Όρους Χρήσης

(/)
Γενικοί Όροι Χρήσης Truckbird
Για την εξασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας των συναλλαγών σας δημιουργήσαμε τους όρους και
προϋποθέσεις χρήσης της ηλεκτρονικής αγοράς Truckbird. Για να προχωρήσετε στην πλατφόρμα,
παρακαλούμε διαβάστε και αποδεχτείτε τους παρακάτω όρους. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μην
διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο [email protected]
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Οι ιστοσελίδες που φιλοξενούνται στη διεύθυνση χώρου truckbird.com έχουν ως στόχο τη δημιουργία
μιας ηλεκτρονικής αγοράς που επιτρέπει στους χρήστες να δημοσιεύουν μια απασχόληση, μια εργασία,
και στους παρόχους μεταφορών να κάνουν προσφορά για τις εργασίες αυτές, μέσω «δημοπρασίας», με
σκοπό τη σύναψη συναλλαγών. Η πρόσβαση σε αυτές και η χρήση τους υπόκειται στους ακόλουθους
όρους και κανόνες, οι οποίοι υπερισχύουν κάθε αντίθετης ρητής ή σιωπηρής συμφωνίας μεταξύ των
ιστοσελίδων που φιλοξενούνται στη διεύθυνση χώρου truckbird.com και των χρηστών – επισκεπτών
τους. Ειδικότερα:
Η έδρα μας είναι Αγίου Κωνσταντίνου 40, Τ.Κ. 15124, Αθήνα, Ελλάδα. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου είναι [email protected] .
Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις (μαζί με τα έγγραφα που αναφέρονται στο εσωτερικό), καθορίζουν
τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες η ΤΡΑΚΜΠΕΡΝΤ Ι.Κ.Ε. θα παρέχει τις υπηρεσίες της
προς εσάς.
Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε κάποιες ιστοσελίδες του χώρου truckbird.com χωρίς την ανάγκη για
εγγραφή. Ορισμένες ιστοσελίδες είναι ανοιχτές σε εσάς, μόνο αν είστε μέλος και αν αποφασίσετε να
εγγραφείτε ως μέλος θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε ρητώς ότι έχετε διαβάσει και αποδεχτεί τους
Γενικούς Όρους και Συμπληρωματικούς Όρους και την Πολιτική Απορρήτου.
Οι όροι (όπως ορίζονται παρακάτω) ισχύουν για την πρόσβαση και τη χρήση του ιστότοπου, καθώς και
σε κάθε αλληλογραφία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταξύ εσάς και της ΤΡΑΚΜΠΕΡΝΤ Ι.Κ.Ε. .
Διαβάστε προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση της ιστοσελίδας. Χρησιμοποιώντας την
ιστοσελίδα δηλώνετε ότι αποδέχεστε τους Γενικούς Όρους, ανεξάρτητα από το αν επιλέξετε ή όχι να
γίνετε μέλος. Εάν δεν αποδέχεστε τους γενικούς όρους, μην χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα.
Οι όροι αυτοί μπορούν να αναθεωρηθούν οποιαδήποτε στιγμή, ενημερώνοντας το παρόν. Θα πρέπει να
επισκέπτεστε την ιστοσελίδα από καιρό σε καιρό, να μελετάτε την τρέχουσα έκδοση των όρων, επειδή
είναι δεσμευτική για εσάς. Συγκεκριμένες διατάξεις στους όρους μπορεί να αντικατασταθούν από ρητά
ορισμένες νομικές προκηρύξεις που βρίσκονται σε συγκεκριμένες σελίδες του ιστότοπου
Ο δικτυακός τόπος απευθύνεται αποκλειστικά σε όσους έχουν πρόσβαση στο σύστημα από την Ελλάδα.
Εάν επιλέξετε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα από περιοχές εκτός της Ελλάδος, στη συνέχεια θα είστε
υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με τους τοπικούς νόμους, εάν και στο βαθμό που οι τοπικοί νόμοι
εφαρμόζονται.
Εγγυάστε ότι είναι νόμιμο για σας να δείτε την ιστοσελίδα . Είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με
όλους τους νόμους. Μια αποτυχία ή καθυστέρηση στην επιβολή της συμμόρφωσης με μια ή
περισσότερες διατάξεις του παρόντος καθεστώτος δεν συνιστά παραίτηση από οποιαδήποτε άλλη
διάταξη αυτών των Όρων. Η ακυρότητα μεμονωμένων όρων της παρούσας σύμβασης δεν θίγει το
κύρος των υπολοίπων διατάξεων.
