJOPRIVREDU,
FLORA-VTC, POISON CITY D.O.O., PRO-PING D.O.O., V.S.V. D.O.O., PAN PARKET D.O.O.,
DIREKTUS PROMOTUS PLUS D.O.O., MINISTARSTVO OBRANE RH, TERMODOM, AUTO
MOSLAVAC, PALKOVIĆ D.O.O., CENTAR ZA OBITELJ PITOMAČA, Sveučilište J.J.Strossmayera
u Osijeku STUDENSKI SERVIS, PAPUK D.O.O., PZ ERGELA VIŠNJICA, VIRO OBUĆA D.O.O.,
ELEKTROMEHANIKA DOŠEN, PHOENIX D.O.O, HERBAS D.O.O., PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
ALGEBRA, SPIDER GRUPA D.O.O.
23
7. SAŽETAK
1. Nadan
31.12.2013.
godine,
stoparegistriranenezaposlenostinapodručju
gradaViroviticeiznosilaje20,8%,
štojenižeodstopenezaposlenosti
na
području
RH(21,6%).
2. Tijekom 2013. godine u gradu Virovitici je prosječno mjesečno evidentirano2.230
nezaposlenih osoba, što je za 40 osoba ili 1,8% više od prosjeka 2012. godine.
3. U prosječnom broju nezaposlenih u gradu Virovitici u 2013.godini većinu su činile:
o žene (1.184 ili 53,1%),
o osobe bez radnog iskustva ( 379 nezaposlenih ili 16,7%),
o osobe u dobi od 20 do 24 godine (388 nezaposlenih ili 17,4%),
o osobe sa srednjom školom do 3 godine, KV,VKV (759 nezaposlenih ili 34%)
4. Krajem 2013.godine bilo je evidentirano 160 nezaposlenih hrvatskih branitelja u
gradu Virovitici što je manje za 11,1% ili 20branitelja u odnosu na 2012.godinu.
5. Krajem 2013.godine bilo je evidentirano 26 osoba s invaliditetom u gradu Virovitici.
U odnosu na 2012.godinu broj nezaposlenih osoba s invaliditetom smanjio se za 2
osobe.
6. Tijekom 2013. godine iz evidencije nezaposlenih zaposleno je ukupno 1.417 osoba iz
grada Virovitice, što u odnosu na 2012.godinu predstavlja povećanje od 27 osoba
ili
1,9%.
7.Od ukupno 1.417 zaposlenih osoba s evidencije Zavoda iz grada Virovitice
,1.340osoba ili 94,6% zaposleno je na određeno vrijeme, a 77osoba ili 5,4%
zaposleno je na neodređeno vrijeme.
8.Prema djelatnostima, najveći broj osoba se zaposlio u prerađivačkoj industriji (418
osoba ili 29,5), djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
(183 osobe ili 12,9%), trgovini na veliko i na malo; popravak motornih vozila i
motocikala (152 osobe ili 10,7%)
24
25
Na temelju članka 30. Statuta Grada Virovitice – pročišćeni tekst ("Službeni vjesnik
Grada Virovitice" br. 6/13.), Gradsko vijeće Grada Virovitice na
sjednici održanoj dana
. g., donosi
ZAKLJ U ČAK
o prihvaćanju Informacije o nezaposlenosti i zapošljavanju
na području grada Virovitice u 2013. godini
I
Prihvaća se Informacija o nezaposlenosti i zapošljavanju na području grada Virovitice u
2013. godini.
II
Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Virovitice".
Klasa: 032-01/14-01/01
Ur.broj: 2189/01-07/3-14-3
Virovitica,.
GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE
Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl.oec.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
1 630 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content