close

Enter

Log in using OpenID

1 zapisnik 8. sjednice zajedničkog povjerenstva za tumačenje

embedDownload
ZAPISNIK 8. SJEDNICE ZAJEDNIČKOG POVJERENSTVA ZA TUMAČENJE
TEMELJNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U
JAVNIM SLUŽBAMA
Krešimirov trg 2, petak 16. ožujka 2012. godine, 12:00 h
Povjerenstvo za tumačenje TKU-a za službenike i namještenike u javnim službama u
sastavu:
1. Tanja Malinac– član (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa)
2. Irena Bobovčan –član (Ministarstvo kulture)
3. Mirela Matijević Erceg - zamjena u svojstvu člana (Nezavisni sindikata zaposlenih u
srednjim školama)
4. Marija Jusup – zamjena u svojstvu člana (Nezavisni sindikat znanosti i visokog
obrazovanja)
5. Dražen Managić – član (Samostalni Sindikat zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske)
održalo je sedmu sjednicu s slijedećim dnevnim redom:
1)
Razmatranje zaprimljenih upita vezano uz tumačenje pojedinih odredbi TKU-a
2)
Razno
Ad. 1. Razmatranje zaprimljenih upita vezano uz tumačenje pojedinih odredbi TKU-a
Upit 10/2012
Zaposlenica je pripravnički staž odradila u svojstvu volontera od 07.01.2002. do 31.03.2003..
Od 01.04.2003. u stalnom je radnom odnosu neprekidno.Da li se kod ostvarivanja prava na
jubilarnu nagradu uračunava pripravnički radni staž ostvaren na gore navedeni način?
ZAKLJUČAK br. 10/2012.
-
Obzirom da se radi o volonterskom radu sukladno članku 29. Zakona o radu
(„Narodne novine", br. 38/95, 54/95, 65/95, 17/01, 82/01 - pročišćeni tekst) te da
je stavkom 2. istog članka propisano da se razdoblje volonterskoga rada ubraja
se u pripravnički staž i radno iskustvo utvrđeno kao uvjet za rad u određenom
zanimanju, volonterski rad sukladno navedenom Zakonu uračunava se u radni
staž potreban za ostvarivanje prava na jubilarnu nagradu ukoliko se radi o
neprekidnom radu u javnoj službi.
-
1
Upit 11/2012
Zaposlenik trenutačno radi u Glazbenoj školi, Do sada je bio slobodni umjetnik (u radnoj
knjižici ima upisan neprekinuti radni staž od 25.5.1990. do danas, većinom (cca 17 godina)
odrađen kao samostalna profesionalna djelatnost - umjetnik.Uplaćivan mu je doprinos za
mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna RH. Ističe da je rad
samostalnog umjetnika je izjednačen 40 satnom radnom tjednu, te da su obaveze
samostalnog umjetnika kontinuirano obavljane profesionalne umjetničke djelatnosti,
sukladno zakonskim propisima i odredbama Pravilnika i da mu je umjetničko stvaralaštvo i
javno djelovanje jedino i glavno zanimanje. Ima li pravo na povećanje plaće za 0,5% po
navršenoj godini radnog staža za vrijeme dok je bio samostalni umjetnik?
ZAKLJUČAK br. 11/2012. osnovna plaća
Članak 51. TKU-a
•
Mirovinski staž je relevantan za stjecanje prava iz mirovinskog osiguranja. Razdoblje u
kojem je zaposlenik bio samostalni profesionalni djelatnik – samostalni umjetnik, ulazi mu
u mirovinski staž, a ne u radni staž sukladno odredbama TKU-a.
Upit 12/2012
Da li se konvalidirani staž računa u jubilarnu nagradu?
ZAKLJUČAK br. 12/2012.
Članak 51. TKU-a
Konvalidirani radni staž temeljem Zakona o konvalidaciji (NN br. 104/97) i Uredbe o
provođenju Zakona o konvalidaciji (NN br. 51/98) ne smatra se prekidom radnog staža za
ostvarivanje prava na jubilarnu nagradu, s tim da se razdoblje rada na privremeno
okupiranim područjima ne ubraja u ukupni radni staž za ostvarivanje prava na jubilarnu
nagradu ( slično mirovanju radnog odnosa za vrijeme služenja vojnog roka, mirovanja
radnog odnosa do 3 godine djetetova života, neplaćeni dopust).
Upit 13/2012
Da li su Državni arhivi javna služba? Da li se staž proveden u DA ubraja za isplatu jubilarne
nagrade?
ZAKLJUČAK br. 13/2012.
Članak 1. TKU-a
Za primjenu TKU-a, pod pojmom javne službe podrazumijevaju se javne ustanove, odnosno druge
pravne osobe kojima se sredstva za plaće osiguravaju u državnom proračunu, odnosno iz fondova
mirovinsko-invalidskog osiguranja i HZZO-a na način utvrđen čl. 2. Zakonom o plaćama u javnim
2
službama. Slijedom navedenog rad u državnim arhivima smatra se radom u javnim službama te se
uračunava u neprekidni rad u javnim službama u smislu ostvarenja prava na jubilarnu nagradu.
Upit 14/2012
Da li može zavod internom odlukom ili sklapanjem novog Ugovora o radu, bez raspisivanja
novog natječaja, rasporediti radnika na rukovodeće upražnjeno mjesto načelnika odjela?
