close

Enter

Log in using OpenID

Analiza Stepen saradnje Vlade Kantona Sarajevo i organizacija

embedDownload
Tim za izradu i usvajanje Sporazuma o saradnji Vlade i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo Analiza Stepen saradnje Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo Sarajevo 21. 12. 2009. Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo Izdavač: Centar za promociju civilnog društva Za izdavača: Aida Daguda, direktorica Lektor: Indira Osmić DTP: Admir Alihodžić Zahvaljujemo se Fondu otvoreno društvo Bosna i Hercegovina na podršci u realizaciji i štampanju ove brošure 2 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo Sadržaj 1. Uvod...................................................................................................................................................4
2. Rezultati istraživanja dostignutog stepena saradnje vladinog i NVO sektora
u Kantonu Sarajevo, iz ugla nevladinih organizacija...........................................................................6
2.1. Svrha, cilj i metod provođenja ankete.............................................................................................6
3. Glavni rezultati..................................................................................................................................8
3.1. Analiza stavova organizacija civilnog društva...............................................................................8
3.1.1. Stepen zadovoljstva saradnjom ostvarenom u posljednje tri godine........................................8
3.1.2. Finansiranje aktivnosti organizacija civilnog društva (NVO) iz
kantonalnog budžeta/proračuna.........................................................................................15
3.1.3. Informiranje i konsultacije..................................................................................................21
3.1.4. Uspostavljanje institucionalnih mehanizama
Vlade Kantona i OCD u Kantonu......................................................................................31
3. 2. Analiza saradnje vladinog i nevladinog sektora za 2007., 2008. i prvih
devet mjeseci 2009. godine........................................................................................................34
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.
UVOD..............................................................................................................................34
Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo............................................................................35
Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo...........................................................35
Ministarstvo pravde i uprave..............................................................................................36
Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo.............................................................................37
Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo.........................................................................43
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i
izbjeglice Kantona Sarajevo..............................................................................................44
3.2.8. Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo...........................................................52
3.2.9. Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo...........................................................................64
3.2.10 Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo..............................................................67
3.2.11 Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo..................................................................77
3.2.12 Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša...............................................................94
3.2.13 Ministarstvo stambene politike Kantona Sarajevo...............................................................95
4. Zaključci...........................................................................................................................................97
5. Preporuke.........................................................................................................................................98
6. Prilozi...............................................................................................................................................99
6.1. Nevladine organizacije koje su izrazile namjeru da sarađuju sa nekim
od ministarstava u Vladi Kantona Sarajevo (tabela u Prilogu.)
6.2. Organizacije članice Mreže Sporazum Plus Kanton Sarajevo
6.3. Spisak članova Tima za izradu Sporazuma
3 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo 1. Uvod Centar za promociju civilnog društva pokrenuo je u oktobru 2008. godine inicijativu za uspostavljanje
normativnog i institucionalnog okvira za dijalog i saradnju vlasti u Kantonu Sarajevo i nevladinih i drugih
organizacija civilnog društva, u svim oblastima od zajedničkog interesa, kroz proces izrade i usvajanja
Sporazuma o saradnji između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu.
Ova inicijativa dio je šire inicijative koju Centar za promociju civilnog društva realizira, zajedno s brojnim
drugim nevladinim organizacijama, na izgradnji institucionalnog dijaloga nevladinog i vladinog sektora u
Bosni i Hercegovini. Kao rezultat ovih aktivnosti u proteklih pet godina sklopljen je Sporazum o saradnji
između Vijeća ministara BiH i NVO sektora, te slični sporazumi u više od 50 općina u BiH i nekoliko
kantona u FBiH koji su već usvojili svoje sporazume, ili se nalaze u procesu njihove izrade i usvajanja.
Sporazum o međusektorskoj saradnji predstavlja novi demokratski koncept i praksu u odnosima između
vladinog i NVO sektora u zemlji i inozemstvu, koji podrazumijeva kvalitetno novi pristup i obrasce
ponašanja u svakodnevnim odnosima predstavnika ova dva sektora društva. Sve zemlje iz našeg okruženja
i najveći broj zemalja Evropske unije imaju sklopljene slične sporazume o saradnji vladinog i NVO sektora.
Domaća i strana praksa je potvrdila da primjena Sporazuma ne može biti uspješna ukoliko u njegovoj
izradi od samog početka procesa nisu učestvovali svi zainteresirani sudionici vladinog i nevladinog sektora.
Stoga je Centar za promociju civilnog društva od samog početka pokretanja inicijative za izradu i usvajanje
Sporazuma o saradnji između Vlade i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo organizirao niz
sastanaka, kako s predstavnicima NVO sektora, tako i s predstavnicima vlasti u Kantonu Sarajevo (više
sastanaka fokus grupa, okrugli sto o temi: „Sporazum o saradnji između Vlade i NVO sektora u Kantonu
Sarajevo“ održan 28. oktobra 2008. godine, niz sastanaka s premijerom Kantona Sarajevo) s ciljem
postizanja zajedničkog razumijevanja osnovnih ciljeva i sadržaja budućeg Sporazuma.
Rezultat ovih sastanaka je bio dogovor da se formira neformalna NVO Mreža „Sporazum Plus“-Kanton
Sarajevo, kao sredstvo zajedničkog nastupa NVO sektora prema Vladi Kantona Sarajevo. Istovremeno,
dogovoreno je s premijerom Kantona Sarajevo gospodinom Besimom Mehmedićem da predstavnici Centra
za promociju civlnog društva prezentiraju ovu građansku inicijativu na jednoj od sjednica Vlade Kantona,
te da se nakon toga formira mješoviti Tim za izradu i usvajanje Sporazuma o saradnji između Vlade i
organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo, sastavljen od jednakog broja predstavnika vladinog i
NVO sektora u Kantonu.
Koncem aprila 2009. godine održan je konstituirajući sastanak neformalne Mreže NVO „Sporazum Plus“ Kanton Sarajevo, čime je omogućen zajednički nastup NVO sektora prema Vladi Kantona Sarajevo o svim
pitanjima u vezi s međusektorskom saradnjom i dijalogom, odnosno ona je postala forum za definiranje,
predstavljanje i zagovaranje sektorskih prioriteta javnih politika i usluga iz nadležnosti Kantona Sarajevo.
Zajedničko uvjerenje svih članica Mreže je da samo kroz organizirano i zajedničko djelovanje NVO sektor
može biti partner kantonalnim organima vlasti. Na istom sastanku imenovano je, u ime neformalne Mreže
NVO „Sporazum Plus“- Kanton Sarajevo, 13 predstavnika u sastav mješovitog Tima za izradu
Sporazuma.
Vlada Kantona Sarajevo je na sjednici od 28. maja 2009. godine, nakon održane prezentacije o osnovnim
ciljevima i sadržaju budućeg Sporazuma, prihvatila ovu građansku inicijativu i donijela jednoglasan
zaključak da se zajednički krene s njenom realizacijom. Također, zaključeno je da će na osnovu prijedloga
ministara Vlada Kantona Sarajevo, na jednoj od narednih sjednica, donijeti odluku o imenovanju članova
4 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo Mješovitog tima za izradu i primjenu Sporazuma o saradnji između vlasti i NVO sektora u Kantonu
Sarajevo iz reda Vlade KS.
Na svojoj 20. sjednici, od 11. jula 2009. godine, Vlada Kantona Sarajevo donijela je Odluku o imenovanju
po jednog predstavnika u ime svakog ministarstva, te sekretara Vlade KS (ukupno 13) u sastav Tima za
izradu Sporazuma. Odluka je objavljena u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", broj 24/03.
Konstituirajući sastanak Tima za izradu Sporazuma o saradnji Vlade i organizacija civilnog društva u
Kantonu Sarajevo (Tim čini ukupno 26 članova, od čega 13 članova koje je svojom Odlukom imenovala
Vlada Kantona Sarajevo 1, i 13 predstavnika civilnog društva izabranih iz neformalne Mreže “Sporazum
Plus” – Kanton Sarajevo 2) održan je 30. juna 2009. godine. Na ovom sastanku razmatran je Poslovnik o
radu Tima, a formirane su i tri radne grupe: Radna grupa za izradu Prijedloga programa rada Tima, Radna
grupa za izradu Komunikacijske strategije Tima, te Radna grupa za praćenje i ocjenu procesa izrade
Sporazuma.
Radne grupe su tokom jula i augusta radile na izradi spomenutih dokumenata koji su usvojeni na sastanku
Tima, održanom 23. septembra 2009. godine.
U skladu sa usvojenim Planom rada Tima predviđeno je da prvi korak u procesu izrade Sporazuma bude
izrada sveobuhvatne analize dostignutog stepena saradnje Vlade Kantona i NVO u Kantonu Sarajevo, a na
osnovu koje će predstavnici vladinog i NVO sektora koji učestvuju u ovom procesu dogovorno utvrditi
konačne ciljeve i sadržaj Sporazuma i pripadajućih kodeksa dobre prakse.
U analizi koja je pred vama prezentiran je dostignuti stepen saradnje ovih dvaju sektora društva i to prvo iz
ugla nevladinih organizacija, a zatim iz ugla vladinog sektora, te zaključci i preporuke u kom pravcu i kako
treba razvijati međusektorsku saradnju u Kantonu Sarajevo.
1
2
20. sjednica Vlade Kantona Sarajevo od 11. juna 2009. godine („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 24/03 - Prečišćeni tekst)
Konstituirajuća sjednica neformalne Mreže Sporazum Plus, održane 27. aprila 2009. godine
5 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo 2. Rezultati istraživanja dostignutog stepena saradnje vladinog i NVO sektora u Kantonu Sarajevo, iz ugla nevladinih organizacija Budući da je prema usvojenom planu rada Tima za izradu i usvajanje Sporazuma o saradnji Vlade i
organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo predviđeno da prvi korak u procesu izrade Sporazuma
bude izrada sveobuhvatne analize dostignutog stepena saradnje vladinog i NVO sektora u Kantonu, Centar
za promociju civilnog društva preuzeo je obavezu da u tu svrhu provede anketu na odabranom uzorku
nevladinih organizacija.
2.1. Svrha, cilj i metod provođenja ankete
Svrha provođenja ankete je da se utvrde oblasti u kojima treba izgraditi ili unaprijediti dosadašnju saradnju
vladinog i NVO sektora u Kantonu Sarajevo, a na osnovu čega će predstavnici vladinog i NVO sektora koji
učestvuju u ovom procesu dogovorno utvrditi konačne ciljeve i sadržaj budućeg Sporazuma i pripadajućih
kodeksa dobre prakse.
U cilju dobijanja što realnije slike dosadašnje saradnje ovih dvaju sektora društva u posljednje tri godine
Centar za promociju civilnog društva (CPCD) sačinio je upitnik od 23 pitanja, koji je razmatran i usvojen
na sastanku Radne grupe za izradu Programa rada Tima, a na osnovu koga je istraživačka agencija
PRIZMA provela anketu na odabranom uzorku nevladinih organizacija u Kantonu Sarajevo. Pitanja su
koncipirana tako da se dobiju odgovori o stepenu učešća nevladinih organizacija u procesima kreiranja
javnih politika u Kantonu Sarajevo, kao i o dosadašnjoj praksi finansiranja nevladinih organizacija iz
kantonalnog budžeta. Istovremeno, željeli smo vidjeti koliko smo uspjeli u našim nastojanjima da
promoviramo uspostavljanje ove nove demokratske prakse u odnosima vladinog i NVO sektora u Kantonu
Sarajevo kroz proces izrade i usvajanja Sporazuma o saradnji, odnosno da li i koliko ima organizacija
civilnog društva koje bi željele saznati više o ovoj inicijativi ili bi željele da se priključe Mreži „Sporazum
Plus“- Kanton Sarajevo.
U razvijenim demokratijama angažman NVO-a u različitim fazama političkog odlučivanja varira u
zavisnosti od intenziteta učešća građana. Postoje četiri stepena učešća, od najnižeg do najvišeg. To su:
informiranje, konsultacije, dijalog i partnerstvo. Oni su primjenjivi u svakoj fazi odlučivanja, s tim da u
određenom trenutku tokom procesa posebno dobijaju na značaju. Ove četiri faze, ili stepena, definirane su
u Kodeksu dobre prakse za učešće građana u procesu odlučivanja, usvojenom od Konferencije
međunarodnih NVO-a na sastanku od 1. oktobra 2009. godine, na sljedeći način:
Pristup informacijama osnova je svih daljnjih koraka u angažmanu NVO-a u procesu odlučivanja. To,
samo po sebi, predstavlja relativno nizak nivo učešća jer se obično sastoji od pružanja jednostrane
informacije od vlasti, što ne zahtijeva, niti traži nikakav dodatni angažman, ili interakciju od NVO-a.
Pristup informacijama bitan je za sve korake u procesu odlučivanja.
Sljedeći, viši stepen učešća nevladinih organizacija u procesu kreiranja javnih politika jesu konsultacije.
Ovo je vrsta inicijative u kojoj vlasti od NVO-a traže mišljenje o određenoj temi ili problemu. Konsultacije
obično podrazumijevaju da vlasti informiraju NVO-e o aktuelnim pravcima djelovana i traže od njih
komentar, mišljenje ili povratnu informaciju u vezi s tim.
Inicijativa i izbor tema trebalo bi da dolazi od vlasti, a ne od NVO-a.
Konsultacija je bitna za sve korake u procesu odlučivanja, a naročito u izradi nacrta različitih zakonskih
prijedloga, te za monitoring i promjenu pravca djelovanja.
Inicijativa za dijalog može biti pokrenuta od bilo koje strane i on može biti sveobuhvatan ili kolaborativan.
6 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo Sveobuhvatan dijalog je dvostrana komunikacija bazirana na uzajamnim interesima i potencijalnim
zajedničkim ciljevima kojom se omogućava redovna razmjena mišljenja. On obuhvata i javne rasprave i
posebno organizirane sastanke između NVO-a i vlasti. Rasprave koje se tu vode su široke i nisu eksplicitno
vezane ni za jedan određeni pravac javnog djelovanja.
Kolaborativni dijalog bazira se na uzajamnim interesima vezanim za konkretni pravac djelovanja. On
obično vodi donošenju zajedničkih preporuka, strategija ili zakona. Kolaborativni dijalog je utjecajniji od
sveobuhvatnog jer obično podrazumijeva česte i redovne sastanke na kojima se razvija određena strategija i
postižu dogovori.
Dijalog je bitan za sve korake u procesu odlučivanja, a naročito u slučaju izrade agende, nacrta i izmjene
političke odluke.
Partnerstvo podrazumijeva podijeljenu odgovornost u svim koracima političkog odlučivanja, od izrade
agende i nacrta do donošenja odluke i provođenja određene političke inicijative. Ono predstavlja najviši
oblik učešća. Na ovom nivou NVO-i blisko sarađuju s predstavnicima vlasti, s tim da NVO-i nastavljaju
biti samostalni i imaju pravo da vode odvojenu kampanju i djeluju, nezavisno od partnera. Partnerstvo
može uključivati aktivnosti kao što je raspodjela određenih zadataka NVO-ima, kao, naprimjer, obavljanje
određenih usluga, organizacija foruma i uspostava organa suodlučivanja, uključujući i one koje se bave
raspodjelom sredstava. Partnerstvo je bitno za sve korake u procesu odlučivanja, a naročito u toku izrade
agende ili implementaciji.
Stoga je svrha ove ankete da se utvrdi na kom je stepenu učešća ostvarivana dosadašnja saradnja
organizacija civilnog društva i vlasti u Kantonu Sarajevo, te kako i kojim metodama je ta saradnja
realizirana, a sve s ciljem utvrđivanja konačnog sadržaja Sporazuma i pripadajućih kodeksa dobre prakse.
Metod anketiranja: Anketiranje organizacija civilnog društva (OCD) iz Kantona Sarajevo (KS) provedeno
je putem telefona, putem kompjutera (CATI) i e-mail ankete (samostalnog popunjavanja upitnika od
ispitanika)
Metod izbora organizacija: Na osnovu procjene Centra za promociju civilnog društva (CPCD)
registrirano je oko 1000 nevladinih organizacija koje djeluju na području Kantona Sarajevo, a od tog broja
više od 300 ih je aktivno. Stepen aktivnosti se mjeri na osnovu tekućih projekata koje realiziraju, te
posjedovanja fizičke adrese na kojoj organizacija djeluje i broja telefona na koji se može ostvariti službeni
kontakt. CPCD posjeduje bazu podataka koja broji 270 nevladinih organizacija koje imaju sjedište u
Kantonu ili djeluju na području Kantona Sarajevo. Na osnovu ove baze podataka anketirano je 159
organizacija ili (52%) je odgovorilo na postavljena pitanja, odnosno učestvovalo u anketiranju.
Metod izbora ispitanika: Odgovorne osobe u organizaciji
Instrument: Upitnik za anketiranje dizajnirao je CPCD i usvojila ga je Radna grupe Tima za izradu
Sporazuma
Veličina uzorka: 159 organizacija
Vrijeme anketiranja: 23.-30. oktobar 2009. godine
7 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo 3. Glavni rezultati 3.1. Analiza stavova organizacija civilnog društva
3.1.1. Stepen zadovoljstva saradnjom ostvarenom u posljednje tri godine
Prvi blok pitanja u našoj anketi odnosio se na percepciju, odnosno stepen zadovoljstva nevladinih
organizacija ostvarenom saradnjom s predstavnicima vlasti u Kantonu Sarajevo u posljednje tri godine; na
koji način je ta saradnja realizirana i u kojim oblastima; te gdje je treba unaprijediti ili izgraditi.
Otvoreno i demokratsko društvo bazira se na istinskoj interakciji aktera i sektora. Mada je uloga NVO-a i
organa vlasti različita, njihov zajednički cilj poboljšanja života ljudi može biti ostvaren na zadovoljavajući
način jedino ukoliko se bazira na pouzdanju, transparentnosti i međusobnom povjerenju.
Iz odgovora predstavnika nevladinih organizacija evidentno je da je određena međusektorska saradnja
postojala, ali da je ona još uvijek daleko od zadovoljavajuće, te da je potrebno mnogo zajedničkog truda
kako bi se međusektorska saradnja podigla na viši nivo. Naime, djelovanje u javnom interesu zahtijeva
otvorenost, odgovornost, jasnoću i savjesno ponašanje kako NVO-a tako i vlasti, uz stalno prisutnu
transparentnost.
Da bi se međusektorska saradnja ostvarila na zadovoljavajući način, vlasti moraju nevladine organizacije
prepoznati kao slobodna i nezavisna tijela, u smislu ostvarivanja svojih ciljeva, odlučivanja i djelovanja,
kao i priznati im pravo da mogu djelovati samostalno i zalagati se za pozicije različite od pozicija vlasti s
kojima, inače, mogu sarađivati.
Nevladine organizacije mogu svojim znanjem i nezavisnom ekspertizom dati značajan doprinos procesu
donošenja odluka vladama na svim nivoima, od lokalnog, entitetskog do državnog. Zbog toga bi i Vlada
Kantona Sarajevo trebalo da koristi relevantna iskustva i znanje koje imaju nevladine organizacije u
razvoju i implementaciji njenih zacrtanih pravaca djelovanja. Osim toga, nevladine organizacije mogu dati
poseban doprinos u kreiranju javnih politika jer uživaju posebnu vrstu povjerenja među svojim članovima,
kao i u društvu u cjelini, što im omogućava da izraze zabrinutost građana, zastupaju njihove interese i
omogućavaju im upliv u značajna pitanja, čime se i ostvaruje učešće građana u razvoju određene politike.
Da li su vlasti u Kantonu Sarajevo i u kojoj mjeri koristile potencijal NVO sektora i u kojim oblastima se
ogledala saradnja sa nevladinim organizacijama, može se vidjeti iz sljedećih grafikona:
8 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo Pitanje 1. Da li je vaša organizacija u svom dosadašnjem radu ostvarila saradnju s Vladom KS i njenim
ministarstvima? Kojim?
Većina anketiranih organizacija civilnog društva iz Kantona Sarajevo (84%) u svom dosadašnjem radu
ostvarila je saradnju s Vladom KS i njenim ministarstvima. Najčeće je sarađivano s Ministarstvom
obrazovanja i nauke (30% organizacija), Ministarstvom kulture i sporta (26%) i Ministarstvom za rad,
socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice (26%).
Evidentno je da u javnoj upravi postoji neujednačenost u odnosu spram nevladinog sektora. Dobra volja
pojedinih predstavnika vlasti i razvijeni oblici saradnje određenog broja službi i nevladinih organizacija
neujednačena je i očigledno nije dovoljna. Kvalitetna rješenja traže definiranje uloge i značaja nevladinog
sektora i s tim u vezi reguliranje ove oblasti posebnim propisima. Zanimljivo bi bilo dobiti odgovor zašto je
ovakva procentualna raspoređenost saradnje prema pojedinim ministarstvima? Evo mogućih odgovora: a)
vlast nema strategiju komunikacije prema NVO-a, b) nema politiku finansiranja NVO-a i c) više podržava
one nevladine organizacije za koje smatra da su joj bliske.
9 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo Pitanje 2. Da li ministarstvo s kojim sarađujete, prema Vašim saznanjima, ima vlastitu mailing listu
i/ili registar organizacija civilnog društva relevantnih za pitanja iz njegove nadležnosti?
Pitanje 3. Da li je vaša organizacija uključena u tu mailing listu i/ili registar?
10 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo Dvije petine (40%) anketiranih organizacija zna da ministarstvo s kojim sarađuju ima vlastitu mailing listu
i/ili registar OCD relevantnih za pitanja iz njegove nadležnosti, i većina njih (78%) je i uključena u ovu
listu / registar.
Ako uzmemo u obzir da samo dvije petine organizacija zna da ministarstvo s kojim sarađuje ima vlastitu
mailing listu i/ili registar OCD, potvrđuje se još jednom neophodnost razvoja komunikacijske strategije.
Drugo, vlada nije koristila postojeće resurse ili komunikacijsku mrežu pomoću koje bi identificirala svoje
potencijalne partnere. Treće, zaključujemo da je na osnovu ovako malog broja registriranih organizacija u
bazama ministarstava prosječna komunikacija nezadovoljavajuća. Vlada odnosno ministarstva nemaju
osobu ili kancelariju za saradnju sa NVO čime bi se ovaj resurs sam po sebi nametnuo kao obavezan.
Pitanje 4. Da li ste s Vladom Kantona Sarajevo i/ili nekim od njenih ministarstava potpisali neki
poseban dokument o saradnji, komunikaciji i/ili partnerstvu?
Manje od petine anketiranih organizacija (17%) je s Vladom KS i/ili nekim od njenih ministarstava
potpisalo neki poseban dokument o saradnji, komunikaciji i/ili partnerstvu. Najčešće se radilo o ugovoru /
protokolu o saradnji (6 organizacija), te ugovoru o razumijevanju (3 organizacije).
Većina organizacija te ugovorne odnose svodi na zahtjeve za neposrednom pomoći u finansijskim
sredstvima, dodjelu prostora za sjedišta organizacija i tome slično. U strukturi ovih NVO najviše je
«socijalnih organizacija« odnosno NVO-a u kojima se okupljaju građani sa onesposobljenjima, posebnim
potrebama – invaliditetom, potom organizacije mladih i tzv. boračka udruženja.
11 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo Pitanje 5. Kako biste ocijenili dosadašnju saradnju vaše organizacije s Vladom KS i/ili njenim
ministarstvima nadležnim za pitanja iz okvira vaše misije?
Dosadašnja saradnja organizacija sa Vladom KS i/ili njenim ministarstvima nadležnim za pitanja iz okvira
njihove misije u prosjeku se ocjenjuje kao dobra. Pri tome podjednak broj organizacija ovu saradnju
ocjenjuje kao bolju (30%) ili lošiju (28%) od dobre, dok 9% organizacija smatra da je ona izvrsna, a 12% je
vidi kao vrlo slabu.
Ovakav procentualni odnos skaliranih odgovora možemo posmatrati dvojako. S jedne strane ovakav odnos
može biti potencijalno obećavajući. Odgovori su dati na osnovu percepcije dosadašnje prakse saradnje koja
je bila neuređena odnosno bez strateške vizije te saradnje. Uzmimo ocjenu koju su ispitanici dali na pitanju
informiranja gdje se vidi da je nivo informiranosti NVO o radu Vlade veoma nizak, te ako uzmemo nivo
saradnje, odnosno da njen kvalitet nije izražen učešćem u kreiranju javnih politika i učešćem u procesu
konsultacija u definiranju javnog interesa, onda se ovaj odnos čini razočaravajućim. Pred svim stranama je
ogroman prostor za unapređenje saradnje s naglaskom na obostranu odgovornost.
12 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo Ptanje 6. Najčešći oblik saradnje koji vaša organizacija ostvaruje sa Vladom i/ili nadležnim
ministarstvom?
Finansiranje organizacija iz sredstava kantonalnog budžeta je najčešći oblik saradnje koji organizacije
ostvaruju sa Vladom KS i/ili nadležnim ministarstvom (36%). Slijedi partnerstvo (zajedničko planiranje i
realizacija inicijative, programa i projekata) koju je ostvarilo nešto više od četvrtine organizacija (26%).
Ovdje vidimo da je najviše prostora zauzeto u pristupanju budžetskim sredstvima, pri čemu je velika
disharmonija između nepostojanja procedura za način raspodjele sredstava iz budžeta prema NVO-ima i
ostvarene saradnje u oblasti finansiranja.
13 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo Pitanje 7. Kojim elementima dosadašnje saradnje niste zadovoljni?
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
40,40%
50,0%
40,0%
30,0%
15,40%
20,0%
11,50%
9,60%
7,70%
10,0%
KS prema O
enost i Vlade KS
lizacijom ovorenog
nsiranjem
ikacijom i dnjom
0,0%
Manji dio organizacija (40%, N=52) naveo je elemente dosadašnje saradnje kojima nisu zadovoljni.
Najčešće se ove primjedbe odnose na poteškoće u ostvarivanju komunikacije, odnosa i saradnje, ali
prisutne su i primjedbe u vezi s finansiranjem/budžetom, realizacijom dogovorenog, nezainteresiranosti,
neupućenosti, nestručnosti Vlade i/ili njenih ministarstava i općim odnosom Vlade prema NVO sektoru.
14 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo 3.1.2. Finansiranje aktivnosti organizacija civilnog društva (NVO) iz kantonalnog budžeta/proračuna
Sljedeći niz pitanja odnosi se na oblast finansiranja nevladinih organizacija iz kantonalnog
budžeta/proračuna. Osnovni cilj provođenja ovog dijela ankete je bio da dobijemo odgovore koliko je
organizacija dobilo finansijsku podršku za realizaciju svojih aktivnosti, te da li su jasno urađeni kriteriji i
procedure za dodjelu sredstava iz kantonalnog budžeta. Istovremeno, željeli smo istražiti koliko su javni
pozivi za finansiranje-sufinasiranje rada neprofitnih organizacija iz sredstava pojedinih ministarstava
Kantona Sarajevo dostupni nevladinim organizacijama i kojim putem se prezentiraju javnosti.
Iz dobijenih odgovora, koji su prikazani i u obliku grafikona, evidentno je da je značajan broj anketiranih
organizacija (45%) dobio sredstva za realizaciju svojih aktivnosti, ali da treba značajno unaprijediti i
doraditi procedure za dodjelu finansijskih sredstava i učiniti ih jednako dostupnim za sve zainteresirane
nevladine organizacije. Kriteriji za dodjelu sredstava trebaju biti jasni i konkretni, odnosno da se u pozivu
definiraju javne politike koje se žele realizirati i ciljevi koji se žele dostići, te da se u tom smislu zahtijevaju,
od nevladinih organizacija koje apliciraju za dodjelu sredstava, kvalitetni projekti koji bi vodili ostvarenju
tih ciljeva. Polovina organizacija (50%) smatra da Vlada i njena ministarstva imaju jasno utvrđene i
objavljene osnovne principe, procedure i kriterije za transparentnu dodjelu sredstava za aktivnosti NVO iz
kantonalnog budžeta/proračuna, dok nešto manje njih (46%) na osnovu svojih saznanja, tvrdi da to nije
slučaj. Istovremeno, primjena ovih principa u praksi različito je ocijenjena: 41% organizacija procjenjuje da
se oni primjenjuju u priličnoj mjeri (uz 8% onih koji smatraju da se u potpunosti primjenjuju), dok 36%
procjenjuje da se malo, a 11% nimalo ne primjenjuju u praksi.
15 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo Pitanje 1. Da li je vaša organizacija dobila finansijsku podršku za svoje aktivnosti iz sredstava
kantonalnog budžeta/proračuna?
Manje od polovine organizacija (45%) dobilo je finansijsku podršku za svoje aktivnosti iz sredstava
kantonalnog budžeta/proračuna.
16 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo Pitanje 2. Prema Vašem saznanju, na koji način Vlada Kantona i njena ministarstva dodjeljuju sredstva
iz kantonalnog budžeta za finansiranje organizacija civilnog društva (NVO)?
100,0%
69,80%
80,0%
60,0%
40,0%
11,80%
7,00%
20,0%
ugi način u javnog onkursa) a osnovu onih nja 0,0%
Najveći dio organizacija (70%) smatra da Vlada Kantona i njena ministarstva sredstva za finansiranje
organizacija civilnog društva iz kantonalnog budžeta dodjeljuju na osnovu javnog poziva (konkursa). Nešto
više od desetine (12%) smatra da se ona dodjeljuju po pozivu i na osnovu diskrecionih ovlašćenja.
Od svih nevladinih organizacija koje su učestvovale u anketi, njih 11,60% uopće ne zna na koji način Vlada
Kantona i njena ministarstva dodjeljuju sredstva iz kantonalnog budžeta za finansiranje organizacija
civilnog društva (NVO-a).
17 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo Pitanje 3. Kako dolazite do informacija o objavljenim javnim pozivima kantonalnih organa uprave za
dodjelu sredstava iz budžeta/proračuna za finansiranje aktivnosti NVO?
Internet stranice organa koji objavljuje javni poziv i mediji predstavljaju najčešće načine na koji
organizacije dolaze do informacija o objavljenim javnim pozivima kantonalnih organa uprave za dodjelu
sredstava iz budžeta/proračuna za finansiranje aktivnosti NVO (48% i 40%).
Njih 17,80% dobijaju informacije putem službenih novina, a 6,20% nevladinih organizacija pozive za
finansiranje njihovih aktivnosti/projekta dobijaju putem mailing liste.
Vrlo mali broj anketiranih nevladinih organizacija 4,70% ne zna uopće kako može dobiti informaciju o
finansiranju njihovih aktivnosti iz kantonalnog budžeta/proračuna.
18 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo Pitanje 4. Prema Vašim saznanjima, da li Vlada i njena ministarstva imaju jasno utvrđene i objavljene
osnovne principe, procedure i kriterije za transparentnu dodjelu sredstava za aktivnosti NVO iz
kantonalnog budžeta/proračuna?
Polovina organizacija (50%) smatra da Vlada i njena ministarstva imaju jasno utvrđene i objavljene
osnovne principe, procedure i kriterije za transparentnu dodjelu sredstava za aktivnosti NVO iz
kantonalnog budžeta/proračuna, dok nešto manje njih (46%) na osnovu svojih saznanja tvrdi da to nije
slučaj.
19 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo Pitanje 5. U kojoj mjeri se, po Vašem mišljenju, ovi principi, procedure i kriteriji primjenjuju u praksi?
Primjena ovih principa u praksi različito je ocijenjena: 41% organizacija procjenjuje da se oni primjenjuju u
priličnoj mjeri (uz 8% onih koji smatraju da se u potpunosti primjenjuju), dok 36% procjenjuje da se malo,
a 11% nimalo ne primjenjuju u praksi.
20 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo 3.1.3. Informiranje i konsultacije
Pristup informacijama je prvi i osnovni korak, odnosno preduvjet za bilo kakvo učešće i angažman
nevladinih organizacija u procesu kreiranja javnih politika i osnova je svih daljnjih koraka u angažmanu
NVO-a u procesu odlučivanja. Informiranje predstavlja relativno nizak nivo učešća jer se obično sastoji od
pružanja jednostrane informacije od vlasti, što ne zahtijeva, niti traži nikakav dodatni angažman, ili
interakciju od NVO-a. Međutim, pristup informacijama je veoma bitan za sve daljnje korake u procesu
odlučivanja.
Kao što smo već u uvodu rekli, sljedeći, viši stepen, učešća nevladinih organizacija u procesu kreiranja
javnih politika jesu konsultacije. Konsultacije podrazumijevaju da vlasti informiraju NVO-e o aktuelnim
pravcima djelovana i traže od njih komentar, mišljenje ili povratnu informaciju u vezi s tim. Ovakav način
učešća nevladinih organizacija može biti od velike koristi u procesu odlučivanja, a naročito u izradi nacrta
različitih zakonskih prijedloga, te za monitoring i promjenu pravca djelovanja.
Prema rezultatima provedene ankete najveći dio organizacija (42%) nije bio informiran o sadržaju zakona
ili nekog drugog instrumenta javne politike iz nadležnosti Kantona Sarajevo u čijoj izradi je učestvovao.
Preostali su najčešće dobili informacije u fazi njihova donošenja i usvajanja od nadležnih ministarstava
(29%), dok je 19% nevladinih organizacija o sadržaju ovih dokumanata bilo informirano nakon njihovog
usvajanja.
Iz dobijenih odgovora evidentno je da se nisu dovoljno koristile nove metode i mehanizmi informiranja,
konsultacija i drugih nivoa učešća građana u odlučivanju o javnim poslovima (fokusne grupe, elektronski
forumi, paneli, ankete, građanske inicijative, kao i druge klasične metode). Ova ocjena se posebno odnosi
na korištenje instituta javnih rasprava, koji, ako su se i koristili, onda je to imalo više formalni nego
suštinski karakter.
Rezultati provedene ankete ukazuju na nedostatak transparentnosti u radu organa vlasti Kantona Sarajevo
i isključenost građana i civilnog društva iz procesa donošenja odluka. Proces donošenja odluka i kreiranje
javnih politika (donošenje i izmjena zakona, politika, strategija, različitih reformi, budžeta itd.) je bio
naročito nedostupan javnosti, a što se najbolje može vidjeti iz podatka da najveći dio organizacija (71%)
nikada nije bio kontaktiran od Vlade Kantona i/ili nekog od njenih ministarstava. Budući da konsultacije
obično podrazumijevaju da vlasti informiraju NVO-e o aktuelnim pravcima djelovana i traže od njih
komentar, mišljenje ili povratnu informaciju u vezi s tim, te da bi inicijativa i izbor tema trebalo da dolazi
od vlasti, a ne NVO-a, evidentno je da je takvih inicijativa od Vlade Kantona Sarajevo bilo veoma malo.
Nešto manje od trećine anketiranih organizacija učestovalo je u javnoj raspravi o nekom zakonskom
propisu ili drugom instrumentu javne politike iz nadležnosti Kantona, pri čemu se najčešće radilo o Zakonu
o javnom okupljanju (24%). Ovdje treba napomenuti da se radilo o uključivanju u javnu raspravu o Nacrtu
zakona o javnom okupljanju na inicijativu Centra za promociju civilnog društva i neformalne NVO Mreže
„Sporazum Plus“ Kanton Sarajevo i to nakon što se krenulo s realizacijom inicijative za izradu i usvajanje
Sporazuma o saradnji Vlade i OCD u Kantonu Sarajevo.
Naime, polazeći od zajedničkog opredjeljenja vlasti i NVO sektora da proces izrade Sporazuma treba tako
planirati i voditi da se još u samom toku ovog procesa pokažu sve praktične koristi koje vlada i civilno
društvo mogu imati od stalnog dijaloga i partnerske saradnje, Centar za promociju civilnog društva i Mreža
„Sporazum Plus“ predložili su Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo da zajednički provedu
javnu raspravu o Nacrtu zakona o javnom okupljanju. Ministar MUP-a KS gospodin Željko Mijatović
prihvatio je ovu inicijativu, te je formirana zajednička radna grupa od predstavnika Ministarstva i
stručnjaka iz nevladinog sektora, koja je sačinila Plan provođenja javne rasprave o ovom zakonskom
prijedlogu. U realizaciji Plana provedene su brojne aktivnosti od kojih izdvajamo organizaciju i održavanje
21 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo Okruglog stola na tu temu 23.09.2009. i saradnju na informiranju i pozivanju što je moguće većeg broja
zainteresirane javnosti da se uključi u centralnu javnu raspravu (web stranica, javni poziv i dr.), koja je
održana 08. oktobra 2009. godine. Moderator centralne javne rasprave bio je gospodin Srđan Dizdarević,
predsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava BiH.
