close

Enter

Log in using OpenID

1 Z A K O N - Skupština Tuzlanskog kantona

embedDownload
GODINA 19 • TUZLA, PETAK, 17. VELJA^E 2012. GODINE • IZDANJE NA HRVATSKOM JEZIKU • BROJ 1
1
Na temelju članka 24. stavak 1. točka c) Ustava Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona”, br. 7/97
i 3/99 i “Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 13/99, 10/00,
14/02, 6/04 i 10/04), na prijedlog Vlade Tuzlanskog kantona, Skupština
Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj 30.1.2012. godine, d o n o s i
ZAKON
O JAVNOM OKUPLJANJU
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(Predmet)
(1) Ovim zakonom uređuje se pravo i način organiziranja
javnog okupljanja građana na području Tuzlanskog kantona.
(2) Javna okupljanja građana su slobodna i ostvaruju se na
način propisan ovim zakonom.
Članak 2.
(Pojam i vrste javnog okupljanja)
Pod javnim okupljanjem građana u smislu ovog zakona,
podrazumijevaju se mirna okupljanja i javni protesti, javne priredbe
i drugi oblici okupljanja građana na prikladnom, otvorenom ili
zatvorenom prostoru.
(2) Sloboda govora i javnog istupanja na javnom okupljanju
ograničena je zabranom svakog pozivanja i poticanja na oružani
sukob ili uporabu nasilja, na nacionalnu, rasnu, vjersku ili drugu
mržnju.
(3) Javno okupljanje ne može organizirati politička
organizacija ili udruga građana čiji je rad zabranjen.
(4) Javno okupljanje ne može organizirati, niti na javnom
okupljanju istupati osoba kojoj je pravomoćnom sudskom odlukom
izrečena mjera sigurnosti zabrane javnog istupanja.
Članak 6.
(Odgovornost za štetu)
Organizator javnog okupljanja odgovara za štetu koju
počine učesnici javnog okupljanja, prema pravilima objektivne
odgovornosti.
Članak 7.
(Ravnopravnost spolova)
Gramatička terminologija u ovom zakonu podrazumijeva
uključivanje oba spola.
II. MIRNA OKUPLJANJA I JAVNI PROTESTI
Članak 3.
(Prikladan prostor za javno okupljanje)
(1) Prostor prikladan za javno okupljanje je javno mjesto koje
je pristupačno i pogodno za okupljanje osoba, čiji broj i identitet
nije unaprijed određen, i na kome okupljanje osoba ne dovodi do
ugrožavanja prava drugih osoba, sigurnosti ljudi i imovine, zdravlja
ljudi i ometanja javnog prometa.
2) Prostor prikladan za javno okupljanje je i prostor na kojem
se odvija javni promet, kada je moguće dodatnim mjerama osigurati
privremenu izmjenu režima prometa, kao i zaštitu zdravlja, sigurnost
ljudi i imovine i prava drugih osoba.
Članak 8.
(Pojam mirnih okupljanja i javnih protesta)
(1) Pod mirnim okupljanjem i javnim protestom (u daljem
tekstu: mirna okupljanja) podrazumijeva se svako organizirano
okupljanje građana, koje se održava radi javnog nenasilnog
izražavanja političkih, socijalnih i drugih uvjerenja i interesa.
(2) Pod mirnim okupljanjem podrazumijeva se i svako
neorganizirano, spontano okupljanje građana, koje se održava
u posebnim, iznenadnim i po društvenu zajednicu relevantnim
situacijama, a sve radi javnog izražavanja političkih, socijalnih i
drugih uvjerenja i interesa, na prostoru propisanom u članku 15.
ovog zakona.
(3) Mirna okupljanja iz stavka (2) ovog članka, ne prijavljuju se.
Članak 4.
(Javno okupljanje u pokretu)
(1) Javno okupljanje se može organizirati i odvijati kao
kretanje učesnika javnog okupljanja na određenom prostoru (u
daljem tekstu: javno okupljanje u pokretu).
(2) Javno okupljanje u pokretu, na prostoru iz članka 3. stavak
(2) ovog zakona, može se odvijati samo neprekinutim kretanjem, i
zadržavanjem na mjestu polaska i završetka.
Članak 9.
(Organizator mirnog okupljanja)
(1) Organizator mirnog okupljanja je pravna ili fizička osoba
(u daljem tekstu: organizator) koja, sukladno odredbama ovog
zakona priprema, saziva, organizira, održava, prati i nadzire mirno
okupljanje.
(2) Kada mirno okupljanje organizira grupa građana ili više
pravnih osoba, organizator je dužan da odredi zajedničkog zastupnika.
Članak 5.
(Ograničenja)
(1) Samo ovim zakonom mogu se propisati ograničenja
slobode javnog okupljanja koja su nužna u demokratskom društvu u
interesu sigurnosti i zaštite prava i sloboda drugih ljudi.
Članak 10.
(Obveza prijavljivanja mirnog okupljanja)
(1) Organizator ili njegov zastupnik dužan je prijaviti
održavanje mirnog okupljanja, sukladno ovom zakonu. Prijava
za mirno okupljanje podnosi se policijskoj stanici Ministarstva
Broj 1 - Strana 2
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: policijska
stanica), u općini na čijem se području mirno okupljanje namjerava
održati.
(2) Ako se mirno okupljanje namjerava održati na području
koje obuhvata dvije ili više općina, prijava se podnosi Upravi
policije Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona (u
daljem tekstu: Uprava policije).
(3) O prijavljenom mirnom okupljanju iz stavka (2) ovog
članka, Uprava policije obavještava policijske stanice na čijem
području će se održati mirno okupljanje.
(4) Prijava iz stavka (1) i stavka (2) ovog članka, podnosi se
najkasnije sedam dana prije početka održavanja mirnog okupljanja.
(5) Izuzetno od stavka (4) ovog članka, iz naročito opravdanih
razloga, prijava se može podnijeti najkasnije 48 sati prije početka
održavanja mirnog okupljanja, uz obrazloženje neprijavljivanja u
propisanom roku.
Članak 11.
(Sadržaj prijave)
(1) Prijava za održavanje mirnog okupljanja sadrži:
a) povod, svrhu i mjesto održavanja mirnog okupljanja,
b) dan, vrijeme i dužinu trajanja mirnog okupljanja, te
procjenu mogućeg broja učesnika,
c) podatke o organizatoru ili njegovom zastupniku,
d) osobne podatke voditelja mirnog okupljanja,
e) predviđene mjere osiguranja na mirnom okupljanju,
f) podatke i način na koji je organizirana redarska služba,
g) broj redara, sa osobnim podacima i JMB.
(2) Prijava mirnog okupljanja u pokretu mora sadržavati i
detaljno određenu trasu kretanja, mjesto polaska i mjesto završetka,
kao i način kretanja učesnika (pješice, vozilima, kombinirano).
(3) Ako mirno okupljanje zahvata i površinu javnog puta, zbog
čega bi promet bio obustavljen ili ometan, organizator je dužan da
priloži i odobrenje nadležnog organa sukladno Zakonu o osnovama
sigurnosti prometa na putovima u Bosni i Hercegovini.
Članak 12.
(Izuzeci od obveze prijavljivanja mirnog okupljanja)
(1) Od obveze prijavljivanja oslobođene su udruge, političke
stranke i druge pravne osobe, u sljedećim slučajevima:
a) uobičajeni sastanci ili seminari ili druga slična okupljanja,
koja se održavaju u zatvorenom prostoru, na kojima
pristup imaju osobe po pozivu;
b) uobičajena okupljanja, sastanci, tribine, okrugli stolovi
ili okupljanja registriranih političkih stranaka, sindikalna
okupljanja, koja se održavaju u zatvorenom prostoru.
(2) Političke stranke, koalicije, liste neovisnih kandidata
i neovisni kandidati organiziraju i održavaju mirna okupljanja
sukladno odredbama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
(3) Ne prijavljuju se protesti pojedinaca.
(4) O svakom okupljanju iz stavaka (1) i (2) ovog članka,
čije održavanje zahtijeva poduzimanje dodatnih mjera osiguranja,
organizator, odnosno zajednički zastupnik, dužan je obavijestiti
nadležnu policijsku stanicu.
Petak, 17. velja~e 2012.god.
koja imaju za cilj unapređenje i popularizaciju zaštite
prirode i čovjekove okoline,
e) u blizini spomenika kulture, ako bi to moglo prouzrokovati
uništenje ili oštećenje zaštićene vrijednosti,
f) na drugim mjestima, ako bi se, s obzirom na vrijeme, broj
učesnika ili karakter mirnog okupljanja, moglo ozbiljnije
poremetiti kretanje, sigurnost, red i mir većeg broja
građana.
Članak 15.
(Prostor za mirno okupljanje bez prijave)
Općinsko vijeće donosi odluku o određivanju prostora za
mirna okupljanja bez prijave.
Članak 16.
(Dodatne mjere osiguranja)
(1) Ako mjere osiguranja koje je utvrdio organizator, prema
procjeni policije nisu dovoljne, policijska stanica pismeno nalaže
organizatoru da poduzme dodatne mjere osiguranja, u roku koji ne
može biti kraći od 24 sata.
(2) Ako organizator ne postupi blagovremeno po naloženim
mjerama iz stavka (1) ovog članka, policijska stanica će postupiti
sukladno odredbama članka 17. stavak (1) točka g) ovog zakona.
Članak 17.
(Zabrana održavanja mirnog okupljanja)
Zabranit će se održavanje mirnog okupljanja, ako:
a) je usmjereno na narušavanje javnog reda i mira ili
ugrožavanje života i sigurnosti ljudi i imovine,
b) je usmjereno na vršenje kaznenih djela ili poticanje na
vršenje kaznenih djela,
c) ako je prijavljeno održavanje mirnog okupljanja na
prostorima na kojima se, na temelju ovog zakona, ne
smiju održati,
d) nije blagovremeno i uredno prijavljeno kada je
prijavljivanje obvezno,
e) su ciljevi usmjereni na pozivanje i poticanje na oružani
sukob ili uporabu nasilja, na kršenje zagarantiranih prava
i sloboda čovjeka, na nacionalnu, rasnu, vjersku ili drugu
mržnju ili netrpeljivost,
f) je to potrebno radi sprečavanja ugrožavanja zdravlja ljudi,
na zahtjev organa državne uprave nadležnog za poslove
zdravstva,
g) po pismenom nalogu policijske stanice, organizator
blagovremeno ne poduzme dodatne mjere osiguranja,
h) ga organizira pravna ili fizička osoba, čiji je rad
pravomoćnom odlukom nadležnog suda zabranjen,
i) je na javnom okupljanju planirano istupanje osobe kojoj
je pravomoćnom sudskom odlukom zabranjeno javno
istupanje.
Članak 13.
(Mjesto održavanja mirnog okupljanja)
Mirno okupljanje može se održavati na svakom za to
prikladnom prostoru, sukladno odredbama članka 3. ovog zakona.
Članak 18.
(Donošenje rješenja)
(1) Rješenje o zabrani održavanja mirnog okupljanja donosi
policijska stanica, odnosno Uprava policije.
(2) Rješenje iz stavka (1) ovog članka mora se donijeti
najkasnije 48 sati prije prijavljenog početka održavanja mirnog
okupljanja, odnosno 24 sata ako se radi o izuzetku iz članka 10.
stavak (5).
Članak 14.
(Izuzeci)
Izuzetno od odredbe članka 13. ovog zakona, mirno okupljanje
ne smije se održati:
a) u blizini predškolskih i školskih ustanova, dok se u njima
obavlja nastavni proces,
b) u blizini bolnica, na način da ometa pristup vozilima hitne
pomoći i remeti mir bolesnicima,
c) na javnom putu i prometnicama na kojima se odvija šinski
promet, na način kojim se ugrožava sigurnost prometa,
d) u zaštićenim parkovima prirode, osim mirnih okupljanja
Članak 19.
(Žalbeni postupak)
(1) Protiv rješenja iz članka 18. ovog zakona organizator,
odnosno zajednički zastupnik, može izjaviti žalbu, najkasnije u roku
od 24 sata po prijemu rješenja, a izuzetno u slučajevima iz članka
10. stavak (5), u roku od 12 sati po prijemu rješenja.
(2) Žalba sa spisima mora se odmah dostaviti Ministarstvu
unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: MUP TK),
na rješavanje.
(3) Žalba iz stavka (1) ovog članka ne odlaže izvršenje
rješenja.
Petak, 17. velja~e 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
(4) Postupak rješavanja po žalbi je hitan, a rješenje po žalbi se
mora donijeti i dostaviti podnosiocu žalbe najkasnije u roku od 24
sata od prijema žalbe, a izuzetno u slučajevima iz članka 10. stavak
(5) mora se završiti najkasnije u roku od 12 sati od prijema žalbe.
(5) Ukoliko MUP TK, u utvrđenom roku ne odluči po žalbi,
može se održati mirno okupljanje.
(6) Organizator je dužan, odmah po prijemu konačnog rješenja
kojim se zabranjuje mirno okupljanje, obavijestiti javnost o tome i
ukloniti javno istaknute obavjesti o sazivanju mirnog okupljanja.
Članak 20.
(Osiguranje reda i mira na mirnom okupljanju)
(1) Organizator je dužan osigurati red i mir u toku održavanja
mirnog okupljanja.
(2) Organizator je dužan utvrditi mjere osiguranja i osigurati
dovoljan broj redara.
(3) Organizator može obavljanje redarskih poslova povjeriti
Agenciji za zaštitu ljudi i imovine.
(4) Dužnost organizatora je da poduzme odgovarajuće mjere
medicinske zaštite i zaštite od požara.
(5) Održavanje javnog reda i mira na prostoru koji se nalazi
neposredno uz mjesto održavanja mirnog okupljanja vrše policijski
službenici policijske stanice na čijem se području mirno okupljanje
održava.
Članak 21.
(Omogućavanje prolaska)
Na prostoru gdje se održava javno okupljanje, organizator
je dužan omogućiti prolazak vozilima policije, hitne pomoći,
vatrogasnim vozilima i vozilima nadležnog tužiteljstva.
Članak 22.
(Zabrana nošenja oružja i drugih predmeta)
(1) Učesnicima mirnog okupljanja, kao i osobama koje se
kreću prema mjestu održavanja mirnog okupljanja, zabranjeno je
nositi oružje ili predmete pogodne za nanošenje tjelesnih povreda,
te alkoholno piće.
(2) Učesnicima mirnog okupljanja zabranjeno je nošenje
odjeće, oznaka ili drugih obilježja, kojima se poziva ili potiče na rat
ili uporabu nasilja, na nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju ili bilo
koji oblik netrpeljivosti.
Članak 23.
(Voditelj mirnog okupljanja)
(1) Organizator je dužan odrediti voditelja mirnog okupljanja
(u daljem tekstu: voditelj).
(2) Voditelj je osoba koja vrši nadzor nad održavanjem mirnog
okupljanja i usmjerava rad redara.
(3) Voditelj je dužan poduzeti potrebne mjere radi osiguranja
reda i mira na mirnom okupljanju.
(4) Dužnost voditelja je da prekine mirno okupljanje ako
nastupi stvarna opasnost za sigurnost ljudi i imovine.
(5) Voditelj može nastaviti prekinuto mirno okupljanje ako su
u međuvremenu otklonjene okolnosti iz stavka (4) ovog članka, u
vremenskom terminu u kojem je mirno okupljanje najavljeno.
Članak 24.
(Dužnosti redara)
(1) Organizator određuje redara koji vrši poslove održavanja
reda i mira na mirnom okupljanju.
(2) Redar je za vrijeme obavljanja poslova održavanja reda
i mira dužan štititi učesnike mirnog okupljanja i imovinu koja se
nalazi na prostoru na kojem se održava mirno okupljanje.
(3) Redar je dužan odmah predati policiji učesnika mirnog
okupljanja, kao i osobu koja se kreće prema mjestu održavanja
mirnog okupljanja, a koja nosi oružje ili predmete pogodne za
nanošenje tjelesnih povreda.
(4) Redar za vrijeme obavljanja poslova održavanja reda i
mira ima pravo:
a) izvršiti pregled osoba koje ulaze u prostor na kojem se
održava mirno okupljanje,
Broj 1 - Strana 3
b) zabraniti ulazak u prostor na kojem se održava mirno
okupljanje osobi za koju se ocijeni da bi mogla remetiti
red i mir, a posebno osobi u pijanom stanju,
c) usmjeravati kretanje učesnika mirnog okupljanja,
d) udaljiti osobu koja remeti red i mir,
e) odmah predati policiji osobu koja teže remeti red i mir.
Članak 25.
(Uniforma redara)
(1) Redar je dužan za vrijeme obavljanja redarskih poslova
nositi prsluk fluoroscentne boje, sa vidljivim natpisom “REDAR”.
(2) Redar ne smije nositi oružje niti predmete pogodne za
nanošenje tjelesnih povreda, niti odjeću, odnosno obilježja u smislu
članka 22. stavak (2) ovog zakona.
Članak 26.
(Prekid mirnog okupljanja)
Policijski službenici ovlašteni su da spriječe ili prekinu mirno
okupljanje, ako:
a) se učesnici pozivaju govorom i pismenim transparentima
ili potiču na oružani sukob ili nasilje, kršenje
zagarantiranih prava i sloboda čovjeka, nacionalnu, rasnu,
vjersku ili drugu mržnju,
b) nastupi stvarna ili direktna opasnost od nasilja, uništavanja
materijalnih dobara ili drugih oblika narušavanja javnog
reda i mira u većem obimu,
c) nastupi stvarna ili direktna opasnost po zdravlje učesnika
mirnog okupljanja ili drugih ljudi,
d) njegovo održavanje nije blagovremeno i uredno
prijavljeno, ako je prijavljivanje obvezno, ili je zabranjeno,
e) ga organizira politička organizacija ili udruga građana čiji
je rad zabranjen ili ako ga sazove ili na njemu javno istupa
osoba kojoj je pravomoćnom sudskom odlukom izrečena
mjera sigurnosti zabrane javnog istupanja,
f) se održava na mjestu koje nije navedeno u prijavi,
g) je neko od učesnika mirnog okupljanja naoružan i
h) redari ne mogu održati red i mir.
Članak 27.
(Mjere usmjerene na prekid mirnog okupljanja)
(1) Policijski službenik će naredbu o prekidu mirnog
okupljanja iz članka 26. ovog zakona saopštiti voditelju mirnog
okupljanja.
(2) Voditelj je dužan učesnicima mirnog okupljanja saopštiti
da je mirno okupljanje prekinuto i zatražiti da se mirno raziđu.
(3) Ako voditelj ili učesnici mirnog okupljanja ne postupe
sukladno naredbi iz stavka (1) ovog članka, policijski službenici
su dužni, u okviru ovlasti utvrđenih Zakonom o policijskim
službenicima Tuzlanskog kantona, poduzeti odgovarajuće mjere i
radnje, u cilju sprovođenja naredbe iz stavka (1) ovog članka.
Članak 28.
(Troškovi za dodatne mjere osiguranja)
(1) Organizator mirnog okupljanja, športskog, kulturnog ili
zabavnog sadržaja, koje se organizira radi ostvarivanja prihoda,
učestvuje u naknadi troškova nastalih zbog dodatnih mjera
osiguranja koje će poduzeti policijska stanica.
(2) Troškovi iz stavka (1) ovog članka, utvrdit će se posebnim
ugovorom ili izdavanjem narudžbenice od strane organizatora.
(3) Obračun usluga za angažiranje policijskih službenika zbog
dodatnih mjera osiguranja, vršit će se sukladno Pravilniku o vrsti,
visini i načinu naplate posebnih usluga MUP TK.
III. JAVNE PRIREDBE
Članak 29.
(Pojam javnih priredbi)
(1) Pod javnim priredbama podrazumijevaju se okupljanja
organizirana radi ostvarivanja prihoda u okviru registrirane
djelatnosti.
Broj 1 - Strana 4
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA (2) Javne priredbe mogu se organizirati na otvorenom ili
zatvorenom prostoru namijenjenom ili prikladnom za njihovo
održavanje, u smislu odredaba članka 3. ovog zakona.
Članak 30.
(Organizator javne priredbe)
(1) Organizator javne priredbe je pravna ili fizička osoba koja
sukladno ovom zakonu organizira javnu priredbu.
(2) Kad javnu priredbu organizira grupa građana ili više
pravnih osoba, dužni su odrediti svog zajedničkog zastupnika.
Članak 31.
(Prijava javne priredbe)
(1) Organizator javne priredbe, odnosno njegov zastupnik,
dužan je podnijeti prijavu za održavanje javne priredbe.
(2) Javna priredba se prijavljuje najkasnije sedam dana prije
početka njenog održavanja.
(3) Prijava iz stavka (1) ovog članka podnosi se policijskoj
stanici.
(4) Prijava za održavanje javne priredbe sadrži:
a) podatke o cilju, mjestu, datumu i vremenu održavanja i
trajanju javne priredbe,
b) naziv i sjedište organizatora i osobne podatke odgovorne
osobe, odnosno zastupnika ako je organizator više pravnih
osoba ili grupa građana, ime i prezime i jedinstveni
matični broj ako je organizator fizička osoba,
c) osobne podatke voditelja javne priredbe,
d) spisak redara sa njihovim osobnim podacima,
e) podatke o mjerama koje organizator poduzima za
održavanje reda i mira,
f) procjenu broja učesnika i
g) druge podatke od interesa za sigurno i nesmetano
održavanje javne priredbe.
(5) Ako se javna priredba održava na površini javnog puta, zbog
čega bi promet bio obustavljen ili ometan, organizator je uz prijavu dužan
priložiti i odobrenje nadležnog organa sukladno odredbama Zakona o
osnovama sigurnosti prometa na putovima u Bosni i Hercegovini.
Članak 32.
(Zabrana prodaje, točenja i ponude alkoholnih pića
na športskoj priredbi)
(1) Na javnoj športskoj priredbi, prije početka i po završetku,
kao i za vrijeme njenog održavanja, zabranjena je prodaja, točenje i
ponuda alkoholnih pića.
(2) Organizator športske priredbe dužan je poduzeti sve
potrebne mjere na realizaciji zabrane iz stavka (1) ovog članka.
Članak 33.
(Zabrana održavanja javne priredbe)
Zabranit će se održavanje javne priredbe, ako:
a) nije blagovremeno i uredno prijavljena,
b) organizator ne sprovede mjere iz članka 16. ovog zakona,
c) je prijavljena na prostoru koji nije namijenjen ili nije
prikladan za održavanje javne priredbe i
d) postoji stvarna opasnost da bi održavanjem javne priredbe
bila ugrožena sigurnost osoba i imovine, narušen javni red
i mir u većem obimu ili ozbiljnije ugrožavanje zdravlja
ljudi i životne sredine.
Članak 34.
(Primjena odredbi Zakona na javne priredbe)
Odredbe od članka 16. do članka 28. ovog zakona, shodno se
primjenjuju i na javne priredbe.
IV. DRUGI OBLICI OKUPLJANJA
Članak 35.
(Pojam drugih oblika okupljanja)
(1) Pod drugim oblicima okupljanja podrazumijevaju se
okupljanja kojima je svrha ostvarivanje privrednih, vjerskih,
Petak, 17. velja~e 2012.god.
kulturnih, humanitarnih, športskih, zabavnih i drugih interesa, koji
nemaju za cilj ostvarivanje prihoda.
(2) Drugi oblici okupljanja iz stavka (1) ovog članka ne
prijavljuju se.
Članak 36.
(Prijava drugih oblika okupljanja)
(1) Izuzetno od odredbi članka 35. stavak (2) ovog zakona,
organizator je dužan da prijavi i druge oblike okupljanja, ako
karakter ili očekivani broj učesnika drugog oblika okupljanja nalaže
poduzimanje dodatnih mjera osiguranja.
(2) Prijava drugog oblika okupljanja iz stavka (1) ovog članka
podnosi se najkasnije pet dana prije početka njegovog održavanja.
(3) Prijava se podnosi policijskoj stanici.
(4) Prijava sadrži podatke iz članka 11. ovog zakona.
Članak 37.
(Primjena odredbi Zakona na druge oblike javnih okupljanja)
Odredbe od članka 16. do članka 28. ovog zakona, shodno se
primjenjuju i na druge oblike javnih okupljanja.
V. KAZNENE ODREDBE
Članak 38.
(Novčane kazne za organizatore javnih okupljanja)
(1) Novčanom kaznom od 3.000 KM do 9.000 KM kaznit će
se za prekršaj organizator javnog okupljanja - pravna osoba, ako:
a) održi javno okupljanje bez prijave, a prijavljivanje je
obvezno (čl. 10. stavak (1), 31. stavak (1) i 36. stavak
(1)),
b) održi javno okupljanje suprotno prijavi u pogledu povoda,
svrhe, mjesta i vremena održavanja (čl. 11. stavak (1), 31.
stavak (4) i 36. stavak (4)),
c) održava mirno okupljanje na mjestima na kojima se ne
smije održavati (članak 14.),
d) održi javno okupljanje suprotno rješenju policijske stanice
o zabrani održavanja (članak 18.),
e) ne postupi po naloženim mjerama osiguranja od strane
nadležnog policijskog organa (članak 16. stavak (1)),
f) ne obavijesti javnost o zabrani održavanja mirnog
okupljanja (članak 19. stavak (6)),
g) ne osigura red i mir na mirnom okupljanju, ne osigura
dovoljan broj redara i ne poduzme odgovarajuće
mjere medicinske zaštite i zaštite od požara na javnom
okupljanju (članak 20. st. (1), (2) i (4)),
h) ne omogući nesmetan prolazak vozilima policije, hitne
pomoći, vatrogasnim vozilima i vozilima nadležnog
tužiteljstva, na mirnom okupljanju (članak 21.),
i) ne odredi voditelja javnog okupljanja (članak 23. stavak (1)),
j) ne poduzme sve potrebne mjere na športskoj priredbi, da
prije i po završetku, kao i za vrijeme njenog održavanja,
ne bi došlo do prodaje, točenja i ponude alkoholnih pića
(članak 32. stavak (2)).
(2) Novčanom kaznom od 500 KM do 1.500 KM, kaznit će se
organizator javnog okupljanja - fizička osoba, za prekršaje iz stavka
(1) ovog članka.
(3) Novčanom kaznom od 500 KM do 1.500 KM kaznit će
se odgovorna osoba u pravnoj osobi, za prekršaj iz stavka (1) ovog
članka.
Članak 39.
(Novčane kazne za voditelja mirnog okupljanja)
Novčanom kaznom od 500 KM do 1.500 KM kaznit će se za
prekršaj voditelj mirnog okupljanja, ako:
a) ne postupi po odredbama članka 23. st. (2), (3), (4) i (5)
ovog zakona,
b) učesnicima mirnog okupljanja ne saopšti da je mirno
okupljanje prekinuto i ne zatraži od istih da se mirno
raziđu (članak 27. stavak (2)).
Petak, 17. velja~e 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Članak 40.
(Novčane kazne za redare)
Novčanom kaznom od 200 KM do 600 KM kaznit će se za
prekršaj redar na mirnom okupljanju, ako:
a) ne postupa sukladno odredbama članka 24. ovog zakona,
b) ne nosi prsluk fluoroscentne boje sa vidljivim natpisom
“REDAR” (članak 25. stavak (1)),
c) nosi oružje ili predmete pogodne za nanošenje povreda,
uniformu, dijelove uniforme, odjeće ili drugih obilježja
kojima se poziva ili potiče na oružane sukobe ili uporabu
nasilja, nacionalnu, rasnu, vjersku ili drugu mržnju
(članak 25. stavak (2)).
Članak 41.
(Novčane kazne za fizičke osobe)
Novčanom kaznom od 150 KM do 450 KM kaznit će se za
prekršaj fizička osoba, ako:
a) kao učesnik mirnog okupljanja, kao i osoba koje se kreće
prema mjestu održavanja mirnog okupljanja, nosi oružje
ili predmete pogodne za nanošenje tjelesnih povreda ili
alkoholna pića (članak 22. stavak (1)),
b) kao učesnik mirnog okuljanja nosi uniformu, dijelove
uniforme, odjeće ili drugih obilježja kojima se poziva ili
potiče na oružane sukobe ili uporabu nasilja, nacionalnu,
rasnu, vjersku ili drugu mržnju (članak 22. stavak (2)) i
c) na športskoj priredbi, prije i po završetku, kao i za vrijeme
njenog održavanja prodaje, toči i nudi alkoholna pića
(članak 32. stavak (1)).
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 42.
(Nadzor nad sprovođenjem zakona)
Nadzor nad primjenom ovog zakona vršit će MUP TK.
Članak 43.
(Odluka)
Odluku iz članka 15. ovog zakona, općinsko vijeće dužno je
donijeti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
Članak 44.
(Prestanak primjene važećeg zakona)
Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon
o javnom okupljanju (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj
4/04).
Članak 45.
(Stupanje na snagu)
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z LAN S K I KAN T O N
S k u p š t i n a
Broj: 01-02-478-11/11
Tuzla, 30.1.2012. godine
Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona,
Bajazit Jašarević, v.r.
2
Na temelju članka 24. stavak 1. točka c) Ustava Tuzlanskog
kantona („Službene novine Tuzlansko podrinjskog kantona“, br.
7/97 i 3/99 i „Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 13/99,
10/00, 14/02, 6/04 i 10/04), na prijedlog Vlade Tuzlanskog kantona,
Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj 30.1.2012.
godine, d o n o s i
ZAKON
O ZAŠTITI OD POŽARA I VATROGASTVU
NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA
Broj 1 - Strana 5
POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(Predmet zakona)
(1) Ovim zakonom uređuje se nadležnost kantonalnih organa u
izvršavanju poslova zaštite od požara i vatrogastvu, obveze općine/
grada i pravnih osoba u oblasti zaštite od požara i vatrogastva,
organizacija i način funkcioniranja zaštite od požara i vatrogastva
na području Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Kanton), upravni
i inspekcijski nadzor, te druga pitanja od značaja za organizaciju i
efikasnije funkcioniranje zaštite od požara i vatrogastva na području
Kantona.
(2) Ovaj zakon i Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu
(„Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 64/09),
(u daljem tekstu: Federalni zakon) predstavljaju jedinstven pravni
okvir za vršenje svih poslova zaštite od požara i vatrogastvu iz
nadležnosti Kantona, u jedinstvenom sustavu zaštite od požara i
vatrogastvu na području Federacije Bosne i Hercegovine.
Članak 2.
(Jedinstven sustav zaštite i spašavanja)
Zaštita od požara i vatrogastvo organiziraju se, funkcioniraju i
čine dio jedinstvenog sustava zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih
dobara od prirodnih nepogoda i drugih nesreća (u daljem tekstu:
prirodne i druge nesreće).
Članak 3.
(Djelatnost od posebnog interesa)
(1) Zaštita od požara i vatrogasna djelatnost su djelatnosti od
posebnog javnog interesa za Kanton i općinu, a ostvaruju se na način
predviđen Federalnim zakonom, ovim zakonom i podzakonskim
aktima, kao i međunarodnim i domaćim tehničkim normativima i
standardima koji važe u Bosni i Hercegovini.
(2) Vatrogastvo je obvezna javna služba na području Kantona
i općine.
(3) Vatrogasna djelatnost je stručna i humanitarna djelatnost.
Članak 4.
(Nosioci organiziranja i provođenja zaštite od požara)
(1) Temeljni nosioci organiziranja, pripremanja i provođenja
zaštite od požara i vatrogasne djelatnosti su općina/grad i Kanton,
pa su isti dužni osigurati njihovo trajno i neometano obavljanje,
na način predviđen Federalnim zakonom i ovim zakonom.
(2) Odgovorna osoba za organiziranje zaštite od požara je:
a) vlasnik, odnosno korisnik imovine, kada se radi o privatnom
vlasništvu;
b) rukovodilac organa uprave, upravne organizacije i drugog
organa u Kantonu i općini/gradu;
c) ravnatelj, odnosno druga odgovorna osoba u privrednom
društvu i drugoj pravnoj osobi, određeno općim aktom pravne osobe.
Članak 5.
(Obveza provođenja zaštite od požara)
(1) Zaštita od požara mora se organizirati i provoditi u svim
stambenim i drugim zgradama i objektima i na svim prostorima koji
se smatraju građevinama prema Federalnom zakonu, koji prema
procjeni ugroženosti od požara mogu biti izloženi opasnostima od
izbijanja i širenja požara.
(2) Zaštitu od požara dužni su da organiziraju i provode pravne
i fizičke osobe, u okviru utvrđene nadležnosti, upravitelji u zgradama,
u oviru utvrđenih obveza u pogledu organiziranja i provođenja zaštite
od požara koje su preuzeli ugovorom sa vlasnicima stanova (zgrade),
kantonalni i općinski organi i druge institucije koji su vlasnici,
odnosno korisnici građevina i prostora, definiranih u Federalnom
zakonu, na način određen Federalnim zakonom, ovim zakonom,
propisima donesenim na temelju zakona, priznatim pravilima i
standardima, planovima zaštite od požara, odlukama organa uprave i
lokalne samouprave, te općim aktima pravnih osoba.
(3) Zaštitu od požara u šumama, na šumskom i poljoprivrednom
zemljištu dužni su da organiziraju i provode sve pravne i fizičke
osobe koje su vlasnici ili korisnici istih, kao i organi uprave Kantona
Broj 1 - Strana 6
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA i općine, koji su nadležni za šume, šumska zemljišta i poljoprivredno
zemljište, sukladno propisima koji se odnose na šume, šumsko i
poljoprivredno zemljište i Federalnim zakonom.
(4) Zaštitu od požara dužni su da provode i građani, u svojim
stanovima i stambenim zgradama (kućama) i drugim objektima i
prostorima, koje koriste za svoje potrebe.
(5) Vlasnik imovine, u smislu stavka (2) ovog članka, je fizička
i pravna osoba, državni organ ili druga institucija, sa zaštićenim
najširim ovlaštenjima posjedovanja, korištenja i raspolaganja nekom
stvari, dok je korisnik imovine fizička i pravna osoba, državni organ
ili druga institucija, koji na temelju ugovora koristi imovinu vlasnika,
sa preuzetom obvezom po pitanju zaštite od požara.
(6) Svaki pojedinac ima obvezu da vodi računa da svojim
postupcima ne ugrožava živote ljudi i imovinu drugih vlasnika ili
posjednika.
POGLAVLJE II. NADLEŽNOST KANTONALNIH ORGANA
ODJELJAK A. NADLEŽNOST SKUPŠTINE, VLADE,
MINISTARSTAVA I UPRAVA
Članak 6.
(Skupština Kantona)
(1) Skupština Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Skupština
Kantona) utvrđuje ciljeve, smjer i strategiju razvoja zaštite od
požara i vatrogastva od značaja za Kanton, na period od najmanje
pet godina, u okviru Programa razvoja zaštite i spašavanja od
prirodnih i drugih nesreća u Kantonu.
(2) Skupština Kantona, na prijedlog Vlade Tuzlanskog
kantona (u daljem tekstu: Vlada Kantona), donosi Plan zaštite od
požara Kantona.
Članak 7.
(Vlada Kantona)
(1) Vlada Kantona u oblasti zaštite od požara i vatrogastvu:
a) utvrđuje Procjenu ugroženosti od požara na području
Kantona, u okviru Procjene ugroženosti od prirodnih i
drugih nesreća u Kantonu;
b) predlaže Skupštini Kantona Program razvoja zaštite od
požara i vatrogastva, u okviru Programa razvoja zaštite i
spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Kantona;
c) predlaže Skupštini Kantona Plan zaštite od požara
Kantona i osigurava njegovu realizaciju;
d) organizira i provodi zaštitu od požara, sukladno Federalnom
zakonu i ovom zakonu, razmatra stanje zaštite od požara
i vatrogastva na području Kantona i donosi odgovarajuće
mjere za dogradnju i efikasno funkcioniranje zaštite od
požara i vatrogastva;
e) na temelju Programa iz točke b) ovog članka, donosi
godišnji plan aktivnosti na realizaciji zadataka, utvrđenih
za zaštitu od požara i vatrogastvu, što se utvrđuje prema
ranije definiranim prioritetima;
f) na prijedlog Kantonalne uprave civilne zaštite, utvrđuje
istraživačke i razvojne projekte u oblasti zaštite od požara
i vatrogastvu, njihove izvršioce i način financiranja tih
projekata;
g) organizira zajedničku profesionalnu vatrogasnu jedinicu,
sukladno potrebama i procjeni o potrebi njenog postojanja,
a na temelju zaključenog sporazuma sa općinama o
osnivanju takve jedinice, sukladno odredbama Federalnog
zakona;
h) osigurava kadrovske, materijalne, tehničke i druge potrebe
za efikasno funkcioniranje vatrogastva u Kantonu;
i) odgovorna je, zajedno sa jedinicama lokalne samouprave,
za funkcioniranje vatrogastva u općinama na području
Kantona;
j) osigurava potrebna financijska sredstva u proračunu
Kantona za potrebe zaštite od požara i vatrogastva na
nivou Kantona;
Petak, 17. velja~e 2012.god.
k) vrši i druge poslove zaštite od požara i vatrogastva iz
nadležnosti Kantona, sukladno ovom i Federalnom
zakonu i drugim propisima.
(2) Vlada Kantona, svake godine do kraja veljače, razmatra i
ocjenjuje realizaciju Plana zaštite od požara i predlaže odgovarajuće
izmjene sa novonastalim promjenama, važnim za zaštitu od požara,
te osigurava neophodna financijska sredstva za realizaciju planiranih
zadataka.
Članak 8.
(Kantonalna ministarstva i drugi organi Kantona)
(1) Kantonalna ministarstva i drugi organi Kantona dužni su:
a) organizirati, planirati i osigurati provođenje preventivnih
mjera za zaštitu vlastitih zaposlenika, materijalnih
sredstava i objekata koje koriste u svom radu;
b) učestvovati u izradi planskih dokumenata iz oblasti zaštite
od požara i vatrogastva, u pitanjima iz oblasti za koju su
osnovani i koja se utvrde tim dokumentima, i to:
1) Procjene ugroženosti od požara Kantona, u okviru Procjene
ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća Kantona,
2) Programa razvoja zaštite od požara i vatrogastva,
u okviru Programa razvoja zaštite i spašavanja od
prirodnih i drugih nesreća Kantona,
3) Plana zaštite od požara Kantona;
c) u okviru svoje redovne djelatnosti, realiziraju zadatke u
oblasti zaštite od požara, koji su utvrđeni u dokumentima
iz točke b) ovog članka i koji se odnose na oblast za koju
su osnovani;
d) donose plan zaštite od požara za vlastite potrebe, ukoliko
su određeni u Planu zaštite od požara Kantona, suglasno
federalnom propisu o razvrstavanju građevina tih organa
u odgovarajuće kategorije ugroženosti od požara;
e) ostvarivati stalnu suradnju sa Kantonalnom upravom
civilne zaštite o svim pitanjima od značaja za planiranje,
organiziranje i provođenje zaštite od požara i vatrogastvo,
iz nadležnosti Kantona;
f) dostavljati Kantonalnoj upravi civilne zaštite pisana
obavještenja, podatke ili izvješća o podacima vezanim za
pitanje zaštite od požara i vatrogastva, iz oblasti za koju
su osnovani;
g) ostvariti stalnu suradnju i pružati stručnu pomoć
općinskim službama civilne zaštite i općinskim službama
za upravu, u smislu osiguranja svih potrebnih podataka
pri izradi planskih dokumenata općina, vezanih za zaštitu
od požara i vatrogastva, iz oblasti za koju su osnovani;
h) vršiti i druge poslove u oblasti zaštite od požara i
vatrogastva, sukladno Federalnom zakonu, ovom zakonu,
te drugim propisima i općim aktima iz ove oblasti.
(2) Kantonalna ministarstva i drugi organi Kantona, u oblasti
zaštite od požara i vatrogastva i u okviru svog djelokruga rada,
dužni su svojim općim aktima urediti pitanja koja se odnose na
organizaciju i provođenje zaštite od požara, radi zaštite ljudstva i
materijalnih dobara koja koriste u svom radu, i to:
a) utvrditi način organiziranja i ostvarivanja zaštite od
požara, sukladno Federalnom zakonu, ovom zakonu i
podzakonskim propisima;
b) predvidjeti mjere za provođenje i unapređenje zaštite od
požara;
c) utvrditi način upoznavanja zaposlenih osoba sa
opasnostima od požara na radnom mjestu;
d) odrediti dužnost i odgovornost svih zaposlenih osoba u
provođenju propisanih mjera zaštite od požara;
e) propisati obvezu i način stručnog osposobljavanja
zaposlenih osoba s mjerama zaštite od požara i izraditi
posebne radne upute za to;
f) odrediti osobu zaduženu za staranje o provođenju mjera
zaštite od požara, utvrđenih općim aktom;
g) utvrditi sadržaj i način donošenja svog plana zaštite od
požara i način njegovog provođenja;
h) urediti vršenje unutarnje kontrole provođenja mjera
zaštite od požara;
Petak, 17. velja~e 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
i) odrediti mjesta i prostore na kojima se zabranjuje uporaba
otvorene vatre;
j) utvrditi dužnosti i način postupanja zaposlenih osoba u
slučaju pojave požara;
k) propisati disciplinsku odgovornost za zaposlene osobe
zbog nepridržavanja propisanih mjera zaštite od požara.
ODJELJAK B. KANTONALNA UPRAVA
CIVILNE ZAŠTITE
Članak 9.
(Upravni, stručni i koordinirajući poslovi)
(1) Kantonalna uprava civilne zaštite (u daljem tekstu:
Kantonalna uprava), pored drugih zakonima utvrđenih nadležnosti
i obveza, vrši upravne, stručne i druge poslove u oblasti zaštite od
požara i vatrogastvu u Kantonu.
(2) Kantonalna uprava neposredno poduzima mjere i aktivnosti
na organiziranju i provođenju zaštite od požara i vatrogastvu na
području Kantona, sukladno Federalnom zakonu i ovom zakonu.
(3) Kantonalna uprava ima i koordinirajuću, usmjeravajuću i
poticajnu ulogu prema svim kantonalnim organima uprave, u dijelu
koji se odnosi na zaštitu od požara i vatrogastvo, te obvezu pružanja
odgovarajuće stručne pomoći tim organima, kako bi ove poslove
vršili pravilno i kontinuirano.
(4) Kantonalna uprava predlaže statistička istraživanja iz
oblasti zaštite od požara i vatrogastva za svoje područje.
Članak 10.
(Organizaciona jedinica za zaštitu od požara i vatrogastvo)
(1) Za vršenje poslova u oblasti zaštite od požara i vatrogastva
u Kantonalnoj upravi osniva se organizaciona jedinica za zaštitu od
požara i vatrogastvo.
(2) Organizacionom jedinicom za zaštitu od požara i
vatrogastvo rukovodi pomoćnik ravnatelja Kantonalne uprave
– rukovodilac organizacione jedinice za zaštitu od požara i
vatrogastvo. Za rukovodioca organizacione jedinice može se
imenovati osoba koja ima VII stepen stručne spreme, iz oblasti
zaštite od požara i sigurnosti ili tehničkih struka, te najmanje pet
godina radnog iskustva poslije stjecanja navedene stručne spreme.
Postupak imenovanja rukovodioca organizacione jedinice vršit će
se sukladno važećim propisima za državne službenike.
(3) Izuzetno, kada usljed opravdane nemogućnosti osiguranja
financijskih, kadrovskih i drugih neophodnih uvjeta za popunu
određenog broja izvršilaca, neophodnih za osnivanje organizacione
jedinice, nije moguće osnovati organizacionu jedinicu za zaštitu od
požara i vatrogastvo (kako to zahtijeva slučaj osnivanja osnovne
organizacione jedinice), poslovi u oblasti zaštite od požara i vatrogastva
mogu se organizirati kao unutarnja organizaciona jedinica ili kao
samostalni izvršioci u okviru postojeće osnovne organizacione jedinice.
Članak 11.
(Obveze Kantonalne uprave u izradi planskih dokumenata)
Kantonalna uprava je nosilac aktivnosti oko priprema i izrade
planskih dokumenata Kantona, i to:
a) Procjene ugroženosti od požara Kantona, u okviru
Procjene ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća u
Kantonu, uz obvezno učešće subjekata iz članka 8. ovog
zakona, a uzimajući u obzir općinske procjene ugroženosti
od požara. Način izrade i sadržaj Procjene ugroženosti od
požara reguliran je propisom Vlade Federacije Bosne i
Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada Federacije);
b) Programa razvoja zaštite od požara i vatrogastva, u okviru
Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih
nesreća Kantona. Program razvoja zaštite od požara i
vatrogastva obuhvata politiku, strategiju i akcione planove,
u okviru kojih se definira vizija, načela, opredjeljenja, ciljevi
i područja razvoja za organiziranje i provođenje zaštite od
požara i vatrogastva, sa svim elementima potrebnim za
njegovo usavršavanje i efikasno funkcioniranje od značaja
za Kanton, za period od najmanje pet godina;
Broj 1 - Strana 7
c) Plana zaštite od požara Kantona, uz obvezno učešće subjekata
iz članka 8. ovog zakona. Način izrade i sadržaj Plana
zaštite od požara propisan je podzakonskim aktom Vlade
Federacije. Plan se izrađuje na temelju procjene ugroženosti
od požara na području Kantona i kadrovskim, materijalnim
i drugim uvjetima koji su od značaja za tu zaštitu, uz
obvezno uzimanje u obzir potreba utvrđenih u procjenama
ugroženosti od požara svih općina sa područja Kantona;
d) Godišnjeg plana aktivnosti na realizaciji zadataka za
zaštitu od požara i vatrogastvo, utvrđenih u Programu iz
točke b) ovog članka, prema utvrđenim prioritetima, koji
donosi Vlada Kantona.
Članak 12.
(Praćenje organizacije i provođenja poslova zaštite od požara)
Kantonalna uprava prati organizaciju i provođenje poslova zaštite
od požara i vatrogastva u pravnim osobama, kantonalnim organima i
drugim institucijama u Kantonu, koji su Federalnim zakonom, ovim
zakonom i drugim propisima stavljeni u njenu nadležnost.
Članak 13.
(Izvršavanje zadataka utvrđenih u planskim dokumentima)
Kantonalna uprava izvršava zadatke zaštite od požara i
vatrogastva, utvrđene u dokumentima iz članka 11. ovog zakona, i
ostvaruje suradnju sa kantonalnim ministarstvima i drugim organima
Kantona u izvršavanju zadataka zaštite od požara i vatrogastva iz
njihove nadležnosti.
Članak 14.
(Neposredno učešće i pomoć u akcijama)
Kantonalna uprava pruža pomoć u akcijama zaštite i
spašavanja ljudi i materijalnih dobara, koji su ugroženi požarom ili
eksplozijama, a neposredno učestvuje u akcijama sa kantonalnom
profesionalnom vatrogasnom jedinicom, ukoliko je osnovana.
Članak 15.
(Planiranje i nabavka opreme)
Kantonalna uprava neposredno poduzima ili predlaže
odgovarajuće mjere na planiranju i nabavci tehničkih sredstava i
vatrogasne opreme potrebne za vatrogastvo u Kantonu, suglasno
zakonskim i drugim propisima iz ove oblasti.
Članak 16.
(Informacioni sustav za zaštitu od požara)
Kantonalna uprava, u okviru Kantonalnog operativnog
centra, organizira funkcionalni dio informacionog sustava za zaštitu
od požara i vatrogastvo, sukladno podzakonskom propisu o tim
centrima, donesenim na temelju Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i
materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine
Federacije BiH“, br. 39/03 i 22/06), te drugim federalnim propisima.
Članak 17.
(Suradnja sa općinskim službama civilne zaštite)
(1) Kantonalna uprava osigurava suradnju sa općinskim
službama civilne zaštite na području Kantona, o pitanjima zaštite od
požara i vatrogastva, koja su Federalnim zakonom i ovim zakonom
stavljena u nadležnost općine i od značaja su za Kanton, te istim
pruža stručnu i drugu pomoć, u cilju pravilnog i potpunog vršenja tih
poslova, te organiziranja profesionalnih vatrogasnih jedinica općina.
(2) Pod suradnjom iz stavka (1) ovog članka smatra se i međusobno
dostavljanje izvješća i drugih akata, koji se odnose na zaštitu od požara
i vatrogastvo, a radi evidentiranja stanja ili dalje obrade za potrebe
Kantonalne uprave, općinskih službi civilne zaštite ili drugih subjekata.
Članak 18.
(Obveze Kantonalne uprave kod osnivanja kantonalne
profesionalne vatrogasne jedinice)
(1) Kantonalna uprava organizira, priprema i provodi sve
poslove koji se odnose na osnivanje kantonalne profesionalne
vatrogasne jedinice, njenu popunu ljudstvom, planiranje i nabavku
vatrogasne opreme, tehničkih i drugih sredstava neophodnih za rad
Broj 1 - Strana 8
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA i funkcioniranje takve jedinice, u slučaju zaključivanja sporazuma
o njenom osnivanju između Vlade Kantona i općinskih načelnika,
sukladno Federalnom zakonu.
(2) Prilikom osnivanja kantonalne profesionalne vatrogasne
jedinice, iz stavka (1) ovog članka, na području svake općine
uspostavit će se njena ispostava, sukladno Federalnom zakonu.
(3) Kantonalnu profesionalnu vatrogasnu jedinicu čine
vatrogasci, koji se nalaze u radnom odnosu u Kantonalnoj upravi,
sukladno Federalnom zakonu i ovom zakonu.
(4) Popuna kantonalne profesionalne vatrogasne jedinice
i njenih ispostava ljudstvom vrši se, po pravilu, na teritorijalnom
principu, u cilju lakšeg ostvarivanja roka za početak gašenja požara,
a koji se bliže utvrđuje u Planu zaštite od požara Kantona.
Članak 19.
(Organiziranje i realizacija obuke)
(1) Kantonalna uprava poduzima i predlaže mjere u oblasti
organiziranja i provođenja stručne obuke i osposobljavanja
pripadnika vatrogasne jedinice i drugih osoba za potrebe vatrogastva,
sukladno Federalnom zakonu i ovom zakonu.
(2) Obuka, vrste tema i način njihove obrade utvrđuju se
planovima i programima obuke.
Članak 20.
(Stručna pomoć dobrovoljnim vatrogasnim društvima
i pravnim osobama)
(1) Kantonalna uprava ima obvezu pružati stručnu i drugu
pomoć dobrovoljnim vatrogasnim društvima formiranim na
području Kantona, na njihovom osposobljavanju za vršenje poslova
iz njihove nadležnosti od značaja za zaštitu od požara i vatrogastvo.
(2) Na način definiran u stavku (1) ovog članka, a posebno
radi rješavanja pitanja od zajedničkog interesa za vatrogastvo,
Kantonalna uprava će postupati i u odnosu na pravne osobe koje su
formirale vatrogasne jedinice.
Članak 21.
(Upravni nadzor u Kantonalnoj upravi)
Kantonalna uprava vrši upravni nadzor u odnosu na pitanja
koja su Federalnim zakonom i ovim zakonom stavljena u njenu
nadležnost. Nadzor se ostvaruje u kantonalnim organima uprave,
općinskim službama za upravu i pravnim osobama na području
Kantona, u dijelu koji se odnosi na zakonitost, poduzete aktivnosti
i mjere u oblasti zaštite od požara i vatrogasne djelatnosti, prema
Federalnom zakonu i ovom zakonu.
Članak 22.
(Suradnja sa Federalnom upravom i drugim kantonalnim
upravama civilne zaštite)
(1) Kantonalna uprava ostvaruje suradnju sa Federalnom
upravom civilne zaštite i kantonalnim upravama civilne zaštite
susjednih kantona, o pitanjima od zajedničkog interesa za zaštitu od
požara i vatrogastvo.
(2) Međusobna suradnja, u smislu odredaba stavka (1) ovog
članka, ostvaruje se razmjenom podataka, zajedničkim radnim
sastancima, obukom, pokaznim vježbama, intervencijama i drugim
vidovima suradnje, koji se pokažu opravdanim u datoj situaciji.
Članak 23.
(Obveze kod izdavanja rješenja o građenju i uporabu
građevine)
(1) Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog
kantona (u daljem tekstu: nadležni kantonalni organ) dužno je pribaviti
prethodno mišljenje od Kantonalne uprave prilikom donošenja rješenja
da li pravna osoba ispunjava uvjete, utvrđene Federalnim zakonom i
podzakonskim propisom, za davanje stručne ocjene i mišljenja da su
u tehničkoj dokumentaciji u potpunosti primijenjeni propisi i standardi
i drugi normativi zaštite od požara, te da je osigurana funkcionalnost i
efikasnost projektom predviđenih mjera zaštite od požara.
(2) Kantonalna uprava daje jednog člana u komisiju za
pregled izgrađene, rekonstruirane, dograđene ili nadograđene
građevine, ili istog predlaže iz drugog organa ili pravne osobe,
Petak, 17. velja~e 2012.god.
koji ispunjava uvjete iz Federalnog zakona. Bez dokumentiranog
mišljenja ovog člana komisije da su provedene sve mjere zaštite od
požara, predviđene u elaboratu zaštite od požara, kao i odgovarajuća
pravila tehničke prakse, nadležni kantonalni organ uprave, iz stavka
(1) ovog članka, ne može izdati odobrenje za uporabu te građevine.
POGLAVLJE III. ZAŠTITA OD POŽARA I
VATROGASTVO U OPĆINI I DRUGIM PRAVNIM
OSOBAMA
Članak 24.
(Pravno reguliranje i organiziranje zaštite od požara)
(1) Općina je dužna da organizira zaštitu od požara i
vatrogastvo na svom području i vodi brigu o uspješnom sprovođenju
i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara i vatrogastva.
(2) Općina je obvezna donijeti propis (odluku), kojom će
pravno urediti nadležnosti, organizaciju i funkcioniranje zaštite
od požara i vatrogastvo na svom području, sukladno Federalnom
zakonu i ovom zakonu.
(3) Upravne, stručne i druge poslove zaštite od požara i
vatrogastva iz nadležnosti općine, vrši organizaciona jedinica za
zaštitu od požara i vatrogastvo, koja se nalazi u sastavu općinske
službe civilne zaštite.
(4) Općinska služba civilne zaštite predlaže i vodi statistička
istraživanja iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva za svoje područje.
Članak 25.
(Organiziranje vatrogasnih jedinica)
(1) Općina je dužna osnovati svoju profesionalnu vatrogasnu
jedinicu ili zajedničku jedinicu, sa jednom ili više susjednih općina,
ili sa jednom ili više pravnih osoba sa područja općine, na način
propisan Federalnim zakonom.
(2) Smatra se da je na odgovarajući način riješeno pitanje
vatrogasne jedinice u općini, ukoliko Kanton osnuje zajedničku
profesionalnu vatrogasnu jedinicu, pod uvjetima i na način propisan
Federalnim zakonom.
(3) Profesionalnu vatrogasnu jedinicu u općini čine vatrogasci, koji
se nalaze u radnom odnosu u općinskoj službi civilne zaštite. Popuna ove
jedinice ljudstvom vrši se, po pravilu, na teritorijalnom principu, što je u
cilju ostvarivanja roka za gašenje požara iz stavka (5) ovog članka.
(4) U ovisnosti od toga da li profesionalnu vatrogasnu
jedinicu osniva sama ili sa drugim općinama ili pravnim osobama,
općina osigurava kadrovske, materijalne, tehničke i druge uvjete
za funkcioniranje te jedinice, sukladno Federalnom zakonu, ovom
zakonu, propisu općine ili sporazumu.
(5) U planu zaštite od požara, pored drugih zakonom i
podzakonskim aktom definiranih pitanja, utvrđuje se minimalan
rok za izlazak profesionalne vatrogasne jedinice na intervenciju,
imajući u vidu da to bude u što kraćem roku, cijeneći udaljenost
pojedinih mjesta od sjedišta te jedinice.
su:
Članak 26.
(Snage za obavljanje vatrogasne djelatnosti)
Snage za obavljanje vatrogasne djelatnosti na području općine
a) osnovne snage za obavljanje vatrogasne djelatnosti, i to:
1) zajednička profesionalna vatrogasna jedinica na nivou
Kantona, ukoliko to bude opredjeljenje općine i Vlade
Kantona,
2) profesionalna vatrogasna jedinica općine, koju čine
vatrogasci u radnom odnosu u općinskoj službi civilne
zaštite,
3) zajednička profesionalna vatrogasna jedinica više općina,
osnovana sporazumom tih općina, ili profesionalna
vatrogasna jedinica osnovana sporazumom općine i
pravnih osoba sa područja općine;
b) dopunske snage za vatrogastvo, koje mogu činiti:
1) dobrovoljne vatrogasne jedinice, koje osnivaju
dobrovoljna vatrogasna društva,
Petak, 17. velja~e 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
2) vatrogasne jedinice pravnih osoba;
c) snage koje djeluju u toku izvođenja vatrogasne
intervencije ili u drugim situacijama, i to:
1) jedinice civilne zaštite,
2) službe zaštite i spašavanja,
3) općinski štab civilne zaštite,
4) povjerenici civilne zaštite;
d) operativni centar civilne zaštite, kao komunikacionoinformaciona podrška općinskom štabu civilne zaštite
i drugim organima, koji rukovode akcijama zaštite na
području ugroženom od požara.
Članak 27.
(Planski dokumenti u općini)
(1) Općina, u okviru programa razvoja zaštite i spašavanja
od prirodnih i drugih nesreća općine, programira razvoj zaštite od
požara i vatrogastvo, na period od najmanje pet godina.
(2) Osnov za izradu programa iz stavka (1) ovog članka je
procjena ugroženosti od požara na području općine, koja je poseban
dio u procjeni ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća u općini.
(3) Općina je obvezna donijeti plan zaštite od požara općine, u
kojem se utvrđuje organizacija i funkcioniranje zaštite od požara u
općini, što je propisano i definirano Federalnim zakonom.
(4) U planu zaštite od požara općine određuju se pravne osobe
koje su dužne osnovati vatrogasnu jedinicu ili na drugi način osigurati
zaštitu od požara, pod uvjetima utvrđenim Federalnim zakonom.
(5) Plan zaštite od požara za vlastite potrebe izrađuju općinski
organi i druge institucije, određeni u planu zaštite od požara
općine, sukladno federalnom propisu kojim se građevine tih organa
razvrstavaju u odgovarajuću kategoriju ugroženosti od požara.
Članak 28.
(Informacioni sustav za zaštitu od požara)
Općina je obvezna, u okviru općinskog operativnog centra,
organizirati funkcionalni dio informacionog sustava za zaštitu
od požara i vatrogastvo, sukladno podzakonskom propisu o tim
centrima, donesenom na temelju Zakona o zaštiti i spašavanju
ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, te drugom
federalnom propisu.
Članak 29.
(Opći akt u pravnim osobama i drugim institucijama)
(1) Pravne osobe i druge institucije na području općine dužne
su donijeti svoj opći akt, u kojem će urediti pitanja koja se odnose na
organizaciju i funkcioniranje zaštite od požara u svojim objektima i
prostorima, na način utvrđen Federalnim zakonom i ovim zakonom.
(2) Plan zaštite od požara za vlastite potrebe donose pravne
osobe, koje su određene u planu zaštite od požara općine ili Kantona,
sukladno federalnom propisu kojim su građevine pravnih osoba
razvrstane u odgovarajuću kategoriju ugroženosti od požara. Način
izrade i sadržaj ovog plana utvrđen je propisom Vlade Federacije.
POGLAVLJE IV. INSPEKCIJA ZA ZAŠTITU
OD POŽARA I VATROGASTVO
ODJELJAK A. INSPEKCIJA U OKVIRU NADLEŽNOSTI
KANTONALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE
Članak 30.
(Inspekcijski nadzor u Kantonalnoj upravi)
(1) Kantonalna uprava ima obvezu da, u okviru nadležnosti
propisane Federalnim zakonom, organizira inspekcijski nadzor iz
oblasti zaštite od požara i vatrogastva na području Kantona.
(2) Poslove inspekcijskog nadzora, iz stavka (1) ovog članka,
vrše kantonalni inspektor za zaštitu od požara u Kantonalnoj upravi
i kantonalni inspektor za vatrogastvo u Kantonalnoj upravi, u
oblasti zaštite od požara i vatrogastva u općinama i drugim pravnim
osobama od kantonalnog i općinskog značaja.
Broj 1 - Strana 9
(3) Pitanja o kojima se vrši inspekcijski nadzor u oblasti
zaštite od požara i vatrogastva, uvjeti koje mora ispunjavati osoba
za postavljenje na mjesta inspektora iz stavka (2) ovog članka,
način vršenja inspekcijskog nadzora, mjere koje mogu izreći u
toku nadzora, pravni lijek, organ za drugostupanjsko odlučivanje
i druga pitanja, utvrđeni su Federalnim zakonom i podzakonskim
propisima, koji se odnose na taj zakon i ovim zakonom.
(4) U vršenju svog posla, inspektori za zaštitu od požara u
Kantonalnoj upravi obvezni su ostvariti suradnju sa inspektorima
Ministarstva unutarnjih poslova, iz članka 32. ovog zakona, u svim
slučajevima kada to zahtijeva zajednički interes u rješavanju pitanja
iz oblasti zaštite od požara.
Članak 31.
(Organizacija inspekcijskog nadzora)
Organizaciono ustrojstvo inspekcijskog nadzora u Kantonalnoj
upravi, broj inspektora i posebni uvjeti koje moraju ispunjavati, bliže će
se definirati pravilnikom o unutarnjoj organizaciji Kantonalne uprave.
ODJELJAK B. INSPEKCIJA U OKVIRU NADLEŽNOSTI
DRUGIH KANTONALNIH ORGANA
Članak 32.
(Inspekcijski nadzor u Ministarstvu unutarnjih poslova)
(1) Ministarstvo unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona (u
daljem tekstu: Ministarstvo unutarnjih poslova), u okviru svoje
nadležnosti, vrši poslove inspekcijskog nadzora nad provođenjem
mjera zaštite od požara, kao i nad provođenjem propisa o tehničkim
normativima i standardima koji se odnose na zaštitu od požara,
prema subjektima i u pitanjima utvrđenim Federalnim zakonom.
(2) Poslove inspekcijskog nadzora, iz stavka (1) ovog članka,
vrši kantonalni inspektor za zaštitu od požara u Ministarstvu
unutarnjih poslova.
(3) Uvjeti koje mora ispunjavati osoba za postavljenje
na mjesto inspektora iz stavka (2) ovog članka, način vršenja
inspekcijskog nadzora, mjere koje mogu izreći u toku nadzora,
pravni lijek, organ za drugostupanjsko odlučivanje i druga pitanja,
utvrđeni su Federalnim zakonom i podzakonskim propisima, koji se
odnose na taj zakon, te pravilima tehničke struke.
(4) U vršenju svog posla, inspektori za zaštitu od požara u
Ministarstvu unutarnjih poslova, obvezni su ostvariti suradnju sa
inspektorima Kantonalne uprave, iz članka 30. ovog zakona, u svim
slučajevima kada to zahtijeva zajednički interes u rješavanju pitanja
iz oblasti zaštite od požara.
Članak 33.
(Organizacija inspekcijskog nadzora)
Organizaciono ustrojstvo inspekcijskog nadzora u
Ministarstvu unutarnjih poslova bliže će se definirati pravilnikom
o unutarnjoj organizaciji Ministarstva.
Članak 34.
(Inspekcijski nadzor zaštite od požara u šumama,
na poljoprivrednom zemljištu i okolišu)
Inspekcijski nadzor nad provođenjem mjera zaštite od požara u
šumama i na šumskom zemljištu, poljoprivrednom zemljištu i okolišu
vrše kantonalni šumarski inspektor, kantonalni poljoprivredni inspektor
i inspektor zaštite okoliša, sukladno organizacionom ustrojstvu i
ovlaštenjima utvrđenim propisima koji se odnose na te inspekcije.
POGLAVLJE V. KAZNENE ODREDBE
Članak 35.
(1) Novčanom kaznom od 5.000,00 KM do 15.000,00 KM
kaznit će se za prekršaj pravna osoba:
a) ako ne organizira i ne provodi zaštitu od požara u smislu
članka 5. stavak (2);
b) ako ne donese opći akt iz članka 29. stavak (1);
c) ako ne donese plan zaštite od požara (članak 29. stavak
Broj 1 - Strana 10
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA (2));
(2) Za prekršaj iz stavka (1) ovog članka kaznit će se i
odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 1.000,00
KM do 2.500,00 KM.
Članak 36.
Novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 2.500,00 KM kaznit
će se za prekršaj rukovodilac ili druga odgovorna osoba organa
uprave i upravne organizacije i druge kantonalne, odnosno općinske
institucije:
a) ako ne organizira i ne provodi zaštitu od požara u smislu
članka 5. stavak (2);
b) ako ne donese plan zaštite od požara (članak 8. stavak (1),
točka d));
c) ako ne donese opći akt iz članka 8. stavak (2);
d) ako ne postupi u smislu članka 8. stavak (1), točke a), b),
c), f) i g);
e) ako ne uredi svojim općim aktom pitanja iz članka 8.
stavak (2);
f) ako ne postupi po odredbama članka 23.;
g) ako ne organizira zaštitu od požara i vatrogastvo u smislu
članka 24.;
h) ako ne organizira vatrogasnu jedinicu u smislu članka 25.
stavci (1) i (2);
i) ako ne organizira informacioni sustav za zaštitu od požara
i vatrogastvo (članak 28.).
Članak 37.
Novčanom kaznom od 100,00 KM do 800,00 KM kaznit će se
za prekršaj fizička osoba:
a) ako ne organizira i ne provodi zaštitu od požara u smislu
članka 5. stavak (2);
b) ako ne provodi zaštitu od požara u smislu članka 5. stavak
(4);
c) ako postupa suprotno odredbi članka 5. stavak (6).
POGLAVLJE VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 38.
