close

Enter

Log in using OpenID

3 Pojam i karakteristike

embedDownload
POREZ
-Pojam i karakteristike-
Doc.dr. Dinko Ćorluka
Javne financije i porezni sustav
Javne financije – znanstvena disciplina koja
proučava modalitete i instrumente državnog
prikupljanja, trošenja i preraspodjele javnih
prihoda s ciljem učinkovite ponude javnih
dobara i usluga.
Porezni sustav – naglasak na prihodnoj strani,
poreznim i neporeznim prihodima.
Javni prihodi-karakteristike
Zajedničke karakteristike javnih prihoda su :
• Ubiru se u novcu;
• Ubiru se periodično;
• U pravilu se ubiru iz prihoda i dohotka,
iznimno iz imovine;
• Služe za podmirenje državnih/ javnih
potreba.
3
Javni prihodi
Država stječe prihode u obliku:
Poreza, doprinosa, naknada, javnog duga i
temeljem osobne gospodarske djelatnosti
(državnih poduzeća).
Najvažniji instrument prikupljanja prihoda
u svim državama su porezi
suvremena država = porezna država
porezi predstavljaju najizdašniji prihod države
Porezni sustav vs. fiskalni sustav
Fiskalni sustav- Pojam mnogo širi od pojma
porezni sustav jer uz prihode obuhvaća i
kategoriju rashoda.
Prihode dijelimo na:
porezne prihode,
neporezne prihode.
Porezi
Nema, niti je moguća jasna i potpuna
definicija poreza koja bi točno izražavala i
odražavala takav sadržaj pojma poreza koji bi
imao univerzalni karakter i u vremenu i
prostoru te koji bi odgovarao svakom razdoblju
povijesnog razvoja.
Definicije poreza
Porezi su prisilno davanje bez konkretne
odnosno posebne protuusluge onog kome to
davanje pripada.
Wittmann
Definicije poreza
Porez je prisilni doprinos gospodarskih
jedinica, dijelom za pokriće zajedničkih
državnih potreba i javnih izdataka, a dijelom
služi za drugačiju raspodjelu nacionalnog
dohotka.
Wagner
Definicije poreza
Porez je dio imetka koji svaki građanin daje
državi da drugi dio može sigurno posjedovati.
Montesquieu
Porezi ???
Porezi su obvezna davanja koja bez izravne i
trenutačne protuusluge država uzima od osoba i
poduzeća da bi prikupljenim novcem financirala
javne rashode;
Porezi su obvezna davanja što znači da jednom
kad dospiju na naplatu trebaju biti i uplaćeni
državi;
Pojedinac za plaćeni porez ne dobiva direktnu
protuuslugu.
Porezi???
Porezi su cijena javnih dobara kojima se koristimo gotovo
svakodnevno i vrlo se često i ne pitamo kolika je njihova cijena;
Javna su dobra npr: javna zdravstvena zaštita, javno
brazovanje, javna sigurnost na našim ulicama, red u prometu,
muzeji, parkovi, voda, zrak i sl.
U zemljama OECD-a udio ukupnih poreza porastao je s 10%
BDP-a1900.godine na 36% BDP-a 2007.godine tj. u razdoblju od
jednog stoljeća udio poreza povećao se gotovo četri puta;
Društvena potražnja relativno velike količine javnih dobara te
starenje stanovništva u tom su razdoblju u razvijenim zemljama
svijeta doveli do znatnijeg porasta poreznog opterećenja.
Porezi- karakteristike
Budući da postoji toliko različitih definicija
poreza, najtočnije ih definiramo putem njihovih
karakteristika;
Ukoliko neki prihod zadovoljava sve
karakteristike poreza svrstavamo ga u
kategoriju poreznih prihoda bez obzira na
njegov naziv.
Porezna načela
•
•
•
•
Adama Smitha (1779):
Svaki građanin dužan je državi plaćati porez i to
prema svojim ekonomskim mogućnostima;
Obveza plaćanja poreza treba biti regulirana
zakonom, porez ne smije biti proizvoljan;
Porez se naplaćuje onda kada je to za poreznog
obveznika najpovoljnije;
Troškovi ubiranja poreza trebaju biti što niži kako
bi teret poreznim obveznicima bio što
podnošljiviji, a prihod države što veći.
13
Koje osobine treba imati “dobar” porezni sustav?
Musgrave, R.&P.
• Priljev poreznih prihoda treba biti zadovoljavajući.
• Raspodjela poreznog tereta treba biti ravnomjerna. Vrijedi načelo
•
•
•
•
•
jednakosti.
Nije važno samo mjesto na kojem se porez razrezuje nego i tko ga
snosi.
Porezi se trebaju ubirati tako da se minimizira upletanje u donošenje
ekonomskih odluka koje omogućuje učinkovito funkcioniranje tržišta.
Struktura poreznog sustava treba olakšati korištenje fiskalne politike
za ostvarenje stabilizacijskih i razvojnih ciljeva.