Prema razultatima provedene ankete evidentno je da je uključivanjem nevladinih organizacija u javnu
raspravu o Nacrtu zakona o javnom okupljanju Vlade Kantona Sarajevo učinjen izvjestan pozitivan pomak
u dosadašnjoj praksi vođenja javnih rasprava, kao i u načinu informiranja i konsultacija građana, OCD i
javnosti uopće u procesu donošenja odluka i kreiranja javnih politika.
Istovremeno, ovi rezultati ukazuju na potrebu da se što prije izgrade institucionalni mehanizmi koji će
omogućiti veće učešće građana i nevladinih organizacija u procesima kreiranja javnih politika, te da
deklarativno izražena spremnost na saradnju preraste u partnerski dijalog zasnovan na uvažavanju različite
ali komplementarne uloge vladinog i NVO sektora u Kantonu Sarajevo, kroz izradu Sporazuma o
međusektorskoj saradnji.
Slijedi grafički prikaz odgovora nevladinih organizacija na pitanja iz oblasti informiranja i konsultacija:
Pitanje 1. Na koji način se informirate o radu Vlade Kantona Sarajevo i njenih ministarstava?
O radu Vlade KS i njenih ministarstava organizacije se najčeće informiraju putem internet stranica (54%) i
medija (45%).
22 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo Pitanje 2. Da li se vaša organizacija obratila Vladi Kantona Sarajevo i/ili nekom njegovom
ministarstvu s nekim od dolje navedenih zahtjeva?
S nekim zahtjevom (vezanim za informiranje o radu; učešće u kreiranju javne politike; realizaciju
zajedničke inicijative, projekta ili programa; finansiranje programa/projekta organizacije i učešće u izradi u
usvajanju zakona ili nekog drugog pravnog propisa) Vladi KS i/Ili nekom njegovom ministarstvu obratilo
se 60% organizacija.
23 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo Pitanje 3. Ukoliko je Vašem zahtjevu udovoljeno, o kojoj od navedenih oblasti se radi?
100,0%
80,0%
61,50%
60,0%
37,20%
40,0%
23,10%
20,50%
15,40%
20,0%
misanje o vom radu
izradi i zakona ili rugog propisa
kreiranju olitike
ajedničke rojekta ili ma
nje Vašeg /projekta
0,0%
Najčešće je udovoljeno zahtjevima iz oblasti finansiranja programa/projekta organizacija (62%), potom
slijede zahtjevi za realizaciju zajedničke inicijative, projekta ili programa (37%).
Iz svega navedenog da se zaključiti da je, u vremenskom periodu na koje se odnosi ovo istraživanje, bio
otežan pristup pravovremenim, pouzdanim i ažurnim informacijama koje bi građanima i NVO omogućile
kompetentno uključivanje u sve faze procesa donošenja odluka i kreiranje javnih politika. Stoga se
dosadašnja saradnja organa vlasti, posebno izvršnih, svodila uglavnom na pitanje finansiranja aktivnosti
NVO iz kantonalnog budžeta, dok su zapostavljeni svi drugi aspekti potencijalne međusektorske saradnje.
Pri tome se ta sredstva nisu raspodjeljivala transparentno, bez jasno utvrđenih principa, procedura i
kriterija za dodjelu i trošenje dodijeljenih javnih sredstava. Građani i organizacije civilnog društva nisu bili
uključeni u planiranje budžetskih potreba.
24 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo Pitanje 4. Da li se Vlada Kantona i/ili neko od njenih ministarstava obratila vašoj organizaciji s
molbom za:
100,0%
71,30
80,0%
60,0%
40,0%
17,80%
7,00%
20,0%
5,40%
5,40%
4,70%
o zahtjeva
anju neke itike izradi i akona ili g pravnog sa
siranje a/projekta izacije
zajedničke projekta ili ama
nje o radu anizacije
0,0%
Najveći broj organizacija (71%) nikada nije bio kontaktiran od Vlade Kantona i/ili nekog od njenih
ministarstava. Onim organizacijama kojima su se Vlada i/ili ministarstva obraćali najčešće je upućivana
molba za informiranje o radu organizacije (18%).
Poziv od Vlade Kantona Sarajevo ili nekog njenog ministarstva za učešće u konsultacijama prilikom izrade
i usvajanja zakona, ili nekog drugog dokumenta javnih politika, dobilo je svega 4,70% nevladinih
organizacija koje su učestvovale u anketi.
25 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo Pitanje 5. Da li je vaša organizacija uključena u rad komisija, odbora ili nekog drugog tijela, koje je
formirala Vlada KS ili neko njeno ministarstvo, u svojstvu punopravnog člana, posmatrača ili na neki
drugi način?
Mali broj organizacija (14%, N=18) bio je ili je trenutno uključen u rad komisija, odbora ili nekog drugog
tijela, koje je formirala Vlada KS ili neko njeno ministarstvo, u svojstvu punopravnog člana, posmatrača ili
na neki drugi način.
26 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo Pitanje 6. Molimo Vas, možete li navesti naziv tog tijela i svojstvo u kojem učestvujete?
Pitanje 7. Kako biste ocijenili utjecaj vašeg učešća na rad tog tijela?
100,0%
77,80%
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
16,70%
5,60%
Značajn
Ograničen
Veoma ograničena
0,0%
Nevladine organizacije najčešće utjecaj svog učešća na rad tog tijela ocjenjuju kao značajan (78%).
27 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo Pitanje 8. Na koji način i u kojoj fazi je vaša organizacija bila informirana o sadržaju zakona ili nekog
drugog instrumenta javne politike (plana, strategije, programa i sl.) iz nadležnosti Kantona Sarajevo u
čijoj izradi je učestvovala?
Prema rezultatima provedene ankete, najveći dio organizacija (42%) nije bio informiran o sadržaju zakona
ili nekog drugog instrumenta javne politike iz nadležnosti KS u čijoj izradi je učestovao. Preostali su
najčešće dobili informacije u fazi njihova donošenja i usvajanja od nadležnih ministarstava (29%). A 19% je
o sadržaju ovih dokumenata bilo informirano nakon njihovog usvajanja.
28 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo Pitanje 9. Da li je vaša organizacija učestvovala u javnoj raspravi o nekom zakonskom propisu ili
drugom instumentu javne politike iz nadležnosti Kantona?
Nešto manje od trećine organizacija (30%) učestovalo je u javnoj raspravi o nekom zakonskom propisu ili
drugom instrumentu javne politike iz nadležnosti Kantona.
Ukoliko su nevladine organizacije učestvovale u javnoj raspravi o nekom dokumentu, onda se najčešće
radilo o Zakonu o javnom okupljanju (24%), što se može vidjeti iz sljedećeg grafikona.
Ovdje treba napomenuti da se radilo o uključivanju u javnu raspravu o Nacrtu zakona o javnom
okupljanju na inicijativu Centra za promociju civilnog društva i neformalne NVO Mreže „Sporazum Plus“
Kanton Sarajevo i to nakon što se krenulo s realizacijom inicijative za izradu i usvajanje Sporazuma o
saradnji Vlade i OCD u Kantonu Sarajevo.
29 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo Pitanje 10. Možete li navesti o kojem dokumentu je riječ?
30 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo 3.1.4. Uspostavljanje institucionalnih mehanizama Vlade Kantona i OCD u Kantonu
Tim za izradu Sporazuma o saradnji Vlade i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo, od svog
konstituisanja, uložio je velike napore da što veći broj nevladinih organizacija, nosilaca vlasti, te
službenika i namještenika u ministarstvima Kantona Sarajevo, kao i javnost uopće upozna sa procesom
izrade i usvajanja Sporazuma, da shvate ciljeve ove nove demokratske prakse u odnosima vlade i civilnog
društva u našoj zemlji, steknu razumijevanje koristi (prednosti) koju ova praksa može imati za poboljšanje
međusektorske saradnje i da dobiju dovoljno pouzdanih informacija kako bi se mogli aktivno uključiti u
ovaj proces.
Mada je skoro dvije trećine anketiranih organizacija (61%) upoznato sa inicijativom za izradu i usvajanje
Sporazuma o saradnji Vlade KS i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo, promocija ove nove
demokratske prakse treba da bude prioritetna aktivnost i u narednom periodu. Razlog za to je svakako i
činjenica da je čak 92% anketiranih nevladinih organizacija izrazilo spremnost da se uključiti u aktivnosti
vezane za Sporazum, kao i želju da dobiju dodatne informacije o tome kako se mogu uključiti u ovaj
proces.
Najveći broj organizacija smatra da bi oblasti buduće međusektorske saradnje trebalo da budu:
informiranje i konsultacije, te finansiranje aktivnosti organizacija civilnog društva iz kantonalnog
budžeta/proračuna.
Pitanje 1. Da li je vaša organizacija upoznata sa inicijativom za izradu i usvajanje Sporazuma o
saradnji Vlade KS i organizacija civilnog društva u KS, kao novog demokratskog mehanizma
institucionalne saradnje Vlade i civilnog društva?
Skoro dvije trećine anketiranih organizacija (61%) upoznato je sa inicijativom za izradu i usvajanje
Sporazuma o saradnji Vlade KS i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo.
31 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo Pitanje 2. Da li je Vaša organizacija spremna da se uključi u ove aktivnosti i da li želite da dobijete
dodatne informacije o tome kako se možete uključiti u ovaj proces?
Većina organizacija koje su učestvovale u anketi, čak 92% organizacija, spremno je uključiti se u aktivnosti
vezane za Sporazum i željele bi dobiti dodatne informacije o tome kako se mogu uključiti u ovaj proces.
32 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo Pitanje 3. Koje su to osnovne oblasti potencijalne saradnje OCD i Vlade KS koje bi trebale biti
regulisane u Sporazumu?
Čak 76% anketiranih organizacija smatra da su konsultacije i učešće OCD u donošenju odluka i kreiranju
javnih politika osnovna oblast potencijalne saradnje Vlade Kantona Sarajevo i OCD koja treba biti
regulirana u Sporazumu. Slijede Finansiranje aktivnosti OCD iz kantonalnog budžeta/propračuna (59%) i
Informiranje (54%).
33 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo 3.2. Analiza saradnje vladinog i nevladinog sektora za 2007., 2008. i prvih devet
mjeseci 2009. godine
3.2.1. UVOD
Analiza saradnje vladinog i nevladinog sektora za 2007., 2008. i prvih devet mjeseci 2009. godine u oblasti
kulture i sporta Kantona Sarajevo sačinjena je i predstavljena redoslijedom po oblastima koje pripadaju u
nadležnost Vlade Kantona Sarajevo odnosno iz nadležnosti ministarstava i to:
a) Ministarstva finansija,
b) Ministarstva unutrašnjih poslova,
c) Ministarstva pravde i uprave,
d) Ministarstva privrede,
e) Ministarstva saobraćaja,
f) Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice,
g) Ministarstva obrazovanja i nauke,
h) Ministarstva zdravstva,
i) Ministarstvo za boračka pitanja,
j) Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo,
k) Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša,
l) Ministarstva stambenih poslova.
Ovim redoslijedom u Analizi su prikazane aktivnosti resornih ministarstava prema NVO, a koje naročito
sadrže sljedeće:
1) popis nevladinih organizacija s kojima je ostvarena saradnja u oblastima kulture i sporta;
2) značajnije projekte i programe koji su podržani od resornog ministarstva;
3) druge oblike saradnje ministarstava koji omogućavaju provođenje aktivnosti unutar nevladinog sektora i
4) prijedloge za unapređenje saradnje sa nevladinim sektorom.
34 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo 3.2.2. Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo
Ministarstvo finansija obavijestilo nas je svojim aktom broj: 08-03-sl od 18.11.2009. godine da se saradnja
ovog ministarstva s nevladinim sektorom u proteklom periodu odvijala u pružanju informacija po zahtjevu
za uvid u informacije nevladinim organizacijama, te kroz kontakte u vezi s pojašnjenjem rada ovog
ministarstva u okviru Monitoringa rada Vlade koji su izvršili Centri civilnih incijativa.
3.2.3. Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo
MUP-a Kantona Sarajevo u periodu 2007., 2008. i prvih devet mjeseci 2009.godine je ostvario saradnju sa
sljedećim nevladinim organizacijama:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Udruženje gluhih i nagluhih osoba Kantona Sarajevo
Centar za rad s mladim osobama Općine Centar Sarajevo
Asocijacija mladih za reprodukovano zdravlje „XY“ Kantona Sarajevo
Švicarska organizacija za pomoć i saradnju (SDC)
Centar za promociju civilnog društva
Fondacija lokalne demokratije
Udruženje građana za sprečavanje okrutnosti nad životinjama „SOS“ Sarajevo
Centar za kreativno odrastanje Sarajevo
Udruženje NARKO – NE
Značajni projekti i programi koji su realizirani u saradnji MUP-a s predstavnicima nevladinih organizacija
u periodu 2007., 2008. i prvih devet mjeseci 2009.godine:
ƒ
Edukacija članova Udruženja gluhih i nagluhih lica iz oblasti „sigurnosti u saobraćaju“. Za ove i sve
osobe s posebnim potrebama u realizaciji idejnog projekta „Mi smo tu“, Operativni centar MUP-a
Kantona Sarajevo daje mogućnost korištenja linije broj 061 482 252, u cilju pružanja pomoći i
prevencije svih oblika kriminaliteta nad ovom populacijom
ƒ
U saradnji sa Centrom za rad s mladima Općine Centar realiziran je projekat „Preveniranje dojava o
postavljenim eksplozivnim napravama u školskim ustanovama (lažne dojave)
ƒ
Javna tribina o temi „Međunarodni dan borbe protiv droga i psihoaktivnih supstanci“, održana je u
saradnji sa Asocijacijom mladih za reproduktivno zdravlje
ƒ
Projekat „Transakciona analiza“ – obuka iz komunikologije, u saradnji sa Švicarskom organizacijom
za razvoj i saradnju (SDC), kontinuirano se realizira u 2007., 2008. i 2009.godini,
ƒ
U saradnji sa Centrom za kreativno odrastanje Sarajevo realiziran je projekat o temi „Plansko i
dugotrajno smanjivanje maloljetničke delinkvencije“
ƒ
U organizaciji više nevladinih organizacija Via kult, Centar za promociju civilnog društva BiH,
Fondacija lokalne demokratije kao i predstavnicima drugih organizacija već šest godina organizira se
„Kids festival“ na kojem učestvuje većina škola u BiH. Projekat se realizira u saradnji sa EUPM-om.
Kroz redovne aktivnost policijskih službenika kao i planirane aktivnosti u zajednici, Projekat Rad policije u
zajednici realizirano je niz aktivnosti, kao npr. saradnja sa obrazovnim ustanovama, vjerskim
institucijama, udruženjima građana, ostvaruje se saradnja sa građanima uopće.
Posebno želimo istaći pozitivno iskustvo saradnje MUP-a sa NVO-ima i organizacijama civilnog društva,
u periodu realizacije javne rasprave o Nacrtu zakona o javnom okupljanju, koja je trajala 90 dana.
35 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo Prijedlozi za unapređenje saradnje sa nevladinim sektorom
MUP Kantona Sarajevo je zadovoljan saradnjom sa
budućnosti još boljoj saradnji.
organizacijama civilnog društva i
težit će
u
Potpisivanje Sporazuma o saradnji Vlade i organizacija civilnog društva će unaprijediti saradnju na bazi
partnerskih odnosa, što svakako podržavamo.
3.2.4. Ministarstvo pravde i uprave
U navedenom periodu je uspostavilo saradnju sa Centrom civilnih inicijativa na način da je na dostavljene
dokumente „Monitoring rada Vlade Kantona Sarajevo“, za period 01.01.2007. – 31.12.2007. godine i
01.01.2008. – 31.12.2008. godine, dalo izjašnjenje, odnosno komentar na konstatacije koje su iznesene u
navedenim dokumentima, a odnose se na oblast pravde i uprave.
U skladu sa Akcionim planom za implementaciju „Strategije protiv maloljetničkog prijestupništva za BiH“
u Kantonu Sarajevo, u okviru interresornog tima za praćenje njegove realizacije u koji je uključen i
predstavnik NVO sektora, Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo učestvovalo je u okviru svoje
nadležnosti u aktivnostima koje se odnose na normativni dio i tercijarnu prevenciju, te izradu Jedinstvenog
programa primarne prevencije maloljetničkog prijestupništva na nivou Kantona Sarajevo. Navedeni
program donijela je u 2008. godini Vlada Kantona i između ostalog on uključuje i projekte NVO:
Fondacije Krila nade, Udruženja „Pozitiva“, Omladinske informativne agencije, Fondacije za kreativni
razvoj, Udruženja RIN Family i dr.
U okviru realizacije Akcionog plana prevencije, zaštite i borbe protiv nasilja u porodici u Kantonu Sarajevo
za 2007-2008. godinu, u saradnji sa Fondacijom lokalne demokratije (NVO), Gender Centrom Federacije
BiH, članovima Koordinacionog tijela na prevenciji, zaštiti i borbi protiv nasilja u porodici (Ministarstvo
unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice,
Ministarstvo zdravstva), Kantonalnim tužilaštvom Kantona Sarajevo, Kantonalnim sudom Sarajevo i
Općinskim sudom u Sarajevu, Ministarstvo je u 2008. godini organiziralo radionice - Prezentaciju o
praktičnoj primjeni propisa kojima je regulirana oblast nasilja u porodici, s obzirom na neposrednu
primjenu Evropske konvencije o ljudskim pravima, u Bosni i Hercegovini. Učesnici u ovim radionicama
pored predstavnika pravosuđa, tužilaštva MUP-a i centara za socijalni rad bili su i predstavnici nevladinih
organizacija koje su osnovane radi prevencije i sprečavanja nasilja u porodici.
Tokom 2008. godine, Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo ostvarilo je saradnju sa NVO Udruženje građana oboljelih od celebralne paralize. Pružena je puna podrška radu ovog udruženja, te
izražena spremnost da se u postupak donošenja propisa koji su u nadležnosti kantonalne uprave uključe svi
prijedlozi ovog udruženja, kako bi se poboljšao položaj članova Udruženja građana oboljelih od celebralne
paralize.
U Ministarstvu pravde i uprave vrši se upis u Registar udruženja za Kanton Sarajevo (ukupno 1320
udruženja), pa iz tih razloga u Budžetu Kantona Sarajevo, na poziciji Ministarstva, nema predviđenih
sredstava za finansiranje rada i programa niti jednog udruženja. Saradnja sa NVO se odvijala u pružanju
informacija i podataka određenim organizacijama koje su upisane u Registar. Centru civilnih inicijativa
dostavljen je Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva, broj zaposlenih i drugi podaci.
U postupku izrade propisa iz oblasti pravde i uprave, radni materijali i nacrti propisa (Zakon o lokalnoj
samoupravi) dostavljeni su i nevladinim organizacijiama, a uvažavaju se i primjedbe i sugestije koje upute
nevladine organizacije, bilo neposredno, bilo putem sredstava javnog informiranja.
36 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo Predstavnik Ministarstva pravde i uprave učestvuje u Timu za izradu Sporazuma vladinog i nevladinog
sektora.
3.2.5. Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo
Razvoj civilnog društva ima veliki značaj za promociju osnovnih demokratskih i pluralističkih vrijednosti
društva, kao i za podizanje svijesti građana o potrebi njihovog većeg društvenog i političkog angažmana u
zajednici i društvu. Savremeno građansko društvo podrazumijeva veliki broj različitih nevladinih,
neprofitnih organizacija, kao što su: udruženja, zadruge, socijalni pokreti, sindikati, lokalne zajednice,
građanske inicijative i druge interesne grupe. Zajedničkim djelovanjem vladin i nevladin sektor mogu dati
značajan doprinos razvoju mnogih sektora društva. Temeljne vrijednosti na kojima treba da počiva odnos
između vlasti i nevladinog sektora je poštovanje nezavisnosti nevladinog sektora, međusobno uvažavanje i
nesmetano izražavanje i ispoljavanje razlika.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je 07.05.2007. godine potpisalo «Sporazum o saradnji između Vijeća
ministara i nevladinog sektora u BiH».
U cilju izrade Sporazuma o saradnji Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu
Sarajevo formiran je Mješoviti tim od 26 članova od čega 13 članova koje je imenovala Vlada kantona
Sarajevo i 13 predstavnika civilnog društva iz neformalne Mreže «Sporazum Plus» - Kanton Sarajevo.
Vlada Kantona Sarajevo je odlukom broj: 02-05-19288-1/09 od 11.06.2009. godine imenovala 13
predstavnika Vlade i ministarstava u Mješoviti tim. U dosadašnjem radu ovog tima, između ostalog,
usvojen je Okvirni akcioni plan za period septembar/rujan 2009.-mart/ožujak 2010. godine u kojem je kao
prva od aktivnosti predviđena izrada Analize dosadašnje saradnje vladinog i nevladinog sektora u Kantonu
Sarajevo u oblastima iz okvira nadležnosti Kantona.
U skladu sa zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-25465-34.1/09 od 05.11.2009. godine,
Ministarstvo privrede je pripremilo Analizu saradnje vladinog i nevladinog sektora za 2007., 2008. i prvih
devet mjeseci 2009. godine, u oblasti privrede.
Analiza obuhvata sljedeća poglavlja:
ƒ
Popis nevladinih organizacija s kojima je ostvarena saradnja, po oblastima (industrija i zanatstvoobrt, poljoprivreda, šumarstvo, turizam i trgovina);
ƒ
Značajniji projekti i programi koji su podržani od Ministarstva i Vlade Kantona Sarajevo;
ƒ
Drugi oblici saradnje radi provođenja aktivnosti unutar nevladinog sektora;
ƒ
Prijedlozi za unapređenje saradnje sa nevladinim sektorom.
POPIS NEVLADINIH ORGANIZACIJA S KOJIMA JE OSTVARENA SARADNJA, PO
OBLASTIMA
Ministarstvo privrede je u 2007., 2008. i prvih devet mjeseci 2009. godine ostvarilo značajnu
saradnju sa nevladinim sektorom, u okviru svoje nadležnosti. Saradnja je bila u vidu finansiranjasufinansiranja rada neprofitnih organizacija i udruženja odnosno projekata iz oblasti privrede (industrija i
zanatstvo-obrt, poljoprivreda, šumarstvo, turizam i trgovina).
37 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo Na osnovu Odluke o općim kriterijima za raspodjelu sredstava za rad neprofitnih organizacija i
udruženja koje se finansiraju-sufinansiraju iz Budžeta Kantona Sarajevo («Službene novine Kantona
Sarajevo», broj 2/05), Ministarstvo je objavljivalo javne pozive za finansiranje projekata iz oblasti privrede.
Komisija koju je imenovao ministar privrede vršila je izbor projekata u skladu sa općim i posebnim
kriterijima iz Javnog poziva i takav prijedlog projekata, sa izvještajem o radu, dostavljala Vladi Kantona na
razmatranje i odobravanje.
a) Industrija i zanatstvo-obrt
Iz oblasti industrije i zanatstva-obrta u analiziranom periodu ostvarena je saradnja, u vidu
finansiranja-sufinansiranja projekata u ukupnom iznosu od 102.000,00 KM, sa sljedećim udruženjima:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Tradicionalni zanatski esnafi,
Stari zanati,
Udruženje gluhih i nagluhih,
Narodu pravda i posao,
Obrtnička komora Kantona Sarajevo,
Omladinska informativna agencija,
Mreža trenera u BiH,
Naša realnost,
Demokratski omladinski pokret,
NVO «Svjetlo»,
KUD «Šadrvan»,
Fakultas za prosperitet mladih,
Promocija lokalnog razvoja i obrazovanja MSC,
Centar za okolišno održivi razvoj COOR,
Udruženje oboljelih od multipleskleroze Kantona Sarajevo.
b) Poljoprivreda
Iz oblasti poljoprivrede u analiziranom periodu ostvarena je saradnja u vidu finansiranja-sufinansiranja
projekata u ukupnom iznosu od 99.000,00 KM sa sljedećim udruženjima:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
38 Udruženje dječiji i omladinski centar «Dio srca- finansiranje festivala «Tea fest» i «Bee fest»,
Pčelarsko udruženje «Blizanci»,
Udruženje pčelara «Matica»,
Udruženje pčelara «Maja» Ilijaš,
Udruženje distrofičara Kantona Sarajevo,
Udruženje građana za ljekovito i aromatično bilje,
Udruženje sportsko ribolovno društvo «Zujevina» Hadžići,
Udruženje za promociju zdrave hrane «Nutrivita» Sarajevo,
Udruženje poljoprivrednika «Smjeća»,
Fondacija «Mreža za ekonomsku saradnju ECON»,
Zadružni savez Federacije BiH,
Udruženje proizvođača sjemena i sadnog materijala,
Udruženje za podršku i razvoj organske proizvodnje
Asocijacija organskih proizvođača Kantona Sarajevo,
Društvo pčelara Kantona Sarajevo,
Udruženje za afirmaciju poljoprivrede, turizma i ekologije «Zemlja»,
Udruženje sportskih ribolovaca Novi Grad,
RTV Vogošća,
Udruženje agronoma Federacije BiH.
Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo c) Šumarstvo
Kantonalna uprava za šumarstvo, koja je u sastavu Ministarstva privrede, ostvarila je saradnju, u vidu
finansiranja-sufinansiranja projekata u ukupnom iznosu od 127.000,00 KM, sa slijedećim udruženjima:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Pokret gorana Sarajevo,
Lovačko društvo «Bjelašnica» Hadžići,
Udruženje «Klub spasilaca 2000» Sarajevo,
Udruženje PSD «Brezovača» Hadžići,
Planinarsko društvo «Igman» Sarajevo,
Ski klub «Šavnici»,
Planinarsko društvo «Bjelašnica,
Lovačko društvo «Trnovo» sekcija Delijaš,
«UŠIT»,
MZ «Budmolići»,
PSD «Centar»,
Savez izviđača Kantona Sarajevo,
Lovačko udruženje Sarajevo,
Lovačko udruženje «Trnovo» Trnovo,
NVO Pozitivne inicijative mladih.
d) Turizam i trgovina
Iz oblasti turizma i trgovine u analiziranom periodu ostvarena je saradnja, u vidu finansiranjasufinansiranja projekata u ukupnom iznosu od 718.775,00 KM, sa sljedećim udruženjima:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Udruženje «Kupujmo i koristimo domaće»,
Udruženje za zaštitu interesa potrošača Sarajevo,
Udruženje potrošača «Putokaz»,
Udruženje «Old timer-club»,
Savez odreda izviđača Kantona Sarajevo,
Udruženje Ferijalni savez Sarajevo,
Ferijalni savez u BiH,
Udruženje «Šadrvan»,
Udruga «Libertas»,
Udruženje «Isaneh»,
Konjički klub «Butmir»,
Fondacija «Gea plus»,
Udruženje «Cosi»,
Udruženje «Citizen»,
Udruženje građana Roma «Naša budućnost»,
Udruženje manekena i modnih kreatora BiH,
TV «Hayat»,
RTV Studio 99,
SKI Klub Bjelašnica,
Udruženje ugostitelja i hotelijera,
Udruženje «Facultas za prosperitet mladih»,
Udruženje AIESEC
Udruženje zanatlija,
Udruženje «Mladi protiv side»,
Zadruga «EKO» Trnovo,
Udruženje «Stilla»,
Udruženje izdavača i knjižara u BiH,
Agencija «MAX Style»,
Regionalna razvojna agencija «SERDA»,
Fondacija lokalne demokratije,
39 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo 31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
Udruženje za promociju lokalnog razvoja i obrazovanja MSC,
Eko asocijacija «Gorsko oko»,
NVO «Svjetlo»,
Udruženje «Gree art»,
Zona unaprijeđenog poslovanja Baščaršija,
Zemaljski muzej,
Organizacija demobilisanih boraca 92-95 Općine Centar,
Centar kreativnih inicijativa mladih,
Srpska crkva – Saborna crkva u Sarajevu,
Udruženje «Obala Art Centar»,
MPS Group Odjel ekologije i turizma Sarajevo,
«3M Music company» Sarajevo,
Udruženje Kanjon Rakitnice,
Producentska kuća F.I.S.T. Sarajevo,
Udruženje likovnih umjetnika Sarajevo,
Udruženje estradnih i slobodnih umjetnika u BiH,
Općinska organizacija Crvenog krsta,
NVO «Zlatna ruka»,
Udruženje Dječiji i omladinski centar Dio Srca Sarajevo,
Fondacija «Ruho»,
Udruženje «Sumero»,
Udruženje «Ceris»,
Unija studenata Univerziteta u Sarajevu,
Savez distrofičara Federacije BiH.
II - ZNAČAJNIJI PROJEKTI I PROGRAMI KOJI SU PODRŽANI OD MINISTARSTVA I VLADE
KANTONA SARAJEVO
Od značajnijih projekata treba istaknuti da se kroz finansiranje-sufinansiranje projekata za
podsticaj očuvanja i razvoja tradicionalnih i starih zanata-obrta, već nekoliko godina planiranjem i
izdvajanjem iz Budžeta Kantona Sarajevo, sa pozicije Ministarstva privrede, osigurava dodjela novčanih
podsticaja zanatlijama u skladu sa Uredbom o kriterijima i postupku za ostvarivanje prava na podsticajna
sredstva za očuvanje i razvoj tradicionalnih i starih zanata-obrta («Službene novine Kantona Sarajevo»,
broj: 20/06, 4/07, 17/07 i 7/08).
U skladu sa ovom uredbom, za navedenu namjenu izdvojena su finansijska sredstva u ukupnom iznosu od
487.100,00 KM i to:
ƒ
u 2007. godini ukupno 180.000,00 KM, a dodijeljena su u pojedinačnom iznosu po 1.500,00 KM za
119 obrtnika;
ƒ
u 2008. godini ukupno 200.000,00 KM, a dodijeljena su u pojedinačnom iznosu po 1.300,00 KM za
153 obrtnika;
ƒ
u prvih devet mjeseci 2009. godine ukupno 107.000,00 KM, a dodijeljena su u pojedinačnom iznosu
po 630,00 KM za 170 obrtnika.
Ministarstvo privrede je učestvovalo u finansiranju manifestacije «Sarajevski zanati očuvani kroz vijekove».
Značaj ovog projekta je u tome što vjerodostojno prezentira stare zanate, te ukazuje na tradiciju i sve
vrijednosti kulturno-historijskog naslijeđa kojima Kanton Sarajevo raspolaže. Na autentičan način se želi
pokazati način rada pojedinih zanata i zanatskih umijeća, te ukazati na historiju njihovog nastanka i
razvoja. Manifestacija je prešla u tradicionalnu, a dosadašnje prezentiranje starih zanata na ovakav način
izazvalo je veliko interesovanje građana i turista, koji u to vrijeme borave u gradu. Predstavljanjem rada
40 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo pojedinih zanata, u okviru same izložbe, šira javnost se upoznaje sa historijom nastanka, razvoja i opstanka
pojedinih zanata. Za ovu manifestaciju izdvojena su sredstva u sljedećim iznosima:
ƒ
za 2007. godinu u iznosu od 10.000,00 KM,
ƒ
za 2008. godinu u iznosu od 10.000,00 KM,
ƒ
za 2009. godinu u iznosu od 12.000,00 KM.
Ukupno: 32.000,00 KM
U 2007. godini izdvojeno je 5.000,00 KM za sufinansiranje troškova odlaska Obrtničke komore Kantona
Sarajevo na obrtničku modnu manifestaciju «72. zlatna igla Zagreba».
Ministarstvo je u 2007. i 2008. godini finansijski podržalo značajnije projekte iz oblasti poljoprivrede u
ukupnom iznosu od 398.404,00 KM, u saradnji sa sljedećim zadrugama:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Poljoprivredna zadruga «Tarčin» p.o. Tarčin – Izgradnja farme krava,
Opća zadruga «Eko» Trnovo sa p.o. – Prevazilaženje problema otkupa mlijeka na području Općine
Trnovo,
Zemljoradnička zadruga «Malešićanka» - I faza izgradnje farme mliječnih krava i tova junadi,
Zemljoradnička zadruga «Malešićanka» - II faza izgradnje farme mliječnih krava i tova junadi,
Udruženje «Sunčana bašta»-Miševići, Hadžići,
Udruženje dječiji i omladinski centar «Dio srca» - finansiranje festivala «Tea fest» i «Bee fest»,
Udruženje za projektovanje i edukaciju u poljoprivredi , Ilidža,
Udruženje sportsko ribolovno društvo «Zujevina» Hadžići,
Udruženje poljoprivrednika Kantona Sarajevo,
Udruženje privredno-kulturna manifestacija «Dani jabuke» Goražde,
Udruženje «Stečajnih upravnika» BiH,
Poljoprivredna zadruga «Centar» p.o. – podrška otkupa mlijeka i otvaranja apoteke,
Poljoprivredna zadruga «Agrar» p.o. Gora-Semizovac – podrška otkupa mlijeka i opremanje
objekta.
Sa pozicije «Udruživanje sredstava za sufinansiranje projekata održivog povratka» Ministarstvo je u 2008.
godini, u iznosu od 190.000,00 KM, finansijski podržalo sljedeće projekte za razvoj poljoprivrede:
1.
2.
3.
4.
5.
Udruženje nezavisni biro za razvoj «NBR Gradačac»- realizacija II faze poslovnog inkubatora
Modriča,
MZ «Ilovača» Goražde - realizacija nabavke steonih junica,
Zemljoradnička zadruga «Malešićanka» - podrška realizaciji proljetne sjetve,
Poljoprivredna zadruga «Eko-Bijambare» p.o. – podrška realizaciji proljetne sjetve,
Opća poljoprivredna zadruga «3E Skelani-Srebrenica» - podrška realizaciji proljetne sjetve.
Ministarstvo je podržalo sljedeće značajnije projekte iz oblasti turizma:
1. Izgradnja omladinskog hostela «FERI» na Igmanu
U cilju razvoja omladinskog turizma Ferijalni savez BiH inicirao je projekat obnove i izgradnje, nekada
najpoznatijeg omladinskog hostela u BiH, hostela «FERI» na Igmanu. U finansiranju projekta, koji se
realizirao u saradnji sa UNESCO-om i Institutom za postizanje mira kroz turizam pod nazivom
«Hostelling za mir i međunarodno povezivanje», učestvovale su i međunarodne fondacije, te Ministarstvo
privrede. Omladinski hostel «FERI» je prvi omladinski hostel u BiH, kao i prvi multifunkcionalni centar u
našoj državi, koji osim smještajnog kapaciteta nudi sadržaje edukativnog i sportsko-rekreativnog karaktera.
41 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo 2. Valorizacija prirodno-ambijentalnog turizma u jugoistočnoj Evropi (izgradnja biciklističke staze od sela
Dejčići do kanjona Rakitnice)
Po pozivu regije Toskana u okviru datog projekta, koji tretira razvoj ruralnog turizma, a koji se odvijao u
saradnji sa Općinom Trnovo, Udruženjem «Kanjon Rakitnice» i uz podršku partnera iz Toskane,
Ministarstvo je pružilo podršku i logističke olakšice za implementaciju aktivnosti unapređenja turističkih
resursa na području Trnova, sa intervencijama usmjerenim na poboljšanje tehničke opreme (realizacija
biciklističke staze od sela Dejčići do kanjona Rakitnice).
3. Projekat izrade Master plana razvoja ruralnog eko-turizma na području Bjelašnice
Projekat razvoja eko-turizma odnosno održivog turizma i organske proizvodnje na području Šabića
sastavni je dio projekta Lokalne inicijative (Fondacija lokalne demokratije) odobrenog od Evropske unije i
Vlade Katalonije - Španija, koja je osigurala 50% neophodnih sredstava za realizaciju cjelokupnog projekta.
Ministarstvo je u skladu s potpisanim Protokolom učestvovalo u finansiranju izrade Master plana, kojim je
obuhvaćena turistička ponuda-proizvod, izgradnja infrastrukture, zaštita okoliša, urbanističko-prostorni,
ambijentalni i tehnički uvjeti, te tip objekata za područje 13 sela Bjelašnice. Master plan će biti osnova za
projekat razvoja eko-turizma odnosno održivog turizma i organske proizvodnje na području Bjelašnice.
