close

Enter

Log in using OpenID

20godina - Općina Konjščina

embedDownload
Travanj 2013. • broj 19 • besplatni primjerak
20
godina
20 GODINA OPĆINE KONJŠČINA - str. 2
PROJEKTI I PROGRAMI OPĆINE
KONJŠČINA OD 2009. DO 2013. GODINE - str. 4
IZBORNO-IZVJEŠTAJNE SJEDNICE
SKUPŠTINA KONJŠČINSKIH DVD-A - str. 6
DRUŠTVO "NAŠA DJECA" KONJŠČINA - str. 8
GODIŠNJA SKUPŠTINA NK SLOGA - str. 11
POTPISAN KOALICIJSKI
SPORAZUM HDZ-HSS-ZDS - str. 12
v
20 GODINA
OPĆINE KONJŠČINA
20
godina
Naselje Konjščina prvi put
se spominje 1334. godine i to
kao župa. Ime je dobila po
dvorcu plemićke obitelji
Konjski. Njihov kaštel bio je
važan strateški objekt u
nizinskom zagorskom prostoru. Prema dosadašnjim
saznanjima kaštel je izgrađen
prije 1500. godine. Općina
Konjščina ima bogatu i
zanimljivu povijest značajnu
ne samo za ovaj dio Hrvatske
već i za mnogo šire područje.
Ovoga puta ćemo se osvrnuti
samo na noviju povijest
vezanu uz osamostaljenje
Općine Konjšćina kao
zasebne lokalne samouprave.
Od 1962. godine područje današnje općine
Konjščina pripadalo je Općini
Zlatar Bistrica. U njenom
sastavu bilo je sve do 1992.
Godine. Iste godine Konjščina
dobiva i službeni naziv. Do
tada su postojale Donja i
Gornja Konjščina.
Izbori za vijećnike Općinskog vijeća Općine Konjščina provedeni su 07. veljače
1993. godine temeljem
Odluke o raspisivanju izbora
za članove predstavničkih
tijela jedinica lokalne samouprave i uprave („Narodne
novine“ broj 1/93, Zakona o
izbornim jedinicama za izbor
članova predstavničkih tijela
jedinica lokalne samouprave i
uprave „Narodne novine“
broj 1/93 te Zakona o izboru
članova predstavničkih tijela
jedinica lokalne samouprave i
uprave "Narodne novine" broj
90/92.).
U Općinsko vijeće Općine
Konjščina birano je šesnaest
vijećnika. Polovica vijećnika
birana je u osam izbornih
jedinica po jedan vijećnik dok
je druga polovica vijećnika
birana na temelju kandidacijskih lista gdje je cijelo
područje Općine Konjščina
bilo jedna izborna jedinica.
Od upisanih 3472 birača
na 18 biračkih mjesta glasovalo je 2862 birača, a nevažećih listića bilo je 524.
Po izbornim jedinicama
izabrani su sljedeći vijećnici:
- u izbornoj jedinici broj 1
izabran je Ivan Janečić iz
Bočaka 32 (HDZ)
- u izbornoj jedinici broj 2
izabran je Nenad Hanžek iz
Donje Konjščine 38 (HDZ)
- u izbornoj jedinici broj 3
izabran je Dubravko
Lukačević iz Konjščine,
Vukovarska 14 (nezavisna
lista)
- u izbornoj jedinici broj 4
izabran je Ivan Vranješ iz
Konstituirajuća sjednica prvog vijeća Općine Konjščina 22. travnja 1993.
2
Konjščine, Rudnička
3(nezavisna lista)
- u izbornoj jedinici broj 5
izabran je Andrija Vlahek iz
Klimena 20 (HDZ)
- u izbornoj jedinici broj 6
izabran je Radoslav
Jakopović iz Galovca 3B(HDZ)
- u izbornoj jedinici broj 7
izabran je Darko Antonina
iz Jertovca 157-C(HDZ)
- u izbornoj jedinici broj 8
izabran je Stjepan Psarić iz
Jertovca 103-A(HDZ)
Za vijećnike Općinskog
vijeća Općine Konjščina na
temelju kandidacijskih lista
izabrani su Darko Hanžek iz
Bočadira 29, Željko Stošić iz
Jelovca 1-B, Drago Žilić iz
Konjščine, Zagorska 3 te Ivica
Crneković iz Jertovca 126 s
liste Hrvatske demokratske
zajednice.
S liste Hrvatske narodne
stranke za vijećnika Općinskog vijeća izabran je Ivan
Kordej iz Konjščine, Ivice
Gluhaka 15.
Vlč. Blaž Bartol iz Donje
Konjščine 28, Ivan Sadaić iz
Konjščine, Vukovarska 14 te
Božidar Gorički iz Konjščine,
Pionirska 4 izabrani su za
vijećnike Općinskog vijeća iz
redova nezavisne liste.
Prije dvadeset godina, 22.
travnja 1993. godine, održa-
v
na je prva sjednica Općinskog vijeća Općine Konjščina na kojoj su prisustvovali
mnogi uzvanici iz političkog i
društvenog života bivše
općine Zlatar. Konstituirajućoj sjednici Općinskog
vijeća Općine Konjščina
prisustvovalo je svih šesnaest
vijećnika. Za predsjednika
općinskog vijeća izabran je
Darko Hanžek, a za potpredsjednike Darko Antonina i
Ivan Kordej.
Na toj sjednici izabran je i
prvi načelnik Općine Konjščina Željko Stošić te zamjenici
načelnika Drago Žilić i Ivan
Sadaić. Općinsko vijeće osim
navedenih dužnosnika na
prvoj sjednici izabralo je
tajnika Općine Marijana
Curiša, Mandatnu komisiju,
Odbor za izbor i imenovanje i
Odbor za statut i poslovnik.
