close

Enter

Log in using OpenID

592.70. redovna sjednica - Odluka o usvajanju amandmana na

embedDownload
BOSNA I HERCEGOVINA
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Brčko distrikt BiH
Брчко дистрикт БиХ
SKUPŠTINA
СКУПШТИНА
BRČKO DISTRIKTA BiH
БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ
Младена Маглова 2, 76100 Брчко дистрикт БиХ, телефон и факс:
049/215-516
Младена Маглова 2, 76100 Брчко дистрикт БиХ, тел. и факс: 049/215-516
Na osnovu člana 22 Statuta Brčko distrikta BiH - prečišćeni tekst (Službeni glasnik
Brčko distrikta BiH, broj 2/10), člana 64 Poslovnika o radu Skupštine Brčko distrikta BiH
(Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, brojevi: 17/08 i 20/10) i Prijedloga odluke Vlade
Brčko distrikta BiH, broj: 02-000421/12 od 24. 7. 2012. godine, Skupština Brčko distrikta
BiH, na 70. redovnoj sjednici održanoj 25. jula 2012. godine, donosi
ODLUKU
O USVAJANJU AMANDMANA NA BUDŽET BRČKO DISTRIKTA BIH
ZA 2012. GODINU
Član 1
1) U Budžetu Brčko distrikta BiH za 2012. godinu, planirani prihodi se uvećavaju za
2.000.000,00 KM, koji će se ostvariti na organizacionom kodu 11010001 – Kabinet
gradonačelnika, ekonomski kod (vrsta prihoda) 732117 – Primljeni domaći grantovi.
Navedeni prihodi odnose se na prihode granta od Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta
BiH, namijenjenog za finansiranje bruto plata i doprinosa na teret poslodavca pripravnika
koji će biti angažovani preko Zavoda za zapošljavanje.
2) Nova projekcija prihoda za 2012. godinu iznosit će 212.662.573,00 KM.
Član 2
1) U Budžetu Brčko distrikta BiH za 2012. godinu povećava se finansiranje u ukupnom
iznosu od 13.803.611,80 KM.
Navedeno povećanje finansiranja odnosi se na:
(a) Finansiranje iz Neraspoređenog (raspoloživog) viška prihoda nad rashodima iz
ranijih godina u iznosu od 12.497.732,79 KM,
(b) Finansiranje iz viška prihoda nad rashodima (sredstva za Fond stanovanja) u
iznosu od 1.300.000,00 KM i
(c) Finansiranje iz viška prihoda nad rashodima iz ranijih godina, koji se odnosi na
smanjenje planiranih sredstava na kapitalnom projektu „Izgradnja objekata MZ
(MZ Laništa, MZ Ograđenovac, MZ Donji Rahić i MZ Donji Brezik)“, organizacioni
kod 15010001 – Pododjeljenje za podršku MZ, NVO i UG, ekonomski kod 821200
– Nabavka građevina, odobrenog Kapitalnim budžetom za 2011. godinu u iznosu
od 5.879,01 KM.
2) Ukupno finansiranje u Budžetu za 2012. godinu će iznositi 23.379.165,80 KM.
Član 3
U Budžetu Brčko distrikta BiH za 2012. godinu, smanjuju se planirana sredstva u iznosu
od 128.192,69 KM.
Navedeno smanjenje planiranih sredstava se odnosi na sredstva operativnog budžeta za
2012. godinu po organizacionim i ekonomskim kodovima kako slijedi:
Odjeljenje / Institucija
IZNOS
ODJELJENJE ZA ZDRAVSTVO I OSTALE USLUGE
128.192,69
Opća bolnica Brčko (19040001)
611100 - Bruto plate
Smanjenje planiranih sredstava zbog smanjenja broja izvršilaca
na poziciji "Doktor specijalist, platni razred VIII3, mjesečna bruto
plata 2.622,60, period angažovanja 12 mjeseci, broj izvršilaca
43", gdje se broj izvršilaca sa 43 smanjuje na 42.
128.192,69
31.471,20
612100 - Doprinosi na teret poslodavca
U skladu sa smanjenjem sredstava za bruto plate, zbog
smanjenja broja izvršilaca (sa 43 na 42 izvršioca), smanjuju se
sredstva doprinosa na teret poslodavca.
