close

Enter

Log in using OpenID

Aneks I /oglasi br 25

embedDownload
Godina XVII
Utorak, 2. 4. 2013. godine
Godina XVII
Utorak, 2. 4. 2013. godine
Broj/Broj
25
[email protected] OBJAVE
- 1.800.00 KM za radio
- 5.400.00 KM ta rtv
- 3.600.00 KM za tv
Tabelarni prikaz tarife i popusta za gore definisanog korisnika
AMUS SARAJEVO
Specijalizovano pravno lice AMUS-Asocijacija kompozitora-muzi~kih stvaralaca, sa sjedi{tem u Sarajevu (dalje u tekstu:
je:
Kolektivna organizacija) i
1. Asocijacija privatnih radio i tv stanica BiH, PEM, Fra
An|ela Zvizdovi}a 1, Sarajevo, koju zastpa Reuf Heri}, EMITER
predsjednik udru`enja,
2. Asocijacija elektronskih medija u BiH, Jo{ani~ka 55,
Sarajevo, koju zastupa Elvir [vraki}, predsjednik RADIO
udru`enja,
3. Udru`enje lokalnih radio stanica RS, URS, S. Nemanje 13, RTV
Isto~no Sarajevo, koju zastupa Mladen Kapor, predsjednik TV
udru`enja zaklju~uju
ANEKS KOLEKTIVNOG UGOVORA
U VEZI SA REGULISANJEM AUTORSKIH PRAVA
AUTORA MUZI^KIH DJELA EMITOVANJEM
^lan 1.
U kolektivnom ugovoru u vezi sa kori{tenjem muzi~kih djela
emitovanjem objavljenom u "Slu`benom glasniku BiH", broj
80/12 od dana 09.10.2012. godine, mijenja se u ~lanu 10. stav (1),
stav (2) i stav (5), te isti sada glasi:
(1) Kolektivna organizacija ovim Ugovorom preuzima na sebe
obavezu da garantuje korisnicima koji potpi{u pojedina~ne
ugovore na osnovu ovog Kolektivnog ugovora da
ispunjavanjem obaveza po tim ugovorima ispunjavaju sve
obaveze po osnovu kori{tenja muzi~kih djela koja su za{ti}ena
autorskim pravima regulisali sva autorska prava autora
muzi~kih djela.
(2) Ovaj ~lan ugovora odnosi se na korisnika-emitera koji ima
dozvolu RAK-a za zemaljsko emitovanje radio ili tv programa i
koji ima jedan godi{nji (bilans stanja i bilans uspjeha) zavr{ni
obra~un bez obzira da li korisnik emitovanje vr{i kao radio, ili
tv, ili rtv, ili taj program reemituje novim tehnologijama
(streaming, kabl...)
Tarifni procenat za gore definisanog korisnika je:
- 3,2% za korisnika koji emituje radio program,
- 2,4% za korisnika koji emituje rtv program,
- 1,6% za korisnika koji emituje tv program.
(3) Minimalna naknada koju korisnik iz stava (2) ovog ~lana mora
na godi{njem nivou platiti kolektivnoj organizaciji za kori{tenje
autorskih djela po ovom ugovoru i pojedina~nom ugovoru je:
TARIFA
POPUST
UMANJENJE
TARIFE ZA:
MINIMALNA
GODI[NJA
NAKNADA
3,2%
10%
1.800,00 KM
2,4%
10%
5.400,00 KM
1,6%
10%
3.600,00 KM
^lan 2.
Aneks Ugovora je zaklju~en u ~etiri istovjetna primjerka od
kojih po jedan zadr`ava svaka ugovorna strana.
^lan 3.
Aneks ugovora se smatra zaklju~enim danom potpisivanja od
strane ugovornih strana i obvezuju}im nakon objavljivanja u
"Slu`benom glasniku BiH".
AMUS }e puni tekst ovog Aneksa Kolektivnog ugovora
objaviti u prvom sljede}em izdanju "Slu`benog glasnika BiH".
^lan 4.
Ovaj Aneks je sastavni dio Kolektivnog ugovora, te se sve
odredbe tog Ugovora primjenjuju i na ovaj Aneks.
5. marta 2013. godine
Sarajevo
ZA PEM
Reuf Heri}, predsjednik
Udru`enja
ZA AMUS
Mirza Hajri}, gen. direktor
Stru~ne slu`be AMUS-a
Za AEM
Elvir [vraki}, predsjednik
Udru`enja AEM-a
ZA URS
Mladen Kapor, predsjednik
Udru`enja URS-a
(Sl-379/13-G)
[email protected] GLASNIK BiH
- Oglasi -
Broj 25 - Strana 2
[email protected] - FONDACIJE
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i zahtjev
Udru`enja Centar za istra`ivanje politike suprotstavljanja
kriminalitetu sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica Bulevar Me{e
Selimovi}a broj 97, u predmetu upis promjena u Registru
udru`enja, na osnovu ~lana 43. stav 2. Zakona o udru`enjima i
fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br.
32/01, 42/03, 63/08 i 76/11) i ~lana 4. stav (1) Pravilnika o na~inu
vo|enja Registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i
stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih
organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj 44/10 i 14/12), donosi
RJE[ENJE
1. U Registru udru`enja Ministarstva pravde Bosne i
Hercegovine, kod Udru`enja Centar za istra`ivanje politike
suprotstavljanja kriminalitetu sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica
Bulevar Me{e Selimovi}a broj 97, upisanog pod registarskim
brojem 625, Knjiga I Registra, dana 11.10.2007. godine,
upisuje se promjena:
- Promjena Statuta Udru`enja Centar za istra`ivanje politike
suprotstavljanja kriminalitetu, broj 02/07 od 25.05.2007.
godine.
- Mijenja se adresa sjedi{ta Udru`enja, tako da se umjesto
dosada{nje adrese Sarajevo, Bulevar Me{e Selimovi}a broj
97, upisuje: Sarajevo, ^ekalu{a broj 66.
2. Ostali upisi u Registru udru`enja, izvr{eni na osnovu Rje{enja
broj 08-07-1-96/07 od 11.10.2007. i 18.03.2011. godine, ostaju
neizmijenjeni.
3. Ovo Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benom glasniku BiH", o
tro{ku podnosioca zahtjeva.
Obrazlo`enje
Udru`enje Centar za istra`ivanje politike suprotstavljanja
kriminalitetu sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica Bulevar Me{e
Selimovi}a broj 97, upisano je u Registar udru`enja kod
Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim
brojem 625, Knjiga I Registra, dana 11.10.2007. godine.
Udru`enje je 05.10.2012. godine podnijelo zahtjev za upis
promjena u Registru udru`enja ovog Ministarstva.
Uz zahtjev za upis promjena u Registru udru`enja dostavljena
je slijede}a dokumentacija: Zapisnik sa odr`ane sjednice
Skup{tine Udru`enja, broj 01-02-001/12 od 01.10.2012. godine,
Odluka o izmjeni Statuta, broj 01-02-002/12 od 01.10.2012.
godine u dva primjerka, te dokaz o uplati administrativne takse.
Uvidom u prilo`enu dokumentaciju utvr|eno je da su
ispunjeni uslovi predvi|eni Zakonom o udru`enjima i
fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja
Registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i
me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih
organizacija za upis promjena u Registru udru`enja, za Udru`enje
Centar za istra`ivanje politike suprotstavljanja kriminalitetu, te je
rije{eno kao u dispozitivu.
Na ovo Rje{enje je napla}ena administrativna taksa u iznosu
od 200,00 KM za upis promjena u Registru udru`enja, u skladu sa
~lanom 33. stav (2) ta~ka b) navedenog Pravilnika.
Pouka o pravnom lijeku
Protiv ovog Rje{enja nije dopu{tena `alba, ali se mo`e
pokrenuti upravni spor tu`bom pred Sudom Bosne i Hercegovine.
Utorak, 2. 4. 2013.
Rok za podno{enje tu`be je 60 dana od dana prijema ovog
Rje{enja.
Broj 08-07-1-96/07
10. oktobra 2012. godine
Sarajevo
Ministar
Bari{a ^olak, s. r.
(FU-10/13)
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i zahtjev
Udru`enja za zdravstvenu ekonomiku i farmakoekonomska
istra`ivanja u BiH, sa sjedi{tem u Sarajevu, Klini~ki centar
Univerziteta u Sarajevu, Institut za nauku i razvoj, ulica Bolni~ka
broj 25, u predmetu upis promjena u Registru udru`enja, na
osnovu ~lana 43. stav 2. Zakona o udru`enjima i fondacijama
Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01, 42/03,
63/08 i 76/11) i ~lana 4. stav (1) Pravilnika o na~inu vo|enja
Registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i
me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih
organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj 44/10 i 14/12), donosi
RJE[ENJE
1. U Registru udru`enja Ministarstva pravde Bosne i
Hercegovine, kod Udru`enja za zdravstvenu ekonomiku i
farmakoekonomska istra`ivanja u BiH, sa sjedi{tem u
Sarajevu, Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu, Institut za
nauku i razvoj, ulica Bolni~ka broj 25, upisanog pod
registarskim brojem 962, Knjiga I Registra, dana 20.04.2010.
godine, upisuje se promjena, i to:
- Izmjena i dopuna Statuta Udru`enja, broj 02/10 od
25.02.2010. godine.