Ostavkom na mjesto
vijećnika u Općinskom vijeću
Prvi načelnik Općine Konjščina Željko Stošić, vijećnik vlč. Blaž Bartol i
prvi predsjednik Općinskog vijeća Darko Hanžek
3
te izborom za načelnika
Općine Konjščina Željko
Stošić (HDZ) ustupio je
mandat sljedećem kandidatu
po redu s liste Hrvatske
demokratske zajednice
gospodinu Franji Zorcu iz
Konjščine, Rudnička 1.
v
PROJEKTI I PROGRAMI OPĆINE KONJŠČINA OD 2009. DO 2013. GODINE
Nakon provedenih izbora
Tijekom realizacije započetih
i ugovorenih projekata
za lokalnu upravu i samouprakrenuli
smo u izradu projektne
vu 2009. godine primopredajom načelničke dužnosti dokumentacije odvodnje i vozatečeno je 19,5 milijuna kuna doopskrbe na cijelom području
ugovorenih obveza od strane općine. Izrađena je dokumeO p ć i n e K o n j š č i n a k a o ntacija rekonstrukcije i prošiinvestitora. Od većih projekata renja državne ceste od Konjškoji su ugovoreni a nisu čine do Galovca. Izmijenili smo
realizirani bio je vodoopskrbni projekt dogradnje i rekonstrusustav Gornja Konjščina- kcije općinske zgrade, idejni
Klimen u visini od 6,3 milijuna projekt tržnice s uređenjem
kuna, izgradnja kanalizacije, centra te idejni projekt proširekonstrukcija i proširenje r e n j a i d o g r a d n j e D o m a
kolnika s nogostupima u kulture (kino dvorane). Na
Varaždinskoj i Sportskoj ulici inicijativu općine Konjščina
u g o v o r e n i i z n o s o d 4 , 2 izrađena je projektna dokumemilijuna kuna, kanalizacija ntacija rekonstrukcije i prošiKonjščina-industrijska zona renje županijske ceste 2205 i
Pešćeno u iznosu od 4 milijuna 2206 od Konjščine do Komina.
kuna, modernizacija i asfalti- Izradom projektne dokumentacije stvorili smo uvjete za
ranje nerazvrstanih cesti i
kandidiranje tih projekata na
putova u Galovcu, Pešćenom i
natječaje za financiranje ili
Sušobregu.
sufinanciranje iz drugih izvora
Uz navedene projekte trekao što su Hrvatske vode,
balo je opravdati dobivena
razna ministarstva ili fondovi.
namjenska sredstva iz drugih
Realizacijom vodoopskrbe
proračuna (državni i župaGornja Konjščina - Klimen
nijski). Tijekom 2009. i 2010. p r e k o E I B - a 2 ( E u r o p s k a
godine uspjeli smo opravdati
800 tisuća kuna dobivenih
2008. godine za uređenje
infrastrukture u gospodarskoj
zoni Konjščina 1 izgradnjom
pristupne ceste i kanalizacije
koja je koštala 1,1 milijun
kuna.
150 tisuća kuna dobivenih
za izradu projektne dokumentacije gospodarske zone
Mala Lasača opravdali smo
izradom idejnih projekata
infrastrukture čija je cijena 180
tisuća kuna. Za radove oko
starog grada Kaštela Konjskih
utrošili smo 150 tisuća kuna na
iskapanje i istraživanja iskopina
u opkopu.
Radovi na kanalizaciji u Galovcu
Rekonstrukcija javne rasvjete diljem Općine
investicijska banka) otvorila
nam se mogućnost prijave
projekata na druge natječaje
za sredstva EU. Tijekom 2011.
godine izradili smo potrebnu
dokumentaciju za prijavu na
IPARD program mjera 301
ceste i putovi u poljoprivre-
Općinska zgrada 2010. godine
dnom području. Zbog tromosti
gruntovnice u Zlataru i nepoštivanja prioriteta realizacija
IPARD projekta odgođena je
za 2013. godinu. Općina
Konjščina jedina je od 32
lokalne zajednice u Krapinskozagorskoj županiji uspjela doći
u pozicije da raspiše natječaj
odnosno da povuče novce iz
nekog od međunarodnih
fondova.
Također smo prijavili
dogradnju i rekonstrukciju
Dječjeg vrtića na EIB-3 i
očekujemo realizaciju u drugoj
polovici 2013.
Uz sufinanciranje FZOEU
od 40 posto izvršili smo
rekonstrukciju i proširenje
dijela javne rasvjete i time
zamijenili 200 rasvjetnih tijela.
Proširili smo javnu rasvjetu na
cijelo područje općine Konjščina te danas imamo 770
lampi. U suradnji s Elektrom
Zabok i Elektrom Zelina
Dograđena i rekonstruirana općinska zgrada 2011. godine
4
v
2010. godine postavljen je "kamen temeljac" za Zonu malog gospodarstva 1
2011. godine Zona malog gospodarstva 1 u potpunosti je useljiva
napravljena je rekonstrukcija
niskonaponske mreže u Jertovcu, Bočakima, Donjoj
Konjščini, Galovcu i Krapina
Selu.
Izgrađena je kanalizacijska
mreža u dijelu Galovca, od
škole u Konjščini do Galovca uz
prugu te uz državnu cestu D24
od Konjščine do Galovca.
Ugovoreni su radovi na kanalizacijskom sustavu u Bočakima
te uz mjesno groblje do Bočadira.
Da bi omogućili normalno i
kvalitetno funkcioniranje opći-
putova na cijelom području
općine i time su stvoreni svi
uvjeti za okončanje projekta
„Do sake hiže voda, do sake
hiže cesta“.
Trenutačno se izvode
radovi na uređenju mjesnog
groblja te nogostup i parkirališta oko župne crkve.
U izradi je novi prostorni
plan uređenja općine i projekt
uređenja starog grada Kaštela
Konjskih sa okolicom. Ovim
projektom Konjščina bi postala
nske uprave te nivo usluge
građanima kakav zaslužuju
morali smo dograditi i rekonstruirati općinsku zgradu. Uz
uređenje samog objekta kupljeni su novi programi,
obnovljena je informatička
oprema te namještaj. Cijeli
projekt vrijedan je preko
1.300.000,00 kuna a realiziran
je uz sufinanciranje Fonda za
zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost.
Raspisan je natječaj za
modernizaciju odnosno asfaltiranje nerazvrstanih cesti i
Asfaltiranje nerazvrstanih cesta u Općini Konjščina
Radovi na uređenju mjesnog groblja
Potpisano 12 novih ugovora o stipendiranju
U četvrtak, 28. ožujka 2013.
u općinskoj vijećnici su potpisani
ugovori o stipendiranju učenika i
studenata s kandidatima koji su
ispunjavali sve tražene kriterije.
Potpisano je ukupno šest
novih ugovora o stipendiranju
srednjoškolaca i također šest
novih ugovora o stipendiranju
studenata. Učenici će primati po
300 kuna mjesečno, dok je za
studente predviđeno po 400
kuna mjesečno. S novim stipendistima Općina Konjščina
ukupno sada stipendira 15
učenika i 16 studenata. Za
centrom istočnog dijela Krapinsko-zagorske županije.
U narednim godinama uz
projekt dječjeg vrtića prioritet
će biti modernizacija cesti i
putova te uređenje tržnice s
centrom Konjščine.
Pretpostavka je za budućnost da će sve manje novca
dolaziti iz državnog proračuna,
a da će sve više šansi za
realizaciju projekata biti preko
EU fondova za koje se mi
spremamo.
stipendije se ukupno iz općinskog proračuna
izdvaja 130.200 kuna.