1.258,85
611100 - Bruto plate
Smanjenje planiranih sredstava zbog smanjenja broja izvršilaca
na poziciji "Doktor specijalist, platni razred VIII3, mjesečna bruto
plata 2.622,60, period angažovanja 7 mjeseci, broj izvršilaca 7",
gdje se broj izvršilaca sa 7 smanjuje na 3.
612100 - Doprinosi na teret poslodavca
U skladu sa smanjenjem sredstava za bruto plate, zbog
smanjenja broja izvršilaca (sa 7 na 3 izvršioca), smanjuju se
sredstva doprinosa na teret poslodavca.
611100 - Bruto plate
Smanjenje planiranih sredstava zbog ukidanja pozicije
"Specijalist inženjer medicinske biohemije, platni razred VIII3,
mjesečna bruto plata 2.622,60 KM, period angažovanja 7
mjeseci, 1 izvršilac".
612100 - Doprinosi na teret poslodavca
U skladu sa smanjenjem sredstava za bruto plate, zbog
ukidanja pozicije “Specijalist inženjer medicinske biohemije,
smanjuju se sredstva doprinosa na teret poslodavca.
U K U P N O:
73.432,80
2.937,31
18.358,20
734,33
128.192,69
Član 4
Sredstva iz člana 1, člana 2 i člana 3 ove odluke u ukupnom iznosu od
15.931.804,49 KM, se raspoređuju u Budžetu Brčko distrikta BiH za 2012. godinu po
organizacionim i ekonomskim kodovima kako slijedi:
2
Odjeljenje / Institucija
IZNOS
KANCELARIJA GRADONAČELNIKA
2.008.500,00
Kabinet gradonačelnika (11010001)
614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama
Analitička stavka 614311 - Grantovi neprofitnim organizacijama "Grant
Savezu udruženja boraca NOR-a za plaćanje PDV-a za nabavku dvije statue i
poprsje".
611100 - Bruto plate
Povećanje planiranih sredstava zbog angažovanja pripravnika preko Zavoda
za zapošljavanje.
612100 - Doprinosi na teret poslodavca
U skladu s uvećanjem sredstava za bruto plate, zbog planiranog angažovanja
pripravnika, planiraju se i sredstva doprinosa na teret poslodavca.
2.008.500,00
8.500,00
1.923.076,92
76.923,08
POLICIJA BRČKO DISTRIKTA BiH
458.538,16
Uniformisana krim. Policija Distrikta (13010001)
613300 - Izdaci za komunalne usluge
Analitička stavka 613322 - Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)
(Otprema pismonosnih pošiljki izvršiocima prekršaja u saobraćaju).
458.538,16
21.800,00
613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara
Analitička stavka 613481 - Izdaci za odjeću, uniforme i platno
(Nabavka uniformi za policiju).
613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva
Analitičke stavke 613511 - Benzin 18.082,00 KM i
613512 - Dizel 50.000,00 KM.
613700 - Izdaci za tekuće održavanje
Analitičke stavke:
613722 - Usluge opravki i održavanja opreme 23.000,00 KM (servisiranje
telefonske centrale i servisiranje i održavanje automatizovanih forenzičkih
sistema) i
613723 - Usluge opravki i održavanja vozila 28.347,00 KM.
613900 - Ugovorene usluge
Analitička stavka 613923 - Izdaci za specijalizaciju i školovanje
(obuka za dva krim tehničara i dva poligrafista).
614200 - Grantovi pojedincima
Analitička stavka 614239 - Ostali grantovi pojedincima
(Isplate po Pravilniku o korištenju sredstava za specijalne izdatke Policije
Brčko distrikta BiH broj: 14-05-1767/07 od 24. 8. 2007. godine).
611100 - Bruto plate
Povećanje planiranih sredstava zbog uvođenja nove pozicije "Stručni savjetnik
šefa Policije za poslove stručnog obrazovanja i usavršavanja policijskih
službenika", platni razred VIII3, mjesečna bruto plata 2.622,60 KM, period
angažovanja 6 mjeseci, 1 izvršilac.