Promjena adrese sjedi{ta Udru`enja, tako da se umjesto
dosada{nje adrese sjedi{ta: Sarajevo, Klini~ki centar
Univerziteta u Sarajevu, Institut za nauku i razvoj, ulica
Bolni~ka broj 25, upisuje:
- Sarajevo, Lo`ioni~ka broj 2.
2. Ostali upisi u Registru udru`enja, izvr{eni na osnovu Rje{enja
broj UP08-07-1-520/10 od 20.04.2010. godine, ostaju
neizmijenjeni.
3. Ovo Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benom glasniku BiH", o
tro{ku podnosioca zahtjeva.
Obrazlo`enje
Udru`enje za zdravstvenu ekonomiku i farmakoekonomska
istra`ivanja u BiH, sa sjedi{tem u Sarajevu, Klini~ki centar
Univerziteta u Sarajevu, Institut za nauku i razvoj, ulica Bolni~ka
broj 25, upisano je u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde
Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem 962, Knjiga I
Registra, dana 20.04.2010. godine.
Udru`enje je 19.11.2012. godine podnijelo zahtjev za upis
promjena u Registru udru`enja ovog Ministarstva.
Uz zahtjev za upis promjena u Registru udru`enja dostavljena
je slijede}a dokumentacija: Zapisnik sa odr`ane sjednice Skup{tine Udru`enja od 09.11.2012. godine, Odluka o izmjeni Statuta
Udru`enja za zdravstvenu ekonomiku i farmakoekonomska
istra`ivanja u BiH, broj 02-IP/12 od 09.11.2012. godine u dva
primjerka i dokaz o uplati administrativne takse.
Uvidom u prilo`enu dokumentaciju utvr|eno je da su
ispunjeni uslovi predvi|eni Zakonom o udru`enjima i
fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja
Registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i
me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih
organizacija za upis promjena u Registru udru`enja, za Udru`enje
za zdravstvenu ekonomiku i farmakoekonomska istra`ivanja u
BiH, te je rije{eno kao u dispozitivu.
[email protected] GLASNIK BiH
- Oglasi -
Utorak, 2. 4. 2013.
Na ovo Rje{enje je napla}ena administrativna taksa u iznosu
od 200,00 KM za upis promjena u Registru udru`enja, u skladu sa
~lanom 33. stav (2) ta~ka b) navedenog Pravilnika.
Pouka o pravnom lijeku
Protiv ovog Rje{enja nije dopu{tena `alba, ali se mo`e
pokrenuti upravni spor tu`bom pred Sudom Bosne i Hercegovine.
Rok za podno{enje tu`be je 60 dana od dana prijema ovog
Rje{enja.
Broj UP08-07-1-520/10
21. novembra 2012. godine
Sarajevo
Ministar
Bari{a ^olak, s. r.
(FU-15/13)
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i zahtjev
Udruge Atlantsko vije}e u Bosni i Hercegovini, sa sjedi{tem u
Sarajevu, ulica Pija~na broj 2, za upis u Registar udruga, na
temelju ~lanka 8. i 33. Zakona o udrugama i zakladama Bosne i
Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01, 42/03, 63/08 i
76/11) i ~lanka 4. stavak 1) Pravilnika o na~inu vo|enja Registra
udruga i zaklada Bosne i Hercegovine i stranih i me|unarodnih
udruga i zaklada i drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni
glasnik BiH", broj 44/10 i 14/12), donosi
RJE[ENJE
1. U Registar udruga kod Ministarstva pravde Bosne i
Hercegovine upisuje se Udruga pod nazivom:
a) Udruga Atlantsko vije}e u Bosni i Hercegovini
Udru`enje Atlantsko vije}e u Bosni i Hercegovini
Udru`ewe Atlantski savjet u Bosni i Hercegovini
b) Naziv Udruge na engleskom jeziku glasi:
Association Atlantic treaty in Bosnia and Herzegovina
c) Sjedi{te Udruge je u Sarajevu, ulica Pija~na broj 2.
2. Upis je izvr{en pod registarskim brojem 1336 Knjiga I Registra
sa danom 25.10.2012. godine.
3. Ciljevi i djelatnosti Udruge su: zalaganje za okupljanje i
povezivanje gra|ana s podru~ja Bosne i Hercegovine koji se
zala`u za {irenje ideje atlantizma u Bosni i Hercegovini, kao i
pristupanju Bosne i Hercegovine punopravnom ~lanstvu u
NATO-u; rad na pru`anju pomo}i u obrazovanju i informiranju
javnosti o problemima iz podru~ja osiguranja mira i sigurnosti,
kao i rje{avanja problema istih; zalaganje za prou~avanje
procesa koji se odvijaju na podru~ju sigurnosti i suradnje u
Europi i svijetu; prou~avanje principa i propisa NATO-a,
Partnerstva za mir i ostalih me|unarodnih organizacija za
osiguravanje mira i sigurnosti, te upoznavanje gra|ana BiH sa
istim; suradnja sa institucijama na svim razinama vlasti u BiH u
cilju ostvarivanja djelatnosti Udruge, te razmjena iskustava i
pru`anje potpore; suradnja sa sli~nim organizacijama u zemlji i
inozemstvu, koje imaju iste ili sli~ne ciljeve i djelatnosti;
organiziranje predavanja, seminara, kongresa, tribina i drugih
stru~nih skupova u svezi promicanja djelatnosti Udruge;
izdavanje ~asopisa i drugih publikacija sukladno zakonu u
svrhu realiziranja djelatnosti Udruge.
4. Osoba ovla{tena za zastupanje Udruge je Dijana Gupta,
predsjednica Udruge iz Mostara, ulica Kralja Tomislava broj 7.
5. U slu~aju nastupanja promjena ~injenica koje su upisane u
Registar, Udruga je du`na sukladno ~lanku 43. stavak 1.
Zakona o udrugama i zakladama Bosne i Hercegovine podnijeti
ovom Ministarstvu zahtjev za izmjenu i dopunu registracije u
roku od 30 dana od dana nastupanja promjene.
Broj 25 - Strana 3
6. Ovo Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benom glasniku BiH".
Obrazlo`enje
Udruga Atlantsko vije}e u Bosni i Hercegovini, sa sjedi{tem u
Sarajevu, ulica Pija~na broj 2, podnijela je 23.10.2012. godine
zahtjev za upis u Registar udruga kod Ministarstva pravde Bosne i
Hercegovine.
Uz zahtjev za upis u Registar Udruga je prilo`ila slijede}u
dokumentaciju: Zapisnik sa Utemeljiteljske skup{tine Udruge
Atlantsko vije}e u Bosni i Hercegovini od 10.7.2012. godine;
Utemeljiteljski akt Udruge Atlantsko vije}e u Bosni i
Hercegovini, broj 01/12 od 10. 7.2012. godine sa potpisom svih
utemeljitelja i predsjednice Utemeljiteljske skup{tine; Statut
Udruge Atlantsko vije}e u Bosni i Hercegovini, broj 02/12 od
10.7.2012. godine u dva primjerka; Odluku o imenovanju
predsjednice Skup{tine, broj 06/12 od 10.7.2012. godine; Odluku
o imenovanju Upravnog odbora s potpisima svih ~lanova
Upravnog odbora, broj 03/12 od 10.7.2012. godine; Odluku o
imenovanju predsjednice Udruge, broj 09/12 od 10. 7.2012.
godine; Odluku o imenovanju osobe ovla{tene za zastupanje i
predstavljanje, broj 05/12 od 10.7.2012. godine; Odluku o
imenovanju tajnika, broj 07/12 od 10.7.2012. godine; ovjeren
potpis osobe ovla{tene za zastupanje Udruge s ovjerenom
preslikom osobne iskaznice; Spisak utemeljitelja Udruge;
ovjerene preslike osobnih iskaznica ~lanova Upravnog odbora
Udruge i prijevod naziva Udruge na strani jezik ovjeren od strane
sudskog tuma~a, broj 080/2012 od 18.10.2012. godine.
