close

Enter

Log in using OpenID

Aparati i uređaji za fizikalnu terapiju

embedDownload
NARUČITELJ:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, Daruvar
OIB: 01054174667
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE ZA PREDMET NABAVE:
APARATI I UREĐAJI ZA FIZIKALNU TERAPIJU
Evidencijski broj nabave/interna oznaka postupka :
FT 1/ MV 6/2012
Daruvar, svibanj 2012.
Naručitelj: Daruvarske
toplice Specijalna bolnica
DARUVAR–Julijev park 1
Premet nabave:CPV: 33155000
EV.BR.
FT1/MV 6/2012
APARATI I UREĐAJI ZA FIZIKALNU TERAPIJU
Dio br. 1/
Opći dio
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE ZA PREDMET NABAVE:
APARATI I UREĐAJI ZA FIZIKALNU TERAPIJU
1.PODACI O JAVNOM NARUČITELJU
DARUVARSKE TOPLICE – Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1
43 500 DARUVAR
OIB: 01054174667
Tel.: 043/623-000
Fax: 043/623-622
Internetnetska adresa: www.daruvarske-toplice.hr
e-mail: [email protected]
1.
OSOBA ILI SLUŽBA ZADUŽENA ZA KONTAKT
ZA OPĆA OBJAŠNJENJA VEZANA UZ DZN
Renata Bačić - Bence – voditelj poslova
nabave
Tel.: (043) 623-621
ZA OBJAŠNJENJA VEZANA UZ SPECIFIKACIJU
APARATA I UREĐAJA
Nina Šangut, gl.fizioterapeut
Tel.: (043) 623-723
Dokumentacija za nadmetanje i Troškovnik mogu se preuzeti u elektronskom obliku na internetskoj stranici
Narodnih novina: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
2.
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE
Evidencijski broj nabave/interna oznaka postupka: FT 1-MV 6/2012
3.
POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE NARUČITELJ U SUKOBU INTERESA
Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11) Daruvarske toplice, Specijalna
bolnica za medicinsku rehabilitaciju, kao javni naručitelj navodi da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je
u sukobu interesa.
4.
VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE
Otvoreni postupak javne nabave.
1.
5.
PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 437.397.00
6.
VRSTA UGOVORA O JAVNOJ NABAVI
Ugovor o javnoj nabavi roba
7.
NAVOD SKLAPA LI SE UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ILI OKVIRNI SPORAZUM
Naručitelj će nakon što Odluka o odabiru najpovoljnije ponude postane izvršna, s odabranim ponuditeljem
sklopiti ugovor o javnoj nabavi.
8.
NAVOD PROVODI LI SE ELEKTRONIČKA DRAŽBA
Sklapanju ugovora o javnoj nabavi neće prethoditi elektronička dražba.
9.
OPIS PREDMETA NABAVE: APARATI I UREĐAJI ZA FIZIKALNU TERAPIJU
Grupa 1: Aparat za primjenu svjetla visokog intenziteta –protiv bolova i obnovu hrskavice
Grupa 2: Interaktivni neurostimulator sa elektrodama
Grupa 3: Uređaj za trakciju kralježnice-ekstenzomat
Grupa 4: Ploča za vježbanje balansa i propriocepcije za PC-om
Grupa 5: Električni dvosekcijski terapijski krevet 2 kom.
Grupa 6: Multifunkcijski stol a vježbanje šake i ruke
Predmet nabave je podijeljen po grupama
Detaljna razrada i tehnički opis predmeta nabave utvrđena je u sadržaju ove Dokumentacije/ Specifikacija:
Ponuda se podnosi na obrascu ponude preuzetom od naručitelja/ ponudbeni list.
U otvorenom postupku javne nabave dozvoljeno je nuđenje po grupama predmeta nabave, te je moguće
nuditi jednu ili više grupa
10.
OPIS I OZNAKA GRUPA PREDMETA NABAVE
Predmet nabave je podijeljen po grupama
U otvorenom postupku javne nabave dozvoljeno je nuđenje po grupama predmeta nabave, te je moguće
nuditi jednu ili više grupa
11.
