εισήγηση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
Διεύθυνση: Νικομηδείας 2
Τ.Κ.
: 38446
Αρμόδιος : ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο : 2421028517
Fax
: 2421028519
Ν. Ιωνίας 27/3/2012
Αρ. Πρωτ.30387/ΓΠ6680
ΠΡΟΣ
Τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας
Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού
Δήμου Βόλου
ΘΕΜΑ : Διαβιβαστικό έγγραφο της απόφασης της Επιτροπής Παιδείας με θέμα
«Παραχωρήσεις Σχολικών Χώρων» της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας – Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Βόλου.
Σας διαβιβάζουμε την υπ΄αριθμ. 4/2012 απόφαση της Επιτροπής Παιδείας Δήμου
Βόλου που αφορά «Παραχωρήσεις Σχολικών Χώρων» και παρακαλούμε όπως εισάγετε την
Απόφαση μας στο Δημοτικό Συμβούλιο για την νόμιμη έγκρισή της.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑ ΚΕΡΑΣΙΑ
Συνημμένα :
Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
Απόσπασμα 2ου Πρακτικού Συνεδρίασης Επιτροπής Παιδείας (8/03/2012)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
TAX. Δ/ΝΣΗ Νικομηδείας 2
Τ. Κ. 38446 ΒΟΛΟΣ
ΤΗΛ.: 24210-28517
FAX: 24210-28519
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2η ΤΗΣ 8/3/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΆΡΙΘ. 4/2012
2 ° Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2012 Συνεδριάσεως της Δημ. Επιτροπής Παιδείας Δήμου Βόλου
ΘΕΜΑ : Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την παραχώρηση προς χρήση σχολικού
χώρου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας-Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλου
Στο Δημαρχείο της Ν. Ιωνίας και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, συνήλθε σήμερα
την 8η του μηνός Μαρτίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 1:30 μ.μ. σε
συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Δήμου Βόλου, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ.
21125/ΓΠ4919- 7/3/2012 πρόσκληση της Προέδρου κας Μπαρτζιώκα Κερασίας, που επιδόθηκε στα
μέλη αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας (άρθρο 67 του Ν.3852/2010).
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπήρχε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου δέκα (10)
μελών παραβρέθηκαν τα εννέα (9), δηλαδή:
Παρόντες
Α/Α Ονοματεπώνυμο
1 Μπαρτζιώκα Κερασία
2
3
4
5
6
7
Σαβελίδης Σωκράτης
Ρουσσιάς Θοδωρής
Διούδη Μαρία
Αγγελόπουλος Νικόλαος
Τσιρέπας Παντελής
Καλτσάς Κων/νος
8 Φιλίππου Γεώργιος
9 Καπούλα Ευδοκία
Ιδιότητα
Πρόεδρος
Απόντες
Α/Α Ονοματεπώνυμο
1
Διαμαντένιας Θεολόγος
Ιδιότητα
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
διαβάστηκε η ημερήσια διάταξη.
θέμα 2° και 3ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την
παραχώρηση προς χρήση σχολικού χώρου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας -Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Βόλου.»
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ: 4/2012
Η πρόεδρος της ΔΕΠ Κερασία Μπαρτζιώκα , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη
στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη στα μέλη τα εξής :
Με τις υπ' αριθμ.. 38/2011,49/2011,14/2012 και 20/2012 Αποφάσεις της Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλου “Παραχωρήσεις σχολικών χώρων”
Με την υπ' αριθμ.. 13/2012 Απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Βόλου «Παραχώρηση χώρου στο κτήριο του 2ου ΕΠΑΛ Νέας Ιωνίας στο σύλλογο ραδιοερασιτεχνών
και στην ελληνική μαθηματική εταιρεία».
Το υπ’ αριθμ. 124-22/11/2011 Αίτημα της «Αθλητικής Γυμναστικής Ένωσης Αγριάς – Κένταυρος 2008» για
παραχώρηση του προαύλιου χώρου του σχολείου, μετά το πέρας της λειτουργίας του, ώστε να
χρησιμοποιηθεί σαν προπονητικός χώρος για τα τμήματα Χειροσφαίρισης παιδιών - μαθητών του σχολείου
και του αμφιθέατρου του σχολείου, κάθε Πέμπτη 14.00-15.00 για θεωρητικά μαθήματα των ίδιων τμημάτων
σε περιπτώσεις κακοκαιρίας.
