close

Enter

Log in using OpenID

2013-05-24-fina-zapisnik-glasovanja-pfr

embedDownload
Regionalni centar Zagreb
Klasa: UP - I/110/07/12-01/30
Zagreb, dana 24.05.2013.
Ur. br: 04-06-13-30-180
Nagodbeno vijeće HR01
Zagreb, Koturaška 43
ZAPISNIK S ROČIŠTA ZA GLASOVANJE O IZMIJENJENOM PLANU
FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA
Financijska agencija, Nagodbeno vijeće HR01
Mjesto održavanja ročišta: FINA, Zagreb, Ulica grada Vukovara 70, VI. kat
Datum i sat početka ročišta: 24. svibnja 2013. godine u 9,00 sati
Upravna stvar: predstečajna nagodba temeljem rješenja o otvaranju postupka predstečajne nagodbe, Klasa: UP - I/110/07/12-01/30, Ur.br;04-06-13-30-13 od
24. siječnja 2013. godine
Dužnik: VJESNIK d.d.,tiskarsko izdavačke djelatnosti OIB:83180487843, Slavonska avenija 4, Zagreb
Članovi Nagodbenog vijeća:
1. Predsjednik vijeća: Zvonimira Orešić Jaguljnjak
2. Član vijeća: Lidija Bosak
3. Član vijeća: Anica Bujanić Djaković
Administrator: Adrijana Međimorec
Vijeće utvrđuje da su na ročištu prisutni :
- dužnik/ovlašteni predstavnik dužnika: Roman Klancir, predsjednik Uprave
- povjerenik predstečajne nagodbe: Eduard Miščević
- vjerovnici odnosno ovlašteni predstavnici vjerovnika: prema popisu koji je privitak ovog zapisnika
Otvara se ročište za glasovanje o izmijenjenom Planu financijskog restrukturiranja.
Nagodbeno vijeće navodi da je na ročištu održanom 17. svibnja 2013. godine glasovano o Planu financijskog restrukturiranja, da isti nije prihvaćen te je
Nagodbeno vijeće pozvalo vjerovnike da izmijene plan. Sukladno čl. 64. Zakona za izmjenu plana javio se vjerovnik Ministarstvo financija RH čija tražbina čini
natpolovičnu većinu svih utvrđenih tražbina.
Vjerovnik je dostavio izmijenjeni Plan dužniku i Nagodbenom vijeću te je isti objavljen na Web stranicama FINE.
Poziva se dužnik da ukratko iznese glavne odrednice izmijenjenog Plana financijskog restrukturiranja o kojemu će se glasovati.
Dužnik navodi da su glavne odrednice izmijenjenog plana slijedeće:
Nakon uknjižbe nekretnine društva u Zemljišne knjige, ustupiti će dio prava vlasništva (do iznosa od 160.000.000,00 kuna) Republici Hrvatskoj tj. Grupi Tijela
javne uprave i trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu, a radi njihovog namirenja.
Stoga, vjerovnici će se namirivati:
a) grupa Tijela javne uprave i trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu s utvrđenom tražbinom od 124.117.881,83 kuna biti će namireni
ustupanjem nekretnine dužnika (nakon uknjižbe nekretnina dužnika u zemljišne knjige) na lokaciji Zagreb, Savska – Slavonska – Odranska.
Tijela javne uprave i trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu- Ministarstvo financija, AUDIO, HEP-ODS, HRP Toplinarstvo, čije tražbine
iznose 113.350.214,72 kn namiriti će se nekretninama, kako je to naznačeno u prilogu 1. Izmijenjenog plana. Preostali vjerovnici koji čine grupu Tijela
javne uprave i trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu u iznosu od 10.767.116,43 kn, namiriti će se udjelom u građevinskom zemljištu
Društva.
b) grupa Financijske institucije s utvrđenom tražbinom od 5.707.849,07 kuna, namiriti će se u 100 %-tnom iznosu u periodu otplate od 5 godina
c) grupa ostali vjerovnici s utvrđenom tražbinom od 20.627.962,57 kuna, namiriti će se u 50%-nom iznosu u periodu otplate od 5 godina.
Nadalje, Društvu je potrebno za podmirenje prioritetnih tražbina radnika (plaće, doprinosi, otpremnine i ostale obaveze iz radnog odnosa) u iznosu od
9.882.118,17 kn, a preostalih 26.000.000,00 kn (do iznosa od 160.000.000,00 kn) utrošiti će se za provedbu postupka financijskog restrukturiranja Društva.
Također, suvlasnici poslovnog kompleksa Vjesnik – udio 39,04 % u nekretnini, nakon uknjižbe vlasništva, svoj će dio nekretnine ponuditi i prodati Republici
Hrvatskoj.
Način i uvjeti namirenja tražbina zamjenom za nekretnine te prodaje nekretnine definirati će se Sporazumom koji će biti sastavni dio predstečajne nagodbe.
Nagodbeno vijeće daje uputu o načinu popunjavanja formatiziranih obrazaca za glasovanje. Glasovati se može na ovom ročištu za glasovanje,
popunjavanjem formatiziranog obrasca kojeg su vjerovnici dobili na ročištu, u 2 primjerka. Upozoravaju se vjerovnici da ime i prezime osobe ovlaštene za
glasanje mora biti čitko napisano, mora biti naznačena njezina funkcija u društvu te od strane iste osobe formatizirani obrazac mora biti i potpisan. Uz isti mora