KOLIČINA PREDMETA NABAVE
Točna količina predmeta nabave specificirana je u Specifikaciji predmeta nabave
12.
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Tehnička specifikacija predmeta nabave određena je Specifikacijom (Objavljenim uz poziv na nadmetanje na
internetskoj stranici Narodnih novina: http://popisoglasa-jn.nn.hr).
2.
13.
MJESTO ISPORUKE ROBE
Daruvar, Julijev park 1
14.
OBVEZNI RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA TE DOKUMENTI NA TEMELJU KOJIH SE UTVRĐUJE
POSTOJE LI RAZLOZI ZA ISKLJUČENJE
Javni naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave:
1. Ako je gospodarskom subjektu i/ili osobi ovlaštenoj po zakonu za zastupanje pravne osobe
gospodarskog subjekta izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih
djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje
mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti
državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna
prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju i prikrivanje protuzakonito dobivenog novca,
odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili
države iz koje ta osoba dolazi.
Za potrebe utvrđivanja okolnosti pod 1. Točke 16., gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti:
- Izvod iz kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta i/ili države čiji je državljanin
osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta, a u slučaju da ne
postoji ili ga nije moguće ishoditi, jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno
tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po
zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta.
Izvodi ili dokumenti ne smiju biti stariji od šest mjeseci računajući od dana početka postupka javne
nabave.
Ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta i/ili državi čiji je državljanin osoba koja je po zakonu
ovlaštena za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta ne izdaju gore traženi dokumenti, nije
ih moguće ishoditi ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena djela pod 1. Točke 16., oni mogu biti
zamijenjeni izjavom pod prisegom ili odgovarajućom izjavom osobe koja je po zakonu ovlaštena za
zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog
strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta i/ili u državi čiji je ta osoba
državljanin.
Obrazac izjave (Obrazac 2) čini sastavni dio ove Dokumentacije za nadmetanje.
Izjava ne smije biti starija od šest mjeseci računajući od dana početka postupka javne nabave.
2. ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno
osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno posebnim propisima odobrena odgoda
plaćanja navedenih obveza.
Za potrebe dokazivanja okolnosti pod 2. Točke 14., gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti:
-Potvrdu porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta
gospodarskog subjekta.
Potvrda ili jednakovrijedni dokument ne smiju biti stariji od 30 dana računajući od dana početka
postupka javne nabave.
3.
Ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje dokument tražen pod 2. Točke 14., on može
biti zamijenjen izjavom pod prisegom ili odgovarajućom izjavom osobe koja je po zakonu ovlaštena
za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili
nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta.
Izjava ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave.
3. ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata sukladno ovoj točki Dokumentacije za
nadmetanje.
U slučaju zajednice ponuditelja, okolnosti pod 1., 2. i 3. Točke 14. ove Dokumentacije za
nadmetanje utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.
15.
OSTALI RAZLOZI ZA ISKLJUČENJE PONUDITELJA TE DOKUMENTI NA TEMELJU KOJIH SE UTVRĐUJE
POSTOJE LI RAZLOZI ZA ISKLJUČENJE
Javni naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave:
1. ako je nad njime otvoren stečaj, ako je u postupku likvidacije, ako njime upravlja osoba postavljena
od strane nadležnog suda, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne djelatnosti ili se
nalazi u sličnom postupku prema nacionalnim propisima države sjedišta gospodarskog subjekta.
2. ako je nad njime pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog
postupka, ili postupak likvidacije po službenoj dužnosti, ili postupak nadležnog suda za postavljanje
osobe koja će njime upravljati, ili postupak nagodbe s vjerovnicima ili se nalazi u sličnom postupku
prema nacionalnim propisima države sjedišta gospodarskog subjekta.
Za potrebe utvrđivanja okolnosti pod 1. i 2. Točke 17., gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti:
- izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta, a
u slučaju da ne postoji, jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u
državi sjedišta gospodarskog subjekta.
Izvod ili dokument ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne
nabave.