Το υπ΄αριθμ.Φ30/182-29/11/2011 έγγραφο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αγριάς όπου εγκρίνει την
παραχώρηση
Την από 21/11/2011 αίτηση του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του 20ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου που
ζητά την παραχώρηση της αίθουσας του γυμναστηρίου των σχολείων 3ο, 20ο Δημοτικό & 18ο Νηπιαγωγείο
Βόλου, κάθε Τρίτη 7-9 μ.μ. προκειμένου να οργανωθούν μαθήματα παραδοσιακών χορών για τα παιδιά του
σχολείου.
Το υπ΄αριθμ. 2Ο - 21/11/11 θετικό Πρακτικό του Σ.Σ.Κ 3ο, 20ο Δημ. Σχ. & 18ο Νηπ. Βόλου που εισηγείται
την παραχώρηση της αίθουσας του γυμναστηρίου
Το από 28/11/2011 αίτημα της Τοπικής Επιτροπής Διαιτησίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων
Θεσσαλίας για παραχώρηση δύο αιθουσών για τη διενέργεια γραπτών εξετάσεων ονομασίας νέων διαιτητών
ποδοσφαίρου της ΕΠΣΘ την Παρασκευή 9/12/2011 και ώρα 19.00-21.00.
Την υπ΄αριθμ. Φ.24/300-2/11/2011 θετική εισήγηση παραχώρησης αιθουσών του 10ου Δημοτικού Σχολείου
Βόλου
Το από 23/11/11 αίτημα της Τοπικής Επιτροπής Διαιτησίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων
Θεσσαλίας για παραχώρηση δύο αιθουσών για τη διενέργεια γραπτών εξετάσεων ονομασίας νέων διαιτητών
ποδοσφαίρου της ΕΠΣΘ την Παρασκευή 2/12/2011 και ώρα 19.00-21.00 του 10ο Δημ. Σχ. Ν. Ιωνίας
Το υπ΄ αριθμ. 3 θετικό Πρακτικό του 10ο Δημ. Σχ. Ν. Ιωνίας που εισηγείται την παραχώρηση αιθουσών.
Το από 13/12/2011 αίτημα του Αθλητικού Ομίλου Αγριάς – ΑΘΛΟΣ, για την παραχώρηση τριών
αιθουσών του δημοτικού σχολείου, την Κυριακή 18/12/2011 με σκοπό την διενέργεια σκακιστικού
τουρνουά από τις 10.00π.μ. έως τις 2.00μ.μ.
Την υπ΄αριθμ. Φ30/183-13/12/2011 θετική εισήγηση του Συμβουλίου Σχολικής Κοινότητας 2ου Δημ. Σχ.
& 2ου Νηπ. Αγριάς σχετικά με αίτημα του Αθλητικού Ομίλου Αγριάς
Το από 1/11/2011 αίτημα του Συλλόγου Φιλοπρόοδου Ν. Αγχιάλου για παραχώρηση της αίθουσας
εκδηλώσεων του «Βαρνάλειου» 2ου Δημ. Σχ. Ν. Αγχιάλου, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η λειτουργία
τμημάτων αθλητισμού.
Το υπ΄αριθμ.3/6-3-2012 θετικό πρακτικό παραχώρησης του γυμναστηρίου για αθλητικές δραστηριότητες
του 2ο Δημοτικού Σχολείου Ν. Αγχιάλου
Την υπ΄αριθμ. Φ.3/24-7/2/2012 θετική εισήγηση του 31ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου για παραχώρηση
μίας αίθουσας διδασκαλίας του, προκειμένου να υλοποιηθούν, εκτός διδακτικού ωραρίου, τα εκπαιδευτικά
προγράμματα που αναπτύσσονται στο πλαίσιο των Σχολών Γονέων στο Ν. Μαγνησίας, από το Ίδρυμα
Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Την υπ΄αριθμ. Φ.3/25-7/2/2012 θετική εισήγηση του 31ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου: Αίτημα του
Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων για παραχώρηση της αίθουσας εκδηλώσεων του σχολείου, το Σάββατο
18/2/2012 και ώρα 5.00-9.00 μ.μ. προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο Αποκριάτικος χορός του Συλλόγου.