612100 - Doprinosi na teret poslodavca
U skladu s uvećanjem planiranih sredstava za bruto plate (pozicija "Stručni
savjetnik šefa Policije za poslove stručnog obrazovanja i usavršavanja
policijskih službenika"), uvećavaju se planirana sredstva za doprinos na teret
poslodavca.
210.000,00
68.082,00
51.347,00
40.000,00
50.000,00
15.735,60
629,42
3
612100 - Doprinosi na teret poslodavca
U skladu s uvećanjem planiranih sredstava za bruto plate i doprinose
uvećavaju se planirana sredstva za beneficirani radni staž (pozicija "Stručni
savjetnik šefa Policije za poslove stručnog obrazovanja i usavršavanja
policijskih službenika").
ODJELJENJE ZA STRUČNE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE
Pododjeljenje za podršku MZ, NVO i UG (15010001)
613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara
Analitička stavka 613416 - Sitan inventar
(Nabavka i montaža trakastih zavjesa u prostorijama MZ D. Rahić i MZ
Ograđenovac).
613700 - Izdaci za tekuće održavanje
Analitička stavka 613722 - Usluge opravki i održavanja opreme - "Popravka i
održavanje postojeće opreme za MZ Donji Brezik".
821300 - Nabavka opreme
Uvodi se novi kapitalni projekt "Rekreaciona oprema za MZ Donji Brezik".
DIREKCIJA ZA FINANSIJE
Stručna služba Direkcije za finansije (16020001)
821300 - Nabavka opreme
Uvodi se novi kapitalni projekt "Stavljanje u funkciju server sale za Disaster
Recovery Centar".
Sudske presude i rješenja, sudska i vansudska poravnanja (16030002)
613900 - Ugovorene usluge
Analitička stavka 613991 - Ostale nespomenute usluge i dažbine - Sredstva
za izvršne sudske presude
944,14
5.879,01
5.879,01
1.381,77
205,68
4.291,56
860.000,00
60.000,00
60.000,00
800.000,00
800.000,00
ODJELJENJE ZA PRIVREDNI RAZVOJ, SPORT I KULTURU
2.742.440,66
Pododjeljenje za privredni razvoj (17010001)
614500 - Subvencije privatnim preduzećima
Analitička stavka 614511 - Subvencije privatnim preduzećima u skladu sa
Zakonom o podsticanju privrednog razvoja u Brčko distriktu BiH.
2.742.440,66
614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama
Analitička stavka 614312 - Grantovi ostalim organizacijama "Grant Zavodu za
zapošljavanje Brčko distrikta BiH za podsticanje zapošljavanja".
614400 – Subvencije javnim preduzećima i fondovima
Analitička stavka 614411 – Subvencije javnim preduzećima i fondovima na
ime uplate Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, na
ime obaveznog doprinosa za PIO, radi povezivanja staža za bivše radnike
ODP „Interplet“ Brčko za period 1. 1. 2004. - 5. 3. 2007. godine.
1.500.000,00
1.000.000,00
242.440,66
ODJELJENJE ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU
Pododjeljenje za poljoprivredu (18020001)
611200 - Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika
Analitička stavka 611225 - Otpremnine zbog odlaska u penziju i
prekobrojnosti.
614200 - Grantovi pojedincima
Analitička stavka 614239 - Ostali grantovi pojedincima "Naknada šteta
nastalih na poljoprivrednim kulturama prouzrokovanih sušom i ledom u 2011.
godini i ledom u aprilu i junu 2012. godine".
2.006.100,00
ODJELJENJE ZA ZDRAVSTVO I OSTALE USLUGE
Služba za administraciju i statistiku odjeljenja (19010001)
1.417.920,69
2.006.100,00
6.100,00
2.000.000,00
269.020,72
4
614400 - Subvencije javnim preduzećima
Analitička stavka 614411 - Subvencije javnim preduzećima i fondovima Subvencija FZO Brčko za sufinansiranje troškova liječenja DŽ. F. iz Brčkog.
