close

Enter

Log in using OpenID

Anex I - HE na Drini

embedDownload
Mješoviti Holding “ERS” MP a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d. Višegrad
Kompleks Andrićgrad – 73240 Višegrad
Broj nabavke:01-O/15
Broj protokola:04-02-35/15
Broj javne nabavke:1171-1-1-1-3-2/15
Tenderski dokument za nabavku roba – nabavka
pogonskog goriva eurodizel EN 590
OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE
Ugovorni organ je predvidio zaključenje okvirnog sporazuma sa
jednim dobavljačem na period od dvije godine (2015. i 2016.)
Višegrad,15.01.2015.godine
SADRŽAJ
1.
POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ......................................................................................... 3
2.
OPŠTE INFORMACIJE U VEZI SA POSTUPKOM ......................................................................... 4
3.
INFORMACIJE O UGOVORNOM ORGANU (OPŠTI PODACI) ............................................... 5
4.
PREDMET NABAVKE (PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE) ........................................... 6
5.
INSTRUKCIJE ZA DOBAVLJAČE (PODACI O ZAHTJEVU ZA UČEŠĆE/PONUDI) ................... 7
NAČIN KOMUNIKACIJE SA DOBAVLJAČIMA ..................................................................................................7
PRIPREMA PONUDE ......................................................................................................................................8
POVJERLJIVOST ............................................................................................................................................9
DOSTAVLJANJE PONUDA .............................................................................................................................9
IZMJENA ILI POVLAČENJE PONUDA .............................................................................................................10
RAČUNANJE CIJENE ...................................................................................................................................10
MJESTO, DATUM I VRIJEME PRIJEMA PONUDA .............................................................................................11
MJESTO, DATUM I VRIJEME OTVARANJA PONUDA.......................................................................................11
PERIOD VAŽENJA PONUDA .........................................................................................................................11
6.
KVALIFIKACIJA .......................................................................................................................... 12
KRITERIJUMI ZA UČEŠĆE I POTREBNI DOKAZI .................................................................................................12
7.
OCJENA PONUDA ..................................................................................................................... 16
KRITERIJUMI DODJELE UGOVORA ................................................................................................................17
ZABRANA PREGOVORA ..............................................................................................................................18
NEPRIRODNO NISKE PONUDE......................................................................................................................18
ISPRAVKE GREŠAKA I PROPUSTA ..................................................................................................................19
8.
PREFERENCIJALNI TRETMAN DOMAĆEG ................................................................................ 19
9.
INFORMACIJE O ZAŠTITI PRAVA DOBAVLJAČA ................................................................... 20
10.
POTPISIVANJE UGOVORA........................................................................................................ 20
11. INFORMACIJE O TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI .................................................................... 21
12. ANEKSI ……………………………………………………………………………………………………………………………21
2
1. POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
Ovim pozivom za dostavljanje ponuda, objavljenom na sajtu AJN BiH pod brojem
1171-1-1-1-3-2/15 dana 15.01.2015.godine ,pozivate se da dostavite ponudu u
otvorenom postupku javne nabavke za nabavku roba: nabavka pogonskog
goriva pogonsko gorivo eurodizel EN590 (eurodizel 4).
Procedura javne nabavke će se obaviti u skladu sa Zakonim o javnim nabavkama
Bosne i Hercegovine („Službeni list BiH“ broj 39/14 od 19.05.2014.godine),
podzakonskim aktima koji su doneseni u skladu sa Zakonom i ovom tenderskom
dokumentacijom.
Da bi se kvalifikovali za dodjelu ugovora, ponuđači moraju zadovoljiti minimalne
uslove iz čl. 45 – 52 . Zakona o javnim nabavkama BiH, koji su detaljno opisani u
tački 6. tenderske dokumentacije.
Ponude se trebaju dostaviti na slijedeću adresu: Mješoviti Holding „ERS“ MP a.d.
Trebinje,ZP „Hidroelektrane na Drini“a.d. Višegrad, kompleks Andrićgrad, 73240
Višegrad.
Ponude se otvaraju u Višegradu, kompleks Andrićgrad, u prostorijama preduzeća
– sala za sastanke dana 05.02.2015.godine u 12.00 sati u prisustvu ponuđača koji
žele prisustvovati otvaranju ponuda.
Kriterij dodjele ugovora
Kriterij za dodjelu ugovora je Ekonomski najpovoljnija ponuda. Slijedeći kriteriji se
primjenjuju za ocijenu ponude:
1. Ponuđena cijena 80 %
2. Rok isporuke iskazan u danima
20%
Ugovor će se dodijeliti ponuđaču koji je dostavio najbolje ocijenjenu
prihvatljivu ponudu.
Svi dobavljači će biti obaviješteni o odluci ugovornog organa o rezultatu
postupka javne nabavke, u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja
odluke. Postupak dodjele ugovora će se provesti u skladu sa Zakonom o
javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ( u daljem tekstu : Zakon).
Žalbu može podnijeti svaki privredni subjekat koji ima ili je imao interes za
dodjelu ugovora o javnoj nabavci i koji učini vjerovatnim da je bila ili je
mogla da bude u konkretnom postupku javne nabavke prouzrokovana
šteta zbog postupanja ugovornog organa,a koje se u žalbi navodi kao
3
povreda ovog zakona i podzakonskih akata od strane ugovornog organa
u postupku javne nabavke.
2. OPŠTE INFORMACIJE U VEZI SA POSTUPKOM
2.1 Pojmovi koji se koriste u tenderskoj dokumentaciji znače slijedeće:
“Ovlašteno lice / lica” – lice / lica koje/a je ugovorni organ ovlastio da
djeluje/u u njegovo ime i lice / lica koje/a ima/ju pismenu punomoć da
djeluje/u u ime dobavljača .
“Ugovorni organ” – sektorski ugovorni organ iz čl.5 ZJN BiH koji obavlja
djelatnost u oblasti energetike i koji provodi postupak javne nabavke roba.
“Zakon” – Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Sl.glasnik BiH
broj 39/14 od 19.05.2014.)
“Postupak nabavke”– postupak koji provodi ugovorni organ na osnovu ove
tenderske dokumentacije.
“Podzakonski akti” – podzakonski akti koji su doneseni na osnovu Zakona:
Uputstvo za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda
(“Sl.glasnik BiH” 90/14 od 18.11.2014.)
“Dobavljač” – kojem je nakon postupka javne nabavke dodijeljen ugovor
o javnoj nabavci.
“Privredni subjekat”je pravno ili fizičko lice,ili grupa takvih lica,koji na tržištu
nude robe,usluge ili radove ,a registrovani su za obavljanje predmetne
djelatnosti,te mogu učestvovati u postupku javne nabavke“kao:
Ponuđač”- koji je dostavio ponudu.
“TD” – ova tenderska dokumentacija.
2.2 Postupak javne nabavke će se izvršiti u skladu sa Zakonom, podzakonskim
aktima koji su doneseni u skladu sa Zakonom i ovom tenderskom
dokumentacijom.
2.3 Ugovor se dodjeljuje ponuđaču koji je dostavio najbolje ocijenjenu
prihvatljivu ponudu.
2.4 U skladu sa članom 69. Zakona, ugovorni organ obavezan je poništiti
postupak nabavke iz jednog od slijedećih razloga:
4
a) nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku;
b) nije dostavljen nijedan zahtjev za učešće u ograničenom
postupku,u pregovaračkom postupku sa ili bez objave obavještenja
ili u takmičarskom dijalogu;
c) nije dostavljen broj ponuda određen u članu 32.stav (4) ovog
zakona,ako je bilo predviđenio zaključivanje okvirnog sporazuma;
d ) nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva;
e) cijene svih prihvatljivih ponuda znatno su veće od osiguranih
sredstava za predmetnu nabavku;
(3) ugovorni organ može otkazati postupak javne nabavke samo zbog
dokazivih razloga koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se
nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke.
3. INFORMACIJE O UGOVORNOM ORGANU (opšti podaci)
Ugovorni organ: Mješoviti Holding „ERS“a.d. Trebinje
ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d.