Na temelju ~injenica utvr|enih u postupku, proizilazi da su
ispunjeni uvjeti predvi|eni Zakonom o udrugama i zakladama
Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja registra
udruga i zaklada Bosne i Hercegovine i stranih i me|unarodnih
udruga i zaklada i drugih neprofitnih organizacija za upis u
Registar Udruge Atlantsko vije}e u Bosni i Hercegovini kod
Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pa je doneseno
Rje{enje kao u dispozitivu.
Na ovo Rje{enje napla}ena je administrativna pristojba u
iznosu od 200,00 KM, za upis u Registar udruga sukladno ~lanku
33. stavak 2a. navedenog Pravilnika.
Pouka o pravnom lijeku
Protiv ovog Rje{enja nije dopu{ten priziv, ali se mo`e
pokrenuti upravni spor tu`bom pred Sudom Bosne i Hercegovine.
Rok za podno{enje tu`be je 60 dana od dana prijema ovog
Rje{enja.
Broj UP08-07-1-2228/12
25. listopada 2012. godine
Sarajevo
Ministar
Bari{a ^olak, v. r.
(FU-52/13)
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i zahtjev
[email protected] ZA ZA[TITU VIDA, sa sjedi{tem u Sarajevu,
ulica Nahorevska broj 56, za upis u Registar udru`enja, na osnovu
~lana 8. i 33. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i
Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01, 42/03 i 63/08 i
76/11) i ~lana 4. stav 1) Pravilnika o na~inu vo|enja Registra
udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i
me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih
organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj 44/10 i 14/12), donosi
RJE[ENJE
1. U Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i
Hercegovine upisuje se Udru`enje pod nazivom:
[email protected] ZA ZA[TITU VIDA
[email protected] ZA ZA[TITU VIDA
Broj 25 - Strana 4
[email protected] GLASNIK BiH
- Oglasi -
UDRUGA ZA ZA[TITU VIDA
Skra}eni naziv Udru`enja glasi: Udru`enje ZV, Udru`ewe ZV,
Udruga ZV
2. Sjedi{te Udru`enja je: Sarajevo, ulica Nahorevska broj 56.
3. Upis je izvr{en pod registarskim brojem 1307 knjiga I Registra
sa danom 29.08.2012. godine.
4. Danom upisa u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde
Bosne i Hercegovine, Udru`enje sti~e svojstvo pravnog lica i
ima slobodu djelovanja na cijelom podru~ju Bosne i Hercegovine, isklju~ivo pod registrovanim nazivom.
5. Ciljevi i djelatnosti Udru`enja su: udru`ivanje ~lanova: oftalmologa i profesionalaca iz drugih oblasti u cilju podr{ke i
pomo}i u prevenciji, lije~enju i spre~avanju gubitka vida;
poticaj i briga za dru{tveni, socijalni i stru~ni status svojih
~lanova; povezivanje te stru~no i profesionalno usavr{avanje
~lanova; unapre|ivanje stru~nog i nau~noistra`iva~kog rada i
aktivnosti u cilju sprje~avanja gubitka vida i primjena savremenih metoda i standarda u za{titi vida; podr{ka, humanitarna,
materijalna i nematerijalna pomo} ~lanovima Udru`enja, kao i
stanovni{tvu uop{te kod kojih postoji gubitak ili o{te}enje vida,
saradnja sa obrazovnim ustanovama, institutima, stru~nim
udru`enjima, drugim organima i organizacijama u Bosni i
Hercegovini radi ostvarivanja zajedni~kog interesa ili cilja;
razmjena iskustava, informacija i dobrih praksi sa istim ili
sli~nim udru`enjima, asocijacijama i drugim nevladinim organizacijama u zemlji i inostranstvu; zastupanje interesa ~lanova
Udru`enja; organizovanje predavanja, seminara, kongresa i
drugih stru~nih skupova, te nastupi u medijima radi ostvarivanja ciljeva Udru`enja; izdavanje stru~nih ~asopisa, bro{ura i
drugih publikacija radi ostvarivanja ciljeva Udru`enja, u skladu
sa Zakonom.
6. Lice ovla{teno za zastupanje Udru`enja je Faruk Ni{i}, predsjednik Udru`enja, iz Sarajeva, ulica Nahorevska broj 56.
7. U slu~aju nastupanja promjena ~injenica koje su upisane u
Registar, Udru`enje je du`no u skladu sa ~lanom 43. stav 1.
Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine
podnijeti ovom Ministarstvu zahtjev za izmjenu i dopunu
registracije u roku od 30 dana od dana nastupanja promjene.
8. Ovo Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benom glasniku BiH", o
tro{ku podnosioca zahtjeva.
Obrazlo`enje
[email protected] ZA ZA[TITU VIDA, sa sjedi{tem u Sarajevu,
ulica Nahorevska broj 56, podnijelo je 04.07.2012. godine
zahtjev za upis u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde
Bosne i Hercegovine.
Uz zahtjev za upis u Registar Udru`enje je dostavilo slijede}u
dokumentaciju: Odluku o osnivanju [email protected] ZA ZA[TITU VIDA, broj 01/12 od 23.06.2012. godine sa potpisom svih
osniva~a, Statut [email protected] ZA ZA[TITU VIDA, broj 02/12
od 23.06.2012. godine, u dva primjerka, Odluku o imenovanju
lica ovla{tenog za zastupanje Udru`enja u pravnom prometu, broj
05/12 od 23.06.2012. godine, Odluku o imenovanju predsjednika
Udru`enja, broj 04/12 od 23.06.2012. godine, Odluku o
imenovanju predsjednice Skup{tine Udru`enja, broj 03/12 od
23.06.2012. godine, ovjeren potpis lica ovla{tenog za zastupanje i
predstavljanje Udru`enja i ovjerena fotokopija li~ne karte, Spisak
osniva~a Udru`enja i ovjerene fotokopije li~nih karata osniva~a
Udru`enja i Zapisnik sa Osniva~ke skup{tine Udru`enja od
23.06.2012. godine.
Na osnovu ~injenica utvr|enih u postupku, ispunjeni su
uslovi predvi|eni Zakonom o udru`enjima i fondacijama Bosne i
Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja Registra udru`enja i
Utorak, 2. 4. 2013.
fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i me|unarodnih
udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija za upis u
Registar udru`enja, [email protected] ZA ZA[TITU VIDA kod
Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pa je doneseno
Rje{enje kao u dispozitivu.
Na ovo Rje{enje napla}ena je administrativna taksa u iznosu
od 200,00 KM u skladu sa ~lanom 33. stav (2)a navedenog
Pravilnika.
Pouka o pravnom lijeku
Protiv ovog Rje{enja nije dopu{tena `alba, ali se mo`e
pokrenuti upravni spor tu`bom pred Sudom Bosne i Hercegovine.
Rok za podno{enje tu`be je 60 dana od dana prijema ovog
Rje{enja.
Broj UP08-07-1-1608/12
29. augusta 2012. godine
Sarajevo
Ministar
Bari{a ^olak, s. r.
(FU-144/12)
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i zahtjev
Udru`enja za podr{ku i razvoj kulture studenata, sa sjedi{tem u
Sarajevu, ulica Mustafe Kameri}a broj 7, za upis u Registar
udru`enja, na osnovu ~lana 8. i 33. Zakona o udru`enjima i
fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br.
32/01, 42/03, 63/08 i 76/11) i ~lana 4. stav 1) Pravilnika o na~inu
vo|enja Registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i
stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih
organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj 44/10 i 14/12), donosi
RJE[ENJE
1. U Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i
Hercegovine upisuje se Udru`enje pod nazivom:
a) Udru`enje za podr{ku i razvoj kulture studenata
Udru`ewe za podr{ku i razvoj kulture studenata
Udruga za potporu i razvitak kulture studenata
b) Skra}eni naziv Udru`enja je:
Udru`enje PRKS, Udru`ewe PRKS, Udruga PRKS
c) Sjedi{te Udru`enja je u Sarajevu, ulica Mustafe Kameri}a
broj 7.
2. Upis je izvr{en pod registarskim brojem 1392 Knjiga I Registra,
sa danom 22.02.2013. godine.
3. Ciljevi i djelatnosti Udru`enja su: pomo} u unapre|enju
obrazovanja studenata kroz razli~ite vrste obrazovnih,
sportskih i kulturnih sadr`aja; podr{ka i u~e{}e u
implementaciji projekata iz oblasti kulture, obrazovanja i
sporta; podr{ka studentima da kroz razli~ite kulturne sadr`aje
obogate svoje znanje; izdavanje knjiga, bro{ura, letaka,
publikacija, a sve u svrhu ostvarivanja djelatnosti Udru`enja, u
skladu sa Zakonom; odr`avanje seminara, radionica, debata,
stru~nih sastanaka, simpozija u svrhu usavr{avanja svojih
~lanova, u skladu sa Zakonom.
4. Lice ovla{teno za zastupanje Udru`enja je Edina Jugo,
predsjednica Udru`enja iz Sarajeva.