Zdravstveni centar Brčko (19030001)
821300 - Nabavka opreme
Uvodi se novi kapitalni projekt "Nabavka laptopa i videoprojektora".
"Realizacija «Projekta mentalnog zdravlja u BiH» ili «Uspostavljanje bolje
saradnje Centra za mentalno zdravlje s drugim službama u okviru Doma
zdravlja, drugim relevantnim sektorima i lokalnom zajednicom»."
611200 - Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika
Analitička stavka 611231 - Naknade za privremene i povremene poslove
"Realizacija «Projekt mentalnog zdravlja u BiH» ili «Uspostavljanje bolje
saradnje Centra za mentalno zdravlje s drugim službama u okviru Doma
zdravlja, drugim relevantnim sektorima i lokalnom zajednicom»."
613100 - Putni troškovi
Analitička stavka 613115 - Troškovi dnevnica u zemlji
"Realizacija «Projekt mentalnog zdravlja u BiH» ili «Uspostavljanje bolje
saradnje Centra za mentalno zdravlje s drugim službama u okviru Doma
zdravlja, drugim relevantnim sektorima i lokalnom zajednicom»."
269.020,72
74.000,00
1.800,00
5.100,00
1.000,00
613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara
Analitička stavka 613433 - Ostali materijal - "Didaktički i kancelarijski
materijal".
"Realizacija «Projekt mentalnog zdravlja u BiH» ili «Uspostavljanje bolje
saradnje Centra za mentalno zdravlje s drugim službama u okviru Doma
zdravlja, drugim relevantnim sektorima i lokalnom zajednicom»."
613900 - Ugovorene usluge
Analitička stavka 613914 - Usluge reprezentacije
"Realizacija «Projekt mentalnog zdravlja u BiH» ili «Uspostavljanje bolje
saradnje Centra za mentalno zdravlje s drugim službama u okviru Doma
zdravlja, drugim relevantnim sektorima i lokalnom zajednicom»."
821300 - Nabavka opreme
Uvodi se novi kapitalni projekt "Nabavka dvije stomatološke stolice i jednog
kompresora".
64.000,00
Opća bolnica Brčko (19040001)
74.899,97
1.500,00
600,00
611100 - Bruto plate
Povećanje planiranih sredstava zbog uvođenja nove pozicije: "Doktor
medicine na bolničkom odjeljenju", platni razred VIII1, mjesečna bruto plata
2.250,60 KM, period angažovanja 4 mjeseca, 8 izvršilaca.
72.019,20
612100 - Doprinosi na teret poslodavca
U skladu s uvećanjem sredstava za bruto plate, zbog uvođenja nove pozicije
"Doktor medicine na bolničkom odjeljenju", platni razred VIII1, mjesečna bruto
plata 2.250,60 KM, period angažovanja 4 mjeseca, 8 izvršilaca, planiraju se i
sredstva doprinosa na teret poslodavca.
Centar za socijalni rad (19050001)
614200 - Grantovi pojedincima
Analitička stavka 614239 - Ostali grantovi pojedincima "Sredstva za program
socijalnog zbrinjavanja radnika, koji su ne svojom krivicom 1992. godine ostali
bez posla".
ODJELJENJE ZA OBRAZOVANJE
Pododjeljenje za zajedničke poslove (20030001)
2.880,77
1.000.000,00
1.000.000,00
207.730,05
45.000,00
5
614200 - Grantovi pojedincima
Analitička stavka 614239 - Ostali grantovi pojedincima "Subvencioniranje
troškova prevoza učenika putnika osnovnih i srednjih škola" (Prema Zaključku
Vlade broj: 02-000317/12 od 25. 4. 2012. godine).
JU Peta osnovna škola Brčko (20050005)
611200 - Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika, Analitička
stavka 611225 - Otpremnine zbog odlaska u penziju i prekobrojnosti.
45.000,00
30.000,00
30.000,00
Poljoprivredna škola Brčko (20060003)
613700 - Izdaci za tekuće održavanje
Analitička stavka 613721 - Usluge opravki i održavanja zgrada "Sanacija
krova i podova u učionicama".
