close

Enter

Log in using OpenID

10.10.2013. Zapisnik s ročišta za glasovanj

embedDownload
Regionalni centar Zagreb
Klasa: UP - I/110/07/12-01/679
Zagreb, dana 10.10.2013.
Ur. br: 04-06-13-679-453
Nagodbeno vijeće HR01
Zagreb, Koturaška 43
ZAPISNIK S ROČIŠTA ZA GLASOVANJE
Financijska agencija, Nagodbeno vijeće HR01
Mjesto održavanja ročišta: Zagreb, FINA, Zagrebački velesajam, dvorana Klub izvođača
Datum i sat početka ročišta: 10. listopada 2013. godine u 13,00 sati
Upravna stvar: predstečajna nagodba temeljem rješenja o otvaranju postupka predstečajne nagodbe, Klasa: UP - I/110/07/12-01/679, Ur.br:04-06-13-679-31
od 14.03.2013. godine
Dužnik: DIOKI Organska petrokemija dioničko društvo OIB:71451172026, Čulinečka cesta 252, Zagreb
Članovi nagodbenog vijeća:
1. Predsjednik vijeća: Zvonimira Orešić Jaguljnjak
2. Član vijeća: Lidija Bosak
3. Član vijeća: Anica Bujanić Djaković
Administrator: Adrijana Međimorec
Vijeće utvrđuje da su na ročištu prisutni:
- dužnik/ovlašteni predstavnik dužnika: Leo Dolezil – član Uprave i direktor, Mirjana Tomašković – savjetnica Uprave
- povjerenik predstečajne nagodbe: Mladen Janiška
- vjerovnici odnosno ovlašteni predstavnici vjerovnika: prema popisu koji je privitak ovog zapisnika
Otvara se ročište za glasovanje o Planu financijskog restrukturiranja.
Nagodbeno vijeće obavještava prisutne da se danas glasuje o Planu financijskog restrukturiranja koji je na Web stranicama FINE objavljen 28.06.2013.
godine.
Poziva se dužnik da ukratko iznese glavne odrednice Plana financijskog restrukturiranja o kojemu će se glasovati i način namirenja svake pojedine grupe
vjerovnika.
Dužnik navodi da:
Prijedlog predstečajne nagodbe pripremljen je sukladno sljedećim principima:
• Sva potraživanja vjerovnika s osnove redovnih i zateznih kamata, kao i ostalih troškova i naknada vezanih uz naplatu njihovog potraživanja predmet
su otpisa.
• Predviđeni otpis glavnice potraživanja vjerovnika različit je ovisno o kategoriji vjerovnika i njegovim pravima, uz poštivanje načela jednakog postupanja
prema vjerovnicima iste skupine i položaja, te zakonskih propisa vezanih uz visinu predviđenog otpisa i rok isplate duga.
• Plaćanje kamate vjerovnicima za vrijeme počeka ili otplate duga nije predviđeno.
• Slijedom konzultacija koje su u tijeku, Društvo očekuje da će veći dio razlučnih vjerovnika sudjelovati u ostvarivanju svojih prava kroz predstečajnu
nagodbu, dok su preostali razlučni vjerovnici najavili da nemaju namjeru odreći se odvojenog namirenja. Iz tog razloga je ovaj plan pripremljen na
način da je namirenje obveza prema dijelu razlučnih vjerovnika uključeno u plan financijskog restrukturiranja.
• Priljevom sredstava od planirane prodaje neoperativne imovine predviđeno je podmirenje dugovanja društava Dina-Petrokemija d.d. i Dioki d.d. prema
Hypo Grupi u ukupnom iznosu EUR 23,5 milijuna.
•Predviđena je konverzija tražbina vjerovnika u kapital u ukupnom iznosu HRK 153.673.200, i to.
• Ovim prijedlogom ispoštovan je status prioritetnih tražbina u iznosu i prioritetu naplate.
Obveze prema vjerovnicima podijeljene su u nekoliko skupina obzirom na veličinu i kategoriju vjerovnika, prioritet naplate, razinu osiguranja naplate
potraživanja, te razinu razlučnih prava vjerovnika. Skupine su:
1.Radnička potraživanja
2.Tijela javne uprave i trgovačka društva u većinskom vlasništvu države
3.Financijske institucije, podijeljene u dvije kategorije
4.Veliki dobavljači, podijeljeni u dvije kategorije
5.Mali dobavljači
1. Radnička potraživanja
•Na dan 14.03.2013. radnička potraživanja iznosila su HRK 61.543.714.
