close

Enter

Log in using OpenID

2013-2014 KATALOG

embedDownload
K ATA L O G
2013-2014
Sad r ž aj
2 0 13 - 2 0 14
Dentalna protetika za doktore dentalne medicine
Minimalna Intervencija
Identifikacija
Prevencija
Uvod
12
Kompozit
46
Testiranje plaka
12
Staklenoionomerni cement - akrilatom pojaËan
48
Testiranje sline
13
Uvod
14
Cementiranje
Staklenoionomerni cement - konvencionalni
49
Privremeni cement
50
50
Krema za remineralizaciju
14
Privremene krunice i mostovi
Pribor
Staklenoionomerni cement - konvencionalni
16
Cementiranje
Upute za uporabu
51
Restauracija
Uvod
17
Ortodontsko cementiranje
Staklenoionomerni cement - akrilatom pojaËan
52
Kontrola
Uvod
17
VPES
56
Silikon
58
Restaurativna dentalna medicina
Direktni ispun - Kompozit
Nadogradnja
Direktni ispun - pojaËan vlaknima
Uzimanje otiska
Alginat
59
Žlice
60
Kompozit pojaËan vlaknima
20
Kompozit za prednje ispune
22
Pribor
61
Kompozit za stražnje ispune
23
TermoplastiËni materijal
62
Upute za izradu ispuna
23
Pribor
62
Univerzalni kompozit
24
Akrilatna smola
63
Kompozit za prednje i stražnje ispune
26
Kompozitna smola
64
TekuÊi kompozit
27
Sredstvo za spajanje
28
Kompozit
30
Vlaknasti kolËiÊ
31
Vlakna za pojaËanje
32
Privremene krunice i mostovi
Kontrola i registracija
Podlaganje i kondicioniranje
Silikon
65
Akrilat
66
Silikon
67
Parodontologija
67
Dentalna protetika za dentalne tehni»are
Pribor za vlakna
35
Direktni ispun - staklenoionomerni
cement
Napredni staklenoionomerni cement
36
Izrada modela
Sadra tipa 4
70
Staklenoionomerni cement - konvencionalni
38
Modeliranje
Akrilat & Vosak
72
Staklenoionomerni cement - akrilatom pojaËan
39
Uzimanje otiska
Individualne žlice
72
Podloga
Staklenoionomerni cement - akrilatom pojaËan
40
Za legure
73
Kondicioniranje
41
Pribor
77
Privremeni cement
41
Za keramiku
78
Premaz
42
Keramika
79
Završna obrada i poliranje
42
Spoj za keramiku
83
Keramika
84
Direktni ispun - Pribor
Ulaganje
Krunice i mostovi
3D boje za keramiku
87
Jednoosnovna keramika
88
Kompozit
90
Kompozitne boje za gingivu
91
Premaz
91
Vlakna za pojaËanje
92
Primer za metal - kompozit
93
Primer za kopozit - keramiku
93
Primer za kompozit - kompozit
93
Oprema za stvrdnjavanje kompozita
94
Edukacija
GC Europe Campus
Uvod
Boje zubi iz ovog kataloga su Vita® boje ili GC boje.
Vita® je registrirani zaštitni znak tvornice Vita® - Zahnfabrik Bad Säckingen, NjemaËka.
RECALDENT TM se koristi pod licencom RECALDENT TM Pty. Limited.
95
U vod
Globalna posve∆enost zdravlju
Diljem svijeta ljudi nastoje poboljšati kvalitetu života i ostati zdravi, mladi i privlaËni. Kako dentalna tvrtka
može doprinijeti poboljšanju globalnog zdravlja? Za nas u tvrtki GC to je vrlo jasno!
Od osnivanja tvrtke 1921. godine posveÊeni smo dentalnoj medicini i na tom smo putu ostvarili važne
rezultate. Kroz desetljeÊa inovacije proizvoda, istraživanja, razvoja i proizvodnje svjetski priznate kvalitete,
GC je Ëvrsto usadio posveÊenost partnerstvu s dentalnim struËnjacima i promociji opÊeg oralnog zdravlja.
Povezanost izmeu oralnog i sustavnog zdravlja znanstveno je dokazana te zbog toga smatramo da
naši proizvodi podižu standard oralnog zdravlja, omoguÊujuÊi time opÊenito zdraviji i sretniji život. Na
proslavi 90. godišnjice postojanja u veljaËi 2011. godine, najavljena je smjernica uprave, Vizija 2021. Naš je
izazov postati vodeÊa dentalna tvrtka u svijetu, dalje doprinoseÊi zdravlju i dugovjeËnosti. Nastavit Êemo
maksimalno nastojati promicati zdravlje u svijetu i do naše 100. obljetnice.
Kvaliteta
Osiguranje kvalitete postalo je zaštitni znak GC aktivnosti, u svim podruËjima tvrtke. Ponosni smo što smo
za to primili priznanje u mnogim prigodama od najviših državnih tijela te nastavljamo truditi se postiÊi
svoje ciljeve. Naše najveÊe priznanje je dodjela Japanske medalje za kvalitetu 2004. godine, najuglednijeg
priznanja za kvalitetu u svijetu. Pored toga, u ime svih GC suradnika, dodijeljena mi je Demingova nagrada
za pojedince za promociju GQM aktivnosti opÊeg upravljanja kvalitetom tijekom posljednje 34 godine.
Naš temeljni cilj je razvijati proizvode koji ne samo prekoraËuju svjetske standarde kvalitete, veÊ i
osiguravaju da Êe globalna okolina i sukladno tome svjetska populacija biti bolje zaštiÊeni.
U tvrtki GC nam je takoer vrlo važna komunikacija izmeu klijenata i istraživaËa za slobodnu razmjenu
mišljenja i informacija te meusobni izvor inspiracije. KljuË našeg uspjeha nesumnjivo se temelji na toËnom
razumijevanju potreba i interesa naših klijenata.
Korporacijska filozofija
Kako smo naveli, naša vizija tvrtke proteže se daleko izvan okvira proizvodnje inovativnih dentalnih
materijala. Bit ovog pristupa obuhvaÊena je konceptom ‘Semui’, koji svi GC suradnici svakodnevno
slijede. Kao naša korporacijska filozofija, naËelo predstavlja kombinaciju nesebiËnosti, Ëiste objektivnosti,
dobrotvornosti i velike mudrosti. Naši glavni prioriteti su održanje postojano visoke kvalitete proizvoda i
pružanje najviše razine zadovoljstva našim kupcima. Smatramo da imamo kljuËnu ulogu u zadovoljavanju
potreba drugih kako bismo postigli krajnju korist naše globalne zajednice struËnjaka za oralno zdravlje.
Hvala vam što ste nam se pridružili na ovom putu.
Makoto Nakao
Predsjednik i glavni izvršni direktor
GC Corporation
2
2 0 1 3 - 2 0 1 4
Europski centar izvrsnosti
GC Europe ima dugo iskustvo kao europski centar izvrsnosti za GC. Od uspješne ekspanzije na regionalnim
tržištima na cijelom kontinentu tijekom posljednjih desetljeÊa, do naše uhodane logistike i vrhunske
ustanove za dentalnu edukaciju, zadovoljstvo nam je nastaviti pružati najviše standarde usluge svojim
klijentima. VIZIJA GC Europe je biti uzorna dentalna tvrtka i zbog toga nastavljamo ulagati u inovativne
sustave i proizvode koji pružaju znaËajnu dodanu vrijednost našim klijentima. Time ispunjavamo MISIJU
transformacije tvrtke GC u jednu od vodeÊih tvrtki za oralno zdravlje u svijetu. Ponosni smo što smo tvrtka
koja pruža proizvode svjetske kvalitete i usluge svim europskim dentalnim struËnjacima.
Kontinuirani rast i ekspanzija
Naša posveÊenost izvrsnosti omoguÊuje nam postaviti više ciljeve, sanjati veÊe snove i doseÊi više visine
te istodobno biti informirani o najnovijim znanstvenim spoznajama.
Primjer toga je dugogodišnji odnos s uglednim Fakultetom dentalne medicine pri KatoliËkom sveuËilištu
Leuven (Belgija), kao i s mnogim drugim centrima izvrsnosti. U okviru programa Toshio Nakao Chair
suraujemo s fakultetom u Leuvenu u potpori istraživanja o adheziji svih dentalnih materijala. Znanje koje
time dobivamo omoguÊuje nam bolje razumijevanje kako funkcionira adhezija dentina i cakline te nam
omoguÊuje to pretoËiti u razvoj inovativnih proizvoda.
Povezivanje s klijentima
Jedan od naših kljuËnih ciljeva je baviti se s klijentima kako bismo osigurali zadovoljavanje njihovih potreba.
GC Europe obuhvaÊa raznolikost regionalnih tržišta na naËin da ima urede u svim glavnim europskim
državama, kao i snažne timove za podršku, koje Ëine lokalni struËnjaci u dentalnoj medicini. ZahvaljujuÊi
umreženju diljem Europe i centralnoj bazi podataka možemo osigurati promptnu isporuku svih proizvoda
i njihovu kontinuiranu raspoloživost putem naših partnera. Koristimo povratnu informaciju iz redovitih
istraživanja zadovoljstva kupaca kako bismo utvrdili kako se razvijamo i nastavili se poboljšavati.
Težište naših regionalnih ureda je njegovanje ovog osnovnog odnosa putem podrške na lokalnom
jeziku i dodatnu prednost poznavanja specifiËnosti svake zemlje. To se centralno provodi putem našeg
suvremenog centra za obrazovanje, GC Campusa, koji nudi teËajeve na lokalnim jezicima i radionice pod
vodstvom naših vodeÊih trenera.
Eckhard Maedel
Predsjednik
GC Europe
3
Globalna tvrtka, lokalna obveza
Možete li oËekivati prijateljsku osobnu interakciju s multinacionalnom tvrtkom? U tvrtki GC možete!
Usprkos globalnom poslovanju, GC je zadržao pristup lokalno orijentirane tvrtke, koja može pružati usluge
klijentima kroz osobnu interakciju na njihovom jeziku. Zadatak našeg regionalnog GC Europe ogranka je
pružiti vam izvrsnu ponudu proizvoda i podršku da se možete posvetiti svome radu: izradi lijepih osmijeha.
Veselimo se upoznati vas
Kao dio svoje posveÊenosti približavanju klijentima i zadovoljavanju vaših potreba, redovno posjeÊujemo
dogaanja i konferencije u podruËju dentalne medicine, gdje se možete sastati s našim timom ljubaznih
predstavnika. Takoer smo redovito domaÊin otvorenih dana i edukacija, kako bismo nastavili pružati
podršku vašem proizvodu i zahtjevima za trajnom profesionalnom edukacijom. Na taj naËin uvijek vam je
zajamËen pristup ljubaznoj GC osobi za kontakt, koja je spremna odgovoriti na vaša pitanja i pružiti vam
dodatne informacije.
Potražite naš karakteristiËni GC logo i pakiranje proizvoda na sljedeÊem dentalnom skupu koji Êete
posjetiti ... rado Êemo vas upoznati!
2 0 1 3 - 2 0 1 4
Korak u GC Europe…
Više od 25 godina GC Europe je tvrtka priznata od doktora dentalne medicine i dentalnih tehniËara kao
pružatelj proizvoda kontinuirano visoke kvalitete, jednostavnih za rukovanje, kao i tvrtka koja može pružiti
najviše standarde usluge svojim kupcima. Naša posveÊenost dentalnoj medicini kontinuirano dovodi do
razvoja proizvoda koji pružaju vrijednost našim kupcima. VodeÊi smo u tehnologiji staklenoionomera
i dobro poznati po više od 20 godina struËnosti i razvoja u podruËju sadrenih proizvoda te materijala
za otiske i ulaganje. Posljednjih godina u svoj smo portfelj dodali daljnja strateška podruËja u obliku
inovativnih sustava i proizvoda za estetsku dentalnu medicinu i minimalnu intervenciju.
Naš pristup izvrsnosti vidljiv je iz svake naše meusobne interakcije
Kvaliteta
POUZDANOST
Naše su aktivnosti usmjerene na pružanje
kontinuirano visokih standarda, što nas Ëini
povjerljivim i pouzdanim partnerom za vašu
ordinaciju dentalne medicine ili dentalni
laboratorij
Neprekidno nastojimo kontinuirano poboljšati
svoje usluge, ojaËati svoje kompetencije i
istaknuti ne samo odgovor na tržište i naše
klijente, veÊ i svoju ljubaznost i prijateljski
pristup poslu
USLUGA
Tehnologija
Ponosni smo na naše sustave i rad koji nam
omoguÊuju brzu i nesmetanu isporuku
proizvoda, da se možete posvetiti izradi lijepih
osmijeha
Vjerujemo u poticanje inovacije u cilju razvoja,
buduÊi da nas to izdvaja od ostalih i motivira
na rast i razvoj u svim podruËjima
5
Is t ak nu to
2 0 1 3 - 2 0 1 4
GC G-≥nial Anterior
GC G-≥nial Anterior je jednostavan za
uporabu i pruža prirodnu živost i istaknutu
usklaenost boje za izvrsne estetske
rezultate, što ga Ëini kompozitom
prikladnim za svakodnevnu uporabu.
GC G-≥nial Anterior je kompozit srednje
guste konzistencije, koji se neÊe lijepiti ili
splasnuti, što ga Ëini idealnim za slobodno
oblikovanje kod estetskih ispuna.
Vidi stranicu 22.
GC G-≥nial Posterior
GC G-≥nial Posterior ima ËvršÊu
konzistenciju od G-≥nial Anteriora, što
pruža osjeÊaj veÊe kompaktnosti i toËno
potrebne viskoznosti za osiguranje potpune
prilagodbe dnu i stijenkama kaviteta.
GC G-≥nial Posterior je jednostavan za
oblikovanje i optimalne je boje za savršene
stražnje ispune. Vidi stranicu 23.
GC G-≥nial Universal Flo
GC G-≥nial Universal Flo nudi ekskluzivnu
kombinaciju tekuÊe viskoznosti, za lako
i jednostavno postavljanje, u kombinaciji
s izvrsnim fiziËkim svojstvima za sigurne
i trajne ispune, pružajuÊi rješenje za mnoge
teške sluËajeve gdje se ne želi kompromis
izmeu savršenog postavljanja, estetike
i ËvrstoÊe. Vidi stranicu 24.
GC G-≥nial Bond
G-≥nial Bond nudi najvišu i najsigurniju
adheziju za caklinu i dentin, bez obzira na
odabranu tehniku. Materijal G-≥nial Bond
pruža jednostavnost i smanjenu
postoperativnu osjetljivost samojetkajuÊeg
adheziva u kombinaciji s poveÊanom
ËvrstoÊom spajanja ako se koristi selektivno
jetkanje cakline u trajanju od 10 sekundi.
Vidi stranicu 28.
6
Is t ak nu to
2 0 1 3 - 2 0 1 4
GC EQUIA® Fil & GC EQUIA® Coat
GC EQUIA nudi izvrsnu estetiku s izrazitom
translucencijom i usklaenom bojom*
za zadovoljavanje svih estetskih potreba
pacijenata. Gotovo bez naprezanja pri
kontrahiranju, uz visoku podnošljivost vlage
i bez poznate postoperativne osjetljivosti,
GC EQUIA nudi moguÊnost izrade
dugotrajnih ispuna u samo 3 minute i 25
sekundi! Vidi stranice 36-37.
*Podaci dostupni.
GC everX Posterior
GC everX Posterior je vlaknom pojaËani
kompozit koji se koristi kao zamjena za
dentin. Kratka vlakna materijala GC everX
Posterior Ëine ga savršenom podlogom za
pojaËanje bilo kojeg kompozitnog ispuna
kod velikih kaviteta. ZahvaljujuÊi jedinstvenim
svojstvima, GC everX Posterior otvara nove
moguÊnosti izrade direktnih ispuna velikih
kaviteta te predstavlja odgovor na rastuÊe
potrebe za ekonomiËnim alternativnim
materijalom za ispun kod velikih kaviteta.
Vidi stranicu 20.
GC Tri Plaque ID Gel
GC Tri Plaque Gel je izvrsni alat za motivaciju
i edukaciju pacijenata. U tri jednostavna
koraka GC Tri Plaque ID Gel pokazuje ne
samo razliku izmeu starog i novog plaka,
veÊ takoer pokazuje mjesto najveÊe
aktivnosti bakterija otkrivajuÊi kiseli pH.
Vidi stranicu 12.
GC Saliva-Check Mutans
Poboljšajte prevenciju i motivirajte pacijente
jednostavnim i toËnim direktnim testom
za provjeru sline, Saliva-Check Mutans, koji
za samo 15 minuta otkriva razinu bakterija
S. Mutans kod pacijenta.
Vidi stranicu 13.
7
Is t ak nu to
2 0 1 3 - 2 0 1 4
GC G-CEM LinkAce
GC G-CEM Automix veÊ je pokazao najveÊu
kvalitetu samoadhezivnih akrilatnih cemenata,
s izvrsnom adhezijom, estetikom, visokom
ËvrstoÊom i trajnošÊu. GC G-CEM LinkAce
ide i korak dalje nudeÊi najvišu polimerizaciju
pri samostvrdnjavanju kao odabranom
naËinu rada. GC G-CEM LinkAce pruža
savršene rezultate, neovisno o vrsti protetskog
materijala koji se cementira.
Vidi stranicu 46.
GC FujiCEM 2
GC FujiCEM 2 rezultat je cijelog desetljeÊa
trajnog poboljšanja, kao i ugleda steËenog
s više od 150 milijuna cementiranih krunica
u svijetu. Na temelju inovativne tehnologije
sile i fuzije, GC FujiCEM 2 podvostruËuje
posmiËnu ËvrstoÊu spoja originalnog
GC FujiCEM* materijala, nagraujuÊi
vas jamstvom uspješnog tretmana.
Vidi stranicu 48.
*Podaci dostupni.
GC Fuji TEMP LT
GC Fuji TEMP LT je prvi staklenoionomerni
cement u obliku pasta-pasta za dugotrajno
cementiranje privremenih radova, s razliËitim
podruËjima primjene, kao što je dugotrajno
privremeno cementiranje na bataljcima
implantata, probno cementiranje tijekom
složenih oralnih rehabilitacija i kod
dugoroËnih privremenih radova.
GC Fuji TEMP LT posebno je namijenjen
za osiguranje savršene ravnoteže izmeu
retencije i ponovljivosti.
Vidi stranicu 50.
GC Fuji IX GP EXTRA prašak/tekuÊina (P/L)
Dobro poznati Fuji IX GP Extra iz tvrtke GC
sada je dostupan i u obliku prašak/tekuÊina.
Staklenoionomerni cement visoke ËvrstoÊe
s novom generacijom staklenih punila pruža
ispun vrlo visoke translucencije. Rezultat
je prirodna estetika koja se dosada nije
mogla postiÊi konvencionalnim
staklenoionomerom.
Vidi stranicu 38.
8
Is t ak nu to
2 0 1 3 - 2 0 1 4
GC everStick® linija proizvoda
S GC everStick linijom proizvoda, izrada
razliËitih vrsta parodontnih udlaga, kolËiÊa
za korijenski kanal i mostova je brza i
jednostavna. Korištenje everStick vlakana
ukljuËuje minimalno invazivnu terapiju; to
znaËi da Êe ubuduÊe biti dostupno više
razliËitih opcija terapije. NajznaËajnije
prednosti za pacijente su troškovna
uËinkovitost, pošteda tkiva i smanjeno
vrijeme lijeËenja u usporedbi s metalkeramikom, keramikom i implantologijom.
Vidi stranice 31-34.
GC Fujivest® Platinum II
S novim materijalom GC Fujivest Platinum II,
GC je postigao novi standard u lijevanju
krunica i mostova. S dugim radnim
vremenom i poboljšanim teËenjem, ulaganje
kompliciranih sluËajeva postalo je lakše
nego ikad. PoveÊanim rasponom ekspanzije
ovaj vrhunski materijal postao je još
raznovrsniji. GC Fujivest Platinum II
namijenjen je za plemenite i poluplemenite
legure te legure na bazi paladija.
Vidi stranicu 74.
GC Fit Checker Advanced (Blue)
Nakon niza godina struËnosti s materijalom
Fit Checker, GC sada predstavlja Fit Checker
Advanced i Fit Checker Advanced Blue. Na
temelju VPES tehnologije koja se koristi i kod
GC EXA’lence, ti novi materijali za provjeru
prianjanja zadržavaju ista priznata svojstva
kao njihovi nasljednici. Nova svojstva, kao
što su poveÊana tvrdoÊa za lako obrezivanje
i odstranjivanje te posebna plava boja za laku
provjeru na keramiËkim materijalima, Ëini ih
materijalom koji uvijek želite imati u ordinaciji.
Vidi stranicu 65.
GC Initial
Nakon 10 godina na tržištu GC Initial
asortiman proizvoda može se vjerojatno
nazvati najraznovrsnijim sustavom.
Bez obzira na izazov, GC Initial nudi rješenje
- od nauËnika do struËnjaka, bez potrebe
promjene marki ili vrsta keramike. Ako želite
raditi na vrlo brz i ekonomiËan naËin,
nudimo vam Initial IQ ili Initial Classic linije,
a radeÊi prema shemama prirodnog
slojevanja Initial Expert linije možete izraditi
umjetniËka djela uz neograniËene
moguÊnosti. Vidi stranicu 79-89.
9
Minimalna Inter venc ija
Plan terapije MINIMALNOM INTERVENCIJOM
BuduÊi da je razvoj karijesologije doveo do
boljeg razumijevanja procesa karijesa, GC
je preuzeo inicijativu u prijenosu te filozofije
oralnog zdravlja u svakodnevnu dentalnu
praksu. GC pristup temelji se na konceptu
minimalne intervencije, osobito putem usklaivanja prirodnih bioloških funkcija demineralizacije i remineralizacije zubnog tkiva.
S planom terapije minimalnom intervencijom
GC želi pomoÊi doktorima dentalne medicine
primijeniti naËela minimalne intervencije u
svakodnevnoj praksi. Ovaj sustavni naËin
uvoenja karijesologije u svakodnevnu kliniËku praksu odgovara najnovijim “referencama
i radovima temeljenima na dokazima”. GC
cilj je uËiniti proces dijagnoze, prevencije,
lijeËenja i kontrole stalnim dijelom zubne
njege i poboljšati kvalitetu života pacijenata.
S planom terapije minimalnom intervencijom,
GC donosi Ëvrste i jasne smjernice dentalnim
terapeutima za terapiju minimalnom intervencijom i planiranje, prikazane u mnogim
kliniËkim sluËajevima:
10
•
•
•
•
•
Dijagnoza
LijeËenje i plan ponovnih posjeta
Postupci i sredstva za pacijente
Preventivni i neinvazivni tretmani
Atraumatski i minimalno invazivni restaurativni tretmani
• Probni modeli za financijsku i praktiËnu
primjenu.
Minimalno inter vent na d ent alna medic ina
2 0 1 3 - 2 0 1 4
SADRŽAJ
Minimalna intervencija
Uvod
GC Tri Plaque ID Gel
GC Saliva-Check Buffer
Testiranje sline
GC Saliva-Check Mutans
Uvod
Krema za remineralizaciju
GC Tooth Mousse
GC MI Paste Plus
Krema za remineralizaciju
GC Dry Mouth Gel
Staklenoionomerni cement - konvencionalni GC Fuji Triage
Uvod
Uvod
Testiranje plaka
Identifikacija
Prevencija
Restauracija
Kontrola
Plan terapije - ciklus faza A
Prevencija
ponovnog javljanja
Ëimbenika rizika
PREVENCIJA
IdentifIKACIJA
Kontrola
zavisno o osjetljivosti
pacijenta
Identifikacija
Ëimbenika rizika
RESTAURACIJA
KONTROLA
Restauracija
minimalno invazivna
11 11
12
12
13
13
14
14
15
16
16
17
17
Minimalno inter vent na d ent alna medic ina
2 0 1 3 - 2 0 1 4
Minimalna Intervencija - Identifikacija
Pregled pacijenta nije ograniËen na zube, veÊ u obzir uzima Ëimbenike rizika za karijes, kao što su prehrana, navike pranja zubi, koliËina i
kapacitet neutralizacije sline, koliËina kariogenih bakterija (poput Streptococci Mutans) u slini i kariogenost plaka. Kako bi se dijagnosticirao i
kontrolirao karijes, dijagnostiËki prag treba svesti na prve kliniËke znakove karijesa u caklini. Ti se rani oblici kliniËki mogu utvrditi u fisurama i
na ravnim površinama, kao i na rendgenu za aproksimalna podruËja. Uporaba dijagnostiËkih alata, kao što su testovi GC Saliva-Check Mutans,
GC Tri Plaque ID gel i GC Saliva-Check Buffer, pomaže ne samo u dobivanju najvažnijih informacija o osjetljivosti pacijenta, veÊ i pomaže
motivirati pacijenta.
KACIJA
tifI
n
e
Id
GC Tri Plaque ID Gel
Ocjena rizika karijesa
Inovativni gel za otkrivanje plaka, kojim
se utvruje novi plak, zreli plak i plak
koji stvara kiselinu.
S v o j s t va
i prednosti
• Sredstvo za motivaciju i edukaciju
pacijenata koje pomaže u razumijevanju
nastanka lezije i održavanja zdravog
oralnog okruženja
• Jedinstveni gel koji pomaže ne samo
utvrditi starost, veÊ i acidogenost plaka
• Ocjena rizika karijesa može se izvršiti
u nekoliko minuta
Upute
Pa k i r a n j e
za uporabu
GC Tri ID Gel nanijeti na zubnu površinu
odgovarajuÊim instrumentom (mikro
Ëetkicom, kuglicom vate ili Ëetkicom za zube)
Utvrditi plak na temelju boje gela.
a)roza ili crvena: svježi plak
b)plava ili ljubiËasta: zreli plak
(star barem 48 sati)
c)svijetloplava: zreli plak i plak koji stvara
jaku kiselinu
12
GC Tri Plaque ID Gel
004273
Tuba (40 g, 36 ml, oko 130
primjena)
Minimalno inter vent na d ent alna medic ina
GC Saliva-Check Buffer
2 0 1 3 - 2 0 1 4
Direktni test za ocjenu koliËine
i kvalitete sline
Testiranje sline ukljuËujuÊi stimuliranu
i nestimuliranu slinu. OcjenjujuÊi
obje, rezultati postaju vrlo korisno
dijagnostiËko i važno komunikacijsko
sredstvo.
S v o j s t va
i prednosti
• Provjerava stupanj teËenja, viskoznost
i konzistenciju nestimulirane sline za
dobivanje informacija o pacijentovim
navikama
• Provjerava pH vrijednost sline u mirovanju
i upozorava na visoke razine kiseline
• Provjerava koliËinu stimulirane sline za
utvrivanje bolesti žlijezde slinovnice
• Provjerava sposobnost neutralizacije
stimulirane sline, što je mjera uËinkovitosti
u neutralizaciji kiselina
Upute
Pa k i r a n j e
za uporabu
Testiranje se može izvršiti kao dio rutinskog
pregleda, a rezultati se tumaËe kao dio
razgovora o prevenciji i lijeËenju.
GC Saliva-Check Mutans
GC Saliva-Check Buffer
720000
Pakiranje od 20 testova
Direktni test za brzo utvrivanje
visoke razine bakterije
Streptococcus Mutanss
GC Saliva-Check Mutans koristi vrlo
specifiËni imunokromatografski proces,
kojim se izbjegava uporaba inkubatora
ili drugih ureaja. ToËni rezultati
dobivaju se za samo 15 minuta.
S v o j s t va
Pa k i r a n j e
i prednosti
• Komplet za direktno testiranje, nije
potrebna posebna oprema, samo mjeraË
vremena
• Rezultati za samo 15 minuta
• Korištenjem 2 monoklona antitijela otkriva
se samo S. mutans, ne i druge bakterijske
vrste
• Poboljšava motivaciju pacijenata s niskim
teËenjem sline ili niskim oralnim pH, koji
konzumiraju kiselu hranu ili Ëesto
konzumiraju ugljikohidrate
13
GC Saliva-Check Mutans
004504
Pakiranje od 10 testova
Minimalno inter vent na d ent alna medic ina
2 0 1 3 - 2 0 1 4
MINIMALNA INTERVENCIJA - Prevencija
Prevencija razvoja karijesa je moguÊa ako je pacijent spreman promijeniti navike. Prehrana i pranje zubi moraju se optimirati da budu uËinkoviti
u prevenciji karijesa. U praksi je cilj aktivnih preventivnih tretmana smanjenje riziËnih Ëimbenika za karijes i poticanje remineralizacije. Vrlo
uËinkoviti su kombinacija profesionalnog mehaniËkog ËišÊenja zubi, zdrava prehrana i proizvodi poput GC Tooth Mousse i GC MI Paste Plus,
koji pomažu u remineralizaciji i vraÊanju normalne oralne flore.
PREVENCIJA
GC Tooth Mousse
Bioraspoloživ kalcij i fosfat
RemineralizirajuÊa zubna površinska
krema bez šeÊera koja sadrži
RECALDENT TM CPP-ACP.
S v o j s t va
Pa k i r a n j e
i prednosti
• Sadrži RECALDENT TM kazein fosfopeptid
- amorfni kalcij fosfat
• SprjeËava demineralizaciju cakline
i potiËe remineralizaciju
• Smanjuje preosjetljivost zatvaranjem
otvorenih dentinskih kanaliÊa
• SprjeËava stvaranje poËetnog karijesa
zahvaljujuÊi antikariogenim svojstvima
• Zaustavlja lezije bijele mrlje
Indik acije
• Pruža dodatnu zaštitu za zube i od
prodora kiseline
• Za pacijente koji imaju niski do srednji rizik
nastanka karijesa
• Tijekom i/ili nakon ortodontske terapije
• Za otklanjanje preosjetljivosti prije i nakon
bijeljenja zubi te nakon postupaka kao što
su struganje ili ËišÊenje korijena
• Za trudnice i djecu mlau od šest godina
Upute
za uporabu
Prvo oËistiti zube. Zatim nanijeti malu
koliËinu preko zubnih površina Ëistim prstom
ili vatiranim aplikatorom i ostaviti djelovati tri
do pet minuta.
14
GC Tooth Mousse (Pakiranje od 10 komada, 40 g,
35 ml po tubi)
003299
Kombinirano pakiranje, po 2 komada svakog
okusa (dinja, jagoda, miješano voÊe,
pepermint i vanilija)
003301
Jagoda
003300
Vanilija
003304
Miješano voÊe
003303
Pepermint
003302
Dinja
Minimalno inter vent na d ent alna medic ina
2 0 1 3 - 2 0 1 4
GC MI Paste Plus
Bioraspoloživ kalcij, fosfat i fluorid
RemineralizirajuÊa zubna površinska krema bez šeÊera koja sadrži RECALDENT TM CPP-ACP i fluorid.
S v o j s t va
i prednosti
• Sve prednosti kreme Tooth Mousse,
s 900 ppm jedinstvenog, patentiranog
oblika fluorida
• Ublažava pH promjene plaka
• SprjeËava adheziju i razmnožavanje
bakterija S. Mutans i Sobrinus
• Remineralizira rane caklinske lezije
i caklinu Ëini otpornijom
• Optimira prijenos i unos fluorida od
strane cakline
Indik acije
Pa k i r a n j e
• Tijekom i/ili nakon ortodontske terapije,
osobito na bijelim mrljama
• Za pacijente sa srednjom ili visokom
osjetljivošÊu prema karijesu, kojima je
potrebna pomoÊ zbog vrlo loše kontrole
plaka
• Za pacijente koji pate od kiselog oralnog
okruženja, erozije i želuËanog refluksa
GC MI Paste Plus (Pakiranje od 10 komada, 40 g,
35 ml po tubi)
003310
Kombinirano pakiranje, po 2 svakog okusa
(dinja, jagoda, miješano voÊe, pepermint,
vanilija)
003312
Jagoda
003313
Dinja
003314
Vanilija
003315
Miješano voÊe
003311
Pepermint
CPP-ACP razvijen je na Stomatološkom fakultetu
SveuËilišta u Melbourneu, Victorija/Australija.
RECALDENT TM je zaštitni znak koji se koristi pod licencom.
RECALDENT TM (CPP-ACP) se dobiva iz mlijeËnog kazeina.
Ne koristiti ga kod pacijenata s alergijom na mlijeËne
proteine i/ili hidroksibenzoate.
15
Minimalno inter vent na d ent alna medic ina
GC Dry Mouth Gel
2 0 1 3 - 2 0 1 4
Za dodatno ublažavanje tegoba
suhih usta
Gel neutralne pH vrijednosti pomaže u
ublažavanju tegoba suhih usta i pruža
dugotrajnu udobnost i smirujuÊi uËinak
kod tegoba suhih usta.
S v o j s t va
i prednosti
• Pomaže otkloniti tegobe suhih usta i pruža
dugotrajnu udobnost
• Neutralne pH vrijednosti, zadržava oralni
pH u sigurnom rasponu za sprjeËavanje
demineralizacije
• Umiruje do 4 sata
• U praktiËnoj tubi, odmah raspoloživ
za uporabu
• Raspoloživ u 4 fina okusa
• Takoer se preporuËa kao pomoÊ
u otklanjanju tegoba suhih usta kod
nošenja proteze
Upute
Pa k i r a n j e
za uporabu
Obilnu koliËinu gela istisnuti iz tube na Ëisti
prst. Gel premazati preko bukalnih i
lingvalnih površina zubi i sluznice.