3. ako su gospodarski subjekt i/ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog
subjekta pravomoćno osuđeni za bilo koje djelo koje se odnosi na obavljanje njihove profesionalne
djelatnosti prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države iz koje ta osoba dolazi.
Za potrebe utvrđivanja okolnosti pod 3. Točke 17., gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti
izvod iz kaznene, prekršajne ili odgovarajuće evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta i/ili
države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog
subjekta, a u slučaju da ne postoji ili ga nije moguće ishoditi, jednakovrijedni dokument koji izdaje
nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta odnosno u državi čiji je
državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta.
Izvodi ili dokumenti ne smiju biti stariji od šest mjeseci računajući od dana početka postupka javne
nabave.
Ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaju dokumenti traženi pod 3. Točke 17. ili ih
nije moguće ishoditi, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili odgovarajućom izjavom
osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili
upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta
gospodarskog subjekta.
4
Obrazac izjave (Obrazac 3) čini sastavni dio ove Dokumentacije za nadmetanje.
Izjava ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave.
4. ako su gospodarski subjekt i/ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog
subjekta u posljednje tri godine računajući do početka postupka javne nabave učinili težak
profesionalni propust koji javni naručitelj može dokazati na bilo koji način.
U slučaju zajednice ponuditelja, okolnosti pod 1., 2., 3. i 4., Točke 15. ove Dokumentacije za
nadmetanje utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.
16.
ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA TE DOKUMENTI KOJIMA PONUDITELJI DOKAZUJU
SPOSOBNOST:
a) Dokaz pravne i poslovne sposobnosti ponuditelja te dokumenti kojima ponuditelji dokazuju
sposobnost:
1. Ponuditelj mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta
gospodarskog subjekta.
Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta
gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog
tijela.
Izvod ili izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
U slučaju zajednice ponuditelja svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju sposobnost
pod a) 1. Točke 18.
NAPOMENA: u svrhu dokazivanja ne postojanja razloga isključenja ponuditelja iz Točke 17.1. i Točke 17.2.
Dokumentacije za nadmetanje te pravne i poslovne sposobnosti ponuditelja tražene Točkom 18. a) 1.
Dokumentacije za nadmetanje, ponuditelj dostavlja odgovarajući izvod u samo 1 (jednom) primjerku.
b/ Dokaz tehničke i stručne sposobosti
Naručitelj temeljem čl.72 ZJN zahtijeva Popis značajnih ugovora u posljednje 3 godine s iznosom i datumom
isporuke te nazivom dr.ugovorne strane , naručitelja u smislu ZJN-a ili privatnog subjekta ( min.2)
Tim dokazom Ponuditelj mora dokazati da je u posljednje 3 godine uredno izvršvao ugovore u vrijednosti
jednakoj ili većoj od ukupne vrijednosti ponude.
Popis sadrži ili mu je kao dokaz priložena potvrda druge ugovorne strane( u nedostatku iste vrijedi potvrda da
potvrda zatražena ako je druga ug,strana privatni subjekt)
5
Svi traženi dokazi i dokumenti mogu se dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerom preslikom smatra se i
neovjereni ispis elektroničke isprave.
Prije donošenja Odluke o odabiru, javni naručitelj će od najpovoljnijeg ponuditelja s kojima namjerava sklopiti
ugovor o javnoj nabavi zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata (potvrde,
isprave, izvodi, ovlaštenja i sl.) koji su bili traženi, a koje izdaju nadležna tijela. Ako je gospodarski subjekt već
u ponudi dostavio određene dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici, nije ih dužan ponovo dostavljati.
Za potrebe dostavljanja dokumenata iz prethodnog stavka, ponuditelju će se dati rok od 5 (pet) dana od dana
dostave zahtjeva.
Izvornici ili ovjerene preslike dokumenata ne moraju odgovarati prethodno dostavljenim neovjerenim
preslikama dokumenata, primjerice u pogledu datuma izdavanja, odnosno starosti, ali njima gospodarski
subjekt mora dokazati da i dalje ispunjava uvjete koje je javni naručitelj odredio u postupku javne nabave.