Το υπ΄αριθμ. 16-12-2011 αίτημα του Συλλόγου Ραδιοερασιτεχνών Μαγνησίας για παραχώρηση χρήσης
αίθουσας του πάνω ορόφου του Δημ. Σχολείου Μακρινίτσας, για τη στέγαση ραδιοεπικοινωνιακού σταθμού
για την κάλυψη αναγκών επικοινωνίας εκτάκτου ανάγκης, στο πλαίσιο της Πολιτικής Προστασίας του
Νομού.
Την υπ. Αριθμ 8-1/3/2012 θετική εισήγηση του Νηπιαγωγείο Μακρινίτσας για την παραχώρηση αίθουσας
στο Σύλλογο Ραδιοερασιτεχνών Μαγνησίας.
Την υπ΄αριθμ. 53/2011 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Μακρινίτσας «Περί παραχώρησης χρήσης
αίθουσας για ανάγκες Πολιτικής Προστασίας». Εισηγείται θετικά προς το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου για
την παραχώρηση χώρου στο Σύλλογο Ραδιοερασιτεχνών Μαγνησίας για τη στέγαση ραδιοεπικοινωνιακού
σταθμού, για την κάλυψη αναγκών επικοινωνίας εκτάκτου ανάγκης, στο πλαίσιο της Πολιτικής Προστασίας
του Νομού.
Την από 1/3/2012 θετική εισήγηση του 2ο Δημ. Σχ. Βόλου για παραχώρηση πέντε αιθουσών στη Σκακιστική
Ένωση Βόλου για τη διεξαγωγή των Σχολικών Πρωταθλημάτων Σκακιού Μαγνησίας στις 17 & 18 Μαρτίου
2012.
Την από 17/2/2012 αίτηση του Συμβούλου της Δημοτικής Κοινότητας Βόλου, κ. Κων/νου Καραμπάση, για
παραχώρηση μιας αίθουσας προκειμένου να πραγματοποιηθεί συνέλευση την Κυριακή 11 Μαρτίου 2012 με
την Επιτροπή Κατοίκων της Περιοχής.
Το υπ΄αριθμ 1/-1-3-2012 θετικό πρακτικό του 24ου & 15ου Δημ. Σχ. Βόλου που εισηγείται την παραχώρηση
αίθουσας στο σύμβουλο Δημοτικής Κοινότητας Βόλου κ. Καραμπάση Κων/νο .
Το υπ΄αριθμ. 2106Φ.404.3 -20/3/2012 αίτημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου που ζητά το Σχολικό
Συγκρότημα του 20ου & 3ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου για να διεξαχθούν οι γραπτές εξετάσεις (120)
Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης στις 31/3/2012 , ημέρα Σάββατο.
Την υπ΄αριθμ. 50/Φ.34-20/3/2012 θετική εισήγηση του Σχολικού Συγκροτήματος του 20ου & 3ου
Δημοτικών Σχολείων για την παραχώρηση χώρου των σχολείων για την διενέργεια γραπτών εξετάσεων
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου.
Την από 2/12/2011 αίτηση του Συλλόγου Ραδιοερασιτεχνών Μαγνησίας που ζητά την διάθεση χώρου
εγκατάστασης της έδρας του Συλλόγου στο κτήριο του 2ου ΕΠΑΛ Νέας Ιωνίας Βόλου.
Την υπ΄αριθμ.1844-15/12/2011θετική Εισήγηση του 2ου ΕΠΑΛ Νέας Ιωνίας που εισηγείται την
παραχώρηση χρήσης χώρου σε ώρες εκτός λειτουργίας μαθημάτων για διετή χρήση.
Την υπ. αριθμ 18-11/1/2012 εισήγηση της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας που ζητά χώρο σε
δημοτικό κτήριο για την στέγαση του Τοπικού Παραρτήματος της Ε.Μ.Ε.
