close

Enter

Log in using OpenID

Akcioni plan u oblasti invalidnosti

embedDownload
Nacrt
FEDERALNI PROGRAM
ZA ORGANIZACIJE OSOBA SA INVALIDITETOM
U LOKALNIM ZAJEDNICAMA
STVARANJE PREDUSLOVA ZA OSTVARIVANJE CILJEVA
STRATEGIJE ZA IZJEDNAČAVANJE MOGUĆNOSTI
ZA OSOBE S INVALIDITETOM
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska / Posavski kanton
Akcioni plan
u oblasti invalidnosti
za period od 2013. do 2016. godine
Odžak
Domaljevac
Orašje
KOALICIJA „NADA“
ORGANIZACIJA OSOBA S INVALIDTETOM
ŽUPANIJE POSAVSKE / POSAVSKOG KANTONA
Nacrt
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska / Posavski kanton
Akcioni plan
u oblasti invalidnosti
za period od 2013. do 2016. godine
FEDERALNI PROGRAM ZA ORGANIZACIJE OSOBA S INVALIDITETOM U LOKALNIM ZAJEDNICAMA:
Stvaranje preduslova za ostvarivanje ciljeva strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe s
invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Ovaj dokument je izrađen uz finansijsku podršku Vlade FBiH i Federalnog ministarstva rada i
socijalne politike, a u okviru projekta „Akcioni planovi za ostvarivanje ciljeva strategije u oblasti
invalidnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine“, koji implementira Savez organizacija za podršku
osobama s intelektualnim teškoćama Federacije Bosne i Hercegovine SUMERO i Koalicija „NADA“.
Članice Koalicije „NADA“ :
1. Udruga građana, roditelja,djece i osoba s posebnim potrebama „ KUĆA NADE“ Odžak;
2. Udruga roditelja,djece i osoba s posebnim potrebama Orašje;
3. Udruženje slijepih i slabovidnih osoba Županije Posavske.
Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Koalicije „NADA“ koju predstavlja Udruga
građana, roditelja,djece i osoba s posebnim potrebama „ KUĆA NADE“ Odžak.
Autori:
Grupa autora članova Koalicije „NADA“
Saradnici:
Haris Haverić
Sabina Čano
Elvira Bešlija
Fikret Zuko
Amila Biberkić
Vedrana Zaimović
Korektura i lektura: Grupa autora članova Koalicije „NADA“
Grafički dizajn i štampa: T&T concept d.o.o Sarajevo
Tiraž: Kompleti za pet regija 60 primjeraka + CD verzija dokumenta
Godina: 2013
S A D R Ž A J:
1. UVOD ..................................................................................................................................... 5
1.1 PRAVNO - INSTITUCIONALNI OSNOV ZA DONOŠENJE LPAI ......................................................... 5
1.2 SITUCIONA ANALIZA..................................................................................................................... 6
1.3 OPIS PROCESA IZRADE NACRTA LPAI .......................................................................................... 7
1.4 RADNE GRUPE „KOALICIJE OOSI ŽUPANIJE POSAVSKE/POSAVSKOG KANTONA“ ....................... 7
2. PLAN MJERA I RJEŠENJA KOJE TREBA PROVESTI ..................................................................... 9
Vizija ................................................................................................................................................... 9
Misija .................................................................................................................................................. 9
Pregled odabranih prioritetnih oblasti: ............................................................................................. 9
2.1 PODIZANJE NIVA SVIJESTI O PITANJIMA INVALIDNOSTI ............................................................ 10
2.2 SERVISI PODRŠKE ....................................................................................................................... 13
2.3 PRISTUPAČNOST......................................................................................................................... 15
3. NADGLEDANJE I PROVOĐENJE LPAI U ŽUPANIJI POSAVSKOJ .............................................. 18
OSI – Osobe s invaliditetom
OOSI – Organizacije osoba s invaliditetom
LPAI – Lokalni plan akcija u oblasti invalidnosti
Akcioni plan u oblasti invalidnosti Županije Posavske/Posavskog kantona
1. UVOD
1.1 PRAVNO INSTUTICIONALNI OSNOV ZA DONOŠENJE LPAI
Lokalni plan akcije u oblasti invalidnosti (LPAI) je dokument koji se bavi unapređenjem kvalitete života i
prava osoba s invaliditetom u jednoj zajednici ili predstavlja način da se na potrebe i prava osoba s
invaliditetom odgovori na adekvatan sistemski način u skladu sa resursima i razvojem zajednice.
Lokalni plan akcije je rezultat realizacije jednog od općih ciljeva temeljnog dokumenta – strategije za
izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2011-2015 godine ili
obveze i usklađivanja postojećih propisa koji se odnose na invalidnost sa Europskim standardima u procesu
pridruživanja Bosne i Hercegovine Europskoj Uniji.
Lokalni plan akcije (LPAI) zasniva se na dokumentima:
- Strategija za izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom u Federaciji Bosni i Hercegovini u 20112015. godini
- Standardna pravila UN za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom
- UN Konvencija o pravima osoba s invaliditetom
- Europska konvencija o pravima osoba s invaliditetom
U lokalni plan akcije uključene su oblasti: Podizanje svijesti, servisi podrške i pristupačnost koje su od
značaja za položaj osoba s invaliditetom u društvu i mogu znatno doprinijeti ostvarenju strateškog cilja i
općih ciljeva.
Strateški cilj: Unaprijediti kvalitetu života i prava osoba s invalditetom u Županiji Posavskoj.