Zaposlenik udovoljava uvjetima za navedeno radno mjesto. Zavod je financirao školovanje
navedenog zaposlenika.
ZAKLJUČAK br. 14/2012.
Javni natječaj
čl. 25. TKU-a
TKU ne propisuje iznimke od obveze objave javnog natječaja za sve poslove u
javnim službama. Iznimke mogu biti propisane granskim kolektivnim
ugovorima. U konkretnom slučaju upućujemo vas na vaše interne akte i
odredbe zaključenog ugovora sa navedenim zaposlenikom.
Upit 15/2012
Da li produženo osiguranje ulazi u zbroj godina staža ili je kontinuitet kao npr. kod
odsluženja vojnog roka (nije prekid, ali se ne ubraja)?
ZAKLJUČAK br. 15/2012.
•
Produženi staž ne računa se kao radni staž u smislu osnove za stjecanje prava
na jubilarnu nagradu, dane godišnjeg odmora, 0,5% dodatka na plaću za svaku
navršenu godinu staža, budući se ne radi o radnom stažu kako to traži članak
49. st. 2. Temeljnog kolektivnog ugovora, nego se radi o mirovinskom stažu.
Upit 16/2012
Zaposlenica stanuje 2,7 km od radnog mjesta.Od Špadića do Poreča vozi autobusna linija,
redovni međumjesni prijevoz sa glavnog kolodvora. Udaljenost od stana zaposlenice do
autobusne stanice je 1142 m te joj se isplaćuje „cipelarina“ u iznosu od 230 kn mjesečno.
Autobusna karta do stanice košta 14,00 kuna i radi se o jednoj stanici, te se ne može
drugačije doći do Poreča. Poslodavac uskraćuje pravo na naknadu troškova autobusa
obzirom da je autobusna stanica u smjeru suprotnom od grada. Ima li zaposlenica pravo na
naknadu troškova prijevoza?
ZAKLJUČAK br. 16/2012.
čl. 67.
pravo na prijevoz
Povjerenstvo ostaje kod ZAKLJUČKA br. 333/2011.
3
Upit 17/2012
Zaposleniku u osnovnoj školi priznat je staž iz JNA kao djelatnoj osobi. Može li se taj staž
računati u ukupni staž na print- listi?
ZAKLJUČAK br. 17/2012.
-
Povjerenstvo upućuje podnositelja upita na dostavu kompletne dokumentacije
konkretno dostavu preslika cijele radne knjižice obzirom da je utvrđeno da u
dostavljenom presliku iste nedostaju stranice 6 i 7.
Upit 18/2012
Djelatnica ima gubitak sluha na oba uha. Propisano joj je digitalno slušno pomagalo. HZZO
snosio je dio troškova navedenog pomagala u iznosu od 3.000,00 kuna, dok je ostali dio u
iznosu od 4.480,00 kuna nadoplatila sama zaposlenica. Ima li zaposlenica pravo na pomoć
na temelju čl. 63. st. 24 TKU?
ZAKLJUČAK br. 18/2012.
pravo na pomoć
-
Svrha čl. 63. St. 4. kojim je utvrđeno pravo na pomoć u slučaju kupnje
medicinskih pomagala odnosno lijekova je bila ostvarenje prava za kupnju
medicinskog pomagala, i to onih pomagala ili lijekova koji kumulativno
zadovoljavaju uvjete da su prema preporuci nadležnog liječnika specijaliste
opravdani prema pravilima medicinske i stomatološke struke, da su potrebiti i
nenadomjestivi, da troškove pomagala ili lijeka barem djelomice snosi HZZO te
da doplata za pomagala i lijekove tijekom jedne proračunske godine iznosi više
od jedne proračunske osnovice. Proračunska osnovica propisana je čl. 21.st.2.
Zakona o izvršavanju državnog proračuna RH u 2011. godini (NN 140/10) te
jednako kao i u 2010. godini iznosi 3.326,00 kn. U trenutku podnošenja zahtjeva
za isplatu predmetne pomoći svi naprijed navedeni uvjeti moraju biti u
potpunosti ispunjeni kako bi ostvarili pravo na pomoć. Prema dostavljenim
podacima zaposlenica ima pravo na označenu pomoć.
Upit 19/2012
Pripravnik dr. med. obavio je pripravnički staž kod liječnika koji nema sklopljen ugovor sa
HZZO. Da li se taj staž smatra radom u javnoj službi, odnosno ima li razlike ukoliko se radi o
radu kod ugovornog dr. med.?
ZAKLJUČAK br. 19/2012.
Pod pojmom javne službe podrazumijevaju se javne ustanove, odnosno druge
pravne osobe kojima se sredstva za plaće osiguravaju u državnom proračunu,
4
odnosno iz fondova mirovinsko-invalidskog osiguranja i HZZO-a na način
utvrđen čl. 2. Zakonom o plaćama u javnim službama. Sukladno tome, rad u
kod liječnika u privatnoj ordinaciji ne smatra se radom u javnim službama
neovisno o tome da li liječnik u privatnoj praksi ima li ili nema sklopljeni
ugovor sa HZZO-om.
Upit 20/2012
Ima li zaposlenica pravo na priznavanje radnog staža koji je ostvarila sukladno odredbama
čl. 61. i 62. Zakona o vanjskim poslovima?
ZAKLJUČAK br. 20/2012.
