close

Enter

Log in using OpenID

"Službeni glasnik opštine Derventa", broj : 15/12

embedDownload
SLUŽBENI GLASNIK
OPŠTINE DERVENTA
Izdavač
Skupština opštine
Derventa
Odgovorni urednik:
GOD. 21. BROJ 15/12
Derventa, 3. 12. 2012. god.
230.
Na osnovu člana 30. stav 1. alineja 19. i člana 36.
Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 101/04, 42/05 i 118/05), člana
37. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj: 6/05, 4/08, 6/08 i 6/12) i člana 5.
Poslovnika Skupštine opštine Derventa-Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/09),
Skupština opštine Derventa na 1. sjednici-Konstitutivnoj, održanoj 29. novembra 2012. godine, donijela je
RJEŠENJE
o izboru predsjednika i članova
Verifikacione komisije
I
II
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derventa".
Obrazloženje:
Članom 5. Poslovnika Skupštine opštine Derventa, regulisano je da Skupština opštine na 1. sjednici
bira predsjednika i članove Verifikacione komisije.
Članom 7. Poslovnika Skupštine opštine Derventa, regulisano je da Verifikaciona komisija pregleda
Štampa ''Grafika'' Derventa
izvještaj organa za sprovođenje izbora o sprovedenim
izborima, utvrđuje da li su podaci iz uvjerenja o izboru
svakog odbornika istovjetni sa podacima iz izvještaja i
da li su uvjerenja izdata od nadležnih organa te o
utvrđenom stanju podnosi Skupštini izvještaj na osnovu koga se verifikuje mandat izabranih odbornika.
Na osnovu naprijed navedenog te međustranačkih konsultacija, predlaženo je Skupštini opštine
Derventa donošenje rješenja kao u dispozitivu.
Skupština opštine je na 1. sjednici održanoj 29.
novembra 2012. godine donijela rješenje kao u dispozitivu.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-32/12
Datum: 29. novembar 2012. god.
Predsjedavajući
Radnog predsjedništva SO-e
Fadil Pelesić, s.r.
____________________________
U Verifikacionu komisiju Skupštine opštine
Derventa izabrani su:
1. Mirjana Plisnić, predsjednik,
2. Tanja Vračević, član i
3. Miodrag Tešendić, član.
MALEŠEVIĆ SANJA
231.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa",broj: 6/05. 4/08.
6/08 i 6/12), a nakon razmatranja Izvještaja Verifikacione komisije, Skupština opštine Derventa na 1.
sjednici Skupštine opštine Derventa - Konstitutivnoj,
održanoj 29. novembra 2012. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
1. Usvaja se Izvještaj Verifikacione komisije s
prijedlogom da se konstatuje prestanak mandata odbornicima u Skupštini opštine Derventa u mandatnom sa-
Strana 2 Broj 15
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 3. 12. 2012. god.
zivu 2008-2012. godine i verifikuje mandat odbornicima u Skupštini opštine Derventa u mandatnom sazivu
2012- 2016. godine.
6. Dizdarević Nusret,
7. Pijetlović Denis,
8. Tomaš Slavko
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku opštine Derventa".
SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA
9. Planinčević Nade
10. Stanić Pero
11. Đalić Nedeljka
12. Milić Nenad
13. Kovačević Vlado,
14. Ćurić Pero,
15. Zečević Mihailo,
16. Miličić Miroslav
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-173/12
Datum: 29. novembar 2012. god.
Predsjedavajući
Radnog predsjedništva SO-e
Fadil Pelesić, s.r.
____________________________
232.
Na osnovu člana 1.3 a) stav 2. Izbornog zakona
Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj:
23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05,
52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06. 32/07, 33/08, 37/08
i 32/10), člana 37. Statuta opštine Derventa ("Službeni
glasnik opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08, 6/08 i
6/12) i člana 10. stav 1. Poslovnika Skupštine opštine
Derventa- Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj: 6/09), a nakon razmatranja Izvje-štaja
Verifikacione komisije, Skupština op-štine Derventa
na 1. sjednici -Konstitutivnoj, održanoj 29. novembra
2012. godine, donijela je
R J E Š E NJ E
o prestanku mandata odbornicima u Skupštini
opštine Derventa u mandatnom sazivu 2008-2012.
godine
HRVATSKA KOALICIJA -HDZ BiH,
HSS-NHI, HDZ 1990
17. Zirdum Ilija,
18. Kisić Drago,
19. Opačak Franjo,
20. Grubišić Mato
PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA
REPUBLIKE SRPSKE
21. Ćukić Milan,
22. Mikerević Staniša.
23. Vukadinović Dragan
SOCIJALISTIČKA PARTIJA -PSRS
24. Rašić Dušan,
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BiH SDP BiH
25. Pelesić Fadil
DEMOKRATSKA STRANKA
NARODA SRPSKE
26. Simić Miro
I
Konstatuje se prestanak mandata odbornicima u
Skupštini opštine Derventa u mandatnom sazivu
2008.-2012. godine sa 4.11. 2012. godine, istekom
mandata od 4 godine od dana objavljivanja rezultata
izbora u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine, i
to:
SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD-MILORAD DODIK
1. Ružičić Grozdan,
2. Jeftić Siniša,
3. Ilić Dalibor,
4. Jamedžija Aleksandar,
5. Todorić Davor,
SRPSKA STRANKA REPUBLIKE SRPSKE
27. Knežević Drago.
II
Ovo rješenje objaviće se u "Službenom gla-sniku
opštine Derventa".
Obrazloženje:
Članom 1.3 a) stav 2. Izbornog zakona BiH,
regulisano je da mandat članova predstavničkih tijela
izabranih na redovnim izborima traje četiri godine i
teče od dana objavljivanja rezultata izbora u Službenom glasniku BiH.
Datum: 3. 12. 2012. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Članom 10. stav 1. Poslovnika Skupštine opštine
Derventa- Prečišćeni tekst, regulisano je da odbornicima prestaje mandat istekom vremena na koji su
birani, kao i u drugim slučajevima utvrđenim Zakonom, danom nastupanja činjenice koja za sobom
povlači prestanak mandata.
Verifikaciona komisija je na 1. sjednici održanoj
29. novembra 2012. godine, konstatovala, uvidom u
navedene propise i Službeni glasnik BiH, broj: 89/08
od 4. novembra 2008. godine, da je odbornicima
mandatnog saziva 2008. - 2012. godine prestao mandat
istekom 4. godine od dana objavljivanja rezultata Lokalnih izbora 2008. godine, tj, sa danom 4. novembar
2012. godine.
Na osnovu naprijed navedenog i Izvještaja Verifikacione komisije, predloženo je Skupštini opštine
donošenje rješenja kao u dispozitivu.
Skupština opštine je na 1. sjednici održanoj 29.
novembra 2012. godine donijela rješenje kao u dispozitivu.
POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Ovo rješenje je
konačno u upravnom postupku i protiv istog nije
dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor
tužbom kod Okružnog suda u Doboju u roku od 30
dana od dana dostavljanja rješenja.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-33/12
Datum: 29. novembar 2012. god.
Predsjedavajući
Radnog predsjedništva SO-e
Fadil Pelesić, s.r.
____________________________
233.
Na osnovu člana 1. Za stav 1. Izbornog zakona
Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj:
23/01,7/02, 9/02, 20/02, 25/02,4/04, 20/04, 25/05,
52/05, 65/05, 77/05,11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08 i
32/10), člana 37. Statuta opštine Derventa ("Službeni
glasnik opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08, 6/08 i
6/12) i člana 11. stav 1. i člana 18. stav 2. Poslovnika
Skupštine opštine Derventa- Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/09), a nakon
razmatranja Izvještaja Verifikacione komisije, Skupština opštine Derventa, na 1. sjednici - Konstitutivnoj,
održanoj 29. novembra 2012. godine, donijela je
RJEŠENJE
o verifikaciji mandata odbornicima u Skupštini
opštine Derventa
u sazivu 2012. -2016. godina
Broj 15 Strana 3
I
Verifikuju se mandati odbornicima u Skupštini
opštine Derventa u mandatnom sazivu 2012.-2016.
godina, koji su im dodijeljeni kao kandidatima sa listi:
SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA- SNSD- MILORAD DODIK
1. Žunić Igor,
2. Pazurević Radovan,
3. Pijetlović Denis,
4. Plisnić Mirjana,
5. Jeftić Siniša
6. Ružičić Grozdan,
7. Evđenić Irena
8. Nović Igor,
SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA
9. Planinčević Nade,
10. Đurić Pero,
11. Kovačević Vlado,
12. Katanić Branko,
13. Markuljević Mladen,
14. Vračević Tanja,
15. Stanić Pero
PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA
16. Đukić Milan,
17. Mikerević Staniša.
18. Tešendić Miodrag,
19. Vukadinović Dragan
HSS-NHI
20. Nikolaš Marinko,
21. Ravlić Ilija,
22. Barišić Jozo
DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ
23. Simić Drago,
24. Simić Miro
SOCIJALISTIČKA PARTIJA
25. Vukičević Živko
DEMOKRATSKA PARTIJA
- DRAGAN ČAVIĆ
26. Milojević Zoran
SRPSKA NAPREDNA STRANKA
27. Džigerović Radomir
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA
PARTIJA BiH
28. Pelesić Fadil
Strana 4 Broj 15
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
HDZ BiH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BiH
29. Tolić Zlatko
II
Danom konstituisanja Skupštine opštine odbornici ostvaruju prava i dužnosti odbornika u skladu sa
Zakonom, Statutom opštine i Poslovnikom Skupštine
opštine.
III
Ovo rješenje objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
Datum: 3. 12. 2012. god.
234.
Na osnovu člana 30. stav 1. alineja 19. Zakona o
lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj: 101/04, 42/05 i 118/05), člana 37.
Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj: 6/05, 4/08, 6/08 i 6/12), Skupština
opštine Derventa na 1. sjednici - Konstitutivnoj,
održanoj 29. novembra 2012. godine, donijela je
RJEŠENJE
O razrješenju predsjednika, zamjenika
predsjednika i članova Komisije za izbor i
imenovanje
Obrazloženje:
I
Članom 7. Poslovnika Skupštine opštine Derventa- Prečišćeni tekst, regulisano je da Verifikaciona
komisija pregleda izvještaj organa za sprovođenje
izbora o sprovedenim izborima, utvrđuje da li su
podaci iz uvjerenja o izboru svakog odbornika
istovjetni sa podacima iz izvještaja i da li su uvjerenja
izdata od nadležnih organa, te o utvrđenom stanju podnosi Skupštini izvještaj sa prijedlogom za
verifikovanje mandata.
Članom 8. Poslovnika Skupštine opštine Derventa regulisano je da Skupština opštine razmatra izvještaj Verifikacione komisije i odlučuje o verifikaciji
mandata novoizabranih odbornika javnim glasanjem,
većinom od ukupnog broja odbornika u Skupštini.
Verifikaciona komisija je na osnovu Odluke
Centralne izborne komisije BiH o potvrđivanju
rezultata lokalnih izbora koji su održani 7. oktobra
2012. godine i Izvještaja Opštinske izborne komisije
Derventa, te dostavljenih uvjerenja o dodjeli mandata
za svakog odbornika, utvrdila prijedlog rješenja kao u
dispozitivu i predložila Skupštini opštine Derventa
donošenje istog.
Skupština opštine je na 1. sjednici održanoj 29.
novembra 2012. godine donijela rješenje kao u
dispozitivu.
Razrješavaju se dužnosti predsjednik, zamjenik
predsjednika i članovi Komisije za izbor i imenovanje
Skupštine opštine Derventa u sazivu 2008. -2012.
godine, zbog isteka mandata na koji su birani i to:
1. Ružičić Grozdan, predsjednik,
2. Đukić Milan, zamjenik predsjednika,
3. Jeftać Siniša, član,
4. Milić Nenad, član,
5. Zirdum Ilija, član.
II
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derventa."
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-35/12
Datum: 29. novembar 2012. god.
Predsjedavajući
Radnog predsjedništva SO-e
Fadil Pelesić, s.r.
____________________________
235.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-34/12
Datum: 29. novembar 2012. god.
Predsjedavajući
Radnog predsjedništva SO-e
Fadil Pelesić, s.r.
____________________________
Na osnovu člana 30. stav 1. alineja 19. i člana 36.
Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik
Republike Srpske". broj: 101/04. 42/05 i 118/05).
člana 37. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa". broj: 6/05. 4/08, 6/08 i 6/12) i člana
42. Poslo-vnika Skupštine opštine Derventa-Prečišćeni
tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa". broj: 6/09),
Skupština opštine Derventa na 1. sjednici-Konstitu-
Datum: 3. 12. 2012. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
tivnoj, održanoj 29. novembra 2012. godine, donijela
je
RJEŠENJE
o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i
članova Komisije za izbor i imenovanje
I
U Komisiju za izbor i imenovanje Skupštine
opštine Derventa izabrani su:
1. Ružičić Grozdan, predsjednik,
2. Mikerević Staniša, zamjenik predsjednika,
3. Stanić Pero, član,
4. Jeftić Siniša, član,
5. Barišić Jozo, član.
II
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derventa".
Obrazloženje:
Članom 30. stav 1. alineja 19. Zakona o lokalnoj
samoupravi propisano je da Skupština opštine između
ostalih bira i razrješava članove stalnih i povremenih
radnih tijela Skupštine opštine.
Članom 36. Zakona o lokalnoj samoupravi
propisano je da skupština opštine može za izvršenje
svojih zadataka osnivati stalne i povremene komisije,
odbore i savjete kao radna tijela skupštine. Stavom 2.
istog člana propisano je da se broj članova stalnih
radnih tijela utvrđuje Poslovnikom Skupštine opštine,
a stavom 3. da članovi radnih tijela skupštine opštine
imaju pravo na naknade u skladu sa odlukom
Skupštine opštine.
Stalna radna tijela Skupštine opštine Derventa,
utvrđena su Poslovnikom Skupštine opštine Derventa,
a članom 42. propisano je da Komisija za izbor i imenovanje ima predsjednika, zamjenika predsjednika i tri
člana koji se biraju iz reda odbornika i to predsjednik
Komisije i jedan član iz reda političke stranke koja je
osvojila najveći broj mandata u Skupštini, a po jednog
člana predlažu ostale političke stranke, u odnosu na
broj osvojenih mandata u Skupštini.
U skladu sa članom 42. stav 4. Poslovnika Skupštine opštine, a na osnovu obavljenih konsultacija sa
političkim strankama koje imaju odbornike u Skupštini, utvrđen je sastav Komisije za izbor i imenovanje sa listom kandidata za predsjednika, zamjenika
predsjednika i članove.
Na osnovu naprijed navedenog predloženo je
Skupštini opštine donošenje rješenje kao u dispozitivu.
Broj 15 Strana 5
Skupština opštine je na 1. sjednici održanoj 29.
novembra 2012. godine donijela rješenje kao u dispozitivu.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-36/12
Datum: 29. novembar 2012. god.
Predsjedavajući
Radnog predsjedništva SO-e
Fadil Pelesić, s.r.
____________________________
236.
Na osnovu člana 30. stav 1. alineja 19. Zakona o
lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Repu-blike
Srpske", broj: 101/04, 42/05 i 118/05), člana 27. stav
1. tačka 2. Zakona o statusu funkcionera jedinica
lokalne samouprave ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 96/05) i člana 37. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08,
6/08 i 6/12), Skupština opštine Derventa na 1. sjedniciKonstitutivnoj, održanoj 29. novembra 2012. godine,
donijela je
RJEŠENJE
o prestanku funkcije predsjednika
Skupštine opštine Derventa
1. Zirdum Iliji prestaje funkcija predsjednika
Skupštine opštine Derventa, zbog isteka mandata na
koji je biran.
2. Prava po osnovu radnog odnosa i prestanka
funkcije imenovanom iz prethodne tačke utvrdiće
nadležni organ u skladu sa Zakonom.
3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Obrazloženje:
Članom 27. Zakona o statusu funkcionera jedinica lokalne samouprave propisano je da funkcioneru
jedinice lokalne samouprave funkcija prestaje, između
ostalog, i istekom mandata na koji je biran.
U skladu sa članom 38. Zakona o lokalnoj samoupravi i članom 35. Statuta opštine Derventa,
predsjednik Skupštine opštine je funkcioner i bira se
Strana 6 Broj 15
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
na vremenski period trajanja mandata Skupštine
opštine.
Mandat izabranih predstavnika Skupštine opštine
prethodnog saziva prestaje istekom četiri godine od
dana objavljivanja rezultata izbora u Službenom
glasniku BiH, što znači da istog dana prestaje mandat
svim funkcionerima opštine Derventa iz prethodnog
saziva.
U skladu sa Zakonom o statusu funkcionera
jedinica lokalne samouprave, funkcioner nakon
prestanka funkcije ostvaruje prava utvrđena ovim
zakonom, a to su: pravo na platu u trajanju od šest
mjeseci, u visini koju je imao u vrijeme prestanka
funkcije, s tim da ovo pravo može prestati i ra-nije i to
zasnivanjem radnog odnosa ili sticanjem prava na
penziju prema propisima o penzijskom i invalidskom
osiguranju (član 28. Zakona), kao i pravo da se nakon
isteka funkcije vrati na posao kod ranijeg poslodavca,
na poslove koji odgovaraju nivou njegove stručne
spreme u skladu sa Zakonom (član 30. Zakona).
Na osnovu naprijed navedenog, Komisija za
izbor i imenovanje na sjednici održanoj 29.11. 2012.
godine, utvrdila je prijedlog rješenja kao u dispozitivu
i predlaže Skupštini opštine donošenje istog.
Skupština opštine na 1. sjednici održanoj 29.
novembra 2012. godine donijela je rješenje kao u
dispozitivu.
PRAVNA POUKA: Ovo rješenje je konačno u
upravnom postupku i protiv istog nije dozvoljena
žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom kod
Okružnog suda u Doboju u roku od 30 dana od
dostavljanja rješenja.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-37/12
Datum: 29. novembar 2012. god.
Predsjedavajući
Radnog predsjedništva SO-e
Fadil Pelesić, s.r.
____________________________
237.
Na osnovu člana 30.stav 1. alineja 19. Zakona o
lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike
Srpske“, broj: 101/04, 42/05 i 118/05), člana 4. Zakona
o statusu funkcionera jedinica lokalne samouprave
("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 96/05) i
člana 37. i 45. stav 1. i 2. Statuta opštine Derventa
Datum: 3. 12. 2012. god.
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08,
6/08 i 6/12), Skupština opštine Derventa na 1. sjedniciKonstitutivnoj, održanoj 29. novembra 2012. godine,
donijela je
R J E Š E NJ E
o izboru predsjednika
Skupštine opštine Derventa
1. Za predsjednika Skupštine opštine Derventa,
na vrijeme trajanja mandata Skupštine opštine, izabran
je JOZO BARIŠIĆ.
2. Imenovani iz tačke 1. ovog rješenja je u skladu
sa Zakonom funkcioner opštine, a svoju dužnost
obavlja sa statusom zaposlenog lica na osnovu rješenja
o radnom odnosu na mandatni period, koje će donijeti
Komisija za izbor i imenovanje Skupštine opštine.
3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opšt-ine
Derventa“.
Obrazloženje:
Članom 30. stav 1. alineja 19. Zakona o lokalnoj
samoupravi propisano je da Skupština opštine bira i
razrješava i predsjednika skupštine opštine, potpredsjednika skupštine opštine, zamjenika načelnika opštine, sekretara skupštine opštine i članove stalnih i
povre-menih radnih tijela skupštine.
Članom 4. Zakona o statusu funkcionera jedinica
lokalne samouprave propisano je da se izbor funkcionera vrši u skladu sa Izbornim zakonom, Zakonom o
lokalnoj samoupravi i Statutom jedinice lokalne
samouprave.
Članom 45. stav 1. Statuta opštine Derventa,
propisano je da se predsjednik Skupštine opštine bira
na vremenski period trajanja mandata Skupštine
opštine, a stavom 2. propisano je da se bira na prvoj
sjednici iz reda odbornika većinom glasova od
ukupnog broja odbornika.
Komisija za izbor i imenovanje je na sjednici
održanoj 29. novembra 2012. godine, a nakon obavljenih konsultacija sa političkim strankama i
koalicijama koje imaju odbornike u Skupštini opštine,
u skladu sa članom 145. Poslovnika Skupštine opštine
Derventa, utvrdila prijedlog kandidata za predsjednika
Skupštine opštine Derventa kao u dispozitivu rješenja.
U skladu sa članom 9. Zakona o statusu funkcionera jedinica lokalne samouprave, a u vezi sa
članom 2. istog Zakona propisano je da funkcioner
Datum: 3. 12. 2012. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
svoju dužnost obavlja sa statusom zaposlenog lica po
osnovu rješenja o radu na mandatni period utvrđen
Izbornim zakonom. Rješenje o radnom odnosu predsjedniku Skupštine opštine donijeće Komisija za
izbor i imenovanje Skupštine opštine nakon izbora od
strane Skupštine opštine, što je regulisano članom 5.
stav 1. Zakona o statusu funkcionera jedinice lokalne
samouprave.
Na osnovu naprijed navedenog predloženo je
Skupštini opštine Derventa donošenje rješenja kao u
dispozitivu.
Skupština opštine na 1. sjednici održanoj 29.
novembra 2012. godine donijela je rješenje kao u
dispozitivu.
PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja ne
može se uložiti žalba, ali se može u roku od 30 dana od
dana dostavljanja, tužbom pokrenuti upravni spor pred
Okružnim sudom u Doboju.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-38/12
Datum: 29. novembar 2012. god.
Predsjedavajući
Radnog predsjedništva SO-e
Fadil Pelesić, s.r.
____________________________
238.
Na osnovu člana 30. stav 1. alineja 19. Zakona o
lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj: 101/04. 42/05 i 118/05). člana 27. stav
1. tačka 2. Zakona o statusu funkcionera jedinica
lokalne samouprave ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj: 96/05), i člana 37. Statuta opštine
Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj:
6/05, 4/08, 6/08 i 6/12), Skupština opštine Derventa 1.
sjednici-Konstitutivnoj, održanoj 29. novembra 2012.
godine, donijela je
R J E Š E NJ E
o prestanku funkcije potpredsjednika Skupštine
opštine Derventa
1. Đukić Milanu prestaje funkcija potpredsjednika Skupštine opštine Derventa, zbog isteka
mandata na koji je biran.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Broj 15 Strana 7
Obrazloženje:
Članom 27. Zakona o statusu funkcionera
jedinica lokalne samouprave propisano je da funkcioneru jedinice lokalne samouprave funkcija
prestaje, između ostalog, i istekom mandata na koji je
biran.
U skladu sa članom 38. Zakona o lokalnoj samoupravi i članom 35. Statuta opštine Derventa,
potpredsjednik Skupštine opštine je funkcioner i bira
se na vremenski period trajanja mandata Skupštine
opštine.
Mandat izabranih predstavnika Skupštine opštine
prethodnog saziva prestaje istekom četiri godine od
dana objavljivanja rezultata izbora u Službenom
glasniku BiH, što znači da istog dana prestaje mandat
svim funkcionerima opštine Derventa iz prethodnog
saziva.
U skladu sa članom 3. stav 2. Odluke o platama i
drugim pravima funkcionera opštine ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 14/05 i 9/08) imenovani
je funkciju potpredsjednika Skupštine opštine obavljao
volonterski, pa na osnovu toga ne ostvaruje prava po
prestanku funkcije u skladu sa Zakonom o statusu
funkcionera jedinica lokalne samouprave.
Na osnovu naprijed navedenog Komisija za izbor
i imenovanje na sjednici održanoj 29. novembra 2012.
godine utvrdila je Prijedlog rješenja kao u dispozitivu i
predložila Skupštini opštine donošenje istog.
Skupština opštine na 1. sjednici održanoj 29. novembra 2012. godine donijela je rješenje kao u
dispozitivu.
PRAVNA POUKA: Ovo rješenje je konačno u
upravnom postupku i protiv istog nije dozvoljena
žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom kod
Okružnog suda u Doboju u roku od 30 dana od
dostavljanja rješenja.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-39/12
Datum: 29. novembar 2012. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
____________________________
239.
Na osnovu člana 30. stav 1. alineja 19. Zakona o
lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj: 101/04, 42/05 i 118/05), člana 4. Zakona
Strana 8 Broj 15
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
o statusu funkcionera jedinica lokalne samouprave
("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 96/05),
člana 37. i 45. stav 1. i 2. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08,
6/08 i 6/12) i člana 3. stav 2. Odluke o platama i
drugim pravima funkcionera opštine ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 14/05 i 9/08), Skupština
opštine Derventa na 1. sjednici- Konstitutivnoj, održanoj 29.novembra 20012. godine, donijela je
R J E Š E NJ E
o izboru potpredsjednika
Skupštine opštine Derventa
1. Za potpredsjednika Skupštine opštine Derventa, na vrijeme trajanja mandata Skupštine
opštine, izabran je MILAN ĐUKIĆ.
2. Potpredsjednik Skupštine opštine je u skladu
sa Zakonom funkcioner opštine, a svoju dužnost
obavlja volonterski i ima pravo na naknadu u skladu sa
odlukom Skupštine opštine.
3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Obrazloženje:
Članom 30. stav 1. alineja 19. Zakona o lokalnoj
samoupravi, propisano je da Skupština opštine bira i
razrješava predsjednika skupštine opštine, potpredsjednika skupštine opštine, zamjenika načelnika opštine,
sekretara skupštine opštine i članove stalnih i povremenih radnih tijela skupštine.
Članom 4. Zakona o statusu funkcionera jedinica
lokalne samouprave propisano je da se izbor funkcionera vrši u skladu sa Izbornim zakonom, Zakonom o
lokalnoj samoupravi i Statutom jedinice lokalne
samouprave.
Članom 45. stav 1. Statuta opštine Derventa,
propisano je da se potpredsjednik Skupštine opštine
bira na vremenski period trajanja mandata Skupštine
opštine, a stavom 2. propisano je da se bira na prvoj
sjednici iz reda odbornika većinom glasova od
ukupnog broja odbornika.
Komisija za izbor i imenovanje je na sjednici
održanoj 29. novembra 2012, a nakon obavljenih
konsultacija sa političkim strankama i koalicijama koje
imaju odbornike u Skupštini opštine, u skladu sa
članom 145, a u vezi sa članom 157. Poslovnika Skupštine opštine Derventa. utvrdila prijedlog kandidata
Datum: 3. 12. 2012. god.
za potpredsjednika Skupštine opštine Derventa kao u
dispozitivu rješenja.