GC Fuji TRIAGE™
GC Dry Mouth Gel
003222
Kombinirano pakiranje od 10 komada, okus:
4 x pepermint, 2 x malina, 2 x naranËa,
2 x limun
004618
GC Dry Mouth Gel, pakiranje od 10 komada,
okus: malina
Rendgenski vidljiv
staklenoionomerni zaštitni
materijal
GC Fuji TRIAGE je staklenoionomerni
materijal s visokim otpuštanjem fluorida
za zaštitu fisura i površine korijena,
prevenciju preosjetljivosti i privremene
terapijske postupke, kao što je
privremeno endodontsko zatvaranje.
S v o j s t va
Pa k i r a n j e
i prednosti
• Može se koristiti kada nije moguÊa kontrola
sline, omoguÊujuÊi terapiju novo izniknulih
kutnjaka (djelomiËno) prekrivenih mekim
tkivom
• Raspoloživ u bijeloj i roza boji
• Kemijska adhezija za zubno tkivo,
bez potrebnog jetkanja i spajanja
• Jednostavno nanošenje zbog niske
viskoznosti
• SamostvrdnjavajuÊi konvencionalni
staklenoionomer bez dodatka akrilata
• Roza boja može se kao opcija koristiti za
‘kontrolirano stvrdnjavanje’ ureajem za
polimerizaciju vidljivim svjetlom za ranu
zaštitu od dehidracije
• Translucentna roza boja omoguÊuje
vidljivu kontrolu tijekom ponovnih posjeta
• Vrlo visoka razina otpuštanja fluorida
Indik acije
•
•
•
•
PeËaÊenje fisura
Prevencija i kontrola preosjetljivosti
Zaštita površine korijena
Privremeno zatvaranje endodontskih prostora
Upute
za uporabu
Tanki sloj staklenoionomera nanijeti na
zubnu površinu izloženu poveÊanom riziku.
Sloj razmjene iona otporan na kiselinu
djelovat Êe kao dodatna zaštita za zub.
16
GC Fuji Triage P/T
(1-1 pakiranje, 15 g praška, 10 g tekuÊina, 6 g sredstva
Dentin Conditioner i pribor)
003295
Roza
003296
Bijela
GC Fuji Triage CAPS (kutija od 50 kapsula,
zamiješani volumen po kapsuli 0.13 ml)
003297
Roza
003298
Bijela
GC Fuji Triage Pribor
002559
GC Capsule Applier IV - aplikator, 1 komad
Minimalno inter vent na d ent alna medic ina
2 0 1 3 - 2 0 1 4
MINIMALNA INTERVENCIJA - Restauracija
Moderni restaurativni materijali kao što je EQUIA, zahtijevaju manje uklanjanje zubnog tkiva u usporedbi s tradicionalnim materijalima kao što
su amalgam ili zlato. Prianjaju za zubno tkivo i ispunjavaju visoke estetske zahtjeve pacijenta. Atraumatski i minimalno invazivni restaurativni
tretmani Ëuvaju zubno tkivo i pospješuju dugotrajnost ispuna. Drugi proizvodi koji se takoer mogu koristiti u okviru filozofije minimalne
intervencije su gc Fuji IX GP staklenoionomerni cementi visoke viskoznosti, GC Fuji II LC i GC Fuji Triage, kao i naš asortiman kompozitnih
restaurativnih materijala, kao što su GC G-≥nial, GC Gradia Direct i GC Kalore. Dodatne informacije o ovim proizvodima potražite pod
staklenoionomernim cementima i restaurativnim kompozitima navedenima u poglavlju o proizvodima za restaurativnu dentalnu medicinu.
RESTAURACIJA
MINIMALNA INTERVENCIJA - Kontrola
U karijesologiji dugo se koriste standardne sheme posjeta doktoru dentalne medicine (dvaput godišnje). To je vrijeme za vrlo osjetljive
pacijente predugo, a za one s vrlo niskom osjetljivošÊu možda prekratko. Stoga se planom tretmana minimalne intervencije pacijentima može
odrediti individualizirano razdoblje kontrola, uzimajuÊi u obzir njihove vlastite Ëimbenike rizika.
KONTROLA
17
Re s t aur ativ na d ent alna medic ina
Najbolji proizvodi za restaurativna rješenja...
Od malih nesavršenosti do cjelokupnih,
visoko kvalitetnih višeslojnih radova, skupina
GC estetskih kompozitnih restaurativnih
materijala pruža izvrsne rezultate. Tražite li
kompozit za prednje ili stražnje ispune, ili
univerzalni restaurativni materijal? Dajete li
prednost slobodno tekuÊem ili viskoznijem
tekuÊem kompozitu? GC nudi sve: od dokazane i jednostavne za uporabu skupine
GC GRADIA Direct proizvoda, do visoko
kvalitetne i jednostavne za uporabu skupine
rendgenski vidljivih kompozita pod nazivom
GC G-≥nial i visoko tehnološkog univerzalnog materijala s niskim kontrahiranjem GC
Kalore s DuPont ® tehnologijom monomera.
Odlika svih navedenih materijala su prirodna
boja i svojstva.
Od direktnih pojaËanih kompozitnih mostova
do individualiziranih kolËiÊa, asortiman
everStick proizvoda je razvijen za pružanje
rješenja moderne dentalne medicine, ugodnih za pacijenta. everStick vlakna za pojaËanje izraena su iz silaniziranih staklenih
vlakana uloženih u matricu na bazi polimera/
akrilata. ZahvaljujuÊi njihovoj jedinstvenoj
sposobnosti spajanja, ovi proizvodi obuhvaÊaju prednosti minimalno invazivne dentalne
medinice, usmjerene na što je duže oËuvanje
zdravog zubnog tkiva pacijenta. To takoer
znaËi da druge opcije terapije ostaju na
raspolaganju ako Êe ih pacijent ubuduÊe
trebati.
U potrazi za stalnim poboljšanjima i inovacijama u restaurativnoj stomatologiji, GC s
ponosom predstavlja GC everX Posterior.
Prisutnost vlakana u materijalu pruža jedinstvena svojstva ispuna. Vlakna doprinose
sprjeËavanju loma materijala/zubnog tkiva i
time otvaraju nove moguÊnosti za direktne
radove. OtpornošÊu na lom jednakom kao
kod dentina i gotovo dvostruko boljom nego
kod bilo kojeg kompozita, ovaj materijal je
savršena podloga za pojaËanje, osobito koristan gdje je najviše potreban - za velike stražnje ispune.
Savršena nadopuna našem asortimanu kompozita za ispune su naša dva sredstva za spajanje 7. generacije, GC G-≥nial Bond i GC
G-BOND. Oba predstavljaju jednokomponentni moderni sustav spajanja u jednom
sloju, omoguÊujuÊi Ëvrstu, dugotrajnu vezu
izmeu svjetlosnopolimerizirajuÊih kompozita,
cakline i dentina.
18
S više od 30 godina znanja i iskustva u tehnologiji staklenoionomera, GC se dokazao kao
vodeÊa europska tvrtka u tom podruËju.
Staklenoionomeri su se pokazali kliniËki najuspješnijim adhezivnim sustavom te su kao
takvi nužni u svakoj modernoj ordinaciji
dentalne medicine. Odgovor za svaku kliniËku situaciju pronaÊi Êete u našem poznatom
Fuji asortimanu konvencionalnih i akrilatom
pojaËanih staklenoionomernih cemenata.
Najnovije dostignuÊe je uvoenje revolucionarnog GC EQUIA sustava 2007. godine.
Doktorima dentalne medicine izbor više nije
težak, jer po prvi puta mogu imati savršeno
usklaenu estetiku i ekonomiËnost! Stražnji
ispuni temeljeni na tehnologiji staklenoionomera nikad nisu bili tako estetski i
translucentni, uËinkoviti i ekonomiËni!
Re s t aur ativ na d ent alna medic ina
2 0 1 3 - 2 0 1 4
SADRŽAJ
Restaurativna dentalna medicina
Kompozit pojaËan vlaknima
Kompozit za prednje ispune
Kompozit za stražnje ispune
Upute za izradu ispuna
Univerzalni kompozit
Direktni ispun - Kompozit
Kompozit za prednje i stražnje ispune
TekuÊi kompozit
Sredstvo za spajanje
Kompozit
Nadogradnja
Vlaknasti kolËiÊ
Vlakna za pojaËanje
Direktni ispun - pojaËan vlaknima
Pribor za vlakna
Poboljšani staklenoionomerni cement
Direktni ispun - staklenoionomerni
cement
Staklenoionomerni cement
- konvencionalni
Staklenoionomerni cement
- akrilatom pojaËani
Podloga
Staklenoionomerni cement
- akrilatom pojaËani
Kondicioniranje
Direktni ispun - Pribor
Privremeni cement
Premaz
Završna obrada i poliranje
19
GC everX Posterior
Indikacije
GC G-≥nial Anterior
GC G-≥nial Posterior
Upute za izradu ispuna
GC G-≥nial Universal Flo
GC Kalore
GC Gradia Direct
GC G-≥nial Flo
GC GRADIA Direct Flo
GC GRADIA Direct LoFlo
GC G-≥nial Bond
Korak po korak
GC G-Bond
GC GRADIA Core & Post
Korak po korak
GC Fiber Post
GC everStick ®POST
GC everStick ®C&B
Korak po korak
GC everStick ®PERIO
GC everStick ®ORTHO
GC everStick ®NET
GC StickRESIN
GC StickCARRIER
GC StickSTEPPER
GC EQUIA
KliniËka aplikacija
GC Fuji IX GP Extra
GC Fuji IX GP - Fast
GC Fuji II LC (Improved)
GC Fuji VIII GP
GC Fuji LINING LC Paste Pak
GC Fuji LINING LC
GC Cavity Conditioner
GC Dentin Conditioner
GC Caviton
GC G-Coat PLUS
GC DiaPolisher Paste
GC New Metal Strips
GC Epitex
20
21
22
23
23
24
25
26
27
27
27
28
29
29
30
30
31
31
32
33
34
34
34
35
35
35
36
37
38
39
39
40
40
40
41
41
41
42
42
43
43
Re s t aur ativ na d ent alna medic ina
2 0 1 3 - 2 0 1 4
GC everX Posterior
Vlaknom pojaËani kompozit za zamjenu dentina
GC everX Posterior je vlaknom pojaËani kompozit koji se koristi kao zamjena za dentin, zajedno s konvencionalnim kompozitom
kao što je G-≥nial Posterior kao zamjena za caklinu. Kratka vlakna kompozita GC everX Posterior Ëine ga savršenom podlogom
za pojaËanje kompozitnih ispuna kod velikih kaviteta. Vlakna takoer sprjeËavaju i zaustavljaju širenje pukotina kroz ispun, što se
smatra glavnim uzrokom neuspjeha ispuna. ZahvaljujuÊi svojim jedinstvenim svojstvima, GC everX Posterior otvara nove moguÊnosti
direktnog ispuna velikih kaviteta te predstavlja rješenje za rastuÊu potražnju za ekonomiËnom alternativom materijala za ispun velikih
kaviteta.
S v o j s t va
i prednosti
• Kratka vlakna sprjeËavaju i zaustavljaju
širenje pukotina u ispunu i u zubu
• Otpornost na pucanje jednaka je kao
kod dentina te je gotovo dvostruko veÊa
nego kod kompozita, što ispun Ëini
nenadmašno Ëvrstim
• Minimalno horizontalno kontrahiranje,
buduÊi da vlakna doprinose smanjenju
kontrahiranja u smjeru njihove orijentacije
• Slojevi od 4 do 5 mm mogu se istodobno
stvrdnjavati
• Pouzdano spajanje s iznad postavljenim
kompozitom, kao i sa zubnim tkivom
Indik acije
Pa k i r a n j e
Materijal za pojaËanje za direktne
kompozitne ispune, osobito kod velikih
stražnjih kaviteta, ukljuËujuÊi:
• Kavitete s 3 ili više površine za
nadogradnju
• Kavitete bez kvržica
• Duboke kavitete (ukljuËujuÊi klasu
I, II i endodontski lijeËene zube)
• Kavitete nakon zamjene amalgama
(osobito buduÊi da zamjena amalgama
Ëesto dovodi do poËetka pucanja i loma
kvržica)
• Kavitete kod kojih bi i onleji i inleji bili
indicirani
GC everX Posterior ulošci (0.13 ml)
005118
Univerzalna boja (transparentna),
kutija od 15 uložaka
005274
Univerzalna boja (transparentna),
kutija od 50 uložaka
Va ž n o :
• everX Posterior uvijek treba prekriti slojem
svjetlosnopolimerizirajuÊeg univerzalnog
restaurativnog kompozita, kako bi se
postigla otpornost na trošenje.
20
Re s t aur ativ na d ent alna medic ina
2 0 1 3 - 2 0 1 4
everX Posterior - opis postupka korak po korak
Kaviteti klase I
3. Postaviti everX
Posterior u sloju
do 4 mm
1. Priprema kaviteta
2. Nanošenje bonda
i svjetlosna
polimerizacija
4. Polimerizirati
svjetlom 10-20
sekundi
5. Prekriti
kompozitom
Kaviteti klase II i veliki kaviteti
3a.Prvo kompozitom
nadograditi stijenke
koje nedostaju
3b.Nanijeti everX
Posterior u sloju
do 4 mm
KliniËki sluËajevi everX Posterior
1.KliniËki sluËajevi pojaËanja velikih ispuna kompozitom everX Posterior (kaviteti
gdje bi bili indicirani i inleji i onleji, kaviteti nakon endodontskog lijeËenja)
1. OšteÊeni kompozitni ispun
2. Preparacija kaviteta
4. Nanošenje kompozita everX
Posterior nakon nanošenja sredstva
za spajanje i svjetlosne polimerizacije
3. Nadogradnja stijenki koje nedostaju
kompozitom G-≥nial Posterior
5. Završni ispun nakon završnog sloja
kompozita G-≥nial Posterior
2.Zamjena amalgamskih ispuna osobito u sluËaju nepostojanja kvržica
1. OšteÊeni amalgamski
ispun
2. Preparacija kaviteta
Dr. Y. Marinova, Bugarska
3. Nadogradnja stijenki koje
nedostaju kompozitom
21
Prof. M. Peumans, Belgija
4. Nanošenje kompozita everX 5. Završni ispun nakon
Posterior nakon nanošenja
završnog sloja kompozita
sredstva za spajanje i
svjetlosne polimerizacije
Re s t aur ativ na d ent alna medic ina
2 0 1 3 - 2 0 1 4
GC G-≥nial Anterior
SvjetlosnopolimerizirajuÊi kompozit za prednje ispune
GC G-≥nial Anterior je materijal izbora ako tražite materijal za ispune koji Êe zadovoljiti estetska oËekivanja svih pacijenata - u veÊini
sluËajeva samo s jednom bojom. To je kompozit koji nudi izradu lijepih i prirodnih visoko sjajnih ispuna i vrlo je jednostavan za uporabu,
što ga Ëini pogodnim za svakodnevnu uporabu. GC G-≥nial Anterior takoer pruža duže vrijeme rada, pa se može slobodno
oblikovati i izlijevati, za lako postizanje idealnog anatomskog oblika i estetike.
Pa k i r a n j e
GC G-≥nial Anterior štrcaljke (2.7 ml/4.7 g)
003909
Quick Start Kit - PoËetni komplet
(7 štrcaljki - A1, A2, A3, B2, JE, AE, IE)
900538
Advanced Kit - Prošireni komplet
(7 štrcaljki - A3.5, AO2, AO3, B1, B3, C3, TE)
Nadopuna: 1 štrcaljka
S v o j s t va
i prednosti
• G-≥nial Anterior je pogodan za sve
tehnike nanošenja: od jednobojnog
slojevanja do izrade tisuÊu estetskih
moguÊnosti višebojnim slojevanjem
• Njegov jedinstveni sastav s unutrašnjom
refleksijom toËno reproducira prirodni
zub i stvara izvrsnu estetiku pomoÊu
samo jedne boje
• Za zadovoljavanje daljnjih estetskih
zahtjeva G-≥nial Anterior je raspoloživ
u 22 boje s 3 razliËita opaciteta:
• Caklinske (vanjske)
• Dentinske (standardne)
• Opakerske dentinske (unutarnje)
• Laki odabir boje cakline na temelju
dobi pacijenta
• Jednostavno rukovanje: glatka, neljepljiva
viskoznost, pa je moguÊa i obrada kistom
• Jednostavna izrada višeslojnih ispuna:
vrijeme rada oko 4 minute
• Lako i brzo poliranje za glatku, sjajnu
površinu
• Estetika i rendgenska vidljivost:
jedinstvena patentirana HDR tehnologija
radiokontrasta visoke gustoÊe za laku
rendgensku vidljivost
Upute
za uporabu
Sustav boja prilagoen dobi kao zamjena
za caklinu:
- Junior Enamel (JE) za mlade pacijente
- Adult Enamel (AE) za odrasle pacijente
- Senior Enamel (SE) za starije pacijente
Više detalja o sastavu pakiranja i nadopuni
potražiti u pojedinaËnim lecima ili popisu
proizvoda na našoj internetskoj stranici
http://www.gceurope.com
22
004678
A1
004697
XBW
004691
JE
004679
A2
004677
BW
004692
AE
004680
A3
004685
C3
004695
SE
004681
A3.5
004686
CV
004696
CVE
004682
A4
004687
CVD
004694
IE
004698
B1
004688
AO2
004693
TE
004683
B2
004689
AO3
004684
B3
004690
AO4
GC G-≥nial Anterior ulošci (0.16 ml/0.28 g)
003908
Quick Start Kit - PoËetno pakiranje (35 uložaka
- po 5 od A1, A2, A3, B2, JE, AE, IE i 1 kljuË za
boje)
900539
Advanced Kit - Prošireni komplet (35 uložaka po 5 od A3.5, AO2, AO3, B1, B3, C3, TE)
Nadopuna: kutija od 20 uložaka
004649
A1
004652
A3.5
004655
AE
004650
A2
004654
CV
004656
IE
004651
A3
004653
AO3
Nadopuna: kutija od 10 uložaka
004657
BW
004662
CVD
004666
TE
004658
A4
004661
C3
004667
SE
004670
B1
004663
AO2
004668
CVE
004659
B2
004664
AO4
004669
XBW
004660
B3
004665
JE
GC G-≥nial Anterior pribor
004648
KljuË za boje, 1 komad
900498
GC Unitip Applier II - aplikator, 1 komad
Re s t aur ativ na d ent alna medic ina
GC G-≥nial Posterior
2 0 1 3 - 2 0 1 4
SvjetlosnopolimerizirajuÊi
kompozit za stražnje ispune
GC G-≥nial Posterior ima gušÊi sadržaj
punila, što omoguÊuje ËvršÊu
konzistenciju i bolju kontrolu pri izradi
anatomskog oblika kod stražnjih ispuna.
Kompaktni materijal može se pri
rukovanju navlažiti i bit Êe teËan, kako
bi se osiguralo usko prianjanje, Ëak i
u najdubljim kavitetima. Jedinstvena
formulacija spoja osigurava ËvrstoÊu
i nisko naprezanje pri kontrahiranju.
S v o j s t va
i prednosti
• Izvrsna estetika samo s jednom bojom
• Za zahtjevnije sluËajeve, prilagoeni sustav
boja s 4 standardne boje i 2 vanjske boje
• OdgovarajuÊa rendgenska vidljivost od
252% Al olakšava kontrolu
• Neljepljiva, kompaktna viskoznost za bolju
kontrolu oblikovanja i izradu anatomskog
oblika
• Visoka otpornost na pucanje i smanjeno
kontrahiranje pri polimerizaciji za
dugotrajne ispune
• Lako i brzo poliranje za glatku i sjajnu površinu
Upute
Pa k i r a n j e
za uporabu
Kod kaviteta klase II preporuËa se prvo
nadograditi aproksimalnu stijenku
caklinskom ili standardnom bojom. Kada
se kavitet preoblikuje u klasu I, nastaviti
nadograivati ostatak ispuna na uobiËajeni
naËin, prvo nanošenjem dentinskog dijela
kvržice te nastavljajuÊi slojem koji zamjenjuje
caklinu.
GC G-≥nial Posterior štrcaljke (2.7 ml/5.5 g)
Nadopuna: 1 štrcaljka
004699
P-A1
004701
P-A3
004703
P-JE
004700
P-A2
004702
P-A3.5
004704
P-IE
GC G-≥nial Posterior ulošci (0.16 ml/0.33 g)
Nadopuna: kutija od 20 uložaka
004671
P-A1
004673
P-A3
004675
P-JE
004672
P-A2
004674
P-A3.5
004676
P-IE
GC G-≥nial Posterior pribor
004648
KljuË za boje 1 komad
900498
GC Unitip Applier II - aplikator, 1 komad
Upute za izradu ispuna
Poboljšajte svoju vještinu koristeÊi
GC-jeve upute za izradu ispuna
Kako biste postigli optimalne rezultate
koristeÊi naše proizvode za izradu
ispuna, za vas smo izradili 3D alat kako
biste imali bolji uvid u:
• Odabir toËne boje
• RazliËite tehnike spajanja
• Korištenje i nanošenje razliËitih boja
naših kompozitnih materijala za ispun
Dostupno na
23
Re s t aur ativ na d ent alna medic ina
2 0 1 3 - 2 0 1 4
GC G-≥nial Universal Flo
SvjetlosnopolimerizirajuÊi univerzalni tekuÊi kompozit visoke viskoznosti
GC G-≥nial Universal Flo predstavlja niz inteligentnih i jednostavnih svojstava koja ga Ëine jednim od nekoliko tekuÊih kompozita koji
mogu kombinirati teËenje s univerzalnim indikacijama i uporabom. GC G-≥nial Universal Flo pruža ekskluzivnu kombinaciju viskoznosti
koja omoguÊuje uštrcavanje materijala, za lako i jednostavno postavljanje Ëak i u dubokim kavitetima, zajedno s izvrsnim fiziËkim
svojstvima za sigurne i trajne ispune. GC G-≥nial Universal Flo pruža rješenje za mnoge teške sluËajeve gdje se ne želi kompromis
izmeu savršenog postavljanja, estetike i ËvrstoÊe.
S v o j s t va
i prednosti
• Potpuna ËvrstoÊa: visoka fiziËka svojstva
za trajne ispune u svim indikacijama
• Izvrsna otpornost na trošenje, Ëak bolje
nego kod klasiËnih kompozita, za
optimalnu uporabu na okluzijskim i
cervikalnim površinama
• Pažljivo uravnotežena viskoznost: glatko
teËenje za lako postavljanje uz visoku
tiksotropnost za održanje oblika
• Vrlo visoki stupanj sjaja i stupanj
zadržavanja sjaja
• Može se smatrati samopolirajuÊim
materijalom
• Izvrsna nevidljiva estetika bez kompromisa
• Široki asortiman 15 boja i 3 razliËite razine
translucencije
• Posebno oblikovana štrcaljka nudi
ergonomsko rješenje za bolje nanošenje
Indik acije
Pa k i r a n j e
• Direktni ispuni klase I, II, III, IV i V
• Povezivanje zubi
• Minimalno interventni ispuni
GC G-≥nial Universal Flo (2 ml/3.4 g po štrcaljki)
Nadopuna: 1 štrcaljka, 20 nastavaka za doziranje
(plastiËni)
004619
A1
004630
BW
004631
CV
004620
A2
004624
B1
004628
AO2
004621
A3
004625
B2
004629
AO3
004622
A3.5
004626
B3
004632
JE
004623
A4
004627
C3
004633
AE
GC G-≥nial Universal Flo pribor
Direktni ispun klase I, II, III, IV, V
Spajanje
24
004634
Nastavci za doziranje (plastiËni), 30 komada
004635
Nastavci za doziranje (metalni), 30 komada
Minimalno interventni
kaviteti
Re s t aur ativ na d ent alna medic ina
2 0 1 3 - 2 0 1 4
GC Kalore
SvjetlosnopolimerizirajuÊi univerzalni restaurativni kompozit
KoristeÊi najbolje od DuPont® inovacije industrijskih monomera, GC Kalore se odlikuje posebnom tehnologijom niskog naprezanja
pri kontrahiranju. Na mikroskopskoj razini to znaËi da se tijekom i nakon polimerizacije održava adhezija izmeu punila i kompozitne
matrice. S maksimalno smanjenim naprezanjem pri kontrahiranju cjelovitost ispuna osobito na rubovima je zajamËena. U kombinaciji
s izvrsnom estetikom, GC Kalore nudi revolucionarno cjelovito rješenje za restaurativne radove.
Pa k i r a n j e
GC Kalore štrcaljke (2 ml/4 g)
003625
Trial Kit - probni komplet
(3 štrcaljke - A2, A3, A3.5)
Nadopuna: 1 štrcaljka
003572
AO2
003596
GT
003584
B3
003573
AO3
003597
CVT
003585
C2
003574
AO4
003577
A1
003586
C3
003575
OBW
003578
A2
003587
D2
003576
OXBW
003579
A3
003588
CV
003592
WT
003580
A3.5
003589
CVD
003593
DT
003581
A4
003590
BW
003594
CT
003582
B1
003591
XBW
003595
NT
003583
B2
GC Kalore ulošci (0.16 ml/0.3 g)
003570
Trial Kit - probni komplet
(50 uložaka - 20x A2, 20x A3, 10x A3.5)
Nadopuna: kutija od 20 uložaka
S v o j s t va
i prednosti
• Najniže naprezanje pri kontrahiranju
zahvaljujuÊi DuPont ® novoj tehnologiji
•
•
•
•
monomera, licenciranoj iskljuËivo za GC
GC patentirana HDR (radiokontrast visoke
gustoÊe) predpolimerizirana punila
pružaju visoku otpornost na trošenje
ZaštiÊeni spoj izmeu punila i matrice
osigurava dugotrajnost ispuna
Izvrsno rukovanje i lako poliranje
Izvrsna estetika jednobojnih ili višebojnih
ispuna
003613
A1
003617
A4
003621
C2
003614
A2
003618
B1
003622
C3
003623
D2
003615
A3
003619
B2
003616
A3.5
003620
B3
Indik acije
Nadopuna: kutija od 10 uložaka
Univerzalni materijal za sve indikacije:
kavitete klase I, II, III, IV i V
003606
XBW
003599
AO3
003608
DT
003605
BW
003600
AO4
003609
CT
Za detaljnije informacije o sadržaju kompleta
i nadopuna pogledati pojedinaËne upute
ili popis sadržaja na internetskoj stranici
http://www.gceurope.com
25
003603
CV
003601
OBW
003610
NT
003604
CVD
003602
OXBW
003611
GT
003598
AO2
003607
WT
003612
CVT
GC Kalore pribor
003571
KljuË za boje, 1 komad
900498
GC Unitip Applier II - aplikator, 1 komad
Re s t aur ativ na d ent alna medic ina
2 0 1 3 - 2 0 1 4
GC GRADIA Direct
SvjetlosnopolimerizirajuÊi restaurativni kompozit za prednje i stražnje ispune
Kompozit GC Gradia Direct omoguÊuje jednostavnu izradu svih estetski zahtjevnih direktnih ispuna pomoÊu samo jednog
restaurativnog materijala. Radi li se o jednobojnom ili višebojnom postupku, korištenjem kompozita GC Gradia Direct mogu se lakše i
brže postiÊi visokokvalitetni dugotrajni ispuni prirodnog izgleda. Zbog izvrsne prilagodbe boje na okolno zubno tkivo, vrhunski estetski
ispuni mogu se lako izraditi samo jednom bojom. Kombinacija razliËitih boja omoguÊuje neograniËene estetske rezultate, uz korištenje
najviše tri boje za prednje ispune i dvije boje za stražnje ispune.
Pa k i r a n j e
GC GRADIA Direct štrcaljke (Anterior - 2.7 ml/4 g
Posterior - 2.7 ml/4.7 g X - 2.7 ml/5 g)
003332
Introductory Kit - poËetni komplet (7 štrcaljki A2, A3, A3.5, AO3, CV, CT, P-A2 i 1 kljuË za boje)
Nadopuna: 1 štrcaljka
003387
XBW
003371
CVD
003424
P-A3
003361
BW
003372
AO2
003425
P-A3.5
003362
A1
003373
AO3
003426
P-WT
003363
A2
003374
AO4
003427
P-NT
003364
A3
003375
WT
003403
X-A1
003365
A3.5
003376
DT
003404
X-A2
003366
A4
003377
CT
003405
X-A3
003388
B1
003378
NT
003406
X-A3.5
003367
B2
003379
GT
003409
X-AO2
003368
B3
003380
CVT
003407
X-WT
003369
C3
003422
P-A1
003370
CV
003423
P-A2
GC GRADIA Direct ulošci (Anterior - 0.16 ml/0.24 g
Posterior - 0.16 ml/0.28 g X - 0.16 ml/0.30 g)
003331
S v o j s t va
Nadopuna: kutija od 20 uložaka
i prednosti
• Hibridni kompozit s mikropunilom
• Jedan restaurativni sustav za sve potrebe
• Jedinstveni koncept sastoji se od
standardnih, vanjskih specijalnih i unutarnjih
specijalnih boja za nevidljive ispune
• Duže vrijeme rada zbog manje osjetljivosti
na okolno operativno svjetlo
• Dobro usklaena viskoznost omoguÊuje
izvrsno rukovanje
GC GRADIA D i r e c t A n t e r i o r
(z a prednje ispune)
• Izvrsna estetika i glatkoÊa površine
• Savršeno odgovara i prilagoava se
prirodnoj boji zuba
Introductory Kit - poËetni komplet (35 uložaka A2, A3, A3.5, AO3, CV, CT, P-A2 i 1 kljuË za boje)
• Visoka otpornost na pucanje uslijed
okluzijskog optereÊenja
• Rendgenska vidljivost za laku identifikaciju
Upute
za uporabu
Standardne boje: boje s efektom kameleona
za prednje i stražnje ispune.
Vanjske specijalne: translucentne boje
za prednje i stražnje ispune.
Unutarnje specijalne: opakne boje samo
za prednje ispune.
Za detaljnije informacije o sadržaju kompleta
i nadopuna pogledati pojedinaËne upute
ili popis sadržaja na internetskoj stranici
http://www.gceurope.com
GC GRADIA D i r e c t P o s t e r i o r
(z a str a žnje ispune)
• Izvrsna mehaniËka svojstva
26
003333
A1
003340
NT
003360
P-NT
003334
A2
003355
P-A1
003390
X-A1
003335
A3
003356
P-A2
003391
X-A2
003336
A3.5
003357
P-A3
003392
X-A3
003338
CV
003358
P-A3.5
003393
X-A3.5
003339
DT
003359
P-WT
003394
X-WT
003337
AO3
Nadopuna: kutija od 10 uložaka
003342
A4
003347
AO2
003350
CT
003354
B1
003348
AO4
003349
WT
003343
B2
003346
CVD
003351
GT
003344
B3
003341
BW
003352
CVT
003345
C3
003353
XBW
003396
X-AO2
GC GRADIA Direct pribor
003389
KljuË za boje, 1 komad
900498
GC Unitip Applier II - aplikator, 1 komad
Re s t aur ativ na d ent alna medic ina
GC G-≥nial Flo
SvjetlosnopolimerizirajuÊi
rendgenski vidljivi tekuÊi
kompozit
GC G-≥nial Flo je tekuÊi kompozit
jednostavan za uporabu. Sa svojim
savršenim prilagoavanjem i visokom
rendgenskom vidljivošÊu, GC G-≥nial Flo
je idealan za korištenje kao podloga, za
ispun potkopanih podruËja, za tunelske
preparacije ili za ispun malih ošteÊenja.
S v o j s t va
GC G-≥nial Flo (2 ml/3.8 g po štrcaljki)
Nadopuna: 1 štcaljka, 20 nastavaka za doziranje
(plastiËni)
004636
A1
004638
A3
004640
A4
004637
A2
004639
A3.5
004643
CV
004641
AO2
004642
AO3
GC G-≥nial Flo pribor
004634
Nastavci za doziranje (plastiËni), 30 komada
004635
Nastavci za doziranje (metalni), 30 komada
• Dobro usklaena fiziËka svojstva, savršeno
prilagoena indikacijama proizvoda
• Raspoloživ u 8 boja ukljuËujuÊi
2 opakerske boje
GC GRADIA Direct Flo
SvjetlosnopolimerizirajuÊi tekuÊi
hibridni kompozit
GC GRADIA Direct Flo je svjetlosnopolimerizirajuÊi, rendgenski vidljivi mikrohibridni
kompozit posebno namijenjen korištenju
u kombinaciji s materijalom GC GRADIA
Direct. ZahvaljujuÊi fiziËkim svojstvima,
dobrom teËenju i direktnoj primjeni iz
štrcaljke, ovaj je materijal idealan kao
podloga ispod kompozitnog ispuna.