Nakon što su ugovori potpisani, načelnik
općine, Mirko Krznar je učenicima i studentima
5
zaželio puno uspjeha u daljnjem školovanju,
istaknuo važnost obrazovanja i nadu da će mladi
nakon završenog školovanja uspješno pronaći
zaposlenje, na području općine Konjščina.
Također svima prisutnima, među kojima su bili i
roditelji, izrazio je najljepše želje povodom
Uskrsnih blagdana.
v
IZBORNO-IZVJEŠTAJNE SJEDNICE
SKUPŠTINA KONJŠČINSKIH DVD-a
Dobrovoljna vatrogasna društva s područja općine Konjščina
održala su tijekom veljače redovne
izborno izvještajne sjednice skupština
društava kako bi članstvo izvjestili o
aktivnostima i financijama u prošloj godini,
ali i o planovima za tekuću godinu. Prema
Pravilniku Hrvatske vatrogasne zajednice istekom četverogodišnjeg mandatnog razdoblja dužnosnici i radna tijela
trebaju primiti razrješnicu i trebaju se provesti novi izbori što
je u svim dobrovoljnim vatrogasnim društvima i učinjeno.
Sjednicama su prisustvovali i predstavnici Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije i načelnik Općine
Konjščina Mirko Krznar.
DVD Konjščina
DVD Konjščina imao je vrlo
aktivnu 2012. godinu. Uz
brojne edukacije i doškolovanja članova mogu se pohvaliti i redovnim održavanjem
opreme. Svaki mjesec organizira se čišćenje garaže i okoliša
vatrogasnog doma, a odaziv
članova na te akcije u pravilu je
velik. Dva člana DVD-a Konjščina ovog su ljeta bila
dislocirana na Dugom otoku.
Nabavljeno je nešto nove
opreme, a uz konstantan pregled i servis vozila napravljena
je i deka nad nadograđenom
novom garažom. U prosincu je
unutarnja strana garažnih
vrata obložena kamenom
vunom i limom kako bi se
smanjili troškovi grijanja.
Izvršen je pregled hidrantne
mreže na području djelovanja
vatrogasne postrojbe.
Obzirom da je prošao
četverogodišnji mandat vatrogascima u upravnim tijelima
društva, proveo se izbor upravnog i nadzornog odbora
Društva. Za predsjednika
DVD-a je izabran Ivan Cvetko,
zamjenika predsjednika Pre-
drag Hanžek, zapovjednik
Dubravko Mokosek, zamjenik
zapovjednika Marko Hanžek,
tajnik Nikola Curiš, blagajnica
Tamara Prepolec, spremištar
Željko Prepolec. Ostali članovi
upravnog odbora su Ana
Grđan, Zdravko Malek Solgat,
Marinko Prepolec i Jelena
Grđan. U nadzorni odbor
izabrani su Branko Kosovec i
Snježana Prepolec, a DVD
predlaže da u nadzornom
odboru, kao predstavnik
Općine, i dalje ostane Stjepan
Curiš, ali to treba potvrditi
Općina.
DVD Jertovec
U Upravni odbor DVD-a Jertovec izabrani su
predsjednik Ivica Pavlaković, zamjenik predsjednika Ivan
Mačković, tajnica Gordana Brlek, zapovjednik Davor
Dumić, zamjenik zapovjednika Zdravko Horvat, član
zapovjedništva Darko Psarić, blagajnik Mario Hegeduš,
domar Mladen Krivak te član Arijana Mačković. U
Nadzorni odbor izabrani su Stjepan Horvat, Željko Lugarić
i Božidar Šagud.
6
v
DVD Gornja Konjščina
DVD Gornja Konjščina
održao svoju izbornu izvještajnu
sjednicu Skupštinu, nakon
izborno izvještajne sjednice
Skupštine DVD-a Konjščina,
centralnog konjščinskog DVD-a.
Kako se radi o daleko manjem
Društvu i prihodi su značajno
niži. Prihodi DVD-a Konjščina za
2012. iznosili su 685 tisuća kuna,
u to je bio uračunat i oročeni
depozit za kupnju novog vatrogasnog vozila u visini od 260
tisuća kuna. Prihodi DVD-a
Gornja Konjščina u 2012. iznosili
su 31 tisuću kuna pa je Društvo u
2012. godini, sa sredstvima
prenesenim iz 2011., raspolagalo sa 53,5 tisuća kuna.
Nakon razrješenja ljudi
kojima je završio mandat u
upravnom i nadzornom odboru,
izabrani su novi članovi od kojih
je većina ostala ista. U upravni
odbor izabrani su Stjepan Kereša
predsjednik, Zlatko Kralj zamjenik predsjednika, Davor Kralj
zapovjednik, Nikola Kralj zamjenik zapovjednika, Vedrana
Gudek tajnica, Vilim Bosilj blagajnik i Božidar Kralj spremištar.
U nadzorni odbor izabrani su
Marijan Kralj, Dragan Gudek i
Ivana Kralj.
DVD Galovec-Krapina Selo
U 2012. godini nabavljen je
dio opreme (četiri kompleta
vatrogasnh odijela), 10 članova
je obavilo liječnički pregled,
učestvovalo se na sportskim
igrama u Gornjoj Konjščini te
združenoj vatrogasnoj vježbi
povodom Dana Općine Konjščina. Šumski požar u Zajezdi
gasilo je šest vatrogasaca.
Društvo je pokazalo i svoj
humanitarni karakter jer je
učestvovalo u prikupljanju
novčanih sredstava za pomoć
unesrećenoj obitelji Curiš
Dragutina (bivšeg člana DVD-a),
čija je kuća stradala u požaru.
Općinska kontrola u srpnju
2012. godine dala je pozitivno
mišljenje o radu.
Društvo je u prošloj godini
nabavilo nešto neophodne
opreme. Članovi DVD-a, uz
pomoć Općine, uredili su preko
sto godina star Zidarev zdenac i
okoliš zdenca. Društvo namjerava promijeniti krovište i urediti
vatrogasni dom, nabaviti nešto
opreme i dva interventna odjela,
organizirati vatrogasne sportske
igre, osnovati žensku vatrogasnu
ekipu i posvetiti se mladima. Na
skupštini je DVD-u pristupilo i
šest novih članova.
Sudjelovali su u gašenju
nekoliko požara, među ostalim
pri gašenju požara na kući u
zaseoku Kerešima, gdje su požar
gasile javne vatrogasne
postrojbe Zabok i Marija Bistrica.