Opći ciljevi su:
1. Vlada Županije Posavske u 2013. godini treba donijeti i usvojiti lokalni plan akcije (LPAI);
2. Vlada Županije Posavske u proračun za 2013. godinu trba uvesti budžetski kod „implementacija lokalnog
plana akcije u oblasti invalidnosti“;
3. Općinske vlasti donijeti i usvojiti lokalni plan akcije za općine Odžak, Orašje, Domaljevac-Šamac;
4. Općinske vlasti Odžaka, Orašje, Domaljevac-Šamac u proračun za 2013.godini ugraditi budžetski kod
„implementacija lokalnog plana akcije u oblasti invalidnosti“.
Plan sadrži identificirane potrebe osoba s invaliditetom, postojeće resurse, opis rješenja, mjera i koraka
koje treba poduzeti, vremenske rokove za realizaciju definiranih aktivnosti, subjekte odgovorne za
realizaciju i provođenje mjera i izvore financiranja.
Međunarodna konvencija o pravima osoba s invaliditetom definira termin “osoba s invaliditetom” kao
“osobu sa urođenom ili stečenom fizičkom, senzornom, intelektualnom ili emocionalnom umanjenom
sposobnošću koje uslijed društvenih ili drugih prepreka nemaju mogućnost ili imaju smanjene mogućnosti
da se uključe u aktivnosti društva na istom nivou sa drugima, bez obzira na to da li mogu da se ostvaruju
pomenute aktivnosti uz upotrebu tehničkih pomagala ili uz službe podrške”.
5
Akcioni plan u oblasti invalidnosti Županije Posavske/Posavskog kantona
Standardna pravila Ujedinjenih nacija za izjednačavanje mogućnosti koje se pružaju osobama s
invaliditetom definiraju termin “izjednačavanje mogućnosti” kao “proces kojim različiti djelovi društva i
okoline, kao što su službe, djelatnosti, informiranje i dokumentacija, postaju dostupni svima, posebno
osobama s invaliditetom”.
Osobe s invaliditetom su ranjivi sloj društva kojem je potrebno posvetiti posebnu pažnju da bi ravnopravno
sa drugim građanima uživali svoja osnovna ljudska prava i živjeli normalno. S druge strane poznato je i to da
se ni najbolji resursi ne mogu efikasno iskoristiti ako ne postoji plan za njihovo namjensko korištenje,
nadgledanje i evaluaciju.
Svrha izrade LPAI ogleda se u potrebi etapnog i kontinuiranog zajedničkog rada na stvaranju pogodnog
okruženja za cijelu Županiju Posavsku.
1.2 SITUACIONA ANALIZA
Županija Posavska je smještena na sjeveroistočnom dijelu BiH i velikim dijelom oslonjena na rijeku Savu.
Sastoji se iz 3 općine: Odžak, Orašje i Domaljevac-Šamac te se prostire se na području od 324 km2 .
Stanje po općinama je:
- ODŽAK se prostire na površini od 171,4 km2, po zadnjem popisu iz 1991. godine broji 30.056 stanovnika.
Etnički sastav je sljedeći: Hrvati čine 56,3%, Bošnjaci 20,6%, Srbi 18,8%, i ostali 3,8%.
- ORAŠJE se prostire na površini od 121,8 km2, broj stanovnika je 22.573, a etnički sastav je sljedeći:
Hrvati čine 90,2%, Bošnjaci 9,1% i Srbi 0,7%.
- DOMALJEVAC-ŠAMAC prostire se na površini od 44,4 km2, broji 5.010 stanovnika, koji je po etničkom
sastavu sljedeći: Hrvati čine 96,3%, Bošnjaci 1,9%, Srbi 1% i ostali 0,8%.
Nema preciznih i pouzdanih podataka o karakteru, vrstama i nivou invalidnosti, a ne postoje ni statistički
podaci o osobama s invaliditetom na državnom nivou.
Točan broj bi se mogao utvrditi nakon popisa stanovništva što bi bilo značajno za izradu jedinstvenu bazu
podataka.
Nesumnjivo je međutim da ova populacija spada u najsiromašnije i najmarginalizanije društvene grupe.
Identificirali smo da glavni razlog ne kompletne evidencije o broju, karakteristikama i potrebam OSI leži u
nedostatku jasnih ingerencija za formiranje baze podataka. Parcijalne podatke o OSI posjeduju ustanove
medicinske i socijalne zaštite, Zavod za zapošljavanje, PIO i nevladine organizacije.
Među njima nije uspostavljeno informaciono umrežavanje, što je osnovna prepreka za objedinjavanje i
kompletiranje podataka.
Na osnovu istraživanja koje je provelo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike dobiven je podatak da
na Županiji Posavskoj po vrsti invaliditeta živi:
-
6
Fizički invaliditet – 664 osobe
Senzorni – 148 osoba
Kombinirani – 141 osoba
Lako intelektualno oštečenje – 24 osobe
Umjereno intelektualno oštećenje – 20 osoba
Teže intelektualno oštećenje – 8 osoba
Akcioni plan u oblasti invalidnosti Županije Posavske/Posavskog kantona
- Teško intelektualno oštećenje – 8 osoba
- Kombinirano – 34 osoba
Prema stupnju invaliditeta:
- 10% - 18
- 20% - 15
- 30% - 25
- 40% - 63
- 50% - 29
- 60% - 301
- 70% - 297
- 80% - 172
- 90% - 321
- 100% - 457
Po rezultatima istraživanja Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u Županiji Posavskoj živi 1.698
osoba s invalditetom.
Međutim prema istraživanjima i procjenama Koalicije „NADA“ utvrđeno je da je u Županiji Posavskoj svaki
deseti stanovnik osoba s invaliditetom, ali zbog neuvezanosti i nekompletne baze podataka prikazan je
znatno niži broj u gore navedenoj statistici.
1.3 OPIS PROCESA IZRADE NACRTA LPAI
Inicijativa za izradu Nacrta LPAI potekla je od Koalicije „NADA“ koja je nastala kao rezultat zajedničkog rada
u okviru trening programa “Akcioni planovi za ostvarivanje ciljeva strategije u oblasti invalidnosti u
Federacije Bosne i Hercegovine“.