Pododjeljenje za visoko obrazovanje i nauku (20070001)
611100 - Bruto plate
Povećanje planiranih sredstava zbog planiranja popunjavanja pozicija:
- "Šef Pododjeljenja", platni razred VIII5, mjesečna bruto plata 2.994,60 KM,
period angažovanja 4 mjeseca, 1 izvršilac.
- "Stručni savjetnik za poslovanje sa visokoškolskim ustanovama", platni
razred VIII2, mjesečna bruto plata 2.436,60 KM, period angažovanja 4
mjeseca, 1 izvršilac i
- "Stručni savjetnik za akreditaciju, licenciranje i razvoj visokog obrazovanja",
platni razred VIII2, mjesečna bruto plata 2.436,60 KM, period angažovanja 4
mjeseca, 1 izvršilac.
612100 - Doprinosi na teret poslodavca
U skladu s uvećanjem sredstava za bruto plate, zbog planiranog popunjavanja
pozicija "Šef Pododjeljenja", "Stručni savjetnik za poslovanje sa
visokoškolskim ustanovama" i "Stručni savjetnik za akreditaciju, licenciranje i
razvoj visokog obrazovanja", planiraju se i sredstva doprinosa na teret
poslodavca.
100.000,00
100.000,00
32.730,05
31.471,20
1.258,85
ODJELJENJE ZA RASELJENA LICA, IZBJEGLICE I STAMBENA PITANJA
1.300.000,00
Odjeljenje za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja (22010001)
614200 - Grantovi pojedincima
Analitička stavka 614239 - Ostali grantovi pojedincima "Stambeno
zbrinjavanje nosilaca stanarskih prava uništenog stana, koji imaju pravo na
dodjelu zamjenskog stana".
1.300.000,00
ODJELJENJE ZA KOMUNALNE POSLOVE
4.100.000,00
1.300.000,00
Pododjeljenje za razvoj i strategiju komunalnih usluga (23010001)
100.000,00
614400- Subvencije javnim preduzećima
Analitička stavka 614411 - Subvencije javnim preduzećima "Grant javnom
preduzeću "Komunalno Brčko" d.o.o. Brčko distrikt BiH za nabavku ukrasnog
materijala, pripremanje i ukrašavanje javnih površina i objekata na području
Brčko distrikta BiH za vrijeme praznika".
100.000,00
Pododjeljenje za kapitalne investicije (23020001)
821200 - Nabavka građevina
Uvodi se novi kapitalni projekt "Opremanje industrijskih zona, realizacija
projekta «Izgradnja cjevovoda pitke vode Plazulje-Brod-Potočari", 2. faza
gradnje, stvaranje uslova za vodosnabdijevanje istočnog dijela Brčko distrikta
BiH i usputnih industrijskih zona»."
KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM
Sektor održavanja (27010003)
4.000.000,00
4.000.000,00
13.843,86
13.843,86
6
611100 - Bruto plate
Povećanje planiranih sredstava zbog planiranja popunjavanja pozicije "Stručni
referent za elektroinstalacije", platni razred V3, mjesečna bruto plata 1.302,00
KM, period angažovanja 4 mjeseca, 1 izvršilac (zamjena suspendovanog
zaposlenika).
612100 - Doprinosi na teret poslodavca
U skladu s uvećanjem sredstava za bruto plate, zbog planiranog popunjavanja
pozicije "Stručni referent za elektroinstalacije", planiraju se i sredstva
doprinosa na teret poslodavca.
611100 - Bruto plate
Povećanje planiranih sredstava zbog planiranja popunjavanja pozicije "Viši
stručni saradnik za mašinske instalacije", platni razred VII6, mjesečna bruto
plata 2.025,85 KM, period angažovanja 4 mjeseca, 1 izvršilac.
612100 - Doprinosi na teret poslodavca
U skladu s uvećanjem sredstava za bruto plate, zbog planiranog popunjavanja
pozicije "Viši stručni saradnik za mašinske instalacije", planiraju se i sredstva
doprinosa na teret poslodavca.
5.208,00
208,32
8.103,40
324,14
SREDSTVA BUDŽETSKE REZERVE (29010001)
810.852,06
Sredstva budžetske rezerve
810.852,06
UKUPNO:
15.931.804,49
Član 5
Ukupan Budžet Brčko distrikta BiH za 2012. godinu iznosit će 236.169.931,49 KM.
