δείτε εδώ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ"
1) Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (εφεξής «ΓΕΡΜΑΝΟΣ») που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο
Αττικής (23ο χλ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας) σε συνεργασία με την ετερόρρυθμη εταιρεία με την
επωνυμία «ΜΑΝΑΦΑΣ Χ. & ΣΙΑ Ε.Ε. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στην Νέα Ιωνία
Αττικής, στην οδό Αλέκου Παναγούλη 40 & Κυζίκου 34, TK 142 31 (εφεξής «HEADLINE» ή
«Διαφημιστική»), διοργανώνει προωθητικό πρόγραμμα (εφ’ εξής το «Πρόγραμμα») με
διαδικασίες: Α. άμεσης νίκης (instant win) και Β. sales promo , με γενικό τίτλο
"ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ", στα πλαίσια προώθησης και προβολής των
προϊόντων και των υπηρεσιών της, αποκλειστικά μέσω των σημείων πώλησης των
Καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ (εφεξής τα «Καταστήματα»), σύμφωνα με τους ακόλουθους
Αναλυτικούς Όρους, οι οποίοι είναι κατατεθειμένοι στη Συμβολαιογράφο Αθηνών Ελένη
Καρκανοπούλου (εφεξής η «Συμβολαιογράφος»), και είναι ανηρτημένοι στην ιστοσελίδα
www.germanos.gr (εφ εξής το «Site») κατά το χρονικό διάστημα από 15/07/2013 έως και
τις 31/08/2013.
Κάθε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των
όρων του Προγράμματος, από την παραπάνω Συμβολαιογράφο αλλά και να προμηθεύεται
το σχετικό έντυπο των όρων από τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Ζ των παρόντων όρων
καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ καθώς και να ενημερώνεται περαιτέρω σχετικά με το Πρόγραμμα
κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την HEADLINE στο τηλέφωνο 210-2711128, κατά τις
εργάσιμες ημέρες από Δευτέρα έως και Παρασκευή και από τις 10.00 π.μ. έως τις 18.00 μ.μ.
κατά το χρονικό διάστημα από 15/07/2013 έως και τις 31/08/2013.
2) Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ, επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τροποποιεί μονομερώς τους
παρόντες όρους ή και να παρατείνει τη διάρκεια του Προγράμματος. H τυχόν παράταση της
διάρκειας του Προγράμματος ή η μεταβολή των παρόντων όρων θα πραγματοποιείται με
κατάθεση στη Συμβολαιογράφο και κατόπιν προηγούμενης ανακοίνωσης στο Site και θα
είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η Διαφημιστική δεν
αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή.
3) Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλοι όσοι διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην
Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι ικανοί για κάθε
δικαιοπραξία.
4) Το Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί σε όλα τα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ, πανελλαδικά
κατά την έναρξη του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων μέχρι το πέρας του ωραρίου
λειτουργίας των καταστημάτων.
5) Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στις εταιρείες COSMOTE, OTE, ΓΕΡΜΑΝΟΣ και HEADLINE,
καθώς και στις εταιρίες που συνεργάζονται με την τελευταία για τη διενέργεια του
Προγράμματος, όλοι οι ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι σε καταστήματα COSMOTE ή/και
COSMOTE Corner, σε καταστήματα ΟΤΕ ή/και OTE Shop και στα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ,
τα οποία είναι franchise, αλλά και οι σύζυγοι, καθώς και οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού,
όλων των προαναφερόμενων.
6) Η διάρκεια του Προγράμματος ορίζεται από την 15/07/2013 έως και τις 31/08/2013
7) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ INSTANT WIN: Για να συμμετέχει
κάποιος στο Πρόγραμμα με τη διαδικασία άμεσης νίκης (INSTANT WIN), (εφεξής
Συμμετέχων ) θα πρέπει κατά τη διάρκειά του να επισκεφθεί ένα από τα αναφερόμενα στο
Παράρτημα Ζ καταστήματα, αφού έχει προμηθευτεί το ειδικό έντυπο άμεσης νίκης
(INSTANT WIN), το οποίο θα διανέμεται από προωθητικές ομάδες της διαφημιστικής κατά
τη διάρκεια του Προγράμματος σε σημεία κοντά σε επιλεγμένα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ
και σε μεγάλα εμπορικά πολυκαταστήματα χωρίς να υποχρεούται σε αγορά προϊόντος ή
σύναψη σύμβασης υπηρεσιών.
Σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή που θα υπάρχει σε κάθε κατάστημα, κάθε συμμετέχων
που έχει προμηθευτεί το ειδικό έντυπο άμεσης νίκης (INSTANT WIN), μπορεί - με τη
βοήθεια υπαλλήλου του καταστήματος - να σκανάρει ένα μόνο από τα διανεμόμενα
3πτυχα έντυπα άμεσης νίκης (INSTANT WIN), με μεταβλητό barcode, έτσι ώστε να
διαπιστώσει άμεσα ποιο από τα δώρα του άρθρου 8 έχει κερδίσει. Σε περίπτωση τυχόν
ελαττωμάτων/παραποιήσεων του ειδικού εντύπου άμεσης νίκης (INSTANT WIN), οι
ΓΕΡΜΑΝΟΣ και HEADLINE δεν έχουν ευθύνη έναντι των Συμμετεχόντων.
Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα δεν προϋποθέτει αγορά προϊόντος ή ενεργοποίηση
οποιασδήποτε σύνδεσης.
8) ΔΩΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ INSTANT WIN:
Τα «ΜΕΓΑΛΑ ΔΩΡΑ» του Προγράμματος με τη διαδικασία INSTANT WIN είναι τα εξής:
 5 τετραήμερα ταξίδια για 2 άτομα σε Μύκονο ή Πάρο ή Σαντορίνη (με πληρωμένα
τα μεταφορικά και έξοδα διαμονής τους) και 1 Prepaid Card της Τράπεζας Κύπρου
αξίας 500 € ανά ταξίδι ,σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που περιλαμβάνονται στο
ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΣΤ
 10 ημερήσιες βόλτες με φουσκωτό για έξι άτομα έκαστη σύμφωνα με τους ειδικούς
όρους που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΤΗΜΑ Ζ
και 10 Prepaid Cards Τράπεζας Κύπρου αξίας 150€ που θα αποδίδονται στον κάθε
τυχερό για κάλυψη των εξόδων κίνησης – βενζίνης - του φουσκωτού
 10 αδιάβροχες φωτογραφικές μηχανές Fujifilm XP50








Τα «ΜΙΚΡΑ ΔΩΡΑ» του Προγράμματος με τη διαδικασία INSTANT WIN είναι τα
εξής:
1.000 USB των 8GB
11 ηχεία MP3 MY AMP
120 COOLING BAGS
100 φορητά BBQ
30 συντηρητές κρασιών
150 μικρά ακουστικά
13.500 αδιάβροχες θήκες





20.000 καπέλα ΓΕΡΜΑΝΟΣ
4.000 Δωροεπιταγές Samsung αξίας 50€ για αγορά SMARTPHONE SAMSUNG από
τα καταστήματά ΓΕΡΜΑΝΟΣ
5.000 Δωροεπιταγές ΓΕΡΜΑΝΟΣ αξίας 50€ για αγορά TABLET από τα καταστήματά
ΓΕΡΜΑΝΟΣ
32.000 Δωροεπιταγές αξίας 10€ που θα ισχύουν για αγορές αξίας 50€ και άνω από
τα καταστήματά ΓΕΡΜΑΝΟΣ
15.000 Δωροεπιταγές αξίας 20€ € που θα ισχύουν για αγορές αξίας 100€ και άνω
από τα καταστήματά ΓΕΡΜΑΝΟΣ
Οι Δωροεπιταγές παρέχονται σύμφωνα με συγκεκριμένους όρους χρήσης , οι οποίοι
αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Δ των παρόντων όρων.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ SALES :
Για να συμμετέχει κάποιος στο Πρόγραμμα με τη διαδικασία SALES
(εφεξής ο
«Συμμετέχων»), θα πρέπει να επισκεφθεί οποιοδήποτε Κατάστημα (Παράρτημα Ζ) ανά
την Ελλάδα, από 15/07/2013 έως 31/08/2013 και εφόσον προβεί σε αγορά
οποιουδήποτε εκ των προϊόντων , σε έκπτωση από αυτά που αναφέρονται στον
πίνακα που ακολουθεί, λαμβάνει από τον πωλητή του Καταστήματος ειδικό για τη
διεξαγωγή της Προγράμματος έντυπο open & win, το οποίο φέρει μοναδικό κωδικό. Ο
Συμμετέχων έχει δικαίωμα, να καταχωρήσει μέχρι την 08/09/2013 στο site:
http://www.summersales2013.gr/ τον μοναδικό κωδικό που αναγράφεται πάνω στο
έντυπο και να ενημερωθεί αυτόματα μέσω της ειδικής εφαρμογής της ανωτέρω
ιστοσελίδας, η οποία διαθέτει σύστημα τυχαίας απόδοσης δώρων, εάν έχει κερδίσει
κάποιο δώρο από αυτά που περιγράφονται στο άρθρο 12.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΚΠΤΩΣΗ
SMARTPHONES
ALCATEL OT-991
SAMSUNG GALAXY YOUNG
ZTE BLADE III
SONY XPERIA J
HUAWEI ASCEND Y300
SAMSUNG GALAXY Y
HTC DESIRE X
NOKIA ASHA 300
TABLETS
TABLET HUAWEI MEDIAPAD 7
LITE
Πακέτο σύνδεσης COSMOTE
Internet On The Go με κάρτα
LAPTOPS
HP Pavilion G6-2350 SV White
HP Pavilion G6-2351 SV Black
SONY Vaio SVE1513B1EW
DELL 3521
TOSHIBA Satellite C855-2GC
ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
MP3
CRYPTO Colorline 3PRO
Games
WRC 3 bundle wheel (PS3)
Pro Evolution Soccer 2013 (PS3)
Cars 2 (3DS)
Little Big Planet (PS Vita)
Ψηφιακές Μηχανές
OLYMPUS D770
ROLLEI SPORTSLINE 60
OLYMPUS VR-360
FUJIFILM FINEPIX XP-50
NIKON S3300
FUJIFILM FINEPIX XP-150 GPS
FUJIFILM FINEPIX S-2980
Ασύρματα
PANASONIC KX-TG6711
PANASONIC KX-TG7851
Gigaset A400
9.1 Εναλλακτικά, όποιος επιθυμεί να συμμετέχει στο Πρόγραμμα με τη διαδικασία Sales
και την άμεση ηλεκτρονική κλήρωση, χωρίς την πραγματοποίηση αγοράς προϊόντων σε
έκπτωση εκ των αναφερομένων στον παραπάνω πίνακα, μπορεί να συμπληρώσει άπαξ
με επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας, ένα έντυπο συμμετοχής στο Πρόγραμμα
που μπορεί να το παραλάβει από τα γραφεία της HEADLINE (Αλέκου Παναγούλη 40 &
Κυζίκου 34, Ν. Ιωνία, τηλ 210-2711128 ), κατά τις εργάσιμες ημέρες από Δευτέρα έως
και Παρασκευή και από τις 10.00 π.μ. έως τις 18.00 μ.μ. κατά τη Διάρκεια του
Προγράμματος
και
στη
συνέχεια
να
καταχωρήσει
στην
ιστοσελίδα
http://www.summersales2013.gr/ (εφ΄ εξής το “site”) τον μοναδικό κωδικό που θα
φέρει το έντυπο αυτό, ώστε εάν κερδίζει , θα εμφανιστεί ένα από τα δώρο που
αναφέρονται στο άρθρο 12 παρακάτω .
10) Ο κάθε Συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή
συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του σε κάθε σχετικό έντυπο ( ειδικό έντυπο,
φόρμα κατοχύρωσης δώρου, δήλωση αποδοχής κλπ) σε σχέση με τη συμμετοχή του στο
πρόγραμμα . Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων του
Συμμετέχοντα παρέχει δικαίωμα στην ΓΕΡΜΑΝΟΣ να τον αποκλείσει από το Πρόγραμμα.
11. Κάθε Συμμετέχων μπορεί να λάβει μέρος στο Πρόγραμμα με τη διαδικασία Sales με
περισσότερες συμμετοχές, εφόσον προβεί σε αγορά περισσοτέρων του ενός εκ των
αναφερόμενων στον παραπάνω πίνακα προϊόντων και τηρούνται οι προϋποθέσεις
συμμετοχής του.
12) ΔΩΡΑ ΝΙΚΗΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ SALES :
Τα Δώρα που θα διανεμηθούν στους νικητές που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα με τη
διαδικασία SALES και μέσω της ειδικής εφαρμογής της ιστοσελίδας
http://www.summersales2013.gr, η οποία διαθέτει σύστημα τυχαίας απόδοσης δώρων
( κλήρωση ), είναι τα εξής:
ΔΩΡΑ
ΤΥΧΕΡΟΙ
1
8ήμερο ταξίδι στο Phuket για 2 άτομα & μία
prepaid card Τράπεζας Κύπρου αξίας 1.000€
Pre paid κάρτα της Τράπεζας Κύπρου αξίας
500€
Pre paid κάρτα της Τράπεζας Κύπρου
αξίας100€
Pre paid κάρτα της Τράπεζας Κύπρου αξίας
50€
Δωροεπιταγή ΓΕΡΜΑΝΟΣ αξίας 25€
Δωροεπιταγή ΓΕΡΜΑΝΟΣ αξίας 50€
USB χωρητικότητας 8GB
Συντηρητή κρασιών
Handsfree MUVIT
20
50
150
300
50
500
16
50
Οι χρήση των προπληρωμένων καρτών Τραπέζης γίνεται σύμφωνα με τους όρους που ,
αναφέρονται στο Παράρτημα Ε, των παρόντων όρων.
13) Όσα από τα δώρα του Προγράμματος αποτελούν προϊόντα/αντικείμενα , αυτά
επιλέχθηκαν βάσει των προδιαγραφών των κατασκευαστών και συνοδεύονται από την
αντίστοιχη εγγύησή τους , εάν και εφόσον υπάρχει, και ουδεμία ευθύνη φέρει η ΓΕΡΜΑΝΟΣ
και η HEADLINE σχετικά με την ποιότητα, καταλληλότητα και/ή τη χρήση αυτών.
H ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η Διαφημιστική ευθύνονται αποκλειστικά και μόνο για την παροχή των
δώρων και δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν πραγματικά ή νομικά ελαττώματά τους,
καθώς επίσης και για βλάβες ή οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα από τη λειτουργία ή την
τήρηση των δώρων, ούτε υποχρεούνται σε αντικατάσταση / επισκευή τους ή άλλη
αποκατάσταση ζημίας προερχόμενη από αυτά.
Ως προς τις Prepaid cards της Τράπεζας Κύπρου αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η ΓΕΡΜΑΝΟΣ
(σύμφωνα και με τους όρους του Παραρτήματος Ε), ενώ για τα προσφερόμενα ταξίδια
αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η Διαφημιστική (σύμφωνα και με τους όρους του
Παραρτήματος ΣΤ), ενώ υπεύθυνη για τις ημερήσιες βόλτες με τα φουσκωτά είναι η εταιρία
OPEN SEA (σύμφωνα και με τους όρους τους Παραρτήματος Ζ)
14) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΙΚΗΤΕΣ:
Η Διαφημιστική μετά την λήξη του Προγράμματος (κατά το διάστημα από 31/08 έως 27/09)
θα επικοινωνεί τηλεφωνικά με τους τυχερούς νικητές κάθε διαδικασίας ( είτε της instant
win είτε της online sales ) σύμφωνα με τα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν συμπληρώσει
στα σχετικά ειδικά έντυπα για την περαιτέρω συνεννόηση ως προς την παράδοση των
δώρων. Σε περίπτωση που η Διαφημιστική δεν μπορέσει να έρθει σε επικοινωνία με
κάποιους από τους τυχερούς στα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν δηλώσει μέχρι
30/09/2013, τότε το δώρο θα ακυρώνεται. Σε κάθε περίπτωση η Διαφημιστική θα
επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τους τυχερούς τόσο του instant win όσο και της κλήρωσης
το αργότερο μέχρι την 30/09/2013.
Στις περιπτώσεις, μη εύρεσης του τυχερού/νικητή ή άρνησης αυτού να παραλάβει το δώρο
του ή επίδειξης εκ μέρους του αμέλειας, αδιαφορίας ή αδράνειας, όσον αφορά στην
κατοχύρωση και παραλαβή του δώρου χάνει αυτός, αυτομάτως και οριστικά μετά την
30/09/2013 το δικαίωμα του να του αποδοθεί το δώρο. Μετά την ημερομηνία αυτή ο
τυχερός /νικητής χάνει αυτομάτως και οριστικά, το δικαίωμά του, να του αποδοθεί το
δώρο και οι εταιρίες ΓΕΡΜΑΝΟΣ και HEADLINE, απαλλάσσονται από κάθε σχετική ευθύνη
και δικαιούνται να προβούν είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων δώρων, είτε στην
διάθεση τους με οποιαδήποτε διαδικασία ή και ελεύθερα, κατά την απόλυτη διακριτική
τους ευχέρεια.
Η Διαφημιστική κατά την επικοινωνία με τους τυχερούς μπορεί να ζητά οποιαδήποτε
επιπλέον στοιχεία κρίνει απαραίτητα για την πιστοποίηση της ταυτότητας του τυχερού –
τελικού αποδέκτη του Δώρου.
15) ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΔΩΡΩΝ:
15.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΩΡΩΝ - INSTANT WIN
Α) ΜΕΓΑΛΑ ΔΩΡΑ INSTANT WIN:
Όσοι κερδίσουν ένα από τα μεγάλα δώρα, (δηλαδή 5 τετραήμερα ταξίδια για 2 άτομα σε
Μύκονο ή Πάρο ή Σαντορίνη και μία prepaid card Τράπεζας Κύπρου αξίας 500€ ή 10
ημερήσιες βόλτες με φουσκωτό & μία Prepaid card Τράπεζας Κύπρου αξίας 150€ ή 1
αδιάβροχη φωτογραφική μηχανή Fujifilm XP50) η διαδικασία που ακολουθείται μέσα στο
κατάστημα είναι η εξής :
Ο τυχερός συμπληρώνει την φόρμα κατοχύρωσης μεγάλων δώρων (Παράρτημα Α) στο
κατάστημα. Η συμπληρωμένη φόρμα αποστέλλεται μαζί με την φωτοτυπία της ταυτότητας
του τυχερού και τη φωτοτυπία του σκαναρισμένου κουπονιού μέσω fax ή mail, στη
Διαφημιστική εταιρία. Το κατάστημα αποδίδει στον τυχερό το μέρος της φόρμας
κατοχύρωσης μεγάλων δώρων με τίτλο «Αποδεικτικό δώρου τυχερού», (Παράρτημα B),
(αφού και αυτό έχει συμπληρωθεί). Ο τυχερός θα ενημερωθεί για όλες τις λεπτομέρειες
παραλαβής του μεγάλου δώρου που κέρδισε από τη διαφημιστική εταιρία.
Για την παραλαβή των μεγάλων δώρων INSTANT WIN, απαιτείται η προσκόμιση της
αστυνομικής ταυτότητας και να παραδοθεί συμπληρωμένο το πιο πάνω αναφερόμενο
έγγραφο «Αποδεικτικό δώρου τυχερού» (Παράρτημα Β) .
Για τους τυχερούς που βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα, η διαφημιστική, θα αναλάβει την
αποστολή των δώρων τους (και όλων των συνοδευτικών εγγράφων) με μεταφορική της
επιλογής της και χρέωση δική της. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή των δώρων
είναι η επίδειξη α) της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ, για την
ταυτοπροσωπία του τυχερού. Πριν την παράδοση θα γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος
ταυτοπροσωπίας από τον υπάλληλο της μεταφορικής εταιρείας και ο δικαιούχος
υποχρεούται να παραδώσει σ’ αυτόν το αποδεικτικό δώρου και υπογεγραμμένη την φόρμα
αποδοχής του δώρου.
15.1.2 Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή των μεγάλων δώρων της διαδικασίας
instant win είναι η συμπλήρωση της σχετικής φόρμας κατοχύρωσης αυτών (Παράρτημα Α)
ή της φόρμας αποδοχής δώρου (Παράρτημα Β) ή της φόρμας παραλαβής( Παράρτημα Γ). Οι
τυχεροί/νικητές φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και
υποβολή των στοιχείων τους στα ως άνω ειδικά έντυπα κατοχύρωσης/αποδοχής δώρου.
Β) ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΩΡΑ INSTANT WIN:
Για τους τυχερούς η παράδοση των υπολοίπων - εκτός της παρ. 15Α - δώρων
πραγματοποιείται άμεσα από το κατάστημα στο οποίο ο συμμετέχων σκάναρε με τη
βοήθεια του υπαλλήλου του καταστήματος
το ειδικό έντυπο instant win του
Προγράμματος.
Η ευθύνη της ΓΕΡΜΑΝΟΣ περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των
προγραμματισμένων Δώρων.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή των δώρων είναι : α) η επίδειξη της
αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ, για την ταυτοπροσωπία του τυχερού, και
β) η υπογραφή της φόρμας αποδοχής δώρου, εφόσον ζητηθεί.