Οι παρόντες Όροι αποτελούν τη συνολική συμφωνία ως προς τη χρήση σας του δικτυακού τόπου και
αντικαθιστούν οποιαδήποτε προηγούμενη συμφωνία ή εκπροσώπηση σε σχέση με τους
συμβαλλόμενους. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που ήθελε
τυχόν προκύψει μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων, ακόμη και για τις διαφορές περί την ισχύ, ερμηνεία ή
εκτέλεση των παρόντων όρων, αποκλειστικό αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών,
συμπεριλαμβανομένων των δικών σχετικά με τη διαδικασία εκτέλεσης, λήψης ασφαλιστικών μέτρων
κ.λ.π.
1. ΟΡΙΣΜΟΙ
«Πάροχος μεταφοράς», νοείται ένα μέλος που έχει υποβάλει προσφορά για μία εργασία.
«Προϋποθέσεις» νοούνται όλες οι προϋποθέσεις που ισχύουν για ένα πρόσωπο που έχει πρόσβαση
στην ιστοσελίδα σε σχέση με τη χρήση της,δηλαδή, για έναν απλό επισκέπτη, τους Γενικούς Όρους και
μόνο, και για ένα μέλος, τους Γενικούς Όρους και τους Συμπληρωματικούς Όρους). «Χρήστης" είναι
αυτός που επισκέπτεται την ιστοσελίδα χωρίς να έχει γίνει μέλος αυτής. «Εγγραφή» νοείται η
δημιουργία ενός λογαριασμού μέλους που έχει αποδεχθεί τους όρους και προϋποθέσεις. «Μέλος» είναι
αυτός που έχει εγγραφή στην truckbird.com με την εισαγωγή των απαιτούμενων προσωπικών
στοιχείων και την αποδοχή των Γενικών Ορών και της Πολιτικής Απορρήτου (και «Συνδρομή'» νοείται η
κατάσταση στην οποία είσαι μέλος) «Εργασία» νοείται η αίτηση μεταφοράς που τοποθετήθηκε από το
μέλος στην ιστοσελίδα. «Αιτών» νοείται αυτός που δημοσιεύει στην ιστοσελίδα μια εργασία
«Ιστοσελίδα» νοείται η app.truckbird.com «Σύμβαση» νοείται η συμφωνία μεταξύ ενός παρόχου
μεταφορών και ενός χρήστη, για την εκτέλεση της εργασίας.
2.ΕΙΣΑΓΩΓΗ
2.1 Στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα τα μέλη μπορούν να συνάψουν συμβάσεις μεταφοράς μεταξύ τους με
αποκλειστικά δική τους ευθύνη. Βάσει των συμβάσεων αυτών τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις
γεννιούνται μόνο μεταξύ του μέλους που πωλεί και του μέλους που αγοράζει, των οποίων είναι και
αποκλειστική ευθύνη η εκτέλεση της συμβάσεως.
2.2 Η ΤΡΑΚΜΠΕΡΝΤ Ι.Κ.Ε. δεν αποτελεί μέρος των συμβάσεων που συνάπτονται μεταξύ των μελών, ούτε
είναι πάροχος υπηρεσιών μεταφοράς, ούτε πράκτορας ή μεσάζον οποιουδήποτε είδους. Η ιστοσελίδα
λειτουργεί ως ένα ουδέτερο πεδίο, μέσω του οποίου οι πάροχοι μεταφορών και τα μέλη μπορούν να
συναντηθούν και να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με σκοπό τη σύναψη συναλλαγών. Η ΤΡΑΚΜΠΕΡΝΤ
Ι.Κ.Ε. , οι εκπρόσωποι της, οι εργαζόμενοι σε αυτήν και οι βοηθοί της δεν ευθύνονται για τους
κινδύνους που συνδέονται με την διαπραγμάτευση και την εκτέλεση των συμβάσεων και των
συναλλαγών και δεν ευθύνονται με κανέναν τρόπο για τυχόν ζημίες που απορρέουν από τις συμβάσεις
αυτές και τις συναλλαγές. Δεν φέρει η ΤΡΑΚΜΠΕΡΝΤ Ι.Κ.Ε. καμία ευθύνη για τον έλεγχο της ποιότητας,
της ασφάλειας, ή τις νομικές πτυχές της απασχόλησης και / ή συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται
μέσω της ιστοσελίδας. Η ΤΡΑΚΜΠΕΡΝΤ Ι.Κ.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη για ισχυρισμούς παρόχων
μεταφορών όσον αφορά τις άδειες, την ασφάλιση τους, την καταγραφή, την ένταξη ή την
επαγγελματική ένωση ή και οποιαδήποτε άλλη αξίωση συνταχθεί έκθεση σε οποιοδήποτε σημείο κατά
τη διάρκεια της συναλλαγής ή της διαδικασίας υποβολής προσφορών. Η ΤΡΑΚΜΠΕΡΝΤ Ι.Κ.Ε. δικαιούται
αλλά δεν υποχρεούται να ελέγχει τις προσφορές , τα κείμενα και τις εικόνες που δημοσιεύονται από τα
μέλη για την νομιμότητα τους και την αποδοχή τους. Τα μέλη δε αποκλειστικά με δική τους ευθύνη
χρησιμοποιούν το σύστημα αξιολόγησης των μελών. Η ΤΡΑΚΜΠΕΡΝΤ Ι.Κ.Ε. δύναται ανά πάσα στιγμή να
απορρίψει εγγραφή, να αποκλείσει μέλος, να απαγορεύσει τη χρήση ή να διακόψει κάποια παροχή
υπηρεσιών οποιαδήποτε στιγμή χωρίς αιτιολογία.