U skladu sa članom 3. stav 2. Odluke o platama i
drugim pravima funkcionera opštine. potpredsjednik
Skupštine opštine funkciju obavlja volonterski, te u
skladu sa članom 7. iste Odluke, ima pravo na naknadu
za obavljanje funkcije.
Na osnovu naprijed navedenog Skupština opštine
na Derventa na 1. sjednici- Konstitutivnoj sjednici
održanoj 29. novembra 2012. godine donijela je
rješenje kao u dispozitivu.
PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja ne
može se uložiti žalba, ali se može u roku od 30 dana od
dana dostavljanja, tužbom pokrenuti upravni spor pred
Okružnim sudom u Doboju.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-40/12
Datum: 29. novembar 2012. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
____________________________
240.
Na osnovu člana 30. stav 1. alineja 19. Zakona o
lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj: 101/04, 42/05 i 118/05), člana 27. tačka
2. Zakona o statusu funkcionera jedinica lokalne
samouprave ("Službeni glasnik Republike Srpske",
broj: 96/05), člana 37. i 55. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08,
6/08 i 6/12), Skupština opštine Derventa na 1. sjednici
- Konstitutivnoj, održanoj 29. novembra 2012. godine,
donijela je
RJEŠENJE
o razrješenju zamjenika
načelnika opštine Derventa
1. Igor Žunić razrješava se dužnosti zamjenika
načelnika opštine Derventa, zbog isteka mandata na
koji je izabran.
2. Imenovani iz tačke 1. ovog rješenja, prava po
osnovu radnog odnosa nakon razrješenja zbog isteka
mandata ostvaruje u skladu sa Zakonom, a na osnovu
rješenja nadležnog organa.
3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasnik opšti-ne
Derventa".
Datum: 3. 12. 2012. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Obrazloženje:
U skladu sa članom 30. stav 1. alineja 19. Zakona
o lokalnoj samoupravi, Igor Žunić je izabran za
zamjenika Načelnika opštine Derventa, na vrijeme
trajanja mandata Skupštine opštine.
Kako je mandat Skupštine opštine prethodnog
saziva prestao, to znači da prestaje i mandat zamjenika
Načelnika opštine. Odredbom člana 2. Zakona o
statusu funkcionera propisano je da se u smislu tog
zakona, funkcionerom jedinice lokalne samouprave
smatra između ostalih i zamjenik načelnika opštine, a
to znači da se na ostvarivanje prava po osnovu
prestanka funkcije nakon razrješenja, na lice koje je
obavljalo funkciju zamjenika načelnika opštine,
primjenjuju odredbe Zakona o statusu funkcionera
jedinica lokalne samouprave, Zakona o lokalnoj
samoupravi, Zakona o radu i kolektivnih ugovora.
Načelnik opštine je na osnovu naprijed navedenog utvrdio prijedlog rješenja kao u dispozitivu i
predložio Skupštini opštine donošenje istog.
Skupština opštine je na 1. sjednici održanoj 29.
novembra 2012. godine donijela rješenje kao u dispozitivu.
PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja ne
može se uložiti žalba, ali se može u roku od 30 dana od
dana dostavljanja, tužbom pokrenuti upravni spor pred
Okružnim sudom u doboju.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-41/12
Datum: 29. novembar 2012. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
____________________________
241.
Na osnovu člana 30. stav 1. alineja 19. Zakona o
lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike
Srpske". broj: 101/04. 42/05 i 118/05), člana 4. Zakona
o statusu funkcionera jedinica lokalne samouprave
("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 96/05).
člana 37. i 55. Statuta opštine Derventa ("Službeni
glasnik opštine Derventa". broj: 6/05. 4/08 i 6/12),
Skupština opštine Derventa na 1. sjednici - Konstitutivnoj, održanoj 29. novembra 2012. godine, donijela
je
RJEŠENJE
o izboru zamjenika načelnika
opštine Derventa
Broj 15 Strana 9
1. Za zamjenika Načelnika opštine Derventa, na
vrijeme trajanja mandata Načelnika opštine. odnosno
Skupštine opštine, izabran je IGOR ŽUNIĆ.
2. Zamjenik Načelnika je u skladu sa Zakonom
funkcioner opštine, a svoju dužnost obavlja sa statusom zaposlenog lica na osnovu rješenja o radnom
odnosu na mandatni period, koje će donijeti Načelnik
opštine.
3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa.
Obrazloženje:
Članom 30. stav 1. alineja 19. propisano je da
Skupština opštine bira i razrješava predsjednika
Skupštine opštine, potpredsjednika Skupštine opštine,
zamjenika načelnika opštine, sekretara Skupštine
opštine i članove stalnih i povremenih radnih tijela
Skupštine.
Članom 4. Zakona o statusu funkcionera jedinica
lokalne samouprave propisano je da se izbor funkcionera vrši u skladu sa Izbornim zakonom, Zakonom
o lokalnoj samoupravi i Statutom jedinice lokalne
samouprave.
Članom 55. Statuta opštine Derventa, propisano
je da se zamjenik Načelnika opštine bira na vremenski
period trajanja mandata Skupštine opštine na prijedlog
Načelnika opštine u postupku propisanom za izbor
predsjednika Skupštine opštine.
Načelnik opštine je u skladu sa članom 149.
Poslovnika Skupštine opštine, nakon obavljenih
konsultacija sa političkim strankama i koalicijama koje
imaju odbornike u Skupštini opštine, predložio Žunić
Igora za zamjenika Načelnika opštine.
U skladu sa članom 9. Zakona o statusu funkcionera jedinica lokalne samouprave, a u vezi sa
članom 2. istog Zakona propisano je da funkcioner
svoju dužnost obavlja sa statusom zaposlenog lica po
osnovu rješenja o radu na mandatni period utvrđen
Izbornim zakonom. Rješenje o radnom odnosu zamjenika Načelnika opštine donijeće Načelnik opštine
nakon izbora od strane Skupštine opštine, što je
regulisano članom 6. stav 2. zakona o statusu
funkcionera jedinice lokalne samouprave.
Na osnovu naprijed navedenog utvrđen je prijedlog rješenja kao u dispozitivu i predloženo Skupštini
opštine donošenje istog.
Skupština opštine je na 1. sjednici održanoj 29.
novembra 2012. godine donijela rješenje kao u
dispozitivu.
Strana 10 Broj 15
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja ne
može se uložiti žalba, ali se može u roku od 30 dana od
dana dostavljanja, tužbom pokrenuti upravni spor pred
Okružnim sudom u Doboju.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-31/12
Datum: 29. novembar 2012. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
____________________________
242.
Na osnovu člana 37. stav 1. alineja 19. Statuta
opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa,
broj: 6/05. 4/08. 6/08 i 6/12). Skupština opštine
Derventa na 1. sjednici-Konstitutivnoj, održanoj 29.
novembra 2012. godine, donijela je
RJEŠENJE
o razrješenju članova stalnih
radnih tijela Skupštine opštine
Razrješavaju se dužnosti članovi stalnih radnih
tijela Skupštine opštine Derventa, zbog isteka mandata
na koji su birani i to:
a) Komisija za budžet i finansije
1. Kisić Drago, predsjednik,
2. Rašić Dušan, član i
3. Kričković Milovan, član.
b) Komisije za propise:
1. Tomaš Slavko, predsjednik,
2. Đurić Pero, zamjenik predsjednika,
3. Simić Miro, član,
4. Ivanić Milan, član i
5. Barišić Jozo, član.
v) Komisije za nagrade i priznanja:
1. Knežević Drago, predsjednik,
2. Dizdarević Nusret, zamjenik predsjednika,
3. Zečević Mihailo, član,
4. Oro Petrislav, član i
5. Stjepanović Željko, član.
g) Komisije za vjerska pitanja:
1. Ružičić Grozdan, predsjednik,
2. Stanić Pero, zamjenik predsjednika,
Datum: 3. 12. 2012. god.
3. Opačak Franjo, član,
4. Đekić Mirko, član i
5. Mihić Branislav, član.
d) Etički odbor:
1. Zirdum Ilija, predsjednik,
2. Zečević Mihailo, član,
3. Dizdarević Nusret, član,
4. Runić Jelka, član i
5. Petrić Rosa, član.
đ) Odbora za predstavke i pritužbe:
1. Jamedžija Aleksandar, predsjednik,
2. Grubišić Mato, zamjenik predsjednika,
3. Miličić Miroslav, član,
4. Stanić Dalibor, član i
5. Stolica Srđan, član.
e) Odbora za regionalnu i međunarodnu
saradnju:
1. Zirdum Ilija, predsjednik,
2. Jeftić Siniša, zamjenik predsjednika,
3. Đukić Milan, član,
4. Pazurević Radovan, član i
5. Đekić Branimir, član.
ž) Odbora za pitanja omladine i mladih:
1. Pijetlović Denis, predsjednik,
2. Milić Nenad, zamjenik predsjednika,
3. Vukadinović Dragan, član,
4. Babić Danijel, član i
5. Pijetlović Maja, član.
z) Odbora za ravnopravnost polova:
1. Pelesić Fadil, predsjednik,
2. Đalić Nedeljka, zamjenik predsjednika,
3. Tomaš Slavko, član,
4. Matić Danijela, član i
5. Dodig Nada, član.
i) Savjeta za sport:
1. Todorić Davor, predsjednik,
2. Kovačević Vlado, zamjenik predsjednika,
3. Mikerević Staniša, član,
4. Tominčić Tihomir, član i
5. Nović Luka, član.
j) Savjeta za kulturu:
1. Pelesić Fadil, predsjednik,
2. Pijetlović Denis, zamjenik predsjednika,
3. Kisić Drago, član,
4. Vračević Tanja, član i
5. Šain Vesna, član.
Datum: 3. 12. 2012. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
k) Savjeta za razvoj poljoprivrede i sela:
1. Jamedžija Aleksandar, predsjednik,
2. Grubišić Mato, zamjenik predsjednika,
3. Ćukić Ivan, član.
4. Lazarević Dako, član i
5. Grozdanović Zdravko, član.
Broj 15 Strana 11
Broj: 01-111-43/12
Datum: 29. novembar 2012. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
____________________________
244.
II
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-42/12
Datum: 29. novembar 2012. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
____________________________
243.
Na osnovu člana 30. stav 1. alineja 19. i člana 36.
Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 101/04, 42/05 i 118/05), člana
37. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj: 6/05, 4/08, 6/08 i 6/12) i člana 44. Poslovnika Skupštine opštine Derventa-Prečišćeni tekst
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/09), Skupština opštine Derventa na 1. sjednici-Konstitutivnoj
održanoj 29. novembra 2012. godine, donijela je
R J E Š E NJ E
o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i
članova Komisije za budžet i finansije
Na osnovu člana 30. stav 1. alineja 19. i člana 36.
Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik
Republike Srpske", broj: 101/04, 42/05 i 118/05),
člana 37. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08, 6/08 i 6/12) i člana
46. Poslovnika Skupštine opštine Derventa-Prečišćeni
tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/09),
Skupština opštine Derventa na 1. sjednici - Konstitutivnoj održanoj 29. novembra 2012. godine, donijela je
R J E Š E NJ E
o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i
članova Komisije za propise
I
U Komisiju za propise Skupštine opštine Derventa izabrani su:
1. Barišić Jozo, predsjednik,
2. Jeftić Siniša, zamjenik predsjednika
3. Simić Miro, član,
4. Stanić Dalibor, član i
5. Tomaš Slavko, član.
II
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derventa".
I
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
U Komisiju za budžet i finansije Skupštine
opštine Derventa izabrani su:
Broj: 01-111-44/12
Datum: 29. novembar 2012. god.
1. Markuljević Mladen, predsjednik,
2. Pijetlović Denis, član,
3. Nedić Denis, član,
II
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
____________________________
245.
Na osnovu člana 30. stav 1. alineja 19. i člana 36.
Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 101/04, 42/05 i 118/05), člana
37. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj: 6/05. 4/08, 6/08 i 6/12) i člana 48.
Strana 12 Broj 15
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Poslovnika Skupštine opštine Derventa-Prečišćeni
tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/09),
Skupština opštine Derventa na 1. sjednici-Konstitutivnoj održanoj 29. novembra 2012. godine, donijela je
1. Simić Drago, predsjednik,
2. Stanić Pero, zamjenik predsjednika
3. Ravlić Ilija, član,
4. Vidaković Predrag, član i
5. Asentić Željko, član.
R J E Š E NJ E
o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i
članova Komisije za nagrade i priznanja
I
U Komisiju za nagrade i priznanja Skupštine
opštine Derventa izabrani su:
1. Đukić Milan, predsjednik,
2. Đurić Pero, zamjenik predsjednika
3. Džigerović Radomir, član,
4. Preradović Boro, član i
5. Merdžanović Nermin, član.
Datum: 3. 12. 2012. god.
II
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-46/12
Datum: 29. novembar 2012. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
____________________________
II
247.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-45/12
Datum: 29. novembar 2012. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
____________________________
246.
Na osnovu člana 30. stav 1. alineja 19. i člana 36.
Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik
Republike Srpske", broj: 101/04, 42/05 i 118/05),
člana 37. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08, 6/08 i 6/12) i člana
50. Poslo-vnika Skupštine opštine Derventa-Prečišćeni
tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/09),
Skupština opštine Derventa na 1. sjednici-Konstitutivnoj, održanoj 29. novembra 2012. godine, donijela je
R J E Š E NJ E
o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i
članova Komisije za vjerska pitanja
Na osnovu člana 30. stav 1. alineja 19. i člana 36.
Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik
Republike Srpske", broj: 101/04. 42/05 i 118/05),
člana 37. Statuta opštine De-rventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa". broj: 6/05, 4/08, 6/08 i 6/12) i člana
52. Poslo-vnika Skupštine opštine Derventa-Prečišćeni
tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/09),
Skupština opštine Derventa na 1. sjednici-Konstitutivnoj, održanoj 29. novembra 2012. godine, donijela je
R J E Š E NJ E
o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i
članova Etičkog odbora
I
U Etički odbor Skupštine opštine Derve-nta
izabrani su:
1. Nikolaš Marinko, predsjednik,
2. Milojević Zoran, zamjenik predsjednika
3. Simić Drago, član,
4. Dušanić Mirko, član i
5. Velimir Radmila, član.
II
I
U Komisiju za vjerska pitanja Skupštine opštine
Derventa izabrani su:
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derventa".
Datum: 3. 12. 2012. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-47/12
Datum: 29. novembar 2012. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
____________________________
248.
Na osnovu člana 30. stav I. alineja 19. i člana 36.
Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik
Republike Srpske", broj: 101/04, 42/05 i 118/05),
člana 37. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08, 6/08 i 6/12) i člana
54. Poslovnika Skupštine opštine Derventa-Prečišćeni
tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/09),
Skupština opštine Derventa na 1. sjednici-Konstitutivnoj, održanoj 29. novembra 2012. godine, donijela je
R J E Š E NJ E
o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i
članova Odbora za predstavke i pritužbe
Broj 15 Strana 13
Republike Srpske", broj: 101/04, 42/05 i 118/05),
člana 37. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08, 6/08 i 6/12) i člana
56. Poslovnika Skupštine opštine Derventa-Prečišćeni
tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/09),
Skupština opštine Derventa na 1. sjednici-Konstitutivnoj, održanoj 29. novembra 2012. godine, donijela
je
R J E Š E NJ E
o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i
članova Odbora za regionalnu i međunarodnu
saradnju
I
U Odbor za regionalnu i međunarodnu saradnju
Skupštine opštine Derventa izabrani su:
1. Barišić Jozo, predsjednik,
2. Pazurević Radovan, zamjenik predsjednika
3. Katanić Branko, član,
4. Nagradić Drago, član i
5. Tepić Vojislav, član.
II
I
U Odbor za predstavke i pritužbe Skupštine
opštine Derventa izabrani su:
1. Vukičević Živko, predsjednik,
2. Nović Igor, zamjenik predsjednika
3. Tolić Zlatko, član,
4. Đekić Branimir, član i
5. Vračević Miloš, član.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-49/12
Datum: 29. novembar 2012. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
____________________________
II
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-48/12
Datum: 29. novembar 2012. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
____________________________
249.
Na osnovu člana 30. stav 1. alineja 19. i člana 36.
Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik
250.
Na osnovu člana 30. stav 1. alineja 19. i člana 36.
Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 101/04, 42/05 i 118/05), člana
37. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj: 6/05, 4/08, 6/08 i 6/12) i člana 58. Poslovnika Skupštine opštine Derventa-Prečišćeni tekst
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/09), Skupština opštine Derventa na 1. sjednici-Konstitutivnoj,
održanoj 29. novembra 2012. godine, donijela je
R J E Š E NJ E
o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i
članova Odbora za pitanja omladine i mladih
Strana 14 Broj 15
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
I
U Odbor za pitanja omladine i mladih Skupštine
opštine Derventa izabrani su:
1. Vračević Tanja, predsjednik,
2. Džigerović Radomir, zamjenik predsjednika
3. Plisnić Mirjana, član,
4. Milanković-Daradan Mapa, član i
5. Popović Jovanka, član.
1. Evđenić Irena, predsjednik,
2. Markuljević Mladen, zamjenik predsje-dnika
3. Vukadinović Dragan, član.
II
Dva člana Odbora za pitanja omladine i mladih
izabraće se naknadno, nakon što Komisija za izbor i
imenovanje dobije prijedlog od omladinskih savjeta ili
ukoliko nisu formirani, nakon što provede proceduru
javnog konkursa.
II
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-51/12
Datum: 29. novembar 2012. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
____________________________
III
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-50/12
Datum: 29. novembar 2012. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
____________________________
251.
Na osnovu člana 30. stav 1. alineja 19. i člana 36.
Zakona o lokalnoj samoupravi ("Slu-žbeni glasnik
Republike Srpske", broj: 101/04, 42/05 i 118/05),
člana 37. Statuta opštine De-rventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08, 6/08 i 6/12) i člana
60. Poslo-vnika Skupštine opštine Derventa-Prečišćeni
tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa". broj: 6/09),
Skupština opštine Derventa na 1. sjednici-Konstitutivnoj, održanoj 29. novembra 2012. godine, donijela
je
R J E Š E NJ E
o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i
članova Odbora za ravnopravnost polova
I
U Odbor za ravnopravnost polova Skupštine
opštine Derventa izabrani su:
Datum: 3. 12. 2012. god.
252.
Na osnovu člana 30. stav 1. alineja 19. i člana 36.
Zakona o lokapnoj samoupravi ("Službeni glasnik
Republike Srpske". broj: 101/04, 42/05 i 118/05),
člana 37. Statuta opštine De-rventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08, 6/08 i 6/12) i člana
62. Poslovnika Skupštine opštine Derventa-Prečišćeni
tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/09),
Skupština opštine Derventa na 1. sjednici- Konstitutivnoj, održanoj 29. novembra 2012. godine, donijela
je
R J E Š E NJ E
o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i
članova Savjeta za sport
I
U Savjet za sport Skupštine opštine Derventa
izabrani su:
1. Pazurević Radovan, predsjednik,
2. Tešendić Miodrag, zamjenik predsjednika
3. Kovačević Vlado, član,
4. Vujičić Čedo, član i
5. Čutura Dinko, član.
II
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derventa".
Datum: 3. 12. 2012. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-52/12
Datum: 29. novembar 2012. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
____________________________
253.
Na osnovu člana 30. stav I. alineja 19. i člana 36.
Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 101/04, 42/05 i 118/05), člana
37. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj: 6/05, 4/08, 6/08 i 6/12) i člana 64. Poslovnika Skupštine opštine Derventa-Prečišćeni tekst
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/09), Skupština opštine Derventa na 1. sjednici-Konstitutivnoj,
održanoj 29. novembra 2012. godine, donijela je
R J E Š E NJ E
o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i
članova Savjeta za kulturu
I
U Savjet za kulturu Skupštine opštine Derventa
izabrani su:
1. Pelesić Fadil, predsjednik,
2. Plisnić Mirjana, zamjenik predsjednika
3. Vračević Tanja, član,
4. Nagradić Stana, član i
5. Pećić Savko, član.
II
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-53/12
Datum: 29. novembar 2012. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
____________________________
254.
Na osnovu člana 30. stav 1. alineja 19. i člana 36.
Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik
Republike Srpske", broj: 101/04, 42/05 i 118/05),
Broj 15 Strana 15
člana 37. Statuta opštine De-rventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08, 6/08 i 6/12) i člana
66. Poslovnika Skupštine opštine Derventa-Prečišćeni
tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/09),
Skupština opštine Derventa na 1. sjednici-Konstitutivnoj, održanoj 29. novembra 2012. godine, donijela
je
R J E Š E NJ E
o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i
članova Savjeta za razvoj poljoprivrede i sela
I
U Savjet za razvoj poljoprivrede i sela Skupštine
opštine Derventa izabrani su:
1. Ružičić Grozdan, predsjednik,
2. Stanić Pero, zamjenik predsjednika
3. Milaković Dražen, član,
4. Kljajić Dalibor, član i
5. Grozdanović Zdravko, član.
II
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-54/12
Datum: 29. novembar 2012. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
____________________________
255.
Na osnovu člana 30. stav 1. alineja 19. Zakona o
lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj: 101/04, 42/05 i 118/05) i člana 37. stav
1. alineja 19. Statuta opštine Derventa ("Službeni
glasnik opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08, 6/08 i
6/12). Skupština opštine Derventa na 1. sjedniciKonstitutivnoj, održanoj 29. novembra 2012. godine,
donijela je:
R J E Š E NJ E
o razrješenju sekretara
Skupštine opštine Derventa
1. Sanja Malešević razrješava se dužnosti
sekretara Skupštine opštine Derventa, zbog isteka
mandata na koji je imenovana.
Strana 16 Broj 15
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
2. Imenovana iz tačke 1. ovog rješenja, prava po
osnovu radnog odnosa nakon razrješenja zbog isteka
mandata, ostvaruje u skladu sa Zakonom, a na osnovu
rješenja nadležnog organa.
3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Obrazloženje:
U skladu sa članom 34. stav 1. Zakona o lokalnoj
samoupravi i članom 48. stav 2. Statuta opštine
Derventa, Sanja Malešević je 30. januara 2009. godine
imenovana za sekretara Skupštine opštine Derventa na
vrijeme trajanja mandata Skupštine opštine.
Kako je mandat Skupštine opštine prethodnog
saziva prestao u skladu sa zakonom, to znači da je istekao i mandat na koji je imenovan sekretar Skupštine
opštine.
Članom 111. Zakona o lokalnoj samoupravi
propisano je da se u smislu tog zakona, opštinskim
službenikom smatra, između ostalih i sekretar skupštine jedinice lokalne samouprave, a to znači da se na
ostvarivanje prava po osnovu radnog odnosa nakon
razrješenja, na lice koje je obavljalo poslove sekretara,
primjenjuju odredbe Zakona o lokalnoj samoupravi,
Zakona o radnim odnosima u državnim organima,
Zakona o radu i kolektivnih ugovora. O pravima po
osnovu radnog odnosa u skladu sa navedenim
zakonima, rješenje donosi načelnik opštine.
Komisija za izbor i imenovanje je na sjednici
održanoj 29. novembra 2012. godine, na osnovu naprijed navedenog utvrdila prijedlog rješenja kao u
dispozitivu i predložila Skupštini opštine donošenje
istog
Skupština opštine na 1. sjednici održanoj 29.
novembra 2012. godine donijela je rješenje kao u
dispozitivu.
PRAVNA POUKA: Ovo rješenje je konačno u
upravnom postupku i protiv istog nije dozvoljena
žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom kos
Okružnog suda u Doboju u roku od 30 dana od
dostavljanja rješenja.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-55/12
Datum: 29. novembar 2012. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
____________________________
Datum: 3. 12. 2012. god.
256.
Na osnovu člana 30. stav 1. alineja 19. Zakona o
lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj: 101/04. 42/05 i 118/05). člana 4. tačka
2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 41/03). člana 37. Statuta opštine
Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj:
6/05, 4/08, 6/08 i 6/12) i člana 170. Poslovnika Skupštine opštine Derventa-Prečišćeni tekst ("Službeni
glasnik opštine Derventa", broj: 6/09), Skupština
opštine Derventa na 1. sjednici- Konstitutivnoj, održanoj 29. novembra 2012. godine, donijela je
R J E Š E NJ E
o imenovanju vršioca dužnosti sekretara
Skupštine opštine Derventa
1. Malešević Sanja, diplomirani pravnik, imenuje
se za vršioca dužnosti sekretara Skupštine opštine
Derventa, sa 29. novembrom 2012. godine do završetka postupka javne konkurencije.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Obrazloženje:
Kako je Sanja Malešević razriješena dužnosti
sekretara Skupštine opštine Derventa zbog isteka
mandata na koji je imenovana, mjesto sekretaraje
ostalo upražnjeno do završetka postupka za izbor i
imenovanje sekretara Skupštine opštine u skladu sa
Zakonom i Odlukom Skupštine opštine o raspisivanju
Javnog konkursa za izbor i imenovanje sekretara
Skupštine opštane.
Članom 170. Poslovnika Skupštine opštine
Derventa propisano je da se u slučaju upražnjenog
mjesta sekretara Skupština opštine određuje lice koje
će obavljati poslove sekretara, na prijedlog predsjednika Skupštine opštine.
Vršilac dužnosti sekretara Skupštine opštine se
imenuje do završetka postupka javne konkurencije u
skladu sa Zakonom.
Komisija za izbor i imenovanje je na sjednici
održanoj 29. novembra 2012. godine, na osnovu
prijedloga predsjednika Skupštine opštine i naprijed
navedenog utvrdila prijedlog rješenja kao u dispozitivu
i predložila Skupštini opštine donošenje istog.
Datum: 3. 12. 2012. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Skupština opštine na 1. sjednici održanoj 29.
novembra 2012. godine donijela je rješenje kao u
dispozitivu.
PRAVNA POUKA: Ovo rješenje je konačno u
upravnom postupku i protiv istog nije dozvoljena
žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom kos
Okružnog suda u Doboju u roku od 30 dana od
dostavljanja rješenja.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-56/12
Datum: 29. novembar 2012. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
____________________________
257.
