ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Α) Οι Δωροεπιταγές αξίας 50€ για αγορά

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ¾ Α) Οι Δωροεπιταγές αξίας 50€ για αγορά NOKIA εξαργυρώνονται για αγορά NOKIA Smartphones (εκτός του Nokia Lumia 1320)που αποκτώνται με: α. νέα σύνδεση COSMOTE ή μετατροπή καρτοκινητού COSMOTE σε σύνδεση COSMOTE ή φορητότητα αριθμού, ή ανανέωση οπότε η Δωροεπιταγή ΝΟΚΙΑ 50€ λειτουργεί ως επιπλέον επιδότηση στο ΝΟΚΙΑ Smartphone που θα επιλέξει ο πελάτης β. αγορά σκέτης συσκευής, οπότε η Δωροεπιταγή NOKIA 50€ λειτουργεί ως έκπτωση στην τιμή του NOKIA Smartphone Οι δωροεπιταγές NOKIA 50€ δεν μπορούν να εξαργυρωθούν: Για αγορά του Nokia Lumia 1320 ¾ συνδυαστικά με άλλη δωροεπιταγή NOKIA 50€ για αγορά ΝΟΚΙΑ Smartphone ή οποιουδήποτε άλλου Smartphone (π.χ. 2 Δωροεπιταγές NOKIA 50€ για ένα smartphone ) ¾ για αγορά άλλου προϊόντος NOKIA εκτός συσκευής NOKIA Smartphone. ¾ συνδυαστικά με τη Δωροεπιταγή ΝΟΚΙΑ LUMIA 1320 100€ ¾ συνδυαστικά με τη Δωροεπιταγή 10€ για αγορές των 50€ και άνω ¾ συνδυαστικά με τη Δωροεπιταγή 20€ για αγορές των 100€ και άνω ¾ συνδυαστικά με άλλη δωροεπιταγή η οποία έχει αποκτηθεί στα πλαίσια οποιασδήποτε άλλης προωθητικής ενέργειας ΟΤΕ/COSMOTE/ΓΕΡΜΑΝΟΣ ¾ για εξόφληση λογαριασμών ή για ανανέωση χρόνου ομιλίας ή data (άυλος χρόνος) ή για παροχή υπηρεσιών ¾ Β) Οι Δωροεπιταγές NOKIA 100€ για την αγορά ΝΟΚΙΑ LUMIA 1320 εξαργυρώνονται μόνο με αγορά του NOKIA LUMIA 1320 που αποκτάται με : ¾ α. νέα σύνδεση COSMOTE ή μετατροπή καρτοκινητού COSMOTE σε σύνδεση COSMOTE ή φορητότητα αριθμού, ή ανανέωση οπότε η Δωροεπτιαγή ΝΟΚΙΑ 100€ για αγορά ΝΟΚΙΑ 1320 λειτουργεί ως επιπλέον επιδότηση μόνο για το ΝΟΚΙΑ LUMIA 1320 ¾ β. αγορά σκέτης συσκευής, οπότε η Δωροεπιταγή NOKIA 100€ για αγορά ΝΟΚΙΑ LUMIA 1320 λειτουργεί ως έκπτωση στην τιμή του NOKIA LUMIA 1320 Οι δωροεπιταγές NOKIA 100€ για αγορά NOKIA LUMIA 1320 δεν μπορούν να εξαργυρωθούν: ¾ Για την απόκτηση οποιουδήποτε άλλου NOKIA Smartphone ή οποιουδήποτε άλλου Smartphone ¾ συνδυαστικά με άλλη δωροεπιταγή NOKIA 100€ για αγορά NOKIA LUMIA 1320 ή οποιουδήποτε άλλου Smartphone (π.χ. 2 Δωροεπιταγές NOKIA 100€ για μία συσκευή ΝΟΚΙΑ LUMIA 1320) ¾ συνδυαστικά με Δωροεπιταγή ΝΟΚΙΑ 50€ ¾ συνδυαστικά με τη Δωροεπιταγή 10€ για αγορές των 50€ και άνω ¾ συνδυαστικά με τη Δωροεπιταγή 20€ για αγορές των 100€ και άνω ¾ συνδυαστικά με άλλη δωροεπιταγή η οποία έχει αποκτηθεί στα πλαίσια οποιασδήποτε άλλης προωθητικής ενέργειας ΟΤΕ/COSMOTE /ΓΕΡΜΑΝΟΣ ¾ Για εξόφληση λογαριασμών ή για ανανέωση χρόνου ομιλίας ή data (άυλος χρόνος) ή για παροχή υπηρεσιών ¾ Γ) Οι δωροεπταγές αξιας 50€ για αγορά Tablet Ενδ. Τιμής άνω των 199€ εξαργυρώνονται με κάθε tablet που αποκτάται: ¾ με νέα σύνδεση COSMOTE ή μετατροπή καρτοκινητού COSMOTE σε σύνδεση