Koaliciju čine:
1. Udruga građana, roditelja, djece i osoba s posebnim potrebama „ KUĆA NADE“ Odžak
Odgovorna osoba: Ivanka Šimić, Titova bb, mail: [email protected] 031/761-289;
2. Udruga roditelja, djece i osoba s posebnim potrebama Orašje
Odgovorna osoba: Marko Topić, Omladinski dom, mail: [email protected], 063/342-636;
3. Udruženje slijepih i slabovidnih osoba Županije Posavske
Odgovorna osoba: Zvonko Baotić, 031-713-300;
Te je naknadno uključena i općina Domaljevac-Šamac
Odgovorna osoba: Mladen Koturić, Centar za socijalni rad Domaljevac, 031/791-362
1.4 RADNE GRUPE „KOALICIJE OOSI ŽUPANIJE POSAVSKE/POSAVSKOG KANTONA“
Radna grupa za lobiranje:
- Marko Topić, predsjednik Udruga roditelja, djece i osoba s posebnim potrebama Orašje, predsjednik
radne grupe Orašje;
- Zvonko Baotić, predsjednik Udruženja slijepih i slabovidnih lica Županije Posavske, član;
- Zvonko Marković, pomoćnik ministra zdravstva, rada i socijalne politike u Županiji Posavskoj, član;
7
Akcioni plan u oblasti invalidnosti Županije Posavske/Posavskog kantona
-
Mladen Marković,voditelj službe opće uprave, branitelja i društvenih djelatnosti, član;
Branimir Leovac, član;
Enes Đulović, član;
Samira Terzić, zamjenica predsjednice Udruge „Kuća nade“, predsjednica grupe Odžak;
Marko Barukčić, služba za društvene djelatnosti, član;
Marijana Filipović, učiteljica razredne nastave u O.Š. Vladimir Nazor, član;
Kasim Fetahović, MUP Županije Posavske, ispostava Odžak, član;
Ana Majić, VMS Dom Zdravlja Odžak, član;
Derviš Šačirović, predsjednik općinskog vijeća općine Odžak (stari mandat), član;
Jozo Agatić, šef službe za financije općina Odžak, član;
Radinka Dujak, šefica ureda za gospodarstva općine Odžak, član;
Anes Osmanović, dopredsjednik skupštine Županije Posavske, član;
Mijo Matanović, zastupnik u Domu Naroda, član.
Grupa za medije:
-
Luja Kobaš, predsjednica grupe Orašje;
Nada Koturić, odnosi s javnošću Županije Posavske, član;
Ilija Baotić, odnosi s javnošću Županije Posavske, član;
Mira Živković, član;
Tihomir Bijelić, Posavska Televizija, član;
Perica Nedić, Posavska Televizija, član;
Adrijana Salkanović, član Udruženja slijepih i slabovidnih Županije Posavske, član;
Agnieszka Chwalinska- pedagogica rehabilitant (defektolog), predsjednica grupe Odžak;
Ružica Lovrić, Radio postaja Odžak, član;
Nerfid Džananović, Radio postaja Preporod, član;
Ljubica Harambašić, predstavnica Udruženja slijepih i slabovidnih osoba Županije Posavske.
Gupa za istraživanje:
-
8
Edin Tahirović, socijalni pedagog, predsjednik grupe Orašje;
Marko Topić, predsjednik Udruga roditelja, djece i osoba s posebnim potrebama Orašje;
Zvonko Baotić, predsjednik Udruženja slijepih i slabovidnih lica Županije Posavske-član;
Kaja Damjanović, tajnica Udruženja slijepih i slabovidnih lica Županije Posavske, član;
Ljubica Dabić, socijalna radnica Orašje, član;
Branislav Milić, doktor, Dom zdravlja Orašje, član;
Lejla Isić, VMS bolnica Orašje, član;
Mladen Koturić, v.d. ravnatelj Centra za socijalni rad Domaljevac-Šamac, član;
Anita Popić, član;
Janja Gregurević, član;
Maida Mehičić, član;
Jelena Lucić, diplomirani fizioterapeut Udruge „Kuća nade“ predsjednica grupe Odžak;
Aldijana Mešić, logoped „Kuća nade“, član;
Marijana Filipović, učiteljica razredne nastave u O.Š. Vladimir Nazor, član;
Anita Lemut, socijalna radnica Odžak, član;
Ana Majić, VMS Dom Zdravlja Odžak, član;
Nada Dujković, profesorica i savjetnica ministra obrazovanja u Županiji Posavskoj, član;
Akcioni plan u oblasti invalidnosti Županije Posavske/Posavskog kantona
-
Derviš Šačirović, predsjednik Općinskog vijeća općine Odžak (stari mandat), član;
Ana Došlić, volonterka „Kuća nade“, član;
Ivanka Šimić, predsjednica Udruge „Kuća nade“ Odžak, član;
Jozo Barukčić, MUP ispostava Odžak, član;
Ankica Jarić, ured za urbanizam Odžak, član;
Ivka Mašić, diplomirani pravnica, šefica službe u ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike Županije
Posavske, član.
