ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
"Ας μιλήσουμε για COSMOTE Business"
H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ»
(εφεξής η «COSMOTE» ή «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ.
Κηφισίας 44, σε συνεργασία με την εταιρεία «ΜΑΝΑΦΑΣ Χ. & ΣΙΑ Ε.Ε.», και τον
διακριτικό τίτλο «HEADLINE» που εδρεύει στην Αθήνα στην οδό Αλέκου
Παναγούλη 40 & Κυζίκου 34, TK 14231 (Ν. Ιωνία), (εφεξής «ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ» ή
“HEADLINΕ” ή «Διαφημιστική»), διοργανώνει προωθητική ενέργεια με τίτλο "Ας
μιλήσουμε για COSMOTE Business" (εφ’ εξής το «Πρόγραμμα»).
Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο
καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα κάθε ενδιαφερομένου και των
προϋποθέσεων , προκειμένου να έχει δικαίωμα να
αποκτήσει το Δώρο (χωρίς
κλήρωση) του Προγράμματος, το οποίο είναι μια (1) δωροεπιταγή Καταστημάτων
OTE αξίας πενήντα ευρώ (50€) .
Το Πρόγραμμα
Η COSMOTE διοργανώνει το Πρόγραμμα με τίτλο "Ας μιλήσουμε για COSMOTE
Business", μέσω του Δικτύου Καταστημάτων ΟΤΕ.
Διάρκεια Προγράμματος - Όροι Συμμετοχής
1. Το Πρόγραμμα θα διαρκέσει από τις 30-11-2013 έως τις 31-12- 2013. (εφεξής η
«Διάρκεια»).
2. Στο Πρόγραμμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής φυσικά πρόσωπα που διαμένουν
νόμιμα στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι
ικανοί για κάθε δικαιοπραξία καθώς και νομικά πρόσωπα. Από το Πρόγραμμα
εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στις εταιρείες COSMOTE, OTE
και της
HEADLINΕ ,
καθώς και στις εταιρίες που συνεργάζονται με την τελευταία για τη διενέργεια της
προωθητικής ενέργειας, καθώς και εργαζόμενοι στα Καταστήματα ΟΤΕ, αλλά και οι
σύζυγοι, καθώς και οι συγγενείς α’ και β΄ βαθμού, όλων των προαναφερόμενων.
3. Κατά τη Διάρκεια του Προγράμματος προωθητικές ομάδες της COSMOTE, θα
επισκεφθούν επιχειρήσεις περιφερειακά των καταστημάτων OTE, ώστε να διανείμουν
έντυπο
με
τις
προσφορές
καθώς
και
να
ενημερώσουν
όσους
διαθέτουν
επαγγελματικό AΦΜ για την τρέχουσα προσφορά που αφορά τα οικονομικά
προγράμματα της COSMOTE για επαγγελματίες (COSMOTE Business),.
4. Για να συμμετέχει κάποιος στο Πρόγραμμα (εφεξής ο «Συμμετέχων»), θα
πρέπει να επισκεφθεί ένα από τα καταστήματα ΟΤΕ κατά το χρονικό διάστημα
από 30.11.2013 έως 31.12.2013, και να:
α) υπογράψει τουλάχιστον 3 νέες αιτήσεις σύμβασης σύνδεσης συμβολαίου
COSMOTE (εφεξής η «Αίτηση») (νέα ή φορητότητα ή μετατροπή καρτοκινητού
σε συμβόλαιο) σε ένα από τα επαγγελματικά οικονομικά προγράμματα COSMOTE
της παρ. 4.1,δημιουργώντας ένα νέα επαγγελματικό σχήμα συνδέσεων ή β) να
υπογράψει μία αίτηση σύμβασης σύνδεσης συμβολαίου COSMOTE (νέα ή
φορητότητα ή μετατροπή καρτοκινητού σε συμβόλαιο) σε ένα από τα
επαγγελματικά οικονομικά προγράμματα COSMOTE της παρ. 4.1, και να την
εντάξει σε ήδη υπάρχον επαγγελματικό σχήμα συνδέσεων και, γ) παράλληλα
με μία εκ των ανωτέρω δύο ενεργειών, να αγοράσει ένα SMARTPHONE της
επιλογής του ανά επαγγελματικό σχήμα που θα δημιουργήσει. Η «Αίτηση» πρέπει
να υποβληθεί κατά το άνω χρονικό διάστημα και να αφορά σύνδεση συμβολαίου
COSMOTE.
Σε περίπτωση νέας αίτησης λόγω φορητότητας θα πρέπει το αίτημα να υποβληθεί
και να γίνει δεκτό κατά τη διάρκεια του Προγράμματος για να μπορέσει ο Πελάτης
COSMOTE να δικαιούται ως Συμμετέχων το δώρο του παρόντος Προγράμματος .