Član 6
U Budžetu Brčko distrikta BiH za 2012. godinu, Policije Brčko distrikta BiH, na
organizacionom kodu 13010001 – Uniformisana krim. policija i drugo, u Detaljnom
zahtjevu za plate mijenjaju se sljedeći nazivi pozicija:
-
-
-
-
Pozicija „Viši istražitelj ratnih zločina – zamjenik šefa Jedinice za istraživanje ratnih
zločina“, platni razred VIII3, mjesečna bruto plata 2.622,60 KM, period
angažovanja 12 mjeseci, 1 izvršilac u poziciju „Zamjenik šefa Jedinice za
istraživanje ratnih zločina – viši istražitelj ratnih zločina“, platni razred VIII3,
mjesečna bruto plata 2.622,60 KM, period angažovanja 12 mjeseci, 1 izvršilac,
Pozicija „Pomoćnik šefa JKP za borbu protiv privrednog kriminala i korupcije“,
platni razred VIII2, mjesečna bruto plata 2.436,60 KM, period angažovanja 12
mjeseci, 1 izvršilac u poziciju „Pomoćnik šefa JKP za borbu protiv privrednog
kriminaliteta i korupcije“, platni razred VIII2, mjesečna bruto plata 2.436,60 KM,
period angažovanja 12 mjeseci, 1 izvršilac,
Pozicija „Pomoćnik šefa JKP za borbu protiv droga i organizovanog kriminala“,
platni razred VIII2, mjesečna bruto plata 2.436,60 KM, period angažovanja 12
mjeseci, 1 izvršilac u poziciju „Pomoćnik šefa JKP za borbu protiv droga i
organizovanog kriminaliteta“, platni razred VIII2, mjesečna bruto plata 2.436,60
KM, period angažovanja 12 mjeseci, 1 izvršilac,
Pozicija „Pomoćnik šefa JKP za borbu protiv imovinskih delikata“, platni razred
VII2, mjesečna bruto plata 1.793,35 KM, period angažovanja 12 mjeseci, 1
izvršilac u poziciju „Pomoćnik šefa JKP za borbu protiv imovinskog kriminaliteta i
7
-
-
-
-
-
-
-
-
maloljetničkog prestupništva“, platni razred VII2, mjesečna bruto plata 1.793,35
KM, period angažovanja 12 mjeseci, 1 izvršilac,
Pozicija „Šef kabineta – Portparol policije“, platni razred VIII3, mjesečna bruto plata
2.622,60 KM, period angažovanja 12 mjeseci, 1 izvršilac u poziciju „Stručni
savjetnik šefa Policije za poslove informisanja“, platni razred VIII3, mjesečna bruto
plata 2.622,60 KM, period angažovanja 12 mjeseci, 1 izvršilac,
Pozicija „Istražitelj za unutrašnje istrage, kontrolu i inspekciju“, platni razred VII6,
mjesečna bruto plata 2.025,85 KM, period angažovanja 12 mjeseci, 1 izvršilac u
poziciju „Istražitelj za interne postupke, kontrolu i inspekciju“, platni razred VII6,
mjesečna bruto plata 2.025,85 KM, period angažovanja 12 mjeseci, 1 izvršilac,
Pozicija „Istražitelj za unutrašnje istrage, kontrolu i inspekciju“, platni razred VII2,
mjesečna bruto plata 1.793,35 KM, period angažovanja 12 mjeseci, 2 izvršioca u
poziciju „Istražitelj za interne postupke, kontrolu i inspekciju“, platni razred VII2,
mjesečna bruto plata 1.793,35 KM, period angažovanja 12 mjeseci, 2 izvršioca,
Pozicija „Istražitelj za složenije unutrašnje istrage, kontrolu i inspekciju“, platni
razred VIII2, mjesečna bruto plata 2.436,60 KM, period angažovanja 12 mjeseci, 1
izvršilac u poziciju „Istražitelj za složenije interne postupke, kontrolu i inspekciju“,
platni razred VIII2, mjesečna bruto plata 2.436,60 KM, period angažovanja 12
mjeseci, 1 izvršilac,
Pozicija „Istražitelj za maloljetničku delikvenciju“, platni razred VI6, mjesečna bruto
plata 1.625,95 KM, period angažovanja 12 mjeseci, 2 izvršioca u poziciju „Istražitelj