Višegrad,
Adresa: Kompleks Andrićgrad,73240 Višegrad,Republika Srpska,BiH
Identifikacioni broj:4400497620000 ; PDV broj: 400497620000; MB:01794949
Broj bankovnog računa: 5620060000255214 NLB Razvojna banka a.d.Banja
Luka
Detaljna adresa za korespodenciju:
Telefon:centrala 00387(0)58 635 200;direktor 00387(0)58 635
;komercijalna služba 00387 (0)58 635 211; Faks: 00387 (0)58 635 202
E-mail:[email protected]
200
Web stranica: www.henadrini.com
Lice koje je ovlašteno da vodi komunikaciju u ime ugovornog organa sa
dobavljačima:Đurđić Nebojša,diplomirani ekonomista,00387 (0)58 635 211.
Broj obavještenja na sajtu AJN BiH:1171-1-1-1-3-2/15
Interni redni broj nabavke: 01-O/14
Nabavka je planirana planom nabavki za 2015.godinu pod brojem: 8.3.9.
Procenjena vrijednost :80.000,00 KM po godini.
Vrsta postupka: Otvoreni postupak.
5
Po ovom tenderu nema privrednih subjekata koji su isključeni iz postupka
javnih nabavki.
Podjela na Lotove: Ne.
Vrsta ugovora:ugovor o javnoj nabavci roba.
Ugovorni organ je predvidio zaključenje okvirnog sporazuma sa jednim
dobavljačem. Okvirni sporazum se zaključuje na period
od dvije
godine(2015 i 2016).
CPV cod: 09134220-5 dizelsko gorivo EN590
4. PREDMET NABAVKE (podaci o predmetu javne nabavke)
4.1
Opis predmeta nabavke
Predmet nabavke je nabavka i isporuka pogonskog goriva euro dizel
Količina 40 tona u 2015.godini i 40 tona u 2016.godini.
Obrazac za cijenu ponude definisan je u aneksu 3 tenderske
dokumentacije.
4.2
Način isporuke:
Pogonsko gorivo euro dizel se isporučuje na internu pumpu ugovornog
organa sukcesivno u toku godine i to:
Prva isporuka: Prva isporuka euro dizela 4 odmah po dodjeli
ugovora/zaključenju ugovora u količini od 10 tona.
Druga isporuka: na pismeni zahtjev ugovornog organa ili
ugovornog organa u toku godine u količini od 10 tona.
na poziv
Treća isporuka: na pismeni zahtjev ugovornog organa ili na poziv
ugovornog organa u toku godine u količini od 10 tona.
Četvrta isporuka: na pismeni zahtjev ugovornog organaili na poziv
ugovornog organa u toku godine u količini od 10 tona.
4.3 Mjesto dostavljanja roba/mjesto isporuke : Interna pumpa ugovornog
organa koja se nalazi na adresi ZP“Hidroelektrane na Drini“ a.d. Nezuci 42.
73240 Višegrad.
4.4 Ponuđačima nije dozvoljeno da dostavljaju alternativne ponude.
6
Jedan ponuđač može dostaviti ili samo osnovnu ponudu. Dostavljanje
osnovne i alternativne ponude, ili više alternativnih ponuda, od jednog
ponuđača, razlog je za odbijanje te ponude.
4.5 Ponuđačima je dozvoljeno podugovaranje.Ponuđači trebaju u ponudi
navesti da li i u kojem iznosu predviđaju sklapanje podugovora sa trećom
stranom.Ponuđač sa najuspješnijom ponudom ne smije, bez prethodne
saglasnosti ugovornog organa, sa trećom stranom sklapati podugovor ni o
jednom bitnom dijelu ugovora bez predhodnog pismenog odobrenje
ugovornog organa. Ugovorni organ će biti blagovremeno obaviješten,
prije sklapanja podugovora, o elementima ugovora za koje sklapa
podugovor i o identitetu podugovarača. Ugovorni organ će obavijestiti
ponuđača o svojoj odluci u roku od 15 (petnaest) dana od prijema
obavještenja o podugovaraču i navesti svoje razloge ukoliko odbija
odobriti takvu odluku. Ugovorni organ neće odobriti zaključenje ugovora sa
podugovaračem, ako on ne ispunjava uslove propisane čl. 45-52 Zakona.
4.6 Ukoliko ugovorni organ odobri podugovaranje,dobavljač kome je
dodjeljen ugovor dužan je prije početka realizacije podugovora dostaviti
ugovornom organu podugovor zaključen s podugovaračem,kao osnov za
neposredno plaćanje podugovaraču, i koji kao obavezne elemente mora
sadržavati sledeće:
a) Robu,
b) Predmet, količinu, vrijednost, mjesto i rok isporuke robe
c) Podatke o podugovaraču i to: naziv podugovarača, sjedište,
JIB/IDB, broj transakcijskog računa i naziv banke kod kojeg se
vodi.
Dobavljač kojem je dodijeljen ugovor snosi punu odgovornost za
realizaciju ugovora.
5. INSTRUKCIJE ZA DOBAVLJAČE (podaci o zahtjevu za učešće/ponudi)
Način komunikacije sa dobavljačima
5.1 Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespodencije) između
ugovornog organa i ponuđača treba se voditi u pisanoj formi, na način da
se ista dostavlja poštom ili lično na adresu navedenu u tenderskoj
dokumentaciji.
7
5.2 Posebno, komunikacija i razmjena informacija će se vršiti putem faksa 00387
(0)58 635 202, uz obavezu da se ista proslijedi i poštom prije isteka roka
utvrđenog za dostavu informacija, odnosno ponude.
Priprema ponude
5.3 Ponuđači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijima koji su
utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa
ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive.
5.4 Ponuđači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja
njihovih ponuda. Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuđača u
postupku nadmetanja.
5.5 Ponuda i svi dokumenti i korespodencija u vezi sa ponudom između
dobavljača i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od
službenih jezika u Bosni i Hercegovini.
5.6 Original i sve kopije ponude trebaju biti otkucani ili napisani neizbrisivom
tintom. Ponuda se izrađuje na način da čini cijelinu,čvrsto se uvezuje tako
da onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.Stranice ponude se
označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice. Sve dopune
i izmjene ponude moraju biti čitljive i parafirane od ovlaštenih lica. Osim
toga, u slučaju da ponude dostavljaju grupe ponuđača, uz ponudu se
mora dostaviti i punomoć kojom se navedena lica ovlašćuju da
predstavljaju grupu ponuđača u toku postupka nabavke (punomoć može
također sadržavati i ovlaštenje za potpisivanje ugovora).
5.7 Ponuda treba sadržavati slijedeće dokumente:
a) Obrazac za dostavljanje ponude, popunjen u skladu sa šemom
koja je data u aneksu 2 tenderske dokumentacije;
b) Obrazac za cijenu ponude, popunjen u skladu sa šemom koja je
data u aneksu 3 tenderske dokumentacije;
c) Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. ZJN popunjena u skladu sa
šemom koja je data u aneksu 4 tenderske dokumentacije;
d) Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 47.ZJN popunjena u skladu sa
šemom koja je data u aneksu 5 tenderske dokumentacije;
e) Dokumenta /dokazi po tački 6.7 TD pod a) i e) po članu člana 49.
f) Izjava iz člana 52. ZJN popunjena u skladu sa šemom koja je data
u aneksu 6 tenderske dokumentacije;
8
g) Obrazac povjerljive informacije popunjen u skladu sa šemom koja
je data u aneksu 7 tenderske dokumentacije;
h) Nacrt ugovora potpisan i ovjeren iz anaksa 8 tenderske
dokumentacije;
i) Dokumenta iz tačke 6.3.2 pod a) i tačke 1),2) i 3).
Svaki ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu. Nije dozvoljeno da
ponuđači dostave više modaliteta ponude,niti više modaliteta za
podkriterijume kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude.
Povjerljivost
5.9
Član 11. Zakona navodi da:
Povjerljivim podacima ne mogu se smatrati: ukupne i pojedinačne cijene
iskazane u ponudi, predmet nabavke, odnosno ponuđena roba, od kojeg
zavisi poređenje s tehničkom specifikacijom i ocjena da li je određeni
ponuđač ponudio robu,u skladu s tehničkom specifikacijom,potvrde,
uvjerenja od kojih zavisi kvalifikacija vezana za ličnu situaciju
kandidata/ponuđača.