III - DRUGI OBLICI SARADNJE RADI PROVOĐENJA AKTIVNOSTI UNUTAR NEVLADINOG
SEKTORA
Ministarstvo privrede sarađuje sa udruženjima građana - lovačkim društvima, a poslovi i zadaci se odvijaju
u skladu sa Zakonom o lovstvu («Službene novine Federacije BiH», broj 4/06). Ovim zakonom propisano
je da se lovačka udruženja formiraju radi organiziranog bavljenja lovstvom, ostvarenja općeg interesa za
unapređenje uzgoja i zaštite lovstva i iskorištavanja divljači, zaštite prirode i okoliša u očuvanju prirodnog
staništa divljači, njegovanja lovačke etike i običaja ili druge ciljeve, kroz sportsko-rekreacione i ekološke
aktivnosti.
Naime, Ministarstvo prati oblast lovstva i korištenje prirodnog bogatstva divljači u okviru nadležnosti
definiranih Zakonom o lovstvu. U cilju dosljednog provođenja zakona i drugih propisa o lovstvu saradnja
se odvija sa sljedećim udruženjima građana - lovačkim društvima:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ULD «Trnovo» gospodari Lovištem «Trnovo»,
ULD «Igman», gospodari Lovištem «Rakovica-Vojkovići»,
ULD «Lane» Vogošća, gospodari Lovištem «Vogošća»,
ULD «Srednje» Srednje, gospodari Lovištem «Srednje»,
ULD «Sarajevo» Sarajevo, gospodari Lovištima «Tilava» i «Crepoljsko-dio»,
ULD «Bjelašnica» Hadžići, gospodari Lovištem «Ormanj»,
ULD «Zec» Ilijaš, gospodari Lovištem «Paljevo».
U okviru zakonom definiranih aktivnosti Ministarstvo je u 2008. godini u saradnji sa Gradskom upravom
Grada Sarajeva, Kantonalnim štabom Civilne zaštite, KJP «Rad», KJP «Veterinarska stanica Sarajevo» i
ULD «Sarajevo» sufinansiralo projekat uređenja lovišta «Tilava», što je podrazumijevalo i uklanjanje
štetočina iz lovišta, a nosilac aktivnosti bilo je ULD «Sarajevo».
IV - PRIJEDLOZI ZA UNAPREĐENJE SARADNJE SA NEVLADINIM SEKTOROM
Nevladin sektor zauzima značajno mjesto u pogledu utjecaja na društvene procese, predstavlja oblike
izražavanja inicijative građana i načine njihovog uključivanja u političke procese. Navedeno učešće
građana i nevladinog sektora je značajno, naročito u procesima konsultacija, donošenja propisa i kreiranja
javnih politika.
42 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo Vladin sektor je u periodu 2007., 2008. i prvih devet mjeseci 2009. godine ostvario značajnu saradnju, u
oblasti privrede, sa nevladinim sektorom u vidu finansiranja-sufinansiranja određenih projekata neprofitnih
organizacija i udruženja. Projekti, koji su realizirani ili se realiziraju uz pomoć vladinog sektora su iz
oblasti: industrije, zanatstva-obrta, poljoprivrede, šumarstva, trgovine i turizma. Saradnja sa nevladinim
sektorom se ostvarivala i u vidu davanja stručnih savjeta i preporuka u skladu sa pozitivnim zakonskim
propisima, iz navedenih oblasti.
Prijedlozi za unapređenje saradnje sa nevladinim sektorom su:
•
kontinuirana transparentna i sadržajna saradnja sa nevladinim sektorom,
•
odnos sa nevladinim sektorom bazirati na partnerstvu i uzajamnom informiranju o društvenim
pitanjima i problemima od općeg značaja,
•
konstantno poboljšanje kvaliteta javnih usluga,
•
obavljanje konsultacija koje će svojim sadržajem utjecati na kvalitet međusobnih odnosa,
•
doprinositi kvalitetnijem i svsrsishodnijem djelovanju nevladinih organizacija, koje treba da
pregledno, odgovorno i transparentno raspolažu dodijeljenim sredstvima,
•
klasificirati nevladine organizacije, koje obavljaju djelatnost od općeg interesa odnosno koje djeluju za
opće (javno) dobro od organizacija koje djeluju samo da bi zadovoljile potrebe svojih članova,
•
stručno usavršavanje državnih službenika i namještenika za efikasniju primjenu pozitivnih zakonskih
propisa, koji su vezani za položaj i djelovanje nevladinih organizacija.
3.2.6. Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo
U proteklom periodu ostvarilo je saradnju sa sljedećim nevladinim organizacijama i to:
1.
2.
3.
Udruženje obrazovanje gradi BiH
NVO Udruženje slijepih altruista "Svjetlo"
Symbiosis – Omladinska nevladina organizacija
Saradnja sa navedenim nevladinim organizacijama je prvenstveno bila na bazi finansijske pomoći i
donacija.
Sa udruženjem "Obrazovanje gradi BiH" ostvarena je saradnja koja je realizirana na način da je
Ministarstvo saobraćaja podržalo rad ove organizacije i doniralo novčani iznos od 629 KM kojim je
simbolično otkupljeno 100 zidnih kalendara, koji će biti distribuirani našim poslovnim partnerima.
Udruženju slijepih altruista "Svjetlo" doniran je iznos od 1.000,00 KM, dok je omladinskoj nevladinoj
organizaciji Symbiosis donirana jednokratna pomoć u iznosu od 2.500,00 KM.
Trenutno je Vlada Kantona Sarajevo (Ministarstva, upravni organi i organizacije), te druge institucije
javnog sektora u Kantonu u fazi izrade Sporazuma o saradnji sa nevladinim organizacijama i drugim
organizacijama civilnog društva koje djeluju na području Kantona Sarajevo.
43 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo Na svojoj XX sjednici od 11.06.2009.godine Vlada Kantona Sarajevo donijela je Odluku o imenovanju
trinaest predstavnika Vlade Kantona Sarajevo u mješoviti Tim za izradu i usvajanje Sporazuma o saradnji
Vlade i organizacija civilnog društva (OCD) u Kantonu Sarajevo.
Sporazum će prestavljati pismeni dogovor i institucionalni okvir za razvoj dijaloga i partnersku saradnju
između predstavnika ova dva sektora društva na identifikaciji ključnih pitanja javnih politika i usluga za
značaj za Kanton i sve njegove građane. Prvi korak ka uspostavljanju takvog vida saradnje bili su sastanci
na kojima su uspostavljene i dogovorene radne grupe za izradu prijedloga programa rada u narednom
periodu. Prva takva aktivnost bila je u devetom mjesecu ove godine, a odnosila se na javnu raspravu o
Zakonu o javnim okupljanjima u Kantonu Sarajevo koja je održana u hotelu "Hollywood" na Ilidži.
Aktivnosti našeg ministarstva u vezi sa odnosima sa organizacijama civilnog društva (OCD) nastavljene su
i 19.11.2009.godine na neformalnom sastanku „Doručak uz Sporazum“ u hotelu "Europa" u Sarajevu.
Sastanku su prisustvovali uposlenici Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo (predstavnici više sektora) i
predstavnici organizacija civilnog društva. Cilj sastanka je bio da se u neformalnoj atmosferi prezentira
suština i ciljevi Sporazuma o saradnji Vlade Kantona Sarajevo i pojedinih ministarstava i organizacija
civilnog društva u Kantonu. Na sastanku je razmatrana problematika kretanja i obavještavanja slabovidnih
osoba u saobraćaju. Zaključeno je da se nastavi sa rješavanjem semaforizacije raskrsnica sa zvučnom
signalizacijom. Dogovor je da se ovakvi sastanci i ubuduće održavaju jer se pokazalo da su dobra praksa za
rješavanje problema kao i usavršavanje pojedinih segmenata u oblasti saobraćaja.
3.2.7. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo
Dostavilo je Analizu saradnje vladinog i nevladinog sektora za 2007., 2008. i za prvih devet mjeseci 2009.
godine u okviru nadležnosti Sektora za socijalnu politiku i Sektora za raseljena lica, povratak i repatrijaciju.
Sektor socijalne politike
Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom (Službene novine KS,
br. 16/02, 08/03, 02/06 i 21/06) utvrđeno je da Kanton Sarajevo iz svog budžeta finansira rad udruženja
osoba sa invaliditetom čija se djelatnost odnosi na područje ovoga kantona, u visini i na način koji na
prijedlog Vlade utvrdi Skupština Kantona. Prijedlog za finansiranje navedenih udruženja utvrđuje ovo
ministarstvo uzimajući u obzir kriterije utvrđene federalnim i kantonalnim zakonom. Ova udruženja
(vidjeti tabelu 1.1.) redovno po usvajanju Programa rada isti dostavljaju u Ministarstvo odnosno Sektor za
socijalnu politiku, kao i svoje mjesečne izvještaje o radu. Također, osim uvida u mjesečne izvještaje, uvid u
rad udruženja osoba sa invaliditetom ostvaruje se i redovnim posjetama kao i prisustvom redovnim
godišnjim skupštinama ili uvidom u njihove zapisnike. Ovo ministarstvo, odnosno Sektor za socijalnu
politiku ostvaruje čvrstu saradnju sa udruženjima osoba sa invaliditetom koje tretiramo kao partnere i
nastojimo zajedničkim djelovanjima isposlovati bolji status osoba sa invaliditetom.
44 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo Tabela 1.
r.b.
Naziv udruženja
1.
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo
2.
Udruženje distrofičara Kantona Sarajevo
3.
Udruženje oboljelih od multipleskleroze Kantona Sarajevo
4.
Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Kantona Sarajevo
5.
Udruženje gluhih Kantona Sarajevo
6.
Udruženje - Unija civilnih žrtava rata Kantona Sarajevo
7.
Udruženje oboljelih od poliomyelitisa, povrede mozga i kičmene moždine Kantona Sarajevo
8.
Udruženje oboljelih od cerebralne i dječije paralize Kantona Sarajevo
9.
Udruženje roditelja i prijatelja za pomoć osobama s mentalnom retardacijom na području
Kantona Sarajevo “Oaza”
10.
Udruženje invalida rada Kantona Sarajevo
11.
Udruženje “Žena – žrtva rata”
12.
Nevladina organizacija altruista za pomoć osobama sa umanjenim sposobnostima ”Svjetlo”
Ovo ministarstvo redovno sufinansira i rad ostalih udruženja iz oblasti rada, socijalne politike, raseljenih
lica i izbjeglica (vidjeti tabelu 1.2.). Ostala udruženja iz oblasti rada, socijalne politike, raseljenih lica i
izbjeglica, također po usvajanju Programa rada, dostavljaju ga u Ministarstvo odnosno Sektor za socijalnu
politiku, kao i svoje mjesečne izvještaje o radu. Također, osim uvida u mjesečne izvještaje, uvid u rad ovih
udruženja ostvaruje se i redovnim posjetama, kao i prisustvom redovnim godišnjim skupštinama ili uvidom
u zapisnike sa skupština.
Tabela 2.
r.b.
Naziv udruženja
1.
Udruženje – Pokret “Majke enklave Srebrenica i Žepa”
2.
Savez udruženja penzionera u Kantonu Sarajevo
Na redovnom sufinansiranju iz budžeta ovoga ministarstva nalaze se i humanitarne organizacije kako
slijedi u tabeli 1.3. Navedene humanitarne organizacije, kao i prethodna udruženja po usvajanju Programa
rada, dostavljaju ga u Ministarstvo odnosno Sektor za socijalnu politiku, kao i svoje šestomjesečne
izvještaje o radu. Također, osim uvida u šestomjesečne izvještaje, uvid u rad ovih udruženja ostvaruje se i
redovnim posjetama.
45 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo Tabela 3.
r.b.
Naziv humanitarne organizacije
1.
Crveni križ Kantona Sarajevo
2.
MDD Merhamet
3.
Caritas Biskupske konferencije BiH
4.
Srpsko humanitarno udruženje ”Dobrotvor”
5.
Crveni polumjesec BiH
6.
Udruženje Ilmijje
Također, iz Budžeta ovoga ministarstva za 2008. godinu sa pozicije ”Grantovi neprofitnim
organizacijama” finansirani/sufinansirani su projekti ostalih udruženja iz oblasti rada, socijalne politike,
raseljenih lica i izbjeglica. U toku 2008. godine relizirana su dva javna poziva za
finansiranje/sufinansiranje projekata ostalih udruženja iz oblasti rada, socijalne politike, raseljenih lica i
izbjeglica. Udruženja čiji su projekti finansirani na osnovu navedenih javnih poziva u obavezi su finansijske
izvještaje o utrošku sredstava redovno dostavljati u Sektor za finansije i nadzor ovoga ministarstva.
Nadalje, smatramo bitnim napomenuti da je Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i
izbjeglice Kantona Sarajevo u 2009. godini također objavilo Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje
projekata ostalih udruženja iz oblasti rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica iz Budžeta Kantona
Sarajevo za 2009. godinu. Međutim, ovaj javni poziv do današnjeg dana nije realiziran, zbog nedostatka
finansijskih sredstava.
Prema javnim pozivima za finansiranje/sufinansiranje projekata ostalih udruženja iz oblasti rada, socijalne
politike, raseljenih lica i izbjeglica u 2008. godini finansirani su projekti sljedećih udruženja navedeni u
tabeli 1.4.
Tabela 4.
r.b.
Naziv udruženja
naziv finansiranog/sufinansiranog projekta
1.
Centar za žene ”Žar”
Dnevni centar – briga o starim i pokretnim
osobama
2.
ODB Općine Centar
Obilazak boračke populacije sa područja ove
općine
3.
UPPP ”Smječa”
Stvaranje uvjeta za samozapošljavanje i novo
zapošljavanje
4.
Kolo srpskih sestara
Pomoć starim, siromašnim i bolesnim
5.
Atr Forum
Art Forum radionice za mlade u cilju suzbijanja
maloljetničke delinkvencije
6.
Savez logoraša Kantona Sarajevo
46 Psihosocijalna rehabilitacija logorašica putem
Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo kursa šivenja
7.
UGNS ”Mladost”
Rehabilitacija i resocijalizacija osoba sa oštećenjem
sluha putem sporta
8.
Udruženje “Radost života”
Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama
9.
Udruženje za sport i rekreaciju invalida
općine Novi Grad
Škola plivanja za invalidnu djecu i omladinu
10.
Crveni križ Kantona Sarajevo
Zimovanje i ljetovanje djece u dječijem
odmaralištu CK u Vogošći
11.
Udruženje “Mali koraci”
Organizacija okruglog stola o temi “Saradnja
centara za socijalni rad KS sa crkvama i vjerskim
zajednicama u zaštiti najugroženijih kategorija
stanovnika KS”
12.
Liga za borbu protiv malignih bolesti
Redovne aktivnosti
13.
Udruženje ”Narko – Ne”
Projekat ”Stariji brat, starija sestra”
14.
Udruženje ”Libertas”
Projekat ”Lino – fest 2008. godine” o temi dječijih
prava
15.
Udruženje oboljelih od morbus crochna i
ulceroznog colitisa
Projekat “Opstanak 2”
16.
Udruženje “Naša realnost”
Projekat “Naša realnost”
17.
Udruženje “Prijatelji porodice”
Podrška porodicama sa djecom
18
Fondacija lokalne demokratije
Rad sa nasilnikom – grupe samopomoći
19.
Centar za obrazovanje, studije i informiranje
Socijalna politika i mladi
20.
Udruženje ”Realway”
Ljetni košarkaški kamp
Udruženje ”Green Art”
Projekat ”Oni bojama signaliziraju”
22.
Savez izviđača ”Igman ’92.”
Organiziranje ljetovanja za djecu bez jednog ili oba
roditelja, RVI, demobilisanih boraca, soc.
ugroženih porodica i djecu učenike generacija
23.
Savez građana oštećenog sluha BiH
24.
Udruženje građana izbjeglih i raseljenih
općine Rudo
21.
Savjetovalište za djecu sa problemom sluha i
govora
Uređenje platoa na izvorištu Hauz
47 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo Drugi oblici saradnje između Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona
Sarajevo i organizacija civilnog društva u proteklom periodu ogledali su se i kroz potpisivanje i realizaciju
određenih protokola. Godine 2004. potpisan je Protokol o radu i saradnji članova Koordinacionog tijela na
prevenciji, zaštiti i borbi protiv nasilja u porodici, između Ministarstva zdravstva, Ministarstva za rad,
socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva pravde i
uprave, Ministarstva obrazovanja i nauke, Udruženja/Udruge “BH novinari” i Fondacije lokalne
demokratije. Kao rezultat rada potpisnika Protokola proistekao je Akcioni plan za prevenciju, zaštitu i
borbu protiv nasilja u porodici Kantona Sarajevo u 2008. godini, a koji je Vlada Kantona usvojila kao svoj
strateški dokument koji je u potpunosti realiziran u toku 2008. godine.
Godine 2006. potpisan je Protokol “Skrbništvo i ponovno uključenje maloljetnika sa posebnim psihičkim i
fizičkim potrebama i promocija poduzetništva u sektoru socijalnih poslova u Bosni i Hercegovini” između
Ministarstva vanjskih poslova Republike Italije i regija Emilia Romagna i Marche koje je zastupala
talijanska nevladina kooperativa EducAid, te Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i
izbjeglice, Ministarstva zdravstva, i Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo. Realizacija
aktivnosti planiranih navedenim protokolom trajala je od 2006. do šestog mjeseca 2009. godine, a sve
predviđene aktivnosti finansirali su talijanski partneri.
Udruženjima sa kojima Ministarstvo ostvaruje uspješnu saradnju, te u čije aktivnosti imamo uvid, dajemo i
preporuke za realizaciju određenih projekata prema različitim subjektima. Uposlenici ovoga ministarstva
saradnju sa predstavnicima civilnog društva ostvaruju, osim navedenog, i putem prisustva i aktivnog učešća
u mješovitim radnim grupama, koordinacionim tijelima i sl.
Što se tiče prijedloga za unapređenje saradnje sa nevladinim sektorom, smatramo da se saradnja vladinog i
nevladinog sektora može poboljšati kroz transparentan rad nevladinih organizacija, te prezentiranje
njihovog rada predstavnicima vladinog sektora. Također, ono što otežava saradnju je i činjenica da je u
Kantonu Sarajevo registrirano više od 1.300 udruženja, od kojih jedan broj samo formalno egzistira, što
predstavlja problem prilikom traženja relevantnog partnera za realizaciju određenih aktivnosti. Također,
veliki broj udruženja prilikom apliciranja za budžetska sredstva svoje projekte šalje na veliki broj adresa i
teško je utvrditi sve izvore finansiranja po istom projektu. U vezi sa navedenim, smatramo da je potrebno
uvesti reda i omogućiti veći uvid pogotovo u ovaj segment djelovanja udruženja.
Sektor za raseljena lica, povratak i repatrijaciju A. Popis nevladinih organizacija sa kojima je ostvarena saradnja po oblastima u kojima djeluju:
U periodu 01.01.2007. – 30.09.2009. godine, Sektor za raseljena lica, povratak i repatrijaciju, s ciljem
postizanja što efiksanijih rezultata na realizaciji planiranih projekata sanacije stambenih jedinica i
održivosti povratka, ostvario je značajnu saradnju sa ostalim nivoima vlasti, te međunarodnim nevladinim
organizacijama.
Kada je riječ o saradnji sa ostalim nivoima vlasti, može se reći da se ona ogledala u razmjeni neophodnih
podataka o raseljenim licima privremeno smještenim na području općina boravka, davanju raznih
saglasnosti na projekte sanacije stambenih jedinica, te sufinansiranju zajedničkih projekata obnove
stambenih jedinica, sanacije infrastrukture i dodjele pojedinačnih grantova u svrhu pomoći održivom
povratku. Posebno ističemo vrlo uspješnu saradnju sa Federalnim ministarstvom raseljenih osoba i
izbjeglica sa kojim smo u navedenom periodu realizirali niz projekata s ciljem stvaranja stambenih uvjeta
za povratak raseljenih porodica i održivosti njihova povratka.
Što se tiče saradnje sa međunarodnim nevladinim organizacijama, sa zadovoljstvom možemo istaći
uspješnu implementaciju niza projekata obnove stambenih jedinica i održivog povratka, kako na prostoru
Kantona Sarajevo, tako i van Kantona Sarajevo. Navedena implementacija je ostvarena zajedničkim
48 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo finansiranjem projekata, te, od strane određenih nevladinih organizacija, koje su implementirale projekte,
njihova stručna i profesionalna realizacija. Saradnja se najčešće odvijala sa sljedećim međunarodnim
nevladinim organizacijama:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Hilfswerk Austria,
Švicarski Caritas,
Danisch Refugee Concil (DRC),
HELP,
Arbeiter Samariter Bund e. V. Deutschland (ASB),
UNDP i
UNHCR.
B. Slijedi pregled značajnijih projekata i programa koji su podržani od ovog ministarstva i Vlade
Kantona Sarajevo, čiju implementaciju su realizirale međunarodne nevladine organizacije, po
godinama realizacije:
2007.godina
a) Hilfswerk Austria
ƒ
implementacija i sufinansiranje projekata:
1.
2.
„Trajno stambeno zbrinjavanje interno raseljenih porodica u Kantonu Sarajevo“,
„Obezbjeđenje trajnog stambenog rješenja i vraćanje ljudskog dostojanstva (socijalno stanovanje) izgradnja stambenog objekta, sa 17 stambenih jedinica u Ilijašu“,
„Povratak u Istočnu Bosnu – Faza II, općine: Rudo, Čajniče, Višegrad, Ustikolina i
Rogatica“,
„Elektrifikacija područja MZ Strgačina, općina Rudo“ i
„Podrška održivom povratku – uzgoj heljde na području općina: Čajniče, Višegrad, Goražde, Prača
i Ustikolina“.
3.
4.
5.
6.
b) Švicarski Caritas
ƒ
implementacija i sufinansiranje projekta:
1.
„Trajno rješenje za raseljena lica iz općina: Sokolac, Han Pijesak, Rogatica i Prača“.
c) Danich Refugee Council (DRC)
ƒ
implementacija i sufinansiranje projekta:
1.
„Trajna rješenja za povratnike u srebrenički region – 2007., općine: Srebrenica, Bratunac,
Vlasenica i Zvornik“.
d) HELP
ƒ implementacija i sufinansiranje projekta:
1. „Nabavka i raspodjela paketa korisnicima kolektivnog centra Hrasnica – zimska pomoć“.
e) UNHCR
ƒ sufinansiranje jednog broja naprijed navedenih projekata.
49 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo Pored navedenih nevladinih međunarodnih organizacija u sufinansiranju jednog broja prezentiranih
projekata učestvovala je, putem impelementatora projekata, i Vlada Kraljevine Holandije.
C. Projekti i programi podržani od ovog ministarstva i Vlade Kantona Sarajevo, te ostalih nivoa vlasti:
1.
2.
„Elektrifikacija MZ Strgačina, općina Rudo“, pored ovog ministarstva, Projekat su podržala i
resorna ministarstava oba entiteta i Općina Rudo;
„Podrška održivom povratku – uzgoj heljde na području općina Čajniče, Višegrad, Goražde, Prača
i Ustikolina“,
pored ovog ministarstva, Projekat su podržali i resorno ministarstvo BPK-Goražde i općine:
Ustikolina, Prača, Goražde i Čajniče;
3.
„Trajno stambeno zbrinjavanje interno raseljenih porodica u Kantonu Sarajevo“
pored ovog ministarstva, Projekat su podržali i općine Ilidža i Ilijaš;
4.
„Sanacija puteva u općini Foča/Ustikolina“,
pored ovog ministarstva, Projekat je podržala i općina Foča/Ustikolina;
5.
„Povratak u Istočnu Bosnu – Faza II, općine: Rudo, Čajniče, Višegrad, Ustikolina i Rogartica“,
pored ovog ministarstva, Projekat su podržali resorno federalno ministarstvo i Općina Rogatica;
6.
„Obezbjeđenje trajnog stambenog rješenja i vraćanje ljudskog dostojanstva (socijalno stanovanje) izgradnja stambenog objekta, sa 17 stambenih jedinica u Ilijašu“
pored ovog ministarstva, Projekat su podržali Ministarstvo stambene politike Kantona Sarajevo,
Općina Ilijaš i JU „Porodično savjetovalište“;
7.
„Izgradnja elektro mreže u povratničkim selima Šip, Blaž i Moremišlje, općina Višegrad“,
pored ovog ministarstva, Projekat su podržali resorna ministarstva oba entiteta, te općine Stari
Grad, Centar i Novo Sarajevo.
2008.godina
a) Hilfswerk Austria
ƒ implementacija i sufinansiranje projekata:
1.
2.
3.
4.
„Trajno stambeno zbrinjavanje interno raseljenih porodica u Kantonu Sarajevo“,
„Povratak u Istočnu Bosnu, općine: Višegrad, Rudo, Čajniče, Sokolac i Han Pijesak“,
„Izgradnja prilaznog puta do kuće Fazlović Emira, općina Čajniče“,
„Sanacija lokalnog puta i izgradnja mosta u MZ Hunkovići, općina Čajniče“
b) Švicarski Caritas
ƒ
implementacija i sufinansiranje projekta:
1.
2.
„Povratak u Istočnu Bosnu, općine: Rogatica, Pale, Novo Goražde, Prača, Ustikolina i Goražde“,
„Izgradnja pristupnih puteva do kuća Agović Memse, općina Goražde, i Cibra Salema, općina
Pale“,
„Nabavka i isporuka 16 agregata za struju i priključenje 4 sanirana objekta na elektro mrežu,
vlasništvo povratnika u općine Rogatica, Pale, Novo Goražde, Prača, Ustikolina i Goražde“.
3.
c) Arbeiter Samariter Bund e. V. Deutschland (ASB)
50 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo ƒ
implementacija i sufinansiranje projekta:
1.
2.
3.
„Povratak u Istočnu Bosnu, općine: Foča, Kalinovik i Trnovo/RS“,
„Izgradnja pristupnog puta do kuće Razman Osme – Tjentište, općina Foča“,
„Nabavka i isporuka 8 agregata za struju i priključenje 4 sanirana objekta na elektro mrežu,
vlasništvo povratnika u općine: Foča, Kalinovik i Trnovo/RS,
„Izgradnja 4 mosta na rijeci Bistrici, MZ Varoš, općina Kalinovik“
„Izgradnja objekta kolektivnog stanovanja, sa 9 stambenih jedinica u Tarčinu“, u okviru Programa
„Socio-ekonomsko osnaživanje posebno ranjivih grupa, kao što su žene-žrtve rata, žrtve mina i sl.“.
4.
5.
d) UNDP
ƒ
implementacija i sufinansiranje projekta:
1.
„Izgradnja zgrade kolektivnog stanovanja u Goraždu“
e) UNHCR
ƒ
sufinansiranje jednog broja naprijed navedenih projekata.
D. Projekti i programi podržani od ovog ministarstva i Vlade Kantona Sarajevo, te ostalih nivoa
vlasti:
1.
„Trajno stambeno zbrinjavanje interno raseljenih porodica u Kantonu Sarajevo“, pored ovog
ministarstva, Projekat su podržale općine Novo Sarajevo, Ilidža, Hadžići, Vogošća i Ilijaš;
2.
„Povratak u Istočnu Bosnu, općine: Višegrad, Rudo, Čajniče, Sokolac i Han Pijesak“, pored ovog
ministarstva, Projekat je podržalo i resorno federalno ministarstvo;
3.
„Izgradnja zgrade kolektivnog stanovanja u Goraždu“, pored ovog ministarstva, Projekat su
podržali i resorno federalno ministarstvo, resorno ministarstvo BPK – Goražde i Općina Goražde;
„Povratak u Istočnu Bosnu, općine: Rogatica, Pale, Novo Goražde, Prača, Ustikolina i Goražde“,
pored ovog ministarstva, Projekat su podržali i resorno federalno ministarstvo i Ministarstvo
stambene politike Kantona Sarajevo;
4.
5.
„Povratak u Istočnu Bosnu, općine: Foča, Kalinovik i Trnovo/RS“, pored ovog ministarstva
Projekat su podržali i resorno federalno ministarstvo i Ministarstvo stambene politike Kantona
Sarajevo;
6.
„Sanacija zajedničkih dijelova tri objekta kolektivnog stanovanja u MZ Međeđa, općina
Višegrad“, pored ovog ministarstva, Projekat su podržali resorno federalno ministarstvo, resorno
ministarstvo ZE-DO Kantona i Općina Višegrad;
7.
„Nabavka i isporuka motokultivatora, steonih junica i plastenika povratnicima u i van Kantona
Sarajevo“. Projekat je finansiran sredstvima Vlade Kantona Sarajevo, a implementaciju je izvršilo
resorno federalno ministarstvo.
51 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo 01.01. – 30.09.2009.godine
a) CRS
ƒ
implementacija i sufinansiranje projekata:
1.
„Trajna stambena rješenja za korisnike kolektivnih centara i alternativnih smještaja u Bosni i
Hercegovini“ i
„Podrška manjinskom povratku u Kanton Sarajevo“.
2.
b) UNHCR
ƒ
implementacija i sufinansiranje projekata:
1.
2.
„Nabavka i isporuka peći na čvrsto gorivo socijalno ugroženim povratničkim porodicama“ i
„Pomoć u izgradnji kuća porodicama u stanju socijalne potrebe“.
Pored naprijed navedenog, napominjemo da je tokom prezentiranog perioda vrlo česta saradnja
ostvarivana i sa domaćim nevladinim organizacijama kao što su povratnička udruženja, udruženja civilnih
žrtava rata, te boračka udruženja, pri čemu je ostvaren značajan doprinos u rješavanju velikog broja spornih
pitanja populacije koju zastupaju navedena udruženja.
Smatramo da se saradnja sa nevladinim sektorom i dalje mora intenzivno odvijati i proširivati, posebno na
polju zaštite i ostvarivanja prava reguliranih zakonskim i podzakonskim aktima. Također, moramo
napomenuti da je za ostvarivanje naprijed navedenih zakonom propisanih prava potrebno osigurati i
značajna novčana sredstva. S tim u vezi, Ministarstvo je međunarodnim nevladinim organizacijama
dostavljalo projekte sanacije i rekonstrukcije stambenih jedinica i projekte održivog povratka s ciljem
osiguranja sredstava za njihovo sufinansiranje što je u velikoj mjeri bilo prihvaćeno i na taj način postignuti
su značajniji rezultati na povećanju broja saniranih kuća i stvaranju uvjeta za povratak na prijeratne adrese
prebivališta. Imajući u vidu navedena pozitivna iskustva, ovo ministarstvo će i ubuduće za planirane
projekte nastojati osigurati njihovo sufinansiranje.
3.2.8. Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo
1. Popis nevladinih organizacija sa kojima je ostvarena saradnja u oblasti obrazovanja:
52 ƒ
Unija studenata Univerziteta u Sarajevu
ƒ
Udruženje „Narodna tehnika“ Kantona Sarajevo
ƒ
Udruženje pedagoga BiH
ƒ
BoHeMSA – Udruženje studenata medicine BiH
ƒ
Udruženje za naučno-tehničko vaspitanje mladih
ƒ
Udruženje „Oaza“ Sarajevo
ƒ
Univerzitetsko plan. sportsko društvo „Bukovik“ Sarajevo
Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo ƒ
Aeroklub „Sarajevo“
ƒ
Udruženje „Iskra znanja“ Sarajevo
ƒ
Udruženje studenata elektrotehnike Sarajevo
ƒ
Savez društava prosvjetnih radnika Sarajevo
ƒ
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo
ƒ
Ferijalni savez Sarajevo
ƒ
Filozofsko društvo „Theoria“ Sarajevo
ƒ
Udruženje mladih lingvista i prevodilaca u BiH
ƒ
Skijaški klub „Igman“
ƒ
Udruženje „Kewser“ Sarajevo
ƒ
Šahovski klub „Bosna“ Sarajevo
ƒ
Udruženje distrofičara Kantona Sarajevo
ƒ
Crveni križ Općine Centar
ƒ
Udruženje oboljelih od multipleskleroze
ƒ
Udruženje ritmičkosportske gimnastike „Olimpik“ Sarajevo
ƒ
Udruženje „Princes krofne“ Sarajevo
ƒ
Udruženje „Duga“ Sarajevo
ƒ
Udruženje „Hope and homes for children“ Sarajevo
ƒ
Udruženje gluhih i nagluhih Kantona Sarajevo
ƒ
Aeroklub „Krila Sarajeva“ Sarajevo
ƒ
Planinarsko smučarsko društvo „Pazarić“
ƒ
Udruženje „Kult“ Sarajevo
ƒ
ADK „Besa“ Sarajevo
ƒ
Asocijacija studenata „Saraj Bosna“ Sarajevo
ƒ
NVO altruista „Svjetlo“ Sarajevo
ƒ
Udruženje „Neolit“ Sarajevo
ƒ
Društvo fizičara BiH
ƒ
Udruženje matematičara BiH
ƒ
Društvo „Theorija“
53 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo 54 ƒ
Asocijacija studenata novinarstva
ƒ
Fond „Bošnjaci“ Sarajevo
ƒ
Asocijacija studenata studentskih domova Sarajevo
ƒ
NVO altruista „Svjetlo“
ƒ
Udruženje „srednjoškolaca“ Ilidža
ƒ
Društvo za edukaciju, ekologiju i ekonomiju – 3E Tuzla
ƒ
Islamska zajednica u BiH
ƒ
Skijaški klub „Igman“
ƒ
Ženski vokalni ansambl „Alegro“ Sarajevo
ƒ
Udruženje bosansko-turskog prijateljstva „Bosfor“ Sarajevo
ƒ
Asocijacija studenata Veterinarskog fakulteta Sarajevo
ƒ
Udruženje „Princes krofne“ Sarajevo
ƒ
Auto-moto klub Kantona Sarajevo
ƒ
Udruženje studenata Pravnog fakulteta Sarajevo
ƒ
„Merhamet“ u Sarajevu
ƒ
Šahovski savez Kantona Sarajevo
ƒ
Planinarsko sportsko društvo „Džemal Bijedić“ Sarajevo
ƒ
Klub za praktično streljaštvo, taktički trening i samoodbranu GM
ƒ
17 Sarajevo
ƒ
COOR – Centar za okolišno održivi razvoj Sarajevo
ƒ
Udruženje vjeroučitelja Sarajevo
ƒ
Udruženje roditelja djece i osoba u autističkom spektru Sarajevo
ƒ
Udruženje planinarsko društvo „Bjelašnica“ Sarajevo
ƒ
Fondacija lokalne demokratije Sarajevo
ƒ
Udruženje profesora i stručnih lica u oblasti fizičke kulture i sporta KS
ƒ
Omladinska nevladina organizacija Sarajevo
ƒ
Udruženje studenata Elektrotehničkog fakulteta „Steleks“ Sarajevo
ƒ
FK „Mladost“ Sarajevo
ƒ
Udruženje demobilisanih boraca Vogošća, Sarajevo
Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo ƒ
Udruženje 1. slavna – 111. viteška brigada Sarajevo
ƒ
Asocijacija bošnjačkih gimnazijalaca Sarajevo
ƒ
Savez izviđača Kantona Sarajevo
ƒ
Udruženje ratnih vojnih invalida grada Sarajeva
ƒ
Centar za žene „ŽAR“ Sarajevo
ƒ
Udruženje „Šadrvan“ Sarajevo
ƒ
Slavistički komitet u Sarajevu
ƒ
Narodna tehnika Stari Grad, Sarajevo
ƒ
NVO „Pozitivne inicijative mladih“ Sarajevo
ƒ
Planinarsko društvo „Igman“ Sarajevo
ƒ
Udruženje studenata „Saraj Bosna“ Sarajevo
ƒ
Crveni križ Kantona Sarajevo
ƒ
Organizacija demobilisanih boraca Sarajevo
2. Značajniji projekti i programi koji su finansijski podržani od Ministarstva:
UDRUŽENJE
PROJEKTI I PROGRAMI
Udruženje gluhih i nagluhih KS
„Učešće na EUDY kamp 2008. Beograd“
Šahovski savez KS
„Šah školskoj omladini“ za 2008. godinu
Udruženje slijepih KS
„Edukacija i rehabilitacija slijepih osoba – osnovna
pretpostavka za efikasnije uključivanje u rad i djelovanje
udruženja i bolju socijalnu uključenost“
UBSD „Bukovik“
„Edukacija za studentsku i srednjoškolsku omladinu na
zaštiti i unapređenju čovjekovog okoliša“
Centar za kulturu dijaloga
„Riječ jača od prijestupništva“
Udruženje „Narodna tehnika“ KS
Organizacija i provođenje smotri naučno-tehničkih
stvaralaštava mladih u KS
Ferijalni savez Sarajevo
„Upoznaj domovinu da bi je više volio“
Planinarsko skijaško društvo „Džemal
Bijedić“
Planinarska škola „Džemal Bijedić“
Atletski klub Sarajevo
„Projekat edukacije mladih animatora“
Klub za praktično streljaštvo, taktički
„Smanjenje društvenih devijacija i maloljetničke delikvencije
55 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo trening i samoodbranu GM17
kroz edukaciju u srednjim školama Kantona Sarajevo“
COOR Centar za okolišno održivi
razvoj
„Bosna i Hercegovina je puna blaga, treba samo htjeti, i
znati vidjeti...“
Savez distrofičara FBiH
„Štampanje i izdavanje lista pod nazivom „SEPS“ za lica
oboljela od distrofije
Udruženje vjeroučitelja
„Pušenje ubija“
Udruženje „Svjetlo“
„Ljetna škola demokratije“
Udruženje roditelja djece i osoba u
autističnom spektru
„Stručno usavršavanje nastavnog kadra Kantona Sarajevo u
oblasti autističnog spektra“ – pilot projekat
Udruženje oboljelih od
multipleskleroze KS
„Rehabilitacija osoba oboljelih od multipleskleroze u
kućnom programu“
Udruženje distrofičara KS
„Projekat zaštite školske omladine sa invaliditetom, radi
njihovog lakšeg školovanja i zapošljavanja“
Udruženje „Život sa Down
sindromom“
„Informacija i edukacijom do inkluzije – kako djeca uče sa
sindromom DOWN“
Savez društva prosvjetnih radnika BiH
Izdavanje časopisa „Naša škola“
Omladinska nevladina organizacija
„Međunarodna ljetna škola Sarajevo 2008.- vladavina prava
u teoriji i praksi“
Udruženje studenata Elektrotehničkog
fakulteta „Steleks“
„Elektrijada 2008.“
FK „Mladost“
„Sportom protiv droge“
Udruženje demobilisanih boraca
Vogošća
„Multimedijalni digitalni centar demobilisanih boraca općine
Vogošća“
Udruženje 1 slavne – 111. viteške
brigade
- Organizacija takmičenja učenika osnovnih i srednjih škola i
učenika sa posebnim potrebama sa područja Kantona
Sarajevo u literarnim i likovnim radovima na teme „Heroji
su naš ponos“ i „Žuč-simbol slobode“
Asocijacija bošnjačkih gimnazijalaca
„Takmičenje srednjih škola u izradi i izvedbi lutkarske
predstave“
Aeroklub Sarajevo
- Obuka učenika osnovnih škola za tehničke sekcije u
Edukacionom centru za modelarstvo Aerokluba „Sarajevo“
Auto moto klub Kantona Sarajevo
Komplet mapa saobraćajnih pravila
Savez izviđača KS
„Škola izviđačkih vodiča u planinarskim uvjetima života“
Udruženje „Iskre znanja“
„Astronomija kao bajka – ljetna škola astronomije“
56 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo Udruženje ratnih vojnih invalida grada
Sarajeva
„Projekat izdavanja štampanog medija BH magazina boračke
populacije pod nazivom „META“
Centar za žene „ŽAR“
„Škola? – Sa zadovoljstvom“
Udruženje „Šadrvan“
„Buđenje svijesti kod mladih za važnost tradicije i njihova
stimulacija na očuvanju tradicionalnih zanata“
Crveni križ Općine Centar
„Kamp mladih Crvenog križa Općine Centar“
Aero klub „Krila“ Sarajevo
„ I mladi Kantona Sarajevo mogu postati piloti“
Slavistički komitet u Sarajevu
„Biblioteka Bosnistika“
Narodna tehnika Stari Grad
„Program vannastavnog angažiranja djece i omladine“
NVO „Pozitivne inicijative mladih“
„Obrazovanje mladih i demokratija društva“
Planinarsko društvo „Igman“
„Djeca u prirodnom i ekološkom okruženju“
Udruženje „Futur Art“
„Izdavanje časopisa za učenike osnovnih škola pod nazivom
„Veliki odmor“
Crveni križ KS
„Obuka mladih iz reproduktivnog zdravlja“
Asocijacija bošnjačkih gimnazijalaca
„Podrška i pomoć mladima u izvangradskim sredinama“
Unija studenata FBiH
Sufinansiranje redovnog rada
Pored navedenog, u pregledu su navedeni projekti, seminari, konferencije, okrugli stolovi i drugi oblici rada
za koje je Prosvjetno-pedagoški zavod dao pozitivno mišljenje, podršku i/ili preporuku za implementaciju,
a za koje je konačnu saglasnost dao ministar.