Grupa za izradu Akcionog plana:
-
Ivanka Šimić, predsjednica Udruge „Kuća nade“ Odžak, član;
Samira Terzić, zamjenica predsjednice Udruge „Kuća nade“, predsjednica grupe Odžak, član;
Marko Topić, predsjednik Udruge roditelja, djece i osoba s posebnim potrebama Orašje, član;
Zvonko Baotić, predsjednik Udruženja slijepih i slabovidnih lica Županije Posavske, član ;
Edin Tahirović, socijalni pedagog, član;
Dragica Cuculić, tajnica Udruge roditelja, djece i osoba s posebnim potrebama Orašje, član;
Kaja Damjanović, tajnica Udruženja slijepih i slabovidnih lica Županije Posavske, član
Ljubica Harambašić, predstavnica Udruženja slijepih i slabovidnih osoba Županije Posavske, član;
Agnieszka Chwalinska, pedagogica rehabilitant (defektolog), predstavnica grupe Odžak, član;
Jelena Lucić, diplomirani fizioterapeut Udruge „Kuća nade“ predstavnica grupe Odžak, član;
Radinka Dujak, šefica ureda za gospodarstva općine Odžak, član;
Marijana Filipović, učiteljica razredne nastave u O.Š. Vladimir Nazor, član;
Ana Majić, VMS Dom Zdravlje Odžak, član;
Anita Lemut, socijalna radnica Odžak, član.
9
Akcioni plan u oblasti invalidnosti Županije Posavske/Posavskog kantona
2. PLAN MJERA I RJEŠENJA KOJE TREBA PROVESTI
Vizija
Društvo jednakih prava za sve.
Misija
Primjenom međunarodnih standarda obezbijediti uvjete kroz institucionalna rješenja sa ciljem
kvalitetnog zadovoljavanja potreba OSI u lokalnoj zajednici.
Pregled prioritetnih oblasti u Županiji Posavskoj - potrebe i rješenja:
2.1 PRIORITETNA OBLAST:
PODIZANJE NIVOA SVIJESTI O PITANJIMA INVALIDNOSTI
(član 8. Konvencije UN o pravima OSI; Pravilo 1 – Standardna pravila UN)
Uvod: Društvena svijest o osobama s invaliditetom još uvijek je nedovoljna. Postoji još uvijek nedostatak
informacija o službama za podršku i zaštitu ljudskih prava u Županije Posavske.
Postoji potreba za redovnim i objektivnim informiranjem od strane lokalne vlasti i medija o resursima za
OSI. Sam pojam „socijalni“ ili „društveni“ se ne prihvaća ispravno već se u svijesti građana i vlasti riječ
socijalni shvaća kao „siromaštvo“, „socijalna ugroženost“ i ne pristupa se racionalno već sa „sažaljenjem“.
„Podizanje svijesti o potrebama i pravima OSI i njihovih obitelji radi uključivanja u sve procese kreiranja
politika i planiranja na lokalnom nivou“.
Cilj: Senzibilizacija društva putem sistematske i planske edukacije, informiranjem i uklanjanjem postojećih
stereotipa i predrasuda, kao i arhitektonskih barijera osigurati integraciju osoba s invaliditetom u Županiji
Posavskoj i šire.
2.1.1 PRIORITETNA POTREBA:
INFORMIRANJE ZAPOSLENIH U LOKALNOJ UPRAVI, JAVNIM INSTITUCIJAMA I U PRIVATNOM
SEKTORU O PRAVIMA I MOGUĆNOSTIMA OSOBA S INVALDITETOM (OSI)
Uposlenici u kantonalnim/lokalnim organima uprave, u javnim i obrazovnim ustanovama i privatnom
sektoru su slabo informirani i educirani o pravima i potrebama OSI, a upravo su oni ti koji bi trebali biti
podrška OSI i pružiti im aktualne i adekvatne usluge i informacije u njima prihvatljivoj formi.
Konkretni koraci:
KORAK
1
10
Edukacija zaposlenih u lokalnoj upravi o pravima i mogućnostima OSI
Kontinuirano održavanje seminara za zaposlene u lokalnoj upravi, javnim institucijama i privatnom
sektoru radi uklanjanja predrasuda o OSI
Postojeći resursi: Znanje unutar organizacije osoba s invaliditetom (OOSI), stručnjaci u ovoj oblasti
Vremenski rok: 2013. godina
Akcioni plan u oblasti invalidnosti Županije Posavske/Posavskog kantona
Procjena potrebnih sredstava: 5.000,00 KM
Odgovorni subjekti: Županija Posavska, općine i Koalicije „NADA“
KORAK
2
KORAK
3
KORAK
4
U programskim shemama radio postaja pokrenuti emisije posvećene OSI
Financijski i na druge načine poticati redovne rubrike i emisije posvećene životu i mogućnostima i
preprekama na koje nailaze OSI.
U Županiji Posavskoj - općinama se izdvajaju sredstva za financiranje radio postaja ali se ovoj
problematici ne posvećuje dovoljno medijskog prostora.
Postojeći resursi: 3 lokalne radio stanice na Županiji, općina Odžak izdvaja 49.400,00 KM, općina
Orašje 76.000,00 KM a Županija Posavska izdvaja 25.800,00 KM za rad lokalnih radio stanica , što
odgovara sumi od 151.200,00 KM godišnje.
Aktivnosti koje treba preduzeti: Priprema tematskih radio emisija
Vremenski rok: 6 radio emisija godišnje u periodu od 3 godine
Procjena potrebih sredstava: Iz postojećih sredstava
Odgovorni subjekti: Županija Posavska, općine, služba za odnose s javnošću, mediji i NVO
Podizanje svijesti mladih od predškolskog uzrasta do završetka osnovne škole o OSI i potrebi
inkluzivnog obrazovanja kako bi se prevazišli stereotipi i predrasude u najranijem dobu
U sklopu građanskog obrazovanja i kroz redovni program djeci primjerom i teoretski ukazivati na
jednakost prava, izjednačavanje mogućnosti i potencijale OSI.
Postojeći resursi: Organizacija OSI, odgojno-obrazovni kadar, Županija Posavska i općine
Aktivnosti koje treba preduzeti:
1. U plan i program škole uvrstiti teme vezan za OSI
2. Posjeta OOSI
3. Uspostavljanje suradnje između škola i OOSI
Za ove aktivnosti potrebno je educirano osoblje.