COSMOTE ή φορητότητα αριθμού, ή ανανέωση οπότε η Δωροεπτιαγή 50€ για αγορά Tablet Ενδ. Τιμής άνω των 199€ λειτουργεί ως επιπλέον επιδότηση στο Τablet που επέλεξε ο πελάτης ¾ με νέα σύνδεση στα προγράμματα COSMOTE Internet On The Go AnyWay οπότε η Δωροεπτιαγή 50€ για αγορά Tablet Ενδ. Τιμής άνω των 199€ λειτουργεί ως επιπλέον επιδότηση στο Τablet που επέλεξε ο πελάτης ¾ ως σκέτη συσκευή, οπότε η Δωροεπιταγή 50€ για αγορά Tablet Ενδ. Τιμής άνω των 199€ λειτουργεί ως έκπτωση στην τιμή του Tablet (αξίας ανω των 199€) Οι δωροεπιταγές 50€ για την αγορά Tablet Ενδ. Τιμής άνω των 199€ δεν μπορούν να εξαργυρωθούν: ¾ Για την απόκτηση οποιουδήποτε Tablet Ενδεικτικής Λιανικής τιμής μικρότερης των 199€ . ¾ συνδυαστικά με άλλη δωροεπιταγή 50€ για αγορά Tablet ενδεικτικής Λιανικής τιμής άνω των 199€ (π.χ. 2 δωροεπιταγές 50€ για την αγορά Tablet Ενδ. Τιμής άνω των 199€ για την αγορά ενός Tablet) ¾ συνδυαστικά με τη Δωροεπιταγη 10€ για αγορές των 50€ και άνω ¾ συνδυαστικά με τη Δωροεπιταγή 20€ για αγορές των 100€ και άνω ¾ συνδυαστικά με άλλη δωροεπιταγή η οποία έχει αποκτηθεί στα πλαίσια οποιασδήποτε άλλης προωθητικής ενέργειας ΟΤΕ/COSMOTE/ΓΕΡΜΑΝΟΣ. ¾ για εξόφληση λογαριασμών ή ¾ για ανανέωση χρόνου ομιλίας ή data (άυλος χρόνος) ή για παροχή υπηρεσιών Δ) α. Οι δωροεπιταγές αξίας 10€ για αγορές 50€και άνωαφορούν και εξαργυρώνονται με αγορά οποιουδήποτε προϊόντος προϊόντων είναι διαθέσιμα στο κατάστημα και των οποίων η συνολική αξία είναι ίση ή μεγαλύτερη των 50€. Δ) β. Οι δωροεπιταγές αξίας 20€ για αγορές 100€και άνω αφορούν και εξαργυρώνονται με αγορά οποιουδήποτε προϊόντος /προϊόντων είναι διαθέσιμα στο κατάστημα και των οποίων η συνολική αξία είναι ίση ή μεγαλύτερη των 100€. Οι Δωροεπιταγή 10€ και 20€ για αγορές αξίας 50€ και 100€ και άνω /αντιστοίχως) δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν: ¾ συνδυαστικά με Δωροεπιταγή NOKIA 50€ για αγορά NOKIA Smartphone ¾ συνδυαστικά με Δωροεπιταγή NOKIA 100€ για αγορά NOKIA LUMIA 1320 ¾ συνδυαστικά με Δωροεπτιαγή 50€ για αγορά Tablet Ενδ. Τιμής άνω των 199€ ¾ συνδυαστικά με άλλη Δωροεπιταγή των 10€ για αγορές 50€ και άνω ¾ συνδυαστικά με άλλη Δωροεπτιαγή των 20€ για αγορές 100€ και άνω ¾ συνδυαστικά με άλλη δωροεπιταγή η οποία έχει αποκτηθεί στα πλαίσια οποιασδήποτε άλλης προωθητικής ενέργειας /ΟΤΕ COSMOTE/ΓΕΡΜΑΝΟΣ ¾ για εξόφληση λογαριασμών ή ¾ για ανανέωση χρόνου ομιλίας ή data (άυλος χρόνος) ή για παροχή υπηρεσιών Η Εξαργύρωση όλων των παραπάνω δωροεπιταγών θα μπορεί να γίνεται από 12/05/2014 έως και 30/06/2014 σε οποιοδήποτε κατάστημα COSMOTE – ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΟΡΟΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΡΤΩΝ Οι προπληρωμένες κάρτες εκδίδονται σε συνεργασία με την Τράπεζα Κύπρου (εφεξής «Τράπεζα»). Οι