5. U slu~aju nastupanja promjena ~injenica koje su upisane u
Registar, Udru`enje je du`no u skladu sa ~lanom 43. stav 1.
Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine
podnijeti ovom Ministarstvu, zahtjev za izmjenu i dopunu
registracije, u roku od 30 dana od dana nastupanja promjene.
6. Ovo Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benom glasniku BiH".
Obrazlo`enje
Udru`enje za podr{ku i razvoj kulture studenata, sa sjedi{tem
u Sarajevu, ulica Mustafe Kameri}a broj 7, podnijelo je
[email protected] GLASNIK BiH
- Oglasi -
Utorak, 2. 4. 2013.
08.11.2012. godine, zahtjev za upis u Registar udru`enja kod
Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine.
Uz zahtjev za upis u Registar Udru`enje je prilo`ilo slijede}u
dokumentaciju: Zapisnik sa Osniva~ke skup{tine Udru`enja za
podr{ku i razvoj kulture studenata od 31.10.2012. godine; Odluku
o osnivanju Udru`enja za podr{ku i razvoj kulture studenata, broj
01/12 od 31.10.2012. godine sa potpisom svih osniva~a i
predsjednika Osniva~ke skup{tine; Statut Udru`enja za podr{ku i
razvoj kulture studenata, broj 02/12 od 31.10.2012. godine u dva
primjerka; Odluku o imenovanju predsjednika Skup{tine, broj
03/12 od 31.10.2012. godine; Odluku o imenovanju predsjednika
Udru`enja, broj 04/12 od 31.10.2012. godine; Odluku o
imenovanju lica ovla{tenog za zastupanje Udru`enja u pravnom
prometu, broj 05/12 od 31.10.2012. godine; ovjeren potpis lica
ovla{tenog za zastupanje Udru`enja; ovjerene fotokopije li~nih
karata osniva~a i lica za zastupanje Udru`enja.
Na osnovu ~injenica utvr|enih u postupku, proizilazi da su
ispunjeni uslovi predvi|eni Zakonom o udru`enjima i
fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja
Registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i
me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih
organizacija za upis u Registar Udru`enja za podr{ku i razvoj
kulture studenata kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine,
pa je doneseno Rje{enje kao u dispozitivu.
Na ovo Rje{enje napla}ena je administrativna taksa u iznosu
od 200,00 KM, za upis u Registar udru`enja u skladu sa ~lanom
33. stav 2a. navedenog Pravilnika.
Pouka o pravnom lijeku
Protiv ovog Rje{enja nije dopu{tena `alba, ali se mo`e
pokrenuti upravni spor tu`bom pred Sudom Bosne i Hercegovine.
Rok za podno{enje tu`be je 60 dana od dana prijema ovog
Rje{enja.
Broj UP08-07-1-2327/12
22. februara 2013. godine
Sarajevo
Ministar
Bari{a ^olak, s. r.
(O-283/13)
UPISI U REGISTAR CRKAVA I VJERSKIH
ZAJEDNICA BiH
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, na osnovu ~lana
18. stav 3. Zakona o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i
vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik
BiH", broj 5/04) i ~lana 9. stav 4. Pravilnika o uspostavi i vo|enju
jedinstvenog registra za upis crkava i vjerskih zajednica, njihovih
saveza i organizacijskih oblika u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni
glasnik BiH", broj 46/04), postupaju}i po prijavi CRKVE ISUSA
KRISTA SVETACA POSLJEDNJIH DANA U BOSNI I
HERCEGOVINI, sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica Mehmeda Spahe
broj 24, za upis u Jedinstveni registar crkava i vjerskih zajednica,
njihovih saveza i organizacijskih oblika u Bosni i Hercegovini,
donosi
RJE[ENJE
1. Upisuje se Subjekt upisa, CRKVA ISUSA KRISTA
SVETACA POSLJEDNJIH DANA U BOSNI I
HERCEGOVINI u Jedinstveni registar crkava i vjerskih
zajednica, njihovih saveza i organizacijskih oblika u Bosni i
Hercegovini, kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine,
pod registarskim brojem 37/12, Knjiga broj V, dana
07.08.2012. godine.
Broj 25 - Strana 5
2. Sjedi{te Subjekta upisa je: Sarajevo, ulica Mehmeda Spahe broj
24.
3. Osoba ovla{tena za zastupanje Subjekta upisa je Lamoreaux
Adam Duane, podru~ni predsjednik.
4. CRKVA ISUSA KRISTA SVETACA POSLJEDNJIH DANA
U BOSNI I HERCEGOVINI sti~e svojstvo pravne osobe
danom dono{enja ovog Rje{enja.
5. Ovo Rje{enje, }e se bez obrazlo`enja objaviti u "Slu`benom
glasniku BiH", na teret Subjekta upisa.
Broj UP08-38-5-1762/12
07. kolovoza 2012. godine
Sarajevo
Ministar
Bari{a ^olak, v. r.
(FU-78/12)
OGLASI
KONKURSI
NATJE^AJI
MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA
BOSNE I HERCEGOVINE
Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim imenovawima,
imenovawima Savjeta ministara i drugim imenovawima Bosne i
Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 37/03) i Odluke o
utvr|ivawu kriterijuma za izbor i imenovawe ~lanova
Upravnog odbora Centra za informisawe i priznavawe
dokumenata iz oblasti visokog obrazovawa, broj 0407-3-79-1-DP/13 od 26.03.2013. godine, Ministarstvo civilnih
poslova Bosne i Hercegovine raspisuje
JAVNI OGLAS
ZA IZBOR I IMENOVAWE ^LANA UPRAVNOG
ODBORA CENTRA ZA INFORMISAWE I
PRIZNAVAWE DOKUMENATA IZ OBLASTI VISOKOG
OBRAZOVAWA IZ REDA SRPSKOG NARODA
^lan Upravnog odbora Centra za informisawe i
priznavawe dokumenata iz oblasti visokog obrazovawa (CIP)
iz reda srpskog naroda - 1 ~lan
U Upravni odbor CIP-a, koji ima 7 ~lanova, biraju se po dva
predstavnika iz svakog konstitutivnog naroda i jedan
predstavnik nacionalnih mawina.
^lanove Upravnog odbora CIP-a imenuje Savjet ministara
Bosne i Hercegovine na mandat od tri godine, pod uslovom da se
inicijalno imenovawe provede u fazama, tako da svake godine
jedna tre}ina ~lanova bude reizborna ili ponovo imenovana
(~lan 46. stav 5. Okvirnog zakona o visokom obrazovawu u BiH,
"Slu`beni glasnik BiH", br. 59/07 i 59/09).
S obzirom da je upra`weno mjesto za jednog ~lana Upravnog
odbora CIP-a, iz reda srpskog naroda, raspisuje se Javni oglas
za izbor novog ~lana. ^lan UO CIP-a bi}e imenovan na period
od tri godine.
1. Nadle`nost Upravnog odbora
Upravni odbor upravqa CIP-om. Bli`e nadle`nosti
Upravnog odbora utvr|uju se Statutom CIP-a.
2. Op{ti uslovi
Kandidat za ~lana Upravnog odbora CIP-a mora
ispuwavati sqede}e op{te uslove:
- da je dr`avqanin Bosne i Hercegovine, stariji od 18
godina,
- da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be u institucijama
Bosne i Hercegovine, odnosno entiteta kao rezultat
Broj 25 - Strana 6
[email protected] GLASNIK BiH
- Oglasi -
disciplinske mjere u periodu od tri godine prije dana
objavqivawa upra`wene pozicije,
- da protiv wega nije pokrenut krivi~ni postupak za
krivi~no djelo za koje je predvi|ena kazna zatvora tri i
vi{e godina ili da mu nije izre~ena zatvorska kazna za
krivi~no djelo u~iweno s umi{qajem u skladu sa
krivi~nim zakonima u Bosni i Hercegovini,
- da se na wega ne odnosi ~lan IX 1. Ustava Bosne i
Hercegovine.
3. Posebni uslovi
Pored op{tih uslova kandidat za ~lana Upravnog odbora
CIP-a mora ispuwavati i sqede}e posebne uslove, i to:
- visoka stru~na sprema (VII stepen obrazovawa, odnosno
zavr{en prvi cikpus visokog obrazovawa u kojem je
ste~eno 240 ECTS bodova);
- znawe jednog stranog jezika,
- iskustvo u aktivnostima evropskog podru~ja visokog
obrazovawa, posebno evropskih standarda za
informisawe i priznavawe kvalifikacija (Lisabonska
konvencija),
- iskustvo u reformi sistema visokog obrazovawa u BiH.