Dok su vatrogasci DVD-a obavljali kontrolu nad spaljivanjem
korova, nedaleko njih čovjek je
zapalio zapušteno polje i
otišao.Došlo je do nekontroliranog širenja vatre pa su
vatrogasci i tu imali posla. Gasili
su i požar u selu Kosovečkom
koje spada pod nadležnost
DVD-a Konjščina koji je u tom
trenutku bio angažiran na
drugom požarištu.
Načelnik Općine, Mirko
Krznar prisustvovao je svim
izborno izvještajnim skupštinama vatrogasnih društava.
Zahvalio vatrogascima na
njihovom uspješnom dobrovoljnom radu, ponajviše za
opskrbljivanje vodom sela koja
još nisu priključena na vodovod, a tijekom sušnog
razdoblja ostajala su bez vode.
Istaknuo je da Općina u danim
okolnostima za vatrogastvo
izdvaja najviše što može.
"Svjestan sam da to nije
dovoljno i nadam se da će u
budućnosti moći izdvajati više",
kazao je Krznar
Isto tako, svjestan je
važnosti uređenja vatrogasnog
7
Stari članovi uprave uz
sentimentalni oproštaj koji je bio
vidljiv na njihovim licima dali su
podršku novom, mlađem rukovodstvu DVD-a koji čine
predsjednik Davor Gluhak,
zamjenik predsjednika Zdravko
Mikac, zapovjednik Ivica
Jakopović, zamjenik zapovjednika Goran Brleković, tajnik
Martin Pluščec, blagajnik Dražen
Čopor, spremištar Dario Curiš.
Imenovani čine ujedno i
novi Upravni odbor. Izabrano je i
novo zapovjedništvo te Nadzorni odbor. U Nadzorni odbor
izabrani su: Dario Gluhak,
Stjepan Curiš i Darko Gluhak.
doma u kojem se ljudi zabavljaju, druže i koji im predstavlja
drugi dom. Obećao je pomoć
za uređenje doma, naglasivši
da će dinamika uređenja teći
brzinom koju sredstva budu
dozvoljavala.
v
Održana radionica "Uskrs u srcu"
DRUŠTVO
"NAŠA DJECA"
KONJŠČINA
Povodom uskrsnih blagdana Društvo
"Naša djeca" Konjščina organiziralo je
radionicu bojanja velike uskrsne pisanice
pod nazivom “USKRS U SRCU” u subotu,
23. ožujka 2013. godine u 17 sati ispred
kinodvorane u Konjščini.
Odaziv je bio velik, četrdesetak
mališana i njihovih roditelja te djedova i
baka ugodno su proveli popodne. Iako je
bilo vjetrovito, to ih nije omelo, kako se i
vidi iz priloženih fotografija. Osim bojanja
pisanice mališani su se okušali u igrama
nošenja jaja, a svoju spretnost pokazali su
u građenju gnijezda od šiba te u traženju
skrivenih pisanica. Za to vrijeme najmlađi
su se zabavljali crtanjem i bojanjem.
Posebno nam je zadovoljstvo bilo ugostiti
djecu iz Centra za odgoj i obrazovanje
Zajezda i njihove pratitelje, vjeroučiteljicu
Ivanu Bolšec i defektologa Srđana
Džakulu.
Po završetku svim sudionicima radionice dodijeljena su priznanja za
sudjelovanje, kao i prigodni pokloni za
pobjednike u pojedinim igrama.
Veselo uskršnje jaje bilo je izloženo
ispred općinske zgrade u Konjščini i
tijekom uskrsnih blagdana krasilo Općinu.
8
Društvo „Naša Djeca“ KONJŠČINA
osnovano je 1996. godine. To je
dobrovoljno, nevladino, humanitarno i
edukativno društvo roditelja i prijatelja
djece. Društvo provodi društvene,
kulturne, humanitarne kao i eko
aktivnosti. Ciljevi DND-a su ostvarivanje prava djeteta, organiziranje
dječjih aktivnosti u slobodnom
vremenu, pomoć djeci u razvoju i
odgoju te humanitaran rad na terenu.
Uz manji prekid društvo je ponovno aktivirano a danas broji oko
pedesetak članova. Kako bismo
promovirali Društvo „Naša Djeca“ i
našu općinu želja nam je surađivati sa
svim udrugama a ponajprije sa Dječjim
vrtićem Konjščina. Pošto nas, kao i
svako drugo neprofitabilno društvo
(udrugu) „muče“ financije, za sada se
financiramo iz društvene članarine, pa
ovim putem molimo blagonaklone
građane da svojim donacijama poprate
i podupru naš rad koji je isključivo na
dobrobit naše djece. Nadamo se da će i
Općina prepoznati naš trud i to znati
nagraditi kao što to čini sve ove godine
za sva naša društva i udruge koji djeluju
na području naše općine.
Dana 22. 3. 2013. godine održana
je izborna skupština na kojoj je izabrano vodstvo društva i to: predsjednica
društva je Renata Kreber Mikšaj,
zamjenica predsjednice Sandra Galina,
Društvo ima 3 članice Izvršnog odbora i
3 članice Nadzornog odbora.
Evo, nismo dugo čekali da bismo
pokazali našu ozbiljnost te smo 23. 3.
2013. povodom nadolazećih uskrsnih
blagdana organizirali radionicu „USKRS
U SRCU“ te na radost četrdesetak
mališana zajedno obojili veliku
pisanicu. Pisanica će biti izložena ispred
naše Općine.
I na kraju apeliramo na sve naše
građane, roditelje, djedove, bake da
podrže sve naše buduće akcije i svojoj
djeci pruže kvalitetnu zabavu i razonodu.
Također se nadamo da ćemo
uskoro imati svoju internet stranicu na
kojoj ćete moći saznati sve informacije
vezane uz naše daljnje aktivnosti. Stoga
pozivamo sve mlade ljude vične
informatici da se uključe i osmisle
veselu stranicu za našu djecu.
v
Samouki slikar velikog srca
U Srednjoj školi Konjščina
13. ožujka 2013. je otvorena
izložba „Krajolik zelenog
Zagorja i Dalmacije“, konjščinskog slikara Božidara
Roksandića.
Motive za svoje slike taj
samouki slikar pronalazi na
mjestima za koje je najviše
vezan, u Zagorju, gdje je
proveo najveći dio života, ali i u
Dalmaciji gdje je rođen 1952.
godine. Kada je navršio četiri
godine iz rodnog Labina seli se
s roditeljima u Konjščinu, gdje
se otac zapošljava u Konjščinskim ugljenokopima. Po struci
je strojar, a slikarstvom se bavi
od najranije mladosti. Porijeklom iz radničke obitelji sa troje
djece, nije bio u mogućnosti
ostvariti dječačku želju da se
obrazuje i profesionalno bavi
slikarstvom, ali to ga nije spriječilo u likovnom izražavanju.