Vremenski rok: 2013 – kontinuirano
Procjena potrebnih sredstava: Ljudski resursi
Odgovorni subjekti: Županija Posavska i općine, OOSI i pedagoško-psihološke te nastavnoobrazovne službe u školama i vrtićima
Podizanje svijesti nastavnika i odgojitelja te pedagoško-psiholoških službi u vrtićima i školama o
pravima OSI
Organizovati treninge za prosvjetne radnike, odgojitelje i ostale zaposlene u školama u odnosu
prema OSI zasnovan na jednakim pravima.
Postojeći resursi: Odgojno-obrazovni kadar, Zakon o osnovnom obrazovanju
Aktivnosti koje treba preduzeti: Organizacija treninga
Za ovu aktivnost potrebni se educirani treneri.
Vremenski rok: 2013. – kontinuirano
Procjena potrebih sredstava: 6 x 500,00 KM godišnje
Odgovorni subjekti: Županija Posavska, općine, OOSI i pedagoško-psihološke te nastavnoobrazovne službe u školama
11
Akcioni plan u oblasti invalidnosti Županije Posavske/Posavskog kantona
2.1.2 PRIORITETNA POTREBA:
PODIZANJE NIVOA SVIJESTI ŠIRE JAVNOSTI O OSI I NJIHOVIH OBITELJI O PRAVIMA I
MOGUĆNOSTIMA OSI
Osobe s invaliditetom i članovi njihovih obitelji su relativno malo upoznati o svojim pravima, potrebama i
mogućnostima, ne posjeduju adekvatne informacije ili ne znaju kako do njih doći. Zbog ovakve situacije OSI
i ne pokušavaju da od pasivnih postanu aktivni članovi društva, i da sami ili uz podršku članova obitelji
učestvuju u ostvarivanju svojih prava, zadovoljavanju svojih potreba i razvijanju svojih mogućnosti.
Neophodno je kontinuirano raditi na podizanju nivoa svijesti kod OSI i članova njihovih obitelji kroz projekte
i aktivnosti usmjerena ka ostvarivanju prava i mogućnosti, te osnaživanju, podizanju samopouzdanja kod
OSI.
Konkretni koraci:
KORAK
5
KORAK
6
12
Provoditi kampanju za OSI i članove njihovih obitelji sa ciljem aktivnijeg uključivanja u društvo
(pozivi na kućne adrese, pozivi kroz medije za uključivanje u radionice, edukaciju, informativne
sastanke i sl., priprema i distribucija promotivnih brošura i drugih materijala za OSI …)
U javnosti postoje veliki stereotipi, predrasude i sažaljenje prema OSI i malo se radi na promjeni
ovakve percepcije javnosti. Do sada su jedino OOSI, NVO sektor i ljudi dobre volje na različite načine
pokušavali promijeniti ovakvo stanje. Mediji nedovoljno pažnje posvećuju oblasti invalidnosti, malo
se radi na upoznavanju djece o potrebi inkluzivnog obrazovanja i ne postoji mjesto gdje bi bile
dostupne sve informacije o OSI.
Postojeći resursi: Znanje OSI, stručnjaci
Aktivnosti koje treba preduzeti: Organiziranje kampanje i akcije
Vremenski rok: Kontinuirano
Procjena potrebih sredstava: Ljudski resursi
Odgovorni subjekti: Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike, Županija Posavska, Općina,
OOSI
Informacije namijenjene OSI i o OSI uključiti u sadržaj Županijski sajt
Objavljivanje svih materijala i informacija koje se tiču OSI u elektronskom obliku u dijelu Županijskog
sajta
Postojeći resursi: Županija Posavska ima svoj sajt, odnosi s javnošću Županije Posavske
Aktivnosti koje treba preduzeti:
1. Objavljivanje materijala i informacija u vezi sa OSI u elektronskom obliku, na dijelu općinskog
sajta
2. Financijski i na druge načine poticati redovne rubrike i emisije posvećene postignućima, životu,
mogućnostima i preprekama na koje nailaze OSI
Vremenski rok: 2013. – kontinuirano
Procjena potrebih sredstava: Ljudski resursi
Odgovorni subjekti: Županija Posavska, općine, OOSI
Akcioni plan u oblasti invalidnosti Županije Posavske/Posavskog kantona
2.2 PRIORITETNA OBLAST:
SERVISI PODRŠKE
Uvod: Servisi podrške omogućavaju samostalniji i kvalitetniji život, te daje podršku punom učešću osoba sa
invaliditetom unutar socijalnih tokova lokalne zajednice, kao i podršku prilikom osnovnog funkcionisanja.
Cilj servisa podrške jeste podrška osobama sa invaliditetom u socijalizaciji i ukljućivanju u društvene tokove
kao i u zadovoljavanju svakodnevnih potreba u domu te obuhvata dvije kljucne oblasti a to su: Podrška
samostalnom življenju i osobnu asistenciju.
2.2.1 PRIORITETNA POTREBA:
RAZVOJ I SNABDIJEVANJE SLUŽBI ZA PODRŠKU
Država treba da osigura razvoj i snabdijevanje službi za podršku, uključujući pomagala za osobe s
invaliditetom, kako bi im pomogle da povećaju nivo svoje nezavisnosti u svakodnevnom životu i ostvare
svoja prava.
Konkretni koraci :
KORAK
1
Služba za pružanje psihosocijalne pomoći
Postojanje psihosocijalnih problema kod OSI zahtjeva razvoj i snadbjevanje Služba za pružanje
psihosocijalne pomoći.
Postojeći resursi: Centar za rehabilitaciju Orašje, Lebenshilfe (donator), 7.200,00 KM općina,
4.000,00 KM od Vlade Županije Posavske
Aktivnosti koje treba preduzeti: Proračunska stavka za trajno financiranje
Vremenski rok: 2013-2015 god. (financijski riješen do 2014. god.)