-
S obzirom da je Zakonom o vanjskim poslovima, kao posebnim zakonom,
izrijekom propisano da se bračnom drugu diplomate vrijeme boravka u
inozemstvu prema članku 62. st. 1. i 2. toga Zakona priznaje u staž
osiguranja i da se taj staž izjednačava sa radnim stažem, to se vrijeme
boravka u inozemstvu takvog službenika, kojem je bračni drug diplomata,
uračunava u radni staž sukladno odredbama TKU-a.
Upit 21/2012
Da li se u radni staž u smislu čl. 51. st. 2 TKU (uvećanje plaće za 0,5% za svaku navršenu
godinu radnog staža) priznaje mirovinski staž upisan u radnu knjižicu kao „samostalna
profesionalna djelatnost“, a odnosi se na privatnu praksu zdravstvene njege (odobreno
rješenjem Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi)?
ZAKLJUČAK br. 21/2012.
-
Mirovinski staž je relevantan za stjecanje prava iz mirovinskog osiguranja.
Razdoblje u kojem je zaposlenica obavljala samostalnu profesionalnu
djelatnost, ulazi joj u mirovinski staž, a ne u radni staž sukladno odredbama
TKU-a.
Upit 22/2012
Zaposleniku u osnovnoj školi priznat je staž iz JNA kao djelatnoj osobi. Može li se taj staž računati u
ukupni staž na print- listi?
ZAKLJUČAK br. 22/2012.
-
Povjerenstvo upućuje podnositelja upita na dostavu kompletne dokumentacije,
konkretno dostavu preslika cijele radne knjižice, obzirom da je utvrđeno da u
dostavljenom presliku iste nedostaju stranice 6 i 7.
5
Upit 23/2012
Pojašnjenje upita 3/2012. Zaposlenik na posao dolazi osobnim automobilom i za to dobiva
naknadu za prijevoz. Na toj relaciji vozi autobus i vlak, ali je razlika u udaljenosti ( autobus 54
km, vlak nešto više od 100 km ).
Da li poslodavac može isplaćivati naknadu za prijevoz u visini cijene karte vlaka na
udaljenosti od 54 km? Prijevoz se ne smatra organiziranim.
ZAKLJUČAK br. 23/2012.
Članak 67. TKU-a
•
Ako nije organiziran međumjesni javni prijevoz koji omogućava zaposleniku redovit
dolazak i odlazak s posla, zaposlenik ima pravo na naknadu troška prijevoza koji utvrđuje
u visini cijene karte međumjesnog javnog prijevoza za istu udaljenost na tom području.
Upit 24/2012
Da li zaposlenici ostvaruju pravo na prijevoz ukoliko su od mjesta stanovanja do mjesta rada
udaljeni 800 m, a od mjesta rada do mjesta stanovanja (zbog prometne signalizacije –
jednosmjerna cesta) 1170 m?
ZAKLJUČAK br. 24/2012.
pravo na prijevoz
čl.67.
•
Ako je najkraći mogući cestovni put bilo od mjesta rada do mjesta stanovanja ili od
mjesta stanovanja do mjesta rada 1000 m ili više, zaposlenici ostvaruju pravo na mjesni
prijevoz.
Upit 25/2012
Ima li učitelj pravo na dnevnicu ako vodi djecu na natjecanje izvan mjesta sjedišta
škole u vremenu od 7,30h do 12,30h i odradi nastavu u poslijepodnevnoj smjeni
istoga dana?
6
ZAKLJUČAK br. 25/2012.
pravo na dnevnicu
čl. 64.
•
Sukladno stavku 3. navedenog članka zaposleniku pripada pravo na dnevnicu ako
putovanje traje više od 12 sati, a na pola dnevnice ako putovanje traje više od 8 a manje od
12 sati. Sukladno navedenom nemate pravo na isplatu dnevnice.
Upit 26/2012
Tumačenje članka 59. (naknada za vrijeme bolovanja) TKU
Ako zaposlenik prije dana otvaranja bolovanja nema niti jednu isplaćenu plaću u prethodna
tri mjeseca , kako mu obračunati naknadu za bolovanje.
Na primjer: Zaposlenica je zaključla rodiljni dopust 31.01.2012., i od 01. veljače 2012.
otvorila bolovanje zbog bolesti ( do 42 dana na teret poslodavca), očekuje se da će na
bolovanju biti cijeli mjesec i dalje. Kako obračunati naknadu za bolovanje za veljaču 2012.?
ZAKLJUČAK br. 26/2012.
•
Obzirom da zaposlenica nije radila tri mjeseca prije nego što je započela
bolovanje uzima se za obračun plaća koju bi primila da je radila.
Upit 27/2012
Temeljem članka 63. TKU koji navodi da zaposlenik ima pravo na pomoć u slučaju bolovanja dužeg od
90 dana – jednom godišnje u visini jedne proračunske osnovice.
9. rujna 2011. otvoreno je bolovanje zbog komplikacija u trudnoći, dok je s danom 22. studenim
2011. otvoren rodiljni dopust temeljem st. 4, čl. 12 Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama
(odredba o otvorenju rodiljnog dopusta 45 dana prije očekivanog poroda). Djete je rođeno 26.
prosinca 2011.
Da li zaposlenica ostvaruje pravo na gore navedenu pomoć?
ZAKLJUČAK br. 27/2012.
•
Zaposlenica ne ostvaruje pravo na pomoć u slučaju bolovanja obzirom da je
prekinula bolovanje prije isteka 90 dana i započela rodiljni dopust sukladno
Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama.