15.2) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΩΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ SALES :
Για τους τυχερούς του προγράμματος από τη διαδικασία Sales, η Headline θα αναλάβει
την αποστολή των δώρων τους (και όλων των συνοδευτικών εγγράφων, ήτοι τη Δήλωση
Αποδοχής Δώρου (Παράρτημα Γ)), με μεταφορική επιλογή της επιλογής της και χρέωση
δική της. Πριν την παράδοση θα γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος ταυτοπροσωπίας από τον
υπάλληλο της μεταφορικής εταιρείας (courier) και ο δικαιούχος υποχρεούται να
παραδώσει σ’ αυτόν το αποδεικτικό δώρου και υπογεγραμμένη την φόρμα αποδοχής του
δώρου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ). Η φόρμα θα παραδίδεται από τον υπάλληλο της courier προς
συμπλήρωση. Εάν η εταιρία ταχυμεταφοράς (courier) δεν καταφέρει να εντοπίσει κάποιον
από τους τυχερούς εντός δέκα (10) ημερών από την αρχική συμφωνία συνάντησης, τα
Δώρα θα επιστρέφονται. Η ευθύνη της ΓΕΡΜΑΝΟΣ περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο
στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή των δώρων είναι:
α)η επίδειξη της
αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ, για την ταυτοπροσωπία του τυχερού
β) η υπογραφή της φόρμας αποδοχής δώρου.
16) Τα Δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ή μεταβιβάζονται ούτε δύναται να
ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε
τιμή.
17) Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα Δώρα κατά είδος ή και αριθμό
με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών τυχερών.
18) Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική για
οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί στους νικητές σχετιζόμενη άμεσα ή
έμμεσα με τα Δώρα, ή την χρήση των Δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία και για τυχόν
ελαττώματα στα Δώρα. Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή ελάττωμα των Δώρων οι νικητές
μπορούν να απευθύνονται μόνο στην Τράπεζα (για τις prepaid cards), στην κατασκευάστρια
εταιρεία ή τον αντιπρόσωπό της στην Ελλάδα. Για τα προσφερόμενα ταξίδια οι νικητές
μπορούν να απευθύνονται στη Διαφημιστική και για τις βόλτες ε το φουσκωτό στην Open
Sea Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος και της διανομής των Δώρων κατά
τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της ΓΕΡΜΑΝΟΣ και της Διαφημιστικής παύει να
υφίσταται. H ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η Διαφημιστική δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλάβουν
οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.
19) ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οποιαδήποτε συμμετοχή μπορεί να ακυρωθεί οποτεδήποτε για τους εξής λόγους:
(α) λόγω κωλύματος του Συμμετέχοντος – τυχερού βάσει των παρόντων αναλυτικών όρων ,
(β) λόγω μη εντοπισμού κάποιου τυχερού καθιστώντας έτσι αδύνατη την ενημέρωσή του
εντός των προβλεπομένων στους παρόντες όρους προθεσμιών ή την παράδοση σε αυτόν
του δώρου για οποιονδήποτε λόγο,
(γ) λόγω μη συμμόρφωσης και αποδοχής από οποιοδήποτε τυχερό των παρόντων
Αναλυτικών Όρων στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις,
(δ) λόγω μη συμπλήρωσης & υπογραφής της σχετικής φόρμας κατοχύρωσης μεγάλων
δώρων (Παράρτημα Α) ή της φόρμας αποδοχής δώρου (Παράρτημα Β).
(ε) λόγω μη παρουσίασης της ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ, κατά την παραλαβή του
Δώρου.
Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ σε περίπτωση που στο πρόσωπο κάποιου από τους τυχερούς, συντρέχει
κάποια από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις έχει το δικαίωμα να προβεί στην ακύρωση
της συμμετοχής του σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και κατά το στάδιο της παράδοσης και
παραλαβής των δώρων.
20) Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα με τη διαδικασία Sales και σε σχέση με την ειδική
εφαρμογή της ιστοσελίδας http://www.summersales2013.gr, η οποία διαθέτει σύστημα
τυχαίας απόδοσης δώρων για την άμεση ηλεκτρονική αυτοματοποιημένη κλήρωση των
δώρων, προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο. Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να συμμετάσχουν χρησιμοποιώντας δικά τους τεχνικά μέσα. Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την
υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε
ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος επιτρέπεται μόνο υπό
τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές
προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Προγράμματος . Περαιτέρω, η ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ δεν ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των Συμμετεχόντων. Οι
Συμμετέχοντες ρητά αποδέχονται ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής της σελίδας
http://www.summersales2013.gr/ και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική
αξίωση τους έναντι των ως άνω εταιρειών. Περαιτέρω, η ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ
δεν
ευθύνονται
για
οποιαδήποτε
βλάβη
προκύψει
στην
σελίδα
http://www.summersales2013.gr/ με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του
Προγράμματος.
21) Οι Συμμετέχοντες παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στην ΓΕΡΜΑΝΟΣ
για την προβολή του Προγράμματος ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου,
τηλεόρασης, κινηματογράφου καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και
του INTERNET (συμπεριλαμβανομένων των social media). Έτσι, η ΓΕΡΜΑΝΟΣ επιφυλάσσει
για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει για διαφημιστικούς
σκοπούς τον κατάλογο των τυχερών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να
χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με το παρόν Πρόγραμμα
για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στο Πρόγραμμα παρέχει αυτομάτως και την
προς τούτο συναίνεση χωρίς καμία περαιτέρω απαίτηση του Συμμετέχοντα ή αξίωση για
καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως για τους λόγους αυτούς.
22) Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα
σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της εταιρίας ΓΕΡΜΑΝΟΣ και
της Διαφημιστικής.
23) Κατά τη Διάρκεια του Προγράμματος και μέχρι την παράδοσή τους, η ΓΕΡΜΑΝΟΣ
δικαιούται να χρησιμοποιεί τα Δώρα για σκοπούς διαφήμισης. Οι τελικοί αποδέκτες των
Δώρων δεν δικαιούνται να εγείρουν καμία αξίωση κατά της ΓΕΡΜΑΝΟΣ και της
Διαφημιστικής λόγω της χρήσης των Δώρων για διαφημιστικούς σκοπούς.
24) Κατά το στάδιο συμμετοχής στο Πρόγραμμα με τη διαδικασία της online sales promo τα
στοιχεία που απαιτούνται να συμπληρωθούν από τον Συμμετέχοντα είναι το
ονοματεπώνυμο, ο αριθμός τηλεφώνου για την επικοινωνία με τον συμμετέχοντα και η
πλήρης διεύθυνση διαμονής του. Αντίστοιχα, κατά το στάδιο συμμετοχής στο Πρόγραμμα
με τη διαδικασία της «instant win» τα στοιχεία που απαιτούνται να συμπληρωθούν στη
φόρμα κατοχύρωσης δώρου από τον Συμμετέχοντα είναι το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός
τηλεφώνου, η πλήρης διεύθυνση διαμονής του, η ημερομηνία γέννησης και ο αριθμός
δελτίου ταυτότητας. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα με κάθε διαδικασία ( είτε«instant win» ,
είτε «sales») αποτελεί σαφή και εκ μέρους του Συμμετέχοντα δήλωση συναίνεσης κατά την
έννοια του ν. 2472/1997 και του ν. 3471/2006 ως προς την χρήση των στοιχείων που
καταχωρεί για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Προγράμματος καθώς και για
σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με το Πρόγραμμα είτε μέσω των
εταιριών ΓΕΡΜΑΝΟΣ & HEADLINE, είτε μέσω συνεργατών τους που ενεργούν κατ’ εντολή
και για λογαριασμό τους. Αμέσως μετά την διεξαγωγή του Προγράμματος και την
παράδοση των Δώρων, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, τα σχετικά
στοιχεία θα καταστρέφονται. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο κάθε Συμμετέχων διατηρεί
το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης, ή και αντίρρησης
στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97 για
την προστασία προσωπικών δεδομένων, επικοινωνώντας με την ΓΕΡΜΑΝΟΣ στο τηλ. 80011-40000. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε τυχόν
διαφορά σχετικά με το διαγωνισμό θα επιλύεται από τα καθ' ύλη αρμόδια δικαστήρια των
Αθηνών.
25) Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη
αποδοχή του συνόλου των παρόντων Αναλυτικών Όρων και των Παραρτημάτων τους. Σε
περίπτωση που ο τυχερός, δεν πληροί σωρευτικά τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο
Πρόγραμμα τότε αυτομάτως ακυρώνεται η συμμετοχή του σύμφωνα με τα ειδικότερα
οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A
ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΩΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ"
(με τη διαδικασία instant win)
Κατόπιν νικητήριας συμμετοχής μου στην προωθητική ενέργεια (Πρόγραμμα) της
ΓΕΡΜΑΝΟΣ "ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ" (instant win), δηλώνω ότι
αποδέχομαι το δώρο που περιγράφεται παρακάτω, σύμφωνα με τους όρους της
προωθητικής ενέργειας, των οποίων έχω λάβει γνώση και τους οποίους
αποδέχομαι ανεπιφύλακτα στο σύνολο τους.
Όνομα
Τηλ. Επικοινωνίας
Καταστήματος
Επώνυμο
Τηλέφωνο
Διεύθυνση
Πόλη
ΤΚ
Κωδικός Καταστήματος
Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας
Ημερομηνία
Υπογραφή
1 ταξίδι 2 ατόμων στη Μύκονο με 4 διανυκτερεύσεις
Δώρο 1
1 ταξίδι 2 ατόμων στη Πάρο με 4 διανυκτερεύσεις
1 ταξίδι 2 ατόμων στη Σαντορίνη με 4 διανυκτερεύσεις
Δώρο2
1 ημερήσια βόλτα για έξι άτομα με φουσκωτό
Δώρο 3
1 αδιάβροχη φωτογραφική μηχανή Fujifilm XP50
Ημερομηνία
κατοχύρωσης/παραλαβής
Υπογραφή
δώρου προωθητικής
ενέργειας
Συμπληρώνεται από τον πωλητή και στο κατάστημα.

Βάλτε Χ στο κερδισμένο δώρο
Υπογραφή
………………………………………………………………………………
Μετά τη συμπλήρωση της από τον πωλητή του καταστήματος η φόρμα αποστέλλεται
άμεσα στη HEADLINE μέσω fax στον αριθμό 211850622 ή μέσω mail στο
[email protected]
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΦΟΡΜΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΩΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ"
(με τη διαδικασία instant win)
Ημερομηνία
1 ταξίδι 2 ατόμων στη Μύκονο με 4 διανυκτερεύσεις
Δώρο 1
1 ταξίδι 2 ατόμων στη Πάρο με 4 διανυκτερεύσεις
1 ταξίδι 2 ατόμων στη Σαντορίνη με 4 διανυκτερεύσεις
Δώρο 2
1 ημερήσια βόλτα για έξι άτομα με φουσκωτό
Δώρο 3
1 αδιάβροχη φωτογραφική μηχανή Fujifilm XP50
Υπεύθυνος
καταστήματος
Σφραγίδα
Καταστήματος
Συμπληρώνεται από το κατάστημα και το κρατάει ο τυχερός.

Βάλτε Χ στο κερδισμένο δώρο
Όροι συμμετοχής στο www.germanos.gr
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΦΟΡΜΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΩΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ" *
( ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ SALES )
Κατόπιν νικητήριας συμμετοχής μου στην προωθητική ενέργεια (Πρόγραμμα)
"ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ" (με τη διαδικασία SALES), δηλώνω ότι
αποδέχομαι το δώρο που περιγράφεται παρακάτω, σύμφωνα με τους όρους της
προωθητικής ενέργειας, των οποίων έχω λάβει γνώση και τους οποίους αποδέχομαι
ανεπιφύλακτα στο σύνολο τους.
Όνομα
Επώνυμο
Τηλέφωνο
Διεύθυνση
Πόλη
ΤΚ
Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας
Δώρο 1
Ένα 8ήμερο ταξίδι 2 ατόμων στο Phuket
1 ταξίδι 2 ατόμων στη Μύκονο με 4 διανυκτερεύσεις
1 ταξίδι 2 ατόμων στη Πάρο με 4 διανυκτερεύσεις
Δώρο 2
1 ταξίδι 2 ατόμων στη Σαντορίνη με 4 διανυκτερεύσεις
Δώρο 3
Δώρο 4
1 ημερήσια βόλτα για έξι άτομα με φουσκωτό
Pre paid κάρτα της Τράπεζας Κύπρου αξίας 500€
Δώρο 5
Pre paid κάρτα της Τράπεζας Κύπρου αξίας100€
Δώρο 6
Pre paid κάρτα της Τράπεζας Κύπρου αξίας 50€
Δώρο 7
Δωροεπιταγή ΓΕΡΜΑΝΟΣ αξίας 50€
Δώρο 8
Δώρο 9
Δώρο 10
Δωροεπιταγή ΓΕΡΜΑΝΟΣ αξίας 25€
USB χωρητικότητας 8GB
1 φορητό BBQ
Δώρο 11
Δώρο 11
1 συντηρητή κρασιού
Handsfree MUVIT
Ημερομηνία παραλαβής
δώρου προωθητικής
Υπογραφή
ενέργειας
Το παρόν συμπληρώνεται από το νικητή, κατά την αποστολή του δώρου μέσω κούριερ και
τηρείται στη Headline.
Δηλώνω υπευθύνως και ανεπιφύλακτα δια της παρούσης, ότι παρέλαβα το συμφωνηθέν
δώρο από την εταιρεία, και δεν έχω ουδεμία άλλη απαίτηση έναντι αυτής.
..........................................
Υπογραφή
Δηλώνω, ότι δεν επιθυμώ να τηρηθούν τα στοιχεία μου σε Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων
της εταιρείας ΓΕΡΜΑΝΟΣ για το σκοπό εμπορικής επικοινωνίας.