Pa k i r a n j e
GC GRADIA Direct Flo (1.5 g/0.8 ml po štrcaljki)
Nadopuna: 2 štrcaljke, 4 igliËasta nastavka za
doziranje (metalni)
003441
A1
003444
A3.5
003442
A2
003445
AO3
003443
A3
003446
CV
003447
BW
GC GRADIA Direct Flo pribor
001926
Nastavci za doziranje, metalni, 20 komada
001927
Nastavci za doziranje, plastiËni, 20 komada
i prednosti
• NetekuÊa i neljepljiva formula materijala
GC GRADIA Direct Flo savršeno se
prilagoava stijenkama kaviteta i Ëini ga
jednostavnim za obradu
• Svjetlosna polimerizacija i rendgenska
vidljivost za laku dijagnozu
• Moderan dizajn štrcaljke omoguÊuje
jednostavno rukovanje i precizno nanošenje
GC GRADIA Direct LoFlo
SvjetlosnopolimerizirajuÊi tekuÊi
hibridni kompozit visoke viskoznosti
GC GRADIA Direct LoFlo, prvi tekuÊi
kompozit koji se smatra pravim restaurativnim materijalom, ne samo za klasu
V ili kao premaz, veÊ i za ispune klase I,
klase II i klase III. Predstavljanjem nove
HDR-tehnologije radiokontrasta visoke
gustoÊe, GC predstavlja novi tekuÊi
restaurativni materijal s nenadmašnim
fiziËkim svojstvima.
S v o j s t va
Pa k i r a n j e
i prednosti
• Visoka sposobnost ovlaživanja omoguÊuje
savršeno prilagoavanje stijenkama
kaviteta, izbjegavajuÊi ukljuËenje zraka
• Rendgenska vidljivost od oko 230% Al
omoguÊuje jednostavnu rendgensku
kontrolu
S v o j s t va
2 0 1 3 - 2 0 1 4
Pa k i r a n j e
GC GRADIA Direct LoFlo (1.3 g/0.8 ml po štrcaljki)
Nadopuna: 2 štrcaljke, 4 igliËasta nastavka za
doziranje (metalni)
003448
A1
003451
A3.5
003449
A2
003452
AO3
003450
A3
003453
CV
003454
BW
GC GRADIA Direct LoFlo pribor
001926
Nastavci za doziranje, metalni, 20 komada
001927
Nastavci za doziranje, plastiËni, 20 komada
i prednosti
• Sposobnost ovlaživanja omoguÊuje
savršeno prilagoavanje bez propadanja
• Otpornost na trošenje i pucanje na razini
modernih kompozita za stražnje radove
• Do 55% manje kontrakcija od vodeÊih
tekuÊih kompozita na tržištu
• HDR predpolimerizirano punilo
s tehnologijom nano-silikatnog punila
27
znaËajno poveÊava trajnost, moguÊnost
poliranja i rendgensku vidljivost
• Fluoro-aluminij-silikatno staklo takoer
pruža zaštitu od sekundarnog karijesa
Re s t aur ativ na d ent alna medic ina
2 0 1 3 - 2 0 1 4
GC G-≥nial Bond
Jednokomponentni samojetkajuÊi svjetlosnopolimerizirajuÊi adheziv
GC G-≥nial Bond nudi vrlo visoku i sigurnu adheziju za caklinu i dentin, bez obzira na odabranu tehniku. GC G-≥nial Bond pruža
jednostavnost i smanjenu postoperativnu osjetljivost kod samojetkajuÊeg adheziva u kombinaciji s poveÊanom ËvrstoÊom spoja ako
se koristi selektivno jetkanje cakline od 10 sekundi. PoveÊana razina fosfatnih ester monomera optimira jetkanje i poboljšava kvalitetu
hibridnog sloja. RezultirajuÊa nano-interakcijska zona i sastav bez HEMA kljuËni su Ëimbenici za ËvrstoÊu i trajnost adhezije.
S v o j s t va
i prednosti
• Može se koristiti kao samojetkajuÊi
adheziv ili uz selektivno jetkanje cakline,
odaberite najbolju opciju zavisno o sluËaju
• Izvrsna ËvrstoÊa spoja s caklinom i
dentinom zahvaljujuÊi kombinaciji kemijske
i mikromehaniËke adhezije
• Dugotrajna ËvrstoÊa spoja zahvaljujuÊi
formuli bez HEMA
• Izvrsno rubno prianjanje
• Bez postoperativne osjetljivosti, neovisno
o korištenoj tehnici ili kompozitu
• KliniËka pouzdanost dokazana neovisnim
ispitivanjima
• Jednostavni i kratki radni postupak
Upute
Pa k i r a n j e
za uporabu
Nanijeti adheziv i ostaviti ga stajati 10 sekundi.
Temeljito sušiti 5 sekundi pod MAKSIMALNIM
pritiskom zraka te polimerizirati svjetlom
10 sekundi.
Za pristup selektivnog jetkanja, nanijeti 35%
- 40%-tnu fosfornu kiselinu na caklinu u
trajanju od 10 sekundi, prije nanošenja
sredstva za spajanje. Zatim nastaviti
uobiËajenim postupkom kako je gore
opisano.
28
GC G-≥nial Bond
004644
Starter Kit - poËetno pakiranje (1 x 5 ml boËica,
50 jednokratnih aplikatora za doziranje (fini),
20 x jednokratna posuda za doziranje)
004645
Pakiranje od 3 boËice (3 x 5 ml boËica)
004646
Nadopuna (1 x 5 ml boËica)
Re s t aur ativ na d ent alna medic ina
2 0 1 3 - 2 0 1 4
Opis postupka korak po korak
Prije uporabe, pažljivo proËitati upute za korištenje.
GC G-≥nial Bond u pristupu samojetkanja
1. Nanijeti G-≥nial Bond
2. »ekati 10 sekundi
3. Osušiti maksimalnim zraËnim
pritiskom u trajanju od 5 sekundi.
4. Polimerizirati svjetlom 10 sekundi.
3. Osušiti
4. Nanijeti G-≥nial Bond i nastaviti
postupak kako je gore opisano.
GC G-≥nial Bond u pristupu selektivnog jetkanja
1. Jetkati caklinu 10 sekundi
2. Isprati
GC G-Bond
Jednokomponentni samojetkajuÊi
svjetlosnopolimerizirajuÊi adheziv
GC G-Bond je samojetkajuÊi, svjetlosnopolimerizirajuÊi adheziv jednostavan za
uporabu koji koristi naËela kemijske i
mikromehaniËke adhezije. Dva funkcionalna
monomera, 4-MET i ester fosforne kiseline,
zajedno sa Ëesticama nanopunila stvaraju
jedinstveni i stabilni spoj nanopunila s
dentinom - tzv. “nano interakcijsku zonu”
- te istodobno nude pouzdanu adheziju
za caklinu.
S v o j s t va
Pa k i r a n j e
i prednosti
• Blago jetkanje omoguÊuje vrlo niski rizik
postoperativne osjetljivosti
• Dva razliËita funkcijska monomera stvaraju
kemijsku adheziju za dentin i caklinu
• Dokazani dugoroËni kliniËki rezultati
• Jednokomponentni sustav s
pojednostavljenom tehnikom rukovanja
koja štedi vrijeme - postupak traje 30 sekundi
• Jednostavna uporaba uz nisku osjetljivost
na vlažnost dentina
• Sastav bez HEMA za postojano spajanje
29
GC G-Bond
003416
Starter Kit - poËetno pakiranje, boËica (5 ml
boËica, 50 jednokratnih aplikatora i 1 posuda
za doziranje)
003417
Starter Kit - poËetno pakiranje, jediniËne doze
(50 x 0.1 ml jediniËnih doza i 50 jednokratnih
aplikatora za doziranje)
Re s t aur ativ na d ent alna medic ina
2 0 1 3 - 2 0 1 4
GC GRADIA Core
Kompozit za estetsku nadogradnju i cementiranje kolËiÊa
Inteligentnim sustavima GC GRADIA Core i GC Fiber Post pacijentima možete nuditi postojane ispune poštednije za preostalo zubno
tkivo. GC GRADIA Core kombiniraju cementiranje i nadogradnju u jedan proizvod s idealnim svojstvima rukovanja. SamojetkajuÊi
sustav spajanja s dvostrukim stvrdnjavanjem koristi pojednostavljenu primjenu u jednom koraku, a faza završne obrade može zapoËeti
5 minuta nakon izrade nadogradnje.
Pa k i r a n j e
GC GRADIA Core
900515
Cjelokupni sustav (1 GC GRADIA Core
pakiranje, 1 GC Fiber Post kombinirano
pakiranje, 1 GC GRADIA Core dozator
za patrone, 1 GC Ceramic Primer)
900514
PoËetno pakiranje (1 GRADIA Core pakiranje,
1 GC GRADIA Core dozator za patrone)
003651
GC GRADIA Core pakiranje (1 GC GRADIA
Core patrona 10 ml (20 g), 1 samojetkajuÊi
bond tekuÊina A 3 ml, 1 samojetkajuÊi bond
tekuÊina B 1.5 ml, 25 aplikatora s mikro
vrhom, 1 držaË aplikatora, 1 posuda za
doziranje, 20 GC Automix nastavaka za
endodonciju, 20 produžnih nastavaka)
003652
Patrona nadopuna (1 GC GRADIA Core
patrona 10 ml (20 g), 20 GC Automix nastavaka
za endodonciju, 20 produžnih nastavaka)
003653
GC GRADIA Core samojetkajuÊi bond
tekuÊina A nadopuna, 3 ml
003654
GC GRADIA Core samojetkajuÊi bond
tekuÊina B nadopuna, 1.5 ml
GC GRADIA Core pribor
S v o j s t va
i prednosti
• Minimalna preparacija zuba zahvaljujuÊi
izvrsnim adhezivnim svojstvima u manjem
broju faza
• Cementiranje i nadogradnja iz jednog
materijala
• Dvostruko stvrdnjavanje i kontaktno
stvrdnjavanje za osiguranje visoke
ËvrstoÊe spoja
• OsjeÊaj brušenja sliËan kao kod dentina
• Minimalno naprezanje preostalog zubnog
tkiva uz visoku ËvrstoÊu pod savijanjem
i nisko naprezanje pri kontrahiranju
• Bolja rendgenska vidljivost od cakline
900511
GC GRADIA Core dozator za patrone, 1 komad
004846
GC Ceramic Primer (2 x 2 ml tekuÊina)
900495
Automix nastavak za endodonciju, 10 automix
nastavaka za endodonciju, 10 produžnih
nastavaka
Opis postupka korak po korak
1. Preparirati mjesto
za kolËiÊ
2. Probno postaviti
kolËiÊ
3. KolËiÊ odrezati na
željenu dužinu
4. KolËiÊ obraditi
sredstvom za silanizaciju, kao što je
GC Ceramic Primer
5. Isprati i osušiti
zraËnim mlazom
i papirom
6. Na površine za
spajanje nanijeti
GC GRADIA Core
SAMOJETKAJU∆I
BOND
7. Osušiti srednjim
zraËnim pritiskom
u trajanju od 10
sekundi. Polimerizirati svjetlom 10
sekundi.
8. Nanijeti
GC GRADIA Core
u prostor kolËiÊa.
9. Postaviti kolËiÊ.
Polimerizirati
svjetlom 5 sekundi.
10.Nadograditi
materijalom
GC GRADIA Core.
11. Svaku površinu
polimerizirati
svjetlom 10 sekundi.
12.Samostvrdnjavati
5 minuta ako svjetlo
ne može prodrijeti
u materijal.
Zatim zapoËeti
s oblikovanjem.
30
Re s t aur ativ na d ent alna medic ina
GC Fiber Post
2 0 1 3 - 2 0 1 4
KolËiÊ iz staklenih vlakana
S kolËiÊem GC Fiber Post pacijentima
moguÊa je izrada nadogradnih ispuna
sukladno naËelima minimalne
intervencije. Širok odabir GC Fiber Post
veliËina omoguÊuje konzervativniju
i ugodniju kanalsku preparaciju.
GC Fiber Posts kolËiÊi posebno su
namijenjeni kao optimalno adhezivno
suËelje s kompozitom GC GRADIA Core.
S v o j s t va
Pa k i r a n j e
i prednosti
• Minimalno proširenje podruËja korijena
s kolËiÊima manjeg promjera
• Jedinstveni prijenos svjetla kako bi se
osigurala polimerizacija paste, Ëak i u
dubokim prostorima kolËiÊa
• Visoka gustoÊa staklenih vlakana
(77% težine) bez strukturnih ošteÊenja
osigurava visoku otpornost na optereÊenje
• Niži modul elastiËnosti od metala, za bolju
raspodjelu naprezanja
• Visoka savojna ËvrstoÊa sliËna metalu,
kod svih veliËina kolËiÊa
• Rendgenska vidljivost za laku dijagnozu
GC Fiber Post
900515
Cjelokupni sustav (1 GC GRADIA Core
pakiranje, 1 GC Fiber Post kombinirano
pakiranje, 1 GC GRADIA Core dozator za
patrone, 1 GC Ceramic Primer)
400101
Kombinirano pakiranje (15 GC Fiber Post kolËiÊi 5 x 1.0 mm, 5 x 1.2 mm, 5 x 1.4 mm
i 2 svrdla - 1 x 1.2 mm, 1 x 1.4 mm)
Fiber
Post
nadopuna
10 Fiber Posts kolËiÊa u pojedinaËnom
pakiranju u veliËinama 10.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6
Svrdlo kao
nadopuna
1 komad u veliËinama 1.2, 1.4, 1.6
GC Fiber Post pribor
004846
GC everStick®POST
GC Ceramic Primer (2 x 2 ml tekuÊine)
Nepolimerizirani kolËiÊ iz
staklenog vlakna za individualno
oblikovanje
GC everStickPOST je mekani, elastiËni
i nepolimerizirani kolËiÊ iz staklenih
vlakana, koji se individualno može
prilagoditi obliku korijenskog kanala
prije svjetlosne polimerizacije, nudeÊi
istodobno visoku ËvrstoÊu nakon
polimerizacije. PoštujuÊi anatomiju
kanala, rizik pucanja korijena znaËajno
je smanjen.
S v o j s t va
Pa k i r a n j e
i prednosti
• Potpuno prilagodljiv morfologiji kanala
kako bi se maksimalno poveÊala adhezivna
površina i ËvrstoÊa u najkritiËnijem dijelu
zuba
• OËuvanje zuba jer nije potrebna
preparacija kanala u istom opsegu kao
kod tradicionalnih konfekcijskih kolËiÊa
• Visoka savojna ËvrstoÊa nakon svjetlosne
polimerizacije
• ElastiËnost vrlo sliËna prirodnoj
elastiËnosti dentina
• Adhezivno i mikromehaniËko spajanje
za cement i nadogradni kompozit
zahvaljujuÊi IPN strukturi
• Ravnomjerna distribucija okluzijskog
naprezanja na strukturu korijena,
što smanjuje rizik od pucanja
GC everStickPOST
900846
everStickPOST Intro - poËetno pakiranje
(5 x kolËiÊ Ø 0.9; 5 x kolËiÊ Ø 1.2; 5 x kolËiÊ Ø
1.5; 5 ml StickRESIN boËica)
Indik acije
900855
everStickCOMBI - kombinirano pakiranje
(8 cm everStickC&B; 8 cm everStickPERIO;
30 cm² everStickNET; 5 x everStickPOST Ø
1.2; 1 x StickSTEPPER ruËni instrument;
1 x StickREFIX D silikonski instrument)
900838
everStick Starter Kit - PoËetno pakiranje
(8 cm everStickC&B; 8 cm everStickPERIO;
30 cm² everStickNET; 5 x everStickPOST Ø 1.2;
5 ml StickRESIN boËica; 2 ml G-≥nial
Universal Flo štrcaljka; 1 x StickREFIX D
silikonski instrument; 1 x StickSTEPPER;
1 x StickCARRIER)
Jedinstveni GC everStickPOST kolËiÊi
posebno su pogodni za prilagodbu morfologiji
atipiËnih korijenskih kanala, kao što su
zavijeni, ovalni te vrlo veliki korijenski kanali.
Nadopuna
900847
10 x 2 cm kolËiÊ Ø 0.9
900848
10 x 2 cm kolËiÊ Ø 1.2
900849
10 x 2 cm kolËiÊ Ø 1.5
everStickPOST pribor
31
900842
StickRESIN, boËica adheziva od 5 ml
Re s t aur ativ na d ent alna medic ina
2 0 1 3 - 2 0 1 4
GC everStick®C&B
Staklena vlakna za pojaËanje za mostove iz vlaknom pojaËanog kompozita
Uporaba GC everStickC&B vlakana za pojaËanje nudi jedinstvenu metodu terapije postavljanja zubi koji nedostaju. S GC everStickC&B
vlaknima mogu se preparirati kompozitni mostovi pojaËani vlaknima u samo jednom dolasku u ordinaciju, primjenom tehnike minimalne
intervencije. Ova dokazana tehnologija pojaËanja vlaknima pruža bezmetalnu, ekonomiËnu metodu terapije, koja zakljuËuje vaš
odabir protetske terapije.
GC everStickC&B omoguÊuje izradu reverzibilnih minimalno invazivnih rješenja kojima se zdravo zubno tkivo može kliniËki što duže
oËuvati.
S v o j s t va
i prednosti
• Pouzdani i estetski naËin zamjene zubi
koji nedostaju u jednom dolasku
u ordinaciju
• Pristup oËuvanja zubnog tkiva
• Savršena za hitne situacije i traumatske
sluËajeve u pružanju trenutaËnog
rješenja za zamjenu zubi koji nedostaju
• EkonomiËna alternativa u sluËaju potrebe
za velikim ispunima
• Idealna za prednje i stražnje ispune
Indik acije
Pa k i r a n j e
Za svaku indikaciju zamjene zubi koji
nedostaju privremeno ili dugoroËno:
• Površinski retinirani mostovi
• Inlej i onlej mostovi
• Hibridni mostovi
• Konvencionalni mostovi
• Mostovi na implantatima
• Privremeni mostovi
• Direktni mostovi
Svi navedeni mostovi mogu se naruËiti
iz dentalnog laboratorija.
GC everStickC&B (Ø 1.5 mm; ~4000 vlakana)
900854
everStickIntro - poËetno pakiranje
(8 cm everStickC&B; 8 cm everStickPERIO;
1 x StickREFIX D)
900855
everStickCOMBI - kombinirano pakiranje
(8 cm everStickC&B; 8 cm everStickPERIO;
30 cm² everStickNET; 5 x everStickPOST Ø
1.2; 1 x StickSTEPPER; 1 x StickREFIX D)
900838
everStickStarter Kit - poËetno pakiranje
(8 cm everStickC&B; 8 cm everStickPERIO;
30 cm² everStickNET; 5 x everStickPOST Ø
1.2; 5 ml StickRESIN boËica; 2 ml G-≥nial
Universal Flo štrcaljka; 1 x StickREFIX D;
1 x StickSTEPPER; 1 x StickCARRIER)
Nadopuna
900852
2 x 12 cm snop vlakana
900853
1 x 8 cm snop vlakana
GC everStickC&B pribor
900843
32
StickREFIX silikonski instrumenti
(3 x StickREFIX L, 3 x StickREFIX D)
Re s t aur ativ na d ent alna medic ina
2 0 1 3 - 2 0 1 4
Opis postupka korak po korak
Kako preparirati most pojaËan everStick ®C&B vlaknima u prednjem podruËju
Provjeriti okluziju, izmjeriti
duljinu i odrezati vlakna
Zube oËistiti plovuËcem
i vodom
Površinu za spajanje jetkati
45-60 sekundi
Spojiti sukladno uputama
proizvoaËa
Nanijeti tanki sloj tekuÊeg
kompozita
Pritisnuti vlakna i
polimerizirati svjetlom
5 sekundi po podruËju.
Vlakna se trebaju savijati
u podruËju meuËlana.
Dodati popreËna vlakna
na osnovu za potporu
meuËlanu.
Cijelu osnovu prekriti
tankim slojem kompozita
i polimerizirati svjetlom
40 sekundi
Na meuËlan nananijeti
kompozit
Završiti most i prilagoditi
okluziju
IPN (interpenetrirajuÊa polimerna mreža) - središte
everStick vlakana
GC everStick za svakodnevnu dentalnu praksu
everStick staklena vlakna za pojaËanje
razvijena su za pružanje rješenja moderne,
pacijentu prilagoene dentalne medicine.
Sva everStick vlakna za pojaËanje izraena
su iz silaniziranih staklenih vlakana u
termoplastiËnom polimeru i svjetlosno
polimeriziranoj akrilatnoj matrici.
everStick proizvodi istiËu prednosti
minimalno invazivne dentalne medicine,
prema naËelu kliniËki što dužeg oËuvanja
zdravog zubnog tkiva. To takoer znaËi da i
druge opcije terapije ostaju na raspolaganju
ako Êe ih pacijent trebati u buduÊnosti.
ToËno spajanje izmeu vlakana i kompozita
kljuËan je Ëimbenik za uspješnu terapiju.
Samo everStick proizvodi imaju jedinstvenu,
patentiranu strukturu interpenetrirajuÊe
polimerne mreže (IPN), koja kliniËki dovodi
do izvrsnog spajanja koje omoguÊuje
pouzdanu površinski retiniranu primjenu
i savršena svojstva rukovanja.
33
Važnost IPN strukture je da se površine mogu
reaktivirati Ëak i nakon završne polimerizacije.
Reaktivacija je kljuËna za uspješno spajanje
kada se
• laboratorijski izraeni ispuni cementiraju
za zube
• radovi iz vlaknom pojaËanog kompozita
preoblikuju i popravljaju
Zbog IPN strukture everStick proizvodi
temeljno se razlikuju od drugih raspoloživih
vlaknastih ili kompozitnih materijala.
Re s t aur ativ na d ent alna medic ina
GC everStick®PERIO
Pa k i r a n j e
Staklena vlakna za pojaËanje
za povezivanje parodontološki
kompromitiranih zubi
GC everStickPERIO su prethodno
impregnirana jednosmjerna staklena
vlakna za minimalno invazivno i pouzdano
spajanje zubi. S optimalnim svojstvima
rukovanja i estetikom, nude dinamiËku
i ekonomiËnu alternativu za stabilizaciju
i zamjenu zubi.
S v o j s t va
i prednosti
• Bezmetalno, transparentno i visoko
estetsko rješenje
• Ugodno za pacijenta jer može biti
samoËišÊeÊe i ne ometa žvaËnu funkciju
• Može se reaktivirati te je jednostavno
2 0 1 3 - 2 0 1 4
za preoblikovanje i popravak
• Izvrsno mikromehaniËko i kemijsko
spajanje za kompozite zahvaljujuÊi
patentiranoj IPN strukturi
• Lako se odstranjuju u sluËaju potrebe
GC everStick®ORTHO
Staklena vlakna za pojaËanje za
estetske ortodontske retainere
GC everStickPERIO (Ø 1.2 mm; ~2000 vlakana)
900854
everStickIntro - poËetno pakiranje
(8 cm everStickC&B; 8 cm everStickPERIO;
1 x StickREFIX D)
900855
everStickCOMBI - kombinirano pakiranje
(8 cm everStickC&B; 8 cm everStickPERIO;
30 cm² everStickNET; 5 x everStickPOST Ø
1.2; 1 x StickSTEPPER; 1 x StickREFIX D)
900838
everStickStarter Kit - poËetno pakiranje
(8 cm everStickC&B; 8 cm everStickPERIO;
30 cm² everStickNET; 5 x everStickPOST Ø
1.2; 5 ml StickRESIN boËica; 2 ml G-≥nial
Universal Flo štrcaljka; 1 x StickREFIX D;
1 x StickSTEPPER; 1 x StickCARRIER)
GC everStickPERIO nadopuna
900850
2 x 12 cm snop vlakana
900851
1 x 8 cm snop vlakana
Indik acije
• Površinski retinirano i intrakoronalno
povezivanje
• Kombinacija povezivanja parodontološki
kompromitiranih zubi i površinski
retiniranih mostova
Pa k i r a n j e
GC everStickORTHO (Ø 0.75 mm; ~1600 vlakana)
900841
everStickORTHO 2 x 12 cm snop vlakana
GC everStickORTHO indiciran je za fazu
estetske retencije nakon aktivne
ortodontske terapije. Matrica drži
individualna staklena vlakna u snopu,
što olakšava rukovanje i prilagodbu
zubnom luku.
S v o j s t va
i prednosti
• Spajaju se s prirodnom bojom zuba
• Laka prilagodba direktno za zube
eliminira potrebu za studijskim modelima
ili ponovljenim dolascima u ordinaciju
• Pouzdano adhezivno spajanje s kompozitom
• Ugodno za nošenje i lako za ËišÊenje
• Ne sadrže metal, bez rizika alergije na
metal (Ni, Cr)
GC everStick®NET
Staklena vlakna za pojaËanje
za labijalno povezivanje zubi
Sa svojom izuzetno tankom i estetskom
mrežom dvosmjernih vlakana
GC everStickNET je optimalni izbor za
labijalno povezivanje u traumatskim
sluËajevima. Ovo prethodno impregnirano
spajanje sa staklenim vlaknima nudi
minimalno invazivno rješenje uz pouzdano
spajanje, optimirana svojstva rukovanja
i estetiku.
S v o j s t va
GC everStickNET
900855
everStickCOMBI (8 cm everStickC&B;
8 cm everStickPERIO; 30 cm² everStickNET;
5 x everStickPOST Ø 1.2; 1 x StickSTEPPER;
1 x StickREFIX D)
900838
everStickStarter Kit (8 cm everStickC&B;
8 cm everStickPERIO; 30 cm² everStickNET;
5 x everStickPOST Ø 1.2; 5 ml StickRESIN
boËica; 2 ml G-≥nial Universal Flo štrcaljka;
1 x StickREFIX D; 1 x StickSTEPPER;
1 x StickCARRIER)
GC everStickNET nadopuna
900837
everStickNET, 30 cm² mreža vlakana
Indik acije
i prednosti
• Bezmetalno, transparentno i visoko
estetsko rješenje
• Ugodno za pacijenta jer može biti
samoËišÊeÊe i ne ometa žvaËnu funkciju
Pa k i r a n j e
• Može se reaktivirati te je jednostavno
za preoblikovanje i popravak
• Lako za odstranjivanje u sluËaju potrebe
34
• Labijalno povezivanje traumatiziranih zubi
• Labijalno povezivanje parodontološki
kompromitiranih zubi
• Popravak i pojaËanje ljuski
Re s t aur ativ na d ent alna medic ina
GC StickRESIN
SvjetlosnopolimerizirajuÊi
caklinski adheziv
2 0 1 3 - 2 0 1 4
Pa k i r a n j e
GC StickRESIN
900842
5 ml boËica adheziva
StickRESIN je svjetlosnopolimerizirajuÊi
jednokomponentni caklinski adheziv na
bazi dimetakrilata. StickRESIN se koristi
za vlaženje Stick vlakana i StickNET
mreže vlakana te za reaktiviranje
površine vlakana.
GC StickCARRIER
RuËni instrument
GC StickCARRIER instrument posebno
je namijenjen za lakšu uporabu GC Stick
i GC everStick vlakana.
GC StickCARRIER je vrlo koristan
tijekom postavljanja snopa vlakana i
funkcionira istodobno kao alat za
držanje snopa vlakana u mjestu.
GC StickSTEPPER
RuËni instrument
GC StickSTEPPER instrument posebno
je izraen za lakšu uporabu GC Stick
i GC everStick vlakana. Oblik
GC StickSTEPPER instrumenta olakšava
postavljanje snopa vlakana istodobno
štiteÊi preostale snopove od
preuranjene polimerizacije tijekom
postavljanja.
35
Pa k i r a n j e
GC StickCARRIER - 1 komad
900826
RuËni instrument
Pa k i r a n j e
GC StickSTEPPER - 1 komad
900825
RuËni instrument
Re s t aur ativ na d ent alna medic ina
2 0 1 3 - 2 0 1 4
GC EQUIA®
Samoadhezivni restaurativni materijal za stražnje ispune u jednom koraku
GC EQUIA je jedinstveni restaurativni sustav za estetske i ekonomiËne stražnje ispune impresivne ËvrstoÊe na svim razinama.
GC EQUIA sustav ujedinjuje GC EQUIA Fil, staklenoionomer nove generacije i GC EQUIA Coat, akrilatni materijal za premaz s visokim
udjelom punila koji tehnologiju staklenoionomera dovodi na višu razinu i nudi novu dimenziju u restaurativnoj dentalnoj medicini.
U usporedbi s mnogim drugim restaurativnim opcijama GC EQUIA pruža prednost dovoljno dugog vremena. Nenadmašna estetika
proširuje opcije za stražnje ispune kako bi se zadovoljila oËekivanja pacijenata. KliniËki dokazan kroz nekoliko godina, ovaj sustav
nudi važnu alternativu u svakodnevnom radu.
S v o j s t va
Pa k i r a n j e
i prednosti
• Ukupno vrijeme postupka oko 3,5 minuta
• Proširene indikacije za uporabu u
usporedbi s drugim staklenoionomernim
materijalima
• Sustav ne zahtijeva slojevanje, nije ljepljiv,
veÊ je kompaktan i savršeno se
prilagoava stijenkama kaviteta
• Gotovo bez naprezanja pri kontrahiranju,
EQUIA se može smatrati optimalnim
materijalom za ispune u jenom koraku,
Ëak i za velike i duboke kavitete
• PoveÊana ËvrstoÊa staklenoionomera
kroz vrijeme zbog jedinstvenog efekta
sazrijevanja, koji se pripisuje slini
• Uporaba koferdama je opcionalna,
a kemijska adhezija eliminira složene
postupke spajanja
• Nema potrebe za složenom završnom
obradom i poliranjem, buduÊi da je
potrebno samo jedno nanošenje EQUIA
Coat
• Nenadmašno sjajne i glatke površine s
trajnim, prirodnim sjajem lakše je izraditi
nego ikada prije
EQUIA sustav dostupan je u razliËitim
pojedinaËnim i kombiniranim pakiranjima
te se sastoji od kapsula EQUIA Fil i boËice
EQUIA Coat.
EQUIA Fil je dostupan u sljedeÊim Vita®
bojama: A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, B3, C4 i SW
(standardna bijela).
GC EQUIA (zamiješani volumen po kapsuli 0.14 ml)
Intro Pack - poËetno pakiranje (kutija od 50 kapsula
Equia fil, 4 ml EQUIA Coat & pribor)
900584
A2
900585
A3
900582
Kombinirano
Promo Pack - promotivno pakiranje (kutija od 100
kapsula Equia fil, 4 ml EQUIA Coat & pribor)
900593
A2 &
A2
900594
A2 &
A3
900595
A3 &
A3
Clinical Pack - kliniËko pakiranje (250 Equia
Fil kapsula, 6 ml Equia Coat & pribor)
900860
A2
900861
A3
Nadopuna: Kutija od 50 kapsula
004370
Kombinirano
004374
A3.5
004378
C4
004371
A1
004375
B1
004778
SW
004372
A2
004376
B2
004373
A3
004377
B3
Nadopuna GC EQUIA Coat
004379
1 boËica EQUIA Coat 4 ml,
jednokratni aplikatori za doziranje (25)
GC EQUIA pribor
002559
36
GC Capsule Applier IV - aplikator, 1 komad
Re s t aur ativ na d ent alna medic ina
2 0 1 3 - 2 0 1 4
KliniËki sluËajevi: GC EQUIA®
Cervikalna restauracija - Dr. M. Blique
Okluzijska restauracija trajnih zubi - Dr. M. Kukurba-Setkowicz
Okluzijska restauracija trajnih zubi - Dr. M. Blique
Restauracija minimalno invazivnom tehnikom - Dr. D. Adyani-Fard
Opis postupka korak po korak
1. S unutarnje strane matrice
nanijeti vazelin ili kakao
maslac (GC Cocoa butter)
2. Koristiti anatomski
oblikovane klinove za
bolju prilagodbu i dodirne
toËke
3. Koristiti uske prstenove
matrica za razdvajanje
zubi i osiguranje dobrih
dodirnih toËaka
4. Nanijeti sredstvo za
kondicioniranje GC Cavity
Conditioner 10 sekundi
ili Dentin Conditioner
20 sekundi
5. Isprati i blago posušiti,
ne presušiti
6. Protresti ili kucnuti.
Pritisnuti klip
7. Postaviti u aplikator za
kapsule. Jednom kliknuti
za aktivaciju
8. Miješati 10 sekundi.
Vrijeme rada iznosi
1 minutu i 15 sekundi od
poËetka miješanja
9. Postaviti u aplikator za
kapsule. Kliknuti dvaput
za istiskivanje kapsule
10.ODMAH dozirati kroz
10 sekundi
11.Komprimirati i oblikovati.
Izbjegavati oneËišÊenje
vlagom i presušivanje
12.Osigurati stvrdnjavanje
EQUIA® Fil materijala i
pažljivo odstraniti prsten.
Koristiti sondu za razdvajanje spoja izmeu matrice
i EQUIA® Fil materijala.
13.Završna obrada nakon
2 minute i 30 sekundi
od poËetka miješanja
14.Ispun završiti nanošenjem
premaza EQUIA® Coat.
NE SUŠITI ZRA»NIM
MLAZOM
15.Polimerizirati svjetlom
20 sekundi
37
Napomena: Svi koraci osim 1, 2, 3 i 12 su uobiËajeni za kavitete klase I i II
Re s t aur ativ na d ent alna medic ina
2 0 1 3 - 2 0 1 4
GC Fuji IX GP EXTRA
Napredni komprimirani staklenoionomerni restaurativni materijal s brzim stvrdnjavanjem
Napredak u tehnologiji staklenoionomera doveo je do razvoja GC Fuji IX GP EXTRA, staklenoionomernog cementa visoke ËvrstoÊe s
novom generacijom staklenih punila, koji ispunu pruža visoku translucenciju koja se gotovo ne mijenja s vremenom. Rezultat je prirodna
estetika koja se prije nikada nije mogla postiÊi konvencionalnim staklenoionomerom. GC posebno stakleno punilo koje se koristi u
materijalu GC Fuji IX GP EXTRA otpušta tri puta više fluorida od GC Fuji IX GP FAST i time pruža bolju zaštitu od karijesa. Dovoljno
dugo radno vrijeme u kombinaciji s brzim stvrdnjavanjem znaËi da se završna obrada i poliranje mogu zapoËeti samo dvije i pol minute
nakon miješanja.