• Dio obveza koje se uglavnom odnose na rezervacije u iznosu HRK 2.405.153 predviđen je za otpis.
•Namira preostalih radničkih tražbina predviđena je na sljedeći način:
oHRK 35.703.548 kratkoročno, iz priljeva od prodaje neoperativne imovine,
oHRK 12.724.359 u 2014. godini,
oHRK 5.355.327 – otplata u jednakim godišnjim iznosima u razdoblju 2015-2016.
2. Tijela javne uprave i trgovačka društva u većinskom vlasništvu države
•Na dan 14.03.2013. potraživanja ove skupine iznosila su HRK 273.691.085.
•Namira tražbine predviđena je kako slijedi:
oHRK 66.991.222 s osnove kamata i troškova - otpis u cijelosti.
oHRK 85.646.476 ili 100% glavnice potraživanja HEP Grupe - konverzija u temeljni kapital.
oHRK 84.646.476 ili 70% glavnice potraživanja ostalih vjerovnika - otpis.
oHRK 36.316.016 ili 30% glavnice potraživanja ostalih vjerovnika – dugoročna otplata u jednakim godišnjim iznosima u razdoblju 2014-2016.
3. Financijske institucije
•Na dan 14.03.2013. ukupna potraživanja ove skupine iznosila su HRK 842.954.736, od čega se na potraživanja razlučnih vjerovnika odnosi HRK
772.267.369, a na tražbine ostalih financijskih institucija HRK 70.687.368.
•Vjerovnici iz skupine Financijske institucije, čije namirenje je predviđeno iz predstečajne nagodbe, ukupno potražuju HRK 701.598.084 i raspoređeni su u
dvije kategorije ovisno o postojanju razlučnih prava:
a)vjerovnici koji nemaju razlučna prava: ukupna tražbina HRK 70.687.368.
b)vjerovnici s razlučnim pravima: ukupna tražbina HRK 630.910.716.
 4 vjerovnika: Hypo Alpe-Adria-Bank International AG, Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagrebačka
banka d.d.;
•Namira tražbina predviđena je kako slijedi:
oHRK 65.562.305 s osnove redovnih i zateznih kamata, kao i ostalih troškova i naknada vezanih uz naplatu potraživanja - otpis u cijelosti.
oHRK 68.026.700 ili 100% glavnice potraživanja Zagrebačke banke d.d. - konverzija u temeljni kapital.
ootpis: HRK 103.232.065 ili:
40% glavnice potraživanja Hypo Grupe
70% glavnice potraživanja neosiguranih financijskih institucija
okratkoročna otplata u 2013: HRK 88.904.020 ili
60% glavnice potraživanja Hypo Grupe, kao založnog vjerovnika na neoperativnoj imovini, koja je namijenjena prodaji,
30% glavnice potraživanja neosiguranih vjerovnika s tražbinom manjom od EUR 30.000.
odugoročna otplata: HRK 18.754.385 ili
30% glavnice potraživanja neosiguranih vjerovnika s tražbinom većom od EUR 30.000 - dugoročna otplata u jednakim godišnjim iznosi ma u razdoblju 2014-2016.
o otpis potraživanja temeljem sudužništva: HRK 357.118.563.

budući da se očekuje da predmetne tražbine podmiri glavni vjerovnik odnosno podružnica DINA-Petrokemija, namirenje ove tražbine
nije predviđeno planom Društva, već je sukladno točki g) Plana financijskog restrukturiranja predviđeno brisanje i povlačenje svih
osiguranja, kojima je Društvo jamčilo povrat dugovanja povezanih društava.
4. Veliki dobavljači (potraživanje veće EUR 30.000) i Sudužnici
•Na dan 14.03.2013. potraživanja ove skupine ukupno su iznosila HRK 552.040.724;
•Vjerovnici ove skupine raspoređeni su u dvije kategorije:
a)
Strateški i Dobavljači s razlučnim pravima – ukupna tražbina HRK 31.800.773
b)
Ostali dobavljači i Sudužnici, 53 vjerovnika – ukupna tražbina HRK 520.239.951.