* Η παρούσα φόρμα αφορά το ENΤΥΠΟ 1 του τρίπτυχου εντύπου
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΩΝ
A) ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ 50€ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ TABLET
Οι ΔΕ 50€ για αγορά tablet εξαργυρώνονται με όλα τα tablets
της γκάμας ΓΕΡΜΑΝΟΣ αξίας 169,90€ και άνω που αποκτώνται:
 είτε ως loose συσκευή
 είτε εάν αυτό αγοραστεί με νέα σύνδεση στα προγράμματα COSMOTE
Internet Οn Τhe Go ή COSMOTE Internet Any way ή σε προγράμματα
φωνής COSMOTE (με εξαργύρωση επιδότησης σε tablet)
Οι δωροεπιταγές 50€ για αγορά tablet δεν μπορούν να εξαργυρωθούν:
 για αγορά σκέτης συσκευής tablet Huawei Mediapad 7 Lite
 για αγορά σκέτης συσκευής tablet αξίας μικρότερης των 169,90€ (Δηλαδή για
αγορά των Tablets Speedcity Allview & Alcatel One Touch Evo 7 WiFi)
 συνδυαστικά με άλλη ΔΕ 50€ για αγορά tablet
 συνδυαστικά με ΔΕ των 10€ για αγορές 50€ και άνω
 συνδυαστικά με ΔΕ των 20€ για αγορές 100€ και άνω
B) ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ SAMSUNG 50€ για αγορά Samsung Smartphone
Οι ΔΕ Samsung 50€ για αγορά Samsung Smartphone εξαργυρώνονται με όλα τα
Samsung Smartphones που αποκτώνται ως σκέτη συσκευή
Οι δωροεπιταγές Samsung 50€ δεν μπορούν να εξαργυρωθούν:
 Με αγορά οποιουδήποτε Samsung Smartphone με νέα σύνδεση ή φορητότητα
ή μετατροπή καρτοκινητού σε συμβόλαιο COSMOTE.
 συνδυαστικά με άλλη ΔΕ Samsung 50€ (π.χ. 2 Δωροεπιταγές Samsung για ένα
Smartphone Samsung)
 συνδυαστικά με ΔΕ των 10€ για αγορές 50€ και άνω
 συνδυαστικά με ΔΕ των 20€ για αγορές 100€ και άνω
 για αγορά άλλου προϊόντος Samsung εκτός συσκευής Smartphone.
Γ) ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ αξίας 10€ για αγορές 50€και άνω
Οι ΔΕ αξίας 10€ για αγορές 50€ και άνω αφορούν και εξαργυρώνονται με αγορά
οποιουδήποτε προϊόντος /προϊόντων είναι διαθέσιμα στο κατάστημα και των
οποίων η συνολική αξία είναι ίση ή μεγαλύτερη των 50€.
Οι ΔΕ αξίας 10€ για αγορές 50€και άνω δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν:
 συνδυαστικά με ΔΕ 50€ για αγορά tablet
 συνδυαστικά με ΔΕ Samsung 50€ για αγορά Samsung Smartphone
 συνδυαστικά με ΔΕ των 10€ για αγορές 50€ και άνω
 συνδυαστικά με ΔΕ των 20€ για αγορές 100€ και άνω
 για υπηρεσίες ΓΕΡΜΑΝΟΣ
 για εξόφληση λογαριασμών

για εισιτήρια (Village, συναυλιών κλπ)

Δ) ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ
αξίας 20€ για αγορές 100€και άνω
Οι ΔΕ αξίας 20€ για αγορές αξίας 100€ και άνω αφορούν και εξαργυρώνονται με
αγορά οποιουδήποτε προϊόντος /προϊόντων είναι διαθέσιμα στο κατάστημα και
των οποίων η συνολική αξία είναι ίση ή μεγαλύτερη των 100€.
Οι ΔΕ 20€ για αγορές αξίας 100€ και άνω δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν:







συνδυαστικά με ΔΕ 50€ για αγορά tablet
συνδυαστικά με ΔΕ Samsung 50€ για αγορά Samsung Smartphone
συνδυαστικά με ΔΕ των 10€ για αγορές 50€ και άνω
συνδυαστικά με ΔΕ των 20€ για αγορές 100€ και άνω
για υπηρεσίες ΓΕΡΜΑΝΟΣ
για εξόφληση λογαριασμών
για εισιτήρια (Village, συναυλιών κλπ)
Η Εξαργύρωση όλων των παραπάνω δωροεπιταγών θα μπορεί να γίνεται από 15/07/2013
έως και 31/08/2013 σε οποιοδήποτε κατάστημα «ΓΕΡΜΑΝΟΣ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
ΟΡΟΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΡΤΩΝ
Οι προπληρωμένες κάρτες εκδίδονται σε συνεργασία με την Τράπεζα Κύπρου (εφεξής
«Τράπεζα»). Οι προπληρωμένες κάρτες δεν είναι πιστωτικές κάρτες, ως εκ τούτου δεν
συμμετέχουν σε προγράμματα αγορών με δόσεις (άτοκες/έντοκες). Οι προπληρωμένες
κάρτες διέπονται από τους ειδικότερους όρους που θέτει η Τράπεζα, ιδίως αναφορικά με
στοιχεία ταυτοποίησης των τυχερών στα πλαίσια της σχετικής απόφασης της Επιτροπής
Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων (ΕΤΠΘ) 281/5/17.3.2009 της Τράπεζας της Ελλάδος
(ΦΕΚ Β’ 650/9.4.2009), που στοχεύουν στην πρόληψη χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος με σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, αλλά και την προστασία των
έννομων συμφερόντων κάθε συναλλασσομένου, καθώς και τη διασφάλιση των
οικονομικών συναλλαγών του. Οι κάτοχοι των προπληρωμένων καρτών οφείλουν να
συμμορφώνονται με τους όρους αυτούς και ιδίως να παράσχουν στην Τράπεζα τα
απαιτούμενα στοιχεία ταυτοποίησής τους μαζί με την αίτηση ενεργοποίησης των
προπληρωμένων καρτών.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ
ΟΡΟΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ
ΤΑΞΙΔΙΑ:
 Αναφορικά με το δώρο «Τετραήμερο ταξίδι 2 ατόμων σε Μύκονο ή Πάρο ή
Σαντορίνη» διευκρινίζουμε πως αυτά περιλαμβάνουν τα παρακάτω:
ΜΥΚΟΝΟΣ:
4 (τέσσερις) Διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο San Marco Hotel (cat A’)
www.sanmarcomykonos.com ή Royal Myconian (cat. Lux) http://www.royalmyconian.gr
ΠΑΡΟΣ :
4 (τέσσερις) Διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Archipelagos Resort (cat Lux)
http://www.archipelagosresort.com ή Paros Agnanti (cat Α’) www.parosagnanti.gr
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ:
4 (τέσσερις) Διανυκτερεύσεις σε δίκλινα δωμάτια στο ξενοδοχείο Mediterranean Beach
(cat. A’) http://www.mediterraneanbeach.gr ή ΚΑLLISTI THERA 4*
www.kallistitherahotel.com
Περιλαμβάνονται:
– Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης μετ’ επιστροφής για τα πιο πάνω νησιά με
επιλογής του ταξιδιωτικού γραφείου Ginis της αεροπορικής εταιρείας και των
πτήσεων.
–
Μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο.
–
Διαμονή στα προτεινόμενα ξενοδοχεία σε δίκλινα δωμάτια με λουτρό/ντους,
τηλεόραση, w.c. κτλ.
–
Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά στο ξενοδοχείο.
–
Ένα γεύμα (μενού 3 πιάτων) καθημερινά στο ξενοδοχείο ή σε κάποιο κοντινό
εστιατόριο.
–
Τους ισχύοντες φόρους αεροδρομίων (02/7/13).