Procjena potrebnih sredstava: podaci u fazi prikupljanja
Odgovorni subjekti: Županija Posavska
2.2.2 PRIORITETNA POTREBA:
ŽIVOT U LOKALNOJ ZAJEDNICI OSI
Pravo na život u zajednici jedno je od temeljnih ljudskih prava. Život u zajednici ne podrazumijeva samo
fizičku prisutnost, njega karakteriziraju odnosi i aktivnosti, stečena iskustva i emocije. Zbog smještaja u
stacionarne ustanove i nedostupnosti redovnih službi obrazovanja i zapošljavanja mnoge osobe s
intelektualnim teškoćama isključene su iz našeg društva. Život u lokalnoj zajednici te razvoj službi podrške u
zajednici, kao alternative stacionarnim ustanovama, je od ključnog značaja za postizanje smislene socijalne
inkluzije. U ovom kontekstu pojam socijalna inkluzija podrazumijeva stvarnu i aktivnu participaciju osoba s
intelektualnim teškoćama u aktivnostima zajednice čime će pridonositi vlastitom razvoju ali i razvoju same
zajednice. Razvoj službi u zajednici će pokazati da se sveobuhvatne, održive i isplative kvalitetne usluge u
zajednici mogu i trebaju razviti kao alternative stacionarnom smještaju, odnosno smještaju u institucije
zatvorenog tipa.
13
Akcioni plan u oblasti invalidnosti Županije Posavske/Posavskog kantona
KORAK
2
KORAK
3
14
Stanovanje uz podršku – samostalno življenje
Detaljne karakteristike potreba: Potreba za kvalitetnijim životom OSI u lokalnoj zajednici,
deinstitucionalizacija Zavoda, ostanak OSI u lokalnoj zajednici umjesto smještanja u institute van
Županije Posavske.
Postojeći resursi: Centri za rehabilitaciju „Kuća Nade“ Odžak (10.000,00 KM općina Odžak, 5.000,00
KM od Županije Posavske, i donatori) i Domaljevac-Šamac, Federalno ministarstvo rada i socijalne
politike, Županijsko ministarstvo zdravstvo, rada i socijalne politike, Centri za socijalni rad
(financijska sredstva koja se već izdvajaju za smještaj korisnika van županije), 2 personalna
asistenta, postojeća sredstva koja se već izdvajaju za smještaj korisnika s naše općine u iznosu od
200.000,00 KM, Općinski resursi.
Riješenja: Pokretanje servisa podrške za samostalno stanovanje u Centrima „Kuća Nade“ i u
Domaljevcu.
Aktivnosti koje treba preduzeti:
1. Upoznavanje lokalne zajednice o prednostima življenja u lokalnoj zajednici o OSI;
2. Izrada programa za stanovanje uz podršku;
3. Suradnja sa roditeljima i CSR;
4. Zapošljavanje osoblja (personalni asistent);
5. Provesti popis raspoloživih općinskih kapaciteta (kuće, stanovi).
Vremenski rok: 2015. god.
Procjena potrebnih sredstava: Preusmjeravanje postojećih sredstava
Odgovorni subjekti: Županija Posavska, Općina, nadležna ministarstva federalna i županijska i NVO
sektor
Pokretanje pilot projekta za stanovanje uz podršku
Detaljne karakteristike potreba: Potreba za brzovremenom reakcijom u cilju odgađanja
institucionalizacije naših korisnika, deinstitucionalizacija korisnika u zavodima sa Županije Posavske,
kojih po evidenciji ima 20.
Postojeći resursi: Federalno ministarstvo rada i socijalne politike (10.000,00 KM odobreno od strane
Federalnog ministarstva rada i socijalne politike) , Županijsko ministarstvo zdravstva, rada i socijalne
politike, Udruga „Kuća nade“ (10.000,00 KM općina Odžak, 5.000,00 KM od Županije Posavske, i
donatori ), Općina, stručnjaci, 2 personalna asistenta.
Rješenja: Pokrenuli bi pilot projekt - stanovanje uz podršku radi ukazane potrebe odlaska 5
korisnika u neku od institucija, te u cilju rane prevencije želimo omogućiti ostanak u lokalnoj
zajednici za 5 potencijalnih korisnika.
Aktivnosti koje treba preduzeti:
1. Odabir potencijalni korisnika;
2. Odabir personalnog asistenta;
3. Izrada plana i programa aktivnosti;
4. Izrada proračuna;
5. Provođenje pokretanja pilot projekta.
Vremenski rok: 2012-2013. god.
Procjena potrebnih sredstava: 5.483,36 KM (sufinanciranje od Županijskog ministarstva zdravstva,
rada i socijalne politike)
Akcioni plan u oblasti invalidnosti Županije Posavske/Posavskog kantona
Odgovorni subjekti: Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, Županijsko ministarstvo
zdravstva, rada i socijalne politike, Udruga Kuća Nade, Općina
2.3 PRIORITETNA OBLAST:
PRISTUPAČNOST
Uvod: Države trebaju prepoznati opći značaj pristupačnosti u procesu izjednačavanja mogućnosti u svim
sferama društva. Za osobe sa bilo kojom vrstom invaliditeta, države trebaju:
1. Osigurati pristup osobama s invaliditetom njihovom životnom okruženju, sredstvima javnog prijevoza,
institucijama, uslugama, sistemima komunikacije i informacijama planskim i osmišljenim uklanjanjem
barijera i izgradnjom pristupačnih objekata i usluga.
2. Politika lokalne vlasti u oblasti invalidnosti mora imati dugoročne ciljeve koji počivaju na tome da OSI
treba da imaju ista prava kao i ostali građani. U skladu s tim treba da prizna opći značaj pristupačnosti u
procesu izjednačavanja mogućnosti za OSI.