2.3 Η ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη 24 ώρες την ημέρα. Η ΤΡΑΚΜΠΕΡΝΤ Ι.Κ.Ε. δεν ευθύνεται εάν, για
οποιονδήποτε λόγο, η ιστοσελίδα δεν είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή, ή για οποιοδήποτε χρονικό
διάστημα. Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα μπορεί να ανασταλεί προσωρινά και χωρίς ειδοποίηση στην
περίπτωση αποτυχίας συστήματος, συντήρησης ή επισκευής ή για οποιουσδήποτε λόγους πέρα από τον
έλεγχό της ΤΡΑΚΜΠΕΡΝΤ Ι.Κ.Ε. και για λόγους ανωτέρας βίας.
2.4 Η ΤΡΑΚΜΠΕΡΝΤ Ι.Κ.Ε. έχει δικαίωμα να μεταβιβάσει επιμέρους ή όλα τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις της από του Γενικού Όρους των συναλλαγών σε οποιονδήποτε τρίτο αυτή επιλέξει ή να
παρέχει εξουσιοδότηση σε τρίτο για την άσκηση αυτών.
3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΟΥΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΟΥΣ
3.1 Ο ενδιαφερόμενος με την εγγραφή στην ιστοσελίδα μας, την εισαγωγή των στοιχείων που
ζητούνται και την αποδοχή των Γενικών Όρων Χρήσεως, της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων, γίνεται
μέλος της. Η εγγραφή αυτή είναι δωρεάν.
3.2 Η συμμετοχή ως μέλος είναι δυνατή μόνο για φυσικά ή νομικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική
ικανότητα. Αποκλείονται δε άτομα κάτω των 18 ετών.
3.3 Τα μέλη δηλώνουν ότι αυτά και οποιαδήποτε άτομα που συνδέονται με αυτά με οποιαδήποτε σχέση
και που θα συμμετέχουν σε μια συναλλαγή δεν έχουν καταδικαστεί για ένα έγκλημα που σχετίζεται με
τον κλάδο των μεταφορών και / ή της μεταφοράς ή της επιχείρησης μεταφορών. Επιπλέον, εγγυούνται
ότι δεν υφίστανται σήμερα διώξεις κάθε είδους (π.χ. ποινικές, διοικητικές κλπ) εναντίον τους που θα
τους εμποδίσουν από την εκτέλεση μιας συναλλαγής στην οποία είναι συμβαλλόμενο μέρος ή από τις
υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τους όρους χρήσης.
3.4 Τα στοιχεία που καταχωρούνται κατά την εγγραφή πρέπει να είναι αληθή και πλήρη. Σε περίπτωση
εγγραφής εταιρίας θα πρέπει να αναφέρεται το όνομα του υπευθύνου επικοινωνίας,η πλήρης επωνυμία
της εταιρείας, το ΑΦΜ της εταιρείας, ένα τηλέφωνο και μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομίου
επικοινωνίας. Σε περίπτωση αλλαγών των στοιχείων η ΤΡΑΚΜΠΕΡΝΤ Ι.Κ.Ε. πρέπει να ενημερώνεται
άμεσα. Το όνομα χρήστη που θα επιλεγεί πρέπει να μη είναι χυδαίο, υποτιμητικό ή προσβλητικό προς
τα δικαιώματα τρίτων.
3.5 Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται με την αποστολή στο e-mail του ενδιαφερόμενου των κωδικών
πρόσβασης στη διεύθυνση χώρου truckbird.com. Κάθε μέλος μπορεί να ακυρώσει την ιδιότητα του ως
μέλος εφόσον αφενός δεν υπάρχει οφειλόμενο υπόλοιπο αυτού προς την ΤΡΑΚΜΠΕΡΝΤ Ι.Κ.Ε. και
αφετέρου δεν συμμετέχει σε τρέχουσα δημοπρασία. Η ακύρωση του θα επιβεβαιώνετε με e-mail που θα
του αποσταλεί από την ΤΡΑΚΜΠΕΡΝΤ Ι.Κ.Ε. . Οι αξιολογήσεις ωστόσο του μέλους αυτού θα συνεχίζουν
να υφίστανται στη πλατφόρμα της ΤΡΑΚΜΠΕΡΝΤ Ι.Κ.Ε. .