Upit 28/2012
Po čijim naputcima škole isplaćuju naknadu za rad sa djecom po prilagođenom programu.
Zaposlenica ima dvije učenice koje idu po takvom programu: sa jednom ima 14 sati tjedne
nastave, a sa drugom 12 sati tjedne nastave, no svaka radi po svom programu jer su i
poremećaji različiti. Za siječanj je umanjena naknada za pedeset posto..U školi je rečeno da
se sada plaća sat, a ne program.
7
ZAKLJUČAK br. 28/2012.
•
Ovo povjerenstvo nije nadležno tumačiti odredbe Kolektivnog ugovora za
zaposlene u osnovnoškolskim ustanovama. Upit će se proslijediti
Zajedničkom povjerenstvu za tumačenje odredbi Kolektivnog ugovora za
zaposlene u osnovnoškolskim ustanovama.
Upit 29/2012
Zaposlenica radi u srednjoj školi (24 sata tjedno) i u osnovnoj školi (16 sati tjedno – dolazi
dva puta tjedno). U srednjoj školi joj se isplaćuje «cipelarina» proporcionalno stvarno
odrađenim danima u toj školi. Da li i u osnovnoj školi smijemo navedenoj djelatnici isplaćivati
iznos «cipelarine» proporcionalno danima koje je ona odradila u našoj školi ili vi
predlažete neki drugi model isplate «cipelarine»?
ZAKLJUČAK br. 29/2012.
•
Ovo povjerenstvo nije nadležno tumačiti odredbe Kolektivnog ugovora za
zaposlene u osnovnoškolskim ustanovama. Upit će se proslijediti
Zajedničkom povjerenstvu za tumačenje odredbi Kolektivnog ugovora za
zaposlene u osnovnoškolskim ustanovama.
Upit 30/2012
Zaposlenici je iznenada pozlilo pri obavljanju njenih svakodnevnih radnih zadataka.
Zaposlenica je prevezena u bolnicu u stanju kome iz koje se nije više probudila i dana
18.01.2012. godine je preminula.
Po kojoj osnovi, a u skladu s člankom 62. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i
namještenike u javnim službama, obitelj ima pravo na pomoć:
smrt zaposlenika koji izgubi život u obavljanju ili povodom obavljanja službe, odnosno rada –
3 proračunske osnovice i troškove pogreba ili smrt zaposlenika – 2 proračunske osnovice?
ZAKLJUČAK br. 30/2012.
pravo na pomoć
čl. 62.
•
Obzirom da je smrt nastupila nakon stanja kome kao izravne posljedice
događaja koji se zbio u obavljanju rada, obitelj ima pravo na isplatu tri
proračunske osnovice i troškova pogreba.
Upit 31/2012
Radnica Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih moli za očitovanje oko
korištenja tjednog odmora kada radnik radi po nalogu poslodavca u subotu i nedjelju (npr. na
službenom putu).
8
Pravna služba Agencije smatra da se za rad u vrijeme tjednog odmora ne može dobiti
slobodan dan ako zaposlenik putuje.
Pitanja:
1.
Da li radnik Agencije ima pravo na slobodan dan zbog rada u
danima tjednog odmora pa i ako putuje?
2.
Da li radnik mora iskoristiti pravo korištenja slobodnog dana u
narednih 14 dana ako mu poslovne obveze to ne dopuštaju?
3.
Da li se mora poštivati stavak 4. članka 36. Temeljnog
kolektivnog ugovora ukoliko se zbog poslovnih obveza nije u mogućnosti
koristiti slobodan dan?
4.
Ukoliko se Temeljnim kolektivnim ugovorom ide na štetu radniku da
li se treba pridržavati Zakona o radu?
ZAKLJUČAK br. 31/2012.
tjedni odmor
čl. 37.
Ad 1. Ukoliko je zaposlenica od strane poslodavca upućena na službeno putovanje i povratak sa
istog pada u dane tjednog odmora radi se o radu u vrijeme tjednog odmora i zaposlenici pripada
pravo na neiskorišteni dan tjednog odmora.
Ad 2. Sukladno stavku 5. navedenog članka poslodavac je radniku dužan osigurati korištenje
neiskorištenog tjednog odmora. Sukladno navedenom poslovne obveze ne mogu biti razlog da se
ne iskoristi od strane poslodavca ponuđeno korištenje neiskorištenog tjednog odmora.
Ad3. Isto kao Ad 2.
Ad 4. Sukladno čl. 12. Zakona o radu ako je neko pravo iz radnog odnosa različito uređeno
ugovorom o radu, pravilnikom o radu, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i
poslodavca, kolektivnim ugovorom ili zakonom, primjenjuje se za radnika najpovoljnije pravo, ako
navedenim ili drugim zakonom nije drukčije određeno.
Upit 32/2012- pravo na otpremninu
Djelatnica je na pola radnog vremena zaposlena na poslovima praktične nastave u Srednjoj
strukovnoj školi Šibenik dok drugi dio radnog vremena radi u Centru za odgoj djece u
Šibeniku. U Srednjoj strukovnoj školi postala je tehnološki višak.