Realizacija ovih aktivnosti je bila u organizaciji Prosvjetno-pedagoškog zavoda (PPZ) ili u Prosvjetnopedagoškom zavodu ili školama/ustanovama, ovisno o tematici i strukturi korisnika, po godinama kako je
to navedeno u sljedećem pregledu:
2007. godina
ORGANIZACIJA
NAZIV AKTIVNOSTI
KORISNIK
Kultur-Kontakt
Projekti: «Eko-Net», «Tour. Reg.», «Novi školski nadzor»,
Seminar za nastavnike njemačkog jezika
PPZ, škole
Međunarodni crveni krst
Istraživanje humanitarnog prava
PPZ
Goethe institut
Projekta: Natječaj učenika pod nazivom «Naši mostovi
Njemačka-BiH», Seminar za nastavnike njemačkog jezika,
Projekta «Eko svaštara»
škole
Save the Children
Projekat «Istraživanje o vršnjačkom nasilju»
PPZ
Međunarodni centar za
Konkurs «Neki drugi grad» u okviru "Sarajevske zime"
škole
57 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo mir
Udruženje građana
Infohuse
Projekti: « Volontiraj-kreditiraj»,
PPZ
«Vijeće učenika»
škole
Centar za okolišno održivi
razvoj
Projekti: «Učimo i djelujmo u skladu sa okolišem»,
«Učimo o okolišu i za okoliš»
škole
NVO Budimo aktivni
Istraživanje uključenosti Roma u izborni procesPublikacija
PPZ
Centar za dramski odgoj
10. festival dječijeg dramskog stvaralaštva
škole
Ministarstvo civilnih
poslova
Takmičenje Mir za Evropu- Evropa za mir
škole
Tropik doo
Projekcija filmova
škole
Crveni krst/križ
Takmičenja
škole
Auto-moto klub
Takmičenja
škole
Institut za istraživanje
ratnih zločina
Konkurs
škole
Internacionalni,
multireligijski
interkulturalni centar
Istraživanje u osnovnim i srednjim školama
škole
NVO «Naša djeca»
Projekat "Djeca i NVO prate stanje prava djeteta u BiH"
škole
Civitas
Projekat "Umijeće življenja"
PPZ
OSCE
Konferencija o vijećima roditelja
PPZ
Projekti: «Kultura življenja» u okviru Dječijeg sajma,
škole
KSC Skenderija
Pilot projekat «Centar za glas»
MUP Kantona Sarajevo
Projekat «S policijom u kino»
škole
Ski klub »Sarajevo»
Sportska manifestacija «Proljetni kros»
škole
Federalno ministarstvo
obrazovanja i nauke
Konkursi: «Mladi i naslijeđe», «Bitolski Monmartr»
škole
Asocijacija za seksualno i
reproduktivno zdravlje XY
Projekat HIV/AIDS
PPZ, škole
Privredna komora Koblenz
Saradnja sa obrazovnim vlastima - razmjena iskustava
PPZ
Udruženje slijepih Kantona
Seminar
škole
58 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo Sarajevo
Obrazovanje za mir
Seminar
PPZ
Hilfswerk Austrija
Seminar u okviru projekta »Prenošenje dobrih iskustava o
inkluziji»
PPZ
SOS Kinderdorf-Herman
Gmeiner
Projekat »Muzikoterapija za djecu predškolskog uzrasta»
PPZ
EUVET 3
Obuka savjetnika
PPZ
OIA-Omladinska
informativna agencija
Sajam učeničkih postignuća
škole
Gender Centar Federacije
Bosne i Hercegovine
Prevencija nasilja u obitelji
škole
Obrazovanje gradi BiH
Pomoć učenicima
škole
Udruženje osoba sa
posebnim potrebama
"Sumero"
Inkluzija
škole
Udruženje osoba sa
posebnim potrebama
"Oaza"
Inkluzija
škole
2008. godina
ORGANIZACIJA
NAZIV AKTIVNOSTI
KORISNIK
Federalno ministarstvo
obrazovanja i nauke
Projekti: »Mala škola o evropskoj uniji», 37.
međunarodno takmičenje u pisanju pisama, «EkoII»,
«Mladi i naslijeđe», Prezentacija filmova u izoliranim
područjima ( sa EUFOR-om)
škole
DUGA-Udruženje Društvo
ujedinjenih građanskih
akcija
Projekat „Inkluzivno obrazovanje“
PPZ
Projekat «Pušenje ubija» - konkurs
škole
Ferijalni savez
Projekat »Srebrenica»
škole
NVO Budi moj
prijatelj
Projekat "Pomoć Romima u naselju Butmir"
Udruženje vjeroučitelja
Kantona Sarajevo
OSCE
Seminar za nastavnike historije, Konferencija
«Regionalna inicijativa –Dekada za Rome»,
škole, PPZ
59 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo «Obrazovanje za sve», «Demokratsko upravljanje školom»
BH pošta
Konkurs-Likovni radovi za poštanske marke
škole
Promente
«Inkluzija u jugoistočnoj Evropi»
PPZ
Klub Praktično streljaštvo
GM17
Projekat edukacije
škole
Goethe institut
Projekat «Škole za budućnost»
škole
GTZ
Seminar za nastavnike škola, stručno obrazovanje
škole
KJP ZOI 84
Takmičenje «Šta znaš o saobraćaju»
škole
Porodično savjetovalište
Projekti: "Unapređenje roditeljstva", Primarna prevencija
2
škole
UNICEF
Projekat «Analiza potreba nastavnika»
PPZ
UG Naša djeca
Projekat "Grad-općina po mjeri djeteta" - konkurs
škole
Udruženje Narko-ne
Priručnik
PPZ. škole
Udruženje pedagoga
Kantona Sarajevo
Projekti «Humanizacija odnosa među spolovima»
škole
UG Olimpik
Projekat "Liga mladih šampiona škole"
UG Žene –ženama
Projekat »Senzibilizacija za gender perspektivu»
PPZ
Muzeji grada, Art kuća
sevdaha
Projekti, posjete
škole
Centri civilnih inicijativa
Konferencija "Obavezno obrazovanje srednjoškolaca"
PPZ
Udruženje slijepih
Predavanja
škole
OIA
Dani aktivizma mladih
škole
Kultur-Kontakt
Projekti: «Eko-Net», «Tour. Reg.»
PPZ
Projekti: «Volontiraj-kreditiraj»,
PPZ
«Vijeće učenika»
škole
Ju Centar za kulturu
Goražde
Projekat: «Dani Isaka Samokovlije»
škole
Gender Centar Federacije
Bosne i Hercegovine
Prevencija nasilja u obitelji
škole
Obrazovanje gradi BiH
Pomoć učenicima
škole
Udruženje građana
Infohuse
60 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo "Ambasada lokalne
demokratije"
Nasilje u porodici
škole
Udruženje osoba sa
posebnim potrebama
"Sumero"
Inkluzija
škole
Udruženje osoba sa
posebnim potrebama
"Oaza"
Inkluzija
škole
2009. godina
ORGANIZACIJA
NAZIV AKTIVNOSTI
KORISNIK
Centar za dramski odgoj
Edukativna radionica Drama/teatar, 7. festival
srednjoškolskog teatra BiH
škole
OSCE
«Obuka za voditelje vršnjačkih radionica»
škole
Udruženje pedagoga
Kantona Sarajevo
Projekat «Edukacija nastavnika za rad na prevenciji
poremećaja u ponašanju učenika»
škole
Fondacija za kreativni razvoj
Projekat: "Zaštita ljudskih prava u BiH"
PPZ
ustanove
Goethe institut
Seminar za nastavnike njemačkog jezika u predškolskim
ustanovama, Seminar za nastavnike
škole
Save the Children i
Ambasada Njemačke
Konferencija "Tamo gdje mir počinje"
PPZ
BH Telecom indoor 2009
Teniski turnir
škole
UG Infohouse
Projekat: "Volontiraj-kreditiraj"
škole
Federalno min obraz. i nauke
i BH pošta
Dječja nedjelja-konkurs za pošt. marke
škole
Federalno min. obraz. i
nauke
"Kreativne radionice za mlade u Federaciji BiH", Kamp
animacije-Igman
škole
Atletski klub Bosna
Projekat Nestle škola atletike
škole
Sportski savez Kantona
Sarajevo
Međunarodna atl. Trka VIVICITA 2009
škole
Istraživačko- dokumentacioni
Projekat "Suočavanje sa prošlošću"
škole
61 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo centar
Međunarodni poslovni forum
Perspektive
Projekat «Putujmo domaće»
PPZ, škole
OIA
Dani aktivizma mladih
škole
SKI klub Igman
Manifestacija Proljetni kros Igman
škole
Projekat ojačavanja maloljetničke pravde u BiH
PPZ
URDAS
Projekat «Autizam danas»
PPZ
Aeroklub Sarajevo
Projekcija edukacionih filmova
PPZ, škole
Općina Centar
Projekat «Bomba nije rješenje»
škole
Udruženje za pomoć
osobama sa Downovim
sindromom
Projekat «Informacijom i edukacijom do inkluzije»
PPZ
DUGA
Projekat «Podrška djeci sa posebnim potrebama u
osnovnim i srednjim školama»
PPZ, škole
Udruženje građana "Budimo
aktivni"
Prezentacija USEP metodologije «Moje zdravlje kroz
igru»
PPZ
Gender Centar Federacije
Bosne i Hercegovine
Prevencija nasilja u obitelji
škole
Udruženje "Zgrade"
Prava djeteta
škole
FRIEDRICH EBERT
STIFTUNG
Obrazovanje u Jugoistočnoj Evropi
škole
Obrazovanje gradi BiH
Pomoć učenicima
škole
"Ambasada lokalne
demokratije"
Nasilje u porodici
škole
Udruženje osoba sa posebnim
potrebama "Sumero"
Inkluzija
škole
Udruženje osoba sa posebnim
potrebama "Oaza"
Inkluzija
EQA/OKO
Transformacija pedagoških zavoda
Ambasada Italije
Cooperatione Italiana
62 škole
pedagoški
zavodi
Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo Napomena:
Stručno vijeće Prosvjetno-pedagoškog zavoda Kantona Sarajevo veoma pažljivo analizira sve dostavljene
projekte nevladinih organizacija i ukoliko procijeni da će njihova realizacija dopirnijeti zadovoljavanju bilo
kojih potreba djece predškolskih ustanova i učenika osnovnih i srednjih škola, daje prijedlog ministru za
realizaciju tih projekata. Ovom prilikom želimo naglasiti da se broj nevladinih organizacija iz dana u dan
povećava i da moramo biti veoma obazrivi pri davanju saglasnosti za realizaciju različitih projekata kako
njihovom realizacijom ne bismo remetili redovan odgojno-obrazovni rad.
PRIJEDLOG ZA UNAPREĐENJE SARADNJE SA NEVLADINIM SEKTOROM
Iz dosadašnjeg pregleda i analize ostvarene saradnje sa nevladinim sektorom u 2007., 2008. i u prvih devet
mjeseci 2009. godine evidentne su značajne aktivnosti koje je provelo ovo ministarstvo. Aktivnosti se
odnose na aganžman vezan za realizaciju projekata koji se bave različitom problematikom, odnosno
raznovrsnim segmentima, za koje smo ocijenili da će dati značajan doprinost djelatnosti odgoja i
obrazovanja uopće.
Kako je vidljivo iz spomenute analize, uloga Ministarstva obrazovanja i nauke je bila raznovrsna, od
direktnog učestvovanja putem svojih predstavnika u realizaciji određenih projekata, preko učestvovanja
škola (pojedinačno, grupno ili u svim školama), nastavnika, stručnih saradnika, menadžmenta, učenika i
njihovih roditelja.
Ova saradnja predstavlja nastavak našeg opredjeljenja za otvorenost prema novim idejama, novinama koje
donosi obrazovni sistem, odnosno prihvatanja reformskih procesa koji su u Evropi i svijetu dali dobre
rezultate, te hvatanje koraka sa njima ka integraciji u jedinstveni odgojno- obrazovni prostor Evrope i
svijeta, kao jednog od preduvjeta za priključenje naše zemlje Evropskoj uniji.
Navedena iskustva će nam poslužiti za dodatno unapređenje saradnje sa nevladinim sektorom, ali samo u
onom dijelu projekata koje ocijenimo da su od značaja za unapređenje odgojno-obrazovnog rada, jer u
posljednje vrijeme ka Ministarstvu obrazovanja se upućuje „šuma“ zahtjeva za davanje saglasnosti za
realizaciju određenih projekata, često sumnjivog kvaliteta i upitnih ciljeva projekata. Stoga smo vrlo
oprezni kada je u pitanju prihvatanje saradnje po osnovu nekih ponuđenih projekata, te namećemo strožije
kriterije sa osnovnom namjerom, a to je uređenje ove oblasti i postavljanje evropskih standarda uz
uvažavanje dobrih tradicionalnih vrijednosti našeg odgojno-obrazovnog sistema, kojeg je potrebno u
velikom dijelu, posebno u segmentu odgojne komponente, vratiti na naš tradicionalni odgoj.
Sljedeći prijedlog za unapređenje saradnje predstavlja zahtjeve za visoku stručnost, kvalifikaciju, iskustvo u
pedagoškoj praksi voditelja seminara, odnosno glavnih nosilaca aktivnosti u realizaciji projekata koji
podrazumijevaju seminare, okrugle stolove, provođenje anketa i sl.
Isto tako smo došli do zaključka da „certifikati“ predavača na seminarima nisu dovoljan garant za uspješnu
realizaciju projekata, jer najveći broj projekata se provodi direktno sa najosjetivijom populacijom mladih
ljudi-učenika, te ćemo po tom pitanju i ubuduće postavljati stvarne visoke kriterije i pomno pratiti
provođenje tih projekata.
Analiza ove oblasti u prethodnim godinama pokazuje da se projekti „gomilaju“ na određeni broj škola i
određeni broj učenika (obuhvaćen je mali broj škola i to uvijek istih), što uvijek ne garantuje opću korist,
niti daje značajna postignuća, što ćemo ubuduće ispravljati, tražeći disperziju projekata uz ravnomjerno
opterećenje škola, a posebno ćemo zahtijevati međusobnu koordinaciju nevladinog sektora koji se bave
istom problematikom, ali, nažalost, do sada nisu ostvarili međusobno značajnu saradnju.
63 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo 3.2.9. Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo
Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo prepoznalo je značaj aktivnosti nevladinih udruženja, čiji je
djelokrug u oblasti zdravstva, te kontinuirano podržava rad udruženja, kako kroz finansijsku podršku tako i
kroz aktivno učešće u raznim akcijama i manifestacijama, te saradnju pri kreiranju zakonskih propisa a
koji se odnose na ostvarivanje zdravstvene zaštite.
S tim u vezi, Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo ima dugogodišnju saradnju sa udruženjima koja
okupljaju osobe sa invaliditetom sa područja Kantona Sarajevo svojim sugestijama i prijedlozima pomažu
u kreiranju liste pomagala kao i određivanju nivoa prava za korisnike –osiguranike, i to Liste ortopedskih
pomagala iz Uredbe o obimu, uvjetima i načinu ostvarivanja prava osiguranih osoba na korištenje
ortopedskih i drugih pomagala, endoproteza, stomatološko – protetske pomoći i stomatološko-protetskih
nadomjestaka kao i Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova,
medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo, te Liste
lijekova koja se izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.
Udruženja sa kojima Ministarstvo zdravstva KS surađuje su:
ƒ
Udruženje paraplegičara Kantona Sarajevo
ƒ
Udruženje ratnih vojnih invalida –paraplegičara Kantona Sarajevo
ƒ
Savez ratnih vojnih invalida Kantona Sarajevo
ƒ
Udruženje gluhih i nagluhih KS
ƒ
Udruženje slijepih i slabovidnih KS
ƒ
Udruženje oboljelih od multipleskleroze KS
ƒ
Udruženje oboljelih od poliomyelitisa
ƒ
Udruženje oboljelih od dječije paralize i dr.
Osim toga, Ministarstvo zdravstva godišnje kroz sufinansiranje projekata iz oblasti zdravstva podržava rad
udruženja građana na temelju Javnog poziva, kako i nalaže Zakon o izvršavanju budžeta, i broj
finansiranih udruženja povećava se iz godine u godinu.
64 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo Tabelarni prikaz po godinama
Udruženja građana koje finansira Ministarstvo zdravstva KS u 2007., 2008., 2009. godini
Red. br Naziv Za 2007. godinu Za 2008. godinu Za 2009. godinu 1.
Udruženje dijabetičara KS
17.000
15.000
9.800
2.
Udruženje Medicinska asocijacija
„BIMA“
30.000
30.000
20.100
3.
Udruženje građana „PROI“
5.000
2.000
1.400
4.
Udruženje oboljelih od Morbus
Crohna- ulceroznog colitisa
10.000
5.000
3.200
5.
Udruženje Hepatitis C
5.000
2.000
1.400
6.
Udruženje Centar žene „ŽAR“
15.000
15.000
9.800
7.
Udruženje građanki “Renesansa”
5.000
5.000
3.200
8.
Udruženje „Donorska mreža KS“
5.000
5.000
3.200
9.
Udruženje „Život sa Down
syndromom“
4.000
4.000
2.500
10.
Udruženje “Srce za djecu koja boluju
od raka u FBiH”
4.000
5.000
3.200
11.
Udruženje “Nutrivita”
3.000
3.000
2.000
12.
Udruženje“Bezdan – Sprofondo“
/
10.000
6.500
13.
Udruženje“ MEA“
/
5.000
3.200
14.
Udruženje obiteljska pomoć Ilidža
/
5.000
3.200
15.
Crveni križ Kantona Sarajevo
/
5.000
3.200
16.
Udruženje „OAZA“
/
5.000
3.200
17.
Udruženje “Terapija bola u BiH”
/
5.000
3.200
18.
Liga za borbu protiv malignih
oboljenja
/
5.000
3.200
19.
HKO “Kruh sv. Ante”
/
5.000
3.200
20.
Fondacija lokalne demokratije
/
5.000
3.200
21.
Udruženje „Libertas“
/
2.000
1.300
65 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo 22.
Udruženje „MDD“
/
2.000
1.300
23.
Udruženje Kult
/
2.000
1.300
24.
Udruženje ODB Općine Centar
/
3.000
/
25.
Udruženje građana „Trezvenost“
6.000
/
/
26.
Udruženje „Društvo ujedinjenih
građanskih akcija –DUGA“
5.000
/
/
27.
Udruženje NVO „Djeca stubovi
svijeta“
4.000
/
/
28.
Udruženje oboljelih od epilepsije -EPI
4.000
/
/
29.
Udruženje roditelja u borbi protiv
zloupotrebe droga -URS
4.000
/
/
30..
Udruženje „Sumero“
4.000
/
/
31.
Centar za rehabilitaciju ovisnika
CROPS Lukavac
/
/
9.800
32.
Centar za borbu protiv ovisnosti o
drogama CSI Ilidža
20.000
100.000
79.400
150.000
250.000
185.000
UKUPNO
Značajniji projekti koje je podržalo Ministarstvo zdravstva su :
Udruženje dijabetičara Kantona Sarajevo i Projekat: „Škola dijabetesa za djecu, trudnice, stare i siromašne“
ƒ
ƒ
ƒ
prevencija dijabetesa
edukacija dijabetičara o prehrambenim navikama i propagiranje zdravog načina živiota,
pomoć članovima Udruženja
Udruženje građana “BIMA” i Projekat: „Zdravlje za povratnike“
ƒ
ƒ
ƒ
humanitarne akcije pregleda stanovništva, koje obavlja tim ljekara-volontera, pregledi: mjerenje
krvnog pritiska i kontrola šećera u krvi i sl.
izrada propagandnog materijala
odlazak članova Udruženja na kongrese, sastanak savjeta FIMA-e (Federalna medicinska
asocijacija)
Centar za borbu protiv ovisnosti o drogama CSI Ilidža
Provodi radno-okupacionu terapiju za liječene od ovisnosti, i to u fazi rehabilitacije i integracije u
zajednici, uz pomoć zdravstvenih profesionalaca. Osim toga, napominjemo pružanje pomoći korisnicima
66 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo Centra za borbu protiv ovisnosti o drogama putem individualne i grupne terapije, tematskih radionica,
vjerskih pouka, terapija, u čiju svrhu je nabavljena i oprema za proizvodnju betonske galanterije i sl.
Ostala udruženja po svojim projektima obavljaju sljedeće:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
edukacija članova udruženja, kao i članova njihovih porodica o različitim oboljenjima kroz brošure
za pacijente,
edukacija o prevenciji nastanka bolesti i unapređenju zdravlja organiziranjem radionica, okruglih
stolova i workshopova, te seminara uz angažovanje zdravstvenih profesionalaca za članove
udruženja,
njega bolesnika treće životne dobi,
humanitarne akcije pregleda stanovništva, koje obavlja tim ljekara-volontera,
psihosocijalna podrška djeci sa posebnim potrebama u KS - osposobljavanje djece da putem
korištenja i razvijanja svojih jakih strana i sposobnosti postanu dio društva u kome žive. Ciljna
populacija su djeca sa posebnim potrebama, roditelji i staratelji djece korisnika, nastavno osoblje i
pedagozi osnovnih škola,
stručni defektološki i psihološki tretmen i podrška djeci sa posebnim
potrebama,
stručna podrška i edukacija roditelja,
primarna kao i sekundarna prevencija narkomanije (bivši ovisnici govore mladima o svojim
iskustvima i posljedicama, koje je droga imala na njihov život i porodicu) štampanje promotivnog
materijala.
Prijedlozi za unapređenje saradnje sa nevladinim sektorom:
ƒ
ƒ
ƒ
Treba napomenuti da predstavnici organizacija – udruženja civilnog društva nevladinog sektora, u
Mješovitom timu, okupljaju udruženja koja po djelokrugu rada ne obuhvataju udruženja iz oblasti
zdravstva, te je potrebno animirati udruženja iz oblasti invalidnosti i udruženja sa kojima
Ministarstvo zdravstva ima dugogodišnju saradnju.
Potrebno je da se za rad nevladinog sektora osiguraju i drugi izvori finansiranja, te da se njihov
rad ne finansira samo iz budžeta Kantona Sarajevo.
Rad udruženja trebao bi biti transparentan, stoga bi saradnja vladinog i nevladinog sektora u
prevenciji bolesti i unapređenju zdravlja trebala biti još bolja.
3.2.10. Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo
(u daljnjem tekstu Ministarstvo), u svom je radu ostvarivalo i ostvaruje saradnju sa većim brojem
nevladinih organizacija, pod kojim se prvenstveno misli na udruženja građana. Zbog prirode aktivnosti
kojim se Ministarstvo bavi saradnja se u pravilu odvija sa udruženjima koja okupljaju pripadnike boračke
populacije, odnosno provode aktivnosti koje se tiču boračke populacije i uglavnom kroz finansijsku
podršku radu i aktivnosti u vezi s boračkom populacijom.
Iz Budžeta Kantona Sarajevo se, uz raspisivanje javnog oglasa, putem Ministarstva finansiraju boračka
udruženja u sastavu “Koordinacionog odbora boračkih organizacija Kantona Sarajevo” (čija se redovna
djelatnost finansira direktno iz Budžeta). Također, na osnovu javnog oglasa sufinansiraju se ostala boračka
udruženja čija se redovna djelatnost ne finansira iz Budžeta Kantona Sarajevo, a po posebnim zahtjevima,
u skladu sa mogućnostima i raspoloživim sredstvima, dodjeljuje se pomoć pojedincima, udruženjima i
institucijama za aktivnosti od interesa za boračku populaciju kao što je: izdavanje djela koja obrađuju teme
iz odbrambeno-oslobodilačkog rata, otkup knjiga ratne i općeobrazovne tematike, sportske i druge
67 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo manifestacije u organizaciji boračkih udruženja, memorijalni turniri, pomoć klubovima za rad sa djecom iz
boračke populacije i drugo.
I U izvještajnom periodu finansiran je rad i aktivnosti sljedećih udruženja:
A. Udruženja iz sastava „Koordinacionog odbora boračkih organizacija Kantona Sarajevo“
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Organizacija porodica šehida i poginulih boraca KS,
Savez ratnih vojnih invalida KS,
Jedinstvena organizacija boraca "Unija veterana" KS,
Savez udruženja logoraša KS,
Kantonalni odbor SUGBNOAR-a 41-45 KS,
Savez RVI -paraplegičara KS,
Savez UG "Zlatni ljiljan" i "Zlatna policijska značka" KS,
Savez demob. boraca odbr.-oslob. rata 92-95 KS,
UGB "Bosna-Zelene beretke" KS,
Savez udruženja "Patriotske lige" KS i
Savez veterana Odreda policije Bosna KS;
B. Ostala udruženja (poredana po abecedi)
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
68 Asocijacija studenata “Saraj-Bosna”
Bokserski klub Zlatni ljiljani Sarajevo
Društvo Bosanskohercegovačko - austrijskog prijateljstva
FK "Mladost" Novi Grad
FK "Mladost", Župča
Fondacija “Srebrenica-Potočari spomen obilježje i mezarje”
Fondacija Saša Zlatna lasta
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava
JOB "Unija veterana" općine Ilijaš
JOB "Unija veterana" općine Vogošća
JOB, URVI i UPŠ Stolac
Judo klub "Željezničar"
Karate klub Bosna
Kick Boxing Full Contact Club "Braća Bašović"
Klub borilačkih vještina "Isak" Zenica
Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo
Međuljudsko dobrotvorno društvo "Pobjeda dobra nad zlim" Feth
Nakšibedijka tekija "Mejtaš"
NK Biser
Odbojkaški klub invalida "Fantomi"
Odbojkaški klub invalida "Općina Ilidža"
Odbor za izgradnju spomen česme (Foča-Ustikolina-MZ Jabuka)
Odred izviđača Igman 92
Organizacija demobilisanih boraca OOR 1992-1995 Vogošća
Organizacija porodica šehida i poginulih boraca općine Hadžići
Organizacija porodica šehida i poginulih boraca općine Ilidža
Organizacija porodica šehida i poginulih boraca općine Ilidža
Organizacija porodica šehida i poginulih boraca općine Stolac
Udruženje boraca Patriotska liga općine Ilidža
Udruženje boraca Patriotska liga općine Vogošća
Planinarsko društvo "Igman" Sarajevo
RTV Bostel doo
Rukometni klub “Olimpik” Sarajevo
Samostalni sindikat dr.služb. i namještenika
Savez bošnjačkih udruženja porodica zarobljenih i nestalih osoba u BiH
Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Savez DB OOR 92-95 Federacije BiH
Savez DB OOR 92-95 općine Centar
Savez dobitnika najvećih ratnih priznanja FBiH
Savez logoraša BiH
Savez RVI općine Ilijaš
Sportsko društvo invalida, Klub sjedeće odbojke “Spid”
Streljački savez invalidnih lica FBiH
Streljački savez invalidnih lica u Federaciji BiH
Streljački savez Kantona sarajevo
Teniski klub “Classic”
UB “Organizatora i pokretača otpora” općine Stari Grad
Udruga “Libertas” Sarajevo
Udruga bojovnika postrojbe HOS-a Sarajevo - Ilidža
Udruga nositelja ratnih odličja Hrvatskog vijeća obrane u Kantonu/Županiji Sarajevo
Udruga umirovljenika i demobiliziranih branitelja HVO-a Kantona Sarajevo
Udruženje "1. slavna - 111. viteška brigada" Sarajevo
Udruženje "Višegrad 92"
Udruženje "Žena Podrinja"
Udruženje "Žene Kasindolske 92"
Udruženje “1. slavna - 111. viteška brigada” Sarajevo
Udruženje “Branitelji Sarajeva”
Udruženje antifašista i boraca NOR-a Vogošća
Udruženje boraca "Branioci Bosne" Sarajevo
Udruženje boraca "Gazi Husrev-beg"
Udruženje boraca “Branioci Sarajeva”
Udruženje boraca “Patriotska liga” općine Trnovo
Udruženje boraca "Prva brdska brigada"
Udruženje bosansko-tursko prijateljstvo Bosfor
Udruženje demobilisanih boraca Armije BiH Foča
Udruženje generala BiH
Udruženje građana "Branitelji Sarajeva"
Udruženje građana “Mladi muslimani”
Udruženje građana Bokserski klub “Zlatni ljiljani”
Udruženje građana Roma “Naša budućnost”
Udruženje invalida BiH
Udruženje invalidnih i hendikepiranih osoba Kantona Sarajevo
Udruženje Libertas
Udruženje Pokret "Majke enklave Srebrenica i Žepa"
Udruženje pripadnika Odreda policije za specijalne namjene "Lasta"
Udruženje prvoboraca”Igman 92” Hadžići
Udruženje ratnih vojnih invalida grada Sarajevo
Udruženje RVI sa 100% vojnim invaliditetom
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo
Udruženje studenata Srebrenice
Udruženje umirovljenika i demobiliziranih branitelja HVO Kantona Sarajevo
Udruženje za povratak i ljubitelji sela “Strmica”
Udruženje za sport i rekreaciju invalida Novo Sarajevo
Udruženje za zaštitu historijskih vrijednosti “Haber”
Udruženje za zaštitu tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu
Udruženje za zaštitu tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu Kantona Sarajevo
UG Pokret "Majke enklave Srebrenica i Žepa"
Zajednica udruga hrvatskih vojnih invalida domovinskog rata grada Sarajeva - HVIDR-a
69 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo Kao što se vidi iz pregleda, velika većina subjekata koji se finansiraju su boračka udruženja.
II Projekti finansirani od Ministarstva i Vlade Kantona Sarajevo
Finansiranje boračkih udruženja u sastavu “Koordinacionog odbora boračkih organizacija Kantona Sarajevo”
Na namjenskim pozicijama Ministarstva planirana su sredstva za finansiranje 11 kantonalnih udruženja.
Sredstva se odobravaju za finansiranje redovnog rada i projekata po vlastitom izboru. Redovno se
sufinansiraju i projekti klimatske rehabilitacije – ljetovanja u organizaciji ovih udruženja, pri čemu
udruženja vrše izbor korisnika i davalaca usluga. Sredstva se odobravaju posebnim zaključkom Vlade KS i
doznačavaju udruženjima (pri čemu se praktično radi o pomoći pojedincu kojeg kandiduje udruženje).
U nekoliko navrata je bilo odobravanje sredstva po posebnim projektima, a što je također prikazano u
nastavku. U posebnim okolnostima sredstva su odobravana Koordinacionom odboru kao cjelini za
zajedničke aktivnosti (npr. doček pravnog tima iz Haga u 2007. godini)
Redovno poslovanje udruženja sa odabranim projektima
Tabela 1.
Iznosi u KM
Udruženje
R.br
2007.
2008.
I-IX 2009.
1.
Organizacija porodica šehida i poginulih boraca KS
120.000
132.000
2.
Savez ratnih vojnih invalida KS
120.000
132.000
99.000
3.
Jedinstvena organizacija boraca "Unija veterana" KS
120.000
142.000
106.500
4.
Savez udruženja logoraša KS
28.000
35.000
26.250
5.
Kantonalni odbor SUGBNOAR-a 41-45 KS
22.000
35.000
26.250
6.
Savez RVI -paraplegičara KS
50.000
55.000
41.250
7.
Savez UG "Zlatni ljiljan" i "Zlatna policijska značka"
KS
60.000
100.000
82.500
8.
Savez demob. boraca odbr.-oslob. rata 92-95 KS
50.000
65.000
48.750
9.
UGB "Bosna-Zelene beretke" KS
50.000
55.000
41.250
10.
Savez udruženja "Patriotske lige" KS
50.000
55.000
41.250
11.
Udruženje veterana Odreda policije "Bosna" KS
25.000
35.000
26.250
UKUPNO
Klimatsko liječenje i rehabilitacija (ljetovanje) - posebno finansirano
70 695.000
841.000
99.000
638.250
Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo Tabela 2.
Udruženje
R.br
Iznosi u KM
Ukupno
2007.
2008.
2009.
1.
Organizacija porodica šehida i poginulih boraca
KS
37.000
40.000
40.000
120.000
2.
Savez ratnih vojnih invalida KS
31.500
40.000
40.000
120.000
3.
Jedinstvena organizacija boraca "Unija veterana"
KS
25.000
25.000
4.
Savez udruženja logoraša KS
13.000
13.000
13.000
39.000
5.