3.6 Τα μέλη της ΤΡΑΚΜΠΕΡΝΤ Ι.Κ.Ε. συμφωνούν ρητά και ανεπιφύλακτα ότι σε περίπτωση σύναψης
συμβάσεως με άλλο μέλος τα στοιχεία τους θα αποστέλλονται από την ΤΡΑΚΜΠΕΡΝΤ Ι.Κ.Ε. στο
αντισυμβαλλόμενο μέρος. Το αντισυμβαλλόμενο δε μέρος δεν δικαιούται να χρησιμοποιεί τα στοιχεία
αυτά για οποιοδήποτε άλλο λόγο παρά μόνο για την εκτέλεση της συναφθείσας μέσω της ΤΡΑΚΜΠΕΡΝΤ
Ι.Κ.Ε. συμβάσεως μεταφοράς.
3.7 Τα μέλη δηλώνουν ρητά και δεσμεύονται ότι δεν θα προσπαθήσουν να κατοχυρώσουν οποιοδήποτε
domain name που να περιλαμβάνει τη λέξη "truckbird" δεν θα χρησιμοποιήσουν τη λέξη "truckbird" ή
οποιαδήποτε παραλλαγή που περιλαμβάνει τη λέξη «truckbird» που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση με
αυτή στο Google Adwords ή οποιαδήποτε παρόμοια υπηρεσία διαφήμισης στο internet.
3.8 Τα μέλη οφείλουν να κρατούν μυστικό και να μην κοινοποιούν σε τρίτους τους κωδικούς τους στην
truckbird.com και η ιδιότητα δε του μέλους είναι προσωπική και αμεταβίβαστη. Τα μέλη απαγορεύεται
να χρησιμοποιούν μηχανισμούς, λογισμικά ή να προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενέργεια παρεμποδίζει
την κανονική λειτουργία της ιστοσελίδας ή που οδηγεί στην επιβάρυνση της υποδομής της ή που
παρακωλύει ή μεταβάλει το περιεχόμενο αυτής ή με οποιονδήποτε τρόπο παρεμποδίζει τη λειτουργία
της.
3.9 Κατά τη διάρκεια της συνδρομής των μελών η ΤΡΑΚΜΠΕΡΝΤ Ι.Κ.Ε. μπορεί να αποκαλύψει στα μέλη
της, ή μπορεί αυτά μάθουν ή να ανακαλύψουν, έγγραφά της ΤΡΑΚΜΠΕΡΝΤ Ι.Κ.Ε. , επιχειρηματικές
πρακτικές αυτής, κωδικό αντικειμένου, τον πηγαίο κώδικα, τρόπους διοίκησης, τρέχουσες και
μελλοντικές στρατηγικές της truckbird.com, την εμπορία πληροφοριών, χρηματοοικονομικές
πληροφορίες, το λογισμικό, τις τεχνολογίες, διαδικασίες, διαδικασίες, μεθόδους και εφαρμογές, ή άλλες
πτυχές της επιχείρησής της ΤΡΑΚΜΠΕΡΝΤ Ι.Κ.Ε. . Με το παρόν συμφωνείτε ότι όλες αυτές οι
πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και είναι πνευματική ιδιοκτησία της ΤΡΑΚΜΠΕΡΝΤ Ι.Κ.Ε. .
Οποιαδήποτε δημοσιοποίηση των πληροφοριών αυτών, σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των ειδικά
άμεσων ανταγωνιστών) απαγορεύεται αυστηρά τόσο κατά την διάρκεια της ισχύος της παρούσας, όσο
και μετά την καθ' οιανδήποτε τρόπο τυχόν λύση ή λήξη της.
3.10 Τα κείμενα και οι εικόνες που δημοσιεύει μέλος της ΤΡΑΚΜΠΕΡΝΤ Ι.Κ.Ε με οποιοδήποτε τρόπο ή
μορφή δεν επιτρέπεται να θίγουν την προσωπικότητα τρίτων, να είναι προσβλητικά της τιμής και της
υπόληψης και βλαπτικά της φήμης προσώπου. Τα κείμενα δε και οι εικόνες αυτές δεν πρέπει να
περιλαμβάνουν διαφημίσεις οποιουδήποτε είδους για προϊόντα τα οποία το μέλος αυτό δεν προσφέρει
μέσω της ΤΡΑΚΜΠΕΡΝΤ Ι.Κ.Ε. .
3.11 Οι προσφορές και τα περιεχόμενα και οι εικόνες που δημοσιεύονται στην truckbird.com δεν
επιτρέπεται να περιλαμβάνουν συνδέσμους ή διευθύνσεις ιστοσελίδων.
3.12 Κείμενα και εικόνες που κάποιο μέλος δημοσιεύει στην truckbird.com με την μορφή προσφοράς,
αξιολογήσεις ή οποιαδήποτε άλλη μορφή απαγορεύεται να στοχεύουν σε σύναψη συμβάσεως εκτός της
truckbird.com ή να αποσκοπούν με έμμεσο ή άμεσο τρόπο σε αυτό.