1. Da li se na istu odnosi čl. 53. Kol ugovora
2. računa li se radni staž iz obje Ustanove koje su javne, obzirom da se radi o dva
Ministarstva
9
3. da li se otpremnina obračunava od početka zaposlenja u Srednješkolskoj ustanovi
4. obračunava li se cijeli iznos otpremnine ili samo polovica
5. ima li pravo na otpremninu obzirom da joj nije u potpunosti ostala bez zaposlenja
ZAKLJUČAK br. 32/2012.
Zaposlenica prilikom poslovno uvjetovanog otkaza Ugovora o radu ostvaruje pravo na
otpremninu sukladno članku 47. st. 3. TKU-a, a koja se određuje u visini od najmanje 65%
prosječne mjesečne bruto plaće, isplaćene zaposlenici u tri mjeseca prije prestanka
ugovora o radu, za svaku navršenu godinu rada kod poslodavca kod kojeg joj prestaje radni
odnos.
Upit 33/2012
Voditelj smjene cijelu godinu, svih pet dana u tjednu radi u poslijepodnevnoj (drugoj smjeni, a
uz to radi i kao nastavnik četiri dana u tjednu, dva dana u prijepodnevnoj (prvoj smjeni, a
dva dana u poslijepodnevnoj (drugoj smjeni, svaki tjedan, dakle nastava mu se rotira. Da li
ostvaruje pravo i na smjenski i na dvokratni rad?
ZAKLJUČAK br. 33/2012.
•
Ovo povjerenstvo nije nadležno tumačiti odredbe Kolektivnog ugovora za
zaposlene u osnovnoškolskim ustanovama. Upit će se proslijediti
Zajedničkom povjerenstvu za tumačenje odredbi Kolektivnog ugovora za
zaposlene u osnovnoškolskim ustanovama.
Upit 34/2012
Zaposlenik Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje početkom ožujka 2012.odlazi na
znanstveni dopust - stručno usavršavanje u inozemstvo. Za to vrijeme primati će punu plaću
u Institutu. Hoće li u tom periodu imati pravo na naknadu za prijevoz na posao i s posla ?
ZAKLJUČAK br. 34/2012.
pravo na prijevoz
•
Zaposlenik koji odlazi na znanstveni dopust – stručno usavršavanje u
inozemstvo nema pravo na naknadu troškova prijevoza za vrijeme dok mu
traje navedeni dopust.
10
Upit 35/2012
Ostvaruje li radnica temeljem članka 54. st. 2. TKU-a pravo na uvećanje osnovne plaće za
8 %?
ZAKLJUČAK br. 35/2012.
uvećanje plaće za doktorat i magisterij
čl. 54. TKU-a
•
Pravo na uvećanje osnovne plaće od 8% temeljem članka 52. Tku-a imaju oni
zaposlenici koji su završili poslijediplomski studij i stekli znanstveni stupanj
magistra znanosti. Navedeno pravo ne ostvaruju radnici koji su završili
poslijediplomske specijalističke studije. Obzirom da ste završili
poslijediplomski studij i stekli stručni naziv magistra muzike ne ostvarujete
pravo na uvećanje plaće po navedenoj osnovi.
Upit 36/2012
Da li zaposlenica ima pravo na pomoć u slučaju nastanka teške invalidnosti supružnika po
osnovi opće i profesionalne nesposobnosti za rad odnosno da li zaposlenica kojoj je
isplaćena pomoć radi nastanka profesionalne nesposobnosti za rad supružnika, ima opet
pravo na isplatu pomoći ako je njezinom supružniku kasnije utvrđena opća nesposobnost za
rad?
ZAKLJUČAK br. 36/2012.
pravo na pomoć
čl. 63.
•
Zaposlenik ima pravo na pomoć u slučaju nastanka teške invalidnosti
zaposlenika, malodobne djece ili supružnika zaposlenika u visini jedne
proračunske osnovice. Obzirom da se radi o različitoj vrsti nesposobnosti za
rad imate pravo na pomoć i u slučaju kada je nakon utvrđene profesionalne
bolesti utvrđena i opća nesposobnost za rad.
Upit 37/2012
Da li zaposlenica na temelju privremenog rješenja o pravu na invalidsku mirovinu ima pravo
na pomoć kao i njen suprug koji radi u istoj školi?
11
pravo na pomoć
čl. 63.
•
Zaposlenik ima pravo na pomoć u slučaju nastanka teške invalidnosti
zaposlenika, malodobne djece ili supružnika zaposlenika u visini jedne
proračunske osnovice. Sukladno navedenom i zaposlenica i njen supružnik
ostvaruju pravo na označenu pomoć.
Upit 38/2012
Prema članku 61. točka 2. TKU potrebno je priložiti pravomoćno Rješenje o općoj ili
profesionalnoj nesposobnosti za rad, Poliklinika prometne medicine ne izdaje rješenje nego
uvjerenje kojim je utvrđena profesionalna nesposobnost za rad na temelju kojega je kao i
preostale medicinske dokumentacije priznato pravo na invalidsku mirovinu.. Zaposlenica
nadalje navodi kako pravomoćno rješenje HZMO o pravu na invalidsku mirovinu kao niti
uvjerenje ne priznaje nadležno Ministarstvo jer nisu po odredbi iz točke 2. čl. 61. TKU
Da li zaposlenica ima pravo na pomoć zbog invalidnosti člana obitelji (supruga)?
ZAKLJUČAK br. 38/2012.
pravo na pomoć
čl. 63.