Svoje je slike uglavnom
poklanjao prijateljima i rodbini.
Bio je član likovnog društva
Stari grad, sudjelovao je na
nekoliko izložbi, a za humanitarnu akciju pomoći djeci s
posebnim potrebama održanoj
u Sv. Ivanu Zelini donirao je
sedamnaest slika. I ova je
izložba humanitarnog kara-
Utvrda Konjski ‐ ulje
Konj ‐ ulje
ktera - sav prikupljeni prihod
od prodaje izloženih tridesetak
slika namijenjen je socijalno
ugroženim osobama i obiteljima na području Konjščine.
Odluku o primateljima
pomoći donijet će Socijalno
vijeće Općine koja je organizator i pokrovitelj izložbe. Ne
bismo se upuštali u recenziju
izložaka, reći ćemo ovako: ako
se i ne radi o vrhunskim umjetničkim ostvarenjima, slike su
prožete toplinom, a svojom
dekorativnošću mogu oplemeniti svaki prostor.
Prigodne govore održali su
Dragutin Petanjek, ravnatelj
Srednje škole, i Mirko Krznar,
načelnik Konjščine. Za dodatan
ugođaj pobrinule su se Grofice
Konjski sa svojim renesansnim
plesovima i ženski vokalni
sastav Dora iz Zlatara.
Zagorska hiža ‐ ulje
Nikola Šubić Zrinski ‐ pastela
9
Crkva sv. Dominika ‐ ulje
(zpress.hr - V.P.)
v
Projekt "Moto kuća"
Moto Klub Route Riders
Konjščina pokrenuo je projekt
uređivanja klupske kuće.
Ugovorom na 15 godina udruga
je dobila na korištenje kuću u
Kosovečkom pokraj Lovačkog
doma, koja bi bila sjedište
udruge. Pokrenuli smo renoviranje prostorije i uređenje
okoliša. S obzirom na loše stanje
instalacija i promjenu unutrašnjeg rasporeda članove kluba
dočekao je dugotrajan i naporan
rad do konačnog korištenja
kuće. Cilj kluba je koristiti
prostor za redovite sastanke,
organizaciju raznih proslava i
slično. Ovaj projekt je važan za
udrugu jer smo motociklizmom
vezani uz prijateljstvo i
suradnju s drugim klubovima,
prijateljima i simpatizerima. Na
taj način bismo kvalitetno mogli
održavati rad udruge i
promovirati motociklizam. S
obzirom da je za ovaj projekt
potrebno mnogo raznog
materijala osiguranje «Euroherc
Konjščina», kao generalni
sponzor, omogućio nam je
ostvarenje početka ovog projekta. Tijekom ove godine
predviđen je završetak građevinskih radova i time otvorenje
klupske kuće.
Damir Kosovec
Valentinovo u Konjščini
Valentinovo u Konjščini
obilježeno je svečanom svetom
misom u župnoj crkvi sv.
Dominika. Sveta misa držana je
na čast suzaštitniku župe, sv.
Valentinu.
10
Kandidat za župana Krapinsko-zagorske županije
Žarko Tušek i načelnik Općine
Konjščina, Mirko Krznar, nakon mise su podijelili ruže
pripadnicama ljepšeg spola.
v
Godišnja skupština NK Sloga
Sredinom veljače NK Sloga
održao je godišnju skupštinu.
Rukovodstvo kluba izabrano
na izvanrednoj izbornoj skupštini održanoj u veljači prošle
godine našlo se pred brojnim
problemima - osim financijskih
problema došlo je i do osipanja igrača koji su počeli napuštati klub. Prema riječima
Maria Kroka, predsjednika
kluba, prioritetna zadaća
novog vodstva bila je vraćanje
domaćih igrača u matični klub i
upotpunjavanje ekipa svih
kategorija novim igračkim
kadrom. Kroz projekt Škola
nogometa okupljeno je i
vraćeno dosta djece u limače i
pionire, kategorije o kojima
ovisi budućnost kluba. Osim
toga našli su se i pred naslijeđenim financijskim problemima od kojih su se neki
dugovi vukli još od 2009.
godine te im je zaprijetila i
suspenzija ukoliko se troškovi
u kratkom roku ne podmire.
Na Krokovu inicijativu svakog
se tjedna održavao sastanak
nadzornog odbora sve dok
situacija nije riješena. Zahvaljujući „sportskom sluhu“
Mirka Krznara, načelnika
Općine, sponzorima ali i
vlastitim sredstvima, klub je
polagano stao na noge.
U svibnju je klub organizirao 1. Memorijalni turnir, u
lipnju je organizirana „Bijela
noć“ - prijateljska utakmica
veterana Sloge i Nehaja iz
Senja čime je uzvraćeno
gostovanje Sloge u Senju, a u
kolovozu je održan tradicionalni Dečec kup, prema Krokovim riječima najpopularniji
turnir u sjeverozapadnoj
Hrvatskoj, u čijoj organizaciji i
realizaciji sudjeluje velik broj
osoba izvan kluba. - Prvi smo
nogometni klub u Zagorju koji
je uveo internet bankarstvo
koje omogućava najtransparentniji način praćenja ulaska i
izlaska financijskih sredstava,
pohvalio se Krok. Osim rješavanja dugova, u klubu su
uspjeli namaknuti i sredstva
neophodna za normalno funkcioniranje kluba - nabavljene su nove mreže, nekoliko
garnitura dresova, lopte i
ostala neophodna oprema,
obojani su golovi, nadstrešnica te uređeni i obojani
zidovi Slogine zgrade, iskopan
je bunar za potrebe zalijevanja
igrališta i nabavljena je
kosilica.
Kao posljedica dobrog
rukovođenja klubom, na
utakmice se vratila i publika
što je sve zajedno u krajnosti
rezultiralo napretkom kod svih
kategorija Sloginih nogometaša. Najveći napredak pokazali su seniori koji su s 8.
mjesta na ljestvici u sezoni
2011/2012. uz 26 bodova
zaostatka za prvim na ljestvici,
u sezoni 2012/2013. došli na
6. mjesto uz svega pet bodova
zaostatka za prvoplasiranim
Oštrcom. Velik napredak
11
pokazali su i limači koji su se s
15. mjesta i 0 bodova u prošloj
sezoni ove sezone našli na 6.
mjestu sa osvojenih 16
bodova. Jedna od stvari koje
momentalno najviše muče
klub je neplaćanje članarine
kao i loš odnos nekolicine
roditelja prema klubu, ali
obzirom na to kako su se u
roku od samo godinu dana
uspjeli izvući iz zaista nezavidne situacije, za pretpostaviti
je da će i tome uspješno stati
na kraj. Krok je kazao kako će
se ove godine realizirati i
njegova davna želja da i
Konjščina dobije nogometnog
suca iz svojih redova, dodavši
kako ga raduje spoznaja da su
neki mladi članovi kluba
iskazali želju za pohađanjem
trenerskog tečaja. Na kraju
govora Krok je pohvalio
trenera seniora Marija Kuljaka
i njegovog pomoćnika Nikicu
Lukeca, i izrazio zahvalnost
sponzorima i načelniku Općine
Mirku Krznaru, a ponajviše
igračima od kojih sve počinje.