3.13 Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο προσφορά τιμής για την ίδια μεταφορά από το ίδιο
πρόσωπο με τη χρήση διαφορετικών ονομάτων χρήστη ή από πρόσωπα που ενεργούν κατ εντολή
αυτού, καθώς και κάθε προσπάθεια χειραγώγησης της τιμής.
3.14 Η προσφορά των τιμών που υπέβαλε ο πάροχος μεταφοράς πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε
και όλα τα έξοδα, συμπεριλαμβανομένων φόρων και χρεώσεων της ιστοσελίδας εκτός Φ.Π.Α. Ο πάροχος
μεταφοράς δεν μπορεί να προσθέσει επιπλέον χρέωση στην τιμή προσφοράς. Ο πάροχος μεταφοράς
συμφωνεί να μην προσκαλεί ή να αναθέτει σε άλλο πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο να ασκεί οποιαδήποτε
άλλη συμπεριφορά, οι πράξεις ή συμπεριφορά με σκοπό την καταστρατήγηση ή την αποφυγή των
χρεώσεων.
3.15 Τα συμβαλλόμενα μέρη φέρουν την πλήρη ευθύνη για τη συμμόρφωση με όλους τους νόμους και
τους κανονισμούς που σχετίζονται με τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων. Όποιος αποστέλλει, ή
προσκαλεί να μεταφέρει, απαγορευμένο ή περιορισμένο στοιχείο ή κακώς συσκευασμένο επικίνδυνο
υλικό ενδέχεται να υπόκειται σε αυστηρές διοικητικές, αστικές και ποινικές κυρώσεις.
3.16 Οι αιτούντες είναι υποχρεωμένοι να θέτουν προς προσφορά στην ιστοσελίδα της truckbird.com
μόνο προϊόντα των οποίων έχουν το δικαίωμα να προβούν στη μεταφορά τους. Απαγορεύεται η
προσφορά προϊόντων τα οποία παραβιάζουν τους νόμους , τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, καθώς και
προϊόντων που περιγράφονται παραπάνω στον όρο 4.1 Ο αιτών έχει υποχρέωση να παρέχει πάντα
αληθή στοιχεία σχετικά με το προϊόν και τις υπόλοιπες πληροφορίες που παρέχει. Ο αιτών δικαιούται
να δημοσιεύει την ίδια προσφορά ταυτόχρονα μόνο μια φορά στην truckbird.com .
3.17 Η συμμετοχή του μέλους και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτού απέναντι στην
truckbird.com είναι αμεταβίβαστα.
4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ truckbird.com
4.1 Η truckbird.com απαγορεύει τη σύναψη συμβάσεων μέσω της ιστοσελίδας της, οι οποίες έχουν ως
αντικείμενο την μεταφορά των ακολούθων προϊόντων: α) προϊόντα κλοπής, β) ναρκωτικών και λοιπών
ψυχοτρόπων ουσιών και προϊόντων που είναι κατάλληλα για την δημιουργία των ουσιών αυτών, γ)
ραδιενεργών και δηλητηριωδών ουσιών και κάθε είδους επικίνδυνων για την υγεία χημικών ουσιών, δ)
εκρηκτικών υλών και πυροτεχνημάτων, ε) πολεμικού και στρατιωτικού εξοπλισμού, καθώς και όπλων
οποιουδήποτε είδους στ) ανθρωπινών οργάνων και μερών, ζ) προστατευόμενων ζώων ή φυτών, η)
πορνογραφικού υλικού, καθώς και κάθε προϊόντος που παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία ή τα
συναλλακτικά ήθη. Η truckbird.com έχει δικαίωμα να απαγορεύει την μεταφορά συγκεκριμένων
προϊόντων οποιαδήποτε στιγμή κατά τη κρίση της και χωρίς να αναφέρει τους λόγους της απαγόρευσης
αυτής.
4.2 Η truckbird.com έχει δικαίωμα να διαγράψει οποιοδήποτε στοιχείο από την ιστοσελίδα της, ακόμη
και προσφορές άνευ προειδοποίησης και χωρίς να απαιτείται η ύπαρξη συγκεκριμένης αιτίας. Για τις
διαγραφές αυτές δεν μπορούν να προβληθούν κανενός είδους αξιώσεις κατά της truckbird.com. Επίσης
η truckbird.com έχει δικαίωμα να μεταβάλει το χρόνο διάρκειας μια προσφοράς σε περίπτωση που
θεωρήσει ότι αυτό είναι απαραίτητο για την ορθότερη εκτέλεση αυτής.