4.1 Για να έχει δικαίωμα ο Συμμετέχων να αποκτήσει το Δώρο οι συνδέσεις του
συμβολαίου του θα πρέπει να ενταχθούν σε ένα από τα παρακάτω επαγγελματικά
προγράμματα COSMOTE BUSINESS: COSMOTE BUSINESS ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ με
Internet 25, COSMOTE BUSINESS ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ με Internet 35, COSMOTE
BUSINESS ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ με Internet 45, COSMOTE BUSINESS ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ με
Internet 60, COSMOTE BUSINESS ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ με Internet 80, COSMOTE
BUSINESS 150, COSMOTE BUSINESS 400 , COSMOTE BUSINESS 1000 ,
COSMOTE BUSINESS 1500 , COSMOTE BUSINESS 3000 , COSMOTE BUSINESS
5000.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση της δωροεπιταγής ΟΤΕ αξίας 50€,
είναι να γίνει δεκτή η Αίτηση Σύμβασης Σύνδεσης στο δίκτυο της COSMOTE έως
τις
31/12/2013. Κάθε Συμμετέχων μπορεί να λάβει μέρος στο Πρόγραμμα με
περισσότερες συμμετοχές, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται
στο άρθρο 4 των παρόντων όρων.
Δικαιούχοι Δώρου
5
. Όλες οι Αιτήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις κατά τους παρόντες όρους,
δίνουν το δικαίωμα στους Συμμετέχοντες να αποκτήσουν
από μια (1)
δωροεπιταγή Καταστημάτων OTE αξίας πενήντα ευρώ (50€) ανά νέα σύνδεση
που πραγματοποιείται. Σε περίπτωση που θα πραγματοποιηθούν 3 ή και
περισσότερες νέες συνδέσεις και ενταχθούν σε ένα από τα επαγγελματικά
προγράμματα της παρ. 4.1 των παρόντων όρων,
τότε ο συμμετέχων
δικαιούται 3 ή και αντίστοιχες με τον αριθμό των νέων συνδέσεων,
δωροεπιταγές OTE αξίας 50€ και εφόσον έχει γίνει η αγορά ενός τουλάχιστον
Smartphone ανά επαγγελματικο σχήμα που δημιουργείται.
6. Δώρο – Παράδοση Δώρου
6.1 Η COSMOTE στα πλαίσια του Προγράμματος έχει προγραμματίσει να παρέχει σε
όλους τους συμμετέχοντες από μια Δωροεπιταγή Καταστημάτων OTE αξίας 50€ για
κάθε σύνδεση που πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 4 και 4.1
των παρόντων όρων.
Ο κάθε συμμετέχων θα λαμβάνει από τα καταστήματα OTE την ενημέρωση ότι
δικαιούται μια δωροεπιταγή OTE αξίας 50€ υπό τις παραπάνω προϋποθέσεις, και η
αποστολή αυτής θα γίνεται από τη Διαφημιστική μέσω courier. Στην περίπτωση που
ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο, η Δωροεπιταγή θα παραδίδεται στο νόμιμο
εκπρόσωπο της εταιρίας, όπως προκύπτει και από την συμπλήρωση των σχετικών
Αιτήσεων για σύνδεση συμβολαίου COSMOTE κατά τα ανωτέρω.
Εντός 5 ημερών από την έγκριση της Αίτησης, η Διαφημιστική θα επικοινωνεί με το
δικαιούχο, στον τηλεφωνικό νούμερο που έχουν ενεργοποιήσει,
ώστε να
επιβεβαιώσει τα στοιχεία του και ώστε να προγραμματιστεί η ημερομηνία και ώρα
παράδοσης του Δώρου. Η Δωροεπιταγή θα αποστέλλεται εντός 4 ημερών από την
ημερομηνία επικοινωνίας, με COURIER στον δικαιούχο από την Διαφημιστική μαζί με
μία ενημερωτική επιστολή, στη διεύθυνση που θα έχει ήδη δηλώσει. Η Διαφημιστική
θα επιχειρήσει να επικοινωνήσει με το δικαιούχο έως και 3 φορές τηλεφωνικά για την
παράδοση του δώρου. Αδυναμία εντοπισμού του δικαιούχου ισοδυναμεί με άρνηση
του δώρου
6.2 Οι Δωροεπιταγές θα μπορούν να εξαργυρωθούν μόνο σε κατάστημα ΟΤΕ και
σύμφωνα με τους όρους που ειδικά αναφέρονται παρακάτω στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ .
6.3 Οι Δωροεπιταγές θα μπορούν να εξαργυρωθούν μέχρι την 31/01/2014.
6.4 Η παράδοση του Δώρου θα γίνεται με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας
ή άλλου αποδεικτικού της ταυτότητάς του δικαιούχου στον αρμόδιο υπάλληλο της
εταιρείας courier.. Η εταιρεία courier είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την παράδοση
των δώρων και οι
COSMOTE και Διαφημιστική δεν εμπλέκονται στη διαδικασία
παράδοσης, ούτε φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις ή προβλήματα κατά
την παράδοση των δώρων από την εταιρεία courier.
7
Το Δώρο είναι προσωπικό και δεν μεταβιβάζεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η
αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε μετρητά σε οποιαδήποτε
τιμή.
8
Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος και της διανομής των Δώρων
κατά
τα
προαναφερόμενα,
κάθε
υποχρέωση
της
COSMOTE
και
της
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ παύει να υφίσταται και η COSMOTE και η ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ δεν
θα υπέχουν ούτε θα αναλαμβάνουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των
Συμμετεχόντων.
9
Οποιοσδήποτε από τους συμμετέχοντες μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής
λόγους:
(α) λόγω κωλύματος του Συμμετέχοντος-Δικαιούχου
βάσει των παρόντων
αναλυτικών όρων,(β) λόγω μη εντοπισμού κάποιου συμμετέχοντα καθιστώντας
έτσι αδύνατη την ενημέρωση του εντός των προβλεπόμενων στους παρόντες
όρους προθεσμιών ή την παράδοση σε αυτόν του δώρου για οποιονδήποτε λόγο,
(γ) λόγω μη συμμόρφωσης και αποδοχής από οποιοδήποτε συμμετέχοντα των
παρόντων αναλυτικών όρων στο σύνολο τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι
ουσιώδεις, (δ) λόγω μη δήλωσης των πραγματικών στοιχείων του Συμμετέχοντα
που υπέβαλε αίτηση-σύμβαση σύνδεσης στο δίκτυο της COSMOTE ,(ε) λόγω μη
προσκόμισης ταυτότητας ή
διαβατηρίου σε ισχύ
κατά την παραλαβή του
δώρου,(στ) λόγω μη συμπλήρωσης & υπογραφής της σχετικής δήλωσης
αποδοχής δώρου OTE.
10 Η COSMOTE σε περίπτωση που στο πρόσωπο κάποιου από τους συμμετέχοντες ,
συντρέχει κάποια από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις έχει το δικαίωμα να
προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής του σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και
κατά το στάδιο της παράδοσης και παραλαβής των δώρων.
11 Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος και μέχρι την παράδοσή τους, η COSMOTE
δικαιούται να χρησιμοποιεί τα δώρα για σκοπούς διαφήμισης. Οι Δικαιούχοι δεν
δικαιούνται να εγείρουν καμία αξίωση κατά της COSMOTE και της Διαφημιστικής,
λόγω της χρήσης των δώρων για διαφημιστικούς σκοπούς.
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
12 Η
COSMOTE
διατηρεί
το
δικαίωμα
να
ανακοινώσει
τα
ονόματα
των
συμμετεχόντων/δικαιούχων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να προβαίνει σε
διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της παραλαβής των
Δώρων κλπ. Η COSMOTE δικαιούται κατά την παράδοση των Δώρων να ζητήσει
από τους δικαιούχους την υπογραφή σχετικής δήλωσης με την οποία οι ίδιοι θα
συναινούν στην παρουσίασή τους σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα, ή στη
χρήση του ονόματός τους και φωτογραφία τους για λόγους διαφημιστικής
προβολής από την
COSMOTE, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή
αποζημιώσεως. Άρνηση του δικαιούχου να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό
πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε
καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, νομιμοποιεί την COSMOTE να αρνηθεί
την χορήγηση του σχετικού Δώρου.
13 Οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι, έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Αθηνών
Ελένη Κωνσταντίνου Καρκανοπούλου, με έδρα στην Αθήνα, οδός Ιπποκράτους,
αρ, 34 με ΑΦΜ 044397647, ΔΥΟ: Δ’ Αθηνών (εφεξής η «Συμβολαιογράφος»).
Οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές
αντίγραφο
των
Συμβολαιογράφο.
όρων
του
Επίσης
οι
παρόντος
παρόντες
που
κατατέθηκαν
όροι,
κατά
την
στην
ως
άνω
Διάρκεια
του
Προγράμματος,
θα
είναι
αναρτημένοι
στο
www.ote.gr.