Kantonalni odbor SUGBNOAR-a 41-45 KS
10.000
10.000
10.000
30.000
6.
Savez RVI -paraplegičara KS
13.500
12.000
12.000
36.000
7.
Savez UG "Zlatni ljiljan" i "Zlatna policijska
značka" KS
18.000
18.000
8.
Savez demob. boraca odbr.-oslob. rata 92-95 KS
23.000
23.000
23.000
69.000
9.
UGB "Bosna-Zelene beretke" KS
19.000
19.000
19.000
57.000
10.
Savez udruženja "Patriotske lige" KS
18.000
18.000
18.000
54.000
11.
Udruženje veterana Odreda policije "Bosna" KS
12.000
12.000
12.000
36.000
UKUPNO
220.000
230.000
230.000
690.000
75.000
25.000
54.000
18.000
Ostali projekti sufinansirani posebnim zaključcima Vlade Kantona Sarajevo
Tabela 3.
R.br.
1.
2.
Udruženje
Projekat
Organizacija porodica šehida i
poginulih boraca KS
2007. god. Projekat obilaska porodica (25.000 KM)
Savez ratnih vojnih invalida KS
2007. god. Projekat obilaska porodica (20.000 KM)
2009. god. Adaptacija i dogradnja objekta Organizacije
porodica šehida i poginulih boraca Kantona Sarajevo na
Boračkom jezeru (100.000 KM)
2008. god. Održavanje 5. sportskih igara ratnih vojnih
invalida Bosne i Hercegovine „Sarajevo 2008.“ (15.000KM)
3.
Savez demob. boraca odbr.-oslob.
2008. god. Evidentniranje demobilisanih boraca Kantona
Sarajevo i članova njihovih porodica - formiranje baze
71 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo rata 92-95 KS
podataka (50.000 KM)
4.
Savez RVI -paraplegičara KS
2007. god. Sufinansiranje nabavke posebnog vozila za
potrebe ratnih vojnih invalida paraplegičara (50.000 KM)
5.
Udruženje veterana Odreda policije
"Bosna" KS
2007. god. Sufinansiranje izdavanja Monografije i
obilježavanje 15. godišnjice Specijalne jedinice policije
MUP-a RBiH, Odreda policije „Bosna“(20.000 KM)
Po godinama
115.000KM u 2007., 65.000KM u 2008. i 100.000KM u
2009.
UKUPNO
280.000 KM
U obavljanju svoje djelatnosti udruženja reliziraju projekte kojima zadovoljavaju različite potrebe svojih
članova. U 2007. i 2008. godini udruženja su relizirala projekte humanitarnog karaktera (obilasci članova i
dodjele jednokratnih novčane pomoći, dodatna sredstva za ljetovanje, nabavka telefona za slijepe RVI,
organiziranje druženja). Također su realizirani projekti održavanja kulturno-historijskih i sportskih
manifestacija kao što su: Organizacija porodica šehida i poginulih boraca KS - Obilježavanja Dana šehida,
Posjeta Srebrenici; Savez ratnih vojnih invalida KS - Sportske igre, Posjeta Srebrenici; Jedinstvena
organizacija boraca "Unija veterana" KS - Odlazak na “Kongres Svjetske unije veterana“ Lisabon i
Manifestacija „Dani odbrane Sarajeva“; Kantonalni odbor SUGBNOAR-a 41-45 KS - Obilježavanje bitaka
na Neretvi i Sutjesci; Savez DNPR UG "Zlatni ljiljan" i "Zlatna policijska značka" KS - Obilježavanje 9.
maja - „Dana zlatnih ljiljana“; UGB "Bosna-Zelene beretke" KS - Obilježavanje 16. godišnjice“Zelenih
beretki“, Održavanje i adaptacija Muzeja „Opsada i odbrana Sarajeva 92-95“ i Kasarne Zmajevac, Odlazak
u Tursku radi obilježavanja 18. marta - Dana šehida; Udruženje veterana Odreda policije "Bosna" KS Obilježavanje godišnjice Odreda i drugo). Pružana je podrška i za ostale aktivnosti kao što je adaptacija
prostorija, održavanje skupština i drugo.
Podatke o realiziraim projektima u 2009. godini udruženja će dostaviti Ministarstvu krajem godine uz
izvještaj kojim se potvrđuje namjenski utrošak budžetskih sredstava.
U 2007. godini je ovim udruženjima (uključujući i Koordinacini odbor) za pobrojane i druge aktivnosti
dodatno odobreno 85.270KM, u 2008. godini 45.370 i u 2009. godini 14.200 KM
Ukupno izdvajanje za udruženja članove Koordinacionog odbora boračkih organizacija Kantona Sarajevo
je dato u tabelarnom prikazu, pri čemu za 2009. godinu nisu doznačena sva planirana sredstva.
Tabela 4.
Godina
Iznos u KM
2007.
1.115.270
2008.
1.181.370
2009.
982.450
UKUPNO
72 3.279.090
Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo B Sufinansiranje udruženja od interesa za boračku populaciju
Izdvajanja iz Budžeta za sufinansiranje svih ostalih udruženja, te njihovih aktivnosti od interesa za boračku
populaciju po godinama dato je u tabeli 5.
Tabela 5.
Godina
Iznos u KM
2007.
194.638
2008
168.385
2009.
85.269
UKUPNO
448.292
U 2007. godini sufinansirani su sljedeći projekti i aktivnosti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Bokserski klub Zlatni ljiljani Sarajevo (Organizacija V memorijalnog bokserskog turnira "Mustafa
Hajrulahović Talijan")
Društvo bosanskohercegovačko - austrijskog prijateljstva (Obilježavanje 91. godišnjice bitke na
Montre Maletti - Austrija)
FK "Mladost", Župča (Pomoć za održavanje Memorijalnog turnira Šehidima Bosne - Župča 2007)
Fondacija “Srebrenica-Potočari spomen-obilježje i mezarje” (Pomoć za uređenje spomen-sobe)
Fondacija Saša Zlatna lasta (Molitva za poginule - misa u Crkvi sv. Josipa na Marijin dvoru)
JOB općine Ilijaš (Pomoć za održavanje Memorijalnog turnira "Hašim Spahić")
JOB, URVI i UPŠ Stolac (Pomoć za održavanje Memorijalnog malonogometnog turnira Senad
Zećo Sena)
Judo klub "Željezničar" (Pomoć za organizaciju 15. međunarodnog turnira "Vinko Šamarlić")
Karate klub Bosna (Pomoć za ljetni kamp u Zaostrogu)
Klub borilačkih vještina "Isak" Zenica (Pomoć za održavanje 9. memorijalnog turnira "Hajrudin
Isaković-Isak" u Zenici)
Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo (Obilježavanje 3.
decembra "Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom")
Međuljudsko dobrotvorno društvo "Pobjeda dobra nad zlim" (Pomoć za registraciju vozila
udruženja)
NK Biser (Pomoć održavanje za XIV mem.turnir "Zajko Šikalo")
Odbojkaški klub invalida "Fantomi" (VI međunarodni turnir u sjedećoj odbojci "Sarajevo open
2007")
Odred izviđača Igman 92 (Pomoć za odlazak na ljetovanje - Ulcinj 92)
Organizacija demobilisanih boraca OOR 1992-1995 Vogošća (Održavanje III memorijalnog
turnira "Alija Izetbegović" - Vogošća 2007.)
Organizacija porodica šehida i poginulih boraca općine Ilidža (projekat ljetovanja)
Patriotska liga općine Ilidža (obilježavanje Dana Partiotske lige)
Patriotska liga općine Vogošća (obilježavanje dana formiranja i pomoć članovima)
Samostalni sindikat dr.služb. i namještenika (2. sportske igre Samostalnog sindikata)
Savez bošnjačkih udruženja porodica zarobljenih i nestalih osoba u BiH (Podrška obilježavanju
Međunarodnog dana nestalih osoba)
Savez DB odb.osl. rata 92-95 Federacije BiH (za kupovinu lijekova za predsjednika Saveza
Mehmeda Šišića)
Savez DB OOR 92-95 Federacije BiH (Održavanje izvještajne izborne Skupštine, uključujući
delegate iz RS)
Savez DB OOR 92-95 Općine Centar (pomoć pri adaptaciji obdaništa Jezero)
73 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo 25. Savez dobitnika najvećih ratnih priznanja FBiH (Održavanje izvještajne skupštine i tradicionalno
godišnje druženje)
26. Savez logoraša BIH (Pomoć za nabavku godišnje karte za javni gradski saobraćaj za potrebe
Saveza logoraša BiH )
27. SDI Spid (Smještaj u hotelu "Terme" na Ilidži u sklopu priprema za Evropsko klupsko prvenstvo u
sjedećoj odbojci u Sarajevu)
28. Streljački savez invalidnih lica FBiH (Pomoć za održavanje Šestoaprilskog turnira za invalide)
29. Streljački savez Kantona sarajevo (10.međunarodno streljačko takmičenje "Sarajevo open - Amir
Đulić Špico")
30. Udruga bojovnika postrojbe HOS-a Sarajevo - Ilidža (posjetu Potočarima i paketiće djeci)
31. Udruga umirovljenika i demobiliziranih branitelja HVO-a Kantona Sarajevo (pomoć za rad
udruženja)
32. Udruženje "1. slavna - 111. viteška brigada" Sarajevo (obilježavanje dana bitke za Žuč – Memorijal
Enver Šehović)
33. Udruženje "Višegrad 92" (Obilježavanje 15. godišnjice stradanja Bošnjaka u Višegradu)
34. Udruženje "Višegrad 92" (Održavanje okruglog stola "Zločini u gornjem Podrinju")
35. Udruženje "Žene Kasindolske 92" (Pomoć za organizaciju ukopa 37 ekshumiranih šehida )
36. Udruženje antifašista i boraca NOR-a Vogošća (Obilazak starih, bolesnih i nepokretnih boraca (30)
povodom Dana udruženja 9.maja i uručivanje paketa )
37. Udruženje boraca "Gazi Husrev-beg" (Održavanje Druge redovne skupštine Udruženja)
38. Udruženje boraca “Patriotska liga” općine Trnovo (“Bezbjedno trasiranje i markiranje staza,
puteva i mjesta odbrane na Treskavici)
39. Udruženje boraca Prva brdska brigada (Obilježavanje godišnjice pogibije 30 boraca na Trebeviću)
40. Udruženje invalidnih i hendikepiranih osoba Kantona Sarajevo (održavanje kurseva računara ili
engleskog jezika)
41. Udruženje Libertas (obilježavanje 15. godišnjice HVO-a Sarajevo )
42. Udruženje RVI sa 100% vojnim invaliditetom (održavanje kurseva računara ili engleskog jezika i
pomoć u radu – adaptacija prostora)
43. Udruženje RVI sa 100% vojnim invaliditetom (Pomoć za održavanje Skupštine Udruženja)
44. Udruženje studenata Srebrenice (Molba za pomoć - vezano za obilježavanje godišnjice genocida)
45. UG Pokret "Majke enklave Srebrenica i Žepa" (Molba za pomoć za put u Hag za podršku
advokatima pri tužbi protiv Holandije i UN)
46. UG Pokret "Majke enklave Srebrenica i Žepa" (Polaganje cvijeća prilikom obilježavanja
12.godišnjice pada Srebrenice)
47. UGR "Naša budućnosrt" (Zahtjev za finansijsku pomoć za rad udruženja)
48. Zajednica Udruga hrvatskih vojnih invalida domovinskog rata grada Sarajeva - HVIDR-a (pomoć
u radu)
U 2008. godini sufinansirani su sljedeći projekti i aktivnosti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
74 Bokserski klub Zlatni ljiljani Sarajevo (Održavanje VI memorijalnog turnira "Mustafa
Hajrulahović Talijan")
Društvo bosanskohercegovačko - austrijskog prijateljstva (Obilježavanje godišnjice bitke na Monte
Meleti-Austrija )
FK "Mladost" Novi Grad (Pomoć za rad kluba sa djecom i omladinom iz boračke populacije)
FK "Mladost", Župča (Pomoć za održavanje Memorijalnog turnira Šehidima Bosne - Župča 2008)
Fondacija Saša Zlatna lasta (Organiziranje časa istorije povodom Dana sjećanja na sve stradale
građane grada Sarajeva 92-95)
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava (Pomoć za odlazak
najuspješnijih studenata na kurs "Ratni zločini, genocid i sjećanje" u Dubrovnik)
JOB "Unija veterana" općine Vogošća (Pomoć za obilježavanje 16. godišnjice formiranja
"Vogošćanskih odreda")
Judo klub "Željezničar" (Molba za finansijsku pomoć za održavanje 16. međunarodnog
memorijalnog judo turnira "Vinko Šamarlić")
Karate klub Bosna (Pomoć za projekat kampovanja učenika i studenata u Zaostrogu)
Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo 10. Nakšibedijska tekija "Mejtaš" (Pomoć za organizaciju prijevoza, potrebnih obroka i ostalih
aktivnosti vezanih za održavanje manifestacije „Odbrana BiH – Igman 2008“)
11. Odbojkaški klub invalida "Općina Ilidža" (Pomoć za finansiranje vikend programa boravka u
centru "Reumal" u Fojnici za 15 igrača -RVI)
12. Organizacija demobilisanih boraca OOR 1992-1995 Vogošća (Projekat Multiedukativnog centra
demobilisanih boraca općine Vogošća)
13. Organizacija porodica šehida i poginulih boraca općine Hadžići (Pomoć za realizaciju
programskih aktivnosti -pomoć najugroženijim porodicama i drugo)
14. Organizacija porodica šehida i poginulih boraca općine Stolac (Finansijska pomoć za rad
udruženja kao jednokratna pomoć za opremanje prostorija i rad udruženja)
15. Planinarsko društvo "Igman" Sarajevo (Finansijska pomoć za organizaciju pohoda "Visojevica
2008" - obilazak mjesta pogibije narodnih heroja Mustafe Dovadžije i Janka Balorde)
16. RTV Bostel doo (Pomoć za realizaciju snimanja dokumentarno-igranog filma "Slavni momci sa
Žuči")
17. Rukometni klub “Olimpik” Sarajevo (za rad kluba sa djecom)
18. Savez DB OOR 92-95 Federacije BiH (Jednokratna pomoć za liječenje predsjednika Saveza
Mehmeda Šišića)
19. Savez DB OOR 92-95 Federacije BiH (Podrška održavanju vanredne Skupštine Saveza
demobilisanih boraca OOR 92-95)
20. Savez DB OOR 92-95 Općine Centar (za adaptaciju obdaništa)
21. Savez dobitnika najvećih ratnih priznanja FBiH (za uređenje spomen-sobe i biblioteke)
22. Saveza RVI Općine Ilijaš (Pomoć za kupovinu vozila za potrebe Saveza RVI Općine Ilijaš)
23. Sportsko društvo invalida, Klub sjedeće odbojke “Spid” (za godišnji ciklus takmičenja)
24. Streljački savez Kantona sarajevo (11. međunarodno streljačko takmičenje "Sarajevo open - Amir
Đulić Špico")
25. Teniski klub “CLASSIC” (za rad kluba sa djecom)
26. Udruga umirovljenika i demob.branitelja HVO Kantona Sarajevo (Obilježavanje godišnjice
formiranja HVO-a u Kantonu)
27. Udruga umirovljenika i demob.branitelja HVO Kantona Sarajevo (Finansijska pomoć za
provođenje anketiranja bivših pripadnika HVO-a u Kantonu Sarajevo - formiranje baze podataka)
28. Udruga umirovljenika i demob. branitelja HVO Kantona Sarajevo (Finansijska pomoć za posjetu
članova Međugorju i Potočarima)
29. Udruga umirovljenika i demob. branitelja HVO Kantona Sarajevo (Finansijska pomoć za rad
udruženja)
30. Udruga umirovljenika i demobiliziranih branitelja Hrvatskog vijeća obrane Kantona Sarajevo (za
rad udruženja)
31. Udruženje "Višegrad 92" (Obilježavanje 16. godišnjice stradanja Bošnjaka Višegrada)
32. Udruženje "Žena Podrinja" (Pomoć za plaćanje prijevoza na relaciji Sarajevo-Cerska, općina
Vlasenica, na otvaranje novoobnovljene džamije)
33. Udruženje “1. slavna - 111. viteška brigada” Sarajevo (za programske aktivnosti Održavanje
turnira “Memorijal Enver Šehović 1993-2008” i Obilježavanje dana brigade)
34. Udruženje “Branitelji Sarajeva” (za obilježavanje godišnjica značajnih datuma u Sarajevu - 1.
korpusa Armije BiH)
35. Udruženje boraca "Branioci Bosne" Sarajevo (Dovršetak Spomen-obilježja Prvoj brigadi Policije
Stari Grad - na mjestu postrojavanja brigade 18.5.1992.)
36. Udruženje boraca "Branioci Bosne" Sarajevo (Pomoć za adaptaciju prostorija udruženja i nabavku
kancelarijske opreme)
37. Udruženje boraca “Branioci Sarajeva” (za programske aktivnosti Izložba u Domu Armije BiH,
Turnir u malom nogometu, “Branioci Sarajeva”, Obilježavanje 14. godišnjice bitke na
Moševačkom brdu, Obilježavanje Dana Armije BiH)
38. Udruženje generala BiH (za adaptaciju i uređenje prostorija)
39. Udruženje građana “Mladi muslimani” (za projekat “Zakonsko regulisanje statusnih pitanja bivših
političkih zatvorenika“ ili neke od drugih programskih aktivnosti iz dostavljenog prijedloga)
40. Udruženje invalida BiH (Nabavka plinskog seta za prostorije udruženja)
41. Udruženje invalidnih i hendikepiranih osoba Kantona Sarajevo (za održavanje kurseva računara ili
engleskog jezika)
75 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo 42. Udruženje Pokret "Majke enklave Srebrenica i Žepa" (Štampa knjige"Srebrenica - Tuzla put smrti"
(autor Sadik Salimović - tiraž 5.000 kom )
43. Udruženje pripadnika Odreda policije za specijalne namjene "Lasta" (Pomoć porodicama
poginulih pripadnika jedinice, povodom 16. godišnjice Odreda policije "Lasta")
44. Udruženje RVI sa 100% vojnim invaliditetom (za adaptaciju i uređenje prostorija)
45. Udruženje slijepih Kantona Sarajevo (Pomoć za pokretanje rada internet radiostanice)
46. Udruženje za sport i rekreaciju invalida Novo Sarajevo (Tradicionalno takmičenje povodom
godišnjice Pofalićke bitke i Dana Općine Novo Sarajevo)
47. Udruženje za sport i rekreaciju invalida Novo Sarajevo (Pomoć za Izbor sportiste invalida
Kantona Sarajevo)
48. Udruženje za zaštitu tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu (Obilježavanje Dana Teritorijalne
odbrane RBiH)
49. Udruženje za zaštitu tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu (Pomoć za odlazak u posjetu
generalu Rasimu Deliću u Hag)
50. Udruženje za zaštitu tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu Kantona Sarajevo (za organizaciju
okruglog stola i izdavanje brošure, odnosno organizaciju naučnih skupova i tribina na području
KS)
51. Zajednica udruga hrvatskih vojnih invalida domovinskog rata grada Sarajeva - HVIDR-a (za
učešće na sportskim igrama RVI HVO BiH, odnosno pomoć u radu)
U 2009. godini sufinansirani su sljedeći projekti i aktivnosti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
76 Asocijacija studenata “Saraj-Bosna” (za realizaciju projekta "Snaga"- pokrenimo sjećanje na
herojsku borbu)
Društvo bosanskohercegovačko-austrijskog prijateljstva (Obilježavanje godišnjice bitke na Monte
Meleti-Austrija )
Fondacija Saša Zlatna lasta (Pomoć za obilježavanje rođendana Saše Zlatne laste)
Judo klub "Željezničar" (Pomoć za održavanje 17. međunarodnog memorijalnog judo turnira
"Vinko Šamarlić")
Kick Boxing Full Contact Club "Braća Bašović" (za organizaciju turnira „Braća Bašovi“)
Međuljudsko dobrotvorno društvo "Pobjeda dobra nad zlim" Feth (Pomoć za registraciju vozila
udruženja)
Odbojkaški klub invalida "Fantomi" (Pomoć za organizaciju 8. međunarodnog turnira u sjedećoj
odbojci "Sarajevo Open 2009" )
Odbor za izgradnju spomen česme (Foča-Ustikolina-MZ Jabuka) (Finansijska pomoć za izgradnju
Spomen-česme sa imenima 170 poginulih boraca)
Organizacija porodica šehida i poginulih boraca Općine Ilidža (za projekat „Jačanje mladih
kapaciteta za potrebe udruženja i šire društvene zajednice“)
Rukometni klub “Olimpik” Sarajevo (za kupovinu opreme i/ili zakup sale za trening prema
računu koji je potrebno dostaviti)
Streljački savez invalidnih lica u Federaciji BiH (za troškove organizacije Šestoaprilskog turnira za
invalide)
Streljački savez Kantona sarajevo (12. međunarodno streljačko takmičenje "Sarajevo Open - Amir
Đulić Špico")
UB “Organizatora i pokretača otpora” općine Stari Grad (za dodjelu ogrjeva ili pomoć za
ljetovanje boraca”Prva brdska brigada”)
Udruga “Libertas” Sarajevo (za izdavanje dopunjenog izdanja knjige „HVO Sarajevo“)
Udruga nositelja ratnih odličja Hrvatskog vijeća obrane u Kantonu/Županiji Sarajevo (za
aktivnosti udruženja)
Udruga umirovljenika i demobiliziranih branitelja Hrvatskog vijeća obrane Kantona Sarajevo (za
provođenje aktivnosti udruženja)
Udruženje “1. slavna - 111. viteška brigada” Sarajevo (za obilježavanje datuma ili pripremne
aktivnosti za izradu Monografije ili izgradnju spomen-obilježja, prema izboru Udruženja)
Udruženje bosansko-tursko prijateljstvo Bosfor (Realizacija projekta "2000 godina Batonovog
rata")
Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo 19. Udruženje demobilisanih boraca Armije BiH Foča (Obilježavanje godišnjice formiranja Fočanske
viteške brigade (hrana, prijevoz)
20. Udruženje generala BiH (Druženje generala povodom Dana ARBiH)
21. Udruženje generala BiH (za kandidovane projekte prema izboru Udruženja)
22. Udruženje građana "Branitelji Sarajeva" (Posjeta predsjedniku Udruženja generalu Rasimu Deliću
u Hag)
23. Udruženje građana Bokserski klub “Zlatni ljiljani” (za organizaciju turnira „Mustafa Hajrulahović
Talijan“)
24. Udruženje građana roma “Naša budućnost” (za aktivnosti Udruženja)
25. Udruženje invalidnih i hendikepiranih osoba Kantona Sarajevo (za provođenje neke od
predloženih aktivnosti)
26. Udruženje prvoboraca”Igman 92” Hadžići (za obilježavanje datuma ili izgradnju hair česme)
27. Udruženje ratnih vojnih invalida grada Sarajevo (za izdavaje magazina za boračku populaciju
„Meta“)
28. Udruženje RVI sa 100% vojnim invaliditetom (za aktivnosti Udruženja)
29. Udruženje za povratak i ljubitelji sela “Strmica” (za izgradnju spomen-obilježja za 37 poginulih
boraca)
30. Udruženje za sport i rekreaciju invalida Općine Novi Grad Sarajevo (za organizaciju turnira
„Ramiz Salčin“)
31. Udruženje za zaštitu historijskih vrijednosti “Haber” (za snimanje filma “Krvavi ples po Šeheru”)
32. Udruženje za zaštitu tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu Kantona Sarajevo (za kandidovane
projekte prema izboru Udruženja)
III. Ostali oblici saradnje
Ministarstvo za boračka pitanja prilikom realizacije određenih projekata ostvaruje saradnju sa boračkim
udruženjima pri čemu je takva saradnja predviđena i u aktima Ministarstva. Saradnja se odvija direktno sa
kantonalnim udruženjima, a putem njih i sa udruženjima registriranim na općinskom nivou.
Ovdje se prvenstveno misli na provođenje klimatske rehabilitacije za pripadnike boračke populacije, pri
čemu se izbor korisnika ovog prava vrši putem udruženja, kao i organizacija cjelokupnog projekta. Pored
toga, izbor korisnika ogrjeva za socijalno ugožene korisnike Ministarstvo vrši putem boračkih udruženja.
Prilikom obilježavanja značajnih događaja i ličnosti iz perioda 92-95 također je bitna saradnja sa
nevladinim sektorom, odnosno boračkim udruženjima koja su nosioci jednog broja aktivnosti predviđenih
u okviru Odluke o utvrđivanju "Kalendara za obilježavanje značajnih događaja, datuma i ličnosti iz
perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992. - 1995. godine na području Kantona Sarajevo".
Boračka udruženja obavještavaju svoje članove o mogućnostima ostvarivanja svojih prava, te ih animiraju
prilikom javnih poziva, a istim putem se u javnost plasiraju i preliminarne liste korisnika po provedenim
javnim pozivima.
3.2.11. Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo
Po prirodi oblasti u kojima djeluje upućeno je na najtješnju saradnju sa nevladinim sektorom. U kulturi i
sportu djeluje veliki broj udruženja koja svoj rad sa određenim kategorijama stanovništva obavljaju uz
značajnu podršku Kantona Sarajevo. Kanton Sarajevo je sa jedne strane stvorio pravni okvir za saradnju sa
nevladinim sektorom kroz zakone i podzakonske akte kojim se uređuju pojedine kulturne djelatnosti, kao i
oblast sporta, te utvrdio kriterije za finansijsku podršku udruženjima i pojedincima unutar oblasti kulture,
odnosno sa organizacijama u sportu (sportskim klubovima, strukovnim sportskim savezima, sportskim
društvima) i drugim sportskim organizacijama u oblasti sporta, kao što su škole sporta. Ovo ministarstvo
77 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo svake godine nastoji da unaprijedi sve vidove saradnje u oblasti kulture i sporta sa nevladinim sektorom, i
otvoreno je za sve oblike saradnje, jer zaista cijeni doprinos nevladinog sektora u izvršavanju značajnih
društvenih aktivnosti na suzbijanju maloljetničke delinkvencije, odgoju i obrazovanju mladih, kulturnoj i
sportskoj afirmaciji, upućivanju na koji način da građani ostvare svoja ljudska prava na zdrav sportski život
i kulturni razvoj ličnosti kroz bavljenje kulturom i sportom. Iako smo svi zajedno suočeni sa mjerama
štednje, kroz obavezno racionalno trošenje budžetskog novca i pravilno vrednovanje doprinosa nevladinog
sektora u razvoju društva unapređenjem i dogradnjom pravnog okvira u oblasti kulture i sporta, očekujemo
da ćemo zajedno sa nevladinim sektorom i u bližoj budućnosti zajednički nastaviti unapređivati i
doprinositi razvoju svih pojavnih manifestacija kulturnog stvaralaštva i sportskog djelovanja građana
Kantona Sarajevo, a naročito djece i omladine.
Ustavna određenost kulture i sporta
Utvrđivanje i provođenje kulturne politike izričito pripada kantonima u skladu sa odredbama člana III.4.
Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. Ova nadležnost je u glavi III – PODJELA NADLEŽNOSTI
IZMEĐU FEDERALNE I KANTONALNE VLASTI posebno povjerena kantonu.
Kantoni osim toga prema odredbi člana III. 4. imaju sve nadležnosti koje nisu izričito povjerene federalnoj
vlasti (sport).
U saglasnosti sa Ustavom Federacije BiH, nadležnost Kantona Sarajevo u ovoj oblasti dosljedno je
utvrđena odredbama člana 12.c) Ustava Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br.
1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 04/01 i 28/04) da je “utvrđivanje i provođenje kulturne politike”
određeno kao isključiva nadležnost Kantona. Odredbama člana 15. Ustava Kantona određeno je da: “svoje
nadležnosti iz oblasti obrazovanja, kulture, turizma, lokalnog poslovanja i dobrotvornih aktivnosti, radija i
televizije, Kanton može prenositi na općine u svom sastavu. Ove nadležnosti će se obavezno prenositi na
one općine u kojima većinsko stanovništvo prema nacionalnoj strukturi nije stanovništvo koje čini većinu i
na području cijelog Kantona.
Kanton može neke od svojih nadležnosti prenijeti i na federalne vlasti, ukoliko bi se na taj način osiguralo
njihovo efikasnije i racionalnije vršenje. Odluku o prenošenju nadležnosti u smislu ovog člana donosi
Skupština.”
Iz ovih razloga regionalni pristup po principu decentralizacije u kulturi omogućio je kantonima da svojim
zakonodavstvom urede položaj užih teritorijalnih zajednica lokalne samouprave.
S jedne strane jasna je potreba užih zajednica da primjereno svojim mogućnostima i potrebama imaju
utjecaj na kulturu, a s druge strane šire političko-teritorijalne zajednice kantoni, entiteti i država imaju
potrebu da se uvezuju u regionalne, međudržavne i međunarodne asocijacije na principima koje su ti
međunarodni savezi utvrdili svojim aktima poštujući naročito sva ljudska prava utvrđena aneksima Ustava
BiH i entiteta.
U procjepu ovih odnosa neophodno je iznijansirati kulturnu politiku na način da zadovolji sve ove potrebe
i postigne neophodnu koheziju da bi imala pristup svim institucijama međunarodne zajednice.
Ukoliko se precizno ne izgradi ustavno-pravni sistem u kulturi od jedinica lokalne samouprave, preko
federalnih političko-teritorijalnih jedinica (kantona) pa sve do federalnih i državnih institucija, postoji
opasnost da složenost odnosa u kulturi bude izvor pravne nesigurnosti, odnosno da se postavi:
1. pitanje nadležnosti i kompetencija;
2. pitanje finansiranja udruženja i državnih institucija;
3. pitanje nadzora nad zakonitošću rada tih udruženja i institucija;
4. pitanje preplitanja ingerencija u kulturi.
Ova pitanja nisu u mogućnosti da razriješe sami kantoni svojim propisima. Npr. od završetka rata do danas
pitanje finansiranja državnih institucija u kulturi najduže je bilo prepušteno isključivo Kantonu Sarajevo,
kao da su te institucije jedino od interesa za Kanton Sarajevo. Međutim, dugoročno gledano, ovo pitanje
je stvar politike na državnom nivou i stvar konsenzusa koji se na nivou države treba postići. Ministarstvo
kulture i sporta Kantona Sarajevo je u skladu sa Zaključkom Vlade Kantona upućivalo u više navrata
78 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo odgovarajuće inicijative Uredu Visokog predstavnika, Predsjedništvu Bosne i Hercegovine i Zastupničkom
domu Parlamenta Federacije BiH, te su se ta pitanja počela rješavati, ali ni do danas nisu do kraja riješena.
S obzirom da ovlašteni predlagači nisu kod Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ili drugog ovlaštenog
organa zatražili da utvrdi koje su odredbe do sada važećih republičkih zakona neustavne, te da su usljed
organizacionih promjena u Bosni i Hercegovini mnoge odredbe zakona iz oblasti kulture postale praktično
neprovodive, Kanton Sarajevo je uložio dosta napora radi donošenja zakona iz oblasti kulture na
kantonalnom nivou.
Zakonski okvir za saradnju vladinog i nevladinog sektora
Federalnim Zakonom o udruženjima i fondacijama (“Službene novine FBiH”, broj 45/02) uređen je način i
postupak registracije udruženja u oblasti kulture i sporta na način da se ovim zakonom uređuje unutrašnja
organizacija, registracija, prestanak udruženja, kao i druga pitanja od značaja za slobodno i dobrovoljno
udruživanje građana i pravnih lica u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu:
Federacija). Odredbama člana 2. navedenog zakona određeno je da je udruženje svaki oblik dobrovoljnog
povezivanja više fizičkih ili pravnih osoba radi unapređenja i ostvarivanja nekog zajedničkog ili općeg
interesa ili cilja, u skladu s Ustavom i Zakonom, a čija osnovna svrha nije sticanje dobiti.
Zakonima iz oblasti zaštite kulturne baštine data je mogućnost osnivanja udruženja koja imaju vrlo široku
lepezu djelovanja u tim oblastima i ostvarivanja značajnih ciljeva iz oblasti zaštite naše baštine, a to su:
Zakon o bibliotečkoj djelatnosti (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 4/99), Zakon o muzejskoj
djelatnosti (“Službene novine Kantona Sarajevo, br. 2/00 i 7/05), Zakon o zaštiti kulturne baštine
(“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 2/00 i 37/08), Zakon o arhivskoj djelatnosti (“Službene novine
Kantona Sarajevo” , br. 2/00 i 3/05).
Isti je slučaj i sa zakonima koji imaju za predmet uređivanje muzičko-scenske djelatnosti kao što su: Zakon
o pozorišnoj djelatnosti (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 14/oo i 25/06), Zakon o filmskoj
djelatnosti (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 7/o1), Zakon o samostalnim umjetnicima (“Službene
novine Kantona Sarajevo”,broj 20/o1) i Zakon o estradnoj djelatnosti (“Službene novine Kantona
Sarajevo”, broj 17/o1).
Specifičnosti nastajanja i djelovanja organizacija u oblasti sporta uređene su Zakonom o sportu u Bosni i
Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 27/08) i Zakonom o sportu Kantona Sarajevo, („Službene
novine Kantona Sarajevo broj 11/01), te odgovarajućim podzakonskim propisima. Klubovi se u skladu sa
međunarodnim statutima za pojedine sportove udružuju u strukovna udruženja i učestvuju pod njihovom
organizacijom u domaćim i međunarodnim sportskim takmičenjima. Također, klubovi različitih sportskih
grana se pod istim nazivom mogu udruživati u sportska društva radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva i
rješavanja zajedničkih pitanja utvrđenih statutom sportskog društva. Osim velike većine sportskih
organizacija koje djeluju pod okriljem strukovnih sportskih saveza i Olimpijskog komiteta Bosne i
Hercegovine, postoji veliki broj sportskih organizacija koje djeluju u području sporta za sve - tjelesnog
vježbanja, sportskog odgoja, sportskih škola koje nisu registrirane kao ustanove, a koje obavljaju vrlo
značajne sportske i društvene aktivnosti, posebno jer okupljaju i usmjeravaju prema značajnim društvenim
vrijednostima veliki broj djece i omladine.
II - SARADNJA SA NEVLADINIM SEKTOROM
Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo redovno je, na principima transparentnosti, pristupačnosti
pod jednakim zakonodavstvom propisanim uvjetima, u 2007., 2008. i 2009. godini u skladu sa članom 43.
Zakona o sportu (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 11/01), Pravilnikom o procedurama za izbor
korisnika sredstava tekućih grantova kulture u Ministarstvu kulture i sporta broj 12-05-34027/08 od
26.12.2008. godine i Pravilnikom o kriterijima za podršku finansiranju javnog interesa u sportu Kantona
Sarajevo, “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 23/03), objavljivalo javni poziv za predlaganje
projekata kulture i sporta radi sufinansiranja iz sredstava Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo.
Prema objavljenom pozivu pravo prijavljivanja na javni konkurs za sufinansiranje projekata u kulturi na
propisanom obrascu prijave imaju pravne osobe - udruženja, fondacije i fizičke osobe, pojedinci, umjetnici i
kulturni stvaraoci na osnovu sljedećih općih kriterija:
79 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Registracija institucije, organizacije podnosioca zahtjeva za dodjelu sredstava,
Identifikacioni broj za pravnu osobu i transakcijski račun u poslovnoj banci,
Matični broj za pojedince i otvoren račun u poslovnoj banci,
Prijedlog manifestacije, projekta i programa sa specifikacijom troškova koji se kandiduje za
dodjelu sredstava, tekstualni i finansijski izvještaj KOMPLETNOG PROJEKTA za one koji su
dobili sredstva od Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo u 2008. godini,
te na osnovu posebnih kriterija:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ravnomjerna zastupljenost svih oblasti kulturnog i umjetničkog stvaralaštva,
kvalitet programa ili projekata, potvrđen status i značaj,
doprinos promociji i afirmaciji bosanskohercegovačke kulture i kulturnih identiteta,
interes kulturne javnosti,
funkcionalna i ekonomska opravdanost,
programi i projekti koji promoviraju usavršavanje mladih,
afirmacija reproduktivnog i autorskog stvaralaštva,
broj učesnika i širina prostora djelovanja,
održivost i kontinuitet kandidiranih projekata i programa i programi i projekti koji
svojim kontinuitetom predstavljaju kulturni identitet sredine u kojoj se realizira,
nastavak realizacije započetih projekata,
projekti i programi koji su profilirani na stvaranje visokih estetskih vrijednosti iz svih
oblasti kulturnog i umjetničkog stvaralaštva od značaja za Kanton Sarajevo, Federaciju
BiH i BiH,
programi i projekti koji čuvaju i promoviraju tradiciju i kulturu naroda u Bosni i
Hercegovini iz svih oblasti kulturnog i umjetničkog stvaralaštva,
programi i projekti koji potiču i obogaćuju umjetničko stvaralaštvo,
programi i projekti koji promoviraju kvalitetnu i novu inicijativu za obogaćivanje
kulturnih sadržaja u pojedinim sredinama.
