close

Enter

Log in using OpenID

AUTOBUSNI KOLODVOR d - Autobusni kolodvor Zagreb

embedDownload
KLASA: ZGH-10-14-1080
UR.BROJ: 00-14-01
Zagreb, 28.03.2014.
Temeljem utvrđenih ovlasti iz Izjave trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. (pročišćeni
tekst od 20.12.2013. godine), član Uprave dr. sc. Ivan Tolić i voditeljica Podružnice Martina
Peričić, mag. oec., raspisuju
JAVNI POZIV
za dostavu ponuda za korištenje dijela zgrade
TAXI STAJALIŠTE
Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Autobusni kolodvor raspisuje javni poziv za dostavu
ponuda za korištenje dijela poslovne zgrade Autobusnog kolodvora u Zagrebu, sagrađenoj na
nekretnini k.č.br. 329/2, k.o. Trnje, u naravi prilaza u zgradu s južne strane dimenzija 23 m,
tunela dimenzija 36 m i stajališta dimenzija 57 m – taxi stajalište.
Kao početni iznos naknade za korištenje dijela zgrade utvrđuje se mjesečni iznos od 6.000,00 kn
bez uračunatog PDV-a.
Svoju ponudu u ovom postupku mogu dostaviti sve fizičke osobe – obrtnici, pravne osobe i
udruženja, koje ispunjavaju uvjete za obavljanje djelatnosti taxi prijevoza, koje nisu dužnici
Zagrebačkog holdinga d.o.o., niti Grada Zagreba. U slučaju da navedene osobe dostave svoju
ponudu u ovom postupku, bit će isključene iz daljnjeg natjecanja i njihove se ponude neće
razmatrati.
Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najveći ponuđeni /mjesečni/ iznos naknade, uz
udovoljavanje ostalim uvjetima natječaja.
Ako dva ili više natjecatelja ponude istu najviši iznos naknade, Podružnica će pozvati te
ponuditelje da u roku od 24 sata ponude u zatvorenoj omotnici novi iznos mjesečne naknade.
Osim naknade odabrani ponuditelj je dužan plaćati ostale troškove, koji terete dio zgrade koji se
koristi prema odluci i ispostavljenom računu Podružnice.
PISANA PONUDA NA JAVNI POZIV MORA SADRŽAVATI:
1. Osnovne podatke o udruženju, pravnoj ili fizičkoj osobi - obrtniku koji se natječe i to: ime,
prezime, i osobni identifikacijski broj /OIB/, adresu za fizičke osobe, naziv tvrtke ili
udruženja i sjedište, te osobni identifikacijski broj /OIB/ za pravne osobe i udruženja.
2. Presliku osobne iskaznice i izvornik ili ovjerenu presliku obrtnice ili izvornik ili ovjerenu
presliku izvatka iz obrtnog registra za fizičke osobe-obrtnike, ako je natjecatelj fizička
osoba.
3. Izvornik ili ovjerenu presliku izvatka iz sudskog registra ili drugog dokaza o pravnoj
osobnosti za pravne osobe i udruženja.
4. Ponuđeni iznos mjesečne naknade, koji mora biti veći od početnog.
5. BON-1 i BON-2 ne stariji od 15 dana prije dana objave natječaja.
6. Potvrdu o nepostojanju duga prema Zagrebačkom holdingu d.o.o., koji izdaje Služba za
računovodstvo i financije Zagrebačkog holdinga d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara
41.
7. Ovjerenu Izjavu o nepostojanju duga s osnova potraživanja prema Gradu Zagrebu.
PREDAJA PONUDA
1. Ponudu s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu:
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. PODRUŽNICA AUTOBUSNI KOLODVOR,
Avenija Marina Držića 4, s obveznom naznakom «PONUDA ZA JAVNI POZIV –
TAXI STAJALIŠTE, NE OTVARATI».
2. Krajnji rok za dostavu ponuda je 24.04.2014. godine do 11,00 sati. Ponude moraju
biti uvedene u prijemnu knjigu pošte do navedenog roka, bez obzira na način dostave.
3. Javno otvaranje ponuda bit će 24.04.2014. godine u 11,00 sati na Autobusnom
kolodvoru u Zagrebu, Avenija Marina Držića 4, II kat-ured direktora.
4. O ishodu javnog poziva, natjecatelji će biti pisano obaviješteni u roku od 15 dana od
dana otvaranja ponuda.
5. Izabrani ponuditelj dužan je najkasnije u roku od 15 dana od dostavljanja obavijesti o
ishodu javnog poziva, sklopiti Ugovor o korištenju dijela zgrade, u protivnom, smatrat
će se da je odustao od sklapanja ugovora te će se ugovor sklopiti sa sljedećim
najpovoljnijim ponuditeljem.
6. Detaljne informacije vezane za razgledavanja prostora mogu se dobiti kod Dalibora
Jovića, na broj telefona: 6008-608.
ČLAN UPRAVE:
VODITELJICA PODRUŽNICE:
Dr. sc. Ivan Tolić
Martina Peričić, mag.oec.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
123 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content