•
Zaposlenik ima pravo na pomoć u slučaju nastanka teške invalidnosti
zaposlenika, malodobne djece ili supružnika zaposlenika u visini jedne
proračunske osnovice. Nastanak invalidnosti zaposlenika i supružnika
utvrđuje se pravomoćnim rješenjem o općoj ili profesionalnoj nesposobnosti
za rad. Sukladno navedenom zaposlenica ostvaruje pravo na označenu
pomoć obzirom da je pravomoćnim privremenim rješenjem o nastanku
invalidnosti priznato pravo na invalidsku mirovinu, te da se isto donosi kao
privremeno dok se ne prikupe svi podaci potrebni za izračun mirovine.
Upit 39/2012
Utvrđeno je da zaposlenica nema pravo na jubilarnu nagradu za 25 godina radnog staža jer
je dio radnog staža ostvarila u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku. U javnoj službi u smislu
odredbi TKU-a radi neprekidno od 04. studenog 1991. godine. Ostvaruje li zaposlenica pravo na
jubilarnu nagradu za 20 godina staža ( temeljem ranije dostavljene dokumentacije).
ZAKLJUČAK br. 39/2012.
Članak 69. TKU-a
Jubilarna nagrada isplaćuje se za neprekinuti rad u javnoj službi. Pod pojmom javne službe
podrazumijevaju se javne ustanove kojima se sredstva za plaće osiguravaju u državnom proračunu,
HZMO-u, HZZZ i HZZO i javne ustanove kojima se sredstva za plaće osiguravaju iz HZZO-a kako je
propisano Zakonom o plaćama u javnim službama. Sukladno tome ostvarujete pravo na isplatu
12
jubilarne nagrade za 20 godina staža, jer imate neprekidni radni staž u javnoj službi od 4.
studenoga 1991.
Upit 40/2012
Zaposlenik je predmetnog dana zatražio od ravnateljice da izađe ranije s posla jer se ne
osjeća dobro, no na putu do kuće dobio je infarkt i preminuo. Po kojoj osnovi, a u skladu s
člankom 62. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim
službama, obitelj ima pravo na pomoć:
smrt zaposlenika koji izgubi život u obavljanju ili povodom obavljanja službe, odnosno rada –
3 proračunske osnovice i troškove pogreba ili smrt zaposlenika – 2 proračunske osnovice?
ZAKLJUČAK br. 40/2012.
pravo na pomoć
čl. 62.
•
Obzirom da smrt zaposlenika nije nastupila u obavljanju ili povodom
obavljanja službe obitelj ima pravo na pomoć u iznosu dvije proračunske
osnovice.
Upit 41/2012
Učitelji rade u turnusima, te su podnijeli zahtjev da im se isplati smjenski rad sukladno
Dodatku II kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama. Nakon
izračuna smjenskog rada sukladno navedenom dodatku neki su učitelji više isplaćeni.
!. Je li učitelj koji je podnio zahtjev, a više isplaćen mora vratiti novac ili može povući zahtjev
2. Ako je učitelj u jednoj godini više isplaćen, a u drugoj manje, je li se međusobno prebija
3. Ako radnik u istom danu ima smjenski i dvokratni rad je li se međusobno isključuju
4.Kada je radnik upućen na službeni put, a po rasporedu ima smjenski rad je limu se isti
isplaćuje
ZAKLJUČAK br. 41/2012.
•
Ovo povjerenstvo nije nadležno tumačiti odredbe Kolektivnog ugovora za
zaposlene u osnovnoškolskim ustanovama. Upit će se proslijediti
Zajedničkom povjerenstvu za tumačenje odredbi Kolektivnog ugovora za
zaposlene u osnovnoškolskim ustanovama.
Upit 42/2012
Učiteljica matematike dobila je rješenje HZZO –a o postojanju tjelesnog oštećenja
od100%.Ima li zaposlenica pravo na novčanu pomoć u smislu čl. 63.TKU-a?
13
ZAKLJUČAK br. 42/2012.
pravo na pomoć
čl. 63.
•
Zaposlenik ima pravo na pomoć u slučaju nastanka teške invalidnosti
zaposlenika, malodobne djece ili supružnika zaposlenika u visini jedne
proračunske osnovice. Stavkom 2. navedenog članka propisano je da se
nastanak invalidnosti utvrđuje dostavom pravomoćnog rješenja o općoj ili
profesionalnoj nesposobnosti za rad. Obzirom da je označenim rješenjem
utvrđeno postojanje tjelesnog oštećenja, a ne profesionalna ili opća
nesposobnost za rad zaposlenica nama pravo na označenu pomoć.
Upit 43/2012
Zaposlenik ide na studijski dopust u Finsku. Da li u tom periodu ostvaruje pravo na
naknadu za prijevoz na posao i s posla (Poznanovec-Zagreb, Zagreb-Poznanovec, mjesto
prebivališta imenovanoga zaposlenika)?
Zaposlenica je na terenskom istraživanju ( okolina Čakovca gdje imenovana živi) za
potrebe pisanja doktorskoga rada od 3.siječnja do 3. travnja 2012. Da li u tom periodu
ostvaruje pravo na naknadu za prijevoz na posao i s posla ( Zasadbreg-Zagreb, ZagrebZasadbreg)?