(Usklađivanje postojećih propisa)
Odredbe kantonalnih zakona i drugih propisa, koji su u
suprotnosti sa ovim zakonom, uskladit će se sa odredbama ovog
zakona, u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog
zakona.
Članak 39.
(Prestanak važenja kantonalnog zakona i drugih propisa)
(1) Na dan stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi
Zakon o zaštiti od požara (“Službene novine Tuzlanskog kantona”,
broj 9/01).
(2) Podzakonski propisi, doneseni na temelju zakona iz stavka
(1) ovog članka, primjenjivat će se do donošenja novih propisa,
ukoliko nisu u suprotnosti sa ovim i Federalnim zakonom.
Članak 40.
(Stupanje na snagu)
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z LAN S K I KAN T O N
S k u p š t i n a
Broj: 01-02-496-11/10
Tuzla, 30.1.2012. godine
3
Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona,
Bajazit Jašarević, v.r.
Na temelju članka 24. stavak 1. točka c) Ustava Tuzlanskog
Petak, 17. velja~e 2012.god.
kantona («Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona», br.
7/97 i 3/99 i «Službene novine Tuzlanskog kantona», br. 13/99,
10/00, 14/02, 6/04 i 10/04), na prijedlog Vlade Tuzlanskog kantona,
Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj 30.1.2012.
godine, d o n o s i
ZAKON
O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI
POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(Predmet zakona)
Ovim zakonom uređuju se pitanja u svezi sa obavljanjem
ugostiteljske djelatnosti iz nadležnosti Tuzlanskog kantona (u
daljem tekstu: Kanton).
Članak 2.
(Pojmovi i definicije)
Pojmovi i definicije uporabljene u ovom zakonu imaju
isto značenje kao pojmovi i definicije uporabljene u Zakonu o
ugostiteljskoj djelatnosti („Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine“, broj 32/09 - u daljem tekstu: Federalni zakon)
POGLAVLJE II. OBAVLJANJE UGOSTITELJSKE
DJELATNOSTI
Članak 3.
(Subjekti koji mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost)
(1) Ugostiteljsku djelatnost mogu obavljati pravne i fizičke
osobe koje su registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i
koje ispunjavaju uvjete propisane zakonom i drugim propisima
donesenim na temelju zakona (u daljem tekstu: ugostitelj).
(2) Ugostiteljsku djelatnost, pod uvjetima propisanim zakonom,
može obavljati i javna ustanova koja upravlja nacionalnim parkovima
i parkovima prirode, ugostiteljska obrazovna ustanova, te učenički i
studentski dom u svojim poslovnim prostorijama i prostorima.
(3) Ugostitelj može obavljati i druge djelatnosti koje služe
obavljanju ugostiteljske djelatnosti, a koje se uobičajeno obavljaju
uz ugostiteljsku djelatnost (prodaja na malo novina i časopisa,
duhana i duhanskih prerađevina, pružanje usluga bilijara, kuglanja,
tenisa, priređivanje igara na sreću i sl.) sukladno posebnim
propisima koji reguliraju obavljanu djelatnost.
(4) Pod uvjetima propisanim zakonom i propisima donesenim
na temelju zakona određene ugostiteljske usluge mogu pružati
pravne i fizičke osobe koje nisu ugostitelji.
Članak 4.
(Ugostiteljski objekti zatvorenog tipa)
(1) Pravne i fizičke osobe mogu organizirati usluge smještaja
i prehrane za svoje radnike, penzionere, članove uže obitelji svojih
radnika i penzionera pod uvjetima utvrđenim zakonom i drugim
propisima, u objektima zatvorenog tipa (odmaralište, objekt za
prehranu i slično).
(2) Pravne i fizičke osobe dužne su za pružanje ugostiteljskih
usluga iz stavka (1) ovog članka pribaviti rješenje općinskog,
odnosno gradskog organa uprave nadležnog za poslove ugostiteljstva
prema mjestu sjedišta objekta (u daljem tekstu: nadležni općinski/
gradski organ) o ispunjavanju minimalnih tehničkih i drugih uvjeta
propisanih zakonom i drugim propisima, koji to rješenje upisuje u
upisnik objekata zatvorenog tipa.
(3) Rješenje iz stavka (2) ovog članka donosi se sukladno
Federalnom zakonu.
(4) Protiv rješenja iz stavka (2) ovog članka može se izjaviti
žalba Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog
kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo) u roku od 15 dana od dana
dostavljanja rješenja stranci.
Petak, 17. velja~e 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Članak 5.
(Uvjeti za rad u ugostiteljstvu)
(1) Za rad u ugostiteljstvu, osobe koje obavljaju ugostiteljsku
djelatnost i osobe koje pružaju ugostiteljske usluge moraju
ispunjavati zdravstvene uvjete te su obvezni da redovno obavljaju
zdravstvene preglede sukladno posebnim propisima, što potvrđuju
odgovarajućom dokumentacijom ovlaštene ustanove.
(2) Zaposleni koji neposredno uslužuju goste (konobari,
šankeri i ostalo osoblje) u ugostiteljskom objektu u kojem se pored
pića poslužuje i kuhana hrana moraju imati završen najmanje treći
stupanj stručne spreme ugostiteljskog smjera ili najmanje treći
stupanj stručne spreme i položen stručni ispit iz ugostiteljstva.
(3) Ministar trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog
kantona (u daljem tekstu: ministar), uz prethodnu suglasnost
ministra naobrazbe, znanosti, kulture i športa Tuzlanskog kantona,
pravilnikom propisuje program i način polaganja stručnog ispita iz
stavka (2) ovog članka.
Članak 6.
(Rješenje o minimalnim uvjetima za ugostiteljske objekte)
(1) Rješenjem nadležnog općinskog/gradskog organa, koje se
donosi sukladno Federalnom zakonu, na zahtjev ugostitelja utvrđuje
se jesu li ispunjeni minimalni uvjeti za vrstu ugostiteljskih objekata
koji se ne kategoriziraju.
(2) Rješenje o utvrđivanju minimalnih uvjeta za vrstu
ugostiteljskih objekata koji se ne kategoriziraju za ugostiteljapravnu osobu treba da sadrži:
a) naziv i adresu sjedišta pravne osobe,
b) identifikacijski broj pravne osobe,
c) adresu ugostiteljskog objekta,
d) naziv skupine, vrste i naziv ugostiteljske radnje, s tim
što naziv radnje ne može sadržavati naziv skupine i vrste
ugostiteljskog objekta,
e) vrstu usluge koja se pruža,
f) površinu objekta, odnosno prostora u kojem se obavlja
ugostiteljska djelatnost,
g) naznaku o pružanju usluga tokom cijele godine, sezonski
ili povremeno.
Članak 7.
(Utvrđivanje minimalnih uvjeta za ugostiteljske objekte)
(1) Ako nadležni općinski/gradski organ ne izvrši pregled ili
nakon pregleda objekta kod ugostitelja-pravne osobe ne donese
rješenje u roku od 15 dana od dana prijema urednog zahtjeva za
utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu ugostiteljskih objekata koji
se ne kategoriziraju, rad u ugostiteljskom objektu može otpočeti,
o čemu je ugostitelj dužan prethodno, pisanim putem, izvijestiti
nadležni općinski/gradski organ ukoliko je za građevinu u kojoj se
nalazi ugostiteljski objekat, sukladno posebnim propisom, pribavio
odgovarajući akt prema kojem se građevina smije koristiti, odnosno
staviti u pogon (uporabna dozvola).
(2) Troškove postupka, koje posebnim aktom određuje organ
nadležan za utvrđivanje minimalnih uvjeta iz stavka (1) ovog
članka, snosi ugostitelj.
(3) Rješenje o utvrđivanju minimalnih uvjeta za vrstu
ugostiteljskih objekata koji se ne kategoriziraju ne može se prenijeti
na drugu osobu.
Članak 8.
(Upisnik o minimalnim uvjetima)
(1) Rješenje o utvrđivanju minimalnih uvjeta za vrstu
ugostiteljskih objekata koji se ne kategoriziraju upisuje se u upisnik
o minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata koji vodi nadležni
općinski/gradski organ, čiji oblik i sadržaj propisuje ministar.
(2) Danom upisa u upisnik iz stavka (1) ovog članka ugostiteljpravna osoba može početi sa obavljanjem ugostiteljske djelatnosti.
(3) Upisnik iz stavka (1) ovog članka vodi se u elektronskom
obliku.
(4) Ukoliko ne postoji mogućnost elektronskog vođenja
upisnika, upisnik se vodi u obliku uvezane knjige koja mora biti
numerirana i ovjerena od strane nadležnog općinskog/gradskog
Broj 1 - Strana 11
organa.
Članak 9.
(Sezonsko i povremeno poslovanje)
(1) Ugostitelj može poslovati i sezonski, najduže devet
mjeseci u toku kalendarske godine.
(2) Sezonsko obavljanje i period obavljanja djelatnosti upisuju
se u odobrenje za rad, odnosno u rješenje iz članka 6. ovog zakona.
(3) Ugostitelj može poslovati i povremeno (za vrijeme
manifestacija, sajmova, prigodnih priredbi i sl.) što se mora navesti
u odobrenju za rad, odnosno u rješenju iz članka 6. ovog zakona.
Članak 10.
(Obveze ugostitelja)
Pored obveza propisanih Federalnim zakonom, u obavljanju
ugostiteljske djelatnosti ugostitelj je obvezan:
a) koristiti ispravna mjerila na način kojim se osigurava
potrebna točnost mjerenja, sukladno važećim propisima
i o ispravnosti mjerila osigurati validnu dokumentaciju;
b) za svaku pruženu ugostiteljsku uslugu izdati gostu fiskalni
račun, definiran posebnim propisom;
c) sklopiti ugovor o radu sa zaposlenim osobama, te iste u
roku od sedam dana prijaviti nadležnoj ispostavi Porezne
uprave Federacije Bosne i Hercergovine;
d) u ugostiteljskom objektu za smještaj osigurati goste od
posljedica nesretnog slučaja.
Članak 11.
(Normativi i cjenici)
(1) Ugostitelj je obvezan dostaviti normative i cjenike na
ovjeru nadležnom općinskom/ gradskom organu.
(2) Način ovjere i osnovni sadržaj cjenika i normativa u
ugostiteljskim objektima propisuje ministar.
Članak 12.
(Knjiga žalbi)
(1) Ugostitelj je obvezan u svakom ugostiteljskom objektu
voditi knjigu žalbi čiji je izgled, sadržaj i način vođenja propisan
federalnim propisom.
(2) Knjiga žalbe iz stavka (1) ovog članka mora u svakom
trenutku biti dostupna korisniku usluga ugostiteljskog objekta, i
služi samo u svrhu izjavljivanja prigovora.
(3) U slučaju izjavljivanja prigovora od strane korisnika
ugostiteljskih usluga ugostitelj je dužan, u roku tri dana od
izjavljivanja prigovora, izjavljeni prigovor dostaviti nadležnoj
inspekciji, a u roku od 15 dana od izjavljivanja prigovora odgovoriti
podnosiocu prigovora.
(4) Knjiga žalbi iz stavka (1) ovog članka mora biti ovjerena
od strane Ministarstva.
(5) Način i postupak ovjere knjige žalbi propisuje ministar.
Članak 13.
(Knjiga gostiju)
(1) U ugostiteljskom objektu u kojem se pružaju ugostiteljske
usluge smještaja ugostitelj je obvezan da vodi knjigu gostiju,
odnosno knjigu popisa gostiju, čiji je izgled, sadržaj i način vođenja
propisan federalnim propisom.
(2) Knjiga gostiju i knjiga popisa gostiju iz stavka (1) ovog
članka moraju se voditi dnevno i ažurno u obliku uvezane knjige
ili u elektronskom obliku, a u iste se evidentiraju strani i domaći
korisnici ugostiteljskih usluga smještaja.
(3) Ukoliko se knjige iz stavka (1) ovog članka vode u obliku
uvezane knjige iste moraju biti ovjerene od strane Ministarstva.
(4) Način i postupak ovjere knjiga iz stavka (1) ovog članka
propisuje ministar.
(5) Ugostitelj koji pruža ugostiteljske usluge smještaja
obvezan je dostavljati Ministarstvu zbirno mjesečno izvješće o
broju korisnika usluge smještaja, dužini boravka i druge podatke,
na za to predviđenom obrascu čiji izgled, sadržaj i rokove dostave
propisuje ministar.
Broj 1 - Strana 12
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Članak 14.
(Radno vrijeme)
(1) Ugostiteljski objekti iz skupine »hoteli« i kampovi iz
skupine »kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj«
obvezno rade od 0.00 do 24.00 sata svaki dan, a ostali ugostiteljski
objekti mogu raditi:
a) iz skupina »restorani« i »barovi«od 6.00 do 23.00 sata,
b) iz skupine »barovi« koji ispunjavaju uvjete za rad noću
sukladno posebnim propisima, samo u zatvorenim
prostorima, od 21.00 do 03.00 sata,
c) iz skupine »restorani« i »barovi« koji se nalaze izvan
naseljenih područja naselja od 0.00 do 24.00 sata,
d) na zračnoj luci, željezničkim stanicama, autobusnim
stanicama i sl. u radnom vremenu objekta u kojem se
nalaze.
(2) Općinsko, odnosno gradsko vijeće može odlukom, najduže
za tri sata produžiti propisano radno vrijeme ugostiteljskih objekata
iz stavka (1) točka a) ovog članka.
(3) Nadležni općinski/gradski organ po službenoj dužnosti
za ugostiteljske objekte iz stavka (1) točke a), b) i c) ovog članka
određuje radno vrijeme u dane državnih praznika, a u okviru radnog
vremena utvrđenog stavkom (1) ovog članka i odlukom općinskog,
odnosno gradskog vijeća iz stavka (2) ovog članka.
(4) Nadležni općinski/gradski organ može za pojedine
ugostiteljske objekte rješenjem najduže za dva sata odrediti raniji
završetak radnog vremena od radnog vremena propisanog stavkom
(1) točke b) i c) ovog članka, te radnog vremena propisanog od
strane općinskog, odnosno gradskog vijeća iz stavka (2) ovog
članka, sukladno kriterijima koje propisuje općinsko, odnosno
gradsko vijeće odlukom iz stavka (2) ovog članka.
(5) Izuzetno od odredbe stavka (2) ovog članka, nadležni
općinski/gradski organ može na zahtjev ugostitelja za pojedine
ugostiteljske objekte iz stavka (1) točka a) ovog članka, rješenjem
odrediti drugačije radno vrijeme radi organiziranja prigodnih
proslava (dočeka nove godine, svadbi, maturalnih zabava i sličnih
događanja).
(6) Općinsko, odnosno gradsko vijeće propisuje radno vrijeme
ugostiteljskih objekata iz skupine „objekti jednostavnih usluga“.
(7) Općinsko, odnosno gradsko vijeće određuje naseljeno
područje naselja iz stavka (1) točka c) ovog članka.
(8) Ugostitelj ili druga pravna ili fizička osoba iz članka 3.
ovog zakona određuje radno vrijeme drugih vrsta ugostiteljskih
objekata za smještaj iz skupine „kampovi i druge vrste ugostiteljskih
objekata za smještaj“.
Članak 15.
(Pružanje ugostiteljskih usluga izvan objekta)
(1) Pojedine ugostiteljske usluge mogu se povremeno i
privremeno pružati izvan ugostiteljskog objekta na sajmovima,
vašarima, prigodnim proslavama i drugim javnim manifestacijama
ili na prostorima namjenski uređenim za pružanje ugostiteljskih
usluga sukladno odredbama ovog zakona i federalnih propisa.
(2) Ugostitelj može pružati ugostiteljske usluge iz stavka (1)
ovog članka po prethodno pribavljenom rješenju nadležnog općinskog/
gradskog organa kojim se odobrava pružanje ugostiteljskih usluga
izvan ugostiteljskog objekta.
(3) Ugostiteljske usluge izvan ugostiteljskog objekta mogu
se obavljati na određeni vremenski period u ovisnosti od trajanja
razloga navedenih u stavku (1) ovog članka, odnosno za vrijeme
trajanja sezone.
(4) Nadležni općinski/gradski organ rješenjem odobrava vrstu
usluge, vrijeme, mjesto i prostor pružanja ugostiteljskih usluga iz
stavka (1) ovog članka.
Članak 16.
(Usluživanje maloljetnih osoba)
(1) Zabranjeno je posluživanje, odnosno dopuštanje
konzumiranja alkoholnih pića u ugostiteljskom objektu osobama
mlađim od 18 godina.
(2) U ugostiteljskom objektu u kojem se poslužuju alkoholna
pića mora na vidnom mjestu biti istaknuta oznaka o zabrani
Petak, 17. velja~e 2012.god.
posluživanja, odnosno konzumiranja alkoholnih pića osobama
mlađim od 18 godina.
Članak 17.
(Odobrenje za osnivanje ugostiteljske radnje-fizička osoba)
(1) Fizička osoba ugostiteljsku radnju osniva dobijanjem
rješenja kojim se odobrava osnivanje ugostiteljske radnje, a koje
donosi nadležni općinski/gradski organ.
(2) Rješenje iz stavka (1) ovog članka donosi se sukladno
Federalnom zakonu.
Članak 18.
(Zajedničko obavljanje ugostiteljske djelatnosti)
(1) Dvije ili više fizičkih osoba mogu zajednički obavljati
ugostiteljsku djelatnost.
(2) Međusobni odnosi i odgovornosti osoba iz stavka (1)
ovog članka uređuju se pisanim ugovorom, ovjerenim od notara, a
koji ugovorne strane dostavljaju nadležnom općinskom/ gradskom
organu prije izdavanja rješenja o obavljanju ugostiteljske djelatnosti.
(3) Svaka izmjena ugovora iz stavka (2) ovog članka mora se
dostaviti nadležnom općinskom/gradskom organu u roku od sedam
dana od dana izmjene.
(4) Fizičke osobe mogu zajednički obavljati ugostiteljsku
djelatnost ako ispunjavaju uvjete utvrđene Federalnim zakonom.
(5) Zajedničko obavljanje ugostiteljske djelatnosti prestaje
kada se broj osnivača svede na jednog i u tom slučaju se može
izvršiti preregistracija ugostiteljske radnje.
Članak 19.
(Registar ugostiteljskih radnji)
(1) Nadležni općinski/gradski organ vodi registar
ugostiteljskih radnji (u daljem tekstu: registar) za područje svoje
nadležnosti sukladno federalnom propisu.
(2) O upisu, brisanju i svim drugim promjenama u registru
nadležni organ obavijestit će nadležnu organizacionu jedinicu
Porezne uprave, nadležnu turističko-ugostiteljsku inspekciju,
Ministarstvo i druge organe koji vrše nadzor ili vode službenu
evidenciju u oblasti ugostiteljstva, dostavljanjem pravomoćnog
rješenja kojim se odobrava osnivanje ugostiteljske radnje, najkasnije
u roku od sedam dana od dana upisa, brisanja ili promjene u registru.
(3) Ministarstvo vodi registar ugostiteljskih objekata za
područje Kantona.
(4) Oblik, sadržaj i način vođenja registara iz stavka (3) ovog
članka propisuje ministar.
Članak 20.
(Odjava obavljanja ugostiteljske djelatnosti)
(1) Ugostitelj je dužan odjaviti obavljanje ugostiteljske
djelatnosti pisanim putem nadležnom općinskom/gradskom organu
prije prestanka rada.
(2) Prestanak obavljanja ugostiteljske djelatnosti odjavom
utvrđuje se danom navedenim u odjavi s tim da se obavljanje
ugostiteljske djelatnosti ne može odjaviti unatrag.
(3) Ako u odjavi nije naznačen datum prestanka obavljanja
ugostiteljske djelatnosti, prestanak se utvrđuje danom podnošenja
zahtjeva za odjavu.
(4) Ugostitelj-pravna osoba je obvezna interni akt o prestanku
rada u ugostiteljskom objektu dostaviti nadležnom organu koji će
to na odgovarajući način evidentirati u upisniku iz članka 8. ovog
zakona.
Članak 21.
(Prestanak važenja rješenja u slučaju smrti)
U slučaju smrti ugostitelja članovi zajedničkog domaćinstva
mogu nastaviti obavljati djelatnost, putem zaposlenog radnika,
ako isti ispunjava uvjete propisane Federalnim zakonom, o čemu
pismenim putem i uz priložene dokaze obavještavaju nadležni
općinski/gradski organ, u trajanju ne duže od šest mjeseci, kada
rješenje prestaje da važi po sili zakona.
Petak, 17. velja~e 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Članak 22.
(Način kategorizacije ugostiteljskih objekata)
(1) Ministarstvo, na zahtjev ugostitelja, rješenjem utvrđuje
ispunjavanje minimalnih uvjeta i uvjeta za kategoriju za smještajne
objekte iz skupine „hoteli“, kod kojih se kategorije označavaju sa dvije
i tri zvjezdice, u roku od 15 dana od dana prijema urednog zahtjeva.
(2) Ministarstvo, na zahtjev ugostitelja, rješenjem utvrđuje
ispunjavanje uvjeta za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za
prehranu iz skupine „restorani“, kod kojih se kategorija označava
srebrnom i brončanom kuharskom kapom, u roku od 15 dana od
dana prijema urednog zahtjeva.
(3) Rješenje iz stavaka (1) i (2) ovog članka upisuje se u
Upisnik o razvrstavanju i kategorizaciji smještajnih objekata koji
vodi Ministarstvo.
(4) Troškove postupka iz stavaka (1) i (2) ovog članka, a koje
čine opći troškovi propisani posebnom odlukom ministra i naknade
članovima komisije koje se određuju rješenjem o imenovanju
komisije za utvrđivanje uvjeta iz stavaka (1) i (2) ovog članka,
snosi ugostitelj.
(5) Oblik, sadržaj i način vođenja Upisnika iz stavka (3) ovog
članka propisuje ministar.
(6) Ako Ministarstvo ne donese rješenje iz stavaka (1) i (2)
ovog članka u propisanom roku ili ne donese rješenje kojim se
zahtjev odbija zbog neispunjavanja propisanih uvjeta, ugostitelj
može započeti raditi u ugostiteljskom objektu, o čemu je dužan
prethodno pisanim putem obavijestiti Ministarstvo ukoliko je za
građevinu, u kojoj se nalazi ugostiteljski objekt, sukladno posebnom
propisu, pribavio odgovarajući akt prema kojem se građevina smije
koristiti, odnosno staviti u pogon.
Članak 23.
(Ponovna kategorizacija ugostiteljskih objekata)
(1) Ministarstvo po službenoj dužnosti svake tri godine
provodi ponovnu kategorizaciju smještajnih objekata iz skupine
„hoteli“ čije se kategorije označavaju sa dvije i tri zvjezdice.
(2) Kada nadležni inspekcijski organ, u redovnom postupku
nadzora, ili se u postupku iz stavka (1) ovog članka utvrdi da
smještajni objekt ne ispunjava propisane uvjete koji se odnose na
dodijeljenu vrstu i kategoriju rješenjem će se utvrditi nova vrsta,
odnosno kategorija smještajnog objekta ili prestanak važenja
izdatog rješenja o vrsti i kategoriji.
(3) O provedenoj kategorizaciji iz stavka (1), odnosno stavka
(2) ovog članka Ministarstvo donosi rješenje koje se upisuje u
Upisnik iz članka 22. stavak (3) ovog zakona.
(4) Ministarstvo po službenoj dužnosti pazi na rok iz stavka
(1) ovog članka.
(5) U slučaju iz stavka (2) ovog članka troškove postupka, a
koji su definirani u članku 22. stavak (4) snosi ugostitelj.
Članak 24.
(Zahtjev za utvrđivanje kategorije)
Zahtjev ugostitelja za izdavanje rješenja iz članka 22. stavci
(1) i (2) ovog zakona sadrži:
a) firmu i sjedište, odnosno ime i prezime i adresu ugostitelja,
b) dokaz da je registriran za obavljanje ugostiteljske
djelatnosti, odnosno potvrdu organa nadležnog za
izdavanje odobrenja za rad o pokretanju postupka za
osnivanje ugostiteljske radnje,
c) prijedlog vrste ugostiteljskog objekta,
d) vrste usluga koje će biti predmet poslovanja ugostiteljskog
objekta,
e) podatak da li ugostitelj u ugostiteljskom objektu posluje
tokom cijele godine, sezonski ili povremeno,
f) prijedlog za kategoriju ugostiteljskog objekta,
g) podatke o veličini i opremljenosti ugostiteljskog objekta,
h) dokaz o uplati propisane administrativne takse.
Članak 25.
(Izdavanje rješenja o kategorizaciji)
Rješenje iz članka 22. stavci (1) i (2) ovog zakona izdat će se
ugostitelju uz sljedeće uvjete:
Broj 1 - Strana 13
a) da je registriran za obavljanje ugostiteljske djelatnosti,
b) da ima poslovni prostor za koji ima dokaz o pravu
vlasništva ili ugovor o zakupu poslovnog prostora i dokaz
da je za taj poslovni prostor izdata uporabna dozvola,
c) da objekt u kojem će se obavljati ugostiteljska djelatnost
ispunjava uvjete propisane federalnim propisom za
određenu vrstu odnosno kategoriju objekta,
d) da ispunjava i druge uvjete propisane zakonom i propisima
donesenim na temelju zakona.
Članak 26.
(Prestanak važenja rješenja o kategorizaciji)
(1) Rješenje iz članka 22. stavci (1) i (2) ovog zakona prestaje
važiti:
a) ako ugostitelj u ugostiteljskom objektu na koji se rješenje
odnosi ne započne raditi u roku od šest mjeseci od dana
pravomoćnosti rješenja,
b) ako se utvrdi da je ugostitelj, odnosno ugostiteljski objekt
prestao ispunjavati neki od uvjeta navedenih u članku 25.
ovog zakona,
c) odjavom obavljanja djelatnosti u ugostiteljskom objektu o
čemu se pisanim putem obavještava Ministarstvo, odnosno
dostavljanjem internog akta o prestanku obavljanja
ugostiteljske djelatnosti od strane ugostitelja-pravne osobe.
(2) O prestanku važenja rješenja iz stavka (1) ovog članka
Ministarstvo donosi rješenje.
(3) Rješenje iz stavka (2) ovog članka upisuje se u Upisnik iz
članka 22. stavak (3) ovog zakona.
Članak 27.
(Žalba na rješenje o kategorizaciji)
Protiv rješenja o kategorizaciji ugostiteljskog objekta koje
u prvom stupnju donosi Ministarstvo nije dopuštena žalba, ali se
protiv tog rješenja može pokrenuti upravni spor.
Članak 28.
(Pokretni ugostiteljski objekti)
(1) Pojedine ugostiteljske usluge mogu se pružati i u
pokretnom objektu koji se može premještati iz jednog mjesta na
drugo vlastitim pogonom ili vučom, ako ispunjava minimalne
uvjete koji su definirani federalnim propisom.
(2) Nadležni općinski/gradski organ utvrđuje ispunjavanje
minimalnih uvjeta pokretnog ugostiteljskog objekta ukoliko će
se pružanje ugostiteljskih usluga u objektu obavljati na području
općine/grada u kojoj je registrirano i sjedište ugostitelja.
(3) Ministarstvo utvrđuje ispunjavanje minimalnih uvjeta
pokretnog ugostiteljskog objekta ukoliko će se pružanje ugostiteljskih
usluga obavljati na području Kantona.
(4) U odobrenju za rad, kao i u rješenju o ispunjavanju minimalnih
uvjeta obvezno se definira područje za koje se izdaje rješenje.
(5) Nadležni općinski/gradski organ određuje prostore na
kojima se mogu pružati usluge u objektima iz stavka (1) ovog članka.
(6) Na pružanje ugostiteljskih usluga u pokretnom objektu
odgovarajuće se primjenjuju sve odredbe ovog zakona.
POGLAVLJE III. NADZOR
Članak 29.
(Nadzor)
Nadzor nad primjenom ovog zakona i propisa donesenih na
temelju ovog zakona vrši Ministarstvo.
Članak 30.
(Inspekcijski nadzor)
(1) Inspekcijski nadzor nad provođenjem ovog zakona i
propisa donesenih na temelju ovog zakona, te pojedinačnih akata,
uvjeta i načina rada nadziranih davaoca ugostiteljskih usluga
provodi Kantonalna uprava za inspekcijske poslove.
(2) Inspekcijski nadzor nad provođenjem ovog zakona i
propisa donesenih na temelju ovog zakona, te pojedinačnih akata,
Broj 1 - Strana 14
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA uvjeta i načina rada nadziranih davaoca ugostiteljskih usluga koji
pružaju ugostiteljske usluge u ugostiteljskim objektima koji nemaju
obvezu da se kategoriziraju, niti se na zahtjev ugostitelja mogu
kategorizirati, pored Kantonalne uprave za inspekcijske poslove,
provodi i općinski organ uprave nadležan za inspekcijske poslove.
(3) Nadzor nad sprovođenjem odredbi iz članka 14. i članka
16. ovog zakona provode i policijski službenici Ministarstva
unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona.
(4) U obavljanju nadzora iz stavka (3) ovog članka policijski
službenici ovlašteni su protiv prekršitelja podnijeti zahtjev za
pokretanje prekršajnog postupka i/ili izdati prekršajni nalog.
Članak 31.
(Rješenje o otklanjanu nedostataka)
(1) Ako inspektor prilikom inspekcijskog nadzora utvrdi
da ugostitelj ne postupa sukladno članku 10. ovog zakona, osim
odredbi iz točaka a) i b) ovog članka, člankom 11., člankom 12.
i člankom 16. stavak (2) ovog zakona donijet će rješenje kojim će
naložiti otklanjanje utvrđenih nepravilnosti u roku od 15 dana.
(2) Ukoliko se utvrđene nepravilnosti iz stavka (1) ovog članka
ne otklone u roku od 15 dana, inspektor će izdati prekršajni nalog,
odnosno podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.
(3) Žalba protiv rješenja iz stavka (1) ovog članka ne odlaže
izvršenje rješenja.
Članak 32.
(Žalba na rješenje inspektora)
Protiv rješenja koje u prvom stupnju donosi inspektor može se
izjaviti žalba Ministarstvu u roku od osam dana od dana dostavljanja
rješenja.
POGLAVLJE IV. KAZNENE ODREDBE
Članak 33.
(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 KM do 15.000,00
KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:
a) obavlja ugostiteljsku djelatnost suprotno odredbama
članka 3. ovog zakona;
b) zaposleni ne ispunjavaju zdravstvene uvjete za rad u
ugostiteljstvu sukladno posebnim propisima, osobe
nemaju propisani stupanj stručne spreme, odnosno
položen stručni ispit kao i druge uvjete propisane ovim
zakonom i propisima donesenim na temelju ovog zakona
(članak 5.);
c) ugostitelj započne obavljati ugostiteljsku djelatnost
prije nego što od nadležnog općinskog/gradskog organa
dobije rješenje o ispunjenju minimalnih uvjeta za vrstu
ugostiteljskih objekata koji se ne kategoriziraju (članak
6.), osim u slučaju iz članka 7. stavak (1) ovog zakona,
odnosno od Ministarstva dobije rješenje da objekt ispunjava
propisane minimalne uvjete i uvjete za određenu kategoriju
(članak 22.), osim u slučaju iz članka 22. stavak (6).
(2) Za prekršaje iz stavka (1) ovog članka kaznit će se i
odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od
1.000,00 KM do 3.000,00 KM.
(3) Za prekršaje iz stavka (1) ovog članka kaznit će se fizička
osoba novčanom kaznom u iznosu od 150,00 KM do 1.500,00 KM.
Članak 34.
(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 10.000,00
KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako pruža ugostiteljske
usluge u objektu zatvorenog tipa bez rješenja nadležnog
općinskog/gradskog organa (članak 4. stavak (2)).
(2) Za prekršaje iz stavka (1) ovog članka kaznit će se i
odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od
200,00 KM do 2.000,00 KM.
(3) Za prekršaje iz stavka (1) ovog članka kaznit će se fizička
osoba novčanom kaznom u iznosu od 150,00 KM do 1.500,00 KM.
Petak, 17. velja~e 2012.god.
Članak 35.
(1) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 5.000,00
KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:
a) gostu ne izda fiskalni račun, propisan posebnim propisom,
za svaku pruženu ugostiteljsku uslugu (članak 10. točka
b));
b) normativi i cjenici nisu ovjereni od strane nadležnog
organa i nisu sukladni propisanom sadržaju (članak 11.);
c) ne vodi knjigu žalbi na propisan način u svakom
ugostiteljskom objektu, ne dostavi izjavljeni prigovor
u propisanom roku nadležnoj turističko-ugostiteljskoj
inspekciji, te ne odgovori na prigovor u propisanom roku
(članak 12. stavci (1) i (3));
d) nije ovjerio knjigu žalbi kod Ministarstva (članak 12.
stavak (4));
e) ne vodi knjigu gostiju u ugostiteljskom objektu za
smještaj (članak 13. stavci (1) i (2));
f) nije ovjerio knjigu gostiju, odnosno knjigu popisa gostiju
kod Ministarstva (članak 13. stavak (3));
g) poslužuje alkoholna pića gostu mlađem od 18 godina,
nema na vidnom mjestu istaknutu oznaku o zabrani
posluživanja, odnosno konzumiranja alkoholnih pića
osobama mlađim od 18 godina (članak 16.);
h) ne pruža ugostiteljsku uslugu u pokretnom objektu na
propisan način ili ne zadovoljava propisane uvjete ili pruža
ugostiteljsku uslugu u pokretnom objektu na prostoru koji
nije utvrdio nadležni organ, pruža ugostiteljske usluge
van područja navedenog u rješenju (članak 28.).
(2) Za prekršaje iz stavka (1) ovog članka kaznit će se i
odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od
200,00 KM do 2.000,00 KM.
(3) Za prekršaje iz stavka (1) ovog članka kaznit će se fizička
osoba novčanom kaznom u iznosu od 150,00 KM do 1.500,00 KM.
Članak 36.
(1) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 5.000,00
KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:
a) ne koristi ispravna mjerila na način kojim se osigurava
točnost mjerenja sukladno važećim propisima i o tome ne
posjeduje validnu dokumentaciju (članak 10. točka a)),
b) u ugostiteljskom objektu za smještaj, gosti nisu osigurani
od posljedica nesretnog slučaja (članak 10. točka d)),
c) zaposlene osobe nije u propisanom roku prijavila
nadležnoj ispostavi Porezne uprave Federacije Bosne i
Hercegovine (članak 10. točka c)),
d) redovno ne dostavlja podatke o broju gostiju, broju
noćenja i druge podatke (članak 13. stavak (5)).
(2) Za prekršaje iz stavka (1) ovog članka kaznit će se i
odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od
200,00 KM do 2.000,00 KM.
(3) Za prekršaje iz stavka (1) ovog članka kaznit će se fizička
osoba novčanom kaznom u iznosu od 150,00 KM do 1.500,00 KM.
POGLAVLJE V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 37.
Pravna i fizička osoba kojoj je obavljanje ugostiteljske
djelatnosti odobreno prema ranijim propisima, dužna je usuglasiti
svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona u roku od šest mjeseci
od dana stupanja na snagu ovog zakona.
Članak 38.
Ministar će donijeti propise na temelju ovlaštenja iz ovog
zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.
Članak 39.
Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju važiti odredbe
Zakona o turističko-ugostiteljskoj djelatnosti (“Službene novine
Tuzlanskog kantona”, broj 10/00), kojima se uređuje ugostiteljska
djelatnost.
Petak, 17. velja~e 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 1 - Strana 15
Članak 40.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
Članak 8.
Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Skupštine
Tuzlanskog kantona da utvrdi prečišćeni tekst ovog zakona.
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z LAN S K I KAN T O N
S k u p š t i n a
Broj: 01-02-596-10/11
Tuzla, 30.1.2012. godine
Članak 9.
Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenim
novinama Tuzlanskog kantona.
Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona,
Bajazit Jašarević, v.r,
4
Na temelju članka 24. stavak (1) točka c) Ustava Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona”, br.
7/97 i 3/99 i “Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 13/99,
10/00, 14/02, 6/04 i 10/04), na prijedlog Vlade Tuzlanskog kantona,
Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj 30.1.2012.
godine, d o n o s i
ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPUNSKIM
PRAVIMA BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI
Članak 1.
U Zakonu o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih
obitelji („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 3/07, 4/08, 9/08,
13/09 i 8/10), u članku 1. u stavku (5) riječi „Zakonom o pravima
demobiliziranih branitelja i članova njihovih obitelji („Službene
novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 61/06)“, brišu se.
Članak 2.
U članku 4. u stavku (1) riječi „nadležnog organa PIO – MIO“
zamjenjuju se riječima “nadležne ispostave porezne uprave“.
Članak 3.
(1) U članku 6. u stavku (1) riječi „nadležnog organa PIO –
MIO“ zamjenjuju se riječima “nadležne ispostave porezne uprave“.
(2) U stavku (2) riječi „članku 32. Zakona o pravima demobiliziranih
branitelja i članova njihovih obitelji” zamjenjuju se riječima “odredbama
ovog zakona i propisa donesenih na temelju ovog zakona”.
(3) U stavku (6) riječi “i njihova opravka“, brišu se.
Članak 4.
(1) U članku 10. iza stavka (1) dodaje se novi stavak (2), koji glasi:
„(2) Osobama iz članka 1. stavci (1) i (2) i članka 4. ovog
zakona, mogu se dodijeliti financijska sredstva i za pomoć u
liječenju u Bosni i Hercegovini.“.
(2) Stavak (2) mijenja se i glasi: „Uvjete, kriterije i postupak
za ostvarivanje prava iz stavaka (1) i (2) ovog članka utvrđuje Vlada
Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Vlada Kantona), na prijedlog
Ministarstva“.
(3) Dosadašnji stavak (2) postaje stavak (3).
Članak 5.
U članku 16. u stavku (4) riječ “ustanove“ zamjenjuje se
riječju “organizacije“.
Članak 6.
(1) U nazivu članka 17. iza riječi „zapošljavanje“ dodaju se
riječi „i ministarstava“.
(2) U istom članku iza riječi „te Službe“ dodaju se riječi „i
ministarstava“, a riječ “trajnom“, briše se.
Članak 7.
(1) U članku 18. u nazivu riječ „kredita“ zamjenjuje se
riječima “financijskih sredstava“.
(2) U stavku (1) riječ “kreditna“ zamjenjuje se riječju
„financijska“.
(3) U stavku (2) riječ „kreditiranje“, briše se.
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z LAN S K I KAN T O N
S k u p š t i n a
Broj: 01-02-9-4/12
Tuzla, 30.1.2012. godine
Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona,
Bajazit Jašarević, v.r.
5
Na temelju članka 24. stavak 1. točka c) Ustava Tuzlanskog
kantona („Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona“, br. 7/97
i 3/99 i „Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 13/99, 10/00,
14/02, 6/04 i 10/04), a u svezi sa člankom 15. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
(„Služene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 4/12), na
prijedlog Vlade Tuzlanskog kantona, Skupština Tuzlanskog kantona,
na sjednici održanoj 30.1.2012. godine, d o n o s i
ZAKON
O DOPUNI ZAKONA O PREUZIMANJU
ZAKONA O DRŽAVNOJ SLUŽBI U FEDERACIJI
BOSNE I HERCEGOVINE
Članak 1.
(Predmet)
U članku 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi
u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Tuzlanskog
kantona“, broj 12/10), iza zatvorene zagrade dodaje se tekst: „i
članci 7. i 11. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj
službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 4/12)“.
Članak 2.
(Stupanje na snagu)
Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u
„Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z LAN S K I KAN T O N
S k u p š t i n a
Broj: 01-02-47-4/12
Tuzla, 30.1.2012. godine
Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona,
Bajazit Jašarević, v.r.
6
Na temelju članka 24 stavak (1) točka c) Ustava Tuzlanskog
kantona („Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona“, br. 7/97
i 3/99 i „Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 13/99, 10/00,
14/02, 6/04 i 10/04), na prijedlog Vlade Tuzlanskog kantona, Skupština
Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj 30.1.2012. godine, d o n o s i
ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
PREUZIMANJU PRAVA I OBVEZA OSNIVAČA PREMA
ZAVODU ZA ZAŠTITU I KORIŠTENJE KULTURNO-POVIJESNOG I PRIRODNOG NASLIJEĐA TUZLA
Članak 1.
U Zakonu o preuzimanju prava i obveza osnivača prema
Zavodu za zaštitu i korištenje kulturno-povijesnog i prirodnog
Broj 1 - Strana 16
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA naslijeđa Tuzla („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj
10/00), članak 6. mijenja se i glasi:
„Djelatnost Zavoda je:
- Zaštita kulturnih dobara, prirodnih i drugih znamenitosti;
- Rad povijesnih mjesta i građevina te sličnih znamenitosti
za posjetitelje;
- Djelatnost botaničkih i zooloških vrtova i prirodnih rezervata;
- Reguliranje djelatnosti javnih subjekata koji pružaju
zdravstvenu zaštitu, usluge u naobrazbi i kulturi i druge
društvene usluge, osim obveznog socijalnog osiguranja;
- Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i
humanističkim znanostima;
- Izdavanje knjiga;
- Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija;
- Ostala izdavačka djelatnost.“
Članak 2.
U članku 11. stavku 1. riječi „pet članova“ zamjenjuju se
riječima „tri člana“.
U istom članku iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2., koji glasi:
„Jedan član Upravnog odbora imenuje se iz reda zaposlenih
u Zavodu.“
Stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.
Članak 3.
U članku 13. stavku 1. iza riječi „godine“ stavlja se točka, a
ostatak teksta briše se.
U istom članku iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2., koji glasi:
„Ista osoba može biti imenovana za ravnatelja Zavoda najviše
dva puta.“
Stavak 2. postaje stavak 3.
Članak 4.
U članku 17. stavku 1. riječi „Ministarstvo urbanizma, prostornog
uređenja i zaštite okolice“ zamjenjuju se riječima „Ministarstvo
prostornog uređenja i zaštite okolice“.
U istom članku iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2., koji glasi:
„Inspekcijski nadzor nad provođenjem odredbi ovog zakona,
propisa donesenih na temelju ovog zakona, pojedinačnih akata,
uvjeta i načina rada Zavoda vrši nadležna inspekcija.“
Članak 5.
Vlada Kantona će imenovati privremeni Upravni odbor
Zavoda u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona i
pokrenuti postupak imenovanja Upravnog odbora sukladno zakonu.
Privremeni Upravni odbor Zavoda iz stavka 1. ovog članka će u
roku od 15 dana od dana imenovanja pokrenuti postupak razrješenja
postojećeg i imenovanja ravnatelja Zavoda sukladno zakonu.
Danom razrješenja ravnatelja iz stavka 2. ovog članka
privremeni Upravni odbor će imenovati vršitelja dužnosti ravnatelja.
Osoba koja je, prije stupanja na snagu ovog zakona, imenovana
u Zavodu dva ili više puta za ravnatelja ne može se ponovno
imenovati za ravnatelja ili vršitelja dužnosti ravnatelja Zavoda.
Članak 6.
Zavod je dužan uskladiti pravila i druge opće akte s odredbama
ovog zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
Članak 7.
Ovaj zakon predstavlja akt na temelju kojeg će se izvršiti upis
promjena u sudski registar.
Članak 8.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja
u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z LAN S K I KAN T O N
S k u p š t i n a
Broj: 01-02-45-4/12
Tuzla, 30.1.2012. godine
Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona,
Bajazit Jašarević, v.r.
Petak, 17. velja~e 2012.god.
7
Na temelju članka 24 stavak (1) točka c) Ustava Tuzlanskog
kantona („Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona“, br. 7/97
i 3/99 i „Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 13/99, 10/00,
14/02, 6/04 i 10/04), na prijedlog Vlade Tuzlanskog kantona, Skupština
Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj 30.1.2012. godine, d o n o s i
ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
PREUZIMANJU PRAVA I OBVEZA OSNIVAČA PREMA
MUZEJU ISTOČNE BOSNE U TUZLI
Članak 1.
U Zakonu o preuzimanju prava i obveza osnivača prema
Muzeju istočne Bosne u Tuzli („Službene novine Tuzlanskog
kantona“, broj 10/00), članak 6. mijenja se i glasi:
„Djelatnost Muzeja je:
- Djelatnost muzeja;
- Zaštita kulturnih dobara, prirodnih i drugih znamenitosti;
- Rad povijesnih mjesta i građevina te sličnih znamenitosti
za posjetitelje;
- Djelatnost botaničkih i zooloških vrtova i prirodnih rezervata;
- Reguliranje djelatnosti javnih subjekata koji pružaju
zdravstvenu zaštitu, usluge u naobrazbi i kulturi i druge
društvene usluge, osim obveznog socijalnog osiguranja;
- Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i
humanističkim znanostima;
- Ostalo istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim,
tehničkim i tehnološkim znanostima;
- Izdavanje knjiga;
- Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija;
- Ostala izdavačka djelatnost.“
Članak 2.
U članku 11. stavku 1. riječi „pet članova“ zamjenjuju se
riječima „tri člana“.
U istom članku iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2., koji glasi:
„Jedan član Upravnog odbora imenuje se iz reda zaposlenih
u Muzeju.“
Stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.
Članak 3.
U članku 13. stavku 1. iza riječi „godine“ stavlja se točka, a ostatak
teksta briše se.
U istom članku iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2., koji glasi:
„Ista osoba može biti imenovana za ravnatelja Muzeja najviše
dva puta.“
Stavak 2. postaje stavak 3.
Članak 4.
U članku 17. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2., koji glasi:
„Inspekcijski nadzor nad provođenjem odredbi ovog zakona,
propisa donesenih na temelju ovog zakona, pojedinačnih akata,
uvjeta i načina rada Muzeja vrši nadležna inspekcija.“
Članak 5.
Muzej je dužan uskladiti pravila i druge opće akte s odredbama
ovog zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
Članak 6.
Ovaj zakon predstavlja akt na temelju kojeg će se izvršiti upis
promjena u sudski registar.
Članak 7.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja
u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z LAN S K I KAN T O N
S k u p š t i n a
Broj: 01-02-46-4/12
Tuzla, 30.1.2012. godine
Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona,
Bajazit Jašarević, v.r.
Petak, 17. velja~e 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
8
Na temelju članka 24. stavak 1. točka c) Ustava Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona“, br.
7/97 i 3/99 i ‘’Službene novine Tuzlanskog kantona’’, br. 13/99,
10/00, 14/02, 6/04 i 10/04), članka 31. stavak 2. Zakona o lovstvu
(„Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 4/06 i
8/10) i članka 3. Pravilnika o načinu određivanja i obilježavanja
granica lovišta i postupku osnivanja lovišta u Federaciji Bosne i
Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“,
broj 5/08), na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i
vodoprivrede, Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj
30.1.2012. godine, d o n o s i
OD L U K U
O OSNIVANJU LOVIŠTA NA PODRUČJU
TUZLANSKOG KANTONA
Članak 1.
(Opća odredba)
Ovom odlukom se osnivaju lovišta na području Tuzlanskog
kantona (u daljem tekstu: Kanton), utvrđuje naziv lovišta, namjena,
tip i karakteristike lovišta, ukupna površina lovišta, opis granica
lovišta, glavne vrste divljači, najvažnije ostale vrste divljači,
nezaštićene vrste divljači, te posebno rijetke i ugrožene vrste
divljači koje naseljavaju lovišta.
Članak 2.
(Lovišta)
Na području Kantona osniva se 13 (trinaest) privredno-športskih
lovišta, u granicama koje čine prostorne i lovno-privredne cjeline,
u kojima postoje uvjeti za trajan opstanak, uzgoj, razmnožavanje,
zaštitu i korištenje divljači:
1. Privredno-športsko lovište “Zelemboj’’,
2. Privredno-športsko lovište “Vjetrenik’’,
3. Privredno-športsko lovište “Klokotnica’’,
4. Privredno-športsko lovište “Šamunica’’,
5. Privredno-športsko lovište “Gradašnica’’,
6. Privredno-športsko lovište “Spreča’’,
7. Privredno-športsko lovište “Sokolina’’,
8. Privredno-športsko lovište “Svatovac’’,
9. Privredno-športsko lovište “Munjača’’,
10. Privredno-športsko lovište “Gradina’’,
11. Privredno-športsko lovište “Sniježnica’’,
12. Privredno-športsko lovište “Majevica’’,
13. Privredno-športsko lovište “Toplica’.
Članak 3.
(Osnovni podaci o lovištu “Zelemboj’’)
Lovište “Zelemboj’’ nalazi se na području općine Banovići, u
okviru dijela šumsko-privrednog područja “Sprečko’’.
Po namjeni, lovište “Zelemboj’’ je privredno-športsko lovište
otvorenog, brdskog tipa, na nadmorskoj visini od 269 mnv do 1.125 mnv.
Ukupna površina lovišta “Zelemboj’’ iznosi 15.205 ha, od čega
lovna površina obuhvata 10.456 ha, a nelovna površina 4.749 ha.
Struktura površina po kulturama u lovištu “Zelemboj’’ je
sljedeća:
Vrsta kulture
Površina (ha)
Četinarske šume
2.087
Liščarske šume
2.203
Mješovite šume
630
Ostalo šumsko zemljište
1.647
Ukupno šumsko zemljište
6.567
Oranice
2.946
Voćnjaci
182
Livade
24
Ukupno obradivo poljoprivredno zemljište
3.152
Pašnjaci
737
Ukupno poljoprivredno zemljište
3.889
Ukupno građevinsko zemljište
2.498
Ukupno ostalo zemljište
2.251
Broj 1 - Strana 17
Članak 4.
(Opis granica lovišta ‘’Zelemboj’’)
Lovište “Zelemboj’’ nalazi se u sljedećim opisanim granicama:
Granica počinje na tromeđi općina Lukavac, Banovići i
Zavidovići. Tromeđa se nalazi u potezu Podsijelovo u presjeku lijeve
ivice puta Previje-Zdjele sa lijevom ivicom puta Karačići-Podsijelovo,
a na granici njive Nikić Dušanovog Premila iz Brijesnice Gornje.
Od tromeđe općina Lukavac, Banovići i Zavidovići granična
linija ide sa općinom Lukavac u pravcu istoka u blagom padu desnom
stranom puta Zdjele-Podsijelovo u dužini od oko 2.200 metara, a zatim
u velikom padu jugoistočno do Ogradničnog potoka, te nizvodno
Ogradničkim potokom, a potom Vukovim potokom, zatim nizvodno
potokom Lozna do mjesta gdje na desnu obalu potoka Lozna izlazi
granična linija njiva Nikolić Nede i Nedić Đoke, oba iz Orahovice,
odnosno na lijevu obalu potoka Lozna i šume državne svojine.
Granica potom produžava u pravcu juga granicama posjeda
Drobić Save, Nikolić Nede i Nedić Đoke u dužini od oko 220 metara
do tromeđe posjeda Drobić Save, Drobić Marka i državne svojine
na Mitarskom potoku, a potom nizvodno Mitarskim potokom
u dužini od oko 1.200 metara do ušća Mitarskog potoka u rijeku
Seonu. Granica dalje produžava sredinom rijeke Seone do ušća
rijeke Seone u rijeku Turiju, a zatim granica produžava uzvodno
rijekom Turijom do mjesta gdje granična linija parcele Sejdinović
Osmana Alije i puta Vijenac-Borovac-Pribitkovići izlazi na desnu
obalu rijeke Turije, granična linija dalje produžava u pravcu sjevera
desnom stranom puta Pribitkovići-Borovac-Vijenac, do mjesta gdje
potok sa povremenom vodom izlazi na mjesto gdje se pomenuti
put odvaja za Pribitkoviće i na graničnoj liniji šuma Ristić Đorđa
Jovana i šuma državne svojine, a potom granica općina BanovićiLukavac ide u pravcu sjevera međom šume državne svojine sa lijeve
strane, odnosno šuma porodica Mihajlović i Ristić sa desne strane
do mjesta gdje na lijevu ivicu puta Lukavac-Vijenac izlazi granična
linija između groblja zaseoka Treštenica Gornja i šume državne
svojine, potom presijeca navedeni put, te u blagom usponu ivicom
pomenutog puta do puta Mihajlovići-Jaruške Gornje do mjesta gdje
granična linija šuma Stevanović Petra Krste i Stevanović Petra
Vukosave izlazi na desnu stranu puta Mihajlovići-Jaruške Gornje.
Granica dalje produžava u padu graničnom linijom posjeda
Kamenoloma Vijenac i Stevanović Petra Vukosave sa lijeve strane,
odnosno Stevanović Petra Koste sa desne strane, do regionalnog puta
Banovići-Lukavac, te dalje nastavlja desnom stranom regionalnog
puta Banovići-Lukavac do mjesta zv. „Raskršće“ gdje na desnu
stranu regionalnog puta Banovići-Lukavac izlazi put RaskršćeDovište-Treštenica. Granica dalje nastavlja desnom stranom puta
Raskršće-Dovište-Treštenica do mjesta gdje se od pomenutog puta
odvaja put za Mrdiće te nastavlja desnom stranom puta DovišteMrdići do mjesta zv. „Putino brdo“.
Granica općina Banovići i Lukavac dalje produžava desnom
stranom puta Dovište-Mrdići do mjesta gdje lijeva strana puta
Priluk-Osredak izlazi na desnu stranu puta Mrdići-Dovište, a potom
u pravcu sjeveroistoka desnom stranom puta Osredak-Priluk do
potoka Lijepe vode odnosno tromeđe općina Banovići, Živinice i
Lukavac gdje se i završava granica općina Banovići i Lukavac.
Od ove tromeđe nastavlja granica općina Banovići i Živinice
u pravcu jugoistoka nizvodno potokom Lijepe vode u dužini od
oko 40 metara do ušća potoka u Prilučku rijeku, presijeca istu i
nastavlja do trigonometra broj 126, a zatim u pravcu jugoistoka
kroz šumu državne svojine u dužini od oko 350 metara do mjesta
gdje desna strana puta za Zukića brdo izlazi na desnu stranu puta od
Radijeva prema Skravnom brdu, na mjestu zv. „Riljače“. Granica
dalje nastavlja u pravcu istoka do izvora potoka Jelovik, a potom
nizvodno potokom Jelovik do ušća potoka Milanovača u potok
Jelovik, a potom uzvodno potokom Milanovača do mjesta gdje
staza iz Bučika izlazi na pomenuti potok. Granica dalje produžava u
pravcu juga pomenutom stazom do mjesta gdje ista izlazi na lijevu
stranu puta Bučik-Omazići, a odatle granica produžava u pravcu
istoka lijevom stranom puta Bučik-Omazići do triginometra br. 1
S/L, dalje produžava putem do trigonometra br. 62/L.
Granica općina Banovići i Živinice dalje nastavlja putem
do mjesta zv. „Hrustina“, a na mjestu gdje put iz Hrustine izlazi
na put za Omaziće, te presijeca put Omazići-Suha i u pravcu juga
Broj 1 - Strana 18
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA do potoka Hrustina, zatim nizvodno pomenutim potokom do ušća
istog u rijeku Oskovu. Granica potom nastavlja uzvodno sredinom
rijeke Oskove do Hrvatske brane odakle granica skreće preko kote
511 mnv Gradina, ide Mačkovac kosom, zatim na kote 656 i 1.053
mnv Kalem, zatim grebenom preko kote 1.009 mnv Ploč i izlazi na
kotu 1.104 mnv Ravni bor, odnosno tromeđu općina Banovići, Olovo
i Zavidovići. Od ove tromeđe granica općine Banovići nastavlja sa
općinom Zavidovići u jakom padu do mjesta gdje počinje rijeka
Ribnica i nastavlja nizvodno istom do mjesta gdje granica pašnjaka
Omerčević Muje izlazi na lijevu obalu rijeke Ribnice, a na mjestu zv.
„Pod kršom“, granica općina Banovići i Zavidovići dalje nastavlja
u jakom usponu u pravcu sjeveroistoka šumskom stazom RibnicaHodžići do mjesta gdje međna linija njive Hodžić Hasana Muje i
šume državne svojine izlazi na desnu stranu puta Ribnica-Hodžići.
Granica dalje produžava u pravcu jugoistoka međom njive
Hodžić Hasana Muje, Hodžić Bege Fatime udove Halila sa lijeve
strane, odnosno šume državne svojine sa desne strane, a potom
međom posjeda Hodžić Muje Hasana, Jusufović Ibrahima Mustafe,
Hodžić Sulje Mehe sa lijeve strane, odnosno šume državne svojine
sa desne strane do puta Izvor-zaseok Krš i nastavlja desnom stranom
istog u dužini od oko 220 metara, a potom u pravcu istoka kroz
potez Pod krš u jakom padu međom posjeda Hodžić Muje Hasana,
Jusufović Ibrahima Mustafe sa lijeve strane i šume državne svojine
sa desne strane. Granica dalje produžava u pravcu istoka do mjesta
gdje međe šuma državne svojine i Hodžić Sulje Fehima izlazi na
lijevu obalu Dubokog potoka, odatle granica nastavlja u pravcu
sjeveroistoka međom šuma državne svojine sa desne strane i Hodžić
Sulje Fehima i Mehe, Karavdić Arifa Hamdije sa lijeve strane, a
potom granicom posjeda Karavdić Arifa Ahmeta sa desne, odnosno
Karavdić Arifa Hamdije i Karavdić Rame Mehe sa lijeve strane,
zatim siječe put Osječani-Mrgan, te nastavlja desnom stranom puta
Mrgan-Osječani do raskršća puteva Mrgan-Osječani i OsječaniJasikovac.
Granica dalje nastavlja desnom stranom puta OsječaniJasikovac, potezom zv. „Dubrava“ u dužini od oko 210 metara,
potom presijeca isti i nastavlja međom šuma državne svojine sa desne
strane i Kapetanović Omera Mehmeda sa lijeve strane. Granica dalje
produžava u pravcu sjeveroistoka međom šume državne svojine
i dvorišta Petković Ilije Rajka sa desne strane odnosno njiva Zrnić
Alije Redže, Mrkaljević Rajka Marice, Imamović Atifa Hasana
i Mrkaljević Dušana Milana sa lijeve strane do potoka Crnješnica,
presijeca isti te nastavlja uzvodno desnom obalom potoka Crnješnica
do mjesta gdje krivina puta Ribnica-Osječani i međa njive Zrnić
Alije Redže izlazi na lijevu obalu potoka Crnješnica. Granica potom
nastavlja lijevom stranom puta Osječani-Ribnica u dužini od oko 15
metara, presijeca isti na mjestu zv. “Jasikovac” i nastavlja međom
njiva Pejić Jovana Manojla, Mrkaljević Danila Anice sa desne strane,
odnosno njiva Mrkaljević Dušana Jove, Mrkaljević Dušana Miloša i
šume državne svojine sa lijeve strane.
Granica dalje produžava u pravcu jugozapada međom njiva
Mrkaljević Danila Anice, Mrkaljević Miloša Mile, Mrkaljević Danila
Ranka sa desne strane i šume državne svojine sa lijeve strane do
ušća Bezimenog potoka u Hodžin potok, zatim granica ide nizvodno
desnom stranom Hodžinog potoka do mjesta gdje na isti izlazi međa
njive Mrkaljević Vasilija Rajka i šume državne svojine, a zatim kroz
potez Tatašnica graničnom linijom njiva Mrkaljević Vasilije Rajka i
šume državne svojine do potoka Tatašnica. Granica produžava dalje
uzvodno sredinom potoka Tatašnica do ušća potoka Sofa u potok
Tatašnica, zatim nastavlja uzvodno do izvora Tatašnica, potom kroz
potez Viševac u pravcu zapada do puta Osječani-Vrana u dužini
od oko 40 metara, nastavlja kroz potez Viševac i Bandol lijevom
stranom puta Vrana-Osječani u dužini od oko 200 metara, presijeca
isti i nastavlja u pravcu sjeverozapada u dužini od oko 80 metara,
zatim međom šuma državne svojine i Lapandić Hasana sa desne
strane, odnosno Mušić Mehe Alije, Mušić Mehe Redže i Sprečaković
Ibrahima Vejza sa lijeve strane, te potom granica nastavlja u pravcu
sjeverozapada u jakom usponu uz brdo Crnjevo kroz šumu državne
svojine do mjesta zv. „Cmjevski vis“, trigonometrijska točka broj 12,
dalje produžava u pravcu sjeverozapada kroz potez Johe, a potom
potokom Zmajevac do ušća u potok Trešnjeva i nastavlja granicom
parcela Babanović Ratka Nevenke, Demirović Mustafe Latifa i
Petak, 17. velja~e 2012.god.
Šabana, Kahrimanović Ibrahima Hasana i Ćebić Zaima Mustafe sa
lijeve strane, odnosno šume državne svojine, Kahrimanović Kasima
Mustafe i Bilparić Bege Salke sa desne strane do puta SlivićiPribitkovići, presijeca isti i nastavlja lijevom stranom puta SlivićiPribitkovići u dužini od oko 1.000 metara, te dalje nastavlja u pravcu
sjeverozapada kroz potez Solila, grebenom do puta Klupe-Seona
i potoka Kruševac presijeca iste i nastavlja u pravcu jugozapada
kroz potez Sedeljka i Kablovac u pravcu sjeverozapada do potoka
Madžarevac, dalje nastavlja potokom Madžarevac do ušća istog u
potok Kamenica, a zatim potokom Kamenica do mjesta zv. „Prokop“
gdje se Njivski potok ulijeva u potok Kamenica.
Granica općina Banovići i Zavidovići dalje nastavlja uzvodno
Njivskim potokom do mjesta gdje se nalazi tromeđa šume Blagojević
Kose, zajednice Smiljića i Njivskog potoka, a potom u pravcu
sjeverozapada međnom linijom Blagojević Kose sa desne i zajednice
Smiljića sa lijeve strane do mjesta gdje na desnu stranu puta Hrge-Lozna,
odnosno Stog-brdo Podsijelovo izlazi međna linija šuma Blagojević
Kose i državne svojine. Granična linija nastavlja pomenutim putem do
mjesta gdje granična linija pašnjaka Petrović Sime Ljube izlazi na desnu
stranu puta Podsijelovo-Stog odnosno na lijevoj strani pomenutog puta
i pašnjaka Rosić Milana Stojana na mjestu zv. „Krčevine“, a potom u
pravcu sjevera međnom linijom šuma Rosić Milana Stanoja i Blažević
Vlade Branka sa desne strane, odnosno šuma državne svojine i šuma
Smiljić Dragomira Momira i Ivanović Velimira Đorđa sa lijeve strane,
do puta brdo Podsijelovo-Stog. Nastavlja pomenutim putem u pravcu
sjevera do raskršća puta Stog-brdo Podsijelovo-Zdjele, nastavlja putem
Podsijelovo-Zdjele u pravcu zapada do tromeđe općina Lukavac,
Banovići i Zavidovići gdje se završava granica općina Banovići i
Zavidovići, a ujedno se završava i opis granice općine Banovići.
Članak 5.
(Vrste divljači u lovištu “Zelemboj’’)
Glavne vrste divljači koje naseljavaju lovište ‘’Zelemboj’’ su:
- Srna (Capreolus capreolus),
- Zec (Lepus),
- Divlja svinja (Sus scrofa),
- Mrki medvjed (Ursus arcota),
- Fazan (Phasianus colchicus),
- Jarebica poljska (Perdix perdix).
Ostale vrste divljači u lovištu ‘’Zelemboj’’ su:
- Lještarka (Tetrastes bonasia),
- Kuna bijelica (Martes foina),
- Kuna zlatica (Martes martes),
- Divlji golub (Columba livia),
- Jazavac (Meles meles),
- Vidra (Lutra lutra),
- Vuk (Canis lupus),
- Lisica (Vulpes vulpes),
- Divlja mačka (Felis silvestris),
- Lasica (Mustela erminea),
- Vrana (Corvus corone cornix),
- Svraka (Pica pica),
- Kreja (Garilus glandarius),
- Vjeverica (Sciurus urogalis),
- Gavran (Corvus corax),
- Sove (Strigidae spp.),
- Jastrebovi (Accipitridae).
Vrste nezaštićene divljači u lovištu ‘’Zelemboj’’ su:
- Lisica (Vulpes vulpes),
- Mužjak Vuka (Canis lupus),
- Jazavac (Meles meles),
- Divlji vepar (Sus scrofa),
- Divlja mačka (Felis silvestris),
- Kuna bijelica (Martes foina),
- Kuna zlatica (Martes martes),
- Lasica (Mustela erminea),
- Vrana (Corvus corone cornix),
- Svraka (Pica pica) i
- Kreja (Garilus glandarius).
Petak, 17. velja~e 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Vrste trajno zaštićene divljači, sukladno „Crvenoj listi“
rijetkih i ugroženih vrsta, za koje je uspostavljena mjera stalne
zabrane lova, u lovištu ‘’Zelemboj’’ su:
-
Lještarka (Tetrastes bonasia),
-
Vjeverica (Sciurus urogalis),
-
Gavran (Corvus corax),
- Sove (Strigidae spp.),
- Vidra (Lutra lutra),
- Jastrebovi (Accipitridae).
Članak 6.
(Osnovni podaci o lovištu ‘’Vjetrenik’’)
Lovište ‘’Vjetrenik’’ nalazi se na području općine Čelić, u
okviru dijela šumsko-privrednog područja ‘’Majevičko’’.
Po namjeni, lovište “Vjetrenik’’ je privredno-športsko lovište
otvorenog, brdskog tipa, na nadmorskoj visini od 138 mnv do 771
mnv.
Ukupna površina lovišta “Vjetrenik’’ iznosi 13.599 ha, od čega
lovna površina obuhvata 8.860 ha, a nelovna površina 4.739 ha.
Struktura površina po kulturama u lovištu “Vjetrenik’’ je
sljedeća:
Vrsta kulture
Četinarske šume
Liščarske šume
Mješovite šume
Ostalo šumsko zemljište
Ukupno šumsko zemljište
Oranice
Voćnjaci
Livade
Ukupno obradivo poljoprivredno zemljište
Pašnjaci
Ukupno poljoprivredno zemljište
Ukupno građevinsko zemljište
Ukupno ostalo zemljište
Površina (ha)
83
3.515
0
487
4.085
3.605
842
42
4.489
286
4.775
1.960
2.779
Članak 7.