•Uvjeti namirenja:
a) Strateški i Dobavljači s razlučnim pravima - namira je predviđena kako slijedi:
o HRK 1.958.212 s osnove kamata i troškova - otpis u cijelosti.
o HRK 10.444.897 ili 35% glavnice - otpis.
o HRK 2.984.256 ili 10% glavnice – kratkoročna otplata u 2013.
o HRK 16.413.409 ili 55% glavnice – dugoročna otplata u jednakim godišnjim iznosima u razdoblju 2015-2019, uz poček tijekom 2014.
b) Ostali dobavljači i Sudužnici – namira je predviđena kako slijedi:
o HRK 41.353.291 s osnove kamata i troškova - otpis u cijelosti.
o HRK 155.337.856 ili 70% glavnice - otpis.
o HRK 66.573.367 ili 30% glavnice – dugoročna otplata u jednakim godišnjim iznosima u razdoblju 2014-2016.
o HRK 256.975.437 s osnove sudužništva – otpis u cijelosti
 ove tražbine odnose se sudužništva i jamstva povezanih društava DINA-Petrokemija d.d., Piros d.o.o., Ćuf d.o.o. i Kijac nekretnine
d.d.
 budući da se očekuje da predmetne tražbine podmiri DIOKI kao glavni dužnik, namirenje ovih tražbina nije predviđeno, već je
sukladno točki g) Plana financijskog restrukturiranja predviđeno brisanje i povlačenje svih osiguranja, kojima su povezana društva
jamčila za povrat dugovanja Društva kao glavnog dužnika.
5. Mali dobavljači (potraživanje manje od EUR 30.000)
•Na dan 14.03.2013. potraživanja ove skupine, u kojoj su 325 vjerovnika, ukupno su iznosila HRK 9.269.240.
•Namira tražbina predviđena je kako slijedi:
o
HRK 1.162.030 s osnove kamata i troškova - otpis u cijelosti.
o
HRK 5.675.047 ili 70% glavnice - otpis.
o
HRK 2.432.163 ili 30% glavnice – kratkoročna otplata u 2013.
Preuzimanje obveza povezanog društva ADRIAOIL SpA
U podružnici Adriaoil SpA pokrenut je likvidacijski postupak, čime je daljnji opstanak tog povezanog društva ugrožen. U cilju što bezbolnijeg gašenja
poslovanja Adriaoila i rasplitanja međusobnih odnosa društava DIOKI Grupe, namjera Društva kao vlasnika je konsolidirati obveze i imovinu Adriaoila, i na
adekvatan način ih uključiti u postupke predstečajnih nagodbi povezanog društava DINA-Petrokemija i matice DIOKI.
Predlaže se da tražbine dijela vjerovnika Adriaoila u ukupnom iznosu HRK 103.563.826,66 koje su bile osigurane korporativnim jamstvima Društva, budu
prebačene na DIOKI, kao i imovina u vlasništvu Adriaoila. Tako preuzete tražbine bile bi namirene sukladno uvjetima namirenja ostalih vjerovnika Društva
istog ranga i položaja.
Dužnik ističe da se Plan financijskog restrukturiranja zajedno s provedbom mjera operativnog restrukturiranja i pokretanja proizvodnje može
uspješno provesti.
Očekivana razina namirenja
Obzirom na visok iznos sudužništva, jamstava i kamata prijavljenih u postupak predstečajne nagodbe, očekivana razina namirenja je niža od prvobitnih
projekcija baziranih na bilančnim obvezama. Uzimajući u obzir ukupne obveze Društva čije je namirenje predviđeno iz predstečajne nagodbe u visini HRK 1,6
milijardi, te namirenje vjerovnika u ukupnom iznosu HRK 0,45 milijardi, očekivana razina namirenja vjerovnika je niska i iznosi 28%.
No ukoliko se od obveza čije je namirenje predviđeno iz predstečajne nagodbe oduzmu obveze temeljem sudužništva, jamstava i regresnih prava (614.094.000), očekivana razina namirenja izračunata u odnosu na preostale obveze (HRK 984.048.848) iznosi 45%, što Uprava kao predlagatelj smatra kao
značajan postotak namirenja, naročito u usporedbi sa situacijom provedbe stečaja nad društvom, koji bi osigurao namirenje samo tražbina razlučnih
vjerovnika i to ne u cjelovitom iznosu.
Nadalje, Nagodbeno vijeće daje uputu o načinu popunjavanja formatiziranih obrazaca za glasovanje. Glasovati se može na ovom ročištu za glasovanje,
popunjavanjem formatiziranog obrasca kojeg su vjerovnici dobili na ročištu, u 2 primjerka. Upozoravaju se vjerovnici da ime i prezime osobe ovlaštene za
glasanje mora biti čitko napisano, mora biti naznačena njezina funkcija u društvu te od strane iste osobe formatizirani obrazac mora biti i potpisan. Uz isti
mora biti priložen izvadak iz sudskog registra, odnosno preslika ili ispis s interneta iz kojega je vidljiva ovlast za zastupanje, odnosno, ovlast za davanje
punomoći. Ako glasuje osoba koja nije ovlaštena za to, mora imati punomoć.