S v o j s t va
i prednosti
• Dodatno otpuštanje fluorida
• Dodatno brzo stvrdnjavanje uz dugo
vrijeme rada
• Dodatna translucencija za poboljšanu
estetiku
• Bez potrebe za koferdamom
• Unutarnja adhezija za dentin i caklinu,
bez potrebe za jetkanjem i spajanjem
• Bez potrebe za izradom potkopanih
podruËja, što omoguÊuje poštednu
preparaciju zuba
• Može se koristiti s metalnim matricama
za lako oblikovanje
• Postavljanje u jednom koraku
• Dobra rendgenska vidljivost olakšava
postoperativnu dijagnozu
• Izvrsna biokompatibilnost
Indik acije
Pa k i r a n j e
GC Fuji IX GP EXTRA je idealan za trajne
ili privremene ispune klase I I II kod djece,
klase I i II ispuna kod odraslih koje ne nose
optereÊenje, ispune klase V i površine
korijena, nadogradnje te za uporabu s
kompozitom ili kao inlej za direktnu ili
odgoenu sendviË tehniku.
GC Fuji IX GP EXTRA P/T
005076
Intro Package - poËetno pakiranje,
1-1 pakiranje A2 (15 g praška, 6.4 ml tekuÊine)
005077
Intro Package - poËetno pakiranje,
1-1 pakiranje A3 (15 g praška, 6.4 ml tekuÊine)
Nadopuna: 15 g praška
005086
A1
005089
A3.5
005092
B3
005087
A2
005090
B1
005093
C4
005088
A3
005091
B2
005073
6.4 ml (8 g) tekuÊine
GC Fuji IX GP EXTRA CAPS
(zamiješani volumen po kapsuli 0.14 ml)
Nadopuna: kutija od 50 kapsula
003279
Kombinirano
003282
A3
003285
B2
003280
A1
003283
A3.5
003286
B3
003281
A2
003284
B1
003287
C4
Pribor
002559
38
GC Capsule Applier IV - aplikator, 1 komad
Re s t aur ativ na d ent alna medic ina
GC Fuji IX GP & Fuji IX GP FAST
Staklenoionomerni kompaktni
restaurativni materijal u verziji
normalnog i brzog stvrdnjavanja
Kompaktna neljepljiva konzistencija
materijala GC Fuji IX GP Ëini ga idealnim
za ispune klase I, II i V te za uporabu kao
baza ili materijal za izradu nadogradnji*.
Originalna svojstva staklenoionomera
u kombinaciji s jednostavnom uporabom
jamËe da GC Fuji IX GP može zadovoljiti
sve zahtjeve modernih restaurativnih
materijala.
2 0 1 3 - 2 0 1 4
Pa k i r a n j e
GC Fuji IX GP P/T
003264
Intro Package - poËetno pakiranje,
1-1 pakiranje, A3 (15 g praška i 6.4 ml tekuÊine)
900444
3-2 pakiranje, 3 x 15 g praška: A2, A3, B3,
2 x 6.4 ml tekuÊine
Nadopuna: 15 g praška
003265
A2
003268
B2
003270
C4
003266
A3
003269
B3
003267
A3.5
003271
6.4 ml tekuÊine
GC Fuji IX GP CAPS
(zamiješani volumen po kapsuli 0.14 ml)
Nadopuna: kutija od 50 kapsula
003273
A2
003275
A3.5
003277
B3
003274
A3
003276
B2
003278
C4
GC Fuji IX GP Fast CAPS
(zamiješani volumen po kapsuli 0.14 ml)
S v o j s t va
i prednosti
• Kompaktni staklenoionomer za stražnje
ispune jednostavan za uporabu s visokom
otpornošÊu na trošenje
• Nije potreban koferdam
• Unutarnja adhezija za dentin i caklinu,
bez jetkanja i spajanja
• Može se koristiti s metalnim matricama
za lako oblikovanje
• Nanošenje u jednom koraku
• Dobra rendgenska vidljivost olakšava
dijagnozu nakon tretmana
• Izvrsna biokompatibilnost
Posebna svojstva materijala GC Fuji IX GP FAST
• KraÊe vrijeme stvrdnjavanja uz završnu
obradu samo 3 minute od poËetka
miješanja
• GušÊa konzistencija za lako komprimiranje
• VeÊa ËvrstoÊa za dužu trajnost
Upute
za uporabu
GC Fuji IX GP FAST se Ëesto odabire kada
konaËni plan terapije još nije odreen.
MoguÊi su razliËiti postupci: “sendviË”
tehnika s kompozitnim materijalom, inlej
ili samo staklenoionomerni ispun.
GC Fuji II LC Improved
SvjetlosnopolimerizirajuÊi staklenoionomerni restaurativni materijal
GC Fuji II LC Improved je vodeÊi svjetlosnopolimerizirajuÊi staklenoionomerni
restaurativni materijal u svijetu. Iako je
primarno namijenjen kao materijal za
ispune kaviteta klase III, V i mlijeËnih zubi,
GC Fuji II LC Improved je višenamjenski
materijal koji se u sekundarnim indikacijama može koristiti kao podloga, baza ili
materijal za izradu nadogradnji*.
Nadopuna: kutija od 50 kapsula
003288
A1
003291
A3.5
003293
B3
003289
A2
003292
B2
003294
C4
003290
A3
GC Fuji IX GP/Fast pribor
002559
* Sve podatke potražiti u uputama za
uporabu.
Pa k i r a n j e
GC Fuji II LC Improved P/T
900469
i prednosti
• Male Ëestice omoguÊuju izvrsnu estetiku
i sposobnost poliranja
• VeÊa koliËina punila za znaËajno
poboljšanu otpornost na abraziju
• Dobra rendgenska vidljivost za lakšu
dijagnozu nakon tretmana
• Samoadhezivan i hidrofilan
• Raspoloživ u 11 Vita® boja
39
Intro Package - poËetno pakiranje, 3-2 pakiranje
(3 x 15 g praška: A2, A3, B3 & 2 x 6.8 ml tekuÊine)
Nadopuna: 15 g praška
003252
A1
003256
A4
003260
C2
003253
A2
003257
B2
003261
C4
003262
D2
003254
A3
003258
B3
003255
A3.5
003259
B4
003263
6.8 ml tekuÊine
GC Fuji II LC CAPS (kutija od 50 kapsula, zamiješani
volumen po kapsuli 0.10 ml)
003244
S v o j s t va
GC Capsule Applier IV - aplikator, 1 komad
Kombinirano (A4, B2, B3, B4, C2, D2)
003233
A1
003237
A4
003241
C2
003234
A2
003238
B2
003242
C4
003243
D2
003235
A3
003239
B3
003236
A3.5
003240
B4
GC Fuji II LC Improved pribor
002559
GC Capsule Applier IV - aplikator, 1 komad
* Sve podatke potražiti u uputama za
uporabu.
Re s t aur ativ na d ent alna medic ina
GC Fuji VIII GP
SamostvrdnjavajuÊi akrilatom
pojaËani staklenoionomerni
restaurativni materijal
Staklenoionomerni restaurativni materijal
s poboljšanim fiziËkim i estetskim
svojstvima je materijal izbora za ispune
klase III, V i površine korijena. GC Fuji VIII
GP je doista ekonomiËan proizvod.
2 0 1 3 - 2 0 1 4
Pa k i r a n j e
GC Fuji VIII GP P/T (1-1 pakiranje, 15 g praška,
6.8 ml tekuÊine)
003245
A2
003247
A3.5
003249
B3
003246
A3
003248
B2
003250
C4
003251
8 g tekuÊine
GC Fuji VIII GP CAPS (kutija od 50 kapsula,
zamiješani volumen po kapsuli 0.10 ml)
001869
Kombinirano
001865
A3.5
001867
B3
001863
A2
001866
B2
001868
C4
001864
A3
Pribor
S v o j s t va
002559
• Pouzdana dugotrajna ËvrstoÊa spoja zbog
Ëvrste kemijske adhezije
• Dobra translucencija bez svjetlosne
polimerizacije
• Posebna formula sa specifiËnim akrilatima
Ëini ga idealnim za prednje ispune
• Dobra dijametralna vlaËna ËvrstoÊa (30 MPa)
i visoka ËvrstoÊa pri savijanju (52 MPa)
• Postiže 90% mehaniËkih svojstava kroz
samo 10 minuta
• Plus sve prednosti staklenoionomera
GC Fuji LINING LC Paste Pak
SvjetlosnopolimerizirajuÊi
staklenoionomerni materijal za
podloge u obliku pasta-pasta
SvjetlosnopolimerizirajuÊi akrilatom
pojaËani staklenoionomerni cement
u obliku pasta-pasta za sve brze i
pouzdane podloge. Kombinira toËno
doziranje s izvrsnim rukovanjem.
S v o j s t va
Pa k i r a n j e
GC Fuji LINING LC Paste Pak
001887
Paste Pak patrona,
7 g / 4.7 ml i podloga za miješanje
GC Fuji Lining LC Paste Pak pribor
001573
Paste Pak dozator
i prednosti
• Jednostavno, toËno doziranje
• Vrlo jednostavno miješanje bez mjehuriÊa
zraka
• Laka adaptacija na stijenke kaviteta bez
pomicanja
• Tanki nanos
• Izvrsno spajanje za zubno tkivo bez
kondicioniranja
• »vrsto spajanje za kompozitne smole
GC Fuji LINING LC
SvjetlosnopolimerizirajuÊi
staklenoionomerni materijal
za podloge
SvjetlosnopolimerizirajuÊi cement
za brze podloge ispod amalgama,
kompozita i keramike, u obliku prašaktekuÊina.
S v o j s t va
GC Capsule Applier IV - 1 komad
i prednosti
i prednosti
• Svjetlosna polimerizacija i brzo
stvrdnjavanje (30 sekundi ureajem
za polimerizaciju vidljivim svjetlom)
• Niska topljivost u vodi, neosjetljivost
na vlagu
• Izvrsno spajanje za zubno tkivo, trajno
rubno zatvaranje
• Rendgenska vidljivost za laku
postoperativnu dijagnozu
40
Pa k i r a n j e
GC Fuji LINING LC
000021
Intro Package - poËetno pakiranje, 1-1 pakiranje
(10 g praška, 6.8 ml tekuÊine i pribor)
Nadopuna
000022
10 g praška
000128
6.8 ml tekuÊine
Re s t aur ativ na d ent alna medic ina
GC Cavity Conditioner
Sredstvo za ËišÊenje kaviteta
Blago sredstvo za kondicioniranje s 20%
poliakrilne kiseline, za odstranjivanje
zaostatnog sloja dentina i
kondicioniranje zubnih površina.
S v o j s t va
i prednosti
• UËinkovito ËišÊenje površine za postizanje
optimalne kemijske adhezije
• Stvaranje mehaniËke retencije
• Manji rizik postoperativne osjetljivosti
• Poboljšava rubno zatvaranje
• Plava boja za kontrolu nanošenja
Upute
Otopina 10%-tne poliakrilne kiseline
Ëisti zubne površine za bolju adheziju
staklenoionomera.
i prednosti
Upute
000110
5.7 ml tekuÊine
Pa k i r a n j e
GC Dentin Conditioner
000120
23.8 ml tekuÊine
za uporabu
Nanijeti kuglicom vate 20 sekundi, isprati
vodom, osušiti bez presušivanja i nanijeti
staklenoionomer.
GC Caviton
Materijal za privremene ispune
Materijal za privremene ispune
za standardne kavitete i nakon
endodontskog lijeËenja.
S v o j s t va
GC Cavity Conditioner
za uporabu
Sredstvo za ËišÊenje kaviteta
• Poboljšava rubno zatvaranje za veÊu
dugotrajnost ispuna
• Ostavlja zatvorene dentinske kanaliÊe
za smanjenje rizika postoperativne
osjetljivosti
• Plava boja za kontrolu nanošenja
Pa k i r a n j e
Nanijeti kuglicom vate 10 sekundi, isprati
vodom, osušiti bez presušivanja i nanijeti
staklenoionomer.
GC Dentin Conditioner
S v o j s t va
2 0 1 3 - 2 0 1 4
i prednosti
• Stvrdnjavanje zapoËinje u dodiru s vodom
i slinom
• Izvrsna prilagodljivost
• Lako odstranjivanje
41
Pa k i r a n j e
GC Caviton
000286
Bijela boja, 30 g posuda
Re s t aur ativ na d ent alna medic ina
GC G-Coat PLUS
2 0 1 3 - 2 0 1 4
Samoadhezivni
svjetlosnopolimerizirajuÊi
zaštitni lak s nanopunilom
GC G-Coat PLUS je jedini zaštitni lak
s homogeno raspršenim nanopunilom
za staklenoionomerne, kompozitne
i privremene ispune. TekuÊa glazura
osigurava bolju ËvrstoÊu, otpornost
i zaštitu. Više nije potrebno završno
poliranje, jer GC G-Coat PLUS pruža
dugotrajni sjaj i savršenu glatkoÊu
jednostavnim nanošenjem u tri koraka.
S v o j s t va
i prednosti
• Pruža glatkoÊu površine koja smanjuje
rizik nastajanja mrlja na svim vrstama
restaurativnih materijala kao što su
staklenoionomerni cementi i kompoziti
• Štiti rub zuba i restaurativnog materijala
• SprjeËava poËetnu osjetljivost
staklenoionomernih cemenata na vodu
• Poboljšava otpornost na trošenje, osobito
za staklenoionomerne proizvode
• Kompatibilan s razliËitim vrstama ureaja
za svjetlosnu polimerizaciju
Indik acije
•
•
•
•
•
Pa k i r a n j e
Staklenoionomerni ispuni
Kompozitni ispuni
Privremene krunice
PostojeÊi radovi
Zaštita restaurativnog materijala - rub zuba
Upute
GC G-Coat Plus
003272
Starter Kit - poËetno pakiranje, boËica
(boËica 4 ml, 20 posuda za doziranje, 50
aplikatora s mikro vrhom i 1 držaË aplikatora)
za uporabu
• Dozirati 1 kap.
• Nanijeti na rad.
• Polimerizirati svjetlom 20 sekundi.
(Ne sušiti zrakom)
GC DiaPolisher Paste
Dijamantna pasta za poliranje
kompozita i keramike
Korištenjem kao završna faza nakon
uobiËajenog postupka poliranja,
GC DiaPolisher pasta pružit Êe viši
sjaj svim direktnim i indirektnim
kompozitnim radovima, poboljšavajuÊi
time estetski rezultat. Poliranje
okluzijskih površina kao i održavanje
postojeÊih radova postaje mnogo
jednostavnije.
S v o j s t va
i prednosti
• Superfine dijamantne Ëestice (1 μm) nude
najvišu uËinkovitost kroz kratko vrijeme
• Savršena sjajna površina za lijepe rezultate
• UËinkovito izbjegavanje nakupljanja plaka
i diskoloracija
• Lako ispiranje vodom
• OsvježavajuÊa aroma peperminta
Upute
Pa k i r a n j e
za uporabu
Kompozitne ili keramiËke površine polirati
gumicom ili Ëetkicom uz umjerenu brzinu
i pritisak.
42
GC DiaPolisher Paste, 2 g
004415
DiaPolisher Pasta
Re s t aur ativ na d ent alna medic ina
GC New Metal Strips
Trake za završnu obradu
Metalne trake galvanizirane zrncima
aluminij-oksida za aproksimalno
oblikovanje, završnu obradu i poliranje
svih vrsta restaurativnih materijala.
2 0 1 3 - 2 0 1 4
Pa k i r a n j e
GC New Metal Strips
004847
Kombinirano pakiranje (2.6 mm, 3.3 mm,
4.0 mm), 12 komada (po 1 komad svake
finoÊe i širine)
Kombinirana nadopuna: 12 komada (4 komada svake
širine)
004848
Crvena (gruba preparacija), N.200
004849
Plava (preparacija), N.300
004850
Zelena (završna obrada), N.600
004851
Žuta (poliranje), N.1000
Nadopuna: 6 mm, 12 komada
S v o j s t va
004852
Crvena (gruba preparacija), N.200
004853
Plava (preparacija), N.300
004854
Zelena (završna obrada), N.600
004855
Žuta (poliranje), N.1000
i prednosti
• Vrlo savitljive i otporne na pucanje
• Vrlo tanke za pristup uskim aproksimalnim
podruËjima
• Mogu se sterilizirati u autoklavu
i lako se Ëiste
• RazliËite vrste i širine
GC Epitex
Trake za završnu obradu
i poliranje
Za lako oblikovanje, završnu obradu
i poliranje u aproksimalnim podruËjima,
pogodne za staklenoionomere i
kompozite.
S v o j s t va
i prednosti
• Izuzetno tanki i savitljivi materijal
omoguÊuje izvrsnu prilagodljivost Ëak
i izmeu uskih aproksimalnih dodira
• Vrlo otporne na pucanje
• Abrazivna zrnca su Ëvrsto integrirana
u površinu trake
• »etiri vrste
• PraktiËno doziranje trake iz koluta
• Mogu se nabaviti i kao trake za matricu
Indik acije
•
•
•
•
Pa k i r a n j e
Gruba traka = preparacija
Srednje gruba traka = završna preparacija
Fina traka = završna obrada
Vrlo fina traka = poliranje
43
GC Epitex
000404
Starter Kit - poËetno pakiranje, postolje
s kolutima trake za svaku finoÊu
000409
Translucent matrix, 10 m
000405
Coarse (plava), 10 m
000407
Medium (zelena), 10 m
000406
Fine (siva), 10 m
000408
Extra fine (crvena), 10 m
Dentalna protetika za doktore dentalne medicine
Odgovaraju∆i proizvodi za dentalne radove...
Svaki doktor dentalne medicine zna kako
je važno uzeti toËan otisak, buduÊi da je to
KLJU»NI element koji osigurava savršeno
prianjanje protetskih radova. OdgovarajuÊi
materijal za otisak i dobra tehnika uzimanja
otiska Ëine cijeli protetski postupak lakšim i
bržim.
GC s ponosom predstavlja novi i inovativni
naËin uzimanja otiska pomoÊu novih materijala koji omoguÊuju uzimanje izvrsnih otisaka u svim uvjetima. Postizanje savršenih otisaka za savršeno prianjanje radova u nepredvidivim uvjetima sada je moguÊe svakom
dentalnom struËnjaku pomoÊu materijala GC
EXA’lence.
Pored VPES (vinil polieter silikonskih) materijala, takoer nastavljamo nuditi poznatu
liniju materijala za otisak na bazi tiksotropnog
hidrofilnog silikona za sve popularne tehnike
uzimanja otisaka.
Uz modernu formulu ultrafinih Ëestica alginata, koja ne sadrži olovo i prašinu, GC Aroma
Fine Plus nudi vrlo glatke površine za izuzetno
toËne otiske. Izvrsno spajanje praška i vode
omoguÊuje jednostavno i brzo miješanje.
Za osiguranje prianjanja radova od prve
potrebno je koristiti odgovarajuÊi materijal
za otisak, no od najveÊe važnosti je takoer
odabrati pravilnu žlicu. Ako tražite žlicu za
ozubljene ili bezube Ëeljusti ili zatvoreni
zagriz, imamo toËno žlicu koja zadovoljava
vaše potrebe. Ipak je GC tvrtka koja nudi
najveÊi asortiman konfekcijskih žlica u Europi.
Nakon niza godina struËnog rada s materijalom GC Fit Checker, GC sada predstavlja
GC Fit Checker Advanced i GC Fit Checker
Advanced Blue. Na temelju VPES tehnologije
koja se koristi i kod GC EXA’lence, predstavljamo te nove materijale za provjeru prianjanja: ultrafina debljina i transparentnost za
savršeno preciznu provjeru prianjanja kao i za
vrlo precizno i kratko vrijeme stvrdnjavanja.
Nova svojstva, kao što su poveÊana tvrdoÊa
za lako obrezivanje i odstranjivanje te posebna plava boja za laku provjeru na keramiËkim
materijalima, Ëine ih materijalom koji uvijek
želite imati u ordinaciji.
Istaknutim rezultatima kroz više od 30 godina
GC je zaslužio svoje mjesto u podruËju trajnog cementiranja protetskih radova. Od konvencionalnih staklenoionomera preko akrilatom pojaËanih staklenoionomernih cemenata do samoadhezivnih akrilata; ako tražite
rješenje za svakodnevno cementiranje radova s metalnom osnovom, sve do zahtjevnijih
postupaka kao što su akrilatni ili pojaËani
keramiËki radovi, GC ima odgovor. Dajete
li prednost ruËno zamiješanom cementu u
obliku praška i tekuÊine, raznolikoj GC
Automix formuli pasta-pasta ili sustavima
preciznog doziranja iz kapsule? GC vam
nudi najbolje proizvode u razliËitim oblicima
jednostavnima za uporabu. GC staklenoionomeri su danas prvi odabir za rutinsko cementiranje, takoer i u podruËju ortodoncije,
gdje su se veÊ godinama pokazali vrlo
uspješnima.
U postupcima restaurativne stomatologije
Ëesto postoji potreba za privremenim rješenjima. Ako tražite rješenje za izradu jednobojnih privremenih radova ili višeslojnih
estetskih dugotrajnih privremenih radova,
GC nudi niz samostvrdnjavajuÊih i svjetlosnopolimerizirajuÊih modernih materijala.
Posljednje no ne manje važan je GC
široki asortiman vrhunskih proizvoda za
podlaganje, koji se sastoji od proizvoda
temeljenih na modernoj tehnologiji akrilata
i silikona i nudi opciju za sve individualne
potrebe vaših pacijenata. KlasiËne indikacije
poput osjetljive sluznice, mjesta pritiska,
oštrih ili koštanih alveolarnih grebena i
potkopanih podruËja ili proteza koje ne
prianjanju, zahtijevaju direktno rješenje u
jednom koraku. Upravo to nudi GC paleta
proizvoda za kondicioniranje tkiva i proizvoda
za podlaganje.
44
Dentalna protetika za doktore dentalne medicine
2 0 1 3 - 2 0 1 4
SADRŽAJ
Dentalna protetika za doktore dentalne medicine
GC G-CEM LinkAce
Korak po korak
GC G-CEM Capsule
GC FujiCEM 2
Staklenoionomerni cement akrilatom pojaËani
GC Fuji PLUS (EWT)
Staklenoionomerni cement - konvencionalni GC Fuji I
GC Fuji TEMP LT
Privremeni cement
GC Freegenol
Pribor
Kliješta
Upute za uporabu
GC Fuji ORTHO LC PP Automix
GC Fuji ORTHO LC
GC Fuji ORTHO
Staklenoionomerni cement akrilatom pojaËani
GC Fuji ORTHO BAND LC PP
GC Fuji ORTHO BAND Paste Pak
GC ORTHO Gel Conditioner
GC EXA’lence
VPES
Tehnike uzimanja otiska
GC Examix/flex
Silikon
GC Exafast NDS
GC Exajet
Alginat
GC Aroma Fine PLUS
Žlice za ozubljene
Žlice
Žlice za bezube
Žlice za zatvoreni zagriz
Pribor
Trake za odvajanje otiska
GC Bite Compound
TermoplastiËni materijal
GC ISO Functional Sticks
Pribor
GC Treclean
GC Unifast III
Akrilatna smola
GC Unifast TRAD
GC Unifast LC
Kompozitna smola
GC Revotek LC
GC Fit Checker Advanced
VPES silikon
GC Fit Checker Advanced Blue
Silikon
GC Exabite II NDS
GC Tissue Conditioner
Akrilat
GC Reline
GC Reline Extra Soft
Silikon
GC Reline Soft
Parodontologija
GC Coe-Pak (AUTOMIX)
Kompozit
Cementiranje
Privremene krunice i mostovi
Cementiranje
Ortodontsko cementiranje
Uzimanje otiska
Privremene krunice i mostovi
Kontrola i registracija
Podlaganje i kondicioniranje
45
46
47
47
48
49
49
50
50
50
51
52
53
53
54
55
55
56
57
58
58
59
59
60
60
61
61
62
62
62
63
63
64
64
65
65
65
66
66
67
67
67
Dentalna protetika za doktore dentalne medicine
2 0 1 3 - 2 0 1 4
GC G-CEM LinkAce
Samoadhezivni akrilatni cement za cementiranje u obliku samomiješanja
GC G-CEM LinkAce je samoadhezivni univerzalni akrilatni cement s dvostrukim stvrdnjavanjem u obliku štrcaljke s dvije komore za
samomiješanje, namijenjen za adhezivno cementiranje potpunih keramiËkih, metalnih ili kompozitnih indirektnih radova. NudeÊi
najbolju polimerizaciju pri samostvrdnjavanju, GC G-CEM LinkAce osigurava savršene rezultate, bez obzira na vrstu protetskog
materijala koji se cementira. ZaštiÊeni fosfatni monomeri GC G-CEM LinkAce cementa jamËe nenadmašnu trajnost spajanja. Visoka
otpornost na trošenje i postojanost boje daju sigurnost pri cementiranju CAD-CAM i bezmetalnih radova.
S v o j s t va
i prednosti
• Visoka uËinkovitost pri samostvrdnjavanju
• Izvrsno svojstvo spajanja za sve moderne
restaurativne materijale
• Visoka ËvrstoÊa spoja za dentin i caklinu
pri samostvrdnjavanju i dvostrukom
stvrdnjavanju
• Nije potrebno prethodno kondicioniranje
zubnog tkiva
• Otpuštanje fluorida za dodatnu sigurnost
• Bez postoperativne osjetljivosti
• Izvrsna postojanost boje
• Najniža linearna ekspanzija
• OdgovarajuÊa rendgenska vidljivost
• Nije potrebno držati ga u hladnjaku
Indik acije
Pa k i r a n j e
Cementiranje svih vrsta potpunih keramiËkih
i akrilatnih inleja, onleja, krunica i mostova
te radova s metalnom osnovom.
Cementiranje metalnih, keramiËkih i vlaknom
pojaËanih kolËiÊa te lijevanih kolËiÊa i
nadogradnji.
GC G-Cem LinkAce (4.6 g - 2.7 ml) po štrcaljki
004861
A2, 2 štrcaljke, 15 Automix Regular nastavaka,
5 Automix nastavka za endodonciju
004862
Translucentna boja, 2 štrcaljke, 20 Automix
Regular nastavaka, 5 Automix nastavka za
endodonciju
004863
AO3, 2 štrcaljke, 15 Automix Regular nastavaka,
5 Automix nastavka za endodonciju
004864
BO1, 2 štrcaljke, 15 Automix Regular nastavaka,
5 Automix nastavka za endodonciju
GC G-Cem LinkAce pribor
46
900668
GC Automix Regular nastavci, 10 komada
900495
GC Automix nastavci za endodonciju,
10 komada
Dentalna protetika za doktore dentalne medicine
2 0 1 3 - 2 0 1 4
Opis postupka korak po korak GC G-CEM LinkAce
1.Nije potrebno jetkanje
ili spajanje
2. »vrsti spoj za sve
radove
3.Doziranje samomiješanjem
u jednom koraku
4.Izuzetno tanki sloj (3 µm)
za savršeno postavljanje
OËistiti, isprati i osušiti preparirani
zub.
Pripremiti rad sukladno uputama
proizvoaËa.
Materijal istisnuti direktno na rad.
Postaviti rad i zadržati umjereni
pritisak.
5.Brzi postupak koji štedi
vrijeme
6.Idealna konzistencija za
lako odstranjivanje viška
7.Estetski i Ëvrsti završni
rezultat
Kratko poËetno stvrdnuti svaku
površinu samo 1 sekundu (tack cure)
ili je ostaviti samostvrdnjavati dok ne
postane gumasta.
Odstraniti višak cementa.
Dr. Javier Tapia Guadix,
Madrid, Španjolska
Po potrebi ispolirati rubove.
GC G-CEM Capsule
Samoadhezivni akrilatni cement
za cementiranje u kapsulama
GC G-CEM je samoadhezivni univerzalni
akrilatni cement s dvostrukim stvrdnjavanjem u kapsulama, namijenjen za adhezivno
cementiranje potpunih keramiËkih, metalnih ili kompozitnih indirektnih radova.
G-CEM kombinira poboljšano rukovanje
i samoadhezivnost konvencionalnih
cemenata s vrhunskim mehaniËkim
svojstvima, adhezijom i estetskim
kvalitetama akrilatnih cemenata.
S v o j s t va
i prednosti
• Izvrsno spajanje za restaurativne
materijale, ukljuËujuÊi cirkonij-oksidnu
keramiku i litij disilikatnu keramiku
• Visoka ËvrstoÊa spoja s caklinom
i dentinom pri samostvrdnjavanju
i svjetlosnoj polimerizaciji
• Nije potrebno prethodno kondicioniranje
zubi
• Direktno nanošenje u korijenski kanal
pomoÊu posebnog produžnog nastavka
• DugoroËna stabilnost i postojanost boje
jer nema odvajanja nakon stvrdnjavanja
• Najniža linearna ekspanzija
Indik acije
Pa k i r a n j e
Potpune keramiËke i kompozitne krunice,
mostovi, inleji i onleji.
Metalne i metalno-keramiËke krunice,
mostovi, inleji i onleji.
Cementiranje metalnih, keramiËkih,
vlaknom pojaËanih kolËiÊa, lijevanih kolËiÊa
i nadogradnji.
47
GC G-CEM CAPS (kutija od 50 kapsula, zamiješani
volumen po kapsuli 0.17 ml)
003221
Kombinirano 003228
AO3
003217
A2
Translucentna
003229
003230
GC G-CEM capsules pribor
004414
Produžni nastavci, 10 komada
002559
GC Capsule Applier IV - 1 aplikator
BO1
Dentalna protetika za doktore dentalne medicine
2 0 1 3 - 2 0 1 4
GC FujiCEM 2
Akrilatom pojaËani staklenoionomerni cement za cementiranje
Novi GC FujiCEM 2 rezultat je cijelog desetljeÊa stalnog poboljšavanja i ugleda steËenog s više od 150 milijuna cementiranih krunica u
svijetu. Na temelju inovativne tehnologije sile i fuzije, GC FujiCEM 2 pruža doktorima dentalne medicine jamstvo uspješne terapije.
Novi GC FujiCEM 2 kombinira najbolja svojstva rukovanja i fiziËka svojstva, za vašu potpunu sigurnost. Bez obzira preferirate li
samomiješanje ili ruËno miješanje, dozator na klik ili štrcaljku...
GC FujiCEM 2 sve to nudi u jednom proizvodu.
S v o j s t va
i prednosti
• Odabrati željeni dozator: „na klik“ metalni
Paste Pak dozator ili FujiCEM 2 plastiËni
dozator tipa štrcaljke
• Odabrati željeni naËin rukovanja:
samomiješanje ili ruËno miješanje
• RazliËita boja pasti A i B za vizualnu
kontrolu i postizanje homogene mješavine
• Debljina sloja pod pritiskom postavljanja,
od samo 10 μm za bolje prianjanje
• Novi visoko elastiËni mrežasti monomer
za bolju otpornost izazovima okluzijskog
optereÊenja
• KliniËki netopljiv kemijski spoj za
zajamËenu adhezivnu ËvrstoÊu
• Bez postoperativne osjetljivosti
• Optimalno otpuštanje fluorida
Indik acije
Pa k i r a n j e
GC FujiCEM 2 je ekonomiËan materijal koji
odgovara širokom rasponu indikacija:
• Metalne i metal-keramiËke krunice i
mostovi
• Potpune keramiËke (cirkonij-oksidna
keramika) krunice i mostovi visoke
ËvrstoÊe
• Kompozitni inleji, onleji, krunice i mostovi
• Potpuni keramiËki inleji
• Metalni, keramiËki i vlaknom pojaËani
kolËiÊi
48
GC FujiCEM 2 (13.3 g/7.2 ml po patroni)
Intro Kits - poËetna pakiranja
900630
2 Paste Pak patrone
+ Paste Pak dozator (metalni)
900631
2 Paste Pak patrone
+ FujiCEM 2 dozator (plastiËni)
900632
2 paste Pak patrone + 44 nastavka za
miješanje + Paste Pak dozator (metalni)
900633
2 Paste Pak patrone + 44 nastavka za
miješanje + FujiCEM 2 dozator (plastiËni)
Nadopuna
004603
2 Paste Pak patrone
004602
2 Paste Pak patrone i 44 nastavka za miješanje
GC FujiCEM 2 pribor
001573
Paste Pak dozator (metalni)
004647
GC FujiCEM 2 dozator (plastiËni)
900446
GC FujiCEM 2, nastavci za miješanje, nadopuna
Dentalna protetika za doktore dentalne medicine
GC Fuji PLUS (EWT)
2 0 1 3 - 2 0 1 4
Akrilatom pojaËani
staklenoionomerni cement
za cementiranje
Izvrsna svojstva i raspoloživost u
razliËitim bojama Ëine GC Fuji PLUS
višenamjenskim cementom. GC Fuji
PLUS EWT ima produženo vrijeme rada
za cementiranje mostova velikog raspona,
kombiniranih radova i cementiranje
nekoliko radova odjednom.