Zaposlenica je na plaćenom studijskom dopustu. Za vrijeme studijskoga dopusta
imenovana će raditi u knjižnicama izvan radnog mjesta i provoditi slična istraživanja vezana
uz projekt i doktorsku disertaciju i primati će puni iznos plaće. Da li u tom periodu
imenovana ostvaruje pravo na naknadu za prijevoz na posao i s posla (Gornja ŠemnicaZagreb, Zagreb-Gornja Šemnica, mjesto prebivališta imenovane zaposlenice) ? Zaposlenica
na studijskome dopustu svakodnevno dolazi na posao u Institut.
ZAKLJUČAK br. 43/2012.
pravo na prijevoz
•
Zaposlenici koji odlaze na studijski dopust ili su na terenskom istraživanju za
potrebe pisanja doktorskog rada nemaju pravo na naknadu troškova
prijevoza za vrijeme dok im traje navedeni dopust.
Upit 44/2012
1. Za koje razdoblje se obračunava nastavno opterećenje nastavnika i suradnika za kalendarsku ili
akademsku godinu?
2. Da li u izračun nastavnog opterećenja ulaze i nastavni sati realizirani na izbornim predmetima ili
samo oni održani na obvezatnim nastavnim predmetima?
3. Ako je nastavnik u zvanju izv. prof. odrzao 383 nastavna sata od čega 270 u obvezatnim
predmetima, a ostalo u izbornim je li prebacio normu i ako jeste koliko sati?
4. Postoji li mogućnost "internog dogovora" za izračun norme za kalendarsku, a ne za akademsku
godinu i za izračun samo realiziranih nastavnih sati na obvezatnim predmetima?
5. Jesu li nastavniku u slučaju izračuna norme samo za obvezatne, a ne i za izborne predmete
uskraćena prava iz Kolektivnog ugovora?
14
ZAKLJUČAK br. 44/2012.
•
Ovo povjerenstvo nije nadležno tumačiti odredbe Kolektivnog ugovora za
znanost i visoko obrazovanje. Upit će se proslijediti Zajedničkom
povjerenstvu za tumačenje odredbi Kolektivnog ugovora za znanost i visoko
obrazovanje.
Upit 45/2012
Zaposlen sam u srednjoj školi izvan Zagreba, na pola radnog vremena. Na
posao putujem mjesnim i međumjesnim javnim prijevozom. Radim 14 dana u
mjesecu, dnevna povratna karta košta me 40 kuna, što iznosi mjesečno 560
kuna. Za naknadu putnih troškova dobio sam od škole 265 kuna, što iznosi
pola cijene mjesečne pokazne karte. Molim Vas da mi odgovorite, imam li ja
po kolektivnom ugovoru pravo na punu naknadu troškova prijevoza?
ZAKLJUČAK br. 45/2012.
Poslodavac može odlučiti hoće li nadoknaditi troškove mjesečne karte ili će naknađivati
troškove pojedinačnih karata, koji se isplaćuju za svaki radni dan koji je zaposlenik proveo
na radu . Ukoliko se poslodavac odluči na nadoknadu troškova mjesečne karte dužan je iste
isplatiti u cijelosti .
Upit 46/2012
Da li se vrijeme provedeno na stručnom osposobljavanju za rad u smislu članka 41. Zakona o radu
koje je upisano u radnu knjižicu smatra radnim stažom u smislu članka 51. st. 2. TKU za službenike i
namještenike u javnim službama odnosno članka 55. st. 2. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne
skrbi, kao i u smislu drugih odredbi koje ostvarenje prava iz radnog odnosa vezuju uz duljinu radnog
staža (primjerice godišnji odmor i sl.)
ZAKLJUČAK br. 46/2012.
-
Obzirom da se radi o stručnom osposobljavanju za rad sukladno članku 41.
Zakona o radu („Narodne novine", br. 149/09 i 61/11) te da je stavkom 2. istog
članka propisano da se razdoblje provedeno na stručnom osposobljavanju za
rad ubraja u pripravnički staž i radno iskustvo propisano kao uvjet za rad na
poslovima radnog mjesta određenog zanimanja, to se stručno osposobljavanje
za rad sukladno navedenom Zakonu uračunava se u radni staž potreban za
ostvarivanje prava iz radnog odnosa.
Upit 47/2012
Temeljem članka 29. stavak 7. Kolektivnog ugovora u srednjoškolskim ustanovama zaposlenik ima
pravo na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla međumjesnim javnim prijevozom u visini
stvarnih izdataka prema cijeni mjesečne, odnosno pojedinačne karte, ukoliko je mjesto stanovanja
udaljeno do 100 km od mjesta rada.
Ukoliko zaposlenik ima mjesto stanovanja preko 100 km kako postupiti?"
15
ZAKLJUČAK br. 47/2012.
Ukoliko prema utvrđenoj udaljenosti zaposlenik ima više od 100 km od mjesta stanovanja
do mjesta rada do donošenja posebne odluke Ministarstva ostvaruje pravo na mjesni i
međumjesni prijevoz na način utvrđen odredbama TKU-a. Do donošenja takve odluke
troškovi prijevoza isplaćuju se kao da od mjesta stanovanja do mjesta rada ima 100
kilometara.
•
Upit 48/2012
U Sinju gdje nema organiziranog gradskog prijevoza , ravnatelj je djelatnici 1.01.2011. uskratio
"cipelarinu" s obrazloženjem da je udaljenost od mjesta stanovanja do škole manja od 1000 metara.
U razgovoru sa ravnateljem ni djelatnica, ni ja kao sindikalni povjerenik nismo uspjeli riješiti nastalu
situaciju, pa Vas molim za dodatno pojašnjenje.