4.3 Η truckbird.com δικαιούται να ακυρώσει τη συμμετοχή οποιουδήποτε μέλους χωρίς να υποχρεούται
να αιτιολογήσει τη πράξη της αυτή και το μέλος δεν έχει κανένα δικαίωμα να εγείρει οποιαδήποτε
αξίωση από την truckbird.com σχετικά με την ακύρωση αυτή. Τα τέλη που οφείλει το μέλος που
ακυρώνεται από την truckbird.com παραμένουν οφειλόμενα ακόμη και μετά την ακύρωση. Οι
αξιολογήσεις δε αυτού παραμένουν ενεργές στην ιστοσελίδα της truckbird.com. Τα μέλη που
ακυρώνονται – αποκλείονται από την truckbird.com δεν έχουν δικαίωμα να εγγραφούν ξανά είτε με το
ίδιο είτε με ξένο όνομα παρά μόνο με την έγγραφη συγκατάθεση της truckbird.com .
4.4 Η truckbird.com παρέχει στα μέλη της τη δυνατότητα να χορηγούν αξιολογήσεις σχετικά με την
απόδοση των πάροχων μεταφορών και γενικότερα των υπολοίπων χρηστών που περιλαμβάνουν αλλά
δεν περιορίζονται στην εκτέλεση της εργασίας (ή, όπως π.χ. μια περίπτωση, η αδυναμία τους να
εισέλθουν σε μια Συναλλαγή και / ή να εκτελέσουν μια εργασία). Οι αξιολογήσεις επιδιώκουν να
παρέχουν στα μέλη καθοδήγηση σχετικά με τα προσόντα και / ή την αξιοπιστία των άλλων μελών πριν
από την υποβολή προσφορών ή, στην περίπτωση των χρηστών, να δεχτούν μια προσφορά από μια
υπηρεσία παροχής μεταφοράς. Η διαδικασία αξιολόγησης λειτουργεί αφήνοντας μια βαθμολογία, μαζί
με ένα σύντομο σχόλιο σχετικά με τις επιδόσεις των μελών. Υπάρχουν πέντε στάδια αξιολόγησης υπό
τη μορφή αστεριών που μπορείτε να δώσετε: 1 αστέρι (χαμηλότερη βαθμολογία), 2 αστέρια, 3 αστέρια, 4
αστέρια, 5 αστέρια (υψηλότερη βαθμολογία). Η συνολική βαθμολογία αξιολόγησης του μέλους είναι ο
μέσος όρος της βαθμολογίας των σχολίων που αυτός ή αυτή έχει λάβει. Τα μέλη αποδέχονται ότι με την
ανάρτηση μιας εργασίας ή με προσφορά σε μια εργασία είναι πιθανό ότι ένα άλλο μέλος, θα παρέχει
πληροφορίες σχετικά με αυτά και γνωρίζουν και αποδέχονται ότι η αξιολόγησή τους αποτελείται μόνο
από τα σχόλια που άφησε άλλο μέλος και η συνολική βαθμολογία υπολογίζεται σύμφωνα με το μέσο όρο
της βαθμολογίας που έχουν λάβει. Τα μέλη αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε
αξιολόγηση που ελήφθη σχετικά στην ιστοσελίδα σε οποιονδήποτε τόπο ή ιστοσελίδα που δεν είναι η
truckbird.com. Τα μέλη οφείλουν να χρησιμοποιούν πάντα την κοινή λογική και το σεβασμό κατά την
αξιολόγηση σχετικά με ένα άλλο μέλος, και να μην γίνεται καταχρηστική, συκοφαντική αξιολόγηση που
θα μπορούσε να συνεπάγεται νομικές συνέπειες. Οι αξιολογήσεις των μελών από άλλα μέλη πρέπει να
είναι αληθείς και να μην περιλαμβάνουν προσωπικές προσβολές. Δεν επιτρέπεται η υποβολή
παραπλανητικών αξιολογήσεων. Η truckbird.com μπορεί και δικαιούται άνευ ειδοποιήσεως και
οποτεδήποτε θέλει να παρεμβαίνει στο σύστημα αξιολόγησης και να διαγράφει ή διορθώνει
αξιολογήσεις.
4.5 Η ύπαρξη προσφοράς τιμής στην προβλεπόμενη οθόνη καταχώρησης στην αντίστοιχη σελίδα
προσφοράς για την σύναψη της συμβάσεως μεταφοράς είναι δεσμευτική για τον αιτούντα.
4.6 Αυτός που κάνει τη προσφορά τιμής δηλώνει την σύναψη μαζί του σύμβασης με βάσει τους όρους
που έχει ορίσει ο αιτών και είναι δεσμευμένος με την προσφορά τιμής που έχει καταθέσει. Η προσφορά
τιμής δεν μπορεί να ανακληθεί ή να μεταβληθεί.