4. Potrebni dokumenti
Uz prijavu na javni oglas kandidat je du`an prilo`iti:
1. biografiju sa izjavom o nacionalnom opredjeqewu,
adresom i kontakt telefonom;
2. uvjerewe o dr`avqanstvu BiH (ne starije od 6 mjeseci);
3. ovjerenu kopiju fakultetske diplome (nostrifikovanu
diplomu, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj drugoj dr`avi - biv{oj republici
SFRJ, nakon 6.4.1992. godine), odnosno za kandidate koji
su visoko obrazovawe stekli po Bolowskom procesu uz
fakultetsku diplomu i dodatak diplomi, izuzetno, samo u
slu~aju da visoko{kolska ustanova dodatak diplomi nije
uop{te izdavala, ni za jednog diplomca, kandidat je du`an
da uz ovjerenu kopiju fakultetske diplome dostavi
uvjerewe visoko{kolske ustanove da dodatak diplomi
nije uop{te izdat, ni za jednog diplomca;
4. dokaz o znawu stranog jezika;
5. dokaz o iskustvu u aktivnostima evropskog podru~ja
visokog obrazovawa, posebno evropskih standarda za
informisawe i priznavawe kvalifikacija - Lisabonska
konvencija (potpisana izjava);
6. dokaz o iskustvu u reformi sistema visokog obrazovawa u
BiH (potpisana izjava);
7. dokaz da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak (ne
starije od 3 mjeseca);
8. izjavu da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be u
institucijama BiH, odnosno entiteta kao rezultat
disciplinske mjere u periodu od tri godine prije dana
objavqivawa upra`wene pozicije (ovjerena od strane
nadle`nog organa);
9. izjavu da se na wega ne odnosi ~lan IX 1. Ustava BiH
(ovjerena od strane nadle`nog organa) i
10. izjavu da nije na funkciji u politi~koj stranci (ovjerena
od strane nadle`nog organa).
Dokumenti se dostavqaju u originalu ili ovjerenoj kopiji.
Napomena - Dokumenti prilo`eni uz prijavu na javni oglas
ne}e se vra}ati kandidatima, s obzirom na odredbe ~lana 16.
Zakona o ministarskim imenovawima, imenovawima Savjeta
ministara i drugim imenovawima Bosne i Hercegovine.
Utorak, 2. 4. 2013.
5. Ostale napomene
Svi kandidati sa liste sa u`im izborom bi}e pozvani na
intervju od strane Komisije za izbor.
Prije intervjua svaki kandidat je du`an Komisiji za izbor
dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se
mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatu, te popuniti
obrazac - izjavu u kome }e iznijeti bilo koje pitawe koje bi
moglo dovesti do sukoba interesa u slu~aju da do|e do wegovog
imenovawa.
6. Podno{ewe prijava
Javni oglas se objavquje u "Slu`benom glasniku BiH",
"Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i dnevnim
listovima: "Euroblic", "Oslobo|ewe" i "Dnevni list".
Javni oglas ostaje otvoren 14 dana od dana posqedweg
objavqivawa u dnevnim listovima, odnosno "Slu`benom
glasniku BiH" ili "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta
BiH".
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine
71000 Sarajevo, Trg BiH broj 1, sa naznakom:
"Javni oglas za ~lana Upravnog odbora CIP-a"
Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave ne}e se
uzeti u razmatrawe.
Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim imenovanjima,
imenovanjima Vije}a ministara i drugim imenovanjima Bosne i
Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 37/03) i Odluke o
utvr|ivanju kriterijuma za izbor i imenovanje ~lanova Upravnog
odbora Centra za informisanje i priznavanje dokumenata iz
oblasti visokog obrazovanja, broj 04-07-3-79-1-DP/13 od
26.03.2013. godine, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i
Hercegovine raspisuje
JAVNI OGLAS
ZA IZBOR I IMENOVANJE ^LANA UPRAVNOG
ODBORA CENTRA ZA INFORMISANJE I
PRIZNAVANJE DOKUMENATA IZ OBLASTI VISOKOG
OBRAZOVANJA IZ REDA SRPSKOG NARODA
^lan Upravnog odbora Centra za informisanje i priznavanje
dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja (CIP) iz reda srpskog
naroda - 1 ~lan
U Upravni odbor CIP-a, koji ima 7 ~lanova, biraju se po dva
predstavnika iz svakog konstitutivnog naroda i jedan predstavnik
nacionalnih manjina.
^lanove Upravnog odbora CIP-a imenuje Vije}e ministara
Bosne i Hercegovine na mandat od tri godine, pod uslovom da se
inicijalno imenovanje provede u fazama, tako da svake godine
jedna tre}ina ~lanova bude reizborna ili ponovo imenovana (~lan
46. stav 5. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u BiH,
"Slu`beni glasnik BiH", br. 59/07 i 59/09).
S obzirom da je upra`njeno mjesto za jednog ~lana Upravnog
odbora CIP-a, iz reda srpskog naroda, raspisuje se Javni oglas za
izbor novog ~lana. ^lan UO CIP-a bi}e imenovan na period od tri
godine.
1. Nadle`nost Upravnog odbora
Upravni odbor upravlja CIP-om. Bli`e nadle`nosti Upravnog
odbora utvr|uju se Statutom CIP-a.
2. Op{ti uslovi
Kandidat za ~lana Upravnog odbora CIP-a mora ispunjavati
sljede}e op{te uslove:
Utorak, 2. 4. 2013.
-
-
-
[email protected] GLASNIK BiH
- Oglasi -
da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, stariji od 18 godina,
da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be u institucijama Bosne i
Hercegovine, odnosno entiteta kao rezultat disciplinske
mjere u periodu od tri godine prije dana objavljivanja
upra`njene pozicije,
da protiv njega nije pokrenut krivi~ni postupak za krivi~no
djelo za koje je predvi|ena kazna zatvora tri i vi{e godina ili
da mu nije izre~ena zatvorska kazna za krivi~no djelo
u~injeno s umi{ljajem u skladu sa krivi~nim zakonima u
Bosni i Hercegovini,
da se na njega ne odnosi ~lan IX 1. Ustava Bosne i
Hercegovine.
3. Posebni uslovi
Pored op{tih uslova kandidat za ~lana Upravnog odbora
CIP-a mora ispunjavati i sljede}e posebne uslove, i to:
- visoka stru~na sprema (VII stepen obrazovanja, odnosno
zavr{en prvi ciklus visokog obrazovanja u kojem je ste~eno
240 ECTS bodova);
- znanje jednog stranog jezika,
- iskustvo u aktivnostima evropskog podru~ja visokog
obrazovanja, posebno evropskih standarda za informisanje
i priznavanje kvalifikacija (Lisabonska konvencija),
- iskustvo u reformi sistema visokog obrazovanja u BiH.
4. Potrebni dokumenti
Uz prijavu na javni oglas kandidat je du`an prilo`iti:
1. biografiju sa izjavom o nacionalnom opredjeljenju,
adresom i kontakt telefonom;
2. uvjerenje o dr`avljanstvu BiH (ne starije od 6 mjeseci);
3. ovjerenu kopiju fakultetske diplome (nostrifikovanu
diplomu, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma
ste~ena u nekoj drugoj dr`avi - biv{oj republici SFRJ,
nakon 6.4.1992. godine), odnosno za kandidate koji su
visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom procesu uz
fakultetsku diplomu i dodatak diplomi, izuzetno, samo u
slu~aju da visoko{kolska ustanova dodatak diplomi nije
uop{te izdavala, ni za jednog diplomca, kandidat je du`an
da uz ovjerenu kopiju fakultetske diplome dostavi
uvjerenje visoko{kolske ustanove da dodatak diplomi nije
uop{te izdat, ni za jednog diplomca;
4. dokaz o znanju stranog jezika;
5. dokaz o iskustvu u aktivnostima evropskog podru~ja
visokog obrazovanja, posebno evropskih standarda za
informisanje i priznavanje kvalifikacija - Lisabonska
konvencija (potpisana izjava);
6. dokaz o iskustvu u reformi sistema visokog obrazovanja u
BiH (potpisana izjava);
7. dokaz da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak (ne
starije od 3 mjeseca);
8. izjavu da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be u institucijama
BiH, odnosno entiteta kao rezultat disciplinske mjere u
periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene
pozicije (ovjerena od strane nadle`nog organa);
9. izjavu da se na njega ne odnosi ~lan IX 1.Ustava BiH
(ovjerena od strane nadle`nog organa) i
10. izjavu da nije na funkciji u politi~koj stranci (ovjerena od
strane nadle`nog organa).
Dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji.
Napomena - Dokumenti prilo`eni uz prijavu na javni oglas
ne}e se vra}ati kandidatima, s obzirom na odredbe ~lana 16.
Broj 25 - Strana 7
Zakona o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vije}a
ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine.