S v o j s t va
i prednosti
• Jednostavno miješanje i rukovanje kao
kod konvencionalnih cemenata sa sliËnim
mehaniËkim svojstvima kao akrilatni cementi
• Unutarnja adhezija za zubno tkivo eliminira
složene postupke spajanja osjetljive na
vlagu
• Minimalna debljina nanosa za lako
postavljanje i poboljšano prianjanje
• Bez postoperativne osjetljivosti
• Vrlo niska topljivost održava rubno
peËaÊenje
• Rendgenska vidljivost olakšava dijagnozu
Indik acije
Pa k i r a n j e
GC Fuji PLUS je višenamjenski materijal za
cementiranje radova s metalnom osnovom,
keramiËkih inleja, pojaËanih keramiËkih
krunica i mostova te svih vrsta akrilatnih
krunica, inleja, onleja i mostova.
GC Fuji PLUS P/T
003211
Intro Package - poËetno pakiranje, potpuni
komplet A3 (15 g praška, 7 ml tekuÊine,
6.5 ml sredstva za kondicioniranje i pribor)
Nadopuna
003212
Žuta boja,
15 g praška
003231
EWT, A3,
15 g praška
003214
Translucentna,
15 g praška
003215
7 ml tekuÊine
003213
A3,
15 g praška
000221
Sredstvo za kondicioniranje, 6.5 ml
GC Fuji PLUS CAPS (kutija od 50 kapsula,
zamiješani volumen po kapsuli 0.19 ml)
003209
Žuta boja
003210
A3
GC Fuji Plus pribor
002559
GC Fuji I
GC Capsule Applier IV - 1 aplikator
Staklenoionomerni cement
za cementiranje
U više od 25 godina dokumentirane
uporabe dokazana je sigurnost i
uËinkovitost cementa GC Fuji I za brojne
rutinske postupke cementiranja.
S v o j s t va
i prednosti
• Kompatibilan s pulpom i tkivom, sa
smanjenim rizikom postoperativne
osjetljivosti
• Izvrsna adhezija nudi trajno rubno
peËaÊenje
• Produljeno vrijeme rada, dobra svojstva
miješanja i lako rukovanje
• Mala veliËina Ëestica
• Lako postavljanje rada
• Brzo stvrdnjavanje
• Izvrsna rendgenska vidljivost
• Dugotrajno otpuštanje fluorida
Indik acije
Pa k i r a n j e
Fuji I je idealan za osnovno rutinsko
cementiranje radova s metalnom osnovom.
GC Fuji I P/T
003201
Intro Package - poËetno pakiranje,
1-1 pakiranje svjetložuta boja (35 g praška,
20 ml tekuÊine, pribor)
Nadopuna
003203
Svjetložuta boja, 35 g praška
003205
20 ml tekuÊina
GC Fuji I CAPS (kutija od 50 kapsula, zamiješani
volumen po kapsuli 0.19 ml)
003106
Svjetložuta boja
GC Fuji I P/T pribor
002559
49
GC Capsule Applier IV - 1 aplikator
Dentalna protetika za doktore dentalne medicine
GC Fuji TEMP LT
Privremeni staklenoionomerni
cement za cementiranje u obliku
pasta-pasta
2 0 1 3 - 2 0 1 4
Pa k i r a n j e
GC Fuji TEMP LT
004253
2 x Paste Pak patrona 13.3 g (7.2 ml)
i podloga za miješanje
001573
Paste Pak dozator
Prvi konvencionalni staklenoionomerni
cement u obliku pasta-pasta posebno
namijenjen za dugoroËno privremeno
cementiranje. Pruža stabilnu retenciju
osiguravajuÊi buduÊe sigurno
odstranjivanje indirektnih radova.
S v o j s t va
Indik acije
i prednosti
• NetekuÊa konzistencija i niska gustoÊa sloja
• Lako odstranjivanje viška
• Stabilni i pouzdani rezultati za dugoroËno
privremeno cementiranje
• Visoko otpuštanje fluorida i ponovno punjenje
• Lako ËišÊenje s površine bataljka
• Ne utjeËe negativno na završno adhezivno
cementiranje
• Rendgenska vidljivost
GC Freegenol
Cement za privremeno
cementiranje
DugoroËno privremeno cementiranje svih vrsta
potpunih keramiËkih, kompozitnih i akrilatnih
krunica i mostova, kao i krunica i mostova s metalnom osnovom. Posebno prilagoen za osiguranje potrebne retencije i moguÊnosti skidanja
krunica i mostova cementiranih na implantatima.
Pa k i r a n j e
GC Freegenol
003440
1-1 pakiranje (55 g baze, 20 g akceleratora
2.5 ml sredstva za ËišÊenje i pribor)
Cement za cementiranje bez eugenola
za privremene krunice, mostove i
protetske radove.
S v o j s t va
i prednosti
• Ne sadrži eugenol, bez negativnog
djelovanja na polimerizaciju akrilatnih
materijala
• Konzistencija se može prilagoditi
• Lako se odstranjuje s krunica i nadogradnji
• UkljuËeno je i posebno sredstvo za ËišÊenje
Upute
za uporabu
Vrijeme stvrdnjavanja može se prilagoditi:
više baze, brže stvrdnjavanje; manje baze,
sporije stvrdnjavanje.
GC Pliers
Kliješta za skidanje protetskih
radova
Za probno postavljanje ili skidanje
(privremenih) protetskih radova.
S v o j s t va
i prednosti
• Optimalni ergonomski oblik za bolju
kontrolu sila
• Sigurno hvatište
• Gumeni jastuËiÊi mogu se mijenjati
i ne ošteÊuju protetske radove
• Abrazivni prašak za optimalno hvatište
50
Pa k i r a n j e
GC Pliers
800111
GC Pliers s kompletom pribora (50 gumenih
jastuËiÊa i 4 g abrazivnog praška)
000237
Komplet pribora (50 gumenih jastuËiÊa,
4 g abrazivnog praška)
Dentalna protetika za doktore dentalne medicine
2 0 1 3 - 2 0 1 4
Upute za uporabu
Fuji I
FujiCEM 2
Fuji PLUS
G-CEM
LinkAce
G-CEM
Konvencionalni staklenoionomer
Akrilatom pojaËani
staklenoionomer
Akrilatom pojaËani staklenoionomer
Samoadhezivni
akrilatni cement
Samoadhezivni
akrilatni cement
Prašak/tekuÊina i kapsula
RuËno miješanje
i samomiješanje
Prašak/tekuÊina i kapsula
Samomiješanje
Kapsula
Inleji / Onleji
✔
✔
✔
✔
✔
Krunice
✔
✔
✔
✔
✔
Mostovi
✔
✔
✔
✔
✔
Endodontski kolËiÊi
✔
✔
✔
✔
✔
Inleji / Onleji
✘
✔
✔
✔
✔
Krunice
✘
✘
✘
✔
✔
Mostovi
✘
✘
✘
✔
✔
Ljuske
✘
✘
✘
✘
✘
Krunice
✔
✔
✔
✔
✔
Mostovi
✔
✔
✔
✔
✔
Endodontski kolËiÊi
✘
✔
✔
✔
✔
Inleji / Onleji
✘
✔
✔
✔
✔
Krunice
✘
✔
✔
✔
✔
Mostovi
✘
✔
✔
✔
✔
Endodontski kolËiÊi
✘
✔
✔
✔
✔
GC cementi za cementiranje
- upute za indikacije
Vrsta cementa
Kompoziti / PojaËani polimerom
Keramika - visoka ËvrstoÊa
(aluminij, cirkonij-oksidna
keramika, litij disilikat)
Keramika - niska ËvrstoÊa
Metal / Metal-keramika
Oblik
Vrijeme miješanja, min/sek
Vrijeme rada, min/sek
(od poËetka miješanja)
Vrijeme poËetka
završne obrade, min/sek
(nakon postavljanja rada)
Fuji I
Fuji I CAPS
FujiCEM 2
Fuji PLUS
Fuji PLUS EWT
Fuji PLUS CAPS
G-CEM LinkAce
G-CEM Capsule
20”
10”
10”-15”
20’’
20’’
10”
10’’-15’’
10”
2’
2’15”
2’15’’
2’30”
3’30”
2’
3’30”
2’30”
4’30”
4’30’’
4’30’’
4’30’’
5’45’’
4’15’’
4’30’’
4’
51
Dentalna protetika za doktore dentalne medicine
2 0 1 3 - 2 0 1 4
GC Fuji ORTHO LC Paste Pak Automix
SvjetlosnopolimerizirajuÊi staklenoionomer u obliku pasta-pasta za ortodontsko spajanje
Poznati materijal GC Fuji ORTHO LC sada je dostupan i u GC vrlo praktiËnom obliku sustava za samomiješanje. To znaËi da osim
odabira svjetlosne polimerizacije nudi i slobodu odabira koliËine materijala, no uvijek sa zajamËenim toËnim omjerima miješanja.
Dobro usklaena ËvrstoÊa spoja jamËi dobro održanje bravica tijekom terapije, no i jednostavno skidanje. Caklina je zaštiÊena
zadržanim i ponovljivim otpuštanjem fluorida, Ëime je rizik pojave bijelih mrlja tijekom ortodontske terapije znaËajno smanjen.
S v o j s t va
Pa k i r a n j e
i prednosti
• Sustav patrone skraÊuje vrijeme preparacije
• Optimalno rukovanje s odabirom izmeu
ruËnog miješanja ili samomiješanja
• Kontrolirano doziranje osigurava toËnu
koliËinu materijala za svaku indikaciju
• Jednostavno direktno nanošenje na bravice
pomoÊu nastavaka za samomiješanje
•
•
•
•
Svjetlosna polimerizacija kroz 20 sekundi
Izvrsna adhezija, Ëak i u vlažnom okruženju
Optimalno otpuštanje fluorida
Lakim skidanjem bravica izbjegava se
pucanje cakline
GC Fuji ORTHO LC Paste Pak Automix
003102
Starter Set - poËetno pakiranje (1 x 13.3 g
(7.2 ml) patrone, 20 x GC nastavci za
miješanje za LC, 2 x 1,4 g (1.2 ml) GC ORTHO
Gel Conditioner, 15 x nastavci s Ëetkicom)
Nadopuna
003103
2 x 13.3 g (7.2 ml) GC Paste Pak patrona
GC Fuji ORTHO LC Paste Pak Automix pribor
52
900549
20 x nastavci za miješanje za LC
001573
Paste Pak dozator
Dentalna protetika za doktore dentalne medicine
GC Fuji ORTHO LC
2 0 1 3 - 2 0 1 4
SvjetlosnopolimerizirajuÊi
staklenoionomer za ortodontsko
spajanje
Za spajanje ortodontskih bravica
i prstena, polimerizacija svjetlom
omoguÊuje veÊu radnu udobnost.
S v o j s t va
Pa k i r a n j e
i prednosti
• Polimerizacija svjetlom tijekom 40 sekundi
• Izvrsna adhezija Ëak i u vlažnom okruženju
• Lako nanošenje
• Lako skidanje ortodontskih naprava
bez pucanja cakline
• Dugotrajno otpuštanje fluorida
• Bez diskoloracija
GC Fuji ORTHO LC P/T
000027
PoËetno pakiranje
(15 g praška; 6.8 ml tekuÊine i pribor)
Nadopuna
000029
40 g praška
000030
6.8 ml tekuÊine
GC Fuji ORTHO LC CAPS
(zamiješani volumen po kapsuli 0.10ml)
000034
Kutija od 50 kapsula
001820
Sredstvo za kondicioniranje, 23.8 ml tekuÊine
Pribor
002559
GC Fuji ORTHO
GC Capsule Applier IV - 1 aplikator
SamostvrdnjavajuÊi
staklenoionomer za ortodontsko
spajanje
Idealna kombinacija svojstava kompozita
i staklenoionomernih cemenata za
spajanje ortodontskih naprava.
S v o j s t va
Pa k i r a n j e
i prednosti
• Izvrsna adhezija Ëak i u vlažnom okruženju
• Lako nanošenje
• Lako skidanje ortodontskih naprava bez
ošteÊenja cakline
• Samostvrdnjavanje
• Dugotrajno otpuštanje fluorida
• Bez diskoloracija
53
GC Fuji ORTHO P/T
000208
Intro Package - poËetno pakiranje, 1-2 pakiranje
(1 x 40 g praška, 2 x 6.8 ml tekuÊine i pribor)
Nadopuna
000209
40 g praška
000210
6.8 ml tekuÊine
001820
Sredstvo za kondicioniranje, 23.8 ml tekuÊine
Dentalna protetika za doktore dentalne medicine
2 0 1 3 - 2 0 1 4
GC Fuji ORTHO BAND LC Paste Pak (kompatibilan s Automix verzijom)
SvjetlosnopolimerizirajuÊi staklenoionomer u obliku pasta-pasta za spajanje ortodontskih prstena
SvjetlosnopolimerizirajuÊi materijal GC Fuji ORTHO BAND LC Paste Pak posebno je razvijen za spajanje ortodontskih prstena i naprava.
Materijal je lak za miješanje, buduÊi da je u obliku GC jednostavnog Paste Pak sustava. Plava boja i kontrolirano stvrdnjavanje
svjetlosnom polimerizacijom poboljšavaju svojstva ortodontskih cemenata uz izuzetno jednostavnu primjenu. Dobro uravnotežena
ËvrstoÊa spoja jamËi dobro održanje bravica i naprava tijekom terapije, no i njihovo jednostavno odstranjivanje. Pored toga, zadržani
i obnovljivi fluorid pomaže u zaštiti cakline i smanjuje rizik pojave bijelih mrlja tijekom ortodontske terapije.
S v o j s t va
Pa k i r a n j e
i prednosti
• Za spajanje prstena i naprava
• Oblik patrone s kontroliranim doziranjem
jamËi toËnu koliËinu materijala za svaku
indikaciju
• Jednostavno direktno nanošenje na
prstene pomoÊu nastavka za
samomiješanje
• Odabir izmeu samostvrdnjavanja ili
svjetlosne polimerizacije za kontrolirano
stvrdnjavanje
• Prilagoeno vrijeme rada od 5 minuta
i 30 sekundi
• Optimalno rukovanje
• Plava boja za kontrolirano nanošenje
i odstranjivanje
• Svjetlosna polimerizacija tijekom
20 sekundi
• Visoko otpuštanje fluorida
• Izvrsna adhezija, Ëak i u vlažnom okruženju
• Lakim odstranjivanjem ortodontskih
naprava izbjegava se pucanje cakline
54
GC Fuji ORTHO Band LC Paste Pak
003105
2 x 12.9 g (7.2 ml) patrona, GC podloga za
miješanje N°22
GC Fuji ORTHO Band LC Paste Pak pribor
001573
Paste Pak dozator
900549
Nastavci za miješanje za LC, 20 komada
Dentalna protetika za doktore dentalne medicine
GC Fuji ORTHO BAND Paste Pak
2 0 1 3 - 2 0 1 4
Staklenoionomer u obliku
pasta-pasta za spajanje
ortodontskih prstena
Prvi ortodontski cement u obliku
pasta-pasta u svijetu, koji objedinjuje
struËno znanje o ortodontskim
cementima i cementima u obliku
pasta-pasta.
S v o j s t va
•
•
•
•
Pa k i r a n j e
i prednosti
Za spajanje ortodontskih prstena i naprava
Doziranje u Paste Pak patroni
Debljina sloja samo 9 µm
Optimalno rukovanje
• Visoko otpuštanje fluorida
• Plava boja
• Lako odstranjivanje tijekom nanošenja
i nakon skidanja bravica
GC ORTHO Gel Conditioner
GC Fuji ORTHO BAND Paste Pak
001888
Kutija od 2 Paste Pak patrone,
2 x 13.3 g / 7.2 ml i podloga za miješanje
GC Fuji ORTHO BAND Paste Pak pribor
001820
Sredstvo za kondicioniranje, 23.8 ml tekuÊine
001573
Paste Pak dozator
Sredstvo za ËišÊenje u ortodonciji
Jedinstveni gel za kondicioniranje
s 20%-tnom poliakrilnom kiselinom
namijenjen je za blago kondicioniranje
cakline prije nanošenja GC cementa
za ortodontsko cementiranje. Gel za
kondicioniranje uËinkovito Êe oËistiti
površinu kako bi se postigla viša razina
kemijske adhezije, no bez ošteÊenja
cakline. Sredstvo se dozira iz štrcaljke
s nastavkom i Ëetkicom za lako
nanošenje.
S v o j s t va
i prednosti
• PoveÊava ËvrstoÊu spoja bez ošteÊenja
cakline
• Dostupno u obliku štrcaljke s nastavkom
i Ëetkicom za lako nanošenje
• Plava boja za kontrolu nanošenja
Upute
Pa k i r a n j e
za uporabu
Površinu zuba oËistiti plovuËcem i vodom
i zatim nanijeti GC ORTHO Gel Conditioner
u trajanju od 10 sekundi. Temeljito isprati.
Odstraniti višak vlage vlažnom vaterolom
kako bi se izbjegla dehidracija površine.
55
GC Ortho Gel Conditioner
003104
3 x 1.4 g (1.2 ml) štrcaljka, 25 x nastavak
s Ëetkicom
Dentalna protetika za doktore dentalne medicine
2 0 1 3 - 2 0 1 4
GC EXA’lence
Vinil polieter silikonski materijal za otiske
Predstavljanjem GC EXA’lence materijala tvrtka GC uspješno je razvila idealno rješenje za sve kliniËke situacije i otklanjanje dilema
povezanih s odabirom materijala za otiske. Kombinacija unutarnje hidrofilnosti i otpornosti na pucanje u jednom materijalu za otiske
osigurava uzimanje izvrsnih otisaka u svim uvjetima. Paletom EXA’lence proizvoda GC zadovoljava zahtjeve doktora dentalne medicine
i dentalnih tehniËara pružajuÊi cjeloviti sustav s razliËitim viskoznostima i vremenom stvrdnjavanja. Sada je svakom dentalnom
struËnjaku moguÊe izraditi savršene otiske za radove koji savršeno prianjaju u nepredvidivim uvjetima.
Pa k i r a n j e
GC EXA’lence
GC EXA’lence Regular Set 48 ml patrona
137907
Extra Light Body, 2 patrone,
6 nastavaka za miješanje veliËine SS (žuti)
137908
Light Body, 2 patrone,
6 nastavaka za miješanje veliËine SS (žuti)
137916
Medium Body, 2 patrone,
6 nastavaka za miješanje veliËine L (plavi)
137904
Heavy Body, 2 patrone,
6 nastavaka za miješanje veliËine L (plavi)
137905
HeavyRigid Body, 2 patrone,
6 nastavaka za miješanje veliËine L (plavi)
GC EXA’lence Fast Set 48 ml patrona
137912
Extra Light Body, 2 patrone, 6 nastavaka
za miješanje veliËine SS (žuti)
137913
Light Body, 2 patrone,
6 nastavaka za miješanje veliËine SS (žuti)
137911
Medium Body, 2 patrone,
6 nastavaka za miješanje veliËine L (plavi)
137909
Heavy Body, 2 patrone,
6 nastavaka za miješanje veliËine L (plavi)
137910
HeavyRigid Body, 2 patrone,
6 nastavaka za miješanje veliËine L (plavi)
GC EXA’lence Putty,
500 g (278 ml) baza, 500 g (278 ml) katalizator
137810
Standardno 1-1 pakiranje s priborom
137866
KliniËko 5-5 pakiranje s priborom
GC EXA’lence 370, Regular Set, 370 ml patrona
S v o j s t va
i prednosti
• SpecifËna hidrofilnost osigurava
sposobnost ovlaživanja materijala prije
stvrdnjavanja za savršeno detaljni prikaz,
Ëak i u vlažnim uvjetima
• Ostaje hidrofilan nakon stvrdnjavanja,
za najvišu preciznost tijekom lijevanja
modela
• Visoka otpornost na pucanje otklanja rizik
ošteÊenja za vrijeme vaenja otiska iz usta
i skidanja modela s otiska
• Dugo vrijeme rada i kratko vrijeme
stvrdnjavanja
• Blagi pepermint okus ugodan za pacijenta
• Lako Ëitljive razlike boja za razliËite
viskoznosti
137871
Standardni komplet, Medium Body,
1 patrona, 10 dinamiËkih vrhova za miješanje,
1 prsten za zatvaranje
137274
Nadopuna Medium Body, 2 patrone
137868
KliniËko pakiranje, Medium Body, 6 patrona
137872
Standardni komplet, Heavy Body, 1 patrona,
10 dinamiËkih vrhova za miješanje, 1 prsten
za zatvaranje
137273
Nadopuna Heavy Body, 2 patrone
137867
KliniËko pakiranje Heavy Body, 6 patrona
GC EXA’lence 370, Fast set, 370 ml patrona
137874
Standardni komplet, Medium Body,
1 patrona, 10 dinamiËkih vrhova za miješanje,
1 prsten za zatvaranje
137272
Nadopuna Medium Body, 2 patrone
137860
KliniËko pakiranje, Medium Body, 6 patrona
137873
Standardni komplet, Heavy Body, 1 patrona,
10 dinamiËkih vrhova za miješanje, 1 prsten
za zatvaranje
137271
Nadopuna Heavy Body, 2 patrone
137869
KliniËko pakiranje Heavy Body, 6 patrona
GC EXA’Lence pribor
56
150004
GC DinamiËki nastavci za miješanje, 370 ml (50)
150005
GC Prsteni za zatvaranje, 370 ml (5)
138900
GC Univerzalni adheziv za Exa materijale 7 ml
890130
GC Nastavci za miješanje II, 60 x SS (žuti)
900114
GC Nastavci za miješanje II, 60 x L (zeleni/plavi)
800119
GC Intraoralni nastavci, 100 kom
900483
Intraoralni nastavci, 100 kom žuti
800006
Dozator patrone II
Dentalna protetika za doktore dentalne medicine
2 0 1 3 - 2 0 1 4
Tehnike uzimanja otiska
1 korak - 1 materijal
Monofazni materijal koristi se za izradu nadogradnji i oblikovanje stabilne baze.
Isti se materijal uštrcava oko preparacije za reprodukciju svakog detalja.
Indikacije
Potpune proteze, inleji, ljuske, onleji,
djelomiËne krunice, otisak bez
preparacije, otisak zatvorenom žlicom
na implantatu (pick-up), implantati,
krunice i mostovi
1 korak - 2 materijalA
Heavy Body materijali pružaju stabilnu bazu u žlici.
Light Body ili Extra Light Body (korekturni materijali) koriste se za premazivanje
zubi i osiguravaju savršenu detaljnu reprodukciju.
Indikacije
Inleji, ljuske, onleji, djelomiËne
krunice, otisak bez preparacije, otisak
zatvorenom žlicom na implantatu (pickup), implantati, krunice i mostovi
2 korakA - 2 materijalA
Prethodni otisak se uzima pomoÊu putty ili heavy body materijala za izradu
stabilne baze. PreporuËa se korištenje traka za odvajanje otiska GC Separation
Wafer, jer to iskljuËuje potrebu rezanja otiska. Preciznost se postiže uzimanjem
drugog otiska pomoÊu Extra Light Body ili Light Body materijala.
Indikacije
Krunice, mostovi, inleji, onleji i ljuske
57
Dentalna protetika za doktore dentalne medicine
GC Examix NDS & GC Exaflex Putty
2 0 1 3 - 2 0 1 4
Materijal za otiske na bazi
adicijskog silikona s normalnim
stvrdnjavanjem
Tiksotropni hidrofilni materijal za otiske
za sve popularne tehnike uzimanja
otiska. Poboljšano teËenje, produženo
vrijeme rada i brzo stvrdnjavanje Ëine ga
materijalom na bazi adicijskog silikona
izrazito lakim za uporabu.
S v o j s t va
Pa k i r a n j e
i prednosti
• Hidrofilna i tiksotropna svojstva za toËnu
reprodukciju detalja
• Visoka elastiËnost i otpornost na pucanje
za lako odstranjivanje
• Visoka dimenzijska postojanost
i ravnomjerno teËenje za lako
uzimanje otiska
• Hidrogenska formula omoguÊuje
direktno izlijevanje u sadri
GC Examix NDS
137106
Injection (bakreno crvena boja), pakiranje od
2 patrone, 48 ml svaka i 6 nastavaka za
miješanje II, veliËina S (roza)
137016
Regular (plava boja), pakiranje od 2 patrone, 48 ml
svaka i 6 nastavaka za miješanje II, veliËina L (plava)
137406
Monophase (ljubiËasta boja), pakiranje od
2 patrone, 48 ml svaka i 6 nastavaka za
miješanje II, veliËina LL (ljubiËasta)
GC Examix NDS pribor
800006
Dozator patrone II
GC Exaflex Putty
GC Exafast NDS & GC Exafast Putty
138801
Putty, 1-1 pakiranje (500 g svijetloplave baze
i 500 g žutog katalizatora)
138885
Putty, 5-5 pakiranje (5 x 500 g svijetloplave
baze i 5 x 500 g žutog katalizatora)
BrzostvrdnjavajuÊi materijali za
otiske na bazi adicijskog silikona
Skupina materijala za otiske na bazi
adicijskog silikona razvijena je za izradu
postojano vrlo preciznih otisaka za oko
samo 2 minute.
S v o j s t va
Pa k i r a n j e
i prednosti
• Brzo stvrdnjavanje skraÊuje vrijeme u ustima
• Hidrofilna i tiksotropna svojstva, visoka
dimenzijska postojanost i ravnomjerno
teËenje
• Visoka elastiËnost i otpornost na pucanje
za lako odstranjivanje iz usta
• Hidrogenska formula omoguÊuje direktno
izlijevanje u sadri
GC Exafast NDS
137107
Injection (bakreno crvena boja), pakiranje od
2 patrone, 48 ml svaka i 6 nastavaka za
miješanje II, veliËina S (roza)
137007
Regular (plava boja), pakiranje od 2 patrone, 48 ml
svaka i 6 nastavaka za miješanje II, veliËina L (plava)
137407
Monophase (ljubiËasta boja), pakiranje od
2 patrone, 48 ml svaka i 6 nastavaka za
miješanje II, veliËina LL (ljubiËasta)
GC Exafast NDS pribor
800006
Dozator patrone II
GC Exafast Putty
58
137307
1-1 pakiranje (500 g plave baze i 500 g žutog
katalizatora)
137305
5-5 pakiranje (5 x 500 g plave baze i 5 x 500 g
žutog katalizatora)
Dentalna protetika za doktore dentalne medicine
GC Exajet
2 0 1 3 - 2 0 1 4
Materijal za otiske na bazi
adicijskog silikona - u vreÊicama
Materijal za otiske visoke viskoznosti
na bazi adicijskog silikona posebno
namijenjen za rad s cjelokupnim
sustavom GC silikonskih materijala
za otiske i žlica.
S v o j s t va
Pa k i r a n j e
i prednosti
• Optimalna viskoznost za toËno
postavljanje žlice
• Visoka elastiËnost omoguÊuje lako vaenje
iz usta i lako skidanje sadrenog modela
• Verzija normalnog i brzog stvrdnjavanja
• DinamiËno miješanje s direktnom
aktivacijom
• Patrona odgovara svim standardnim
ureajima za miješanje
GC Exajet Normal Set
800085
Intro - poËetno pakiranje, 300 ml baze, 62 ml katalizatora,
1 patrona i 10 dinamiËkih nastavaka za miješanje
800086
Nadopuna, 2 x 300 ml baze i 2 x 62 ml katalizatora
800087
KliniËko, 6 x 300 ml baze i 6 x 62 ml katalizatora
GC Exajet Fast Set
800082
Intro - poËetno pakiranje, 300 ml baze, 62 ml katalizatora,
1 patrona i 10 dinamiËkih nastavaka za miješanje
800083
Nadopuna, 2 x 300 ml baze i 2 x 62 ml katalizatora
800084
KliniËko, 6 x 300 ml baze i 6 x 62 ml katalizatora
GC Exajet pribor
GC Aroma Fine PLUS
800088
1 patrona
800089
50 dinamiËkih nastavaka za miješanje
Materijal za otiske na bazi
alginata
Nova formula ultrafinih Ëestica alginata
bez olova i prašine.
S v o j s t va
Pa k i r a n j e
i prednosti
• Izvrsno spajanje praška i vode, lakše i brže
miješanje
• Mješavina sa smanjenim ukljuËenjem zraka
• Zbog idealnih tiksotropnih svojstava lako
teËenje pod blagim pritiskom
• Ugodna aroma peperminta
• Glaa površina za izuzetno toËne otiske
i glatke sadrene modele
GC Aroma Fine PLUS (10 x 1 kg)
004107
Normal Set (roza)
004108
Fast Set (zelena)
GC Aroma Fine PLUS (5 x 1 kg)
59
900636
Normal Set (roza)
900635
Fast Set (zelena)
Dentalna protetika za doktore dentalne medicine
GC Dentulous Trays
2 0 1 3 - 2 0 1 4
Žlice od obloženog metala,
nehrajuÊeg Ëelika i plastike
Konfekcijske žlice posebno namijenjene
za uporabu kod ozubljenih pacijenata
i raspoložive u razliËitim veliËinama,
oblicima i vrstama.
S v o j s t va
i prednosti
Žlice od obloženog metala
• »vrste no ipak savitljive za individualnije
prianjanje
• Mogu se sterilizirati
• Zavareni pojaËani rubovi omoguÊuju
stvaranje pritiska tijekom uzimanja otiska
Žlice od nehrajuÊeg Ëelika
• Mogu se sterilizirati
• Zavareni pojaËani rubovi omoguÊuju
stvaranje pritiska tijekom uzimanja otiska
GC Edentulous Trays
PlastiËne “spacer” žlice
• Jedinstveni ‘cik-cak’ rub za minimalni
kontakt kvržica
• PojaËani rubovi omoguÊuju stvaranje
pritiska tijekom uzimanja otiska
• Jednokratne
Žlice od obloženog metala
Žlice od obloženog metala posebno su
namijenjene bezubim pacijentima kako
bi odgovarale pacijentovim anatomskim
obilježjima.
S v o j s t va
i prednosti
• »vrste žlice za bolju toËnost
• Savitljiv metal za individualnije prianjanje
• Perforacije i zavareni pojaËani rubovi (na
vanjskoj strani žlice) za optimalnu retenciju
• Specijalni oblik za dovod alginata u sve
dijelove žlice za optimalnu reprodukciju
tvrdih i mekih tkiva
• Mogu se sterilizirati
Napomena
Za svakodnevni rad koristiti GC standardne
žlice za bezube Ëeljusti (GC Standard
Edentulous trays).
Za odgovarajuÊa anatomska obilježja
pacijenta raspoložive su GC STO-K žlice
u Ëetvrtastom, stožastom i ovalnom obliku.
Za imedijatne proteze koristiti GC McGowan
žlice.
60
Dentalna protetika za doktore dentalne medicine
GC Closed-Bite Trays
2 0 1 3 - 2 0 1 4
Žlice trostruke funkcije za kontrolu
zagriza i bez zidova te žlice
dvostrukog luka
Ako trebate žlice trostruke funkcije
ili žlice za registraciju zagriza, GC ima
ekonomiËno, jednokratno i kvalitetno
rješenje u veliËini koju trebate.
S v o j s t va
i prednosti
• Mikrotanka, fleksibilna mrežasta podloga
ne smeta retromolarnom podruËju ni
potpunom zatvaranju
• »vrsta integrirana ruËka i okvir za
jednostavno postavljanje i skidanje žlice
• Dostupne u odgovarajuÊem obliku za
pokrivanje zubnog luka kod prednjeg
i stražnjeg dijela
• EkonomiËne
Napomena
GC Check-Bite Triple Function žlice
(za kontrolu zagriza): za uzimanje radnog
otiska, otiska suprotne Ëeljusti i registraciju
zagriza u jednom postupku.
GC Sideless Triple Function (bez zidova):
mogu se namjestiti za 4 pozicije punog
zubnog luka.
GC Double Arch Tray (dvostrukog luka):
za izradu para modela suprotnih Ëeljusti
u toËnom okluzijskom odnosu.
GC Impression Separation Wafer
Polietilenske obloge za odvajanje
kod tehnika dvostrukih otisaka
Obloge za odvajanje debljine 1 mm
od polietilenske pjene stvaraju ravni
prostor u prvom otisku koji Êe se kasnije
koristiti kao individualna žlica.
Tom jednostavnom tehnikom može
se u potpunosti iskoristiti elastiËnost
materijala za otisak, koja omoguÊuje
lako odstranjivanje završnog otiska
bez trajnih deformacija.
S v o j s t va
i prednosti
• OmoguÊuju izradu „direktne“
individualne žlice u ordinaciji
• Obloga stvara teksturu na površini
materijala za otisak za dodatnu retenciju
• Lako rukovanje, otisak ne treba rezati
• Potreban samo jedan dolazak u ordinaciju
• Jeftinija i brža izrada
• Za otiske gornje i donje Ëeljusti
Upute
Pa k i r a n j e
za uporabu
VeliËina obloge za odvajanje provjerava
se s obzirom na odabranu GC konfekcijsku
žlicu (po moguÊnosti od Ëvrstog metala).
Dijelovi obloge se po potrebi režu škarama.
Prvo uzimanje otiska obavlja se pomoÊu
materijala GC Exaflex Putty ili GC Exafast
Putty.