(Opis granica lovišta “Vjetrenik’’)
Lovište ‘’Vjetrenik’’ nalazi se u sljedećim opisanim
granicama:
Granica počinje na sjeverozapadnoj strani između općine
Čelić i općine Brčko odnosno Distrikta Brčko sa tromeđe naseljenih
mjesta Humci općina Čelić, Gornja Jasenica općina Srebrenik i
Gornjeg Islamovca općina Brčko, odnosno Distrikt Brčko, koja je
tromeđa, ustvari ušće potoka Rakovac u rijeku Želesticu, a koje je
mjesto tromeđa općina Čelić, Srebrenik i općine Brčko, odnosno
Distrikt Brčko.
Od ove tromeđe granica lovišta ide u pravcu istoka grebenom
Islamovska kosa, odnosno postojećim putem po grebenu i dolazi
do vrha zv. „Svinjarevac“ kota 649. Odavde granica kreće u pravcu
jugoistoka i ide nizvodno potokom zv. „Vučji potok“ do njegova
ušća u Štrepačku rijeku.
Sa ovog mjesta granica skreće u pravcu istoka bezimenom
kosom, odnosno putem po grebenu i dolazi do vrha zv. „Brekinja“,
gdje je ujedno i raskrsnica puteva: Zovik, Velino Selo i Humci, koje
je ujedno i tromeđa navedenih naseljenih mjesta.
Ovaj kraj, misli se na širu okolinu, naziva se još i Bjeljevina
kota 591.
Odavde granica ide u pravcu sjevera između Velina Sela
općina Čelić i Gornjeg Zovika općina Brčko, odnosno Distrikt
Brčko postojećim kolskim putem, odnosno novoizgrađenim putem
Velino Selo - Humci, do brda zv. „Velike njive“, koje se nalazi iznad
Velina Sela, gdje nastavlja novoizgrađenim putem do Vražićkih
polja. Odavde granica skreće u pravcu istoka i ide nizvodno
potokom Lukavac, koji dijeli selo Šatorovići Distrikt Brčko i selo
Vražići općina Čelić do ušća Bjeljevinskog potoka u potok Lukavac.
Od ovog ušća granica skreće u pravcu istoka i ide postojećim
seoskim putem do usamljenog groba zv. „Turbe“ na staroj cesti TuzlaBrčko kota 249. Dalje od navedene kote granica ide istočno pored
grede prema Ferizovićima, odavde kreće prema jugu preko Bara i
Broj 1 - Strana 19
dalje ide južno uzvodno između Čelića i Mirosavaca, gdje između
Čelića i Dobre vode prelazi cestu Čelić-Lopare i dalje ide zapadno
i prolazi dijelom k.o. Brusnica područjem Jašterika preko bijelog
kamena Gačevići i Gorjele kose i dalje ide linijom razgraničenja po
Dejtonskom ugovoru područjem k.o. Piperi i prolazi iznad Spomen
kosturnice „Smilj“, dalje ide u pravcu juga linijom razgraničenja
po Dejtonskom ugovoru i izlazi na Majevicu u predjelu Grede,
odnosno u predjelu Manite kose Zborište-Jakšići. Dalje granica ide
grebenom Majevice iznad Gavranića kota 721, zatim ide do Visa i
Kremenite kose te izlazi na cestu Tuzla-Šibošnica-Brčko kod mjesta
zv. „Spomenik“ kota 786.
Dalje, granica ide između naseljenih mjesta: Obodnice i
Cerika općina Tuzla i Drijenče općina Čelić preko Ravnih njiva
kota 760, zatim kosom zv. „Podmajevica“ iznad Lamešića izlazi
na vrh Stublić kota 722, gdje je tromeđa naseljenih mjesta Brezje i
Drijenča općina Čelić i Marinovića i Brešaka općina Tuzla, a što je
ujedno tromeđa općina Tuzla, Srebrenik i Čelić.
Sa Stublića granica lovišta ide u državnu šumu, prema sjeveru
iznad Milakove njive, pa preko Štalije izlazi na vrh zv. „Oparkovica“,
na putu koji vodi iz sela Jasenica općina Srebrenik, za selo Humce,
zatim nastavlja put oko 800 metara i silazi u bezimeni potok, te
skreće prema sjeveru niz potok do ušća u Šipačku rijeku, te istom
ide nizvodno do ušća u rijeku Želesticu, koja ide iz mjesta Humci.
Dalje granica lovišta produžava nizvodno pomenutom rijekom, sve
do ušća potoka Rakovac u rijeku Želesticu, na mjestu odakle je
započet opis granice lovišta „Vjetrenik“.
Članak 8.
(Vrste divljači u lovištu ‘’Vjetrenik’’)
Glavne vrste divljači koje naseljavaju lovište ‘’Vjetrenik’’ su:
- Srna (Capreolus capreolus),
- Zec (Lepus),
- Divlja svinja (Sus scrofa),
- Fazan (Phasianus colchicus),
- Jarebica poljska (Perdix perdix).
Ostale vrste divljači u lovištu ‘’Vjetrenik’’ su:
- Kuna bijelica (Martes foina),
- Kuna zlatica (Martes martes),
- Divlji golub (Columba livia),
- Jazavac (Meles meles),
- Lisica (Vulpes vulpes),
- Divlja mačka (Felis silvestris),
- Lasica (Mustela erminea),
- Vrana (Corvus corone cornix),
- Svraka (Pica pica),
- Kreja (Garilus glandarius),
- Vjeverica (Sciurus urogalis),
- Gavran (Corvus corax),
- Sove (Strigidae spp.),
- Jastrebovi (Accipitridae).
Vrste nezaštićene divljači u lovištu ‘’Vjetrenik’’ su:
- Lisica (Vulpes vulpes),
- Divlja mačka (Felis silvestris),
- Divlji vepar (Sus scrofa),
- Kuna bijelica (Martes foina),
- Kuna zlatica (Martes martes),
- Lasica (Mustela erminea),
- Vrana (Corvus corone cornix),
- Svraka (Pica pica),
- Kreja (Garilus glandarius),
- Jazavac (Meles meles).
Vrste trajno zaštićene divljači, sukladno „Crvenoj listi“
rijetkih i ugroženih vrsta, za koje je uspostavljena mjera stalne
zabrane lova, u lovištu “Vjetrenik’’ su:
- Vjeverica (Sciurus urogalis),
- Gavran (Corvus corax),
- Sove (Strigidae spp.),
- Jastrebovi (Accipitridae).
Broj 1 - Strana 20
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Članak 9.
(Osnovni podaci o lovištu ‘’Klokotnica’’)
Lovište “Klokotnica’’ nalazi se na području općine Doboj
Istok, na površinama privatnih šuma.
Po namjeni, lovište “Klokotnica” je privredno-športsko lovište
otvorenog, ravničarskog tipa, na nadmorskoj visini od 150 mnv do 471
mnv.
Ukupna površina lovišta “Klokotnica’’ iznosi 3.996 ha, od čega
lovna površina obuhvata 2.447 ha, a nelovna površina 1.549 ha.
Struktura površina po kulturama u lovištu “Klokotnica’’ je sljedeća:
Vrsta kulture
Površina (ha)
Četinarske šume
0
Liščarske šume
984
Mješovite šume
0
Ostalo šumsko zemljište
125
Ukupno šumsko zemljište
1.109
Oranice
822
Voćnjaci
236
Livade
124
Ukupno obradivo poljoprivredno zemljište
1.182
Pašnjaci
156
Ukupno poljoprivredno zemljište
1.338
Ukupno građevinsko zemljište
1.310
Ukupno ostalo zemljište
239
Članak 10.
(Opis granica lovišta “Klokotnica’’)
Lovište “Klokotnica” nalazi se u sljedećim opisanim granicama:
Granica lovišta „Klokotnica“ polazi od tromeđe općina
Gračanica, Doboj Istok i Doboj (Brestovačka bara) u pravcu sjevera,
presijeca prugu Tuzla-Doboj i produžava na prevoj Debelo brdo na
trigonometar 400, odakle produžava preko prevoja Debeljaci na
Dubokovac kota 236, a potom na trigonometar 477 (Stijene).
Sa ovog trigonometra granica savija u pravcu zapada
grebenom do kote 397 sa koje produžava u pravcu sjevera do puta
prema Prnjavoru. Granica napušta put i skreće naglo u pravcu
jugozapada obilazi brdo Milašine i ide na kotu 459.
Granica dalje produžava na kotu Vejzovača 473 sa koje ide
na kotu 418. Ovdje granica skreće u pravcu sjevera i preko kote
263 produžava do puta za Subašiće. Dalje granica presijeca ovaj
put i produžava u istom smjeru do entitetske linije kod trigonometra
380 (Oblić). Ovdje granica skreće u pravcu zapada i ide entitetskom
linijom sve do rijeke Spreče u Stanić Rijeci.
Odavde granica ide uzvodno rijekom Sprečom, odnosno
entitetskom linijom do polazne točke u Brestovačkoj bari do
tromeđe općina Gračanica, Doboj Istok i Doboj.
Članak 11.
(Vrste divljači u lovištu “Klokotnica’’)
Glavne vrste divljači koje naseljavaju lovište “Klokotnica’’ su:
- Srna (Capreolus capreolus),
- Zec (Lepus),
- Divlja svinja (Sus scrofa),
- Fazan (Phasianus colchicus),
- Jarebica poljska (Perdix perdix).
Ostale vrste divljači u lovištu ‘’Klokotnica’’su:
- Kuna bijelica (Martes foina),
- Kuna zlatica (Martes martes),
- Divlji golub (Columba livia),
- Jazavac (Meles meles),
- Lisica (Vulpes vulpes),
- Divlja mačka (Felis silvestris),
- Lasica (Mustela erminea),
- Vrana (Corvus corone cornix),
- Svraka (Pica pica),
- Kreja (Garilus glandarius),
- Vjeverica (Sciurus urogalis),
- Gavran (Corvus corax),
- Sove (Strigidae spp.),
- Jastrebovi (Accipitridae).
Petak, 17. velja~e 2012.god.
Vrste nezaštićene divljači u lovištu ‘’Klokotnica’’ su:
- Lisica (Vulpes vulpes),
- Divlja mačka (Felis silvestris),
- Divlji vepar (Sus scrofa),
- Kuna bijelica (Martes foina),
- Kuna zlatica (Martes martes),
- Lasica (Mustela erminea),
- Vrana (Corvus corone cornix ),
- Svraka (Pica pica),
- Jazavac (Meles meles),
- Kreja (Garilus glandarius).
Vrste trajno zaštićene divljači, sukladno „Crvenoj listi“
rijetkih i ugroženih vrsta, za koje je uspostavljena mjera stalne
zabrane lova, u lovištu “Klokotnica’’ su:
- Vjeverica (Sciurus urogalis),
- Gavran (Corvus corax),
- Sove (Strigidae spp.),
- Jastrebovi (Accipitridae).
Članak 12.
(Osnovni podaci o lovištu “Šamunica’’)
Lovište “Šamunica’’ nalazi se na području općine Gračanica,
u okviru dijela šumsko-privrednog područja ‘’Sprečko’’.
Po namjeni, lovište “Šamunica’’ je privredno-športsko lovište
otvorenog, brdskog tipa, na nadmorskoj visini od 160 mnv do 692
mnv.
Ukupna površina lovišta “Šamunica’’ iznosi 21.534 ha, od čega
lovna površina obuhvata 16.015 ha, a nelovna površina 5.519 ha.
Struktura površina po kulturama u lovištu “Šamunica’’ je
sljedeća:
Vrsta kulture
Površina (ha)
Četinarske šume
150
Liščarske šume
4.268
Mješovite šume
84
Ostalo šumsko zemljište
1.413
Ukupno šumsko zemljište
5.915
Oranice
5.623
Voćnjaci
1.908
Livade
1.053
Ukupno obradivo poljoprivredno zemljište
8.584
Pašnjaci
1.516
Ukupno poljoprivredno zemljište
10.100
Ukupno građevinsko zemljište
4.268
Ukupno ostalo zemljište
1.251
Članak 13.
(Opis granica lovišta “Šamunica’’)
Lovište “Šamunica’’ nalazi se u sljedećim opisanim granicama:
Granica lovišta „Šamunica“ polazi od tromeđe općina
Gračanica, Lukavac i Petrovo (Borovo polje) i ide nizvodno
rijekom Sprečom koja je ujedno i entitetska granica Federacije BiH
i Republike Srpske, pa do tromeđe općina Gračanica, Doboj Istok i
Doboj (Brestovačka bara). Odavde granica skreće u pravcu sjevera,
presijeca prugu Tuzla-Doboj i produžava na prevoj Debelo brdo
na trigonometar 400 odakle produžava preko prevoja Debeljaci na
Dubokovac kota 236 a potom na trigonometar 477 (Stijene).
Sa ovog trigonometra granica savija u pravcu zapada grebenom do kote 397 sa koje produžava u pravcu sjevera do puta prema
Prnjavoru. Granica napušta put i skreće naglo u pravcu jugozapada
obilazi brdo Milašine i ide na kotu 459. Granica dalje produžava na
kotu Vejzovača 473 sa koje ide na kotu 418. Ovdje granica skreće
u pravcu sjevera i preko kote 263 produžava do puta za Subašiće.
Dalje granica presijeca ovaj put i produžava u istom smjeru do
entitetske linije kod trigonometra 380 (Oblić).
Ovdje granica skreće u pravcu istoka i ide entitetskom linijom
kroz k.o. Donji i Gornji Skipovac, preko kota Delića vis i Zoljin vis do
Lokvi. Odavde granica produžava u pravcu istoka administrativnom
granicom općina Gradačac i Gračanica preko kota Jelovci, Dovište,
Lazine, Bučko brdo i Utrnje gdje granica naglo skreće u pravcu juga
preko kote 269 Bjelike do puta Džakule - Biberovo polje. Ovdje
granica presijeca put i preko Čalbina ide na kotu Jusin vis sa koje
Petak, 17. velja~e 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
produžava preko Laništa do doline u kojoj naglo skreće u pravcu
jugoistoka i ide prema Moštanici do mjesta Mašina gdje je i tromeđa
općina Gradačac, Gračanica i Srebrenik. Odavde granica ide u
pravcu jugoistoka potokom Jelinac iz koga izlazi na raskršće puteva
za Donju Špionicu i Sladnu. Odavde granica produžava putem u
pravcu Doborovaca na k.č. br. 64/4 i 61 gdje je tromeđa naseljenih
mjesta Doborovci, Donja Špionica i Sladna. Ovdje granica silazi u
potok i ide uzvodno do na k.č. br. 312 i ide na k.č. br. 314 gdje se
lomi i ide na postojeći put te produžava u pravcu jugozapada na kotu
Panjđurište sa koje produžava na kotu Stražbe, zatim ide na zapad
sredinom puta koji vodi u naseljena mjesta Sladnu, Doborovce i
Vranoviće do Bezimenog potoka kod k.č. br. 97/2 silazi u potok
i ide u pravcu juga iz kojeg izlazi i ide granicom k.č. br. 121/1 i
245/3 do u potok Grabovac. Ovim potokom granica ide uzvodno do
kraja i izlazi na put kod k.č. br. 353/1. Nastavlja dalje istim putem
prema jugu na mjesto zv. „Brdo“, gdje je tromeđa naseljenih mjesta
Vranovići, Gornja Lohinja i Sladna.
Sa ovog mjesta granica ide u pravcu juga sredinom postojećeg
puta na kotu Bajrak koja se nalazi na putu koji vodi za Gornje Moranjke
i Gračanicu, gdje je ujedno i tromeđa općina Srebrenik, Petrovo i
Gračanica. Sa kote Bajrak granica nastavlja na istok putem do mjesta
gdje se put odvaja za naselje Falešići, a gdje je i tromeđa naseljenih
mjesta Gornja Orahovica, Čekanići i Gornji Moranjci. Od Falešića
granica putem skreće na jug do tromeđe naseljenih mjesta Gornja
Orahovica, Rašljeva i Gornji Moranjci, odakle produžava putem na
istok do tromeđe naseljenih mjesta Rašljeva, Gornji Moranjci i Seona.
Dalje nastavlja putem u pravcu jugoistoka do raskršća puteva gdje je
tromeđa naseljenih mjesta Rašljeva, Miričina i Seona. Ovdje granica
silazi u potok zv. „Kamenita strana“ odakle nastavlja potokom na
istok do raskršća puteva za Berkovicu, Seonu i Miričinu.
Sa ovog mjesta granica ide krivudavo na istok putem na tromeđu
naseljenih mjesta Gnojnica, Kruševica i Cage, odakle ide dalje putem
do raskršća Ratiš na tromeđu općina Srebrenik, Gračanica i Lukavac.
Sa ovog mjesta granica skreće u pravcu jugozapada i ide preko kota:
Metaljište, Poludjelice, Rasol i Raljevac, na polaznu točku Borovo
polje gdje je tromeđa općina Gračanica, Lukavac i Petrovo.
Članak 14.
(Vrste divljači u lovištu “Šamunica’’)
Glavne vrste divljači koje naseljavaju lovište ‘’Šamunica’’ su:
- Srna (Capreolus capreolus),
- Zec (Lepus),
- Divlja svinja (Sus scrofa),
- Fazan (Phasianus colchicus),
- Jarebica poljska (Perdix perdix).
Ostale vrste divljači u lovištu ‘’Šamunica’’ su:
- Kuna bijelica (Martes foina),
- Kuna zlatica (Martes martes),
- Divlji golub (Columba livia),
- Jazavac (Meles meles),
- Lisica (Vulpes vulpes),
- Divlja mačka (Felis silvestris),
- Lasica (Mustela erminea),
- Vrana (Corvus corone cornix),
- Svraka (Pica pica),
- Kreja (Garilus glandarius),
- Vjeverica (Sciurus urogalis),
- Gavran (Corvus corax),
- Sove (Strigidae spp.),
- Jastrebovi (Accipitridae).
Vrste nezaštićene divljači u lovištu ‘’Šamunica’’ su:
- Lisica (Vulpes vulpes),
- Divlja mačka (Felis silvestris),
- Divlji vepar (Sus scrofa),
- Kuna bijelica (Martes foina),
- Kuna zlatica (Martes martes),
- Lasica (Mustela erminea),
- Vrana (Corvus corone cornix),
- Jazavac (Meles meles),
-
-
Broj 1 - Strana 21
Svraka (Pica pica) i
Kreja (Garilus glandarius).
Vrste trajno zaštićene divljači, sukladno „Crvenoj listi“
rijetkih i ugroženih vrsta, za koje je uspostavljena mjera stalne
zabrane lova, u lovištu “Šamunica’’ su:
- Vjeverica (Sciurus urogalis),
- Gavran (Corvus corax),
- Sove (Strigidae spp.),
- Jastrebovi (Accipitridae).
Članak 15.
(Osnovni podaci o lovištu “Gradašnica’’)
Lovište “Gradašnica’’ nalazi se na području općine Gradačac,
na površinama privatnih šuma.
Po namjeni, lovište “Gradašnica’’ je privredno-športsko lovište
otvorenog, ravničarskog tipa, na nadmorskoj visini od 91 mnv do 665
mnv.
Ukupna površina lovišta “Gradašnica’’ iznosi 21.901 ha, od
čega lovna površina obuhvata 12.988 ha, a nelovna površina 8.913 ha.
Struktura površina po kulturama u lovištu “Gradašnica’’ je
sljedeća:
Vrsta kulture
Površina (ha)
Četinarske šume
12
Liščarske šume
4.184
Mješovite šume
0
Ostalo šumsko zemljište
554
Ukupno šumsko zemljište
4.750
Oranice
6.230
Voćnjaci
1.463
Livade
241
Ukupno obradivo poljoprivredno zemljište
7.934
Pašnjaci
304
Ukupno poljoprivredno zemljište
8.238
Ukupno građevinsko zemljište
6.511
Ukupno ostalo zemljište
2.402
Članak 16.
(Opis granica lovišta ”Gradašnica’’)
Lovište “Gradašnica’’ nalazi se u sljedećim opisanim granicama:
Granica lovišta „Gradašnica“ počinje od tromeđe općina
Srebrenik, Gračanica i Gradačac koja je ujedno i tromeđa naseljenih
mjesta Špionica Srednja, Doborovci i Srnice Gornje, a nalazi se na
raskršću puta na mjestu zv. „Mašina“ i ide sredinom puta sve do
tromeđe naseljenih mjesta Špionica Srednja, Srnice Donje i Srnice
Gornje. Od ove tromeđe granica ide između naseljenih mjesta
Špionica Srednja i Srnice Donje preko državne imovine zv. „Gajevi“,
rubom šume Miličević Ane izlazi na tromeđu naseljenih mjesta
Špionica Srednja, Cerik i Srnice Donje i izlazi na četveromeđu
naseljenih mjesta Cerik, Gornji i Donji Hrgovi i Srnice Donje, koje
se nalaze na mjestu gdje seoski put iz Bijele presijeca rječicu Mala
Tinja, nastavlja putem za Bijelu, sve do parcele Ormanica gdje je
tromeđa općina Srebrenik, Gradačac i Brčko (kota 210).
Sa ove tromeđe granica ide na kotu 192, a zatim skreće u
pravcu sjevera, te ide granicom prema Brčko Distriktu BiH sve
do linije međuentitetskog razdvajanja na prosinama. Sa ove točke
granica se vraća u pravcu jugozapada i ide međuentitetskom
linijom razgraničenja do na Lokve. Ovdje granica napušta liniju
međuentitetskog razgraničenja i granica produžava u pravcu istoka
administrativnom granicom općina Gradačac i Gračanica preko
kota Jelovci, Dovište, Lazine, Bučko brdo i Utrnje gdje granica
naglo skreće u pravcu juga preko kote 269 Bjelike do puta DžakuleBiberovo Polje. Ovdje granica presijeca put i preko Čalbina ide na
kotu Jusin vis sa koje produžava preko Laništa do doline u kojoj
naglo skreće u pravcu jugoistoka i ide prema Moštanici do mjesta
Mašina gdje je i tromeđa općina Gradačac, Gračanica i Srebrenik
odakle je i započela.
Članak 17.
(Vrste divljači u lovištu “Gradašnica’’)
Glavne vrste divljači koje naseljavaju lovište “Gradašnica’’ su:
Broj 1 - Strana 22
-
-
-
-
-
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Srna (Capreolus capreolus),
Zec (Lepus),
Divlja svinja (Sus scrofa),
Fazan (Phasianus colchicus),
Jarebica poljska (Perdix perdix).
Ostale vrste divljači u lovištu “Gradašnica’’ su:
- Kuna bijelica (Martes foina),
- Kuna zlatica (Martes martes),
- Divlji golub (Columba livia),
- Jazavac (Meles meles),
- Lisica (Vulpes vulpes),
- Divlja mačka (Felis silvestris),
- Lasica (Mustela erminea),
- Vrana ( Corvus corone cornix),
- Svraka (Pica pica),
- Kreja (Garilus glandarius),
- Vjeverica (Sciurus urogalis),
- Gavran (Corvus corax),
- Sove (Strigidae spp.),
- Jastrebovi (Accipitridae).
Vrste nezaštićene divljači u lovištu “Gradašnica’’ su:
- Lisica (Vulpes vulpes),
- Divlja mačka (Felis silvestris),
- Divlji vepar (Sus scrofa),
- Kuna bijelica (Martes foina),
- Kuna zlatica (Martes martes),
- Lasica (Mustela erminea),
- Vrana (Corvus corone cornix),
- Jazavac (Meles meles),
- Svraka (Pica pica) i
- Kreja (Garilus glandarius).
Vrste trajno zaštićene divljači, sukladno „Crvenoj listi“
rijetkih i ugroženih vrsta, za koje je uspostavljena mjera stalne
zabrane lova, u lovištu “Gradašnica’’ su:
- Vjeverica (Sciurus urogalis),
- Gavran (Corvus corax),
- Sove (Strigidae spp.),
- Jastrebovi (Accipitridae).
Članak 18.
(Osnovni podaci o lovištu”Spreča’’)
Lovište “Spreča’’ nalazi se na području općine Kalesija, u
okviru dijela šumsko-privrednog područja “Sprečko’’.
Po namjeni, lovište “Spreča’’ je privredno-športsko lovište
otvorenog, brdskog tipa, na nadmorskoj visini od 220 mnv do 915
mnv.
Ukupna površina lovišta “Spreča’’ iznosi 19.800 ha, od čega
lovna površina obuhvata 14.148 ha, a nelovna površina 5.652 ha.
Struktura površina po kulturama u lovištu “Spreča’’ je sljedeća:
Vrsta kulture
Površina (ha)
Četinarske šume
46
Liščarske šume
3.907
Mješovite šume
0
Ostalo šumsko zemljište
2.103
Ukupno šumsko zemljište
6.056
Oranice
5.342
Voćnjaci
762
Livade
1.143
Ukupno obradivo poljoprivredno zemljište
7.247
Pašnjaci
845
Ukupno poljoprivredno zemljište
8.092
Ukupno građevinsko zemljište
4.148
Ukupno ostalo zemljište
1.504
Članak 19.
(Opis granica lovišta “Spreča’’)
Lovište “Spreča’’ nalazi se u sljedećim opisanim granicama:
Petak, 17. velja~e 2012.god.
Granica počinje na brdu zv. „Pandurica“ te ide sjeverno preko
potoka zv. „Podvode“. Obuhvata kompleks zv. „Djedovac“ i skreće
zapadno ka Pasjim grobovima do novog puta za Sapnu, tj. do puta
koji ide od Pasjih grobova ka mjestu Međeđa. Dalje presijeca taj put
i ide potokom ka rijeci Munjači, te nizvodno rijekom Munjačom do
ispod zaseoka zv. „Grabovice“. Odatle ponovo skreće ka sjeveru,
siječe put Pasji grobovi-Sapna te pravolinijski ide do poteza zv.
„Papratnica“ u dužini od oko 2.000 m, a zatim preko Goduškog brda
i Papratnice skreće zapadno obuhvatajući potez zv. „Zukina kruška“,
šume zv. „Paljevine“ i „Vlasnata kosa“ koje se nalaze sasvim sjeverno
i sjeveroistočno od izvorišta rijeke Munjače. Odatle produžava do
Oštrog kamena preko Male Jelice, Pogorele kose i ide zapadno do
bivšeg releja na Majevici, za oko 200 metara obuhvata vikend naselje
na Majevici, zatim dalje ide sjeverno za oko 1.500 metara gdje
izlazi na put Tuzla-Bijeljina i to sjeverno od Jojine kafane oko 1.500
metara, te se vraća putem do Jojine kafane-Ban Brdo. Potom nastavlja
asfaltnim putem do Seljublja, odakle ide dalje južno do puta za Tuzlu
za oko 500 metara te preko Vis Požarnice siječe stari makadamski
put i izlazi na put Tuzla-Kalesija kod tunela Banjevci. Prelazi ovaj
put obuhvatajući naselja Babajići i Dedajići, opasuje šume zv.
“Krčevine-Rogulje”, koje se nalaze iznad Tojšića, opasuje naselje zv.
„Kosa“ iznad Vukovija te naselje Jukanoviće i izlazi na asfaltni put
Tuzla-Živinice kod kuće Redžić Hariza. Vraća se putem istočno za
oko 500 metara i pored Baze SFOR-a ide dalje južno obuhvatajući
Jukanovića šume i okolna polja te dolazi do rijeke Spreče. Dalje uz
rijeku Spreču uzvodno ide do Male Spreče, zatim Malom Sprečom
do Gojčinskog potoka, odakle ide južno Gojčinskim potokom
obuhvatajući naselje Zelinu i izlazi ponovo na rijeku Spreču kod
poteza zv. „Kazin tuk“. Odatle uzvodno ide rijekom Sprečom do ušća
rijeke Šabatovice te ponovo uzvodno uz rijeku Šabatovicu presijeca
put Tuzla-Zvornik obuhvatajući naselja Bulatovci i Staro Selo izlazi
na rijeku Šabatovicu, prelazi u Mihaljsku rijeku i ide linijom Debelo
brdo-Šukalji, međuentitetskom linijom razgraničenja općina Kalesija
i Zvornik duž Pašinog puta i ide na polaznu točku na Pandurici.
Članak 20.
(Vrste divljači u lovištu “Spreča’’)
Glavne vrste divljači koje naseljavaju lovište ‘’Spreča’’ su:
- Srna (Capreolus capreolus),
- Zec (Lepus),
- Divlja svinja (Sus scrofa),
- Fazan (Phasianus colchicus),
- Jarebica poljska (Perdix perdix).
Ostale vrste divljači u lovištu “Spreča’’ su:
- Kuna bijelica (Martes foina),
- Kuna zlatica (Martes martes),
- Divlji golub (Columba livia),
- Jazavac (Meles meles),
- Lisica (Vulpes vulpes),
- Divlja mačka (Felis silvestris),
- Lasica (Mustela erminea),
- Vrana (Corvus corone cornix),
- Svraka (Pica pica),
- Kreja (Garilus glandarius)
- Vjeverica (Sciurus urogalis),
- Gavran (Corvus corax),
- Sove (Strigidae spp.),
- Jastrebovi (Accipitridae).
Vrste nezaštićene divljači u lovištu “Spreča’’ su:
- Lisica (Vulpes vulpes),
- Divlja mačka (Felis silvestris),
- Divlji vepar (Sus scrofa),
- Kuna bijelica (Martes foina),
- Kuna zlatica (Martes martes),
- Lasica (Mustela erminea),
- Jazavac (Meles meles),
- Vrana (Corvus corone cornix),
- Svraka (Pica pica) i
- Kreja (Garilus glandarius).
Petak, 17. velja~e 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Vrste trajno zaštićene divljači, sukladno „Crvenoj listi“
rijetkih i ugroženih vrsta, za koje je uspostavljena mjera stalne
zabrane lova, u lovištu “Spreča’’ su:
- Vjeverica (Sciurus urogalis),
- Gavran (Corvus corax),
- Sove (Strigidae spp.),
Jastrebovi (Accipitridae).
Članak 21.
(Osnovni podaci o lovištu ‘’Sokolina’’)
Lovište “Sokolina’’ nalazi se na području općine Kladanj, u
okviru dijelova šumsko-privrednih područja “Konjuh’’ i “Vlaseničko’’.
Po namjeni, lovište “Sokolina’’ je privredno-športsko lovište
otvorenog, brdsko-planinskog tipa, na nadmorskoj visini od 400
mnv do 1.323 mnv.
Ukupna površina lovišta “Sokolina’’ iznosi 27.983 ha, od čega
lovna površina obuhvata 19.986 ha, a nelovna površina 7.997 ha.
Struktura površina po kulturama u lovištu “Sokolina’’ je
sljedeća:
Vrsta kulture
Površina (ha)
Četinarske šume
1.587
Liščarske šume
4.179
Mješovite šume
7.958
Ostalo šumsko zemljište
1.886
Ukupno šumsko zemljište
15.610
Oranice
888
Voćnjaci
119
Livade
2.334
Ukupno obradivo poljoprivredno zemljište
3.341
Pašnjaci
1.035
Ukupno poljoprivredno zemljište
4.376
Ukupno građevinsko zemljište
5.453
Ukupno ostalo zemljište
2.544
Članak 22.
(Opis granica lovišta “Sokolina’’)
Lovište ‘’Sokolina’’ nalazi se u sljedećim opisanim granicama:
Sa magistralnog puta Tuzla-Sarajevo u naselju Lupoglavo
granica ide u pravcu zapada rijekom Radašnicom te se penje na kotu
Točak odakle se proteže u pravcu jugozapada na kotu 1082 Butovski
vrh sa koje granica skreće u pravcu zapada na kotu 1016. Iz pravca
kote 1016 granica dalje produžava na kotu 1177 Suho drvlje, odavde
granica zalama u pravcu jugozapada i grebenom preko Butkovskog
krša ide na kotu 977 mnv Trošni kamen. Odavde ide šumskim
putem do lokaliteta Miljkovac odakle granica produžava preko kota
941 mnv i 954 mnv do kote 1.037 mnv Široka ravan sa koje dalje
nastavlja kotom 1.194 mnv a potom dalje nastavlja rubom platoa
Javorje do kote 1.207 mnv Bandera. Sa ove kote granica produžava
šumskim putem do platoa Kuman i dalje iznad sela Brdijelji kolskim
putem u potok, iz potoka granica nastavlja grebenom na kotu 1.080
mnv Škrilo odakle produžava preko kote 908 mnv ka zapadu do kote
1.137 mnv Bukovica. Sa ove kote granica se zatim spušta na kotu
1.102 mnv Golo brdo odakle ide šumskom stazom na kotu 1.017
mnv odakle produžava na kotu Piskavica a potom šumskim putem
na kotu 1.053 mnv odakle granica ide grebenom do kote 1.058 mnv
Plosno brdo. Sa ovog mjesta granica ide na Osjeline i nastavlja do
kote 869 mnv. Sa ovog mjesta granica se potom spušta grebenom uz
korito rijeke Drinjače 100 metara do ušća rijeke Bebroštice u rijeku
Drinjaču. Odavde granica produžava nizvodno do sela Brateljevići
odnosno do mjesta gdje se rječica Bukovica ulijeva u rijeku
Drinjaču. Sa ovog mjesta granica produžava koritom Bukovice
do pod kotu 892 mnv na koju se granica penje istočno uz greben.
Odavde granica praveći zavoj prema jugu izlazi do kote 1.061 mnv
Karaula pa se spušta u pravcu sjevera i penje se na kotu 1.106 mnv
Garež. Granica nastavlja grebenom do rječice Bukovice i Radova
Sela a potom preko kote 843 mnv Krst a potom prateći šumsku stazu
penje se do zaravni iznad južnog dijela sela Brateljevići odakle
nastavlja do kote 943 mnv a potom produžava do kote 896 mnv
Negaja, sa koje ide u pravcu zapada do četvrtog mosta na rječici
Bebroštici. Odavde granica ide kanjonom Bebroštice nizvodno do
Broj 1 - Strana 23
trećeg mosta na rijeci Bebroštici, a potom presijecajući šumski put
ide grebenom na kotu 874 mnv Zagradac. Sa kote Zagradac granica
se spušta do ušća Borovnice u Drinjaču, a zatim ide u pravcu zapada
po izohipsi 750 do prve zaravni sa koje produžava grebenom do
kote 1.109 mnv Velika crna stijena sa koje se spušta dominantnim
grebenom do ušća Katranice u Srebrencu. Odavde se granica penje
grebenom na kotu 1.008 mnv a zatim se spušta sve do mosta kod
izvora Zeleni vir. Odavde nastavlja širinom 100 metara od rijeke
Drinjače do rijeke Dikanovac. Sa ovog mjesta granica ide uzvodno
u pravcu glavnog puta i zatim presijecajući glavni put do pritoke
Miljevica. Odavde granica ide prvim potokom do glavnog grebena
ispod kote Bijelo brdo na koji se istim penje i dalje produžava
grebenom do najdominantnije kote 1.326 mnv Konjuh na kojoj je
tromeđa općina Kladanj, Banovići i Olovo. Sa kote Konjuh zapadna
i južna granica lovišta “Sokolina” produžava administrativnom
granicom sa općinom Olovo, koja čini i administrativnu granicu
Tuzlanskog kantona. Istočnu granicu čini entitetska linija sa
općinama Vlasenica i Šekovići. Granica lovišta „Sokolina” napušta
entitetsku liniju na tromeđi općina Kladanj, Šekovići i Živinice i
produžava u pravcu zapada ka lokalnom putu u Dajčev Do. Odatle
granica produžava putem te blago zavija u pravcu sjeverozapada
ka koti 378 te dalje produžava granicom odjela 23 i 41 u GJ Mala
Spreča gdje granica naglo zavija u pravcu jugozapada do granice
odjela 41 i 43 u GJ Mala Spreča. Odatle se granica spušta na lokalni
put za naselje Zelenika sa koga naglo skreće u pravcu juga i penje
se na Donje stolice a zatim produžava po pravcu na Gornje stolice,
te na kotu 675 sa koje blago zavija u pravcu jugozapada ka koti
805 kod naselja Džebari. Sa ove kote granica ide ka Kozjoj strani
te dalje produžava u potok Ljuća iz kojeg skreće u Duge njive
granicom odjela 16 u GJ Mala Spreča. Ovdje granica naglo zavija u
pravcu sjeverozapada te ide granicom odjela 19 u GJ Mala Spreča
ka magistralnom putu Tuzla-Sarajevo u naselju Lupoglavo.
Članak 23.
(Vrste divljači u lovištu “Sokolina’’)
Glavne vrste divljači koje naseljavaju lovište ‘’Sokolina’’ su:
- Srna (Capreolus capreolus),
- Zec (Lepus),
- Divlja svinja (Sus scrofa),
- Mrki medvjed (Ursus arcota),
- Divokoza (Rupicapra rupicapra
- Veliki tetrijeb (Tetrao urogalis).
Ostale vrste divljači u lovištu ‘’Sokolina’’ su:
- Kuna bijelica (Martes foina),
- Kuna zlatica (Martes martes),
- Vuk (Canis lupus),
- Vidra (Lutra lutra),
- Lještarka (Tetrastes bonasia),
- Divlji golub (Columba livia),
- Jazavac (Meles meles),
- Lisica (Vulpes vulpes),
- Divlja mačka (Felis silvestris),
- Vrana ( Corvus corone cornix),
- Svraka (Pica pica),
- Kreja (Garilus glandarius),
- Vjeverica (Sciurus urogalis),
- Gavran (Corvus corax),
- Sove (Strigidae spp.),
- Jastrebovi (Accipitridae).
Vrste nezaštićene divljači u lovištu ‘’Sokolina’’ su:
- Lisica (Vulpes vulpes),
- Mužjak Vuka (Canis lupus)
- Jazavac (Meles meles),
- Divlji vepar ( Sus scrofa),
- Divlja mačka (Felis silvestris),
- Kuna bijelica (Martes foina),
- Kuna zlatica (Martes martes),
- Lasica (Mustela erminea),
- Vrana (Corvus corone cornix),
Broj 1 - Strana 24
-
-
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Svraka (Pica pica) i
Kreja (Garilus glandarius).
Vrste trajno zaštićene divljači, sukladno „Crvenoj listi“
rijetkih i ugroženih vrsta, za koje je uspostavljena mjera stalne
zabrane lova, u lovištu ‘’Sokolina’’ su:
- Vjeverica (Sciurus urogalis),
- Vidra (Lutra lutra),
- Koka velikog tetrijeba (Tetrao urogalis),
- Koka Lještarke (Tetrastes bonasia),
- Gavran (Corvus corax),
- Sove (Strigidae spp.),
- Jastrebovi (Accipitridae).
Članak 24.
(Osnovni podaci o lovištu ‘’Svatovac’’)
Lovište “Svatovac’’ nalazi se na području općine Lukavac, u
okviru dijela šumsko-privrednog područja “Sprečko’’.
Po namjeni, lovište “Svatovac’’ je privredno-športsko lovište
otvorenog, brdskog tipa, na nadmorskoj visini od 175 mnv do 884 mnv.
Ukupna površina lovišta “Svatovac’’ iznosi 33.832 ha, od čega
lovna površina obuhvata 22.914 ha, a nelovna površina 10.918 ha.
Struktura površina po kulturama u lovištu “Svatovac’’ je sljedeća:
Vrsta kulture
Četinarske šume
Liščarske šume
Mješovite šume
Ostalo šumsko zemljište
Ukupno šumsko zemljište
Oranice
Voćnjaci
Livade
Ukupno obradivo poljoprivredno zemljište
Pašnjaci
Ukupno poljoprivredno zemljište
Ukupno građevinsko zemljište
Ukupno ostalo zemljište
Površina (ha)
2.789
7.254
235
3.173
13.451
4.625
1.156
1.624
7.405
2.058
9.463
7.540
3.378
Članak 25.
(Opis granica lovišta ‘’Svatovac’’)
Lovište “Svatovac’’ nalazi se u sljedećim opisanim granicama:
Sa istoka se lovište graniči sa Tuzlom, sa sjevera Srebrnikom,
sa sjeverozapada Gračanicom i Petrovom (RS), sa zapada Maglajem,
jugozapada Zavidovićima, sa juga Banovićima i jugoistoka Živinicama.
Granica sa Ozrena (kota 884) ide u pravcu sjeveroistoka preko
kote 858 Japinska kosa, odakle nastavlja u pravcu istoka na kotu
841 zv. „Toliverić“, dalje niz Poljansku kosu do Poljanskog potoka
i dalje na kotu 322, nastavljajući istim pravcem do na Gradišnik
(južno od kote 510), zatim u pravcu jugoistok između Ravne kose
i Šokničkog brda, niz bezimeni potok do rijeke Spreče do mjesta
zv. „Ponikve“. Od Ponikvi granica nastavlja u pravcu sjeveroistoka
Sprečom između Gnojničkog i Borova polja, presijeca put TuzlaDoboj između naseljenih mjesta Donja Mirčina i Berkovica izlazi
na kotu 253 i dalje preko Rujevca i kote 311 izlazi na kotu 595 zv.
„Dovište“.
Od Dovišta u pravcu istoka putem, vododjelnicom granica
preko Sjedeljke i kote 528 ide predjelom zv. „Ratiš“, zatim u pravcu
istoka preko kote 487 iznad zaseoka Stankovići na kotu 478. Sa
ove kote granica u pravcu jugoistoka ide preko Vasića, zatim na
jug preko Maklema, Gavranovca, Despotovića, Marine Glave na
kotu 360 istočno od Zagorja, dalje na jug između naseljenih mjesta
Mijatovići i Kalajevo sa istočne i Gornjeg Bistarca sa zapadne
strane, te između Šića i Donjeg Bistarca izlazi na rijeku Jalu.
Granica nastavlja nizvodno Jalom u pravcu jugozapada
do kote 192 gdje presijeca Jalu, nastavlja na jugozapad između
naseljenih mjesta Poljana i Bokavić, izlazi na Bokaviće strane na
kotu 299 odakle se spušta do jezera Modrac, a preko jezera u pravcu
jugozapada izlazi na kotu 485 zv. „Osoje“. Sa Osoja granica se
pruža istim smjerom preko kote 351 i izlazi na put Grivice-Poljice.
Ovde granica skreće na zapad preko Ugarskog brda, kote 575
Petak, 17. velja~e 2012.god.
Srnica do pod kamenolom Vijenac. Dalje, granica skreće u pravcu
svjerozapada prolazeći između kota zv. „Podbjelci“ i „Oštrić“ i silazi
u rijeku Turiju jugoistočno od zaseoka Lozna. Dalje granica ide na
sjeverozapad na kotu zv. „Borike“, te preko Kvrga na trigonometar
685 i dalje u istom pravcu između naselja Cevljanovića i Nenića
preko kote 509 i Erića na Omerovu vodu. Granica dalje ide ka
sjeveroistoku na kotu 555 zv. „Rudnica“, odakle nastavlja u pravcu
sjevera u pravcu Mladice, kota 598 na Kraljici gdje je i početak
granice lovišta.
Članak 26.
(Vrste divljači u lovištu “Svatovac’’)
Glavne vrste divljači koje naseljavaju lovište “Svatovac’’ su:
- Srna (Capreolus capreolus),
- Zec (Lepus),
- Divlja svinja (Sus scrofa),
- Fazan (Phasianus colchicus),
- Jarebica poljska (Perdix perdix).
Ostale vrste divljači u lovištu “Svatovac’’ su:
- Kuna bijelica (Martes foina),
- Kuna zlatica (Martes martes),
- Vuk (Canis lupus),
- Divlji golub (Columba livia),
- Jazavac (Meles meles),
- Lisica (Vulpes vulpes),
- Divlja mačka (Felis silvestris),
- Lasica (Mustela erminea),
- Vrana ( Corvus corone cornix),
- Svraka (Pica pica),
- Kreja (Garilus glandarius),
- Vjeverica (Sciurus urogalis),
- Gavran (Corvus corax),
- Sove (Strigidae spp.),
- Jastrebovi (Accipitridae).
Vrste nezaštićene divljači u lovištu “Svatovac’’ su:
- Lisica (Vulpes vulpes),
- Divlja mačka (Felis silvestris),
- Divlji vepar (Sus scrofa),
- Mužjak Vuka (Canis lupus),
- Kuna bijelica (Martes foina),
- Kuna zlatica (Martes martes),
- Lasica (Mustela erminea),
- Vrana (Corvus corone cornix),
- Jazavac (Meles meles),
- Svraka (Pica pica) i
- Kreja (Garilus glandarius).
Vrste trajno zaštićene divljači, sukladno „Crvenoj listi“ rijetkih
i ugroženih vrsta, za koje je uspostavljena mjera stalne zabrane lova,
u lovištu “Svatovac’’ su:
- Vjeverica (Sciurus urogalis),
- Gavran (Corvus corax),
- Sove (Strigidae spp.),
- Jastrebovi (Accipitridae).
Članak 27.
(Osnovni podaci o lovištu ‘’Munjača’’)
Lovište “Munjača’’ nalazi se na području općine Sapna, u
okviru dijela šumsko-privrednog područja “Vlaseničko’’.
Po namjeni, lovište “Munjača’’ je privredno-športsko lovište
otvorenog, brdskog tipa, na nadmorskoj visini od 230 mnv do 916 mnv.
Ukupna površina lovišta ‘’Munjača’’ iznosi 12.200 ha, od čega
lovna površina obuhvata 8.352 ha, a nelovna površina 3.848 ha.
Struktura površina po kulturama u lovištu “Munjača’’ je
sljedeća:
Vrsta kulture
Površina (ha)
Četinarske šume
160
Liščarske šume
3.406
Petak, 17. velja~e 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Mješovite šume
Ostalo šumsko zemljište
Ukupno šumsko zemljište
Oranice
Voćnjaci
Livade
Ukupno obradivo poljoprivredno zemljište
Pašnjaci
Ukupno poljoprivredno zemljište
Ukupno građevinsko zemljište
Ukupno ostalo zemljište
0
622
4.188
2.461
971
69
3.501
663
4.164
1.720
2.128
Članak 28.
(Opis granica lovišta “Munjača’’)
Lovište “Munjača’’ nalazi se u sljedećim opisanim granicama:
Sa sjeverne granice počev od naselja Laze kote 675 prema
istoku do Džamijskog puta i kote 625 nadalje južno prema naselju
Vasiljevići, dalje pored rijeke Tavne i kote 508, dalje južno
prema Ravnim njivama i naselju Gavrići prema Kovačevićima
pa kotom 400 prema naselju Hanđelići, kotom 300 prema Vrloj
strani, dalje granica južno ispod naselja Zaseok pa kotom 400
prema Tijanićima. Granica od te točke kreće sjeverozapadno
prema naselju Muhamedbegovići prema naselju Durakovići preko
Đedovca odnosno Pasijih grobova spušta se u rijeku Munjaču
pored naseljenog mjesta Grabovci. Odatle se granica prostire prema
Rešetarskom potoku prema izvoru Stublić pa se penje na kotu 800
prema koti 878. Dalje granica mijenja pravac sjeverno prema Maloj
Jelici do Stolica na kotu 916. Dalje sjeveroistočno prema Završju,
Romanima, Prelovini, Obršinama gdje prelazi jezera Sniježnica i
spaja se sa kotom 625 prema koti 675.
Članak 29.
(Vrste divljači u lovištu “Munjača’’)
Glavne vrste divljači koje naseljavaju lovište ‘’Munjača’’ su:
- Srna (Capreolus capreolus),
- Zec (Lepus),
- Divlja svinja Sus scrofa),
- Fazan (Phasianus colchicus),
- Jarebica poljska (Perdix perdix).
Ostale vrste divljači u lovištu “Munjača’’ su:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Kuna bijelica (Martes foina),
Kuna zlatica (Martes martes),
Divlji golub (Columba livia),
Jazavac (Meles meles),
Lisica (Vulpes vulpes),
Divlja mačka (Felis silvestris),
Lasica (Mustela erminea),
Vrana ( Corvus corone cornix),
Svraka (Pica pica),
Kreja (Garilus glandarius),
Vjeverica (Sciurus urogalis),
Gavran (Corvus corax),
Sove (Strigidae spp.),
Jastrebovi (Accipitridae).
Vrste nezaštićene divljači u lovištu ‘’Munjača’’ su:
- Lisica (Vulpes vulpes),
- Divlja mačka (Felis silvestris),
- Divlji vepar ( Sus scrofa),
- Kuna bijelica (Martes foina),
- Kuna zlatica (Martes martes),
- Lasica (Mustela erminea),
- Vrana (Corvus corone cornix),
- Jazavac (Meles meles),
- Svraka (Pica pica) i
- Kreja (Garilus glandarius).
Vrste trajno zaštićene divljači, sukladno „Crvenoj listi“
rijetkih i ugroženih vrsta, za koje je uspostavljena mjera stalne
zabrane lova, u lovištu ‘’Munjača’’ su:
-
-
-
-
Broj 1 - Strana 25
Vjeverica (Sciurus urogalis),
Gavran (Corvus corax),
Sove (Strigidae spp.),
Jastrebovi (Accipitridae).
Članak 30.
(Osnovni podaci o lovištu ‘’Gradina’’)
Lovište “Gradina’’ nalazi se na području općine Srebrenik, u
okviru dijela šumsko-privrednog područja ‘’Majevičko’’.
Po namjeni, lovište “Gradina’’ je privredno-športsko lovište
otvorenog, brdskog tipa, na nadmorskoj visini od 230 mnv do 916 mnv.
Ukupna površina lovišta ‘’Gradina’’ iznosi 24.772 ha, od čega
lovna površina obuhvata 21.041 ha, a nelovna površina 3.731 ha.
Struktura površina po kulturama u lovištu “Gradina’’ je
sljedeća:
Vrsta kulture
Površina (ha)
Četinarske šume
267
Liščarske šume
7.965
Mješovite šume
286
Ostalo šumsko zemljište
307
Ukupno šumsko zemljište
8.825
Oranice
8.653
Voćnjaci
2.145
Livade
562
Ukupno obradivo poljoprivredno zemljište
11.360
Pašnjaci
856
Ukupno poljoprivredno zemljište
12.216
Ukupno građevinsko zemljište
3.727
Ukupno ostalo zemljište
4
Članak 31.
(Opis granica lovišta “Gradina’’)
Lovište “Gradina’’ nalazi se u sljedećim opisanim granicama:
Granica lovišta „Gradina“ počinje od tromeđe općina
Srebrenik, Gračanica i Gradačac koja je ujedno i tromeđa naseljenih
mjesta Špionica Srednja, Doborovci i Srnice Gornje, a nalazi se na
raskršću puta na mjestu zv. „Mašina“ i ide sredinom puta sve do
tromeđe naseljenih mjesta Špionica Srednja, Srnice Donje i Srnice
Gornje. Od ove tromeđe granica ide između naseljenih mjesta
Špionica Srednja i Srnice Donje preko državne imovine zv. „Gajevi“,
rubom šume Miličević Ane, izlazi na tromeđu naseljenih mjesta
Špionica Srednja, Cerik i Srnice Donje i izlazi na četveromeđu
naseljenih mjesta Cerik, Gornji i Donji Hrgovi i Srnice Donje, koje
se nalaze na mjestu gdje seoski put iz Bijele presijeca rječicu Mala
Tinja, nastavlja putem za Bijelu, sve do parcele Ormanica gdje je
tromeđa općina Srebrenik, Gradačac i Brčko (kota 210).
Od ove tromeđe granica ide na istok, siječe rijeku V. Tinju,
zatim na Lipov Dol na tromeđu naseljenih mjesta Gornji Hrgovi,
Gornja Špionica i Bijela kod njive zv. „Radovanovička“. Odavde
granica ide na jugoistok, preko parcele Vodica, Mijina voda, prolazi
pokraj Male vode i nastavlja na jugoistok, kroz državnu šumu
Majevica do Hajdučke vode prolazeći preko kota 405, 567 i 587,
gdje je tromeđa naseljenih mjesta Špionica Gornja, Hrgovi Gornji
i Bijela. Granica nastavlja dalje u pravcu sjeveroistoka pravom
linijom do ušća rječice - potok u Rašljansku rijeku, pa uz potok do
šumskog puta koji silazi u ovaj potok, gdje je tromeđa naseljenih
mjesta Rašljani, Maoča i Tuzlanska Maoča. Odavde granica ide
bezimenom kosom u Jelovački potok, pa nizvodno ovim potokom
do njegovog ušća u Maočku rijeku, zatim nizvodno rijekom u
pravcu juga do šumskog puta gdje je tromeđa naseljenih mjesta
Jasenica, Maoča i Tuzlanska Maoča. Granica dalje ide na jugoistok
pomenutim šumskim putem do mjesta gdje potok zv. „Rakovac“
utiče u Želesticu, odnosno do voćnjaka Lipova kosa parcela k.č. br.
1025/14 gdje je tromeđa općina Srebrenik, Brčko i Čelić.
Od tromeđe navedenih općina granica produžava na jug
uzvodno rijekom Želesticom do ušća Šipačke rijeke, zatim uz
Šipačku rijeku do ušća bezimenog potoka u istu, pa uzvodno ovim
potokom do puta koji vodi za selo Jasenica, dalje putem na jug oko
800 m do mjesta Orahovica, odavde nastavlja na jug putem kroz
državnu šumu sve do parcela k.č. br. 966/2 i 966/35 u k.o. Dragunja
gdje je tromeđa općina Srebrenik, Tuzla i Čelić.
Broj 1 - Strana 26
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Od navedene tromeđe granica ide u smjeru sjeverozapada,
razdvajajući naseljena mjesta Jasenica i Gornja Dragunja i ide putem
pored šume Operkovica do naseljenih mjesta Drapnjići, Gornja
Dragunja i Jasenica, nastavlja u smjeru sjeverozapada pomenutim
putem razdvajajući naseljena mjesta Drapnjići i Gornju Dragunju do
ukrštanja Gujčić potoka sa putem Jasenica – Dragunja. Granica dalje
ide prema jugu sredinom potoka Gujčić u dužini od 2.000 metara do
tromeđe naseljenih mjesta Drapnjići, Osoje i Donja Dragunja, pa skreće
prema zapadu putem na tromeđu naseljenih mjesta Osoje, Podorašje i
Drapnjići, zatim skreće prema jugozapadu u dužini od oko 1.400 metara
i izlazi na rijeku Tinju, dalje rijekom na jug oko 650 metara odakle se
odvaja skrećući prema jugoistoku na raskrsnicu puteva na Previlama
gdje je četveromeđa naseljenih mjesta Gornja Tinja, Marijina glava,
Osoje i Čanići. Od ove četveromeđe granica ide u smijeru istoka oko
2.200 metara do željezničke pruge Brčko-Banovići gdje je tromeđa
naseljenih mjesta Gornja Tinja, Marijina glava i Mramor, zatim
skreće prema zapadu u dužini oko 1.900 metara i izlazi na mjesto zv.
„Samorići“ gdje je tromeđa općina Srebrenik, Tuzla i Lukavac.
Od općinske tromeđe granica nastavlja prema zapadu preko
Nežina stuba i Stjepanova groba, gdje je i tromeđa naseljenih mjesta
Gornja Smoluća, Donja Tinja i Gornji Lukavac, odakle dalje nastavlja
seoskim putem preko Kalajdžina potoka na mjesto Vis na raskrsnicu
puteva i naseljenih mjesta Gornja Smoluća, Potpeć i Donja Tinja,
zatim putem preko Lije, Ratiš ploče na mjesto Zmajevac i nastavlja
seoskim putem na mjesto Ratiš gdje izlazi na tromeđu općina
Srebrenik, Gračanica i Lukavac.
Od raskršća Ratiš granica nastavlja putem na tromeđu naseljenih
mjesta Gnojnica, Kruševica i Cage, produžava putem na zapad krivudavo do raskršća puteva za Berkovicu, Seonu i Miričinu, odakle nastavlja
na zapad potokom zv. „Kamenita strana“ do raskršća puteva gdje je
tromeđa naseljenih mjesta Rašljeva, Miričina i Seona. Dalje nastavlja
putem u pravcu sjeverozapada do tromeđe naseljenih mjesta Rašljeva,
Gornji Moranjci i Seona, zatim putem na zapad do tromeđe naseljenih
mjesta Gornja Orahovica, Rašljeva i Gornji Moranjci, odakle skreće
na sjever putem do mjesta gdje se put odvaja za naselje Falešići, a gdje
je i tromeđa naseljenih mjesta Gornja Orahovica, Čekanići i Gornji
Moranjci. Odavde granica nastavlja na zapad putem na kotu zv. „Bajrak”
koja se nalazi na putu koji vodi za Gornje Moranjke i Gračanicu, gdje je
ujedno i tromeđa općina Srebrenik, Petrovo i Gračanica.
Od kote Bajrak granica lovišta ide upravcu sjevera sredinom
postojećeg puta na mjesto zv. „Brdo“, gdje je tromeđa naseljenih
mjesta Vranovići, Gornja Lohinja i Sladna. Nastavlja dalje istim
putem prema sjeveru do k.č. br. 353/1 gdje napušta put i silazi na
početak potoka Grabovac, ide potokom do mlina, napušta potok
i ide granicom k.č. br. 121/1 i 245/3 u Bezimeni potok, odakle
potokom u pravcu sjevera izlazi na put kod k.č. br. 97/2 koji vodi
u naseljena mjesta Sladnu, Doborovce i Vranoviće, zatim ide na
istok sredinom puta na kotu Stražbe, produžava na kotu Panjđurište
i dalje u pravcu sjeveroistoka postojećim putem do k.č. br. 314 gdje
se lomi i ide na k.č. br. 312 u potok, dalje nizvodno potokom na
k.č. br. 64/4 i 61 gdje je tromeđa naseljenih mjesta Doborovci,
Donja Špionica i Sladna. Granica dalje nastavlja putem do raskršća
puteva za Donju Špionicu i Sladnu, ide putem do k.č. br. 16 gdje
ulazi u potok Jelinac, zatim potokom u pravcu sjeverozapada sve do
mjesta Mašina gdje se nalazi tromeđa općina Srebrenik, Gračanica
i Gradačac, gdje je ujedno i početna točka u opisu granica lovišta.
Članak 32.
(Vrste divljači u lovištu “Gradina’’)
Glavne vrste divljači koje naseljavaju lovište ‘’Gradina’’ su:
- Srna (Capreolus capreolus),
- Zec (Lepus),
- Divlja svinja (Sus scrofa),
- Fazan (Phasianus colchicus),
- Jarebica poljska (Perdix perdix).
Ostale vrste divljači u lovištu ‘’Gradina’’ su:
- Kuna bijelica (Martes foina),
- Kuna zlatica (Martes martes),
- Divlji golub (Columba livia),
- Jazavac (Meles meles),
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Petak, 17. velja~e 2012.god.
Lisica (Vulpes vulpes),
Divlja mačka (Felis silvestris),
Lasica (Mustela erminea),
Vrana (Corvus corone cornix),
Svraka (Pica pica),
Kreja (Garilus glandarius),
Vjeverica (Sciurus urogalis),
Gavran (Corvus corax),
Sove (Strigidae spp.),
Jastrebovi (Accipitridae).
Vrste nezaštićene divljači u lovištu ‘’Gradina’’ su:
- Lisica (Vulpes vulpes),
- Divlja mačka (Felis silvestris),
- Divlji vepar ( Sus scrofa),
- Kuna bijelica (Martes foina),
- Kuna zlatica (Martes martes),
- Lasica (Mustela erminea),
- Vrana (Corvus corone cornix),
- Jazavac (Meles meles),
- Svraka (Pica pica) i
- Kreja (Garilus glandarius).
Vrste trajno zaštićene divljači, sukladno „Crvenoj listi“
rijetkih i ugroženih vrsta, za koje je uspostavljena mjera stalne
zabrane lova, u lovištu ‘’Gradina’’ su:
- Vjeverica (Sciurus urogalis),
- Gavran (Corvus corax),
- Sove (Strigidae spp.),
- Jastrebovi (Accipitridae).
Članak 33.
(Osnovni podaci o lovištu “Sniježnica’’)
Lovište “Sniježnica’’ nalazi se na području općine Teočak, u
okviru dijela šumsko-privrednog područja “Majevičko’’.
Po namjeni, lovište “Sniježnica’’ je privredno-športsko lovište
otvorenog, brdskog tipa, na nadmorskoj visini od 250 mnv do 675 mnv.
Ukupna površina lovišta “Sniježnica’’ iznosi 3.084 ha, od
čega lovna površina obuhvata 2.136 ha, a nelovna površina 948 ha.
Struktura površina po kulturama u lovištu ‘’Sniježnica’’ je
sljedeća:
Vrsta kulture
Površina (ha)
Četinarske šume
11
Liščarske šume
562
Mješovite šume
0
Ostalo šumsko zemljište
145
Ukupno šumsko zemljište
718
Oranice
763
Voćnjaci
513
Livade
29
Ukupno obradivo poljoprivredno zemljište
1.305
Pašnjaci
113
Ukupno poljoprivredno zemljište
1.418
Ukupno građevinsko zemljište
685
Ukupno ostalo zemljište
263
Članak 34.
(Opis granica lovišta “Sniježnica’’)
Lovište “Sniježnica’’ nalazi se u sljedećim opisanim granicama:
Granica Lovišta “Sniježnica”, počinje sa raskršća puteva
označenih kao k.č. br. 4630 i 8869 od granične biljege broj 5. Sa
tog mjesta granica produžava u pravcu juga prema k.č. br. 8869
dolazi do graničnih biljega između tadašnjih k.o. Gornja Krćina i
Teočak označene kao k.č. br. 4/3, 4/2 i 4/1. Granica dalje produžava
u pravcu istoka istim putem i dolazi do tromeđe k.č. br. 8869, 5068
i 5067, te produžava u pravcu zapada idući južnom stranom parcela
k.č. br. 5067 i 5068 u pravcu zapada dolazi do fotoveznih točaka
označenih kao FV 15 i FV 171/B. Sa fotoveznih točaka granica
produžava putem označenim kao k.č. br. 8868 u pravcu juga i izlazi
na raskršće puteva k.č. br. 8868 i 2, te produžava putem parcele dva
dolazi do graničnih biljega označenih kao T, R i L.
Petak, 17. velja~e 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Od tromeđe granica produžava u pravcu zapada idući južnim
stranama parcela k.č. br. 5117, 5118, 5121, 5130, 5132 i 5133 i
izbija na biljegu broj 15, te produžava južnim stranama parcela k.č.
br. 5142, 5143, 5144, 5145 i 5146, dolazi do biljege 14, te nastavlja
južnom stranom k.č. br. 5117 i 5156 i izbija na granične biljege 12 i
13. Sa ovih graničnih biljega, granica produžava u pravcu zapada i
južnom stranom parcele k.č. br. 5104 izbija na biljegu 11, presijeca
potok Tavnu i dolazi do tromeđe parcela k.č. br. 5177, 5174 i 639. Od
tromeđe granica nastavlja u pravcu zapada putem označenim kao k.č.
br. 8865 i 8895. U pravcu juga putem označenim kao k.č. br. 8865,
granica izbija na raskršće puteva k.č. br. 8865 i 6258 i nastavlja istim
putem u pravcu juga parcelom k.č. br. 8865, prati granicu do mosta
na potoku Brzava označenom kao k.č. br. 8924/T, dalje u pravcu
sjevera nastavlja potokom Brzava koji se ulijeva u jezero Sniježnica i
izbija na most magistralnog puta Sapna-Priboj i izlazi na mjesto gdje
se ulijeva u rijeku Janju. Granica produžava koritom rijeke Janje u
pravcu sjevera i izlazi na biljegu označenu PMT.
Sa tog mjesta granica produžava u pravcu istoka sjeverne
strane k.č. br. 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 281 i 284 tako da izbija na
granične biljege 12M i 12T, nastavlja u pravcu istoka putem k.č.
br. 8926/T, dolazi do graničnih biljega broj 11M i 11T i produžava
putem označenim k.č. br. 8927/T u pravcu juga dolazi do graničnih
biljega koje su označene kao 10T i 10M. Granica prati pravac
istoka sjevernom stranom parcele k.č. br. 1448/1 i izlazi na granične
biljege 8T i 8M, te produžava pravcem zapada putem označenim
kao k.č. br. 8928/T, izbija na granične biljege 7M i 7T. Granica
prati pravac juga sjeveroistočnim stranama parcela k.č. br. 1532,
1533, 1534 i 1535 vezuje se na fotoveznu točku 34/6 i slijedi pravac
zapada južnim stranama parcela k.č. br. 1535, 1540 i 1538, prateći
granicu do tromeđe k.č. br. 1539, 1541/1 i 1536 produžava u pravcu
istoka sjevernim stranama parcela k.č. br. 1541/1, 1569, 1570, 1605,
1604/1 i 1606, a zapadnom stranom parcelama k.č. br. 1608 i 1609
tako da izbija na graničnu biljegu 4.
Granica dalje produžava sjevernom stranom k.č. br. 1609 i
izlazi na granične biljege 3M, 3T i izbija na put k.č. br. 1907/2,
tim putem produžava u pravcu sjevera i veže se na graničnu biljegu
označene kao 2M i 2T i vodi putem k.č. br. 8831T u pravcu istoka
gdje izbija na raskršće puteva k.č. br. 8931T i 2979/U i dolazi do
granične biljege označene kao TUG, vezuje na put k.č. br. 8933/T i
istim putem nastavlja u pravcu juga, vezuje se fotoveznom točkom
7/2 nastavlja sjevernom stranom k.č. br. 2789, 2788 i 2787. Dalje
nastavlja do mjesta graničnog stabla 7/1 i produžava pravcem juga,
a istočnom stranom parcelama k.č. br. 2787 i 2788, veže se na
granično stablo 7 pravcem zapada graničnim stablom 6. Dalji tok
granice ide s tog mjesta u pravcu juga istočnim stranama parcela k.č.
br. 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843, 2844 i 2846 do
graničnog stabla 5.