προπληρωμένες κάρτες δεν είναι πιστωτικές κάρτες, ως εκ τούτου δεν συμμετέχουν σε προγράμματα αγορών με δόσεις (άτοκες/έντοκες). Οι προπληρωμένες κάρτες διέπονται από τους ειδικότερους όρους που θέτει η Τράπεζα, ιδίως αναφορικά με στοιχεία ταυτοποίησης των τυχερών στα πλαίσια της σχετικής απόφασης της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων (ΕΤΠΘ) 281/5/17.3.2009 της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Β’ 650/9.4.2009), που στοχεύουν στην πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος με σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, αλλά και την προστασία των έννομων συμφερόντων κάθε συναλλασσομένου, καθώς και τη διασφάλιση των οικονομικών συναλλαγών του. Οι κάτοχοι των προπληρωμένων καρτών οφείλουν να συμμορφώνονται με τους όρους αυτούς και ιδίως να παράσχουν στην Τράπεζα τα απαιτούμενα στοιχεία ταυτοποίησής τους μαζί με την αίτηση ενεργοποίησης των προπληρωμένων καρτών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Z ΟΡΟΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ Αναφορικά με το δώρο «Τετραήμερο ταξίδι 2 ατόμων σε Μύκονο ή Σκιάθο ή Σαντορίνη» διευκρινίζουμε πως αυτά περιλαμβάνουν τα παρακάτω: ΜΥΚΟΝΟΣ: 3 (τρεις) Διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο San Marco Hotel (cat A’) www.sanmarcomykonos.com ή Peteinos Hotel (cat. A’) http://www.peteinoshotel.gr ΣΚΙΑΘΟΣ : 3 (τρεις) Διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Espereides Beach Resort (cat A’) http://www.esperidesbeach.gr ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ: 3 (τρεις) Διανυκτερεύσεις σε δίκλινα δωμάτια στο ξενοδοχείο Mediterranean Beach (cat. A’) http://www.mediterraneanbeach.gr ή EL GRECO HOTEL APARTMENTS (cat. A’) www.elgreco.com.gr Περιλαμβάνονται: – Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης μετ’ επιστροφής για τα πιο πάνω νησιά με επιλογής του ταξιδιωτικού γραφείου Ginis της αεροπορικής εταιρείας και των πτήσεων. – Διαμονή στα προτεινόμενα ξενοδοχεία σε δίκλινα δωμάτια με λουτρό/ντους, τηλεόραση, w.c. κτλ. – Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά στο ξενοδοχείο. – Τους ισχύοντες φόρους αεροδρομίων (14/4/14). – Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης Τα δώρα (ταξίδια) σε Σκιάθο ή Μύκονο ή Σαντορίνη συνοδεύονται το καθένα από μία prepaid card Τράπεζας Κύπρου αξίας 500€ έκαστη προκειμένου για την κάλυψη επιπλέον εξόδων που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και που είναι πλέον αυτών που οι Διοργανώτριες παρέχουν και αναφέρονται περιοριστικά αμέσως ανωτέρω. Ρητά διευκρινίζεται πως εάν ο τυχερός νικητής ταξιδιού δεν αποδεχθεί ή δεν πραγματοποιήσει το ταξίδι δώρο του, αυτομάτως δεν δικαιούται να παραλάβει την prepaid card αξίας 500€ ευρώ που συνοδεύει ως δώρο το ταξίδι και αποδίδεται