Porezni sustav treba osigurati pravično i neproizvoljno ubiranje poreza
koje će biti razumljivo poreznim obveznicima.
Troškovi naplate i izmirenja poreznih obveza trebaju biti što niži i u
skladu s ostvarenjem ostalih ciljeva.
14
Karakteristike poreznih prihoda
Osobine koje javni prihod mora imati kako
bi ga smatrali porezom:
• Prinudnost poreza;
• Derivativnost (izvedenost) poreza;
• Nepovratnost poreza;
• Odsutnost neposredne naknade;
• Nedestiniranost;
• Ubiru se u javnom interesu;
• Novčani su prihod države.
15
Neporezni prihodi
•
•
•
•
Pristojbe ili takse;
Doprinosi;
Parafiskalna davanja i
Darovi.
Ne zadovoljavaju iste karakteristike kao i porezi.
Pristojbe ili takse
Naknada za rad državnih tijela ili ustanova u
izvršenju izravne, intelektualne (apstraktne,
nematerijalne) usluge, koja zadovoljava (u
cijelosti ili djelomično) osobni interes
tražitelja, a plaća se na osnovi teritorijaliteta.
Doprinosi
Obvezna davanja kojima obveznik doprinosa
sudjeluje u troškovima što ih javnopravno tijelo
ima, obavljajući na svoju inicijativu određene
materijale usluge koje zadovoljavaju i osobni
interes određenog kruga pojedinaca i javni
interes.
Parafiskalna davanja
Sporedan fiskalitet koji postoji uz fiskalitet
države, ali crpe sredstva iz istih ekonomskih
izvora i imaju gotovo iste ekonomske učinke
kao ubiranje poreza.
Evidentne kao:
takse strukovnih udruženja,
kotizacije za financiranje soc. osiguranja,
prof. davanja za izdržavanja prof. ustanova.
Darovi
Darovi su izvanredni prihodi države, danas su
vrlo rijetki kao prihod države;
Javljaju se obično za vrijeme ili poslije rata, te
zbog velikih elementarnih nepogoda.
Oblikovanje poreznog sustava
U izgradnji poreznog sustava treba se
rukovoditi poreznim načelima:
• Financijsko – Političko načelo
• Ekonomsko – Političko načelo
• Socijalno – Političko načelo
• Porezno – Tehničko načelo
Financijsko – politička načela
oporezivanja
Načela fiskalnog učinka oporezivanja su :
Izdašnost poreza – primjena poreza u cjelini treba
biti takva da osigura količinu financijskih sredstava
dovoljnu za financiranje zadataka države;
Elastičnost poreza – porezni sustav treba biti
izgrađen tako da se bez većih problema mogu
ubirati potrebni iznosi, čak i u slučajevima kada to
zahtijeva izmjenu poreznih oblika koji se koriste
Ekonomsko- politička načela
oporezivanja
Odnose se na ekonomske posljedice oporezivanja.
Plaćanje poreza umanjuje ekonomsku snagu
poreznog obveznika za fizičku osobu to znači
umanjenje kupovne snage;
za pravnu osobu smanjenje mogućnosti ulaganja u
novi proces reprodukcije;
Načela su:
Načelo izbora poreznog izvora;
Načelo izbora poreznog oblika.
Načelo izbora poreznog izvora
•
•
•
Kako, kada i koji od izvora oporezivanja koristiti?
Ukupno porezno opterećenje treba biti određeno
nekim granicama, što konkretno znači da poreznom
obvezniku nakon oporezivanja treba ostati dovoljno
ekonomske snage;
Ako se oporezuje imovina treba razlikovati :
Modalitet oporezivanja imovine pri čemu ovisi da li se
supstancija imovine prilikom oporezivanja smanjuje ili ne,
Kontinuitet oporezivanja imovine razlikujemo trajno i
povremeno oporezivanje
Načelo izbora poreznog oblika
• Određeni (optimalni) učinci oporezivanja mogu
se ostvariti primjenom samo jednog, točno
određenog poreznog oblika, određenih
karakteristika;
• Može doći i do prevaljivanja poreza koji, u
slučajevima kada je neželjeno, smanjuje učinke
oporezivanja;
U pravilu treba odabrati onaj izvor koji se
ekonomski obnavlja, a to su dohodak i prihod;
Imovinu treba oporezovati iznimno, što kraće i
što je moguće blaže.
Socijalno – politička načela
oporezivanja
• Pored fiskalnih, porezi imaju i nefiskalne učinke te tako
utječu i na društveni položaj poreznih obveznika;
• Plaćanje poreza za obveznika je uvijek teret i pri
definiranju poreznih karakteristika treba odgovoriti na niz
pitanja :
Tko je obveznik plaćanja poreza?
• Koliki porezni teret snosi/ treba snositi ?
• Načela su:
• Načelo opće porezne obveze,
• Načelo ravnomjernosti.