Odatle granica produžava u pravcu istoka sjevernim stranama
k.č. br. 2853, 2857, 2858, 2862, 2863, 2872, 2873, 2876, 2879, 2880,
2885, 2894, 2895, 2807, 2808, 2911 i 2912 presijeca korito rijeke
Tavne parcele k.č. br. 8852, produžava sjevernim stranama k.č. br.
3646, 3649, 3650, 3654, 3655, 3662, 3663, 3664, 3665, 3669 i 3688,
veže se sa graničnom biljegom 6TDK. Granica nastavlja južnom
stranom koritom potoka Hasanovac preko graničnih biljega 6/1 i 6/6 i
nastavlja potokom Orašje u pravcu rijeke Janje koritom potoka Orašje
i ide u pravcu granične biljege 4, granica prati južnu stranu parcela k.č.
br. 3687, 3688, 3689, 3697, 3698, 3722, 3723 i 3726, prati granične
biljege 3/1 i 3 prati pravac istočne strane korita potoka Orašje dolazi do
graničnih biljega 1T i 1DK i izbija u korito rijeke Domana.
Granica dalje produžava koritom rijeke Domana spaja se sa
graničnim biljegama označene kao T i DK produžava u pravcu
zapada prateći korito Dubokog potoka izlazi na biljegu 6. Dalji tok
granice nastavlja u pravcu juga a koritom potoka Haluge izbija na
granično stablo 7, te nastavlja u pravcu zapada putem označenim
kao k.č. br. 8869, u pravcu zapada veže se za raskršće puteva k.č. br.
8869 i 4630 to jest granice linije odakle je granica i počela.
Članak 35.
(Vrste divljači u lovištu “Sniježnica’’)
Glavne vrste divljači koje naseljavaju lovište “Sniježnica’’ su:
- Srna (Capreolus capreolus),
-
-
-
-
Broj 1 - Strana 27
Zec (Lepus),
Divlja svinja (Sus scrofa),
Fazan (Phasianus colchicus),
Jarebica poljska (Perdix perdix).
Ostale vrste divljači u lovištu ‘’Sniježnica’’ su:
- Kuna bijelica (Martes foina),
- Kuna zlatica (Martes martes),
- Divlji golub (Columba livia),
- Jazavac (Meles meles),
- Lisica (Vulpes vulpes),
- Divlja mačka (Felis silvestris),
- Lasica (Mustela erminea),
- Vrana (Corvus corone cornix),
- Svraka (Pica pica),
- Kreja (Garilus glandarius),
- Vjeverica (Sciurus urogalis),
- Gavran (Corvus corax),
- Sove (Strigidae spp.),
- Jastrebovi (Accipitridae).
Vrste nezaštićene divljači u lovištu ‘’Sniježnica’’ su:
- Lisica (Vulpes vulpes),
- Divlja mačka (Felis silvestris),
- Divlji vepar (Sus scrofa),
- Kuna bijelica (Martes foina),
- Kuna zlatica (Martes martes),
- Lasica (Mustela erminea),
- Vrana (Corvus corone cornix),
- Jazavac (Meles meles),
- Svraka (Pica pica) i
- Kreja (Garilus glandarius).
Vrste trajno zaštićene divljači, sukladno „Crvenoj listi“
rijetkih i ugroženih vrsta, za koje je uspostavljena mjera stalne
zabrane lova, u lovištu ‘‘Sniježnica’’ su:
- Vjeverica (Sciurus urogalis),
- Gavran (Corvus corax),
- Sove (Strigidae spp.),
- Jastrebovi (Accipitridae).
Članak 36.
(Osnovni podaci o lovištu ‘’Majevica’’)
Lovište “Majevica’’ nalazi se na području općine Tuzla, u
okviru dijela šumsko-privrednog područja”Sprečko’’.
Po namjeni, lovište “Majevica’’ je privredno-športsko lovište
otvorenog, brdskog tipa, na nadmorskoj visini od 138 mnv do 771 mnv.
Ukupna površina lovišta ‘’Majevica’’ iznosi 29.627 ha, od čega
lovna površina obuhvata 19.960 ha, a nelovna površina 9.667 ha.
Struktura površina po kulturama u lovištu “Majevica’’ je
sljedeća:
Vrsta kulture
Površina (ha)
Četinarske šume
88
Liščarske šume
9.374
Mješovite šume
0
Ostalo šumsko zemljište
1.723
Ukupno šumsko zemljište
11.185
Oranice
3.514
Voćnjaci
2.194
Livade
1.695
Ukupno obradivo poljoprivredno zemljište
7.403
Pašnjaci
1.372
Ukupno poljoprivredno zemljište
8.775
Ukupno građevinsko zemljište
8.283
Ukupno ostalo zemljište
1.384
Članak 37.
(Opis granica lovišta ‘’Majevica’’)
Lovište “Majevica’’ nalazi se u sljedećim opisanim granicama:
Granica lovišta počinje u naselju Bistarac (na zapadu) na oko
1.000 metara prema Lukavcu od željezničke pruge Poljana-Brčko
Broj 1 - Strana 28
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA i produžava u pravcu sjevera političkom granicom općine Lukavac
preko naselja Huskići (kote 287 i 308 na kotu 362 Gavranovac) gdje
izlazi na tromeđu političkih granica općina Tuzla, Lukavac i Srebrenik
i skreće u pravcu istok na udaljenosti od oko 1.000 metara, izlazi na
željezničku prugu Brčko-Poljana, prelazi preko tunela i nastavlja
političkom granicom općine Srebrenik prema naselju Donja Dragunja
odakle skreće prema sjeveru u pravcu kote Stožer preko naselja
Podorašje, Drapnići i Tursunovići. Od kote Stožer 620 (granica općina
Tuzla, Srebrenik i Lopare) produžava granicom općine Lopare gredom
Majevice prema Spomeniku preko trigonometra 721 (Stublić), kote
712 (Podmajevica), trigonometra 759 (Velika njiva) i presijecajući put
Tuzla-Šibošnica zaobilazi Spomenik i nastavlja u pravcu jug gredom
Majevice iznad lovačkog doma u pravcu naselja Konjkovići preko
kote 676 (Kicelj), trigonemetra 721 (Gavranić) pored lovačke kolibe
kota 750 (Banderska voda) iznad trigonometra 803 (Kadijina česma),
iznad kote 745 (Kapljevac) odakle skreće prema sjeveroistoku kota 723
(Ploče), pa prema jugu kota 564 (Šušnjar) izlazi na put Tuzla-Lopare na
mjestu zv. „Magarčevina” (kota 654), odakle skreće prema jugoistoku i
ispod kote 705 (Makin stan) produžava gredom Majevice do Mrkonjin
Kalema iznad kote 766, trigonometra 779 (Draganovac) skreće prema
jugoistoku na brdo Radetina prema trigonometru 722 (Četenište) i
potok Janja odakle izlazi na kotu Debela Lipa (tromeđa između općina
Tuzla, Lopare i Kalesija), skreće ka jugozapadu na kotu 692, ispod kote
700 (Banj brdo), nastavlja putem iznad naselja Puljkov Do, a zatim
skreće prema jugu na trigonometar 561 (Debelo brdo) odakle skreće
na jugozapad preko kote 402 i iznad naselja Babine Luke izlazi na put
Tuzla-Zvornik na mjestu zv. „Vis-Požarnica-Spomenik palom borcu”
i produžava iznad naselja Babajići, kote Trnovo brdo, trigonometra
520 (Oštra glava) i izlazi na tromeđu političkih granica općina Tuzla,
Kalesija i Živinice, zatim nastavlja političkom granicom općine
Živinice ispod kote 507 (Kamenito brdo), preko kose Guvništa, ispod
trigonometra 506 (Kaldrma) i kote 517, a zatim preko kote 283 odakle
se spušta u potok Lješnicu kojim izlazi na raskršće puteva DubraveTuzla i Dubrave-Živinice, te produžava putem u pravcu Živinica do
željezničke pruge Dubrave-Ljubače, kojom nastavlja u pravcu naselja
Ljubače do autoceste Sarajevo-Orašje, presijeca autocestu i izlazi na
asfaltni put Ljubače-Šerići kojim produžava u pravcu naselja Šerići do
mosta na rijeci Spreči, odakle koritom iste rijeke produžava u pravcu
jezera Modrac i na dužini od oko 500 metara ulazi u njegovo korito
čijom sredinom nastavlja oko 5.500 metara u pravcu naselja Kiseljak,
a zatim naglo skreće ka sjeveru na kotu 256 i preko Bokavićkih strana
izlazi u naselje Hodžići gdje naglo skreće u pravcu istok i nastavlja
putem Bokavići-Kiseljak, te na oko 1.500 metara dužine skreće prema
sjeveru do naselja Bistarac i pored željezničkog pristaništa izlazi na
put Doboj-Tuzla u naselju Bistarac, odnosno na polaznu točku gdje se
zatvara krug granice lovišta.
Članak 38.
(Vrste divljači u lovištu “Majevica’’)
Glavne vrste divljači koje naseljavaju lovište ‘’Majevica’’ su:
- Srna (Capreolus capreolus),
- Zec (Lepus),
- Fazan (Phasianus colchicus).
Ostale vrste divljači u lovištu ‘’Majevica’’ su:
- Divlja svinja (Sus scrofa),
- Jarebica poljska (Perdix perdix),
- Kuna bijelica (Martes foina),
- Kuna zlatica (Martes martes),
- Divlji golub (Columba livia),
- Jazavac (Meles meles),
- Lisica (Vulpes vulpes),
- Divlja mačka (Felis silvestris),
- Lasica (Mustela erminea),
- Vrana (Corvus corone cornix),
- Svraka (Pica pica),
- Kreja (Garilus glandarius),
- Vjeverica (Sciurus urogalis),
- Gavran (Corvus corax),
- Sove (Strigidae spp.),
- Jastrebovi (Accipitridae).
Petak, 17. velja~e 2012.god.
Vrste nezaštićene divljači u lovištu ‘’Majevica’’ su:
- Lisica (Vulpes vulpes),
- Divlja mačka (Felis silvestris),
- Divlji vepar (Sus scrofa),
- Kuna bijelica (Martes foina),
- Kuna zlatica (Martes martes),
- Lasica (Mustela erminea),
- Vrana (Corvus corone cornix),
- Jazavac (Meles meles),
- Svraka (Pica pica) i
- Kreja (Garilus glandarius).
Vrste trajno zaštićene divljači, sukladno „Crvenoj listi“
rijetkih i ugroženih vrsta, za koje je uspostavljena mjera stalne
zabrane lova, u lovištu ‘’Majevica’’ su:
- Vjeverica (Sciurus urogalis),
- Gavran (Corvus corax),
- Sove (Strigidae spp.),
- Jastrebovi (Accipitridae).
Članak 39.
(Osnovni podaci o lovištu ‘’Toplica’’)
Lovište “Toplica’’ nalazi se na području općine Živinice, u
okviru dijelova šumsko-privrednih područja ‘’Sprečko’’ i ‘’Konjuh’’.
Po namjeni, lovište “Toplica’’ je privredno-športsko lovište
otvorenog, brdskog tipa, na nadmorskoj visini od 200 mnv do 1.100 mnv.
Ukupna površina lovišta ”Toplica’’ iznosi 28.912 ha, od čega
lovna površina obuhvata 21.497 ha, a nelovna površina 7.415 ha.
Struktura površina po kulturama u lovištu “Toplica’’ je sljedeća:
Vrsta kulture
Površina (ha)
Četinarske šume
1.229
Liščarske šume
9.765
Mješovite šume
2.907
Ostalo šumsko zemljište
1.563
Ukupno šumsko zemljište
15.464
Oranice
3.658
Voćnjaci
702
Livade
976
Ukupno obradivo poljoprivredno zemljište
5.336
Pašnjaci
697
Ukupno poljoprivredno zemljište
6.033
Ukupno građevinsko zemljište
6.436
Ukupno ostalo zemljište
979
Članak 40.
(Opis granica lovišta “Toplica’’)
Lovište “Toplica’’ nalazi se u sljedećim opisanim granicama:
Sa magistralnog puta Tuzla–Sarajevo u naselju Lupoglavo
granica ide u pravcu zapada rijekom Radašnicom te se penje na kotu
Točak odakle se proteže u pravcu jugozapada na kotu 1082 Butovski
vrh sa koje granica skreće u pravcu zapada na kotu 1016. Iz pravca
kote 1016 granica dalje produžava na kotu 1177 Suho drvlje odavde
granica zalama u pravcu jugozapada i grebenom preko Butkovskog
krša ide na kotu 977 mnv Trošni kamen, zatim preko Brezovih plana
do kote 917 mnv Omrići izlazeći šumskom stazom preko Zaloma
do kote 832 mnv Jelova glava spuštajući se grebenom do lokaliteta
Pasji do, te presijecajući Pasji do nastavlja u pravcu sjevera dolinom
rijeke Oskove do na lokalitet Hrvatska brana.
Od Hrvatske brane na rijeci Oskovi granica ide dalje nizvodno
rijekom Oskovom do mjesta Deseti odakle nastavlja općinskom
granicom prema općini Banovići presijecajući Oskovu i penje se
na trigonometar 403 (Omazići brdo), 439 (Osoje) i 499 (Rudenik)
gdje je tromeđa općina Živinice, Banovići i Lukavac. Sa ove kote
granica ide na sjeveroistok općinskom granicom prema Lukavcu u
potok Bratovanac, te nizvodno ovim potokom do zaseoka Redžići te
granica produžava potokom Bratovanac do njegovog ušća u jezero
Modrac. Granica dalje produžava sjeverno pravolinijski preko
jezera do mjesta Jendunje odakle produžava u pravcu jugoistoka
rubom jezera do ušća rijeke Spreče u jezero Modrac. Granica dalje
produžava uzvodno rijekom Sprečom do mosta na rijeci Spreči odakle
dalje nastavlja cestom Šerići–Ljubače do priključka na magistralni
Petak, 17. velja~e 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
put Tuzla–Sarajevo. Sa ove raskrsnice granica skreće magistralnim
putem prema Tuzli do mjesta gdje pruga prelazi preko asfaltnog
puta. Odavde granica skreće u pravcu istoka, te produžava prugom
prema Dubravama i ide do mosta na rijeci Spreči na pruzi LjubačeDubrave. Od mosta granica produžava uzvodno Dubravskom rijekom
odakle nastavlja putem između sela Dubrave i Višani, tj. granicom
općina Živinice i Tuzla preko kota 283 i 517 ispod trigonometra 506
(Kaldrma), preko kose Guvništa ispod kote 507 Kamenito brdo, do
tromeđe općina Živinice, Tuzla i Kalesija. Odatle granica nastavlja
u pravcu juga opasuje naselje zv. „Kosa“ iznad Vukovija te naselje
Jukanoviće i izlazi na asfaltni put Tuzla-Živinice kod kuće Redžić
Hariza. Vraća se putem istočno za oko 500 metara i pored Baze
SFOR-a ide dalje južno obuhvatajući Jukanovića šume i okolna
polja te dolazi do rijeke Spreče. Dalje uz rijeku Spreču uzvodno
ide do Male Spreče, zatim Malom Sprečom do Gojčinskog potoka,
odakle ide južno Gojčinskim potokom, koji je ujedno i granica
općine Živinice prema općini Kalesija, do njegovog izvora, odakle
produžava seoskim putem do kote 842 zv. „Potrk“ koja je tromeđa
općina Živinice, Kalesija i Šekovići. Od kote Potrk granica ide na
zapad entitetskom granicom općina Živinice i Šekovići na DžebareGradinu gdje je tromeđa općina Kladanj, Šekovići i Živinice. Granica
lovišta „Toplica” napušta entitetsku liniju na tromeđi općina Kladanj,
Šekovići i Živinice i produžava u pravcu zapada ka lokalnom putu u
Dajčev do. Odatle granica produžava putem, te blago zavija u pravcu
sjeverozapada ka koti 378 te dalje produžava granicom odjela 23 i 41
u GJ Mala Spreča gdje granica naglo zavija u pravcu jugozapada do
granice odjela 41 i 43 u GJ Mala Spreča. Odatle se granica spušta na
lokalni put za naselje Zelenika sa koga naglo skreće u pravcu juga i
penje se na Donje stolice, a zatim produžava po pravcu na Gornje
stolice te na kotu 675 sa koje blago zavija u pravcu jugozapada ka
koti 805 kod naselja Džebari. Sa ove kote granica ide ka Kozjoj
strani, te dalje produžava u potok Ljuća iz kojeg skreće u Duge njive
granicom odjela 16 u GJ Mala Spreča. Ovdje granica naglo zavija u
pravcu sjeverozapada te ide granicom odjela 19 u GJ Mala Spreča ka
magistralnom putu Tuzla-Sarajevo u naselju Lupoglavo.
Članak 41.
(Vrste divljači u lovištu ‘’Toplica’’)
Glavne vrste divljači koje naseljavaju lovište ‘’Toplica’’ su:
- Srna (Capreolus capreolus),
- Zec (Lepus),
- Mrki medvjed (Ursus arcota),
- Divlja svinja (Sus scrofa),
- Fazan (Phasianus colchicus),
- Jarebica poljska (Perdix perdix).
Ostale vrste divljači u lovištu ‘’Toplica’’ su:
- Kuna bijelica (Martes foina),
- Kuna zlatica (Martes martes),
- Divlji golub (Columba livia),
- Jazavac (Meles meles),
- Lisica (Vulpes vulpes),
- Vuk (Canis lupus),
- Divlja mačka (Felis silvestris),
- Vidra (Lutra lutra),
- Lasica (Mustela erminea),
- Vrana (Corvus corone cornix),
- Svraka (Pica pica),
- Kreja (Garilus glandarius),
- Vjeverica (Sciurus urogalis),
- Gavran (Corvus corax),
- Sove (Strigidae spp.),
- Jastrebovi (Accipitridae).
Vrste nezaštićene divljači u lovištu ‘’Toplica’’ su:
- Lisica (Vulpes vulpes),
- Mužjak Vuka (Canis lupus)
- Divlja mačka (Felis silvestris),
- Divlji vepar (Sus scrofa),
- Kuna bijelica (Martes foina),
- Kuna zlatica (Martes martes),
-
-
-
-
-
Broj 1 - Strana 29
Lasica (Mustela erminea),
Vrana (Corvus corone cornix),
Jazavac (Meles meles),
Svraka (Pica pica),
Kreja (Garilus glandarius).
Vrste trajno zaštićene divljači, sukladno „Crvenoj listi“
rijetkih i ugroženih vrsta, za koje je uspostavljena mjera stalne
zabrane lova, u lovištu “Toplica’’ su:
- Vidra (Lutra lutra),
- Vjeverica (Sciurus urogalis),
- Gavran (Corvus corax),
- Sove (Strigidae spp.),
- Jastrebovi (Accipitridae).
Članak 42.
(Osnivanje revira)
U cilju osiguranja inteziviranja lovnog privređivanja na
području Kantona, lovišta osnovana ovom odlukom organiziraju se
po revirnom principu.
Za organiziranje revira potrebno je ispunjavanje sljedećih
kriterija:
a) površina revira ovisi od vrsta divljači kojima se na datom
području daje prednost,
b) revir treba da bude u prirodnim granicama staništa
divljači,
c) gdje nije moguće organizirati revir u prirodnim granicama,
iste se mogu uspostaviti duž puteva, pruga i sl,
d) potrebno je strogo voditi računa o obliku, odnosno cjelini
revira, radi lakšeg osiguranja lovočuvarske službe,
e) u reviru se mora voditi računa o prirodnim potrebama
glavnih vrsta divljači u pogledu prostora.
Revire određuje korisnik svojim unutarnjim aktima sukladno
ovoj odluci, Zakonu o lovstvu i podzakonskim aktima.
Članak 43.
(Zaštićeni pejzaž “Konjuh”)
Zaštićeni pejzaž ‘’Konjuh’’, u površini od 8.016,61 ha nalazi
se na području općina Kladanj, Živinice i Banovići, u okviru dijelova
šumsko-privrednih područja “Konjuh’’ i ‘’Sprečko’’, na nadmorskoj
visini od 300 mnv do 1.326 mnv, i ne predstavlja lovište.
U Zaštićenom pejzažu ‘’Konjuh’’ sa divljači gospodari i o
divljači vodi brigu Javna ustanova Zaštićeni pejzaž ‘’Konjuh’’,
sukladno odredbama Zakona o proglašenju dijela područja planine
Konjuh Zaštićenim pejzažom ‘’Konjuh’’ („Službene novine
Tuzlanskog kantona“, broj 13/09) i Zakona o lovstvu.
Članak 44.
(Topografske karte)
Granice lovišta na području Kantona ucrtane su u topografske
karte razmjere 1:50.000 i 1:25.000 koje se trajno čuvaju u Ministarstvu
poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona.
Članak 45.
(Gospodarenje lovištima u ranije utvrđenim granicama)
Do raspisivanja tendera i dodjele koncesije na lovišta osnovana
ovom odlukom, lovištima u ranije utvrđenim granicama gospodare
udruge građana lovačka društva koja su istim gospodarila sukladno
ranijim aktima o prenosu poslova gospodarenja.
Članak 46.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja
u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z LAN S K I KAN T O N
S k u p š t i n a
Broj: 01-02-49-5/12
Tuzla, 30.1.2012. godine
Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona,
Bajazit Jašarević, v.r.
Broj 1 - Strana 30
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA 9
Na temelju članka 24. stavak 1. točka n) Ustava Tuzlanskog
kantona („Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona“ br.
7/97 i 3/99 i „Službene novine Tuzlanskog kantona“ br. 13/99,
10/00, 14/02, 6/04 i 10/04), Skupština Tuzlanskog kantona, na
sjednici održanoj 30.1.2012. godine, donosi
O D L U K U
O USVAJANJU ELABORATA O DRUŠTVENOJ
OPRAVDANOSTI TRANSFORMACIJE CENTRA ZA
REHABILITACIJU OVISNIKA O PSIHOAKTIVNIM
SUPSTANCAMA (CROPS) U JAVNU USTANOVU
OD KANTONALNOG ZNAČAJA
Članak 1.
Usvaja se Elaborat o društvenoj opravdanosti transformacije
Centra za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama
(CROPS) u javnu ustanovu od kantonalnog značaja.
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će
objavljena u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z LAN S K I KAN T O N
S k u p š t i n a
Broj: 01-02-10-4/12
Tuzla, 30.1.2012. godina
Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona,
Bajazit Jašarević
10
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona, br. 17/00, 1/05,
11/06 i 13/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj
dana 29.12.2011. godine, donosi
UREDBU
o dopuni Uredbe o načinu i uvjetima korištenja službenih
putničkih vozila i kontroli utroška goriva kantonalnih organa
Članak 1.
U članku 8. Uredbe o načinu i uvjetima korištenja službenih
putničkih vozila i kontroli utroška goriva kantonalnih organa
(“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj 8/11), iza stavka 4)
dodaje se novi stavak 5), koji glasi:
“-Ministarstvo unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona
izuzima se od primjene odredaba ovog članka i obvezuje da oblik
i sadržaj evidencija o korištenju službenih vozila i način njihovog
vođenja, propiše svojim internim aktom.”
Članak 2.
Ova uredba stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead Čaušević, v.r.
V LADA
Broj: 02/1-05-106/12
Tuzla, 29.12.2011. godine
Petak, 17. velja~e 2012.god.
11
Na temelju članka 21. stavak (2) Zakona o dopunskim pravima
branitelja i članova njihovih obitelji (“Službene novine Tuzlanskog
kantona”, br. 3/07, 4/08, 9/08, 13/09 i 8/10), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 20.12.2011. godine, d o n o s i
O D L U K U
O UTVRĐIVANJU UVJETA, KRITERIJA I POSTUPKA
ZA DODJELU STIPENDIJA BRANITELJIMA I
ČLANOVIMA NJIHOVE OBITELJI
I Opće odredbe
Članak 1.
(Osnovna odredba)
Ovom odlukom se utvrđuju uvjeti, kriteriji i postupak
za dodjelu stipendija studentima i učenicima (u daljem tekstu:
kandidat) koji su pripadnici branitelja ili članovi njihove obitelji
sa područja Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Kanton), izvori
sredstava, korisnici, uvjeti i kriteriji za dodjelu stipendija, postupak
dodjele stipendija, organi koji odlučuju, način korištenja sredstava,
kao i druga pitanja iz navedene oblasti.
Članak 2.
(Financijska sredstva)
Financijska sredstva za dodjelu stipendija osiguravaju se
u Proračunu Kantona, a raspoređuju se sukladno Programu koji
donosi Vlada Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Vlada Kantona)
za svaku proračunsku godinu.
Članak 3.
(Visina stipendije)
(1) Sredstva iz članka 2. ove odluke raspoređuju se sukladno
broju kandidata koji su ostvarili pravo na stipendiju.
(2) Visinu stipendije za svaku studijsku/školsku godinu,
utvrđuje odlukom ministar za boračka pitanja (u daljem tekstu:
ministar) na prijedlog Komisije za razmatranje zahtjeva za dodjelu
stipendija (u daljem tekstu: komisija).
II. Uvjeti i kriteriji za dodjelu stipendija
Članak 4.
(Korisnici prava)
Pravo na dodjelu stipendije po ovoj odluci ima osoba iz
članka 21. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova
njihovih obitelji (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 3/07
4/08, 9/08, 13/09 i 8/10 - u daljem tekstu: Zakon).
Članak 5
(Uvjeti za ostvarivanje prava)
Pravo sudjelovanja na konkursu ima kandidat koji:
a) ima prijavljeno mjesto prebivališta na području Kantona,
odnosno mjesto boravišta u statusu raseljene osobe na
području Kantona,
b) je prije ostvarenog povratka u prijeratno mjesto prebivališta,
imao status raseljene osobe na području Kantona,
c) je u tekućoj školskoj godini prvi put upisao određenu
godinu studija, odnosno razreda,
d) je redovan student visokoškolske ustanove i
e) je redovan učenik srednje škole.
Članak 6.
(Ograničenje prava na stipendiju)
(1) Pravo sudjelovanja na konkursu po ovoj odluci nema
kandidat koji:
a) studira na fakultetu u inozemstvu,
b) ima status studenta-apsolventa,
c) je korisnik subvencije za smještaj i ishranu u studentskom
domu,
Petak, 17. velja~e 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
d) je u tekućoj studijskoj/školskoj godini, na istom ili
drugom fakultetu/srednjoj školi, ponovno upisao istu
godinu studija/školsku godinu,
e) već prima stipendiju ili kredit po drugom temelju i
f) živi u obiteljskom domaćinstvu gdje se ostvaruju
mjesečna novčana primanja po članu domaćinstva veća od
70,1% prosječne neto plaće ostvarene u Federaciji Bosne
i Hercegovine (u daljem tekstu: F BiH), u prethodnoj
godini prema podacima Zavoda za statistiku Federacije
Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zavod).
(2) U slučaju da se naknadno utvrdi postojanje činjenica iz
stavka (1) ovog članka, kandidat se eliminira iz daljnjeg postupka
dodjele stipendije, a isplata već odobrene stipendije se obustavlja.
Članak 7.
(Kriteriji za dodjelu stipendija)
Lista redoslijeda kandidata se utvrđuje na temelju ostvarenog
broja bodova po temelju sljedećih kriterija:
a) ostvarenog uspjeha u prethodno završenoj studijskoj/
školskoj godini,
b) imovinskog cenzusa,
c) braniteljskog statusa,
d) ratnih priznanja i odlikovanja,
e) zdravstvenog stanja i
f ) osvojenih nagrada i plaketa.
Članak 8.
(Bodovanje po temelju ostvarenog uspjeha)
(1) Po temelju ostvarenog uspjeha u prethodnoj studijskoj/
školskoj godini, kandidatu pripadaju bodovi, kako slijedi:
a) prosjek ocjena od 8.5 - 8,9.............................. 40 bodova,
b) prosjek ocjena od 7.5 - 8.4.............................. 30 bodova,
c) prosjek ocjena od 6.5 - 7.4 ............................ 20 bodova i
d) prosjek ocjena od 6.0 - 6.4 ............................. 10 bodova.
(2) Po temelju ostvarenog uspjeha u školskoj godini, za studente
prve godine fakulteta, kandidatu pripadaju bodovi, kako slijedi:
a) prosjek ocjena od 4.5 – 4,9............................... 30 bodova,
b) prosjek ocjena od 3.5 - 4.4 ............................. 20 bodova,
c) prosjek ocjena od 2.5 - 3.4............................. 10 bodova i
d) prosjek ocjena od 2.0 - 2.4................................ 0 bodova.
(3) Po temelju ostvarenog uspjeha u školskoj godini, za
učenike od I – IV razreda srednje škole, kandidatu pripadaju bodovi,
kako slijedi:
a) prosjek ocjena od 4.5 – 4,9............................. 40 bodova,
b) prosjek ocjena od 3.5 - 4.4.............................. 30 bodova,
c) prosjek ocjena od 2.5 - 3.4............................. 10 bodova i
d) prosjek ocjena od 2.0 - 2.4 ............................... 0 bodova.
(4) Pod prosjekom ocjena iz stavka (1) ovog članka
podrazumijeva se prosjek ocjena koje kandidat ima u prethodno
završenoj godini redovnog studiranja na visokoškolskoj ustanovi,
odnosno školovanja u srednjoškolskoj ustanovi koju pohađa, a u
slučaju upisa prve godine fakulteta, odnosno srednje škole pod
prosjekom ocjena podrazumijevaju se ocjene kandidata u prethodne
četiri godine redovnog školovanja.
Članak 9.
(Bodovi po temelju imovinskog cenzusa)
(1) Kriterij za utvrđivanje bodova, po temelju imovinskog cenzusa,
se određuje na temelju prosječne neto plaće ostvarene u prethodnoj
godini u F BiH, prema zvanično objavljenom podatku Zavoda.
(2) Po temelju materijalnog položaja, kandidatu pripadaju
bodovi:
a) kandidat i članovi obiteljskog domaćinstva bez prihoda
......................................................................... 40 bodova
b) kandidat i članovi obiteljskog domaćinstva čiji su prihodi
po članu užeg obiteljskog domaćinstva do 4% prosječne
plaće u F BIH.................................................. 35 bodova,
c) kandidat i članovi obiteljskog domaćinstva čiji su prihodi
po članu užeg obiteljskog domaćinstva od 4,1% do 10%
prosječne plaće u F BIH.................................. 30 bodova,
d) kandidat i članovi obiteljskog domaćinstva čiji su prihodi
Broj 1 - Strana 31
po članu užeg obiteljskog domaćinstva od 10,1% do 20%
prosječne plaće u F BIH.................................. 25 bodova,
e) kandidat i članovi obiteljskog domaćinstva čiji su prihodi
po članu užeg obiteljskog domaćinstva od 20,1% do 30%
prosječne plaće u F BIH.................................. 20 bodova,
f) kandidat i članovi obiteljskog domaćinstva čiji su prihodi
po članu užeg obiteljskog domaćinstva od 30,1% do 50%
prosječne plaće u F BIH.................................. 15 bodova,
g) kandidat i članovi obiteljskog domaćinstva čiji su prihodi
po članu užeg obiteljskog domaćinstva od 50,1% do 70%
prosječne plaće u F BIH ............................... 10 bodova i
h) kandidat i članovi obiteljskog domaćinstva čiji su prihodi
po članu užeg obiteljskog domaćinstva preko 70%
prosječne plaće u F BIH .................................. 0 bodova.
(3) Pod članom užeg obiteljskog domaćinstva, u smislu ove
Odluke, podrazumjeva se: bračni drug, očuh, maćeha, usvojitelj,
djeca i roditelji, unučad bez roditelja, braća i sestre, ako sa
studentom/ učenikom žive u zajedničkom domaćinstvu.
(4) Ukupan prihod, u smislu ovog članka, čine prihodi koje članovi
domaćinstva ostvaruju po temelju: plaća i drugih primanja iz radnog
odnosa; starosne, invalidske i obiteljske mirovine; privredne, uslužne i
druge djelatnosti i dopunskog rada, izuzev novčanih prinadležnosti po
temelju boračko – invalidske zaštite i socijalne zaštite.
(5) Dokazi o prihodima, u smislu ove odluke su: uvjerenje
o plaći zaposlenika, mirovinski ček, uvjerenje Porezne uprave o
ostvarenom prihodu (završni račun za proteklu godinu), odnosno
plaćenom porezu za druge djelatnosti i dokaz o nezaposlenosti.
Članak 10.
(Bodovi po temelju braniteljskog statusa)
(1) Po temelju socijalnog položaja, kandidatu pripadaju bodovi:
a) studenti / učenici bez roditeljskog staranja........ 10 bodova
(2) Kandidatu ratnom vojnom invalidu (u daljem tekstu: RVI),
pripadaju bodovi kako slijedi:
a) RVI 100%, I. grupa invaliditeta..................... 20 bodova,
b) RVI 100%, II. grupa invaliditeta..................... 18 bodova,
c) RVI 90%, III. grupa invaliditeta..................... 16 bodova,
d) RVI 80%, IV. grupa invaliditeta..................... 14 bodova,
e) RVI 70%, V. grupa invaliditeta...................... 12 bodova,
f) RVI 60%, VI. grupa invaliditeta..................... 10 bodova,
g) RVI 50%, VII. grupa invaliditeta .................... 8 bodova,
h) RVI 40%, VIII. grupa invaliditeta.................... 6 bodova,
i) RVI 30%, IX. grupa invaliditeta......................... 4 boda i
j) RVI 20%, X. grupa invaliditeta ........................... 2 boda.
(3) Kandidatu iz obitelji RVI, pripadaju bodovi kako slijedi:
a) RVI 100%, I. grupa invaliditeta . .................. 10 bodova,
b) RVI 100%, II. grupa invaliditeta....................... 9 bodova,
c) RVI 90%, III. grupa invaliditeta....................... 8 bodova,
d) RVI 80%, IV. grupa invaliditeta....................... 7 bodova,
e) RVI 70%, V. grupa invaliditeta........................ 6 bodova,
f) RVI 60%, VI. grupa invaliditeta ...................... 5 bodova,
g) RVI 50%, VII. grupa invaliditeta.......................... 4 boda,
h) RVI 40%, VIII. grupa invaliditeta ....................... 3 boda,
i) RVI 30%, IX. grupa invaliditeta......................... 2 boda i
j) RVI 20%, X. grupa invaliditeta ............................. 1 bod.
(4) Kandidatu demobiliziranom branitelju (u daljem tekstu: DB)
Armije Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: A RBiH),
Hrvatskog vijeća obrane (u daljem tekstu: HVO) i Ministarstva unutarnjih
poslova (u daljem tekstu: MUP), pripadaju bodovi kako slijedi:
a) Dobrovoljac i organizator otpora je osoba koja je stupila
u Oružane snage (u daljem tekstu: OS) u periodu od
18.09.1991. – do 19.06.1992. godine i ostala neprekidno u
jedinicama do 23.12.1995.godine ili je ranije demobilizirana
od nadležnog vojnog organa............................ 40 bodova,
b) Veteran je osoba koja je stupila u jedinice u periodu od
18.09.1991.do 31.12.1992.godine i ostala neprekidno u
jedinicama do 23.12.1995. godine ili je ranije demobilizirana
od nadležnog vojnog organa ...............................30 bodova i
c) Učesnik rata je osoba koja je u sastavu OS provela
najmanje jednu godinu dana neprekidno u periodu od
20.06.1992. godine do 23.12.1995. godine..... 10 bodova.
Broj 1 - Strana 32
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA (5) Kandidatu iz obitelji DB A RBiH, HVO-a i MUP-a,
pripadaju bodovi kako slijedi:
a) Dobrovoljac i organizator otpora je osoba koja je stupila
u OS u periodu od 18.09.1991. – do 19.06.1992. godine i
ostao neprekidno u jedinicama do 23.12.1995. godine ili
je ranije demobilizirana od nadležnog vojnog organa......
........................................................................ 30 bodova,
b) Veteran je osoba koja je stupila u jedinice u periodu od
18.09.1991. do 31.12.1992. godine i ostala neprekidno
u jedinicama do 23.12.1995. godine ili je ranije
demobilizirana od nadležnog vojnog organa....................
....................................................................... 20 bodova i
c) Učesnik rata je osoba koja je u sastavu OS provela
najmanje jednu godinu dana neprekidno u periodu od
20.06.1992. godine do 23.12.1995. godine....... 5 bodova.
(6) Ukoliko su kod kandidata, oba roditelja/usvojitelja/
staratelja, u statusu DB, kao osnov za bodovanje, uzima se dužina
staža DB sa dužim učešćem u OS BiH i polovina učešća drugog DB.
(7) U slučaju da se iz jedne obitelji istovremeno redovno školuje
više od jednog studenta/učenika, za svakog od njih priznaje se po dodatnih
10 bodova, uz osiguran dokaz o redovnom studiranju/ školovanju.
(8) Ukoliko iz jednog obiteljskog domaćinstva, u postupku za
dodjelu stipendije, zahtjev podnese više od jednog kandidata, pravo
na dodjelu stipendije može ostvariti samo jedan kandidat, sa većim
brojem bodova.
(9) Izuzetno, pravo iz stavka (7) ovoga članka, mogu ostvariti i
drugi kandidati iz istog obiteljskog domaćinstva, ukoliko sredstva iz
članka 21. ove odluke za određenu kategoriju nisu raspoređena u cijelosti.
Članak 11.
(Bodovi po temelju ratnog priznanja)
(1) Po temelju dobijenog ratnog priznanja i odlikovanja
u OS BiH, studentu kandidatu koji je nosilac ratnog priznanja i
odlikovanja pripadaju bodovi kako slijedi:
a) Značka „Zlatni ljiljan”, Red hrvatskog trolista, Orden
slobode, Red bana Jelačića, Orden Heroja oslobodilačkog
rata, Red Nikole Šubića-Zrinjskog, Orden oslobođenja,
Red Kneza Domagoja sa ogrlicom, Orden „Zlatnog grba sa
mačevima”, Orden „Zlatnog ljiljana sa zlatnim vijencem”,
Orden „Zlatnog ljiljana sa srebrenim vijencem”, Medalja
za hrabrost, Medalja pobjede, Medalja otpora, Medalja
za vojne zasluge, Policijska medalja za hrabrost i Zlatna
policijska značka - zvijezda............................ 10 bodova,
b) Srebrena policijska zvijezda i Srebreni štit..... 5 bodova i
c) Red hrvatskog pletera........................................... 2 boda.
(2) Studentu/učeniku iz obitelji dobitnika najvišeg ratnog
priznanja i odlikovanja pripadaju bodovi kako slijedi:
a) Značka „Zlatni ljiljan”, Red hrvatskog trolista, Orden
slobode, Red bana Jelačića, Orden heroja oslobodilačkog
rata, Red Nikole Šubića-Zrinjskog, Orden oslobođenja,
Red Kneza Domagoja sa ogrlicom, Orden „Zlatnog grba sa
mačevima”, Orden „Zlatnog ljiljana sa zlatnim vijencem”,
Orden „Zlatnog ljiljana sa srebrenim vijencem”, Medalja
za hrabrost, Medalja pobjeda, Medalja otpora, Medalja
za vojne zasluge, Policijska medalja za hrabrost i Zlatna
policijska značka - zvijezda.............................. 9 bodova,
b) Srebrena policijska zvijezda i Srebreni štit......... 4 boda i
c) Red hrvatskog pletera............................................. 1 bod.
Članak 12.
(Zdravstveno stanje)
(1) Po temelju zdravstvenog stanja kandidatu pripada po 5
bodova, za svakog člana obitelji oboljelog od teške i trajne bolesti.
(2) Pod teškom i trajnom bolešću, iz stavka (1) ovoga članka,
se podrazumijeva: respiratorne bolesti (bolesti pluća praćene trajnim
oštećenjem respiratorne funkcije (sa vrijednostima FVC, FEV 1 I FEV
1- FVC ispod 40%, apsces pluća i medijastinuma, piotorax i respiratorni
distres sindrom), bolesti koštano - mišićnog sustava i vezivnog tkiva
(direktna infekcija zglobova kod infektivnih i parazitnih oboljenja,
seropozitivni reumativni artitis kada je bolesnik nesposoban za bilo
kakve aktivnosti ili vezan za postelju i invalidska kolica, ankilozirajući
Petak, 17. velja~e 2012.god.
spondilitis, protruzija intervertebralnog diskusa praćene komplikacijama
(težim funkcionalnim oštećenjem nerava, mišića, popuštanjem sfinktera)
zahtijevaju intezivan i dugotrajan tretman, kao i bolesti koje uzrokuju
ozbiljne funkcionalne smetnje i lokomotornog aparata, vežu bolesnika za
postelju i trajno ga onemogućavaju u svakodnevnim radnim aktivnostima),
neuromišićne bolesti (progresivna neuromišićna oboljenja, multipla
skleroza, mijastenija gravis, epilepsija nekontrolisana ili rezistentna na
terapiju i nezarazni encefalitisi i encefalomijalitisi), specifična stanja
koja zahtijevaju skupi i doživotni tretman (transplantacije organa,
transplantacija koštane srži, stanja poslije operativnih zahvata na srcu,
mozgu i plućima koja zahtijeva duže bolničko liječenje, rehabilitaciju i
intenzivni medikamentozni tretman) i ostala oboljenja (infarkt srčani
ili moždani, maligni tumori).
3) Zdravstveno stanje se dokazuje nalazom zdravstvene
ustanove koji ne može biti stariji od šest mjeseci, računajući od dana
objavljivanja konkursa.
Članak 13.
(Bodovi po temelju osvojenih nagrada i plaketa)
(1) Po temelju osvojenih nagrada kandidatu pripadaju bodovi
kako slijedi :
a) dodijeljene srebrene plakete . ........................ 20 bodova i
b) dodijeljene bronzane plakete.......................... 10 bodova.
(2) Po temelju osvojenih nagrada i priznanja iz školskih i
nastavnih aktivnosti kandidatu pripadaju bodovi kako slijedi:
a) dodijeljene diplome o proglašenju učenika generacije
........................................................................ 20 bodova,
b) osvojene nagrade i priznanja na međunarodnom
takmičenju....................................................... 10 bodova,
c) osvojene nagrade i priznanja na državnom takmičenju
.......................................................................... 9 bodova,
d) osvojene nagrade i priznanja na federalnom takmičenju
.......................................................................... 8 bodova,
e) osvojene nagrade i priznanja na kantonalnom
takmičenju........................................................ 7 bodova.
III Postupak dodjele stipendija
Članak 14.
(Donošenje odluke i raspisivanje konkursa)
(1) Odluku o raspisivanju konkursa za dodjelu stipendija za
svaku studijsku/školsku godinu (u daljem tekstu: konkurs) donosi
Ministarstvo za boračka pitanja (u daljem tekstu: Ministarstvo).
(2) Tekst konkursa i obrazac jednoobraznog zahtjeva utvrđuje
Ministarstvo.
(3) Konkurs obavezno sadrži sljedeće podatke o:
a) nazivu organa koji objavljuje konkurs,
b) nazivu i adresi organa kojem se zahtjevi podnose,
c) uvjetima i kriterijima za dodjelu stipendije,
d) kandidatima koji imaju pravo na dodjelu stipendija po
konkursu,
e) dokazima koje kandidati prilažu uz prijavu na konkurs,
f) rokovima za prijavu na konkurs,
g) pravima i obvezama kandidata;
h) načinu isplate sredstava i
i) druge eventualno potrebne podatke.
(4) Konkurs se objavljuje u najmanje jednom sredstvu javnog
informiranja koja izlaze na području Kantona, na web-stranici
Ministarstva i oglasnoj ploči Ministarstva, a može se dostaviti i
općinskim službama za boračko-invalidsku zaštitu (u daljem tekstu:
Služba) i kantonalnim boračkim savezima za svaku od navedenih
kategorija, za koje se formiraju i zasebne rang liste: PŠ-PB, RVI i
DB koji nemaju status PŠ-PB i RVI
(5) Datum objave konkursa u dnevnim novinama je datum od
kojeg se računaju rokovi propisani konkursom.
Članak 15.
(Podnošenje zahtjeva)
(1) Prijave na konkurs, sa potrebnom dokumentacijom,
podnose se službi, u kojoj kandidat ostvaruje prava iz oblasti
Petak, 17. velja~e 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
boračko – invalidske zaštite ili su ga ostvarivali do momenta smrti,
u roku od 15 dana, od dana objavljivanja konkursa.
(2) Uz obrazac jednoobraznog zahtjeva, iz članka 14. stavak
(2) ove odluke, kandidat je obvezan priložiti svu dokumentaciju
koja je propisana u prilogu ove odluke, koji čini njen sastavni dio.
(3) Utvrđivanje određenih činjenica iz pojedinih zahtjeva za
dodjelu stipendija vrše se i uzimaju u razmatranje onakve kakve su
postojale u momentu - danu zaključivanja konkursa.
(4) Služba je obvezna u roku od 15 dana od dana zatvaranja
konkursa u Ministarstvo dostaviti detaljano izvješće i kompletnu
dokumentaciju svih kandidata razvrstanih prema pripadnosti boračkoj
kategoriji.
Članak 16.
(Imenovanje i sastav Komisije)
(1) Konkursnu proceduru provodi komisija koju imenuje
ministar, za svaku studijsku/školsku godinu posebno.
(2) Komisija ima osam članova, i istu čine:
a) tri predstavnika Ministarstva i
b) pet predstavnika kantonalnih boračkih organizacija, i to:
PŠ-PB, RVI, DB, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i
koordinacije hrvatskih udruga proisteklih iz rata HVO Soli.
(3) Članakovi komisije, na svojoj prvoj konstitutivnoj sjednici,
biraju predsjednika komisije.
(4) Komisija radi na sjednicama i za svoj rad odgovara
ministru.
(5) Članakovi komisije, ne mogu biti osobe ili članovi njihove uže
obitelji, koje učestvuju u proceduri za dodjelu sredstava po ovoj odluci.
(6) Komisija je dužna razmotriti prijave u pogledu
blagovremenosti i potpunosti, utvrditi broj bodova po svakom od
osnova i ukupan broj bodova po svim osnovama i sačiniti prijedlog
liste redoslijeda kandidata, najkasnije u roku od 30 dana, od dana
isteka roka za podnošenje prijava na konkurs i iste objaviti na
oglasnim pločama Ministarstva i nadležnih općinskih službi.
(7) Prijedlog liste redoslijeda kandidata obavezno sadrži:
a) prezime, očevo ime i ime podnositelja zahtjeva,
b) broj bodova po svakom od utvrđenih osnova i
c) ukupan broj bodova po svim osnovima.
(8) Neblagovremene i nepotpune prijave komisija ne uzima
u razmatranje, a prijavljeni kandidati o istom se obavještavaju
isticanjem tri zasebne liste.
Članak 17.
(Postupak po prigovoru i donošenje konačne liste)
(1) Nezadovoljni kandidati mogu podnijeti prigovor na
liste iz članka 16. stavci (6) i (8) u roku od osam dana, od dana
objavljivanja liste.
(2) O prigovorima na prijedlog liste redoslijeda kandidata
odlučuje ministar u roku od 15 dana od dana isteka roka za prigovore.
(3) Konačnu listu redoslijeda kandidata utvrđuje ministar i na
temelju iste donosi rješenje o dodjeli stipendija.
Članak 18.
(Ugovor o stipendiranju)
(1) Na temelju rješenja o dodjeli stipendija, ministar sa
kandidatom, odnosno roditeljem/starateljem kandidata zaključuje
ugovor o stipendiranju, kojim se bliže uređuju međusobna prava i
obaveze između davaoca i korisnika stipendije.
(2) Stipendije su nepovratne, ukoliko korisnici stipendije
redovno ispunjavaju svoje školske/ univerzitetske obveze.
(3) Roditelj – staratelj učenika i student koji je potpisnik
ugovora o stipendiranju, dužan je vratiti sav iznos primljenih
sredstava, uz pripadajuću zakonsku kamatu, u roku od godinu dana,
ukoliko nastupe okolnosti predviđene ovom odlukom.
Članak 19.
(Prioritet kod istog broja bodova)
Ukoliko na listi dva ili više kandidata imaju isti ukupan broj
bodova, prednost po navedenom redoslijedu imaju:
a) dijete poginulih, umrlih, nestalih branitelja bez oba
roditelja,
Broj 1 - Strana 33
b) student RVI sa većim procentom invaliditeta,
c) student/učenik iz obitelji RVI sa većim procentom invaliditeta,
d) student dobitnik većeg ratnog priznanja i odlikovanja,
e) student/učenik iz obitelji većeg ratnog priznanja i odlikovanja,
f) student za vlastite potrebe,
g) student/učenik sa većim prosjekom ocjena,
h) student/učenik lošijeg materijalnog položaja,
i) student DB Armije BiH, HVO i MUP-a sa dužim stažom
učešća u OS i
j) student/učenik iz obitelji DB Armije BiH, HVO i MUP a
sa dužim stažom učešća roditelja u OS.
IV. Način isplate i raspored sredstava za stipendije
Članak 20.
(Isplata stipendije)
(1) Stipendije se isplaćuju u ratama, ovisno od priliva
sredstava u Proračun Kantona.
(2) Na temelju rješenja iz članka 12. stavak (3) ove odluke vrši
se isplata stipendije na račun korisnika stipendije otvoren kod banke
ili putem štedne knjižice kandidata.
Članak 21.
(Gubitak prava na stipendiranje)
(1) Korisnik stipendije gubi pravo na dalju isplatu, ako u toku
studijske/školske godine:
a) bude upućen na izdržavanje kazne zatvora u trajanju
dužem od tri mjeseca,
b) bude mu izrečena disciplinska mjera isključenja sa
univerziteta/srednje škole,
c) redovno ne upiše semestar, što se dokazuje uvjerenjem,
odnosno redovno ne nastavi školovanje u drugom
polugodištu, i
d) po nekom drugom temelju prestane mu status redovnog
studenta/učenika.
(2) Korisnik stipendije iz stavka (1) ovog članka dužan je
vratiti primljeni iznos stipendija od dana upućivanja na izdržavanje
kazne zatvora u trajanju dužem od tri mjeseca, odnosno izricanja
disciplinske mjere isključenja sa univerziteta/srednje škole i
prestanka statusa redovnog studenta/učenika.
Članak 22.
(Obustava i vraćanje stipendija)
Korisniku stipendije biće obustavljena isplata stipendije uz
obavezu vraćanja do tada primljene stipendije ako:
a) prima stipendiju ili kredit od drugog davaoca stipendije
ili kredita, od dana početka primanja stipendije ili kredita
drugog davaoca,
b) se naknadno utvrdi da su prilikom prijave na konkurs od
strane kandidata iznesene netočne činjenice (materijalno
stanje kandidata i članova obitelji, izjava da ne prima
stipendiju /kredit iz drugog izvora, i dr).
V. Prijelazne i završne odredbe
Članak 23.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka
o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupka za dodjelu stipendija
braniteljima i članovima njihove obitelji (“Službene novine
Tuzlanskog kantona”, broj: 9/07, 8/08, 10/08 i 8/09).
Članak 24.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se
u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead Čaušević, v.r.
V LADA
Broj: 02/1-41-27817-1/11
Tuzla, 20.12.2011. godine
Broj 1 - Strana 34
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Petak, 17. velja~e 2012.god.
PRILOG
POPIS POTREBNE DOKUMENTACIJE UZ ZAHTJEV ZA DODJELU STIPENDIJA
BRANITELJIMA I ^LANU NJIHOVIH OBITELJI
Redni
broj:
Naziv dokumenta
Organ koji izdaje dokument
1.
kućna lista kandidata u kojoj su navedeni svi članovi obiteljskog domaćinstva, (original
ili ovjerena fotokopija),
Općinska služba za opću upravu i
društvene djelatnosti
2.
a) za članove PŠ-PB i RVI kopija prvostupanjskog ili revizionog rješenja (poslednje
rješenje na snazi)
b) za dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja i dijete dobitnika najvišeg ratnog
priznanja i odlikovanja, ukoliko nema status člana obitelji šehida, poginulog, umrlog
i nestalog branitelja ili RVI ovjerena fotokopija rješenja o ostvarivanju prava na
mjesečni novčani dodatak
c) za DB i dijete DB dokaz o pripadnosti boračkoj populaciji – uvjerenje o plaćama
pripadnika u OS ili drugo uvjerenje koje izdaje nadležni organ obrane,
dokumenti pod a), b) ili c) moraju biti dostavljeni kao original ili ovjerena fotokopija
Općinska služba za boračko
invalidsku zaštitu
3.
dokaz o priznanjima u OS BiH (original ili ovjerena fotokopija),
Odjeljenje odbrane ili organ koji je
izdao priznanje
4.
dokaz o zdravstvenom stanju kandidata ili člana domaćinstva izdat od strane ovlaštene
zdravstvene ustanove i stručnog tima - konzilijuma, ne stariji od šest mjeseci samo
za sledeća oboljenja: respiratorne bolesti (bolesti pluća praćene trajnim oštećenjem
respiratorne funkcije (sa vrijednostima FVC, FEV 1 I FEV 1- FVC ispod 40%, apsces
pluća i medij astinuma, piotorax i respiratorni distres sindrom); bolesti koštano mišićnog sustava i vezivnog tkiva (direktna infekcija zglobova kod infektivnih i
parazitnih oboljenja, seropozitivni reumativni artitis kada je bolesnik nesposoban za
bilo kakve aktivnosti ili vezan za postelju i invalidska kolica, ankilozirajući spondilitis,
protruzija intervertebralnog diskusa praćene komplikacijama (težim funkcionalnim
oštećenjem nerava, mišića, popuštanjem sfinktera) zahtijevaju intezivan i dugotrajan
tretman, kao i bolesti koje uzrokuju ozbiljne funkcionalne smetnje i lokomotornog
aparata, vežu bolesnika za postelju i trajno ga onemogućavaju u svakodnevnim radnim
aktivnostima); neuromišićne bolesti (progresivna neuromišićna oboljenja, multipla
skleroza, mijastenija gravis, epilepsija nekontrolirana ili rezistentna na terapiju i
nezarazni encefalitisi i encefalomijalitisi); specifična stanja koja zahtijevaju skupi i
doživotni tretman (transplantacije organa, transplantacija koštane srži, stanja poslije
operativnih zahvata na srcu, mozgu i plućima koja zahtijeva duže bolničko liječenje,
rehabilitaciju i intenzivni medikamentozni tretman) i ostala oboljenja (infarkt (srčani
ili moždani), maligni tumori) (original ili ovjerena fotokopija),
JZU UKC
5.
uvjerenje sa biroa za zapošljavanje za sve nezaposlene članove domaćinstva, a ukoliko
se ne vodi na birou za zapošljavanje uvjerenje iz ispostave porezne uprave (original ili
ovjerena fotokopija),
JU Služba za zapošljavanje,
Porezna uprava FBiH
Ispostave porezne uprave
6.
uvjerenje o redovnom studiju sa utvrđenim prosjekom ocjena u prethodno završenoj
studijskoj godini, a u slučaju upisa prve godine fakulteta prosjek ocjena iz prethodne
četiri godine redovnog školovanja (original ili ovjerena fotokopija)
Ustanove visoke naobrazbe
7.
uvjerenje o redovnom školovanju sa utvrđenim prosjekom ocjena u prethodno
završenoj školskoj godini, (original ili ovjerena fotokopija) a u slučaju upisa prve
godine srednje škole prosjek ocjena iz prethodne četiri godine redovnog školovanja
(original ili ovjerena fotokopija)
Javne ustanove srednje naobrazbe
8.
dokaz o zaposlenju svih punoljetnih članova domaćinstva i visini stalnih izvora prihoda
(ftc. tri poslednje platne liste ili ček od mirovine)
Organ /ustanova/poduzeće gdje je
kandidat zaposlen ili
Poslovnica PIO /MIO
9.
uvjerenje iz porezne uprave da kandidat ili punoljetni članovi domaćinstva ne ostvaruje
dodatne prihode (original ili ovjerena fotokopija),
Porezna uprava FBiH
Ispostave porezne uprave
10.
dokaz o osvojenim nagradama i priznanjima u školskim i nastavnim aktivnostima
(ovjerena fotokopija)
Javne obrazovne ustanove
11.
izjava da kandidat ne prima stipendiju ili kredit iz drugog izvora ovjerenu od strane
nadležnog općinskog organa uprave (original ili ovjerena fotokopija),
Općinska služba za opću upravu i
društvene djelatnosti
12
ovjeren dokaz o nekorištenju prava na subvencioniranje troškova smještaja i ishrane
u studentskom domu (original ili ovjerena fotokopija), za studente koji studiraju na
području drugih kantona, a za studente koji studiraju na području TK, navedeni dokaz
će se pribaviti službenim putem.
Ustanove za smještaj učenika i đaka
(domovi)
13
rješenje o starateljstvu nad malodobnom djecom bez oba roditelja (ovjerena fotokopija),
Općinska služba centar za socijalni rad
Odjeljenje odbrane
Petak, 17. velja~e 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
12
Na temelju članka 21. stavak (2) Zakona o dopunskim pravima
branitelja i članova njihovih obitelji (“Službene novine Tuzlanskog
kantona”, br. 3/07, 4/08, 9/08,13/09 i 8/10), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 20.12.2011. godine, d o n o s i
O D L U K U
O UTVRĐIVANJU UVJETA, KRITERIJA I POSTUPKA
ZA DODJELU STIPENDIJA IZUZETNO USPJEŠNIM
STUDENTIMA I UČENICIMA IZ REDA BRANITELJSKE
POPULACIJE
I. Opće odredbe
Članak 1.
(Osnovna odredba)
Ovom odlukom se utvrđuju uvjeti, kriteriji i postupak za
dodjelu stipendija za izuzetno uspješne studente i učenike koji
su pripadnici branitelja ili članovi njihove obitelji sa područja
Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Kanton), izvori sredstava,
korisnici, uvjeti i kriteriji za dodjelu stipendija, postupak dodjele
stipendija, organi koji odlučuju, način korištenja sredstava, kao i
druga pitanja iz navedene oblasti.
Članak 2.
(Definicija izuzetno uspješnog studenta i učenika)
(1) Izuzetno uspješnim studentom i učenikom (u daljem
tekstu: kandidat), smatra se kandidat koji ima prosjek ocjena
najmanje 9,00, odnosno 5,00.
(2) Pod prosjekom ocjena iz stavka (1) ovog članka
podrazumijeva se prosjek ocjena koje Kandidat mora imati u
svim prethodnim godinama redovnog studiranja/školovanja na
visokoškolskoj/srednjoškolskoj ustanovi koju pohađa, a u slučaju
upisa prve godine fakulteta, odnosno srednje škole, pod prosjekom
se podrazumijevaju ocjene kandidata u prethodne četiri godine
redovnog školovanja.
Članak 3.
(Financijska sredstva)
Financijska sredstva za dodjelu stipendija osiguravaju se u
Proračunu Kantona, a raspoređuju se sukladno Programu koji
donosi Vlada Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Vlada Kantona)
za svaku proračunsku godinu.
Članak 4.
(Visina stipendije)
(1) Sredstva iz članka 3. ove odluke, raspoređuju se sukladno
broju kandidata koji su ostvarili pravo na stipendiju i ostvarenim
pojedinačnim rezultatima.
(2) Visinu stipendije za svaku studijsku/školsku godinu
utvrđuje odlukom ministar za boračka pitanja (u daljem tekstu:
ministar) na prijedlog Komisije za razmatranje zahtjeva za dodjelu
stipendija (u daljem tekstu: komisija).
II. Korisnici, uvjeti i kriteriji za dodjelu stipendija
Članak 5.
(Korisnici prava)
Pravo na dodjelu stipendije po ovoj odluci, ima osoba iz
članka 21. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova
njihovih obitelji (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 3/07
4/08, 9/08, 13/09 i 8/10 - u daljem tekstu: Zakon).
Članak 6.
(Uvjeti za ostvarivanje prava)
Pravo sudjelovanja na konkursu ima kandidat koji:
a) ima prijavljeno mjesto prebivališta na području Kantona,
odnosno mjesto boravišta u statusu raseljene osobe na
području Kantona,
b) je prije ostvarenog povratka u prijeratno mjesto prebivališta
imao status raseljene osobe na području Kantona,
Broj 1 - Strana 35
c) je u tekućoj studijskoj/školskoj godini prvi put upisao
određenu godinu studija, odnosno razreda,
d) je redovan student visokoškolske ustanove sa prosjekom
ocjena najmanje 9,00 i
e) je redovan učenik srednje škole sa prosjekom ocjena 5,00.
Članak 7.
(Ograničenje prava na stipendiju)
(1) Pravo sudjelovanja na konkursu po ovoj odluci nema
kandidat koji:
a) studira na fakultetu u inozemstvu,
b) ima status studenta - apsolventa,
c) je korisnik subvencije za smještaj i ishranu u studentskom
domu,
d) je u tekućoj studijskoj/školskoj godini, na istom ili
drugom fakultetu/srednjoj školi, ponovno upisao istu
godinu studija/školsku godinu,
e) već prima stipendiju ili kredit po drugom temelju, i
f) živi u obiteljskom domaćinstvu gdje se ostvaruju
mjesečna novčana primanja po članu domaćinstva veća od
50,1% prosječne neto plaće ostvarene u Federaciji Bosne
i Hercegovine (u daljem tekstu: F BiH), u prethodnoj
godini, prema podacima Zavoda za statistiku Federacije
Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zavod).
(2) Pod članom užeg obiteljskog domaćinstva, u smislu ove
odluke, podrazumijeva se: bračni drug, očuh, maćeha, usvojitelj,
djeca i roditelji, unučad bez roditelja, braća i sestre, ako sa
studentom/učenikom žive u zajedničkom domaćinstvu.
(3) Ukupan prihod, u smislu ovog člana, čine prihodi koje članovi
domaćinstva ostvaruju po temelju: plaća i drugih primanja iz radnog
odnosa; starosne, invalidske i obiteljske mirovine; privredne, uslužne i
druge djelatnosti i dopunskog rada, izuzev novčanih prinadležnosti po
temelju boračko – invalidske zaštite i socijalne zaštite.
(4) Dokazi o prihodima, u smislu ove odluke su: uvjerenje
o plaći zaposlenika, mirovinski ček, uvjerenje Porezne uprave o
ostvarenom prihodu (završni račun za proteklu godinu) odnosno
plaćenom porezu za druge djelatnosti i dokaz o nezaposlenosti.
(5) U slučaju da se naknadno utvrdi postojanje činjenica iz
stavka (1) ovog članka, kandidat se eliminira iz daljnjeg postupka
dodjele stipendije, a isplata već odobrene stipendije se obustavlja.
Članak 8.
(Kriterij za dodjelu stipendija)
Lista redoslijeda kandidata utvrđuje se na temelju prosjeka
ocjena ostvarenog u redovnom studiranju/školovanju.
III. Postupak dodjele stipendija
Članak 9.
(Donošenje odluke i raspisivanje konkursa)
(1) Odluku o raspisivanju konkursa za dodjelu stipendija za
svaku studijsku/školsku godinu (u daljem tekstu: konkurs) donosi
Ministarstvo za boračka pitanja (u daljem tekstu: Ministarstvo).
(2) Tekst konkursa i obrazac jednoobraznog zahtjeva utvrđuje
Ministarstvo.
(3) Konkurs obvezno sadrži podatke o:
a) nazivu organa koji objavljuje konkurs,
b) nazivu i adresi organa kojem se zahtjevi podnose,
c) uvjetima i kriterijima za dodjelu stipendije,
d) kandidatu koji ima pravo na dodjelu stipendija po
konkursu,
e) roku za prijavu na konkurs,
f) dokazima koje kandidat prilaže uz prijavu na konkurs,
g) pravima i obvezama kandidata,
h) načinu isplate sredstava i
i) druge eventualno potrebne podatke.
(4) Konkurs se objavljuje u najmanje jednom sredstvu javnog
informiranja koja izlaze na području Kantona, na web-stranici
Ministarstva i oglasnoj ploči Ministarstva, a može se dostaviti i
općinskim službama za boračko-invalidsku zaštitu (u daljem tekstu:
služba) i kantonalnim boračkim savezima.
Broj 1 - Strana 36
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA (5) Datum objave konkursa u dnevnim novinama je datum od
kojeg se računaju rokovi propisani konkursom.
Članak 10.
(Podnošenje zahtjeva)
(1) Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom podnose
se Ministarstvu u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.
(2) Uz obrazac jednoobraznog zahtjeva iz članka 9. stavak (2)
ove odluke, kandidat je obvezan priložiti svu dokumentaciju koja je
propisana u prilogu ove odluke koji čini njen sastavni dio.
Članak 11.
(Imenovanje, sastav i rad Komisije)
(1) Konkursnu proceduru provodi komisija koju imenuje
ministar za svaku studijsku/školsku godinu posebno.
(2) Komisija ima predsjednika i dva člana, a članovi komisije
na svojoj prvoj konstitutivnoj sjednici biraju predsjednika komisije.
(3) Stručne i administrativne poslove za komisiju obavlja
sekretar komisije, kojeg imenuje ministar.
(4) Komisija radi na sjednicama i za svoj rad odgovara
ministru.
(5) Komisija je dužna razmotriti prijave u pogledu blagovremenosti i potpunosti i sačiniti prijedlog liste redoslijeda kandidata
najkasnije u roku 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava
na konkurs i iste objaviti na oglasnim pločama ministarstva i službi.
(6) Prijedlog liste redoslijeda kandidata obavezno sadrži:
a) prezime, ime oca i ime kandidata,
b) naziv fakulteta/ škole,
c) godina fakulteta/školovanja i
d) prosjek ocjena
(7) Mandat komisije iz stava (1) ovog člana traje do okončanja
postupka.
(8) Neblagovremene i nepotpune prijave komisija ne uzima
u razmatranje, a prijavljeni kandidati o istom se obavještavaju
isticanjem zasebne liste.
Članak 12.