(zpress.hr - V.P.)
Vuzmica v Klimnu
Zagorski višestoljetni
narodni uskrsni običaji vezani
su uz donošenje blagoslovljene vatre u kuću s kojim je
povezan i običaj uskrsnoga
krijesa. Sukladno navedenim
običajima u Klimnu je u noći s
Velike subote na Uskrs zapaljena vuzmica.
v
Potpisan koalicijski sporazum HDZ-HSS-ZDS
U Konjščini su 1. ožujka
2013., Mirko Krznar, predstavnik Općinske organizacije
Hrvatske demokratske zajednice
(HDZ), Stjepan Curiš, predstavnik Općinske organizacije
Hrvatske seljačke stranke (HSS) i
Željko Kranželić, predstavnik
Općinske organizacije Zagorske
demokratske stranke (ZDS)
potpisali koalicijski sporazum,
sukladno statutima i političkim
programima svojih političkih
stranaka. Potpisivanju koalicijskog sporazuma nazočili su i
Ivica Crneković (HDZ), Vladimir
Hađina (HSS), Ivan Kordej (ZDS)
te predsjednik Županijskog
odbora Hrvatske demokratske
zajednice, a ujedno i kandidat za
župana Krapinsko-zagorske
županije, Žarko Tušek.
Navedeni koalicijski
sporazum potpisan je u interesu i
potrebi stvaranja čvrstih temelja
Žarko Tušek, Oliver Korade, Stjepan Curiš, Vladimir Hađina, Mirko Krznar, Ivica Crneković, Željko Kranželić, Ivan Kordej
političkog partnerstva na razini
općine Konjščina, a sve u cilju
gospodarskog, kulturnog i
socijalnog napretka. Prema
ovom koalicijskom sporazumu
definirani su zajednički kandidati
za općinskog načelnika i njegovog zamjenika. Sukladno sporazumu kandidat za načelnika
općine Konjščina je Mirko
Krznar iz redova Hrvatske demokratske zajednice dok je kandidat za zamjenika načelnika
Vladimir Hađina iz redova
Hrvatske seljačke stranke. Sve tri
stranke za Općinsko vijeće na
izbore u svibnju 2013. izlaze
Vladmir Hađina zasebno svaka sa svojim listama.
AKTIVNOSTI HNS-a U PROTEKLE ČETIRI GODINE
Na proteklim izborima
općinska organizacija HNS-a
dobila je dva vijećnika u
općinskom vijeću.
Cijelo vrijeme našeg mandata HNS je lobirao na županiji u vidu odobravanja
sredstava za održavanje komunalne infrastrukture. Tako je u
Jertovcu izvršeno navoženje
šljunka po nerazvrstanih putevima i odobrena su neka
sredstva za asfaltiranje nerazvrstanih cesta mjesnom
odboru Jertovec.
Angažiranjem naših vijećnika ostvarena je izvrsna suradnja sa Županijskom upravom
za ceste koja je nakon više
godina ponovno počela s asfaltiranjem naših dionica cesta u
njihovoj nadležnosti i time je
pojačano redovito održavanje
cesta.
Prije godinu i pol Helena
Jantolek, koja je do tada obavljala dužnost općinske vijećnice, izabrana je za predsjednicu općinskog vijeća , čime je
utjecaj na županijske vlasti
ojačao. Tako su pribavljena
dodatna sredstva za navoženje
šljunka u mjesnom odboru
Sušobreg, asfaltirana je dionica od groblja prema crkvi,
odobrena su sredstva za izradu
projektne dokumentacije za
vodovod Šavorići.
Ove godine smo izuzetno
zadovoljni sa suradnjom u
županijskoj i državnoj razini
vlasti jer su nam direktno u
općinski proračun odobrena
sredstva od 166 000kn od
županije i to 100 000 kn za
ulaganje u proširenje industrijske zone, 50 000 za izgradnju
vodovoda Šavorići i u prvom
kvartalu 16 000kn za komunalnu infrastrukturu (daljnje
navoženje šljunka po nerazvrstanim putevima u vidu
redovitog održavanja). U
Gornjoj Konjščini izvršeno je
12
asflatiranje i to na dionici od
dva kilometra u punom profilu
ceste što je također u nadležnosti Županijskih cesta s
kojima konjščinski HNS radi
godišnje planove za održavanju naših dionica.
Ministarstvo kulture odobrilo je 100 000 kuna za uređenje Starog grada i 80 000kn za
crkvu sv. Dominika.
Ovim osvrtom na rad HNSa želimo pokazati da smo i kao
oporbena stranka činili sve što
je bilo u našoj moći za boljitak
stanovnika općine Konjščina.
Helena Jantolek
v
Uspješne 23 godine HDZ-a u Konjščini
Općinska organizacija Hrvatske demokratske zajednice Konjščina održala je 23.
ožujka 2013. svečanu sjednicu Skupštine
povodom obilježavanja dvadeset i treće
godine djelovanja Hrvatske demokratske
zajednice u Općini Konjščina.
Uz brojne članove s područja općine,
svečanoj sjednici Skupštine prisustvovali su i
predsjednik Županijskog odbora HDZ-a
Krapinsko-zagorske županije i kandidat za
župana Žarko Tušek, potpredsjednici Županijskog odbora HDZ-a Krapinsko-zagorske
županije Alen Gerek i Želimir Kurečić,
predsjednik Županijskog odbora Mladeži
HDZ-a Krapinsko-zagorske županije Mišo
Grilec, Nacionalni dopredsjednik Mladeži
HDZ-a i potpredsjednik Mladeži HDZ-a
Krapinsko-zagorske županije Miroslav
Smetiško, glasnogovornik HDZ-a Krapinskozagorske županije Oliver Korade, članovi
predsjedništva Županijskog odbora i predsjednici Općinskih organizacija HDZ-a Bedekovčine i Jesenja Zdravko Tušek i Ivan Malogorski, predsjednici Općinskih organizacija
HDZ-a susjednih općina i koalicijski partneri.