Την υπ' αριθ. Δ4/36/14.2.1992 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ αναφέρεται ότι «... όσον αφορά την παραχώρηση
σχολικών χώρων εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρθ. 5 του Ν. 1894/90 σε συνδυασμό με τις διατάξεις
του αρθ. 41 του Ν. 1566/85».
Στην εγκύκλιο Υπ.Ε.Π.Θ. Δ4/210/20.02.1998 διευκρινίζονται τα εξής:
α) Σχολικοί χώροι παραχωρούνται για χρήση σε φορείς της τοπικής κοινωνίας για την
πραγματοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων (συνήθως ημερήσιων) στο πνεύμα της παραπάνω εγκυκλίου.
β) Παραχωρούνται συνήθως στους συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, στη Τοπική και Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση για την εφαρμογή προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης. Στην πρώτη
περίπτωση ο φορέας που ενδιαφέρεται για την παραχώρηση σχολικών χώρων, υποβάλλει σχετική
αίτηση στη σχολική επιτροπή με το πρόγραμμα της εκδήλωσης (είδος εκδήλωσης, διάρκεια, υπεύθυνος
του προγράμματος).
Η σχολική επιτροπή εισηγείται θετικά ή αρνητικά αναλόγως στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας και
εφόσον εξασφαλισθεί η σύμφωνη γνώμη της, ο φάκελος της αίτησης με τις σχετικές εισηγήσεις της
Σχολικής Επιτροπής και της Δ.Ε.Π. υποβάλλονται από τον Διευθυντή του Σχολείου για έγκριση του
Νομάρχη μέσω του αρμοδίου Προϊσταμένου .
Όμως έπειτα από την έναρξη εφαρμογής του Καλλικράτη στην περ. Στ) της παρ.Ι του άρθρου 75 του
Ν.3463/2006 ορίζεται μεταξύ άλλων ότι στις αρμοδιότητες του Δήμου περιλαμβάνεται και η διάθεση
διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, κοινού
ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με τη Σχολική Επιτροπή (αρμοδιότητα 17 η οποία προστέθηκε με την
παρ.4 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α')
Συνεπώς η τελική έγκριση της παραχώρησης του σχολικού χώρου δίνεται πλέον από το Δημοτικό
Συμβούλιο και όχι από το Νομάρχη.
Στην εγκύκλιο Υπ.Ε.Π.Θ. Φ3/929/Γ1/720/14.09.2000 επισημαίνεται ότι η προώθηση των
σχετικών αιτημάτων για χρήση των σχολικών χώρων για εφαρμογή διαφόρων προγραμμάτων που
εντάσσονται στις ευρύτερες δραστηριότητες κοινής ωφέλειας προϋποθέτει πρόταση της δημοτικής
επιτροπής παιδείας. Η μη λειτουργία όμως της Δημοτικής Επιτροπής για διάφορους λόγους δεν
συνεπάγεται και την απόρριψη του αιτήματος, το οποίο υποβάλλεται στο αρμόδιο για την έγκριση
όργανο με έγγραφο όπου θα αναφέρεται ο λόγος της παράλειψης της πρότασης της δημοτικής
επιτροπής (π.χ. δεν συγκροτήθηκε, δεν συνέρχεται κ.λ.π.).
Στην υπ' αριθ. Δ4/1171/19.12.84 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ διευκρινίζονται μεταξύ άλλων τα εξής:
«Οι προϋποθέσεις για την παραχώρηση ενδεικτικά είναι:
α. Μη παρεμπόδιση της λειτουργίας του σχολείου.
β. Αποκατάσταση ζημιών ή δαπανών που θα γίνουν κατά την χρήση των σχολικών χώρων,
γ. Καθαρισμός των χώρων που θα χρησιμοποιηθούν με την ευθύνη και τη φροντίδα του φορέα που θα
εξυπηρετηθεί.
δ. Σεβασμός του χώρου του σχολείου κατά τη διεξαγωγή των εκδηλώσεων.»