za lakša krivična djela i maloljetničko prestupništvo“, platni razred VI6, mjesečna
bruto plata 1.625,95 KM, period angažovanja 12 mjeseci, 2 izvršioca,
Pozicija „Policajac (jedinice za podršku)“, platni razred VI4, mjesečna bruto plata
1.546,90 KM, period angažovanja 12 mjeseci, 14 izvršilaca u poziciju „Viši
policajac“, platni razred VI4, mjesečna bruto plata 1.546,90 KM, period
angažovanja 12 mjeseci, 14 izvršilaca,
Pozicija „Policajac (jedinice za podršku)“, platni razred VI3, mjesečna bruto plata
1.506,60 KM, period angažovanja 12 mjeseci, 1 izvršilac u poziciju „Policajac“,
platni razred VI3, mjesečna bruto plata 1.506,60 KM, period angažovanja 12
mjeseci, 1 izvršilac,
Pozicija „Dežurni u pritvoru“, platni razred VI4, mjesečna bruto plata 1.546,90 KM,
period angažovanja 12 mjeseci, 4 izvršioca u poziciju „Vođa patrole“, platni razred
VI4, mjesečna bruto plata 1.546,90 KM, period angažovanja 12 mjeseci, 4
izvršioca.
Član 7
U Budžetu Brčko distrikta BiH za 2012. godinu Policije Brčko distrikta BiH, na
organizacionom kodu 13020001 – Administracija, u Detaljnom zahtjevu za plate mijenjaju
se sljedeći nazivi pozicija:
-
-
Pozicija „Šef Odsjeka upravno-pravnih poslova i logistike“, platni razred VIII2,
mjesečna bruto plata 2.436,60 KM, period angažovanja 12 mjeseci, 1 izvršilac u
poziciju „Šef Odsjeka za upravno-pravne poslove i logistiku“, platni razred VIII2,
mjesečna bruto plata 2.436,60 KM, period angažovanja 12 mjeseci, 1 izvršilac,
Pozicija „Šef Odsjeka informatike i komunikacija“, platni razred VIII2, mjesečna
bruto plata 2.436,60 KM, period angažovanja 12 mjeseci, 1 izvršilac u poziciju „Šef
Odsjeka za informatiku i komunikacije“, platni razred VIII2, mjesečna bruto plata
2.436,60 KM, period angažovanja 12 mjeseci, 1 izvršilac.
Član 8
8
U Budžetu Brčko distrikta BiH za 2012. godinu, Odjeljenja za javne poslove, na
organizacionom kodu 24020001 – Pododjeljenje za puteve i parkove, na ekonomskom
kodu 613100 – Putni troškovi, planirani iznos sredstava umanjiti za 1.200,00 KM i to na
sljedećim analitičkim stavkama:
- 613113 – Putovanje, lična vozila u zemlji u iznosu od 800,00 KM i
- 613114 – Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji u iznosu od 400,00 KM
a istovremeno na istom organizacionom i ekonomskom kodu, planirati sredstva na
analitičkoj stavci 613115 – Troškovi dnevnica u zemlji u iznosu od 1.200,00 KM.
Član 9
U Budžetu Brčko distrikta BiH za 2012. godinu, Odjeljenja za prostorno planiranje i
imovinskopravne poslove, na organizacionom kodu 21020001 – Pododjeljenje za
imovinskopravne poslove, u Detaljnom zahtjevu za plate, u dijelu teksta, koji se odnosi na
Dodatak na platu, umjesto teksta: „Angažovanje na određeno vrijeme 1 zaposlenika na
poziciji «Stručni savjetnik za imovinskopravne poslove» na 6 mjeseci i angažovanje na
određeno vrijeme 3 zaposlenika iz drugih odjeljenja na poziciji «Stručni savjetnik za
imovinskopravne poslove» na 6 mjeseci – aktivnosti na izgradnji zaobilaznice“, treba da
stoji „Angažovanje na određeno vrijeme 1 zaposlenika na poziciji «Stručni savjetnik za
imovinskopravne poslove» i angažovanje na određeno vrijeme 3 zaposlenika iz drugih
odjeljenja na poziciji «Stručni savjetnik za imovinskopravne poslove» – aktivnosti na
izgradnji zaobilaznice“.