Cjelokupnu svečanost uveličali su i članovi Vokalnog
sastava "Arete" otpjevavši državnu himnu na početku i himnu
Hrvatske demokratske zaje-
dnice - Bože čuvaj Hrvatsku, na
kraju sjednice. Po završetku
službenog dijela druženje je
nastavljeno u ležernijem tonu uz
prigodnu zakusku.
Kandidat za župana Krapinsko‐zagorske županije Žarko Tušek i
načelnik Općine Konjščina Mirko Krznar
13
v
BJESNOĆA (Rabies: Lyssa, Hydrophobia)
Bjesnoća je akutna zarazna bolest
životinja, prvenstveno sisavaca, ali, na
žalost, i čovjeka.Ptice radi više tjelesne
temperature oboljevaju rijeđe. Bolest
se očituje upalom moždanih ovojnica i
prenosi se ugrizom bolesnih životinja ili
kliconoša. Bolest je odavno raširena po
svim kontinentima i ima je u Hrvatskoj
svugdje osim na nekim otocima. Uzročnik bjesnoće je virus svrstan u
skupinu rhabdovirusa veličine oko 100
nm.
Zaraza se najčešće javlja u dva
oblika kao urbana bjesnoća i kao silvatična bjesnoća. Kod urbane bjesnoće
psi i mačke su glavne karike prijenosa a
završna su čovjek i domaće životinje.
Kod silvatičkog oblika virus šire lisice,
vukovi i jazavci. S njih virus prelazi na
psa ili mačku i na čovjeka ugrizom (u
lovu) ili preko lešina. Vukovi, lisice i
latentno inficirani šišmiši mogu biti
trajni rezervoari virusa bjesnoće.
U Republici Hrvatskoj se javlja
silvatična bjesnoća,dakle rezervoari su
najčešće lisice sa kojih se bolest može
prenijeti na psa ili mačku, a preko njih i
na čovjeka ili domaće životinje. Klinička slika
Inkubacija u svih životinjskih vrsta
traje od 2 do 8 tjedana, rijetko kraće ili
dulje. Inkubacija ovisi o količini virusa,
mjestu njegova ulaska, kao i o
imunitetnom stanju životinje. Bolest
obično traje 1 do 7 dana. Izražena su tri
stadija bolesti - prodromalni, ekscitacijski i paralitički. Bolest se manifestira
u dva oblika - agresivna i tiha bjesnoća.
Mogući su i atipični oblici. Psi u prodromalnom stadiju promijene se u ponašanju; plašljivi su,
nemirni, neposlušni, sakrivaju se, grizu
okolne predmete. Otežano gutaju i
sline. To stanje traje do tri dana. U
stadiju ekscitacije nemir se pojača, psi
lutaju bez cilja. Napadaju ljude i
životinje, a mogu se zapaziti pareze
(grčevi) pojedinih živaca. Glas je
promukao, gutanje veoma otežano, a
slinjenje obilno. Ovaj stadij traje dan ili
dva. U paralitičkom stadiju pas postaje
mirniji, javi se paraliza mišića donje
snoće imaju šestomjesečnu karantenu
za pse ili mačke (npr. Engleska) i strogu
kontrolu na ulaznim punktovima.
Kod nas glavna mjera je cijepljenje
pasa, a po potrebi i drugih životinja u
cilju suzbijanja bjesnoće tj. da se
prekine prijenos virusa bjesnoće sa
divljih životinja na domaće i na čovjeka.
Kod nas se već drugu godinu zarevilice, jezika i očiju, a zbog kljenuti
dom provodi akcija oralnog cijepljenje
mišića trupa i udova nije se više u stanju
lisica protiv bjesnoće, tako da se cjepivo
pokrenuti. Smrt nastupi nakon tri do
stavljau određene mamke i iz
četiri dana paralitičkog stadija. Kod tihe
zrakoplova postavlja po određenim
bjesnoće izostaju dva prva stadija, pas
koordinatama na cijelom području
jako slini i gleda preplašeno. Ugiba za
zemlje. Pošto lisica ili drugi mesožder
2-4 dana. Poznati su atipični oblici
pojede mamak a time i cjepivo te se
bjesnoće u psa sa slikom gastroetako zaštićuje od pojave bolesti čime se
nteritisa, a tek pred smrt se javi
prekida širenje bjesnoće. Ovakvom
paraliza. metodom mnoge zemlje su u potpuU mačaka su simptomi slični kao i u
nosti iskorijenile pojavu bjesnoće na
pasa. Inkubacija je 14-30 dana. U
svom području.
početku se one zavlače, zatim napadaju
Naredbom o mjerama zaštote
čovjeka i ostale životinje, naročito psa.
životinja od zaraznih i nametničkih
Nakon 2-4 dana javlja se kljenut. I
bolesti za 2013. godinu što se tiče
mačke mogu bolovati od tihe bjesnobjesnoće propisano je slijedeće:
će. (1) Svi psi moraju biti označeni u
Bijesne lisice gube strah od čovjeka,
skladu s Pravilnikom o označavanju
danju dolaze u dvorišta, ne boje se pasa
pasa (»Narodne novine«, br. 72/10).
i grizu se sa njima, lako ih je uhvatiti.
(2) Psi stariji od tri mjeseca moraju,
Donja čeljust im je paralizirana. Jako
jednom godišnje, biti cijepljeni protiv
mršave, a krzno im je kuštravo i bez
bjesnoće na čitavom području Repusjaja. Slični znakovi javljaju se u srna,
blike Hrvatske, s time da između dva
kuna, jazavaca, jelena i u divljih
cijepljenja ne smije proteći više od 12
svinja. mjeseci.
Nakon postavljene kliničke sumnje,
(3) Pas koji tijekom godine navrši tri
dijagnoza se postavlja laboratorijski.
mjeseca mora biti cijepljen u narednih
Liječenja životinja nema, a čovjek se
14 dana, a pas koji nije ranije cijepljen u
mora odmah po ugrizu odnosno
roku od 14 dana od dana njegove
zaraženju cijepiti.
nabave.
Liječenje
(4) Preporuča se cijepljenje mačaka
Bjesnoća se u životinja ne liječi jer i pitomih vretica protiv bjesnoće.
nema djelotvornog lijeka. Kod ljudi su
poznata dva slučaja izliječenja klinički
manifestne bjesnoće. Prvi slučaj je
dječak od 6 godina iz SAD-a, a drugi je
žena od 45 god. Iz Argentine.
Profilaksa
Cilj profilaksa je osloboditi zemlju
od ove zaraze i u konačnici zaštititi
čovjeka od bjesnoće. U tu svrhu služi
karantena,cijepljenje određenih vrsta
životinja i prosvjećivanje ili edukacija
pučanstva. Zemlje slobodne od bje-
14
v
(5) Za cijepljenje pasa, mačaka i pitomih
vretica može se koristiti samo monovalentno
cjepivo od umrtvljenih, visokoimunogenih
sojeva virusa bjesnoće.