(Postupak po prigovoru, donošenje konačne liste i zaključivanje ugovora)
(1) Nezadovoljni kandidati mogu podnijeti prigovor na liste
iz članka 11. stavci (5) i (8) ove odluke u roku od osam dana od
dana objavljivanja istih.
(2) O prigovorima na prijedlog liste redoslijeda kandidata
odlučuje ministar u roku od 15 dana od dana isteka roka za prigovore.
(3) Konačnu listu redoslijeda kandidata utvrđuje ministar i na
temelju iste donosi rješenje o dodjeli stipendija.
Članak 13.
(Ugovor o stipendiranju)
(1) Na temelju rješenja o dodjeli stipendija ministar sa
kandidatom, odnosno roditeljem/ starateljem kandidata, zaključuje
ugovor o stipendiranju, kojim se bliže uređuju međusobna prava i
obveze između davaoca i korisnika stipendije.
(2) Stipendije su nepovratne, ukoliko korisnici stipendije
redovno ispunjavaju svoje školske/univerzitetske obveze.
(3) Roditelj – staratelj učenika i student koji je potpisnik
ugovora o stipendiranju dužan je vratiti sav iznos primljenih
sredstava, uz pripadajuću zakonsku kamatu, u roku od godinu dana,
ukoliko nastupe okolnosti predviđene ovom odlukom.
IV. Način isplate stipendija
Članak 14.
(Isplata stipendije)
(1) Stipendije se isplaćuju u ratama, ovisno od priliva
sredstava u Proračun Kantona.
(2) Na temelju rješenja iz članka 12. stavak (3) ove odluke,
vrši se isplata stipendije na račun korisnika stipendije otvoren kod
banke ili putem štedne knjižice kandidata.
Petak, 17. velja~e 2012.god.
Članak 15.
(Gubitak prava na stipendiranje)
(1) Korisnik stipendije gubi pravo na dalju isplatu ako u toku
studijske/školske godine:
a) bude upućen na izdržavanje kazne zatvora u trajanju
dužem od tri mjeseca,
b) bude mu izrečena disciplinska mjera isključenja sa
univerziteta/srednje škole,
c) redovno ne upiše semestar, što se dokazuje uvjerenjem,
odnosno redovno ne nastavi školovanje u drugom
polugodištu i
d) po nekom drugom temelju prestane mu status redovnog
studenta / učenika.
(2) Korisnik stipendije iz stavka (1) ovog članka dužan je
vratiti primljeni iznos stipendija od dana upućivanja na izdržavanje
kazne zatvora u trajanju dužem od tri mjeseca, odnosno izricanja
disciplinske mjere isključenja sa univerziteta/srednje škole i
prestanka statusa redovnog studenta/učenika.
Članak 16.
(Obustava i vraćanje stipendija)
Korisniku stipendije bit će obustavljena isplata stipendije uz
obvezu vraćanja do tada primljene stipendije ako:
a) prima stipendiju ili kredit od drugog davaoca stipendije
ili kredita, od dana početka primanja stipendije ili kredita
drugog davaoca,
b) se naknadno utvrdi da su prilikom prijave na konkurs od
strane kandidata iznesene netočne činjenice (materijalno
stanje kandidata i članova obitelji, izjava da ne prima
stipendiju /kredit iz drugog izvora, i dr).
Članak 17.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se
u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead Čaušević, v.r.
V LADA
Broj: 02/1-41-27817-2/11
Tuzla, 20.12.2011. godine
OGLASNI DIO
Oglasi se objavljuju na jeziku i pismu kako je dostavljeno Slu`bi Skup{tine Tuzlanskog kantona za objavu
UPIS U REGISTAR [email protected]
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-040029/11 od
20.12.2011. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u
knjigu II, pod rednim brojem 530/11, dana 20.12.2011. godine,
upisano je: Humanitarna organizacija ZLATNIK “DIRHEM”.
Skraćeni naziv udruženja je: HO ZLATNIK „DIRHEM“.
Sjedište udruženja je: Tuzla, ul. Ismeta Mujezinovića br. 37.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1.Pružanje materijalne pomoći, u prvom redu članovima
Udruženja i njihovih porodica u pogledu liječenja
članova Udruženja i njihovih porodica, školovanje
djece članova Udruženja, pružanje pomoći članovima
usljed šteta nastalih na imovini članova prilikom
elementarnih nepogoda i sl.),
2.Organizovanje i razvijanje svih vidova edukacionog
rada, vaspitno-obrazovnih i informativnih djelatnosti,
te stvaranja pozitivnih navika članova Udruženja u
korištenju slobodnog vremena,
3.Pronalaženje donatora radi ostvarivanja programskih
ciljeva,
4.Edukaciono djelovanje na prevenciji društveno negativnih pojava, a posebno borba protiv droge, pušenja,
alkoholizma i sl.,
5.Pomoć žrtvama rata: prognanicima, silovanim ženama, porodicama i djeci šehida i invalidima,
6.Vođenje određenih evidencija o članovima Udruženja,
donatorima, povremene analize rada Udruženja u
cjelini i njenih članova,
7.Poduzimanje i drugih aktivnosti potrebnih radi ostvarivanja ciljeva postojanja udruženja, sukladno zakonu.
Udruženje zastupa i predstavlja: Draganović Edin,
predsjednik Udruženja i Karabegović Danijaal, predsjednik
Upravnog odbora Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Humanitarne organizacije
ZLATNIK “DIRHEM” stiče svojstvo pravnog lica.
1
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-039475/11 od 19.12.
2011. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u
knjigu II, pod rednim brojem 529/11, dana 19.12.2011. godine, upisano je: STRELJAČKI SAVEZ INVALIDNIH LICA
TUZLANSKOG KANTONA.
Naziv na engleskom jeziku je: SHOOTING ASSOCITIONS FOR DISABLED TUZLANSKOG KANTONA.
Skraćeni naziv udruženja je: SSIL TUZLANSKOG
KANTONA.
Sjedište udruženja je: Tuzla, ul. Patriotske Lige broj 4.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1.koordinira, širi, razvija i štiti streljački invalidski sport
na području Općine i Kantona,
2.podstiče, animira, koordinira organizovano okupljanje
invalidnih lica u streljačkim klubovima i sekcijama
udruženja u skladu sa statutom Kluba, a u cilju
bavljenja ovim sportom,
3.organizuje i rukovodi takmičenja zacrtana godišnjim
kalendarom takmičenja Saveza,
4.nabavlja i kupuje sportsku opremu i sportske rekvizite
za streljaštvo u skladu sa zakonom,
5.pomaže usavršavanju sportskih radnika u SSIL
TUZLANSKOG KANTONA,
6.komunicira sa savezom za sport i rekreaciju invalida
BiH i sportskim društvima invalida, odnosno da afirmiše i razvija amaterizam u sportu,
7.sarađuje sa drugim sportskim organizacijama i
savezima, a u cilju unapređivanja ovog sporta,
8.pomaže afirmisanju drugih streljačkih klubova u BiH.
9.organizuje i kontrolira rad organa i tijela Kluba,
10.prijavljuje svoje članove za učešće na domaćim i
međunarodnim takmičenjima,
11.učestvuje u svim drugim aktivnostima vezanim za
SIS,
12.promoviše principe olimpizma i paraolimpizma u
svim situacijama na svakom mjestu,
13.Savez može radi ostvarenja ciljeva i zadataka utvrđenim Statutom, a u skladu sa Zakonom baviti se
privrednom djelatnosti.
Udruženje zastupa i predstavlja: Hasić Mirsad, predsjednik Upravnog odbora Saveza i Mehmedović Sejada, predsjednik Skupštine Saveza.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar STRELJAČKI SAVEZ INVALIDNIH
LICA TUZLANSKOG KANTONA stiče svojstvo pravnog lica.
2
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-039115/11 od
15.12.2011. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II, pod rednim brojem 528/11, dana 15.12.2011.
godine, upisano je: UDRUŽENJE GRAĐANA “SPAS”.
Skraćeni naziv udruženja je: UG „Spas“.
Sjedište udruženja je: Srebrenik, ul. TO – 92 bb.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1.Podsticanje građana na volonterski rad u humanitarnim organizacijama,
2.Promovisanje uzajamne pomoći i samopomoći građana u raznim situacijama,
3.Da organizira i priprema stručnu obuku svojih
članova, a posebno omladine za bavljenje volonterskim humanitarnim radom,
4.Organizuje i priprema seminare, kurseve, akademije, predavanja i druge obuke u cilju jačanja znanja
građana i njihove pripreme za rad u humanitarnim
Broj 01 - Strana II
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA aktivnostima a posebno za očuvanje, unapređenje i
zaštitu okoliša, speleologije, vatrogastva, sportskog
penjanja i spašavanja u planini, dobrovoljno darivanje
krvi, geoloških istraživanja, vodičkim i turističkim aktivnostima, informatike, prve pomoći itd.
5.Ogranizuje i vodi okupljanja i takmičenja iz raznih
oblasti humanitarnih oblasti,
6.Pruža usluge trećim licima uz korištenje stručnih
znanja i tehnika,
7.Razvija dobru saradnju sa lokalnim stanovništvom,
drugim nevladinim organizacijama i privrednim subjektima u cilju omasovljenja volonterskog rada,
8.Da razvija materijalnu osnovu svoje djelatnosti osnivanjem ili učešćem u osnivanju privrednih subjekata koji doprinose unapređenju volonterskog rada,
9.Da organizuje sajmove u cilju promovisanja volonterskog rada i opreme za volonterski humanitarni rad,
10.Ostvarivanje saradnje sa drugim srodnim Udruženjima
u zemlji i inostranstvu te ostvarenje uslova za članstvo
Udruženja i njegovih članova u evropskim i svjetskim
asocijacijama koje imaju iste ili slične ciljeve kao Udruženje,
11.Ostvarivanje drugih zajedničkih interesa članova Udruženja u skladu sa osnivačkim aktom i Statutom
Udruženja,
12.Svi drugi poslovi u skladu sa statutom Udruženja, zakonima i drugim propisima koji regulišu poslove i rad
volonterskog rada.
Udruženje zastupa i predstavlja: Denis Imširović, predsjednik Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kanto-na.
Danom upisa u Registar UDRUŽENJE GRAĐANA
“SPAS”, stiče svojstvo pravnog lica.
3
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-036725/11 od 12.12.2011.
godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona, u
knjigu II, pod rednim brojem 526/11, dana 12.12.2011. godine,
upisano je: Udruženje građana „ZMAJ OD BOSNE –GAZIJE“.
Skraćeni naziv udruženja je: UG „ZMAJ OD BOSNEGAZIJE“.
Sjedište udruženja je: Gradačac, ul. Maršala Tita bb.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1.Reafirmiranje porodice kao temeljne institucije u
društvu,
2.Razvijanje ideje i afirmacije omladine za slobodnu
i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, svih pozitivnih
kulturnih, naučnih, intelektualnih, vjerskih i civilizacijskih
vrijednosti bosanskohercegovačkog društva u svijetu,
multietičnosti i demokratskog okruženja kroz:
- odgoj i edukaciju omladine kao primarni cilj,
- borba protiv droge AIDS-a, maloljetničke delikvencije,
- jačanje istinskih, humanitarnih i demokratskih odnosa među ljudima,
- pomoć žrtvama rata, prognanicima, povratnicima na
svoja predratna mjesta življenja, silovanim ženama,
porodicama šehida i invalidima, borcima i građanima
BiH.
3.Usmjeravanje energije omladine za rad u društveno
korisnim aktivnostima;
Edukacijskim, odgojno, kultno – sportskim, humanitarnim, aktivnostima na zaštiti životne sredine, sadržajno korištenje slobodnog vremena, program
resocijalizacije prognanih po punktovima i seoskim
područjima, kurseve korisnih djelatnosti i sl.
Prevazilaženje svih oblika nerazvijenosti,
Medijska promocija udruženja, u cilju što šire
edukacije, odgoja i
Petak, 17. velja~e 2012. god.
Obavještavanja mladih,
Organizovanje savjetovanja za mlade,
Organizovanje predavanja, javnih tribina sa aktuelnim
temama, seminara i drugih kulturnih manifestacija,
Organizovanje stručnih savjetovanja iz nauke ili
poslovanja i slično.
4.Povezivanje sa drugim udruženjima i humanitarnim
organizacijama koje vode brigu o mladima, te sličnim
organizacijama mladih radi uzajamnog prijateljstva i
saradnje mladih svih kontinenata,
5.Osnivanje sekcija za intelektualne ustanove namjenjene članovima udruženja, u okviru koje ce se vršiti
usluge obuke na računarima, kursevi stranih jezika i sl.
6.Organizovanje naučnih, poslovnih i đačkih ekskurzija
u BiH u inostranstvu, za članove Udruženja,
7.Osnivanje radionica u okviru udruženja za šivanje,
pletenje, vezenje i sl.te prodaje gotovih proizvoda iz
te radionice članovima udruženja,
8.Organizovanje dječije igraonice za predškolsku
djecu, te čuvanje djece na određeni vremenski period
za članove udruženja,
9.Organizovanje dječijih i omladinskih klubova namijenjenih članovima udruženja,
10.Okupljanje mladih ljudi spremnih za rad za dobrobit
njih samih, a samim tim i društa u cjelini,
11.Uspostavljanje saradnje putem stručnih skupova,
savjetovanje, simpozija, kolokvija, seminara i dr.
12. Uspostavljanje saradnje i implemetnacija zajedničkih
programa asocijacijama i pojedincima koji su
zainteresovani za djelatnost Udruženja,
13. Razvijanje i unapređenje sistema informisanja i korištenje
usluga domaćih i inostranih info servisa i vršenje razmjene
informacija,
14. Podsticanje i sudjelovanje u stručnom osposobljavanju
svojih članova kroz učešće u edukativnim seminarima i
savjetovanjima,
15. Promotivno istraživačka djelatnost kroz izdavanje
brošura, pamfleta, stručnih radova i sično u skladu sa
Zakonom,
16. Aktivno učešće u poboljšanju ekonomske i poslovne
situacije članova udruženja i okruženja.
Udruženje će djelovati na području Tuzlanskog kantona.
Udruženje zastupa i predstavlja: Zijad Mahmutović, predsjednik Udruženja,
Halim Ibrišević predsjednik Skupštine i Šemsudin Kavazović
predsjednik Upravnog odbora.
Danom upisa u Registar Udruženje građana „ZMAJ OD
BOSNE –GAZIJE“, stiče svojstvo pravnog lica.
4
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-039680/11 od
12.12.2011. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II, pod rednim brojem 525, dana 12.12.2011.
godine, upisano je: Udruženje navijača “Armija Zmajeva”.
Sjedište udruženja je: Živinice, Druga ulica 71.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
• Okupljanje navijača i simpatizera reprezentacije Bosne
i Hercegovine,
• razmjena iskustava sa sličnim udruženjima u zemlji i
inostranstvu,
• promocija sportskog duha.
Udruženje zastupa i predstavlja: Edin Goletić, predsjednik Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Udruženje navijača “Armija
Zmajeva” stiče svojstvo pravnog lica.
5
Petak, 17. velja~e 2012. god
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-035691/11 od 8.12.2011.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 524/11, dana 8.12.2011. godine, upisano je:
Udruženje građana “NOVA MAJEVICA”.
Skraćeni naziv udruženja je: U.G. „NOVA MAJEVICA“.
Sjedište udruženja je: Rastošnica bb, Sapna.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1.Zaštita prava povratnika,
2.Zastupanje i pružanje pomoći povratnicima,
3.Zaštita prava poljoprivrednih proizvođača,
4.Zaštita životne sredine,
5.Razvijanje seoskog turizma,
6.Afirmacija i predstavljanje društvenih, privrednih,
kulturnih i drugih vrijednosti,
7.Animiranje i koordiniranje građanskih aktivnosti u
društvenom životu,
8.Promocija vrijednosti civilnog društva,
9.Neformalna edukacija građana,
10.Promocija osnovnih ljudskih prava, tolerancije i polne
jednakosti,
11.Razmatranje i davanje stručnih mišljenja o planovima,
programima, analizama i drugim aktima važnim za
razvoj lokalne zajednice i regije,
12.Razvoj saradnje i učešće u zajedničkm projektima sa
drugim organizacijama u BiH i regionu,
13.Pružanje usluga kroz mini projekte,
14.Drugi ciljevi i zadaci za našu interesnu grupu članova koji
svojim misijama i vizijama imaju za cilj stvaranje boljeg
okruženja i unapređenja i razvoja lokalne zajednice.
Udruženje zastupa i predstavlja: Teodor Tasovac,
predsjednik Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Udruženje građana “NOVA
MAJEVICA” stiče svojstvo pravnog lica.
6
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-039850/11 od
6.12.2011. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona,
u knjigu II, pod rednim brojem 523/11, dana 6.12.2011. godine,
upisano je: Fudbalski klub – Škola fudbala „Fair play“.
Skraćeni naziv udruženja je: FK – ŠK „Fair play“.
Sjedište udruženja je: Sapna, 206. Viteška bb.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
• Treniranje (fizičko, tehničko, taktičko itd.) djece i
omladine, s ciljem stvaranja što kvalitetnijih fudbalera
sposobnih za postizanje vrhunskih rezultata u
fudbalskom sportu,
• Učestvovanje selekcija Kluba u takmičenjima (liga,
turniri i sl.), kao i učešće na takmičenjima organiziranim
od strane nadležnih fudbalskih organizacija, asocijacija
itd.,
• Pomoć u izgradnji novih, obnovi , rekonstrukciji i
sanaciji postojećih fudbalskih sportskih objekata od
interesa po Klub,
• Nabavka sportske opreme i sportskog mobilijara i
inventara,
• Saradnja sa školama (osnovnim, srednjim i sportskim),
fakultetima, privrednim i drugim oranizacijama
radi obezbjeđenja odgovarajuće baze za stvaranje
fudbalera i za dodatnu edukaciju fudbalera, osnivača
i članova Kluba,
• Pomoć u školovanju, usavršavanje i razvijanje
sopstvenog stručnog kadra, iz svih oblasti rada i
djelovanje Kluba,
• Popularizacija i propagiranje Nogometnog sporta na
sve zakonom dozvoljene načine,
Broj 01 - Strana III
• Obezbjeđenje sredstava potrebnih za ostvarivanje
ciljeva i djelatnosti utvrđenih ovim Statutom;
• Sve druge aktivnosti za koje se ocijeni da su od
interesa po Klub,
• Organizovanje igara na sreću u skladu sa Zakonom,
• Stvaranje pozitivnih navika kod svih kategorija
članova u smislu aktivnog odnosa prema društvenim
događajima, te stvaranje pozitivnih navika u korištenju
slobodnog vremena.
Udruženje zastupa i predstavlja: Asmir Spahić, predsjednik
Kluba.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Fudbalski klub – Škola fudbala
„Fair play“, stiče svojstvo pravnog lica.
7
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-037938/11 od
29.11.2011. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u
knjigu II, pod rednim brojem 522/11, dana 29.11.2011. godine,
upisano je: Udruženje za osobe sa invaliditetom “DUGA”.
Skraćeni naziv udruženja je: Udruženje „DUGA“.
Sjedište udruženja je: Dragodol 33, Tuzla.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1. Neposredan rad sa članovima sa višestrukim smetnjama na stimulaciji razvoja kognitivnih, senzornih,
perceptivnih, komunikacijskih i socijalno-emocijalnih
kapaciteta,
2. Psiho-socijalna podrška roditeljima i edukacija roditelja s ciljem formiranja objektivnih stavova roditelja
prema svojoj djeci sa smetnjama u razvoju, kao i
osposobljavanje roditelja, kao koterapeuta i njihovo
aktivno uključivanje u proces rehabilitacije,
3. Obezbjeđenje uslova za rano otkrivanje i rani tretman
osoba sa smetnjama u razvoju i upoznavanje zajednice sa djecom sa osobama sa invaliditetom,
uključivanje roditelja u program edukacije, kao i nastavak provođenja dijela fizikalne terapije za vrijeme
koje dijete provodi van udruženja,
4. Stvaranje preduvjeta za pružanje multidisciplinarnih
usluga osobama sa invaliditetom medicinsku, odgojno-obrazovnu, profesionalnu i socijalnu rehabilitaciju
osoba sa smetnjama u razvoju (organizovanje stručnog i defektološkog tretmana, rada predškolskih
ustanova, medicinskih savjetovališta za ove osobe,
Udruženja za druženje razvojno ometenih osoba,
otvaranje zaštitnih radionica i drugih ustanova za
profesionalnu rehabilitaciju osoba ometenih u razvoju),
5.Organizovanje drugih vidova psiho-socijalne podrške
putem priznatih svjetskih metoda radne terapije,
6.Rješavanje socijalnih problema (poboljšanje materijalnog statusa ugroženih članova Udruženja),
7.Rješavanje problema edukacije roditelja i staratelja
koji imaju djecu sa višestrukim smetnjama (izdavanje
brošura, knjiga, periodike),
8.Saradnja sa ustanovama, organizacijama i Udruženjima u zemlji i svijetu (socijalnim, zdravstvenim,
odgojnim i kulturnim) u cilju razmjene iskustava i
unapređenja rada,
9. Uticanje na smanjivanje barijera između ove kategorije
osoba i normalno razvijenih osoba, podsticanjem
pozitivnih stavova kod normalno razvijenog stanovništva prema navedenim kategorijama,
10.Obavljanje i drugih djelatnosti koje su od interesa za
Udruženja, u skladu sa zakonom.
Udruženje zastupa i predstavlja: Alma Dropić, predsjednik Udruženja i Bećir Dropić, dopredsjednik Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Broj 01 - Strana IV
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Danom upisa u Registar Udruženje za osobe sa
invaliditetom “DUGA” stiče svojstvo pravnog lica.
8
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-035227/11 od 18.11.
2011. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u
knjigu II, pod rednim brojem 521/11, dana 18.11.2011. godine, upisano je: Udruženje građana „Vodovod Tomićka“.
Skraćeni naziv udruženja je: UG „Vodovod Tomićka“.
Sjedište udruženja je: Donja Špionica bb, Srebrenik.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1.Okupljanje svih ljubitelja pitke i čiste vode radi razvijanja ekološke svijesti i kulture kod građana u svrhu
očuvanja izvorišta pitke vode,
2.Podsticanje unapređenja i razvoja ekologije za članove i druge prijatelje čiste i pitke vode,
3.Organiziranje svih oblika takmičenja u oblasti
unapređenja ekološke kulture u očuvanju izvorišta
pitke vode na području naseljenog mjesta Donja
Špionica i općini Srebrenik i učestvovanje na istima u
skladu sa Statutom udruženja i Zakonom,
4.Razvijanje i njegovanje međusobne solidarnosti i
uzajmanosti članova udruženja i ostalih sudionica u
održavanju čistoće i zaštiti izvorišta pitke vode pred
nadležnim organima,
5.Ostvarivanje saradnje sa državnim organima, privrednim organizacijama i drugim udruženjima na planu
širenja ekološke kulture i unapređenja čistoće i zaštite
izvorišta pitke vode.
Udruženje zastupa i predstavlja: Ibrahim Jukan, predsjednik Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog
kantona.
Danom upisa u Registar Udruženje građana „Vodovod
Tomićka“ stiče svojstvo pravnog lica.
9
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-036350/11 od
14.11.2011. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II, pod rednim brojem 520/11, dana 14.11.2011.
godine, upisano je: UDRUŽENJE DJECA „DJEČIJA RADOST“.
Skraćeni naziv udruženja je: UDRUŽENJE „DJEČIJA
RADOST“.
Sjedište udruženja je: Lucijana 5, Lukavac.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1.Poboljšanje kvalitete življenja porodica i djece kroz
zabave, druženja, učenja komunikacijskim i dr.
socijalnim vještinama,
2.Interdisciplinarni pristup u radu,
3.Aktivno uključivanje članova porodice u rad sa
djetetom,
4.Aktivno uključivanje svih sektora društva u ranu
intervenciju i preuzimanje zajedničke odgovornosti,
5.Pružiti podršku i osnažiti ove grupe, stvoriti uslove
da ove grupe dokažu svoje vrijednosti afirmirajući
sposobnosti i postići bolje društveno razumjevanje
zajednice,
6.Reducirati izolaciju marginaliziranih grupa od ostatka
društva,
7.Omogućiti svim grupama prikladan pristup javnom
životu uopšte, naročito tržištu radne snage,
8.Omogućiti komunikaciju između kolektivnih centara
širom BiH,
9.Povezati članove kolektivnih centara sa ljudima iz
njihove sredine,
Petak, 17. velja~e 2012. god.
10.Javno zastupanje i mobilizacija javnosti u cilju
uklanjanja predrasuda i izjednačavanja mogućnosti
za marginalizirane grupe,
11.Zaštita i promocija ljudskih prava, harmonizacija
zakona sa međunarodnim konvencijama,
12.Obezbjeđenje humanitarne pomoći za socijalno
ugrožene članove,
13.Uspostavljanje
kontakta
sa
ustanovama,
institucijama, udruženjima, pravnim i fizičkim licima
koje vode brigu o marginaliziranim grupama, kao
i drugim organizacijama civilnog, društva u cilju
inkluzije i integracije djece i osoba koje pripadaju
marginaliziranim grupama,
14.Organizovanje i razvoj volonterskog rada i volonterskih
programa,
15.Educiranje javnosti o ovim grupama, njihovim
pravima, i njihovim potrebama.
Udruženje zastupa i predstavlja: Enita Bašić, predsjednik
Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar UDRUŽENJE DJECA „DJEČIJA
RADOST“, stiče svojstvo pravnog lica.
10
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-028268/11/03 od
14.11.2011. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona,
u knjigu II, pod rednim brojem 519/11, dana 14.11.2011. godine, upisano je: UDRUŽENJE ROMA “Crni biseri”.
Skraćeni naziv udruženja je: U.R. „Crni biseri“.
Sjedište udruženja je: Gradačac, Požarička b.b.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
- okupljanje, upoznavanje i druženje građana romske
nacionalnosti i porijekla, te članova njihovih porodica,
a radi održavanja jezika i običaja romskog naroda,
te šireg upoznavanja sa kulturnim, privrednim i
istorijskim tradicijama romskog naroda,
- saradnja sa romskim udruženjima u BiH,
- saradnja sa udruženjima Roma izvan BiH,
- briga o staračkim domaćinstvima, ekonomskom i
socijalnom stanju članova,
- briga o obrazovanju djece i omladine u smislu jačanja
pripadnosti romskom narodu,
- briga o djeci sa posebnim potrebama, kao i bolesnoj
djeci.
Udruženje zastupa i predstavlja: Bešić Pezer, predsjednik Udruženja, Alimanović Šefik, dopredsjednik Udruženja i
Golubovac Saša, sekretar Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar UDRUŽENJA ROMA “Crni
biseri”, stiče svojstvo pravnog lica.
11
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-036398/11 od 8.11.2011.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 518/11, dana 8.11.2011. godine, upisano je:
Udruženje Nogometni klub „Mladost – 94“ Srnice Gornje.
Skraćeni naziv udruženja je: NK „Mladost – 94“.
Sjedište udruženja je: Srnice Gornje bb.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1.Učestvuje u definisanju normativa i standarda na
osnovu kojih Sportski savez Općine Gradačac, vrši
raspodjelu sredstava namijenjenih za razvoj sporta i
tjelesne kulture,
2.Učestvuje u planiranju razvojnih potreba sporta na
području MZ i općine Gradačac,
Petak, 17. velja~e 2012. god
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA 3.Okuplja pionire, omladince i odrasle građane u cilju
aktivnog bavljenja nogometom i sportom uopšte,
4.Učestvuje u nogometnim takmičenjima koji organizuju
Općinski nogometni savez Gradačac i Kantonalni
nogometni savez Tuzla, uključujući u ta takmičenja
sve svoje selekcije,
5.Stara se o primjeni pravila nogometne igre i
unapređenju moralnih normi kod svakog pojedinca,
6.Ostvaruje saradnju sa školama u cilju omasovljenja
nogometa mladih uzrasta,
7.Ostvaruje sportsku saradnju sa nogometnim
klubovima na području općine, kantona i dalje,
8.Učestvuje u preduzimanju i drugih akcija koje su
usmjerene na ostvarivanju programskih ciljeva kluba,
9.Daje prijedloge za najuspješnije sportiste i sportske
kolektive na području općine Gradačac,
10.Informiše javnost o sveukupnim aktivnostima i postignutim rezultatima u nogometu, a po potrebi može
povremeno izdavati i službeno glasilo i dr. sportske
publikacije, u skladu sa Zakonom.
Udruženje zastupa i predstavlja: Hajrudin Omerović,
predsjednik Udruženja i Suad Omerović, potpredsjednik
Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Udruženje Nogometni klub
„Mladost – 94“ Srnice Gornje, stiče svojstvo pravnog lica.
12
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-035950/11 od godine u
Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II, pod rednim
brojem 517/11 dana 4.11.2011. godine, upisano je udruženje:
Fudbalska Akademija “Braća Memišević“ Naziv udruženja na
engleskom jeziku je: Football Academy “Braća Memišević”.
Skraćeni naziv udruženja je: FA „Braća Memišević“.
Sjedište udruženja je: Živinice, ul. Oslobođenja bb.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
• Treniranje (fizičko, tehničko, taktičko itd.) djece i
omladine, s ciljem stvaranja što kvalitetnijih fudbalera
sposobnih za postizanje vrhunskih rezultata u fudbalskom sportu,
• Učestvovanje selekcija Udruženja u takmičenjima
(liga, turniri i sl.), kao i učešće na takmičenjima
organiziranim od strane nadležnih fudbalskih organizacija, asocijacija itd.,
• Pomoć u izgradnji novih, obnovi, rekonstrukciji i
sanaciji postojećih fudbalskih sportskih objekata od
interesa po Udruženje,
• Nabavka sportske opreme i sportskog mobilijara i
inventara,
• Saradnja sa školama (osnovnim, srednjim i sportskim),
fakultetima, privrednim i drugim oranizacijama
radi obezbjeđenja odgovarajuće baze za stvaranje
fudbalera i za dodatnu edukaciju fudbalera, osnivača
i članova Udruženja,
• Pomoć u školovanju, usavršavanje i razvijanje
sopstvenog stručnog kadra, iz svih oblasti rada i
djelovanje Udruženja,
• Popularizacija i propagiranje fudbalskog sporta na
sve zakonom dozvoljene načine,
• Stvaranje uslova za iznalaženje profesionalnog
angažmana članova Udruženja, uz podršku
Udruženja,
• Obezbjeđenje sredstava potrebnih za ostvarivanje
ciljeva i djelatnosti utvrđenih ovim Statutom,
• Organizovanje igara na sreću u skladu sa Zakonom
• Stvaranje pozitivnih navika kod svih kategorija
članova u smislu aktivnog odnosa prema društvenim
Broj 01 - Strana V
događajima, te stvaranje pozitivnih navika u korištenju
slobodnog vremena.
• Sve druge aktivnosti za koje se ocijeni da su od
interesa po Udruženje.
Udruženje zastupa i predstavlja: Midhat Memišević,
predsjednik Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar udruženje Fudbalska Akademija “Braća Memišević“ stiče svojstvo pravnog lica.
13
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-041182/11 od 18. 1.
2012. godine godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona,
u knjigu II, pod rednim brojem 544/12, dana 18. 1. 2012. godine,
upisano je: Školsko sportsko društvo općine Tuzla.
Sjedište udruženja je: Tuzla, ul. Pašage Mandžića br. 33.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
• Ostvarivanje programske orijentacije školskog sporta
u osnovnim i srednjim školama,
• Izgrađivanje kompletne ličnosti učenika specifičnim
sredstvima i ambijentom koji pružaju tjelesne vježbe i
sport,
• Stvaranje trajnih navika za svakodnevnim vježbanjem u
cilju održavanja i jačanja zdravlja i radnih sposobnosti,
• Aktivno učestvovanje u kreiranju politike u školskom
sportu,
• Davanje doprinosa organizovanju sporta u školi te
unapređivanju sistema školskih sportskih takmičenja,
• Organizira stalno stručno usavršavanje svojih članova
u saradnji sa stručnim institucijama,
• Utiče na razvijanje, osposobljavanje i unapređenje
stručnih i naučnih kadrova u fizičkoj kulturi kao i na
njihovo angažovanje u oblasti fizičke kulture,
• Iznalaženja standarda odgojno-obrazovnog rada
primjerenog našim uslovima,
• Davanje prijedloga i sugestija u izradi i eksperimentalnoj verifikaciji nastavnih planova i programa
odgojno-obrazovnih institucija,
• Kroz sportske aktivnosti učiti mlade rješavanju
konflikata mirnim, nenasilnim putem, razvijanje komunikacije u međunarodnoj komunikaciji, jačanje
povjerenja u odnose i snage lokalne zajednice, razumijevanje i podsticanje kritičke misli i jačanje
sportske motivacije i samopouzdanje pojedinca,
• Suradnja s društvima i savezima pedagoga tjelesnog
odgoja i njihovim udruženjima drugih kantona radi
osiguravanja što boljeg protoka znanstvenih i stručnih
informacija,
• Vođenje evidencije članova, prikupljanje članarine i
korištenje simbola,
• Dodjela priznanja najzaslužnijim članovima Društva,
• Predlaganje pojedinaca i udruženja za društvene
nagrade i priznanja koje dodjeljuju druge institucije,
• Rad na drugim zajedničkim poslovima i zadacima za
koje će postojati interes i potreba.
Udruženje zastupa i predstavlja: Hamid Zubčević, predsjednik Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar, Školsko sportsko društvo općine Tuzla stiče svojstvo pravnog lica.
14
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-040264/11 od 18.1.2012.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 543/12, dana 18.1.2012. godine, upisan je:
Romski klub “Sevdah”.
Broj 01 - Strana VI
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Petak, 17. velja~e 2012. god.
Skraćeni naziv udruženja je: RK „Sevdah“.
Sjedište udruženja je: Tuzla, ul. Branislava Nušića br. 171.
12.Podrška i učestvovanje u svim incijativama koje su u
saglanosti sa ciljevima Udruženja.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1.Obezbjeđivanje uslova za svestrani rad i aktivnosti
klupskog članstva u skladu sa principima nezavisnosti, ravnopravnosti, sportske etike, zakonitosti i jedinstvenosti,
2.Razvijanje patriotizma i pripradnosti narodima Bosne
i Hercegovine,
3.Obezbjeđivanje uslova za razvoj vrhunskog sporta u
granama koje njeguju udruženi klubovi,
4.Usklađivanje zajedničkih interesa u planiranju razvoja
kulture, organizovanju i provođenju programa i unapređenju kulture i sporta,
5.Izgrađivanje i definiranje prijedloga, stavova, mišljenja
i inicijativa o pitanjima od zajedničkog interesa,
6.Utvrđivanje metoda i oblika aktivnosti radi ostvarivanja
zajedničkih ciljeva i zadataka,
7.Ostvarivanje jedinstvene politike stručnog rada u pogledu izgrađivanja zajedničkih metoda, metodologije
i tehnologije pripremanja kulture i za vrhunske rezultate, sistem selekcije itd.,
8.Aktivno učešće u izgrađivanju politike razvoja kulture
i sporta,
9.Organizovanje raznih skupova i manifestacija (takmičenja, seminara, okruglih stolova i sl.) a sve u cilju
razvoja vrhunskog i kvalitetnog sporta,
10.Razvijanje neposredne saradnje među udruženim
klubovima i razvijanje sportskih i kulturnih odnosa,
11.Razvijanje saradnje i njegovanje drugarskih –
prijateljskih odnosa sa drugim kulturnim i sportskim
organizacijama u zemlji i inostranstvu,
12.Iniciranje iznalaženja najpovoljnijih oblika finansiranja
od strane državnih organa, ustanova, organizacija i
drugih subjekata,
13.Organizovanje zajedničke službe za obavljanje
stručnih administrativnih, financijskih i drugih poslov
za udružene klubove.
Udruženje zastupa i predstavlja: Azra Bećirović, predsjednik Skupštine, Azra Ferhatović, potpredsjednik Skupštine
i Damir Bećirović, izvršni direktor Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Udruženje za sport, rekreaciju i
edukaciju “Start”, stiče svojstvo pravnog lica.
Udruženje zastupa i predstavlja: Ferhatović Šefik, predsjednik Upravnog odbora i Ferhatović Alija, sekretar.
Udruženje će djelovati na području:Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Romski klub “Sevdah” stiče
svojstvo pravnog lica.
15
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-000244/12 od 17.1.
2012. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u
knjigu II, pod rednim brojem 542/12, dana 17.1.2012. godine,
upisano je : Udruženje za sport, rekreaciju i edukaciju “Start”.
Skraćeni naziv udruženja je: „Start“.
Sjedište udruženja je: Tuzla, Turalibegova 42.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1.Unapređenje kvalitete života svih građana Bosne i
Hercegovine, posebno djece i mladih,
2.Promocija zdravog načina življenja,
3.Podsticanje bavljenja sportom i rekreacijom,
4.Podrška procesu obrazovanja,
5.Podrška procesima prekvalikacije i edukacije građana,
6.Promocija cjeloživotnog učenja,
7.Pomoć ugroženim skupinama stanovništva u uključivanju u normalne životne tokove,
8.Očuvanje, zaštita i unapređenje životne sredine,
9.Promocija turističkih potencijala naše zemlje,
10.Razvijanje i promocija dobrih međuljudskih odnosa i
tolerancije između različitih skupina stanovništva,
11.Povezivanje i suradnja sa sličnim udruženjima i organizacijama u zemlji i svijetu,
16
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-042263/11 od 13.1.2012.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 541/12, dana 13.1.2012. godine, upisano je:
UDRUŽENJE UZAJAMNE POMOĆI I SOLIDARNOSTI.
Sjedište udruženja je: Tuzla, ul. Sead Bega Kulovića bb.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1.Davanje pozajmice članovima udruženja,
2.Pružanje materijalne pomoći, u prvom redu članovima
Udruženja u pogledu liječenja članova Udruženja
i njihovih porodica, školovanje djece članova
Udruženja, pružanje pomoći članovima usljed šteta
nastalih na imovini članova prilikom elementarnih
nepogoda i sl.),
3.Organizovanje i razvijanje svih vidova edukacionog
rada, vaspitno-obrazovnih i informativnih djelatnsoti,
te stvaranja pozitivnih navika članova Udruženja u
korištenju slobodnog vremena,
4.Organizovanje kulturnih, sportskih i drugih manifestacija,
5.Pronalaženje donatora radi ostvarivanja programskih
ciljeva,
6.Edukaciono djelovanje na prevenciji društveno negativnih pojava, a posebno borba protiv droge, pušenja,
alkoholizma i sl,
7.Vođenje određenih evidencija o članovima Udruženja,
donatorima, povremene analize rada Udruženja u
cjelini i njenih članova.
Udruženje zastupa i predstavlja: Edin Peštalić, predsjednik
Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar UDRUŽENJE UZAJAMNE
POMOĆI I SOLIDARNOSTI stiče svojstvo pravnog lica.
17
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: od UP1-06/1-05-000245/12 od
13.1.2012. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u
knjigu II, pod rednim brojem 540/12, dana 13.1.2012. godine,
upisano je udruženje: KUNG FU VING TCHUN KLUB “TIGAR”.
Skraćeni naziv udruženja je: K.F.V.T.K.T.
Sjedište udruženja je: Tuzla, Vršani 128.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1.Provodi program sportske rekreacije,
2.Okupljanje djece, mladih i odraslih građana u cilju
razvoja sporta i sportske kulture,
3.Organizovati sportska takmičenja i učestvovati u
sportskim takmičenjima,
4.Organizovati prigodne turnire, sportske rekreacije,
5.Izgrađivati i poticati na očuvanje životne sredine,
6.Razvijati ekološku kulturu i ponašanje, kulturu
življenja i stanovanja,
7.Sarađivati s drugim i istovrsnim udruženjima i
organizacijama,
8.Obavljati druge poslove koji doprinose ostvarivanju
ciljeva osnivanja utvrđenih Statutom.
Petak, 17. velja~e 2012. god
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Udruženje zastupa i predstavlja: Suad Jahić, predsjednik
Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar udruženje KUNG FU VING
TCHUN KLUB “TIGAR” stiče svojstvo pravnog lica.
18
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-042037/11 od 11.1. 2012.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 539/12, dana 11.1.2012. godine, upisano je:
Udruženje poljoprivrednika – povratnika Općine Kladanj.
Sjedište udruženja je: Turalići bb, Kladanj.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1.Štiti interese poljoprivrednika na Općinskom nivou,
informiše javnost, i Općinsko vijeće o potrebama i
željama članova udruženja koje se u praksi javljaju na
Općinskom nivou,
2.preduzima sve neophodne korake u otklanjanju
primjene negativnih propisa koji idu na štetu udruženja,
3.predlaže Općinskom vijeću sve neophodne zakonske, socijalne i administativne mjere za jačanje,
održavanje i sistematsko unapređenje razvoja svih
poljoprivrednih grana na nivou Općine,
4.predlaže rješenja za efikasnii razvoj poljoprivrede,
5.insistira na primjeni i provođenju onih zakonskih
propisa koji doprinose razvoju i unapređenju poljoprivrede, da o njima diskutuje i pravovremeno zauzme
stav prema istom,
6.kontaktira sa sličnim udruženjima i permanentno
unapređuje saradnju sa istim u svom segmentima
vezanim za poljoprivredu,
7.skuplja statističke podatke i neophodnu dokumentaciju radi informisanja kako javnsoti tako općinskog
vijeća i svih nivoa vlasti,
8.sudjeluje u izradi zakona i normativnih akata u skladu
sa pozitivnim zakonskim propisima,
9.organizuje članovima Udruženja pristup medijima,
da svojim publikacijama i časopisima ili biltenima vrši
promociju i interese Udruženja,
10.svojim prijedlozima osigurava neposrednu saradnju
između obrazovanja i poljoprivrede.
Udruženje zastupa i predstavlja: Nedžad Torlak, predsjednik Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Udruženje poljoprivrednika –
povratnika Općine Kladanj stiče svojstvo pravnog lica.
19
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: Broj: UP1-06/1-05-041975/11od
11.1.2012. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona,
u knjigu II, pod rednim brojem 538/12, dana 11.1.2012.
godine, upisano je: Udruženje mladih Plamen nade.
Sjedište udruženja je: Živinice, ul. Oslobođenja broj 18.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1.Upoznavanje šire javnosti sa novim oblicima kulture,
te afirmacija mladih,
2.Osnaživanje i jačanje kapaciteta i resursa omladinskih
organizacija i neformalnih grupa mladih posebno u
malim sredinama,
3.Praćenje, podsticanje i jačanje rada mladih i omladinskih organizacija na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou,
4.Rad sa mladima na svim poljima kulture i sportskih
djelatnosti,
5.Izgradnja saradnje između omladinskih organizacija
i vlasti na svim nivoima, te pokretanje procesa
institucionalizacije omladinskog sektora u BiH,
Broj 01 - Strana VII
6.Pružanje stručne i logističke pomoći i podrške
omladinski organizacijama u radu, posebno organizacijama u osnivanju, te uspostavljanje i stvaranje
bolje komunikacije i bržeg protoka informacija među
omladinskim organizacijama,
7.Povezivanje i saradnja sa omladinskim organizacijama
u Bosni i Hercegovini, regiji, Evropi i svijetu,
8.Unapređenje i razvijanje djelatnosti i rada omladinskh
organizacija, prema evropskim standardima,
9.Ostvarivanje drugih zajedničkih interesa mladih i
omladinskih organizacija,
10.Pružiti podršku i osnažiti marginalizirane grupe,
stvoriti uslove da marginalizirane grupe dokažu svoje
vrijednosti afirmirajući sposobnosti i postići bolje
društveno razumijevanje zajednice,
11.Reducirati izolaciju marginaliziranih grupa od ostatka
društva, te omogućiti marginaliziranim grupama
prikladan pristup javnom životu uopšte, naročito
tržištu radne snage,
12.Javno zastupanje i mobilizacija javnosti u cilju uklanjanja predrasuda i izjednčavanja mogućnosti za
marginalizirane grupe,
13.Omogućiti komunikaciju između korisnika kolektivnih
centara širom BiH,
14.Zaštita i promocija ljudskih prava,
15.Obezbjeđenje humanitarne pomoći, za socijalno
ugrožene osobe,
16.Pribavljanje i razmjena, svih vrsta roba, kao i pruža-nja
određenih usluga, koje služe ostvarivanju programskih ciljeva i djelatnosti Udruženja, a u skladu sa
zakonskim propisima,
17.Uspostavljanje kontakta sa ustanovama, institucijama, udruženjima, pravnim i fizičkim licima koja
vode brigu o marginaliziranim grupama, kao i
drugim organizacijama civilnog društva u cilju
inkluzije i integracije djece i osoba koje pripadaju
marginaliziranim grupama,
18.Organizovanje i razvoj volonterskog rada i volonterskh
programa,
19.Educiranje javnosti o marginaliziranim grupama,
njihovim pravima, i njihovim potrebama.
Udruženje zastupa i predstavlja: Aladin Omerhodžić,
predsjednik Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Udruženje mladih Plamen
nade stiče svojstvo pravnog lica.
20
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-035272/11 od 10.1.2012.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 537/12, dana 10.1.2012. godine, upisan je
UDRUŽENJE ROMA “Rom za Rome” ŽIVINICE.
Skraćeni naziv udruženja je: U.G.R. „Rom za Rome“
Živinice.
Sjedište udruženja je: Živinice, Stara Pruga b.b.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
• Okupljanje, upoznavanje i druženje građana romske
nacionalnosti i porijekla, te članova njihovih porodica,
radi održavanja jezika i običaja romskog naroda,
te šireg upoznavanja sa kulturnim, privrednim i
istorijskim tradicijama romskog naroda,
• Saradnja sa romskim udruženjima u BiH,
• Saradnja sa udruženjima Roma izvan BiH, te humanitarnim organizacijama u iznozemstvu, BiH i gradu
Živinice,
• Posebno ostvarivanje saradnje sa Romima koji se
žele vratiti na svoje prijeratno prebivalište, putem
određenih projekata povratka Roma,
Broj 01 - Strana VIII
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA • Obezbjeđenje povratka izbjeglih i raseljenih Roma
i pružanje pomoći pri povratku Roma, rješavanjem
stambenih pitanja, pitanja zaposlenja i uopšte egzistencije Roma povratnika,
• Posredovanje i oživljavanje saradnje na svim područjima života između grada u kome žive Romi i
Roma koji žive u inozemstvu, a posebno aktiviranje
Udruženja na privrednoj, kulturnoj, naučno – tehničkoj
i sportskoj saradnji,
• Briga o staračkim domaćinstvima, ekonomskom i socijalnom stanju članova Udruženja te zaštita ljudskih i
nacionalnih prava članova,
• Aktivan rad na očuvanju romske kulture, tradicije,
jezika, uključujući sportska druženja i takmičenja,
• Briga o interesu Roma i njihovom zapošljavanju,
• Briga o interesima romskih preduzeća u Živinicama i
šire,
• Briga o školovanju i doškolovavanju romske populacije, prevashodno djece i omladine te jačanja
osjećaja pripadnosti romskom narodu. Unutar ove
aktivnosti omogućiti školovanje, odnosno doškolovavanje nadarenih učenika i studenata na romskom
jeziku u inozemstvu. Pri ovome zadatak se ne
usmjerava samo na djecu romskog naroda, nego i
svih ostalih građana grada Živinice i šire,
• Uspostavljanje informativnog centra u okviru kojeg bi
se ostvarila komunikaciona veza sa Romima u drugim
zemljama i pojedincima u svijetu a u cilju prikupljanja,
transfera, skladištenja i obrade informacija iz domena
rada Udruženja i ostalih oblasti interesantnih za
Udruženje.
Udruženje zastupa i predstavlja: Miralem Biberović,
predsjednik Udruženja, Sead Biberović, dopredsjednik Udruženja i Begzada Huseinović, sekretar Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar UDRUŽENJE ROMA “Rom za
Rome” ŽIVINICE, stiče svojstvo pravnog lica.
21
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: Broj: UP1-06/1-05-040938/11 od
9.1.2012. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona,
u knjigu II, pod rednim brojem 536/12, dana 9.1.2012. godine,
upisano je: UDRUŽENJE GRAĐANA “HUMANOST”.
Skraćeni naziv udruženja je: U.G. „HUMANOST“.
Sjedište udruženja je: Banovići, ul. Alije Dostovića br. 3
(Zgrada Samačka).
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1.Pružiti podršku i osnažiti marginalizirane grupe,
stvoriti uslove da marginalizirane grupe dokažu svoje
vrijednosti afirmirajući sposobnosti i postići bolje
društveno razumijevanje zajednice,
2.Reducirati izolaciju marginaliziranih grupa od ostatka
društva,
3.Omogućiti marginaliziranim grupama prikladan
pristup javnom životu uopšte, naročito tržištu radne
snage,
4.Omogućiti komunikaciju između korisnika kolektivnih
centara širom BiH,
5.Povezati korisnike kolektivnih centara sa ljudima iz
njihove sredine,
6.Javno zastupanje i mobilizacija javnosti u cilju
uklanjanja predrasuda i izjednčavanja mogućnosti za
marginalizirane grupe,
7.Zaštita i promocija ljudskih prava, humanizacija
zakona sa međunarodnim konvencijama,
8.Obezbjeđenje humanitarne pomoći, za socijalno
ugrožene članove,
Petak, 17. velja~e 2012. god.
9.Pribavljanje i razmjena, svih vrsta roba, kao i
pružanja određenih usluga, koje služe ostvarivanju
programskih ciljeva i djelatnosti Udruženja, a u skladu
sa zakonskim propisima,
10.Uspostavljanje kontakta sa ustanovama, institucijama, udruženjima, pravnim i fizičkim licima koja
vode brigu o marginaliziranim grupama, kao i
drugim organizacijama civilnog društva u cilju
inkluzije i integracije djece i osoba koje pripadaju
marginaliziranim grupama,
11.Organizovanje i razvoj volonterskog rada i volonterskh
programa,
12.Educiranje javnosti o marginaliziranim grupama,
njihovim pravima, i njihovim potrebama.
Udruženje zastupa i predstavlja: Ešefa Hodžić, predsjednik Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar UDRUŽENJA GRAĐANA
“HUMANOST” stiče svojstvo pravnog lica.
22
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-041246/11 od 4.1.2012.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 535/12, dana 4.1.2012. godine, upisano
je: Udruženje humanost na djelu “Birra” Kladanj.
Skraćeni naziv udruženja je: UHD „BIRRA“ Kladanj.
Sjedište udruženja je: Kladanj, ulica Kladanjskih brigada
br. 5.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1.Reafirmacija pojedinaca, a samim tim i porodice kao
temeljne institucije u društvu,
2.Razvijanje ideje i afirmacija građana na solidarnost i
humanost kroz pružanje svake vrste pomoći onima
kojima je ta pomoć potrebna u našem neposrednom
okruženju i široj društvenoj zajednici, na svim pozitivnim, kulturnim, naučnim, intelektualnim, vjerskim i
civilizacijskim vrijednostima kroz:
- odgoj i edukaciju omladine kao primarni cilj u borbu
protiv droge, AIDS-a i maloljetničke delikvencije,
- Jačanje istinskih, humanitarnih i demokratskih odnosa među ljudima,
- Pomoć siročadima, starim i iznemoglim, djeci sa posebnim potrebama, učenicima i studentima i onima
koji nemaju nikakvih novčanih primanja i nalaze se u
stanju socijalne potrebe,
- Pomoć žrtvama rata, prognanicima, povratnicima
na svoja predratna mjesta življenja, zatim silovanim
ženama, porodicama šehida i invalidima,
- Aktivno učešće u stvaranju zdrave i nezagađene
životne sredine,
- Zaštita i afirmacija objekata prirodnog, kulturno-historijskog naslijeđa kao i vjerskih sadržaja općine
Kladanj,
- Rad na promoviranju ljudskih prava i međusobne
tolerancije demokratskim učešćem građana,
3.Usmjeravanje omladine i građana za rad u društveno
korisnim aktivnostima,
4.Prikupljanje novčanih sredstava na javnim skupovima za potrebe Udruženja i krajnje korisnike.
Udruženje zastupa i predstavlja: Halil Selimbašić,
pred-sjednik Upravnog odbora Udruženja i Maja Habibović,
predsjednik Skupštine.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Udruženje humanost na djelu
“Birra” Kladanj stiče svojstvo pravnog lica.
23
Petak, 17. velja~e 2012. god
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-039710/11 od 29.12.2011.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II,
pod rednim brojem 534, dana 29.12.2011. godine, upisana
je: ASOCIJACIJA STUDENATA FILOZOFSKOG FAKULTETA U
TUZLI.
Skraćeni naziv udruženja je: ASFF.
Sjedište udruženja je: Tuzla, Ul. Tihomila Markovića br. 1.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
• afirmacija naučno nastavnih, obrazovnih, kulturnih,
etičkih, intelektualnih i drugih vrijednosti bosanskohercegovačkog društva, a sve u cilju razvoja svestrane
ličnosti studenata,
• uključivanje studenata FF-a u moderne svjetske,
evropske, regionalne, bosansko-hercegovačke i
lokalne studentske aktivnosti, tokove života, kao i
aktivnosti vezane za obnovu, razvoj i unapređenje
Bosne i Hercegovine,
• ostvarenje slobode i kvaliteta naučnog-nastavnog i
obrazovnog procesa na FF-u i i UNTZ i otvorenog
djelovanja sa društvom,
• učešće studenata FF-a u procesu izrade, kreiranja
i realizacije nastavnih planova i programa na
Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, putem
participacije u organima i tijelima odlučivanja FF-a i
UNTZ kao što su Senat Univerziteta u Tuzli, Naučnonastavno vijeće Filozofskog fakulteta Univerziteta u
Tuzli, Vijeća studijskih odsjeka i sl. kao i na druge
adekvatne načine,
• stvaranje optimalnih uslova za zapošljavanje studenata koji su završili dodiplomski studij, te njihovo dalje
školovanje pohađanjem postdiplomskog studija - sticanjem naučnog stepena magistra/mastera doktora
nauka,
• obezbjeđenje uslova za praćenje stručnog i
naučnog angažovanja i napredovanja studenata na
Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli,
• uključivanje studenata u naučne i stručne projekte od
značaja za UNTZ, lokalnu zajednicu, BiH i šire,
• uspostavljanje međunarodne saradnje na obrazovnim, naučnim, stručnim kulturno-zabavnim, sportskim
i drugim poljima koji su od značaja kako za studente
Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, tako i za širu
akademsku zajednicu,
• uspostavljanje i razvijanje ferijalne prakse u zemlji i
inostranstvu, u funkciji ostvarenja ciljeva iz nastavnih planova i programa, učenja stranih jezika,
usavršavanje u oblasti savremenih komunikacionih
tehnologija i sl,
• organizovanje simpozijuma, seminara, tribina, javnih
rasprava, kulturno-zabavnih i drugih manifestacija,
• stvaranje optimalnih pretpostavki za stipendiranje/
kreditiranje studenata FF-a, koji se posebno ističu u
naučno-nastavnom i obrazovnom procesu, posebno
onih studenata kojima je studiranje otežano zbog
nedostatka materijalnih i finansijskih sredstava,
• drugi ciljevi, zadaci, aktivnsoti i djelatnsoti značajne
za članove ASFF-a.
Udruženje zastupa i predstavlja: Vahid Puškarević,
predsjednik Asocijacije.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar ASOCIJACIJA STUDENATA
FILOZOFSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA u Tuzli, stiče
svojstvo pravnog lica.
24
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: Broj: UP1-06/1-05-041564/11 od
28.12.2011. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona,
Broj 01 - Strana IX
u knjigu II, pod rednim brojem 533/11, dana 28.12.2011.
godine, upisano je: Udruženje Sportski klub “SPARTAK”.
Skraćeni naziv udruženja je: Udruženje Sportski klub
“SPARTAK”.
Skraćeni naziv udruženja je: USK „SPARTAK“.
Sjedište udruženja je: Gradačac, Nenavište 12.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1.Razvijanje, omasvoljenje i unapređenje različitih
vidova sportova (košarka, mali nogomet, nogomet,
rukomet, odbojka, fitnes, ples, atletika, plivanje,
tenis, stoni tenis, kuglanje, bagminton, aerobik, body
buildin, box, karate, judo, ful kontakt, gimnastika,
skijanje, streljaštvo, šah, bilijar, pikado i dr.),
2.Organizovanje stručnog rada za sve selekcije u
udruženju kroz sportske škole, seminare, tečajeve,
kurseve, kampinge i sl.,
3.Edukacija posebnim stručnim radom i tretmanom
mladih sportskih talenata u svim oblastima sporta,
4.Učestvovanje u sportskim takmičenjima u svim
vidovima takmičenja koji organizuju nadležni savezi,
5.Usavršavanje i školovanje sopstvenog stručnog
kadra i održavanje saradnje sa stručnim institucijama
u oblasti sporta,
6.Obezbjeđenje neophodnih uslova za stručni
i
vaspitnopedagoški rad u okviru udruženja,
7.Organizovanje raznih aktivnosti vezanih za turneje,
putovanja, kampinge, ljetovanja i zimovanja.
Udruženje zastupa i predstavlja: Emir Osmanlić, predsjednik Udruženja i Jasmin Beširević, zamjenik predsjednika
Udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Udruženje Sportski klub
“SPARTAK” stiče svojstvo pravnog lica.
25
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-041394/11 od
27.12.2011. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona,
u knjigu II, pod rednim brojem 532/11, dana 27.12.2011.
godine, upisana je: EKO-RONILAČKA GRUPA INVALIDA.
Skraćeni naziv udruženja je: ERGI.
Sjedište udruženja je: Dom kulture Lukavac mjesto,
Tuzlanski odred bb, Lukavac.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
1.Potpora u jačanju i aktivnoj vlastitoj ulozi Udruženja
kao nevladine organizacije u civilnom i demokratskom
društvu,
2.Iniciranje edukacije i stručnog osposobljavanja lica sa
onesposobljenjem,
3.Preventivna edukacija stanovništva u cilju sprečavanja
nesreća od alkoholizma, droga, mina, zaraznih bolesti i dr.,
4.Organizovanje edukacije i osposobljavanja članova
za ronioce, motonautičare te jačanje njihovog
ekonomskog i pravnog statusa,
5.Humanitarno angažiranje članova Udruženja u
poslovima potrage i spašvanja,
6.Iniciranje i predlaganje procedura, pravnih akata,
akcija i slično u cilju ekologije kopna, voda i zraka,
7.Vodi brigu o adekvatnom zdravstvenom nadzoru
članova Udruženja,
8.Istraživanja, samostalno i u saradnji sa naučnim
institucijama na području društvenih i prirodnih
nauka, te hidrologije, hidro-arheologije, biologije,
geologije i drugih prirodnih nauka,
9.Učestvovanje u sportskim i drugim društvenim
manifestacijama individualnog, kolektivnog te sporta
za lica za onesposobljenjem,
Broj 01 - Strana X
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA 10.Pravovremeno informisanje članstva i građana o
novim trendovima u svijetu iz oblasti u kojima se
ostvaruju ciljevi,
11.Okupljanje, osposobljavanje i organizacija ronilaca u
skladu sa standardima i programima međunarodnih i
domaćih asocijacija,
12.Prezentacija društvenih i ekoloških problema u
Federaciji BiH, organizuje u skladu sa zakonom
tematske i specijalzirane seminare, konferencije,
smotre i takmičenja,
13.Stvaranje pretpostavki da članovi usvajaju i sprovode
propise domaće i međunarodne standarde iz oblasti
interesa udruženja.
Udruženje zastupa i predstavlja: Bilal Šarić predsjednik
Upravnog odbora i Damir Halilagić, potpredsjednik Upravnog
odbora.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar EKO-RONILAČKA GRUPA
INVALIDA stiče svojstvo pravnog lica.
26
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-038725/11 od
22.11.2011. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona,
u knjigu II, pod rednim brojem 531/11, dana 22.11.2011.
godine, upisano je: Udruženje studenata Građevine u Tuzli.
Skraćeni naziv udruženja je: USGT.
Sjedište udruženja je: Tuzla, Ulica univerzitetska br. 2.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
• Zalaganje za potpuno ostvarivanje prava svih studenata Univerziteta i u okviru nastavnog, naučno
istraživačkog, socijalnog i društvenog procesa na
Univerzitetu,
• Afirmacija svih pozitivnih, kulturnih, naučnih, intelektualnih, vjerskih i civilizacijskih vrijednosti bosanskohercegovačkog društva u svjetlu multietič-nosti i
liberalno-demokratskog okruženja pluralnog društva,
• Uključivanje u evropske i svjetske tokove rada
studenata i studentskih unija, kao i Univerziteta,
• Uključivanje studenata udruženja u evropske i svjetske
tokove rada studenata i studentskih Udruženja, kao i
uključivanje u tokove društvenog života u BiH,
• Zalaganje za slobodu naučnog, nastavnog i obrazovnog procesa na Univerzitetu i otvorenost rada
fakulteta, univerziteta i participiranje studenata u organima i tijelima visokoškolskih institucija Univerziteta
i univerzitetskih asocijacija entiteta i BiH,
• Zalaganje studenata za učešće u procesu kretanja i
realizovanja programa rada Fakulteta, Univerziteta i
univerzitetskih asocijacija entieta i BiH,
• Permanentne aktivnosti na ostvarivanju optimalnih uvjeta
socijalnog, zdravstvenog i materijalnog obezbjeđenja
studenata, kao i stvaranje uvjeta za uključivanje svršenih
studenata u rad, odmah po završetku studija,
• zalaganje za uspostavom integracije i suradnje sa
sličnim udruženjima iz bližeg okruženja, susjednih
zemalja, Evrope i svijeta,
• Organiziranje tribina, javnih rasprava, seminara, kulturnih, sportskih manifestacija, kao i pokretanje drugih manifestacija javnog karaktera, koje mogu biti
organizirane u domenu interesa udruženja,
• Organizovanje i drugih poslova u skladu s planom i
programom rada udruženja.
Udruženje zastupa i predstavlja: Armin Havić, predsjednik
Udruženja i Edhem Šljivić, predsjednik Skupštine udruženja.
Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.
Danom upisa u Registar Udruženje studenata Građevine
u Tuzli, stiče svojstvo pravnog lica.
27
Petak, 17. velja~e 2012. god.
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-040043/11 od
14.12.2011. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona
u knjigu I, pod rednim brojem 89, dana 14.12.2011. godine
upisana je slijedeća promjena:
1. Odobrava se dopuna djelatnosti Streljačkog udruženja “STRIJELAC” Devetak, tako da se dosadašnje djelatnosti dopunjuju sa:
• “članice Saveza mogu vršiti obuku rukovanja vatrenim
oružjem i baviti se tehničkim pregledom, servisom
oružja, u skladu sa zakonskim propisima“.
28
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-040187/11 od 13.12.2011.
godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u knjigu II, pod rednim brojem 703, dana 13.12.2011. godine upisana
je slijedeća promjena:
1.SPORTSKI SAVEZ OPĆINE SREBRENIK vrši promjenu predsjednika Upravnog odbora, tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Salihović Ibrahima
imenuje novoizabrani predsjednik Ćudić Elvedin.
2.Razrješava se raniji član Upravnog odbora SPORTSKOG SAVEZA OPĆINE SREBRENIK: Vikalo Faruk.
Umjesto njega se imenuje novi član Upravnog odbo-ra
Sendić Bego, a i dalje ostaju članovi Upravnog odbora:
Ćudić Elvedin, Omerčić Muhamed, Smajlović Ohran,
Bešić Svjetlan, Matijević Mato i Salihović Ibrahim.
3.SPORTSKI SAVEZ OPĆINE SREBRENIK predstavlja
i zastupa Ćudić Elvedin novoizabrani predsjednik
Upravnog odbora umjesto Salihović Ibrahima,
dosadašnjeg predsjednika.
29
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-039503/11 od
9.12.2011. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog
kantona u knjigu II, pod rednim brojem 590, dana 9.12.2011.
godine upisana je slijedeća promjena:
3. Odobrava se dopuna djelatnosti Udruženja za razvoj
hraniteljstva, zaštitu djece i porodice “FAMILIJA”, tako
da se dosadašnje djelatnosti dopunjuju sa - “socijalna
zaštita sa smještajem”
4. Odobrava se Statut Udruženja za razvoj hraniteljstva,
zaštitu djece i porodice “FAMILIJA” shodno Odluci od
28.11.2011. godine.
30
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-031625/11 od
9.12.2011. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog
kantona u knjigu II, pod rednim brojem 701, upisana je
slijedeća promjena:
Upisuje se prestanak rada Kluba borilačkih sportova
“Fantom” Srebrenik u Registar udruženja građana Tuzlanskog
kantona u knjigu II, pod rednim brojem 701.
Klub prestaje sa radom 24.9.2011. godine, danom
donošenja Odluke Skupštine o prestanku rada Kluba.
31
Na osnovu rješenja Ministarstava pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: od UP1-06/1-05-036633/11 od
17.11.2011. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog
kantona u knjigu I, pod rednim brojem 131, dana 17.11.2011.
godine upisana je slijedeća promjena:
1.Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora
udruženja GRADSKI TEATAR-SREBRENIK: Šećić
Petak, 17. velja~e 2012. god
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Anela, Mehinović Alen i Moranjkić Arijana. Umjesto
njih se imenuje član Upravnog odbora: Omić Mirzet,
a i dalje ostaju članovi Upravnog odbora: Mulavdić
Sehid i Mujkić Fikret.
2.Odobrava se Statut udruženja GRADSKI TEATAR SREBRENIK shodno Odluci od 30.10.2011. godine.
32
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: 06/1-05-033595/11 od 1.12.2011.
godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona
u knjigu I, pod rednim brojem 412, dana 1.12.2011. godine
upisana je slijedeća promjena:
1.LOVAČKO DRUŠTVO “MAJEVICA”, vrši promjenu predsjednika Društva tako što se umjesto dosadašnjeg
predsjednika Sarajlić Hasana, imenuje novoizabrani
predsjednik Mehmedović Samed i promjenu zamjenika
predsjednika tako što se umjesto dosadašnjeg zamjenika Mehmedović Sameda imenuje novoizabrani zamjenik predsjednika: Mehmedović Enver.