U oblasti sporta pravo prijave za dodjelu sredstava za sufinansiranje projekata sporta, na isto tako
propisanom obrascu, imaju organizacije u sportu iz člana 8. Zakona o sportu: klub, sportsko društvo,
udruženje sportskih organizacija (strukovni sportski savez) sportski savez i druge pravne osobe sa
projektom iz sporta i druge sportske organizacije (škole sporta). Opći kriteriji za sufinansiranje sporta su:
ƒ registracija organizacije, podnosioca prijave,
ƒ identifikacioni broj kod Federalnog zavoda za statistiku,
ƒ transakcijski račun u poslovnoj banci,
ƒ najbolji ostvareni sportski rezultat u prethodnoj takmičarskoj godini potvrđen od strukovnog
saveza,
ƒ prijedlog projekta – programa koji se kandiduje za dodjelu sredstava uz specifikaciju
planiranih troškova,
ƒ tekstualni i finansijski izvještaj KOMPLETNOG PROJEKTA za one koji su dobili
finansijsku podršku od Ministarstva kulture i sporta za 2008. godinu.
Posebni uvjeti za podršku finansiranju javnog interesa u sportu regulirani su Pravilnikom o
kriterijima za podršku finansiranju javnog interesa u sportu Kantona Sarajevo (“Službene
novine Kantona Sarajevo” broj 23/03).
U proceduri podnošenja prijava poštovano je načelo transparentnosti, jer su kriteriji, prijava i obrasci za
učešće u javnom pozivu za sufinansiranje projekata kulture i sporta sredstvima Ministarstva kulture i sporta
Kantona Sarajevo redovno objavljivani u tri dnevna časopisa, kao i na web – stranici Ministarstva:
www.ks.gov.ba, a mogli su se i preuzeti u prostorijama zgrade Kantona Sarajevo - recepcija, ul. Reisa
Džemaludina Čauševića 1. Popunjena prijava sa pratećom dokumentacijom za sufinansiranje projekata
kulture ili sporta sredstvima Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo mogla se predati na Protokol
Kantona Sarajevo (soba 2) ili putem pošte na adresu Ministarstvo kulture i sporta – sa naznakom: “Sektor
kulture” ili “Sektor sporta”.
80 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo NEVLADINE ORGANIZACIJE
a) kultura
U 2007., 2008. i prvih devet mjeseci 2009. godine u oblasti kulture Ministarstvo je kroz sufinansiranje
projekata kulture sarađivalo sa sljedećim udruženjima:
Preporod, Napredak, Prosvjeta, La benevolencija, Cankar, ULUBiH, ULUPUBiH, UFRBiH, Društvo
pisaca BiH PEN centar, UG Princes krofne, Muzički kulturni centar Roma Jagako Romano, UG Urban
Etno, Međunarodni centar za mir, Ars Aevi, Obala art centar, Teatar fest, Jazz Fest, SAKUD, Centar za
savremenu umjetnost, Media centar, UG Art festival, Klub prijatelja zemlje Planet, Udruženje majke
enklave Srebrenice, Udruženje distrofičara Kantona Sarajevo, Fondacija "Mak Dizdar", Matica iseljenika
BiH, Hrvatsko društvo za znanost i umjetnost, Bosansko filološko društvo, Udruženje "Gazel", UG
Nešidu-l-huda, Art forum, UG Obrazovanje gradi BiH, Sonemus, Centar Andre Marloux, Udruženje
Sultan M. Fatih, Udruženje Mirno more, Internacionalni muzički festival Bosna, BIMF, East West
Center, Asocijacija BAAM, KUD Gajret, ICOM BiH, Asocijacija arhitekata BiH, Udruženje Gaudeamus,
Fond Ikre, Klub intelektualaca Srebrenice, Facultas, BZK Preporod Zvornik, RKUD Proleter, UG
muzičara pedagoga u FBiH, KUD Baščaršija, KUD Željezničar, VŽA Allegro, MDD, KUD Mladi
metalac, KUD Biseri Bjelašnice, Udruženje Prvi bh. muzički Oskar, Studio Fashion week, Fondacija O.P.
Institut sevdaha, Fond Saša Zlatna lasta, NVO Djeca stubovi svijeta, Fondacija Iskra znanja, Omladinska
informativna agencija BiH, Udruženje Društvo prijatelja opere, Muzikološko društvo FBiH, Matica
hrvatska u Sarajevu, Savez RVI KS, Fondacija Mirna Filipan, Agencija Academia, Muzička omladina
Sarajeva, Libertas, Društvo prijatelja grada Sarajeva, Foto klub Sarajevo, COOR - Centar za okolišno
održivi razvoj, Udruženje Selam, AKCUS Seljo, Via kult Office, Fondacija ASK, Udruženje Dio srca,
Centar CARD, Studio lutkarstva, Plesni studio Lucca Dance, Društvo „Bosansko-češkog prijateljstva“,
Snješka, Udruženje Kanjon Rakitnice, Asocijacija bošnjačkih gimnazijalaca, KUPD "Suada Dilberović",
Udruženje za očuvanje i afirmaciju tradicionalne muzike, Udruženje Unita, Aeroklub Sarajevo, UG Paleta
Ćulhan, Udruženje Prosperitet Roma, Udruženje Romska omladina, UG Princes krofne, Omnibus,
Agencija Nova MaS, Ženska edukativna organizacija Kewser, KUD Šadrvan, Udruženje Monokl, UG
Deblokada, Fond Bošnjaci, Demokratski omladinski pokret, Centar za internacionalni postdiplomski
studij, Udruženje kulturno-informativni centar povratnika, Udruženje estradnih izvođača KS, UG roditelja
ubijene djece opkoljenog Sarajeva, UG Mladi za mlade, Putujući teatar Hasije Borić, Udruženje Duh
ljubavi, Društvo arheologa, Pokretno pozorište, Udruženje mladih 4. decembar, Udruženje gluhih i
nagluhih KS, Hastahana Mesudija, Časopis Odjek, Almanah production, Saga pro, Mama film, Heft
produkcija, Art festival, Udruženje za kulturu Novo Sarajevo, Refresch production, Udruženje pravo
ljudski, Depo, Planet Earth, Udruženje Majke Srebrenice i Podrinja, Rin Famili, Udruženje Zelene beretke
i PLO Galerija Paleta, Medicinska asocijacija u BIH BIMA, Organizacija porodica šehida i poginulih
boraca Srebrenice, Interreligijska služba Oči u oči, KUSU Sar-Pra, Udruženje Ideja, UG Makedonskog
porijekla, Udruženje Haber, KUD Daire, Svjetski savez dijaspore BiH, Bosnaton, Organizacija za prava
studenata pri Filozofskom fakultetu, Savez RVI KS, Savez udruženja građana oštećenog sluha i govora
BiH, Centar za kreativno odrastanje, Kult zone, Udruženje izučavanja tesavua, BZK Preporod Ilijaš,
Kurt&Plasto, Narodna tehnika Stari grad, UABNOR Stari Grad, Organizacija demobilisanih boraca
Općine Centar, KUD Bratstvo, Klub ljubitelja 7 umjenosti, Udruženje Društvo studenata DeMUS, KUD
Izvor, Fotoklub Sarajevo, UG Ašura, Green art, Klepsidra, Udruženje Ars tragovi, Dani Zaima
Muzaferije, Udruženje Ars tragovi, Udruženje zanatlija Stari zanati, Udruženje Urban, Udruženje mladi
Vision/Vizija, Udruženje Zvorničana, NVO Svjetlo, Udruženje Ehon, Udruženje Prvi bh. muzički Oskar,
Mediacentar, Centar za kulturu dijaloga, Fondacija Kemal Bakaršić, Prokultura, Udruženje Face Novi
grad, Udruženje za promociju kulture i umjetnosti Nay, 5D-CADD, Udruženje Prijatelji porodice,
Ekološko društvo za zaštitu ptica Sarajeva, Udruženje manekena i modnih kreatora BiH, Centar za
81 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo kreativno odrastanje, Centar savremene inicijative CSI Ilidža, Crveni križ Općine Ilidža, Udruženje
Muzičari bez granica, Koordinacioni odbor mladih KOM BiH, Udruženje „Inicijativa razvoja i edukacije
mladih - IREM“, Udruženje Zajedno, Udruženje za razvoj civilnog društva Citizen, Grafitna radion,
Centar za obrazovanje COSI, Promocija ugleda KS, kulturnog stvaralaštva, KEC Konya, Udruženje
oboljelih od morbus crohna i ulceroznog colitisa BiH, Udruženje Život sa down syndromom, Prvi kongres
bosan.-turs. prijateljstva Bosfor, Udruženje Lan, Udruženje Zona unapređenja poslovanja Baščaršije,
Falkuša, Asocijacija Unified sport u BiH, Promokultura, Udruženje Šetalište, Scart Media, Efekt, Arh
Design, VKBI Udruženje Mirno more, Udruženje Mladi Musliman, Udruženje Kiparska kolonija Butmir,
Fama internacional, Matica Hrvatska, Fondacija Arheološki park Bosanaska piramida Sunca, Alhemija
film, Udruženje Svitanje, Međunarodni forum Bosna, Atelje Hrle, Udruženje Branioci Sarajeva, KUD Ivan
Planina, Omladinski simfonijski orkestar JE, Arhivističko udruženje BiH, Udruženje 07 jedan, Udruženje
studenata AESEC MC, Udruženje za lokalne inicijative MEA, Američko-bosanska fondacija, Art
radionica CDP, Hvatsko katoličko dobrotvorno društvo, Društvo Josip Broz Tito, Udruženje Paleta
Ćulhan, Fotoklub Sarajevo, podrška projektima Društvo prijatelja grada Sarajeva, Centar za razvoj i
istraživanje XY films, Udruženje Hiža, Udruženje Radioklub Sarajevo, Fondacija lokalne demokratije,
KUPU "Suada Dilberović", UKK Shogun Sarajevo, UG Zašto ne Sarajevo, Auto-moto klub KS, KUD
Balkan Sarajevo, Asocijacija za umjetničku fotografiju BiH, Aparat teatar, Ženski vokalni ansambl Allegro,
Udruženje prijatelja kulture življenja.
Na godišnjem nivou u 2007., 2008. i 2009. godini za saradnju sa cca 239 nevladinih organizacija putem
sufinansiranja projekata u oblasti kulture, a u skladu sa planiranim budžetima, izdvojeno je za provođenje
javnog poziva za sufinansiranje između cca od 2.000.000 i 3.000.000 KM. Ministarstvo kulture i sporta
Kantona Sarajevo podržavalo je projekte iz oblasti kulture u formi njihovog sufinansiranja koje su
organizirale nevladine organizacije i udruženja. Ti projekti su obuhvatali izdavanje knjiga, organiziranje
izložbi, koncerata, gostovanja u zemlji i inozemstvu, obilježavanje jubileja, organizaciju okruglih stolova,
snimanje filmova, organiziranje kulturno-umjetničkih manifestacija, organiziranje art-radionica,
prezentaciju kulturnog stvaralaštva i sl.
Tokom 2007., 2008. i prvih devet mjeseci 2009. godine, u skladu sa Kriterijima, sufinansirani su projekti iz
oblasti kulture u iznosima od 500 KM pa naviše, zavisno od vrste, složenosti, značaja projekta.
Imajući u vidu doprinos koji su nevladine organizacije pružile bogatstvu kulturnog života koji je kulturnu
ponudu učinio interesantnom ne samo za građane Kantona Sarajevo, već i za strane turiste i učesnike
kulturnih manifestacija, može se konstatovati da nevladin sektor postaje nezaobilazan činilac ukupne
kulturne ponude.
b) sport
U 2007., 2008. i prvih devet mjeseci 2009. godine u oblasti sporta Ministarstvo je kroz sufinansiranje
projekata sporta sarađivalo sa sljedećim udruženjima:
Klub sporta "Fit & Fun", Aerobic studio "LNO1", Vazduhoplovni savez u Bosni i Hercegovini, Aeroklub
"Krila Sarajevo", Aeroklub "Krila Sarajevo", Aero klub "Sarajevo", Aikido klub "Osnivač", Atletski savez
Kantona Sarajevo, Atletski klub "Bosna", Atletski klub "Sarajevo", Atletski klub "Vogošća", Fondacija za
stipendiranje mladih talentovanih atletičara u Bosni i Hercegovini, Asocijacija atletskih veterana Bosne i
Hercegovine, Atletska asocijacija invalida u Federaciji Bosne i Hercegovine, Atletski klub invalida "Spid",
Old Timer klub Sarajevo, Auto-moto klub Novi Grad, Bob klub “G 5”, Boćarski savez Bosne i
Hercegovine, Boćarski klub “Bosna”, Boćarski klub "Napredak - Willa", Body building klub “Vogošća”,
Bokserski savez Bosne i Hercegovine, Bokserski klub “Ilidža”, Bokserski klub “Vogošća” , Bokserski klub
“Zlatni ljiljani”, Klub borilačkih vještina "Gazija", Klub borilačkih vještina "Jumruk Gym", Klub
82 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo borilačkih vještina "Orkan F", Savez tajlandskog boksa Bosne i Hercegovine, Klub borilačkih sportova
"Braća Kadić", Akademija borilačkih sportova "Fighting Novi Grad", Udruženje "Gymnaziym Sfera",
Klub dizača tegova “Bosna”, Klub dizača tegova “Željezničar", Klub ekstreminih sportova “No
Comment”, Klub ekstremnih sportova “Red Point”, Sportsko planinarsko društvo "No Limit",
Nogometni/Fudbalski savez Bosne i Hercegovine, Centar za edukaciju kadrova Nogometnog/Fudbalskog
saveza Bosne i Hercegovine, Ženski nogometni klub “SFK 2000”, Fudbalski klub "Sarajevo", Fudbalski
klub “Željezničar”, Nogometni klub “Sašk – Napredak", Sportski klub "Beta klub", Nogometni klub
“Biser”, Nogometni klub “Bojnik”, Fudbalski klub "Bosna", Fudbalski klub "Butmir", Fudbalski klub
“Dobrinja”, Škola fudbala "Dribling", Fudbalski klub “Famos”, Fudbalski klub Igman”, Nogometni klub
“Ilijaš”, Fudbalski klub "Iskra", Škola fudbala "Novi Grad", Fudbalski klub “Olimpik”, Nogometni klub
"Omladinac", Fudbalski klub "Orlić", Nogometni klub “Ozren”, Fudbalski klub "Partizan”, Fudbalski klub
“Pobjeda”, Fudbalski klub "Pofalićki”, Fudbalski klub “Radnik”, Sportsko udruženje za djecu i omladinu
“Soccer”, Škola fudbala "Šampion", Fudbalski klub “Vogošća”, Fudbalski klub “Vratnik”, Fudbalski klub
“Vrbanjuša”, Fudbalski klub "Mladost", Fudbalska akademija "Olimp", Škola fudbala "Derbi",Full
Contact klub “Bosna”, Gimnastički klub "Bosna", Savez Hokeja na ledu Bosne i Hercegovine, Hokej klub
na ledu "Bosna", Hrvački savez Bosne i Hercegovine, Hrvački klub "Bosna”, Hrvački klub “Bečko”, Klub
Brazilska Jiu Jitsa "Bahia", Univerzitetski judo savez Kantona Sarajevo, Judo klub “City Centar”, Judo
klub “Bosna”, Judo klub “Igman”, Judo klub “Kano”, Judo klub “Mojmilo”, Judo klub “Nippon”, Judo
klub “Željezničar”, Karate savez Bosne i Hercegovine, Karate savez Kantona Sarajevo, Karate klub
"Bosna", Karate klub “Bushido”, Karate klub “Champion”, Karate klub "Ilidža", Karate klub “Ippon",
Karate klub “Novo Sarajevo”, Karate klub "Perfekt", Karate klub “Rašid Buća”, Karate klub “Sensei”,
Karate klub “Salih Salko Čurić”, Karate klub "Sambon", Udruženje Shotokan karate do, Karate klub
"Shogun", Kick boxing akademija, “Ilidža”, Kick boxing Full contact klub “Braća Bašović”, Klizačkokoturaljski klub - Skating klub “Bosna”, Konjički klub “Butmir”, Konjički klub “Basquil”, Košarkaški
savez Bosne i Hercegovine, Košarkaški savez Kantona Sarajevo, Ženski košarkaški klub “Željezničar”,
Košarkaški klub “Spars”, Košarkaški klub "Bosna", Košarkaški klub “Vogošća - Mims”, Košarkaški klub
“Bošnjak”, Košarkaški klub “Novi Grad”, Košarkaški klub “Play Off”, Košarkaški klub "Velpak",
Košarkaški klub "Ilidža", Košarkaški klub “Sampi”, Košarkaški klub “Real Way”, Košarkaški klub “Stela”,
Internacionalne košarkaške manifestacije, Košarkaški klub “Ilijaš”, Košarkaški klub “Centar”, Košarkaški
klub “Rin Family”, Košarkaški klub “MV-basket-2000”, Košarkaški klub "Impuls", Škola košarke "Koš",
Škola košarke – Košarkaški klub "Novo Sarajevo", Asocijacija košarke u kolicima Bosne i Hercegovine,
Ženski košarkaški klub u kolicima “Bambi”, Klub košarke u kolicima “3K”, Kuglaški savez Bosne i
Hercegovine, Kuglaški klub “Vogošća”, Kuglaški klub "Club 24", Kuglaški klub "Željezničar", Sarajevo
Bikers klub, Moto klub "Walter", Odbojkaški savez Bosne i Hercegovine, Odbojkaški savez Kantona
Sarajevo, Ženski odbojkaški klub “Imzit-Dobrinja”, Ženski odbojkaški klub "Igman", Odbojkaški klub
“Bosna”, Muški odbojkaški klub "Igman", Sportsko udruženje odbojkaških klubova "Novo Sarajevo",
Odbojkaška Akademija “Smeč”, Odbojkaški edukacioni centar “Stari Grad”, Ženski odbojkaški klub
“Vogošća”, Plesni klub “Astorija”, Plesni centar "Gloria", Plesni klub “Romantik”, Plivački klub “Bosna”,
Planinarski savez Bosne i Hercegovine, Planinarski savez Kantona Sarajevo, Planinarsko društvo
"Bjelašnica", Planinarsko smučarsko društvo “Centar”, Klub prijatelja zemlje “Planet”, Gorska služba
spašavanja-Stanica Sarajevo, Planinarsko skijaško društvo "Trebević", Planinarsko društvo "Šetalište",
Sportsko planinarsko društvo "No Limit", Ragbi klub "Sarajevo", Udruženje sportskih ribolovaca “Sarajevo
1906”, Udruženje sportskih ribolovaca “Novi Grad”, Udruženje sportskih ribolovaca "Centar", Klub
ritmičke gimnastike “Bosna”, Klub ritmičke gimnastike “Olimpik”, Rukometni savez Bosne i Hercegovine,
Ženski rukometni klub "Ilidža", Ženski rukometni klub “Željezničar”, Rukometni klub "Bosna", Muški
rukometni klub "Igman", Rukometni klub “Olimpik”, Rukometni klub "Vogošća", Muški rukometni klub
“Željezničar”, Ženski rukometni klub "Novi Grad", Rukometni klub – Rukometna škola “BSD”, Sankaški
savez Bosne i Hercegovine, Klub sportova na ledu “Alfa”, Savez sjedeće odbojke Bosne i Hercegovine,
Klub sjedeće odbojke “Spid”, Odbojkaški klub invalida "Fantomi", Odbojkaški klub invalida “Ilijaš 126”,
83 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo Sportsko invalidno društvo “Igman”, Sportsko društvo invalida “Vogošća”, Odbojkaški klub invalida
“Općina Ilidža”, Ski klub “Bjelašnica”, Ski klub “Igman”, Ski klub “Ilidža”, Ski klub “Šavnici”, Skijaški
klub "Širokača", Sarajevski skijaški klub "SSK", Ski klub "Željezničar", Snowboard klub “Free Style”,
Snowboard & skateboard klub "Ask”, Ski klub "Skok", Streljački savez Kantona Sarajevo, Streljački klub
“Sarajevo”, Stonoteniski savez Bosne i Hercegovine, Stonoteniski klub “Aladža”, Stonoteniski klub
"Bosnnam", Stonoteniski klub, "Bosna", Stonoteniski klub "Vogošća", Stonoteniski klub "Hašim Spahić",
Stonoteniski klub “Željezničar”, Streličarski klub "Legolas", Šahovska unija Bosne i Hercegovine, Šahovski
klub "Bosna", Šahovski klub “Bjelašnica”, Šahovski klub "Igman", Šahovski klub “Ilijaš”, Šahovski klub
“Napredak”, Šahovski klub "Sarajevo", Šahovski klub "Stari Grad", Šahovski klub “Željezničar”, Tae
Kwon Do savez Bosne i Hercegovine, Tae Kwon Do savez Kantona Sarajevo, Tae Kwon Do klub
“Gazija”, Tae Kwon Do klub “Hwarang”,Tae Kwon Do klub “Novi Grad”, ITF Tae Kwon Do savez
Bosne i Hercegovine, Tae Kwon Do klub “Taekyon”, Tae Kwon Do klub “Tornado”, Tae Kwon Do Klub
“Zlatni ljiljani”, Tae Kwon Do Akademija "Zejd", Tae Kwon Do klub “2004”, Tae Kwon Do klub "Lavlja
kandža", Teniski savez Bosne i Hercegovine, Teniski klub "Spin",Teniski klub “As”, Teniski klub “Bosna”,
Teniski klub “Classic”,Teniski klub “Iskra teen”, Teniski klub “Junior”, Teniski klub "Sporting”, Teniski
klub “Tennsa 2001”, Teniski klub "Tenis Pro”, Tenis Head Akademija, Triatlon asocijacija u Bosni i
Hercegovini, Savez udruženja za sport i rekreaciju invalida Kantona Sarajevo, UG za sport i rekreaciju
invalida Općine Centar Sarajevo, UG za sport i rekreaciju invalida Općine Novo Sarajevo, UG za sport i
rekreaciju invalida Općine Novi Grad Sarajevo, UG za sport i rekreaciju invalida Općine Vogošća,
Sportsko društvo slijepih i slabovidnih “August Cesarec”, Streljački savez invalidnih lica u Federaciji
Bosne i Hercegovine, Stonoteniski savez invalidnih lica Federacije Bosne i Hercegovine, UG gluhih i
nagluhih sportista Kantona Sarajevo “Mladost”, Udruženje roditelja i prijatelja za pomoć osobama sa
mentalnom retardacijom na području Kantona Sarajevo“Oaza”, Udruženje paraplegičara i oboljelih od
dječije paralize Kantona Sarajevo, Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i
Hercegovine, Udruženje organizacija altruista za pomoć osobama sa mentalnom retardacijom “Svjetlo”,
Savez ratnih vojnih invalida Kantona Sarajevo, Specijalna olimpijada u Bosni i Hercegovini, Sportsko
društvo “Napredak”, Univerzitetsko sportsko društvo “Bosna”, Sportsko društvo “Sarajevo”, Sportsko
društvo “Željezničar”, Sportski klub “Fly”, Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine, Sportski savez Bosne i
Hercegovine, Sportski savez Kantona Sarajevo, J.U. “Centar za sport i rekreaciju”, Fakultet sporta i
tjelesnog odgoja, Udruženje profesora i stručnih lica u oblasti fizičke kulture i sporta Kantona Sarajevo,
J.U. KSC “Hadžići”, J.U. za kulturu, sport i rekreaciju “Hrasnica - Ilidža”, KSC i Radio Ilijaš, J.U. “KSC
Ilidža”, K.J.P Centar Skenderija d.o.o., ZOI 84 – Olimpijski centar Sarajevo, Sportsko udruženje "Budi dio
tima", Vrhbosanska nadbiskupija, Organizacioni odbor 10. jubilarnog malonogometnog turnira "Vogošća
2008", Udruženje skijaša i tenisera zdravstvenih radnika “Dr. Skiten”, Udruženje za obrazovanje, nauku,
kulturu i sport “Iskra znanja”, Asocijacija studenata Bosanske Krajine, Unija studenata Univerziteta u
Sarajevu, Organizacija porodica šehida i poginulih boraca Stari Grad Sarajevo i udruženje ratnih vojnih
invalida Stari Grad, Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika u organima državne službe,
sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine, Samostalni sindikat državnih
službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji
Bosne i Hercegovine – Sindikalna organizacija kantonalnih organa državne službe Kantona Sarajevo,
Udruženje "1. slavna – 111. viteška brigada", Organizacija demobilisanih boraca odbrambenooslobodilačkog rata 1992-1995 god. Općine Vogošća Sarajevo, Unija civilnih žrtava Kantona Sarajevo,
Udruženje građana Bošnjaka porijeklom iz Sandžaka u Federaciji Bosne i Hercegovine, Savez društava
prosvjetnih radnika Bosne i Hercegovine, Asocijacija studenata studentskih domova Sarajevo, Islamska
zajednica u Bosni i Hercegovini – Udruženje Ilmije, Savez izviđača Kantona Sarajevo, Organizacija
porodica šehida i poginulih boraca Novi Grad Sarajevo, JOB "Unija veterana" Kantona Sarajevo Općina
Ilijaš, Udruženje boraca "Patriotska Liga" Općina Ilidža, Udruženje boraca "Patriotska liga" Općine Novi
Grad Sarajevo, Zavod za zaštitu djece i omladine Pazarić, Udruženje za omladinu "Fresh", JP Televizija
Kantona Sarajevo, NCEI Nevladin centar za edukaciju i istraživanje, Tavla klub "Vratnik", "SAK-
84 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo TRADE" d.o.o. Sarajevo, Javna ustanova Međunarodni centar za djecu i omladinu, Udruženje boraca
"Patriotska liga " Novi Grad Sarajevo.
Svake godine na javni poziv za sufinansiranje projekata sporta, organizacije u sportu podnesu između 500 i
1.000 aplikacija uz koje prilože svoje projekte, te popune obrasce za matične evidencije organizacija u
sportu.
U 2007. godini sufinansirani su projekti 302 udruženja iz oblasti sporta, a 96 projekata koji su sufinansirani
spadaju u značajnije sportske manifestacije.
U 2008. godini sufinansirani su projekti 253 udruženja iz oblasti sporta, a 123 projekta koji su sufinansirani
spadaju u značajnije sportske manifestacije.
U prvih devet mjeseci 2009. godine sufinansirani su projekti 156 udruženja iz oblasti sporta, a 70 projekata
koji su sufinansirani spadaju u značajnije sportske manifestacije.
Iz predmetne analize vidljivo je da je značajan broj projekata nevladinih organizacija podržan u skladu sa
javnim pozivom objavljenim na transparentan i svima pristupačan način, te da je u 2009. godini iskazan
pad u broju sufinansiranih kulturnih i sportskih udruženja, a zbog smanjenja priliva budžetskih sredstava
izazvanog recesijom. No analiza pokazuje da je i dalje taj broj veliki, te ćemo ovdje detaljnije prikazati
samo neke od najvećih kulturnih i sportskih manifestacija koje su redovnije sufinansirane u ovom periodu
sredstvima ovog ministarstva.
ZNAČAJNIJE KULTURNE I SPORTSKE MANIFESTACIJE
a) Podrška projektima u oblasti kulture
Međunarodni festival Sarajevo - „SARAJEVSKA ZIMA“ održan je u periodu od 07. - 21. marta 2008.
Kanton Sarajevo je Sarajevsku zimu 2008. sufinansirao sa 150.000 KM.
U okviru ove manifestacije zapaženi su sljedeći programi:
Ceremonija otvaranja „Barikade bez granica“, Željeznička stanica (koncert i perfomans) Slovenska
filharmonija sa solistima, Okrugli sto i promocija knjige Stanislava Koblara „Četrta stran trikotnika:
Slovenci in BiH 1878-2000“; Festival nagrađenih filmova sa evropskih festivala ekološkog filma - Ekološki
film Leonarda Dicapria, „Jedanaesti sat“, režiseri Leila Conners Petersen i Nadia Conners; Ekološki film
„Nepoželjna istina“, režiser Davis Guggenheim, Izložba fotografija „Umjetnost stoljeća“, Filmovi vezani
za 1968. ; Izložba skulptura Darka Stanića; Okrugli sto i projekcija filma „Paris-Sarajevo 68., režiser Jasna
Šamić; Okrugli sto i projekcija filma „Animacija i realizam“, režiser Midhat Ajanović; Izložba „Kissing the
Back of your Hand Makes A Sound Like a Wounded Bird“ Bojana Šarčevića, Izložba grčkog skulptora
Kostisa Velonisa „Barikade bez granica“, specijalno za "Sarajevsku zimu“, Predstava „Ja sam dijete iz
Amerike“, Danza BB Companija, Kuba; Predstava „Ekodom“, Kibbutz Contemparory Dance Company,
Israel; Homage Ingmar Bergman; Okrugli sto „Interkulturalni i interreligijski dijalog i uloga evropskih
NVO; Istambulski balet „Đulistan“; Nacionalni dječiji centar Peking: Kineski folklor i plesovi kineskih
manjina; Egipatska opera Kairo; Koncert Sto ciganskih violina Ciganskog simfonijskog orkestra iz
Budimpešte; Ceremonija zatvaranja „Novi vrli svijet“ Jajce kasarna, Regionalni susreti Slovenija – BiH“;
Specijalni programi 120 godina Zemaljskog muzeja BiH; Okrugli sto „Barikade bez granica“; Marin Držić
500 godina; „Martin Luther King“.
85 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo Najveći broj programa u okviru Sarajevska zime je besplatan i otvoren za sve kategorije građanstva,
posebno omladinu.
DANI KANTONA SARAJEVO, tradicionalna manifestacija, održana je u periodu od 02. do 09. maja
2008. godine, a obuhvatila je čitav niz kulturnih sportskih obrazovnih manifestacija i programa
namijenjenih djeci i omladini, od kojih je najveći bio besplatan i potpuno dostupan, te je omogućavao da se
djeca i omladina zabave i relaksiraju u ugodnom ambijentu umjetničkih programa i sportskih takmičenja.
Međunarodna književna manifestacija 47. SARAJEVSKI DANI POEZIJE u organizaciji Društva pisaca
održana je u periodu od 07. do 14 maja uz učešće velikog broja istaknutih pisaca i pjesnika među kojima su
Gradimir Gojer, Lauret Mahmud Derviš, Ivan Kordić, Mathis Mathisen (Norveška) Kemal
Mahmutefendić (BiH), Eva Sonnerberg (Poljska) Faruk Šehić i Stevan Tontić (BiH) Prof. dr. Esad
Duraković. U okviru ove manifestacije ove godine dodijeljeno je priznanje „Sarajevski stećak“ istaknutom
pjesniku Mahmudu Dervišu rođenom 1941. godine u Palestini, za njegovo pjesničko stvaralaštvo
posvećeno poeziji palestinskog otpora.
Okrugli stolovi i druge manifestacije u okviru Sarajevskih dana poezije otvoreni su za građanstvo, posebno
omladinu. Ovu manifestaciju Kanton Sarajevo je podržao sa 40.000 KM.
Jedanaesti međunarodni teatarski festival TEATARFEST održava se u periodu od 16. 05.2008. godine do
24.05.2008. godine u okviru kojeg se omogućuje promocija autorskog i istraživačkog teatra u našoj sredini.
Festival ravnopravno prihvata profesionalne i amaterske projekte mladih umjetničkih skupina iz BiH i
drugih zemalja u okviru kojeg se održavaju okrugli sto učesnika, gledalaca i publike; teatarske radionice,
seminari projekcije filmova, likovno-teatarski perfomansi i instalacije, predstave na ulici, robnim kućama,
koncerti i sl.
Za sufinansiranje ove manifestacije Kanton Sarajevo planirao je iznos od 40.000 KM. Pojedine
manifestacije su besplatne i dostupne građanstvu, posebno omladini.
Festival Vogošća 2008 je festival narodnih pjesama koji se i prije ovog rata održavao u Vogošći, a obnovljen
je 2007. godine uz pomoć Općine Vogošća i Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo i otvoren i
pristupačan građanstvu. Tradicionalno se održava u aprilu mjesecu. Za Festival Vogošća 2008. godine
Kanton Sarajevo je planirao 20.000 KM.
Ova mainfestacija je besplatna i otvorena za građanstvo.
„DANI KANTONA SARAJEVO“, tradicionalna manifestacija održana je u periodu od 02. do 09. maja
2009. godine, a obuhvatila je čitav niz kulturnih sportskih, obrazovnih manifestacija i programa
namijenjenih djeci i omladini, od kojih je najveći bio besplatan i potpuno dostupan, te je omogućavao da se
djeca i omladina zabave i relaksiraju u ugodnom ambijentu umjetničkih programa i sportskih takmičenja.
Među programima namijenjenim djeci i omladini naročito se ističu: Sarajevska sportska druženja održana u
dvorani Zetra u nedjelju 03.05.2009. godine, Kulturno-umjetničko stvaralaštvo mladih održano u Domu
oružanih snaga; Radionice za mlade održane u Bosanskom kulturnom centru 04.05.2009. godine, Literarni
rad na temu „Kanton Sarajevo kao oaza suživota i ljubavi“ i „Čas historije povodom Dana Kantona“
održan u osnovnim i srednjim školama, Turniri u malom nogometu i košarci održani u Velikoj i maloj
dvorani Skenderiji; „Kulturno-umjetničko stavaralaštvo mladih“ u JU KSC Vogošća i u CDA , „Majski
salon mladih“ u Collegium artisticumu; 05.05.2009. godine; Finale Kantonalnog takmičenja u odbojci
dječaka i djevojčica osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo - Sportski centar Ilidža od 06.05.2009.
godine; Evropski festival dizajna- Prezentacije obrazovnih institucija mladih dizajnera u BiH regije i EU u
Bosanskom kulturnom centru, Ulične trke učenika sarajevskih osnovnih škola „Naš svijet – tvoja akcija“
86 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo Metalac – Trg oslobođenja Trg djece Sarajeva – ZETRA – Veliki park i mnogi drugi kulturni i sportski
programi.
www.ks.gov.ba/ak/dks.pdf
„Međunarodni teatarski festival TEATARFEST“ – po 12. put održan je u periodu od 15. do 23. maja
2009. godine na kome su prezentirani brojni autorski projekti mladih autora u sarajevskom klubu
„Cinemas“, bivša „Sloga“. Sve predstave, uz besplatan ulaz, počinjale su u 20 sati, a nakon svake održan je
i okrugli sto, koji je omogućavao publici i novinarima da razgovaraju o aktuelnim porukama
profesionalnih i amaterskih projekata mladih umjetničkih grupa iz BiH i drugih zemalja.
Sve manifestacije su bile besplatne i dostupne građanstvu, posebno omladini.
www.tf.com.ba
„SARAJEVSKI DANI POEZIJE“ održani su po 48. put uz obilje kvalitenih poetskih programa od kojih
su na najdirektniji način bili namijenjeni mladim programi označeni kao „Poezija za mlade“ u kojima su
učestvovali mladi pjesnici iz regije Đonović Dejan i Žurić Blaga iz Crne Gore, te domaći pjesnici Bjelošević
Predrag, Bekrić Ismet, Coco Kemal, Daupović Šefik, Dervišević Husein, Ivanković Željko, Kovač Fuad,
Planjac Hajrudin Hajro, Vukadin Vjekoslav. Pored navedenih iz inozemstva su uzeli učešće Saban Abak
(Turska), Wilhelm Bartsch i Elke Erb (Njemačka) Oyvind Berg, Arnt Birkendal, Eldrid Lunden, Finn
Oglaend i Anne Boe(Norveška) Elena Fenailova (Rusija) Kajoko Yamasaki (Japan), Mohammad Ali
Mikdady (Jordan) Otto Tolnai (Mađarska) Leszek Szaruga (Poljska). I drugi programi u okviru ove
manifestacije bili su besplatni, otvoreni i pristupačni omladini koja je iskazala svoju veliku ljubav prema
poeziji.
www.sadapoezije.ba
„MULTIDISCIPLINARNO DRUŠTVO ZA UNAPREĐENJE MENTALNOG I SOCIJALNOG
ZDRAVLJA - MDD“, mart 2009. – 30.10.2009.