Na osnovu člana 30. i 35. stav 1. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj: 101/04, 42/05 i 118/05), člana 37. i 59.
stav 1. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08, 6/08 i 6/12),
Skupština opštine Derventa na 1. sjednici - Konstitutivnoj, održanoj 29. novembra 2012. godine, donijela
je
Broj 15 Strana 17
tinske administrativne službe opštine Derventa na
vrijeme trajanja mandata Skupštine opštine.
Kako je mandat Skupštine opštine prethodnog
saziva prestao, to znači da prestaje i mandat načelniku
Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti.
Članom 111. Zakona o lokalnoj samoupravi
propisano je da se u smislu tog zakona, opštinskim
službenikom smatra, između ostalih i načelnik
odjeljenja, a to znači da se na ostvarivanje prava po
osnovu radnog odnosa nakon razrješenja, na lice koje
je obavljalo poslove načelnika odjeljenja, primjenjuju
odredbe Zakona o lokalnoj samoupravi, Zakona o
radnim odnosima u državnim organima, Zakona o radu
i kolektivnih ugovora. O pravima po osnovu radnog
odnosa u skladu sa navedenim zakonima, rješenje
donosi Načelnik opštine.
Načelnik opštine je na osnovu naprijed navedenog utvrdio prijedlog rješenja kao u dispozitivu i
predložio Skupštini opštine donošenje istog.
Skupština opštine je na 1. sjednici održanoj 29.
novembra 2012. godine donijela rješenje kao u dispozitivu.
PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja ne
može se uložiti žalba, ali se može u roku od 30 dana od
dana dostavljanja, tužbom pokrenuti upravni spor pred
Okružnim sudom u Doboju.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
RJEŠENJE
o razrješenju načelnika
Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti
Broj: 01-111-57/12
Datum: 29. novembar 2012. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
____________________________
1. Mirsad Bećirović razrješava se dužnosti
načelnika Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti
Opštinske administrativne službe opštine Derventa,
zbog isteka mandata na koji je imenovan.
258.
2. Imenovani iz tačke 1. ovog rješenja, prava po
osnovu radnog odnosa nakon razrješenja zbog isteka
mandata, ostvaruje u skladu sa Zakonom, a na osnovu
rješenja nadležnog organa.
3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Obrazloženje:
U skladu sa članom 35. stav 1. Zakona o lokalnoj samoupravi i članom 59. stav 1. Statuta opštine
Derventa, Mirsad Bećirović, imenovan je za načelnika
Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti Opš-
Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske". broj:
101/04, 42/05 i 118/05), člana 4. tačka 2. Zakona o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske",
broj: 41/03). člana 37. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08,
6/08 i 6/12). Skupština opštine Derventa na 1. sjednici
- Konstitutivnoj, održanoj 29. novembra 2012. godine,
donijela je
RJEŠENJE
o imenovanju vršioca dužnosti načelnika
Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti
Strana 18 Broj 15
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
1. Mirsad Bećirović, imenuje se za vršioca
dužnosti načelnika Odjeljenja za privredu i društvene
djelatnosti, sa 29. novembrom 2012. godine do
završetka postupka javne konkurencije.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Obrazloženje:
Kako je Mirsad Bećirović, razriješen dužnosti
načelnika Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti
zbog isteka mandata na koji je imenovan, mjesto
načelnika Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti
je ostalo upražnjeno do završetka postupka za izbor i
imenovanje načelnika Odjeljenja u skladu sa Zakonom i Odlukom Načelnika opštine o raspisivanju
Javnog konkursa za izbor i imenovanje načelnika
Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti.
Vršilac dužnosti načelnika Odjeljenja za privredu
i društvene djelatnosti imenuje se do završetka
postupka javne konkurencije, odnosno najduže dva
mjeseca u skladu sa članom 4. Zakona o ministarskim,
vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske.
Načelnik opštine je na osnovu naprijed navedenog utvrdio prijedlog rješenja kao u dispozitivu i
predložio Skupštini opštine donošenje istog.
Skupština opštine je na 1. sjednici održanoj 29.
novembra 2012. godine donijela rješenje kao u
dispozitivu.
PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja ne
može se uložiti žalba, ali se može u roku od 30 dana od
dana dostavljanja, tužbom pokrenuti upravni spor pred
Okružnim sudom u Doboju.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-58/12
Datum: 29. novembar 2012. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
____________________________
259.
Na osnovu člana 30. i 35. stav 1. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 101/04. 42/05 i 118/05), člana 37. i 59.
stav 1. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08, 6/08 i 6/12), Sku-
Datum: 3. 12. 2012. god.
pština opštine Derventa na 1. sjednici - Konstitutivnoj,
održanoj 29. novembra 2012. godine, donijela je
RJEŠENJE
o razrješenju načelnika
Odjeljenja za finansije
1. Zdenka Čečavac, razrješava se dužnosti
načelnika Oddželjenja za finansije Opštinske administrativne službe opštine Derventa, zbog isteka mandata na koji je imenovana.
2. Imenovana iz tačke 1. ovog rješenja, prava po
osnovu radnog odnosa nakon razrješenja zbog isteka
mandata, ostvaruje u skladu sa Zakonom, a na osnovu
rješenja nadležnog organa.
3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Obrazloženje:
U skladu sa članom 35. stav 1. Zakona o lokalnoj
samoupravi i članom 59. stav 1. Statuta opštine
Derventa, Zdenka Čečavac, imenovana je za načelnika
Odjeljenja za finansije Opštinske administrativne
službe opštine Derventa na vrijeme trajanja mandata
Skupštine opštine.
Kako je mandat Skupštine opštine prethodnog
saziva prestao, to znači da prestaje i mandat načelniku
Odjeljenja za finansije.
Članom 111. Zakona o lokalnoj samoupravi
propisano je da se u smislu tog zakona, opštinskim
službenikom smatra, između ostalih i načelnik
odjeljenja, a to znači da se na ostvarivanje prava po
osnovu radnog odnosa nakon razrješenja, na lice koje
je obavljalo poslove načelnika odjeljenja, primjenjuju
odredbe Zakona o lokalnoj samoupravi, Zakona o
radnim odnosima u državnim organima, Zakona o radu
i kolektivnih ugovora. O pravima po osnovu radnog
odnosa u skladu sa navedenim zakonima, rješenje
donosi Načelnik opštine.
Načelnik opštine je na osnovu naprijed navedenog utvrdio prijedlog rješenja kao u dispozitivu i
predložio Skupštini opštine donošenje istog.
Skupština opštine je na 1. sjednici održanoj 29.
novembra 2012. godine donijela rješenje kao u
dispozitivu.
PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja ne
može se uložiti žalba, ali se može u roku od 30 dana od
dana dostavljanja, tužbom pokrenuti upravni spor pred
Okružnim sudom u Doboju.
Datum: 3. 12. 2012. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-59/12
Datum: 29. novembar 2012. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
____________________________
260.
Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:
101/04. 42/05 i 118/05). člana 4. tačka 2. Zakona o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske",
broj: 41/03), člana 37. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08,
6/08 i 6/12), Skupština opštine Derventa na 1. sjednici
- Konstitutivnoj, održanoj 29. novembra 2012. godine,
donijela je
RJEŠENJE
o imenovanju vršioca dužnosti načelnika
Odjeljenja za finansije
1. Zdenka Čečavac, imenuje se za vršioca
dužnosti načelnika Odjeljenja za finansije, sa 29.
novembrom 2012. godine do završetka postupka javne
konkurencije.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Obrazloženje:
Kako je Zdenka Čečavac, razriješena dužnosti
načelnika Odjeljenja za finansije zbog isteka mandata
na koji je imenovana, mjesto načelnika Odjeljenja za
finansije je ostalo upražnjeno do završetka postupka za
izbor i imenovanje načelnika Odjeljenja u skladu sa
Zakonom i Odlukom Načelnika opštine o raspisivanju
Javnog konkursa za izbor i imenovanje načelnika
Odjeljenja za finansije.
Vršilac dužnosti načelnika Odjeljenja za finansije
imenuje se do završetka postupka javne konkurencije,
odnosno najduže dva mjeseca u skladu sa članom 4.
Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske.
Načelnik opštine je na osnovu naprijed navedenog utvrdio prijedlog rješenja kao u dispozitivu i
predložio Skupštini opštine donošenje istog.
Skupština opštine je na 1. sjednici održanoj 29.
novembra 2012. godine donijela rješenje kao u dispozitivu.
Broj 15 Strana 19
PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja ne
može se uložiti žalba, ali se može u roku od 30 dana od
dana dostavljanja, tužbom pokrenuti upravni spor pred
Okružnim sudom u Doboju.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-60/12
Datum: 29. novembar 2012. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
____________________________
261.
Na osnovu člana 30. i 35. stav 1. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 101/04, 42/05 i 118/05), člana 37. i 59.
stav 1. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08, 6/08 i 6/12), Skupština opštine Derventa na 1. sjednici - Konstitutivnoj,
održanoj 29. novembra 2012. godine, donijela je
R J E Š E NJ E
o razrješenju načelnika
Odjeljenja za opštu upravu
1. Nović Novak, razrješava se dužnosti načelnika Odjeljenja za opštu upravu Opštinske administrativne službe opštine Derventa, zbog isteka mandata
na koji je imenovan.
2. Imenovani iz tačke 1. ovog rješenja, prava po
osnovu radnog odnosa nakon razrješenja zbog isteka
mandata, ostvaruje u skladu sa Zakonom, a na osnovu
rješenja nadležnog organa.
3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku op-štine
Derventa".
Obrazloženje:
U skladu sa članom 35. stav I. Zakona o lokalnoj
samoupravi i članom 59. stav 1. Statuta opštine Derventa, Novak Nović, imenovan je za načelnika
Odjeljenja za opštu upravu Opštinske administrativne
službe opštine Derventa na vrijeme trajanja mandata
Skupštine opštine.
Kako je mandat Skupštine opštine prethodnog
saziva prestao, to znači da prestaje i mandat načelniku
Odjeljenja za opštu upravu.
Strana 20 Broj 15
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Članom 111. Zakona o lokalnoj samoupravi
propisano je da se u smislu tog zakona, opštinskim
službenikom smatra, između ostalih i načelnik
oddželjenja, a to znači da se na ostvarivanje prava po
osnovu radnog odnosa nakon razrješenja, na lice koje
je obavljalo poslove načelnika odjeljenja, primjenjuju
odredbe Zakona o lokalnoj samoupravi, Zakona o
radnim odnosima u državnim organima, Zakona o radu
i kolektivnih ugovora. O pravima po osnovu radnog
odnosa u skladu sa navedenim zakonima, rješenje
donosi Načelnik opštine.
Načelnik opštine je na osnovu naprijed navedenog utvrdio prijedlog rješenja kao u dispozitivu i
predložio Skupštini opštine donošenje istog.
Skupština opštine je na 1. sjednici održanoj 29.
novembra 2012. godine donijela rješenje kao u
dispozitivu.
PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja ne
može se uložiti žalba, ali se može u roku od 30 dana od
dana dostavljanja, tužbom pokrenuti upravni spor pred
Okružnim sudom u Doboju.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-61/12
Datum: 29. novembar 2012. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
____________________________
Datum: 3. 12. 2012. god.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Obrazloženje:
Kako je Novak Nović, razriješen dužnosti
načelnika Odjeljenja za opštu upravu zbog isteka
mandata na koji je imenovan, mjesto načelnika
Odjeljenja za opštu upravu je ostalo upražnjeno do
završetka postupka za izbor i imenovanje načelnika
Odjeljenja u skladu sa Zakonom i Odlukom Načelnika
opštine o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i
imenovanje načelnika Odjeljenja za opštu upravu.
Vršilac dužnosti načelnika Odjeljenja za opštu
upravu imenuje se do završetka postupka javne konkurencije, odnosno najduže dva mjeseca u skladu sa
članom 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima Republike Srpske.
Načelnik opštine je na osnovu naprijed navedenog utvrdio prijedlog rješenja kao u dispozitivu i
predložio Skupštini opštine donošenje istog.
Skupština opštine je na 1. sjednici održanoj 29.
novembra 2012. godine donijela rješenje kao u dispozitivu.
PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja ne
može se uložiti žalba, ali se može u roku od 30 dana od
dana dostavljanja, tužbom pokrenuti upravni spor pred
Okružnim sudom u Doboju.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
262.
Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:
101/04. 42/05 i 118/05), člana 4. tačka 2. Zakona o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske",
broj: 41/03), člana 37. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08,
6/08 i 6/12), Skupština opštine Derventa na 1. sjednici
- Konstitutivnoj, održanoj 29. novembra 2012. godine,
donijela je
RJEŠENJE
o imenovanju vršioca dužnosti načelnika
Odjeljenja za opštu upravu
1. Novak Nović, imenuje se za vršioca dužnosti
načelnika Odjeljenja za opštu upravu, sa 29. novembrom 2012. godine do završetka postupka javne
konkurencije.
Broj: 01-111-62/12
Datum: 29. novembar 2012. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
____________________________
263.
Na osnovu člana 30. i 35. stav 1. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 101/04, 42/05 i 118/05), člana 37. i 59.
stav 1. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08, 6/08 i 6/12), Skupština opštine Derventa na 1. sjednici - Konstitutivnoj,
održanoj 29. novembra 2012. godine, donijela je
R JE Š ENJE
o razrješenju načelnika Odjeljenja
za stambeno-komunalne poslove
Datum: 3. 12. 2012. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj 15 Strana 21
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
____________________________
1. Dragan Pajić, razrješava se dužnosti načelnika
Odjeljenja za stambeno- komunalne poslove Opštinske
administrativne službe opštine Derventa, zbog isteka
mandata na koji je imenovan.
264.
2. Imenovani iz tačke 1. ovog rješenja, prava po
osnovu radnog odnosa nakon razrješenja zbog isteka
mandata, ostvaruje u skladu sa Zakonom, a na osnovu
rješenja nadležnog organa.
3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Obrazloženje:
U skladu sa članom 35. stav 1. Zakona o lokalnoj
samoupravi i članom 59. stav 1. Statuta opštine
Derventa, Dragan Pajić, imenovan je za načelnika
Odjeljenja za stambeno-komunalne po-slove Opštinske
administrativne službe opštine Derventa na vrijeme
trajanja mandata Skupštine opštine.
Kako je mandat Skupštine opštine prethodnog
saziva prestao, to znači da prestaje i mandat načelniku
Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove.
Članom 111. Zakona o lokalnoj samoupravi
propisano je da se u smislu tog zakona, opštinskim
službenikom smatra, između ostalih i načelnik odjeljenja, a to znači da se na ostvarivanje prava po osnovu
radnog odnosa nakon razrješenja, na lice koje je
obavljalo poslove načelnika odjeljenja, primjenjuju
odredbe Zakona o lokalnoj samoupravi, Zakona o radnim odnosima u državnim organima, Zakona o radu i
kolektivnih ugovora. O pravima po osnovu radnog odnosa u skladu sa navedenim zakonima, rješenje donosi
Načelnik opštine.
Načelnik opštine je na osnovu naprijed navedenog utvrdio prijedlog rješenja kao u dispozitivu i
predložio Skupštini opštine donošenje istog.
Skupština opštine je na 1. sjednici održanoj 29.
novembra 2012. godine donijela rješenje kao u
dispozitivu.
PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja ne
može se uložiti žalba, ali se može u roku od 30 dana od
dana dostavljanja, tužbom pokrenuti upravni spor pred
Okružnim sudom u Doboju.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-63/12
Datum: 29. novembar 2012. god.
Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:
101/04, 42/05 i 118/05), člana 4. tačka 2. Zakona o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima
Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 41/03), člana 37. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08,
6/08 i 6/12), Skupština opštine Derventa na 1. sjednici
- Konstitutivnoj, održanoj 29. novembra 2012. godine,
donijela je
RJEŠENJE
O imenovanju vršioca dužnosti načelnika
Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove
1. Dragan Pajić, imenuje se za vršioca dužnosti
načelnika Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove,
sa 29. novembrom 2012. godine do završetka postupka
javne konkurencije.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Obrazloženje:
Kako je Dragan Pajić, razriješen dužnosti
načelnika Oddželjenja za stambeno- komunalne poslove zbog isteka mandata na koji je imenovan, mjesto načelnika Odjeljenja za stambeno-komunalne
poslove je ostalo upražnjeno do završetka postupka za
izbor i imenovanje načelnika Odjeljenja u skladu sa
Zakonom i Odlukom Načelnika opštine o raspisivanju
Javnog konkursa za izbor i imenovanje načelnika
Odjeljenja za stambeno- komunalne poslove.
Vršilac dužnosti načelnika Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove imenuje se do završetka
postupka javne konkurencije, odnosno najduže dva
mjeseca u skladu sa članom 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike
Srpske.
Načelnik opštine je na osnovu naprijed navedenog utvrdio prijedlog rješenja kao u dispozitivu i
predložio Skupštini opštine dono-šenje istog.
Skupština opštine je na 1. sjednici održanoj 29.
novembra 2012. godine donijela rješenje kao u
dispozitavu.
Strana 22 Broj 15
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja ne
može se uložiti žalba, ali se može u roku od 30 dana od
dana dostavljanja, tužbom pokrenuti upravni spor pred
Okružnim sudom u Doboju.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-64/12
Datum: 29. novembar 2012. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
____________________________
265.
Na osnovu člana 30. i 35. stav 1. Zakona o
lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj: 101/04. 42/05 i 118/05). člana 37. i 59.
stav 1. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08, 6/08 i 6/12), Skupština opštine De-rventa na 1. sjednici - Konstitutivnoj, održanoj 29. novembra 2012. godine, donijela je
RJEŠENJE
o razrješenju načelnika
Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu
1. Nedeljko Nikolić, razrješava se dužnosti načelnika Odjeljenja za boračko- invalidsku zaštitu
Opštinske administrativne službe opštine Derventa, sa
22.08.2012. godine.
2. Imenovanom iz tačke 1. ovog rješenja, radni
odnos je prestao dana 22.08.2012. godine, zbog
ispunjavanja uslova za penzionisanje.
3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Obrazloženje:
U skladu sa članom 35. stav 1. Zakona o lokalnoj samoupravi i članom 59. stav 1. Statuta opštine
Derventa, Nedeljko Nikolić imenovan je za načelnika
Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu Opštinske
administrativne službe opštine Derventa na vrijeme
trajanja mandata Skupštine opštine. Nedeljko Nikolić
je u toku trajanja mandata stekao uslove za penzionisanje (65 godina života) i radni odnos u Administrativnoj službi opštine Derventa mu je prestao dana
22.08.2012. godine, na osnovu rješenja Načelnika
opštine.
Datum: 3. 12. 2012. god.
Kako se Skupština opštine Derventa nije
održavala u periodu avgust - oktobar 2012. godine,
Načelnik opštine je na osnovu naprijed navede-nog
utvrdio prijedlog rješenja kao u dispozitivu i predložio
Skupštini opštine donošenje istog.
Skupština opštine je na 1. sjednici održanoj 29.
novembra 2012. godine donijela rješenje kao u
dispozitivu.
PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja ne
može se uložiti žalba, ali se može u roku od 30 dana od
dana dostavljanja, tužbom pokrenuti upravni spor pred
Okružnim sudom u Doboju.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-65/12
Datum: 29. novembar 2012. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
____________________________
266.
Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:
101/04, 42/05 i 118/05), člana 4. tačka 2. Zakona o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske",
broj: 41/03). člana 37. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08. 6/08
i 6/12), Skupština opštine Derventa na 1. sjednici Konstitutivnoj, održanoj 29. novembra 2012. godine,
donijela je
RJEŠENJE
o imenovanju vršioca dužnosti načelnika
Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu
1. Mirjana Todorić, imenuje se za vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za boračko-invalidsku
zaštitu, sa 29. novembrom 2012. godine do završetka
postupka javne konkurencije.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku op-štine
Derventa".
Obrazloženje:
Kako je Nedeljko Nikolić, razriješen dužnosti
načelnika Odjeljenja za boračko- invalidsku zaštitu
zbog isteka mandata na koji je imеnovan, i prestao
radni odnos u Administrativnoj službi opštine Derve-
Datum: 3. 12. 2012. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
nta zbog ispunjavanja zakonom propisanih uslova za
penzionisanje, mjesto načelnika Odjeljenja za boračkoinvalidsku zaštitu je ostalo upražnjeno do završetka
postupka za izbor i imenovanje načelnika Odjeljenja u
skladu sa Zakonom i Odlukom Načelnika opštine o
raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje
načelnika Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu.
Vršilac dužnosti načelnika Odjeljenja za boračkoinvalidsku zaštitu imenuje se do završetka postupka
javne konkurencije, odnosno najduže dva mjeseca u
skladu sa članom 4. Zakona o ministarskim, vladinim i
drugim imenovanjima Republike Srpske.
Načelnik opštine je na osnovu naprijed navedenog utvrdio prijedlog rješenja kao u dispozitivu i
predložio Skupštini opštine donošenje istog.
Skupština opštine je na 1. sjednici održanoj 29.
novembra 2012. godine donijela rješenje kao u
dispozitivu.
PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja ne
može se uložiti žalba, ali se može u roku od 30 dana od
dana dostavljanja, tužbom pokrenuti upravni spor pred
Okružnim sudom u Doboju.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-66/12
Datum: 29. novembar 2012. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
____________________________
267.
Na osnovu člana 30. i 35. stav 1. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj: 101/04, 42/05 i 118/05), člana 37. i 59.
stav 1. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08, 6/08 i 6/12), Skupština opštine Derventa na 1. sjednici - Konstitutivnoj,
održanoj 29. novembra 2012. godine, donijela je
RJEŠENJE
o razrješenju načelnika
Odjeljenja za inspekcijske poslove
1. Tomo Nagradić, razrješava se dužnosti načelnika Odjeljenja za inspekcijske poslove Opštinske
administrativne službe opštine Derventa, zbog isteka
mandata na koji je imenovan.
2. Imenovani iz tačke 1. ovog rješenja, prava po
osnovu radnog odnosa nakon razrješenja zbog isteka
Broj 15 Strana 23
mandata, ostvaruje u skladu sa Zakonom, a na osnovu
rješenja nadležnog organa.
3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Obrazloženje:
U skladu sa članom 35. stav 1. Zakona o lokalnoj
samoupravi i članom 59. stav 1. Statuta opštine Derventa, Tomo Nagradić, imenovan je za načelnika
Odjeljenja za inspekcijske poslove Opštinske administrativne službe opštine Derventa na vrijeme trajanja
mandata Skupštine opštine.
Kako je mandat Skupštine opštine prethodnog
saziva prestao, to znači da prestaje i mandat načelniku
Odjeljenja za inspekcijske poslove.
Članom 111. Zakona o lokalnoj samoupravi propisano je da se u smislu tog zakona, opštinskim službenikom smatra, između ostalih i načelnik odjeljenja,
a to znači da se na ostvarivanje prava po osnovu
radnog odnosa nakon razrješenja, na lice koje je
obavljalo poslove načelnika odjeljenja, primjenjuju
odredbe Zakona o lokalnoj samoupravi, Zakona o
radnim odnosima u državnim organima, Zakona o radu
i kolektivnih ugovora. O pravima po osnovu radnog
odnosa u skladu sa navedenim zakonima, rješenje
donosi Načelnik opštine.
Načelnik opštine je na osnovu naprijed navedenog utvrdio prijedlog rješenja kao u dispozitivu i
predložio Skupštini opštine donošenje istog.
Skupština opštine je na 1. sjednici održanoj 29.
novembra 2012. godine donijela rješenje kao u
dispozitivu.
PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja ne
može se uložiti žalba, ali se može u roku od 30 dana od
dana dostavljanja, tužbom pokrenuti upravni spor pred
Okružnim sudom u Doboju.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-67/12
Datum: 29. novembar 2012. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
____________________________
268.
Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:
101/04, 42/05 i 118/05), člana 4. tačka 2. Zakona o
Strana 24 Broj 15
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske",
broj: 41/03), člana 37. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08, 6/08
i 6/12), Skupština opštine Derventa na 1. sjednici Konstitutivnoj, održanoj 29. novembra 2012. godine,
donijela je
RJEŠENJE
imenovanju vršioca dužnosti načelnika
Odjeljenja za inspekcijske poslove
1. Tomo Nagradić, imenuje se za vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za inspekcijske poslove. sa
29. novembrom 2012. godine do završetka postupka
javne konkurencije.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u glasniku opštine Derventa".
Datum: 3. 12. 2012. god.
269.
Na osnovu člana 30. i 35. stav 1. Zakona o
lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike
Srpske"". broj: 101/04, 42/05 i 118/05), člana 37. i 59.
stav 1. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08, 6/08 i 6/12),
Skupština opštine Derventa na 1. sjednici - Konstitutivnoj, održanoj 29. novembra 2012. godine, donijela
je
RJEŠENJE
o razrješenju načelnika
Odjeljenja za prostorno uređenje
1. Ljubica Bećarević, razrješava se dužnosti
načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje Opštinske
administrativne službe opštine Derventa, zbog isteka
mandata na koji je imenovana.
Obrazloženje
Kako je Tomo Nagradić, razriješen dužnosti
načelnika Odeljenja za inspekcijske poslove zbog
isteka mandata na koji je imenovan, mjesto načelnika
Odjeljenja sa inspekcijske poslove je ostalo upražnjeno
do završetka postupka za izbor i imenovanje načelnika
Odjeljenja u skladu sa Zakonom i Odlukom Načelnika
opštine o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje načelnika Odjeljenja za inspekcijske poslove.
Vršilac dužnosti načelnika Odjeljenja za inspekcijske poslove imenuje se do završetka postupka javne konkurencije, odnosno najduže dva mjeseca u skladu sa članom 4. Zakona o ministarskim, vladinim i
drugim imenovanjima Republike Srpske.
Načelnik opštine je na osnovu naprijed navedenog utvrdio prijedlog rješenja kao u dispozitivu i
predložio Skupštini opštine donošenje istog.
Skupština opštine je na 1. sjednici održanoj 29.
novembra 2012. godine donijela rješenje kao u
dispozitivu.
PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja ne
može se uložiti žalba, ali se može u roku od 30 dana od
dana dostavljanja, tužbom pokrenuti upravni spor pred
Okružnim sudom u Doboju.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-68/12
Datum: 29. novembar 2012. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
____________________________
2. Imenovana iz tačke 1. ovog rješenja, prava po
osnovu radnog odnosa nakon razrješenja zbog isteka
mandata, ostvaruje u skladu sa Zakonom, a na osnovu
rješenja nadležnog organa.