5. Ostale napomene
Svi kandidati sa liste sa u`im izborom bi}e pozvani na intervju
od strane Komisije za izbor.
Prije intervjua svaki kandidat je du`an Komisiji za izbor dati
podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu
dobiti preporuke i informacije o kandidatu, te popuniti obrazac izjavu u kome }e iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do
sukoba interesa u slu~aju da do|e do njegovog imenovanja.
6. Podno{enje prijava
Javni oglas se objavljuje u "Slu`benom glasniku BiH",
"Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i dnevnim listovima:
"Euroblic", "Oslobo|enje" i "Dnevni list".
Javni oglas ostaje otvoren 14 dana od dana posljednjeg
objavljivanja u dnevnim listovima, odnosno "Slu`benom
glasniku BiH" ili "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH".
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine
71000 Sarajevo, Trg BiH broj 1, sa naznakom:
"Javni oglas za ~lana Upravnog odbora CIP-a"
Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave ne}e se uzeti
u razmatranje.
Temeljem ~lanka 8. Zakona o ministarskim imenovanjima,
imenovanjima Vije}a ministara i drugim imenovanjima Bosne i
Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 37/03) i Odluke o
utvr|ivanju kriterija za izbor i imenovanje ~lanova Upravnog
odbora Centra za informiranje i priznavanje dokumenata u polju
visokog obrazovanja, broj 04-07-3-79-1-DP/13 od 26.03.2013.
godine, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine
raspisuje
JAVNI OGLAS
ZA IZBOR I IMENOVANJE ^LANA UPRAVNOG
ODBORA CENTRA ZA INFORMIRANJE I
PRIZNAVANJE DOKUMENATA U POLJU VISOKOG
OBRAZOVANJA IZ REDA SRPSKOG NARODA
^lan Upravnog odbora Centra za informiranje i priznavanje
dokumenata u polju visokog obrazovanja (CIP) - iz reda srpskog
naroda - 1 ~lan
U Upravni odbor CIP-a, koji ima 7 ~lanova, biraju se po dva
predstavnika iz svakog konstitutivnog naroda i jedan predstavnik
nacionalnih manjina.
^lanove Upravnog odbora CIP-a imenuje Vije}e ministara
Bosne i Hercegovine na mandat od tri godine, pod uvjetom da se
inicijalno imenovanje provede u fazama, tako da svake godine
jedna tre}ina ~lanova bude reizborna ili ponovo imenovana
(~lanak 46. stavak 5. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u
BiH, "Slu`beni glasnik BiH", br. 59/07 i 59/09).
S obzirom da je upra`njeno mjesto za jednog ~lana Upravnog
odbora CIP-a, iz reda srpskog naroda, raspisuje se Javni oglas za
izbor novog ~lana. ^lan UO CIP-a bit }e imenovan na period od tri
godine.
1. Nadle`nost Upravnog odbora
Upravni odbor upravlja CIP-om. Bli`e nadle`nosti Upravnog
odbora utvr|uju se StatutomCIP-a.
2. Op}i uvjeti
Kandidat za ~lana Upravnog odbora CIP-a mora ispunjavati
sljede}e op}e uvjete:
Broj 25 - Strana 8
-
-
-
[email protected] GLASNIK BiH
- Oglasi -
da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, stariji od 18 godina,
da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be u institucijama Bosne i
Hercegovine, odnosno entiteta kao rezultat stegovne mjere
u razdoblju od tri godine prije dana objavljivanja
upra`njene pozicije,
da protiv njega nije pokrenut kazneni postupak za kazneno
djelo za koje je predvi|ena kazna zatvora tri i vi{e godina ili
da mu nije izre~ena zatvorska kazna za kazneno djelo
u~injeno s umi{ljajem sukladno kaznenim zakonima u
Bosni i Hercegovini,
da se na njega ne odnosi ~lanak IX. 1. Ustava Bosne i
Hercegovine.
3. Posebni uvjeti
Pored op}ih uvjeta kandidat za ~lana Upravnog odbora CIP-a
mora ispunjavati i sljede}e posebne uvjete, i to:
- visoka stru~na sprema (VII stupanj obrazovanja, odnosno
zavr{en prvi ciklus visokog obrazovanja u kojem je ste~eno
240 ECTS bodova);
- znanje jednog stranog jezika,
- iskustvo u aktivnostima europskog podru~ja visokog
obrazovanja, posebno europskih standarda za informiranje
i priznavanje kvalifikacija (Lisabonska konvencija),
- iskustvo u reformi sustava visokog obrazovanja u BiH.
4. Potrebni dokumenti
Uz prijavu na javni oglas kandidat je du`an prilo`iti:
1. `ivotopis sa izjavom o nacionalnom opredjeljenju,
adresom i kontakt telefonom;
2. uvjerenje o dr`avljanstvu BiH (ne starije od 6 mjeseci);
3. ovjerenu presliku fakultetske diplome (nostrificiranu
diplomu, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma
ste~ena u nekoj drugoj dr`avi - biv{oj republici SFRJ,
nakon 6.4.1992. godine), odnosno za kandidate koji su
visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom procesu uz
fakultetsku diplomu i dodatak diplomi, izuzetno, samo u
slu~aju da visoko{kolska ustanova dodatak diplomi nije
uop}e izdavala, ni za jednog diplomca, kandidat je du`an
da uz ovjerenu preskiku fakultetske diplome dostavi
uvjerenje visoko{kolske ustanove da dodatak diplomi nije
uop}e izdat, ni za jednog diplomca);
4. dokaz o znanju stranog jezika;
5. dokaz o iskustvu u aktivnostima europskog podru~ja
visokog obrazovanja, posebno europskih standarda za
informiranje i priznavanje kvalifikacija - Lisabonska
konvencija (potpisana izjava);
6. dokaz o iskustvu u reformi sustava visokog obrazovanja u
BiH (potpisana izjava);
7. dokaz da se protiv njega ne vodi kazneni postupak (ne
starije od 3 mjeseca);
8. izjavu da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be u institucijama
BiH, odnosno entiteta kao rezultat stegovne mjere u
razdoblju od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene
pozicije (ovjerena od strane nadle`nog organa);
9. izjavu da se na njega ne odnosi ~lanak IX. 1. Ustava BiH
(ovjerena od strane nadle`nog organa) i
10. izjavu da nije na funkciji u politi~koj stranci (ovjerena od
strane nadle`nog organa).
Dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj presliki.
Napomena - Dokumenti prilo`eni uz prijavu na javni oglas
ne}e se vra}ati kandidatima, s obzirom na odredbe ~lanka 16.
Utorak, 2. 4. 2013.
Zakona o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vije}a
ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine.
5. Ostale napomene
Svi kandidati sa liste sa u`im izborom bit }e pozvani na
intervju od strane Povjerenstva zaizbor.
Prije intervjua svaki kandidat je du`an Povjerenstvu za izbor
dati podatke o ranijim neposrednim rukovoditeljima od kojih se
mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatu, te popuniti
obrazac - izjavu u kome }e iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo
dovesti do sukoba interesa u slu~aju da do|e do njegovog
imenovanja.
6. Podno{enje prijava
Javni oglas se objavljuje u "Slu`benom glasniku BiH",
"Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i dnevnim listovima:
"Euroblic", "Oslobo|enje" i "Dnevni list".
Javni oglas ostaje otvoren 14 dana od dana posljednjeg
objavljivanja u dnevnim listovima, odnosno "Slu`benom
glasniku BiH" ili "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH".
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine
71000 Sarajevo, Trg BiH broj 1, sa naznakom:
"Javni oglas za ~lana Upravnog odbora CIP-a"
Nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave ne}e se uzeti
u razmatranje.
(Sl-386/13-G)
MINISTARSTVO SIGURNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
OBAVIJEST
O ISPRAVCI DIJELA TEKSTA OGLASA ZA POPUNU
[email protected] RADNIH MJESTA ZA DIREKTORA
AGENCIJE ZA FORENZI^KA ISPITIVANJA I
VJE[TA^ENJA, DIREKTORA AGENCIJE ZA
POLICIJSKU PODR[KU/POTPORU I ZAMJENIKA
DIREKTORA AGENCIJE ZA [KOLOVANJE I
STRU^NO USAVR[AVANJE KADROVA
Vr{i se ispravka dijela oglasa za popunu upra`njenih radnih
mjesta za Direktora Agencije za forenzi~ka ispitivanja i
vje{ta~enja, Direktora Agencije za policijsku podr{ku/potporu i
Zamjenika direktora Agencije za {kolovanje i stru~no
usavr{avanje kadrova (datum zadnje objave 22.03.2013. godine u
"Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta"), u dijelu IV - Potrebni
dokumenti, tako {to se ta~ka 4.2. mijenja i glasi:
"4.2. Napomena za sve kandidate:
Pored op{tih i posebnih uslova, kandidat za navedene pozicije
ne mo`e biti u skladu sa ~l. 15. stav (5) alineja c), ~l. 20. stav (5)
alineja c) i ~l. 25. stav (5) alineja c) Zakona o Direkciji za
koordinaciju policijskih tijela i o Agencijama za podr{ku
policijskoj strukturi Bosne i Hercegovine lice osu|eno za krivi~no
djelo, osim za krivi~no djelo iz oblasti sigurnosti/bezbjednosti
saobra}aja. U skladu sa navedenim Komisija }e po slu`benoj
du`nosti pribaviti dokaz za kandidate ~ije prijave budu
prihva}ene.