στον τυχερό αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη επιπλέον εξόδων που αφορούν το ταξίδι του πέραν αυτών που αναφέρονται παραπάνω και καλύπτονται από τις Διοργανώτριες.. Τα παραπάνω ταξίδια ( Μύκονο, Σκιάθο ή Σαντορίνη) μπορούν να πραγματοποιηθούν με βάση τις παρακάτω προϋποθέσεις: • Ενημέρωση του ταξιδιωτικού γραφείου, για την εξασφάλιση των θέσεων 3 εβδομάδες νωρίτερα • Βάσει διαθεσιμότητας χώρου στην πτήση και τα ξενοδοχεία • Διαμονή στο χρονικό διάστημα από 01/06/2014 έως 30/9/2014 • Διαμονή από Δευτέρα έως Παρασκευή (IN‐OUT) – (Σαββατοκύριακο κατόπιν επικοινωνίας με το ταξιδιωτικό γραφείο) Αρμόδιο για τα ταξίδια είναι το ταξιδιωτικό γραφείο Ginis Vacances S.A. τηλ. 211 211 2111 Επιβάλλεται η έγκαιρη ενημέρωση του ταξιδιωτικού γραφείου για την πραγματοποίηση του ταξιδιού από τον νικητή, ώστε να εξασφαλιστούν οι θέσεις στον οικονομικό ναύλο του πακέτου και η διαμονή. Αν δεν υπάρχει διαθεσιμότητα αεροπορικών θέσεων και δωματίου στις πρώτες επιθυμητές ημερομηνίες πραγματοποίησης του ταξιδιού, θα προταθούν νέες ημερομηνίες με την αντίστοιχη διαθεσιμότητα και πάντα κατόπιν συμφωνίας του νικητή/ταξιδιώτη. Οι νικητές ταξιδεύουν αποκλειστικά με δική τους ευθύνη και ευθύνη του ταξιδιωτικού γραφείου και η ευθύνη των Διοργανωτριών περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην κάλυψη των εξόδων που αντιστοιχούν στο Δώρο. Οι Διοργανώτριες και η Διαφημιστική δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε καθυστέρηση, αναβολή ή ματαίωση, καθώς και για κάθε μηχανική ή πάσης φύσεως βλάβη προκληθεί κατά τη διάρκεια του ταξιδιού με οποιοδήποτε μέσω μεταφοράς. Οι Διοργανώτριες και η Διαφημιστική δεν ευθύνονται για τις πάσης φύσεως παρεχόμενες υπηρεσίες στους νικητές κατά την πραγματοποίηση των ταξιδιών. Οι ακόλουθοι ειδικοί όροι ισχύουν σε όλα τα δώρα‐ταξίδια του Προγράμματος αναφορικά με τους νικητές. Διευκρινίζεται: Νικητές με κινητικά, διανοητικά ή άλλα προβλήματα θα ταξιδέψουν με ιδία ευθύνη, απαλλασσόμενης των Διοργανωτριών από οποιαδήποτε ευθύνη, συνοδευόμενα από άτομα που θα υποδείξουν οι ίδιοι. Οι νικητές δεν έχουν δικαίωμα να ζητήσουν οποιοδήποτε χρηματικό αντάλλαγμα ή ταξίδι σε εναλλακτική ημερομηνία σε περίπτωση ακύρωσης ή ματαίωσης του ταξιδιού ή αδυναμίας τους να ταξιδέψουν για οποιονδήποτε λόγο. Δεδομένου ότι το δώρο παρέχεται από τρίτες συνεργαζόμενες με τις Διοργανώτριες εταιρείες, η συμμετοχή των νικητών προϋποθέτει την εκ μέρους τους ρητή και έγγραφη αποδοχή των ειδικότερων όρων που θέτουν οι τρίτοι αυτοί (ιδίως πράκτορες, ταξιδιωτικές ή ακτοπλοϊκές εταιρίες εταιρίες, ξενοδόχοι, και λοιπά εμπλεκόμενα πρόσωπα), απαλλασσομένων των Διοργανωτριών και της Διαφημιστικής από οιαδήποτε σχετική ευθύνη ή εγγύηση. Κατά συνέπεια, οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να