“Povjerljive informacije koje su sadržane u bilo kojoj ponudi, koje se odnose
na komercijalne, finansijske ili tehničke informacije ili poslovne tajne ili know
how učesnika tendera, ne smiju se ni pod kojim uslovima otkrivati bilo kom
licu koje nije zvanično uključeno u postupak nabavke”.
Ugovorni organ pretpostavlja da nisu sve informacije koje ponuđači
dostave potpuno povjerljive. Neke informacije – uključujući i komercijalne,
finansijske ili tehničke i know how će već biti javne ili će, u budućnosti,
postati javno znanje.
Ugovorni organ zahtijeva od ponuđača da u ponudi navedu koje
informacije se moraju smatrati povjerljivim, po kojoj osnovi se smatraju
povjerljivim i koliko dugo će biti povjerljive. Cijena ponude se ne smatra
povjerljivom ni u jednom slučaju.
Ponuđači moraju napraviti spisak (popunjen po šemi koja se nalazi u
(aneksu 7) informacija koje bi se trebale smatrati povjerljivim.
Dostavljanje ponuda
5.10 Ponuđači će dostaviti jednu ponudu u originalu i 1 (jednu) kopiju na kojima
će čitko napisati: “ORIGINAL PONUDA” i “KOPIJA PONUDE”. Ponuda i njene
9
kopije sa pečatom i potpisom trebaju biti zapečaćene u jednoj neprovidnoj
koverti i sa imenom i adresom ponuđača, na kojoj će pisati slijedeće riječi:
“Ponuda za / naziv nabavke – ne otvarati do 16.01.2014 godine, 12.00
časova”.
Izmjena ili povlačenje ponuda
5.11 Ponuđači mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se
izmjene ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje
ponuda. Ugovorni organ mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama
i o povlačenju ponude. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava
dobavljača treba pisati slijedeće: “IZMJENA PONUDE” ili “POVLAČENJE
PONUDE”.
Računanje cijene
5.12 Ponuđač treba popuniti obrazac za dostavljanje ponude i obrazac za
cijenu ponude koji se nalaze u prilogu ove tenderske dokumentacije, uz
naznaku roba koje će biti dostavljene, količinu i cijenu.
5.13 Sve cijene trebaju biti navedene u KM, neuključujući PDV. Izuzetno, ako je
tenderskom dokumentacijom omogućeno da se cijene navode i u drugoj
valuti, navedeni iznos će se preračunati u KM po kursu koji utvrđuje
Centralna banka Bosne i Hercegovine na dan otvaranja ponuda i zadržati
po istom kursu sve do isteka perioda važenja ponude.
5.14 Ponuđač će navesti u rasporedu cijena jediničnu cijenu (tamo gdje to
odgovara) i ukupan iznos ponude za robe koje se nude.
5.15 Ponuđena cijena roba treba uključivati sve obaveze vezane za tu robu, a
naročito:
a) sve carinske obaveze ili poreze na uvoz i prodaju ili druge poreze
koji su već plaćeni ili koji se mogu platiti na komponente i sirovine
koje se koriste u proizvodnji ili sastavljanju roba;
b) sve carinske obaveze ili poreze na uvoz i prodaju ili druge poreze
koji su već plaćeni na direktno uvezene komponente koje se
nalaze ili će se nalaziti u toj robi;
c) sve pripadajuće indirektne poreze, poreze na prodaju i druge
slične poreze na gotove proizvode koji će se trebati platiti u
Bosni i Hercegovini, ako ovaj ugovor bude dodjeljen;
d) cijenu prijevoza;
e) osiguranje;
10
f) cijenu popratnih (dodatnih) usluga navedenih u TD;
g) drugi troškovi, osim PDV-a.
5.16 Cijena koju navede ponuđač neće se mijenjati u toku izvršenja ugovora i
ne podliježe bilo kakvim promjenama, osim u slučajevima kada dođe do
povećanja / skoka cijene sirove nafte na svijetskom tržištu ili u drugim
zakonom propisanim slučajevima. Dobavljač je dužan da pismenim putem
obavjesti ugovorni organ da je došlo do promjene cijena,a što se dokazuje
adekvatnom potvrdom.U slučaju povećanja cijena,bez napred
navedenog osnova Naručilac zadržava pravo da fakture sa povećanim
iznosom cijena vrati i jednostrano raskine ugovor.
Mjesto, datum i vrijeme prijema ponuda
5.17 Ponude se trebaju dostaviti na slijedeću adresu:
Mješoviti Holding „ERS” a.d. Trebinje MP ZP”Hidroelektrane na Drini”a.d.
Višegrad,kompleks Andrićgrad,73240 Višegrad.
5.18 Rok za dostavljanje ponuda ističe 05.02.2014. godine u 11.30 časova.
Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene ponuđaču
neotvorene.
Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda
5.19 Javno otvaranje ponuda će se održati 05.02.2014.godine u 12.00 časova, u
prostorijama ugovornog organa, kompleks Andrićgrad - sala za sastanke.
Ponuđači ili njihovi predstavnici mogu prisustvovati otvaranju ponuda.
Informacije koje se iskažu u toku javnog otvaranja ponuda će se dostaviti
svim ponuđačima koji su u roku dostavili ponude.
Period važenja ponuda
5.20 Ponude moraju važiti 120 dana, računajući od isteka roka za dostavljanje
ponuda. Sve dok ne istekne period važenja ponuda, ugovorni organ ima
pravo da traži od ponuđača u pisanoj formi da produže period važenja
njihovih ponuda do određenog datuma. Ponuđači mogu odbiti takav
zahtjev. Ponuđač koji pristane da produži period važenja svoje ponude i o
tome u pisanoj formi obavijesti ugovorni organ, produžit će period važenja
ponude. Ponuda se ne smije mijenjati. Ako Ponuđač ne odgovori na
11
zahtjev ugovornog organa u vezi sa produženjem perioda važenja
ponude, smatrat će se da je ponuđač odbio zahtjev ugovornog organa. U
tom slučaju ugovorni organ odbacuje ponudu.
6. KVALIFIKACIJA
Kriterijumi za učešće i potrebni dokazi
6.1 U skladu sa čl. 45 – 52. Zakona, dobavljači trebaju ispunjavati slijedeće
uslove:
a) da nema smetnji za njihovo učešće u smislu odredbe člana 45.
Zakona;
b) da imaju pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da su
registrovani u relevantnim profesionalnim ili trgovačkim registrima u
smislu odredbe člana 46;
c) da njihovo ekonomsko i finansijsko stanje garantuje uspješnu
realizaciju ugovora po članu 47;
d) da njihova tehnička i profesionalna sposobnost garantuje uspješnu
realizaciju ugovora u smislu člana 49.
e) da nema smetnji za njihovo učešće u smislu odredbi člana 52. Stav
(1).
6.2 U skladu sa članom 45. Zakona o javnim nabavkama, ponuda ili zahtjev za
učešće će se odbaciti ako:
a) je ponuđač u krivičnom postupku osuđen pravosnažnom presudom
za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili
pranje novca, u skladu sa važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj
je registrovan;
b) je ponuđač pod stečajem ili je predmet stečajnog postupka, osim
u slučaju postojanja vežeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je
predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja
poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u BiH ili zemlji u
kojoj je registrovan;
c) ponuđač nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem penzionog i
invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa
važećim propisima u BiH ili propisima zemlje u kojoj je registrovan;
d) ponuđač nije ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i
indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u BiH ili zemlji u
kojoj je registrovan.
12
Kao dokaz ispunjavanja gore navedenih kvalifikacionih uslova definisanih u
tačkama c) i d) prihvata se i sporazum ponuđača sa nadležnim poreskim
institucijama o reprogramiranom, odnosno odgođenom plaćanju obaveza
ponuđača po osnovu poreza i doprinosa i indirektinih poreza, uz potvrdu
poreskih organa da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoje
reprogramirane obaveze.