3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Obrazloženje:
U skladu sa članom 35. stav 1. Zakona o lokalnoj
samoupravi i članom 59. stav 1. Statuta opštine
Derventa, Ljubica Bećarević, imenovana je za
načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje Opštinske
administrativne službe opštine Derventa na vrijeme
trajanja mandata Skupštine opštine.
Kako je mandat Skupštine opštine prethodnog
saziva prestao, to znači da prestaje i mandat načelniku
Odjeljenja za prostorno uređenje.
Članom 111. Zakona o lokalnoj samoupravi
propisano je da se u smislu tog zakona, opštinskim
službenikom smatra, između ostalih i načelnik
odjeljenja, a to znači da se na ostvarivanje prava po
osnovu radnog odnosa nakon razrješenja, na lice koje
je obavljalo poslove načelnika odjeljenja, primjenjuju
odredbe Zakona o lokalnoj samoupravi, Zakona o
radnim odnosima u državnim organima, Zakona o radu
i kolektivnih ugovora. O pravima po osnovu radnog
odnosa u skladu sa navedenim zakonima, rješenje
donosi Načelnik opštine.
Datum: 3. 12. 2012. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Načelnik opštine je na osnovu naprijed
navedenog utvrdio prijedlog rješenja kao u dispozitivu
i predložio Skupštini opštine donošenje istog.
Skupština opštine je na 1. sjednici održanoj 29.
novembra 2012. godine donijela rješenje kao u
dispozitivu.
PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja ne
može se uložiti žalba, ali se može u roku od 30 dana od
dana dostavljanja, tužbom pokrenuti upravni spor pred
Okružnim sudom u Doboju.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-69/12
Datum: 29. novembar 2012. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
____________________________
Broj 15 Strana 25
do završetka postupka za izbor i imenovanje načelnika
Odjeljenja u skladu sa Zakonom i Odlukom Načelnika
opštine o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i
imenovanje načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje.
Vršilac dužnosti načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje imenuje se do završetka postupka javne
konkurencije, odnosno najduže dva mjeseca u skladu
sa članom 4. Zakona o ministarskim, vladinim i
drugim imenovanjima Republike Srpske.
Načelnik opštine je na osnovu naprijed navedenog utvrdio prijedlog rješenja kao u dispozitivu i
predložio Skupštini opštine donošenje istog.
Skupština opštane je na 1. sjednici održanoj 29.
novembra 2012. godine donijela rješenje kao u
dispozitivu.
PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja ne
može se uložiti žalba, ali se može u roku od 30 dana od
dana dostavljanja, tužbom pokrenuti upravni spor pred
Okružnim sudom u Doboju.
270.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:
101/04, 42/05 i 118/05), člana 4. tačka 2. Zakona o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske",
broj: 41/03), člana 37. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08,
6/08 i 6/12), Skupština opštine Derventa na 1. sjednici
- Konstitutivnoj, održanoj 29. novembra 2012. godine,
donijela je
RJEŠENJE
imenovanju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja
za prostorno uređenje
1. Ljubica Bećarević, imenuje se za vršioca
dužnosti načelnika Odjeljenja za prostorno ure-đenje,
sa 29. novembrom 2012. godine do završetka postupka
javne konkurencije.
Broj: 01-111-70/12
Datum: 29. novembar 2012. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
____________________________
271.
Na osnovu člana 9. Zakona o ministarskim,
vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske
("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 41/03) i
člana 37. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08, 6/08 i 6/12),
Skupština opštine Derventa 1. sjednici-Konstitutivnoj,
održanoj 29. novembra 2012. godine, donijela je
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opš-tine
Derventa".
R J E Š E NJ E
o imenovanju Komisije za izbor za sprovođenje
postupka po Javnom konkursu za izbor i
imenovanje sekretara Skupštine opštine Derventa
Obrazloženje:
I
Kako je Ljubica Bećarević, razriješena dužnosti
načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje zbog isteka
mandata na koji je imenovana, mjesto načelnika
Odjeljenja za prostorno uređenje je ostalo upražnjeno
U Komisiju za izbor za sprovođenje postupka po
Javnom konkursu za izbor i imenovanje sekretara
Skupštine opštine Derventa (u daljem tekstu: Komisija
za izbor) imenuju se:
Strana 26 Broj 15
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
1. Nović Nada, predsjednik,
2. Ružičić Nikola, član,
3. Stanić Danijela, član,
4. Jovičić Ana, član.
5. Ćekić Branimir, član.
II
Zadatak Komisije za izbor je da u skladu sa
Zakonom sprovede postupak po Javnom konkursu za
izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine
Derventa, što uključuje razmatranje prispjelih prijava
na konkurs, utvrdi listu kandidata koji su ušli u uži
izbor, obavi intervju sa kandidatima i utvrdi rang-listu
kandidata na osnovu stručnih sposobnosti i izvještaj o
sprovedenom postupku dostavi Komisiji za izbor i
imenovanje Skupštine opštine, kao ovlašćenom
predlagaču kandidata za sekretara.
Datum: 3. 12. 2012. god.
odjeljenja Opštinske administrativne službe Derventa
(u daljem tekstu: Komisija za izbor) imenuju se:
1. Ćebedžija Olivera, predsjednik,
2. Mujačić Ljiljana, član,
3. Kovačević Snježana, član,
4. Šerbić Jefimija, član,
5. Živanić Spomenka, član,
6. Mrđa Dragana, član, i
7. Pazurević Snježana, član
II
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derventa".
Zadatak Komisije za izbor je da u skladu sa
Zakonom sprovede postupak po Javnom konkursu za
izbor i imenovanje načelnika odjeljenja Opštinske
administrativne službe opštine Derventa, što uključuje
razmatranje prispjelih prijava na konkurs, utvrdi listu
kandidata koji su ušli u uži izbor, obavi intervju sa
kandidatima i utvrdi rang-listu kandidata na osnovu
stručnih sposobnosti i izvještaj o sprovedenom
postupku dostavi Načelniku opštine, kao ovlašćenom
predlagaču kandidata za načelnike odjeljenja.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
III
III
Broj: 01-111-71/12
Datum: 29. novembar 2012. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
____________________________
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-72/12
Datum: 29. novembar 2012. god.
272.
Na osnovu člana 121. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:
101/04, 42/05 i 118/05) i člana 37. Statuta opštine
Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj:
6/05, 4/08, 6/08 i 6/12), Skupština opštine Derventa na
1. sjednici-Konstitutivnoj održanoj 29. novembra
2012. godine, donijela je
R J E Š E NJ E
o imenovanju Komisije za izbor za sprovođenje
postupka po Javnom konkursu za izbor i
imenovanje načelnika odjeljenja Opštinske
administrativne službe Derventa
I
U Komisiju za izbor za sprovođenje postupka po
Javnom konkursu za izbor i imenovanje načelnika
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
____________________________
273.
Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim.
vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske
("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 41/03),
člana 30. stav 1. alineja 19. Zakona o lokalnoj
samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske",
broj: 101/04, 42/05 i 118/05), člana 37. i 48. Statuta
opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj; 6/05, 4/08, 6/08 i 6/12), Skupština opštine
Derventa na 1. sjednici-Konstitutivnoj, održanoj 29.
novembra 2012. godine, donijela je
Datum: 3. 12. 2012. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
ODLUKU
o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i
imenovanje sekretara Skupštine opštine Derventa
Član 1.
Skupština opštine Derventa raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine Derventa na vrijeme trajanja mandata Skupštine
opštine Derventa.
Broj 15 Strana 27
Član 5.
Za sprovođenje ove odluke zadužuje se Stručna
služba Skupštine opštine.
Član 6.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Član 2.
Opšti i posebni uslovi i kriterijumi za izbor i
imenovanje sekretara Skupštine opštine Derventa,
propisani su Zakonom o lokalnoj samoupravi, Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima
Republike Srpske i Statutom opštine Derventa.
Član 3.
Javni konkurs za izbor i imenovanje sekretara
Skupštine opštine Derventa je sastavni dio ove odluke,
a objaviće se u "Službenom glasniku Republike Srpske", dnevnom listu "Glas Srpske" i "Derventskom
listu".
Rok za podnošenje prijava na Konkurs iz člana 1.
ove odluke je 30 dana od dana posljednjeg objavljivanja Konkursa u jednom od javnih glasila iz stava 1.
ovog člana.
Član 4.
Postupak po Javnom konkursu sprovešće Komisija za izbor za sprovođenje postupka po Javnom
konkursu za izbor i imenovanje sekretara koju imenuje
Skupština opštine u skladu sa Zakonom.
Zadatak Komisije je da u skladu sa Zakonom
sprovede postupak po Javnom konkursu za izbor i
imenovanje sekretara Skupštine opštine Derventa, što
uključuje razmatranje prispjelih prijava na konkurs,
utvrdi listu kandidata koji su ušli u uži izbor, obavi
intervju sa kandidatima i utvrdi rang-listu kandidata na
osnovu stručnih sposobnosti i izvještaj o sprovedenom
postupku dostavi Komisiji za izbor i imenovanje
Skupštine opštine, kao ovlašćenom predlagaču kandidata za sekretara.
Broj: 01-022-174/12
Datum: 29. novembar 2012. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
____________________________
274.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa",broj: 6/05, 4/08,
6/08 i 6/12) i člana 15. Odluke o izvršenju Budžeta
opštine Derventa za 2012. godinu ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj: 14/10), a nakon razmatranja
Izvještaja o izvršenju Budžeta opštine Derventa za
prvo polugodište 2012. godine, Skupština opštine
Derventa na 2. sjednici održanoj 30. novembra 2012.
godine, donijela je
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Derventa usvaja Izvještaj o
izvršenju Budžeta opštine Derventa za prvo polugodište 2012. godine, sa posebnim osvrtom na ostvarenje
lokalnih prihoda po vrstama.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-176/12
Datum: 30. novembar 2012. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
____________________________
Strana 28 Broj 15
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 3. 12. 2012. god.
BUDŽETSKA SREDSTVA OPŠTINE DERVENTA ZA PERIOD 01.01.-30.06.2012. G0DINE
R.
br.
Broj
konta
1
2
1.
2.
710000
3.
711000
4.
5.
711100
711200
6.
711300
7.
712000
8.
712100
9.
713000
10.
713100
11.
714000
12.
714100
13.
714200
14.
714300
15.
16.
714900
715000
17.
715100
18.
19.
20.
21.
715200
715300
716000
716100
22.
717100
23.
24.
719000
719100
25.
720000
26.
721000
27. 721100
28. 721200
29. 721300
POZICIJA
3
1 PRIHODI I DOBICI
(2+25+42+47+54+62+63)
A. Poreski prihodi
(3+7+9+11+16+21+23)
Prihodi od poreza na dohodak i
dobit preduzeća (4 do 6)
Porezi na dohodak
Porezi na dobit pravnih lica
Porezi na prihode kapitalnih
dobitaka
Doprinosi za socijalno
osiguranje (8)
Doprinosi za socijalno
osiguranje
Porezi na lična primanja i
prihode od samostalne delatnosti
(10)
Porezi na lična primanja i
prihode od samostalne
delatnosti
Porezi na imovinu (12 do 15)
Porezi na imovinu
(nepokretnosti)
Porezi na nasljeđe i poklon
Porezi na finansijske i kapitalne
transakcije
Ostali porezi na imovinu
Porez na promet (17 do 19)
Porezi na promet proizvoda (po
propisima do 31.12.2005.)
Porezi na promet usluga
Akcize
Carine i uvozne dažbine (21)
Carine i uvozne dažbine
Indirektni porezi doznačeni od
UIO
Ostali poreski prihodi (24)
Ostali poreski prihodi
B. Neporeski prihodi
(26+32+38+40)
Prihodi od finansijske i
nefinansijske imovine i
pozitivnih kursnih razlika
(27 do 31)
Prihodi od dividendi, učešća u
kapitalu i sličnih prava
Prihod od zakupa i rente
Prihodi od kamata
na gotovinu i gotovinske
ekvivalente
Budžet za
2012. godinu
4
Izvršenje
Izvršenje
budžeta
budžeta
01.01.-30.06.
01.01.-30.06.
2011.
2012. godine
godine
5
6
Indeks
6/4
Strukt.
indeks
kolona 6
7
8
11.982.000,00 4.983.764,69 5.148.121,62
43,0
100,0
9.507.200,00 4.099.606,70 4.174.303,48
43,9
81,1
0,00
81,89
6,78
0,0
81,89
0,00
6,78
0,00
0,0
0,0
0,00
0,00
0,0
0,00
0,00
0,0
0,00
0,00
0,0
1.100,000,00
500.811,42
613.101,21
55,7
11,9
1.100.000,00
500.811,42
613.101,21
55,7
11,9
646.200,00
206.928,51
97.924,56
15,2
1,9
461.200,00
103.234,10
79.703,66
17,3
1,5
35.000,00
16.362,64
216,00
0,6
0,0
150,000,00
87.331,77
18.004,90
12,0
0,3
12.500,00
0,00
9.031,42
0,00
671,42
5,4
0,0
0,0
10.000,00
7.152,29
633,49
6.3
0,0
2.500,00
1.879,13
0,00
0,00
0,00
37,93
0,00
0,00
0,00
1,5
0,0
0,0
0,0
0,0
7.728.500,00 3.372.435,78 3.461.185,30
44,8
67,2
0,00
20.000,00
20.000,00
10.317,68
10.317,68
1.414,21
1.414,21
7,1
7,1
0,0
0,0
1.974.800,00
870.982,31
876.239,89
44,4
17,0
266.000,00
103.745,58
94.787,64
35,6
1,8
0,0
241.000,00
86.456,84
90.194,07
37,4
1.8
25.000,00
17.288,74
4.593,57
18,4
0,1
Datum: 3. 12. 2012. god.
1
2
30. 721400
31. 721500
32. 722000
33.
34.
35.
36.
722100
722200
722300
722400
37. 722500
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
723000
723100
729000
729100
813100
731000
731100
731200
47. 780000
48. 781300
49.
50. 921200
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
3
Prihodi od HOV i finansijskih
derivata
Prihodi od kamata i ostalih
naknada za date zajmove
Naknade, takse i prihodi od
pružanja javnih usluga (33 do
37)
Administrativne naknade i takse
Sudske takse
Komunalne takse
Naknade po raznim osnovama
Prihodi od pružanja javnih
usluga
Novčane kazne(39)
Novčane kazne
Ostali neporeski prihodi (41)
Ostali neporeski prihodi
V. Primici za zemljište
G. Grantovi (44+47)
Grantovi (45+46)
Grantovi iz inostranstva
Grantovi iz zemlje
Đ. Transferi između
budžetskih jedinica
Transferi jedinicama lokalne
samouprave
A. Primljeni krediti i zajmovi
(50)
Prilivi od domaćeg zaduživanja
BUDŽETSKA SREDSTVA
4
5
Broj 15 Strana 29
6
7
8
0,00
0,00
0,0
0,00
0,00
0,0
1.628.800,00
723.892,71
750.462,35
46,1
14,6
190.000,00
111.158,33
0,00
177.772,30
294.306,70
58,5
396.000,00
701.000,00
88.781,75
0,00
203.992,48
238.531,97
44,9
42,0
2,2
0,0
3,5
5,7
341.800,00
192.586,51
167.225,02
48,9
3,2
10.000,00
10.000,00
70.000,00
70.000,00
500.000,00
0,00
0,00
7.100,00
7.100,00
36.244,02
36.244,02
13.175,68
0,00
0,00
1.200,00
1.200,00
29.789,90
29.789,90
38.661,35
19.147,21
19.147,21
12,0
12,0
42,6
42,6
7,7
19.147,21
0,0
0,0
0,6
0,6
0,8
0,4
0,4
0,0
0,4
39.769,69
0,8
0,00
0,00
39.769,69
0,00
0,00
0,00
0,0
0,00
0,00
0,0
11.982.000,00 4.983.764,69 5.148.121,62
43,0
100,0
Broj: 01-022-176/12
Predsjednik SO-e
Datum: 30. novembra 2012. godine
Jozo Barišić, s.r.
___________________________________________________________________________________________
BUDŽETSKI IZDACI ZA PERIOD 01.01.-30.06.2012. GODINE
- EKONOMSKA KLASIFIKACIJA
R.
br.
Broj
konta
1
2
1
410000
2
411000
3
411100
4
411200
5
412000
Opis
3
Tekući rashodi osim rashoda
obračunskog karaktera
(2+5+14+16+18+20)
Rashodi za lična primanja
(3-4)
Rashodi za bruto plate
Rashodi za bruto naknade
troškova i ostalih ličnih primanja
zaposlenih
Rashodi po osnovu korišćenja
roba i usluga (6-13)
Izvršenje
Izvršenje
Budžet za
budžeta
budžeta
2012. godinu 01.01.- 30.06. 01.01.- 30.06.
2011. godine 2012. godine
4
5
6
Indeks
6/4
Strukt.
indeks
kolona 6
7
8
9.312.213,00 4.058.572,57 4.220.539,51
45,3
84,5
3,742.330,00 1.741.571,61 1.766.009,81
47,2
35,4
3.034.098,00 1.458.773,04 1.477.191,71
48,7
29,6
708.232,00
282.798,57
288.818,10
40,8
5,8
2.267.491,00 1.001.908,91
948.055,90
41,8
19,0
Strana 30 Broj 15
1
2
6
412200
7
412300
8
412400
9
412500
10
412600
11
412700
12
412800
13
412900
14
413000
15
413300
16
17
18
19
414000
414100
415000
415200
20
416000
21
416100
22
416200
23
511000
24
511100
25
511200
26
511300
27
511400
28
511700
29
513000
30
31
513100
621000
32
621300
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
3
Rashodi po osnovu utroška
energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga
Rashodi za režijski materijal
Rashodi za materijal za posebne
namjene
Rashodi za tekuće održavanje
Rashodi po osnovu putovanja i
smještaja
Rashodi za stručne usluge
Rashodi za usluge održavanja
javnih površina i zaštite životne
sredine
Ostali nepomenuti rashodi
Rashodi finansiranja i drugi
finansijski troškovi (15)
Rashodi finansiranja i drugi
finansijski troškovi
Subvencije (17)
Subvencije
Grantovi u zemlji (19)
Grantovi u zemlji
Doznake na ime socijalne
zaštite koje se isplaćuju iz
budžeta Republike, opština i
gradova (21-22)
Doznake građanima koje se
isplaćuju iz budžeta Republike,
opština i gradova
Doznake drugim institucijama
obaveznog socijalnog osiguranja
koje se isplaćuju iz budžeta
Republike, opština i gradova
Izdaci za proizvedenu stalnu
imovinu (24-28)
Izdaci za izgradnju i pribavljanje
zgrada i objekata
Izdaci za investiciono
održavanje, rekonstrukciju
i adaptaciju zgrada i objekata
Izdaci za nabavku postrojenja i
opreme
Izdaci za investiciono
održavanje opreme
Izdaci za nematerijalnu
proizvedenu imovinu
Izdaci za pribavljanje
zemljišta (30)
Izdaci za pribavljanje zemljišta
Izdaci za otplatu dugova (32)
Izdaci za otplatu glavnice
primljenih zajmova u zemlji
4
5
Datum: 3. 12. 2012. god.
6
7
8
281.280,00
144.022,64
144.868,10
51,5
2,9
66.750,00
57.289,03
36.871,64
55,2
0,7
128.305,00
7.579,58
39.789,38
31,0
0,8
205.900,00
42.819,62
41.706,12
20,3
0,8
24.937,00
10.618,14
14.044,98
56,3
0,3
279.870,00
103.792,59
89.766,60
32,1
1,8
508.000,00
282.546,01
255.790,89
50,4
5,1
772.449,00
353.241,30
325.218,19
42,1
6,5
18.135,00
25.663,09
10.581,40
58,3
0,2
18.135,00
25.663,09
10.581,40
58,3
0,2
350.000,00
350.000,00
1.488.759,00
1.488.759,00
1.100,00
1.100,00
574.118,67
574.118,67
1.050,00
1.050,00
752.860,49
752.860,49
0,3
0,3
50,6
50,6
0,0
0,0
15,1
15,1
1.445.498,00
714.210,29
741.981,91
51,3
14,9
1.312.498,00
662.537,89
680.350,66
51,8
13,6
133.000,00
51.672,40
61.631,25
46,3
1,2
2.220.800,00
406.965,45
640.455,77
28,8
12,8
1.970.000,00
376.630,94
604.107,29
30,7
12,1
14.000,00
0,00
11.313,60
80,8
161.800,00
26.622,10
25.034,88
15,5
0,5
5.000,00
0,00
0,00
0,0
0,0
70.000,00
3.712,41
0,00
0,0
0,0
50.000,00
0,00
0,00
0,0
0,0
50.000,00
267.136,00
0,00
132.879,09
0,00
133.417,68
0,0
49,9
0,0
2,7
267.136,00
132.879,09
133.417,68
49,9
2,7
Datum: 3. 12. 2012. god.
33
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Budžetska rezerva
UKUPNO BUDŽETSKI
IZDACI
131.851,00
0,00
Broj 15 Strana 31
0,00
0,0
0,0
11.982.000,00 4.598.417,11 4.994.412,96
41,7
100,0
Broj: 01-022-176/12
Predsjednik SO-e
Datum: 30. novembra 2012. godine
Jozo Barišić, s.r.
___________________________________________________________________________________________
BUDŽETSKI IZDACI ZA PERIOD 01.01.-30.06.2012. GODINE
- ORGANIZACIONA KLASIFIKACIJA
R.
br.
Broj
konta
1
2
1
412200
2
412300
3
412400
4
412700
5
412700
6
412900
7
412900
8
412900
9
412900
1
2
3
OPIS RASHODA
Izvršenje
Izvršenje
Budžet za
budžeta
budžeta
2012. godinu 01.01.- 30.06. 01.01- 30.06.
2011. godine 2012. godine
3
4
5
6
Potrošačka jedinica: Skupština opštine Broj: 00270110
Rashodi Opštinske izborne
komisije-(transport izbornog
2.000,00
0,00
0,00
materijala)
Rashodi Opštinske izborne
komisije (kancelarijski
1.500,00
0,00
222,10
materijal)
Rashodi za materijal za posebne
namjene (svečana sjednica,
8.700,00
0,00
3.000,00
reklamni materijal)
Rashodi za stručne usluge
(štampanje, oglasi ,
15.400,00
3.854,36
3.618,40
ozvučenje,čestitke, plakete...)
Rashodi Opštinske izborne
komisije-(troškovi informisanja,
10.000,00
0,00
0,00
troškovi obuke biračkih odbora)
Rashodi za bruto naknade
troškova i ostalih ličnih primanja
331.549,00
143.448,57
144.275,53
zaposlenih -naknade
odbornicima
Rashodi po osnovu
8.000,00
2.630,15
3.918,37
reprezentacije
Ostali nepomenuti rashodi
1.000,00
630,00
152,10
Rashodi Opštinske izborne
komisije (bruto naknade za rad
članova komisije i odbora,
utovar i istovar materijala,
89.400,00
7.393,57
13.267,00
reprezentacija, angažovanje
pomoćnog osoblja, ugovorene
usluge)
UKUPNO
467.549,00
157.956,65
168.453,50
Potrošačka jedinica: Načelnik opštine Broj: 00270120
Budžetska rezerva
131.851,00
0,00
0,00
Rashodi za stručne usluge
(štampanje i uvezivanje,
23.200,00
15.277,85
10.091,67
412700
geodetske usluge, objava oglasa,
ISO standard,...)
Rashodi za usluge održavanja
412800 javnih površina i zaštite životne
10.000,00
8.796,10
8,207,55
sredine
Indeks
6/4
Strukt.
indeks
kolona 6
7
8
0,0
0,0
14,8
0,0
34,5
0,1
23,5
0,1
0,0
0,0
43,5
2,9
49,0
0.1
15,2
0,0
14,8
0,3
36,0
3,4
0,0
0,0
43,5
0,2
82,1
0,2
Strana 32 Broj 15
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
2
3
412900 Rashodi po sudskim rješenjima
Ostali nepomenuti rashodi
(ugovori o delu i povremenim
412900 poslovima, kotizacije,
enciklopedija, stručni ispiti,
licence...)
Rashodi po osnovu
412900
reprezentacije
Ostali nepomenuti rashodi412900
sponzorstvo
Tekuće i kapitalne doznake
416100 građanima koje se isplaćuju iz
budžeta opštine
Ukupno tekući rashodi
(1-8)
412700 Rashodi za stručne usluge
Rashodi po osnovu kamata na
413300
primljene zajmove
415200 Kapitalni grantovi
Kapitalne doznake građanima
416100 koje se isplaćuju iz budžeta
opštine
Izdaci za izgradnju i pribavljanje
511100
stambenih objekata i jedinica
Izdaci za izgradnju i pribavljanje
511100 vanjskog osvjetljenja, trotoara i
ograda
Izdaci za izgradnju i pribavljanje
511100
puteva i auto- puteva
Izdaci za izgradnju i pribavljanje
511100 plinovoda, vodovoda i
kanalizacija
Izdaci za izgradnju i pribavljanje
511100
ostalih objekata
Izdaci za investiciono
održavanje, rekonstrukciju i
511200
adaptaciju stambenih objekata i
jedinica
Izdaci za otplatu glavnice
621300
primljenih zajmova
Finansiranje kapitalnih projekata
(10-20)
UKUPNO POTROŠAČKA
JEDINICA
1
412200
2
412200
3
4
412200
412200
5
412200
6
412300
7
412300
Datum: 3. 12. 2012. god.