Ako najpovoljniji gospodarski subjekt u ostavljenom roku ne dostavi sve tražene izvornike ili ovjerene preslike
dokumenata, i/ili ne dokaže da i dalje ispunjava uvjete koje je odredio javni naručitelj, javni naručitelj će
isključiti takvog ponuditelja odnosno odbiti njegovu ponudu. U tom slučaju javni naručitelj će ponovo izvršiti
rangiranje ponuda prema kriteriju za odabir ne uzimajući u obzir ponudu ponuditelja kojeg je isključio
odnosno ponuditelja čiju je ponudu odbio te pozvati novog najpovoljnijeg ponuditelja da dostavi traženo.
Ponuditelj nije obvezan dostaviti izvornike ili ovjerene preslike, ukoliko su isti već dostavljeni u drugom
postupku javne nabave kod istog javnog naručitelja i udovoljavaju uvjetima.
Ponuditelj je u ponudi obvezan dostaviti podatak o evidencijskom broju te nazivu provedenog postupka
javne nabave kod naručitelja u kojem je ponuditelj u svojoj ponudi dostavio izvornike ili ovjerene preslike
svih onih dokumenata (potvrde, isprave, izvodi, ovlaštenja i sl.) koji su bili traženi u ovom postupku javne
nabave, a koje izdaju nadležna tijela, kako bi naručitelj u postupku pregleda i ocjene ponuda mogao utvrditi
da li dokumenti dostavljeni u tom postupku javne nabave, udovoljavaju uvjetima koje je naručitelj
Dokumentacijom za nadmetanje odredio u ovom postupku javne nabave.
17.
UVJETI SPOSOBNOSTI U SLUČAJU ZAJEDNICE PONUDITELJA
Ukoliko ponudu podnosi zajednica ponuditelja, svaki član zajednice obvezan je u ponudi dostaviti dokaze i
dokumente tražene Točkama 14.15.16 DZN.
Članovi zajednice ponuditelja zajednički dokazuju sposobnost iz Točki 16. a) 2. i 16. b) 1.
6
18.
SADRŽAJ, NAČIN IZRADE I NAČIN DOSTAVE PONUDE
18.1-NAČIN DOSTAVE
Ponuditelj dostavlja ponudu u izvorniku u papirnatom obliku u zatvorenoj omotnici na adresu naručitelja:
Daruvarske toplice, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju, Julijev park 1, 43 500 Daruvar (Daruvarske
toplice – Upravna zgrada).
Na omotnici ponude mora biti naznačeno:
• naziv i adresa Naručitelja;
• naziv i adresa Ponuditelja;
• evidencijski broj nabave;
• naziv predmeta nabave s oznakom br. I naziva grupe koja se nudi
• naznaka „NE OTVARAJ“.
18.2. SADRŽAJ PONUDE
Ponuda mora sadržavati:
1. Popis svih sastavnih dijelova i/ili priloga ponude (sadržaj ponude). Ako je ponuda sastavljena od više
dijelova ponuditelj je obvezan u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji
2. U cijelosti popunjen Ponudbeni list/obrazac ponude (Obrazac 1-PONUDITELJ odnosno Obrazac 1 ZAJEDNICA PONUDITELJA) ovisno o tome tko podnosi ponudu), potpisan po ovlaštenoj osobi ponuditelja
odnosno ovlaštenoj osobi nositelja ponude zajednice ponuditelja i ovjeren pečatom
3.Izvode i dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje obvezni i ostali razlozi isključenja
4.Dokaze sposobnosti sukladno točki 18. Dokumentacije za nadmetanje
5. Priložen obrazac Specifikacije za dostavljanje ponude, čija ovjera predstavlja prihvaćanje uvjeta
Naručitelja vezano uz svojstva i kvalitetu ponuđenih aparata,te dodatnih zahtjeva , te originalna
specifikacija aparata- detaljni tehnički listovi sa svim tehničkim podacima kako je traženo u dokumentaciji
radi mogućnosti komparacije,usporedivosti i dokazivamja istovrijednosti traženom.