Član 10
U Budžetu Brčko distrikta BiH za 2012. godinu Odjeljenja za javne poslove, na
organizacionom kodu 24010001 – Pododjeljenje za zajedničke poslove i stručni nadzor, u
Detaljnom zahtjevu za plate, naziv pozicije:
„Stručni saradnik za pravne poslove“, platni razred VII5, mjesečna bruto plata 1.966,95
KM, 1 izvršilac, period angažovanja 12 mjeseci, mijenja se i glasi:
„Viši stručni saradnik za pravne poslove“, platni razred VII5, mjesečna bruto plata
1.966,95 KM, 1 izvršilac, period angažovanja 12 mjeseci.
Član 11
U Budžetu Brčko distrikta BiH za 2012. godinu Odjeljenja za javni registar, na
organizacionom kodu 25030001 – Pododjeljenje za katastarske knjige, u detaljnom
zahtjevu za plate u Dodatku na platu tekst: „Prijem radnika na određeno vrijeme od 6
mjeseci na poziciji «Figurant», platni razred I5, mjesečna bruto plata 699,05 KM za 7
izvršilaca“
mijenja se u „Prijem radnika na određeno vrijeme na poziciji «Figurant», platni razred I5,
mjesečna bruto plata 699,05 KM za 7 izvršilaca“.
Član 12
U Budžetu Brčko distrikta BiH za 2012. godinu Skupštine Brčko distrikta BiH na
organizacionom kodu 10030001 – Izborna komisija na ekonomskom kodu 611200 –
Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika, analitička stavka 611231 –
9
Naknade za privremene i povremene poslove planirani iznos sredstava umanjiti za
19.000,00 KM a istovremeno na istom organizacionom kodu, na ekonomskom kodu
613900 – Ugovorene usluge, analitička stavka 613936 – Usluge po ugovorima o djelu,
komisije i drugi nezaposleni planirani iznos sredstava uvećati za isti iznos.
Član 13
U Budžetu Brčko distrikta BiH za 2012. godinu Odjeljenja za komunalne poslove, na
organizacionom kodu 23020001 – Pododjeljenje za kapitalne investicije, na ekonomskom
kodu 821200 – Nabavka građevina, kapitalni projekt:
„Nastavak izgradnje kanalizacije i vodovoda MZ 4. juli, ulica 4. juli II“ u iznosu od
60.000,00 KM,
mijenja naziv u kapitalni projekt:
„Nastavak izgradnje kanalizacije i vodovoda MZ 4. juli, ulica 4. juli III“ u iznosu od
60.000,00 KM.
Član 14
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku
Brčko distrikta BiH.
Broj: 01-02-592/11
Brčko, 25. jula 2012. godine
PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH
Esad Atić
Dostavljeno:
1. Predsjedniku
2. Dopredsjedniku
3. Gradonačelniku
4. Pravosudnoj komisiji Brčko distrikta BiH
5. Odjeljenju za stručne i administrativne poslove
6. Odjeljenju za privredni razvoj, sport i kulturu
7. Odjeljenju za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu
8. Odjeljenju za zdravstvo i ostale usluge
9. Odjeljenju za obrazovanje
10. Odjeljenju za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja
11. Odjeljenju za komunalne poslove
12. Odjeljenju za javne poslove
13. Odjeljenju za prostorno planiranje i imovinskopravne poslove
14. Odjeljenju za javni registar
15. Izbornoj komisiji
16. Kancelariji za upravljanje javnom imovinom
17. Direkciji za finansije
18. Policiji Brčko distrikta BiH
19. Sektoru za koordinaciju politika i opće poslove
Odsjeku za opće poslove
20. Arhivi
10
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
113 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content