Επομένως οι προβλεπόμενες ενέργειες για την ολοκλήρωση της παραχώρησης είναι:
1. Εισήγηση Σχολικής Επιτροπής για παραχώρηση σχολικών χώρων
2. Υποβολή φακέλου της αίτησης με τις σχετικές εισηγήσεις της Σχολικής Επιτροπής στη
Δημοτική Επιτροπή Παιδείας για σύμφωνη γνώμη.
3. Σύμφωνη Γνώμη Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας για παραχώρηση σχολικών χώρων
4. Υποβολή του φακέλου της αίτησης με όλες τις εισηγήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο για
έγκριση της παραχώρησης του σχολικού χώρου
5. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης παραχώρησης του σχολικού χώρου.
Στη συνέχεια, η κ. Πρόεδρος κάλεσε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η επιτροπή αφού
άκουσε την εισήγηση της Προέδρου κατόπιν διαλογικής συζήτησης, αφού έλαβε υπόψη της





την ανωτέρω εισήγηση της Προέδρου,
την αίτηση των ενδιαφερομένων,
τη σύμφωνη γνώμη των Διευθυντών των σχολείων,
το άρθρο 41 του Ν. 1566/85 ( ΦΕΚ 165/30-9-85 τ.Α' ).
το άρθρο 5 του Ν. 1894/90
 την εγκύκλιο ΥΠ.Ε.Π.Θ. Δ4/1171/19.12.84
 την εγκύκλιο ΥΠ.Ε.Π.Θ. Δ4/804/16.12.1997
 την εγκύκλιο ΥΠ.Ε.Π.Θ. Γ1/210/20.02.1998
 την εγκύκλιο ΥΠ.Ε.Π.Θ. Δ4/170/05.05.1998
 την εγκύκλιο ΥΠ.Ε.Π.Θ. Φ3/929/Γ1/720/14.09.2000
 την εγκύκλιο ΥΠ.Ε.Π.Θ. Δ4 /36/14-02-1992
 την εγκύκλιο ΥΠ.Ε.Π.Θ Δ4/710-22.11.1996
 την υπ' αριθ.17 αρμοδιότητα της περ. στ) της παρ. Ι του άρθρου 75 του Ν.3463/2006,
όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010.




την εγκύκλιο ΥΠ.Ε.Π.Θ. Γ1/153/567/1-5-88
τις υπ’ αριθμ. 38/2011,49/2011,14/2012 και 20/2012 Αποφάσεις της Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλου “Παραχωρήσεις σχολικών χώρων
υπ' αριθμ.13 /2012 Απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Βόλου
Την υπ΄αριθμ. 53/2011 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Μακρινίτσας «Περί παραχώρησης
χρήσης αίθουσας για ανάγκες Πολιτικής Προστασίας».
Αποφασίζει ομόφωνα
1. ΕΓΚΡΙΝΕΙ τη δωρεάν παραχώρηση προς χρήση του προαύλιου χώρου ώστε να
χρησιμοποιηθεί σαν προπονητικός χώρος για τα τμήματα Χειροσφαίρισης παιδιών μαθητών του σχολείου, και του αμφιθέατρου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αγριάς στην
«Αθλητική Γυμναστική Ένωση Αγριάς – Κένταυρος 2008».
2. ΕΓΚΡΙΝΕΙ τη δωρεάν παραχώρηση προς χρήση της αίθουσας του γυμναστηρίου των
σχολείων 3ο, 20ο Δημοτικό & 18ο Νηπιαγωγείο Βόλου, κάθε Τρίτη 7-9 μ.μ. προκειμένου
να οργανωθούν μαθήματα παραδοσιακών χορών για τα παιδιά του σχολείου στο Σύλλογο
Γονέων & Κηδεμόνων του 20ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου
3. ΕΓΚΡΙΝΕΙ τη δωρεάν παραχώρηση προς χρήση δύο αιθουσών του 10ου Δημοτικού
Σχολείου Βόλου για τη διενέργεια γραπτών εξετάσεων ονομασίας νέων διαιτητών
ποδοσφαίρου της ΕΠΣΘ στην Τοπική Επιτροπή Διαιτησίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών
Σωματείων Θεσσαλίας.