Vjerovnici koji nisu pristupili ročištu za glasovanje mogli su glasovati i na način da su najkasnije do početka ročišta za glasovanje dostavili ispunjene
formatizirane obrasce za glasovanje, u 2 primjerka, osobno, putem pošte ili dostave, na adresu Pisarnice predstečajnih nagodbi u Zagrebu, Ulica grada
Vukovara 70.
Predsjednik vijeća konstatira da pravo glasa imaju svi vjerovnici s utvrđenim tražbinama, umanjen za iznos za koji je izvršen prijeboj na ročištu za utvrđenje,
prema grupama vjerovnika, a prema tablici koja je objavljena na web-u uz zaključak i koja je prilog ovog zapisnika.
Upozoravaju se vjerovnici da onaj vjerovnik koji nije pristupio ročištu te onaj vjerovnik koji nije niti pisanim putem glasovao o planu, odnosno onaj koji nije
predao valjano popunjen i potpisan formatiziran obrazac, smatrat će se da je glasovao protiv plana financijskog restrukturiranja.
Plan financijskog restrukturiranja smatrat će se prihvaćenim ako za njega glasaju vjerovnici čije tražbine prelaze polovinu vrijednosti utvrđenih tražbina za
svaku grupu vjerovnika ili ako za njega glasaju vjerovnici čije tražbine prelaze 2/3 vrijednosti svih utvrđenih tražbina.
S obzirom da su se ostvarili uvjeti, pristupa se glasovanju.
Pristupa se prebrojavanju glasova.
Proglašavaju se rezultati glasovanja:
- grupa Tijela javne uprave i trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu – iznos tražbine za koju vjerovnici imaju pravo glasa je
272.370.174,31 kuna, od čega je ukupan iznos glasova ZA 60.250.625,83 kuna, što znači da je za prihvaćanje Plana glasovalo 22,12 %, a protiv Plana
77,88 %
- grupa Financijske institucije - iznos tražbine za koju vjerovnici imaju pravo glasa je 17.253.661,00 kuna, od čega je ukupan iznos glasova ZA
2.019.070,70 kuna, što znači da je za prihvaćanje Plana glasovalo 11,70 %, a protiv Plana 88,30 %
- grupa Ostali vjerovnici - iznos tražbine za koju vjerovnicu imaju pravo glasa je 615.808.922,81 kuna, od čega je ukupan iznos glasova ZA
364.411.742,38 kuna, što znači da je za prihvaćanje Plana glasovalo 59,18 %, a protiv Plana 40,82 %.
- ukupan omjer glasova – ukupan iznos tražbine za koju vjerovnici imaju pravo glasa je 905.432.758,12 kuna, od čega je ukupan iznos glasova ZA
426.681.438,92 kuna, što znači da je ukupno za prihvaćanje Plana glasovalo 47,12 %, a protiv Plana 52,88 %.
S obzirom na rezultate glasovanja i na činjenicu da su za prihvaćanje plana financijskog restrukturiranja glasovali vjerovnici čije tražbine ne prelaze 1/2
vrijednosti utvrđenih tražbina unutar svake grupe, odnosno, 2/3 svih utvrđenih potraživanja, to se sukladno čl. 63. st. 2. Zakona o financijskom poslovanju i
predstečajnoj nagodbi (dalje Zakon), Plan financijskog restrukturiranja ne smatra prihvaćenim.
Nagodbeno vijeće konstatira da će sukladno čl. 64. st. 1. Zakona donijeti rješenje o obustavi postupka predstečjane nagodbe.
Zaključuje se ročište za glasovanje.
Ovaj zapisnik s popisom i potpisom prisutnih vjerovnika kao objavit će se na Web stranici FINE.
Pozivaju se prisutni da potpišu ovaj zapisnik uz napomenu da potpisom svjedoče samo o svojoj prisutnosti na ovom ročištu.
Dovršeno u 14,06 sati.
Potpisi članova vijeća:
1. Zvonimira Orešić Jaguljnjak
2. Lidija Bosak
3. Anica Bujanić Djaković
Zapisničar: Adrijana Međimorec
Povjerenik predstečajne nagodbe: Mladen Janiška
Dužnik:
Leo Dolezil
Vjerovnici:
Zapisnik potpisuju potpisom na popis koji je privitak ovog zapisnika
Prilog:
Popis prisutnih na ročištu
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
3 916 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content