Kandidat je du`an dati informacije o bilo ~emu, {to mo`e
rezultirati sukobom interesa u slu~aju da do|e do njegovog
imenovanja.
Dokaz da je zdravstveno sposoban za vr{enje navedenih
poslova - ljekarsko uvjerenje (ne starije od {est mjeseci), kandidat
ne dostavlja sa drugim dokumentima. Ovo uvjerenje kandidat je
[email protected] GLASNIK BiH
- Oglasi -
Utorak, 2. 4. 2013.
obavezan dostaviti nakon formiranja liste uspje{nih kandidata, a
prije imenovanja".
Broj 25 - Strana 9
dana 22.03.2013. godine, pod brojem 96 0 P 05181712 P, donio je
slijede}i
OGLAS
(Sl/396/13-G)
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA
POSTAVQEWE ZASTUPNIKA
Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH objavljuje slijede}i
OGLAS
Kod Osnovnog suda Br~ko Distrikta BiH je u toku izvr{ni postupak
pod brojem 96 0 I 043851 12 I po prijedlogu tra`ioca izvr{enja Br~ko
Distrikt BiH, zastupan po Pravobranila{tvu Br~ko Distrikta BiH protiv
izvr{enika Martinovi} Ivo, sin Mate, radi duga.
Izvr{eniku Martinovi} Ivi, sada nepoznatog prebivali{ta, postavlja se
privremeni zastupnik Simi} Mirko, advokat iz Br~kog, koji }e zastupati
interese izvr{enika u ovom postupku. Privremeni zastupnik ima sva
ovla{tenja zakonskog zastupnika u ovom postupku i izvr{enika }e
zastupati sve dok se izvr{enik li~no ili njegov punomo}nik ne pojave pred
Sudom ili pak organ stararateljstva ne obavijesti Sud da je postavio
staraoca.
Broj 96 0 I 043851 12 I
21. marta 2013. godine
Br~ko
Za privremenog zastupnika tu`enom Nefridu Ljuca, sinu D`emaila iz
Br~kog, sada nepoznatog boravi{ta, po prijedlogu tu`ioca da mu se
postavi privremeni zastupnik, postavlja se GORAN MIHAJLOVI],
advokat iz Br~kog, koji }e vr{iti sva prava i du`nosti zakonskog
zastupnika dok se tu`eni ili njegov punomo}nik ne pojavi pred Sudom,
odnosno dok organ starateljstva ne postavi staraoca.
Broj 96 0 P 051817 12 P
22. marta 2013. godine
Br~ko
(03-3-906/13)
LIKVIDACIJE - STE^AJI
Osnovni sud Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine objavljuje slijede}i
OGLAS
I.
(03-3-876/13-G)
Osnovni sud Br~ko Distrikt Bosne i Hercegovine, po sudiji Vili}
Mirsadi, a u pravnoj stvari tu`itelja Mikrokreditna organizacija "Eki"
Sarajevo, Ured u Br~kom, zastupana po punomo}niku Mulahalilovi}
Osmanu, advokatu iz Br~kog, protiv tu`enih Nikoli} Mitra iz Br~kog, ul.
Safeta Pa{ali}a br. 8, Terzi} Dragana, sina Vase iz Br~kog, sada
nepoznatog boravi{ta, Ili} Predraga iz Br~kog, ul. Nikole Tesle br. 25,
Manojlovi} Vladimira, sina Manojla, iz Br~kog, ul. Mladena Maglova br.
4, radi duga (vsp. 31.644,70 KM), dana 21.03.2013. godine, donio je
OGLAS
[email protected] TERZI] DRAGANU, sinu Vase iz Br~kog, sada
nepoznatog boravi{ta, odre|uje se PRIVREMENI ZASTUPNIK u osobi
RAMI] AMERU, advokatu iz Br~kog.
Privremeni zastupnik u ovom postupku ima sva prava i du`nosti
zakonskog zastupnika koje }e vr{iti sve dok se tu`eni ne pojave pred
Sudom.
O postavljanju privremenog zastupnika obavijestit }e se organ
starateljstva Br~ko Distrikta BiH, dostavom prepisa ovog oglasa.
O postavljanju privremenog zastupnika izdat }e se oglas koji }e se
objaviti u Slu`benom glasniku BiH" i "Slu`benom glasniku Br~ko
Distrikta BiH".
Broj 96 0 P 001221 08 P
21. marta 2013. godine
Br~ko
Rje{enjem Osnovnog suda Br~ko Distrikta BiH broj 96 0 L 033114 11
L od 19.03.2013. godine otvoren je postupak likvidacije nad du`nikom
DD "GRAFAM" Gornji Rahi}.
II.
Za likvidacionog pravnika odre|uje se Ma}i{ Petra iz Br~kog, ul.
Profesora Aleksandra Nikoli}a broj 34.
III.
Pozivaju se povjerioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja
oglasa o otvaranju likvidacionog postupka u "Slu`benom glasniku Br~ko
Distrikta BiH" i "Slu`benom glasniku BiH" prijave svoja potra`ivanja
likvidacionom sudiji u 2 primjerka sa dokazima.
IV.
Ro~i{te za ispitivanje prijava potra`ivanja zakazuje se za dan
24.06.2013. godine u 10,30, u sudnici br. 7/1.
V.
Pozivaju se du`nici da bez odlaganja izmire svoje obaveze prema
likvidacionom du`niku
VI.
Oglas o otvaranju likvidacionog postupka objavljuje se na oglasnoj
tabli Suda dana 19.03.2013. godine u 15,00 ~asova kada nastupaju pravne
posljedice otvaranja likvidacionog postupka.
Broj 96 0 L 033114 11 L
19. marta 2013. godine
(03-3-851/13-G)
(03-3-877/13-G)
Osnovni sud Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine, sudija Nijazija
Kalender, u pravnoj stvari tu`ioca Br~ko Distrikta BiH, zastupanog po
Pravobranila{tvu Br~ko Distrikta BiH, protiv tu`enog Nefrida Ljuca iz
Br~kog, radi raskida ugovora i isplate, v.p.s. 17.312,36 KM, van ro~i{ta,
PE^ATI - [TAMBIQI
Ogla{ava se neva`e}im pe~at okruglog oblika u kojem je u
koncentri~nim krugovima upisan tekst:
[email protected] GLASNIK BiH
- Oglasi -
Broj 25 - Strana 10
"Samostalni sindikat dr`avnih i policijskih slu`benika i zaposlenika u
institucijama BiH sudskoj vlasti i javnim ustanovama Bosne i
Hercegovine"
"Sindikalna organizacija direkcije za koordinaciju policijskih tijela
BiH"
U donjem dijelu pe~ata stoji broj 34.
(03-3-836/13-G)
USPOSTAVQAWE ZEMQI[[email protected] ULO[KA
Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH
("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u
Zavidovi}ima
NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[[email protected] ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-13-000 042, po
zahtjevu Vukovi} A{ira, sin Pa{age iz Mustajba{i}a bb, op}ina
Zavidovi}i, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog
ulo{ka.
Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana:
u Posjedovni list broj 1367, katastarska op}ina Mustajba{i}i, ozna~ena sa:
-
katastarska ~estica broj 2789/1 "Vinogradi", vo}njak 2. klase
2
povr{ine 842 m .
Prema podacima iz katastra posjednik navedene nekretnine je
Vukovi} A{ir Pa{agin Kova~i, Mustajba{i}i bb, sa dijelom 1/1.
Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na
toj nekretnini da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave
podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom
njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave
zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na
zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala
mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne
uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do
tada pribavljenih dokaza.
Broj 042-0-DN-13-000 042
21. marta 2013. godine
Zavidovi}i
(03-3-880/13-G)
Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH
("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u
Zavidovi}ima
NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[[email protected] ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-13-000 040, po
zahtjevu Musti} Mirsade, k}i Saliha iz Rujnice, op}ina Zavidovi}i,
zastupane po punomo}niku Musti} Zekriji iz Rujnice, Husi}i bb, op}ina
Zavidovi}i, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog
ulo{ka.
Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane:
u Posjedovni list broj 1642, katastarska op}ina Donja Lovnica, ozna~ene
sa:
Utorak, 2. 4. 2013.
-
katastarska ~estica broj 29/2 "Polje" oranica 2. klase povr{ine
2
373 m
-
katastarska ~estica broj 29/3 "Polje" oranica 2. klase povr{ine
2
318 m
Prema podacima iz katastra posjednica navedenih nekretnina je
Musti} Mirsada rod. Frkatovi} Salihova, Zavidovi}i, Rujnica, Husi}i bb,
sa dijelom 1/1.
Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na
tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave
podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom
njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave
zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na
zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala
mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne
uslijedi prijava, zamlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do
tada pribavljenih dokaza.
Broj 042-0-DN-13-000 040
21. marta 2013. godine
Zavidovi}i
(03-3-882/13-G)
Na osnovu ~l. 63. i ~l. 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH
("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04), Op}inski sud u
Gora`du
NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[[email protected] ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj 045-0-DN-13-000 070, po
zahtjevu Javna ustanova Osnovna {kola "Ustikolina" Ustikolina u toku je
postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje
se uspostavlja ulo`ak upisane su u P.L. br. 13/02 K.O. Previla, ozna~ene
2
2
kao k.~. 586 zv. Ba{ta, dvori{te 500 m , {kola 253 m , vo}njak 5. klase
2
6338 m , P.L. br. 42/02 K.O. Mazlina, ozna~ene kao k.~. 1030 zv. Prljage
2
2
mazlina, dvori{te 999 m , {kola 181 m , k.~. 1031 zv. Prljage mazlina,
2
2
njiva 6. klase 402 m , {uma 3. klase 523 m , P.L. br. 39/02 K.O. Ra~i}i,
2
ozna~ene kao k.~. 1567 zv. Vrhpolje, vo}njak 4. klase 2012 m , k.~. 1568
2
2
zv. Vrhpolje, dvori{te 1742 m , {kola 350 m , k.~. 1569 zv. Vrhpolje,
2
livada 5. klase 2997 m , P.L. br. 42/02 K.O. Lokve, ozna~ene kao k.~. 1168
2
zv. Osoje, pa{njak 4. klase 5023 m k.~. 1519 zv. Oku}nica, dvori{te
2
30177, {kola 361 m , P.L. br. 33/02 K.O. Jabuka, ozna~ene kao k.~. 548 zv.
2
Dvori{te, vo}njak 3. klase 3133 m , k.~. 549 zv. [kola, dvori{te 500,
2
2
fiskulturno igrali{te 5477 m , {kola 609 m i P.L. br. 701/01 K.O. Cvilin,
2
2
ozna~ene kao k.~. 2636/1 zv. Cvilin {kola, dvori{te 852 m , {kola 180 m .
Prema podacima iz katastra posjednik nekretnina upisane u P.L. br.
13/02 K.O. Previla, P.L. br. 42/02 K.O. Mazlina, P.L. br. 39/02 K.O.
Ra~i}i, P.L. br. 42/02 K.O. Lokve, P.L. br. 33/02 K.O. Jabuka i P.L. br.
701/01 K.O. Cvilin je DR. SV. KOR. JU. O[. "Ustikolina" Ustikolina sa
1/1 dijela.
Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na
tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave
podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom
njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave
zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na
zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala
[email protected] GLASNIK BiH
- Oglasi -
Utorak, 2. 4. 2013.
mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne
uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do
pribavljenih dokaza.
Broj 045-0-DN-13-000 070
28. februara 2013. godine
Gora`de
(03-3-920/13-G)
Na osnovu ~l. 63. i ~l. 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH
("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04), Op}inski sud u
Gora`du
NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[[email protected] ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj 045-0-DN-13-000 092, po
zahtjevu Ligata Arnela, sin Ramiza u toku je postupak za uspostavljanje
zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja ulo`ak
upisane su u P.L. br. 899 K.O. Gora`de I, ozna~ene kao k.~. 1692 zv.
2
2
Limunija poda, ku}a i zgrada povr{ine 92 m , dvori{te povr{ine 500 m ,
2
vo}njak 2. klase povr{ine 96 m . Prema podacima iz katastra posjednik
nekretnina upisane u P.L. br. 899 K.O. Gora`de I je Ma{i} ro|. Kamenica
Zemka, k}i Latifa sa 1/1 dijela.
Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na
tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave
podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom
njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave
zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na
zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala
mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enam roku ne
uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do
tada pribavljenih dokaza.
Broj 045-0-DN-13-000 092
29. marta 2013. godine
Gora`de
(03-3-922/13-G)
OSTALE OBJAVE
Ogla{ava se neva`e}im Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni
registar obveznika neizravnih poreza broj 04/1-17-1-UPJR/1-4777-2/12
od 20.09.2012. godine (ID broj 272242880000), izdato od Uprave za
indirektno-neizravno oporezivanje Banja Luka, na ime AUTO DESIGN
d.o.o. Ljubu{ki, Me|ugorska bb, 88320 Ljubu{ki.
(03-3-803/13-G)
Ogla{ava se neva`e}im Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni
registar obveznika indirektnih poreza broj 04/1-UPJR/1-4323-2/07 od
09.07.2007. godine (ID broj 272098820005), izdato od Uprave za
Broj 25 - Strana 11
indirektno-neizravno oporezivanje Banja Luka, na ime ZIBLIN & CO
d.o.o. K. Kre{imira 31, 88320 Ljubu{ki.
(03-3-804/13-G)
Ogla{ava se neva`e}im Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni
registar obveznika indirektnih poreza broj 04/1-UPP/1-20960/07 (ID broj
209072400004), izdato od Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje
Banja Luka, na ime "TEGEMONT" DOO TUZLA, ul. Rudarska 55.
(03-3-865/13-G)
Ogla{ava se neva`e}im Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni
registar obveznika indirektnih poreza broj 04/1-UPJR/1-78-2/08 od
04.02.2008. godine, izdato od Uprave za indirektno-neizravno
oporezivanje Banja Luka, na ime SUR "BISER GOLTER", vl. Mihajlo
Golijan, Nikole Tesle bb, 76300 Bijeljina.
(03-3-867/13-G)
Ogla{ava se neva`e}im Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni
registar obveznika indirektnih poreza broj 04/1-UPP/1-22536/07 od
07.09.2007. godine, izdato od Uprave za indirektno-neizravno
oporezivanje Banja Luka, na ime A.D. "MAJEVICA-LOPARE" Lopare.
(03-3-872/13)
Ogla{ava se neva`e}im Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni
registar obveznika indirektnih poreza broj 04/1-17-1-35-197-17/11 od
27.04.2011. godine IB: 506856670002), izdato od Uprave za
indirektno-neizravno oporezivanje Banja Luka, na ime "GL SERVIS"
s.z.t.r. vl. Goran Luki}, Kotor Varo{, Novo Naselje bb.
(03-3-874/13-G)
Ogla{ava se neva`e}im Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni
registar obveznika indirektnih poreza broj 04/1-UPP/1-28462/07 od
07.09.2007. godine, izdato od Uprave za indirektno-neizravno
oporezivanje Banja Luka, na ime MASLOVARSKI KLAS s.z.r. mlin, vl.
[trukelj Darko, Maslovare bb, 78220 Maslovare.
(03-3-891/13-G)
Ogla{ava se neva`e}im Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni
registar obveznika indirektnih poreza broj 04/1-UPP/1-29586/07 od
07.09.2007. godine (PDV broj 504022660007), izdato od Uprave za
indirektno-neizravno oporezivanje Banja Luka, na ime STR "@ANA", vl.
Laji} @ana, Lamovita bb, Prijedor.
(03-3-918/13-G)
Ogla{ava se neva`e}im Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni
registar obveznika indirektnih poreza broj 04/1-UPP/1-29237/07 od
07.09.2007. godine, izdato od Uprave za indirektno-neizravno
oporezivanje Banja Luka, na ime TR "AGRO [OP" PRIJEDOR, Vojvode
Stepe Stepanovi}a 23.
(03-3-919/13-G)
Broj 25 - Strana 12
[email protected] GLASNIK BiH
- Oglasi -
Utorak, 2. 4. 2013.
LI^NE ISPRAVE I DOKUMENTI
DA BI SE IZBJEGLA SVAKA ZLOUPOTREBA
SQEDE]I DOKUMENTI SE OGLA[AVAJU [email protected]]IM
Kerezovi} Veljko, svjedo~anstvo I razreda dj. broj 580-3/2002 i II razreda
dj. broj 861-6/2003 JU Tehni~ke {kole u Br~kom
62
\uri} Dajana, svjedo~anstvo I razreda dj. broj 07-37-697-8/12
Poljoprivredne medicinske {kole u Br~kom
63
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
163 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content