Εδώ - RCeL - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----
Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμός Προτεραιότητας:
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε.
-----
Μαρούσι, 08 -04-2014
Αρ. Πρωτ.: 54312/Γ1
Ταχ. Δ/νση
Τ.Κ. – Πόλη
Ιστοσελίδα
Email
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
FAX
: Ανδρέα Παπανδρέου 37
: 15180 – Μαρούσι
: http://www.minedu.gov.gr
: [email protected]
: Α. Κεφαλίδου
Κ. Παπαγεωργίου
: 210 344 2425
: 210 344 3354
Προς: Πίνακα Αποδεκτών
Κοιν: ΠΕΑΠ, Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Υπόψη κας Β. Δενδρινού, Καθηγήτριας Τομέα
Γλώσσας – Γλωσσολογίας, Τμήμα Αγγλικής
Γλώσσας και Φιλολογίας
Παν/πολη Ζωγράφου 15784 Αθήνα
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε Ημερίδα με τίτλο: «ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΠΕΑΠ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΕΔΩ»
Στο πλαίσιο της Πράξης «Νέες Πολιτικές Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η εκμάθηση της
Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία» (ΠΕΑΠ), το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το
Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων (Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης )
συνδιοργανώνουν την Ημερίδα με τίτλο: «ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΠΕΑΠ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΕΔΩ».
Η Ημερίδα θα διεξαχθεί στις 29 Απριλίου 2014 και ώρα 9:00 έως 16:00, στο Αμφιθέατρο του
Αθήνα 9.84 (Πειραιώς 100, Γκάζι).
Σκοπός της Ημερίδας είναι ο απολογισμός για τις δράσεις που υλοποιήθηκαν στα Δημοτικά Σχολεία
με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, στο πλαίσιο της Πράξης: «Νέες Πολιτικές Ξενόγλωσσης
Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η εκμάθηση της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία» (ΠΕΑΠ). Έμφαση θα δοθεί
στη βιωσιμότητα του ΠΕΑΠ, αλλά κύριος στόχος της Ημερίδας, που έχει επιμορφωτικό χαρακτήρα, είναι να
απαντήσει στο ερώτημα «πώς συνεχίζουμε από εδώ και πέρα». Για το σκοπό αυτό, στην Ημερίδα, θα
παρουσιαστούν σχετικές εισηγήσεις των μελών της Επιστημονικής Ομάδας του ΠΕΑΠ και των
εκπαιδευτικών ΠΕ06 που εφάρμοσαν το εν λόγω Πρόγραμμα. Στο πλαίσιο διεξαγωγής της Ημερίδας θα γίνει
βράβευση των καλύτερων πρακτικών που θα παρουσιαστούν από τους εκπαιδευτικούς ΠΕ06.
Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί ΠΕ06 που επιθυμούν να παρουσιάσουν καλές πρακτικές που
αναδείχθηκαν στις τάξεις τους από την εφαρμογή του Προγράμματος του ΠΕΑΠ, την αξιοποίηση των εργαλείων
του και του στοχευμένου εκπαιδευτικού του υλικού, θα πρέπει να δηλώσουν ηλεκτρονικά το ενδιαφέρον τους
για
σχετική
εισήγηση
ή
παρουσίαση
πόστερ
στο
σύνδεσμο
http://rcel.enl.uoa.gr/peap_imerida/presentation_form.php
Η συμμετοχή των Σχολικών Συμβούλων Π.Ε. 06 είναι απαραίτητη προκειμένου στη συνέχεια να
λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές – επιμορφωτές στις Περιφέρειες αρμοδιότητάς τους.
Οι δαπάνες μετακίνησης και διαμονής (μία διανυκτέρευση) τόσο των εκπαιδευτικών ΠΕ06 που θα
επιλεγούν ως εισηγητές όσο και των Σχολικών Συμβούλων ΠΕ 06, που διαμένουν εκτός του Νομού Αττικής, θα
καλυφθούν από το Έργο.
Την Ημερίδα καλούνται να παρακολουθήσουν, εφόσον το επιθυμούν και έχουν εξασφαλίσει τη
σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων προϊστάμενών τους αρχών, οι Σχολικοί Σύμβουλοι Δημοτικής Εκπαίδευσης
Νομού Αττικής και οι εκπαιδευτικοί ΠΕ06 Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας. Η συμμετοχή και
μετακίνησή τους θα γίνει με δικά τους έξοδα.
Στους συμμετέχοντες στην Ημερίδα θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.
1
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ημερίδα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στη γραμματεία του ΠΕΑΠ στο τηλέφωνο 210 7277912, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
στο [email protected] και στην ιστοσελίδα του ΠΕΑΠ http://rcel.enl.uoa.gr/peap
Παρακαλούνται οι κ.κ. Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, οι Διευθυντές Εκπαίδευσης και οι
Διευθυντές των σχολικών μονάδων, όπως διευκολύνουν με κάθε τρόπο τη συμμετοχή των ανωτέρω στην
Ημερίδα και να προβούν αρμοδίως στις σχετικές αποφάσεις έγκρισης της μετακίνησής τους.
Η Επιστημονική Ομάδα του ΠΕΑΠ θα αποστείλει στο Υ.ΠΑΙ.Θ. (Δ/νση Σπουδών Π.Ε. Ανδρέα
Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]) μέχρι 15-042014 τα ονόματα των εκπαιδευτικών ΠΕ06 οι οποίοι θα επιλεγούν να συμμετάσχουν στην Ημερίδα ως
εισηγητές ή με παρουσίαση πόστερ, προκειμένου να ενημερωθούν οι αρμόδιες προϊστάμενες αρχές.
O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Περιφερειακές Δ/νσεις Π.Ε. & Δ.Ε. της χώρας (έδρες τους)
2. Προϊσταμένους Παιδαγωγικής & Επιστημονικής Καθοδήγησης Π.Ε. και Δ.Ε. (μέσω Περιφ. Δ/νσεων Π.Ε. &
Δ.Ε.)
3. Σχολικούς Συμβούλους Π.Ε 06 της χώρας (μέσω Περιφ. Δ/νσεων Π.Ε.&Δ.Ε.)
4. Σχολικούς Συμβούλους Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής (μέσω Περιφ. Δ/νσεων Π.Ε.& Δ.Ε. Aττικής)
5. Δ/νσεις Π.Ε. της χώρας (έδρες τους)
6. Δημόσια Δημοτικά Σχολεία της χώρας (μέσω Δ/νσεων Π.Ε.)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού, Σ. Κεδίκογλου
3. Γραφείο κ. Υφυπουργού, Κ. Γκιουλέκα
4. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
5. Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων
6. Δ/νση Προσωπικού Π.Ε.
7. Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων
8. Δ/νση Σπουδών Δ.Ε.
9. Δ/νση Σπουδών Π.Ε.
10.Γ.Ε.Π.Ο.
2