•
Načelo opće porezne obveze
• Plaćanje poreza opća je obveza stanovnika neke
države,
• Ovakvo pravilo je samo naizgled pravedno – u
stvarnosti postiže se sasvim suprotan učinak,
• Pojedincima slabijeg ekonomskog stanja plaćanje
poreza ugrozilo bi egzistenciju, stoga se od
oporezivanja oduzima egzistencijski minimum,
• Egzistencijski minimum predstavlja iznos dohotka/
vrijednost imovine za koji se pretpostavlja da je
svakom članu zajednice potreban za podmirenje
osnovnih potreba.
Načelo ravnomjernosti
• Porezni teret mora biti ravnomjerno
raspoređen – svaki porezni obveznik treba
snositi određeni dio poreza,
• Pitanje je : koliki taj dio treba biti? to je
najteže pitanje ravnomjernosti u oporezivanju,
Porezni teret treba se snositi u skladu s načelom
porezne snage,
Progresivno oporezivanje.
Porezno-tehnička načela oporezivanja
• Načelo određenosti poreza:
• Sva pitanja vezana uz oporezivanje moraju biti
definirana zakonom;
• Poreznom obvezniku mora biti omogućeno da unaprijed
izračuna iznos svoje porezne obveze;
• Načelo ugodnosti plaćanja poreza:
• Porezni sustav treba biti takav da se obveznici što manje
opiru plaćanju poreza;
•
•
•
Da plaćaju svoju obvezu u za njih povoljno vrijeme;
Da je plaćaju na mjestu koje im je lako i bez većih troškova
dostupno;
Da im se omogući postupno plaćanje poreza.
Načelo jeftinoće plaćanja poreza
Što niži troškovi jer se njihovo
povećanje odražava kao opterećenje
poreznih obveznika.
Ciljevi oporezivanja
Dva su osnovna cilja :
FISKALNI – uvođenjem poreza nastoje se
namaknuti financijska sredstva potrebna za
financiranje rashoda vezanih uz podmirenje
javnih potreba,
NEFISKALNI – svi ostali ciljevi, redistribucijski,
ekonomski, zdravstveni, socijalni, itd.
Ostvarenje ciljeva
Ciljevi se mogu postići neposrednim i posrednim
putem:
• Neposrednim putem ciljevi oporezivanja se postižu
izravnim djelovanjem na proizvodnju i plasman;
• Posrednim putem porezi se rabe kao instrument
socijalne politike te se njima može utjecati i na odluke
iz područja demografske politike te za ostvarenje
ekoloških ciljeva i onih s područja zdravstva.
Učinci oporezivanja
• Porezni moral bit će viši:
• Ako porezni obveznici vjeruju da je porezni teret ravnomjerno i
pravedno raspoređen;
• Ako su svjesni da kvaliteta i ponuda javnih dobara ovise o porezu
koji treba platiti;
• Ako je plaćanje poreza vezano uz neku socijalno-političku,
patriotsku, etičku i sličnu svrhu;
• Kako se porezni obveznik može osloboditi obveze plaćanja
poreza?
• Ako je porezni obveznik poduzeo neke akcije prije nego što je
porez platio, radi se o poreznoj evaziji,
• Ako poduzme radnje nakon što je platio porez, radi se o
prevaljivanju poreza.
Porezna evazija
Nastaje kao rezultat otpora koji porezni obveznik osjeća prema
plaćanju poreza.
• Zakonita / dopuštena porezna evazija
• Obveznik ne dolazi u sukob sa zakonom,
• Može biti namjeravana i nenamjeravana,
• Namjeravana porezna evazija
• Postoji u slučaju kada obveznik poduzima aktivnosti upravo sa
svrhom da izbjegne plaćanje poreza (npr. prestaje kupovati
luksuzne proizvode zbog visokog poreznog opterećenja tih
proizvoda, promijeni sjedište gospodarskog poslovanja ili
smanji broj proizvodnih faza).
• Nenamjeravana porezna evazija
• Porezni obveznik poduzima aktivnosti koje ga oslobađaju
plaćanja poreza, ali to nije bio osnovni motiv njegovog
ponašanja.
34
Nezakonita/ nedopuštena
porezna evazija
• Utaja - koja se javlja kada porezni obveznik ne
prijavljuje sve ili dio činjenica bitnih za
oporezivanje,
• Krijumčarenje (šverc) - koji se odnosi na
izbjegavanje plaćanja poreza na potrošnju i
carine.
35
POREZNI SUSTAV BiH
Državni porezi
Županijski porezi
PDV
Porez na promet nekretnina
Trošarine
Porez na igre na sreću
Carine
(automate za zabavne)
Putarina (naftni
derivati)
Entitetski porezi
Gradski/ općinski porezi
Porez na potrošnju
Porez na kuće za odmor
Porez na dohodak
Porez na tvrtku ili naziv
Porez na dobit (dio)
Porez na korištenje javnih
površina
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
1 065 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content