(6) Posjednik životinja koje se drže na
paši mora onemogućiti kontakt divljih i
domaćih životinja.
(7) U slučaju kad ministar poljoprivrede,
naredi cijepljenje i drugih vrsta životinja
protiv bjesnoće u pojedinim područjima,
mora se koristiti samo monovalentno cjepivo
od umrtvljenih, visokoimunogenih sojeva
virusa bjesnoće.
(8) Troškove provođenja mjera iz
stavaka 1., 2., 3., i 4. ove točke snosi
posjednik životinje. Troškovi provođenja
mjera iz stavka 7. ove točke podmiruju se iz
državnog proračuna.
Postupak sa životinjom koja je
ugrizla čovjeka
Ugrižena osoba se mora javiti svom
liječniku, a vlasnik životinje (psa ili mačke)
svom veterinaru. U tom periodu bitna je
komunikacija veterinarske službe i Zavoda
za javno zdravstvo gdje se prema anamnestičkim i epidemiološkim podacima odlučuje
da li će ugrižena osoba biti cijepljena ili ne.
Životinja koja je ugrizla čovjeka ne smije
se usmrtiti niti na bilo koji način otuđiti. Ona
mora biti pod veterinarskim nadzorom 10
dana, računajući od dana ugriza, te se u
navedenom vremenu mora provesti klinički
pregled promatranjem 1., 5. i 10. dana po
ugrizu.
Prvi pregled mora biti proveden što je
ranije moguće nakon ugriza, a poželjno već
isti dan. Ukoliko pri prvom pregledu životinja ne pokazuje znakove poremećaja
središnjeg živčanog sustava, može se
dopustiti njezino daljnje držanje pod
nadzorom vlasnika, bez napuštanja dvorišta.
U slučaju promjene ponašanja, vlasnik je
dužan životinju odmah dopremiti u veterinarsku organizaciju kod koje je pas upisan u
Upisnik pasa, koja provodi trokratni pregled
na bjesnoću. Ukoliko tijekom trokratnog
pregleda životinja nije pokazala znakove
bjesnoće, vlasniku životinje se izdaje
potvrda o neutvrđivanju znakova bjesnoće.
Pas zaražen bjesnoćom izlučuje virus
svojim sekretima i ekskretima 3 do 5 dana
prije pojave kliničkih znakova bolesti
(inkubacijsko kliconoštvo). Stoga, ako se
tijekom trokratnog pregleda u trajanju od
deset dana (dvostruka granica sigurnosti
inkubacijskog kliconoštva) kod životinje ne
utvrde klinički znakovi bjesnoće, smatra se
BJELOVARSKO-BILOGORSKA
VARAŽDINSKA
PRIMORSKO-GORANSKA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA
KARLOVAČKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA
ZAGREBAČKA I GRAD ZAGREB
0
200
400
600
800
1000
_ 200 slučajeva)
Pojava bjesnoće po županijama u razdoblju 2005.-2011. godine ( >
da prilikom ugriza nije bilo virusa u slini, te
nije postojala mogućnost zaražavanja ugrizene osobe.
Ukoliko se tijekom trokratnog pregleda u
životinje pojave znakovi koji upućuju na
bjesnoću, životinju treba usmrtiti pod
nadzorom nadležnog veterinarskog inspektora, propisno upakirati i dostaviti na dijagnostičku pretragu najbližem Veterinarskom
zavodu ili u Hrvatski veterinarski institut u
Zagrebu.
Budući da je bjesnoća zoonoza, u skladu
s člankom 16. stavkom 3. Zakona o veterinarstvu nadležni veterinarski inspektor o
potvrđenom slučaju bjesnoće dužan je
izvijestiti tijelo državne uprave nadležno za
poslove zdravstva.
Zaključak
Budući da je bjesnoća opaka zarazna
bolest k tomu i zoonoza, potrebno je
dosljedno se držati propisanih mjera za
suzbijanje te bolesti. Cijepiti sve pse starije
od 3 mjeseca, poželjno i mačke (jer i one
dosta lutaju okolo pa mogu doći u kontakt sa
bjesnom lisicom). Spriječiti pse da lutaju tj
držati ih pod nadzorom. Sanirat divlja
odlagališta gdje mogu dolaziti divlje
životinje u potrazi za hranom. Lovci trebaju
reducirati broj lisica kao najčešćeg rezervoara virusa bjesnoće. Kad vidimo divlju
životinju koja ne pokazuje strah pred
ljudima ne joj se približavati niti ju dirati jer
je velika mogućnost da je zaražena
bjesnoćom. Kod nas ima periodički dosta
lisica pa i onih pozitivnih na bjesnoću. Oprez
je u svakom slučaju nužan.
mr. Josip Crnjac, dr. vet. med.
Veterinarska ambulanta Konjščina d.o.o.
tel. 049 464 777
15
Službeno glasilo Općine Konjščina
travanj 2013. • broj 19
besplatni primjerak
Za nakladnika:
Općina Konjščina
Glavni urednik:
Mirko Krznar
e-mail: [email protected]
Pomoćnici
glavnog urednika:
Emil Martinjak
Arijana Mačković
Lektorica i korektorica:
Katica Džaja
Prijelom:
Kristijan Remenar
Suradnici:
Goran Zorc
Ivan Martinjak
Darko Milinković
Nenad Štabek
Vlč. Blaž Bartol
Dragutin Zajec,
dr.med.spec.škol.med.
mr. Josip Crnjac dr.vet.med.
Maja Bahunek
Adam Mokos- Pazman
Viktor Penezić
Tisak: XM studio
Naklada: 1200 kom.
v
Arete: "Do posljednjeg zbora"
Ove godine u drugoj sezoni
emisije HRT‐a „Do poslje‐
dnjeg zbora“ nastupila je i
Vokalna skupina „Arete“.
Uspješno su prošli audiciju
te tako ušli u top 15 najboljih
zborova Hrvatske. Za tu
prigodu izveli su The Lions
sleeps Tonight te Lollipop.
Obje skladbe su izvedene uz
koreografiju što je bio doda‐
tni izazov za članove „Areta“.
Nastup na ovoj emisiji im je
donio brojna nova prijate‐
ljstva te novo iskustvo u
svom glazbenom izričaju. Svi
koji niste gledali emisiju
snimke možete naći na
youtube kanalu emisije „Do
posljednjeg zbora“.
Adam Mokos Pazman
20
godina
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
2 160 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content