biti priložen izvadak iz sudskog registra, odnosno preslika ili ispis s interneta iz kojega je vidljiva ovlast za zastupanje, odnosno, ovlast za davanje punomoći.
Ako glasuje osoba koja nije ovlaštena za to, mora imati punomoć.
Vjerovnici koji nisu pristupili ročištu za glasovanje mogli su glasovati i na način da su najkasnije do početka ročišta za glasovanje dostavili ispunjene
formatizirane obrasce za glasovanje, u 2 primjerka, osobno, putem pošte ili dostave, na adresu Pisarnice predstečajnih nagodbi u Zagrebu, Ulica grada
Vukovara 70.
Upozoravaju se vjerovnici da onaj vjerovnik koji nije pristupio ročištu te onaj vjerovnik koji nije niti pisanim putem glasovao o Planu, odnosno onaj koji nije
predao valjano popunjen i potpisan formatiziran obrazac, smatrat će se da je glasovao protiv Plana financijskog restrukturiranja.
Plan financijskog restrukturiranja smatrat će se prihvaćenim ako za njega glasaju vjerovnici čije tražbine prelaze polovinu vrijednosti utvrđenih tražbina za
svaku grupu vjerovnika ili ako za njega glasaju vjerovnici čije tražbine prelaze 2/3 vrijednosti svih utvrđenih tražbina.
Predsjednik vijeća konstatira da pravo glasa imaju svi vjerovnici s utvrđenim tražbinama, umanjen za iznos za koji je izvršen prijeboj na ročištu za utvrđenje.
Mole se prisutni s pravom glasa da na oba listića zaokruže ZA ili PROTIV.
S obzirom da su se ostvarili uvjeti, pristupa se glasovanju.
Glasovanje je okončano. Pristupa se prebrojavanju glasova.
Prebrojavanje je okončano. Proglašavaju se rezultati glasovanja:
- grupa Tijela javne uprave i trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu – iznos tražbine za koju vjerovnici imaju pravo glasa je
124.117.881,83 kuna, od čega je ukupan iznos glasova ZA 113.350.214,72 kuna, što znači da je ZA prihvaćanje plana glasovalo 91,32 %, a protiv plana
8,68 %,
- grupa Financijske institucije - iznos tražbine za koju vjerovnici imaju pravo glasa je 5.707.849,07 kuna, od čega je ukupan iznos glasova ZA 0,00 kuna, što
znači da je ZA prihvaćanje Plana glasovalo 0,00 a protiv Plana 100,00 %,
- grupa Ostali vjerovnici - iznos tražbine za koju vjerovnici imaju pravo glasa je 20.627.962,57 kuna, od čega je ukupan iznos glasova ZA 1.428.442,51
kuna, što znači da je ZA prihvaćanje Plana glasovalo 6,92 %, a protiv Plana 93,08 %,
- ukupan omjer glasova - iznos tražbine za koju vjerovnici imaju pravo glasa je 150.453.693,47 kuna, od čega je ukupan iznos glasova ZA 114.778.657,23
kuna, što znači da je ZA prihvaćanje Plana glasovalo 76,29 %, a protiv plana 23,71 %.
S obzirom na rezultate glasovanja, konstatira se da se Plan financijskog restrukturiranja smatra prihvaćenim budući da su za njega glasovali vjerovnici čije
tražbine prelaze 2/3 svih utvrđenih tražbina, a sukladno članku 63. st. 2. Zakona.
Slijedom navedenog, Nagodbeno vijeće donosi
RJEŠENJE
I.Utvrđuje se da su za Plan financijskog restrukturiranja glasovali vjerovnici čije tražbine iznose 114.778.657,23 kuna dok ukupan iznos tražbina za koju
vjerovnici imaju pravo glasa iznosi 150.453.693,47 kuna te se utvrđuje da su za Plan glasovali vjerovnici čije tražbine prelaze 2/3 vrijednosti svih utvrđenih
tražbina, sukladno čl. 63. Zakona. Stoga se proglašava da se Plan financijskog restrukturiranja smatra prihvaćenim.
II. Utvrđuje se da je postupak nad dužnikom proveden u skladu s odredbama Zakona.
Nagodbeno vijeće daje uputu dužniku da je dužan u roku 3 dana od izvršnosti rješenja podnijeti nadležnom Trgovačkom sudu Prijedlog za sklapanje
predstečajne nagodbe, u protivnom će vijeće obustaviti postupak.
Zaključuje se ročište za glasovanje. Ovaj zapisnik s popisom prisutnih i tablicom s popisom vjerovnika koji imaju pravo glasa te otpravak Zaključka objaviti će
se na WEB stranicama FINE.
Pozivaju se prisutni da potpišu ovaj zapisnik uz napomenu da potpisom svjedoče samo o svojoj prisutnosti na ovom ročištu.
Dovršeno u 9, 31 sati.
Potpisi članova vijeća:
1. Predsjednik vijeća: Zvonimira Orešić Jaguljnjak
2. Član vijeća: Lidija Bosak
3. Član vijeća: Anica Bujanić Djaković
Administrator: Adrijana Međimorec
Dužnik/ovlašteni predstavnik dužnika: Roman Klancir, predsjednik Uprave
Povjerenik predstečajne nagodbe: Eduard Miščević
Vjerovnici odnosno ovlašteni predstavnici vjerovnika: prema popisu koji je privitak ovog zapisnika
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 659 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content