Ovaj projekat predstavlja težnju za povezivanjem mladih ljudi s područja Kantona Sarajevo kroz saradnju,
učenje, druženje i promoviranje kulturnih aktivnosti realiziranjem završne prezentacije. Mladi
srednjoškolci s područja Kantona Sarajevo su putem scenskih izraza prikazali konflikte sa kojima se
svakodnevno susreću u porodici, školi, saobraćaju, društvu i njihova moguća nenasilna rješenja. Projektom
„Teatarskim sredstvima protiv nasilja“ ova lokalna nevladina organizacija koja okuplja volontere i
profesionalce iz najrazličitijih znanstvenih i stručnih usmjerenja radi unapređenja socijalnog zdravlja
pojedinaca i društvenih grupa, dala je svoj doprinos unapređenju kvaliteta življenja u društvenoj zajednici.
Budući da se ovaj projekt primarno realizira kroz humanističke i društvene znanosti, a namijenjen je djeci i
omladini, značajan je sa stanovišta prevencije maloljetničke delikvencije. Kroz implementaciju ovog
projekta nenasilnog rješavanja konflikata predstavljene su mladima teatarske predstave i kreativno učenje
na koji način prevladati konflikte na miran način.
www.mddbih.org
Projekat „SVJETSKO DEBATNO TAKMIČENJE 2009. GODINE“
Finalna faza takmičenja održanih u julu i augustu 2009. godine u Centru za kulturu dijaloga, u Zgradi
zajedničkih institucija BiH, te Gradu Sarajevu i na Jahorini u Hotelu „Bistrica“ u periodu 23.07 do
5.08.2009. godine sa strateškim ciljem spajanja mladih iz cijelog svijeta da testiraju svoje postojeće debatne
sposobnosti i nauče nove, radi uklanjanja predrasuda, razmjene ideja, pravljenja mostova među kulturama,
promoviranja pozitivnih tokova demokratizacije društva, u kojim je u završnici učestvovalo 300
87 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo srednjoškolaca i profesora iz 50 zemalja. Značajno je napomenuti da je to finalno svjetsko debatno
takmičenje proisteklo iz pretkvalifikacija održanih tokom 2008. godine kroz aktivnosti realizacije posebnih
ciljeva Zaštite školske omladine s invaliditetom, zato što su direktni učesnici takmičenja štićenici Centra za
slijepu i slabovidu djecu i omladinu, zatim borba protiv toksikomanija, kroz debatiranje o tome te odgojni i
društveni značaj.
„BAŠČARŠIJSKE NOĆI 2009.“ - najveća kulturna manifestacija, ljetni festival kulture u Sarajevu održan
u periodu 01.-31. juli 2009. godine na Centralnoj pozornici prekoputa zgrade Vijećnice i čitavom nizu
drugih lokacija u Sarajevu. Zahvaljujući visokom kvalitetu programa, kvalitetnim atraktivnim i otvorenim
prostorima i besplatnom ulazu, svi programi bilježe veliku posjećenost. Tokom mjesec dana održano je 4050 raznih kulturnih programa uz ukupnu posjetu od oko 150.000. gledalaca, većim dijelom djece i
omladine, koji su mjesec dana bili svjedoci i uživaoci izvanrednih tematskih kulturnih i poučnih programa
opere, baleta, pozorišnih predstava, rock koncerata, sevdalinki, likovnih izložbi, književnih večeri,
koncerata ozbiljne i zabavne muzike, folklora i filmskih predstava u kojima su sarajevskoj publici
predstavljeni brojni domaći i inozemni umjetnici.
www. Bascarsijskenoci.ba
„ART FEST 2009.“ – II. festival umjetničkog stvaralaštva mladih održan od 01.07. -02.07. 2009. godine u
organizaciji Udruženja za kulturu Novo Sarajevo u okviru kojeg je predstavljena Izložba slika i fotografija:
Amera Mešića, Amina Bečića, Nermina Serhatlića, Amre Kahrimanović, te književno veče mladih autora
iz BiH Emine Džaferović, Edite Velić, Pijo Pleha, Aldine Rovčanin kao i programa „Literarnih kreacije“ i
„Euroorijentacije“ te promocija knjiga „Stranac u ogledalu“ i zbirke proze i poezije autora Tarika Jažića.
www. kns.ba
„SARAJEVO FILM FESTIVAL 2009.“
Sarajevo, grad filma, već godinama gradi programske platforme koje imaju za cilj podržati razvoj i
promovirati novu mladu filmsku scenu u regiji. Dio te strategije uspješno izvršavaju svojim djelovanjem
projekti Sarajevo Talent Campus i Cine Link. Upravo u tom okviru, naš recentni projekat, „Sarajevo Grad
Filma“ predstavlja prirodnu nadogradnju i povezivanje ova dva pravca djelovanja – obrazovanja tj.
treninga i filmske industrije.
Cilj pokretanja ovog projekta u okviru Festivala je da ohrabri i potakne mlade filmske reditelje iz regiona
Jugoistočne Evrope da sa svojim kolegama scenaristima, producentima i glumcima (Učesnicima Sarajevo
Talent Campusa) realiziraju zajedničke projekte/filmove koji će autorima biti kvalitetna referenca za daljnji
rad, i koje će Sarajevo Film Festival imati mogućnost da predstavi kao nove talente na evropskoj i svjetskoj
filmskoj sceni. Mjesto međusobne saradnje mladih filmskih talenata je Sarajevo, grad poznat kao raskršće
kultura, religija, otvoren za protok različitih ideja, koji se na ovaj način profilira kao filmski centar regije, te
nastajanja „mlade“ filmske scene, zasnovane na talentu, znanju, prepoznatljivom brendu SFF-a i
organizaciji.
www.sff.ba
U analiziranom periodu održane su i druge planirane aktivnosti u oblasti kulture kojima su prisustvovali ili
su u tim manifestacijama uzeli učešće djeca i omladina, te je to sigurno dalo značajan doprinos smanjenju
devijantnog ponašanja mladih, u onoj mjeri u kojoj kultura i sport mogu doprinijeti da se omladina i djeca
bave kulturom, te da u što manjoj mjeri budu prepuštena i izložena rizičnim ponašanjima koja u
savremenom svijetu sve više uzimaju maha.
b) Podrška projektima u oblasti sporta
88 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo Završeni sljedeći projekti i programi: Škola skijanja, Kriterij prvog snijega, Takmičenje za mlađe kategorije
u veleslalomu, Međunarodni malonogometni turnir "Zimski kup šampiona 2008" za dječake uzrasta 96.
godište i mlađi, Turnir u malom nogometu "Svijet prilagođen djeci – Sarajevo 2008" za djecu 95. i 96.
godišta, VII međunarodno takmičenje u alpskim disciplinama “BH Telecom Fis Cup 2008, Fis Kup u
skijanju ZOI 84 "Djeca za mir u svijetu", Snowboard državno prvenstvo, Takmičenje u ski trčanju “Svi na
snijeg“, Fis Kup u skijanju Državno prvenstvo, Otvoreno prvenstvo Bosne i Hercegovine u skijaškom
trčanju za ski sezonu 2007/2008, Malonogometni turnir za mlade povodom Dana nezavisnosti "Bosna i
Hercegovina-fudbal-nezavisnost", Međunarodni FIS kup u alpskom skijanju, V međunarodni turnir za žene
u malom fudbalu “Womens Cup Sarajevo 2008”, Državno prvenstvo u alpskim disciplinama -Otvoreno
prvenstvo Kantona Sarajevo u skijanju- “Kup Srebrena lisica 2008”, Memorijalni turnir u dizanju tegova
"Andrija Maleč", III skijaško takmičenje u alpskim disciplinama za mlađe kategorije "Kup Kantona
Sarajevo", VI međunarodni teniski turnir "ATP Challenger BH Telecom Indoors “Sarajevo open”,
Međunarodni karate turnir "3. otvoreno prvenstvo Ilidže 2008" za djecu, kadete, juniore i seniore u open
kategoriji, Državno prvenstvo BiH u stonom tenisu u kategoriji seniora i seniorki, XIII memorijalni
stonoteniski turnir “Kemo Fazlić”, VI državno juniorsko prvenstvo BiH u tae kwon dou, Memorijalni
šahovski turnir "Jedan je Hase", 49. međunarodni šahovski festival "Sarajevo 2008", "Šestoaprilski turnir"
I. međunarodni turnir u košarci za dječake i djevojčice pionirske selekcije, XVI memorijalni judo turnir
“Vinko Šamarlić”, Atletski kup za učenike i učenice osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo, Proljetni
kros za učenike i učenice osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo, Jesenji kros za učenike i učenice
osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo, Malonogometni turnir „Safet Hadžić“, Kantonalno
takmičenje srednjih škola u triatlonu, Ulična atletska trka “Viviccita 2008”, VII međunarodni turnir u
ritmičkoj gimnastici “Suada Dilberović”, VIII međunarodni judo turnir “Sarajevo open – sportom protiv
droge”, XVI memorijalni teniski turnir “Jan Doršner”, XI međunarodni memorijalni streljački turnir
“Amir Džulić – Špico, VII međunarodni turnir u sjedećoj odbojci “Sarajevo Open”, III međunarodno
taekwondo prvenstvo “Olympic open 2008", Sportske igre Kantona Sarajevo, Prvenstva učenika osnovnih i
srednjih škola u odbojci i košarci Kantona Sarajevo, Pionirsko i kadetsko prvenstvo Bosne i Hercegovine u
boksu, Evropski kup za seniore i seniorke u judou "Evropa Kup – Sarajevo Open 2008", Sportska
takmičenja mladih pod sloganom “Droga Ne”, IX memorijalni turnir u karateu "Rašid Buća", IV-ITF
Futures series teniski turnir Bosna Open 2008 – Memorijal Husein Arslanagić, V Internacionalni Aerobic
dan u BiH, VI malonogometni turnir "Prato u Sarajevu", Memorijalni karate turnir “Sarajevo open – IX.
Memorijal Salko Čurić”, 38. međunarodni velemajstorski šahovski superturnir “Bosna 2008”, Državno
prvenstvo BiH za kadete u rukometu "Ilidža 2008", Memorijalni bokserski turnir “Mustafa Hajrulahović –
Talijan”, IX internacionalni festival karatea "Novogradski dani 2008", Finalna takmičenja Malih
olimpijskih igara, Turnir u malom nogometu FIS Gol, II međunarodni turnir u stonom tenisu za djevojčice
i dječake od 10 do 12 godina, Memorijalni bokserski turnir “Hakija Turajlić”, Memorijalni košarkaški
turnir za mlade "Haris Brkić", Škola plivanja, XV memorijalni turnir u malom nogometu "Zajko-Šikalo",
trka protiv droge, Međunarodni turnir prijateljstva u košarci "Vogošća 2008", I. međunarodni turnir u
košarci u kolicima, Memorijalni turnir u malom nogometu „Čedo Domuz“ , Malonogometni turnir
„Arnest Popaj“, Evropsko judo prvenstvo za kadete i kadetkinje, Škola plivanja za hendikepiranu djecu i
omladinu, Teniski turnir “Open Barcelona 1899 – Sarajevo 2008” , Manifestacija "Hrasničko ljeto",
Međunarodni juniorski atletski miting prijateljstva, VI međunarodni memorijalni turnir "Braća Kadić" u
boksu i kick boxu, VII memorijalni judo turnir ”Alija Miladin”, VIII međunarodni judo turnir “BiHNippon”, Memorijalni međunarodni košarkaški turnir “Mirza Delibašić” , Memorijalni međunarodni
košarkaški turnir “Davorin Popović Dačo” , Malonogometni turnir za djecu šehida i djecu palih boraca
Patriotske lige, V međunarodni triathlon kup Kulin ban "Boračko jezero 2008", 3. međunarodni turnir u
košarci u kolicima "Sarajevo 2008", „Balkanski promotivni kup“ u dizanju tegova, XVII Bajramski turnir u
malom nogometu, Memorijalni turnir "Želimir Vidović – Keli", I. šahovski turnir paraplegičara i oboljelih
od dječije paralize „Memorijal dr. Muhamed Mataradžija“, Sufinansiranje programa i redovnih aktivnosti
sportskih udruženja.
89 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo Vlada Kantona sufinansirala je ove projekte i programe u 2008.god. i u prva tri mjeseca 2009. godine sa
4.500.000,00 KM.
Veliki broj tradicionalnih sportskih manifestacija se održava u našem kantonu tokom cijele godine,
ubjedljivo najviše u odnosu na cijelu Bosnu i Hercegovinu. Sarajevo je prepoznatljivo u regionu između
ostaloga i kao grad sporta. Na ovim manifestacijama je učestovalo preko 10.000 sportista godišnje. Skoro
svi elektronski i pisani mediji su popratili održavanje ovih manifestacija. Posjećenost ovih manifestacija je
svake godine sve veća i možemo sa zadovoljstvom reći da je ove manifestaciije popratilo preko 100.000
gledalaca, a od toga broja najveći dio su bili mladi.
Prikupljeni su podaci o slobodnim terminima u fiskulturnim salama. Mali je broj slobodnih termina.
Većina slobodnih termina koje su dostavile osnovne i srednje škole je subotom ili nedjeljom, te radnim
danom u kasnijim večernjim satima poslije 19 h ili čak u još kasnijim terminima.
Pojedine osnovne ili srednje škole imaju neuvjetne sale koje koriste za nastavu, a u kasnijim terminima ih
koriste školske sekcije za sportske ili kulturne djelatnosti – folklori i ples ili ih izdaju u zakup klubovima i
udruženjima za sportske aktivnosti – košarka, mali fudbal, stoni tenis, odbojka i sl.
Mi sufinansiramo dio troškova treninga sportskih udruženja u fiskulturnim salama, a posebno troškove
treninga klubova koji rade sa maloljetnim osobama.
Sredstva za sufinansiranje projekata su planirana u budžetima, te kontinuirano raspodjeljivana tokom 2008.
i 2009. budžetske godine na način i po postupku izvršavanja budžeta. Sportski programi se provode na
cijelom prostoru Kantona i tradicionalno u kontinuitetu tokom cijele godine.
Bavljenje sportom ima značajan preventivni utjecaj na ponašanje djece i omladine, jer sublimira njihovu
energiju u pozitivnom pravcu, posebno što u brojnim sportskim organizacijama istaknuti pedagozi fizičke
kulture, te istaknuti sportisti vrše pozitivan pedagoško-odgojni utjecaj na djecu i omladinu.
Sufinansiranjem svih ovih projekata vrši se kontinuirana podrška onome što i jeste jedno od strateških
opredjeljenja Vlade Kantona, a to jeste svi mladi sa osnovnim utilitarnim znanjem u području sporta i svi
mladi u sport.
DRUGI VIDOVI I KVALITET SARADNJE SA NEVLADINIM SEKTOROM
Mjerenje zadovoljstva korisnika usluga, uglavnom nevladinog sektora, Ministarstvo kulture i sporta u
2007., 2008. i 2009. godini izvršilo je na pet - šest načina i to: putem zajedničkog upitnika Vlade Kantona
Sarajevo, putem obrasca koji je sastavni dio Vodiča za slobodan pristup informacijama Ministarstva, putem
web stranice Ministarstva kulture i sporta, putem vlastitog anketnog pitanja, putem dobijenih pohvalnica,
zahvalnica, diploma, putem monitoringa o radu Ministarstva kulture i sporta koji provodi CCI, na način
da je:
ƒ Putem zajedničkog anketnog upitnika Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo je učestvovalo
putem svojih ovlaštenih predstavnika za kvalitet u utvrđivanju teksta zajedničkog anketnog upitnika.
Ovaj anketni upitnik je učinjen dostupnim svim građanima u Šalter sali Kantona Sarajevo. Ovim putem
nije bilo izraženog nezadovoljstva radom Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo u 2007., 2008.,
kao i u prvih devet mjeseci 2009. godine.
ƒ Putem obrasca koji je sastavni dio Vodiča za slobodan pristup informacijama koji je učinjen dostupnim
na web stranici Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo svim građanima koji su u mogućnosti da
koriste internet. Ni ovim putem nisu zapažene pojave ili komentari koji bi sadržali negativnu ocjenu
rada Ministarstva u 2007., 2008., i do sada u 2009. godini.
90 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo ƒ Putem e- mail adrese Ministarstvu kulture i sporta su se sporadično obraćali građani pismima koja su
sadržala uglavnom upite i tražili pojašnjenja, ali nije bilo izraza nezadovoljstva radom Ministarstva u
2007., 2008., kao i u prvih devet mjeseci 2009. godine.
ƒ Putem web stranice Ministarstva kulture i sporta građanima je predstavljen rad Ministarstva kroz
aktuelnosti, novosti u oblasti kulture i sporta, zakone i druge propise, te je data e-mail adresa putem
koje građani mogu da se očituju kako u vezi s problemima u kulturi i sportu tako i u vezi s radom
Ministarstva. Ni ovim putem nisu zapažene pojave ili komentari koji bi sadržali negativnu ocjenu rada
Ministarstva.
ƒ Putem vlastitog anketnog pitanja o zadovoljstvu korisnika usluga Ministarstva u okviru obrazaca za
prijavljivanje na javni poziv za sufinasiranje projekata kulture i sporta Kantona Sarajevo za 2007.,
2008. i 2009. godinu na koje je moguć jedan od tri odgovora:
a) u cijelosti zadovoljni radom Ministarstva,
b) djelimično zadovoljni radom Ministarstva i
c) nezadovoljni radom Ministarstva.
U okviru ove ankete, obrazac je na transparentan način učinjen dostupnim svim građanima Kantona
Sarajevo njegovim objavljivanjem u tri dnevna lista: "Dnevni avaz", "Oslobođenje" i "San", te u Službenim
novinama Kantona Sarajevo i na web stranici Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo. Ukupno je
za sredstva Ministarstva kulture i sporta apliciralo 238 korisnika usluga u oblasti kulture, te 226 korisnika
usluga u oblasti sporta, odnosno ukupno 464 korisnika usluga Ministarstva u oblasti kulture i sporta. Od
toga broja anketni upitnik nije popunilo 129 korisnika usluga (u oblasti kulture 72 korisnika usluga, a u
oblasti sporta 57 korisnika).
U navedenoj anketi u oblasti kulture i sporta u 2007. godini učestvovalo je ukupno 335 korisnika usluga (u
oblasti kulture 166, a u oblasti sporta 169), od čega:
Ukupno u oblasti kulture i sporta: 335
U cijelosti su zadovoljni radom Ministarstva: 300, odnosno 89,55 %
Negativno su se u vezi s radom izjasnili: 7, odnosno 2,08 %
Djelimično su zadovoljni radom Ministarstva: 28, odnosno 8,35 %
U ovoj anketi u 2008. godini ukupno je za sredstva Ministarstva kulture i sporta apliciralo 238 korisnika
usluga u oblasti kulture, te 226 korisnika usluga u oblasti sporta odnosno ukupno 464 korisnika usluga
Ministarstva u oblasti kulture i sporta. Od toga broja anketni upitnik nije popunilo 129 korisnika usluga (u
oblasti kulture 72 korisnika usluga, a u oblasti sporta 57 korisnika).
U navedenoj anketi u oblasti kulture i sporta učestvovalo je ukupno 335 korisnika usluga ( u oblasti kulture
166, a u oblasti sporta 169), od čega:
Ukupno u oblasti kulture i sporta: 335
U cjelosti su zadovoljni radom Ministarstva: 300, odnosno 89,55 %
Negativno su se u vezi sa radom izjasnili: 7, odnosno 2,08 %
91 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo Djelimično su zadovoljni radom Ministarstva: 28, odnosno 8,35 %
U anketi je 2009. godine za sredstva Ministarstva kulture i sporta apliciralo 435 korisnika usluga u oblasti
kulture, te 233 korisnika usluga (klub, organizacija, pojedinac) u oblasti sporta, odnosno ukupno 668
korisnika usluga Ministarstva u oblasti kulture i sporta. Od toga broja anketni upitnik nije popunilo 509
korisnika usluga (u oblasti kulture 382 korisnika usluga, a u oblasti sporta 127 korisnika).
U navedenoj anketi u oblasti kulture i sporta izričito se izjasnilo ukupno 159 korisnika usluga (u oblasti
kulture 53, a u oblasti sporta 106), od čega:
Ukupno u oblasti kulture i sporta izjasnilo se: 159
U cijelosti su zadovoljni radom Ministarstva: 140, odnosno 88,06 %
Negativno su se u vezi sa radom izjasnili: 1, odnosno 0,62 %
Djelimično su zadovoljni radom Ministarstva: 18, odnosno 11,32 %
Iz navedene ankete proizilazi da su neposredni korisnici u najvećem broju 99, 38% zadovoljni ili djelimično
zadovoljni radom Ministarstva, odnosno podsticajima koja Ministarstvo i Vlada Kantona daju u oblasti
kulture i sporta.
Ministarstvo je u 2007. godini dobilo ukupno 30 pohvalnica, zahvalnica i diploma, u oblasti kulture i
sporta, od čega:
ƒ
ƒ
u oblasti sporta: 14 zahvalnica;
u oblasti kulture: 16 zahvalnica.
Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo je u 2008. godini dobilo ukupno 8 pohvalnica, zahvalnica i
diploma, u oblasti kulture i sporta, od čega:
ƒ
ƒ
u oblasti sporta: 4 zahvalnice;
u oblasti kulture: 3 zahvalnice.
Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo je u 2009. godini dobilo ukupno 8 pohvalnica, zahvalnica i
diploma, u oblasti kulture i sporta, od čega:
ƒ
ƒ
ƒ
u oblasti sporta: 6 zahvalnica;
u oblasti kulture: 10 zahvalnica.
Putem monitoringa o radu Ministarstva kulture i sporta, Vlada Kantona Sarajevo i Skupština Kantona
Sarajevo su na svojim sjednicama održanim početkom 2008. godine usvojili:
1) Izvještaj o radu Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo za 2007. godinu;
2) Izvještaj o stanju upravnog rješavanja za oblast kulture i sporta za 2007. godinu.
U ovim izvještajima konstatovano je da je Ministarstvo kulture i sporta Sarajevo izvršilo sa 100% Program
rada Ministarstva kulture i sporta za 2007. godinu, među kojim se veliki dio odnosio i na saradnju sa
nevladinim sektorom.
ƒ
92 U svom godišnjem izvještaju za 2007. godinu i Centar civilnih informacija konstatovao je da je
Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo ispunilo sa 100% Program rada za 2007. godinu.
Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo Svi naprijed navedeni pokazatelji ukazuju da je Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo uspostavilo
vlastiti sistem mjerenja zadovoljstva korisnika, te da je u 2007. godini u svom radu postiglo zapažene
rezultate koji su proizveli kod preko 99 % korisnika usluga ovog ministarstva zadovoljstvo njegovim
radom.
Vlada Kantona Sarajevo i Skupština Kantona Sarajevo su na svojim sjednicama održanim početkom 2009.
godine usvojili:
3) Izvještaj o radu Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo za 2008. godinu;
4) Izvještaj o stanju upravnog rješavanja za oblast kulture i sporta za 2008. godinu.
U ovim izvještajima konstatovano je da je Ministarstvo kulture i sporta Sarajevo izvršilo sa 100% Program
rada Ministarstva kulture i sporta za 2008. godinu.
U svom godišnjem izvještaju za 2008. godinu i Centar civilnih inicijativa konstatovao je da je Ministarstvo
kulture i sporta Kantona Sarajevo ispunilo sa 89% Program rada za 2008. godinu, s obzirom da je
usaglašavanje Zakona o sportu sa državnim Zakonom o sportu odgođeno da se dva puta ne bi vršilo
usaglašavanje, jer se na državnom nivou uskoro trebaju donijeti i objaviti izmjene i dopune Zakona o
sportu u Bosni i Hercegovini.
Svi naprijed navedeni pokazatelji ukazuju da je Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo uspostavilo
vlastiti sistem mjerenja zadovoljstva korisnika, te da je u 2008. godini u svom radu postiglo zapažene
rezultate koji su proizveli kod preko 99 % korisnika usluga ovog ministarstva zadovoljstvo njegovim
radom.
REZIME I MJERE ZA UNAPREĐENJE SARADNJE SA NEVLADINIM SEKTOROM
Struktura Bosne i Hercegovine i Federacije BiH je vrlo složena, samo u Sarajevu ima pet nivoa vlasti (BiH
– FBiH – Kanton Sarajevo–Grad Sarajevo – 9 općina);
Isključive nadležnosti za uređivanje odnosa u kulturi imaju kantoni;
Lokalne zajednice imaju pravo da odlučuju o svojim potrebama u kulturi;
Kantoni su ustavom ovlašteni da uređuju odnose u kulturi i sportu svojim zakonodavstvom što se treba
činiti što transparentnije uz saradnju NVO iz odgovarajućih oblasti djelovanja;
Da li da kantoni prenesu dio svojih ingerencija na Federaciju radi uređenja osnova kulture?
(na to pitanje treba da odgovori politika)
Radi unapređenja saradnje sa međunarodnim asocijacijama u oblasti kulture potrebno
je iznaći model saradnje i revitalizacije zajedničkih institucija kulture na nivou države BiH.
Na nivou države BiH treba zakonski urediti filmsku djelatnost - kinematografiju.
93 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo 3.2.12 Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša
Ostvaruje uspješnu saradnju sa nevladinim sektorom iz oblasti zaštite okoliša. Svake godine finansijski se
pomažu neprofitna ekološka udruženja i organizacije. Odobravanje sredstava se vrši na osnovu kvaliteta
ekoloških projekata dostavljenih putem Javnog poziva koji se jednom godišnje objavljuje u sredstvima
javnog informiranja. Ministarstvo zajedno sa nevladninim sektorom učestvuje i u obilježavanju značajnih
ekoloških datuma, kao što su Dan planete, Svjetski dan zaštite okoliša, Dan bez automobila i dr. Sve ove
aktivnosti imaju promotivni i edukativni karakter. Također, Ministarstvo podržava konkretne ekološke
akcije udruženja, institucija i pojedinaca kao što su ekološke akcije čišćenja i uređenja, zbrinjavanja otpada,
te različite oblike ekološke edukacije svih grupacija stanovništva u funkciji podizanja nivoa obrazovanja i
svijesti o potrebi očuvanja okoliša.
U 2007., 2008. i 2009.godini, Ministarstvo je sarađivalo i finansijski podržalo veći broj udruženja iz oblasti
zaštite okoliša. To su:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Pokret gorana Sarajevo,
Udruženje sportskih ribolovaca Centar,
Planinarski savez Kantona Sarajevo ,
Udruženje «Dio srca» iz Sarajeva,
Centar za ekologiju i prirodne resurse Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
Udruženje za zaštitu i unapređenje okoliša, prirode i zdravlja «Ekotim» iz Sarajeva,
Udruženje inženjera i tehničara hortikulture Bosne i Hercegovine,
Ornitološko društvo „Naše ptice“ Sarajevo,
Udruženje „Fondeko“,
Udruženje „Behart“ Sarajevo,
PSD „Lisin“,
Udruženje „Green art“,
Udruženje „Yeti“ iz Sarajeva,
Savez izviđača Kantona Sarajevo,
EKOBiH – Sekcija gljivara,
Udruženje «Kanjon Rakitnice» iz Delijaša, Općina Trnovo,
Udruženje«Eko Art» iz Sarajeva,
UPSD „Trebević“,
PD „Bjelašnica“ i
Udruženje «Pozitivne inicijative mladih» iz Sarajeva.
U navedenom periodu podržano je više značajnih projekata iz oblasti zaštite okoliša i to:
«Sa sadnicom više, škola lakše diše» udruženja Pokret gorana Sarajevo; «Čišćenje ribolovnog područja broj
VI, rijeke: Bosna, Misoča, Ljubinja i Stavnja» Udruženja sportskih ribolovaca Centar; «Upoznajmo
vrijednosti planinskog okruženja Spomenik prirode -Vodopad Skakavac» Planinarskog Saveza Kantona
Sarajevo; «Podizanje svijesti o potrebi masovnijeg pošumljavanja goleti i potrebe očuvanja prirodnog
naslijeđa» udruženja «Dio srca», Projekat revitalitalizacije «Park šume Mojmilo» u saradnji sa Općinom
Novi Grad, projekat «Promocija aktivnosti Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša i povezivanje
sa javnošću» Udruženja za zaštitu i unapređenje okoliša, prirode i zdravlja «Ekotim» iz Sarajeva, za
realizaciju projekta «Reciklaža» udruženje «Eko Art» iz Sarajeva, za štampanje i izdavanje knjige pod
nazivom «Gljive-šumsko bogatstvo BiH» autora Hajrudina Hasanbegovića, RTV «Vogošća» d.o.o.
Vogošća, za realizaciju projekta pod nazivom «Biramo najljepši balkon, vrt i baštu», projekat: „Školsko
dvorište u funkciji razvoja ekološke svijesti kod mladih“ Pokreta gorana Sarajevo, projekti «Prijatelj ptica» i
«Ptice Kantona Sarajevo» udruženja «Naše ptice», projekat izdavanja naučno-popularne revije o prirodi,
čovjeku i ekologiji „Fondeko Svijet“, projekat: „Vratimo Trebević Sarajlijama“ Planinarskog saveza
Kantona Sarajevo, „Mala škola ekologije o zaštićenim područjima Kantona Sarajevo“ udruženja„Yeti“ iz
Sarajeva itd.
Ministarstvo, također, putem direktne saradnje i učešća, ili putem finansijske podrške, u navedenom
periodu je učestvovalo u sljedećim aktivnostima:
94 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
realizacija Okruglog stola «Stanje i perspektiva urbanih zelenih površina Bosne i Hercegovine» Udruženja inženjera i tehničara hortikulture Bosne i Hercegovine,
organiziranje jednodnevnog nagradnog izleta i nabavka nagrada za najuspješnije ekološke sekcije u
realizaciji projekta pod nazivom «Vrijeme za ekologiju», koji se proveo u okviru obilježavanja
05.juna 2008.g., Svjetskog dana zaštite okoliša,
održavanje Prvog biospeleološkog simpozijuma u Bosni i Hercegovini u okviru obilježavanja 20.
godine postojanja Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju iz Sarajeva,
sanacija informativnih panoa na prostoru Igmana
učešće udruženja «Kanjon Rakitnice» iz Delijaša na koncertu u Zagrebu: “Nitko da ne dođe do
prijatelj drag”,
za podmirivanje dugova za neizmirene obaveze režijskih troškova i izvođenje redovnih aktivnosti
Saveza izviđača Kantona Sarajevo,
povezivanje udruženja čiji projekti su imali sličnu tematiku: npr. Udruženja “Behart” i “Naše
ptice”,
objavljivanje članaka vezanih za određena polja rada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite
okoliša Kantona Sarajevo u časopisu “Fondeko svijet”
U cilju unapređenja saradnje sa nevladinim sektorom, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite
okoliša predlaže sljedeće:
ƒ
oformiti instituciju (u Vladi ili nevladinom sektoru) koja će biti veza svih nevladinih organizacija i
udruženja i vršiti monitoring njihovog rada i uspjeha,
ƒ
precizirati inspekcije koje su nadležne za praćenje rada nevladinih organizacija,
ƒ
sankcionisati udruženja koja zloupotrebljavaju svoj status i položaj,
ƒ
uvesti jedinstven adresar sa osnovnim podacima o NVO za određeno područje (općina, kanton,
Federacija, BiH), koji će se najmanje jednom godišnje ažurirati,
ƒ
uvesti obavezu udruženjima da sve promjene u udruženju pravovremeno prijavljuju, a u
suprotnom da se predvide kazne za odgovorne osobe u udruženju (predsjednika, sekretara i sl.)
ƒ
za udruženja koja godinama provode već poznate i priznate aktivnosti, uvesti kontinuirani sistem
finansiranja i podnošenja izvještaja,
ƒ
uvesti putem interneta ili intraneta mogućnost uvida u rad udruženja, projekte koji su po različitim
osnovama finansirani, te visinu i izvor finansijske podrške (po mogućnosti formirati jedinstveni
Registar u elektronskoj formi).
3.2.13. Ministarstvo stambene politike Kantona Sarajevo
Ministarstvo stambene politike Kantona Sarajevo u okviru svojih aktivnosti u periodu 2007., 2008.g. i
prvih devet mjeseci 2009.godine ostvarilo je saradnju sa vladinim i nevladnim organizacijama u cilju izrade
projekata i programa po oblastima u kojima djeluju, a koji su podržani od Vlade Kantona Sarajevo i to :
ƒ
ƒ
ƒ
Caritas Switzerland (Švicarski Caritas), sa kojom je ostvarena saradnja iz oblasti provođenja
stambenog zbrinjavanja i iz oblasti provođenja imovinsko-pravnih odnosa,
Swedish Internacional Development Cooperation Agency - Sida (Švedska međunarodna
agencija za razvoj i suradnju), sa kojom je indirektno preko Caritasa ostvarena saradnja iz oblasti
stambenog zbrinjavanja,
MPDL, sa kojom je ostvarena saradnja iz oblasti pružanja pravne pomoći,
95 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Hilfswerk Austria, sa kojom je ostvarena saradnja iz oblasti provođenja imovinsko-pravnih
odnosa,
Humanitarna organizacija Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V. (ASB), sa kojom je
ostvarena saradnja iz oblasti provođenja imovinsko-pravnih odnosa,
Udruženje građana Roma "Naša budućnost", sa kojim je ostvarena saradnja iz oblasti stambenog
zbrinjavanja romske populacije,
Udruženje "Sarajevski Romi", sa kojim je ostvarena saradnja iz oblasti stambenog zbrinjavanja,
Udruženje raseljenih lica i izbjeglica Novo Sarajevo, sa kojim je ostvarena saradnja u
omogućavanju povratka raseljenim osobama u prebivališta iz kojih su prognani,
Udruženje za povratak, Pijačina ulica, Općina Ilidža, sa kojima je ostvarena saradnja u
omogućavanju povratka raseljenih osoba u prethodna prebivališta.
Značajniji projekti i programi koje je podržalo Ministarstvo i Vlada Kantona:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Sa Caritasom Switzerland (Švicarski Caritas) je ostvarena saradnja na Projektu izmještanja i
trajnog stambenog zbrinjavanja pripadnika romske populacije sa lokaliteta Butmir – Sokolovići na
novu lokaciju. Caritas je imao ulogu implementatora na izgradnji novih objekata za smještaj
Roma na nove lokacije, dok je donator za stambenu izgradnju bila Swedish Internacional
Development Cooperation Agency - Sida (Švedska međunarodna agencija za razvoj i suradnju).
Ministarstvo je na ime ovog projekta po budžetskoj poziciji – sufinansiranje izmještanja i
zbrinjavanja romske populacije izdvojilo sredstva za pripremu lokacije.
Sa Caritasom Switzerland (Švicarski Caritas) je ostvarena saradnja na Projektu "Povratak u
Istočnu Bosnu, općine Rogatica, Pale, Novo Goražde, Prača, Ustikolina i Goražde – 2008. godina.
Sa Humanitarnom organizacijom Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland E.V. (ASB), sa kojom
je ostvarena saradnja na Projektu "Povratak u Istočnu Bosnu. Općina Foča, Kalinovik i
Trnovo/RS-2009.
Sa MPDL-om, čija uloga je bila da pruži pravnu podršku romskoj populaciji
Sa Hilfswerk Austria na realizaciji "Projekta trajnog stambenog rješavanja i vraćanja ljudskog
dostojanstva – socijalno stanovanje."
Drugi oblici saradnje radi provođenja aktivnosti unutar nevladinog sektora:
ƒ
ƒ
Edukovanje držanih službenika u izadi projekata koji će biti aplicirani prema EU fondovima.
Pokretanje inicijativa za proširenje Projekta povećanje energijske efikasnosti na stambenim
zgradama u Kantonu Sarajevo, sa ciljem da se obuhvate objekti individualne izgradnje.
Prijedlozi za unapređenje saradnje sa nevladinim sektorom
6
7
8
9
96 Omogućavanje kreditnih linija sa povoljnijim kamatnim stopama za mlade (populacija
stanovništva do 35 godina starosti), radi rješavanja stambenog pitanja u okviru Projekta
Predinvestiranja u imovinsko-pravne odnose, materijalnu infrastrukturu za objekte kolektivnog
stanovanja.
Poboljšanje kvaliteta života, stvaranjem uvjeta za normalnu eksploataciju stambenih jedinica, kroz
sanaciju krovova, fasada i liftova.