παράσχουν εγγράφως, εφόσον τους ζητηθεί, έγγραφη επιβεβαίωση των όρων που καθορίζονται από τα πρόσωπα αυτά και αφορούν τη συμμετοχή τους στο ταξίδι. Η μέριμνα και η δαπάνη για την τυχόν έκδοση εγγράφων που απαιτούνται για το ταξίδι βαρύνει αποκλειστικά τους νικητές. Η συμμετοχή στο ταξίδι των νικητών δεν καλύπτει προσωπικές δαπάνες όπως ενδεικτικά, κατανάλωση φαγητού και ποτών, κάθε άλλη προσωπική δαπάνη, όπως ιδίως αγορές από καταστήματα, μουσεία ή ξενοδοχεία, τηλεφωνήματα, έξοδα καθαριστηρίου ή πλυντηρίου ρούχων, εξυπηρέτηση δωματίου (room service), οποιαδήποτε εκδρομή κ.ά. τυχόν πρόσθετες παροχές τις οποίες θα επιβαρυνθούν αποκλειστικά οι νικητές. Η συμμετοχή στο ταξίδι γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των νικητών. Ειδικότερα, οι Διοργανώτριες δεν υπέχουν οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία, ατυχήματα, ασθένειες των νικητών του τυχόν προκληθούν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ή πταίσμα των προσώπων τα οποία αναλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών οποιασδήποτε μορφής σε οποιοδήποτε στάδιο του ταξιδιού. Οι νικητές φέρουν πλήρως και αποκλειστικώς κάθε οικονομική και άλλη ευθύνη για την συμπεριφορά τους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και τις συνέπειές της. Οι Διοργανώτριες επιφυλάσσουν το δικαίωμα να μεταβάλουν κάθε λεπτομέρεια, ουσιώδη ή μη του ταξιδιού. Τυχόν αλλαγές θα γνωστοποιούνται μόλις αυτό καταστεί αντικειμενικά εύλογα δυνατό. Οι νικητές φέρουν ανεπιφύλακτα και αποκλειστικά κάθε ευθύνη και κίνδυνο αναφορικά με δραστηριότητες πέραν από το δημοσιευμένο δρομολόγιο του ταξιδιού. Διευκρινίζεται ότι η έκδοση του voucher για τη διαμονή στο ξενοδοχείο σε όνομα τρίτου πέραν αυτού του νικητή καθώς και η καταβολή τυχόν επιπλέον ποσού από τα πρόσωπα αυτά για διαμονή σε άλλου τύπου ή κατηγορίας δωμάτιο ή ξενοδοχείο ή για αγορά επιπλέον υπηρεσιών, δεν επιτρέπονται. Ο νικητής και τα υπόλοιπα τρίτα πρόσωπα που θα τον συνοδεύσουν θα ταξιδέψουν με αποκλειστική ευθύνη τους. Διευκρινίζεται ότι οι Διοργανώτριες και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη και ο νικητής/νικήτρια και οι συνοδοί τους δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτής σε περίπτωση που λόγοι ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά αναφερόμενων καιρικών συνθηκών, απεργίας ελεγκτών εναέριας, κυκλοφορίας, γενικής απεργίας κλπ., δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση του ταξιδιού ή υπάρξουν σχετικά προβλήματα. Επίσης, οι Διοργανώτριες και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη και ο νικητής/νικήτρια δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτής για κάλυψη τυχόν εξόδων λόγω ματαίωσης ή ακύρωσης των ταξιδιών. Οι Διοργανώτριες και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, την χρήση των Δώρων, την μετάβαση και παραμονή στον επιλεγμένο προορισμό, το ταξίδι την μεταφορά τους, τη διαμονή τους, τη φιλοξενία τους και την παρουσία τους στον επιλεγμένο προορισμό κ.