4.7 Ο αιτών δικαιούται να αποδεχτεί όποια προσφορά τιμής επιθυμεί ανεξαρτήτως αν είναι η
χαμηλότερη, αξιολογώντας τους παρόχους μεταφορών βάσει των δικών του αναγκών και
προτεραιοτήτων. Αν ο αιτών αποδεχτεί τη προσφορά εργασίας του πάροχου μεταφοράς, συνάπτεται,
άμεσα τη στιγμή της αποδοχής προσφοράς μεταξύ του αιτούντος και του παρόχου μεταφοράς,
σύμβαση μεταφοράς. Το περιεχόμενο της σύμβασης καθορίζεται από τη περιγραφή του προϊόντος και
των υπολοίπων πληροφοριών που έχει δώσει ο αιτών , όπως αυτά εμφαίνονται τη στιγμή που ο
πάροχος μεταφοράς έκανε τη προσφορά τιμής του, καθώς και τυχόν συμφωνίες μεταξύ των
συμβαλλομένων μερών που έγιναν πριν τη σύναψη της συμβάσεως μεταφοράς.
4.8 Η truckbird.com δεν χρεώνει τον αιτούντα για την προσφορά του προϊόντος του στην ιστοσελίδα
truckbird.com τέλος δημοσίευσης.
4.9 Η truckbird.com δεν εγγυάται για τη συμπεριφορά κατά τις εμπορικές συναλλαγές των μελών της
ιστοσελίδας σύμφωνα με τους νόμους και την καλή πίστη, ούτε για το εάν τα μέλη θα ανταπεξέλθουν
στις συμβατικές υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν μέσω της truckbird.com.
5. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5.1 Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να εκπληρώσουν πλήρως και εγκαίρως τις υποχρεώσεις τους
βάσει της συμβάσεως μεταφοράς. Η εκτέλεση της συμβάσεως ανήκει αποκλειστικά και μόνο στα
συμβαλλόμενα μέρη και καμία ευθύνη δεν φέρει η truckbird.com για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη
εκτέλεση αυτής.
5.2 Η truckbird.com υποχρεούται να αποστείλει τα στοιχεία επικοινωνίας των συμβαλλομένων εντός 36
ωρών από την καταβολή σε αυτήν των τελών χρήσεως.
5.3 Η αποπληρωμή του μεταφορέα από τον αιτούντα την μεταφορά, θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο
στο μεταφορέα, κατευθείαν υπό τον αιτών. Η truckbird.com δεν φέρει καμία ευθύνη για αυτήν ούτε για
τον τρόπο πληρωμής του μεταφορέα από τον αιτούντα. Ο τρόπος πληρωμής έχει συμφωνηθεί από τα
συμβαλλόμενα μέρη κατά την αποδοχή από τον αιτούντα της πρότασης μεταφοράς του παρόχου
μεταφοράς.
5.4 Το κάθε μέρος μπορεί να κάνει μια αίτηση ακύρωσης. Η αίτηση ακύρωσης υποβάλετε μόνο αν κάθε
εύλογη προσπάθεια για την επίτευξη μιας αποδεκτής λύσης έχει εξαντληθεί και είναι σαφές ότι η
εργασία δεν θα εκτελεστεί. Όταν κατατεθεί μια Αίτηση Ακύρωσης το άλλο μέρος της προτεινόμενης
συναλλαγής αφού ειδοποιηθεί έχει προθεσμία 72 ωρών για να απαντήσει είτε με: την αποδοχή της
αίτησης ακύρωσης και του λόγου που ζητείται αυτή ή απόρριψη της αίτησης ακύρωσης και αίτηση
επανεξέτασης από το προσωπικό της truckbird.com . Αν η αίτηση ακύρωσης γίνει δεκτή από το έτερο
συμβαλλόμενο μέρος, η εργασία μπορεί να αναρτηθεί ξανά στην truckbird.com ή να διαγραφεί κατά
επιλογή του μέλους. Αν η αίτηση ακύρωσης απορριφθεί από το άλλο μέρος, τότε αυτή αποστέλλεται
στην truckbird.com και εξετάζεται από αυτήν και η απόφαση της truckbird.com περί ακύρωσης ή όχι
δεσμεύει και τα δύο μέρη. Σε περίπτωση μη απαντήσεως του άλλου συμβαλλόμενου μέρους περί της
αιτήσεως ακυρώσεως από το ένα άλλο μέρος μετά την πάροδο 72 ωρών από την κοινοποίηση σε αυτό
της αιτήσεως ακυρώσεως αυτή γίνεται αυτομάτως δεκτή. Τα ποσά που έχουν καταβληθεί ως εγγύηση ή
αμοιβή είναι δυνατόν να επιστραφούν κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της truckbird.com.
5.5 Απαγορεύεται η καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος ακύρωσης της συμβάσεως για λόγους
ψευδείς ή υπερβολικούς που αποσκοπούν αποκλειστικά και μόνο στην ακύρωση της συμβάσεως. Εάν
ένα μέλος διαπιστωθεί ότι ενεργεί καταχρηστικά ή υπάρχει υποψία από την truckbird.com ότι ενεργεί
με τον τρόπο αυτό η αίτηση ακύρωσης απορρίπτεται αυτόματα και δικαιούται επιπλέον η
truckbird.com να διαγράψει το μέλος αυτό.
6. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ truckbird.com
6.1 Η truckbird.com ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο για ζημίες που προέκυψαν λόγω δόλου της
truckbird.com. Αποκλείεται η ευθύνη της truckbird.com για ζημία μέλους ή οποιουδήποτε τρίτου λόγω
αμέλειας αυτής ανεξαρτήτως του νομικού λόγου. Αποκλείεται πλήρως και ρητά η ευθύνη της
truckbird.com για έμμεσες ή επακόλουθες ζημιές ή διαφυγόντα κέρδη, ανεξαρτήτως λόγου.
6.2 Η truckbird.com δεν ευθύνεται σε περίπτωση που η ιστοσελίδα δυσλειτουργεί ή είναι προσωρινά μη
διαθέσιμη. Δεν ευθύνεται επίσης η truckbird.com σε περίπτωση που λόγω τεχνικών ή μη προβλημάτων
δεν καταχωρηθούν κάποιες προσφορές ή καταχωρηθούν με καθυστέρηση ή λανθασμένα ή αποτελέσουν
αντικείμενο επεξεργασίας. Η truckbird.com δεν ευθύνεται επίσης εάν δεν συμπίπτει η ώρα της
ιστοσελίδας με την επίσημη ώρα.
6.3 Η ιστοσελίδα μπορεί προσωρινά να μην είναι διαθέσιμη μερικώς ή ολικώς, λόγω οποιουδήποτε
λόγου (π.χ. συντηρήσεως) χωρίς η truckbird.com να ευθύνεται για αυτό . Σε τέτοια περίπτωση ο
χρήστης ή το μέλος δεν μπορεί να εγείρει αξιώσεις απέναντι στην truckbird.com.
6.4 Η truckbird.com δεν ευθύνεται για την αλήθεια και την ορθή διαμόρφωση των προσφορών, την
ποιότητα, την ασφάλεια, την διαθεσιμότητα και τη νομιμότητα της εργασίας και του παρόχου
μεταφοράς, για την ικανότητα, την εξουσία και την θέληση του εκάστοτε μέλους ή του παρόχου
μεταφοράς σχετικά με τη προσφορά και τη σύμβαση, για την καλή, προσηκόντως και εκπροθέσμως
εκτέλεση της συμβάσεως, για τις πληρωμές μεταξύ των συμβαλλομένων μελών ή για οποιεσδήποτε
εργασίες ή ενέργειες απαιτούνται για την εκπλήρωση της συμβάσεως.
6.5 Η truckbird.com δεν ευθύνεται για τις ζημίες που έχουν προξενηθεί ή θα προξενηθούν σε μέλη ή σε
τρίτους από τη συμπεριφορά άλλων μελών ή τρίτων με τη χρήση ή την κακή ή με οποιοδήποτε τρόπο
μη νόμιμη χρήση της ιστοσελίδας.
6.6 Η truckbird.com δεν ευθύνεται για την ορθότητα, νομιμότητα, την πληρότητα και την ποιότητα του
περιεχομένου συνδεδεμένων ιστοσελίδων που είναι προσβάσιμες μέσω αυτής.
6.7 Σε περίπτωση που κάποιο μέλος, χρήστης ή τρίτος εγείρουν αξιώσεις ενάντια της truckbird.com
λόγω παραβίασης των δικαιωμάτων τους εξαιτίας οποιουδήποτε λόγου (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά
αναφέρονται η δημοσίευση κάποιας προσφοράς , το περιεχόμενο αυτής, η παράνομη χρήση της
ιστοσελίδας κλπ) που ανάγεται στη χρήση της ιστοσελίδας από άλλο χρήστη, μέλος ή τρίτο το εν λόγω
μέλος ή χρήστης ή τρίτος απαλλάσσει την truckbird.com από όλες τις αξιώσεις αυτών και αναλαμβάνει
πλήρως την ευθύνη για την κάλυψη των αξιώσεων αυτών , καθώς και κάθε έξοδο που απαιτείται για
την προστασία της truckbird.com (συμπεριλαμβανομένων δικαστικών εξόδων, εξόδων δικηγόρων κλπ.)
6.8 Τυχόν μεταβολή της νομοθεσίας ή νομολογίας, μερική ή ολική ακυρότητα ενός από του όρους του
παρόντος, δεν επηρεάζει την ισχύ ή το κύρος των υπολοίπων όρων.
7. ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ
7.1 Η εγγραφή και η συμμετοχή ως μέλος στην ιστοσελίδα είναι δωρεάν είτε είστε πάροχος μεταφορών
είτε αιτών. Δωρεάν είναι και η δημοσίευση εργασιών από τους αιτούντες και η υποβολή προσφοράς
από τον πάροχο μεταφορών.