Ponuđač u svrhu dokaza o ispunjavanju gore navedenih kvalifikacionih
uslova dužan je dostaviti izjavu ovjerenu kod nadležnog organa, u formi i
na način koji propisuje AJN podzakonskim aktom (aneks 4 tenderske
dokumentacije).Za ponuđače čije je sjedište izvan Bosne i Hercegovine ne
traži se posebna nadovjera dokumenata.
6.2.1 Ponuđač kojem bude dodijeljen ugovor obavezan je dostaviti sljedeće
dokumente kojima će potvrditi da se gore navedeni kvalifikacioni uslovi
ne odnose na njega:
a) Uvjerenje nadležnog suda kojim dokazuje da u krivičnom postupku
nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično
djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili
pranje novca;
b) Uvjerenje nadležnog suda ili organa uprave kod kojeg je
registrovan kandidat/ponuđač kojim se potvrđuje da nije pod
stečajem niti je predmet stečajnog postupka , da nije predmet
postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja
poslovne djelatnosti;
c) Uvjerenja nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je
kandidat/ponuđač izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na
doprinose za penziono i invalidsko osiguranje i zdravstveno
osiguranje;
d) Uvjerenja nadležnih institucija da je kandidati/ponuđač izmirio
dospjele obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza.
6.2.2 Dokazi koje je dužan dostaviti izabrani ponuđač moraju sadržavati potvrdu
da je u momentu predaje ponude ispunjavao uslove koji se traže
tenderskom dokumentacijom . U protivnom će se smatrati da je dao lažnu
izjavu. Dokaze o ispunjavanju uslova je dužan dostaviti u roku od 7 dana
od dana zaprimanja obavještenja o rezultatima ovog postupka javne
nabavke. Dokazi koje dostavlja izabrani ponuđač ne mogu biti stariji od tri
mjeseca, računajući od momenta predaje ponude. Izabrani ponuđač
mora ispunjavati sve uslove u momentu predaje ponude, u protivnom će
se smatrati da je dao lažnu izjavu iz člana 45. Zakona.
13
6.3 Ponuđači trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u relevantnom
profesionalnom ili trgovačkom registru u zemlji u kojoj su osnovali firmu ili
dostaviti posebnu izjavu ili referencu kojom se dokazuje njihovo pravo da
se profesionalno bave određenom djelatnošću, u skladu sa članom 46.
Zakona o javnim nabavkama.
6.3.1
U skladu sa članom 46.ZJN BiH,sposobnost za obavljanje profesionalne
djelatnosti ponuđači su obavezni ispuniti sledeće uslove:
a) da su registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke.
6.3.2 Dokazi koji se zahtjevaju:
a) kao dokaz dostaviti ovjerenu kopiju/ovjerenu kod nadležne institucije/
izvoda o registraciji u relevantnim profesionalnim ili drugim registrima zemlje
u kojoj su registrovani ili da osiguraju posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog
organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu
djelatnost,koja je u vezi sa predmetom nabavke.
Ugovorni organ zahtijeva da se dostaviti i:
1) Poreski i identifikacioni broj
2) Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodatu
vrijednost
3) Naziv banke i broj bankovnog računa
Navedeni dokumenti iz tačke 6.3.2 pod 1);2) i 3)dostavljaju se kao obične
kopije.
6.4 Što se tiče ekonomskog i finansijskog stanja, u skladu sa članom 47. Zakona
o javnim nabavkama, ponuda će biti odbačena ako dobavljač ne ispuni
slijedeće minimalne kriterije:
a) ispunjava svoje
finansijske
partnerima i povjeriocima,
obaveze
prema
poslovnim
6.5 Ocjena ekonomskog i finansijskog stanja dobavljača će se izvršiti na osnovu
slijedeće izjave i dokumenata u skladu sa članom 47. Zakona o javnim
nabavkama:
a) Potvrda o solventnosti koju izdaje poslovna banka, a kojom se dokazuje
da ponuđač ispunjava svoje finansijske obaveze prema poslovnim
14
partnerima i povjeriocima u poslednjih 6 mjeseci, računajući od datuma
izdavanja potvrde .
Gore navedeni dokumenti dostavljaju se kao obične kopije., zajedno sa
izjavom koju ovjerava ponuđač, u formi i na način koji propisuje Agencija
za javne nabavke podzakonskim aktom a koja se nalazi u aneksu 5 TD.
6.6 Što se tiče tehničke i profesionalne sposobnosti, u skladu sa članom 49.
Zakona o javnim nabavkama, ponuđači trebaju ispuniti slijedeće
minimalne uslove:
a) Uspješno iskustvo u realizaciji najmanje dva ugovora čiji su karakter
i kompleksnost slični onima koji se odnose na predloženi ugovor, u
prethodne tri godine minimalne vrijednosti 80.000,00 KM na
godišnjem nivou.
e) uvjerenje koje izdaje nadležna institucija ili agencija za kontrolu
kvaliteta,a kojom se potvrđuje da na odgovarajući način tačno
označena roba odgovara određenim specifikacijama ili normama.
6.7 Ocjena tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđača će se izvršiti na
osnovu slijedećih izjava i dokumenata koje dostave ponuđači u skladu sa
članom 49. Zakona o javnim nabavkama:
a) spisak izvršenih ugovora u skladu sa članom 48. Stav (2) ZJN, a koji
su u vezi sa predmetnom nabavkom, za period ne duži od tri godine
ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja,ako je
ponuđač registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od
dvije godine,sa ukupnim vrijednosnim iznosima od 80.000,00 KM na
godišnjem nivou, datumima i primaocima uz osiguranje
dokumenata u formi potvrda o dostavljenim robama koje su izdali
primaoci ili izuzetno ukoliko se takve potvrde ne mogu dobiti iz
razloga izvan kontrole ponuđača roba,samo uz izjavu ponuđača
roba o dostavljenim robama. Potvrda u uredno izvršenim
ugovorima mora sadržavati sljedeće podatke: naziv i sjedište
ugovornih strana ili privrednih subjekata, predmet ugovora,
vrijednost ugovora, vrijeme i mjesto izvršenja ugovora,navode o
uredno izvršenim ugovorima.
e) Izjava ponuđača da će uz svaku isporuku dizel goriva obezbediti i
dostaviti potvrdu o kvalitetu goriva koju izdaje nadležna institucija.
6.8 Ako je period od registracije/osnivanja ponuđača kraći od perioda za
koji ugovorni organ zahtijeva izjave i dokumente koji se odnose na
ekonomsko i finansijsko stanje i tehničku i profesionalnu sposobnost
15
ponuđača, ponuđač treba dostaviti dokumente samo za period od svoje
registracije/osnivanja.
6.9 U slučaju da zahtjeve dostavljaju grupe ponuđača, ugovorni organ će
prilikom ocjene stepena u kojem su ispunjeni kriteriji utvrđeni u tenderskoj
dokumentaciji, uzeti u obzir finansijsko stanje, kvalifikacije i tehničku i
profesionalnu sposobnost članova grupe ponuđača. Stoga, članovi grupe
ponuđača mogu dostaviti jedan paket dokumenata koji su navedeni u
tački 6.3.2; 6.4; 6.6 i 6.11 tenderske dokumentacije i izjave u vezi sa
predmetom nabavke. Dokumenti koji su navedeni pod tačkom 6.2 i 6.11
moraju se posebno pripremiti za svakog člana grupe ponuđača.
6.10 U slučaju ozbiljne sumnje u pogledu autentičnosti ili čitljivosti kopije,
ugovorni organ može zahtijevati da se dostave dokumenti u originalu.
6.11 U skladu sa članom 52. Zakona o javnim nabavkama, kao i sa drugim
relevantnim propisima, ugovorni organ će odbaciti ponudu ukoliko je
ponuđač sadašnjem ili bivšem zaposleniku ugovornog organa dao ili je
spreman dati mito u obliku novčanih sredstava ili u bilo kojem nenovčanom
obliku, s ciljem ostvarivanja uticaja na radnju, odluku ili tok postupka javne
nabavke. Ugovorni organ će u pisanoj formi obavijestiti dobavljača i
Agenciju za javne nabavke o odbacivanju takvog zahtjeva ili ponude, te
o razlozima odbijanja.