3. Pristupačnost je prvo pravilo ciljnih područja UN Standardnih pravila za izjednačavanje mogućnosti jer
onI osiguravaju uvjete da se ostvare ciljevi u svim ostalim područjima života OSI (školovanje,
zapošljavanje, kulturni i vjerski život, sport i rekreacija, obiteljski život).
4. Lokalne vlasti treba da osiguraju pristup izgrađenom okruženju zatvorenog i otvorenog tipa tj. da
primjene univerzalni dizajn u uređenju prostora i tako osiguraju neprekinut lanac kretanja za OSI.
5. Donositelji odluka na lokalnom nivou treba da istovremeno vode računa da informacije i
telekomunikacije od javnog interesa budu dostupne OSI.
2.3.1 PRIORITETNA POTREBA:
PRIMJENJIVATI I RAZVIJATI STANDARDE PRISTUPAČNOSTI I KONCEPTE UNIVERZALNOG
DIZAJNA, IZGRAĐENOG OKRUŽENJA I OSIGURATI NEPREKINUT LANAC KRETANJA OSI U ŽP I
OPĆINAMA, TJ. NESMETANI PRISTUP
Nakon situacione analize na terenu je utvrđeno da se nisu poštovale norme univerzalnog dizajna po pitanju
pristupačnosti.
Potrebno je omogućiti nesmetan pristup:
- Mjestu stanovanja;
- Svim novim stambenim zgradama;
- Zdravstvenim ustanovama;
- Radnom mjestu;
- Privatnim i javnim turističkim objektima;
- Javnim ustanovama(sud,pošta, općina,banke);
- Ustanovama za obrazovanje (predškolske, osnovne, srednje);
- Trgovačkim objektima;
- Vjerskim institucijama.
15
Akcioni plan u oblasti invalidnosti Županije Posavske/Posavskog kantona
Konkretni koraci :
KORAK Odluka o pristupačnosti javnim objektima i površinama
1 Nakon situacione analize na terenu je utvrđeno da se nisu poštovale norme univerzalnog dizajna
po pitanju pristupačnosti.
Postojeći resursi: Pravilnik o bližim uvjetima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje
lica smanjene pokretljivosti, Strategija za integraciju osoba s invaliditetom, prostorni plan Županije
Posavske u kojem se spominje pristupačnost, ali ne bavi se detaljima univerzalnog dizajna, program
socijalno-ekonomskog razvoja Županije Posavske, OOSI, ured za urbanizam i građevinarstvo,
arhitekt ili planer educiran za univerzalni dizajn i ured za izgradnju i razvoj Županije Posavske.
Aktivnosti koje treba poduzeti:
- Donijeti odluku da javni objekti i javne površine kao i poslovni prostori, za koje mišljenje i dozvolu
za izgradnju izdaju općinska tijela uprave, moraju biti pristupačni za OSI
- Uključiti OSI u općinsku radnu grupu za praćenje pristupačnosti
- Izgraditi kose rampe na javnim površinama za kretanje OSI
- Osigurati adekvatnu pristupačnost uslugama javnih ustanova: Sud, CSR, sve službe Doma Zdravlja,
Biro za zapošljavanje, sve osnovne škole i srednju školu Pere Zečevića, parking mjesta za OSI…
Vremenski rok:
- općinski plan 2013. god.
- nadzor radne grupe, osigurati adekvatnu pristupačnost uslugama javnih ustanova, 2013.-2014. god.
Procjena potrebnih sredstava: ljudski resursi
Odgovorni subjekti: Županija Posavska, Općina, Javna poduzeća i ustanove, Radna grupa za
pristupačnost
KORAK
2
16
Rekonstrukcija neadekvatnih pristupa u Županiji Posavskoj
Prilagođavanje svih nepristupačnih institucija za OSI
Rješenje: Omogućen neprekinut lanac kretanja OSI
Postojeći resursi: Strategija za integraciju osoba s invaliditetima, 60.000,00 KM iz Županijskog
proračuna
Aktivnosti koje treba poduzeti:
1. Donijeti općinsku odluku o stalnom uklanjanju postojećih neadekvatnih pristupa za OSI na javnim
površinama, prometnim komunikacijama, javnim objektima, kao i stambenim objektima;
2. Izgraditi adekvatne pristupe;
3. Prekršitelji odluka snose sankcije.
Vremenski rok:
- Donijeti općinsku odluku 2013. god.;
- Rekonstrukcija rampi u osnovnoj školi, CSR i Županijskoj bolnici u Odžaku 2013. god.;
- Uklanjanje postojećih neadekvatnih pristupa kontinuirano.
Procjena potrebnih sredstava: 30.000,00 KM
Odgovorni subjekti: Županija Posavska, Općina, Radna grupa za pristupačnost, Županijska bolnica,
CSR, Obrazovne ustanove
Akcioni plan u oblasti invalidnosti Županije Posavske/Posavskog kantona
KORAK
3
KORAK
4
Pristupačnost parking mjesta za OSI
Nepostojanje obilježenih parking mjesta za OSI. Izvršiti izmjenu i dopunu zakona o sigurnosti
prometa na cestama o korištenju parking mjesta za osobe s invaliditetom
Postojeći resursi: Zakon o sigurnosti prometa na cestama, 60.000,00 KM iz Županijskog proračuna
Aktivnosti koje treba poduzeti:
1. Obilježiti parking mjesta za OSI
2. Napraviti dostupna parking mjesta za osobe s invaliditetom
Vremenski rok: 2013. god.
Procjena potrebnih sredstava: 1.500,00 KM
Odgovorni subjekti: Županija Posavska, Općine na podrućju Županije Posavske, MUP
Kažnjavanje parkiranih vozila na trotoarima i obilježenim parking mjestima za osobe s
invaliditetom
Potreba da osobe s invaliditetom imaju nesmetan pristup svim objektima.