61
GC Impression Separation Wafer
800099
Kutija od 30 komada
Dentalna protetika za doktore dentalne medicine
GC Bite Compound
Materijal za otisak za registraciju
zagriza
S v o j s t va
GC Bite Compound
001407
Kutija od 120 g (15 štapiÊa, 8 g svaki)
• Dugo vrijeme rada
• Izrada okluzijskog registrata
GC ISO Functional Sticks
TermoplastiËni štapiÊi
za funkcijske otiske i otiske
za podlaganje proteza
i prednosti
• Lako zagrijavanje na 62°C
• Brzo stvrdnjavanje u hladnoj vodi
• Široko podruËje primjene
Upute
Pa k i r a n j e
GC ISO Functional Sticks
000043
Kutija od 120 g (15 štapiÊa, 8 g svaki)
za uporabu
Otisak se uzima kad je materijal savitljiv bez
pucanja pri istezanju.
GC Treclean
Sredstvo za ËišÊenje žlica
Prašak za ËišÊenje i odstranjivanje
ostataka alginata u žlicama.
S v o j s t va
Pa k i r a n j e
i prednosti
• Niska temperatura omekšavanja od 53°C
• Neljepljiv
S v o j s t va
2 0 1 3 - 2 0 1 4
i prednosti
• Jednostavno miješanje s vodom
• Ostaci alginata mogu se lako odstraniti
pod tekuÊom vodom
62
Pa k i r a n j e
GC Treclean
001144
1.2 kg posuda
Dentalna protetika za doktore dentalne medicine
GC Unifast III
SamostvrdnjavajuÊi akrilat za
dugotrajne privremene radove
Pa k i r a n j e
GC Unifast III
003464
Revolucionarna SURF tehnologija
obrade polimera jamËi mješavinu
bez mjehuriÊa zraka i jednoliËne boje.
Rukovanje, fiziËka svojstva i estetika
dosegli su razine iznad oËekivanja
za akrilate u obliku praška i tekuÊine.
2 0 1 3 - 2 0 1 4
Intro Pack - poËetno pakiranje, 2-1 pakiranje,
A2-A3 (35 g praška A2-A3, 42 ml tekuÊine i
pribor)
Nadopuna
Prašak za nadopunu 35 g
A1, A2, A3, A3.5, B2, E3, Incizalna boja, prozirna boja,
br. 3 roza boja, br. 8 roza prošarana boja
Prašak za nadopunu 100 g:
A1, A2, A3, A3.5, B2, E3, Incizalna boja, prozirna boja,
br. 3 roza boja, br. 8 roza prošarana boja
Prašak za nadopunu 300 g:
A2, A3, Incizalna boja, br. 8 roza prošarana boja
003489
TekuÊina 40 g (42 ml)
003490
TekuÊina 100 g (104 ml)
003491
TekuÊina 250 g (260 ml)
GC Unifast III pribor
S v o j s t va
i prednosti
• Za jednobojne privremene radove ili
višeslojne estetske dugoroËne privremene
radove
• Izvrsno rukovanje kod tehnike nanošenja
kistom i miješanja
• Optimalna tiksotropna svojstva
i kontrolirano teËenje
• Širok izbor dentinskih, caklinskih
i incizalnih boja
• Optimalna translucencija koja odgovara
prirodnom zubu
• Jednostavno postizanje estetske sjajne
površine pomoÊu G-Coat PLUS
002654
PlastiËna kutija
002687
Kist br. 10
002688
Jednokratna posuda za doziranje (50) br. 2
Indik acije
•
•
•
•
•
•
•
Privremene krunice i mostovi
Inleji
Reprodukcija gingive
Mostovi na implantatima
Zatvaranje rupa implantatskog vijka
Popravak proteza
Proteze s priËvrscima
GC Unifast TRAD
SamostvrdnjavajuÊi akrilat
Univerzalni akrilat za privremene inleje,
onleje, krunice i mostove te popravak
(djelomiËnih) proteza.
S v o j s t va
Pa k i r a n j e
i prednosti
• Za laboratorijske tehnike i tehniku
nanošenja kistom
• Brzo stvrdnjavanje
• Visoka dimenzijska postojanost
• Pogodan za dugoroËne privremene
radove
GC Unifast TRAD P/T
63
339104
Boja bjelokosti, 100 g praška
339103
Roza X boja, 100 g praška
339105
Roza prošarana boja, N° 8, 100 g praška
339114
Boja bjelokosti, 250 g praška
339113
Roza X boja, 250 g praška
339115
Roza prošarana boja, N° 8, 250 g praška
339124
Boja bjelokosti, 1 kg praška
339123
Roza X boja, 1 kg praška
339125
Roza prošarana boja, N° 8, 1 kg praška
339291
104 ml tekuÊine
339292
260 ml tekuÊine
Dentalna protetika za doktore dentalne medicine
GC Unifast LC
2 0 1 3 - 2 0 1 4
SvjetlosnopolimerizirajuÊi akrilat
SvjetlosnopolimerizirajuÊi akrilat,
posebno namijenjen za privremene
inleje, onleje, krunice, estetske ljuske
i mostove.
S v o j s t va
Pa k i r a n j e
i prednosti
• Jednostavna primjena
• Pogodan za složene sluËajeve
• PoËetno samostvrdnjavanje do gumaste
konzistencije za lako vaenje iz usta
• Završna polimerizacija svjetlom
s kontroliranim stvrdnjavanjem
• Izvrsna ËvrstoÊa i dimenzijska
postojanost
GC Revotek LC
GC Unifast LC P/T
338006
Intro Pack - poËetno pakiranje, 6-2 pakiranje
6 x 30 g praška; 2 x 14.3 ml tekuÊine)
Nadopuna: 50 g praška
000363
A2
000365
B2
000364
A3
000366
B3
000362
Translucentna boja
000368
2 x 14.3 ml tekuÊine
000367
C2
Jednokomponentni materijal
za privremene krunice i mostove
Jednokomponentna svjetlosnopolimerizirajuÊa kompozitna smola u obliku
štapiÊa za privremene radove.
S v o j s t va
i prednosti
• Nije potrebno miješanje ili predotisci
• Za 60 inleja prosjeËne veliËine
ili 30 krunica prosjeËne veliËine
• SvjetlosnopolimerizirajuÊi kompozitni
materijal bez egzotermiËke topline,
mirisa i kemijskih iritacija
• »vrstoÊa i postojanost, visoka otpornost
na trošenje
• Male kontrakcije za savršeno prianjanje
Upute
Pa k i r a n j e
za uporabu
Odrezati potrebnu koliËinu paste.
Anatomski oblikovati. Polimerizirati svjetlom
u ustima 10 sekundi. Izvaditi i polimerizirati
svjetlom svaku površinu 20 sekundi.
64
GC Revotek LC
001842
Intro Pack - poËetno pakiranje, boja B2
(1 Putty štapiÊ, 1 kutija za Ëuvanje otporna
na svjetlo, 1 GC špatula br. 2)
Dentalna protetika za doktore dentalne medicine
GC Fit Checker Advanced
Bijeli VPES silikon za provjeru
prianjanja radova i proteza
s metalnom osnovom
Vinil-polisiloksanski materijal za provjeru
mjesta pritiska i toËnosti prianjanja
indirektnih ispuna. ZahvaljujuÊi vrlo
tankoj konzistenciji i hidrofilnosti,
vrlo je jednostavan za uporabu i nudi
toËno utvrivanje prianjanja protetskih
radova.
S v o j s t va
uz minimalnu debljinu nanosa
• Visoka otpornost na trganje za lako
odstranjivanje nakon provjere prianjanja
• PoveÊana tvrdoÊa omoguÊuje glatko
i lako obrezivanje svrdlom
GC Fit Checker Advanced Blue
Plavi VPES silikon za provjeru
prianjanja i okluzijskih dodira
kod keramiËkih radova
GC Fit Checker Advanced Blue je jednostavan za nanošenje zahvaljujuÊi tankoj
viskoznosti i vrlo toËnom vremenu stvrdnjavanja. Dobra transparentnost i plava
boja omoguÊuju laku kontrolu i savršeni
kontrast s estetskim protetskim radovima,
kao što su keramiËke krunice i mostovi.
S v o j s t va
GC Fit Checker Advanced u tubi
004903
• Transparentna plava boja omoguÊuje
analizu okluzijskog stanja, Ëak i pod
debljinom od 100 µm
• Visoka otpornost na trganje za lako
odstranjivanje i poveÊana tvrdoÊa
za lako obrezivanje
GC Exabite II NDS
Materijal za registraciju zagriza
Adicijski silikonski materijal sa
svojstvima posebno prilagoenim
zahtjevima registracije zagriza.
Bijela boja, 1-1 pakiranje, (55 g (42 ml) baze,
50 g (42 ml) katalizatora, 3 g retardera,
podloga za miješanje)
GC Fit Checker Advanced u patroni
004904
Bijela boja, 2 x 62 g (48 ml) patrone, 3 nastavka
za miješanje IIS (roza), 3 nastavka za miješanje
IISS (žuti)
GC Fit Checker Advanced pribor
800006
Dozator patrone II
za uporabu
• Vrijeme rada: 1 min.
Minimalno vrijeme u ustima: 1 min
Pa k i r a n j e
GC Fit Checker Advanced Blue u patroni
004905
Plava, 2 x 56 g (48 ml) patrona, 3 nastavka za
miješanje IIS (rozi), 3 nastavka za miješanje
IISS (žuti)
GC Fit Checker Advanced pribor
800006
Upute
i prednosti
• Raspoloživ u patroni za samomiješanje
za optimalno nanošenje
• Dobro teËenje u kombinaciji
s tiksotropnošÊu
• Vrlo toËna reprodukcija svakog detalja
Pa k i r a n j e
Upute
i prednosti
• Raspoloživ u patronama za ruËno
miješanje ili samomiješanje
• Lako nanošenje zahvaljujuÊi
tiksotropnoj konzistenciji
• Vrlo toËna reprodukcija svakog detalja
2 0 1 3 - 2 0 1 4
Dozator patrone II
za uporabu
• Vrijeme rada: 1 min.
Minimalno vrijeme u ustima: 1 min
Pa k i r a n j e
GC Exabite II NDS
890014
Pakiranje od 2 patrone, 48 ml svaka
i 6 nastavaka za miješanje veliËine L
132488
Pakiranje od 8 patrona, 48 ml svaka
i 24 nastavaka za miješanje veliËine L
GC Exabite II NDS pribor
800006
S v o j s t va
Upute
i prednosti
• Miješanje i nanošenje direktno iz patrone
• Tiksotropna svojstva s idealnom
ravnotežom izmeu postojanosti i teËenja
• Visoka stabilnost za sigurni prijenos
modela u artikulator
• Lako obrezivanje i rezanje
65
Dozator patrone II
za uporabu
Brzo stvrdnjavanje: vrijeme rada do
45 sekundi, vrijeme stvrdnjavanja samo
5 sekundi.
Dentalna protetika za doktore dentalne medicine
GC Tissue Conditioner
2 0 1 3 - 2 0 1 4
Meki akrilatni materijal za
kondicioniranje tkiva i podlaganje
GC Tissue Conditioner je istinski
moderni meki akrilatni materijal za
podlaganje nove generacije, koji je
patentirao GC. GC Tissue Conditioner
je izvrstan izbor kada je potrebna
alternativa koja duže vrijeme zadržava
mekoÊu i ËistoÊu. GC Tissue Conditioner
koristi se za kondicioniranje tkiva, meko
podlaganje i funkcijske otiske.
S v o j s t va
Pa k i r a n j e
i prednosti
• Savršena konzistencija i teËenje Ëine
ga jednostavnim za nanošenje
• Vrijeme postavljanja u ustima samo
5 minuta
• Jedinstvena patentirana formula i
posebni premaz za zaštitu od ošteÊenja
i neugodnih mirisa s vremenom
• Izvrsna glatkoÊa površine za istaknutu
sposobnost cijeljenja i higijene
• Dugotrajna mekoÊa, moguÊnost
prilagodbe oblika sukladno promjeni
sluznice s vremenom
• Jednostavno dodavanje novih materijala
Indik acije
•
•
•
•
•
Kondicioniranje tkiva
Meko podlaganje
Funkcijski otisci
Imedijatne proteze
Tehnika direktnog optereÊenja
implantata
GC Reline
GC Tissue Conditioner
002894
Intro Pack - poËetno pakiranje, 1-1 pakiranje roza prošarana boja
002895
Intro Pack - poËetno pakiranje, 1-1 pakiranje bijela boja
Nadopuna
002897
Roza prošarana boja, 90 g praška
002896
Bijela boja, 90 g praška
002892
Nadopuna, tekuÊina 101 ml
002893
Premaz, 15 ml
Tvrdi materijal za podlaganje
direktno u ustima
Akrilat bez metil-metakrilata za trajno
podlaganje potpunih i djelomiËnih
proteza direktno u ustima.
S v o j s t va
i prednosti
• Uporaba u ustima za jednostavnu
i direktnu primjenu
• Ne sadrži metil-metakrilat, pa ne
uzrokuje kemijske iritacije oralnog tkiva
• Minimalno stvaranje topline i ugodan
miris
• Završna obrada samo 5 minuta i 30
sekundi od poËetka miješanja
Napomena
Pa k i r a n j e
Kod potkopanih podruËja proteza se može
skinuti. Kad materijal postigne gumastu
konzistenciju, višak materijala obrezati
te protezu ponovno postaviti u usta za
završno stvrdnjavanje.
66
GC Reline
346000
Intro Pack, standardno pakiranje prašak/
tekuÊina (80 g praška, 50 ml tekuÊine,
12 g (12 ml) bonda i pribor)
Nadopuna
346002
80 g praška
346191
50 ml tekuÊine
346099
Bond, 12 g (12 ml)
Dentalna protetika za doktore dentalne medicine
GC Reline Extra Soft
Vrlo meki silikonski materijal
za podlaganje
Materijal za toniziranje tkiva na bazi
adicijskog silikona za rješavanje
problema mjesta pojaËanog pritiska koji
se Ëesto javljaju u bezubih pacijenata.
2 0 1 3 - 2 0 1 4
Pa k i r a n j e
GC Reline Extra Soft
004841
Intro package - poËetno pakiranje, 56 g
(48 ml) patrona, 6 nastavaka za miješanje II
veliËina L (plavi), primer R 12 g (13 ml),
kotaËiÊ za poliranje, modifikator A i B 10 g
(9 ml) svaki i pribor
Nadopuna
004844
Patrona od 56 g (48 ml)
000602
Primer R, 12 g (13 ml) tekuÊine
000603
Modifikator, 1-1 pakiranje, A+B 10 g (9 ml)
svaki, podloga za miješanje i spužva
GC Reline Extra Soft pribor
800006
S v o j s t va
Dozator patrone II
i prednosti
• Dugotrajna elastiËnost, dimenzijska
postojanost
• Dobro teËenje pod pritiskom
• U obliku patrona za jednostavnu,
direktnu primjenu
• Bez zagrijavanja, bez mirisa
GC Reline Soft
Meki silikonski materijal
za podlaganje
Adicijski silikon za dugotrajno podlaganje
proteza, osobito kod manjka potpornog
koštanog tkiva.
Pa k i r a n j e
GC Reline Soft
004840
Intro package - poËetno pakiranje, 62 g
(48 ml) patrona, 6 nastavaka za miješanje II
veliËina L (plavi), primer R 12 g (13 ml),
kotaËiÊ za poliranje, modifikator A i B 10 g
(9 ml) svaki i pribor
Nadopuna
004843
Patrona od 62 g (48 ml)
000602
Primer R, 12 g (13 ml) tekuÊine
000603
Modifikator, 1-1 pakiranje, A+B 10 g (9 ml)
svaki, podloga za miješanje i spužva
GC Reline Soft pribor
800006
S v o j s t va
Dozator patrone II
i prednosti
• Sustav nanošenja u patronama nudi
jednostavnu, direktnu primjenu
• Izvrsno ublažava pritisak i zadržava
elastiËnost tijekom vremena
• Zbog silikona nema zagrijavanja niti mirisa
• Dobro teËenje pod pritiskom
GC Coe-Pak (Automix)
Parodontalni zavoj
Dvokomponentni materijal za zaštitu
rana, pokrivanje šavova ili stabilizaciju
klimavih zubi.
S v o j s t va
•
•
•
•
Pa k i r a n j e
i prednosti
U obliku patrone ili ruËnog miješanja
Lako oblikovanje
ElastiËna konzistencija
Ugodan za pacijenta
• Pomaže u procesu cijeljenja
• Ne sadrži eugenol, pa je kompatibilan
s akrilatima
• Ne lijepi se za rukavice
GC Coe-Pak Automix NDS
135003
2 patrone, 50 ml svaka i 12 nastavaka za miješanje
GC Coe-Pack Automix NDS pribor
800006
Dozator patrone II
GC Coe-Pak (90 g baze i 90 g katalizatora)
67
135801
Regular Set (normalno stvrdnjavanje)
135301
Hard i Fast Set (tvrdo i brzo stvrdnjavanje)
Dent alna protetik a z a d ent alne tehniË are
Odgovaraju∆i proizvodi za protetske radove...
Prvi korak kod veÊine protetskih radova je
izrada visokokvalitetnog radnog modela. GC
s ponosom nudi jednu od najpopularnijih
sadri tipa 4 u Europi, GC Fujirock EP. Ova
sadra tipa 4 vrhunske kvalitete idealna je za
sve vrste protetskih radova, uz visoku preciznost, izvrsnu rubnu ËvrstoÊu i postojanost pod
visokim pritiskom. Isti visoki standard kvalitete primjenjuje se i kod sadre GC Fujirock
EP OptiXscan za sve moderne sustave skeniranja, a za baze s minimalnom ekspanzijom
nudimo GC Fujirock EP OptiFlow visokog
teËenja. Modeliranje je Ëesto sljedeÊi korak
za koji je proizvod izbora GC Pattern Resin.
GC Pattern Resin je poznati akrilat za izradu
svih vrsta priËvrstaka, fiksacija, implantata
nosaËa ili akrilatnih modela za tehniku
galvanizacije.
GC je poznat po struËnosti u proizvodnji
materijala za ulaganje na bazi fosfata za
krunice i mostove. S novim GC Fujivest
Platinum II i GC Fujivest Premium, GC je
postavio novi standard u lijevanju krunica i
mostova. GC Fujivest Platinum II namijenjen
je za plemenite, poluplemenite i legure na
bazi paladija. S druge strane, GC Fujivest
Premium je materijal izbora za postizanje
najviše preciznosti s neplemenitim legurama.
GC nadalje nudi poznati materijal GC Fujivest
Super za precizne odljeve iz plemenitih, poluplemenitih i legura na bazi paladija, s posebnom pozornošÊu prema složenom lijevanju
za implantate. GC Fujivest II raspoloživ je za
precizno lijevanje krunica i mostova iz svih
dentalnih legura, ukljuËujuÊi Nr-Cr i Co-Cr, a
GC Stellavest specijalno je razvijen za ispunjavanje svakodnevnih zahtjeva prema materijalu za ulaganje i njegovoj podobnosti za
korištenje s neplemenitim dentalnim legurama.
GC takoer nudi niz posebnih materijala za
ulaganje bez metala. GC MultiPressVest je
posebno prilagoen višestrukim tehnikama
prešane keramike u okviru GC Initial PC
sustava za prešanje i GC Initial IQ sustava.
GC Cosmotech VEST je vatrostalni materijal
na bazi fosfata za modele za potpune keramiËke radove, kao što su estetske ljuske, inleji
ili onleji. GC G-Cera ORBIT VEST nudi kontroliranu ekspanziju, što ga Ëini pogodnim za
direktno slojevanje keramiËkih materijala ne
samo za izradu inleja, onleja i estetskih ljuski,
veÊ i za krunice.
GC Initial keramiËki sustav nudi nove perspektive za sve keramiËke indikacije. Ako
koristite GC Initial MC u standardnom rasponu temperature, GC Initial LF u tehnici niske
temperature fuzije ili Ëak koristite GC Initial
Ti za titanske indikacije, ne možete pogriješiti!
Prednosti Initiala obuhvaÊaju jednostavno
rukovanje, sustavne i direktne komponente i
materijale poboljšane optimiranom obradom
- sve što stvara postojano dobru estetiku i
optimalnu troškovnu uËinkovitost. Za postizanje optimalnog rezultata GC dodatno nudi
keramiËki bond za strukture s titanskom
osnovom. Za bolju kompatibilnost sa što više
legura, GC bond koristi se kao amortizer
izmeu legure i keramike te sprjeËava gubi-
68
tak metalnih oksida i neutralizira razlike u
koeficijentima toplinske ekspanzije.
GC Initial keramiËki sustav takoer otvara
nove perspektive za potpune keramiËke radove. Ako radite s klasiËnim aluminij oksidom
ili slijedite novi trend cirkonij-oksidne keramike, Initial uvijek nudi optimalna, pouzdana
i vrlo ekonomiËna rješenja. S keramikama
GC Initial Zr-FS i Initial Al postavljamo nove
standarde za buduÊnost potpunih keramiËkih
radova.
Ako tražite naËin kako postiÊi uvijek istu
kvalitetu i ponovljivost estetskih rezultata, s
ponosom vam predstavljamo GC Initial IQ
sustave za metal i cirkonij-oksidnu keramiku.
Ako odaberete sustav slojevanja ili prešanja,
moÊi Êete uvijek reproducirati iste estetske
rezultate uz manju potrošnju materijala. Tajna
je u pastama GC Initial IQ Lustre Pastes NF,
trodimenzionalnim keramiËkim bojama koje
radovima pružaju živost i prirodni sjaj.
SvjetlosnopolimerizirajuÊi
materijal
GC
GRADIA je naš dobro poznati visoko uËinkoviti mikrohibridni kompozitni sustav nenadmašene trajnosti, prirodne opalescencije i
izvrsne prirodne estetike. Zajedno s GC
GRADIA bojama za gingivu može se postiÊi
prirodni izgled boja zubi i gingive.
Za postizanje optimalnog spajanja izmeu
razliËitih dentalnih materijala nudimo 3 vrste
primera. GC Metal Primer II je adheziv
izbora za spajanje dentalnih akrilata i kompozita s razliËitim legurama. GC Composite
Primer obnavlja inhibicijski sloj za sigurno
spajanje izmeu kompozita i kompozita te se
jednostavno nanosi kistom. Za sigurno spajanje laboratorijskih kompozitnih smola, kompozita i akrilata za keramiËke površine, preporuËamo GC Ceramic Primer. Ta se tri primera mogu koristiti za popravke popucalih
radova u ustima ili za bolju adheziju akrilatnih
adhezivnih cemenata.
Dent alna protetik a z a d ent alne tehniË are
2 0 1 3 - 2 0 1 4
SADRŽAJ
Dentalna protetika za dentalne tehni»are
Izrada modela
Modeliranje
Uzimanje otiska
GC Fujirock EP
70
Sadra tipa 4
GC Fujirock OptiFlow
71
GC Fujirock OptiXscan
71
Akrilat
GC Pattern Resin LS
72
Vosak
GC Inlay Wax SOFT, MEDIUM & HARD
72
Individualne žlice
GC Ostron
72
Sustavni pristup
73
GC Fujivest Platinum II
74
GC Fujivest Premium
75
GC Fujivest Super
76
Za legure
Ulaganje
Pribor
Za keramiku
Keramika
Spoj za keramiku
Keramika
Krunice i mostovi
3D boje za keramiku
Jednoosnovna keramika
GC Fujivest II
76
GC Stellavest
77
GC Vest-G
77
GC Casting Ring LINER
77
GC MultiPressVest
78
GC Cosmotech VEST
78
GC G-Cera ORBIT VEST
78
Uvod
79
GC Initial MC
80
GC Initial MC Classic Line
81
GC Initial Ti & LF
82
GC Initial Ti Bonder
83
GC Initial INmetalbond
83
GC Initial Connector Paste
83
GC Initial AL & ZR
84
GC Initial PC & LF
85
GC Initial Gum & Bleach
86
GC Initial IQ Lustre Pastes NF
87
GC Initial IQ Layering over Metal & Zircon
88
GC Initial IQ Press over Metal & Zircon
89
Kompozit
GC GRADIA
90
Kompozitne boje za gingivu
GC GRADIA gum shades
91
Premaz
GC Optiglaze
91
Vlakna za pojaËanje
GC Stick & StickNET
92
Primer za metal - kompozit
GC Metal Primer II
93
Primer za kompozit - kompozit
GC Composite Primer
93
Primer za kompozit - keramika
GC Ceramic Primer
93
GC Labolight LV-III
94
GC STEPLIGHT SL-I
94
Oprema za stvrdnjavanje kompozita
69
Dent alna protetik a z a d ent alne tehniË are
2 0 1 3 - 2 0 1 4
GC Fujirock® EP
Dentalna sadra tipa 4
Jedna od najpopularnijih dentalnih sadri u svijetu, GC Fujirock EP, raspoloživa je u 4 boje kako bi se zadovoljili svi zahtjevi za radni
model vezani uz estetiku i visoku kvalitetu protetskih radova. Vrhunska kvaliteta dentalne sadre tipa 4 idealna je za sve vrste
protetskih radova, uz visoku preciznost, izvrsnu tvrdoÊu rubova i visoku postojanost pod pritiskom.
S v o j s t va
•
•
•
•
•
Pa k i r a n j e
i prednosti
Izvrsna fiziËka svojstva
Kratko vrijeme miješanja (oko 1 minute)
Produženo vrijeme rada (više od 8 minuta)
Kratko vrijeme stvrdnjavanja (samo 12 minuta)
Može se skinuti s postolja nakon samo 30
minuta
• Visoko teËna tiksotropna svojstva
omoguÊuju toËnu reprodukciju detalja
• Niska ekspanzija (manje od 0,08%)
• Postojanost od poËetka za savršeno
prianjanje rada
70
GC Fujirock EP
890222
Zlatno smea boja, 5 kg
890223
Pastelno žuta boja, 5 kg
890224
Biserno bijela boja, 5 kg
890225
Topazno bež boja, 5 kg
890226
Zlatno smea boja, 12 kg
890227
Pastelno žuta boja, 12 kg
Dent alna protetik a z a d ent alne tehniË are
GC Fujirock® OptiFlow
2 0 1 3 - 2 0 1 4
TekuÊa sadra tipa 4 za izradu
baza za zubne lukove
Tip 4 dentalne sadre visoke teËnosti
za izradu baza za zubne lukove iz
GC Fujirock EP sadre. Tri boje - terakota
crvena, pepermint zelena i safirno plava
- zadovoljavaju zahtjeve za individualiziranu
i estetsku izradu radnih modela.
Optimalna kombinacija postiže se
zajedno s tri boje sadre GC Fujirock EP.
S v o j s t va
i prednosti
• TeËenje poput vode za izradu baza za
zubne lukove bez mjehuriÊa zraka
• Stabilna i niska ekspanzija za savršenu
usklaenost sa sadrama GC Fujirock EP
i GC Fujirock EP OptiXscan
Upute
Pa k i r a n j e
za uporabu
Visoko tekuÊa konzistencija postiže se sa
samo 20 ml vode. Boje - terakota crvena,
pepermint zelena, safirno plava.
GC Fujirock® OptiXscan
GC Fujirock Optiflow (12 kg)
900478
Terakota crvena boja
900480
Pepermint zelena boja
900481
Safirno plava boja
Sadra tipa 4 za modele
za skeniranje
BuduÊi da CAD/CAM tehnologije i
tehnologije implantata postaju svakim
danom sve važnije, GC je razvio
posebnu sadru tipa 4. ZahvaljujuÊi
posebno prilagoenom sastavu praška,
sadra GC Fujirock EP OptiXscan
kompatibilna je sa svim postojeÊim
ureajima za skeniranje.
S v o j s t va
i prednosti
• Kompatibilna s postojeÊim ureajima za
skeniranje (laserskim, optiËkim)
• Prilagodljivo vrijeme rada i kratko vrijeme
stvrdnjavanja za brzu obradu
• Promjenljiv omjer miješanja bez utjecaja
na fiziËka svojstva
• Niska ekspanzija za najvišu preciznost
• Fina glatka površina
• Visoka otpornost na abraziju
Upute
Pa k i r a n j e
za uporabu
• 20 ml za kratko vrijeme stvrdnjavanja
(modeli gotovi za samo 20 minuta).
21 ml za lijevanje više modela
• Boja - Inka smea
71
GC Fujirock OptiXscan
900482
Inka smea boja, 5 kg
Dent alna protetik a z a d ent alne tehniË are
GC Pattern Resin LS
Minimalno kontrahirajuÊi akrilat
za modeliranje
Pouzdani akrilat za modeliranje za
izradu svih vrsta priËvrstaka, fiksacija
priËvrstaka, implantata nosaËa ili
akrilatnih modela za tehniku
galvanizacije.
S v o j s t va
i prednosti
• Minimalno kontrahiranje i lako obrezivanje
za savršenu adaptaciju i reprodukciju
• Visoka tvrdoÊa i ËvrstoÊa
• Visoka stabilnost i kod tankih slojeva
• Sagorijevanje bez ostataka omoguÊuje
vrlo Ëiste površine odljeva
Upute
2 0 1 3 - 2 0 1 4
Pa k i r a n j e
GC Pattern Resin LS
335201
1-1 pakiranje (100 g praška, 105 ml tekuÊine,
2 posude za miješanje, 1 kist br. 4 i 1 pipeta)
335202
100 g praška
335204
1 kg praška
335203
105 ml tekuÊine
335205
262 ml tekuÊine
001416
Kistovi br. 4, 10 komada
za uporabu
GC Pattern Resin LS je posebno izraen
za tehniku nanošenja kistom.
GC Inlay Wax SOFT, MEDIUM & HARD
Pa k i r a n j e
Dentalni vosak
GC Inlay Wax
Vosak za modeliranje za sve vrste
radova s izvrsnom plastiËnošÊu i
minimalnim deformacijama tijekom
odstranjivanja s modela.
SOFT
001157
60 štapiÊa (ljubiËasta boja)
001159
60 štapiÊa (siva boja)
001154
posuda od 40 g (ljubiËasta boja)
001156
posuda od 40 g (siva boja)
MEDIUM
S v o j s t va
i prednosti
• Izvrsna plastiËnost
• Visoka sposobnost modeliranja,
nisko kontrahiranje
• Sagorijevanje bez ostataka
• Glatki odljevi
GC Ostron
SamostvrdnjavajuÊi akrilat
za individualne žlice
Akrilat za izradu individualnih žlica,
proteznih baza i registraciju zagriza.
S v o j s t va
i prednosti
• Štedi vrijeme
• Izvrsna prilagodljivost, bez lijepljenja
• Dugo vrijeme rada
• Glatka i sjajna površina i visoka
dimenzijska postojanost
• Lako obrezivanje
72
001086
60 štapiÊa (siva boja)
001084
60 štapiÊa (zelena boja)
001083
posuda od 40 g (siva boja)
001081
posuda od 40 g (zelena boja)
HARD
001162
posuda od 40 g (siva boja)
001160
posuda od 40 g (zelena boja)
Pa k i r a n j e
GC Ostron P/T
000615
Plava-transparentna boja, 1 kg praška
000605
Prozirna boja (roza-transparentna), 1 kg praška
000354
250 ml tekuÊine
Dent alna protetik a z a d ent alne tehniË are
2 0 1 3 - 2 0 1 4
GC Fujivest Platinum II & Premium - sustavni pristup
Materijali za ulaganje za krunice i mostove
Implantati
Mostovi
Neplemenite dentalne
legure za krunice i
mostove
Implantati
Mostovi
Krunice
Inleji
Plemenite i poluplemenite dentalne legure
i legure na bazi paladija za krunice i mostove
Krunice
Krunice
Mostovi
Implantati
GC Fujivest Premium
Visoko indicirano
Indicirano
Nije indicirano
GC Fujivest Platinum II
1.2%
Individualno i zajedniËko pozicioniranje linije
materijala za ulaganje GC Fujivest Platinum
II i Premium. Tablica jasno pokazuje pozicioniranje svakog materijala za ulaganje prema
vrsti dentalne legure i protetskog rada.
Ukupni linearni raspon ekspanzije
3.6%
S ovim materijalima za ulaganje, GC EUROPE još jednom potvruje kompetenciju u proizvodnji
materijala za ulaganje na bazi fosfata za krunice i mostove. Fujivest Platinum II i Premium
prilagoeni su modernim europskim zahtjevima za lijevanje krunica i mostova.
GC FUJIVEST PLATINUM II
Savršena moguÊnost kontrole i visoka preciznost prianjanja - to su najvažniji zahtjevi za
moderne materijale za ulaganje za visoko precizno lijevanje. S materijalom GC Fujivest
Platinum II, GC Europe postavio je nove temelje za sve plemenite i poluplemenite legure i
legure na bazi paladija u tehnici izrade krunica i mostova. Izvrsna svojstva ovog preciznog
materijala za ulaganje za krunice i mostove bez ugljika ukljuËuju dobra radna svojstva i
savršenu kontrolu ekspanzije - za postupke brzog i postupnog zagrijavanja.
GC FUJIVEST PREMIUM
Kontrolirana ekspanzija za najvišu preciznost, posebno kod neplemenitih metalnih legura.
Kod brzog ili konvencionalnog zagrijavanja, sa ili bez kivete, novi GC Fujivest Premium
zadovoljava sva oËekivanja modernog višenamjenskog materijala za ulaganje. Ovaj materijal
za krunice i mostove bez ugljika na bazi fosfata ima široke indikacije, no pruža stalno precizne
rezultate lijevanja. Stoga je GC Fujivest Premium idealno namijenjen svim protetskim
radovima i legurama, posebno za nikal-krom i kobalt-krom legure. ZahvaljujuÊi svojoj teksturi
fino zrnËastog praha, zubni tehniËari mogu odabrati izmeu brze i programski kontrolirane
metode zagrijavanja - s pouzdanom kontrolom ekspanzije.