Η
COSMOTE
επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες
όρους ή και να παρατείνει τη διάρκεια του Προγράμματος. Τυχόν τροποποιήσεις
του Προγράμματος θα κατατίθενται στη Συμβολαιογράφο, στην οποία έχουν
κατατεθεί και οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι, θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
των παρόντων Αναλυτικών Όρων και θα ισχύουν από τη δημοσίευση των
τροποποιημένων όρων στο www.ote.gr. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει
σχετικά με το Πρόγραμμα και την εφαρμογή των παρόντων Αναλυτικών Όρων θα
επιλύεται από την τριμελή Επιτροπή κρίσης της COSMOTE που απαρτίζεται από
τους: Εκπρόσωπο της Δ/νσης Εξυπηρέτησης Πελατών, εκπρόσωπο των Νομικών
Υπηρεσιών και εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Marketing. Η κρίση της Επιτροπής στις
περιπτώσεις αυτές είναι δεσμευτική για τους Συμμετέχοντες.
20. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα αποτελεί σαφή και εκ μέρους του Συμμετέχοντα
δήλωση συναίνεσης κατά την έννοια του ν. 2472/1997 και του ν. 3471/2006 για τις
ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Προγράμματος καθώς και για σκοπούς
ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με το Πρόγραμμα είτε μέσω των εταιριών
COSMOTE & HEADLINΕ , είτε μέσω συνεργατών τους που ενεργούν κατ’ εντολή και
για λογαριασμό τους. Κατά το στάδιο της επιβεβαίωσης των δικαιούχων, τα στοιχεία
ταυτότητας θα τηρούνται μέχρι την παράδοση των Δώρων κατά τα ανωτέρω. Μετά
δε την παράδοση των Δώρων, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς
Όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται σε σχέση με το Πρόγραμμα αυτό .
Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο κάθε Συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης
στα προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης, ή και αντίρρησης στην περαιτέρω
επεξεργασία των στοιχείων του βάσει των άρθρων 11- 13 του Ν. 2472/97 για την
προστασία προσωπικών δεδομένων σε σχέση με το παρόν Πρόγραμμα,
επικοινωνώντας με γραπτή αίτηση προς την εταιρεία Headline υπόψη κ. Γλυκερίας
Γκόρτσου με την επισήμανση: “Ας μιλήσουμε για COSMOTE Business” στη διεύθυνση
Αλέκου Παναγούλη 40 & Κυζίκου 34, ΤΚ 14231, Νέα Ιωνία, Αθήνα.
14 Η συμμετοχή προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του
συνόλου των παρόντων Αναλυτικών Όρων.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΩΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
"Ας μιλήσουμε για COSMOTE Business"
Δωροεπιταγές Καταστημάτων OTE:
1. H Δωροεπιταγή μπορεί να εξαργυρωθεί σε οποιοδήποτε κατάστημα ΟΤΕ μέχρι
την 31/01/2014 και ισχύει μόνο για αγορά εμπορευμάτων. Δεν ισχύει για
εξόφληση λογαριασμών, για αγορά Χρόνου Ομιλίας με οποιοδήποτε τρόπο ή
για παροχή υπηρεσιών. Μετά την πάροδο της ως άνω ημερομηνίας δεν είναι
δυνατή η εξαργύρωσή της Δωροεπιταγής.
2. Η Δωροεπιταγή ανταλλάσσεται με εμπορεύματα ίσης ή και μεγαλύτερης αξίας.
3. Η παρούσα Δωροεπιταγή δεν συνδυάζεται με Δωροεπιταγή από άλλες
προωθητικές ενέργειες/Προγράμματα της COSMOTE ή του ΟΤΕ. Δύναται
όμως να συνδυαστεί με Δωροεπιταγή της ίδιας προωθητικής ενέργειας.
4. Η Δωροεπιταγή δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εξαργυρωθεί με μετρητά.
Κάθε Δωροεπιταγή, για λόγους ασφαλείας και εξασφάλισης της μοναδικότητας
της, φέρει στο έμπροσθεν μέρος αυτής ολόγραμμα ασφαλείας. Σε περίπτωση
που το ως άνω στοιχείο ασφαλείας είναι καθ’ οιονδήποτε τρόπο αλλοιωμένο,
έτσι ώστε να μην είναι βεβαία η γνησιότητα της Δωροεπιταγής, το κατάστημα
έχει κάθε δικαίωμα να αρνηθεί την ανταλλαγή της με εμπόρευμα.
