close

Enter

Log in using OpenID

- UNIREV doo

embedDownload
UNIREV d.o.o.
Društvo za reviziju,računovodstvo i usluge
Branilaca Sarajeva 49/2
Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: 033 552 835
Fax: 033 552 836
E-mail: [email protected]
Web: www.unirev.ba
Rješenje br. 065-0-Reg-10-001677,
upisan kod Opštinskog suda
Br. računa: 186-000-10508540-83,
Turkish Ziraat Bank Bosnia d.d.
ID broj 4201563090006
PDV broj 201563090006
Društo sa ograničenom odgovornošću Unirev d.o.o.
osnovano je 2010. godine u Sarajevu kao privatna
kompanija koja nudi usluge iz oblasti revizije i
računovodstva.
Posjedujemo
licencu
Federalnog
ministarstva finansija br. 9090450108 po osnovu koje je
naša kompanija ostvarila prava registrovane djelatnosti u
oblasti revizije.
Naš tim sačinjavaju stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom i
potrebnim dozvolama za obavljanje registrovane
djelatnosti.
U poslovnoj saradnji koristimo naprednu tehnologiju kako
bismo mogli brže i efikasnije zadovoljiti potrebe naših
klijenata.
NUDIMO USLUGE U OBLASTIMA:
REVIZIJE
KNJIGOVODSTVA
•
Revizija finansijskih izvještaja,
•
Vođenje poslovnih knjiga,
•
revizija podudarnosti,
•
•
revizija poslovanja.
izrada finansijskih izvještaja za
samostalne preduzetnike, mala i
srednja preduzeća.
POREZNOG SAVJETOVANJA
U saradnji sa spoljnim saradnicima obavljamo usluge savjetovanja u oblastima:
•
poreza na dodatnu vrijednost,
•
poreza na dobit preduzeća,
•
poreza građana.
Pomoći ćemo Vam u izradi poreznih prijava, ostvarenju poreznih olakšica i uopće u
usklađivanju Vašeg poslovanja sa poreznim propisima.
Pored navedenih poslova obavljamo i sljedeće:
•
pomoć oko poslova registracije po
dobijanju rješenja (dozvole za rad i
prijave firme i radnika),
•
izrade različitih menadžerskih izvještaja i
analiza,
•
izrade godišnjeg plana,
•
izrade statističkih izvještaja,
•
obračun ugovorenih i zateznih kamata,
•
komunikacija sa informatičarima u vezi odabira programa za računovodstvo i
nadogradnje istog,
•
prijave poreza za nepokretnost,
•
prijave iz područja posebnih prijava,
•
usluge u toku inspekcijskog nadzora i žalbe po istim (žalbe i primjedbe na zapisnike i
rješenja Porezne uprave),
•
praćenje i analiza poreskih propisa iz oblasti
poslovanja klijenta,
•
izrada i prikupljanje dokumentacije za pribavljanje
bankarskih garancija i kredita,
•
pomoć pri organizaciji računovodstvenofinansijske službe i usklađivanju sa ostalim
službama društva,
•
savjetovanje u organizovanju poslovnih procedura,
•
izvještavanje na stranim jezicima,
•
izrada pravilnika poslovanja,
•
pomoć u šemama knjiženja,
•
izrada biznis plana.
Nadamo se da ćete nas kontaktirati u
cilju buduće poslovne saradnje.
Unirev d.o.o. Sarajevo
2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
248 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content