2.LOVAČKO DRUŠTVO „MAJEVICA“ predstavlja i zastupa: Mehmedović Samed, novoizabrani predsjednik
Društva umjesto Sarajlić Hasana, dosadašnjeg predsjednika.
33
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-037951/11 od 28.11.2011.
godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u
knjigu I, pod rednim brojem 32, dana 28.11.2011. godine upisana
je slijedeća promjena:
1.Omladinski košarkaški klub “Sloboda” mijenja sjedište tako što je umjesto dosadašnjeg sjedišta u Tuzli
ul. Bosne Srebrene bb, sada sjedište u Tuzli ul.
Turalibegova 1.
2.Omladinski košarkaški klub “Sloboda” vrši promjenu
predsjednika Kluba tako što se umjesto dosadašnjeg
predsjednika Jovanović Predraga imenuje novoizabrani predsjednik Berbić Aid.
3.Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora Omladinskog košarkaškog kluba “Sloboda”: Jovanović
Predrag, Hodžić Adnan, Vujović Žarko, Pirić Ismet
i Sivić Zenan. Umjesto njih se imenuju novi članovi
Upravnog odbora: Berbić Aid, Lakić Vedran, Kavgić
Mehmed, Nikolić Boris, Huremović Jasmin, Latifagić
Faruk i Hodžić Mirsad.
4. Omladinski košarkaški klub “Sloboda” predstavlja i
zastupa: Berbić Aid, novoizabrani predsjednik Kluba umjesto Jovanović Predraga dosadašnjeg predsjednika. Prestaje pravo predstavljanja i zastupanja
Vujović Žarku dosadašnjem sportskom direktoru Kluba.
5.Odobrava se Statut Omladinskog košarkaškog kluba
“Sloboda” shodno Odluci od 26.10.2011. godine.
34
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-036755/11 od 21.11.
2011. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u knjigu II, pod rednim brojem 912. dana 21.11. 2011.
godine upisana je slijedeća promjena:
1.UDRUŽENJE GRAĐANA – KLUB SPORTA “TORNADA
– TWISTERS” mijenja sjedište tako što je umjesto
dosadašnjeg sjedišta u Tuzli ul. 4. Jula broj 29 sada
sjedište u Tuzli, ul. Pašage Mandžića broj 33.
2.UDRUŽENJE GRAĐANA – KLUB SPORTA “TORNADA
– TWISTERS” vrši promjenu predsjednika Udruženja
tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Ferhatbegović Adema imenuje novoizabrani predsjednik
Pojskić Haris.
Broj 01 - Strana XI
3.Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora
UDRUŽENJA GRAĐANA – KLUB SPORTA “TORNADA
– TWISTERS”: Ferhatbegović Adem i Ganić Edin.
Umjesto njih se imenuju novi članovi Upravnog
odbora: Jahić Omer i Husić Damir, a i dalje ostaje član
Upravnog odbora Pojskić Haris.
4.UDRUŽENJE GRAĐANA – KLUB SPORTA “TORNADA
– TWISTERS” predstavlja i zastupa Pojskić Haris
novoizabrani predsjednik Udruženja umjesto Ferhatebegović Adema dosadašnjeg predsjednika.
35
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-036395/11 od 14.11.2011.
godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u
knjigu II, pod rednim brojem 578, dana 14.11.2011., godine
upisana je slijedeća promjena:
1.Nogometni klub „Trebava“ Zelinja Donja vrši promjenu predsjednika udruženja tako što se umjesto
dosadašnjeg predsjednika Omerović Adema imenuje
novoizabrani predsjednik Ćorić Mirzet i promjenu
potpredsjednika tako što se umjesto dosadašnjeg
potpredsjednika Ibrahimović Adema imenuje novoizabrani potpredsjednik Kujraković Muharem.
2.Razrješava se raniji članovi Upravnog odbora Nogometnog kluba „Trebava“ Zelinja Donja: Omerović
Adem, Ibrahimović Adem, Taletović Jasim, Kujraković
Rasim, Hodžić Asim, Ćorić Jasmin, Mrkonjić Ibrahim,
Spahić Jasmin, Dervišević Mirdad, Dervišević Omer,
Dervišević Safer, Ibrahimović Hajrudin, Mehanović
Hajrudin i Taletović Jasmin. Umjesto njih se imenuju
novi članovi Upravnog odbora: Ćorić Mirzet, Taletović
Ismir, Šehić Ibrahim, Dervišević Midhat i Mehić
Husein, a i dalje ostaju članovi Upravnog odbora:
Kujraković Muharem i Mujčinović Omer.
3.Nogometni klub „Trebava“ Zelinja Donja predstavlja
i zastupa Ćorić Mirzet novoizabrani predsjednik
Udruženja umjesto Omerović Adema dosadašnjeg
predsjednika i Kujraković Muharem, novoizabrani
potpredsjednik
umjesto
Ibrahimović
Adema
dosadašnjeg potpredsjednika.
4.Odobrava se i Statut Nogometniog kluba „Trebava“
Zelinja Donja shodno Odluci od 25.10.2011. godine.
36
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-035831/11 od 4.11. 2011.
godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona
u knjigu I, pod rednim brojem 310, dana 4.11.2011. godine,
upisana je slijedeća promjena:
1.ORGANIZACIJA PORODICA ŠEHIDA I POGINULIH
BORACA OPĆINE ŽIVINICE mijenja sjedište tako
što je umjesto dosadašnjeg sjedišta u Živinicama ul.
Maršala Tita broj 52, sada sjedište u Živinicama ul.
Bulevar bb ZPC „Bosanka“.
2.ORGANIZACIJA PORODICA ŠEHIDA I POGINULIH
BORACA OPĆINE ŽIVINICE vrši promjenu predsjednika Skupštine tako što se umjesto dosadašnjeg
predsjednika Balkić Mumina imenuje novoizabrani
predsjednik Mešić Izet.
3.Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora
ORGANIZACIJE PORODICA ŠEHIDA I POGINULIH
BORACA OPĆINE ŽIVINICE: Begić Sadija, Zenunović
Senija, Berbić Safeta i Mešić Izet. Umjesto njih se
imenuje novi član Upravnog odbora Balkić Mumin, a i
dalje ostaju članovi Upravnog odbora: Đulović Mirsada,
Aljić Šemsija, Bulić Rahima, Mešanović Jusuf, Zenunović
Sefer, Fočić Hasan, Kulović Hanifa i Mušanović Ramo.
37
Broj 01 - Strana XII
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-028407/11 od 4.11.
2011. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 18, dana 4.11.2011.,
godine upisana je slijedeća promjena:
1.Razrješava se dužnosti dopredsjednika Udruženja
za zaštitu statusnih prava slijepih i slabovidnih osoba
Topić Fahrudin.
2.Udruženje za zaštitu statusnih prava slijepih i slabovidnih osoba predstavlja i zastupa Suljić Muhamed,
predsjednik Udruženja. Prestaje pravo predstavljanja
i zastupanja Topić Fahrudinu dosadašnjem dopredsjedniku Udruženja.
3.Odobrava se izmjena i dopuna Statuta Udruženja za
zaštitu statusnih prava slijepih i slabovidnih osoba
shodno Odluci od 29.9.2011. godine.
38
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-034673/11od 1.11.2011.
godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona
u knjigu I, pod rednim brojem 89, dana 1.11.2011. godine
upisana je slijedeća promjena:
1.Razrješavaju se raniji članovi Predsjedništva STRELJAČKOG UDRUŽENJA „STRIJELAC“ DEVETAK:
Kovačević Nuraga, Huskanović Senahid i Srabović
Nihad.Umjesto njih se imenuje novi član Predsjedništva: Srabović Adnan a i dalje ostaju članovi
Predsjedništva: Gegić Izet i Gegić Irma.
2.Odobrava se dopuna djelatnosti STRELJAČKOG
UDRUŽENJA „STRIJELAC“ DEVETAK tako da se
dosadašnje djelatnosti dopunjuju sa:
-„uključivanje članova invalida kao i njihovo aktivno
učestvovanje u invalidskom sportu.“
3.Odobrava se izmjena i dopuna Statuta STRELJAČKOG
UDRUŽENJA „STRIJELAC“ DEVETAK shodno Odluci
od 9.10.2011. godine
39
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-019595/11od 26.10.
2011. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u knjigu II, pod rednim brojem 440, dana 26.10.2011.
godine upisana je slijedeća promjena:
1.Udruženje građana Fudbalski klub „BUKOVIK“ (u.g.)
Gornji Srebrenik, vrši promjenu predsjednika Kluba, tako
što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Mujezinović
Asima, imenuje novoizabrani predsjednik Gergić Dževad.
Za predsjednika Skupštine imenuje se Prosan Mile.
2.Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora
Udruženja građana Fudbalski klub „BUKOVIK“ (u.g.)
Gornji Srebrenik: Mujezinović Asim, Jašarević Jašar,
Ahmičević Sulejman, Husanović Nuraga i Beganović
Safer. Umjesto njih se imenuju novi članovi Upravnog
odbora: Gergić Dževad, Prosan Mile, Čidić Azbudin,
Šerifović Azem, Husejnović Pašan, Beganović Mersudin, Kavgić Nedim i Kavgić Nusret.
3. Udruženje građana Fudbalski klub „BUKOVIK“ (u.g.)
Gornji Srebrenik, predstavlja i zastupa Gergić Dževad,
novoizabrani predsjednik Kluba umjesto Mujezinović
Asima dosadašnjeg predsjednika i Prosan Mile
predsjednik Skupštine.
4.Odobrava se Statut Udruženja građana Fudbalski
klub „BUKOVIK“ (u.g.) Gornji Srebenik shodno Odluci
od 12.1.2008. godine.
40
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: 06/1-05-21287/09 od 2.12.2009.
Petak, 17. velja~e 2012. god.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu I,
pod rednim brojem 434, dana 2.12.2009. godine upisana je
slijedeća promjena:
1.ORGANIZACIJA DEMOBILISANIH BORACA „23 MAJ“
KALESIJA, vrši promjenu predsjednika Organizacije
tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Jahić
Halila imenuje novoizabrani predsjednik Alić Mirzet.
2.ORGANIZACIJU DEMOBILISANIH BORACA „23 MAJ“
KALESIJA predstavlja i zastupa: Alić Mirzet novoizabrani predsjednik Organizacije umjesto Jahić
Halila dosadašnjeg predsjednika i Šmigalović Enver
predsjednik Skupštine.
41
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: od 20.1.2012. godine u Registar
udruženja građana Tuzlanskog kantona u knjigu II, pod
rednim brojem 32, dana 20.1.2012. godine upisana je
slijedeća promjena:
1.UDRUŽENJE NOGOMETNI KLUB „ZVIJEZDA
GRADAČAC“, predstavlja i zastupa Novalić Fadil,
predsjednik Udruženja, Peštalić Asim, zamjenik
predsjednika Udruženja i v.d. generalni direktor
– menadžer umjesto Cvitkušić Ivice dosadašnjeg
generalnog direktora – menadžera i Avdičević Senad
novoizabrani generalni sekretar umjesto Terzić
Fahrudina dosadašnejg generalnog sekretara.
42
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: 06/1-05-1095/10 od 20.1.2012.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu I,
pod rednim brojem 320, dana 20.1.2012.godine upisana je
slijedeća promjena:
1.UDRUŽENJE RATNIH VOJNIH INVALIDA SA 100%
VOJNIM INVALIDITETOM IZ OPĆINE ŽIVINICE, vrši
promjenu predsjednika Skupštine tako što se umjesto
dosadašnjeg predsjednika Mulić Jasmina imenuje
novoizabrani predsjednik Kamberović Džemal i promjenu predsjednika Udruženja tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika: Softić Halida imenuje novoizabrani predsjednik Zukić Refik.
2.UDRUŽENJE RATNIH VOJNIH INVALIDA SA 100%
VOJNIM INVALIDITETOM IZ OPĆINE ŽIVNICE, predstavlja i zastupa Kamberović Džemal novoizabrani
predsjednik Skupštine umjesto Mulić Jasmina dosadašnjeg predsjednika i Zukić Refik, novoizabrani
predsjednik Udruženja umjesto Softić Halida dosadašnjeg predsjednika.
43
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-001388/12 od
18.1.2012. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona
u knjigu I, pod rednim brojem 362, dana 18.1.2012. godine
upisana je slijedeća promjena:
• UDRUŽENJE GRAĐANA SRPSKO GRAĐANSKO
VIJEĆE - POKRET ZA RAVNOPRAVNOST OPĆINE
TUZLA mijenja sjedište Udruženja, tako što je umjesto ranijeg sjedišta u Tuzli Ul. Stari grad broj 1, sada
sjedište u Tuzli Ul. Turalibegova broj 20/1.
44
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-001385/12 od
18.1.2012. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona
u knjigu I, pod rednim brojem 275, dana 18.1. 2012.godine
upisana je slijedeća promjena:
Petak, 17. velja~e 2012. god
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA UDRUŽENJE GRAĐANA SRPSKO GRAĐANSKO VIJEĆE - POKRET ZA RAVNOPRAVNOST U TUZLANSKOM
KANTONU TUZLA mijenja sjedište Udruženja, tako što je
umjesto ranijeg sjedišta u Tuzli Ul. Stari grad broj 1, sada
sjedište u Tuzli Ul. Turalibegova broj 20/1.
45
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-027452/11 od
18.1.2012. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog
kantona u knjigu I, pod rednim brojem 283, dana 18.1.2012.
godine upisana je slijedeća promjena:
1.Fudbalski klub “Sloboda” Tuzla vrši promjenu predsjednika Upravnog odbora tako što se umjesto
dosadašnjeg predsjednika Šabović Saliha imenuje
novoizabrani predsjednik Zahirović Davud i promjenu
direktora Kluba tako što se umjesto dosadašnjeg
direktora Čustović Ćamila imanuje novoizabrani direktor Jurić Zdenko
2. Fudbalski klub “Sloboda” Tuzla predstavlja i zastupa
Bajramović Bahrudin predsjednik Skupštine, Zahirović
Davud novoizabrani predsjednik Upravnog odbora
umjesto Šabović Saliha dosadašnjeg predsjednika
i Jurić Zdenko novoizabrani direktor Kluba umjesto
Ćustović Ćamila dosadašnjeg direktora.
46
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-042090/11 od 18.1.2012.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu I,
pod rednim brojem 449, dana 18.1.2012. godine upisana je
slijedeća promjena:
Upisuje se prestanak rada Udruženje defektologa –
Humanost - Tuzla, u Registar udruženja Tuzlanskog kantona
u knjigu I, pod rednim brojem 449.
Udruženje prestaje sa radom 28.12.2011. godine, danom
donošenja Odluke Skupštine o prestanku rada Udruženja koje je upisano u Registar udruženja Tuzlanskog kantona
u knjigu I, pod rednim brojem 449, dana 30.7.2007. godine.
47
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-040501/11 od 11.1. 2012.
godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu II,
pod rednim brojem 467, dana 11.1.2012. godine upisana je
slijedeća promjena:
1.Sjedeći invalidsko odbojkaški klub „14. maj“ vrši
promjenu naziva tako što je sada naziv Odbojkaški
klub invalida “KALESIJA” KALESIJA i promjena
skraćenog naziva tako što je umjesto dosadašnjeg
skraćenog naziva SIOK “14. maj” sada skraćeni naziv
OKI “KALESIJA” KALESIJA.
2.Odbojkaški klub invalida “KALESIJA” KALESIJA vrši
promjenu predsjednika Kluba tako što se umjesto
dosadašnjeg predsjednika Kuralić Fahrudina imenuje
novoizabrani predsjednik Muratbegović Asim.
3.Odbojkaški klub invalida “KALESIJA” KALESIJA
predstavlja i zastupa Muratbegović Asim novoizabrani
predsjednik Kluba umjesto Kuralić Fahrudina dosadašnjeg predsjednika i Kuralić Fahrudin sekretar Kluba.
4.Prestaje pravo predstavljanja i zastupanja Majdančić
Muhamedu dosadašnjem zamjeniku predsjednika Kluba.
5.Odobrava se Statut udružena Odbojkaški klub invalida “KALESIJA” KALESIJA shodno Odluci od 1.12.
2011. godine.
48
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-034703/11 od 9.1.
Broj 01 - Strana XIII
2012. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog
kantona u knjigu II, pod rednim brojem 917, dana 9.1.2012.
godine upisana je slijedeća promjena:
1.Asocijacije studenata studentskih domova Univerziteta
u Tuzli vrši promjenu predsjednika Asocijacije tako što
se umjesto dosadašnjeg predsjednika Avdić Nihada
imenuje novoizabrani predsjednik Hodžić Nedžad i
promjenu dopredsjednika tako što se umjesto dosadašnjeg dopredsjednika Salkić Mehmeda imenuje
novoizabrani dopredsjednik Mujić Nafila.
Za predsjednika Skupštine imenuje se Džambić Nermin.
2.Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora Asocijacije studenata studentskih domova Univerziteta
u Tuzli: Avdić Nihad, Hajdarević Izen, Selimović
Mehmedalija, Pleh Semir, Salkić Mehmed, Šarić
Edis, Avdić Edis, Karamuratović Alija, Omkovac Edin
i Ferhatović Ermin. Umjesto njih se imenuju novi
članovi Upravnog odbora: Muhić Adnan, Selimbašić
Enis, Avdić Mirnes, Šuvalić Emina, Osmičević Mersed, Krajišnik Aldin, Mujić Nafil, Čorbić Nedim, Halaba
Izudin i Hodžić Nedžad.
3.Asocijaciju studenata studentskih domova Univerziteta u Tuzli predstavlja i zastupa Hodžić Nedžad
novoizabrani predsjednik Asocijacije umjesto Avdić Nihada dosadašnjeg predsjednika, Mujić Nafila
novoizabrani dopredsjednik umjesto Salkić Mehmeda dosadašnjeg dopredsjednika i Čorbić Nedim, novoizabrani sekretar umjesto Šarić Edisa dosadašnjeg
sekretara.
49
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: godine u Registar udruženja građana
Tuzlanskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 377, dana
9.1.2012.godine upisana je slijedeća promjena:
1.NOGOMETNI KLUB “GRADINA” SREBRENIK, vrši
promjenu naziva tako što je sada naziv OMLADINSKI
FUDBALSKI KLUB „GRADINA“ SREBRENIK i promjenu skraćenog naziva tako što je umjesto dosadašnjeg
skraćenog naziva N.K. „GRADINA“ SREBRENIK,
sada skraćeni naziv OFK „GRADINA“ SREBRENIK.
2.OMLADINSKI FUDBALSKI KLUB „GRADINA“ SREBRENIK vrši promjenu predsjednika Upravnog odbora
tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Džaferović Raiba imenuje novoizabrani predsjednik
Izvršnog odbora Drapić Dževad.
3.Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora OMLADINSKOG FUDBALSKOG KLUBA „GRADINA“
SREBRENIK: Džaferović Raib, Mujkić Ešef, Sendić
Bego, Bajrektarević Mehmed, Avdić Bego, Husić
Nihad i Delić Mursel. Umjesto njih se imenuju novi
članovi Izvršnog odbora: Drapić Dževad, Jašarević
Muhamed, Aljković Nedžad, Vikalo Faruk, Mujkić
Nermin, Osmanović Hasan i Suljagić Muhamed.
4.OMLADINSKI FUDBALSKI KLUB „GRADINA“ SREBRENIK predstavlja i zastupa Karić Fahrudin, predsjednik Skupštine i Drapić Dževad novoizabrani
predsjednik Izvršnog odbora umjesto Džaferović
Raiba, dosadašnjeg predsjednika Upravnog odbora.
5.Odobrava se Statut OMLADINSKOG FUDBALSKOG
KLUBA „GRADINA“ SREBRENIK, shodno Odluci od
15.12.2011. godine.
50
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-040857/11 od 9.1.
2012. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u
knjigu II, pod rednim brojem 519, dana 9.1.2012. godine
upisana je slijedeća promjena:
Broj 01 - Strana XIV
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA 1.Udruženje Roma “Crni biseri” vrši promjenu predsjednika udruženja tako što se umjesto dosadašnjeg
predsjednika Bešić Pezera imenuje novoizabrani predsjednik Osmanović Bisera i promjenu dopredsjednika
tako što se umjesto dosadašnjeg dopredsjednika Alimanović Šefika imanuje novoizabrani dopredsjednik
Bešić Pezer.
2.Razrješavaju se raniji članovi Predsjedništva Udruženja
Roma “Crni biseri”: Alimanović Šefik i Golubović Saša.
Umjesto njih se imenuju novi članovi Predsjedništva:
Osmanović Bisera, Ferhatović Miralem i Ferhatović
Azemina, a i dalje ostaje član Predsjedništva: Bešić Pezer.
3.Udruženje Roma “Crni biseri” predstavlja i zastupa
Osmanović Bisera, novoizabrani predsjednik Predsjedništva umjesto Bešić Pezera, dosadašnjeg predsjednika, Bešić Pezer novoizabrani dopredsjednik
umjesto Alimanović Šefika dosadašnjeg dopredsjednika i Ferhatović Miralem novoizabrani sekretar umjesto Golubović Saše dosadašnjeg sekretara.
4.Odobrava se izmjena i dopuna Statuta Udruženja Roma “Crni biseri” shodno Odluci od 7.6.2011. godine.
51
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: od 5.1.2012. godine u Registar
udruženja građana Tuzlanskog kantona u knjigu I, pod
rednim brojem 362, dana 5.1.2012. godine upisana je
slijedeća promjena:
1.LOVAČKO DRUŠTVO “JELEN”, vrši promjenu predsjednika Predsjedništva tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Muftić Irfana imenuje novoizabrani
predsjednik Hanić Esad i promjenu dopredsjednika
tako što se umjesto dosadašnjeg dopredsjednika
Muratović Nurije imenuje novoizabrani dopredsjednik
Ramić Miralem.
2.Razrješavaju se raniji članovi Predsjedništva LOVAČKOG DRUŠTVA „JELEN“ Muftić Irfan, Muratović Nurija, Malešak Ramo, Džidić Mirsad, Lipovac Salih,
Jašarević Dino, Ibreljić Ekrem, Gluhić Nazif, Hrnčić
Hazim i Šaldić Ibrahim. Umjesto njih se imenuju novi
članovi Predsjedništva: Hanić Esad, Huskić Nijaz,
Omić Mujo, Emić Hasib, Gluhić Asif, Biberkić Razim,
Avdičević Nedžad, Dervišević Fadil, Karić Ševket i
Kurbašić Safer, a i dalje ostaju članovi Predsjedništva:
Udovčić Izudin, Mehulić Sead, Kadić Asmir, Hodžić
Hajro i Ramić Miralem.
3.LOVAČKO DRUŠTVO „JELEN“ predstavlja i zastupa:
Hanić Esad, novoizabrani predsjednik Predsjednika
umjesto Muftić Irfana dosadašnjeg predsjednika i
Ramić Miralem, novoizabrani dopredsjednik umjesto
Muratović Nurije dosadašnjeg dopredsjednika.
52
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-040948/11 od 23.12.
2011. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u
knjigu II, pod rednim brojem 437, dana 23.12.2011. godine
upisana je slijedeća promjena:
• Udruženje građana Planinarsko društvo “Borovnica”
Bašigovci mijenja sjedište Udruženja, tako što je
umjesto ranijeg sjedišta u Živinicama, Osnovna škola
Bašigovci, sada sjedište u Živinicama, Bašigovci 232.
Petak, 17. velja~e 2012. god.
godine upisana je slijedeća promjena:
1.KOŠARKAŠKI KLUB “BOSNA“ KALESIJA vrši promjenu predsjednika Kluba tako što se umjesto
dosadašnjeg predsjednika Smajić Zijada imenuje
novoizabrani predsjednik Aljić Ibrahim i promjenu
potpredsjednika tako što se umjesto dosadašnjeg
potpredsjednika Dropić Salkana imenuje novoizabrani
potpredsjednik Muhamedbegović Nihad.
2.Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora KOŠARKAŠKOG KLUBA „BOSNA” KALESIJA: Smajić
Zijad, Dropić Salkan, Huremović Salkan, Hasanović
Abdulah, Bukvarević Izet i Hukić Ismar. Umjesto njih
se imenuju novi članovi Upravnog odbora Musić
Halid, Karić Zuhdija, Kakeš Albin, Pezić Mirsad, Vildić
Fadil i Tupković Jasmin, a i dalje ostaje član Upravnog
odbora : Paloš Zlatan.
3.KOŠARKAŠKI KLUB “BOSNA“ KALESIJA predstavlja i
zastupa Aljić Ibrahim novoizabrani predsjednik Kluba
umjesto Smajić Zijada dosadašnjeg predsjednika i
Muhamedbegović Nihad novoizabrani potpredsjednik
Kluba umjesto Dropić Salkana dosadašnjeg potpredsjednika.
54
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona Broj: UP1-06/1-05-040028/11/11 od
12.12. 2011. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona
u knjigu II, pod rednim brojem 334, dana 12.12.2011. godine
upisana je slijedeća promjena:
• Udruženja građana “POZIV U RAJ” mijenja sjedište
Udruženja, tako što je umjesto ranijeg sjedišta u
Tuzli Ul. Borić broj 1, sada sjedište u Tuzli Ul. Ismeta
Mujezinovića broj 37.
55
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: 06/1-05-002022/10 od 6.7.2011.
godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona
u knjigu I, pod rednim brojem 345, dana 6.7.2011. godine
upisana je slijedeća promjena:
1.LOVAČKO DRUŠTVO “SPREČA” KALESIJA vrši
promjenu predsjednika Društva tako što se umjesto
dosadašnjeg predsjednika Bećirović Šemse, imenuje novoizabrani predsjednik Omerović Rasim i promjenu zamjenika predsjednika tako što se umjesto
dosadašnjeg zamjenika Delić Halida imenuje novoizabrani zamjenik: Imamović Rasim.
2.Razrješavaju se raniji članovi LOVAČKOG DRUŠTA
“SPREČA” KALESIJA i to: Bećirović Šemso, Hodžić
Meho, Delić Halid, Valjevac Ismet, Mujkanović Mehmed, Fazlić Nurija i Beširović Ahmet. Umjesto njih
se imenuju novi članovi Predsjedništva: Omerović
Rasim, Hodžić Selimir, Vildić Sead, Majdančić Nazif,
Selimović Mevludin, Mujkić Ćazim i Kurtić Enver, a i
dalje ostaju članovi Predsjedništva: Imamović Rasim i
Husić Ramo.
3.LOVAČKO DRUŠTVO “SPREČA” KALESIJA predstavlja i zastupa: Omerović Rasim, novoizabrani predsjednik Društva umjesto Bećirović Šemse, dosadašnjeg
predsjednika i Imamović Rasim novoizabrani zamjenik
predsjednika umjesto Delić Halida dosadašnjeg zamjenika.
56
53
Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-022303/11 od 21.12.
2011. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 117, dana 21.12.2011.
OGLAS O POSTAVLJENJU
PRIVREMENOG ZASTUPNIKA
Petak, 17. velja~e 2012. god
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINSKI SUD U ŽIVINICAMA
Broj: 33 0 P 039759 11 P
Živinice, 06.01.2012. godine
Broj 01 - Strana XV
Husina, zastupana po punomoćniku Mirsadi Dizdarević, protiv
tuženih 1. Pejić rođ. Marković Kata, nepoznatog boravka, 2.
Marković Ive Drago, nepoznatog boravka, 3. Marković rođ.
Tomić Manda, i 4. Marković Ive Marica, nepoznatog boravka,
radi utvrđenja prava svojine održajem i uknjižbe, VS. 1.000,00
KM, van ročišta dana 21.10.2011. god. donio je
OPĆINSKI SUD U ŽIVINICAMA, po sudiji Džihanović Huseinu, u pravnoj stvari tužitelja Hukić Nermina, sina Džemila, iz
Živinica, ul. Golubinjak A 7,općina Živinice i Huseinović Ibrahima, sina Muje, iz Živinica, ul. Magistralni put broj 157, protiv
tuženog Šahimpašić Ahmetbega, sina Sejfobega, nepoznatog
boravišta, radi utvrđivanja prava vlasništva, vs.p. 2.900,00 KM,
van rasprave 06.01.2012. godine donio je
R J E Š E NJ E
Tuženom Šahimpašić Ahmetbegu sin Sejfobega, nepoznatog boravišta, postavlja se privremeni zastupnik u osobi
Salkanović Zurijeti, advokatu iz Živinica, koji ima sva prava i
dužnosti zakonskog zastupnika.
Obrazloženje
Tužitelji su podnijeli tužbu ovom sudu dana 14.12.2011.
godine protiv tuženog radi utvrđivanja prava vlasništva.
Kako je boravište tuženog Šahimpašić Ahmetbega
nepoznato, a niti u ovoj pravnoj stvari ima punomoćnika,
to je sud istom postavio privremenog zastupnika u osobi
Salkanović Zurijeti, advokatu iz Živinica, koja će zastupati
tuženog u postupku sve dok se tuženi ili njegov punomoćnik
ne pojave pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne
obavijesti sud da je postavio staraoca.
S obzirom na naprijed izloženo valjalo je odlučiti kao u
izreci ovog rješenja, a na osnovu čl. 296. st. 2. tačka 4. te čl.
297. i 298. Zakona o parničnom postupku FBiH.
Sudija
Husein Džihanović
PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja nije dozvoljena žalba.
57
OPĆINSKI SUD U ŽIVINICAMA po sudiji Luciji Tadić u
pravnoj stvari tužitelja Katalinić Đure sin Mile i Katalinić Stojanke
iz Brčkog, ul. Sulejmana Hadžialijagića br. 23, zastupani po
punomoćniku Hodžić Akifu, adv. iz Živinica, protiv tuženih
Konjić Azema, iz Živinica, sada nepoznatog boravišta, Arifović
Bahrudina iz Živinica, ul. VI Istočno Bosanske brigade bb i
Hadžiavdić Memnuna iz Živinica, sada nepoznatog boravišta,
radi utvrđivanja ništavosti ugovora i predaje u posjed, van
ročišta dana 22.12.2011. godine donio je slijedeći
oglas
Rješenjem ovog suda broj: 33 0 P 021405 04 P od
22.12.2011. godine na osnovu člana 296., 297. i 298. Zakona
o parničnom postupku FBiH, postavljen je privremeni
zastupnik tuženim Konjić Azemu iz Živinica, sada nepoznate
adrese i Hadžiavdić Memnunu iz Živinica, sada nepoznate
adrese, u osobi Glavinić Mevludinu, advokatu iz Živinica, a u
predmetu spora koji se vodi kod ovog suda po tužbi tužitelja
Katalinić Đure sin Mile i Katalinić Stojanke iz Brčkog, radi
utvrđivanja ništavosti ugovora i predaje u posjed.
Istim rješenjem je određeno da će privremenim zastupnik
zastupati tužene u postupku sve dok se tuženi ili njihov
punomoćnik ne pojave pred sudom, odnosno dok organ
starateljstva ne obavijesti sud da je tuženim postavio staraoca.
58
Opštinski sud u Tuzli po sudiji Slavici Tadić, u pravnoj
stvari tužiteljice Schechner rođ. Pejić Draginja, kći Ive iz
oglas
Rješenjem Opštinskog suda u Tuzli broj 32 0 P 011952
10 P od 21. 10. 2011. godine na osnovu člana 296 stav 2
tačka 4 ZPP-a postavljen je ZLATA BEGIĆ, advokat iz Tuzle
za privremenog zastupnika tuženim Pejić rođ. Marković
Kata, nepoznatog boravka, Marković Ive Drago, nepoznatog
boravka, Marković rođ. Tomić Manda i Marković Ive Marici, a
u parnici koja se vodi po tužbi tužiteljice Schechner rođ. Pejić
Draginja, kći Ive iz Husina radi utvrđivanja prava vlasništva i
to na nekretninama koje po novom premeru nosi oznaku kao
kč. br. 2776/2 zv “Jeluša” u naravi njiva IV klase u površini
764 m2 upisana u PL broj 2115 strana 1. KO Husino što po
starom premjeru odgovara kč. br. 601/7 zv. “Bjeluša” u naravi
oranica u površini 764 m2, a koja je kao suvlasništvo upisana
na Pejić rođ. Marković Kati sa dijelom 1/8, na Marković Dragi
sa dijelom 1/8, na Marković rođ. Tomić Mandi sa dijelom 1/2,
na Marković Marici sa dijelom 2/8, dok navedene nekretnine
tužiteljica i njen prednik Ivo Pejić koriste nesmetano kao
zakonit i savjestan posjed duže od 20 godina.
Istim rješenjem određeno je da će privremeni zastupnik
zastupati tužene u postupku sve dok se tuženi ili njihovi
punomoćnici ne pojave pred sudom odnosno dok organ
starateljstva ne obavijesti sud da je tuženim postavio staraoca.
59
Općinski sud u Kalesiji, po sudiji Halilović Muneveri,
u pravnoj stvari tužitelja Fatić Ahmeta sin Mustafe iz
Babine Luke, zastupan po punomoćniku Mehanović Salihu
advokatu iz Kalesije, protiv tuženih Mujkanović (Bećir) Hanije
iz Seljublja, Mujkanović (Bećir) Alije iz Seljublja, Husić Zilke
iz Lipovica i Selimović (H.Ibrahim) Hatidže iz Kikača, sada
nepoznatog mjesta boravka, radi Utvrđivanja prava vlasništva
na nekretninama, dana 18.01.2012. godine, donosi sljedeći
oglas
o postavljenju privremenog zastupnika
Rješenjem ovog suda broj 29 0 P 013589 11 P od 18. 01.
2012. godine, a na osnovu čl. 296. st. 2. tačka 4. ZPP, tuženim
Mujkanović (Bećir) Haniji iz Seljublja, Mujkanović (Bećir) Aliji
iz Seljublja, Husić Zilki iz Lipovica i Selimović (H.Ibrahim)
Hatidži iz Kikača, sa nepoznatim mjestom boravišta, postavlja
se privremeni zastupnik Omerović Fatima advokat iz Kalesije.
Tim rješenjem je utvrđeno da će privremeni zastupnik
zastupati tužene sve dok se tuženi ili njegov punomoćnik
ne pojavi pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne
obavijesti sud da je tuženim postavio staratelja.
60
Općinski sud u Gradačcu, sudija Bilajac Fahira, u
pravnoj stvari tužitelja Jahić Adila, sina Muharema, iz Ježinca
zastupanog po punomoćniku adv. Murselović Nuragi iz
Srebrenika, protiv tuženih Jahić Mustafe, Abdulahović Mejre
kćeri Mete rođene Jahić, Jahić Sajde udate Ibrišimović,
Jahić Behare, iz Špionice D., Jahić Omera iz Ježinca, Jahić
Mustafe, sina Muharema, iz Ježinca, Jahić Osmana, sina
Muharema, Jahić Ibrahima, sina Muharema, Džafić Ajše
kćeri Muharema iz Gračenice, Jahić Šefike, kćeri Muharema,
iz Špionice i Džafić Fadila iz G. Orahovice, Mujić Hate iz G.
Orahovice oboje zastupani po punomoćniku adv. Sinanović
Faruku iz Srebrenika, radi utvrđenja, gore označenog dana
donio je slijedeći;
Broj 01 - Strana XVI
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA oglas
Rješenjem ovog suda broj 28 0 P 003282 08 P od
19.01.2012. godine na temelju člana 296. stav 2. tačka 4.
ZPP-a postavljen je advokat Sinanović Faruk za privremenog
zastupnika tuženima Jahić Mustafi, sinu Omera, i Abdulahović
Mejri, rođene Jahić kćeri Mete, koji nema punomoćnika, a
nepoznatog su boravišta, radi utvrđenja prava vlasništva.
Istim rješenjem određeno je da će privremeni zastupnik
zastupati tužene u postupku sve dok se tuženi, ili njihov
punomoćnik ne pojave pred sudom, odnosno dok organ
starateljstva ne obavijesti sud da je tuženima postavio staratelja.
61
Općiinski sud u Tuzli, sudija Zinaida Šišić, u pravnoj stvari
tužitelja Janković Franje Breze - Ljubače, protiv tuženih 1. Janković
Joze, sina Mate, Breze 75211 Kiseljak, i 2. Iličić rođene Janković
Mare, kćeri Mate, Breze 75211 Kiseljak, kao i nasljednika iza
umrlog Janković Mate, 3. Žepić rođene Pejić Finke, Lug Živinice,
tuženi 1-3 zastupani po punomoćniku Emilu Galušiću, advokatu
iz Tuzle, 4. Janković Mije, Breze 75214 Ljubače, kao nasljednika
iza umrlog Janković Bone, 5. Pavljašević rođene Janković Ljube,
Husino 75216 Husino, 6. Pavlović rođene Janković Ane, Husino,
75216 Husino, 7. Janković Kate kćeri Bože, Breze 75211 Kiseljak,
8. Janković Ive, Breze 75211 Kiseljak, kao nasljednika iza umrlog
Janković Bože, svi tuženi 5-8 zastupani po punomoćniku Emilu
Galušiću, advokatu iz Tuzle 9. Janković Paje, Breze 75214
LJubače, 10. Janković Stjepana, Breze 75214 LJubače, 11.
Demirović Mevlije, 12. Demirović Rukije. 13. Demirović Hasibe,
14. Demirović Šahze, 15. Demirović Mehmeda, radi utvrđivanja
prava vlasništva (vps 6.000,00 KM), donio je dana 12.01.2012.
godine slijedeći
oglas
o postavljanju privremenog zastupnika
Rješenjem Općinskog suda u Tuzli broj 32 0 P 036990
00 P od 12.01.2012. godine tuženima Demirović Mevliji,
Demirović Rukiji, Demirović Hasibi, Demirović Šahzi i
Demirović Mehmedu, nepoznatog boravišta postavlja se
privremeni zastupnik u osobi Galušić Emila, advokata iz Tuzle.
Privremeni zastupnik u ovom postupku ima sva prava
i dužnosti zakonskog zastupnika koja će vršiti sve dok se
tuženi Demirović Mevlija, Demirović Rukija, Demirović Hasiba,
Demirović Šahza i Demirović Mehmed ili njihovi punomoćnici
ne pojave pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne
obavijesti sud da je postavio staraoca.
62
Općinski sud u Gradačcu, sudija Gradaščević Emina
u pravnoj stvari tužitelja Babić Jove sina Ignjata iz Gornje
Zelinje, koga zastupa punomoćnik Skenderović Midhat,
advokat iz Gradačca, protiv tuženih Babić Vida, sina Ignjata iz
Gornje Zelinje i dr. radi utvrđenja, postavio je tuženima Babić
Stefanu, sinu Ignjata, Bagić Luki, sin Ignjata i Babić Đorđu
sin Ignjata svi iz Zelinje Gornje, koji su sada nepoznatog
boravišta privremenog zastupnika u osobi advokata Begović
Kemala iz Gradačca na temelju člana 296. stav 1. i 2. tačka
4. Zakona o parničnom postupku, jer je boravište tih tuženih
nepoznato, a oni nemaju punomoćnika i zato što bi redovan
postupak oko postavljanja zakonskih zastupnika dugo
trajao, pa bi za stranke mogle nastati štetne posljedice.
Postavljeni privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva
prava i obaveze zakonskog zastupnika. Ta prava i dužnosti
privremeni zastupnik će obavljati sve dok se tuženi ili njihov
punomoćnik ne pojavi pred sudom, odnosno sve dok organ
starateljstva ne obavijesti sud da je postavio staratelja.
63
Općinski sud u Gradačcu, sudija Bilajac Fahira, u
pravnoj stvari tužitelja Sinanović Ferida iz Mionice zastupanog
po punomoćniku adv. Begović Kemalu iz Gradačca, protiv
Petak, 17. velja~e 2012. god.
tuženih Halilbašić Ahmeta i Halilbašić Nevzete, oboje iz Tuzle,
i oboje zastupani po punomoćniku adv. Morankić Amiru iz
Tuzle, Halilbašić Emini iz Tuzle, Halilbašić Emiru iz Tuzle i
Ibrahimagić Suada iz Šamca, radi utvrđenja, gore označenog
dana donio je slijedeći;
oglas
Rješenjem ovog suda broj 28 0 P 001484 07 P od
19.01.2012. godine na temelju člana 296. stav 2. tačka 4.
ZPP-a postavljen je advokat Faruk Abdulahović iz Gradačca
za privremenog zastupnika tuženom Ibrahimagić Suadu iz
Šamca, koji nema punomoćnika, a nepoznatog je boravišta,
radi utvrđenja prava vlasništva.
Istim rješenjem određeno je da će privremeni zastupnik
zastupati tuženog u postupku sve dok se tuženi, ili njegov
punomoćnik ne pojave pred sudom, odnosno dok organ
starateljstva ne obavijesti sud da je tuženom postavio staratelja.
64
Općinski sud u Kalesiji, sudija Dražena Pejanović u
pravnoj stvari tužitelja Selimović Emina sina Mehe iz Vitinice,
općina Sapna, zastupana po punomoćniku Jasminki
Mehinagić adv. iz Kalesije, protiv tuženih Džinić (Muharema)
Time iz Đulića, općina Zvornik, lično i kao pravni sljednik
Grahić (Muharema) Ajke iz Đulica, općina Zvornik, Smajlović
Zejne kćeri Muharema iz Sapne, Čajlaković Fate kćeri
Muharema - Jasikovica bb Zvornik, Muratović Mejre kćeri
Ibrahima iz Goduša, općina Sapna, Muratović (Ibrahima) Alije
ul. Svetog Save br. 129 Zemun Srbija, sada na nepoznatoj
adresi, zastupan po privremenom zastupniku advokatu
Paščanović Enveru iz Kalesije, Muratović (Ibrahima) Paše iz
Goduša, općina Sapna, Muratović (Ibrahima) Raše iz Goduša,
općina Sapna, Husejnović (Ibrahima) Nijaz iz Vitinice, općina
Sapna, i Husejnović (Ibrahima) Muharema iz Vitinice, općina
Sapna, radi utvrđivanja prava vlasništva, VSP 4.500 KM, dana
31.01.2012. godine objavljuje slijedeći
OGLAS
o postavljanju privremenog zastupnika
Rješenjem ovog Suda br. 29 0 P 004401 09 P od 31. 01.
2012. godine na osnovu čl. 296. st. 2 tačka 4 ZPP-a, tuženom
Muratović (Ibrahima) Aliji ul. Svetog Save br. 129 Zemun
Srbija, sada na nepoznatoj adresi, postavlja se privremeni
zastupnik Paščanović Enver advokat iz Kalesije.
Rješenjem je utvrđeno da će privremeni zastupnik
zastupati tuženog sve dok se tuženi ili njihov punomoćnik
ne pojave pred sudom, odnosno dok Organ starateljstva ne
obavijesti Sud da je tuženom postavio staraoca.
65
OGLAŠAVANJE DOKUMENATA
NEVAŽE]IM
Oglašava se nevažećim indeks na ime Nikešić Danira iz
Tuzle, izdat od strane Medicinskog fakulteta Tuzla -VZŠ - Sanitarno
zdravstvo, broj: I-19/09-V-SZ, izdat 2009. godine u Tuzli.
66
Oglašava se nevažećim indeks na ime Peštalić Selma iz
Tuzle, Postdiplomski studij na ekonomskom fakultetu - odsjek
menadžment, broj: PS - I - 53/09, izdat 2009. godine u Tuzli.
67
Oglašava se nevažećim indeks na ime Jahić Adnan iz
Kalesije, Univerzitet za poslovne i finansijske studije Banja
Luka - odjeljenje Bijeljina, broj: II-1068/09, izdat 2009. godine
u Banja Luci.
68
Petak, 17. velja~e 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 1 - Strana 37
PRILOG
POPIS POTREBNE DOKUMENTACIJE UZ ZAHTJEV ZA DODJELU STIPENDIJA
BRANITELJIMA I ^LANU NJIHOVIH OBITELJI
Redni
broj:
Naziv dokumenta
Organ koji izdaje dokument
1.
kućna lista kandidata u kojoj su navedeni svi članovi obiteljskog domaćinstva,
(original ili ovjerena fotokopija),
Nadležna općinska služba
2.
a) za članove PŠ-PB i RVI kopija prvostupanjskog ili revizionog rješenja (posljednje
rješenje na snazi)
b) za dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja i dijete dobitnika najvišeg ratnog
priznanja i odlikovanja, ukoliko nema status člana obitelji šehida, poginulog, umrlog
i nestalog branitelja ili RVI ovjerena fotokopija rješenja o ostvarivanju prava na
mjesečni novčani dodatak
c) za DB i dijete DB dokaz o pripadnosti boračkoj populaciji – uvjerenje o plaćama
pripadnika u OS ili drugo uvjerenje koje izdaje nadležni organ obrane,
dokumenti pod a), b) ili c) moraju biti dostavljeni kao original ili ovjerena fotokopija
Općinska služba za boračkoinvalidsku zaštitu
3.
uvjerenje o redovnom školovanju sa utvrđenim prosjekom ocjena u svim prethodno
završenim školskim godinama, a u slučaju upisa prve godine fakulteta odnosno
srednje škole prosjek ocjena iz prethodne četiri godine redovnog školovanja (original
ili ovjerena fotokopija)
Javne ustanove srednje naobrazbe
4.
uvjerenje o redovnom studiju sa utvrđenim prosjekom ocjena u svim prethodno
završenim godinama studiranja (original ili ovjerena fotokopija)
Ustanove visoke naobrazbe
5.
dokaz o zaposlenju svih punoljetnih članova domaćinstva i visini stalnih izvora
prihoda (ftc. tri poslednje platne liste ili ček od mirovine)
Organ /ustanova/poduzeće gdje je
kandidat zaposlen ili Poslovnica PIO
/MIO
6.
uvjerenje iz porezne uprave da kandidat ili punoljetni članovi domaćinstva ne
ostvaruje dodatne prihode, (original ili ovjerena fotokopija),
Porezna uprava FBiH
Ispostave porezne uprave
7.
uvjerenje sa biroa za zapošljavanje za sve nezaposlene članove domaćinstva, a ukoliko JU Služba za zapošljavanje,
se ne vodi na birou za zapošljavanje uvjerenje iz ispostave porezne uprave (original ili Općinski biro za zapošljavanje,
ovjerena fotokopija),
Porezna uprava FBiH
Ispostave porezne uprave
8.
izjava da kandidat ne prima stipendiju ili kredit iz drugog izvora ovjerenu od strane
nadležnog općinskog organa uprave (original ili ovjerena fotokopija),
Nadležna općinska služba
9.
ovjeren dokaz o nekorištenju prava na subvencioniranje troškova smještaja i ishrane
u studentskom domu (original ili ovjerena fotokopija), za studente koji studiraju na
području drugih kantona, a za studente koji studiraju na području TK, navedeni dokaz
će se pribaviti službenim putem.
Ustanove za smještaj učenika i đaka
(domovi)
13
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona
(„Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11),
a u svezi sa člankom 25. Zakona o izvršenju Proračuna Tuzlanskog
kantona za 2011. godine („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br.
4/11 i 11/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana
20.12.2011. godine, d o n o s i
ODLUKU
o odobravanju sredstava sa proračunske pozicije
“Tekuća rezerva“ - 11050001
I.
Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 16.000,00 KM
(slovima: šesnaest tisuća konvertibilnih maraka) Općinskom sudu
u Gračanici, na ime zamjene prozora u podrumskim prostorijama i
ugradnju mehaničke zaštite na prozorima (rešetki).
II.
Odobrena financijska sredstva iz točke I. ove odluke
realizovat će se sa proračunske pozicije 11050001 - Tekuća rezerva,
preko organizacione jedinice 15030004 - Općinski sud u Gračanici,
Odjeljenje obrane
ekonomski kod 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje,
funkcionalni kod 0320.
III.
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo financija i
Ministarstvo pravosuđa i uprave.
IV.
Zadužuje se Općinski sud u Gračanici da Ministarstvu
pravosuđa i uprave dostavi izvješće sa dokumentacijom o utrošku
sredstava iz točke I. ove odluke.
V.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead Čaušević, v.r.
V LADA
Broj: 02/1-14-023043-1/11
Tuzla, 20.12.2011. godine
Broj 1 - Strana 38
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA 14
Petak, 17. velja~e 2012.god.
ODLUKU
o prenosu upravljačkih prava u „Institutu za zavarivanje“
d.o.o. Tuzla
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05,
11/06 i 13/11), članka 26. Zakona o koncesijama („Službene novine
Tuzlanskog kantona“, br. 5/04, 7/05 i 6/11), a u svezi sa glavom
II. točka 3. Dokumenta o politici dodjele koncesija na području
Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“,
broj: 7/06) Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana
20.12.2011. godine, donosi
Ovom Odlukom Vlada Tuzlanskog kantona prenosi upravljačka
prava, kao dio svojih vlasničkih prava u „Institutu za zavarivanje“
d.o.o. Tuzla, na Regionalnu razvojnu agenciju „NERDA“.
ODLUKU
II.
o dodjeli koncesije za korištenje prirodne izvorske vode
“Muška voda“
I.
Privrednom društvu „Muška voda“ d.o.o. Kladanj, dodjeljuje
se koncesija za korištenje prirodne izvorske vode „Muška voda“ kod
Kladnja.
II.
Jednokratna koncesiona naknada za koncesioni period od
30 (trideset) godina, iznosi 302.000,00 KM, a tekuća koncesiona
naknada iznosi 0,0065 KM/l flaširane vode.
III.
Godišnji iznos tekuće koncesione naknade ne može biti manji
od iznosa kako slijedi:
1. godina 11.050,00 KM
2. godina 37.050,00 KM
3. godina 56.940,00 KM
4. godina 65.000,00 KM
5. godina 81.250,00 KM
Od 6. do 30. godina 110.500,00 KM.
IV.
Kao koncesor određuje se Ministarstvo poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede koje će zaključiti ugovor sa koncesionarom
po prethodno pribavljenoj saglasnosti Vlade Tuzlanskog kantona.
Ugovor iz prethodnog stavka ove točke zaključit će se u roku
od 15 dana od dana dobijanja suglasnosti na ugovor.
V.
Ugovor iz točke IV. ove odluke, bliže će regulirati međusobna
prava i obveze ugovornih strana.
VI.
Nadzor i provjeru rada koncesionara u smislu izvršavanja
obveza iz ugovora vršit će Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i
vodoprivrede i Ministarstvo financija.
Nadzor nad obvezom plaćanja, vršit će se shodno Uputstvu o
vršenju nadzora nad obvezom plaćanja koncesionih naknada, broj:
07/1-14-1679/05 od 22.06.2005. godine.
VII.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u
„Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead Čaušević, v.r.
V LADA
Broj: 02/1-14-28448/11
Tuzla, 20.12.2011. godine
15
Na temelju članka 5. stavak 1. točka l) Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br.
17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 20.12.2011. godine, donosi
I.
Vlada Tuzlanskog kantona ovlašćuje Dijanu Bilanović, ministricu
razvoja i poduzetništva, da potpiše notarske isprave za upis upravljačkih
prava. Istovremeno ovom odlukom ovlašćuje se imenovana da učestvuje
u radu Skupštine „Instituta za zavarivanje“ d.o.o. Tuzla.
III.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena
u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead Čaušević, v.r.
V LADA
Broj: 02/1-05-29487/11
Tuzla, 20.12.2011. godine
16
Na temelju članka 5. stavak 1. točka l) Zakona o Vladi
Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br.
17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 20.12.2011. godine, donosi
ODLUKU
o gašenju „Društva za razvoj Tuzla“ d.o.o.
I.
Ovom odlukom Vlada Tuzlanskog kantona preuzima
prava i obveze osnivača i vlasnika kapitala u „Društvu za razvoj
Tuzla“ d.o.o.. Istovremeno, ovom Odlukom „Društvo za razvoj
Tuzla“ d.o.o. se gasi i nakon njene pravosnažnosti pokrenut će se
odgovarajući postupak likvidacije „Društva za razvoj Tuzla“ d.o.o.
II.
Vlada Tuzlanskog kantona ovlašćuje Dijanu Bilanović,
ministricu razvoja i poduzetništva, da potpiše notarske isprave za
promjenu vlasničih prava u Institutu za zavarivanje koje preuzima
ovom odlukom.
III.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena
u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead Čaušević, v.r.
V LADA
Broj: 02/1-05-29487-1/11
Tuzla, 20.12.2011. godine
17
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (‘’Službene novine Tuzlanskog kantona’’, br.17/00,
1/05, 11/06 i 13/11)), a u svezi sa člankom 6. Uredbe o uspostavi
Petak, 17. velja~e 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 1 - Strana 39
koordinacionog mehanizma za upravljanje i koordinaciju sredstava
za razvoj u Federaciji Bosne i Hercegovine (‘’Službene novine
Federacije BiH’’, br. 48/03 i 68/05), Vlada Tuzlanskog kantona, na
sjednici održanoj dana 20.12.2011. godine, d o n o s i
državljanstvo Bosne i Hercegovine („Službene novine Tuzlanskog
kantona“, br. 13/01 i 15/03) u tabelarnom dijelu „GRUPACIJA
NAUKE“ u točki 2. riječ: „BIROTEHNIČKA“ zamjenjuje se
riječju: „BIOTEHNIČKA“.
O D L U K U
U točki II. Odluke u tabelarnom dijelu, poslije točke 6. dodaje
se nova točka 7., koja glasi: „
o određivanju Ministarstva razvoja i poduzetništva kao
nadležnog za organizaciju i implementaciju projekata od
značaja za Tuzlanski kanton
I.
Određuje se Ministarstvo razvoja i poduzetništva da u
suradnji sa resornim ministarstvom vrši implementaciju projekata
od značaja za Tuzlanski kanton koje odobri Vlada Tuzlanskog
kantona, da upravlja domaćim i stranim sredstvima namijenjenim
za realizaciju tih projekata.
II.
Općinske službe za upravu nadležne za razvoj i poduzetništvo
određuju se za implementaciju projekata od značaja za općinu koje
odobri općinsko vijeće, da upravljaju domaćim i stranim sredstvima
namijenjenim za realizaciju tih projekata.
Općinska služba iz stavka 1. ove točke je obvezna da sve
podatke vezane za implementaciju projekata dostavlja Ministarstvu
razvoja i poduzetništva.
III.
Ministarstvo razvoja i poduzetništva objedinjava programe
i projekte koje dostave ministarstva i općine, utvrđuje prioritetne
programe razvoja i prijedlog Programa javnih investicija Tuzlanskog
kantona.
IV.
Za izvršenje ove odluke zadužuje se Ministarstvo razvoja i
poduzetništva.
V.
Stupanjem na snagu ove odluke stavlja se van snage Odluka
o određivanju Ministarstva za obnovu, razvoj i povratak kao
nadležnog za organizaciju i implementaciju projekata od značaja
za Tuzlanski kanton („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj:
14/03).
VI.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će
objavljena u ‘’Službenim novinama Tuzlanskog kantona’’.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead Čaušević, v.r.
V LADA
Broj: 02/1-28-28829/11
Tuzla, 20.12.2011. godine
18
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05,
11/06 i 13/11), na prijedlog Ministarstva naobrazbe, znanosti,
kulture i športa, Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj
dana 20.12.2011. godine, donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o participaciji troškova
studija na fakultetima JU Univerzitet u Tuzli za studente koji
ne posjeduju državljanstvo Bosne i Hercegovine
I.
U točki II. odluke o participaciji troškova studija na
fakultetima JU Univerzitet u Tuzli za studente koji ne posjeduju
PRIRODNA
7.
1500
2000
2500
3000
3000
„
II.
U točki III. stavak 1. Odluke, tekst koji glasi: „20%“ zamjenjuje
se tekstom koji glasi: „30%“.
III.
Iza točke III. Odluke dodaje se nova točka IV., koja glasi:
„Strani državljani i osobe bez državljanstva a koje imaju
status studenta na drugom ili trećem ciklusu studija participiraju
u troškovima školarine 50% više od visine školarine koju utvrdi
Senat Univerziteta za pojedinu grupaciju znanosti, a na koju daje
suglasnost Vlada Tuzlanskog kantona“.
Točke IV. do IX. postaju točkama V. do X.
IV.
U točki V. Odluke riječi: „SR Jugoslavije“ zamjenjuju se
riječima: „R Srbije, R Crne Gore“.
V.
Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenim
novinama Tuzlanskog kantona“.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead Čaušević, v.r.
V LADA
Broj: 02/1-14-027652-1/11
Tuzla, 20.12.2011. godine
19
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05,
11/06 i 13/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj
dana 20.12.2011. godine, donosi
O D L U K U
o izmjeni Odluke o visini dnevnica za službena putovanja
za proračunske korisnike Tuzlanskog kantona
I.
U točki I. Odluke o visini dnevnica za službena putovanja
za proračunske korisnike Tuzlanskog kantona („Službene novine
Tuzlanskog kantona“, br. 9/07, 2/08 i 2/09), iznos: „48 KM“ mijenja
se i glasi: „25 KM“.
II.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a primjenjuje
se od 01.01.2012. godine i objavit će se u „Službenim novinama
Tuzlanskog kantona.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead Čaušević, v.r.
V LADA
Broj: 02/1-14-28660/11
Tuzla, 20.12.2011. godine
Broj 1 - Strana 40
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Članak 2.
20
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona
(“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05 i 11/06 i
13/11 ), a u svezi sa člankom 7. Zakona o javnim nabavkama Bosne i
Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, br. 49/04, 19/05, 52/05, 92/05,
94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10) i člankom 7. Uputstva
o primjeni Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine
(“Službeni glasnik BiH“, br. 3/05 i 24/09), Vlada Tuzlanskog kantona,
na sjednici održanoj dana 20.12.2011. godine, d o n o s i
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE
O PROVOĐENJU POSTUPKA ZAJEDNIČKIH JAVNIH
NABAVKI ZA 2011. i 2012. GODINU
I.
U Odluci o provođenju postupka zajedničkih javnih nabavki
za 2011. i 2012. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona“,
broj: 6/11 i broj: 02/1-05-021428/11 od 21.10.2011. godine) u
članku 1. iza teksta koji glasi: „Komisije za koncesije“ briše se „i“
i dodaje zarez, a iza teksta koji glasi: „Vladi Tuzlanskog kantona“
dodaje se zarez i tekst koji glasi: „sudova sa područja Tuzlanskog
kantona i Kantonalnog tužiteljstvo Tuzlanskog kantona“.
II.
U članku 2. stavak 1. Odluke iza alineje 18. umjesto točke
stavlja se zarez i dodaju nove alineje 19., 20., 21. i 22. koje glase:
- usluge održavanja računarske opreme,
- kolektivno osiguranje zaposlenika,
- isporuka dnevne i sedmične štampe,
- nabavka opreme.
III.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena
u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.
Petak, 17. velja~e 2012.god.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead Čaušević, v.r.
V LADA
Broj: 02/1-14-29103/11
Tuzla, 20.12.2011. godine
21
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona” br. 17/00, 1/05,
11/06 i 13/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj
dana 29.12.2011. godine, donosi
ODLUKU
o izmjeni Odluke o privremenom reguliranju ovjere
zdravstvenih legitimacija i uplati premije za ratne
vojne invalide i članove njihovih obitelji
Članak 1.
U Odluci o privremenom regulisanju ovjere zdravstvenih
legitimacija i uplati premije za ratne vojne invalide i članove
njihovih obitelji („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 5/03,
2/04, 14a/04, 2/06, 1/07, 1/08, 1/09, 1/10 i 2/11 ), članak 2. mijenja
se i glasi:
«Obvezuje se Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog
kantona da osobama iz članka 1. ove odluke, ovjerava zdravstvenu
legitimaciju, dok se ne steknu uvjeti da poslodavac izmiri obveze po
temelju doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje, a najduže do
31.12.2012. godine».
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat
će se od 01.01.2012. godine.
Članak 3.
Ova odluka bit će objavljena u « Službenim novinama
Tuzlanskog kantona».
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead Čaušević, v.r.
V LADA
Broj: 02/1-37-29336/11
Tuzla, 29.12.2011. godine
22
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona” br. 17/00, 1/05,
11/06 i 13/11), a u svezi sa člancima 29. i 31. Zakona o izvršenju
Proračuna Tuzlanskog kantona za 2011. godinu („Službene novine
Tuzlanskog kantona“, br. 4/11 i 11/11), Vlada Tuzlanskog kantona,
na sjednici održanoj dana 29.12.2011. godine, d o n o s i
ODLUKU
o izmjenama Odluke o utvrđivanju kriterija, uvjeta i postupka
za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 11010024 –
subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih
I.
U Odluci o utvrđivanju kriterija, uvjeta i postupka za raspodjelu
sredstava sa potrošačke jedinice 11010024 – subvencioniranje
kamata za stambeno zbrinjavanje mladih („Službene novine
Tuzlanskog kantona“, broj: 15/11), članak 12. mijenja se i glasi:
II.
„Korisnik sredstava iz Programa raspodjele sredstava će
Uredu Vlade dostavljati dokaz o uplati rate (glavnice i kamate) za
svaka tri mjeseca, nakon čega će Vlada dati nalog za uplatu novčanih
sredstava na transakcijski račun banke sa kojom fizička osoba
ima ugovor za rješavanje stambenih potreba, u visini tromjesečne
kamate iz otplatnog plana“.
III.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u
„Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead Čaušević, v.r.
V LADA
Broj: 02/1-05-21102-4/11
Tuzla, 29.12.2011. godine
23
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona
(„Službene novine Tuzlanskog kantona, br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11),
a u svezi sa člankom 7. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 12/03 i 34/03), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 29.12. 2011. godine, d o n o s i
Petak, 17. velja~e 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
ODLUKU
o dopunama Odluke o utvrđivanju uvjeta i kriterija
za imenovanja u regulirane organe
Članak 1.
U Odluci o utvrđivanju uvjeta i kriterija za imenovanja u
regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 9/03,
12/03, 7/09, 4/10, 10/10 i 14/10) u točki VI. stavak 1. u alineji 2.,
iza zareza dodaje se tekst koji glasi: „odnosno tri (3) godine za
kandidate za školske odbore ustanova osnovne i srednje naobrazbe“.
U alineji 5. iza zareza dodaje se tekst koji glasi: „s tim da
se ovaj uvjet ne odnosi na kandidate za školske odbore ustanova
osnovne i srednje naobrazbe“.
Članak 2.
Zadužuje se Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona da sačini
prečišćeni tekst odluke.
Članak 3.
Broj 1 - Strana 41
25
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona” br. 17/00, 1/05,
11/06 i 13/11), a u svezi sa člancima 29. i 37. Zakona o izvršenju
Proračuna Tuzlanskog kantona za 2011. godinu («Službene novine
Tuzlanskog kantona» br. 4/11 i 11/11), Vlada Tuzlanskog kantona,
na sjednici održanoj dana 29.12.2011. godine, donosi
ODLUKU
o izmjenana Odluke o utvrđivanju programa, uvjeta, kriterija i
postupaka za raspodjelu sredstava Proračuna Tuzlanskog kantona
za 2011. godinu sa pozicije 21010006 – «Podrška razvoju kantona»
I.
U točki II. alineja 1. Odluke o utvrđivanju programa, uvjeta,
kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Proračuna Tuzlanskog
kantona za 2011. godinu sa pozicije 21010006 – «Podrška razvoju
kantona» („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj: 8/11 i
br: 02/1-14-28158/11 od 08.12.2011. godine), broj „100.000,00“
zamjenjuje se brojem „55.000,00“.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će se
objaviti u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.
II.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena
u «Službenim novinama» Tuzlanskog kantona.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead Čaušević, v.r.
V LADA
Broj: 02/1-38-30896/11
Tuzla, 29.12.2011. godine
26
24
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona
(„Službene novine Tuzlanskog kantona“ br. 17/00, 1/05, 11/06 i
13/11) i članka 33. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene
novine Federacije BiH“ br. 30/97, 7/02 i 70/08), na prijedlog
Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 29.12.2011. godine, donosi
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 17/00, 1/05,
11/06 i 13/11), a u svezi sa člancima 29. i 31. Zakona o izvršenju
Proračuna Tuzlanskog kantona za 2011. godinu (“Službene novine
Tuzlanskog kantona”, br. 4/11 i 11/11), Vlada Tuzlanskog kantona,
na sjednici održanoj dana 29.12.2011. godine, d o n o s i
ODLUKU
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju cijena lijekova sa
Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava
Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona
o izmjenama Programa rasporeda sredstava sa potrošačke
jedinice 11010002 - Kapitalni izdaci za korisnike
proračunskih sredstava
Članak 1.
I.
U točki I. Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice
11010002 - Kapitalni izdaci za korisnike proračunskih sredstava
(„Službene novine Tuzlanskog kantona“ br. 10/11, 13/11, 14/11, broj:
02/1-14-22841/11 od 21.10.2011. godine, broj: 02/1-14-25044/11 od
04.11.2011. godine i broj: 02/1-14-28006/11 od 08.12.2011. godine
), u tabelarnom dijelu pod rednim brojem 27. iznos od „354.683,00“
zamjenjuje se iznosom od „1.242.381,50“; pod rednim brojem 28.
iznos od „214.235,00“ zamjenjuje se iznosom od „24.400,00“; pod
rednim brojem 29. iznos od „13.000,00“ zamjenjuje se brojem
„0,00“, pod rednim brojem 30. iznos od „55.739,00“ zamjenjuje se
brojem „ 0,00“; te se pod rednim brojem 31. u koloni UKUPNO iznos
od „1.240.000,00“ zamjenjuje brojem „1.869.124,50“.
U Odluci o utvrđivanju cijena lijekova sa Liste lijekova koji se
propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja
Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, br.