4. ΕΓΚΡΙΝΕΙ τη δωρεάν παραχώρηση προς χρήση τριών αιθουσών του 2ου Δημ. Σχ. & 2ου
Νηπ. Αγριάς με σκοπό την διενέργεια σκακιστικού τουρνουά του Αθλητικού Ομίλου
Αγριάς – ΑΘΛΟΣ.
5. ΕΓΚΡΙΝΕΙ τη δωρεάν παραχώρηση προς χρήση της αίθουσας εκδηλώσεων του
«Βαρνάλειου» 2ου Δημ. Σχ. Ν. Αγχιάλου, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η λειτουργία
τμημάτων αθλητισμού του Σύλλογου Φιλοπρόοδου Ν. Αγχιάλου.
6. ΕΓΚΡΙΝΕΙ τη δωρεάν παραχώρηση προς χρήση μίας αίθουσας διδασκαλίας του 31ου
Δημοτικού Σχολείου Βόλου για τα εκπαιδευτικά προγράμματα που αναπτύσσονται στο
πλαίσιο των Σχολών Γονέων στο Ν. Μαγνησίας, από το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου
Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
7. ΕΓΚΡΙΝΕΙ τη δωρεάν παραχώρηση προς χρήση μίας αίθουσας εκδηλώσεων του 31ου
Δημοτικού Σχολείου Βόλου στο Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.
8. ΕΓΚΡΙΝΕΙ τη δωρεάν παραχώρηση προς χρήση του πάνω ορόφου του Δημ. Σχολείου
Μακρινίτσας, για τη στέγαση ραδιοεπικοινωνιακού σταθμού για την κάλυψη αναγκών
επικοινωνίας εκτάκτου ανάγκης, στο πλαίσιο της Πολιτικής Προστασίας του Νομού στο
Συλλόγου Ραδιοερασιτεχνών Μαγνησίας.
9. ΕΓΚΡΙΝΕΙ τη δωρεάν παραχώρηση προς χρήση πέντε αιθουσών του 2ο Δημ. Σχ. Βόλου
στη Σκακιστική Ένωση Βόλου για τη διεξαγωγή των Σχολικών Πρωταθλημάτων Σκακιού
στη Μαγνησία.
10. ΕΓΚΡΙΝΕΙ τη δωρεάν παραχώρηση προς χρήση μιας αίθουσας του 24ου & 15ου Δημ. Σχ.
Βόλου προκειμένου να πραγματοποιηθεί συνέλευση του Συμβούλου της Δημοτικής
Κοινότητας Βόλου, κ. Κων/νου Καραμπάση .
11. ΕΓΚΡΙΝΕΙ τη δωρεάν παραχώρηση προς χρήση του Σχολικού Συγκροτήματος του 20ου
& 3ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου για να διεξαχθούν οι γραπτές εξετάσεις (120)
Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης για την Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου.
12. ΕΓΚΡΙΝΕΙ τη δωρεάν παραχώρηση προς χρήση χώρου εγκατάστασης σε ώρες εκτός
λειτουργίας μαθημάτων για διετή χρήση του 2ου ΕΠΑΛ Νέας Ιωνίας στο Σύλλογο
Ραδιοερασιτεχνών Μαγνησίας.
13. ΕΓΚΡΙΝΕΙ τη δωρεάν παραχώρηση προς χρήση σε οποιοδήποτε δημοτικό ή σχολικό
κτίριο χώρο στέγασης της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας του Τοπικού
Παραρτήματος της Ε.Μ.Ε.
Την υποχρέωση των παραπάνω χρηστών κατά τη διάρκεια της χρήσης να μεριμνήσουν για την
αποκατάσταση τυχόν φθορών ή ζημιών, που πιθανόν να προξενηθούν και να παραδώσουν τις αίθουσες
διδασκαλίας - γυμναστηρίου των σχολείων έτοιμες προς χρήση.
Την υποβολή της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο είναι αρμόδιο για τη σχετική
έγκριση της παραχώρησης του σχολικού χώρου
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 4/2012
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Βόλος, 09.03.2012
Ακριβές αντίγραφο