4
100.000,00
5
99.919,24
6
50.630,68
30.000,00
12.713,99
20.000,00
7
8
50,6
1,0
16,517,97
55,1
0,3
6.046,82
12,059,11
60,3
0,2
15.000,00
10.000,00
13,570,83
90,5
0,3
50.100,00
17.530,00
32,750,00
65,4
0,7
380.151,00
170.284,00
143.827,81
37,8
2,9
10.909,40
0,00
0,0
0,0
18.135,00
25.663,09
10,581,40
58,3
0,2
18.106,00
20.908,81
39.703.79
219,3
0,8
3.823,00
0,00
3,822,96
100,0
0,1
3.288,12
39,283,10
0,0
0,8
0,00
3,809,52
0,0
0,1
344.866,39
499.471,77
26,3
10,0
5.601,96
6.554,59
0,0
0,1
1.949,80
49.920,62
0,0
1,0
1.000,00
0,00
1.000,00
267.136,00
132.879,09
133.417,68
49,9
2,7
2.208.200,00
546.066,66
787.565,43
35,7
15,8
2.588.351,00
716.350,66
931.393,24
36,0
18,6
40,7
0,2
36,4
0,2
54,7
84,6
0,3
0,4
39,3
0.0
52,1
0,3
43,6
0,1
1.900.000,00
Potrošačka jedinica: Odjeljenje za opštu upravu Broj:00270130
Rashodi za grijanje
30.000,00
30.932,50
12.200,03
Rashodi po osnovu utroška
28.000,00
14.821,28
10.184,97
električne energije
Rashodi za telefone
28.000,00
14.116,42
15.321,64
Rashodi za poštanske usluge
21.000,00
10.587,35
17.774,70
Rashodi za
2.500,00
1.072,82
982,52
komunalne usluge
Rashodi za kancelarijski i
24.000,00
13.291,55
12.514,73
kompjuterski materijal
Rashodi za materijal za
9.000,00
3.753,28
3.926,40
održavanje čistoće
0,0
Datum: 3. 12. 2012. god.
1
2
8
412300
9
412400
10
412400
11
412500
12
412500
13
412600
14
412600
15
412700
16
412700
17
412900
17
511300
1
411100
2
411200
3
412700
4
412700
5
412900
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
3
Rashodi za stručnu literaturu,
časopise i dnevnu štampu
Rashodi za materijal za posebne
namjene
Rashodi za potrebe za civilnu
zaštitu
Rashodi za tekuće održavanje
zgrada i opreme
Rashodi za ostalo tekuće
održavanje- vozila
Rashodi po osnovu utroška
goriva
Rashodi po osnovu putovanja i
smještaja
Rashodi za ostale stručne
usluge-registracija vozila
Rashodi za ostale stručne usluge
Rashodi za bruto naknade za rad
van radnog odnosa-civilna
zaštita
Izdaci za nabavku postrojenja i
opreme
UKUPNO
4
5
Broj 15 Strana 33
6
7
8
6.600,00
4.216,04
6.089,31
92,3
0,1
19.000,00
5.889,69
2.137,20
11,2
0,0
16.955,00
537,31
2.401,25
14,2
0,0
20.000,00
6.059,90
5.331,61
26,7
0,1
10.000,00
4.587,42
7.683,37
76,8
0,2
14.737,00
5.816,87
10.428,38
70,8
0,2
3.000,00
1.238,17
484,00
16,1
0,0
4.500,00
2.102,53
1.606,35
35,7
0,0
1.000,00
0,00
0,00
0,0
0,0
1.308,00
0,00
1.306,80
99,9
0,0
48.000,00
4.964,62
11.879,34
24,7
0,2
287.600,00
123.987,75
122.252,60
42,5
2,4
47,7
20,4
38,5
3,3
29,3
0,1
0,0
0,0
40,7
0,0
45,9
23,8
Potrošačka jedinica: Odjeljenje za finansije Broj:00270140
Rashodi za bruto plate
2.134.787,00 1.033.372,34 1.018.289,46
Rashodi za bruto naknade
troškova i ostalih ličnih primanja
432.000,00
177.422,71
166.144,52
zaposlenih
Rashodi za usluge platnog
9.000,00
2.897,11
2.636,73
prometa i osiguranja
Rashodi za troškove održavanja
7.100,00
0,00
0,00
licenci
Rashodi po osnovu doprinosa za
profesionalnu rehabilitaciju
5.000,00
2.063,96
2.033,74
invalida
UKUPNO
2.587.887,00 1.215.756,12 1.189.104,45
6
Potrošačka jedinica: Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti Broj:00270150
412700 Rashodi za informisanje
90.000,00
24.570,00
40.754,04
45,3
Rashodi za finansiranje usluga
JODP "Protivgradna zaštita"
45.000,00
21.231,04
21.573,00
47,9
412900
Republike Srpske i hidrometeorološke službe
Finansiranje rada dvije
prvostepene stručne komisije za
ocjenu sposobnosti lica u
412900 postupku ostvarivanja prava
16.000,00
6.451,09
4.378,11
27,4
iz soc. zaštite i lica sa
smetnjama u psihičkom i
fizičkom razvoju
412900 Ostali nepomenuti rashodi
8.325,00
5.515,00
822,44
9,9
Ostali nepomenuti rashodi-Izbor
3.100,00
3.060,87
2.977,78
96,1
412900
sportiste godine
Ukupno usluge (1-5)
162.425,00
60.828,00
70.505,37
43,4
7
414100
1
2
3
4
5
Rashodi za podsticajni razvoj
poljoprivrede i sela
350.000,00
1.100,00
1.050,00
0,3
0,8
0,4
0,1
0,0
0,1
1,4
0,0
Strana 34 Broj 15
1
2
8
415200
9
10
415200
415200
11
415200
12
415200
13
415200
14
415200
15
415200
16
17
415200
18
415200
19
415200
20
415200
21
415200
22
23
415200
415200
24
415200
25
415200
26
415200
27
415200
28
29
415200
415200
30
415200
31
415200
32
415200
33
415200
34
415200
35
415200
36
415200
37
415200
38
415200
39
415200
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
3
Boračka organizacija
Derventa
OO Porodica poginulih boraca
Udruženje ratnih zarobljenika
Udruženje ratnih vojnih invalida
RVI
SUBNOR
Udruženje za podršku ratnim
veteranima, porodicama i
žrtvama rata u BiH "Pravipožar"
Derventa
Grantovi po programima za
udruženja proistekla iz
otadžbinskog rata
O.O.Crveni krst Derventa
Grantovi udruženjima građana
od javnog interesa (7-15)
Udruženje penzionera Derventa
Grant penzionerima opštine
Derventa
Savez slijepih i slabovidih
Derventa
Udruženje gluvih i nagluvih
Udruženje roditelja djece i
omladine sa posebnim
potrebama i inv.osoba "Sunce"
Udruženje građana "Bios Plus"
Savez invapida rada
Savez invalida rada-pacijenti
dijalize
Derventsko udruženje mladih
"Duh"
Omladinski centar
"Derbent"
Svetosavska omladinska
zajednica Derventa
NVO "IMIC"-Zajedno
Udruženje žena Derventa
Udruženje dopisnika
i novinara
Udruženje građana
"Ekologika"
Društvo za unapređenje
mirovnog rada PAX CHRISTI
Udruž. Građana "Zajednica
povratnika Bosanske posavine Višnjik"
Udruženje Roma Derventa
Centar za lokalni i regionalni
razvoj Derventa
Humanitarno udruženje građana
"Merhamet"
Humanitarna organizacija
"Caritas"
Udruženje građana "Novi
početak"
NVO "Inicijativa za održivi
razvoj" Derventa
4
5
Datum: 3. 12. 2012. god.
6
7
8
36.000,00
15.492,00
19.251,00
53,5
0,4
15.500,00
7.000,00
7.747,34
2.742,00
7.748,00
4.272,00
50,0
61,0
0,2
0,1
9.000,00
3.996,66
4.500,00
50,0
0,1
3.500,00
1.747,33
1.748,00
49,9
0,0
1.000,00
0,00
502,00
50,2
0,0
5.000,00
3.050,00
1.900,00
38,0
0,0
42.000,00
18.800,00
21.000,00
50,0
0,4
119.000,00
53.575,33
60.921,00
51,2
1,2
6.000,00
3.000,00
3.300,00
55,0
0,1
60.000,00
15.000,00
20.000,00
33,3
0,4
11.700,00
4.999,65
5.850,00
50,0
0,1
7.000,00
3.000,00
3.502,00
50,0
0,1
18.000,00
7.999,32
9.000,00
50,0
0,2
5.000,00
5.000,00
2.499,64
1.999,65
2.498,00
2.498,00
50,0
50,0
0,1
0,1
14.000,00
6.997,32
6.998,00
50,0
0,1
3.000,00
1.500,00
1.500,00
50,0
0,0
3.000,00
1.500,00
1.500,00
50,0
0,0
1.000,00
499,99
502,00
50,2
0,0
1.000,00
1.000,00
499,99
499,98
502,00
502,00
50,2
50,2
0,0
0,0
2.500,00
855,99
1.252,00
50,1
0,0
1.000,00
499,99
502,00
50,2
0,0
1.000,00
499,99
502,00
50,2
0,0
1.000,00
493,32
502,00
50,2
0,0
1.000,00
499,99
502,00
50,2
0,0
4.000,00
2.498,00
2.002,00
50,1
0,0
1.000,00
499,98
502,00
50,2
0,0
1.000,00
0,00
502,00
50,2
0,0
1.000,00
499,65
502,00
50,2
0,0
1.000,00
0,00
502,00
50,2
0,0
Datum: 3. 12. 2012. god.
1
2
40
415200
41
415200
42
415200
43
415200
44
415200
45
415200
46
47
48
49
415200
415200
415200
50
415200
51
415200
52
415200
53
415200
54
415200
55
415200
56
415200
57
415200
58
415200
59
415200
60
61
62
415200
415200
63
415200
64
415200
65
415200
66
415200
67
415200
68
415200
69
415200
70
71
72
73
74
415200
415200
415200
415200
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
3
NVO "Inicijativa za lokalni
razvoj i saradnju" Derventa
Pomoć za sufinans. projekata
NVO organizacija
Omladinski parlament- projekti
Kolo srpskih sestara "Carica
Milica" Derventa
Udruženje pčelara "Lipa"
Derventa
Udruženje pčelara "Zlatna
pčelica" Dreventa
Grantovi udruženjima građana
- NVO (17-45)
Rukometni klub Derventa
Fudbalski klub Tekstilac
Ženski odb.klub "Derventa"
Ženski odbojkaški klub
"Osinja"
Klub malog fudbala
"Derventa"
Fudbalski klub "Sloboda"
V.Sočanica
Fudbalski klub "Borac"
Osinja
Fudbalski klub "Borac 1975"
Osinja
Košarkaški klub "Derventa"
Ragbi klub Tladijatori"
Derventa
Ženski rukometni klub
"Derventa"
Fudbalski klub "4. juli"
Pojezna
Fudbalski klub "Borac" Bosanski
Lužani
Ukupno grantovi
kolektivnim sportovima
(47-59)
Šahovski klub Derventa
Kuglaški klub Derventa
Sportsko ribolovno društvo
"Ukrina" Derventa
Lovački savez "Motajica"
Derventa
Moto klub Gromovnik
AMD -Moto super
sport 600 ccm
Air soft klub "Derventa"
Stonoteniski klub "Ukrina"
Derventa
Teniski klub Derventa
Ukupno grantovi ostalim
sportovima (61-69)
Tekvando klub "Derventa"
Karate klub "Derventa"
Bokserski klub "Derventa"
Kik-boks klub "Derventa"
4
5
Broj 15 Strana 35
6
7
8
1.000,00
0,00
502,00
50,2
0,0
15.000,00
4.906,00
6.900,00
46,0
0,1
0,00
2.845,43
0,00
1.000,00
499,99
502,00
50,2
0,0
1.000,00
0,00
502,00
50,2
0,0
1.000,00
0,00
502,00
50,2
0,0
169.200,00
64.593,87
74.330,00
43,9
1,5
100.000,00
60.000,00
35.000,00
28.898,00
19.498,00
17.496,00
58.335,00
35.000,00
17.498,00
58,3
58,3
50,0
1,2
0,7
0,4
8.000,00
3.000,00
3.998,00
50,0
0,1
7.000,00
2.499,96
3.502,00
50,0
0,1
6.000,00
3.000,00
3.000,00
50,0
0,1
15.000,00
6.000,00
7.500,00
50,0
0,2
7.000,00
3.500,02
3.502,00
50,0
0,1
25.000,00
15.000,00
12.502,00
50,0
0,3
7.000,00
3.499,98
3.502,00
50,0
0,1
12.000,00
4.999,32
6.000,00
50,0
0,1
7.000,00
3.499,32
3.502,00
50,0
0,1
3.000,00
0,00
1.500,00
50,0
0,0
292.000,00
110.890,60
159.341,00
54,6
3,2
7,000,00
7.700,00
3.500,00
3.750,00
3.502,00
3.848,00
50,0
50,0
0,1
0,1
8.000,00
2.499,30
3.998,00
50,0
0,1
4.000,00
1.999,98
2.002,00
50,1
0,0
3.500,00
1.749,96
1.748,00
49,9
0,0
3.500,00
2.916,00
2.872,00
82,1
0,1
1.000,00
499,98
502,00
50,2
0,0
5.000,00
998,64
2.498,00
50,0
0,1
4.000,00
0,00
2.002,00
50,1
0,0
43.700,00
17.913,86
22.972,00
52,6
0,5
7.000,00
7.000,00
7.000,00
10.000,00
3.499,98
3.499,65
3.493,32
3.499,00
3.502,00
3.502,00
3.502,00
5.002,00
50,0
50,0
50,0
50,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
Strana 36 Broj 15
1
2
75
76
415200
77
78
415200
79
415200
80
81
82
83
415200
415200
84
415200
85
415200
86
415200
87
415200
88
89
415200
90
415200
91
415200
92
415200
93
415200
94
415200
95
415200
96
415200
97
415200
98
99
415200
100 415200
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
3
Ukupno grantovi borilačkim
sportovima (71-74)
Odbojkaški klub invalida OKI
"Derventa"
Ukupno grantovi klubovima
invalidnih lica (76)
Grantovi sportistima za odlazak
na evropska, svjetska i
predolimpijska takmičenja
Grantovi po programima i
projektima za sportske aktivnosti
Ostali grantovi za sport
(78-79)
Grantovi udruženjima
građana - iz oblasti sporta
(47-79)
SPKD Prosvjeta Derventa
SKUD Derventa
Srpski književni klub "Vihor"
Derventa
KUDM "Bosiljak" Derventa
Udruženje likovnih stvaralaca
ULIKS
Rashodi za finansiranje
manifestacija Derventsko ljeto i
Velikogospojinski sabor (pomoć
po projektima)
Grantovi udruženjima
iz oblasti kulture i nauke
(82-87)
J.P."Derventski list i Radio
Derventa"
J.U. Sportsko-kulturni
centar
Sportsko kulturni centar
Derventa- Sredstva za
treninge i utakmice kolektivnih
sportova
Osnovne škole - sredstva za
treninge i utakmice kolektivnih
sportova
JU Turistička organizacija opštine
Derventa
JU Centar za kulturu Derventa
J.U. Gerontološki sentar
Derventa
Grant Zavodu za slijepa i
slabovida lica "Budućnost"
Derventa
Sredstva za korišćenje
prostora u JU Centar za kulturu
za održavanje manifestacija
Grantovi javnim
preduzećima i ustanovama
(89-97)
JU Dom zdravlja-Vakcinacija
djece
JU Dom zdravlja-Preventivna
zdravstvena zaštita
4
5
Datum: 3. 12. 2012. god.
6
7
8
31.000,00
13.991,95
15.508,00
50,0
0,3
9.000,00
3.000,33
4.500,00
50,0
0,1
9.000,00
3.000,33
4.500,00
50,0
0,1
2.000,00
0,00
1.000,00
50,0
0,0
21.500,00
8.847,50
14.395,10
67,0
0,3
23.500,00
8.847,50
15.395,10
65,5
0,3
399.200,00
154.644,24
217.716,10
54,5
4,4
3.000,00
1.000,00
499,99
499,99
2.502,00
502,00
83,4
50,2
0,1
0,0
2.000,00
499,98
998,00
49,9
0,0
1.000,00
499,99
502,00
50,2
0,0
1.000,00
498,32
502,00
50,2
0,0
9.500,00
0,00
0,00
0,0
0,0
17.500,00
2.498,27
5.006,00
28,6
0,1
75.000,00
31.864,80
37.500,00
50,0
0,8
50.000,00
21.249,30
24.998,00
50,0
0,5
40.000,00
22.500,00
20.002,00
50,0
0,4
7.000,00
0,00
3.502,00
50,0
0,1
75.000,00
28.740,00
37.500,00
50,0
0,8
120.000,00
52,705,99
61.250,00
51,0
1,2
62.000,00
0,00
30.998,00
50,0
0,6
15.000,00
0,00
7.500,00
50,0
0,2
15.000,00
0,00
6.250,00
41,7
0,1
459.000,00
157.060,09
229.500,00
50,0
4,6
10.000,00
5,000,00
10.000,00
100,0
0,2
15.000,00
7,000,00
1.500,00
10,0
0,0
Datum: 3. 12. 2012. god.
1
2
101 415200
102 415200
103 415200
104 415200
105
106 415200
107 415200
108 415200
109 415200
110 415200
111 415200
112 415200
113 415200
114 415200
115 415200
116' 415200
117 415200
118 415200
119 415200
120 415200
121
122 416100
123 416100
124 416100
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
3
JU Dom zdravlja- Usluge
mrtvozorstva
Pomoć porodilištu
Pomoć za angažovanje
hirurga
Pomoć za rad ljekara u
područnim ambulantama
Grantovi Domu zdravlja
Derventa (99-104)
Grant visokom obrazovanju u
Derventi
Grant osnovnom obrazovanju
(nagrade, nabavka školskog
pribora)
Grant srednjem obrazovanju
(nagrade, nabavka školskog
pribora)
Grantovi za takmičenje učenika
osnovnih škola - opštinsko i
regionalno
Grantovi za takmičenje učenika
srednjih škola - opštinsko i
regionalno
Grant Sindikatu opštine Derventa
Grant Sindikalnoj organizaciji
Opštinske administrativne službe
Grantovi po projektima
iz oblasti kultura, nauka,
obrazovanje koji se provode u
Derventi
Grantovi za finansiranje razvoja
turizma
Grant za novogodišnji turnir u
malom fudbalu
Grantovi za organizovanje sajma
privrede i turizma
Grantovi po projektima za
omladinski sektor
Grantovi po projektima
za lica sa posebnim
potrebama
Tekući grantovi političkim
organizacijama i udruženjima
Ostali tekući grantovi-SJB
Derventa
Ukupno ostale grantovi
(106-120)
Rashodi za prevoz učenika
osnovnih i srednjih škola socijalno ugroženih lica sa
posebnim potrebama i učenika
srednje poljoprivredne škole
(praktična nastava)
Rashodi za finansiranje
proglašenja najboljeg
poljopr.proizvođača i izložbe
stoke
Rashodi za stipendije učenicima i
studentima
4
5
Broj 15 Strana 37
6
7
8
10.000,00
5,000,00
3.750,00
37,5
0,1
10.000,00
5,000,00
0,00
0,0
0,0
5.000,00
4,000,00
0,00
0,0
0,0
5.000,00
0,00
0,00
0,0
0,0
55.000,00
26.000,00
15.250,00
27,7
0,3
7.000,00
250,00
0,0
0,0
9.000,00
2.850,00
1,776,10
19,7
0,0
4.000,00
1.152,00
750,00
18,8
0,0
7,000,00
3.200,00
5,845,00
83,5
0,1
3.000,00
1.372,80
1,185,64
39,5
0,0
2,000,00
999,94
998,00
49,9
0,0
1,500,00
750,00
750,00
50,0
0,0
45,000,00
27.300,00
27,083,48
60,2
0,5
4.000,00
0,00
4,000,00
100,0
0,1
8,000,00
0,00
0,00
0,0
0,0
15.000,00
3.500,00
5,000,00
33,3
0,1
7.000,00
1.600,00
4,250,00
60,7
0,1
14.600,00
3.210,00
6,820,00
46,7
0,1
90.000,00
42.556,77
46,670,00
51,9
0,9
653,00
0,00
652,22
99,9
0,0
217.753,00
88.741,51
105.780,44
48,6
2,1
64.000,00
29.788,10
37,683,70
58,9
0,8
4.000,00
0,00
0,00
0,0
0,0
274.675,00
191.680,00
181.700,00
66,2
3,6
Strana 38 Broj 15
1
2
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
3
4
Rashodi za sufinansiranje izrade i
125 416100 odbrane magistarskih i doktorskih
12.000,00
teza
Tekuće pomoći porodici, djeci i
126 416100
30.400,00
mladima
UKUPNO POTROŠAČKA
2.334.153,00
JEDINICA
1
412700
2
412700
3
412700
4
412700
5
412800
6
511700
7
511700
8
513100
1
412400
2
412500
3
412800
4
412800
5
412800
6
412800
7
412800
5
Datum: 3. 12. 2012. god.
6
7
8
5.500,00
7.000,00
58,3
0,1
8.000,00
1.650,00
5,4
0,0
844.009,41 1.008.092,61
43,2
20,2
2,2
0,0
0,0
0,0
21,8
0,2
3,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,6
0,2
Potrošačka jedinica: Odjeljenje za prostorno uređenje Broj 00270160
Rashodi za pripremu zemljišta za
prodaju (geodetski prenos plana
10.000,00
3.512,70
221,00
na teren, provođenje u katastru) i
uknjižbu u zemljišne knjige
Rashodi za pribavljanje
poljoprivredne saglasnosti za
10.000,00
0,00
0,00
parcele predviđene za prodaju
Rashodi za rad stručnih komisija
za izradu uslova, stručnih
mišljenja, kontrolu tehničke
50.000,00
19.030,21
10.891,96
dokumentac., tehnički prijem
objekata i sl.
Rashodi za pribavljanje ažurnih
geodetskih podloga od
3.000,00
787,41
93,60
Republičke uprave za geodetske
poslove u digitalnoj formi,
Rashodi za uklanjanje starih
8.000,00
0,00
0,00
objekata
Rashodi za reviziju
regulacionih planova - Centar,
Centar zapad, (za revizije iz
20.000,00
3.712,41
0,00
prethodnih godina), Centar istokCentar zapad
Rashodi za reviziju urba50.000,00
0,00
0,00
nističkog plana grada - dio
Izdaci za pribavljanje
50.000,00
0,00
0,00
zemljišta
UKUPNO POTROŠAČKA
201.000,00
27.042,73
11.206,56
JEDINICA
Potrošačka jedinica: Odjeljenje za stambeno komunalne poslove Broj: 00270170
Rashodi za materijal za potrebe
30.000,00
658,18
9.933,84
33,1
kom. službi
Rashodi za održavanje,
uređivanje i
40.000,00
13.397,04
14.723,66
36,8
opremanje javnih zelenih
površina
Rashodi za održavanje javnih
90.000,00
54.332,54
34.053,49
37,8
saobraćajnih površina
Rashodi za ostale usluge
30.000,00
21.970,15
4.598,00
15,3
održavanja-javna rasvjeta
Rashodi za usluge
50.000,00
0,00
17.087,00
34,2
čišćenja javnih površina
Rashodi za odvođenje
atmosferskih i drugih padavina sa
10.000,00
1.029,60
6.141,02
61,4
javnih
površina
Rashodi po osnovu utroška
električne rasvjete na javnim
200.000,00
145.508,48
93.756,48
46,9
površinama
0,2
0,3
0,7
0,1
0,3
0,1
1,9
Datum: 3. 12. 2012. god.
1
2
8
412800
9
10
412500
11
412800
12
412800
13
415200
14
412900
1
412900
2
415200
3
416100
4
416100
5
416100
6
416100
7
416100
8
416100
9
511100
10
511100
1
4
3
1
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
3
Rashodi za usluge zimske službeulice i trotoari
Zajednička komunalna
potrošnja (1 do 8)
Rashodi za sanaciju i posipanje
lokalnih puteva
Rashodi za održavanje centra za
prikupljanje otpada
Rashodi za usluge zimske službeza lokalne puteve
Rashodi za finansiranje zajednica
etažnih vlasnika u stambenim
zgradama
Rashodi za rješavanje problema
sa psima lutalicama i ostalim
napuštenim životinjama
Ostali rashodi (10-14)
UKUPNO POTR.
JEDINICA
4
5
Broj 15 Strana 39
6
7
8
50.000,00
18.437,57
49.486,84
99,0
1,0
500.000,00
255.333,56
229.780,33
46,0
4,6
100.000,00
3.592,00
3.380,00
3,4
0,1
0,00
0,00
0,00
60.000,00
32.471,57
42.460,51
70,8
0,9
20.000,00
0,00
0,00
0,0
0,0
10.000,00
0,00
675,09
6,8
0,0
190.000,00
36.063,57
46.515,60
24,5
0,9
690.000,00
291.397,13
276.295,93
40,0
5,5
0,0
0,0
33,2
0,1
44,3
0,1
0,0
0,0
55,4
0,4
2,4
0,0
45,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
25,3
0,1
24,4
0,9
35,2
0,0
17,4
45,9
0,0
0.3
39,6
0,4
50,0
2,7
Potrošačka jedinica: Odjeljenje za boračko invalidsku zaštitu, Broj:00270180
Ostali nepomenuti rashodi
3.500,00
145,60
0,00
Grantovi neprofitnim
organizacijama, parastosi,
14.000,00
6.096,55
4.653,16
obilježavanje značajnih
datuma i sl.
Tekuće pomoći za prevoz učenika
5.700,00
4.766,10
2.527,60
(osnovne i srednje škole)
Tekuće pomoći za nabavku
udžbenika za učenike
5.000,00
0,00
0,00
osnovnih i srednjih škola i druge
pomoći
Tekuće pomoći za liječenje i
38.000,00
16.300,00
21.070,00
nabavku lijekova
Kapitalne pomoći u
16.800,00
1.000,00
400,00
rješavanju stambenih pitanja
Tekuće pomoći dijela
22.000,00
6.950,00
9.900,00
troškova sahrane
Ostale pomoći
4.000,00
0,00
0,00
Izdaci za izgradnju i
pribavljanje stambenih objekata i
50.000,00
20.871,47
0,00
jedinica
Izdaci za izgradnju i održavanje
20.000,00
53,20
5.067,69
spomenika
UKUPNO POTROŠAČKA
179.000,00
56.182,92
43.618,45
JEDINICA
Potrošačka jedinica: Mjesne zajednice Broj:00270200
Rashodi po osnovu utroška
412200 energije, komunalnih, komu2.480,00
176,52
873,46
nikacionih i transportnih usluga
412700 Ostali rashodi
9.020,00
3.884,99
1.568,00
412900 Ostali nepomenuti rashodi
33.500,00
12.400,00
15.360,00
UKUPNO POTR.