1/11, 2/11, 3/11 i 10/11), u članku 7. iza riječi “postupka” tekst
”javne nabavke lijekova, a najduže do 31.12.2011. godine” briše se,
a dodaje se tekst koji glasi “usuglašavanja pozitivne liste lijekova
kantona sa Odlukom o listi esencijalnih lijekova neophodnih
za osiguranje zdravstvene zaštite u okviru standarda obveznog
zdravstvenog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine
(“Službene novine Federacije BiH”, broj: 75/11)”.
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
„Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead Čaušević, v.r.
V LADA
Broj: 02/1-14-30025/11
Tuzla, 29.12.2011. godine
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead Čaušević, v.r.
V LADA
Broj: 02/1-14-30122/2011
Tuzla, 29.12.2011. godine
II.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead Čaušević, v.r.
V LADA
Broj: 02/1-14-30803/2011
Tuzla, 29.12.2011. godine
Broj 1 - Strana 42
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA 27
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 17/00, 1/05,
11/06 i 13/11), a u svezi sa člancima 29. i 36. Zakona o izvršenju
Proračuna Tuzlanskog kantona za 2011. godinu (“Službene novine
Tuzlanskog kantona”, br. 4/11 i 11/11), Vlada Tuzlanskog kantona,
na sjednici održanoj dana, 29.12.2011. godine, d o n o s i
ODLUKU
o izmjenama Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu
korisnicima boračko - invalidske zaštite u 2011. godini
Petak, 17. velja~e 2012.god.
3) U podtočki b) broj „2.400.000,00“ zamjenjuje se brojem
«2.000.000,00».
4) U podtočki c) broj „264.500,00“ zamjenjuje se brojem
«188.000,00».
IX.
1) U točki XI. stavak (2) broj «210.000,00» zamjenjuje se
brojem «103.000,00».
2) U podtočki a) broj „200.000,00“ zamjenjuje se brojem
«100.000,00».
3) U podtočki b) broj „10.000,00“ zamjenjuje se brojem
«3.000,00».
I.
U Programu korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava
i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko
- invalidske zaštite u 2011. godini (“Službene novine Tuzlanskog
kantona”, broj: 6/11 i broj: 02/1-14-23001/11 od 04.11.2011. godine),
u točki II. stavak (2) broj “850.000,00” zamjenjuje se brojem
“800.000,00”.
X.
U točki XIII. stavak (2) broj «200.000,00» zamjenjuje se
brojem «183.000,00».
II.
U točki III. stavak (2) broj «1.100.000,00» zamjenjuje se
brojem «1.025.000,00».
XII.
1) U točki XIX. stavak (2) broj «252.000,00» zamjenjuje se
brojem «222.000,00».
2) U podtočki a) broj „60.000,00“ zamjenjuje se brojem
«40.000,00».
3) U podtočki b) broj „57.000,00“ zamjenjuje se brojem
«42.000,00» i
4) U podtočki c) broj „135.000,00“ zamjenjuje se brojem
«140.000,00».
III.
U točki IV. stavak (2) broj «100.000,00» zamjenjuje se brojem
«88.000,00».
IV.
1) U točki VI. stavak (2) broj «751.000,00» zamjenjuje se
brojem «608.000,00».
2) U stavku (2) Tabela 1 mijenja se i glasi:
„
- ortopedska pomagala za gornje i donje ekstremitete
- ortopedska obuća za RVI
- invalidska kolica (za osobe sa paraplegijom)
- očna protetika
245.000,00
65.000,00
0,00
2.500,00
- slušna pomagala
500,00
- aparati za omogućavanje glasnog govora
500,00
- endoproteze
500,00
- sanitetsko higijenski materijal
- ostala pomagala (aparati i trakice za mjerenje šećera)
XI.
U točki XV. stavak (6) broj «315.000,00» zamjenjuje se
brojem «177.500,00».
XIII.
U točki XX. stavak (2) broj «80.000,00»
brojem «62.000,00».
zamjenjuje se
XIV.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će biti
objavljena u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead Čaušević, v.r.
V LADA
Broj: 02/1-14-29975/11
Tuzla, 29.12.2011. godine
290.000,00
3.000,00
28
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00,1/05,
- stomatološko protetska pomagala
500,00
11/06 i 13/11), a u svezi sa člankom 27. Zakona o koncesijama
(„Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 5/04 , 7/05 i 6/11) i
UKUPNO :
608.000,00“
točkom IV. Odluke o dodjeli koncesije za korištenje prirodne
izvorske vode „Muška voda“ kod Kladnja broj: 02/1-14-28448/11
V.
od 20.12.2011.godine, Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici
1) U točki VII. stavak (2) broj «150.000,00» zamjenjuje se održanoj dana 29.12.2011. godine, donosi
brojem «140.000,00».
- pomagala za slijepe osobe
500,00
VI.
1) U točki VIII. stavak (2) broj «45.000,00» zamjenjuje se
brojem «40.000,00»,
2) U podtočki a) broj „5.000,00“ zamjenjuje se brojem „0,00“.
VII.
U točki IX. stavak (2) broj „750.000,00“ zamjenjuje se brojem
„734.000,00“.
VIII.
1) U točki X. stavak (2) broj «6.764.000,00» zamjenjuje se
brojem «6.184.500,00»,
2) U podtočki a) broj „4.100.000,00“ zamjenjuje se brojem
«3.997.000,00».
ODLUKU
o davanju suglasnosti za zaključenje ugovora o koncesiji
I.
Daje se suglasnost Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i
vodoprivrede Tuzlanskog kantona za zaključenje ugovora o koncesiji
sa privrednim društvom „Muška voda“ d.o.o. Kladanj, za korištenje
prirodne izvorske vode „Muška voda“ na području općine Kladanj.
II.
Ugovor iz točke I. ove odluke zaključit će se u roku od 15
dana od dana donošenja ove odluke.
Petak, 17. velja~e 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 1 - Strana 43
III.
II.
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u
„Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.
Odobrena sredstva iz točke I. ove odluke realizovat će se
preko potrošačke jedinice 15010001- Ministarstvo pravosuđa i
uprave Tuzlanskog kantona, ekonomski kod 615100 - Kapitalni
grantovi drugim nivoima vlasti, u korist žiro računa općine Lukavac
broj: 1610250023300029.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead Čaušević, v.r.
V LADA
Broj: 02/1-25-29861/11
Tuzla, 29.12.2011. godine
III.
Zadužuje se Općina Lukavac da Ministarstvu pravosuđa
i uprave dostavi izvješće sa kompletnom dokumentacijom o
namjenskom utrošku sredstava iz točke I. ove odluke.
29
IV.
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05
i 11/06 i 13/11 ), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj
dana 29.12.2011. godine, d o n o s i
ODLUKU
o odobravanju sredstava za sanaciju zgrade
I.
Odobravaju se novčana sredstva u iznosu od 33.680,00 KM
(slovima: tridesettri tisućešeststotinaosamdeset konvertibilnih maraka)
na ime sanacije zgrade Općinskog suda u Banovićima.
II.
Odobrena sredstva iz točke I. ove odluke realizirat će se preko
potrošačke jedinice 15010001- Ministarstvo pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona, ekonomski kod 615100 - Kapitalni grantovi
drugim nivoima vlasti, u korist žiro računa Općine Banovići broj:
1321300296100059.
III.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena
u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead Čaušević, v.r.
V LADA
Broj: 02/1-14-30674-2/11
Tuzla, 29.12.2011. godine
31
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05
i 11/06 i 13/11 ), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj
dana 29.12.2011. godine, d o n o s i
ODLUKU
o odobravanju sredstava za nabavku opreme
I.
Zadužuje se Općina Banovići da Ministarstvu pravosuđa
i uprave dostavi izvješće sa kompletnom dokumentacijom o
namjenskom utrošku sredstava iz točke I. ove odluke.
Odobravaju se novčana sredstva u iznosu od 50.000,00 KM
(slovima: pedesettisuća konvertibilnih maraka) na ime nabavke
informatičke opreme i namještaja za potrebe budućeg Općinskog
suda u Banovićima.
IV.
II.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena
u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.
Odobrena sredstva iz točke I. ove odluke realizirat će se preko
potrošačke jedinice 15010001 - Ministarstvo pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona, ekonomski kod 615100 - Kapitalni grantovi
drugim nivoima vlasti, u korist žiro računa općine Banovići broj:
1321300296100059.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead Čaušević, v.r.
V LADA
Broj: 02/1-14-30674-1/11
Tuzla, 29.12.2011. godine
30
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05
i 11/06 i 13/11 ), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj
dana 29.12.2011. godine, d o n o s i
ODLUKU
o odobravanju sredstava za nabavku opreme
I.
Odobravaju se novčana sredstva u iznosu od 50.000,00 KM
(slovima: pedesettisuća konvertibilnih maraka) na ime nabavke
informatičke opreme i namještaja za potrebe budućeg Općinskog
suda u Lukavcu.
III.
Zadužuje se Općina Banovići da Ministarstvu pravosuđa
i uprave dostavi izvješće sa kompletnom dokumentacijom o
namjenskom utrošku sredstava iz točke I. ove odluke.
IV.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena
u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead Čaušević, v.r.
V LADA
Broj: 02/1-14-30674-3/11
Tuzla, 29.12.2011. godine
Broj 1 - Strana 44
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA III.
32
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05,
11/06 i 13/11) i Odluke o privremenom financiranju Tuzlanskog
kantona za period 01.01.2012. do 31.03.2012. godine („Službene
novine Tuzlanskog kantona“, broj: 17/11), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 20.01.2012. godine, d o n o s i
O D L U K U
o odobravanju sredstava sa pozicije
«Tekuća rezerva» – potrošačka jedinica 11050001
I.
Odobravaju se financijska sredstva JU MSŠ „Musa Ćazim
Ćatić“ Kladanj u iznosu od 5.927,10 KM (slovima: pettisućadev
etstotinadvadesetsedam konvertibilnih maraka i 10/100), za hitnu
nabavku uljnog gorionika sa potrebnom opremom nakon havarije
na centralnom grijanju i potrebe da se osiguraju uvjeti za nesmetan
početak nastave u drugom polugodištu školske 2011/2012. godine.
II.
Odobrena sredstva iz točke I. ove odluke će se realizirati sa
proračunske pozicije 11050001 «Tekuća rezerva», preko JU MSŠ
„Musa Ćazim Ćatić“ Kladanj, organizacioni kod 24030006, ekonomski
kod 8216 – investiciono održavanje, funkcionalni kod 041.
III.
Zadužuje se JU MSŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Kladanj da
Ministarstvu naobrazbe, znanosti, kulture i športa, dostavi izvješće
sa dokumentacijom o utrošku odobrenih sredstava iz točke I. ove
odluke, u roku od 15 dana nakon realizacije odobrenih sredstava.
IV.
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo financija,
Ministarstvo naobrazbe, znanosti, kulture i športa i JU MSŠ „Musa
Ćazim Ćatić“ Kladanj.
V.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u
„Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.
Petak, 17. velja~e 2012.god.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead Čaušević, v.r.
V LADA
Broj: 02/1-14-681/2012
Tuzla, 20.01.2012. godine
33
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona
(„Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11),
a u svezi sa člankom 27. Zakona o koncesijama („Službene novine
Tuzlanskog kantona“, br. 5/04, 7/05 i 6/11) i točkom IV. Odluke o dodjeli
koncesije za eksploataciju tehničkog i građevinskog kamena - krečnjaka
(“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 15/11), Vlada Tuzlanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 20.01.2012 godine, d o n o s i
ODLUKU
o davanju suglasnosti za zaključenje ugovora o koncesiji
I.
Daje se suglasnost Ministarstvu industrije, energetike i
rudarstva Tuzlanskog kantona za zaključenje ugovora o koncesiji sa
privrednim društvom „Geoinženjering“ d.o.o. Tuzla za eksploataciju
tehničkog i građevinskog kamena - krečnjaka na lokalitetu „Hrastić“
kod Stupara u općini Kladanj.
II.
Ugovor iz točke I. ove odluke zaključit će se u roku od 15
dana od dana donošenja ove odluke.
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u
„Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead Čaušević, v.r.
V LADA
Broj: 02/1-14-457/12
Tuzla, 20.01.2012. godine
34
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 17/00,
1/05, 11/06 i 13/11), članka 5. točka g). Zakona o zaštiti ljudi i
materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Tuzlanskom
kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 10/08) i
članka 31. stavak 2. točka 2. i članka 32. Pravilnika o načinu rada
i funkcioniranju štabova i povjerenika civilne zaštite („Službene
novine Federacije BiH“, br. 77/06 i 5/07), na prijedlog Kantonalnog
štaba civilne zaštite, Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj
dana 05.02.2012. godine, d o n o s i
ODLUKU
o proglašenju stanja prirodne nesreće na području Tuzlanskog
kantona uzrokovane velikim sniježnim padavinama i niskim
temperaturama
I.
Proglašava se nastanak stanja prirodne nesreće na području
Tuzlanskog kantona, uzrokovane velikim sniježnim padavinama i
niskim temperaturama, sa danom 05.02. 2012. godine u 14,00 sati.
II.
Nalaže se Kantonalnom štabu civilne zaštite da rukovodi
akcijom zaštite i spašavanja na području Tuzlanskog kantona,
odnosno da koristi ovlaštenja navedena u članku 21. Zakona o
zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih
nesreća u Tuzlanskom kantonu, od dana proglašenja stanja prirodne
nesreće do momenta donošenja odluke o prestanku tog stanja.
Kantonalni štab civilne zaštite će, sukladno potrebama,
angažirati u akcijama zaštite i spašavanja: kantonalna ministarstva i
uprave, direkcije, javna poduzeća, javne ustanove, zavode, općinske
štabove i strukture civilne zaštite u općinama, privredna društva,
kao i druge institucije.
III.
Sredstva za provođenje akcije zaštite i spašavanja osigurat
će se iz redovnih proračunskih sredstava Tuzlanskog kantona i iz
sredstava posebne naknade sa pozicije „Proračunska organizacija
26010001“, namjenska sredstva sa podračuna iz tekućeg priliva,
donatorskih i drugih sredstava.
IV.
Kantonalni štab civilne zaštite dužan je o poduzetim mjerama
redovno izvještavati Vladu Tuzlanskog kantona i druge organe,
skladno zakonu.
V.
Ova odluka stupa na snagu odmah, traje dok se ne utvrdi
prestanak trajanja prirodne nesreće, uzrokovane velikim sniježnim
padavinama i niskim temperaturama na području Tuzlanskog
kantona i bit će objavljena u Sužbenim novinama Tuzlanskog
kantona i sredstvima javnog informisanja.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead Čaušević, v.r.
V LADA
Broj: 02/1-14-2127/12
Tuzla, 05.02.2012. godine
Petak, 17. velja~e 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
35
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona” br. 17/00, 1/05,
11/06 i 13/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj
dana 29.12.2011. godine, donosi
kantona“, br. 4/11 i 11/11), na prijedlog Ministarstva naobrazbe,
znanosti, kulture i športa, Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 20.12.2011. godine, d o n o s i
PROGRAM
raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice 11010022
- Mediji za 2011. godinu
R J E Š E NJ E
o razrješenju predsjednika Skupštine Javnog preduzeća
Radio – televizija Tuzlanskog kantona
I.
Anela Garčević, razrješava se dužnosti predsjednika Skupštine
Javnog preduzeća Radio – televizija Tuzlanskog kantona, na osobni
zahtjev.
II.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead Čaušević, v.r.
V LADA
Broj:02/1-34-292/12
Tuzla, 29.12.2011. godine
36
Na temelju članaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05,
11/06 i 13/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj
dana 20.01.2012. godine, donosi
R J E Š E NJ E
o imenovanju Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove
Univerzitetski klinički centar Tuzla
I.
Sredstva iz Proračuna Tuzlanskog kantona sa potrošačke
jedinice 11010022 – Mediji za 2011. godinu, u ukupnom iznosu
od 100.000,00 KM (slovima: stotinutisuća konvertibilnih maraka)
raspodjeljuju se na sljedeći način:
R.
br.
Podnosilac
aplikacije
Naziv projekta
Iznos
(KM)
1.
PRIMAT PLUS
d.o.o. SREBRENIK
INFO SERVIS 24
6.000,00
2.
RADIO FERAL
KALESIJA
Ciklus emisija radio Feral,
TeKa aktuelnosti; AMARO
DROM
7.000,00
3.
JU CENTAR ZA
KULTURU AHMED
MURADBEGOVIĆ
GRADAČAC
Dopisništvo za TVTK,
RADIO
5.500,00
4.
AGENCIJA AUTOR
ŠEFIK ŽILIĆ
VOLIM TUZLU
7.000,00
5.
JU RADIO
TELEVIZIJA
LUKAVAC
Kantonalni informator,
Život u školi
5.500,00
6.
GLAS DRINE d.o.o.
SAPNA
RADIO PARLAMENT,
Ni jedna kuća k’o svoja
6.000,00
7.
JP RTV 7 d.o.o.
TUZLA
Otvorena vlada,Skupštinski 7.000,00
dani
8.
VIDIK d.o.o. RTV
SLON TUZLA
Rad Skupštine i Vlade
7.000,00
TK, Informativne emisije
Sredinom sedmice i Pitajte,
tražimo odgovore, Radijske
emisije koje se odnose na
zaštitu i afirmaciju interesa
konstitutivnih naroda,
nacionalnih manjina i
građana TK
9.
JP RADIO
TELEVIZIJA
TUZLANSKOG
KANTONA TUZLA
Pravo na obrazovanje,
Hronika rada Vlade TK
7.000,00
10.
O.R.www.bportal.ba
KALESIJA/TUZLA
Redovno izvještavanje
o radu i aktivnostima
Skupštine i Vlade TK
i kantonalnih organa
uprave, Tematska obrada
političkih, ekonomskih
i društvenih kretanja na
području TK, Afirmacija
i zaštita nacionalnih,
kulturnih i vjerskih običaja
konstitutivnih naroda
i drugih građana TK,
te afirmacija sportskih
kolektiva i pojedinaca sa
područja TK
6.000,00
11.
LFM d.o.o.TUZLA
Bilten TK
6.000,00
12.
Udruženje „VESTA“
TUZLA
TK Pres, Akcenti dana
5.500,00
I.
Imenuje se Upravni odbor Javne zdravstvene ustanove
Univerzitetski klinički centar Tuzla, na period od četiri godine, u
sljedećem sastavu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Amer Odobašić, predsjednik
Mithat Tabaković, član
Dragan Keser, član
Denijal Tulumović, član
Nedim Musić, član
Mario Križić, član
Fahir Subašić, član.
II.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno
u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead Čaušević, v.r.
V LADA
Broj: 02/1-37-2673/12
Tuzla, 20.01.2012. godine
37
Na temelju članka 5. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona
(„Službene novine Tuzlanskog kantona“ br. 17/00, 1/05, 11/06
i 13/11), a u svezi sa člankom 31. Zakona o izvršenju Proračuna
Tuzlanskog kantona za 2011. godinu („Službene novine Tuzlanskog
Broj 1 - Strana 45
Broj 1 - Strana 46
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA 13.
KRSTJANSKA
ZAJEDNICA U BiH
TUZLA
Hronika Tuzlanskog
kantona
6.000,00
14.
Udruženje građana
MULTI TUZLA
Razgovori o ekonomiji na
Tuzla-x.ba portalu
3.500,00
STRING d.o.o.
Praćenje rada kantonalnih
organa i institucija, Bilten
TK
7.000,00
Projekat praćenja rada
i aktivnosti Skupštine,
Vlade i kantonalnih organa
uprave,Objavljivanje
Javnih poziva i
obavještenja kantonalnih
organa i institucija
7.000,00
15.
16.
PROMUS MEDIA
R.br
Ime i prezime
Broj bodova
Odobreni
iznos (KM)
1.
Mensur Begić
40,33
3.000,00
2.
Asmir Dorić
32,67
3.000,00
3.
Edis Imamović
30,67
2.052,70
4.
Samir Bešlić
30,67
2.069,77
5.
Edin Brigić
30,67
1.815,26
6.
Alma Kitovnica
30,67
3.000,00
7.
Borislav Rakulj
30,67
3.000,00
8.
Edisa Šmigalović
30,67
2.320,47
9.
Nedeljka Antić - Pušonjić
30,67
3.000,00
10.
Denis Čeke
30,67
1.404,52
RASPOREĐENO:
99. 000,00
11.
Muhamed Hasanspahić
30,67
2.244,68
NERASPOREĐENO:
1.000,00
12.
Banis Kuluglić
29,67
1.499,16
100,000,00
13.
Elmir Šećerbegović
29,67
3.000,00
14.
Aida Pojskić
29,33
3.000,00
15.
Nermina Babajić
29,00
1.772,63
16.
Edin Jusufović
27,67
1.535,64
17.
Damir Mulamehmedović
27,67
1.535,64
18.
Mujo Hamidović
27,67
1.535,64
19.
Mevlija Hodžić
27,67
1.535,64
20.
Tarik Huremović
27,67
1.535,64
21.
Maja Smajlović
27,67
1.535,64
22.
Anel Aščić
27,67
1.535,64
23.
Alma Bašić
27,67
1.535,64
24.
Selmir Dadanović
27,67
1.535,64
UKUPNO:
II.
Nakon stupanja na snagu ovog programa, između davaoca i
korisnika sredstava bit će zaključeni pojedinačni ugovori kojima će
se utvrditi međusobna prava i obveze ugovornih strana.
Realizacija planiranih sredstava vršit će se na temelju
zaključenih ugovora sukladno planiranim i operativnim
proračunskim sredstvima u 2011. godini, na potrošačkoj jedinici
11010022 - Mediji.
III.
Za realizaciju sredstava odobrenih po ovom programu zadužuje
se Ministarstvo financija, koje će utvrđene iznose transferirati
sukladno prilivu sredstava u Proračunu Tuzlanskog kantona, ne
dovodeći u pitanje isplate prioriteta, utvrđenih Zakonom o izvršenju
Proračuna Tuzlanskog kantona za 2011. godinu.
U K U P N O:
IV.
Ovaj program stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.
Petak, 17. velja~e 2012.god.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead Čaušević, v.r.
V LADA
Broj: 02/1-14-28267/11
Tuzla, 20.12. 2011. godine
49.999,95
II.
Realizacija planiranih sredstava vršit će se pojedinačnim
odlukama Vlade Tuzlanskog kantona, a sve sukladno utvrđenim
kriterijima i raspoloživim sredstvima u Proračunu Tuzlanskog
kantona za 2011. godinu.
III.
Ovaj program stupa na snagu danom donošenja, važi za
proračunsku 2011. godinu i objavit će se u „Službenim novinama
Tuzlanskog kantona“.
38
Na temelju članka 5. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona
(„Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05, 11/06 i
13/11), a u svezi sa člancima 29. i 31. Zakona o izvršenju Proračuna
Tuzlanskog kantona za 2011. godinu („Službene novine Tuzlanskog
kantona“, br. 4/11 i 11/11) i člankom 11. Odluke o utvrđivanju
kriterija, uvjeta i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke
jedinice 11010024 – subvencioniranje kamata za stambeno
zbrinjavanje mladih („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj:
15/11 i broj: 02/1-05-21102-4/11 od 29.12.2011. godine), Vlada
Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 29.12.2011. godine,
donosi
PROGRAM
raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice 11010024 –
subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih
I.
Sredstva sa potrošačke jedinice 11010024 – subvencioniranje
kamata za stambeno zbrinjavanje mladih se raspoređuju kako slijedi:
BOSNA I HERCEGOVINA
PREMIJER KANTONA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sead Čaušević, v.r.
V LADA
Broj: 02/1-14-30800/2011 Tuzla, 29.12.2011. godine
39
Na temelju članka 20. stavci 1. i 2. Zakona o izvršenju
Proračuna Tuzlanskog kantona za 2011. godinu (“Službene novine
Tuzlanskog kantona” br. 4/11 i 11/11), Ministarstvo financija
Tuzlanskog kantona, donosi
odluku
o unutarnjoj preraspodjeli rashoda u Proračunu Tuzlanskog
kantona za 2011. godinu
Petak, 17. velja~e 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
I.
Odobrava se unutarnja preraspodjela planiranih rashoda
u Proračunu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu (“Službene
novine Tuzlanskog kantona” br. 4/11 i 11/11) na organizacionoj
jedinici 11010001-Vlada Tizlanskog kantona u dijelu proračunskih
sredstava u iznosu od 2.000,00 KM
II.
Preraspodjela planiranih rashoda izvršit će se na sljedeći način:
na teret ekonomskog koda:
- 613100-Putni troškovi 2.000,00 KM
u korist ekonomskog koda:
-613900-Ugovorene i druge posebne usluge
2.000,00 KM
III.
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo finansija i
Vlada Tuzlanskog kantona.
IV.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u
“Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO FINANCIJA
Broj: 07/1-14-30519/11
Tuzla, 27.12.11
III.
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo financija i
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove.
IV.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se
u «Službenim novinama Tuzlanskog kantona».
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO FINANCIJA
Broj:07/1-14-30527/11
Tuzla, 27.12.2011.godine
ODLUKU
o unutarnjoj preraspodjeli rashoda
u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu
I.
Odobrava se unutarnja preraspodjela planiranih rashoda u
Prpračunu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu («Službene novine
Tuzlanskog kantona» br. 4/11, 11/11 i 16/11) na organizacionoj
jedinici 29010001- Kantonalna uprava za inspekcijske poslove u
dijelu proračunskih sredstava u iznosu od 4.000,00 KM.
II.
Preraspodjela planiranih rashoda izvršit će se na sljedeći način:
na teret ekonomskog koda:
-613100-Putni troškovi
500,00 KM
-613300-Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge
1.500,00 KM
- 613800-Izdaci osiguranja, bankovnih usluga
i usluga platnog prometa
2.000,00 KM
u korist ekonomskog koda:
-613200-Izdaci za energiju
1.500,00 KM
-613500-Izdaci za usluge prevoza i goriva
2.000,00 KM
-613700-Izdaci za tekuće održavanje
500,00 KM
Mlađan Lazić, dipl.ecc, v.r.
Na temelju članka 20. stavci 1. i 2. Zakona o izvršenju Budžeta
Tuzlanskog kantona za 2011. godinu («Službene novine Tuzlanskog
kantona» br. 4/11 i 11/11), Ministarstvo financija Tuzlanskog
kantona, d o n o s i
ODLUKU
o unutarnjoj preraspodjeli rashoda
u Proračunu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu
I.
Odobrava se unutarnja preraspodjela planiranih rashoda u
Proračunu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu («Službene novine
Tuzlanskog kantona» br. 4/11, 11/11 i 16/11) na organizacionoj
jedinici 15010001- Ministarstvo pravosuđa i uprave u dijelu
vlastitih sredstava u iznosu od 2.000,00 KM.
40
Na temelju članka 20. stavci 1. i 2. Zakona o izvršenju
Proračuna Tuzlanskog kantona za 2011. godinu («Službene novine
Tuzlanskog kantona» br. 4/11 i 11/11), Ministarstvo financija
Tuzlanskog kantona, d o n o s i
MINISTAR
41
MINISTAR
Mlađan Lazić, dipl.ecc, v.r.
Broj 1 - Strana 47
II.
Preraspodjela planiranih rashoda izvršit će se na sljedeći način:
na teret ekonomskog koda:
- 613900-Ugovorene i druge posebne usluge 2.000,00 KM
u korist ekonomskog koda:
- 613400-Nabavka materijala i sitnog inventara2.000,00 KM
III.
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo financija i
Ministarstvo pravosuđa i uprave.
IV.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se
u «Službenim novinama Tuzlanskog kantona».
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO FINANCIJA
Broj:07/1-14-30537/11
Tuzla, 27.12.2011.godine
MINISTAR
Mlađan Lazić, dipl.ecc, v.r.
42
Na temelju članka 20. stavci 1. i 2. Zakona o izvršenju
Proračuna Tuzlanskog kantona za 2011. godinu («Službene novine
Tuzlanskog kantona» br. 4/11 i 11/11), Ministarstvo financija
Tuzlanskog kantona, d o n o s i
ODLUKU
o unutarnjoj preraspodjeli rashoda
u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu
Broj 1 - Strana 48
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA I.
Odobrava se unutarnja preraspodjela planiranih rashoda u
Proračunu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu («Službene novine
Tuzlanskog kantona» br. 4/11, 11/11 i 16/11) na organizacionoj
jedinici 24020079- JU OŠ „Soko“ Gračanica u dijelu proračunskih
sredstava u iznosu od 800,00 KM.
II.
Preraspodjela planiranih rashoda izvršit će se na sljedeći način:
Petak, 17. velja~e 2012.god.
IV.
va odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u
O
«Službenim novinama Tuzlanskog kantona».
Bosna i Hercegovina
MINISTAR
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO FINANCIJA
Mlađan Lazić, dipl.ecc, v.r.
Broj:07/1-14-30916/11
Tuzla, 30.12.2011.godine
na teret ekonomskog koda:
- 613800-Izdaci osiguranja,bankovnih usluga
i usluga platnog prometa
u korist ekonomskog koda:
-613900-Ugovorene i druge posebne usluge
800,00 KM
800,00 KM
III.
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo financija,
Ministarstvo naobrazbe, znanosti, kulture i športa i JU OŠ „Soko“
Gračanica.
IV.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se
u «Službenim novinama Tuzlanskog kantona».
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO FINANCIJA
Broj:07/1-14-30912/11
Tuzla, 30.12.2011.godine
MINISTAR
44
Na otemelju članka 20. stavci 1. i 2. Zakona o izvršenju
Proračuna Tuzlanskog kantona za 2011. godinu («Službene novine
Tuzlanskog kantona» br. 4/11 i 11/11), Ministarstvo financsija
Tuzlanskog kantona, d o n o s i
ODLUKU
o unutrarnjoj preraspodjeli rashoda
u Proračunu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu
I.
Odobrava se unutarnja preraspodjela planiranih rashoda u
Proračunu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu («Službene novine
Tuzlanskog kantona» br. 4/11, 11/11 i 16/11) na organizacionoj
jedinici 24050006- JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturnopovijesnog i prirodnog naslijeđa TK u dijelu proračunskih sredstava
u iznosu od 95,00 KM.
II.
Preraspodjela planiranih rashoda izvršit će se na sljedeći način:
Mlađan Lazić, dipl.ecc, v.r.
na teret ekonomskog koda:
43
- 613700-Izdaci za tekuće održavanje
Na temelju članka 20. stavci 1. i 2. Zakona o izvršenju
Proračuna Tuzlanskog kantona za 2011. godinu («Službene novine
Tuzlanskog kantona» br. 4/11 i 11/11), Ministarstvo financija
Tuzlanskog kantona, d o n o s i
- 613800-Izdaci osiguranja,bankovnih usluga
i usluga platnog prometa
u korist ekonomskog koda:
ODLUKU
o unutarnjoj preraspodjeli rashoda
u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu
I.
Odobrava se unutrašnja preraspodjela planiranih rashoda u
Proračunu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu («Službene novine
Tuzlanskog kantona» br. 4/11, 11/11 i 16/11) na organizacionoj
jedinici 24050006- JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturnopovijesnog i prirodnog naslijeđa TK u dijelu vlastitih sredstava u
iznosu od 200,00 KM.
II.
Preraspodjela planiranih rashoda izvršit će se na sljedeći način:
na teret ekonomskog koda:
- 613100-Putni troškovi
200,00 KM
u korist ekonomskog koda:
- 613200-Izdaci za energiju
III.
45,00 KM
- 613200-Izdaci za energiju
50,00 KM
45,00 KM
-613300-Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge
50,00 KM
III.
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo financija,
JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-povijesnog i prirodnog
naslijeđa TK.
IV.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se
u «Službenim novinama Tuzlanskog kantona».
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO FINANCIJA
Broj:07/1-14-30917/11
Tuzla, 30.12.2011.godine
MINISTAR
Mlađan Lazić, dipl.ecc, v.r.
200,00 KM
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo financija, JU
Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-povijesnog i prirodnog naslijeđa
TK.
45
Na temelju članka 20. stav 1. i 2. Zakona o izvršenju Budžeta
Tuzlanskog kantona za 2011. godinu («Službene novine Tuzlanskog
kantona» broj: 4/11 i 11/11), Ministarstvo financija Tuzlanskog
kantona, d o n o s i
Petak, 17. velja~e 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 1 - Strana 49
o unutarnjoj preraspodjeli rashoda
u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu
III.
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo financija,
Ministarstvo naobrazbe, znanosti, kulture i športa i JU OŠ „Lukavac
Mjesto“ Lukavac.
I.
Odobrava se unutarnja preraspodjela planiranih rashoda u
Proračunu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu («Službene novine
Tuzlanskog kantona» br. 4/11, 11/11 i 16/11) na organizacionoj
jedinici 15010002- Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći u
dijelu proračunskih sredstava u iznosu od 350,00 KM.
IV.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se
u «Službenim novinama Tuzlanskog kantona».
ODLUKU
II.
Preraspodjela planiranih rashoda izvršit će se na sljedeći način:
na teret ekonomskog koda:
- 613400-Nabavka materijala i sitnog inventara 350,00 KM
u korist ekonomskog koda:
- 613100-Putni troškovi
150,00 KM
-613700-Izdaci za tekuće održavanje
200,00 KM
III.
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo financija,
Ministarstvo pravosuđa i uprave i Kantonalni zavod za pružanje
pravne pomoći.
IV.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se
u «Službenim novinama Tuzlanskog kantona».
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO FINANCIJA
Broj:07/1-14-30919/11
Tuzla, 30.12.2011.godine
Mlađan Lazić, dipl.ecc, v.r.
ODLUKU
o unutarnjoj preraspodjeli rashoda
u Proračunu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu
I.
Odobrava se unutarnja preraspodjela planiranih rashoda u
Proračunu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu («Službene novine
Tuzlanskog kantona» br. 4/11, 11/11 i 16/11) na organizacionoj
jedinici 24020024- JU OŠ „Lukavac Mjesto“ Lukavac u dijelu
proračunskih sredstava u iznosu od 2.400,00 KM.
II.
Preraspodjela planiranih rashoda izvršit će se na slijedeći način:
Mlađan Lazić, dipl.ecc, v.r.
47
Na temelju članka 20. stavci 1. i 2. Zakona o izvršenju
Proračuna Tuzlanskog kantona za 2011. godinu («Službene novine
Tuzlanskog kantona» br. 4/11 i 11/11), Ministarstvo financija
Tuzlanskog kantona, d o n o s i
ODLUKU
o unutarnjoj preraspodjeli rashoda
u Proračunu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu
I.
Odobrava se unutarnja preraspodjela planiranih rashoda u
Proračunu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu («Službene novine
Tuzlanskog kantona» br. 4/11, 11/11 i 16/11) na organizacionoj
jedinici 30010001-Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona u dijelu
proračunskih sredstava u iznosu od 400,00 KM.
II.
Preraspodjela planiranih rashoda izvršit će se na slijedeći način:
na teret ekonomskog koda:
400,00 KM
- 613200-Izdaci za energiju
400,00 KM
III.
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo financija i
Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona.
IV.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se
u «Službenim novinama Tuzlanskog kantona».
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO FINANCIJA
Broj:07/1-14-30976/11
Tuzla, 30.12.2011.godine
MINISTAR
Mlađan Lazić, dipl.ecc, v.r.
48
na teret ekonomskog koda:
- 613200-Izdaci za energiju
-613900-Ugovorene i druge posebne usluge
MINISTAR
-613900-Ugovorene i druge posebne usluge
u korist ekonomskog koda:
Na temelju članka 20. stavci 1. i 2. Zakona o izvršenju
Proračuna Tuzlanskog kantona za 2011. godinu («Službene novine
Tuzlanskog kantona» broj: 4/11 i 11/11), Ministarstvo financija
Tuzlanskog kantona, d o n o s i
700,00 KM
1.700,00 KM
Na temelju članka 20. stavci 1. i 2. Zakona o izvršenju
Proračuna Tuzlanskog kantona za 2011. godinu («Službene novine
Tuzlanskog kantona» br. 4/11 i 11/11), Ministarstvo financija
Tuzlanskog kantona, d o n o s i
u korist ekonomskog koda:
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO FINANCIJA
Broj:07/1-14-30920/11
Tuzla, 30.12.2011.godine
MINISTAR
46
-613300-Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 2.400,00 KM
ODLUKU
o unutarnjoj preraspodjeli rashoda
u Proračunu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu
Broj 1 - Strana 50
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA I.
Odobrava se unutarnja preraspodjela planiranih rashoda u
Proračunu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu («Službene novine
Tuzlanskog kantona» br. 4/11, 11/11 i 16/11) na organizacionoj
jedinici 24030017- JU MS Saobraćajna škola Tuzla u dijelu vlastitih
sredstava u iznosu od 262,00 KM.
II.
Preraspodjela planiranih rashoda izvršit će se na sljedeći način:
na teret ekonomskog koda:
-613400-Nabavka materijala i sitnog inventara 262,00 KM
u korist ekonomskog koda:
III.
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo financija i
Ministarstvo unutarnjih poslova.
IV.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se
u «Službenim novinama Tuzlanskog kantona».
MINISTAR
Mlađan Lazić, dipl.ecc, v.r.
Na temelju članaka 8. i 23. Zakona o ministarstvima i
drugim organima uprave Tuzlanskog kantona (“Službene novine
Tuzlanskog kantona”, br. 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08 i 8/11),
članka 35. Zakona o osnovnom odgoju i naobrazbi (“Službene
novine Tuzlanskog kantona “, br. 6/04, 7/05 i 17/11) i članka 42.
Zakona o srednjoj naobrazbi i odgoju (“Službene novine Tuzlanskog
kantona”, br. 17/11) ministar naobrazbe, znanosti, kulture i športa
Tuzlanskog kantona, donosi
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se
u «Službenim novinama Tuzlanskog kantona».
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO FINANCIJA
Broj:07/1-14-30978/11
Tuzla,30.12.2011.godine
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO FINANCIJA
Broj: 07/1-14-1571/12
Tuzla, 27.01.2012 g.
50
- 613800-Izdaci osiguranja,bankovnih usluga
i usluga platnog prometa
262,00 KM
III.
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo financija,
Ministarstvo naobrazbe, znanosti, kulture i sporta i JU MS Saobraćajna
škola Tuzla.
Petak, 17. velja~e 2012.god.
MINISTAR
Mlađan Lazić, dipl.ecc, v.r.
IZMJENE ŠKOLSKOG KALENDARA
ZA ŠKOLSKU 2011/2012. GODINU
U Školskom kalendaru za školsku 2011/2012. godinu
(“Službene novine Tuzlanskog kantona “, br. 10/11) mijenjaja se:
1. U točki 6. riječi “tri tjedna” zamjenjuju se riječima “četiri
tjedna”.
2. U točki 7. datum “23.01.2012.” zamjenjuje se datumom
“30.01.2012.”, i datum “08.06.2012.” zamjenjuje se datumom
“15.06.2012.”.
49
Na temelju članka 20. stavci 1. i 2. Zakona o izvršenju
Proračuna Tuzlanskog kantona za 2011. godinu («Službene novine
Tuzlanskog kantona» br. 4/11 i 11/11), Ministarstvo financija
Tuzlanskog kantona, d o n o s i
ODLUKU
o unutarnjoj preraspodjeli rashoda u
Odluci o privremenom financiranj Tuzlanskog kantona za
period 01.01.2012. do 31.03.2012. godine
I.
Odobrava se unutarnja preraspodjela planiranih rashoda u
Odluci o privremenom financiranju Tuzlanskog kantona za period
01.01.2012. do 31.03.2012. godine («Službene novine Tuzlanskog
kantona» broj: 17/11) na organizacionoj jedinici 17010001Ministarstvo unutarnjih poslova u dijelu proračunskih sredstava u
iznosu od 5.000,00 KM.
II.
Preraspodjela planiranih rashoda izvršit će se na sljedeći način:
3. U točki 8. datum “23.01.2012.” zamjenjuje se datumom
“30.01.2012.”, i datum “18.05.2012.” zamjenjuje se datumom
“25.05.2012.”.
4. U točki 9. datum “23.01.2012.” zamjenjuje se datumom
“30.01.2012.”, i datum “04.05.2012.” zamjenjuje se datumom
“11.05.2012.”.
5. U napomeni datum “23.01.2012.” zamjenjuje se datumom
“30.01.2012.”, i datum “18.05.2012.” zamjenjuje se datumom
“25.05.2012.”.
6. U točki 10. tekst “(“Službene novine Tuzlanskog kantona”,
br. 6/04 i 7/05)” zamjenjuje se tekstom “(“Službene novine
Tuzlanskog kantona”, br. 6/04, 7/05 i 17/11)” i tekst “(“Službene
novine Tuzlanskog kantona”, br. 6/04, 7/05 i 3/08)” zamjenjuje se
tekstom “(“Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 17/11)”.
7. Izmjene Školskog kalendara za školsku 2011/2012. godinu
stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenim
novinama Tuzlanskog kantona”.
na teret ekonomskog koda:
- 613400-Nabavka materijala i sitnog inventara 5.000,00 KM
u korist ekonomskog koda:
- 614200-Tekući transferi pojedincima
5.000,00 KM
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo naobraze,
znanosti, kulture i športa
Broj: 10/1-05-357/12.
Tuzla, 10.01.2012.
M I N I S TAR
Prof. dr. Nađa AvdibašićVukadinović, v.r.
Petak, 17. velja~e 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 1 - Strana 51
51
Na temelju članaka 8. i 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog
kantona”, br. 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08 i 8/11) a u svezi sa člankom 41. Zakona o srednjoj naobrazbi i odgoju (“Službene novine
Tuzlanskog kantona”, broj: 17/11), Ministarstvo naobrazbe, znanosti, kulture i športa Tuzlanskog kantona, donosi
NASTAVNI PLAN I PROGRAM
za zanimanje majstor kemijsko-biotehnološke struke: specijalista za preradu voća i povrća
I.
Ovim nastavnim planom i programom utvrđuje se: fond nastavnih sati za svaki predmet, ciljevi i zadaci, programski sadržaji po
predmetima, obrazloženje za realizaciju programskih sadržaja, profil i stručna sprema nastavnika koji mogu izvoditi nastavu odgovarajućeg
predmeta.
II.
Nastavni plan i program za zanimanje majstor kemijsko-biotehnološke struke: specijalista za preradu voća i povrća obuhvata: Nastavni
plan sa nazivima predmeta, brojem tjednih sati za svaki predmet i broj nastavnih tjedana potrebnih za realizaciju programa.
III.
Nastavni program obuhvata sljedeće predmete:
R/b
Naziv predmeta
A)
Opće obrazovno područje
Broj sati
I. semestar
II. semestar
Ukupno
1.
Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost
45
-
45
2.
Informatika
45
-
45
3.
Menadžment
-
45
45
Ukupno A
90
45
135
B)
Stručno područje
1.
Prehrambena mikrobiologija
60+30
-
90
2.
Tehnologija konzerviranja hrane
30
30
60
3.
Tehnologija voća
30
60
90
4.
Tehnologija povrća
30
60
90
5.
Tehnologija sokova i bezalkoholnih pića
30
30
60
6.
Praktična nastava
60
120
180
Ukupno B
270
300
570
UKUPNO A+B
360
345
705
IV.
Točke I., II., III., IV. i V. Nastavnog plana i programa za zanimanje majstor kemijsko-biotehnološke struke: specijalista za preradu
voća i povrća objavit će se u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”, a Nastavni plan i program u cijelosti će se štampati kao posebna
knjiga.
V.
Ovaj nastavni plan i program primjenjivat će se od školske 2012./2013. godine.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo naobraze, znanosti, kulture i športa
Broj:10/1-38-16882-3/11
Tuzla, 16.1.2012
M I N I S TAR
Prof. dr. Nađa Avdibašić-Vukadinović, v.r.
Broj 1 - Strana 52
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Petak, 17. velja~e 2012.god.
52
Na temelju članaka 8. i 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog
kantona ”, br. 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08 i 8/11) a u svezi sa člankom 41. Zakona o srednjoj naobrazbi i odgoju (“Službene novine
Tuzlanskog kantona”, broj: 17/11), Ministarstvo naobrazbe, znanosti, kulture i športa Tuzlanskog kantona, donosi
NASTAVNI PLAN I PROGRAM
za zanimanje majstor kemijsko-biotehnološke struke: specijalista za mikrobiologiju hrane
I.
Ovim nastavnim planom i programom utvrđuje se: fond nastavnih sati za svaki predmet, ciljevi i zadaci, programski sadržaji po
predmetima, obrazloženje za realizaciju programskih sadržaja, profil i stručna sprema nastavnika koji mogu izvoditi nastavu odgovarajućeg
predmeta.
II.
Nastavni plan i program za zanimanje majstor kemijsko-biotehnološke struke: specijalista za mikrobiologiju hrane obuhvata: nastavni
plan sa nazivima predmeta, brojem tjednih sati za svaki predmet i broj nastavnih tjedana potrebnih za realizaciju programa.
III.
Nastavni program obuhvata sljedeće predmete:
R/b
Naziv predmeta
A)
Opće obrazovno područje
Broj sati
I. semestar
II. semestar
Ukupno
1.
Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost
45
-
45
2.
Informatika
45
-
45
3.
Menadžment
-
45
45
Ukupno A
90
45
135
B)
Stručno područje
1.
Prehrambena mikrobiologija
60+30
-
90
2.
Tehnologija konzerviranja
30
30
60
3.
Mikrobiološka kontrola hrane
-
60+30
90
4.
Fermentacioni procesi
-
30
30
5.
Prehrambena tehnologija
30
30
60
6.
Tehničko ispitivanje hrane
30+30
-
60
7.
Praktična nastava
60
120
180
Ukupno B
270
300
570
UKUPNO A+B
360
345
705
IV.
Točke I., II., III., IV. i V. Nastavnog plana i programa za zanimanje majstor kemijsko-biotehnološke struke: specijalista za mikrobiologiju
hrane objavit će se u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”, a Nastavni plan i program u cijelosti će se štampati kao posebna knjiga.
V.
Ovaj nastavni plan i program primjenjivat će se od školske 2012./2013. godine.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo naobrazbe, znanosti, kulture i športa
Broj:10/1-38-16882-4/11
Tuzla, 16.1.2012.
M I N I S TAR
Prof. dr. Nađa Avdibašić-Vukadinović, v.r.
Petak, 17. velja~e 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 1 - Strana 53
53
Na temelju članaka 8. i 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog
kantona”, br. 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08 i 8/11) a u svezi sa člankom 41. Zakona o srednjoj naobrazbi i odgoju (“Službene novine
Tuzlanskog kantona”, broj: 17/11), Ministarstvo naobrazbe, znanosti, kulture i športa Tuzlanskog kantona, donosi
NASTAVNI PLAN I PROGRAM
za zanimanje majstor kemijsko-biotehnološke struke: specijalista za preradu mesa i mesnih prerađevina
I.
Ovim nastavnim planom i programom utvrđuje se: fond nastavnih sati za svaki predmet, ciljevi i zadaci, programski sadržaji po
predmetima, obrazloženje za realizaciju programskih sadržaja, profil i stručna sprema nastavnika koji mogu izvoditi nastavu odgovarajućeg
predmeta.
II.
Nastavni plan i program za zanimanje majstor kemijsko-biotehnološke struke: specijalista za preradu mesa i mesnih prerađevina
obuhvata: Nastavni plan sa nazivima predmeta, brojem tjednih sati za svaki predmet i broj nastavnih tjedana potrebnih za realizaciju
programa.
III.
Nastavni program obuhvata sljedeće predmete:
R/b
Naziv predmeta
A)
Opće obrazovno područje
Broj sati
I semestar
II semestar
Ukupno
1.
Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost
45
-
45
2.
Informatika
45
-
45
3.
Menadžment
-
45
45
Ukupno A
90
45
135
B)
Stručno područje
1.
Prehrambena mikrobiologija
60+30
-
90
2.
Tehnologija konzerviranja hrane
30
30
60
3.
Tehnologija mesa
30
60
90
4.
Tehnologija proizvoda od mesa
30
60
90
5.
Sporedni proizvodi u industriji mesa
30
30
60
6.
Praktična nastava
60
120
180
Ukupno B
270
300
570
UKUPNO A+B
360
345
705
IV.
Točke I., II., III., IV. i V. Nastavnog plana i programa za zanimanje majstor kemijsko-biotehnološke struke: specijalista za preradu
mesa i mesnih prerađevina objavit će se u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”, a Nastavni plan i program u cijelosti će se štampati
kao posebna knjiga.
V.
Ovaj Nastavni plan i program primjenjivat će se od školske 2012./2013. godine.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo naobrazbe, znanosti, kulture i športa
Broj:10/1-38-16882-5/11
Tuzla, 16.1.2012.
M I N I S TAR
Prof. dr. Nađa Avdibašić-Vukadinović, v.r.
Broj 1 - Strana 54
[email protected]BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Petak, 17. velja~e 2012.god.
54
Na temelju članaka 8. i 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog
kantona ”, br. 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08 i 8/11) a u svezi sa člankom 41. Zakona o srednjoj naobrazbi ni odgoju (“Službene novine
Tuzlanskog kantona”, broj: 17/11), Ministarstvo naobrazbe, znanosti, kulture i športa Tuzlanskog kantona, donosi
NASTAVNI PLAN I PROGRAM
za zanimanje majstor kemijsko-biotehnološke struke: specijalista za preradu mlijeka i mliječnih proizvoda
I.
Ovim nastavnim planom i programom utvrđuje se: fond nastavnih sati za svaki predmet, ciljevi i zadaci, programski sadržaji po
predmetima, obrazloženje za realizaciju programskih sadržaja, profil i stručna sprema nastavnika koji mogu izvoditi nastavu odgovarajućeg
predmeta.
II.
Nastavni plan i program za zanimanje majstor kemijsko-biotehnološke struke: specijalista za preradu mlijeka i mliječnih proizvoda
obuhvata: Nastavni plan sa nazivima predmeta, brojem tjednih sati za svaki predmet i broj nastavnih tjedana potrebnih za realizaciju
programa.
III.
Nastavni program obuhvata sljedeće predmete:
R/b
Naziv predmeta
A)
Opće obrazovno područje
Broj sati
I semestar
II semestar
Ukupno
1.
Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost
45
-
45
2.
Informatika
45
-
45
3.
Menadžment
-
45
45
Ukupno A
90
45
135
B)
Stručno područje
1.
Prehrambena mikrobiologija
60+30
-
90
2.
Tehnologija konzerviranja hrane
30
30
60
3.
Tehnologija mlijeka
30
60
90
4.
Tehnologija fermentiranih mlijeka
30
30
60
5.
Tehnologija mliječnih proizvoda
30
60
90
6.
Praktična nastava
60
120
180
Ukupno B
270
300
570
UKUPNO A+B
360
345
705
IV.
Točke I., II., III., IV. i V. Nastavnog plana i programa za zanimanje majstor kemijsko-biotehnološke struke: specijalista za preradu
mlijeka i mliječnih proizvoda objavit će se u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”, a Nastavni plan i program u cijelosti će se
štampati kao posebna knjiga.
V.
Ovaj nastavni plan i program primjenjivat će se od školske 2012./2013. godine.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo naobrazbe, znanosti, kulture i športa
Broj:10/1-38-16882-6/11
Tuzla 16.01.2012
M I N I S TAR
Prof. dr. Nađa Avdibašić-Vukadinović, v.r.
Petak, 17. velja~e 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 1 - Strana 55
55
Na temelju članaka 8. i 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog
kantona”, br. 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08 i 8/11) a u svezi sa člankom 41. Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju (“Sl. novine
Tuzlanskog kantona”, broj: 17/11), Ministarstvo naobrazbe, znanosti, kulture i športa Tuzlanskog kantona, donosi
NASTAVNI PLAN I PROGRAM
za zanimanje majstor kemijsko-biotehnološke struke: specijalista za mlinsko-pekarske i konditorske proizvode
I.
Ovim nastavnim planom i programom utvrđuje se: fond nastavnih sati za svaki predmet, ciljevi i zadaci, programski sadržaji po
predmetima, obrazloženje za realizaciju programskih sadržaja, profil i stručna sprema nastavnika koji mogu izvoditi nastavu odgovarajućeg
predmeta.
II.
Nastavni plan i program za zanimanje majstor kemijsko-biotehnološke struke: specijalista za mlinsko-pekarske i konditorske
proizvode obuhvata: Nastavni plan sa nazivima predmeta, brojem tjednih sati za svaki predmet i broj nastavnih tjedana potrebnih za
realizaciju programa.
III.
Nastavni program obuhvata slijedeće predmete:
R/b
Naziv predmeta
A)
Opće obrazovno područje
Broj sati
I. semestar
II. semestar
Ukupno
1.
Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost
45
-
45
2.
Informatika
45
-
45
3.
Menadžment
-
45
45
Ukupno A
90
45
135
B)
Stručno područje
1.
Prehrambena mikrobiologija
60+30
-
90
2.
Tehnologija konzerviranja hrane
30
30
60
3.
Tehnologija mlinskih proizvoda
30
30
60
4.
Tehnologija pekarskih proizvoda
30
60
90
5.
Tehnologija konditorskih proizvoda
30
60
90
6.
Praktična nastava
60
120
180
Ukupno B
270
300
570
UKUPNO A+B
360
345
705
IV.
Točke I., II., III., IV. i V. Nastavnog plana i programa za zanimanje majstor kemijsko-biotehnološke struke: specijalista za mlinskopekarske i konditorske proizvode objavit će se u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”, a Nastavni plan i program u cijelosti će se
štampati kao posebna knjiga.
V.
Ovaj nastavni plan i program primjenjivat će se od školske 2012./2013. godine.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo naobrazbe, znanosti, kulture i športa
Broj: 10/1-38-16882-7/11
Tuzla, 16.1.2012
M I N I S TAR
Prof. dr. Nađa Avdibašić-Vukadinović, v.r.
Broj 1 - Strana 56
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA 56
Ministarstvo naobrazbe, znanosti, kulture i športa Tuzlanskog
kantona na temelju članaka 8. i 23. Zakona o ministarstvima i
drugim organima uprave Tuzlanskog kantona (“Službene novine
Tuzlanskog kantona”, broj: 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08 i 8/11), a
sukladno članku 20. stavak 3. Zakona o srednjoj naobrazbi i odgoju
(“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 17/11), objavljuje
SPISAK
srednjih škola upisanih u Registar srednjih škola
1. Javna ustanova Mješovita srednja škola Banovići, upisana
je u Registar srednjih škola pod rednim brojem 1. na strani 1.
Javna ustanova Mješovita srednja škola Banovići, ispunjava
uvjete za naobrazbu redovnih i vanrednih učenika sukladno
odgovarajućim nastavnim planovima i programima škola, i to:
Opća gimnazija
Mašinska tehnička škola
stručno zvanje: mašinski tehničar; mašinski tehničar za
kompjutersko projektovanje;
Elektrotehnička škola
stručno zvanje: elektrotehničar energetike;
Mašinska stručna škola
zanimanja: automehaničar; instalater centralnog grijanja;
plinski i vodoinstalater; bravar; metalostrugar; zavarivač; limar;
Ekonomska stručna škola
zanimanje: poslovni sekretar;
Poljoprivredno-prehrambena stručna škola
zanimanje: prehrambeni prerađivač; prerađivač voća i povrća;
Trgovinska stručna škola
zanimanje: trgovac.
3. Javna ustanova Mješovita srednja škola Doboj Istok,
upisana je u Registar srednjih škola pod rednim brojem 3. na strani 3.
Javna ustanova Mješovita srednja škola Doboj Istok, ispunjava
uvjete za naobrazbu redovnih i vanrednih učenika sukladno
odgovarajućim nastavnim planovima i programima škola i to:
Opća gimnazija
Poljoprivredno-prehrambena tehnička škola
stručno zvanje: prehrambeni tehničar,
Ekonomska škola
stručno
zvanje:
ekonomski
tehničar
(financijskoračunovodstveni smjer); ekonomski tehničar (komercijalni smjer);
Mašinska stručna škola
zanimanja: automehaničar; zavarivač; instalater centralnog
grijanja; bravar; metalostrugar;
Rudarsko-geološka stručna škola
zanimanje: rukovalac rudarske mehanizacije površinskog
kopa; rudar; rudar podzemne eksploatacije; geobušač;
Elektrotehnička stručna škola
zanimanja: elektromehaničar; elektroinstalater;
Elektrotehnička škola
stručno zvanje: elektrotehničar energetike;
Trgovinska stručna škola
zanimanje: trgovac;
Saobraćajna stručna škola
zanimanje: vozač motornih vozila;
Tekstilna stručna škola
zanimanje: krojač.
4. Javna ustanova Gimnazija “Dr. Mustafa Kamarić”
Gračanica, upisana je u Registar srednjih škola pod rednim brojem
4. na strani 4.
Trgovinska stručna škola
zanimanje: trgovac;
Javna ustanova Gimnazija “Dr Mustafa Kamarić” Gračanica,
ispunjava uvjete za naobrazbu redovnih učenika sukladno
nastavnim planovima i programima, i to:
Ugostiteljsko-turistička stručna škola
zanimanja: kuhar; konobar;
Ekonomska stručna škola
zanimanje: poslovni sekretar.
Opća gimnazija;
Filološka/jezička gimnazija;
Prirodno-matematička gimnazija.
2. Javna ustanova Mješovita srednja škola Čelić, upisana je
u Registar srednjih škola pod rednim brojem 2. na strani 2.
Javna ustanova Mješovita srednja škola Čelić, ispunjava
uvjete za naobrazbu redovnih i vanrednih učenika sukladno
odgovarajućim nastavnim planovima i programima škola, i to:
Mašinska tehnička škola
stručno zvanje: mašinski tehničar;
Poljoprivredna tehnička škola
stručno zvanje: poljoprivredni tehničar;
Ekonomska škola
stručno zvanje: ekonomski tehničar (financijsko-računovodstveni
smjer);
Rudarsko-geološka tehnička škola
stručno zvanje: rudarski tehničar;
Ekonomska škola
stručna
zvanja:
ekonomski
tehničar
računovodstveni smjer); poslovno-pravni tehničar;
Petak, 17. velja~e 2012.god.
(financijsko-
5. Javna ustanova Mješovita srednja škola Gračanica,
upisana je u Registar srednjih škola pod rednim brojem 5. na strani 5.
Javna ustanova Mješovita srednja škola Gračanica, ispunjava
uvjete za naobrazbu redovnih i vanrednih učenika sukladno
odgovarajućim planovima i programima škola, i to:
Mašinska tehnička škola
stručna zvanja: mašinski tehničar za kompjutersko
projektovanje; mašinski tehničar operator za CNC mašine;
Medicinska škola
stručno zvanje: medicinska sestra-tehničar;
Petak, 17. velja~e 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Zubotehnička škola
stručno zvanje: zubotehničar;
7. Javna ustanova Mješovita srednja škola “Hasan Kikić”
Gradačac, upisana je u Registar srednjih škola pod rednim brojem
7. na strani 7.
Elektrotehnička škola
stručno zvanje: elektrotehničar energetike;
Ekonomska škola
stručno
zvanje:
ekonomski
tehničar
računovodstveni smjer); poslovno-pravni tehničar;
(financijsko-
Ugostiteljsko-turistička tehnička škola
stručno zvanje: turistički tehničar; ugostiteljski tehničar;
Građevinska tehnička škola
stručno zvanje: građevinski tehničar; arhitektonski tehničar;
Drvoprerađivačka tehnička škola
stručno zvanje: tehničar finalne obrade drveta;
Saobraćajna tehnička škola
stručno zvanje: tehničar drumskog saobraćaja, tehničar za
sigurnost drumskog saobraćaja;
Mašinska stručna škola
zanimanja: bravar; automehaničar; plinski i vodoinstalater;
zavarivač; instalater centralnog grijanja; metalostrugar;
Ugostiteljsko-turistička stručna škola
zanimanja: kuhar; konobar; poslastičar;
Elektrotehnička stručna škola
zanimanja: elektromehaničar; elektroinstalater; električar;
elektroničar telekomunikacija;
Saobraćajna stručna škola
zanimanja: autoelektričar; vozač motornih vozila;
Trgovinska stručna škola
zanimanje: trgovac;
Tekstilna stručna škola
zanimanja: krojač;
Drvoprerađivačka stručna škola
zanimanje: stolar;
Stručna škola uslužnih djelatnosti
zanimanje: frizer – vlasuljar;
Građevinska stručna škola
zanimanja: zidar-fasader-izolater; keramičar – podopolagač
Kožarska stručna škola
zanimanja: izrađivač kožne galanterije; obućar;
Hemijsko-tehnološka stručna škola
Zanimanje: proizvođač gume i plastike.
6. Javna ustanova Gimnazija “Mustafa Novalić” Gradačac,
upisana je u Registar srednjih škola pod rednim brojem 6. na strani 6.
Javna ustanova Gimnazija “Mustafa Novalić” Gradačac,
ispunjava uvjete za naobrazbu redovnih učenika sukladno
odgovarajućim nastavnim planovima i programima, i to:
Opća gimnazija
Filološka/jezička gimnazija
Pedagoška gimnazija
Matematičko-informatička gimnazija.
Broj 1 - Strana 57
Javna ustanova Mješovita srednja škola “Hasan Kikić”
Gradačac, ispunjava uvjete za naobrazbu redovnih i vanrednih
učenika sukladno odgovarajućim nastavnim planovima i programima
škola, i to:
Mašinska tehnička škola
stručna zvanje: mašinski tehničar za kompjutersko
projektovanje; mašinski tehničar; mašinski tehničar operator za
CNC mašine;
Tekstilna tehnička škola
stručno zvanje: tekstilni tehničar konstruktor modelar;
tekstilni tehničar konfekcionar;
Elektrotehnička škola
stručna zvanja: elektrotehničar energetike; elektrotehničar
računarske tehnike i automatike;
Poljoprivredno-prehrambena tehnička škola
stručna zvanja: poljoprivredni tehničar; prehrambeni tehničar;
Medicinska škola
stručna zvanja: medicinska sestra - tehničar; fizioterapeutski
tehničar;
Građevinska tehnička škola
stručno zvanje: građevinski tehničar; arhitektonski tehničar;
Mašinska stručna škola
zanimanja: bravar; metalostrugar; automehaničar; plinski i
vodoinstalater; instalater centralnog grijanja; autolimar;
Saobraćajna stručna škola
zanimanja: autoelektričar; vozač motornih vozila; autolimar;
Tekstilna stručna škola
zanimanje: krojač;
Elektrotehnička stručna škola
zanimanja: električar; elektromehaničar; elektroinstalater;
RTV-mehaničar;
Poljoprivredno-pehrambena stručna škola
zanimanja: voćar-vinogradar-vinar; pekar; prerađivač voća i
povrća; cvjećar;
Drvoprerađivačka stručna škola
zanimanje: stolar;
Ugostiteljsko-turistička stručna škola
zanimanja: kuhar; konobar
8. Javna ustanova Mješovita srednja škola Kalesija, upisana
je u Registar srednjih škola pod rednim brojem 8. na strani 8.
Javna ustanova Mješovita srednja škola Kalesija, ispunjava
uvjete za naobrazbu redovnih i vanrednih učenika sukladno
odgovarajućim nastavnim planovima i programima škola, i to:
Opća gimnazija
Mašinska tehnička škola
stručno zvanje: mašinski tehničar operator za CNC mašine;
mašinski tehničar za kompjutersko projektovanje;
Broj 1 - Strana 58
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Poljoprivredna tehnička škola
stručno zvanje: poljoprivredni tehničar;
11. Javna ustanova Mješovita srednja elektro-mašinska
škola Lukavac upisana je u Registar srednjih škola pod rednim
brojem 11. na strani 11.
Veterinarska tehnička škola
stručno zvanje: veterinarski tehničar;
Ekonomska škola
stručno
zvanje:
računovodstveni smjer);
ekonomski
tehničar
(financijsko-
Mašinska stručna škola
zanimanja: automehaničar; zavarivač; bravar; instalater
centralnog grijanja; plinski i vodoinstalater; metalostrugar;
autolimar; proizvođač i monter Al i PVC prozora i vrata;
Poljoprivredno-prehrambena stručna škola
zanimanje: pekar; ratar; povrtlar; voćar-vinogradar;
Građevinska stručna škola
zanimanje: keramičar-podopolagač-teracer; zidar-fasader-izolater;
Trgovinska stručna škola
zanimanje: trgovac.
9. Javna ustanova Mješovita srednja škola “Musa Ćazim
Ćatić” Kladanj, upisana je u Registar srednjih škola pod rednim
brojem 9. na strani 9.
Javna ustanova Mješovita srednja škola “Musa Ćazim Ćatić”
Kladanj, ispunjava uvjete za naobrazbu redovnih i vanrednih
učenika sukladno nastavnim planovima i programima škola, i to:
Opća gimnazija
Ekonomska škola
stručno
zvanje:
računovodstveni smjer);
ekonomski
tehničar
Petak, 17. velja~e 2012.god.
(financijsko-
Ugostiteljsko-turistička škola
stručno zvanje: turistički tehničar;
Šumarska tehnička škola
stručno zvanje: šumarski tehničar;
Mašinska stručna škola
zanimanja: zavarivač; plinski i vodoinstalater; automehaničar;
autolimar; bravar;
Javna ustanova Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac
ispunjava uvjete za naobrazbu redovnih i vanrednih učenika sukladno
odgovarajućim nastavnim planovima i programima škola, i to:
Mašinska tehnička škola
stručno zvanje: mašinski
projektovanje;
tehničar
Saobraćajna tehnička škola
stručno zvanje: tehničar drumskog saobraćaja;
Mašinska stručna škola
zanimanja: automehaničar; zavarivač; instalater centralnog
grijanja; bravar; metalostrugar;
Elektrotehnička stručna škola
zanimanje: elektromehaničar; elektroničar telekomunikacija;
Saobraćajna stručna škola
zanimanje: vozač motornih vozila.
12. Javna ustanova Mješovita srednja ekonomskohemijska škola Lukavac, upisana je u Registar srednjih škola pod
rednim brojem 12. na strani 12.