Svaki kandidat/ponuđač je dužan uz ponudu dostaviti i posebnu pismenu
izjavu da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakvim radnjama koje za cilj
imaju korupciju u predmetnoj javnoj nabavci. Izjava se nalazi u aneksu 6
tenderske dokumentacije.
6.12 U skladu sa čl.68 ZJN Bosne i Hercegovine ugovorni organ će odbaciti
ponudu ako ponuđač nije dostavio tražene dokaze ili je dostavio
nepotpune dokaze ili je lažno predstavio informacije koje su dokaz
ispunjavanja uslova iz čl.45 do 51. Zakona.
6.13 Ugovorni organ može u pisanoj formi tražiti od dobavljača da pojasni
dokumente koje je dostavio, s tim da ne mijenja suštinu svoje ponude, i to
u roku koji odredi ugovorni organ.
6.14 Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili odluku o poništenju postupka
nabavke dostavljaju se ponuđačima u roku od tri dana,a najkasnije u roku
od sedam dana od dana donošenja odluke,I to elektronskim sredstvom,ili
poštom ,ili neposredno.
7. OCJENA PONUDA
16
Ugovor se dodjeljuje ponuđaču koji je dostavio najbolje ocijenjenu
prihvatljivu ponudu.
Odbit će se ponude koje nisu u skladu sa opisom predmeta javne nabavke.
Kriterijumi dodjele ugovora
7.1
Ekonomski najpovoljnija ponuda
Ugovor se dodjeljuje kvalifikovanom ponuđaču koji je dostavio najbolje
ocijenjenu prihvatljivu ponudu u skladu sa niže navedenim kriterijima. U
slučaju istog broja bodova dvije ili više ponuda prednost se daje ponudi
koja u podkriteriju ima najnižu cijenu.
Ponude se ocjenjuju na osnovu slijedećih kriterija:
a)
b)
Ponuđena cijena – čija je vrijednost 80%
Rok isporuke iskazan u danima - čija je vrijednost 20%
Ugovor se dodjeljuje ponuđaču koji je dobio najviši ukupan broj bodova.
Bodovi se dodjeljuju u skladu sa slijedećom formulom:
UBB = PC+ RI
Pri čemu je:
UBB – ukupan broj bodova
PC – broj bodova koji je dobio ponuđač za ponuđenu cijenu
RI – broj bodova koji je ponuđač dobio za rok isporuke
1. Cijena
Maksimalan broj bodova [80] će se dodijeliti ponuđaču koji je predložio
najnižu bruto cijenu (uključujući i sve indirektne poreze). Drugi ponuđači će
u skladu s tim dobiti manji broj bodova, prema slijedećoj formuli:
 =


× (80)
17
Pri čemu je:
Pc – broj bodova koji je ponuđač dobio za ponuđenu cijenu
Pl – najniža cijena koja je ponuđena u postupku nabavke
Pt – cijena koja je predložena u ponudi koja je predmet ocjene
[80] – maksimalan broj bodova koji je dodijeljen ponuđaču koji je ponudio
najnižu cijenu
2. Rok isporuke (RI)
Rok isporuke se iskazje u danima.
Maksimalan broj bodova [20] će se dodijeliti ponuđaču koji je ponudio
najkraći rok isporuke,dok će drugi dobavljači stoga dobiti manji broj
bodova u skladu sa slijedećom formulom:
 =


× (20)
Pri čemu je:
Ri – broj bodova koji je dodijeljen ponuđaču za ponuđeni rok isporuke
Rl – najkraći rok isporuke ponuđen u ponudi koja se ocjenjuje
Rt – rok isporuke koji se ocijenjuje
[20] – broj bodova koji je dodijeljen dobavljaču koji je ponudio najkraći rok
isporuke iskazan u danima.
3. Način plaćanja
Način plaćanja je 7 dana po pojedinačnoj isporuci goriva i uredno
ispostavljenoj fakturi.
Zabrana pregovora
7.2 Sa ponuđačima se neće obavljati nikakvi pregovori u vezi sa ponudama.
Međutim, ugovorni organ može od ponuđača tražiti pismenim putem da
pojasne svoje ponude, u određenom roku, s tim da ne unose bilo kakve
promjene u ponudu.
Neprirodno niske ponude
18
7.3 Ako su dostavljene ponude neprirodno niske u odnosu na ponuđene robe,
ugovorni organ će zahtijevati od ponuđača da opravda ponuđenu cijenu.
Ako ponuđač ne dostavi zadovoljavajuće opravdanje, ugovorni organ ima
pravo odbiti takvu ponudu.
7.4 Da bi dobio obrazloženje za neprirodno nisku cijenu, ugovorni organ u
pisanoj formi zahtijeva od ponuđača da pruži detaljne informacije o
relevantnim sastavnim elementima ponude, uključujući i elemente cijene i
kalkulacija.
Ispravke grešaka i propusta
7.5 Ugovorni organ će ispraviti bilo koju grešku u ponudi koja je čisto aritmetičke
prirode, ukoliko se ista otkrije u toku ocjene ponuda. Ugovorni organ će
neodložno ponuđaču uputiti obavještenje o svakoj ispravci i može nastaviti
sa postupkom, sa ispravljenom greškom, pod uslovom da je ponuđač to
odobrio u roku koji je odredio ugovorni organ. Ako ponuđač ne odobri
predloženu ispravku, ponuda se odbacuje.
7.6 Ugovorni organ će ispraviti greške u računanju cijene u slijedećim
slučajevima:
a) kada postoji razlika između iznosa izraženog u brojevima i riječimau tom slučaju prednost ima iznos izražen riječima, osim ukoliko se na
taj iznos ne odnosi aritmetička greška;
b) ako postoji razlika između jedinične cijene i ukupnog iznosa koji se
dobije množenjem jedinične cijene i količine, jedinična cijena koja
je navedena će imati prednost i potrebno je ispraviti konačan iznos;
c) ako postoji greška u ukupnom iznosu u vezi sa sabiranjem ili
oduzimanjem podiznosa, podiznos će imati prednost, kada se
ispravlja ukupan iznos.
Iznosi koji se isprave na taj način će biti obavezujući za dobavljača. Ako ih
dobavljač kao takve ne prihvata, njegova ponuda se odbacuje.
8. PREFERENCIJALNI TRETMAN DOMAĆEG
8.1 Ugovorni organ će u svrhu poređenja ponuda primjeniti preferencijalni
tretman domaćeg,u skladu sa Odlukom o obaveznoj primjeni
preferencijalnog tretmana domaćeg,donesenoj od strane Savjeta
ministara Bosne i Hercegovine i koja je na snazi od 01.01.2015. godine.
19
8.2 U svrhu poređenja ponuda,ugovorni organ će umanjiti cijene domaćih
ponuda za preferencijalni faktor od 15% za ugovore koji se dodijeljuju u
2015. I 2016.godini.
8.3 Domaćim ponudama se smatraju ponude koje dostavljaju pravna ili fizička
lica sa sjedištem u BiH i kod kojih,u slučaju ugovora o javnoj nabavci
roba,najmanje 50% ukupne vrijednosti od ponuđenih roba imaju porijeklo iz
BiH.
8.4 U svrhu dokazivanja da ispunjavaju uslove za primjenu preferencijalnog
tretmana domaćeg ponuđači su dužni dostaviti slijedeće:
1. Potvrdu privredne komore.
9. INFORMACIJE O ZAŠTITI PRAVA DOBAVLJAČA
9.1
Svaki ponuđač koji ima opravdan interes za ugovor o javnoj nabavci i
smatra da je ugovorni organ u toku postupka dodjele ugovora izvršio
povrede Zakona i/ili podzakonskih akata, ima pravo da uloži žalbu na
postupak na način i u roku koji je određen u članu 99. i 101. Zakona.
9.2
Žalba se izjavljuje ugovornom organu u pisanoj formi direktno ili
preporučenom poštanskom pošiljkom.Žalba se podnosi u dovoljnom broju
primjeraka,a koji ne može biti manji od tri,kako bi mogla biti uručena
izabranom ponuđaču,kao i drugim strankama u postupku.