1. Tko je obvezan i na koji način utvrditi udaljenost?
2. Što je cestovni put ( može li gradski park biti cestovni put )?
ZAKLJUČAK br. 48/2012.
1. Udaljenost od mjesta stanovanja do mjesta rada kao i od mjesta stanovanja do
najbliže stanice mjesnog ili međumjesnog prijevoza odnosno od najbliže stanice
mjesnog ili međumjesnog prijevoza do mjesta rada dužan je utvrditi poslodavac.
2. Pod cestovnim putem se smatra javna cesta kojom može prometovati javni prijevoz i računa
se od mjesta stanovanja do mjesta rada (službenog ulaza u ustanovu).
Upit 49/2012
Zaposlenica od 1.3.2012. radi na radnom mjestu docenta na Učiteljskom
fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Doktorirala je 7.7.2010. godine kada je
bila zaposlenica Dječjeg vrtića Rijeka.
Ima li zaposlenica pravo na naknadu troškova za izradu i opremu doktorata
znanosti u jednokratnom neto iznosu 6,000 kuna prema članku 13 Kolektivnog
ugovora za znanost i visoko obrazovanje?
ZAKLJUČAK br. 49/2012.
•
Ovo povjerenstvo nije nadležno tumačiti odredbe Kolektivnog ugovora za
znanost i visoko obrazovanje. Upit će se proslijediti Zajedničkom
povjerenstvu za tumačenje odredbi Kolektivnog ugovora za znanost i visoko
obrazovanje.
Upit 50/2012
Nastavnici (mentori natjecatelja i korepetitori) koji su s učenicima sudjelovali na natjecanju glazbenih
škola i bili na rasporedu u nedjelju imaju plaćene putne troškove i cijelu dnevnicu. Pripada li istim
nastavnicima i naknada za uvećanje plaće za prekovremeni rad s učenicima nedjeljom?
16
ZAKLJUČAK br. 50/2012.
•
Ovo povjerenstvo nije nadležno tumačiti odredbe Kolektivnog ugovora za
zaposlene u srednješkolskim ustanovama. Upit će se proslijediti
Zajedničkom povjerenstvu za tumačenje odredbi Kolektivnog ugovora za
zaposlene u srednješkolskim ustanovama.
Upit 51/2012
Upit dostavljen nastavno na prethodne Zaključke Povjerenstva br.
2/2011 i 323/2011, a u svezi s primjenom odredbe članka 63. stavka 4. TKU.
Navedenom je odredbom propisano kumulativno zadovoljenje nekoliko uvjeta za
ostvarenje prava na pomoć za kupnju medicinskih pomagala.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa zaprima znatan broj zahtjeva
ove vrste koji sadrže isključivo preporuku nadležnog liječnika specijaliste
ovjerenu od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. U velikom
broju slučajeva riječ je o očnim pomagalima (naočale, leće) čiji trošak
HZZO snosi u minornim iznosima do 100 kuna, dok ukupni iznosi kupovne
cijene(doplate) prelaze visinu proračunske osnovice.
Postavlja se pitanje na koji način prilikom primjene ove odredbe
zadovoljiti uvjet opravdanosti tako skupih pomagala sa stajališta pravila
medicinske struke, njihovu potrebitost i nenadomjestivost.
Mišljenja smo kako se bez odgovora na ovo pitanje dovodimo u opasnost
masovne zlouporabe prava zajamčenog navedenom odredbom na način da
Ministarstvo u stvarnosti gotovo u cijelosti pokriva trošak iznimno skupih
(očnih) pomagala u uvjetima u kojima je upitno postoji li medicinska
potreba za takvu kupnju, tim više što HZOO trošak istih refundira gotovo
simbolično.
ZAKLJUČAK br. 51/2012.
Pod prijeko potrebnim medicinskim pomagalima i prijeko potrebnim lijekovima,
u smislu cl. 63. st. 4. TKU-a, smatraju se samo ona medicinska pomagala i
lijekovi koji su prijeko potrebni (nužni) za održavanje života i osnovnih životnih
funkcija službenika ili namještenika, s time da se isti nalaze na popisu
medicinskih pomagala iz Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima
odnosno na popisu lijekova uvrštenih Odlukom o utvrđivanju liste lijekova
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i koje je propisao nadležni
liječnik. Medicinska pomagala kao što su naočale, zubne proteze, i slično,
mogu biti službeniku ili namješteniku prijeko potrebna (što je u pravilu uvijek,
ako ih je propisao liječnik na temelju medicinske dokumentacije). Međutim, ta
medicinska pomagala ne smatraju se prijeko potrebnim medicinskim
pomagalima u smislu cl. 63. st.4. TKU-a.
17
RAZNO
Komisija povlači zaključak broj 5/2012. i donosi novi koji glasi:
ZAKLJUČAK br. 5/2012.
•
Ukoliko prema utvrđenoj udaljenosti zaposlenik ima više od 100 km od mjesta stanovanja
do mjesta rada do donošenja posebne odluke Ministarstva ostvaruje pravo na mjesni i
međumjesni prijevoz na način utvrđen odredbama TKU-a. Do donošenja takve odluke
troškovi prijevoza isplaćuju se kao da od mjesta stanovanja do mjesta rada ima do 100
kilometara.
Marija Jusup
Tanja Malinac
Mirela Matijević Erceg
Dražen Managić
Irena Bobovčan
18
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
211 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content