Javna ustanova Mješovita srednja ekonomsko-hemijska škola
Lukavac ispunjava uvjete za naobrazbu redovnih i vanrednih učenika
sukladno odgovarajućim nastavnim planovima i programima škola, i to:
Hemijsko-tehnološka tehnička škola
stručno zvanje: hemijski tehničar biotehnološkog smjera;
Ekonomska škola
stručno
zvanje:
ekonomski
tehničar
(financijskoračunovodstveni smjer); ekonomski tehničar (komercijalni smjer);
poslovni tehničar; poslovno-pravni tehničar;
Ugostiteljsko-turistička škola
stručno zvanje: turistički tehničar; ugostiteljski tehničar;
Ugostiteljsko-turistička stručna škola
zanimanje: konobar; kuhar;
Trgovinska stručna škola
zanimanje: trgovac;
Trgovinska stručna škola
zanimanje: trgovac;
Ugostiteljsko-turistička stručna škola
zanimanja: konobar; kuhar
Ekonomska stručna škola
zanimanje: poslovni sekretar;
Javna ustanova “Gimnazija Lukavac”, Lukavac, ispunjava
uvjete za naobrazbu redovnih učenika sukladno odgovarajućim
nastavnim planovima i programima, i to:
Opća gimnazija
Matematičko-informatička gimnazija
Filološka/jezička gimnazija.
kompjutersko
Elektrotehnička škola
stručna zvanja: elektrotehničar energetike; elektrotehničar
računarske tehnike i automatike; elektrotehničar elektronike;
Drvoprerađivačka stručna škola
zanimanja: mašinski oblikovač drveta; stolar;
10. Javna ustanova “Gimnazija Lukavac”, Lukavac, upisana
je u registar srednjih škola pod rednim brojem 10. na strani 10.
za
Stručna škola uslužnih djelatnosti
zanimanje: frizer-vlasuljar.
13. Javna ustanova Mješovita srednja škola Srebrenik,
upisana je u Registar srednjih škola pod rednim brojem 13. na strani 13.
Javna ustanova Mješovita srednja škola Srebrenik, ispunjava
uvjete za naobrazbu redovnih i vanrednih učenika sukladno
odgovarajućim nastavnim planovima i programima škola, i to:
Petak, 17. velja~e 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Opća gimnazija
Mašinska tehnička škola
stručno zvanje: mašinski tehničar, mašinski tehničar operater
za CNC mašine; mašinski tehničar za kompjutersko projektovanje;
Ekonomska škola
stručna
zvanja:
ekonomski
tehničar
računovodstveni); poslovno-pravni tehničar;
(financijsko-
Saobraćajna tehnička škola
stručno zvanje: tehničar drumskog saobraćaja;
Poljoprivredna tehnička škola
stručno zvanje: poljoprivredni tehničar;
Mašinska stručna škola
zanimanja: bravar; automehaničar; zavarivač; instalater
centralnog grijanja; autolimar; plinski i vodoinstalater; proizvođač i
monter Al i PVC prozora i vrata;
Ugostiteljsko-turistička stručna škola
zanimanja: kuhar; konobar;
Trgovinska stručna škola
zanimanje: trgovac;
Saobraćajna stručna škola
zanimanje: vozač motornih vozila; autoelektričar;
Poljoprivredno-prehrambena stručna škola
zanimanje: prehrambeni prerađivač.
Broj 1 - Strana 59
Javna ustanova Gimnazija “Meša Selimović”, Tuzla ispunjava
uvjete za naobrazbu redovnih učenika sukladno odgovarajućim
nastavnim planovima i programima, i to:
Opća gimnazija
Matematičko-informatička gimnazija
Filološka/jezička gimnazija
Športska gimnazija
16. Javna ustanova Gimnazija “Ismet Mujezinović” Tuzla
upisana je u Registar srednjih škola pod rednim brojem 16. na strani 16.
Javna ustanova Gimnazija “Ismet Mujezinović” Tuzla
ispunjava uvjete za naobrazbu redovnih učenika sukladno
odgovarajućim nastavnim planovima i programima, i to:
Pedagoška gimnazija
Opća gimnazija
Filološka/jezička gimnazija.
17. Javna ustanova Srednja ekonomska škola Tuzla upisana
je u Registar srednjih škola pod rednim brojem 17. na strani 17.
Javna ustanova Srednja ekonomska škola Tuzla ispunjava
uvjete za naobrazbu redovnih i vanrednih učenika sukladno
odgovarajućim nastavnim planovima i programima škole, i to:
stručna zvanja: ekonomski tehničar (financijskoračunovodstveni); ekonomski tehničar (komercijalni smjer);
carinski tehničar;
14. Javna ustanova Mješovita srednja škola Teočak upisana
je u Registar srednjih škola pod rednim brojem 14. na strani 14.
18. Javna ustanova Srednja medicinska škola Tuzla, upisana
je u Registar srednjih škola pod rednim brojem 18. na strani 18.
Javna ustanova Mješovita srednja škola Teočak ispunjava
uvjete za naobrazbu redovnih i vanrednih učenika sukladno
odgovarajućim nastavnim planovima i programima škola i to:
Javna ustanova Srednja medicinska škola Tuzla, ispunjava
uvjete za naobrazbu redovnih i vanrednih učenika sukladno
odgovarajućim nastavnim planovima i programima medicinske
škole, i to:
stručna zvanja: medicinska sestra-tehničar; fizioterapeutski
tehničar; farmaceutski tehničar; pedijatrijska sestra-tehničar;
akušersko-ginekološka sestra-tehničar; psihogerijatrijska sestratehničar; optičarski tehničar; laboratorijski tehničar; sanitarnoekološki tehničar.
Elektrotehnička škola
stručno zvanje: elektrotehničar energetike;
Mašinska tehnička škola
stručno zvanje: mašinski tehničar;
Ekonomska škola
stručno
zvanje:
ekonomski
tehničar
(financijskoračunovodstveni smjer); ekonomski tehničar (komercijalni smjer);
Građevinska tehnička škola
Stručno zvanje: građevinski tehničar;
Mašinska stručna škola
zanimanja: bravar; zavarivač; automehaničar; plinski i
vodoinstalater;
Elektrotehnička stručna škola
zanimanje: električar; elektroinstalater, elektromehaničar;
19. Javna ustanova Srednja muzička škola Tuzla upisana je
u Registar srednjih škola pod rednim brojem 19. na strani 19.
Javna ustanova Srednja muzička škola Tuzla ispunjava uvjete
za naobrazbu redovnih i vanrednih učenika sukladno odgovarajućim
nastavnim planovima i programima srednje umjetničke muzičke
škole:
- muzičar općeg smjera;
- muzičar - klavirist; harmonikaš; solo pjevač; gitarist; flautist;
violinist; klarinetist
Trgovinska stručna škola
zanimanje: trgovac;
20. Javna ustanova Srednja trgovinska škola Tuzla, upisana
je u Registar srednjih škola pod rednim brojem 20. na strani 20.
Stručna škola uslužnih djelatnosti
zanimanje: frizer-vlasuljar.
Javna ustanova Srednja trgovinska škola Tuzla, ispunjava uvjete
za naobrazbu redovnih i vanrednih učenika sukladno odgovarajućim
nastavnim planovima i programima trgovinske škole, i to:
15. Javna ustanova Gimnazija “Meša Selimović” Tuzla,
upisana je u Registar srednjih škola pod rednim brojem 15. na strani
15.
Ekonomska škola
stručno zvanje: ekonomski tehničar (komercijalni smjer);
poslovno - pravni tehničar;
Broj 1 - Strana 60
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Ekonomska stručna škola
zanimanje: poslovni sekretar;
Trgovinska stručna škola
zanimanje: trgovac.
Petak, 17. velja~e 2012.god.
Mašinska tehnička škola
stručna zvanja: mašinski tehničar; mašinski tehničar operator
za CNC mašine; mašinski tehničar za kompjutersko projektovanje;
mašinski tehničar energetike; tehničar motora i motornih vozila;
21. Javna ustanova Mješovita srednja elektrotehnička
škola Tuzla upisana je u Registar srednjih škola pod rednim brojem
21. na strani 21.
Mašinska stručna škola
zanimanja: automehaničar; instalater centralnog grijanja;
autolimar; plinski i vodoinstalater; zavarivač; proizvođač i monter Al
i PVC prozora i vrata; mašinbravar; metalostrugar; limar; mehaničar
za medicinsku i labaratorijsku opremu; metaloglodač; bravar.
Javna ustanova Mješovita srednja elektrotehnička škola Tuzla
ispunjava uvjete za naobrazbu redovnih i vanrednih učenika po
nastavnim planovima i programima škola, i to:
25. Javna ustanova Mješovita srednja rudarska škola
Tuzla, upisana je u Registar srednjih škola pod rednim brojem 25.
na strani 25.
Elektrotehnička škola
stručna zvanja: elektrotehničar računarske tehnike
i automatike; elektrotehničar elektronike; elektrotehničar
energetike; tehničar mehatronike; ICT - tehničar; audio-vizuelni
tehničar; tehničar računarstva; tehničar elektronike; tehničar
elektroenergetike;
Javna ustanova Mješovita srednja rudarska škola Tuzla,
ispunjava uvjete za naobrazbu redovnih i vanrednih učenika sukladno
odgovarajućim nastavnim planovima i programima škola, i to:
Elektrotehnička stručna škola
zanimanja: elektroničar telekomunikacija, autoelektričar,
električar; RTV mehaničar; elektromehaničar; elektroinstalater
22. Javna ustanova Mješovita srednja građevinskogeodetska škola Tuzla upisana je u Registar srednjih škola pod
rednim brojem 22. na stani 22.
Javna ustanova Mješovita srednja građevinsko-geodetska
škola Tuzla ispunjava uvjete za naobrazbu redovnih i vanrednih
učenika sukladno odgovarajućim nastavnim planovima i
programima škola, i to:
Rudarsko-geološka tehnička škola
stručna zvanja: rudarski tehničar;
oplemenjivač mineralnih sirovina – tehničar;
geološki
tehničar;
Šumarska tehnička škola
stručno zvanje: tehničar rekultivacije i hortikulture;
Rudarsko-geološka stručna škola
zanimanja: rukovalac rudarske mehanizacije površinskog
kopa; mehaničar rudarskih mašina; rudar; rudar podzemne
eksploatacije; rukovalac jamske mehanizacije; geobušač;
oplemenjivač mineralnih sirovina;
Mašinska stručna škola
zanimanje: zlatar-draguljar;
Građevinska tehnička škola
stručna zvanja: arhitektonski tehničar; građevinski tehničar;
26. Javna ustanova Mješovita saobraćajna škola Tuzla
upisana je u Registar srednjih škola pod rednim brojem 26. na strani 26.
Geodetska tehnička škola
stručno zvanje: geodetski tehničar;
Javna ustanova Mješovita srednja saobraćajna škola Tuzla
ispunjava uvjete za naobrazbu redovnih i vanrednih učenika sukladno
odgovarajućim nastavnim planovima i programima škola, i to:
Saobraćajna tehnička škola
stručna zvanja: tehničar unutarnjeg transporta; tehničar
drumskog saobraćaja; tehničar željezničkog saobraćaja; tehničar
PTT saobraćaja; tehničar tehničke ispravnosti motornih vozila;
tehničar za sigurnost drumskog saobraćaja; tehničar vučemašinovođa; tehničar za logistiku i špediciju;
Srednja škola primjenjenih umjetnosti
stručno zvanje: likovni tehničar za primjenjeno slikarstvo;
Građevinska stručna škola
zanimanja: zidar-fasader–izolater; keramičar-teracer; moler–
farbar-soboslikar; tesar-krovopokrivač.
23. Javna ustanova Mješovita srednja hemijska škola
Tuzla upisana je u Registar srednjih škola pod rednim brojem 23.
na strani 23.
Javna ustanova Mješovita srednja hemijska škola Tuzla
ispunjava uvjete za naobrazbu redovnih i vanrednih učenika sukladno
odgovarajućim nastavnim planovima i programima škola, i to:
Hemijsko-tehnološka tehnička škola
stručna zvanja: hemijski tehničar-općeg smjera; hemijski
tehničar biotehnološkog smjera; hemijski tehničar mikrobiolog;
hemijski tehničar u farmaceutskoj proizvodnji; grafički tehničar –
web dizajner;
24. Javna ustanova Mješovita srednja mašinska škola
Tuzla, upisana je u Registar srednjih škola pod rednim brojem 24.
na strani 24.
Javna ustanova Mješovita srednja mašinska škola Tuzla,
ispunjava uvjete za naobrazbu redovnih i vanrednih učenika
sukladno odgovarajućim nastavnim planovima i programima škola,
i to:
Saobraćajna stručna škola
zanimanja: vozač motornih vozila; rukovalac građevinskih i
pretovarnih mašina; autoelektričar; mašinovođa; autolakirer.
27. Javna ustanova Mješovita srednja škola Tuzla upisana
je u Registar srednjih škola pod rednim brojem 27. na strani 27.
Javna ustanova Mješovita srednja škola Tuzla ispunjava uvjete
za naobrazbu redovnih i vanrednih učenika sukladno odgovarajućim
nastavnim planovima i programima škola, i to:
Tekstilna tehnička škola
stručna zvanja: tekstilni tehničar konfekcionar; tekstilni
tehničar konstruktor modelar;
Tehnička škola uslužnih djelatnosti
stručno zvanje: kozmetički tehničar;
Poljoprivredno-prehrambena tehnička škola
stručna zvanja: prehrambeni tehničar;
Petak, 17. velja~e 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Veterinarska tehnička škola
stručno zvanje: veterinarski tehničar;
Kožarska tehnička škola
stručno zvanje: obućarski tehničar;
Tekstilna stručna škola
zanimanje: krojač;
Stručna škola uslužnih djelatnosti
zanimanja: frizer-vlasuljar; kozmetičar;
Poljoprivredno-prehrambena stručna škola
zanimanja: cvjećar-vrtlar; pekar; mesar;
Kožarska stručna škola
zanimanja: izrađivač kožne galanterije; obućar.
28. Javna ustanova Turističko-ugostiteljska škola Tuzla
upisana je u Registar srednjih škola pod rednim brojem 28. na strani 28.
Javna ustanova Turističko-ugostiteljska škola Tuzla ispunjava
uvjete za naobrazbu redovnih i vanrednih učenika sukladno
odgovarajućim nastavnim planovima i programima škola, i to:
Ugostiteljsko-turistička škola
stručno zvanje: turistički tehničar; ugostiteljski tehničar;
Broj 1 - Strana 61
Drvoprerađivačka tehnička škola
stručna zvanja: tehničar finalne obrade drveta; tehničar
primarne prerade drveta;
Mašinska stručna škola
zanimanja: automehaničar; zavarivač; bravar; instalater
centralnog grijanja;
Elektrotehnička stručna škola
zanimanje:
elektroinstalater;
elektroenergetičar;
elektromehaničar;
Poljoprivredno-prehrambena stručna škola
zanimanja: voćar-vinogradar; farmer; cvjećar-vrtlar; voćarvinogradar-vinar;
Drvoprerađivačka stručna škola
zanimanje: stolar; tapetar.
32. Javna ustanova Mješovita srednja škola Sapna, upisana
je u Registar srednjih škola pod rednim brojem 32. na strani 32.
Javna ustanova Mješovita srednja škola Sapna, ispunjava
uvjete za naobrazbu redovnih i vanrednih učenika sukladno
odgovarajućim nastavnim planovima i programima škola, i to:
29. Javna ustanova Behram-begova medresa Tuzla upisana
je u Registar srednjih škola pod rednim brojem 29. na strani 29.
Opća gimnazija
Mašinska tehnička škola
stručno zvanje: mašinski tehničar
projektovanje;
Poljoprivredna tehnička škola
stručna zvanja: poljoprivredni tehničar;
Behram-begova medresa Tuzla ispunjava uvjete za naobrazbu
učenika po posebnim nastavnim planovima i programima za
naobrazbu vjerskih službenika: stručna zvanja: imam; muallima.
Ekonomska škola
stručno zvanje: poslovno-pravni tehničar; ekonomski tehničar
(financijsko-računovodstveni smjer);
Ugostiteljsko-turistička stručna škola
zanimanje: konobar; kuhar; poslastičar.
30. Javna ustanova Katolički školski centar “Sveti Franjo”
- Opća gimnazija Tuzla, upisana je u Registar srednjih škola pod
rednim brojem 30. na strani 30.
JU Katolički školski centar “Sv. Franjo” - Opća gimnazija
Tuzla ispunjava uvjete za naobrazbu redovnih učenika sukladno
nastavnim planom i programom opće gimnazije.
31. Javna ustanova Mješovita srednja škola Živinice,
upisana je u Registar srednjih škola pod rednim brojem 31. na strani
31.
Javna ustanova Mješovita srednja škola Živinice, ispunjava
uvjete za naobrazbu redovnih i vanrednih učenika sukladno
odgovarajućim nastavnim planovima i programima škola, i to:
Mašinska tehnička škola
stručna zvanja: mašinski tehničar; mašinski tehničar za
kompjutersko projektovanje;
Elektrotehnička škola
stručno zvanje: elektrotehničar energetike;
Poljoprivredna tehničk škola:
stručno zvanje: poljoprivredni tehničar;
Šumarska tehnička škola
stručno zvanje: šumarski tehničar;
Mašinska stručna škola
zanimanja: instalater centralnog
vodoinstalater;
za
kompjutersko
grijanja;
plinski
i
Trgovinska stručna škola
zanimanje: trgovac;
Građevinska stručna škola
zanimanje: keramičar-teracer.
33. JU Gimnazija Živinice, Živinice, upisana je u Registar
srednjih škola pod rednim brojem 33. na strani 33.
JU Gimnazija Živinice, Živinice ispunjava uvjete za naobrazbu
redovnih učenika sukladno odgovarajućim nastavnim planovima i
programima i to:
Opća gimnazija
Filološka/jezička gimnazija.
34. Privatna ustanova Centar za naobrazbu odraslih,
upisana je u Registar srednjih škola pod rednim brojem 34. na strani
34.
Privatna ustanova Centar za naobrazbu odraslih ispunjava
uvjete za naobrazbu vanrednih učenika i polaznika sukladno
odgovarajućim nastavnim planovima i programima škola, i to:
Broj 1 - Strana 62
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Mašinska tehnička škola
stručno zvanje: mašinski tehničar;
Elektrotehnička škola
stručno zvanje: elektrotehničar energetike;
Zakona o izvršenju Proračuna Tuzlanskog kantona za 2011. godinu
(„Službene novine Tuzlanskog kantona“ br. 4/11 i 11/11) i Izmjena i
dopuna Proračuna Tuzlanskog kantona za 2011. godinu („Službene
novine Tuzlanskog kantona“, broj: 16/11), Ministarstvo industrije,
energetike i rudarstva, d o n o s i
ODLUKU
Građevinska tehnička škola
stručno zvanje: građevinski tehničar;
Ugodtiteljsko-turistička tehnička škola
stručno zvanje: ugostiteljski tehničar;
Ekonomska tehnička škola
stručna zvanja: ekonomski tehničar, poslovno-pravni tehničar,
ekonomski tehničar (financijsko-računovodstveni smjer);
Mašinska stručna škola
zanimanja: bravar, zavarivač, automehaničar, majstor bravar,
majstor zavarivač, majstor automehaničar;
Elektrotehnička stručna škola
zanimanja: elektromehaničar, elektroenergetičar, elektroinstalater,
električar, elektroenergetičar majstor za elektroenergetske mreže,
elektroinstalater majstor za električne instalacije, elektroenergetičar
majstor za elektroenergetska postrojenja;
Građevinska stručna škola
zanimanja: armirač-betonirac, zidar-fasader-izolater, molerfarbar, tesar-krovopokrivač, keramičar-teracer-podopolagač, zidar
poslovođa, tesar poslovođa, armirač poslovođa; stručno osposobljavanje
za: izolater, keramičar, zidar, armirač, moler;
Ugostiteljsko-turistička stručna škola
zanimanja: kuhar, konobar, kuhar specijalista, konobar
specijalista;
o izmjenama Programa raspodjele sredstava sa potrošačke
jedinice 13010002 – „Intervencije javnim poduzećima i
privrednim društvima“
Članak 1.
U Programu raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice
13010002 - „Intervencije javnim poduzećima i privrednim društvima
(„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 7/11) u točki I. broj:
„3.500.000,00“ zamjenjuje se brojem: „2.450.000,00“, a riječi:
„trimilionapetstotinatisuća konvertibilnih maraka“ zamjenjuju se
riječima: „dvamilionačetiristotinepedesettisuća konvertibilnih maraka“.
Članak 2.
Točka II. Programa iz članka 1. ove odluke mijenja se i glasi:
„Subvencije javnim poduzećima“ u iznosu 2.450.000,00 KM
rasporedit će se kao:
1. a) Pomoć privrednim društvima sa većinskim državnim
kapitalom iz resorne nadležnosti koja u održavanju tekuće
likvidnosti nisu u mogućnosti da plaćaju zdravstveno
osiguranje.
Visina sredstava do 66.100,00 KM.
Konto 614400
Saobraćajna stručna škola
zanimanja: vozač motornih vozila, rukovalac građevinskih
i pretovarnih mašina, majstor autolakirer, majstor vozač teških
motornih vozila;
Trgovinska stručna škola
zanimanje: trgovac.
35. „Međunarodna srednja škola“ Tuzla, upisana je u
Registar srednjih škola pod rednim brojem 35. na strani 35.
„Međunarodna srednja škola“ Tuzla ispunjava uvjete za
naobrazbu redovnih učenika sukladno nastavnom planu i programu
opće gimnazije.
Sukladno članku 20. Zakona o srednjoj naobrazbi i odgoju
(“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 17/11) škole upisane
u Registar srednjih škola mogu izdavati svjedodžbe i druge javne
isprave o završetku naobrazbe, odnosno pojednih razreda i oblika
naobrazbe.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo naobrazbe,
znanosti, kulture i športa
Broj:10/1-38-1998/12
Tuzla, 02.02.2012.
57
Petak, 17. velja~e 2012.god.
MINISTRICA
Prof. dr. Nađa Avdibašić-Vukadinović Na temelju članka 23,. Zakona o ministarstvima i drugim
organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog
kantona“, br. 17/00, 3/01, 12/03,10/05, 3/08 i 8/11), članka 32.
b) Intervencije privrednim društvima sa većinskim državnim
kapitalom iz resorne oblasti, kao pomoć u postizanju
ekonomske samoodrživosti (poticaj izvoza, novo
zapošljavanje, povećanje ukupnog prihoda investiciona
ulaganja i održavanje postrojenja, priprema za
restrukturiranje i privatizaciju neprivatiziranih društava).
Visina sredstava do 1.084.000,00 KM.
Konto 614400
c) Učešće u realizaciji Programa mjera za socijalno
zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja,
likvidacije, restrukturiranja i privatizacije poduzeća ostali
ili ostaju bez posla koji će se realizirati putem Službe za
zapošljavanje Tuzlanskog kantona vezano za izmirenje
obveza doprinosa za PIO/MIO za zaposlenike koji su
stekli uvjete za penzionisanje u privrednim društvima, iz
resorne oblasti, sa većinskim državnim kapitalom
Visina sredstva do 800.000,00 KM.
Konto 614400
d) Realizacija prijedloga mjera proisteklog iz Izvještaja
Ekspertnog tima formiranog za izradu analize o stanju u
Fabrici obuće D.D. „Aida“ Tuzla.
Visina sredstava do 449.900,00 KM.
Konto 614400
e) Intervencije privrednim društvima za sprovođenje
predstečajnog postupka za društva nad kojima je
pokrenut stečajni postupak, a ista nisu u mogućnosti da
plate troškove po sudskom rješenju.
Visina sredstava 0 KM.
Konto 614400
f) Sredstva namijenjena za hitne intervencije u slučaju,
havarije industrijskog postrojenja, elementarnih nepogoda
koje su prouzrokovale veću materijalnu štetu i drugim
slučajevima za koje Ministarstvo procijeni da treba hitno
djelovat.
Petak, 17. velja~e 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
II.
Visina sredstava do 50.000,00 KM
Konto 614400
2. Posticaj novih investicija i razvoja u privrednim društvima
iz nadležnosti resornog ministarstva.
Visina sredstava 0 KM.
Konto 614400
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom davanja suglasnosti od
strane Vlade Tuzlanskog kantona i bit će objavljena u „Službenim
novinama Tuzlanskog kantona“.
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo industrije,
energetike i rudarstva
Broj: 03/1-14-29928/11
Tuzla, 26.12.2011. godine
Broj 1 - Strana 63
M I N I S TAR
Doc.dr.sc. Željko Knežiček,
dipl.ing.rud., v.r.
SOCIJALNA ZAŠTITA-OSTALA PRAVA
4.0. SUBVENCIJA TROŠKOVA SAHRANE–DŽENAZA
-POKOPA.............................................................do 500,00KM
5.0. JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ
ZA OSOBE...........................................................do 241,00KM
5.1. JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ
ZA OBITELJ .......................................................do 402,00KM
5.2. IZUZETNA JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ
PREMA PROCJENI STRUČNOG TIMA CENTRA ZA
SOCIJALNI RAD SUKLADNO ZAKONU
5.3. NAKNADE I POMOĆI U DIJELU ZAŠTITE OBITELJI SA .
DJECOM ISPLAĆIVAT ĆE SE SUKLADNO
POSEBNIM ODLUKAMA VLADE TUZLANSKOG
KANTONA I MINISTARSTVA ZA RAD, SOCIJALNU
POLITIKU I POVRATAK TUZLANSKOG KANTONA NA
NAČIN DEFINIRAN ODLUKAMA
III.
Isplata sredstava po ovoj odluci vršit će se sukladno Odluci
o privremenom financiranju Tuzlanskog kantona za period
01.01.2012. do 31.03.2012. godine.
58
Na temelju članka 23. stavak 1. alineja 5. Zakona o ministarstvima
i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona («Službene novine
Tuzlanskog kantona«, br. 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08 i 8/11) i
članka 131. Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti
obitelji sa djecom («Službene novine Tuzlanskog kantona« broj:12/00,
05/02, 13/03, 08/06, 11/09 i 17/11), ministar za rad, socijalnu politiku i
povratak u Vladi Tuzlanskog kantona, donosi
ODLUKU
IV.
Isplatu po ovoj odluci u dijelu osnovnih prava vršit će
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak putem Trezora,
a ostala prava sadržana u točki II. Odluke vršit će se sukladno
posebnim aktima Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak
Tuzlanskog kantona.
V.
o visini mjesečnih novčanih pomoći i naknada
korisnika socijalne zaštite
Iznosi navedeni u ovoj odluci primjenjuju se od 01.01.2012.
do 31.03.2012. godine.
I.
VI.
SOCIJALNA ZAŠTITA-OSNOVNA PRAVA
1.0. STALNA NOVČANA POMOĆ...............................120,00KM
1.1. OBITELJSKI DODATAK ZA
NESPOSOBNOG ČLANA..................................36,00KM
2.0. NAKNADA ZA POMOĆ I NJEGU ZA OSOBE SA
TEŽIM STUPNJEM INVALIDITETA.......................80,00KM
2.1. NAKNADA ZA POMOĆ I NJEGU ZA OSOBE SA
TEŠKIM STUPNJEM INVALIDITETA............160,00KM
3.0. NAKNADA ZA SMJEŠTAJ DJECE
U DRUGU OBITELJ................................................482,00KM
3.1. NAKNADA ZA SMJEŠTAJ ODRASLIH OSOBA
U DRUGU OBITELJ........................................402,00KM
Ova odluka bit će objavljena u «Službenim novinama»
Tuzlanskog kantona.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton MINISTARSTVO ZA RAD,
SOCIJALNU POLITIKU I POVRATAK
Broj; 09/1-14-259/12
Tuzla, 10.01.2012. godine
M I N I S TAR
Sead Hasić, dipl.scr.
59
Na temelju članka 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog
kantona” broj: 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08 i 8/11) i članka 34. Zakona o izvršenju proračuna Tuzlanskog kantona za 2011. godinu
(„Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 4/11 i 11/11), ministar prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona, donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Programa raspodjele namjenskih sredstava
Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2011. godinu
U Programu raspodjele namjenskih sredstava Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okilice za 2011. godinu („Službene novine
Tuzlanskog kantona“, broj: 8/11), točka IV. mijenja se i glasi:
IV.
Strukturu ukupno planiranih namjenskih sredstava čine:
Prenesena sredstva iz prethodne godine u iznosu od .............................. 1.748.737 KM
Sredstva planirana kao prihod u 2011. godini u iznosu od .................... 2.795.263 KM
UKUPNO: 4.544.000,00 KM
Broj 1 - Strana 64
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Petak, 17. velja~e 2012.god.
Ukupna planirana namjenska sredstva za 2011. godinu, se raspoređuju na sljedeći način:
1. IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE................................................................................................175.000,00 KM
Troškovi rada i održavanja Sustava za praćenje kvaliteta zraka na području Tuzlanskog kantona
2. TEKUĆI GRANTOVI........................................................................................................................3.851.633,00 KM
Grantovi drugim nivoima vlasti................................................................................................................ 2.815.633,00 KM
Grantovi neprofitnim organizacijama.......................................................................................................... 380.000,00 KM
Subvencije javnim poduzećima................................................................................................................... 525.000,00 KM
Subvencije privatnim poduzećima ............................................................................................................. 126.000,00 KM
Ostali grantovi – povrat i drugo....................................................................................................................... 5.000,00 KM
3. KAPITALNI TRANSFERI...................................................................................................................200.200,00 KM
4. KAPITALNI IZDACI (NABAVKA STALNIH SREDSTAVA)..........................................................317.167,00 KM
Nabavka opreme (sustav za praćenje kvaliteta zraka)................................................................................. 105.000,00 KM
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava .................................................................................................. 212.167,00 KM
UKUPNO: 4.544.000,00 KM
Br
Ekonomski kod
Naziv stavke
1.
IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE
Plan za 2011.
godinu (KM)
1.1
613100
Putni troškovi
10.000,00
1.2
613200
Izdaci za energiju
15.000,00
1.3
613300
Izdaci za komunalne usluge
15.000,00
1.4
613400
Nabavka materijala i sitnog inventara
6.000,00
1.5
613500
Izdaci za usluge prevoza i goriva
5.000,00
1.6
613600
Unajmljivanje imovine i opreme
2.000,00
1.7
613700
Izdaci za tekuće održavanje
110.000,00
1.8
613800
Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa
2.000,00
1.9
613900
Ugovorene i druge posebne usluge
10.000,00
Ukupno izdaci za materijal i usluge:
2.
TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI
2.1
614100
2.2
2.3
614300
614400
Grantovi drugim nivoima vlasti (grantovi općinama)*
2.815.633,00
Kladanj
76.433,00
Kalesija
141.707,00
Tuzla
668.694,00
Teočak
34.748,00
Banovići
142.577,00
Doboj Istok
63.476,00
Sapna
45.568,00
Lukavac
233.043,00
Živinice
326.540,00
Čelić
52.090,00
Gradačac
269.838,00
Srebrenik
524.000,00
Gračanica
223.920,00
Službena odjeća za komunalne redare
Grantovi neprofitnim organizacijama
13.000,00
380.000,00
Udruženja
80.000,00
Javne ustanove iz oblasti naobrazbe
220.000,00
Ostale javne ustanove
Subvencije javnim poduzećima
80.000,00
525.000,00
Osnivanje JU Zaštićeni pejzaž „Konjuh“
100.000,00
JP „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj
25.000,00
400.000,00
126.000,00
5.000,00
2.4
614500
Ostala javna poduzeća
Subvencije privatnim poduzećima
2.5
614800
Ostali grantovi-povrat i drugo
Ukupno tekući grantovi:
175.000,00
3.851.633,00
Petak, 17. velja~e 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
3.
KAPITALNI TRANSFERI
3.1
615100
Broj 1 - Strana 65
Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti (općine)
200.200,00
Motorna vozila za komunalne redare
195.000,00
5.200,00
4.
Fotografska oprema za komunalne redare
KAPITALNI IZDACI
4.1
821300
Nabavka opreme
105.000,00
Analizatori za praćenje kvaliteta zraka
85.000,00
Informatička oprema za Sustav za praćenje kvaliteta zraka
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava
20.000,00
212.167,00
Kantonalni plan zaštite okolice
112.167,00
Prostorni plan posebnih obilježja Zaštićeni pejzaž „Konjuh“
Ukupno kapitalni izdaci:
100.000,00
317.167,00
Ukupno za 2011. godinu
4.544.000,00
4.2
821500
*Raspodjela grantova po općinama:
Plate za
komunalne
redare
Toplifikacija po
posebnoj odluci
Vlade
Ukupno
pripadajuća
sredstva
R/b
Općina
Čišćenje putnog
pojasa
1.
Kladanj
21.000,00
12.000,00
43.433,00
76.433,00
2.
Kalesija
12.200,00
24.000,00
105.507,00
141.707,00
Ostali projekti
KM
3.
Tuzla
43.600,00
72.000,00
553.094,00
668.694,00
4.
Teočak
1.800,00
12.000,00
20.948,00
34.748,00
5.
Banovići
14.800,00
24.000,00
103.777,00
142.577,00
6.
Doboj Istok
4.200,00
12.000,00
47.276,00
63.476,00
7.
Sapna
8.200,00
12.000,00
25.368,00
45.568,00
8.
Lukavac
18.400,00
24.000,00
190.643,00
233.043,00
9.
Živinice
18.400,00
36.000,00
272.140,00
326.540,00
10.
Čelić
12.800,00
12.000,00
27.290,00
52.090,00
11.
Gradačac
25.600,00
24.000,00
220.238,00
269.838,00
12.
Srebrenik
-
24.000,00
346.833,00
153.167,00
524.000,00
21.000,00
202.000,00
24.000,00
312.000,00
346.833,00
178.920,00
1.941.800,00
223.920,00
2.802.633,00
13.
Gračanica
UKUPNO
Ukupna sredstva za općine se sastoje iz prenesenih sredstava iz ranijih godina, kojim se financiraju čišćenje putnog pojasa i uspostava
komunalnih redara, i sredstava koja se planiraju prikupiti u 2011. godini, kojim se planiraju ostali projekti.
1. Visina planiranih sredstava po općinama za čišćenje putnog pojasa dobijena su na temelju dužine magistralnih i regionalnih puteva
čije putne pojaseve treba čistiti. Čišćenje putnog pojasa općine mogu izvesti kroz angažman nazaposlenih osoba sa evidencije Službe za
zapošljavanje TK. Ukoliko općine nemaju potrebe za sredstvima za čišćenje putnog pojasa, ta sredstva će se pridružiti ostalim projektima
općina.
2. Visina planiranih sredstava po općinama za uspostavu komunalnih redara i njihovo financiranje za 12 mjeseci, dobijena je na
temelju broja redara koji je srazmjeran veličini općine (udio općina u ukupnom prikupljanju namjenskih sredstava). Raspodjela sredstava
za potrebe uvođenja komunalnih redara će se izvršiti na sljedeći način:
Broj 1 - Strana 66
R/b
Općina
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj
redara
Tekući transferi
Plate
Petak, 17. velja~e 2012.god.
Kapitalni transferi
Službena odjeća
Digitalni fotoaparati
Automobil
Ukupno
KM
1.
Kladanj
1
12.000
500
200
15.000
27.700
2.
Kalesija
2
24.000
1.000
400
15.000
40.400
3.
Tuzla
6
72.000
3.000
1.200
15.000
91.200
4.
Teočak
1
12.000
500
200
15.000
27.700
5.
Banovići
2
24.000
1.000
400
15.000
40.400
6.
Doboj Istok
1
12.000
500
200
15.000
27.700
7.
Sapna
1
12.000
500
200
15.000
27.700
8.
Lukavac
2
24.000
1.000
400
15.000
40.400
9.
Živinice
3
36.000
1.500
600
15.000
53.100
10.
Čelić
1
12.000
500
200
15.000
27.700
11.
Gradačac
2
24.000
1.000
400
15.000
40.400
12.
Srebrenik
2
24.000
1.000
400
15.000
40.400
13.
Gračanica
2
24.000
1.000
400
15.000
40.400
26
312.000
13.000
5.200
195.000
525.200
UKUPNO
3. Toplifikacija općine Srebrenik je, na temelju odluke Vlade Kantona dodatno podržana sa 346.832,54 KM što zajedno sa ostalim
pripadajućim sredstvima za toplifikaciju iznosi 500.000 KM.
4. Osnovni princip pri utvrđivaju ukupne visine sredstava koja će se dodjeljivati pojedinim općinama za ostale projekte bit će podaci
o ukupnom broju registriranih vozila na području općine.
Sredstva se raspodjeljuju za projekte iz oblasti zaštite okolice koji se odnose na slijedeće:
- razvoj toplifikacije;
- korištenje alternativnih izvora energije u cilju smanjenja zagađenja okolice;
- poboljšanje energetske efikasnosti;
- unapređenje korištenja obnovljivih izvora energije;
- smanjenje štetnih emisija iz prometa (regulacija, ograničenja kretanja, poticanja čistijih oblika prijevoza itd.);
- uređenje javnih zelenih površina;
- proširenje područja organiziranog skupljanja otpada;
- zbrinjavanje svih vrsta otpada;
- zbrinjavanje otpadnih voda;
- sanaciju postojećih deponija i izgradnju novih deponija;
- jačanje tehničkih kapaciteta komunalnih poduzeća;
- izrada urbanističko - tehničke dokumentacije za objekte i projekte vezane za zaštitu okolice i
- druge projekte koji se odnose na očuvanje, zaštitu, obnovu i poboljšanje svih komponenti okoliša (zrak, voda i tlo).
Ostale točke programa se ne mijenjaju.
Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom dobivanja suglasnosti od strane Vlade Tuzlanskog kantona a bit će objavljene u
„Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice
Broj: 12/1-14-008700/11
Tuzla, 27.12.2011. godine
MINISTRICA
Senija Bubić, v.r.
Petak, 17. velja~e 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
60
Na temelju članka 67. stavak (3) Zakona o organizaciji
organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (‘’Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine’’, broj: 35/05) i članka 6. stavak (2)
Zakona o novčanoj podršci u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji
(‘’Službene novine Tuzlanskog kantona’’, br. 5/07 i 12/07), ministar
poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Tuzlanskog
kantona, d o n o s i
u Malinama, Živinice, na temelju članka 15. Zakona o koncesijama
(Službene novine Tuzlanskog kantona, br. 5/04 , 7/05 i 6/11),
članaka 11.,12.,13. i 14. Pravila Komisije za koncesije Tuzlanskog
kantona i Dokumenta o politici dodjele koncesija na području
Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj
7/06), donosi sljedeću
ODLUKU
1. Daje se ovlašćenje Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva
i vodoprivrede Tuzlanskog kantona za vođenje pregovora
sa „ZOVKO OIL“ d.o.o. Žepče, radi zaključenja ugovora
o koncesiji za korišćenje vode iz vlastitog bunara
za sanitarne potrebe, koji se nalazi u sklopu objekta
Benzinska stanica u Malinama, Živinice.
2. Obvezuje se Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva
i vodoprivrede Tuzlanskog kantona da Komisiji za
koncesije po završetku pregovora dostavi zapisnik sa
kompletnom dokumentacijom o vođenju pregovora na
razmatranje.
ISPRAVKU GREŠKE
u Pravilniku o ostvarivanju novčane podrške
u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2011 godinu
1. U stavku (1) članka 21. Pravilnika o ostvarivanju novčane
podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2011. godinu
(‘’Službene novine Tuzlanskog kantona’’, br. 10/11, 13/11 i broj:
04/1-14-29973/11 od 27.12.2011. godine), ispravlja se greška, tako
što se u drugom redu, iza riječi „zasnuju“ briše riječ „jesenju“.
2. Ova ispravka bit će objavljena u “Službenim novinama
Tuzlanskog kantona’’.
Bosna i Hercegovina
M I N I S TAR
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON Ministarstvo poljoprivrede,
Imšir Škahić, v.r.
šumarstva i vodoprivrede
Broj: 04/1-14-29973-2/11
Tuzla, 31.12.2011 godine
61
Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 09.01.2012. godine, razmatrajući Prijedlog ugovora
o koncesiji za eksploataciju tehničkog i građevinskog kamenakrečnjaka na lokalitetu „Hrastić“ kod Stupara u općini Kladanj,
koji treba da zaključe Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva
Tuzlanskog kantona i „Geoinženjering“ d.o.o. Tuzla, na temelju
članka 15., a u svezi sa člankom 27. Zakona o koncesijama (Službene
novine Tuzlanskog kantona, br. 5/04 , 7/05 i 6/11), članaka 11., 12.,
13. i 14. Pravila Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona i točke
3. glava II. Dokumenta o politici dodjele koncesija na području
Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj
7/06), donosi sljedeću
Broj 1 - Strana 67
BOSNA I HERCEGOVINA
PREDSJEDNIK KOMISIJE
EDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
F
TUZLANSKI KANTON
-KOMISIJA ZA KONCESIJE TK-
Nihad Sinanović, v.r.
Broj: 20/1-25-1498/12
Tuzla, 25.01.2012.godine
63
Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 25.01.2012. godine, razmatrajući zahtjev Ministarstva
poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za dobijanje ovlašćenja za
vođenje pregovara sa JP Vodovod i kanalizacija „SREBRENIK“
d.d. Srebrenik, radi dodjele koncesije za korišćenje pitke vode za
javno snabdijevanje naseljenog mjesta Srebrenik, na temelju članka
15. Zakona o koncesijama (Službene novine Tuzlanskog kantona,
br. 5/04 , 7/05 i 6/11), članaka 11.,12.,13. i 14. Pravila Komisije
za koncesije Tuzlanskog kantona i Dokumenta o politici dodjele
koncesija na području TK(„Službene novine Tuzlanskog kantona
“br. 7/06), donosi slijedeću
ODLUKU
1. Daje se ovlašćenje Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva
i vodoprivrede Tuzlanskog kantona za vođenje pregovora
sa JP Vodovod i kanalizacija „SREBRENIK“ d.d.
Srebrenik, radi dodjele koncesije za korišćenje pitke vode
za javno snabdijevanje naseljenog mjesta Srebrenik.
2. Obvezuje se Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva
i vodoprivrede Tuzlanskog kantona da Komisiji za
koncesije po završetku pregovora dostavi zapisnik sa
kompletnom dokumentacijom o vođenju pregovora na
razmatranje.
ODLUKU
ODOBRAVA SE Prijedlog ugovora o koncesiji za
eksploataciju tehničkog i građevinskog kamena-krečnjaka na
lokalitetu „Hrastić“ kod Stupara u općini Kladanj, koji treba da
zaključe Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog
kantona i „Geoinženjering“ d.o.o. Tuzla.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREDSJEDNIK KOMISIJE
EDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
F
TUZLANSKI KANTON
-KOMISIJA ZA KONCESIJE TK-
Nihad Sinanović, v.r.
Broj: 20/1-14-457/12
Tuzla, 09.01.2012.godine
BOSNA I HERCEGOVINA
PREDSJEDNIK KOMISIJE
EDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
F
TUZLANSKI KANTON
-KOMISIJA ZA KONCESIJE TK-
Nihad Sinanović, v.r.
Broj: 20/1-25-1499 /12
Tuzla, 25.01.2012.godine
62
64
Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 25.01.2012. godine, razmatrajući zahtjev Ministarstva
poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za dobijanje ovlašćenja za
vođenje pregovara sa „ZOVKO OIL“ d.o.o. Žepče, radi zaključenja
ugovora o koncesiji za korišćenje vode iz vlastitog bunara, za
sanitarne potrebe, koji se nalazi u sklopu objekta Benzinska stanica
Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 25.01.2012. godine, razmatrajući zahtjev Ministarstva
poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za dobijanje ovlašćenja
za vođenje pregovara sa „LAKTALIS Jugoistočna Evropa“ d.o.o.
„INMER“Gradačac, za dodjelu koncesije za korišćenje vode
iz vlastitog bunara, koji se nalazi u krugu mljekare „INMER“
Broj 1 - Strana 68
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Gradačac, na temelju članka 15. Zakona o koncesijama (Službene
novine Tuzlanskog kantona, br. 5/04 , 7/05 i 6/11), članaka
11.,12.,13. i 14. Pravila Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona i
Dokumenta o politici dodjele koncesija na području TK („Službene
novine Tuzlanskog kantona“ broj 7/06), donosi sljedeću
ODLUKU
1. Daje se ovlašćenje Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva
i vodoprivrede Tuzlanskog kantona za vođenje pregovora sa
„LAKTALIS Jugoistočna Evropa“ d.o.o. „INMER“ Gradačac, za
dodjelu koncesije za korišćenje vode iz vlastitog bunara, koji se
nalazi u krugu mljekare „INMER“ Gradačac.
Petak, 17. velja~e 2012.god.
2. Obvezuje se Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva
i vodoprivrede Tuzlanskog kantona da Komisiji za koncesije
po završetku pregovora dostavi zapisnik sa kompletnom
dokumentacijom o vođenju pregovora na razmatranje.
BOSNA I HERCEGOVINA
PREDSJEDNIK KOMISIJE
EDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
F
TUZLANSKI KANTON
-KOMISIJA ZA KONCESIJE TK-
Nihad Sinanović, v.r.
Broj: 20/1-25-1502/12
Tuzla, 25.01.2012.godine
“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”
broj: 1/2012
[email protected]
SKUPŠTINA
1.
Zakon o javnom okupljanju
1.
15. Odluka o prenosu upravljačkih prava u „Institutu za
zavarivanje“ d.o.o. Tuzla, broj: 02/1-05-29487/11 od
20.12.2011. godine
2.
Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu na području
Tuzlanskog kantona
5.
16. Odluka o gašenju „Društva za razvoj Tuzla“ d.o.o.,
broj: 02/1-05-29487-1/11 od 20.12.2011. godine
38.
3.
Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti
10.
4.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim
pravima branitelja i članova njihovih obitelji
15.
5.
Zakon o dopuni Zakona o preuzimanju Zakona o
državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
17. Odluka o određivanju Ministarstva razvoja i
poduzetništva kao nadležnog za organizaciju i
implementaciju projekata od značaja za Tuzlanski
kanton, broj: 02/1-28-28829/11 od 20.12.2011. godine
38.
15.
6.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju
prava i obveza osnivača prema Zavodu za zaštitu i
korištenje kulturno-povijesnog i prirodnog naslijeđa
Tuzla
15.
18. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o participaciji
troškova studija na fakultetima JU Univerzitet u
Tuzli za studente koji ne posjeduju državljanstvo
Bosne i Hercegovine, broj: 02/1-14-027652-1/11 od
20.12.2011. godine
39.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju
prava i obveza osnivača prema Muzeju istočne Bosne
u Tuzli
16.
19. Odluka o izmjeni Odluke o visini dnevnica za službena
putovanja za proračunske korisnike Tuzlanskog
kantona, broj: 02/1-14-28660/11 od 20.12.2011. godine
39.
8.
Odluka o osnivanju lovišta na području Tuzlanskog
kantona
17.
20. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju
postupka zajedničkih javnih nabavki za 2011. i 2012.
godinu, broj: 02/1-14-29103/11 od 20.12.2011. godine
40.
9.
Odluka o usvajanju Elaborata o društvenoj opravdanosti transformacije Centra za rehabilitaciju ovisnika
o psihoaktivnim supstancama (CROPS) u javnu ustanovu od kantonalnog značaja
30.
21. Odluka o izmjeni Odluke o privremenom reguliranju
ovjere zdravstvenih legitimacija i uplati premije za
ratne vojne invalide i članove njihovih obitelji, broj:
02/1-37-29336/11 od 29.12.2011. godine
40.
22. Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju kriterija,
uvjeta i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke
jedinice 11010024 – subvencioniranje kamata za
stambeno zbrinjavanje mladih, broj: 02/1-05-211024/11 od 29.12.2011. godine
40.
23. Odluka o dopunama Odluke o utvrđivanju uvjeta i
kriterija za imenovanja u Regulirane organe, broj:
02/1-38-30896/11 od 29.12.2011. godine
40.
30.
12. Odluka o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupka za
dodjelu stipendija izuzetno uspješnim studentima i
učenicima iz reda braniteljske populacije, broj: 02/141-27817-2/11 od 20.12.2011. godine
24. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju cijena
lijekova sa Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret
sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog
kantona, broj: 02/1-14-30122/11 od 29.12.2011. godine
41.
35.
13. Odluka o odobravanju sredstava sa proračunske pozicije
„Tekuća rezerva“ – 11050001, broj: 02/1-14-0230431/11 od 20.12.2011. godine
25. Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju programa,
uvjeta, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava
Proračuna Tuzlanskog kantona za 2011. godinu sa
pozicije 21010006 – „Podrška razvoju kantona“, broj:
02/1-14-30025/11 od 29.12.2011. godine
41.
37.
14. Odluka o dodjeli koncesije za korištenje prirodne
izvorske vode „Muška voda“, broj: 02/1-14-28448/11
od 20.12.2011. godine
38.
26. Odluka o izmjenama Programa rasporeda sredstava
sa potrošačke jedinice 11010002 – Kapitalni izdaci
za korisnike proračunskih sredstava, broj: 02/1-1430803/11 od 29.12.2011. godine
41.
7.
VLADA
10. Uredba o dopuni Uredbe o načinu i uvjetima korištenja službenih putničkih vozila i kontroli utroška
goriva kantonalnih organa, broj: 02/1-05-106/12 od
29.12.2011. godine
11. Odluka o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupka za
dodjelu stipendija braniteljima i članovima njihove
obitelji, broj: 02/1-41-27817-1/11 od 20.12.2011. godine
30.
38.
Petak, 17. velja~e 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
Broj 1 - Strana 69
47. Odluka o unutarnjoj preraspodjeli rashoda u Proračunu
Tuzlanskog kantona za 2011. godinu, broj: 07/1-1430976/11 od 30.12.2011. godine
49.
48. Odluka o unutarnjoj preraspodjeli rashoda u Proračunu
Tuzlanskog kantona za 2011. godinu, broj: 07/1-1430978/11 od 30.12.2011. godine
49.
49. Odluka o unutarnjoj preraspodjeli rashoda u Odluci
o privremenom financiranju Tuzlanskog kantona za
period 01.01.2012. do 31.03.2012. godine, broj: 07/114-1571/12 od 27.01.2012. godine
50.
27. Odluka o izmjenama Programa korištenja sredstava
za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja
sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko
– invalidske zaštite u 2011. godini, broj: 02/1-1429975/11 od 29.12.2011. godine
42.
28. Odluka o davanju suglasnosti za zaključenje ugovora o
koncesiji, broj: 02/1-25-29861/11 od 29.12.2011. godine
42.
29. Odluka o odobravanju sredstava za sanaciju zgrade,
broj: 02/1-14-30674-1/11 od 29.12.2011. godine
43.
30. Odluka o odobravanju sredstava za nabavku opreme,
broj: 02/1-14-30674-2/11 od 29.12.2011. godine
43.
31. Odluka o odobravanju sredstava za nabavku opreme,
broj: 02/1-14-30674-3/11 od 29.12.2011. godine
43.
MINISTARSTVO NAOBRAZBE, ZNANOSTI,
KULTURE I ŠPORTA
32. Odluka o odobravanju sredstava sa pozicije „Tekuća
rezerva“ – potrošačka jedinica 11050001 , broj: 02/114-681/12 od 20.01.2012. godine
43.
50. Izmjene Školskog kalendara za školsku 2011/2012.
godinu, broj: 10/1-05-357/12 od 10.01.2012. godine
50.
33. Odluka o davanju suglasnosti za zaključenje ugovora o
koncesiji, broj: 02/1-14-457/12 od 20.01.2012. godine
44.
51. Nastavni plan i program za zanimanje majstor kemijskobiotehnološke struke: specijalista za preradu voća i
povrća, broj: 10/1-38-16882-3/11 od 16.01.2012. godine
51.
52. Nastavni plan i program za zanimanje majstor kemijskobiotehnološke struke: specijalista za mikrobiologiju
hrane, broj: 10/1-38-16882-4/11 od 16.01.2012. godine
52.
53. Nastavni plan i program za zanimanje majstor
kemijsko-biotehnološke struke: specijalista za preradu
mesa i mesnih prerađevina, broj: 10/1-38-16882-5/11
od 16.01.2012. godine
53.
54. Nastavni plan i program za zanimanje majstor
kemijsko-biotehnološke struke: specijalista za preradu
mlijeka i mliječnih proizvoda, broj: 10/1-38-168826/11 od 16.01.2012. godine
54.
34. Odluka o proglašenju stanja prirodne nesreće na
području Tuzlanskog kantona uzrokovane velikim
sniježnim padavinama i niskim temperaturama, broj:
02/1-14-2127/12 od 05.02.2012. godine
35. Rješenje o razrješenju predsjednika Skupštine Javnog
preduzeća Radio – televizija Tuzlanskog kantona,
broj: 02/1-34-292/12 od 29.12.2011. godine
44.
45.
36. Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Javne
zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar
Tuzla, broj: 02/1-37-2673/12 od 20.01.2012. godine
45.
37. Program raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice
11010022 – Mediji za 2011. godinu, broj: 02/1-1428267/11 od 20.12.2011. godine
45.
38. Program raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice
11010024 – subvencioniranje kamata za stambeno
zbrinjavanje mladih, broj: 02/1-14-30800/11 od
20.12.2011. godine
55. Nastavni plan i program za zanimanje majstor
kemijsko-biotehnološke struke: specijalista za
mlinsko-pekarske i konditorske proizvode, broj: 10/138-16882-7/11 od 16.01.2012. godine
55.
46.
56. Spisak srednjih škola upisanih u Registar srednjih
škola, broj: 10/1-38-1998/12 od 02.02.2012. godine
56.
MINISTARSTVO FINANCIJA
MINISTARSTVO INDUSTRIJE,
ENERGETIKE I RUDARSTVA
39. Odluka o unutarnjoj preraspodjeli rashoda u Proračunu
Tuzlanskog kantona za 2011. godinu, broj: 07/1-1430519/11 od 27.12.2011. godine
46.
40. Odluka o unutarnjoj preraspodjeli rashoda u Proračunu
Tuzlanskog kantona za 2011. godinu, broj: 07/1-1430527/11 od 27.12.2011. godine
47.
57. Odluka o izmjenama programa raspodjele sredstava sa
potrošačke jedinice 13010002 – „Intervencije javnim
poduzećima i privrednim društvima“, broj: 03/1-1429928/11 od 26.12.2011. godine
41. Odluka o unutarnjoj preraspodjeli rashoda u Proračunu
Tuzlanskog kantona za 2011. godinu, broj: 07/1-1430537/11 od 27.12.2011. godine
47.
MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU
POLITIKU I POVRATAK
42. Odluka o unutarnjoj preraspodjeli rashoda u Proračunu
Tuzlanskog kantona za 2011. godinu, broj: 07/1-1430912/11 od 30.12.2011. godine
47.
43. Odluka o unutarnjoj preraspodjeli rashoda u Proračunu
Tuzlanskog kantona za 2011. godinu, broj: 07/1-1430916/11 od 30.12.2011. godine
48.
44. Odluka o unutarnjoj preraspodjeli rashoda u Proračunu
Tuzlanskog kantona za 2011. godinu, broj: 07/1-1430917/11 od 30.12.2011. godine
48.
45. Odluka o unutarnjoj preraspodjeli rashoda u Proračunu
Tuzlanskog kantona za 2011. godinu, broj: 07/1-1430919/11 od 30.12.2011. godine
48.
46. Odluka o unutarnjoj preraspodjeli rashoda u Proračunu
Tuzlanskog kantona za 2011. godinu, broj: 07/1-1430920/11 od 30.12.2011. godine
49.
58. Odluka o visini mjesečnih novčanih pomoći i naknada
korisnika socijalne zaštite, broj: 09/1-14-259/12 od
10.01.2012. godine
62.
63.
MINISTARSTVO PROSTORNOG
UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLICE
59. Odluka o izmjenama i dopunama Programa raspodjele
namjenskih sredstava Ministarstva prostornog
uređenja i zaštite okolice za 2011. godinu, broj: 12/114-008700/11 od 27.12.2011. godine
63.
Broj 1 - Strana 70
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,
ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
Petak, 17. velja~e 2012.god.
18. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog
kantona: KUNG FU VING TCHUN KLUB „TIGAR“
VII.
19. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog
kantona: Udruženje poljoprivrednika – povratnika
Općine Kladanj
VII.
20. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog
kantona: Udruženje mladih Plamen nade
VII.
21. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog
kantona: UDRUŽENJE ROMA „Rom za Rome“
ŽIVINICE
VIII.
22. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog
kantona: UDRUŽENJE GRAĐANA ”HUMANOST“
VIII.
23. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog
kantona: Udruženje humanost na djelu „Birra“ Kladanj
IX.
24. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog kantona:
ASOCIJACIJA STUDENATA FILOZOFSKOG
FAKULTETA U TUZLI
IX.
25. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog
kantona: Udruženje Sportski klub „SPARTAK“
IX.
26. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog
kantona: EKO-RONILAČKA GRUPA INVALIDA
X.
I.
27. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog
kantona: Udruženje studenata Građevine u Tuzli
X.
2. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog
kantona: STRELJAČKI SAVEZ INVALIDNIH LICA
TUZLANSKOG KANTONA
I.
28. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja
Tuzlanskog kantona: Streljačko udruženje „STRIJELAC“
Devetak
X.
3. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog
kantona: UDRUŽENJE GRAĐANA „SPAS“
I.
29. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja
građana Tuzlanskog kantona: SPORTSKI SAVEZ
OPĆINE SREBRENIK
XI.
II.
30. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja
građana Tuzlanskog kantona: Udruženje za razvoj
hraniteljstva, zaštitu djece i porodice „FAMILIJA“
XI.
31. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja
građana Tuzlanskog kantona: Klub borilačkih sportova
„Fantom“ Srebrenik
XI.
32. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja
građana Tuzlanskog kantona: Udruženje GRADSKI
TEATAR – SREBRENIK
XI.
33. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja
građana Tuzlanskog kantona: LOVAČKO DRUŠTVO
„MAJEVICA“
XI.
34. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja
građana Tuzlanskog kantona: Omladinski košarkaški
klub „Sloboda“
XI.
XI.
60. ISPRAVKA u Pravilniku o ostvarivanju novčane
podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji
za 2011. godinu, broj: 04/1-14-29973-2/11 od
31.12.2011. godine
60.
KOMISIJA ZA KONCESIJE TK
61. Odluka, broj: 20/1-14-457/12 od 09.01.2012. godine
67.
62. Odluka, broj: 20/1-25-1498/12 od 25.01.2012. godine
67.
63. Odluka, broj: 20/1-25-1499/12 od 25.01.2012. godine
67.
64. Odluka, broj: 20/1-25-1502/12 od 25.01.2012. godine
67.
OGLASNI DIO
UPIS U REGISTAR UDRUŽENJA
1. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog
kantona: Humanitarna organizacija organizacija
ZLATNIK „DIRHEM“
4. Oglas o upisu u Registar udruženja građana
Tuzlanskog kantona: Udruženje građana „ZMAJ OD
BOSNE – GAZIJE“
5. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog
kantona: Udruženje navijača „Armija Zmajeva“
II.
6. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog
kantona: Udruženje građana „NOVA MAJEVICA“
III.
7. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog
kantona: Fudbalski klub – Škola fudbala „Fair play“
III.
8. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog kantona:
Udruženje za osobe sa invaliditetom „DUGA“
III.
9. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog
kantona: Udruženje građana „Vodovod Tomićka“
IV.
10. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog
kantona: UDRUŽENJE DJECA „DJEČIJA RADOST“
IV.
11. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog
kantona: UDRUŽENJE ROMA „Crni biseri“
IV.
12. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog
kantona: Udruženje Nogometni klub „Mladost – 94“
Srnice Gornje
35. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja
građanaTuzlanskog kantona: UDRUŽENJE GRAĐANA– KLUB SPORTA „TORNADA – TWISTERS“
V.
13. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog
kantona: Fudbalska Akademija „Braća Memišević“
36. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja
građana Tuzlanskog kantona: Nogometni klub
„Trebava“ Zelinja Donja
XII.
V.
14. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog
kantona: Školsko sportsko društvo općine Tuzla
V.
15. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog
kantona: Romski klub „Sevdah“
37. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja
građana Tuzlanskog kantona: ORGANIZACIJA
PORODICA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA
OPĆINE ŽIVINICE
XII.
VI.
16. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog kantona:
Udruženje za sport, rekreaciju i edukaciju „Start“
VI.
38. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja
građana Tuzlanskog kantona: Udruženje za zaštitu
statusnih prava slijepih i slabovidnih osoba
XII.
17. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog
kantona: UDRUŽENJE UZAJAMNE POMOĆI I
SOLIDARNOSTI
VI.
39. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja
građana Tuzlanskog kantona: STRELJAČKO
UDRUŽENJE „STRIJELAC“ DEVETAK
XII.
Petak, 17. velja~e 2012. god.
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA
40. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja
građana Tuzlanskog kantona: Udruženje građana
Fudbalski klub „BUKOVIK“ (u.g.) Gornji Srebrenik
41. Oglas o promjenama upisanim u Registar
udruženja Tuzlanskog kantona: ORGANIZACIJA
DEMOBILISANIH BORACA „23 MAJ“ KALESIJA
42. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja
građana
Tuzlanskog
kantona:
UDRUŽENJE
NOGOMETNI KLUB „ZVIJEZDA GRADAČAC“
43. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja
Tuzlanskog kantona: UDRUŽENJE RATNIH VOJNIH
INVALIDA SA 100% VOJNIM INVALIDITETOM IZ
OPĆINE ŽIVINICE
44. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja
Tuzlanskog kantona: UDRUŽENJE GRAĐANA
SRPSKO GRAĐANSKO VIJEĆE – POKRET ZA
RAVNOPRAVNOST OPĆINE TUZLA
45. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja
Tuzlanskog kantona: UDRUŽENJE GRAĐANA
SRPSKO GRAĐANSKO VIJEĆE – POKRET ZA
RAVNOPRAVNOST U TUZLANSKOM KANTONU
TUZLA
46. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja
građana Tuzlanskog kantona: Fudbalski klub
„Sloboda“ Tuzla
Broj 1 - Strana 71
XII.
54. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja
građana Tuzlanskog kantona: KOŠARKAŠKI KLUB
„BOSNA“ KALESIJA
XV.
XIII.
55. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja
Tuzlanskog kantona: Udruženje građana „POZIV U
RAJ“
XV.
XIII.
56. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja
građana Tuzlanskog kantona: LOVAČKO DRUŠTVO
„SPREČA“ KALESIJA
XV.
OGLAS O POSTAVLJENJU
PRIVREMENOG ZASTUPNIKA
XIII.
XIII.
XIII.
XIII.
57. Rješenje o postavljenju privremenog zastupnika u
osobi Salkanović Zurijeti, advokatu iz Živinica
XV.
58. Oglas o postavljenju privremenog zastupnika u osobi
Glavinić Mevludinu, advokatu iz Živinica
XVI.
59. Oglas o postavljenju privremenog zastupnika u osobi
Zlata Begić, advokat iz Tuzle
XVI.
60. Oglas o postavljenju privremenog zastupnika u osobi
Omerović Fatima, advokat iz Kalesije
XVI.
61. Oglas o postavljenju privremenog zastupnika u osobi
Sinanović Faruk, advokat iz Srebrenika
XVI.
62. Oglas o postavljenju privremenog zastupnika u osobi
Galušić Emila, advokata iz Tuzle
XVI.
47. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja
Tuzlanskog kantona: Udruženje defektologa –
Humanost – Tuzla
XIII.
48. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja
Tuzlanskog kantona: Sjedeći invalidsko odbojkaški
klub „14. maj“
XIII.
49. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja
građana Tuzlanskog kantona: Asocijacija studenata
studentskih domova Univerziteta u Tuzli
65. Oglas o postavljenju privremenog zastupnika u osobi
XVII.
Paščanović Enver, advokat iz Kalesije
XIV.
50. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja
građana Tuzlanskog kantona: NOGOMETNI KLUB
„GRADINA“ SREBRENIK
OGLAŠAVANJE DOKUMENATA NEVAŽEĆIM
XIV.
51. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja
Tuzlanskog kantona: Udruženje Roma „Crni biseri“
66. Oglas o oglašavanju indeksa nevažećim na ime
XVII.
Nikešić Danira
XIV.
52. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja
građana Tuzlanskog kantona: LOVAČKO DRUŠTVO
„JELEN“
67. Oglas o oglašavanju indeksa nevažećim na ime
XVII.
Peštalić Selma
XIV.
53. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja
Tuzlanskog kantona: Udruženje građana Planinarsko
društvo „Borovnica“ Bašigovci
XV.
63. Oglas o postavljenju privremenog zastupnika u osobi
XVII.
Begović Kemala, advokata iz Gradačca
64. Oglas o postavljenju privremenog zastupnika u osobi
XVII.
Faruk Abdulahović, advokat iz Gradačca
68. Oglas o oglašavanju indeksa nevažećim na ime Jahić
XVII.
Adnan
Broj 1 - Strana 72
[email protected] NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Petak, 17. velja~e 2012.god.
Izdava~: Skup{tina Tuzlanskog kantona Tuzla - Za izdava~a: Ahmet Smajovi}, dipl. prav. sekretar Skup{tine - Telefon 035 / 252-565
- Pretplata: 035 / 252-565, lok. 215 - Pretplata se utvr|uje polugodi{nje, a uplata se vr{i unaprijed u korist ra~una: Tuzlanska
banka d.d. Tuzla 1321000256000080 - Grafi~ka priprema i {tampa Harfo-graf d.o.o., Tuzla, Filipa Kljaji}a 22, telefon: 319-500,
fax: 319-501 - Za {tampariju: Zinka Ponjavi}
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
20
File Size
2 296 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content