45.000,00
16.461,51
17.801,46
JEDINICA
Potrošačka jedinica: Centar za socijalni rad Broj:00270300
411100 Rashodi za bruto plate
269.000,00
130.946,84
134.588,32
0,0
Strana 40 Broj 15
1
2
2
411200
3
412200
4
5
412300
412500
6
412600
7
8
412700
412900
9
416100
10
416200
1
411100
2
411200
3
412200
4
412300
5
412400
6
412500
7
412600
8
9
412700
412900
10
511300
11
511400
1
411100
2
411200
3
412200
4
412300
5
412400
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 3. 12. 2012. god.
3
4
5
6
Rashodi za bruto naknade
troškova i ostalih ličnih primanja
59.222,00
23.504,41
26.719,83
zaposlenih
Rashodi po osnovu utroška
energije, komunalnih,
13.100,00
6.571,81
7.853,67
komunikacionih i transportnih
usluga
Rashodi za režijski materijal
5.000,00
1.624,71
1.207,00
Rashodi za tekuće održavanje
2.000,00
615,55
111,50
Rashodi po osnovu putovanja i
500,00
0,00
180,00
smještaja
Rashodi za stručne usluge
3.500,00
1.847,70
3.263,08
Ostali nepomenuti rashodi
3.100,00
1.008,34
2.008,84
Doznake građanima koje se
isplaćuju iz budžeta Republike,
782.000,00
381.023,69
381.846,40
opština i gradova (socijalna
zaštita)
Doznake drugim institucijama
obaveznog socijalnog osiguranja
133.000,00
51.672,40
61.631,25
koje se isplaćuju iz budžeta
Republike, opština i gradova
UKUPNO POTROŠAČKA
1.270.422,00
598.815,45
619.409,89
JEDINICA
Potrošačka jedinica: Dječje obdanište "TROL" Broj: 00270400
Rashodi za bruto plate
376.475,00
174.559,76
193.207,29
Rashodi za bruto naknade
troškova i ostalih ličnih primanja
99.140,00
36.179,09
36.783,86
zaposlenih
Rashodi po osnovu utroška
energije, komunalnih,
21.000,00
4.614,23
4.555,68
komunikacionih i transportnih
usluga
Rashodi za režijski materijal
4.500,00
16.734,18
1.996,95
Rashodi za materijal za posebne
33.750,00
0,00
15.024,69
namjene
Rashodi za tekuće održavanje
3.550,00
277,40
939,06
Rashodi po osnovu putovanja i
700,00
133,80
299,00
smještaja
Rashodi za stručne usluge
7.750,00
2.298,31
3.300,00
Ostali nepomenuti rashodi
10.500,00
4.697,18
2.679,37
Izdaci za nabavku postrojenja i
4.000,00
3.439,80
3.655,93
opreme
Rekonstrukcija i investiciono
3.000,00
0,00
0,00
održavanje
UKUPNO POTR.
564.365,00
242.933,75
262.441,83
JEDINICA
Potrošačka jedinica: Teritorijalna vatrogasna jedinica Broj: 00270600
Rashodi za bruto plate
230.836,00
107.856,81
119.763,49
Rashodi za bruto naknade
troškova i ostalih ličnih primanja
62.170,00
24.468,05
27.833,90
zaposlenih
Rashodi po osnovu utroška
energije, komunalnih,
17.000,00
6.014,21
7.229,93
komunikacionih i transportnih
usluga
Rashodi za režijski materijal
1.150,00
642,72
669,99
Rashodi za materijal za posebne
1.200,00
494,40
227,45
namjene
7
8
45,1
0,5
60,0
0,2
24,1
5,6
0,0
0,0
36,0
0,0
93,2
64,8
0,1
0,0
48,8
7,6
46,3
1,2
48,8
12,4
51,3
3,9
37,1
0,7
21,7
0,1
44,4
0,0
44,5
0,3
26,5
0,0
42,7
0,0
42,6
25,5
0,1
0,1
91,4
0,1
0,0
0,0
46,5
5,3
51,9
2,4
44,8
0,6
42,5
0,1
58,3
0,0
19,0
0,0
Datum: 3. 12. 2012. god.
1
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
2
3
4
5
6
412500 Rashodi za tekuće održavanje
11.150,00
4.896,77
3.686,85
Rashodi po osnovu putovanja i
0,00
0,00
0,00
412600
smještaja
412700 Rashodi za stručne usluge
3.400,00
2.050,91
2.326,25
412900 Ostali nepomenuti rashodi
2.200,00
0,00
1.850,00
Izdaci za nabavku postrojenja i
83.000,00
4.250,77
0,00
511300
opreme
UKUPNO POTROŠAČKA
412.106,00
150.674,64
163.587,86
JEDINICA
Potrošačka jedinica: Gimnazija sa tehničkim školama Broj:08150048
Rashodi za bruto naknade
411200 troškova i ostalih ličnih primanja
25.650,00
10.081,17
17.324,60
zaposlenih
Rashodi po osnovu utroška
energije, komunalnih,
65.500,00
31.719,07
33.328,53
412200
komunikacionih i transportnih
usluga
412300 Rashodi za režijski materijal
5.000,00
4.337,16
3.861,03
Rashodi za materijal za posebne
412400
2.700,00
0,00
119,85
namjene
412500 Rashodi za tekuće održavanje
6.200,00
1.707,88
1.935,62
Rashodi po osnovu putovanja i
2.500,00
1.321,90
1.195,40
412600
smještaja
412700 Rashodi za stručne usluge
6.000,00
3.037,30
3.174,00
412900 Ostali nepomenuti rashodi
9.000,00
2.715,75
3.536,50
Izdaci za investiciono održavanje
3.000,00
0,00
2.808,00
511200
objekata
Izdaci za nabavku postrojenja i
511300
9.800,00
4.171,23
2.164,90
opreme
UKUPNO POTR.
135.350,00
59.091,46
69.448,43
JEDINICA
Potrošačka jedinica: Stručna i tehnička škola Broj:08150049
Rashodi za bruto naknade
411200 troškova i ostalih ličnih primanja
24.650,00
8.990,73
11.653,39
zaposlenih
Rashodi po osnovu utroška
energije, komunalnih,
41.500,00
20.745,64
31.160,89
412200
komunikacionih i transportnih
usluga
412300 Rashodi za režijski materijal
6.000,00
11.077,07
3.997,68
Rashodi za materijal za posebne
412400
16.000,00
0,00
6.945,10
namjene
412500 Rashodi za tekuće održavanje
8.500,00
5.758,59
2.183,04
Rashodi po osnovu putovanja i
2.500,00
1.772,90
771,00
412600
smještaja
412700 Rashodi za stručne usluge
9.000,00
4.553,67
3.968,35
412900 Ostali nepomenuti rashodi
18.000,00
7.570,01
7.669,35
Izdaci za investiciono održavanje
10.000,00
0,00
7.505,60
511200
objekata
Izdaci za nabavku postrojenja i
5.000,00
2.420,29
1.715,59
511300
opreme
Izdaci za investiciono održavanje
2.000,00
0,00
0,00
511400
opreme
UKUPNO POTROŠ.
143.150,00
62.888,90
77.569,99
JEDINICA
Potrošačka jedinica: Narodna biblioteka "B.Radičević" Derventa
Broj:08180041
411100 Rashodi za bruto plate
23.000,00
12.037,29
11.343,15
Broj 15 Strana 41
7
8
33,1
0,1
0,0
68,4
84,1
0,0
0,0
0,0
0,0
39,7
3,3
67,5
0,3
50,9
0,7
77,2
0,1
4,4
0,0
31,2
0,0
47,8
0,0
52,9
39,3
0,1
0,1
93,6
0,1
22,1
0,0
51,3
1,4
47,3
0,2
75,1
0,6
66,6
0,1
43,4
0,1
25,7
0,0
30,8
0,0
44,1
42,6
0,1
0,2
75,1
0,2
34,3
0,0
0,0
0,0
54,2
1,6
49,3
0,2
Strana 42 Broj 15
1
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
2
3
Rashodi za bruto naknade
2 411200 troškova i ostalih ličnih
primanja zaposlenih
Rashodi po osnovu utroška
energije, komunalnih,
3 412200
komunikacionih i transportnih
usluga
4 412300 Rashodi za režijski materijal
5 412500 Rashodi za tekuće održavanje
Rashodi po osnovu putovanja i
6 412600
smještaja
7 412700 Rashodi za stručne usluge
8 412900 Ostali nepomenuti rashodi
Izdaci za nabavku postrojenja i
9 511300
opreme
UKUPNO POTR.JEDINICA
UKUPNO BUDŽETSKI RASHODI
4
5
Datum: 3. 12. 2012. god.
6
7
8
5.400,00
2.152,41
2.358,00
43,7
0,0
9.200,00
2.650,79
3.402,08
37,0
0,1
4.000,00
4.500,00
1.612,32
1.927,07
2.386,45
1.731,41
59,7
38,5
0,0
0,0
1.000,00
334,50
687,20
68,7
0,0
8.000,00
8.967,00
3.178,14
3.600,12
2.253,17
3.955,58
28,2
44,1
0,0
0,1
12.000,00
7.375,39
5.619,12
46,8
0,1
34.868,03
33.736,16
11.982.000,00 4.598.417,11 4.994.412,96
44,4
41,7
0,7
100,0
76.067,00
Broj: 01-022-176/12
Predsjednik SO-e
Datum: 30. novembra 2012. godine
Jozo Barišić, s.r.
___________________________________________________________________________________________
276.
275.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08,
6/08 i 6/12), a nakon razmatranja Informacije o
izvršenju Budžeta opštine Derventa za period 01.01. 30.09. 2012. godine sa posebnim osvrtom na
ostvarenje lokalnih prihoda po vrstama, Skupština
opštine Derventa na 2. sjednici održanoj 30. novembra
2012. godine, donijela je
Na osnovu člana 8. stav 3. Zakona o porezu na
nepokretnosti ("Službeni glasnik Republike Srpske".
broj: 110/08 i 118/09), člana 30. Zakona o lokalnoj
samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske",
broj: 101/04, 42/05, 118/05) i člana 37.Statuta opštine
Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj:
6/05, 4/08, 6/08 i 6/12), Skupština opštine Derventa na
2. sjednici održanoj 30. novembra 2012, godine,
donijela je
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Derventa usvaja Informaciju o izvršenju Budžeta opštine Derventa za
period 01.01. - 30.09. 2012. godine sa posebnim
osvrtom na ostvarenje lokalnih prihoda po vrstama.
ODLUKU
o utvrđivanju poreske stope za oporezivanje
nepokretnosti na području opštine Derventa u
2013. godini
Član 1.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku opštine Derventa".
Ovom odlukom utvrđuje se poreska stopa za
oporezivanje nepokretnosti na području opštine Derventa u 2013, godini.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Član 2.
Broj: 01-022-177/12
Datum: 30. novembra 2012. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
________________________________
Predmet oporezivanja iz ove odluke su sve
nepokretnosti na teritoriji opštine Derventa pod kojim
se u skladu sa Zakonom o porezu na nepokretnosti
("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 110/08 i
118/09), smatra zemljište sa svim onim što je trajno
Datum: 3. 12. 2012. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
spojeno s njim, ili što je izgrađeno na površini
zemljišta, iznad ili ispod površine izuzev nepokretnosti
navedenih u članu 9. stav 1, navedenog zakona.
Član 3.
Poreska stopa za oporezivanje nepokretnosti je
jedinstvena za sva pravna i fizička lica i za 2013.
godinu na teritoriji opštine Derventa iznosi 0,17%, a
primjenjivaće se na procijenjenu tržišnu vrijednost
nepokretne imovine,
Član 4.
Utvrđena poreska stopa iz člana 3, ove odluke ne
može se mijenjati u toku godine.
Član 5.
U slučaju obavljanja deficitarne djelatnosti
obveznik može biti oslobođen plaćanja poreza o čemu
posebnu odluku donosi Skupština opštine Derventa,
Broj 15 Strana 43
Republici Srpskoj ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj: 127/11) i člana 36. Statuta opštine
Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj:
6/05, 4/08, 6/08 i 6/12), Skupština opštine Derventa na
2. sjednici održanoj 30. novembra 2012. godine,
donijela je
ODLUKU
o otpisu potraživanja
Član 1.
Odobrava se otpis potraživanja opštine Derventa
u ukupnom iznosu od 98.592,83 KM, koja se odnose
na glavni dug na dan 31.12.2011. godine, i to po
osnovu:
- Naknade za korišćenje gradskog građevi-nskog
zemljišta ukupno u iznosu: 98.592,83 KM.
Član 2.
Pregled potraživanja koja se otpisuju sastavni je
dio ove Odluke.
Član 6.
Član 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".
Knjiženje u poslovnim knjigama u skladu sa
ovom Odlukom provešće se do 31.12.2012. godine.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Član 4.
Broj: 01-022-178/12
Datum: 30. novembra 2012. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
________________________________
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
277.
Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:
101/04, 42/05 i 118/05), člana 64. tačka 4. Pravilnika o
računovodstvu, računovodstvenim politikama i računovodstvenim procjenama za budžetske korisnike u
Broj: 01-022-179/12
Datum: 30. novembra 2012. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
________________________________
Strana 44 Broj 15
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 3. 12. 2012. god.
REPUBLIKA SRPSKA - OPŠTINA DERVENTA
NAČELNIK OPŠTINE - ODJELJENJE ZA FINANSIJE
PREGLED
nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2011. godine - poslovni subjekti po zaduženju Odjeljenja za
stambeno-komunalne poslove Naknada za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta (722412)
Red.
br.
1.
2.
3.
4.
OBVEZNIK
492/10
19,50
192/08, 171/09
216,00
504/10, 342/10
985,68
03 SUR ALFA
Sapdo 426/08,
42/09,55/10
942,20
69/10
1.449,36
619/10
406/10
2.950,20
193,20
65/10
4.348,10
574/10
340/10
38,64
1,92
92/10
458,96
73/09
Saldo 08, 77/09,
80/10
67,56
12.
13.
31 MARIĆ ČEDO
14.
33 DOO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE
"TRGOVEH" DOO DOBOJ, PRODAVNICA
EKONOMIK
15.
37 DOO "BAMKO" +41+38
16.
46 SUR ĆEVABDŽINICA "KOD MIRE"
17.
47 SUR KAFE BAR "SCENA"
18.
20.
21.
49 STR"S&S"
54 "INTERPROM" D.O.O.
+144+279+437+580+596+630
55 "MERKUR TREJD"DOO+96+176+206
59 STR "MESNICA KOD VITE"
22.
60 SUR KAFE BAP "MY-WAY"
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
65 "ADVOKAT" MIKAČ SLAVKO
68 SUR "TIFANI"
69 ALEKSANDAR C&O
73 SZR "PRODIĆ"
74 SUR GRIL "BRZA HRANA"
75 "ADVOKAT" IVANIĆ MILAN
80 J.P.Š. "ŠUME PC" a.d.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
19.
Neizmirene obaveze
po osnovu naknade za
g.g.z. sa stanjem
31.12.2011. godine
408 MIKROKREDITNA FONDACIJA "PARTNER
MIKROKREDITNA FONDACIJA", organizacioni dio
Derventa
67 MEĐUOPŠTINSKA ORGANIZACIJA SLIJEPIH
02 DOO BELOTRA - PREDUZEĆE ZA
PROIZVODNJU, UNUTRAŠNJU I VANJSKU
TRGOVINU +145
12 ZAVOD ZA SLIJEPE I SLABOVIDE
"BUDUĆNOST"
14 STP "DERVENTA"
17 SUR BIFE KOD SAVKOVIĆA br.1
18 POŠTE SRPSKE AD BANJA LUKA PJ ZA
POŠTANSKI SAOBRAĆAJ DOBOJ
21 SZR "GUMI SERVIS"
22 DOO "JEVTIĆ KOMERC"
23 PAVLOVIĆ INTERNACIONAL BANKA A.D.
SLOBOMIR-BIJELЈINA,FILIJALA DERVENTA
29 SUR "T&M"
5.
Rješenje broj:
06-475/god.
81/10
85/09, 75/10,
76/10, 78/10
Saldo 08,
144/09, 546/10
Saldo 08,
143/09, 522/10
141/09
969,26
133,20
814,80
538,33
604,80
9,00
606/10, 330/10
212,97
519/10, 548/10
542/10
Saldo 08,
158/09, 328/10
152/09, 621/10
166/09, 323/10
165/09,315/10
295/08, 160/09
239/08, 200/09
432/08, 141/10
640/10
338,43
82,20
524.13
40,32
168,08
210,64
163,00
464,52
168,00
1.372,56
Datum: 3. 12. 2012. god.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
83 SALON ZA IGRE NA SREĆU (u samostalnoj
ugostiteljskoj radnji SUR KAFE BAR "FENIKS")
49.
85 NADA DOO DERVENTA
86 SUR "GULLWING"
87 SUR GOSTIONICA "TRI LIPE"
89 STR SALON NAMJEŠTAJA "IVER"
90 JP DERVENTSKI LIST I RADIO DERVENTA
94 STAMBENA ZADRUGA "INVEST"
- promjena "STANDARD"
97 STR "GOLDI" +505+584+651
104 SUR KAFE BAP STARA ALFA
107 SUR KARIBIK
111 AUTOŠKOLA GAZELA
114 SZR BM
116 DOO SAKOMS ISTOČNO SARAJEVO
PRODAVNICA BROJ 10 - DERVENTA
122 STR BONSAI +62
123 STR AKADEMAC
124 STR BUTIK DESA
128 KOMPJUTERSKI KLUB "TARGET"
129 SZR MARIĆ
133 SZR KRŠIĆ DERVENTA-DRVO PROIZVODI
POGREBNAOPREMA
134 CTP"QUEEN"
50.
135 STR TOPAZ
51.
52.
140 SZR CE-REKLAME
141 SUR CENTAR
143 PREDUZEĆE ZA TRANSPORT, UVOZ, IZVOZ
KOKTEL DOO DERVENTA
146 SUR KAFE BAR DEEP
147 STR DEMI
148 STR AUTO-DIJELOVI NIKOLIĆ
151 DOO NOVKOMERC,
PRODAVNICA MARKET
152 STR MAGMA
153 STR STANIĆ
IZDVOJENA POSLOVNA PROSTORIJA BR. 1
159 SUR ASTORIJA
161 DOO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE
"KOLOR-B" DERVENTA, PRODAVNICA BP.l
164 SURTITANIK
167 VRAČEVIĆ GLIGO
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
168 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I
EKSPORT-IMPORT NIVEKS DOO DERVENTA +92
171 ČAVIĆ STANISLAV
175 SUR KAFE BAR MONTE KARLO
177 SUR "OSKAR"
179 STR VUČIJAK-IZDVOJENA POSLOVNA
PROSTORIJA Br.1
180 STR SALE
183 ZENEH DOO POGON ZA PROIZVODNJU
LUSTERA BROJ 1
192 AGENCIJA EKONOMIK
198 SUR ROŠTILJNICA GARFILD M
Broj 15 Strana 45
122/09
97,20
769/08, 52/09
53/09, 505/10
503/10
511/10
57/09,510/10
230/08, 60/09,
562/10
149/10, 86/10
549/10
46/09, 598/10
507/10
153/09,359/10
463/08, 136/09,
521/10
609/10
427/09
537/10
438/08, 349/10
613/10
1.659,08
645,12
131,57
404,00
2.309,84
604/10
108,84
199/09, 350/10
105,60
339/10
478/08, 212/09,
136,08
353/10
299/10
74,32
43,09
348/10
5,92
126/09
689/08, 123/09
553/10
103,04
397,44
20,30
134/09
210,00
314/10
105,84
191/09, 329/10
311,41
425/08
303,48
318/10
459/08
222/09,334/10
113,28
101,04
1.205,52
399/08
158,88
203/09
269/09
453/08, 242/09
479/08, 240/09,
366/10
239/09,365/10
470/08, 250/09,
383/10
369/08
487/08, 245/09
132,70
305,76
573,09
1.666,70
321,25
154,92
537,60
16,80
34,50
432,00
125,40
1.123,43
230,40
75,73
43,00
405,27
194,40
288,00
10,56
321,30
Strana 46 Broj 15
73.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
75.
200 SZR "FRIZER"
201 SZTR MIĆO - IZDVOJENA POSLOVNA
PROSTORIJA BROJ1
202 STR UNA-M
76.
203 SUR KAFE BAR GLAŽ
74.
77.
78.
79.
80.
204 SUR KAFE BAR UNA STIKLA - IZDVOJENA
POSLOVNA PROSTORIJA BROJ 1
205 STR BELA
214 SUR "ROMA"
215 PREDUZEĆE ZA PROMET ROBA I USLUGA
NVB "FAMILY" DOO KAFE POSLASTIČARNICA
"FAMILY"
81.
216 STP MIL-TEHNO
82.
225 SUR KAFE BAR PROMENADA
231 DOO ZA USLUGE TRGOVINE NA VELIKO I
MALO, UVOZ-IZVOZ, LUNA GAS DERVENTA P.J.
AUTOMEHANIČARSKA RADIONA
233 DOO GRANDE AUTO
234 STP 3-B
237 SUR ROŠTILJNICA NEDINIĆ
239 STR VUPROM
249 SUR ELKOM
250 PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE
"ČAVIĆ" DOO DERVENTA,
RAČUNOVODSTVENE USLUGE
POLJOPRIVREDNIK A.D.
254 SZR "CARTIER"
255 DOO "ZONEX"
264 AD ZA OSIGURANJE DRINA OSIGURANJE
MILIĆI, FILIJALA DERVENTA
268 SZR AUTOSERVIS-BATO
269 STR GLIŠIĆ
272 STR CVJEĆARA NARCIS
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
Datum: 3. 12. 2012. god.
405/10
22,08
249/09, 382/10
221,76
465/08, 261/09
684/08, 257/09,
380/10
33,58
378,72
297/08, 254/09
570/07,362/10
298/08, 308/09
460,58
66,00
545,98
263/09,390/10
430,80
643/08, 282/09,
387/10
249/08
236,54
299/09, 420/10
32,64
386/10
422/08, 275/09
625/10
289/09, 106/10
121/10
18,48
155,70
105,24
319,68
159,24
120/10
78,00
350/09, 136/10
333/09, 436/10
437/10
2.072,40
96,00
247,32
338/09
11,82
122/07, 431/10
362/09, 395/10
110/10
141,60
116,64
60,48
543,12
97.
275 DOO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE
"PEKARA ILIĆ" +228+276+380+435+436
134,423, 133,
501,486, 485/10
98.
278 DOO MANDIĆ KOMERC
99.
281 ZZ DERVENTA
100.
285 STR ComTech
101.
297 DOO MERCEDES EUROLINE
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
304 SZR ELKOM
305 SUR KAFANA LOVAC
307 SUR BUREGDŽINICA "SUZI"
308 SZR NIN
314 FINIS DOO DERVENTA+315
317 SUR KAFE BAR KIKI
322 STR PILEX 3
324 D.N.-SOMRANU DOO
326 "UNIS" AD
111.
327 IMPERIJA COMPANY DOO +309+328+501
434/10
488/08, 341/09,
297/10
17/05
206/08, 361/09,
459/10
383/09
381/09
382/09, 593/10
385/09
282/10
410/09, 408/10
412/10
393/09, 295/10
678/08
408/09, 447/10,
109/10
112.
351 SLOTS DOO LAKTAŠI, SALON IGARA NA
SREĆU PUTEM AUTOMATA, DERVENTA
244/08, 431/09
330,48
1.219,80
4.623,48
82,50
330,24
23,76
142,80
143,70
61,20
699,36
135,12
63,00
2.601,12
3.596,38
700,48
146,30
Datum: 3. 12. 2012. god.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
354 PREDUZEĐE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I
USLUGE "B-K TRANS" DOO DERVENTA
PRODAVNICA BR.1
358 DOO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE
RISTO-B, ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU
362 DOO TEAM-SYSTEM BANJA LUKA, SPORTSKA
KLADIONICA
363 M&D PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU,
UNUTRAŠNJU I SPOLJNJU TRGOVINU, DOO
DERVENTA, SKLADIŠTE BR. 1
364 STR KOMISION ALFA COMPUTERS
368 DOM ZDRAVLJA DERVENTA
373 KUKIĆ DRAGOLJUB
374 PREDUZEĆE ZA PUTEVE DOBOJ RADNA
JEDINICA DERVENTA
379 SUR KAFE BAR"INDEH"
382 "DUNAV OSIGURANJE" A.D. BANJA LUKA
FILIJALA DOBOJ, POSLOVNICA DERVENTA
387 SUR BUREGDŽINICA MAKSI
394 SUR KAFE BAR FLAMINGO
398 DOO ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO
UVOZ-IZVOZ "SEKULA CO" DERVENTA
402 SZR OPTIKA "LENS" - IZDVOJENA POSLOVNA
PROSTORIJA BR.2
403 SUR KAFE BAR LUNA
406 SZR FRIZERSKI SALON VESNA
414 SUR MONAKO
420 BEĆAREVIĆ STANOJE
416 ZANATSKA ZADRUGA BRATSTVO
419 SUR KAFE BAR KING
422 SUR KAFE BAR BUBA
426 GRIFFIG
427 ĆURIĆ ŽN
428 DIONIČARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE
VGT VISOKO, ulica Alaudin broj 1, Podružnica Filijala
Derventa
429 ORTAČKA UGOSTITELJSKA RADNJA BUREGDŽINICA RAMPA
430 SUR PANSION CARIBIC II
431 DRUŠTVO SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU,
PROMET I USLUGE KOLOR-B
DERVENTA,PR0DAVN.BR.2
434 AMG COMPANV DOO ZA PROIZVODNJU,
PROMET I USLUGE, UVOZ - IZVOZ
438 SZR LUG
450 DOO ZA PROIZVODNJU. TRGOVINU I USLUGE
"MAGIC PROM" DOBOJ, ZELENA PIJACA,
OBJEKAT F 9/2
451 DOO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE
"MLENIJUM PLUS" TESLIĆ, SPORTSKA
KLADIONICA DERVENTA
452 SUR MEDENA PITA
453 DOO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU NA
VELIKO I MALO, UVOZ-IZVOZ "BAŠIĆ&SINOVI"
PROIZVODNI POGON
502 SUR - KAFE BAR "FONTANA"
503 SUR - BRZA HRANA "TRIJUMF II"
Broj 15 Strana 47
457/10
38,40
436/09, 471/10
35,84
452/09
70,20
433/09, 257/08
340,08
458/09, 462/10
478/08,413/09
204/09
134,40
31.419,60
137,04
351/09
469,20
488/09
54,24
480/09
97,20
495/10
522/09, 493/10
121,80
164,43
55/08
15,84
145/09, 559/10
22,56
449/08
250/08
538/10
407/10
477/07, 548/09
552/09, 564/10
478/10
605/09
603/09, 479/10
67,56
42,93
110,76
458,24
5.149,32
153,54
76,56
50,40
129,25
600/09,488/10
82,62
619/09,483/10
902,56
482/10
326,40
484/10
34,32
677/09, 487/10
402,48
965/09. 129/10
174,00
110/09, 130/10
96,00
131/10
83,52
175/09, 132/10
60,48
108/10
150/10
22,48
70,00
Strana 48 Broj 15
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
510 SAMOSTALNI PRIVREDNIK "BOJA PLAST"
543 SUR "KRUNA"
561 SUR "OSKAR" IZDVOJENA POSLOVNA
JEDINICA BROJ 1
570 SUR "RED CARPET"
573 SUR "SUZUKI"
577 NOTAR ĆURIĆ BRANKO
603 DOO "KARTON GALANT" PRODAVNICA BROJ
1 + 195
640 SUR "FENIH" + 230
Datum: 3. 12. 2012. god.