73
Dent alna protetik a z a d ent alne tehniË are
2 0 1 3 - 2 0 1 4
GC Fujivest® Platinum II
Materijal za ulaganje bez ugljika na bazi fosfata
Precizna rješenja za najviše zahtjeve: novi GC Fujivest Platinum II. Materijal za ulaganje posebno namijenjen plemenitim i
poluplemenitim legurama. S dugim radnim vremenom i poboljšanim teËenjem, ulaganje je kod složenih sluËajeva postalo lakše
nego ikad prije. Uz poveÊani raspon ekspanzije, ovaj vrhunski materijal je postao još raznovrsniji. Izuzetno glatka površina materijala
GC Fujivest Platinum II omoguÊit Êe uvijek visoko precizne odljeve. Ovaj materijal za ulaganje vrhunske kvalitete može se koristiti
za postupke brzog i postupnog zagrijavanja.
S v o j s t va
i prednosti
• Posebno razvijen za visoko precizne
odljeve iz plemenitih, poluplemenitih
i legura na bazi paladija
• Brzo ili postupno zagrijavanje
• OmoguÊuje savršeno prianjanje,
Ëak i kod suprastruktura implantata
i mostova velikog raspona
• Lako rukovanje, uz poveÊani raspon
ekspanzije
• Duže vrijeme rada, bolje teËenje
• Lako vaenje iz kivete, uz smanjeni rizik
ošteÊenja odljeva
• Glatke površine - isticanje svakog finog
detalja
Upute
Pa k i r a n j e
za uporabu
Precizni materijal za ulaganje za postupke
brzog i konvencionalnog postupnog
zagrijavanja. Za plemenite, poluplemenite
i legure na bazi paladija.
74
GC Fujivest Platinum II
900671
6 kg praška (100 x 60 g vreÊica)
900673
6 kg praška (40 x 150 g vreÊica)
900672
6 kg praška (67 x 90 g vreÊica)
900676
900 ml tekuÊine
Dent alna protetik a z a d ent alne tehniË are
2 0 1 3 - 2 0 1 4
GC Fujivest® Premium
Materijal za ulaganje bez ugljika na bazi fosfata
ToËna rješenja za fleksibilne potrebe: GC Fujivest Premium. Materijal za ulaganje za krunice i mostove, pogodan za sve vrste dentalnih
legura te posebno namijenjen za neplemenite legure. Kod brzog ili konvencionalnog zagrijavanja, sa ili bez kivete, pouzdana kontrola
ekspanzije materijala GC Fujivest Premium omoguÊuje stalno precizne rezultate lijevanja.
S v o j s t va
i prednosti
• Nudi širok raspon ekspanzije do 3.5% suprastrukture implantata iz neplemenitih
legura su sad sigurne i jasne
• OmoguÊuje tehnike lijevanja bez kivete
u postupku brzog i sporog zagrijavanja
• Visoka toËnost prianjanja zbog tekuÊe
otopine za optimalnu kontrolu ekspanzije
• Visoko teËenje i glatka konzistencija
• »vrsti materijal za ulaganje no lako
dekivetiranje
Upute
Pa k i r a n j e
za uporabu
Koristi se za postupke brzog i postupnog
zagrijavanja. Pogodan je za sve dentalne
legure te posebno namijenjen za
neplemenite legure.
75
GC Fujivest Premium
890182
6 kg praška (100 x 60 g vreÊica)
890183
6 kg praška (40 x 150 g vreÊica)
890184
6 kg praška (67 x 90 g vreÊica)
890186
900 ml tekuÊine
Dent alna protetik a z a d ent alne tehniË are
GC Fujivest® Super
2 0 1 3 - 2 0 1 4
Materijal za ulaganje bez ugljika
na bazi fosfata
Materijal za ulaganje bez ugljika na bazi
fosfata za precizno lijevanje plemenitih,
poluplemenitih i legura na bazi paladija,
posebno namijenjen za složena lijevanja
kod implantata. GC Fujivest Super može
se koristiti u postupcima brzog i sporog
zagrijavanja.
S v o j s t va
i prednosti
• Metoda brzog zagrijavanja
• Ukupna ekspanzija do 2.34 % - raspoloživa
posebna tekuÊina visoke ekspanzije
• Kremasta konzistencija uz dobru teËnost
i dobra sposobnost ovlaživanja za izvrsnu
reprodukciju detalja
• Kontrolirano stvrdnjavanje i toplinska
ekspanzija omoguÊuju visoko precizno
prianjanje
• Lako dekivetiranje
• ToËno oblikovanje za toËnu reprodukciju
površine i precizno lijevanje
Upute
Pa k i r a n j e
za uporabu
Visoka toËnost za plemenite i poluplemenite
legure, Ëak i kod radova velikog raspona.
Za tehnike izrade implantata zatražiti
posebne upute za uporabu.
GC Fujivest® II
GC Fujivest Super
800023
6 kg praška (100 x 60 g vreÊica)
800024
6 kg praška (40 x 150 g vreÊica)
800026
6 kg praška (67 x 90 g vreÊica)
800025
900 ml tekuÊine
800029
High Expansion (visoka ekspanzija),
900 ml tekuÊine
Materijal za ulaganje bez ugljika
na bazi fosfata
Materijal za ulaganje bez ugljika na bazi
fosfata za precizno lijevanje krunica
i mostova iz svih dentalnih legura
ukljuËujuÊi Ni-Cr i Co-Cr legure.
S v o j s t va
i prednosti
• Ne sadrži ugljik
• MoguÊa tehnika lijevanja bez kivete
kod brzog i sporog zagrijavanja
• Visoka teËnost i visoka sposobnost
ovlaživanja
• Glatka površina
• Kontrolirano stvrdnjavanje i toplinska
ekspanzija
• Posebna tekuÊina niske ekspanzije
Upute
Pa k i r a n j e
za uporabu
Za uporabu kod metoda brzog i sporog
zagrijavanja. Savršeno lijevanje neplemenitih
legura.
76
GC Fujivest II
800016
6 kg praška (100 x 60 g vreÊica)
800019
6 kg praška (67 x 90 g vreÊica)
800017
6 kg praška (40 x 150 g vreÊica)
900665
8 kg praška (4 x 2 kg)
800018
900 ml tekuÊine
800078
Low Expansion (niska ekspanzija),
900 ml tekuÊine
Dent alna protetik a z a d ent alne tehniË are
GC Stellavest®
Materijal za ulaganje bez ugljika
na bazi fosfata
Posebno izraen za svakodnevne
zahtjeve materijala za ulaganje i
pogodan za uporabu s neplemenitim
dentalnim legurama.
S v o j s t va
•
•
•
•
Za tehnike sa ili bez kivete
Visoka preciznost uz glatke površine
Visoka ËvrstoÊa, no lako dekivetiranje
EkonomiËnost
GC Vest®-G
Materijal za ulaganje na bazi
fosfata koji sadrži ugljik
Univerzalni materijal za ulaganje
koji sadrži ugljik za krunice i mostove,
pogodan za sve legure osim legura
na bazi paladija.
S v o j s t va
•
•
•
•
GC Stellavest
900667
6 kg praška (150 x 40 g)
900666
8 kg praška (4 x 2 kg)
800043
900 ml tekuÊine
za uporabu
Za uporabu kod metoda brzog i sporog
zagrijavanja. Posebno namijenjen za tehniku
lijevanja bez kivete s brzim zagrijavanjem.
Pa k i r a n j e
GC Vest-G
800030
6 kg praška (100 x 60 g vreÊica)
800032
6 kg praška (40 x 150 g vreÊica)
800031
900 ml tekuÊine
i prednosti
Sadrži ugljik
Za postupno zagrijavanje
Ukupna ekspanzija do 3.26%
Visoko teËenje za vrlo glatke zlatne
odljeve
• Posebno pogodan za lijevanje
teleskopskih i kombiniranih radova
• Lako dekivetiranje
• Smanjuje lemljenje kod protetskih radova
velikog raspona
Casting Ring Liner
Obloga za lijevanje legura
Obloga s keramiËkim vlaknima
bez azbesta za potpunu ekspanziju
materijala za ulaganje.
S v o j s t va
Pa k i r a n j e
Upute
i prednosti
• Ne sadrži ugljik
• Metoda brzog zagrijavanja
• Veliki raspon ekspanzije (do 3 %) za sve
legure ukljuËujuÊi Co-Cr legure
2 0 1 3 - 2 0 1 4
Casting Ring Liner
900617
Upute
i prednosti
• Posebni sastav keramiËkih vlakana bez
azbesta
• Biorazgradiva
Pa k i r a n j e
•
•
•
•
Ne gori na visokoj temperaturi
Debljina od 1 mm stvara savršenu izolaciju
Dobra prilagodba za kivetu
Precizno lijevanje, sprjeËava pucanje
77
20 m kolut
za uporabu
Posebno prilagoena za sustav postupnog
zagrijavanja.
Dent alna protetik a z a d ent alne tehniË are
GC MultiPressVest®
Materijal za ulaganje bez ugljika
na bazi fosfata za prešanu
keramiku
2 0 1 3 - 2 0 1 4
Pa k i r a n j e
GC MultiPressVest
800243
6 kg praška (60 x 100 g vreÊica)
800244
900 ml tekuÊine
Materijal za ulaganje posebno prilagoen
višestrukim tehnikama prešane keramike
u okviru GC Initial PC sustava prešane
keramike i GC Initial IQ sustava.
S v o j s t va
i prednosti
• Fino zrnati materijal za ulaganje na bazi
fosfata omoguÊuje glatko i precizno prešanje
• Kremasta konzistencija osigurava lako i
toËno ulaganje
• Uslijed visoke toplinske postojanosti
pogodan za brzo zagrijavanje kao i
konvencionalnu tehniku zagrijavanja
• Posebno razvijen za višestruke tehnike
prešane keramike poput:
Tehnike prešanja potpune keramike
pomoÊu materijala Initial PC: krunice, inleji
i ljuske
GC Cosmotech VEST
Vatrostalni materijal za modele
Vatrostalni materijal za modele na bazi
fosfata za potpune keramiËke radove
kao što su estetske ljuske, inleji ili onleji.
S v o j s t va
Pa k i r a n j e
GC Cosmotech VEST
001147
990 g praška (30 x 33 g vreÊica)
001150
200 ml tekuÊine
i prednosti
• Ekspanzija posebno prilagoena keramici
• Izvrsno prianjanje za sve keramiËke radove
• Glatka površina
• Izvrsna tvrdoÊa i rubna ËvrstoÊa
sprjeËavaju pucanje
• Visoka višestruka otpornost na peËenje
za precizne rezultate peËenja
• Lako dekivetiranje
GC G-Cera ORBIT VEST
Vatrostalni materijal za modele
Vatrostalni materijal na bazi fosfata za
modele za direktno nanošenje slojeva
keramiËkog materijala pri izradi inleja,
onleja, krunica i estetskih ljuski.
S v o j s t va
Prešanje keramike na metal pomoÊu
materijala GC Initial IQ - Press-over-Metal
Prešanje keramike na cirkonij-oksidnu
keramiku pomoÊu materijala GC Initial IQ
- Press-over-Zircon
i prednosti
• Kontrolirana ekspanzija miješanjem
2 praška
• Dobra sposobnost vlaženja
• Visoka postojanost
• Glatka površina i lako odstranjivanje
• MoguÊ postupak dodatnog zagrijavanja
• Pogodan za gotovo sve keramiËke
materijale uz precizne rezultate peËenja
78
Pa k i r a n j e
GC G-Cera ORBIT VEST
800035
Za krunice i estetske ljuske, 990 g praška
(30 x 33 vreÊica)
800036
Za inleje, 990 g praška (30 x 33 vreÊica)
800037
200 ml tekuÊine
Dent alna protetik a z a d ent alne tehniË are
2 0 1 3 - 2 0 1 4
GC Initial
Univerzalni keramiËki sustav za svaku indikaciju
Nakon 10 godina na tržištu, GC Initial paleta keramiËkih proizvoda može se vjerojatno nazvati najraznovrsnijim sustavom, prilagoenim
za sve vrste substruktura koje se danas koriste u modernim dentalnim laboratorijima. PomoÊu GC-jeve Initial keramike svaki dentalni
tehniËar može pružiti odgovor na svaki estetski izazov, bez obzira na vrstu osnove, postupak nadogradnje ili ekonomiËnost.
GC Initial MC za
osnove iz metalnih legura
Keramika za metalne legure s normalnim
koeficijentom toplinske ekspanzije bez
obzira sadrži li srebro, visoki ili smanjeni
udjel zlata ili paladij. Takoer je pogodna za
neplemenite legure i postupke galvanizacije.
Tehnikom sinteriranja izrauju se inleji, onleji
i ljuske na vatrostalnim modelima.
GC Initial Al za
osnove iz aluminij-oksida
Keramika sa svojstvima boje prilagoenima
uporabi na osnovama iz aluminij oksida,
omoguÊujuÊi savršenu i homogenu
nadogradnju završnog rada.
GC Initial IQ
Jednoosnovna nadogradnja ili prešana
keramika koja omoguÊuje koncentraciju
na funkciju i oblik. U završnoj fazi dodaje
se estetika pomoÊu pasti za sjaj s
trodimenzionalnim efektom, Lustre Pastes NF.
GC Initial LF za
tehnike niske fuzije
SintetiËka keramika za peËenje na niskoj
temperaturi na legurama s koeficijentom
toplinske ekspanzije kompatibilnim s
GC Initial MC keramikom. Za popravak radova
iz GC Initial MC keramike ili kao nadogradni
materijal na osnovi iz GC Initial PC keramike.
GC Initial TI za
titanske osnove
Keramika za izradu visokoestetskih i
biokompatibilnih radova. Za sigurno
spajanje s osnovom koristiti GC Initial
Titanium Bonder.
GC Initial Zr za osnove
iz cirkonij-oksidne keramike
Keramika za uporabu na osnovama iz
cirkonij-oksida visoke ËvrstoÊe, idealna za
izradu osjetljivih substruktura kao što su
mostovi.
79
GC Initial PC za
tehnike prešanja
Keramika za prešanje kod slojevanja ili
bojanja. Za slojevanje koristiti GC Initial LF.
Dent alna protetik a z a d ent alne tehniË are
2 0 1 3 - 2 0 1 4
GC Initial MC
Idealni metal-keramiËki sustav
GC Initial MC keramiËki sustav nudi nove perspektive za metal-keramiËke indikacije. Udio gliniËne keramike i izvrsna svjetlosno-optiËka
svojstva ove keramike omoguÊuju vrlo visoki estetski potencijal, bez obzira radi li se sa standardnim tehnikama slojevanja za laki i brzi
rezultat ili s prirodnim tehnikama slojevanja za najviše estetske zahtjeve. Koeficijent toplinske ekspanzije prilagoen je svim
konvencionalnim vrstama legura, bez obzira sadrže li srebro, imaju li smanjeni udjel zlata ili su na bazi paladija. »ak se i krunice iz
neplemenitih metala i galvano krunice mogu koristiti za izradu keramiËkih ljuski. S Initial MC keramikom ne treba brinuti o kontrahiranju
tijekom peËenja, Ëak ni kod legura s visokim udjelom zlata.
S v o j s t va
i prednosti
• Optimirano kontrahiranje i dobra
sposobnost poliranja
• Savršena prilagoenost svim
konvencionalnim legurama
• GC Initial MC peËe se ispod 930°C
• Materijali za efekt za sve tehnike bojanja
i slojevanja
• Raspoloživi su i opakeri u prašku i pasti
• Savršeno koordinirane komponente
ukljuËujuÊi boje za bijeljenje i gingivu
• Sustavna logika za sve materijale
i usklaivanje boja
• Jednostavno rukovanje i brzo usvajanje
tehnike
• Brzi, estetski i ekonomiËni rezultati
Napomena
Pa k i r a n j e
Za detaljnije informacije o sadržaju kompleta
i nadopuna pogledati pojedinaËne upute
ili popis sadržaja na internetskoj stranici
http://www.gceurope.com
GC Initial MC
877001
Osnovni komplet s opaker pastom
877045
Osnovni komplet s opaker praškom
877002
Osnovni plus komplet s opaker pastom
877046
Osnovni plus komplet s opaker praškom
877003
Prošireni komplet
877035
PoËetni komplet (opaker pasta)
877048
PoËetni komplet (opaker prašak)
877004
Opaker pasta
877065
Komplet za bijeljenje
877071
Komplet boja za gingivu s opaker pastom
877070
Komplet boja za gingivu s opaker praškom
GC Initial Stain Set
877016
80
Komplet boja INvivo/INsitu MC, LF, PC
Dent alna protetik a z a d ent alne tehniË are
GC Initial MC Classic Line
2 0 1 3 - 2 0 1 4
Novost uz GC Initial MC asortiman
GC Initial MC Classic Line predstavlja
skupinu proizvoda posebno prilagoenih
troslojnoj tehnici nadogradnje.
Na uËinkovit i ekonomiËan naËin mogu se
savršeno reproducirati poznate Vita boje.
OdgovarajuÊe nove opakerske paste
optimirane su za ovaj sustav.
ZahvaljujuÊi višoj zasiÊenosti boje,
nude idealnu osnovu, osobito kod
neplemenitih legura.
S v o j s t va
Pa k i r a n j e
i prednosti
• Estetski rezultati kod klasiËne troslojne
tehnike
• Lako i brzo nanošenje u kombinaciji s
lakim usvajanjem tehnike olakšavaju rad i
njegovu ekonomiËnost
• Dobra postojanost, smanjeno kontrahiranje
• Modularni sustav: razvoj u fazama iz
troslojne tehnike prema individualnom
višeslojnom pristupu
• Može se kombinirati s pastama za sjaj
Lustre Pastes NF i svim drugim
komponentama Initial MC sustava
GC Initial MC Classic Line
877081
GC Initial MC Classic Line radni komplet 1
sadrži sve potrebne materijale za troslojnu
tehniku u najËešÊim Vita bojama: A1, A2, A3,
A3.5, B2, B3, C3, D3, BLD-2
877084
GC Initial MC Classic Line radni komplet 2
kao dodatak radnom kompletu 1 za izradu
sljedeÊih boja: A4, B1, B4, C1, C2, C4, D2, D4,
BLD-1,3
877082
GC Initial MC Classic Line promotivni komplet
sadrži sve materijale za izradu Vita A3 boje
877083
GC Initial MC Paste Opaque CL Set
Poboljšajte svoju tehniku slojevanja pomo∆u GC Initial uputa za slojevanje
Kako bismo vam omoguÊili postizanje
optimalnih rezultata s našim asortimanom
keramika, razvili smo za vas jedinstveni alat
koji Êe vas kroz 3D prezentaciju provesti
kroz razliËite faze primjene Initial sustava.
Prije poËetka možete odabrati širok raspon
parametara:
• željenu tehniku slojevanja: dvoslojnu, troslojnu ili Ëetveroslojnu
• željeni sustav boja: Vita Classical ili Vita 3D
Master
• željeni naËin peËenja: jednofazno ili višefazno
• željenu vrstu opakera: prašak ili pasta
• željenu vrstu legure: plemenita ili neplemenita
• ...
Upute za slojevanje materijala, GC Initial
Layering Guides, vode vas na lako razumljivi
naËin kroz postupak izrade razliËitih slojeva
rada. Tijekom postupka korak-po-korak u
bilo koje doba možete okrenuti rad kako biste
dobiti savršeni pregled kako slojevati razliËite
vrste materijala. Slike se mogu promijeniti
u standardni prikaz, transparentni prikaz ili
81
pregledni prikaz za optimalnu vizualizaciju.
Pored toga pronaÊi Êete upute za savršeno
peËenje, odgovarajuÊi kljuË za boje i mnogo
drugih podataka koji Êe vam pomoÊi postiÊi
maksimum primjenom Initial keramika.
GC Initial Layering Guides mogu se - besplatno - preuzeti za iPhone i iPad s Apple
App Store.
Dent alna protetik a z a d ent alne tehniË are
2 0 1 3 - 2 0 1 4
GC Initial Ti & GC Initial LF
Specijalizirani metal-keramiËki sustav
GC Initial keramiËki sustav takoer nudi perspektive za posebne metal-keramiËke indikacije. GC Initial LF namijenjen je tehnici niske
fuzije, dok je GC Initial Ti uvijek indiciran u situacijama gdje su zahtjevi prema biokompatibilnosti visoki te se oËekuje vrhunska
estetika. Potpuno u skladu s drugim keramikama u asortimanu, prednosti ovih specijaliziranih metal-keramika prenose se u
jednostavno rukovanje, sustavne i jasne komponente i materijale poboljšane optimalnom obradom - što sve rezultira kontinuirano
vrhunskom estetikom i optimalnom ekonomiËnosti.
S v o j s t va
Pa k i r a n j e
i prednosti
• Optimirano kontrahiranje i dobra
sposobnost poliranja
• Materijali za efekt za sve tehnike bojanja
i slojevanja
• Savršeno koordinirane komponente
ukljuËujuÊi boje za bijeljenje
• Sustavna logika za sve materijale i
usklaivanje boja
• Jednostavno rukovanje i brzo usvajanje
tehnike
• Brzi, estetski i ekonomiËni rezultati
GC Initial LF
• Sintetska keramika s temperaturom
peËenja od 770°C
• Koeficijent toplinske ekspanzije 11,6 x 10-6
K-1(25°- 500°C) - pogodan za sve
metal-keramiËke legure sa standardnim
koeficijentom toplinske ekspanzije, za
legure neplemenitih metala, za legure
s visokim i smanjenim udjelom zlata te
za legure za tehniku galvanizacije ili na
bazi paladija (s udjelom srebra < 20%).
• Izvrsna sposobnost poliranja
• Izvrsna svojstva niskog kontrahiranja
GC Initial LF
877005
Osnovni komplet
877006
Osnovni plus komplet
877007
Prošireni komplet
877036
PoËetni komplet
877066
Komplet za bijeljenje
GC Initial Ti
GC Initial Ti
• Koeficijent toplinske ekspanzije iznosi 8,6
x 10-6 K-1 (25 °-500°C) - prilagoen
materijalima na bazi titana
• Optimalno spajanje za titanske strukture
• Temperatura peËenja 780°C
Napomena
Za detaljnije informacije o sadržaju kompleta
i nadopuna pogledati pojedinaËne upute ili
popis sadržaja na internetskoj stranici
http://www.gceurope.com
82
877013
Osnovni komplet
877014
Osnovni plus komplet
877015
Prošireni komplet
877039
PoËetni komplet
877069
Komplet za bijeljenje
GC Initial Stain Set
877016
Komplet boja INvivo/INsitu MC, LF, PC
877017
Komplet boja INvivo/INsitu AL , Zr, Ti
Dent alna protetik a z a d ent alne tehniË are
GC Initial Ti Bonder
KeramiËko sredstvo za spajanje
za radove s titanskom osnovom
GC Initial Ti Bonder osigurava optimalno
spajanje izmeu radova s titanskom
osnovom i GC Initial Ti keramike.
S v o j s t va
2 0 1 3 - 2 0 1 4
Pa k i r a n j e
GC Initial Ti Bonder
874027
PoËetno pakiranje (4 g praška, 25 ml tekuÊine)
874025
4 g praška
874026
25 ml tekuÊine
i prednosti
• Jednostavno nanošenje i kratke faze rada
• Jednostavno miješanje (prašak i tekuÊina)
• Pogodan za sve titanske metale - Ëiste ili
legure, lijevane ili glodane
• Savršeni spoj izmeu sredstva GC Initial Ti
Bonder i GC Initial Ti keramike
GC Initial INmetalbond
Izolator izmeu Initial metalkeramika i dentalnih legura
Pa k i r a n j e
GC Initial INmetalbond
877050
8 g paste (2 x 4 g paste)
Sredstvo se nanosi kao srednji sloj
izmeu legure i keramike. SprjeËava
gubitak metalnih oksida i neutralizira
razlike u koeficijentu ekspanzije.
S v o j s t va
i prednosti
• Jednostavno nanošenje
• Pasta spremna za uporabu
• Neutralizira razlike u koeficijentu
ekspanzije izmeu Initial metal-keramika
i dentalnih legura
• Poboljšava i osigurava kemijsko spajanje
na razliËitim vrstama legura
• OmoguÊuje veÊi raspon kompatibilnosti
koeficijenata toplinske ekspanzije
GC Initial Connector Paste
Fina keramiËka pasta za tehniku
sinteriranja
GC Initial MC/LF Connector Paste
koristi se kao srednji sloj izmeu GC
vatrostalnih materijala za modele za
osiguranje savršenog prianjanja i
optimalnih rezultata peËenja u tehnici
sinteriranja keramike.
S v o j s t va
i prednosti
• Pasta gotova za uporabu
• Crvena boja za optimalno nanošenje
na vatrostalni model prije peËenja
• Savršeno odgovara keramikama
GC Initial MC i GC Initial LF
83
Pa k i r a n j e
GC Initial MC/LF Connector Paste
877030
6 g paste
Dent alna protetik a z a d ent alne tehniË are
2 0 1 3 - 2 0 1 4
GC Initial Zr-FS / GC Initial AL
Sustav pune keramike za višestruke indikacije
GC Initial keramiËki sustav otvara nove višestruke perspektive za potpunu keramiku. Ako se radi s klasiËnom aluminij-oksidnom
keramikom ili se slijedi novi trend uporabe cirkonij-oksidne keramike, GC Initial uvijek nudi optimalna, pouzdana i ekonomiËna
rješenja. GC Initial postavlja nove standarde za buduÊnost potpune keramike.
S v o j s t va
i prednosti
• ToËno usklaeni koeficijenti toplinske
ekspanzije
• Visoka sposobnost vlaženja metalne
osnove osigurava Ëvrsto spajanje
• Optimirano kontrahiranje, najviša
postojanost pri peËenju
• Materijali za efekt za razliËite tehnike
bojenja i slojevanja
• Visoko fluorescentni primarni dentin
za optimalne moguÊnosti prirodnog
i kreativnog bojenja
• Izuzetna uËinkovitost i ekonomiËnost
• Sustavna logika za sve materijale
i usklaivanje boja
• Jednostavno rukovanje i brzo usvajanje
tehnike
• Brzi, estetski i ekonomiËni rezultati
Napomena
Pa k i r a n j e
Zr Light Reflective Liners su premazi gotovi
za korištenje za pouzdano prekrivanje
razliËitih boja osnova iz cirkonij-keramike,
zadržavajuÊi estetski bitne svjetlosne efekte.
Nakon kondicioniranja osnove na ovaj naËin,
primjenom standardne tehnike slojevanja
postiÊi Êe se savršena boja.
Za detaljnije informacije o sadržaju kompleta
i nadopuna pogledati pojedinaËne upute ili
popis sadržaja na internetskoj stranici
http://www.gceurope.com
84
GC Initial AL
877008
Osnovni komplet
877009
Prošireni komplet
877037
PoËetni komplet
877067
Komplet za bijeljenje
GC Initial Zr-FS
877010
Osnovni komplet
877011
Prošireni komplet
877038
PoËetni komplet
877068
Komplet za bijeljenje
877072
Komplet boja za gingivu s opaker pastom
GC Initial Stain Set
877017
Komplet boja INvivo/INsitu AL, Zr, Ti
Dent alna protetik a z a d ent alne tehniË are
2 0 1 3 - 2 0 1 4
GC Initial PC / GC Initial LF
Sustav prešane keramike za višestruke indikacije
I kod tehnike prešane keramike GC Initial keramiËki sustav povezuje ekonomiËnost i estetiku. Savršeno usklaene komponente za
razliËite indikacije omoguÊuju vrlo uËinkoviti i ekonomiËni rad. GC Initial LF niske temperature fuzije je ne samo samostalni proizvod,
veÊ se može koristiti i za završnu obradu površina ili zajedno s GC Initial PC prešanom keramikom u cjelovitom sustavu potpune
keramike. GC Initial je sustavno raznovrstan, jednostavan, estetski, ekonomiËan i pouzdan.
S v o j s t va
i prednosti
• Sve komponente imaju toËno usklaene
koeficijente toplinske ekspanzije
• Visoka sposobnost vlaženja metalne
osnove osigurava Ëvrsto spajanje
• Optimirano kontrahiranje, najviša
postojanost pri peËenju
• GC Initial PC i GC Initial LF nude cjeloviti
sustav potpune keramike
• Materijali za efekt za razliËite tehnike
bojenja i slojevanja
• Sustavna logika za sve materijale i
usklaivanje boja
• Jasni i isti koncepti za individualne
komponente kompleta
• Jednostavno rukovanje i brzo usvajanje
tehnike
• Izuzetna uËinkovitost i ekonomiËnost
Napomena
Pa k i r a n j e
Za detaljnije informacije o sadržaju kompleta
i nadopuna pogledati pojedinaËne upute ili
popis sadržaja na internetskoj stranici
http://www.gceurope.com
Više detalja o GC MultiPressVest, potražiti
na stranici 78.
GC Initial PC
877018
PoËetno pakiranje
GC Initial LF
877005
Osnovni komplet
877006
Osnovni plus komplet
877007
Prošireni komplet
877036
PoËetni komplet
877066
Komplet za bijeljenje
GC Initial Stain Set
877016
85
Komplet boja INvivo/INsitu MC, LF, PC
Dent alna protetik a z a d ent alne tehniË are
2 0 1 3 - 2 0 1 4
GC Initial Gum & Bleach Shades
Univerzalni keramiËki sustav za svaku indikaciju
“Nema bijele estetike bez crvene estetike”. Kako bi rekonstrukcija gingive Initialom bila još estetskija i prirodnija, dodatni kompleti
boja za gingivu GC Initial MC i GC Initial Zr Gum Shades zadovoljavaju sve zahtjeve za visoko estetskim reprodukcijama gingive.
Kako bi se proširio jedinstveni usklaeni sustav nijansiranja te slijedio trend vrlo svijetlih boja zubi, GC nudi GC Initial Bleach Shades,
jedinstveni komplet boja koji omoguÊuje reprodukciju i najsvjetlijih boja zubi bez obzira koji se keramiËki restaurativni sustav koristi.
S v o j s t va
Pa k i r a n j e
i prednosti
GC Initial Gum Shades
GC Initial Bleach Shades
• Pet prirodnih gingivnih boja
• Posebno pogodne za indikacije u
podruËjima suprastruktura implantata te
kod tehnika krunica i mostova
• Za podruËja mekih tkiva izraenih iz
keramike koja treba individualno
karakterizirati kako bi se izradio prirodni
prijelaz s ruba krunice na gingivu
• PojedinaËne faze mogu se lako podijeliti
izmeu razliËitih peËenja - zavisno o
indikaciji i osobnim metodama rada
• Nadopunjuju skupinu pet Initial
keramiËkih sustava
• Najviša estetika zahvaljujuÊi prirodnoj
dinamici svjetla
• Posebne boje izvan konvencionalne
palete boja
• RazliËite komponente mogu se zajedno
dodati za izradu visokoestetskih radova
86
GC Initial Gum shades
877070
GC Initial MC, komplet boja za gingivu
(opaker prašak)
877071
GC Initial MC, komplet boja za gingivu
(opaker pasta)
877072
GC Initial Zr-Fs, komplet boja za gingivu
GC Initial Bleach shades
877065
GC Initial MC, komplet za bijeljenje
877066
GC Initial LF, komplet za bijeljenje
877069
GC Initial Ti, komplet za bijeljenje
877068
GC Initial Zr-Fs, komplet za bijeljenje
877067
GC Initial AL, komplet za bijeljenje
Dent alna protetik a z a d ent alne tehniË are
2 0 1 3 - 2 0 1 4
GC Initial IQ - GC Lustre Pastes NF
Trodimenzionalne keramiËke boje
GC Initial IQ Lustre Pastes NF su trodimenzionalne keramiËke boje razvijene za postizanje dubine boje i prirodne translucencije
kod sustava GC Initial IQ prešanja i slojevanja, kao i za sve keramike GC Initial skupine proizvoda. GC paste za sjaj „nove formule“
raspoložive su za uporabu u posudama te su univerzalne, buduÊi da odgovaraju keramikama s „niskim“ i „visokim“ koeficijentima
toplinske ekspanzije. GC Lustre Pastes NF na bazi su finih keramiËkih Ëestica i mogu se nanositi u debljem sloju, Ëime Êe ispunima
dati nenadmašnu živost i prirodni sjaj.
Pa k i r a n j e
GC Initial IQ, Lustre Pastes NF
877078
GC Initial IQ, GC Lustre Pastes NF komplet
(1 x neutralna, 1 x ton boje, 4 x osnovne boje,
8 x caklinska boja za efekt, tekuÊina za razrjeivanje, tekuÊina za osvježenje boje, 1 posuda
za miješanje, 2 kista, upute za uporabu)
Nadopuna
876401
Neutralna, 4 g
876402
Osnovna A, 4 g
876403
Osnovna B, 4 g
876404
Osnovna C, 4 g
876405
Osnovna D, 4 g
876406
Caklinska za efekt - vanilija, 4 g
876407
Caklinska za efekt - bijela, 4 g
876408
Caklinska za efekt - svijetlosiva, 4 g
876409
Caklinska za efekt - tamnosiva, 4 g
876410
Caklinska za efekt - svijetloplava, 4 g
876411
Caklinska za efekt - tamnoplava, 4 g
876412
Caklinska za efekt - INcisio, 4 g
876413
Caklinska za efekt - maslinasta, 4 g
876414
Caklinska za efekt - ton boje, 4 g
876220
TekuÊina za razrjeivanje, 8 ml
876400
TekuÊina za osvježenje, 8 ml
GC Initial IQ Lustre Pastes NF pribor, 1 komad
S v o j s t va
i prednosti
• Samo jedan komplet kompatibilan sa
cjelokupnim GC Initial keramiËkim
proizvodima (koeficijent toplinske
ekspanzije - raspon izmeu 6.9 i 13.3)
• Dostupne u posudama spremnima
za uporabu za lakše nanošenje
• TekuÊine za razrjeivanje i osvježenje
boje do kraja održavaju optimalnu
konzistenciju
• Paste poboljšane finim tiksotropnim
svojstvima za lako i precizno nanošenje
Upute
za uporabu
Pored primjene u GC Initial IQ konceptima,
GC Lustre Pastes NF takoer predstavljaju
modernu alternativu konvencionalnom
bojenju i glaziranju, kao i za ispravljanje boje
i teksture površine svih GC Initial keramiËkih
krunica i mostova.