9.3 Ako ugovorni organ ne razmotri žalbu u roku koji je utvrđen u članu 100.
Zakona, ili žalba odbije, podnosilac žalbe može uložiti žalbu u pisanoj formi
Kancelariji za razmatranje žalbi na način i u roku koji je propisan Zakonom.
10. POTPISIVANJE UGOVORA
10.1 Ugovorni organ će obavijestiti ponuđača, čija je ponuda izabrana o
datumu i mjestu zaključivanja ugovora.
10.2 Ugovorni organ zaključuje ugovor sa dobavljačem čija je ponuda
odabrana kao najuspješnija.
10.3 Nacrt okvirnog sporazuma nalazi se u
aneksu 8 ove tenderske
dokumentacije . Ponuđač treba popuniti nacrt sa svojim podacima i
detaljima koji su sadržani u ponudi (tj. cijena i drugi uslovi).
10.4 Svaku stranu nacrta koju popuni ponuđač, treba parafirati ovlašteno lice i
priložiti uz ponudu skupa sa obrascem za podnošenje ponuda koji se nalazi
20
u TD. Nacrt izjave je priložen uz tendersku dokumentaciju kao aneks 1. U
obrascu za podnošenje ponuda dobavljač potvrđuje svoju spremnost da
zaključi ugovor.
11. INFORMACIJE O TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI
11.1 Za tendersku dokumentaciju se ne plaća naknada. Ugovorni organ je
omogućio neograničen i direktan pristup kompletnoj tenderskoj
dokumentaciji,bez naknade, na internet adresi : www.henadrini.com
aktuelnosti/nabavke i tenderi.
11.2 Zainteresovani ponuđači mogu tražiti pojašnjenje tenderske dokumentacije
od ugovornog organa u pisanoj formi, i to blagovremeno, a najkasnije 10
(deset) dana prije isteka roka za podnošenje ponuda.
11.3 Ugovorni organ će pripremiti odgovor u pisanoj formi u kojoj će zadržati
stvarnu konkurentsku osnovu postupka dodjele ugovora, koji će se dostaviti
svim dobavljačima najkasnije 5 (pet) dana prije isteka roka za podnošenje
ponuda. Ukoliko je na temelju sadržaja odgovora potrebno mijenjati
tendersku dokumentaciju, ugovorni organ će produžiti rok za dostavljanje
ponuda i to najmanje za 7 (sedam) dana.
11.4 Ugovorni organ može u svako doba promijeniti tendersku dokumentaciju
pod uslovom da su sve izmjene dostupne zainteresovanim dobavljačima
isti dan, a najkasnije 5 (pet) dana prije datuma koji je određen kao rok za
podnošenje ponuda. Donesena izmjena će biti sastavni dio tenderske
dokumentacije.
12. ANEKSI
Slijedeći aneksi su sastavni dio tenderske dokumentacije:
Aneks 1: Obavještenje o javnoj nabavci
Aneks 2: Obrazac za dostavljanje ponude i Izjava ponuđača
Aneks 3: Obrazac za cijenu ponude
Aneks 4: Izjva o ispunjenosti uslova iz člana 45. Zakona
Aneks 5: Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 47.Zakona
Aneks 6: Izjava iz člana 52.Zakona
Aneks 7: Spisak povjerljivih informacija
Aneks 8: Nacrt okvirnog sporazuma
21
ANEKS 1
Obavještenje o javnoj nabavci roba sa portala AJN BiH
broj obavještenja :1171-1-1-1-3-2/15
22
ANEKS 2
OBRAZAC ZA PONUDU
strana 1 od 2
Broj nabavke: 01-O/15
Broj obavještenja na Portalu javnih nabavki: 1171-1-1-1-3-2/15
Broj ponude: ________________
Datum: _____________________
UGOVORNI ORGAN:
Naziv ugovornog organa
Mješoviti Holding „ERS“ a.d. Trebinje
ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad
Adresa
Kompleks Andrićgrad
Sjedište
73240 Višegrad
PONUĐAČ
(ako se radi o grupi ponuđača, u rubrici za člana grupe potrebno je navesti naziv
člana grupe, adresu i JIB, a ostali navedeni podaci se odnose na ovlaštenog predstavnika grupe):
Naziv i sjedište ponuđača
(ovlašteni predstavnik grupe
ponuđača)
Naziv, adresa i JIB za svakog člana
grupe ponuđača
(ukoliko se radi o grupi ponuđača)
Adresa
IDB/JIB
Broj žiro računa
Da li je ponuđač je u sistemu PDV:
Adresa za dostavu pošte
E – mail
Kontakt osoba
Broj telefona
23
Broj faksa
strana 2 od 2
IZJAVA PONUĐAČA
U postupku javne nabavke koji ste pokrenuli objavom na Portalu javnih
nabavki dana 15.01.2015.godine dostavljamo vam ponudu i izjavljujemo
sledeće:
1. CIJENA PONUDE
Ukupna cijena naše ponude iznosi:
Ukupna cijena bez PDV-a: ______________________________________ KM ili
slovima
________________________________________________________________________
Popust u iznosu od _________% tako da cijena sa popustom i bez PDV-a
iznosi___________KM ili slovima ______________________________________ KM.
PDV (17%): _________KM ili slovima ______________________________________.
Ukupna
cijena
sa
PDV-om:
____________
KM
ili
slovima
_______________________________________________________________________.
2.OSTALI KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PONUDA (samo ako je kriterij za dodjelu
ugovora „ekonomski najpovoljnija ponuda“)
Podkriteriji:
Ponuđena cijena
Rok isporuke
80%
20%
3. PODUGOVARANJE (ukoliko ponuđač ima namjeru podugovaranja)
Naziv i sjedište podugovarača: __________________________________________
i/ili dio ugovora koji se namjerava podugovarati: ________________________.
(ponuđač može navesti oba ili samo jedan od naprijed navedenih podataka, čime je
izjavio da ima jasnu namjeru podugovaranja)
4. Prihvatamo sve uslove definisane ovom tenderskom dokumentacijom
bez ikakvih rezervi i ograničenja. U prilogu dostavljamo obrazac za
cijenu ponude koji je popunjen u skladu sa zahtjevima iz tenderske
24
dokumentacije. U slučaju razlike u cijenama iz ove izjave i obrasca za
cijenu ponude, relevantna je cijena iz obrasca za cijenu ponude.
5. Naša ponuda važi _____________________________ dana (brojem i slovima)
od dana isteka roka za dostavljanje ponuda, odnosno do ____________
godine.
6.U vezi sa vašim zahtjevom o ispunjavanju uslova za primjenu
preferencijalnog tretmana domaćeg, izjavljujemo sledeće (zaokružiti
ono što je tačno):
a) Naša ponuda ISPUNJAVA uslove za primjenu preferencijalnog
tretmana domaćeg, te dostavljamo zahtijevane dokaze
navedene u tenderskoj dokumentaciji
b) Naša ponuda NE ISPUNJAVA uslove za primjenu preferencijalnog
tretmana domaćeg
7. Ako naša ponuda bude najuspješnija obavezujemo se dostaviti dokaze
o ispunjavanju kvalifikacionih uslova za koje smo priložili izjave, u
skladu sa uslovima propisanim ovom tenderskom dokumentacijom.
M.P.
OVLAŠTENO LICE PONUĐAČA
______________________
(ime i prezime)
____________________________
(potpis)
SADRŽAJ PONUDE
Naša ponuda sadrži dokumenta označena od 1 do __, i to:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
25
ANEKS 3
OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE - robe
Strana ____ od _____
Naziv ponuđača ___________________________________
Ponuda br. _____________
1
2
Stavka
br.
3
Jed.
mjere
Opis robe
4
5
6
Količina
Jedinična cijena
bez PDV-a
(uključujući
dostavu i ostale
troškove)
Ukupna
cijena po
stavki bez
PDV-a
(4 x 5)
1.
Ukupna cijena bez PDV-a /iznos upisati slovima i brojevima/
Popust /ukoliko ga ima iznos
iskazati slovima i brojevima/
Ukupna cijena sa popustom bez PDV-a/iznos upisati slovima i brojevima/
Iznos PDV-a
Ukupna cijena sa PDV-om
Potpis ponuđača __________________________ M.P.