146/10
563/10
3,00
20,68
404/10
194,88
560/10
587/10
597/10
19,60
18,12
129,60
301/10
279,00
455/08, 259/09,
107/10
630,32
U K U P N O:
98.592,83
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-179/12
Predsjednik SO-e
Datum: 30. novembra 2012. godine
Jozo Barišić, s.r.
_______________________________________________________________________________________
Član 3.
278.
Na osnovu člana 15. Zakona o građevinskom
zemljištu Republike Srpske ("Službeni glasnik
Republike Srpske", broj: 112/06), člana 7. Odluke o
građevinskom zemljištu - Prečišćeni tekst ("Službeni
glasnik opštine Derventa", broj: 12/09) i člana 37.
Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj: 6/05, 4/08, 6/08 i 6/12), Skupština
opštine Derventa na 2. sjednici održanoj 30. novembra
2012. godine, donijela je
O provođenju ove odluke staraće se Stručna
služba Načelnika opštine i Odjeljenje za prostorno
uređenje.
Član 4.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
ODLUKU
p prodaji građevinskog zemljišta u državnoj svojini
putem licitacije Udruženju Velika i njeni ljudi iz
Velike, opština Derventa
Član 1.
Prodaje se putem licitacije građevinsko zemljište
u državnoj svojini označeno kao k.č. 51, po kulturi
dvorište površine 967 m2, upisano u ZK uložak: 30,
K.O. Velika, nosioca prava svojine opština Derventa,
po kupoprodajnoj cijeni od 3.432,85 KM (slovima: tri
hiljade i četiri stotine trideset dvije i 85/100 konvertibilne marke), Udruženju Velika i njeni ljudi iz
Velike, opština Derventa, a radi izgradnje građevine.
Član 2.
Po osnovu pribavljenog mišljenja pravobranioca
Republike Srpske, zaključiće se ugovor o prodaji
zemljišta iz člana 1. ove odluke, a koji u ime opštine
potpisuje Načelnik opštine.
Broj: 01-022-180/12
Datum: 30. novembra 2012. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
___________________________________
279.
Na osnovu člana 15. Zakona o građevinskom
zemljištu Republike Srpske ("Službeni glasnik
Republike Srpske". broj: 112/06), člana 7. Odluke o
građevinskom zemljištu - Prečišćeni tekst ("Službeni
glasnik opštine Derventa2, broj: 12/09) i člana 37.
Statuta opštine Derventa ("Sl-užbeni glasnik opštine
Derventa", broj: 6/05, 4/08, 6/08 i 6/12), Skupština
opštine Derventa na 2. sjednici održanoj 30. novembra
2012. godine, donijela je
ODLUKU
o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog
zemljišta u državnoj svojini putem druge licitacije
Lazić Vladimiru iz Dervente
Datum: 3. 12. 2012. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Član 1.
Prodaje se putem druge licitacije neizgrađeno
gradsko građevinsko zemljište u državnoj svojini
označeno kao k.č. 115/35, po kulturi njiva 5. klase
površine 2160 m2, upisano u ZK uložak: 112, K.O.
Derventa II, nosioca prava svojine opština Derventa,
po kupoprodajnoj cijeni od 21.816,00 KM (slovima:
dvadeset jedna hiljada i osam stotina i šesnaest
konvertibilnih maraka), radi izgradnje građevine, Lazić
Vladimiru iz Dervente.
Član 2.
Po osnovu pribavljenog mišljenja pravobranioca
Republike Srpske, zaključiće se ugovor o prodaji
zemljišta iz člana 1. ove odluke, a koji u ime opštine
potpisuje Načelnik opštine.
Član 3.
O provođenju ove odluke staraće se Stručna
služba Načelnika opštine i Odjeljenje za prostorno
uređenje.
Broj 15 Strana 49
ODLUKU
o utvrđivanju gubitka svojstva dobra u opštoj
upotrebi nepokretnostima u društvenoj, odnosno
državnoj svojini
Član 1.
Utvrđuje se da više ne služe opštoj upotrebi,
odnosno da se ne koriste kao nekategorisani put
nepokretnosti u društvenoj, odnosno državnoj svojini
iz PL-u 273/24 u KO Derventa II označene k.č. 1948/4
(Lug, nekategorisani put 428 m2) i k.č. 1948/6 (Lug,
nekategorisani put 485 m2), koje su u katastru
zemljišta upisane kao DR. SV. KOP. JAVNO DOBRO
PUTEVI.
Član 2.
Opština Derventa kao raniji nosilac prava
upravljanja na nepokretnostima iz prethodnog člana,
koje se nalaze u obuhvatu Regulacionog plana
"Derventa sjever Lug", je sada korisnik i nosilac prava
svojine istih sa dijelom 1/1.
Član 3.
Član 4.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".
Po stupanju na snagu ova odluka će se provesti u
svim javnim evidencijama o nepokretnostima i pravima na istim, a po zahtjevu Opštine Derventa.
Član 4.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-181/12
Datum: 30. novembra 2012. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
___________________________________
280.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/05. 4/08,
6/08 i 6/12) i člana 4. stav 1. i 2. Zakona o prometu
nepokretnosti ("Službeni list SR BiH", broj; 37/78 i
29/90) i ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:
21/92 i 29/94), a u vezi sa članom 356. stav 2. Zakona
o stvarnim pravima ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj: 124/08, 58/09 i 95/11), Skupština
opštine Derventa na 2. sjednici održanoj 30. novembra
2012. godine, donijela je
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-182/12
Datum: 30. novembra 2012. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
___________________________________
281.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08,
6/08 i 6/12) i člana 130. Poslovnika Skupština opštine
Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj: 6/09), Skupština opštine Derventa na
2. sjednici održanoj 30. novembra 2012. godine,
donijela je
Strana 50 Broj 15
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
ZAKLJUČAK
1. Prihvata se Nacrt Odluke o komunalnoj naknadi i stavlja na javnu raspravu do 25.12.2012.
godine.
2. Zadužuje se Odjeljenje za stambeno komunalne poslove za sprovođenje javne rasprave.
3. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-183/12
Datum: 30. novembra 2012. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
___________________________________
282.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/05. 4/08,
6/08 i 6/12) i člana 130. Poslovnika Skupštine opštine
Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine
Derve-nta", broj: 6/09), Skupština opštine Derventa na
2. sjednici održanoj 30. novembra 2012. godine,
donijela je
ZAKLJUČAK
1. Prihvata se Nacrt Odluke o komunalnim
taksama i stavlja na javnu raspravu do 25.12.2012.
godine.
2. Zadužuje se Odjeljenje za stambeno - komunalne poslove za sprovođenje javne rasprave.
3. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-184/12
Datum: 30. novembra 2012. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
___________________________________
283.
Na osnovu člana 37. i 61. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj:
Datum: 3. 12. 2012. god.
6/05, 4/08, 6/08 i 6/12), Skupština opštine Derventa na
2. sjednici održanoj 30. novembra 2012. godine,
donijela je
RJEŠENJE
o razrješenju Savjeta za izradu
regulacionih planova
I
Razrješavaju se dužnosti imenovani članovi
Savjeta za izradu regulacionih planova, i to:
1. Dušan Rašić, predsjednik Savjeta
2. Spomenka Živanić, član
3. Zorka Pavković, član
4. Siniša Marić, član
5. Predrag Prodić, član
6. Vladimir Lazić, član
7. Ilija Kraguljac, član
8. Milorad Radovanović, član i
9. Goran Pantić, član
II
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derventa".
Obrazloženje:
Skupština opštine Derventa, u skladu sa članom
58. stav 1. Zakona o uređenju prostora ("Službeni
glasnik Republike Srpske", broj: 84/02, 14/03, 112/06 i
53/07), kojom je propisano da skupštine nadležne za
donošenje odgovarajućih planova mogu imenovati
savjet za izradu plana, donijela je Rješenje o imenovanju Savjeta za izradu regulacionih planova, broj:
01-111-14/10 od 09. 03. 2010. godine, (objavljeno u
"Službenom glasniku opštine Derventa", broj: 3/10), a
kojim je Savjet za izradu regulacionih planova imenovan na vrijeme trajanja mandatnog perioda Skupštine
opštine Derventa.
Obzirom da je istekao mandatni period Skupštine opštine Derventa, a da je odredbom člana 33.
stav 1. i 3. Zakona o uređenju prostora i građenju
("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 55/10).
propisano da na prijedlog nosioca pripreme plana nadležna skupština imenuje savjet radi ukupnog praćenja
izrade dokumenta prostornog uređenja, vođenja javne
rasprave i usaglašavanje stavova i interesa zavisno od
potrebe, obima i vrste dokumenta, odnosno da se
savjet plana formira nakon stupanja na snagu odluke o
pristupanju izradi, odnosno izmjeni ili dopuni dokumenta, predloženo je donošenje ovog rješenja.
Datum: 3. 12. 2012. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Skupština opštine je na 2. sjednici održanoj 30.
novembra 2012. godine donijela rješenje kao u
dispozitivu.
PRAVNA POUKA: Ovo rješenje je konačno i
protiv istog ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Okružnim sudom u Doboju u
roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-73/12
Datum: 30. novembra 2012. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
___________________________________
284.
Na osnovu člana 33. stav 1. Zakona o uređenju
prostora i građenju ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj: 55/10), a na prijedlog Odjeljenja za
prostorno uređenje opštine Derventa, i člana 37. i 61.
Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj: 6/05, 4/08, 6/08 i 6/12), Skupština
opštine Derventa na 2. sjednici održanoj 30. novembra
2012. godine, donijela je
RJEŠENJE
o imenovanju Savjeta za izradu Revizije
Regulacionog plana "CENTAR"
I
U Savjet za izradu Revizije Regulacionog plana
"CENTAR", imenuju se:
1. Živanić Spomenka, predsjednik Savjeta,
2. Kraguljac Ilija, član
3. Lazić Vladimir, član
4. Makrić Branislav, član
5. Tutnjević Đorđo, član
II
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objaviće se u "Službenom glasniku opštine De-rventa".
Obrazloženje:
Odredbom člana 33. stav 1. i 3. Zakona o
uređenju prostora i građenju ("Službeni glasnik
Republike Srpske", broj: 55/10), propisano je da na
Broj 15 Strana 51
prijedlog nosioca pripreme plana nadležna skupština
imenuje savjet radi ukupnog praćenja izrade dokumenta prostornog uređenja, vođenja javne rasprave i
usaglašavanje stavova i interesa zavisno od potrebe,
obima i vrste dokumenta, odnosno da se savjet plana
formira nakon stupanja na snagu odluke o pristupanju
izradi, odnosno izmjeni ili dopuni dokumenta.
Obzirom da je Skupština opštine Derventa, donijela Odluku o izradi Revizije Regulacionog plana
"CENTAR", broj: 01-022-149/11 od 21.07. 2011. godine (objavljeno u "Službenom glasniku opštine Derventa", broj: 8/11), predloženo je donošenje ovog
rješenja.
Skupština opštine je na 2. sjednici održanoj 30.
novembra 2012. godine donijela rješenje kao u
dispozitivu.
PRAVNA POUKA: Ovo rješenje je konačno i
protiv istog ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Okružnim sudom u Doboju u
roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-74/12
Datum: 30. novembra 2012. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
___________________________________
285.
Na osnovu člana 33. stav 1. Zakona o uređenju
prostora i građenju ("Službeni glasnik Republike
srpske", broj: 55/10), a na prijedlog Odjeljenja za
prostorno uređenje opštine Derventa, i člana 37. i 61.
Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj: 6/05, 4/08, 6/08 i 6/12), Skupština
opštine Derventa na 2. sjednici održanoj 30. novembra
2012. godine, donijela je
RJEŠENJE
o imenovanju Savjeta za izradu Revizije
Regulacionog plana "CENTAR-ZAPAD"
I
U Savjet za izradu Revizije Regulacionog plana
"CENTAR-ZAPAD", imenuju se:
1. Živanić Spomenka, predsjednik Savjeta
2. Kraguljac Ilija, član
3. Lazić Vladimir, član
4. Makrić Branislav, član
5. Tutnjević Đorđo, član
Strana 52 Broj 15
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 3. 12. 2012. god.
II
I
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derventa".
U Savjet za izradu Izmjene dijela Regulacionog
plana "CENTAR ISTOK - CENTAR ZAPAD",
imenuju se:
Obrazloženje:
Odredbom člana 33. stav 1. i 3. Zakona o uređenju prostora i građenju ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj: 55/10), propisano je da na prijedlog
nosioca pripreme plana nadležna skupština imenuje
savjet radi ukupnog praćenja izrade dokumenta
prostornog uređenja, vođenja javne rasprave i
usaglašavanje stavova i interesa zavisno od potrebe,
obima i vrste dokumenta, odnosno da se savjet plana
formira nakon stupanja na snagu odluke o pristupanju
izradi, odnosno izmjeni ili dopuni dokumenta.
Obzirom da je Skupština opštine Derventa,
donijela Odluku o izradi Revizije Regulacionog plana
"CENTAR - ZAPAD", broj: 01-022-148/11 od 21.07.
2011. godine (objavljeno u "Službenom glasniku
opštine Derventa", broj: 8/11), predloženo je donošenje ovog rješenja.
Skupština opštine je na 2. sjednici održanoj 30.
novembra 2012. godine donijela rješenje kao u dispozitivu.
PRAVNA POUKA: Ovo rješenje je konačno i
protiv istog ne može se izjaviti žalba, ali se može
pokrenuti upravni spor pred Okružnim sudom u
Doboju u roku od 30 dana od dana prijema ovog
rješenja.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-75/12
Datum: 30. novembra 2012. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
___________________________________
286.
Na osnovu člana 33. stav 1. Zakona o uređenju
prostora i građenju ("Službeni glasnik Republike
srpske", broj: 55/10), a na prijedlog Odjeljenja za prostorno uređenje opštine Derventa, i člana 37. i 61.
Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj: 6/05, 4/08, 6/08 i 6/12), Skupština
opštine Derventa na 2. sjednici održanoj 30. novembra
2012. godine, donijela je
RJEŠENJE
o imenovanju Savjeta za izradu Izmjene dijela
Regulacionog plana "CENTAR ISTOK-CENTAR
ZAPAD"
1. Živanić Spomenka, predsjednik Savjeta
2. Kraguljac Ilija, član
3. Lazić Vladimir, član
4. Makrić Branislav, član
5. Tutnjević Đorđo, član
II
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derventa".
Obrazloženje:
Odredbom člana 33. stav 1. i 3. Zakona o
uređenju prostora i građenju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 55/10), propisano je da na prijedlog nosioca pripreme plana nadležna skupština imenuje savjet radi ukupnog praćenja izrade dokumenta
prostornog uređenja, vođenja javne rasprave i usaglašavanje stavova i interesa zavisno od potrebe, obima i
vrste dokumenta, odnosno da se savjet plana formira
nakon stupanja na snagu odluke o pristupanju izradi,
odnosno izmjeni ili dopuni dokumenta.
Obzirom da je Skupština opštine Derventa,
donijela Odluku o izradi Izmjene dijela Regulacionog
plana "CENTAR ISTOK - CENTAR ZA-PAD", broj:
01-022-16/11 od 03.02.2011. godine (objavljeno u
"Službenom glasniku opštine Derventa", broj: 1/11),
predloženo je donošenje ovog rješenja.
Skupština opštine je na 2. sjednici održanoj 30.
novembra 2012. godine donijela rješenje kao u
dispozitivu.
PRAVNA POUKA: Ovo rješenje je konačno i
protiv istog ne može se izjaviti žalba, ali se može
pokrenuti upravni spor pred Okružnim sudom u
Doboju u roku od 30 dana od dana prijema ovog
rješenja.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-76/12
Datum: 30. novembra 2012. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
___________________________________
Datum: 3. 12. 2012. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
287.
Na osnovu člana 72. stav 3. Zakona o lokalnoj
samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske",
broj 101/04, 42/05 i 118/05), člana 17. stav 4. Zakona
o studentskom standardu ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj 34/08) i člana 62. Statuta opštine
Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj
6/05, 4/08, 6/08 i 6/12), Načelnik opštine Derventa
donio je
PRAVILNIK
o stipendiranju redovnih studenata i nadarenih
učenika srednjih škola
Član 1.
Ovim Pravilnikom propisuju se uslovi, način,
kriterijumi i postupak za dodjelu stipendija redovnim
studentima prvog ciklusa visoko-školskih ustanova i
nadarenim učenicima koji se redovno školuju u
školama za srednje obrazovanje.
Član 2.
Redovnim studentima prvog ciklusa u visokoškolskim ustanovama i nadarenim učenicima srednjih
škola mogu se dodijeliti sledeće vrste stipendija:
1. Stipendije redovnim studentima po prvi put
upisanim u drugu i više godine studija na prvom
ciklusu studija;
2. Stipendije redovnim studentima po prvi put
upisanim u prvu i više godine studija, ako su djeca
poginulih i nestalih boraca i civilnih žrtava rata, djeca
bez oba roditelja, djeca iz socijalno ugroženih
porodica;
3. Stipendije redovnim studentima po prvi put
upisanim u prvu godinu studija, koji su na prijemnom
ispitu osvojili ukupno 90 i više bodova;
4. Stipendije nadarenim učenicima srednjih škola
i
5. Stipendije redovnim učenicima srednjih škola,
ako su djeca bez oba roditelja. Student ili učenik može
podnijeti prijavu samo za jednu vrstu stipendije.
Član 3.
Za dodjelu stipendije iz prethodnog člana mogu
konkurisati studenti i učenici koji ispunjavaju sledeće
opšte uslove:
Broj 15 Strana 53
- da su državljani Republike Srpske/Bosne i
Hercegovine,
- da imaju prebivalište na području opštine
Derventa u neprekidnom trajanju dužem od četiri
godine, prije podnošenja prijave na konkurs,
- studiraju na visokoškolskim ustanovama koje se
finansiraju iz budžeta Republike,
- da studenti završne godine na prvom ciklusu
studija nisu stariji od 26 godina života, osim studenata
studija koji traju pet ili šest godina, koji ne mogu biti
stariji od 28 godina života,
- da učenici pohađaju nastavu u srednjim školama
u Derventi, osim ako se školuju za zanimanja/struke
koja su aktom Načelnika opštine, iz člana 5. stav 2.
ovog pravilnika, utvrđena kao deficitarna, a takva
zanimanja nisu zastupljena u srednjim školama u
Derventi,
- da su redovni studenti, odnosno učenici.
- da student nije obnovio više od jedne godine
studiranja na upisanoj visokoškolskoj ustanovi,
- da ne primaju stipendiju iz drugih javnih izvora
stipendiranja.
Iz odredaba stava 1. ovog člana izuzimaju se
studenti koji studiraju na fakultetima čije je sjedište u
Derventi.
Član 4.
Doddžela stipendija iz prethodnog člana vrši se
na osnovu javnog konkursa koji raspisuje Načelnik
opštine.
Konkurs se objavljuje u sredstvima javnog informisanja i na oglasnoj tabli opštine Derventa, a
obavezno sadrži:
- naziv i adresu organa koji raspisuje konkurs,
- uslove i kriterijume za dodjelu stipendije,
- broj stipendija koje se dodjeljuju,
- potrebne dokaze o ispunjavanju konkursa i
- vrijeme trajanja konkursa.
Član 5.
Načelnik opštine posebnim aktom, na prijedlog
Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosta, utvrđuje
broj novih stipendija koje se dodjeljuju.
Načelnik opštine može posebnim aktom utvrditi
deficitarna zanimanja/struke za učenike srednjih škola,
kao i deficitarna zanimanja/ struke koje se stiču u prvom ciklusu studiranja na visokoškolskim ustanovama.
Broj novih stipendija za redovne studente po prvi
put upisane u drugu i više godine studija na prvom
Strana 54 Broj 15
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
ciklusu studija ograničen je iznosom sredstava koja su
preostala nakon dodjele stipendija:
- studentima koji nastavljaju primanje stipendije
po ranije zaključenim ugovorima o stipendiranju;
- studentima ljeci poginulih i nestalih boraca i
civilnih žrtava rata, dueci bez oba roditelja, djeci iz
socijalno ugroženih porodica;
- studentima po prvi put upisanim u prvu godinu
studija, koji su na prijemnom ispitu osvojili ukupno 90
i više bodova,
- redovnim učenicima srednjih škola, ako su
djeca bez oba roditelja i
- redovnim učenicima srednjih škola i studentima
po prvi put upisanim u drugu i više godine studija na
prvom ciklusu studija čija su zanimanja/struke
utvrđena kao deficitarna.
Datum: 3. 12. 2012. god.
- prihod od 280,00 do 339,99 KM ............. 2 boda
- prihod od 340,00 do 499,99 KM ...............1 bod
- prihod od 500,00 KM i više ................ 0 bodova
Ukoliko dva ili više kandidata imaju isti broj
bodova, prednost ima kandidat koji ima veći prosjek
oijena, koji će se računati na dvije decimale.
Član 7.
Za nadarene učenike srednjih škola po zaprimljenim prijavama na konkurs, na pismeni zahtjev
Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti, Nastavničko vijeće i Savjet učenika škole dostavljaju
prijedlog.
Član 8.
Član 6.
Kao kriterijumi na osnovu kojih se vrši rangiranje
prispjelih prijava redovnih studenata po prvi put
upisanih u drugu i više godine studija na prvom
ciklusu studija utvrđuju se:
1. Godina studija:
II ................................................................ 2 boda
III .............................................................. 4 boda
IV .......................................................... 6 bodova
V ............................................................ 8 bodova
VI i apsolventi ..................................... 10 bodova
2. Uspjeh tokom studiranja
- Prosjek ocjena na fakultetu .......................... X 5
3. Status porodice
- Djeca ratnih vojnih invalida
* I i II kategorije invalidnosti ................ 5 bodova
* Š i IV kategorije invalidnosti ................. 3 boda
- Deca boraca I i II kategorije ................... 2 boda
- Djeca bez jednog roditelja .................. 5 bodova
- Oba roditelja na birou ............................. 4 boda
- Jedan roditelj na birou ............................ 2 boda
- student iz porodice sa troje i više djece .............
.................................................... 1 bod po djetetu
4. Mjesečna primanja
po članu domaćinstva
- bez prihoda ....................................... 12 bodova
- prihod do 99,99 KM ......................... 10 bodova
- prihod od 100,00 do 159,99 KM ......... 8 bodova
- prihod od 160,00 do 219,99 KM ......... 6 bodova
- prihod od 220,00 do 279,99 KM ............. 4 boda
Pravo na dodjelu stipendije imaju svi redovni (po
prvi put upisani u godinu studija) studenti prve i viših
godina bilo kog fakulteta, koji se finansira iz budžeta
Republike, ako su:
- djeca poginulih i nestalih boraca i civilnih
žrtava rata,
- djeca bez oba roditelja,
- djeca socijalno ugroženih porodica (uvjerenje
Centra za socijalni rad) i
- studenti prve godine studija koji su na prijemnom ispitu osvojili ukupno 90 i više bodova.
Pravo na dodjelu stipendije imaju i svi redovni
učenici srednjih škola - djeca bez oba roditelja (po prvi
put upisani u prvi i više razrede škole).
Član 9.
Načelnik opštine imenuje Komisiju za dodjelu
stipendija od tri člana, od kojih je jedan predstavnik
studenata (na prijedlog Odbora za omladinu i pitanja
mladih SO-e Derventa). Komisija razmatra prispjele
prijave na konkurs, utvrđuje da li iste ispunjavaju
uslove konkursa i na osnovu utvrđenih kriterijuma
utvrđuje preliminarnu rang-listu, koja se objavljuje na
oglasnoj tabli opštine, u "Derventskom listu" n na
internet stranici opštine.
U roku od 8 dana od dana objavljivanja preliminarne rang-liste na oglasnoj tabli opštine. nezadovoljni podnosioci prijava imaju pravo prigovora
Načelniku opštine.
Nakon razmotrenih prigovora, formira se
konačna rang-lista i Načelnik opštine donosi odluku o
dodjeli stipendije, koja je konačna.
Datum: 3. 12. 2012. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Član 10.
Evidenciju korisnika stipendije vodi Odjeljenje
za privredu i društvene djelatnosti.
U cilju jedinstvenog analitičkog praćenja
stipendiranja studenata i učenika na područja opštine,
preduzeća i ustanove su dužni da na pismeni zahtjev
Odjeljenju za privredu i društvene djelatnosti, jednom
godišnje dostave podatke o svojim korisnicima stipendija.
Član 11.
Stipendija se olobrava na vrijeme koje je
zakonom utvrđeno kao potrebno za redovno završavanje odgovarajućeg studija i srednje škole.
Stipendija se isplaćuje mjesečno za devet mjeseci
u toku godine studentima i učenicima, a apsolventima
za šest mjeseci, počev od januara mjeseca budžetske
godine.
Član 12.
Mjesečni iznos stipendije utvrđuje Načelnik
opštine posebnim aktom u različtim iznosima za
učenike srednjih škola i studente, za svaku budžetsku
godinu.