Povećanje energijske efikasnosti na stambenim zgradama u Kantonu Sarajevo, kroz projekat
„utopljavanja“ stambenih zgrada, čime bi se postigla ušteda energije i poboljšanje kvaliteta života.
Da se napravi registar nevladinih organizacija sa naznačenom oblasti djelovanja, kako bi mogli
prepoznati njihovu ulogu i ostvariti kontakte.
Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo 4. Zaključci: 1.
Rezultati provedene ankete na odabranom uzorku nevladinih organizacija koje djeluju u Kantonu
Sarajevo, kao i pregleda ostvarene saradnje ministarstava Vlade Kantona Sarajevo sa nevladinim
organizacijama u protekle tri godine pokazuju da je postojala međusektorska saradnja, posebno u
oblasti finansiranja nevladinih organizacija iz kantonalnog budžeta. Međutim, rezultati pokazuju
da je pri tome postojala neujednačenost u javnoj upravi u odnosu spram nevladinog sektora.
Dobra volja pojedinih predstavnika vlasti i razvijeni oblici saradnje određenog broja službi i
nevladinih organizacija neujednačena je i očigledno nije dovoljna. Kvalitetna rješenja traže
definiranje uloge i značaja nevladinog sektora i s tim u vezi regulisanje ove oblasti posebnim
propisima.
2.
Finansiranje organizacija iz sredstava kantonalnog budžeta je najčešći oblik saradnje koji
organizacije ostvaruju sa Vladom KS i/ili nadležnim ministarstvom. Dobijeni rezultati pokazuju
da je najviše prostora zauzeto u pristupanju budžetskim sredstvima, ali i u velikoj disharmoniji
između procedura za način raspodjele sredstava iz budžeta prema NVO-ima i ostvarene saradnje u
oblasti finansiranja.
3.
Većina organizacija ugovorne odnose sa Vladom Kantona Sarajevo svodi na zahtjeve za
neposrednom pomoći u finansijskim sredstvima, dodjelu prostora za sjedišta organizacija i tome
slično. U strukturi ovih NVO najviše je udruženja za sport i kulturu, potom «socijalnih
organizacija« odnosno NVO-a u kojima se okupljaju građani sa onesposobljenjima, posebnim
potrebama – invaliditetom, potom organizacije mladih i tzv. boračka udruženja.
4.
Također, očigledna je nerazvijena i neefikasna praksa neposrednog učešća građana; nedovoljno
razvijen normativno-pravni i institucionalni okvir za veće učešće građana i NVO, a posebno
nepostojanje jasnog strateškog pristupa kantonalnih vlasti građanskoj participaciji i konkretnih
obaveza vladinog i NVO sektora u tom pogledu.
5.
U strukturama izvršnih i zakonodavnih vlasti Kantona ne postoji tijelo i/li državni službenik koji
bi bio isključivo odgovoran za odnose i saradnju sa građanima i NVO.
6.
Više od 90% (93,6%) anketiranih nevladinih organizacija smatra da treba pristupiti izgradnji
institucionalnog dijaloga i partnerske saradnje između vlasti i organizacija civilnog društva u
Kantonu Sarajevo, kroz proces izrade i usvajanja Sporazuma o međusektorskoj saradnji, te izradu
Kodeksa dobre prakse/Pravila o informiranju i konsultacijama (76%) i Kodeksa dobre
prakse/Pravila
o finansiranju aktivnosti organizacija civilnog društva iz kantonalnog
budžeta/proračuna (59%), kao sastavnih dijelova Sporazuma.
7.
Istovremeno, rezultati provedene analize ukazuju na istu spremnost vladinog sektora na
partnersku saradnju sa NVO sektorom i želju da se krene u izradu Sporazuma, kao nove
demokratske prakse u odnosima između dva sektora.
97 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo 5. Preporuke: 1.
Na osnovu rezultata Analize nastaviti sa aktivnostima na izradi Sporazuma o saradnji Vlade
Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo, u skladu sa usvojenim
Akcionim planom Tima za izradu Sporazuma;
2.
Polazeći od rezultata Analize, Sporazum o saradnji Vlade Kantona Sarajevo i organizacija
civilnog društva u Kantonu Sarajevo treba, pored ostalog, da definira sljedeće glavne oblasti
potencijalne saradnje:
a) Informiranje i dvostrana komunikacija između Vlade i organizacija civilnog društva;
b) Razvoj javnih politika i konsultacije – Učešće građana i organizacija civilnog društva u
procesu donošenja odluka i kreiranju javnih politika iz nadležnosti Kantona;
c) Podrška i finansiranje inicijativa, programa i projekata organizacija civilnog društva iz
sredstava kantonalnog budžeta;
d) Razvoj volonterskog rada i filantropije;
e) Evropske integracije, uključujući saradnju na povećanju zajedničkih kapaciteta za
korištenje IPA fondova
f) Izgradnja aktivnog građanstva – Neformalna edukacija za demokratiju;
g) Druge oblasti potencijalne saradnje Vlade Kantona i organizacija civilnog društva koje
budu identifikovane u toku javne rasprave o nacrtu Sporazuma.
98 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo 6. Prilozi: 6.1. Nevladine organizacije koje su izrazile namjeru da sarađuju sa nekim od ministarstava u Vladi Kantona Sarajevo (tabela u Prilogu.)
Ministarstvo Finansija
Organizacija
Savez sindikata grada Sarajeva
Samostalni sindikat radnika u
finansijskim organizacijama BiH
Opcina Novi Grad Sarajevo
Fondacija za obrazovanje, nauku,
kulturu i sport Iskra znanja
Sindikalno povjerenstvo KS
Fondacija Cure
Samostalni sindikat radnika nafte i
petrohemije u FBiH
BHT1
Sportsko-ribolovno društvo
Udruženje Naša snaga
Udruženje roditelja i prijatelja za pomoć
osobama sa mentalnom retardacijom na
području KS Oaza
Udruženje oboljelih od Kronove bolesti
Centar za civilne inicijative za promocije
Agencija za ravnopravnost spolova
Mikrokreditna organizacija LOK
Adresa
GRBAVIČKA 14
ALIPAŠINA 19
BULEVAR MEŠE SELIMOVIĆA 97
TEREZIJE BB, CENTAR
SKENDERIJA
OBALA KULINA BANA 1
ANTE FIAMENKA 14 B
AZIZE ŠAĆIRBEGOVIĆ 4B
BULEVAR MEŠE SELIMOVIĆA 11
ANTUNA HANGIJA 6
HAMDIJE KREŠEVLJAKOVIĆA
7A
TEHERANSKI TRG 6
HIMZARINA 6
ALIPAŠINO POLJE
KULOVIĆA 4
SKENDERIJA 13
Broj
telefona
E-mail adresa
Web stranica
sivros2000yahoo.com
www.ssooioks.org
www.solidarnost.ba
61482741
33653688
[email protected]
[email protected]
www.novigrad.sarajevo.ba
www.iskraznanja.com
61132289
33270610
33276500
[email protected]
33206392
[email protected]
www.bhrt.ba
61108984
33258725
[email protected]
33766525
[email protected]
www.oaza.ba
61243511
61304112
33226118
33666662
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.ugecum.ba
www.lok.ba
99 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo Merhamet muslimansko dobrotvorno
društvo
ICVA
Vijeće za štampu
Samostalni sindikat državnih službenika
i namještenika u organima državne
službe
Udruženje građana za povrat stare
devizne štednje BiH
BISTRIK 2
33534609
[email protected]
www.merhamet.ba
RADIĆEVA 1
TRAUPINA 8
OBALA KULINA BANA 1
33210201
61216066
33219503
[email protected]
www.icva_bh.org
www.vzs.ba
www.sufbih.com
NIKOLE SAPOTE 7
63378162
[email protected]
Ministarstvo kulture i sporta
Organizacija
Zašto ne
Asocijacija informacijskih stručnjaka,
bibiliotekara, arhivista i muzeologa
Fondacija za obrazovanje, nauku,
kulturu i sport Iskra znanja
Udruženje Budimo aktivni
Mozaik fondacija za razvoj zajednica
Fotoklub Sarajevo
Međunarodni centar za mir
Savez izviđača Kantona Sarajevo
Interkulturni susret u BiH
Safax, novinska agencija Sarajevo
Fotoklub
Udruženje distrofičara BiH
EI DOS
100 Adresa
Broj
telefona
E-mail adresa
Web stranica
ENVERA ŠEHOVIĆA 10
TRG OSLOBOĐENJA 1
33618461
33275969
[email protected]
[email protected]
www.zastone.ba
www.bam.ba
TEREZIJE BB, CENTAR
SKENDERIJA
33653688
[email protected]
www.iskraznanja.com
HAMDIJE KAPIDŽIĆA 1
SOUKBUNAR 42
ALIPAŠINA 19
MARŠALA TITA 9A
MEHMED PAŠE SOKOLOVIĆA
OBALA KULINA BANA
ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA, 5/2
BKC, MIPASIN 19
A.ISAKOVICA 6
NERKEZA SMAILBAGIĆA 16
33760611
33266480
61224538
33207948
33445822
33440904
33717850
61224538
33571600
61961470
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.lba-bosnia.org.ba
www.mozaik.ba
[email protected]
www.udks.com.ba
www.dijalog.net
www.medijskeinicijative.ba
Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo Koordinacioni odbor mladih u BiH
Internacionalni, multireligijski,
interkulturalni centar Zajedno
Fondacija Krila nade
Centar za kulturu dijaloga
Youth hous Centar za mlade
Udruženje studenata Pravnog fakulteta
u Sarajevo
Mulasadra
Udruženje za pomoć mentalno
nedovoljno razvijenim licima
La Benevolencija, jevrejsko-kulturnoprosvjetno i humanitarno društvo
Udruženje za promociju i zaštitu
kulture, identiteta i ljudskih prava
queer osoba
Arhelološki park, fondacija bosanskih
piramida
Udruga Libertas
Udruženje prijatelji porodice
Sindikat fudbalera-nogometaša BiH
Napredak, hrvatsko kulturno društvo
Sarajevo x.com
Savjet mladih u BiH
Atletski klub Sarajevo
OBALA KULINA BANA 39
33440904
[email protected]
[email protected]
MJEDENICA 9
AUGUSTA BRAUNA 6
DŽEMALA BIJEDIĆA BB
33206092
33203668
61211105
[email protected]
[email protected]
[email protected]
OBALA KULINA BANA 7
61827915
BIHAĆKA 14
KARAĐORĐEVA 20
61208641
57342829
[email protected]
HAMDIJE KREŠEVLJAKOVIĆA
33441735
[email protected]
61340638
[email protected]
www.queer.ba
ZMAJA OD BOSNE 4/10
33259935
[email protected]
www.piramidasunca.ba
HASANA BRKIĆA 31
61685624
33514647
61177677
33668512
33259681
61237465
33667608
[email protected]
[email protected]
DŽEMALA BIJEDIĆA
MARŠALA TITA 56
BRANILACA SARAJEVA 16/2
GRADAČAČKA 18
PATRIOTSKE LIGE
www.dijalog.ba
www.ckdbih.com
www.youthhousecentarsaraj
evo.com
www.mulasadra.com
[email protected]
www.napredak.com
www-sa-x.com
[email protected]
101 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo Ministarstvo obrazovanja i nauke
Organizacija
Savez sindikata grada Sarajeva
Zasto ne
Asocijacija informacijskih stručnjaka,
bibiliotekara, arhivista i muzeologa
IBHI
NVO Altruista za pomoć osobama sa
umanjenim sposobnostima
Savez organizacija za podršku osobama
sa intelektualnim poteškoćama FBiH
Sumero
Fondacija za obrazovanje, nauku,
kulturu i sport Iskra znanja
Kult BiH
Udruženje izbornih zvaničnika
Udruženje Budimo aktivni
Fotoklub Sarajevo
Zgrade
Fondacija lokalne demokratije
UG Nešto više
ACIPS
Interkulturni susret u BiH
Fondacija Cure
Safax, novinska agencija Sarajevo
Fotoklub
Udruženje distrofičara BiH
EI DOS
102 Adresa
Broj
telefona
E-mail adresa
Web stranica
33618461
33275969
sivros2000yahoo.com
[email protected]
[email protected]
www.ssooioks.org
www.zastone.ba
www.bam.ba
BRANILACA SARAJEVA 47/III
GRBAVIČKA 22
33219313
33711535
[email protected] ba
[email protected]
www.ibhi.ba
www.svjetlo.ba
SUTJESKA 18
33268640
[email protected]
www.sumero.ba
TEREZIJE BB, CENTAR
SKENDERIJA
BANJSKA 2
MUSE ĆAZIMA ĆATIĆA 12
HAMDIJE KAPIDŽIĆA 1
ALIPAŠINA 19
ZAGREBAČKA 57 B
BRAVADŽILUK BB
ARDE JAKUKOVIĆA 7
ZMAJA OD BOSNE 8
OBALA KULINA BANA
ANTE FIAMENKA 14 B
ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA, 5/2
BKC, MIPASIN 19
A.ISAKOVIĆA 6
NERKEZA SMAILBAGIĆA 16
33653688
[email protected]
www.iskraznanja.com
33637290
33476880
33760611
61224538
62909156
33237240
33554415
33205383
33440904
33270610
33717850
61224538
33571600
61961470
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.mladi.org
www.aeobih.com.ba
www.lba-bosnia.org.ba
[email protected]
www.udks.com.ba
GRBAVIČKA 14
ENVERA ŠEHOVIĆA 10
TRG OSLOBOĐENJA 1
zgrade.wordpress.com
www.svd.ba
www.nestovise.org
www.acips.ba
www.dijalog.net
www.medijskeinicijative.ba
Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo Caritas biskupske konferencije BiH
Hrvatsko narodno vijeće BiH
BOHEMSA, udruženje studenata
medicine u BiH
Koordinacioni odbor mladih u BiH
Internacionalni, multireligijski,
interkulturalni centar Zajedno
Centar za kulturu dijaloga
Samostalni sindikat radnika nafte i
petrohemije u FBiH
Udruženje za pomoć osobama sa Down
sindromom
Biser, internacionalna inicijativa žena u
BiH
Obrazovanje gradi BiH
Udruženje studenata Pravnog fakulteta
u Sarajevo
Mulasadra
Udruženje Nasa snaga
Asocijacija XY
Udruženje majki i djece sa posebnim
potrebama UMDPP Mladost
Omladinska informativna agencija
Izbor Plus
Udruženje mladih lingvista
Djeca stubovi svijeta
33106441
[email protected]
66446016
61548587
[email protected]
[email protected]
www.bohemsa.com
OBALA KULINA BANA 39
33440904
[email protected]
[email protected]
www.dijalog.ba
AUGUSTA BRAUNA 6
AZIZE ŠAĆIRBEGOVIĆ 4B
33203668
33276500
[email protected]
www.ckdbih.com
GABRIJELA MORENA 25
33206245
[email protected]
www.downsy.ba
KAPITAL 18
33264732
[email protected]
www.biserinternacional.ba
DOBOJSKA 4
OBALA KULINA BANA 7
33710580
61827915
[email protected]
www.ogbh.com.ba
BIHAĆKA 14
HAMDIJE KREŠEVLJAKOVIĆA 7A
DANIJELA OZME 12
TEHERANSKI TRG 6
61208641
33258725
33260615
33460093
[email protected]
[email protected]
www.xy.com.ba
BRANILACA GRADA 19 B
KOLODVORSKA 11
TRIGLAVSKA 4
MARŠALA TITA 9A/2
33209753
33711000
33645363
61324077
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.oiabih.info
www.izborplus.ba
www.lingvisti.ba
WWW.nvodss.org
MEHMED BEG KAPETANOVIĆ
LJUBUŠAK
HAMDIJE KREŠEVLJAKOVIĆA 3
www.mulasadra.com
103 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo Ministarstvo pravde i uprave
Organizacija
Savez udruženja za pomoć osobama sa
mentalnom retardacijom FBiH
Udruženje izbornih zvaničnika
Global rights
ACIPS
Asocijacija za demokratsku inicijativnu
Omladinska organizacija Centar
Mrkonjić Grad
Helsinški komitet za ljudska prava u
BiH
UDAVBiH
Adresa
MUSE ĆAZIMA ĆATIĆA 12
MULA MUSTAFE BAŠESKIJE 12
ZMAJA OD BOSNE 8
B.MUTEVELIĆA 35/3
MRKONJIĆ GRAD
BOSNE SREBRENE BB
Broj
telefona
E-mail adresa
Web stranica
33268460
[email protected]
www.sumero.ba
33476880
61722391
33205383
33719535
65710833
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.aeobih.com.ba
33661852
[email protected]
www.bh.hcr.org
61898989
[email protected]
www.acips.ba
www.ad.org.ba
www.oocentar.org
Ministarstvo privrede
Organizacija
Sindikat radnika tekstila kože BiH
Asocijacija informacijskih stručnjaka,
bibiliotekara, arhivista i muzeologa
Općina Novi Grad Sarajevo
NVO Altruista za pomoć osobama sa
umanjenim sposobnostima
104 Adresa
Broj
telefona
E-mail adresa
Web stranica
OBALA KULINA BANA 1
TRG OSLOBOĐENJA 1
33213996
33275969
[email protected]
www.bam.ba
BULEVAR MEŠE SELIMOVIĆA 97
GRBAVIČKA 22
61482741
33711535
[email protected]
[email protected]
www.novigrad.sarajevo.ba
www.svjetlo.ba
Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo Kult BiH
Mozaik fondacija za razvoj zajednica
Savez izviđača Kantona Sarajevo
UG Nešto više
Samostalni sindikat radnika nafte i
petrohemije u FBiH
Sportsko-ribolovno društvo
Udruženje poljoprivrednika
Sindikat metalaca BiH
Udruženje poljoprivrednika BiH
NVO Kupujmo i koristimo domaće
Partners Top Development
Udruženje BH novinari
SNV Netherlands Development
organization
BANJSKA 2
SOUKBUNAR 42
MEHMED PAŠE SOKOLOVIĆA
ARDE JAKUKOVIĆA 7
AZIZE ŠAĆIRBEGOVIĆ 4B
33637290
33266480
33445822
33554415
33276500
ANTUNA HANGIJA 6
KRANJČEVIĆEVA 41
OBALA KULINA BANA 1
BRIJEŠĆE BB
MIPAZINA 6
ANTIC ZGRADA
KRALJA TVRTKA
TEREZIJE 16
61108984
61319589
33213673
65572670
61200304
61137249
33443072
33565642
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.mladi.org
www.mozaik.ba
[email protected]
www.upbih.ba
smbih.com.ba
[email protected]
www.kupujmodomace.ba
[email protected]
[email protected]
www.bhnovinari.ba
www.snv.world.org
www.nestovise.org
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša
Organizacija
Adresa
Broj
telefona
Općina Novi Grad Sarajevo
Privredna komora KS
Mozaik fondacija za razvoj zajednica
Savez paraplegičara i oboljelih od
dječije paralize FBiH
Sindikat radnika komunalne privrede u
FBiH
Centar za okolišno održivi razvoj
Fondeko
BULEVAR MEŠE SELIMOVIĆA 97
LA BENEVOLENCIJE 8
SOUKBUNAR 42
ZMAJA OD BOSNE 78
61482741
33250190
33266480
33710446
OBALA KULINA BANA 1
61150047
STJEPANA TOMIĆA
BRANILACA SARAJEVA 47
33212466
33211354
E-mail adresa
Web stranica
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected],
[email protected]
www.novigrad.sarajevo.ba
www.pksa.com.ba
www.mozaik.ba
www.parapleficari.org
[email protected]
[email protected]
www.coor.ba
www.fondeko.ba
105 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo Udruženje potrošača
Green art
KEMALA KAPETANOVIĆA
NE ZNA
33664844
61863760
[email protected]
Ministarstvo za boračka pitanja
Organizacija
Udruženje logoraša Novi Grad
Koordinacija boračkih udruženja
Savez ratnih vojnih invalida
Adresa
SARAČI 77
ĐIĐIKOVAC 3
DANIJELA OZME 7
Broj
telefona
33232925
33213412
33666087
E-mail adresa
Web stranica
[email protected]
[email protected]
Min. za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
Organizacija
Savez sindikata grada Sarajeva
Udruženje RVI
Samostalni sindikat radnika u
finansijskim organizacijama BiH
Savez udruženja za pomoć osobama sa
mentalnom retardacijom FBiH
IBHI
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo
NVO Altruista za pomoć osobama sa
umanjenim sposobnostima
106 Adresa
GRBAVIČKA 14
AVDE SMAILAGIĆA 5
ALIPAŠINA 19
BRANILACA SARAJEVA 47/III
PODGAJ 7
GRBAVIČKA 22
Broj
telefona
E-mail adresa
sivros2000yahoo.com
61727833
33206392
Web stranica
www.ssooioks.org
www.solidarnost.ba
33268460
[email protected]
www.sumero.ba
33219313
33445185
33711535
[email protected] ba
[email protected]
[email protected]
www.ibhi.ba
www.slijepi-sa.org.ba
www.svjetlo.ba
Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo Savez organizacija za podršku
osobama sa intelektualnim
poteškoćama FBiH Sumero
Privredna komora KS
Udruženje Budimo aktivni
Sindikalno povjerenstvo KS
Topli dom
UG NARKO NE
Savez udruženja-udruga izbjeglica i
raseljenih lica BiH
Unija civilnih žrtava rata
Unija za održivi povratak i integracije
u BiH
Job 22 UNHCR-ov office za pružanje
pravne pomoći izbjeglicama
Zgrade
Savez distrofičara BiH
Kruh Sv. Ante
SOS dječija sela BiH
Caritas biskupske konferencije BiH
Hrvatsko narodno vijeće BiH
Biser, internacionalna inicijativa žena
u BiH
Udruženje logoraša Novi Grad
Obrazovanje gradi BiH
Udruženje roditelja i prijatelja za
pomoć osobama s mentalnom
retardacijom na području KS Oaza
La Benevolencija, jevrejsko-kulturnoprosvjetno i humanitarno društvo
Hope and homes for children
UD DISS
Terca
SUTJESKA 18
33268640
[email protected]
www.sumero.ba
LA BENEVOLENCIJE 8
HAMDIJE KAPIDŽIĆA 1
OBALA KULINA BANA 1
EDHEMA DžUBURA 15
ZAGREBAčKA 18
MIHRIVODE 29
33250190
33760611
61132289
33624076
33223333
33239604
[email protected]
[email protected]
www.pksa.com.ba
www.lba-bosnia.org.ba
[email protected]
[email protected]
www.narkone.org
MARKA MARULIĆA 13
MIHRIVODE 29
33652558
33239605
[email protected]
www.sirlbih.org
FRA ANĐELA ZVIZDIĆA 4
33666160
ZAGREBAČKA 57 B
ZMAJA OD BOSNE 84
ZAGREBAČKA 18
SEMIRA FRAŠTE BB
MEHMED BEG KAPETANOVIĆ
LJUBUŠAK
HAMDIJE KREŠEVLJAKOVIĆA 3
KAPITAL 18
62909156
33663593
33711121
33472957
33106441
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
66446016
33264732
[email protected]
[email protected]
www.biserinternacional.ba
SARAČI 77
DOBOJSKA 4
TEHERANSKI TRG 6
33232925
33710580
33766525
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.ogbh.com.ba
www.oaza.ba
HAMDIJE KREŠEVLJAKOVIĆA
33441735
[email protected]
HIMZE POLOVINE 13 A
4. VITEŠKE BRIGADE 10
ENVERA ŠEHOVIĆA 44
33200672
33627245
61211079
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.unhcr.org
zgrade.wordpress.com
www.sdfbih.ba
www.sos-ds.ba
www.terca.ba
107 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo Inicijativa za razvoj i saradnju u BiH
UG Front
Udruženje paraplegičara i oboljelih od
dječije paralize
Bugarska nacionalna manjina
Udruženje pomoć i zaštita siromašnih
KOŠEVSKA 28
NISU JOS REGISTRIRANI NA
PODRUČJU SARAJEVA, SJEDIŠTE
U TUZLI
GRBAVIČKA 6
33225538
61898989
33656889
[email protected]
NISU NIGDJE REGISTRIRANI
GRADAČAČKA 29 A
33524172
62258087
[email protected]
Ministarstvo zdravstva
Organizacija
IBHI
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo
Savez organizacija za podršku
osobama sa intelektualnim
poteškoćama FBiH Sumero
Kult BiH
Savez distrofičara BiH
Kruh Sv. Ante
Savez paraplegičara i oboljelih od
dječije paralize FBiH
BOHEMSA, udruženje studenata
medicine u BiH
Fondacija Krila nade
Udruženje za pomoć osobama sa
Down sindromom
Youth hous Centar za mlade
Handicap Internation Share See
108 Adresa
Broj
telefona
E-mail adresa
Web stranica
BRANILACA SARAJEVA 47/III
PODGAJ 7
SUTJESKA 18
33219313
33445185
33268640
[email protected] ba
[email protected]
[email protected]
www.ibhi.ba
www.slijepi-sa.org.ba
www.sumero.ba
BANJSKA 2
ZMAJA OD BOSNE 84
ZAGREBAČKA 18
ZMAJA OD BOSNE 78
33637290
33663593
33711121
33710446
www.mladi.org
www.sdfbih.ba
61548587
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected],
[email protected]
[email protected]
MJEDENICA 9
GABRIJELA MORENA 25
33206092
33206245
[email protected]
[email protected]
www.downsy.ba
DŽEMALA BIJEDIĆA BB
HAKIJE KULENOVIĆA 22
61211105
33266880
[email protected]
[email protected]
www.youthhousecentarsarajevo.com
www.hi-see.org
www.parapleficari.org
www.bohemsa.com
Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo Program
Udruženje za pomoć mentalno
nedovoljno razvijenim licima
Udruženje oboljelih od Kronove
bolesti
Udruženje oboljelih od epilepsije
Asocijacija XY
NVO Bezdan
Udruženje babica-primalja u BiH
Mladi protiv SIDE
KARAĐORĐEVA 20
57342829
international.com
[email protected]
HIMZARINA 6
61243511
[email protected]
www.ugecum.ba
ANTE BABIĆA 7
DANIJELA OZME 12
ZAGREBAČKA 18
BULEVAR MEŠE SELIMOVIĆA 4
DANIJELA OZME 12
61218774
33260615
61927748
33560209
33220346
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.epilepsija.com
www.xy.com.ba
www.extrafonda.ba
www.xy.com.ba
Ministarstvo saobraćaja
Organizacija
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo
Privredna komora KS
Sindikat radnika komunalne privrede
u FBiH
Sindikat radnika Zeljeznice BiH
Sindikat BiH Pošta
Savez samostalnih sindikata BiH
Sindikat drumskog saobraćaja u FBiH
Adresa
Broj telefona
PODGAJ 7
LA BENEVOLENCIJE 8
OBALA KULINA BANA 1
33445185
33250190
61150047
PUT ŽIVOTA 2
PUT ŽIVOTA BB
ZMAJA OD BOSNE 88
OBALA KULINA BANA 1
61724429
61309707
33654050
61181500
E-mail adresa
Web stranica
[email protected]
[email protected]
www.slijepi-sa.org.ba
www.pksa.com.ba
[email protected]
[email protected]
www.sindikatbh.posta
109 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo Ministarstvo unutrašnjih poslova
Organizacija
Udruženje izbornih zvaničnika
Fondacija lokalne demokratije
Global rights
BHT1
Handicap Internation Share See
Program
Inicijativa za saradnju za rad vlade
i NVO
110 Adresa
Broj telefona
MUSE ĆAZIMA ĆATICA 12
BRAVADŽILUK BB
MULA MUSTAFE BAŠESKIJE
12
BULEVAR MEŠE SELIMOVIĆA
11
HAKIJE KULENOVIĆA 22
33476880
33237240
61722391
KOŠEVO 28
33225538
33266880
E-mail adresa
Web stranica
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.aeobih.com.ba
www.svd.ba
[email protected]
www.bhrt.ba
[email protected]
[email protected]
www.hi-see.org
Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo 1.6.
Organizacije članice Mreže Sporazum Plus Kanton Sarajevo
Spisak organizacija civilnog društva, članica Mreže „Sporazum Plus“ - Kanton Sarajevo
R/b Organizacija Predstavnik organizacije Kontakt 1
Altius-HO
Marija Milović
2
Asocijacija informac. Srucbibliotekara.,arhivista i
muzeologa
BH novinari- Udruženje
/Udruga
Biserka Sabljaković
Amra Crvenjak
Borka Rudić
033 223 818
[email protected]
4
Caritas Vrhbosanske
Nadbiskupije Sarajevo
Nina Kovačević
Borivoj Nikolinović
5
CCI Sarajevo
Adis Arapović
6
Centar za okolišno održivi razvoj
Selma Osmanagić-Klico
Tarik Kupusović
(predsjednik)
7
Crveni križ/krst Stari Grad
Sarajevo
Mubera Begović
033 471 370
Fax 033 471 393
[email protected]
033 521 279, 715 986
061 106 918
[email protected]
033 207 949
fax 212 466
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Tel/fax 033 532 137
061 275 044
8
Crveni križ/krst KS
Ajnija Omanić
9
Fondeko-Sarajevo
Halida Vuković
10
Foto klub "Sarajevo"
Mensura Jahić
11
Global Rights (Prava za sve)
Fedra Idžaković
033 203 070
[email protected]
12
Hope and Homes for Children
Elvira Halilović
Jasmina Zulfikarpašić
13
HUMANREOS
Adis Lucević
Tel 033 200 672
Tel/Fax 033 200 693
[email protected]
tel/fax 033 258 726
14
ICVA BiH
Milan Mirić
Vesna Vuković
15
Impuls - Centar za sociološka i
pravna istraživanja
Aida Spahić-Zekić
Dženana Bucalović
16
Inicijativa mladih za ljudska
prava (YIHR)
Nihad Penava
Alma Mašić
3
061 248 637
Tel/fax 033 291 300
[email protected]
033 275 969
[email protected]
033 659 862 fax 659 859
[email protected]
[email protected]
033 211 354
061 504 836
[email protected]
061 224 538
Alipašina 19,
[email protected]
033 210 201, 668 297
[email protected]
[email protected]
061 505336
061 375 173
[email protected]
033 207 257
061 438 879
[email protected]
111 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo [email protected] yihr.org
17
Iskra znanja
Aziza Skoko
18
Kolo srpskih sestara
Slavica Radović
19
Krila nade-Fondacija
Marija Šarić
Enisa Mešić
20
Kruh sv. Ante
Mirela Ždralović
21
Kult - Udruženje
Adis Guso
Belma Gijo
22
Mozaik-Fondacija za razvoj
zajednice
Vesna Bajšanski-Agić
23
Narko-ne- Udruženje
Mirela Vrana
24
Naša snaga - Udruženje
Sobo Šaćir
033 258 725/258 726
[email protected]
25
Obrazovanje gradi BiH
Jovan Divjak
033 710 580/710 581
[email protected]
26
Privredna komora KS
Kemal Grebo
033 250 190 fax 190 139
[email protected]
27
SOS Kinderdof Internacional
Amir Omanović
Jasna Sofović
28
Sprofondo
Mesić Đana
033 465 218/465 323
[email protected]
[email protected]
033 446 885
[email protected]
29
Haris Haverić
033 268 640/268 641
[email protected]
30
SUMERO-Savez udruženja za
pomoć osobama sa mentalnom
retardacijom FbiH
Svjetlo NVO altruista
Haris Čaušević
061 555 295
[email protected]
31
Udruženje aktiva
Varja Nikolić
061 213 224
[email protected]
32
Udruženje oboljelih od epilepsije
KS
Vlado Gavranić
061 218 774 (H.?)
[email protected]
33
Udruženje Pomoć i zaštita
siromašnih
Ramiz Medić
063 583 048
[email protected]
34
Youth House Centar za mlade
Jasmina Kalmer
Almira Drnda
033 660 519
061 157 003 (J.K.); 061 211 105 (A.D.)
[email protected]
112 062 134 524;033 653 668
[email protected]
[email protected]
061 356 085
Tel/fax 033 238 574
Tel/Fax
033 206 092
[email protected]
[email protected]
[email protected] (Enisa)
033 711 121
[email protected]
033 637 290
[email protected]
[email protected] (?????)
033 266 480
Fax: 033 266 482
[email protected]
033 223 285
[email protected]
Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo [email protected]
35
Žene ženama
Berina Meheljić
033 219 640
[email protected]
36
Udruženje oboljelih od Kronove
bolesti
Alma Hodžič
061 243 511
[email protected]
37
La Benevolencija
Maja Ćuković
Suada Papo
033 229 666/229 667
[email protected]
38
Udruženje ZGRADE
Zoran Petrovski
[email protected]
39
Infohause
Dženana Alađuz
061 525 054
[email protected]
41
Udruženje slijepih Kantona
Sarajevo
Fikret Zuko
42
Život sa Down syndromom
Sevdija Kujović
033 44 51 85
061 135 023
fax 445 394
[email protected]
[email protected]
42
NVO Gariwo
Alma Abdagić
033 259 455
[email protected]
www.gariwo.org
113 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo 1.7. Spisak članova Tima za izradu Sporazuma
Spisak predstavnika mješovitog Tima za izradu, usvajanje i primjenu Sporazuma o saradnji Vlade
Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva Kantona Sarajevo
MREŽA „SPORAZUM PLUS“ KANTONA SARAJEVO
R/br
Ime i Prezime
1.
MENSURA JAHIĆ
Fotoklub „Sarajevo“
2
AZIZA SKOKO
Fondacija „Iskra znanja“
3
HALIDA VUKOVIĆ
FONDEKO Sarajevo
4
MILAN MIRIĆ
Inicijativa i civilna akcija –ICVA
5
FIKRET ZUKO
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo
6
JASMINA
ZULFIKARPAŠIĆ
Hope and Homes for Children
7
ENISA MEŠIĆ
Fondacija „Krila nade“
8
KEMAL GREBO
Privredna komora KS
9
SANJA HORVAT
Caritas biskupske konferencije BIH
10
JOVAN DIVJAK
Obrazovanje gradi BIH
11
ADIS ARAPOVIĆ
CCI Sarajevo
12
SELMA OSMANAGIĆKLICO
Centar za okolišno održivi razvoj
13
MILAN MRĐA
Predstavnik u ime:
Centar za promociju civilnog društva
Kontakt
061 224 538
[email protected]
062 134 524; 033 653 668
[email protected]
061 504 836
[email protected]
033 210 201
[email protected]
061 135 023
fax 445 394
[email protected]
Tel/Fax 033 200 693
[email protected]
033 206 092;061 810 781
[email protected]
[email protected]
[email protected] (Enisa)
033 250 190; fax 033 190 139
[email protected]
033 206 441
[email protected]
033 710 580
[email protected]
033 521 279, 715 986
061 106 918
[email protected]
033 207 949
[email protected]
[email protected]
Tel/fax 033 458 667
[email protected]; [email protected]
VLADA KANTONA SARAJEVO
R/br
Ime i Prezime
Predstavnik u ime:
Kontakt
1.
ABID FEJZIĆ
Ministarstvo obrazovanja i nauke
033 562 128
[email protected]
2.
HANA KORAĆ
Ministarstvo unutrašnjih poslova
033 440 018; 033 286 705
[email protected]
3.
DRAGAN VUJMILOVIĆ
Ministarstvo kulture i sporta
033 562 052
[email protected]
114 Analiza stepena saradnje između Vlade Kantona Sarajevo i organizacija civilnog društva u Kantonu Sarajevo 4.
SMARAGDA
MEŠANOVIĆ
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku,
raseljena lica i izbjeglice
033 562 036
[email protected]
5.
TARIK HUMAČKIĆ
Sekretar Vlade Kantona Sarajevo
033 562 074; 033 562 077
[email protected]
Ministarstvo pravde i uprave
033 562 084;
[email protected]
6.
INDIRA ŠULOVIĆ
7.
SABAHETA
BERBERKIĆ
Ministarstvo finansija
033 565 005
[email protected]
8.
NERMINA HADŽIĆ
Ministarstvo privrede
033 562 219
[email protected]
9.
ZDENKO PAVLOVIĆ
Ministarstvo saobraćaja
033 562 101
[email protected]
10.
EMINA KURTAGIĆPEPIĆ
Ministarstvo zdravstva
033 562 027
[email protected]
11.
ALMASA ZUBOVIĆ
Ministarstvo stambene politike
033 562 028
[email protected]
12.
BELMA ADILOVIĆ
Ministarstvo za boračka pitanja
13.
JOVO ANDRIĆ
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite
okoliša
033 562 012
[email protected]
033 562 085
[email protected] ks.gov.ba
[email protected] (napisati za
g.Andrića)
115 
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
14
File Size
1 253 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content