Napomena:
1. Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se
navesti cijena.
2. U slučaju razlika između jedinične cijene i ukupnog iznosa, ispravka
će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
26
ANEKS 4
Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45.stav (1) tačka od a) do d) Zakona o
javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14)
Ja, nižepotpisani ________________________ (ime i prezime), sa ličnom kartom
broj: ______________ izdatom od _____________________________________, u
svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti) , ID broj:
_____________________, čije sjedište se nalazi u __________________
(grad/opština), na adresi __________________________________________________
____________________(ulica i broj), kao kandidat/ponuđač u postupku javne
nabavke
________________________________________________________________________
(navesti tačan naziv i vrstu postupka javne nabavke) , a kojeg provodi ugovorni
organ _______________________________________________ (navesti tačan naziv
ugovornog organa), za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci (ako
je objavljeno obavještenje) broj ____________________ u “Službenom glasniku
BiH” broj: _____________ a u skladu sa članom 45.stavovima (1) i (4) pod
punom materijalnom i krivičnom odgovornosti.
IZJAVLJUJEM
Ponuđač
__________________________________________________,
navedenom postupku javne nabavke kojeg predstavljam, nije:
u
a) pravosnažnom sudskom presudom u kaznenom postupku osuđen za
kaznena djela organizovanog kriminala, korupcije, prevare ili pranja
novca u skladu sa važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registrovan;
b) pod stečajem ili je predmetom stečajnog postupka ili je pak
predmetom postupka likvidacije;
c) propustio ispuniti obaveze u vezi s plaćanjem penzionog i i invalidskog
osiguranja i zdravstvenog osiguranja u skladu s važećim propisima u BiH
ili u zemlji u kojoj je registrovan;
d) propustio ispuniti obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih
poreza u skladu s važećim propisima u BiH ili u zemlji u kojoj je
registrovan.
27
U navedenom smislu sam upoznat sa obavezom kandidata/ponuđača
da u slučaju dodjele ugovora dostavi dokumente iz člana 45. Stav (2) tačke
od a) do d) na zahtjev ugovornog organa i u roku kojeg odredi ugovorni
organ shodno članu 72. Stav (3) tačka a).
Nadalje izjavljujem da sam svjestan da falsifikovanje službene isprave,
odnosno upotreba neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u
službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja kazneno djelo predviđeno
Kaznenim zakonima u BiH, te da davanje ne tačnih podataka u
dokumentima kojima se dokazuje lična sposobnost iz čl. 45 Zakona o javnim
nabavkama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od
1.000,00 KM do 10.000,00 KM za ponuđača (pravno lice) i od 200,00 KM do
2.000,00 KM za odgovorno lice ponuđača.
Takođe izjavljujem da sam svjestan da ugovorni organ koji provodi
navedeni postupak javne nabavke shodno članu 45. Stav (6) Zakona o
javnim nabavkama BiH u slučaju sumnje u tačnost podataka datih putem
ove izjave zadržava pravo provjere tačnosti iznesenih informacija kod
nadležnih organa.
Izjavu dao:
________________________________________
Mjesto i datum davanja izjave:
________________________________________
Potpis i pečat nadležnog organa:
________________________________________
28
ANEKS 5
Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 47.stav (1) tačaka od a) do d) i (4)
Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14)
Ja, nižepotpisani _______________________________________ (ime i prezime), sa
ličnom
kartom
broj:
_________________
izdatom
od
____________________________, u svojstvu predstavnika privrednog društva
ili obrta ili srodne djelatnosti _____________________________________________
________________________________________________________________________
(navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti) , ID broj:
_____________________, čije sjedište se nalazi u __________________
(grad/opština), na adresi __________________________________________________
(ulica
i
broj),
kao
ponuđač
u
postupku
javne
nabavke
________________________________________________________________________
(navesti tačan naziv i vrstu postupka javne nabavke) , a kojeg provodi ugovorni
organ _______________________________________________ (navesti tačan naziv
ugovornog organa), za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci (ako
je objavljeno obavještenje) broj ____________________ u “Službenom glasniku
BiH” broj: _____________ a u skladu sa članom 47.stavovima (1) i (4) pod
punom materijalnom i krivičnom odgovornosti.
IZJAVLJUJEM
Dokumenti
čije
obične
kopije
dostavlja
ponuđač
______________________________ u navedenom postupku javne nabavke, a
kojima se dokazuje ekonomska i finansijska sposobnost iz člana 47. stav (1)
tačka a) su identični sa originalima.
U navedenom smislu sam upoznat sa obavezom ponuđača da u slučaju
dodjele ugovora dostavi dokumente iz člana 47. stav (1) tačka a) na
zahtjev ugovornog organa i u roku kojeg odredi ugovorni organ shodno
članu 72. stav (3) tačka a).
Nadalje izjavljujem da sam svjestan da falsifikovanje službene isprave,
odnosno upotreba neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u
službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja kazneno djelo predviđeno
Kaznenim zakonima u BiH, te da davanje ne tačnih podataka u
dokumentima kojima se dokazuje ekonomska i finansijska sposobnost iz čl.
47 Zakona o javnim nabavkama predstavlja prekršaj za koji su predviđene
novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za ponuđača (pravno lice)
i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovorno lice ponuđača.
29
Izjavu dao:
________________________________________
Mjesto i datum davanja izjave:
________________________________________
Potpis i pečat nadležnog organa:
________________________________________
30
ANEKS 6
PISMENA IZJAVA
IZ ČLANA 52 ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA
Ja, nižepotpisani ________________________ (ime i prezime), sa ličnom kartom
broj: ______________ izdatom od _____________________________________, u
svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti) , ID broj:
_____________________, čije sjedište se nalazi u __________________
(grad/opština), na adresi __________________________________________________
____________________(ulica i broj), kao ponuđač u postupku javne nabavke
________________________________________________________________________
(navesti tačan naziv i vrstu postupka javne nabavke) , a kojeg provodi ugovorni
organ _______________________________________________ (navesti tačan naziv
ugovornog organa), za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci (ako
je objavljeno obavještenje) broj ____________________ u “Službenom glasniku
BiH” broj: _____________ a u skladu sa članom 52.stav (2) Zakona o javnim
nabavkama pod punom materijalnom i krivičnom odgovornosti
IZJAVLJUJEM
1) Nisam ponudio mito ni jednom licu uključenom u proces javne nabavke,
u bilo kojoj fazi procesa javne nabavke.
2) Nisam dao, niti obećao dar, ili neku drugu povlasticu službenom ili
odgovornom licu u ugovornom organu, uključujući i strano službeno lice
ili međunarodnog službenika, u cilju obavljanja u okviru službenog
ovlaštenja, radnje koje ne bi trebalo da izvrši, ili se suzdržava od vršenja
djela koje treba izvršiti on, ili neko ko posreduje pri takvom podmićivanju
službenog ili odgovornog lica.
3) Nisam dao, niti obećao dar, ili neku drugu povlasticu službenom ili
odgovornom licu u ugovornom organu, uključujući i strano službeno lice
ili međunarodnog službenika, u cilju da obavi u okviru svog službenog
ovlaštenja radnje koje bi trebalo da obavlja ili ili se suzdržava od
obavljanja radnji koje ne treba izvršiti.
4) Nisam bio uključen u bilo kakve aktivnosti koje za cilj imaju korupciju u
javnim nabavkama.
31
5) Nisam učestvovao u bilo kakvoj radnji koja je za cilj imala korupciju u toku
predmeta postupka javnih nabavki.
Davanjem ove izjave, svjestan sam kaznene odgovornosti predviđene za
kaznena djela primanja i davanja mita i kaznena djela protiv službene i
druge odgovornosti i dužnosti utvrđene u Kaznenim zakonima BiH.