Član 13.
Student, korisnik stipendije, je dužan da na početku svake godine studija, a najdalje do kraja budžetske godine, dostavi uvjerenje o upisu u narednu godinu studija.
Učenik, korisnik stipendije, je dužan da na početku svake školske godine, a najdalje do 20. septembra
tekuće godine, dostavi uvjerenje o upisu u naredni
razred srednje škole.
Uvjerenje o upisu u narednu godinu studija,
odnosno naredni razred srednje škole biće uvaženo,
bez obzira u koju je svrhu izdato.
U slučaju da korisnici stipendije ne postu-pe po
odredbama stava 1. i 2. ovog člana, obustavlja im se
isplata stipendije.
Član 14.
Prava n obaveze između davaoca i korisnika
stipendije regulišu se posebnim ugovorom koji se
zaključuju između korisnika stipendije i opštine
Derventa, koju zastupa Načelnik opštine.
Član 15.
Korisnik stipepdije gubi pravo na stipendiju ako
u redovnom roku izgubi godinu započetog studija,
Broj 15 Strana 55
izuzev ako je to uslijedilo usljed teškog oboljenja,
smrti užeg člana porodice i drugim opravdanim
slučajevima o čemu na osnovu dokumentacije iz
zahtjeva odlučuje davaoc stipendije.
Član 16.
Načelnik opštine može svojim zaključkom, u
zavisnosti od raspoloživih sredstava, na poseban
zahtjev, dodijeliti nagradu ili pomoć u jednokratnom
iznosu studentu ili učeniku, ukoliko je ispunjen jedan
od sledećih uslova:
- za postignute izuzetne rezultate tokom studija
(prosjek ocjena iznad 9,00 najmanje u posljednje dvije
godine studija) i ostvarene rezultate u vannastavnim
aktivnostima
- ako u porodici ima tri studenta i
- u drugim opravdanim slučajevima, o čemu na
osnovu dokumentacije o opravdanosti zahtjeva odlučuje Načelnik opštine.
Član 17.
Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da
važi Pravilnik o stipendiranju redovnih studenata i
nadarenih učenika srednjih škola ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj 13/09).
Član 18.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Broj: 02-67-15/12
Datum: 08.11. 2012. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
___________________________________
288.
Na osnovu člana 5. stav 3. Zakona o praznicima
Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike
Srpske" broj 43/07), člana 5. Odluke o radnom
vremenu u ugostiteljskim, trgovinskim, zanatskim,
uslužnim i drugim objektima i djelatnostima na
području opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine
Derventa" broj 9/11) i člana 62. Statuta opštine
Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj
6/05, 4/08, 6/08 i 6/12), Načelnik opštine Derventa
donio je
Strana 56 Broj 15
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
NAREDBU
o određivanju radnog vremena na dan praznika
Republike Srpske Dan uspostave Opšteg okvirnog
sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini
21.novembar
Član 1.
Na dan republičkog praznika: Dan uspostave
Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini 21.novembar 2012. godine, radi zadovoljenja
neophodnih potreba građana, dužni su da rade od
00,00 do 24,00:
1. Preduzeća koja obavljaju komunalne djelatnosti: isporuka vode, održavanje čistoće, održavanje
ulica, saobraćajnica, čišćenje javnih površina; javni
prevoz putnika i vatrogasna jedinica.
2. Javna ustanova Dom zdravlja Derventa-Hitna
služba,
3. Trgovinski objekti tipa "dragstor".
Pored subjekata iz prethodnog stava, na dan
praznika mogu da rade:
- privredni i drugi subjekti kojima je drugim
zakonskim propisima izričito dozvoljeno da rade,
- preduzeća i radnje koja obavljaju pekarsku
djelatnost u vremenu od 0,00 do 24,00 časova,
- trgovinski objekti na autobuskoj i benzinskim
pumpnim stanicama,
- svi privredni i drugi subjekti na području
opštine Derventa u vremenu od 07,00 do 15,00 časova.
Član 2.
Ugostiteljski objekti mogu da rade u skladu sa
Odlukom o radnom vremenu u ugostiteljskim,
trgovinskim, zanatskim, uslužnim i drugim objektima i
djelatnostima na području opštine Derventa.
Član 3.
U slučaju postupanja suprotno odredbama ove
Naredbe, primjenjivaće se odredbe o nadzoru, propisanim prekršajima i sankcijama za učinjeni prekršaj iz
Zakona o praznicima i Odluke o radnom vremenu u
ugostiteljskim, trgovinskim, zanatskim, uslužnim i
drugim objektima i djelatnostima na području opštine
Derventa.
Član 4.
Ova Naredba objaviće se u "Službenom glasniku
opštine Derventa", "Derventskom listu" i na oglasnoj
tabli Administrativne službe opštine Derventa.
Datum: 3. 12. 2012. god.
Broj: 02-140-7
Datum: 12.11. 2012. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
___________________________________
289.
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06,12/09 i
60/10), člana 5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05 i
24/09), člana 20. Pravilnika o javnim nabavkama
("Službeni glasnik opštine Derventa" broj 12/09) i
člana 62. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik
ošptine Derventa", broj 6/05,4/08, 6/08 i 6/12)
Načelnik ošltine Derventa donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
- Popović Miro, građ. teh., predsjednik
- Samardžija Boško, pravnik,član
- Nović Srđan, dipl. inž. saob., član
2. Za sekretara komisije bez hfava glasa imenuje
se Strinić Mile, dipl. ek.
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje
ponuda za građevinski radovi na izgradnji niskonaponske mreže u naseljima Žeravac, Bunar i Vrhovi,
dana 26.10. 2012. godine, sa početkom u 12 časova,
- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja
postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o
dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o radu i razlozima izdavanja takve preporuke i
zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
4. Ovo Rješenje objaviće se u "Službenom
glasniku ošptine Derventa".
Broj: 02-404-107/12
Datum: 25.10. 2012. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
___________________________________
Datum: 3. 12. 2012. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
290.
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i
60/10), člana 5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05 i
24/09), člana 20. Pravilnika o javnim nabavkama
("Službeni glasnik opštine Derventa" broj 12/09) i
člana 62. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj 6/05, 4/08, 6/08 i 6/12)
Načelnik opštine Derventa donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
- Marić Darinka, građ. teh., predsjednik
- Jovičić Ana, dipl. pravnik,član
- Strinić Mile, dipl. ek., član
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Nović Srđan, dipl. inž.saob.
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje
ponuda za rekonstrukciju puta u Beglucima, dana 02.
11. 2012. godine, sa početkom u 12 časova,
- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja
postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o
dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o radu i razlozima izdavanja takve preporuke
i zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
4. Ovo Rješenje objaviće se u "Službenom
glasniku opštine Derventa".
Broj: 02-404-108/12
Datum: 01.11. 2012. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
___________________________________
Broj 15 Strana 57
("Službeni glasnik opštine Derventa" broj: 6/05, 4/08 i
6/08), Načelnik opštine Derventa, donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za spomenike i spomenobilježja pri Odjeljenju za boračko-invalidsku
zaštitu Opštine Derventa
1. U Komisiju za spomenike i spomen obilježja
pri Odjeljenju za boračko-invalidsku zaštitu opštine
Derventa, imenuje se:
- Dobrilović Boro, predsjednik, ispred Boračke
organizacije Derventa,
- Prijević Siniša, član, ispred Opštinske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske Derventa,
- Dizdarević Nusret, član, ispred Saveza
udruženja boraca NOR-a,
- Todorić Mirjana, član, ispred Odjeljenja za
boračko-invalidsku zaštitu.
2. Zadatak komisije je da sačini listu spomenika i
spomen obilježja koja su od velikog značaja za jedinicu lokalne samouprave. Spomenici iz Liste upisuju
se u registar spomenika koji se vodi u Odjeljenju za
boračko-invalidsku zaštitu opštine Derventa.
3. Ovo Rješenje objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
Broj: 02-111-26
Datum: 07.11. 2012. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
___________________________________
292.
Na osnovu člana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj
101/04, 42/05 i 118/05) i člana 62. Statuta opštine
Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj
6/05, 4/08, 6/08 i 6/12) Načelnik opštine Derventa
donio je
291.
Na osnovu člana 72. stav 3. Zakona o lokalnoj
samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske",
broj: 101/04, 42/05 i 118/05), člana 19. Zakona o
spomenicima i spomen-obilježjima oslobodilačkih
ratova ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj:
28/12) i člana 54. i 62. Statuta opštine Derventa
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za primopredaju i interni
prijem radova
1. U Komisiju za primopredaju i interni prijem
radova po ugovoru o izradi priključka MZ Trstenci na
srbački vodovod (izrada distributivnog ijevovoda sa
Strana 58 Broj 15
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
vodovodne mreže u naselju Korovi opština Srbac do
granice sa opštinom Derventa, naselje Trstenci), broj
02-404-101 /12 od 29. 10. 2012. godine, imenuju se:
- Popović Miro, građ. teh., predsjednik
- Jevtić Goran, dipl. inž. građ.,član i
- Nović Srđan, dipl. inž. saob., član.
2. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu Ugovora o izradi priključka MZ Trstenci
na srbački vodovod, broj 02-404-101/12 od 29. 10.
2012. godine je da:
1. provjeri ispunjenost obaveza od strane
Izvođača KP "Vodovod" a. d. Srbac po navedenom
ugovoru,
2. utvrdi stanje na terenu,
3. da prijedlog mjera za otklanjanje nedostataka,
4. u slučaju utvrđenih nedostataka sastaviti
izvještaj o otklanjanju nedostataka, nakon otklanjanja
nedostataka ponovo izvršiti uvid stanja na terenu i
5. sačini izvještaj o preuzimanju radova.
3. Primopredaju i interni prijem radova potrebno
je obaviti najkasnije do 28. 11. 2012. godine sa
dostavljanjem izvještaja.
4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.
Datum: 3. 12. 2012. god.
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Samardžija Boško, pravnik.
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dosta-vljanje
ponuda za obradu i ugradnju stubova za turističke
znakove, dana 16.11. 2012. godine, sa početkom u 12
časova,
- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja
postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o
dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o radu i razlozima izdavanja takve preporuke
i zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
4. Ovo Rješenje objaviće se u "Službenom
glasniku opštine Derventa".
Broj: 02-404-110/12
Datum: 14.11. 2012. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
___________________________________
294.
Broj: 02-404-101/12
Datum: 09.11. 2012. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
___________________________________
293.
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i
60/10), člana 5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05 i
24/09), člana 20. Pravilnika o javnim nabavkama
("Službeni glasnik opštine Derventa" broj 12/09) i
člana 62. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj 6/05, 4/08, 6/08 i 6/12)
Načelnik opštine Derventa donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
- Popović Miro, građ. teh., predsjednik
- Šerbić Jefimija, dipl. inž. arh., član
- Jovičića Ana, dipl. pravnik, član
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i
60/10), člana 5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05 i
24/09), člana 20. Pravilnika o javnim nabavkama
("Službeni glasnik opštine Derventa" broj 12/09) i
člana 62. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj 6/05, 4/08, 6/08 i 06/12)
Načelnik opštine Derventa donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
- Popović Miro, građ. teh., predsjednik
- Jevtić Goran, dipl. inž. građ.,član
- Samardžija Boško, pravnik, član
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Mile Strinić, dipl. ek.
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu otvorenog postupka javne nabavke
Datum: 3. 12. 2012. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj 15 Strana 59
objavljenog u Službenom glasniku BiH, broj 83/12 od
22. 10. 2012. godine, broj oglasa M1-A-15332-12
"Zimska služba 2012/2013. godine", dana 20. 11.
2012. godine sa početkom u 12 časova,
- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja
postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem
o radu i razlozima izdavaaa takve preporuke i
zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o dodjeli
ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o
radu i razlozima izdavanja takve preporuke i
zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
4. Ovo Rješenje objaviće se u "Službenom
glasniku opštine Derventa".
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
___________________________________
4. Ovo Rješenje objaviće se u "Službenom
glasniku opštine Derventa".
Broj: 02-404-111/12
Datum: 20.11. 2012. god.
Broj: 02-404-107/12
Datum: 19.11. 2012. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
___________________________________
295.
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i
60/10), člana 5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05 i
24/09), člana 20. Pravilnika o javnim nabavkama
("Službeni glasnik opštine Derventa" broj 12/09) i
člana 62. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj 6/05, 4/08, 6/08 i 6/12)
Načelnik opštine Derventa donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
- Nović Srđan, dipl. inž. saob predsjednik,
- Popović Miro, građ. teh., član
- Jovičića Ana, dipl. pravnik, član
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Strinić Mile, dipl. ek.
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje
ponuda za nabavku turističke signalizacije - znakovi i
turističke table, dana 22.11. 2012. godine, sa početkom
u 12 časova,
- otvori pristigle ponude,
296.
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i
60/10), člana 5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05 i
24/09), člana 20. Pravilnika o javnim nabavkama
("Službeni glasnik opštine Derventa" broj 12/09) i
člana 62. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj 6/05, 4/08, 6/08 i 6/12)
Načelnik opštine Derventa donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
- Nović Srđan, dipl. inž. saob predsjednik,
- Popović Miro, građ. teh., član
- Jovičića Ana, dipl. pravnik, član
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Strinić Mile, dipl. ek.
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje
ponuda za izradu glavnih projekata rekonstrukcije
lokalnih puteva, dana 23.11. 2012. godine, sa
početkom u 12 časova,
- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja
postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem
o radu i razlozima izdavanja takve preporuke i
zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
Strana 60 Broj 15
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
4. Ovo Rješenje objaviće se u "Službenom
glasniku opštine Derventa".
Broj: 02-404-112/12
Datum: 20.11. 2012. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
___________________________________
297.
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i
60/10), člana 5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05 i
24/09), člana 20. Pravilnika o javnim nabavkama
("Službeni glasnik opštine Derventa" broj 12/09) i
člana 62. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj 6/05, 4/08, 6/08 i 6/12)
Načelnik opštine Derventa donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
- Popović Miro, građ. teh., predsjednik
- Marić Darinka, građ. teh."član
- Nović Srđan, dipl. inž. saob., član
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Samardžija Boško, pravnik.
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje
ponuda za Rekonstrukciju ulica - V faza realizacije,
dana 26. 11. 2012. godine, sa početkom u 12 časova,
- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja
postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o
dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o radu i razlozima izdavanja takve preporuke i
zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
4. Ovo Rješenje objaviće se u "Službenom
glasniku opštine Derventa".
Broj: 02-404-113/12
Datum: 23.11. 2012. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
___________________________________
Datum: 3. 12. 2012. god.
298.
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i
60/10), člana 5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05 i
24/09), člana 20. Pravilnika o javnim nabavkama
("Službeni glasnik opštine Derventa" broj 12/09) i
člana 62. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj 6/05, 4/08, 6/08 i 6/12)
Načelnik opštine Derventa donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
- Ćebedžija Olivera, dipl. pravnik, predsjednik
- Nović Srđan, dipl. inž. saob., član
- Strinić Mile, dipl. ek., član
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Špirić Nada, pravnika;
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje
ponuda za nabavku kancelarijskog materijala u 2013.
godinu, dana 29.11. 2012. godine sa početkom u 12
časova.
- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja
postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem
o radu i razlozima izdavanja takve preporuke i
zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
4. Ovo Rješenje objaviće se u "Službenom
glasniku opštine Derventa".
Broj: 02-404-117/12
Datum: 28.11. 2012. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
___________________________________
299.
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnnm
nabavkama BiH ("Službenи glasnik BiH", broj 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i
60/10), člana 5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim
Datum: 3. 12. 2012. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
nabavkama ("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05 i
24/09), člana 20. Pravilnika o javnim nabavkama
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 12/09) i
člana 62. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj 6/05, 4/08, 6/08 i 06/12)
Načelnik opštine Derventa donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
- Špirić Nada, pravnik, predsjednik
- Ćebedžija Olivera, dipl. pravnik, član
- Kovačević Snježana, dipl. ek., član
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Nović Srđan, dipl. inž. saob;
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje
ponuda za štampanje obrazaca u 2013. godini za
potrebe Administrativne službe opštine Derventa, dana
03. 12. 2012. godine sa početkom u 12 časova,
- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja
postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o
dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o radu i razlozima izdavanja takve preporuke i
zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
4. Ovo Rješenje objaviće se u "Službenom
glasniku opštine Derventa".
Broj 15 Strana 61
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
- Strinić Mile, dipl. ek., predsjednik
- Živković Slavica, ek. teh., član
- Kitonjić Borislav, saob. teh., član
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Jovičić Ana, dipl. pravnik.;
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje
ponuda za nabavku naftnih derivata u toku 2013.
godine, dana 03.12. 2012. godine sa početkom u 12
časova,
- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja
postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem
o radu i razlozima izdavanja takve preporuke i
zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
4. Ovo Rješenje objaviće se u "Službenom
glasniku opštine Derventa".
Broj: 02-404-120/12
Datum: 29.11. 2012. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
___________________________________
301.
Broj: 02-404-119/12
Datum: 29.11. 2012. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
___________________________________
300.
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim
nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i
60/10), člana 5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05 i
24/09), člana 20. Pravilnika o javnim nabavkama
("Službeni glasnik opštine Derventa" broj 12/09) i
člana 62. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj 6/05, 4/08, 6/08 i 06/12)
Načelnik opštine Derventa donio je
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i
60/10), člana 5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05 i
24/09), člana 20. Pravilnika o javnim nabavkama
("Službeni glasnik opštine Derventa" broj 12/09) i
člana 62. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj 6/05, 4/08, 6/08 i 06/12)
Načelnik opštine Derventa donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
- Popović Miro, građ. teh., predsjednik
- Nović Srđan, dipl. inž. saob.,član
- Jovičić Ana, dipl. pravnik, član
Strana 62 Broj 15
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Mile Strinić, dipl. ek.
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu otvorenog postupka javne nabavke
objavljenog u Službenom glasniku BiH, broj 60/12 i
92/12, broj oglasa Ml- A-16115-12 i M1-F-17029-12
"Rekonstrukcija ulica i uređenje plato oko Sabornog
hrama - IV faza realizacije", dana 04. 12. 2012. godine
sa početkom u 12 časova,
- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja
postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o
Datum: 3. 12. 2012. god.
dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o radu i razlozima izdavanja takve preporuke i zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
4. Ovo Rješenje objaviće se u "Službenom
glasniku opštine Derventa".
Broj: 02-404-109/12
Datum: 03.12. 2012. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
___________________________________
SADRŽAJ
Red. broj.
Strana
SKUPŠTINA OPŠTINE
230. Rješenje izboru predsjednika i članova Verifikacione komisije; .............................................................1
231. Zaključak o usvajanju Izvještaja Verifikacione komisije; .......................................................................1
232. Rješenje o prestanku mandata odbornicima u Skupštini opštine
Derventa mandatnog saziva 2008-2012. godine ......................................................................................2
233. Rješenje o verifikaciji mandata odbornicima u Skupštini opštine
Derventa mandatnog saziva 2012-2016. godine; .....................................................................................3
234. Rješenje o razrješenju predsjednika, zamjenika predsjednika
i članova Komisije za izbor i imenovanje; ...............................................................................................4
235. Rješenje o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika
i članova Komisije za izbor i imenovanje; ...............................................................................................4
236. Rješenje o prestanku funkcije predsjednika Skupštine opštine Derventa; ...............................................5
237. Rješenje o izboru predsjednika Skupštine opštine Derventa; ..................................................................6
238. Rješenje o prestanku funkcije potpredsjednika Skupštine opštine Derventa; ..........................................7
239. Rješenje o izboru potpredsjednika Skupštine opštine Derventa; .............................................................7
240. Rješenje o razrješenju zamjenika Načelnika opštine Derventa;...............................................................8
241. Rješenje o izboru zamjenika Načelnika opštine; .....................................................................................9
242. Rješenje o razrješenju predsjednika i članova
stalnih radnih tijela Skupštine opštine; ..................................................................................................10
243. Rješenje o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika
i članova Komisije za budžet i finansije; ...............................................................................................11
244. Rješenje o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika
i članova Komisije za propise; ...............................................................................................................11
245. Rješenje o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika
i članova Komisije za nagrade i priznanja; ............................................................................................11
246. Rješenje o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika
i članova Komisije za vjerska pitanja; ...................................................................................................12
247. Rješenje o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Etičkog odbora..............................12
248. Rješenje o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika
i članova Odbora za predstavke i pritužbe; ............................................................................................13
Datum: 3. 12. 2012. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj 15 Strana 63
249. Rješenje o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova
Odbora za regionalnu i međunarodnu saradnju; ....................................................................................13
250. Rješenje o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika
i članova Odbora za pitanja omladine i mladih; ....................................................................................13
251. Rješenje o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika
i članova Odbora za ravnopravnost polova; ...........................................................................................14
252. Rješenje o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Savjeta za sport; ............................14
253. Rješenje o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Savjeta za kulturu; ........................15
254. Rješenje o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika
i članova Savjeta za razvoj poljoprivrede i sela; ....................................................................................15
255. Rješenje o razrješenju sekretara Skupštine opštine Derventa; ...............................................................15
256. Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti sekretara Skupštine opštine Derventa; ...................................16
257. Rješenje o razrješenju načelnika Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti; ..................................17
258. Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti načelnika
Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti; ......................................................................................17
259. Rješenje o razrješenju načelnika Odjeljenja za finansije; ......................................................................18
260. Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za finansije; ..........................................19
261. Rješenje o razrješenju načelnika Odjeljenja za opštu upravu; ...............................................................19
262. Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za opštu upravu; ...................................20
263. Rješenje o razrješenju načelnika Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove; ....................................20
264. Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti načelnika
Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove; ........................................................................................21
265. Rješenje o razrješenju načelnika Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu; ..........................................22
266. Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti načelnika
Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu; ..............................................................................................22
267. Rješenje o razrješenju načelnika Odjeljenja za inspekcijske poslove; ...................................................23
268. Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti načelnika
Odjeljenja za inspekcijske poslove; .......................................................................................................23
269. Rješenje o razrješenju načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje; ......................................................24
270. Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje;..........................25
271. Rješenje o imenovanju Komisije za izbor za sprovođenje
postupka po javnom konkursu za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine; ..............................25
272. Rješenje o imenovanju Komisije za izbor za sprovođenje postupka
po javnom konkursu za izbor i imenovanje načelnika odjeljenja
Opštipske admipistrativne službe Derventa; ..........................................................................................26
273. Odluka o raspispvanju Javnog konkursa za izbor i imepovanje
sekretara Skupštine opštine Derventa; ...................................................................................................26
274. Zaključak o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta opštine
Derventa za prvo polugodište 2012. godine; .........................................................................................27
275. Zaključak o usvajanju Informacije o izvršenju Budžeta opštine
Derventa za period 01.01,-30.09.2012. godine; .....................................................................................42
276. Odluka o utvrđivanju poreske stope za oporezivanje
nepokretnosti na području opštine Derventa u 2013. godini; ................................................................42
277. Odluka o otpisu potraživanja; ...............................................................................................................43
278. Odluka o prodaji putem licitacije građevinskog zemljišta u državnoj
svojini Udruženju "Velika i njeni ljudi" iz Velike, opština Derventa; ...................................................48
279. Odluka o prodaji putem druge licitacije gradskog građevinskog zemljišta
u državnoj svojini Lazić Vladimiru iz Dervente; ...................................................................................48
280. Odluka o utvrđivanju gubitka svojstva dobra u opštoj upotrebi
nepokretnostima u društvenoj, odnosno državnoj svojini; .....................................................................49
281. Zaključak o prihvatanju Nacrta odluke o komunalnoj naknadi; ............................................................49
282. Zaključak o prihvatanju Nacrta odluke o komunalnim taksama; ...........................................................50
Strana 64 Broj 15
283.
284.
285.
286.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 3. 12. 2012. god.
Rješenje o razrješenju Savjeta za izradu regulacionih planova; ............................................................50
Rješenje o imenovanju Savjeta za izradu Revizije Regulacionog plana "Centar"; ................................51
Rješenje o imenovanju Savjeta za izradu Revizije Regulacionog plana "Centar Zapad" ......................51
Rješenje o imenovanju Savjeta za izradu izmjene dijela
Regulacionog plana "Centar Istok-Centar Zapad"; ................................................................................52
NAČELNIK OPŠTINE
287. Pravilnik o stipendiranju redovnih studenata i nadarenih učenika srednjih škola; ................................53
288. Naredba o određivanju radnog vremena na dan praznika Republike Srpske Dan
uspostave Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini 21. novembar; ...........................55
289. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke-izbor najpovoljnijeg ponuđača za građevinske
radove na izgradnji niskonaponske mreže u naseljima Žeravac, Bunar i Vrhovi; .................................56
290. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke-izbor najpovoljnijeg
ponuđača za rekonstrukciju puta u Beglucima; .....................................................................................57
291. Rješenje o imenovanju Komisije za spomenike i spomen obilježja
pri Odjeljenju za boračko-invalidsku zaštitu Opštine Derventa; ...........................................................57
292. Rješenje o imenovanju Komisije za primopredaju i interni prijem radova;...........................................57
293. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke-izbor najpovoljnijeg
ponuđača za obradu i ugradnju stubova za turističke znakove; .............................................................58
294. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke-izbor najpovoljnijeg
ponuđača za Zimsku službu 2012/2013. godinu; ...................................................................................58
295. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke-izbor najpovoljnijeg
ponuđača za nabavku turističke signalšacije - znakovi i turističke table; ..............................................59
296. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke-izbor najpovoljnijeg
ponuđača za izradu glavnih projekata rekonstrukcije lokalnih puteva; .................................................59
297. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke-izbor najpovoljnijeg
ponuđača za rekonstrukciju ulica-V faza realizacije;.............................................................................60
298. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke-izbor najpovoljnijeg
ponuđača za nabavku kancelarijskog materijala u 2013. godini; ...........................................................60
299. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke-izbor najpovoljnijeg ponuđača za štampanje
obrazaca u 2013, godini za potrebe Administrativne službe opštine Derventa; ....................................60
300. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke-izbor najpovoljnijeg
ponuđača za nabavku naftnih derivata u toku 2013. godine; .................................................................61
301. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke-izbor najpovoljnijeg ponuđača
za rekonstrukciju ulica i uređenje platoa oko Sabornog hrama-IV faza realizacije; ..............................61
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
504 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content