5. Σε περίπτωση καταστροφικής φθοράς, απώλειας ή κλοπής η Δωροεπιταγή δεν
αντικαθίσταται. Η COSMOTE & o OTE, μετά την παράδοση της Δωροεπιταγής,
δεν ευθύνεται σε περίπτωση καταστροφικής φθοράς απώλειας ή κλοπής της
και δεν την αντικαθιστά.
6. Εάν η αξία του εμπορεύματος είναι μεγαλύτερη από την αξία της
Δωροεπιταγής, θα πρέπει η διαφορά να εξοφλείται από τον κομιστή με
οποιονδήποτε από τους τρόπους πληρωμής (μετρητά, κάρτες κ.λπ.) γίνονται
γενικότερα δεκτοί στα καταστήματα ΟΤΕ.
7. Το φορολογικό στοιχείο που θα συνοδεύει το αγοραζόμενο εμπόρευμα με το
οποίο ανταλλάσσεται η Δωροεπιταγή, θα αναφέρει μηδενική πληρωτέα αξία
εφόσον η αξία του εμπορεύματος θα είναι ίση με την αξία της Δωροεπιταγής,
ή τη διαφορά εφόσον η αξία του εμπορεύματος θα είναι μεγαλύτερη. Η
διαφορά αυτή εξοφλείται από τον κομιστή της Δωροεπιταγής (πελάτη).
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
"Ας μιλήσουμε για COSMOTE Business"
Κατόπιν απόκτησής μου νέας σύνδεσης COSMOTE δηλώνω ότι αποδέχομαι το
δώρο που περιγράφεται παρακάτω, σύμφωνα με τους όρους της προωθητικής
ενέργειας, των οποίων έχω λάβει γνώση και τους οποίους αποδέχομαι
ανεπιφύλαχτα στο σύνολό τους.
Όνομα
Επώνυμο
Τηλέφωνο
Διεύθυνση
Πόλη
ΤΚ
Ημερομηνία
Γέννησης
Αριθμός σύνδεσης
(MSISDN)
Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας
Κατάστημα
Συμπληρώνεται από τον πωλητή και τηρείται στο κατάστημα.
Το πρόσωπο του οποίου τα στοιχεία αναγράφονται ανωτέρω θα καλείται στη
συνέχεια «Δωρεοδόχος».
1. Ο Δωρεοδόχος δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση του συνόλου των Αναλυτικών
Όρων του Προγράμματος, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα στο σύνολό
τους.
2. Ο Δωρεοδόχος δηλώνει ότι αποδέχεται το δώρο του, το οποίο σημειώνεται στη
συνέχεια (εφεξής το «Δώρο»)
Σημειώστε
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΩΡΟΥ
με √
ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓH αξίας 50€ Καταστημάτων ΟΤΕ
3. Ο Δωρεοδόχος δηλώνει ότι είναι πλήρως ικανοποιημένος από το Δώρο του. Ο
Δωρεοδόχος δηλώνει ότι δεν έχει οποιαδήποτε αξίωση, υφιστάμενη ή/ και
μελλοντική κατά της COSMOTE, του OTE και της ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ, των
στελεχών, υπαλλήλων και βοηθών εκπληρώσεώς της αναφορικά με τη διενέργεια
του Προγράμματος, την εφαρμογή των όρων, την παράδοση του Δώρου ή
οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με το Πρόγραμμα.
4. Ο Δωρεοδόχος δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε χρηματικό αντάλλαγμα.
5. Ο Δωρεοδόχος δηλώνει ότι τα αναγραφόμενα στην παρούσα στοιχεία του είναι
πλήρη, ακριβή και επίκαιρα και διαβεβαιώνει την COSMOTE και την
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ότι ούτε ο ίδιος ούτε ο/η σύζυγός του ούτε και οποιοσδήποτε
συγγενής του έως και πρώτου βαθμού είναι υπάλληλος των εταιρειών ΟΤΕ,
COSMOTE, ή της «Διαφημιστικής».
Ο Δωρεοδόχος
____________________________ (ονοματεπώνυμο πλήρες)
____________________________ (υπογραφή)
Υπογραφή Kαταστήματος
…………………………………………………..
Υπεύθυνος Επικοινωνίας Headline: Γλυκερία Γκόρτσου
Τηλέφωνο Επικοινωνίας Headline: 210 2711128
FAX: 2118506220 (10.00-16.00)
ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ OTE
"Ας μιλήσουμε για COSMOTE Business"
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
Όνομα
Επώνυμο
Ημερομηνία
Δώρο
Δωροεπιταγή OTE αξίας 50,00€
Υπεύθυνος
καταστήματος
Σφραγίδα
καταστήματος
Συμπληρώνεται από το κατάστημα και το κρατάει ο δικαιούχος.
Όροι συμμετοχής στο www.ote.gr