Svako nepropisno parkirano vozilo se po zakonu o sigurnosti prometa na cestama mora kazniti s
novčanom kaznom.
Postojeći resursi: Zakon o sigurnosti prometa na cestama
Aktivnosti koje treba poduzeti: Svakodnevno sankcioniranje nepropisno parkiranih mjesta
Vremenski rok: 2013. god.
Procjena potrebnih sredstava: ljudski resursi
Odgovorni subjekti: Županija Posavska, Općina, MUP
KORAK
5
Osposobljavanje pristupa za ulaz u vrtić, sve osnovne i srednju školu, ulaz u školske učionice i
kabinete
Nema prilagođenih ulaza za OSI u svim ostalim školama (ne postojanje rampi, liftova,
neprilagođenost toaleta)
Rješenje: Postavljanje rukohvata na rampama u svim školama
Postojeći resursi: Dvije osnovne škole koje su izgrađene po modelu univerzalnog dizajna
(osnovna škola u Novom Selu i Prudu), grant za prosvjetu iz Županijskog proračuna u visini od
50.000,00 KM
Aktivnosti koje treba poduzeti:
1. Izgraditi rampu u osnovnim školama: Svilaj, Vrbovac, Potočani, Gornja Dubica, Novi Grad,
Vojskova
2. Izgraditi rukohvate na 3 škole - škol. 2013/2014. god., igraditi rampu u O.Š. Park Odžak
2013/2014. god., P.O.Š. Svilaj, Potočani, Novi Grad i Gornja Dubica 2014/2015. god., P.O.Š.
Vrbovac, Gornja Dubica; Novi, ugraditi lift u osnovnu i srednju školu u Odžaku
Vremenski rok: 2013. – 2015. god.
Procjena potrebnih sredstava: 5.000,00 KM za rukohvate, 30.000,00 KM za rampe, 10.000 KM za lift
Odgovorni subjekti: Županija Posavska, Općina Odžak, Ured za urbanizam i građevinarsto,
Ministarstvo prosvjete
17
Akcioni plan u oblasti invalidnosti Županije Posavske/Posavskog kantona
KORAK
6
KORAK
7
Pristup Općinskoj zgradi u Orašju
Ne postoji adekvatan pristup zgradi u Općini Orašje. Izgraditi pristup i rampu na zgradi
Postojeći resursi: Federalno ministarstvo rada i socijalne politike 5.000,00 KM (osigurana sredstva
od strane Federalnog ministarstva rada i socijalne politike), Općina Orašje
Aktivnosti koje treba poduzeti:
1. Odabir izvođača radova
2. Izgraditi prilaz sa rampom
Vremenski rok: 2013. god.
Procjena potrebnih sredstava: podaci u fazi prikupljanja
Odgovorni subjekti: Federalno Ministarstvo rada i socijalne politike, Općina Orašje
Rekonstrukcija toaleta u Omladinskom domu Orašje
Neprilagođen i toalet u Omladinskom domu u čijim prostorijama svakodnevno borave i djeca s
posebnim potrebama
Rješenje: Adaptiran toalet
Postojeći resursi: Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, Udruga roditelja, djece i osoba s
posebnim potrebama Orašje, 5.000,00 KM (osigurana sredstva od strane Federalnog ministarstva
rada i socijalne politike)
Aktivnosti koje treba poduzeti:
1. Pribavljanje dozvola
2. Odabir izvođača
3. Izvedeni radovi
Vremenski rok: 2013. god.
Procjena potrebnih sredstava: podaci u fazi prikupljanja
Odgovorni subjekti: Federalno ministarstvo rada i socijalne politike
MJERE KOJE SU JEFTINE I MOGU SE LAKO REALIZIRATI:
1. Imenovati članove radne grupe za pristupačnost
3. NADGLEDANJE I PROVOĐENJE LPAI U ŽUPANIJI POSAVSKOJ
Monitoring i evaluaciju realizacije plana obavljat će Koalicija „Nada“ o pitanjima osoba s invaliditetom.
Proces nadgledanja provođenja Plana izuzetno je važan pa je potrebno definirati PLAN monitoringa
odnosno principe i načine praćenja njegovog provođenja. Plan nadgledanja treba da obuhvati četiri nivoa
LPAI: progres provođenja cjelokupnog plana, pojedinačne aktivnosti, promjenu određenih situacija - da li su
mjere i rješenja adekvatan odgovor na potrebe, nadgledanje potrošnje sredstava namjenjenih za LPAI.
Dobro bi bilo donijeti godišnje planove realizacije.
Svim institucijama i organizacijama dostaviće se Lokalni plan akcije i biće pozvane da dostavljaju sve
relevantne informacije iz oblasti svog djelovanja u skladu sa planiranim aktivnostima.
18
Akcioni plan u oblasti invalidnosti Županije Posavske/Posavskog kantona
Aktom Ministarstva, zdravstva, rada i socijalne politike Županije Posavske imenovani su članovi za
monitoring Akcionog plana za ostvarivanje ciljeva strategije u oblasti invalidnosti Županije Posavske:
1. Zvonko Marković, pomoćnik ministra za rad i zapošljavanje
2. Berislav Živković, tajnik Ministarstva
3. Ivka Mašić, šefica odjela zajedničkih poslova u Ministarstvu
19
Ljudska prava i sredstva za postizanje
jednakih mogućnosti
Uključivanje oblasti invalidnosti
u lokalne politike
Popis potreba osoba s invaliditetom
i postojećih resursa zajednice
Planiranje usmjereno
na osobu
Izrada nacrta lokalnih planova
akcije u oblasti invalidnosti
Izrada Akcionog plana finansirana od strane:
www.fmrsp.gov.ba
Uz tehničku podršku:
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
2 641 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content