87
877051
Kist 00
877052
Kist 2
877053
Posuda za miješanje
877054
PlastiËni poklopac
877055
Aluminijska kutija
Dent alna protetik a z a d ent alne tehniË are
2 0 1 3 - 2 0 1 4
GC Initial IQ - koncept slojevanja
Slojevanje na metal i na cirkonij-oksidnu keramiku
Razvojem GC Initial IQ koncepta slojevanja, GC može ponuditi kompaktni keramiËki sustav za brzu i laku reprodukciju standardnih
Vita® boja. Ovaj sustav omoguÊuje dentalnim tehniËarima koncentrirati se na nadogradnju i izradu živosti i prirodnog izgleda pomoÊu
GC Initial IQ Lustre Pastes NF kao posljednje faze. GC Initial IQ pristup predstavlja postojanu kvalitetu i iste estetske rezultate uz manju
koliËinu materijala.
S v o j s t va
i prednosti
• Slojevanje na metal kompatibilno je sa
standardnim keramiËkim legurama
• Slojevanje na cirkonij-oksidnu keramiku
kompatibilno je s tehnologijama na bazi
cirkonij-oksidne keramike
• Nadogradnja krunice samo jednim
praškom omoguÊuje potpunu
posveÊenost oblikovanju i funkciji
• Brza reprodukcija standardnih Vita® boja
sukladno naËelu ‘bojanja prema brojevima’
pomoÊu GC Lustre Pastes NF
• Nisu potrebni dodatni materijali za ulaganje
• Može se koristiti kao izvrsni poËetni modul
za GC Initial liniju keramiËkih proizvoda
GC Zr Light Reflective Liners
Ovi premazi gotovi za korištenje namijenjeni
su za pouzdano prekrivanje razliËitih boja
osnove iz cirkonij-oksidne keramike,
zadržavajuÊi estetski bitne svjetlosne efekte.
Nakon kondicioniranja osnove na ovaj naËin,
primjenom standardne tehnike slojevanja
postiÊi Êe se savršena boja. GC Zr Light
Reflective Liners dio su koncepta slojevanja,
no mogu se takoer koristiti s
konvencionalnom cirkonij-keramikom u
primjeni višeslojne tehnike (npr. s keramikom
GC Initial Zr FS), kako bi se postigao isti
važni uËinak u kondicioniranju osnove.
88
Pa k i r a n j e
GC initial IQ slojevanje na metal (L-O-M)
877077
Komplet za slojevanje na metal
Sadržaj: GC Initial IQ L-O-M komplet (5 x MC/
Paste Opaque 3 g (A2, A3, B2, C2, D2), 4 x IQ/
L-O-M Body 50 g (A, B, C, D), tekuÊina za
modeliranje, staklena ploËa, kist, tehniËki
priruËnik)
GC Initial IQ slojevanje na cirkonij-oksidnu keramiku
(L-O-Z)
877079
Komplet za slojevanje na cirkonij-oksidnu
keramiku
Sadržaj: Initial IQ L-O-Z komplet (7 x Light
Reflective Liners 3 g (1-6, BL), razrjeivaË
premaza, 5x IQ/ L-O-Z Body 50 g (A, B, C, D,
BL), tekuÊina za modeliranje, staklena ploËa,
kist, tehniËki priruËnik)
877080
Initial Zr, Light Reflective Liner komplet
(7 x Light Reflective Liners 3 g (1-6, BL),
razrjeivaË premaza, tehniËki priruËnik)
Dent alna protetik a z a d ent alne tehniË are
2 0 1 3 - 2 0 1 4
GC Initial IQ - koncept prešanja
Prešanja na metal i prešanje na cirkonij-oksidnu keramiku
GC Initial IQ sustavi prešanja na metal i prešanja na cirkonij-oksidnu keramiku su prešana gliniËna keramika s nenadmašnom
prirodnom estetikom. Prefabricirani izdjeljci i sjajne paste GC Initial IQ Lustre Pastes NF doprinose unutrašnjoj dinamici svjetla koja
pruža živost i nenadmašni prirodni sjaj. Ovaj sustav je kompaktan i jednostavan za uporabu, pogodan za sve dentalne tehniËare.
S v o j s t va
Pa k i r a n j e
i prednosti
• Prešanje na metal kompatibilno je sa
standardnim keramiËkim legurama
(raspon koeficijenta toplinske ekspanzije
13.8 do 14.9)
• Prešanje na cirkonij-oksidnu keramiku
kompatibilno je sa svim tehnologijama
prešanja na bazi cirkonij-oksidne keramike
i CAD/CAM tehnologijama
• Može se koristiti za radove iz prešane
keramike na stražnjim i prednjim zubima
bez dodatnog slojevanja
• Estetika se postiže primjenom ‘bojanja
prema brojevima’ pomoÊu GC Lustre
Pastes NF
• Brza reprodukcija standardnih Vita® boja
GC Initial IQ Press-Over-Metal (P-O-M)
877074
Komplet za prešanje na metal
Sadržaj: fluorescentni kristali, IQ/izdjeljci za
efekt: A1-M, A2-M, B1-M, B2-M, C1-M,
C2-M, D2-M, IQ/izdjeljci za efekt bijeljenja:
AO-M, BO-M, BOOM, IQ/korekturni prašak:
A1-M, A2-M, B1-M, B2-M, C1-M, C2-M, D2-M,
IQ/korekturni prašak za bijeljenje: AO-M,
BO-M, BOO-M, LF/ tekuÊina za modeliranje,
sustav baze kivete srednje veliËine, silikonska
kiveta, jednokratni klipovi za prešanje za
kuglice od 2 g materijala
GC Initial IQ Press-Over-Zircon (P-O-Zr)
877075
89
Komplet za prešanje na cirkonij-oksidnu
keramiku
Sadržaj: 4 x modifikator osnove (PFM-1, PFM2, PFM-3, PFM-4), 10 x prešani izdjeljak za
efekt (A1, A2, B1, B2, C1, C2, D2 + 3 x
bijeljeni), 10 x korekturni prašak (A1, A2, B1,
B2, C1, C2, D2 + 3 x bijeljeni), tekuÊina za
modeliranje, sustav baze kivete srednje
veliËine (200 g) + kiveta, 10 x jednokratni klip
za kuglice od 2 g materijala
Dent alna protetik a z a d ent alne tehniË are
2 0 1 3 - 2 0 1 4
GC GRADIA®
Potpuni estetski sklad
GC GRADIA predstavlja provjereni koncept mikrohibridnog kompozitnog sustava visoke ËvrstoÊe s kliniËki dokazanom trajnošÊu,
prirodnom opalescencijom i izvrsnom prirodnom estetikom. GC GRADIA boje za bijeljenje zadovoljavaju zahtjeve za lijepim estetskim
radovima.
S v o j s t va
i prednosti
• Formula hibridne akrilatne matrice
• Visoka mehaniËka ËvrstoÊa
• Izvrsna fiziËka svojstva, kao što su glatkoÊa
površine i otpornost na trošenje
• Biokompatibilnost i udobnost za zube
antagoniste
• Prirodni izgled zbog prirodnih boja zubi
• Jednostavna tehnika nanošenja slojeva
kao kod keramike
• Lako poliranje
• Direktni popravak u ustima
Upute
Pa k i r a n j e
za uporabu
Neljepljive paste koje se koriste u GC
GRADIA sustavu omoguÊuju jednostavno i
kontrolirano nanošenje po svim površinama i
precizno nanošenje kao kod punih akrilatnih
krunica i slobodnih incizijskih bridova.
Vrh GC GRADIA štrcaljki može se ponovno
koristiti jednostavnom zamjenom tube koja
sadrži pastu, iz ekoloških razloga smanjenja
otpada, dok poklopac s otvaranjem na
preklop olakšava doziranje paste.
•
•
•
•
•
•
Krunice i mostovi s metalnom osnovom
Krunice i mostovi bez metalne osnove
Estetske ljuske
Inleji/onleji
Suprastrukture implantata
DjelomiËne proteze
001419
Originalni komplet, sadrži sve paste potrebne
za izradu 10 Vita boja: A1, A2, A3, A3.5, B2,
B3, B4, C2, C3, D3 (ukupno 57 štrcaljki) i
pribor
001517
Standardni komplet, sadrži sve paste potrebne
za izradu 6 Vita boja: A2, A3, A3.5, B2, B3, C2
(ukupno 26 štrcaljki) i pribor
57 štrcaljki mogu se nabaviti za
Nadopuna Svih
pojedinaËnu nadopunu
GC GRADIA Bleach Shades (boje za bijeljenje)
štrcaljke mogu se nabaviti kao
Nadopuna Sve
pojedinaËna nadopuna za izradu AO, BO boja
GC GRADIA Intensive Colours (intenzivne boje)
001529
Napomena
Indik acije
GC GRADIA
Za detaljnije informacije o sadržaju kompleta
i nadopuna pogledati pojedinaËne upute
ili popis sadržaja na internetskoj stranici
http://www.gceurope.com
90
Komplet intenzivnih boja (11 boja) Nadopuna
Svih 11 boja mogu se nabaviti kao pojedinaËna
nadopuna
GC Retention Beads II (retencijska zrnca)
000512
Komplet (1 Retention Beads II 15 g +
Retention Beads Adhesive 10 ml (adheziv
za retencijska zrnca)
Dent alna protetik a z a d ent alne tehniË are
GC GRADIA gum shades
2 0 1 3 - 2 0 1 4
SvjetlosnopolimerizirajuÊi sustav
za bojanje gingive
GC GRADIA sustav boja za gingivu
namijenjen je izradi sliËnih efekata kao na
prirodnoj gingivi. PomoÊu ovog
svjetlosnopolimerizirajuÊeg kompozita
mogu se reproducirati gingivna tkiva
tehnikom jednostavnog ili višestrukog
slojevanja.
S v o j s t va
i prednosti
• NeograniËene moguÊnosti reprodukcije
gingivnog tkiva
• Izvrsna mehaniËka i fiziËka svojstva
kompozita s mikropunilom
• Lako poliranje i ËišÊenje
• Mogu se koristiti u kombinaciji
s keramikom
Indik acije
Pa k i r a n j e
Reprodukcija gingive kod suprastruktura
implantata, krunica i mostova i za
karakterizaciju potpunih i djelomiËnih
proteza.
GC Optiglaze
GC GRADIA gum shades (boje za gingivu)
001889
PoËetno pakiranje: 7 boja (2 gingivna
opakera, 4 osnovne gingivne, 1 gingivna
translucentna), pribor
SvjetlosnopolimerizirajuÊi zaštitni
premaz s nanopunilom
Premaz koji pojednostavljuje proces
završne obrade pružajuÊi estetski sjajnu
površinu umjetnih zubi, mobilnih proteza
i privremenih krunica. GC Optiglaze je
rješenje za podruËja teško dostupna
za poliranje, kao što su stražnje fisure
ili aproksimalna podruËja indirektnih
kompozitnih radova.
S v o j s t va
i prednosti
• Tehnologija nanopunila jedinstvene
disperzije
• Jednostavno rukovanje i ušteda vremena
• Vrlo tanki sloj premaza (25-50 μm) ne
utjeËe na boju rada
• Visoka otpornost na trošenje i
diskoloracije
• Izvrsna trajnost spoja za dugotrajni sjaj
Upute
Pa k i r a n j e
za uporabu
Nanijeti na površinu kistom i polimerizirati 3
minute ureajem za svjetlosnu polimerizaciju
Labolight LV-III. Za direktnu primjenu u ustima
GC preporuËa koristiti GC G-Coat PLUS.
91
GC Optiglaze
004838
15 ml boËica
Dent alna protetik a z a d ent alne tehniË are
2 0 1 3 - 2 0 1 4
GC Stick & StickNET
Vlakna za pojaËanje za kompozite i akrilate
GC Stick i GC StickNet pružaju Ëvrsto, estetsko i profitabilno rješenje za uËvršÊenje kompozita i akrilata. Izraeni su iz silaniziranih
vlakana iz E-stakla uloženih u polimernu matricu. Ta se pojaËanja mogu koristiti sa svjetlosnopolimerizirajuÊim, kemijski stvrdnjavajuÊim
akrilatima i kompozitima, te s akrilatima i kompozitima s dvostrukim stvrdnjavanjem, kao i s akrilatima u obliku prašak-tekuÊina.
Jednosmjerni snop GC Stick vlakana dodaje ËvrstoÊu i krutost materijalu u smjeru vlakana. GC StickNET mreža vlakana dodaje
ËvrstoÊu i postojanost materijalu u dva smjera.
S v o j s t va
Pa k i r a n j e
i prednosti
• Rješenje za široki raspon indikacija
• Kompatibilnost s veÊinom kompozita i
akrilata
• Jedinstveno patentirano spajanje
• Nisko poËetno ulaganje
• Jednostavna i brza metoda izrade
• »vrstoÊa poput metala
• Ne sadrže metal, estetsko rješenje
• Jednostavni popravak
• Opsežni podaci o istraživanjima
Indik acije
GC Stick se posebno preporuËa za proteze
• Nove djelomiËne i potpune mobilne
proteze
• Popravke proteza
Takoer i za
• Površinski retinirane mostove
• Inlej i onlej mostove
• Mostove nošene implantatom
• Hibridne mostove
• Privremene mostove
GC StickNET se posebno preporuËa za
pojaËanje krunica i tankih podruËja mobilnih
proteza.
Takoer i za
• Krunice na kolËiÊima i nadogradne krunice
• Ljuske
• PodruËja kvaËica kod mobilnih proteza
92
GC Stick
900839
4 x 15 cm nadopuna
GC StickNET
900840
3 x 30 cm2 nadopuna
Pribor
900842
StickRESIN, BoËica adheziva od 5 ml
900843
StickREFIX L, 3+3 silikonski instrument
900825
StickSTEPPER, 1 ruËni instrument
900826
StickCARRIER, 1 ruËni instrument
Dent alna protetik a z a d ent alne tehniË are
GC Metal Primer II
Adheziv za spajanje dentalnih
akrilata i kompozita s metalom
2 0 1 3 - 2 0 1 4
Pa k i r a n j e
GC Metal Primer II
003461
5 ml tekuÊine i 1 kist
Sigurna i trajna veza izmeu kompozita
i razliËitih legura bez rubne pukotine.
S v o j s t va
i prednosti
• Jednostavno nanošenje kistom za lako
i brzo rukovanje
• Nije potrebna posebna oprema
• Otporan na vlagu, omoguÊuje pouzdanu
adheziju
• Može se koristiti sa svim dentalnim legurama
Upute
za uporabu
Kod popravaka u ustima sigurno spajanje
može se postiÊi uporabom koferdama.
GC Composite Primer
Adheziv za spajanje kompozita
s kompozitom
Pa k i r a n j e
GC Composite Primer
004865
3 ml tekuÊine
Stvara inhibicijski sloj za sigurno
spajanje kompozita s kompozitom.
S v o j s t va
•
•
•
•
i prednosti
Jednostavno nanošenje kistom
Lako i brzo rukovanje
Stvaranje inhibicijskog sloja
Sigurno spajanje kompozita
Upute
za uporabu
GC Composite Primer se takoer koristi za
sigurno spajanje pri individualizaciji umjetnih
zubi i baza akrilatnih proteza uporabom
sustava GC GRADIA i GC GRADIA boja za
gingivu.
GC Ceramic Primer
Adheziv za spajanje kompozita
s keramikom
Pa k i r a n j e
GC Ceramic Primer
004846
1-1 pakiranje: A 2 ml tekuÊine,
B 2 ml tekuÊine
Sigurno spajanje laboratorijskih smola,
kompozita i akrilata za keramiËke
površine.
S v o j s t va
i prednosti
• Jednostavno nanošenje kistom
• Lako i brzo rukovanje
• Sigurno spajanje
Upute
za uporabu
GC Ceramic Primer i GC Composite Primer
osiguravaju sigurno spajanje materijala
GC GRADIA i GC GRADIA boja za gingivu
93
za keramiËke radove. U ordinaciji dentalne
medicine koristi se za Ëvrsto spajanje
keramiËkih nadomjestaka za zubno tkivo
pomoÊu kompozitnog adhezivnog cementa.
Dent alna protetik a z a d ent alne tehniË are
GC Labolight LV-III
S v o j s t va
Za uËinkovitu završnu
polimerizaciju
Pa k i r a n j e
i prednosti
• Izvrsna sposobnost svjetlosne
polimerizacije za sigurnu polimerizaciju
ukljuËujuÊi slojeve opakera
• Integrirani ventilator s optimalnom
kontrolom temperature tijekom
polimerizacije
• Izvrsna svojstva rukovanja
• Prostrana polimerizacijska komora
prilagoena svim veliËinama mostova
• Kompaktni dizajn
• Specifikacije: izvor struje AC 220/230V 50H
GC Steplight SL-I
S v o j s t va
GC Labolight LV-III
001553
GC Labolight LV-III, ukljuËujuÊi pribor
(2 rotacijske ploËe, 2 postolja s 8 stupova,
3 fluorescentne lampe)
001193
Rezervna fluorescentna lampa GC Labolight
LV-II/LV-III, 1 komad
Za sigurnu predpolimerizaciju
Pa k i r a n j e
i prednosti
• Posebno razvijeno za sigurnu
predpolimerizaciju materijala GC GRADIA
• Ergonomski dizajn za jednostavnu uporabu
2 0 1 3 - 2 0 1 4
• Automatski timer za 10 sekundi
predpolimerizacije
• Integrirani ventilator
• Specifikacije: izvor struje AC 220/230V 50H
94
GC Steplight SL-I
001537
GC Steplight SL-I
001557
Rezervna halogena lampa, 1 komad
GC Euro pe C am pus
2 0 1 3 - 2 0 1 4
Novi standard obuke i edukacije
Tvrtka GC uvijek je mnogo ulagala u pružanje najbolje obuke i edukacije svojim klijentima. GC Europe
Campus, naš konferencijski i edukacijski centar, ima važnu ulogu u našoj sposobnosti pružanja kvalitetnih
edukacijskih programa namijenjenih cijelom dentalnom timu.
Želja za poticanjem komunikacije i razumijevanja izmeu doktora dentalne medicine i dentalnih
tehniËara naše je dugo usaeno uvjerenje, a sposobnost promocije i distribucije znanja meu dentalnim
struËnjacima osnovno je naËelo našeg poslovanja.
Naša posveÊenost istraživanju i trajnoj edukaciji temelj je za GC Europe Campus konferencijski i edukacijski
centar, koji je smješten u našoj centrali u Leuvenu, Belgija. Centar se proteže na impresivnih 1.600 m²
korisne podne površine. U prizemlju se nalazi otvoreno predvorje, soba za sastanak i veliki restoran.
Prostorije za obuku smještene su na prvom katu i ukljuËuju multimedijalnu sobu i potpuno opremljen
modularni laboratorij za obuku, u kojem se može smjestiti do 12 osoba za praktiËne obuke, kao i posebnu
sobu za radove iz sadre i poliranje te treÊu sobu u kojoj se provode ulaganja i lijevanja materijala. Nadalje,
potpuno opremljena dentalna ordinacija s ortopantomografijom i sobom za sterilizaciju nadopunjuje naš
prostor za uËenje.
Ovo suvremeno okruženje omoguÊuje nam razmjenu znanja s našom mrežom dentalnih struËnjaka u
svijetu te pružanje praktiËnih teËajeva, prezentacija i demonstracija naših glavnih tehnologija i proizvoda
od strane uglednih svjetskih edukatora.
Dentalni trening te»ajevi u organizaciji GC Europe
Individualno osmišljeni dentalni trening teËajevi za doktore dentalne medicine i dentalne tehniËare
Ovi teËajevi uzimaju u obzir znanja koja se žele steÊi za svaku skupinu polaznika. Individualno osmišljeni
program pružit Êe toËan omjer izazova i poticaja za svakog sudionika. Možemo organizirati teËajeve za
skupine razliËitih veliËina u rasponu od 8 do 100 polaznika. Trajanje teËaja može varirati od pola dana
do tri dana. Individualno osmišljeni teËajevi mogu se održavati na vašoj lokaciji, ili u nekom od naših GC
centara diljem Europe.
95
GC Euro pe C am pu s
A new standard
and education
Trening
te»ajeviin
zatraining
progresivno
orijentirane doktore dentalne medicine
GC has always invested heavily in providing the very best in training and education to its customers. The
GC Europe Campus
Meeting
and
Education Centre plays an important role in our ability to deliver top
Razumijevanje
i korištenje
GC
kompozita
quality
programmes
at the
whole
dentalsamo
team.
U
izradieducation
funkcionalnih
i estetski aimed
ugodnih
radova,
postoji
jedan model za oponašanje: prirodni zub.
A desire
to promote
communication
and understanding
between
dentists
and
is also
a long
Nakon
analize
strukture
prirodnih elemenata,
primjenjuju se
jednostavni
koraci
zatechnicians
ponovnu izradu
savršene
held belief
and Ovaj
the ability
tosastoji
promote
and disseminate
knowledge
dentalGC
professionals
is a
kopije
originala.
se teËaj
od razliËitih
razina obuke
na kojemamongst
Êete upoznati
G-≥nial tehniku
fundamental
principle
our business.
slojevanja
te Êe
se vašaofvještina
poboljšati do najviše razine.
This commitment to research and continual education has been the foundation for the GC Europe Campus
Meeting staklenoionomerne
and Education Centre,
which is located
onperspektive
our Headquarters site in Leuven, Belgium.
Pregled
tehnologije
iz nove
The kontinuirana
Centre covers
an impressive
1.600m² staklenoionomera
of usable floor space.
The ground
floorjeisdo
anrazvoja
open lobby,
a
GC
posveÊenost
istraživanju
i inovacijama
dovela
sustava
meeting
room
and a largerestaurativnog
restaurant. Thesustava
training
located on the
first floor
andimpresivne
include a
GC
EQUIA:
jedinstvenog
zafacilities
estetskeare
i ekonomiËne
stražnje
ispune
multimedia
room and
fully equipped
training
that
accommodate
up to 12 people
ËvrstoÊe
i trajnosti.
Prijavite
se na ovajmodular
modul ako
želitelaboratory
saznati više
o can
novoj
generaciji staklenoionomera
forkako
hands-on
sessions,
as welli pacijentima.
as a separate room for plaster and polishing, with a third room to
te
mogutraining
doprinijeti
vašoj praksi
encompass investing and casting. Furthermore, a fully equipped dental surgery with panoramic x-ray and
sterilisation
room completes
Vizija
upravljanja
karijesom our learning facility.
This state-of-the-art
environment
enables
us to exchange
knowledge
with
our worldwide
of
Minimalna
intervencija
ili MI je moderni
„medicinski“
pristup
upravljanju
karijesom.
Njegovanetwork
su naËela
dental
professionals and to deliver hands-on courses, presentations and demonstrations of all our major
vrlo
jednostavna:
technologies
and
products
by world-class
trainers.
•
Rano utvrditi
i ocijeniti
potencijalne
Ëimbenike
rizika za karijes
• SprijeËiti pojavu karijesa otklanjanjem ili maksimalnim smanjenjem Ëimbenika rizika
Dental
training
courses caklinu
by GC iEurope
•
Restaurirati
demineraliziranu
zaštititi je od daljnjeg ošteÊenja
Tailor-made
dental training
courses
for zavisno
dentist oand
technicians
•
Ponuditi pacijentima
intervale
kontrole
podložnosti
karijesu
Ovaj modul obuke pružit Êe vam informacije i strategije kako to koristiti i primijeniti u svakodnevnom radu
These
courses profitabilnosti.
take into account the learning preferences of each group. A tailor-made programme will
uz
zadržavanje
give the right amount of challenge and encouragement to each participant. We can organise courses for
groups ofotisci
various
sizes uvjetima
ranging from eight to 100 attendees. The course length can vary from half a day
Savršeni
u svim
up to threeudays.
Tailor-made
can either
be delivered
on-site,
or based
oneÊeofvam
our GC
sites
Okruženje
ustima
može biti courses
nepredvidljivo
no uvijek
se možete
osloniti
na GCatkoji
ponuditi
throughout
Europe.
rješenja
za toËne
i detaljne reprodukcije. RazliËiti materijali i tehnike u kombinaciji sa savjetima i trikovima
razmatrat Êe se na ovom modulu obuke.
PojaËanje vlaknima Stick & everStick
Ovaj teËaj vas vodi kroz sve moguÊnosti, savjete i trikove kako koristiti razliËita vlakna na pravilan naËin,
pokrivajuÊi sljedeÊe indikacije:
• Estetska retencija
• KolËiÊi za korijenski kanal
• Povezivanje parodonotološki kompromitiranih zubi
• Povezivanje traumatiziranih zubi
• Mostovi za prednje i stražnje podruËje
96
GC Euro pe C am pus
2 0 1 3 - 2 0 1 4
Te»ajevi za progresivno orijentirane dentalne tehni»are
Oblikujte svoj svijet keramikom Initial
GC Initial predstavlja novu paradigmu u keramiËkim sustavima, buduÊi da se sastoji od sedam keramika
u jednoj integriranoj liniji proizvoda i boja, kojima se mogu oblikovati metal-keramiËki sve do potpunih
keramiËkih radova. Polaznici teËaja dobivaju uvid u
• filozofiju sustava Initial
• kljuËne procese za razliËite primjene keramike
• naËela razliËitih pristupa slojevanja GC Initiala
• objašnjenja sustava boja i razliËitih praškova
• korisne savjete i trikove
Razumijevanje i korištenje laboratorijskih kompozita
GRADIA je jedinstveni svjetlosnopolimerizirajuÊi mikrokeramiËki kompozitni sustav za krunice, mostove,
inleje i ljuske, koji radovima pruža ton boje vrlo sliËan prirodnim zubima. Tijekom ovog teËaja naši
struËnjaci objašnjavaju korak po korak postupak izrade razliËitih radova iz materijala GRADIA i GRADIA
boja za gingivu. TeËaj ukljuËuje praktiËno orijentirane savjete i trikove te objašnjenja o tehniËkim i kliniËkim
aspektima kompozitnih radova.
Upute za optimalnu uporabu sadri i materijala za ulaganje
GC sadre i materijali za ulaganje su visokokvalitetni proizvodi posebno namijenjeni izradi konzistentno
toËnih odljeva i zadovoljavaju proizvodnih zahtjeva modernog dentalnog laboratorija. Ovaj teËaj Êe
pomoÊi u detaljnijem razumijevanju GC Fujirock sadri i GC Fujivest materijala za ulaganje. Pružit Êe korisne
informacije koje Êe vam pomoÊi izbjeÊi greške i moguÊe probleme, utvrivanjem optimalnih tehnika i
analizom razliËitih problema koji se mogu pojaviti ako se ne slijedi najbolja praksa.
97
Bilje ške
98
Bilje ške
99
Indeks kategorije
Minimalna
Intervencija
Identifikacija
12
Direktni ispun - Kompozit
20
Dentalna protetika
za doktore dentalne
medicine
Prevencija
14
Nadogradnja
30
Cementiranje
46
Izrada modela
70
Restauracija
17
Direktni ispun - pojaËan
vlaknima
32
Privremene krunice i mostovi
50
Modeliranje
72
Cementiranje
51
Uzimanje otiska
72
Podloga
40
Ortodontsko cementiranje
52
Ulaganje
73
Direktni ispun - Pribor
41
Uzimanje otiska
56
Krunice i mostovi
79
Privremene krunice i mostovi
63
Kontrola i registracija
65
Podlaganje i kondicioniranje
66
Kontrola
Restaurativna
dentalna medicina
17
Dentalna protetika
za dentalne
tehni»are
Indeks proizvoda
A GC Aroma Fine PLUS
B
59
GC Fuji ORTHO LC
53
GC Inlay Wax SOFT, MEDIUM & HARD
72
GC Bite Compound
62
GC Fuji PLUS (EWT)
49
GC ISO Functional Sticks 62
GC Caviton
41
GC Fujirock EP
70
GC Kalore
25
GC Cavity Conditioner
41
GC Fujirock OptiFlow
71
GC KliniËka primjena
37
GC G-CEM Capsule
47
GC Fujirock OptiXscan
71
L GC Labolight LV-III
94
GC G-CEM LinkAce
46
GC Fuji TEMP LT
50
GC Metal Primer II
93
GC G-Cera ORBIT VEST
78
GC Fuji II LC (Improved) 39
93
GC Fuji VIII GP
40
GC Closed-Bite Trays
61
GC Fuji IX GP Extra
38
GC Coe-Pak (AUTOMIX)
67
GC Fuji IX GP - Fast
39
GC Composite Primer
93
GC Fuji ORTHO LC PP Automix
52
GC Cosmotech VEST
78
GC Fuji Triage
16
GC Dentin Conditioner
41
GC Fujivest Platinum II
74
GC Ostron
GC Dentulous Trays
60
GC Fujivest Premium
75
GC Pattern Resin LS
72
GC DiaPolisher Paste
42
GC Fujivest Super
76
GC Pliers
50
GC Dry Mouth Gel
16
GC Fujivest II
76
GC Reline
66
GC Edentulous Trays
60
GC G-≥nial Anterior
22
GC Reline Extra Soft
67
GC Epitex
43
GC G-≥nial Bond
28
GC EQUIA
36
GC G-≥nial Flo
27
GC everStick ®C&B
32
GC G-≥nial Posterior
GC everStick ®NET
34
GC G-≥nial Universal Flo
GC everStick ®ORTHO
34
GC G-Bond
GC everStick ®PERIO
34
G GC G-Coat PLUS
GC everStick ®POST
31
GC GRADIA® 90
GC everX Posterior
20
GC GRADIA Core & Post
30
S GC Stick & StickNET
92
GC Exajet
59
GC GRADIA Direct
26
GC StickCARRIER
35
GC Exafast NDS
58
GC GRADIA Direct Flo 27
GC StickRESIN 35
GC EXA’lence
56
GC GRADIA Direct LoFlo
27
GC StickSTEPPER
35
GC Exabite II NDS
65
GC GRADIA gum shades
91
GC Sustavni pristup
73
GC Examix/flex
58
GC Impression Separation Wafer
61
GC Tehnike za uzimanje otiska
57
GC Tissue Conditioner
66
C GC Ceramic Primer
D
E
K
M GC MI Paste Plus GC MultiPressVest
N
GC New Casting Ring LINER
77
GC New Metal Strips
43
GC Optiglaze
O GC ORTHO Gel Conditioner
P
15
78
R GC Reline Soft
91
55
72
67
GC Restorative guide
23
23
GC Revotek LC
64
24
GC Saliva-Check Buffer 13
29
GC Saliva-Check Mutans
13
42
GC Stellavest
77
GC STEPLIGHT SL-I
94
GC Fiber Post
31
GC Initial AL & ZR-FS
84
GC Fit Checker Advanced
65
GC Initial Connector Paste
83
GC Fit Checker Advanced Blue
65
GC Initial Gum & Bleach
86
GC Treclean
GC Freegenol
50
GC Initial INmetalbond
83
GC Tri Plaque ID Gel
12
GC Fuji I
49
GC Initial IQ Layering over Metal & Zircon 88
GC Unifast III
63
GC Unifast LC
64
GC Unifast TRAD 63
F GC FujiCEM 2
48
I
GC Initial IQ Press over Metal & Zircon
89
GC Fuji LINING LC Paste Pak
40
GC Initial IQ Lustre Pastes NF
87
GC Fuji LINING LC
40
GC Initial MC
80
GC Fuji ORTHO 53
GC Initial PC & LF
85
GC Fuji ORTHO BAND LC PP
54
GC Initial Ti Bonder
83
GC Fuji ORTHO BAND Paste Pak
55
GC Initial Ti & LF
82
Boje zubi iz ovog kataloga su Vita® boje ili GC boje. Vita® je registrirani
zaštitni znak tvornice Vita® - Zahnfabrik Bad Säckingen, NjemaËka.
RECALDENT zaštitni znak koristi se pod licencom.
100
T GC Tooth Mousse
U
GC Upute za uporabu
V GC Vest-G
14
62
51
77
53520-1301-1013
GC EUROPE N.V.
GC EEO
Siget 19b
HR - 10020 Zagreb
Tel. +385.1.46.78.474
Fax. +385.1.46.78.473
[email protected]
http://www.eeo.gceurope.com
GC EUROPE N.V.
GC EEO - Croatia
Siget 19b
HR - 10020 Zagreb
Tel. +385.1.61.54.597
Fax. +385.1.61.54.597
[email protected]
http://www.eeo.gceurope.com
z M CA HR 11 06 10/13
GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
[email protected]
http://www.gceurope.com
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
6 486 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content