τ.λ ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η Όροι χρήσης Voucher OpenSea Αποκλειστικά υπεύθυνη για τις ημερήσιες βόλτες με φουσκωτό είναι η εταιρία διαχείρισης των φουσκωτών σκαφών «OPENSEA ΕΠΕ» . Τα σκάφη θα βρίσκονται και θα είναι διαθέσιμα αποκλειστικά και μόνο από την διεύθυνση Μίνωος 3, Αλυκές/Ανάβυσσος, στο 50o χλμ λεωφόρου Αθηνών – Σουνίου, τ.κ. 19013 Υπεύθυνος επικοινωνίας είναι ο Κος Ευτύχης Κυριακόπουλος. Οι νικητές θα πρέπει να επικοινωνούν στα παρακάτω τηλέφωνα προκειμένου να κλείσουν το ραντεβού που τους εξυπηρετεί προκειμένου να εξαργυρώσουν την ημερήσια εκδρομή με το σκάφος, τουλάχιστον 7 ημέρες πριν την επιθυμητή ημερομηνία. Τα τηλέφωνα είναι 22917.71000 και 6984.24.24.94. Το voucher συνοδεύεται το καθένα από μία prepaid card Τράπεζας Κύπρου αξίας 500€ έκαστη προκειμένου για την κάλυψη όλων των εξόδων. Οι εκδρομές είναι κατ΄επιλογή είτε ΚΕΑ – ΣΟΥΝΙΟ είτε ΑΓΚΙΣΤΡΙ – ΑΙΓΙΝΑ και αφορούν σε ημερήσια βόλτα για 6 ενήλικες. Η αναχώρηση και στις δύο περιπτώσεις γίνεται από τις εγκαταστάσεις της OPEN SEA στην Ανάβυσσο και το ίδιο και η επιστροφή. Η εκδρομή εκτελείται με συνθήκες ανέμου που δεν ξεπερνούν τα 5Bfr. Το χρονοδιάγραμμα μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και τις αποφάσεις του καπετάνιου για ένα ασφαλές και άνετο ταξίδι. Το ραντεβού για την εξαργύρωση της εκδρομής θα γίνεται κατόπιν διαθεσιμότητας και εφόσον έχει ειδοποιηθεί τουλάχιστον επτά ημέρες νωρίτερα η εταιρία OPENSEA. Τα σκάφη είναι φουσκωτά και η μέγιστη χωρητικότητα τους είναι 6 ατόμων συν τον καπετάνιο. Η διαχείριση του σκάφους θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τον καπετάνιο που έχει ορίσει η εταιρεία OPENSEA. Η προθεσμία χρήσης των vouchers που θα διανεμηθούν στους νικητές των διαγωνισμών ορίζεται έως την30/10/2014. Η διάθεση σκάφους από την OPENSEA προς τον εκάστοτε κάτοχο κουπονιού τελεί υπό την προϋπόθεση της εκ μέρους του αποδοχής των όρων και υπογραφής του σχετικού ναυλοσύμφωνου της OPENSEA. Η συμμετοχή στη βόλτα με φουσκωτό γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των νικητών και οι Διοργανώτριες και , η HEADLINE, απαλλάσσονται από κάθε είδους ευθύνη και δηλώνουν ότι δεν παρέχουν οιαδήποτε εγγύηση ή ασφάλεια. Ειδικότερα, οι Διοργανώτριες δεν υπέχουν οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία, ατυχήματα, ασθένειες των νικητών του τυχόν προκληθούν κατά τη διάρκεια της βόλτας ή πταίσμα των προσώπων τα οποία αναλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών οποιασδήποτε μορφής σε οποιοδήποτε στάδιο της εκδρομής .