–
Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης
Τα δώρα (ταξίδια) σε Πάρο ή Μύκονο ή Σαντορίνη συνοδεύονται το καθένα από μία
prepaid card Τράπεζας Κύπρου αξίας 500€ έκαστη προκειμένου για την κάλυψη επιπλέον
εξόδων που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και που είναι πλέον
αυτών που η Διοργανώτρια εταιρία καλύπτει όπως αυτά που αναφέρονται πιο πάνω,
Ρητά διευκρινίζεται πως εάν ο τυχερός νικητής ταξιδιού δεν αποδεχθεί ή δεν
πραγματοποιήσει το ταξίδι δώρο του, αυτομάτως δεν δικαιούται να παραλάβει την
prepaid card αξίας 500€ ευρώ που συνοδεύει ως δώρο το ταξίδι και αποδίδεται στον
τυχερό αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη επιπλέον εξόδων που αφορούν το ταξίδι του
πέραν αυτών που αναφέρονται παραπάνω και η εταιρία καλύπτει.
Τα παραπάνω ταξίδια ( Μύκονο, Πάρο ή Σαντορίνη) μπορούν να πραγματοποιηθούν με
βάση τις παρακάτω προϋποθέσεις:
 Ενημέρωση του ταξιδιωτικού γραφείου, για την εξασφάλιση των θέσεων 1 μήνα
νωρίτερα
 Βάσει διαθεσιμότητας χώρου στην πτήση και τα ξενοδοχεία
 Εκτός των εορταστικών τριημέρων και συναφών αργιών (κατόπιν τελικής επιλογής
και επικοινωνίας)
 Με ισχύ έως την 30/10/13 με δυνατότητα παράτασης
 Διαμονή από Δευτέρα έως Παρασκευή (IN-OUT) – (Σαββατοκύριακο κατόπιν
επικοινωνίας με το ταξιδιωτικό γραφείο)
 Αναφορικά με το 8ήμερο ταξίδι στο Phuket για 2 άτομα που συνοδεύεται από μία
prepaid card Τράπεζας Κύπρου αξίας 1.000€ ισχύουν τα παρακάτω :
5 Διανυκτερεύσεις για 2 άτομα στο ξενοδοχείο Patong Paragon Resort & Spa 4*
www.patongparagon.com ή Burasari 4* www.burasari.com ή Centara Karon Resort
4* www.deevanapatong.com
Περιλαμβάνονται:
 Τα αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης για δύο άτομα από την Αθήνα με
Qatar Airways
 Διαμονή από Δευτέρα έως Παρασκευή (IN-OUT) – (ή Σαββατοκύριακο κατόπιν
επικοινωνίας) με πρωινό
 Μεταφορές από και προς τα αεροδρόμια , το ξενοδοχείο ( με ελληνόφωνη
αντιπροσώπευση)
 Οι φόροι αεροδρομίων
 Ιδιωτική Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης
 Το ταξίδι μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή έως και
28/02/2014 με εξαίρεση την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς
2013
Ρητά διευκρινίζεται πως εάν ο τυχερός νικητής ταξιδιού δεν αποδεχθεί ή δεν
πραγματοποιήσει το ταξίδι δώρο του, αυτομάτως δεν δικαιούται να παραλάβει την prepaid
card αξίας 1.000€ ευρώ που συνοδεύει ως δώρο το ταξίδι και αποδίδεται στον τυχερό
αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη εξόδων διατροφής του που αφορούν το ταξίδι του ή
και λοιπών εξόδων πέραν αυτών που αναφέρονται παραπάνω και η εταιρία καλύπτει.
15.3) Αρμόδιο για τις κρατήσεις ταξιδιών στη Μύκονο, στην Πάρο και στη Σαντορίνη και για
την παροχή σχετικών πληροφοριών είναι το ταξιδιωτικό γραφείο Ginis Vacances S.A. , τηλ.
Επικοινωνίας 211 211 2111
Αρμόδιο για το ταξίδι στο Phuket είναι το ταξιδιωτικό γραφείο Ginis Vacances S.A.
τηλ.
211 211 2111

Επιβάλλεται η έγκαιρη ενημέρωση του ταξιδιωτικού γραφείου για την
πραγματοποίηση του ταξιδιού από τον νικητή, ώστε να εξασφαλιστούν οι θέσεις
στον οικονομικό ναύλο του πακέτου και η διαμονή.

Αν δεν υπάρχει διαθεσιμότητα αεροπορικών θέσεων και δωματίου στις πρώτες
επιθυμητές ημερομηνίες πραγματοποίησης του ταξιδιού, θα προταθούν νέες
ημερομηνίες με την αντίστοιχη διαθεσιμότητα και πάντα κατόπιν συμφωνίας του
νικητή/ταξιδιώτη.



Οι νικητές ταξιδεύουν αποκλειστικά με δική τους ευθύνη και ευθύνη του
ταξιδιωτικού γραφείου και η ευθύνη της ΓΕΡΜΑΝΟΣ περιορίζεται στην κάλυψη των
εξόδων που αντιστοιχούν στο δώρο που παρέχουν
Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ και HΕΑDLINE δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε καθυστέρηση,
αναβολή ή ματαίωση, καθώς και για κάθε μηχανική ή πάσης φύσεως βλάβη
προκληθεί κατά τη διάρκεια του ταξιδιού με οποιοδήποτε μέσω μεταφοράς.
Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η HΕΑDLINE δεν ευθύνονται για τις παρασχεθησόμενες υπηρεσίες
στους νικητές ταξιδιών
Οι ακόλουθοι ειδικοί όροι ισχύουν σε όλα τα δώρα-ταξίδια του Προγράμματος αναφορικά
με τους νικητές.
Διευκρινίζεται:
Νικητές με κινητικά, διανοητικά ή άλλα προβλήματα θα ταξιδέψουν με ιδία ευθύνη,
απαλλασσόμενης των Διοργανωτριών από οποιαδήποτε ευθύνη, συνοδευόμενα από άτομα
που θα υποδείξουν οι ίδιοι.
Οι νικητές δεν έχουν δικαίωμα να ζητήσουν οποιοδήποτε χρηματικό αντάλλαγμα ή ταξίδι
σε εναλλακτική ημερομηνία σε περίπτωση ακύρωσης ή ματαίωσης του ταξιδιού ή
αδυναμίας τους να ταξιδέψουν για οποιονδήποτε λόγο. Δεδομένου ότι το δώρο παρέχεται
από τρίτες συνεργαζόμενες με την ΓΕΡΜΑΝΟΣ εταιρείες, η συμμετοχή των νικητών
προϋποθέτει την εκ μέρους τους ρητή και έγγραφη αποδοχή των ειδικότερων όρων που
θέτουν οι τρίτοι αυτοί (ιδίως πράκτορες, ταξιδιωτικές ή ακτοπλοϊκές εταιρίες εταιρίες,
ξενοδόχοι, και λοιπά εμπλεκόμενα πρόσωπα), η ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η Διαφημιστική καμία
περαιτέρω ευθύνη δεν φέρουν. Κατά συνέπεια, οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να
παράσχουν εγγράφως, εφόσον τους ζητηθεί, έγγραφη επιβεβαίωση των όρων που
καθορίζονται από τα πρόσωπα αυτά και αφορούν τη συμμετοχή τους στο ταξίδι.
Η μέριμνα και η δαπάνη για την τυχόν έκδοση εγγράφων που απαιτούνται για το ταξίδι
βαρύνει αποκλειστικά τους νικητές.