Izjavu dao:
________________________________________
Mjesto i datum davanja izjave:
________________________________________
Potpis i pečat nadležnog organa:
________________________________________
32
ANEKS 7
POVJERLJIVE INFORMACIJE
Informacija koja je
povjerljiva
Brojevi
stranica s tim
informacijama
u ponudi
Razlozi za
povjerljivost tih
informacija
Vremenski
period u kojem
će te
informacije biti
povjerljive
Potpis i pečat dobavljača
_______________________
33
ANEKS 8
Nacrt okvirnog sporazuma
34
NACRT OKVIRNOG SPORAZUMA!
OKVIRNI SPORAZUM
ZA NABAVKU I ISPORUKU GORIVA
Zaključen između:
1.MH „ERS“MP ad Trebinje ZP" Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad, Kompleks
Andrićgrad, u daljem tekstu Naručilac , koga zastupa direktor Mile
Lakić,dipl.ing.maš.
IB: 400497620000
2. _______________________ ,ul.____________________________________ , u daljem
tekstu Dobavljač, koga zastupa ____________________________
IB: ________________________
Član 1.
Na osnovu sprovedenog otvorenog postupka javne nabavke za nabavku i
isporuku pogonskog goriva euro dizel 4 (dizelsko gorivo EN590) sa ciljem sklapanja
okvirnog sporazuma sa jednim pravnim subjektom-dobavljačem za period od
dvije godine. Naručilac je Odlukom broj:UP-________________ od __________godine
odabrao ponudu Dobavljača broj:______________ od __________godine kao
najbolje ocijenjenu ponudu saglasno objavljenom kriterijumu (ekonomski
najpovoljnija ponuda) te uslovima i kriterijumima iz Tenderske dokumentacije.
Ovaj Okvirni sporazum ne predstavlja obavezu Naručioca za nabavku predmetne
robe od Dobavljača. Obaveza nastaje tek kad se zaključi Ugovor o javnoj nabavci
na osnovu izvornih uslova za sklapanje ugovora navedenih u Okvirnom
sporazumu.
PREDMET I TRAJANJE OKVIRNOG SPORAZUMA
Član 2.
Predmet ovog Okvirnog sporazuma je utvrđivanje uslova za sklapanje ugovora o
javnoj nabavci sa Dobavljačem za nabavku i isporuku pogonskog goriva euro
dizel 4 (dizelsko gorivo EN590) za potrebe Naručioca, u količini od 40 tona u toku
2015.godine i 40 tona u 2016.godini.
Ukupna ugovorena vrijednost za robu koja je predmet ovog ugovora,za dvije
godine dana, iznosi ___________________________ (u cijenu je uračunata vrijednost
PDV-a).
Ovaj Okvirni sporazum sklapa se za period od 01.01.2015. godine do
31.12.2016.godine i predviđa sklapanje 8 (osam) ugovora o javnoj nabaci tokom
navedenog perioda, u zavisnosti od potreba i obezbjeđenih finansijskih sredstava
Naručioca.
35
USLOVI SPROVOĐENJA OKVIRNOG SPORAZUMA
Član 3.
Strane u sporazumu zaključiće pojedinačne ugovore o javnoj nabavci i
isporuci,kojim će se definisati svi bitni elementi ugovora(količina i cijena
pogonskog goriva,rokovi isporuke i plaćanja i sl).
Prvi ugovor zaključiti istovremeno sa zaključenju ovog Okvirnog sporazuma, nakon
sporovedenog postupka javne nabavke.Ostali pojedinačni ugovori će se
zaključivati sukcesivno u skladu sa potrebamma Naručioca, bez sprovođenja
postupka javne nabavke.
Naručilac će prije sklapanja svakog pojedinačnog ugovora o javnoj nabavci
uputiti zahtjev za dostavljanje ponuda u skladu sa ovim okvirnim sporazumom.
Član 4.
Cijena robe iz člana 1. ovog okvirnog sporazuma je utvrđena u ponudi i ugovorne
strane je ne mogu mijenjatii, izuzev ako dođe do promjena cijena uslovljenih
kretanjem cijene sirove nafte na svjetskom tržištu ili u drugim zakonom propisanim
slučajevima.
Ugovorne strane su dužne da pismenim putem obavjeste suprotnu stranu da je
došlo do promjena cijena, što se dokazuje adekvatnom potvrdom.
U slučaju povećanja cijena, bez naprijed navedenog osnova Naručilac zadržava
pravo da fakture sa povećanim iznosom cijena vrati i jednostrano raskine ugovor.
Član 5.
Rok za isporuku robe ne može biti duži od _______dana.
Mjesto isporuke robe je skladište Naručioca – benzinska pumpa na objektu HE
Višegrad.
U slučaju kašnjenja u isporuci roba/pružanju usluga/izvođenju radova, do kojeg je
došlo krivicom odabranog ponuđača, isti će platiti ugovornu kaznu u skladu sa
Zakonom o obligacionim odnosima u iznosu od 1% naručene robe, za svaki dan
kašnjenja do urednog ispunjenja, s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može
prijeći 10% od ukupno ugovorene vrijednosti robe koja je predmet narudžbe.
Član 6.
Naručilac se obavezuje da će se plaćanje vršiti u roku od 7 dana od dana uredno
izvršene isporuke i dostave fakture.
Plaćanje će se vršiti putem žiro računa Dobavljač, koji se vodi kod
______________________, broj:___________________.
Član 7.
36
Naručilac je dužan isporučenu robu pregledati na uobičajeni način prilikom
prijema u prisustvu obiju strana,te o svakoj neusaglašenosti u pogledu količine i
kvaliteta pismenim putem obavjestiti Dobavljača u roku od osam dana.
Član 8.
Dobavljač se obavezuje priznati reklamaciju na kvantitet i kvalitet robe,kao i način
isporuke koja će biti propraćena odgovarajućom dokumentacijom - zapisnikom
uz obavezno navođenje broja i datuma otpreme i računa Dobavljača kako bi se
zadovoljili uslovi reklamacijskog roka od 8 dana.
Član 9.
Ovaj okvirni sporazum važi od dana obostranog potpisivanja od strane Naručioca
i Dobavljača, a sklapa se za period od dvije godine dana .
Član 10.
Prije sklapanja ugovora o javnoj nabavci, ugovorne strane ne smiju mjenjati bitne
uslove ovog Okvirnog sporazuma.
Član 11.
Sve informacije i podaci koje će jedna ugovorna strana učiniti dostupnim
drugoj ugovornoj strani u svrhu izvršavanja obaveza iz ovog sporazuma, a
koje nisu javno objavlјene, kao i ovaj sporazum u cjelosti, smatraju se
povjerlјivim podacima.
Povjerlјivi podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe, osim u svrhe određene
ovim sporazumom i to samo uz prethodni izričiti pismeni pristanak ugovornih
strana, osim ako se podaci ne traže od strane organa koji su za to ovlašteni
po zakonu.
Obaveza čuvanja povjerlјivosti podataka ostaje na snazi i nakon prestanka
važenja ovog sporazuma.
Ukoliko neka od ugovornih strana povrijedi obavezu čuvanja povjerlјivosti
podataka iz ovog sporazuma, biće odgovorna za štetu koja je nastala za
drugu ugovornu stranu po tom osnovu.
Član 12.
Ugovorne strane su saglasne da će se na uređenje svih odnosa iz ovog Okvirnog
sporazuma primjenjivati odredbe Zakona o obligacionim odnosima.
Eventualni spor stranke će pokušati riješiti mirnim putem, a slučaju da ne uspiju
prihvataju nadležnost Okružnog privrednog suda u Istočnom Sarajevu.
37
Član 13.
Ovaj okvirni sporazum je sačinjen u šest istovjetna primjerak od kojih svaka
ugovorna strana dobija po tri primjerka.
D O B A V LJ A Č:
N A R U Č I L A C:
MH „ERS“ MP a.d. Trebinje
______________________________________
ZP“Hidroelektrane na Drini”, a.d,
6
V i š e g r a d
Direktor,
.........................................................
D i r e k t o r,
...................................................................
Mile Lakić, dipl.ing.maš
Izvršni direktor za organizaciono-pravne
poslove,
.......................................................
Boro Ninković,dipl.pravnik
Broj:................../15. god.
Datum,
.
. 2015. god.
Broj: 01-00Datum,
/15. god.
. . 2015. god.
38
39
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
644 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content