Η συμμετοχή στο ταξίδι των νικητών δεν καλύπτει προσωπικές δαπάνες όπως ενδεικτικά,
κατανάλωση φαγητού και ποτών, κάθε άλλη προσωπική δαπάνη, όπως ιδίως αγορές από
καταστήματα, μουσεία ή ξενοδοχεία, τηλεφωνήματα, έξοδα καθαριστηρίου ή πλυντηρίου
ρούχων, εξυπηρέτηση δωματίου (room service), οποιαδήποτε εκδρομή κ.ά. τις οποίες θα
επιβαρυνθούν αποκλειστικά οι νικητές.
Η συμμετοχή στο ταξίδι γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των νικητών. Στο ευρύτερο μέτρο
που είναι επιτρεπτό από το κατά περίπτωση ισχύον εφαρμοστέο δίκαιο, η ΓΕΡΜΑΝΟΣ, η
HEADLINE, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες, οι ακτοπλοϊκές εταιρίες και οι λοιποί εμπλεκόμενοι
φορείς απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη. Ειδικότερα, οι Διοργανώτριες δεν υπέχουν
οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία, ατυχήματα, ασθένειες των νικητών του τυχόν
προκληθούν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ή πταίσμα των προσώπων τα οποία
αναλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών οποιασδήποτε μορφής σε οποιοδήποτε στάδιο του
ταξιδιού.
Οι νικητές φέρουν πλήρως και αποκλειστικώς κάθε οικονομική και άλλη ευθύνη για την
συμπεριφορά τους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και τις συνέπειές της.
Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ επιφυλάσσει το δικαίωμα να μεταβάλει κάθε λεπτομέρεια, ουσιώδη ή μη του
ταξιδιού. Τυχόν αλλαγές θα γνωστοποιούνται μόλις αυτό καταστεί αντικειμενικά εύλογα
δυνατό.
Οι νικητές φέρουν ανεπιφύλακτα και αποκλειστικά κάθε ευθύνη και κίνδυνο αναφορικά με
δραστηριότητες πέραν από το δημοσιευμένο δρομολόγιο του ταξιδιού.
Διευκρινίζεται ότι η έκδοση του voucher για τη διαμονή στο ξενοδοχείο σε όνομα τρίτου
πέραν αυτού του νικητή καθώς και η καταβολή τυχόν επιπλέον ποσού από τα πρόσωπα
αυτά για διαμονή σε άλλου τύπου ή κατηγορίας δωμάτιο ή ξενοδοχείο ή για αγορά
επιπλέον υπηρεσιών, δεν επιτρέπονται. Ο νικητής και τα υπόλοιπα τρία πρόσωπα που θα
τον συνοδεύσουν θα ταξιδέψουν με αποκλειστική ευθύνη τους.
Διευκρινίζεται ότι η ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη και ο
νικητής/νικήτρια και οι συνοδοί τους δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα
κατά αυτής σε περίπτωση που λόγοι ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά αναφερόμενων
καιρικών συνθηκών, απεργίας ελεγκτών εναέριας, κυκλοφορίας, γενικής απεργίας κλπ., δεν
είναι δυνατή η πραγματοποίηση του ταξιδιού ή υπάρξουν σχετικά προβλήματα. Επίσης, η
ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη και ο νικητής/νικήτρια δεν
διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτής για κάλυψη τυχόν εξόδων λόγω
ματαίωσης ή ακύρωσης των ταξιδιών. Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία
ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα
ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί
σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, την χρήση των Δώρων, την μετάβαση
και παραμονή στον επιλεγμένο προορισμό, το ταξίδι την μεταφορά τους, τη διαμονή τους,
τη φιλοξενία τους και την παρουσία τους στον επιλεγμένο προορισμό κ.τ.λ ή για
οποιαδήποτε άλλη αιτία. Οι ανωτέρω εταιρείες δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν προβλήματα
σε σχέση με τα Δώρα και δεν υπέχουν ούτε αναλαμβάνουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι
των συμμετεχόντων/ νικητών. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος και της
διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της ΓΕΡΜΑΝΟΣ και της
Διαφημιστικής παύει να υφίσταται. Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η Διαφημιστική δεν θα υπέχει ούτε θα
αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ
Όροι χρήσης Voucher OpenSea
Η εταιρία διαχείρισης των φουσκωτών σκαφών είναι η «OPENSEA ΕΠΕ» η οποία εδρεύει
στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης 574, στην Αργυρούπολη.
Τα σκάφη θα βρίσκονται και θα είναι διαθέσιμα αποκλειστικά και μόνο από την διεύθυνση
Μίνωος 3, Αλυκές/Ανάβυσσος, στο 50o χλμ λεωφόρου Αθηνών – Σουνίου, τ.κ. 19013
Υπεύθυνος επικοινωνίας είναι ο Κος Ευτύχης Κυριακόπουλος. Οι νικητές θα πρέπει να
επικοινωνούν στα παρακάτω τηλέφωνα προκειμένου να κλείσουν το ραντεβού που τους
εξυπηρετεί προκειμένου να εξαργυρώσουν την ημερήσια εκδρομή με το σκάφος. Τα
τηλέφωνα είναι 22917.71000 και 6984.24.24.94
Το ραντεβού για την εξαργύρωση της εκδρομής θα γίνεται κατόπιν διαθεσιμότητας και
εφόσον έχει ειδοποιηθεί τουλάχιστον επτά ημέρες νωρίτερα η εταιρία OPENSEA.
Τα σκάφη είναι φουσκωτά και η μέγιστη χωρητικότητα τους είναι 6 ατόμων συν τον
καπετάνιο.
Η διαχείριση του σκάφους θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τον καπετάνιο που έχει
ορίσει οι εταιρίες ΓΕΡΜΑΝΟΣ και OPENSEA.
Στην χρήση του φουσκωτού δεν περιλαμβάνεται το κόστος των καυσίμων το οποίο βαρύνει
αποκλειστικά και μόνο τον καταναλωτή.
Ο καταναλωτής είναι υποχρεωμένος να δίνει στην εταιρία OPENSEA πιστωτική κάρτα κατά
την παραλαβή του σκάφους ως εγγύηση έως ότου να τηρηθεί και ο ανεφοδιασμός των
καυσίμων.
Η προθεσμία χρήσης των vouchers που θα διανεμηθούν στους νικητές των διαγωνισμών
ορίζεται έως την 31/12/2013.
Η διάθεση σκάφους από την OPENSEA προς τον εκάστοτε κάτοχο κουπονιού τελεί υπό την
προϋπόθεση της εκ μέρους του αποδοχής των όρων και υπογραφής του σχετικού
ναυλοσύμφωνου της OPENSEA.
Η συμμετοχή στη βόλτα με φουσκωτό γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των νικητών και η
ΓΕΡΜΑΝΟΣ, η HEADLINE, απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη. Ειδικότερα, οι Διοργανώτριες
δεν υπέχουν οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία, ατυχήματα, ασθένειες των
νικητών του τυχόν προκληθούν κατά τη διάρκεια της βόλτας ή πταίσμα των προσώπων τα
οποία αναλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών οποιασδήποτε μορφής σε οποιοδήποτε
στάδιο της εκδρομής .
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η