6. Prijedlog ugovora - izvorni obrazac / dio je Dokumentacije za nadmetanje, predstavlja prijedlog općih
uvjeta budućeg ugovora koji će biti sklopljen s odabranim ponuditeljem.
Potpisom i ovjerom Prijedloga ugovora iz Dokumentacije za nadmetanje, Ponuditelj prihvaća zadane uvjete
ugovora koji će biti sklopljen kada Odluka o odabiru ponude postane izvršna.
7. Izjave - PRILOG Dokumentacije za nadmetanje
7
19.3. NAČIN IZRADE I OBLIK PONUDE
Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti ponuda
ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova.
Pri izradi ponude, ponuditelj ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst dokumentacije za nadmetanje.
Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova (npr.
uvezivanjem u cjelinu jamstvenikom na poleđini).
Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se uvezuje na način da se onemogući
naknadno vađenje ili umetanje listova.
Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i slično koji ne mogu biti
uvezani ponuditelj obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude.
Ako je ponuda izrađena od više dijelova ponuditelj mora u sadržaju ponude navesti od koliko se
dijelova ponuda sastoji.
Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica
ponude. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki slijedeći
dio započinje rednim brojem koji se nastavlja na redni broj stranice kojim završava prethodni dio.
Ukupan broj stranice ponude mora uključivati sve stranice bez obzira od koliko se dijelova ponuda
sastojala. Ako je dio ponude izvorno numeriran (primjerice katalozi), ponuditelj ne mora taj dio
ponude ponovno numerirati.
Ponude se predaju u izvorniku.
Ponude se pišu neizbrisivom tintom.
Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma
ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.
Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude. Izmjena i/ili
dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o
izmjeni i/ili dopuni ponude.
Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene
ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o
odustajanju od ponude. U tom slučaju, neotvorena ponuda se vraća ponuditelju.
Ako je potrebno, Ponuditelji mogu za vrijeme roka za dostavu ponuda zahtijevati dodatne informacije
i objašnjenja vezana uz Dokumentaciju za nadmetanje, a javni naručitelj dužan je dodatne
informacije i objašnjenja bez odgađanja staviti na raspolaganje na isti način i na istim internetskim
stranicama kao i osnovnu dokumentaciju bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva. Pod
uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, posljednje dodatne informacije i objašnjenja vezana uz
dokumentaciju javni naručitelj je obvezan staviti na raspolaganje najkasnije četiri dana prije krajnjeg
roka za dostavu ponuda.
19.
ELEKTRONIČKA DOSTAVA PONUDE
Nije dopušteno dostavljanje ponude elektroničkim putem.
8
20.
NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE PONUDE
Ponuditelj dostavlja ponudu s cijenama bez poreza (PDV-a) izraženo u kunama.
U izražene cijene su uračunati svi troškovi i eventualni popusti
Ugovorati će se će se nepromjenjivost cijena.
Cijena ponude piše se brojkama.
21.
KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE
Najniža cijena.
22.
JEZIK I PISMO PONUDE
Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Svi dokazi priloženi ponudi moraju biti na hrvatskom jeziku.
Ukoliko su neki od dokumenata i dokaza traženih Dokumentacijom za nadmetanje na nekom od stranih jezika
Ponuditelj je dužan dostaviti i prijevod dokumenta/dokaza na hrvatski jezik izvršenog po ovlaštenom
prevoditelju.
23.
ROK VALJANOSTI PONUDE
Rok valjanosti ponude mora biti najmanje 60 dana od dana krajnjeg roka za dostavu ponuda.
Ako istekne rok valjanosti ponude, javni naručitelj će od ponuditelja tražiti produženje roka valjanosti ponude
i jamstva za ozbiljnost ponude sukladno tom produženom roku.
U svrhu dostave pisane izjave ponuditelja o produženju roka valjanosti ponude te dostave jamstva za
ozbiljnost ponude sukladno produženom roku valjanosti ponude, naručitelj će ponuditelju dati primjereni
rok.
24.
ZAJEDNICA PONUDITELJA
Zajednica ponuditelja je udruženje više gospodarskih subjekata koje je pravodobno dostavilo zajedničku
ponudu.
Odgovornost ponuditelja iz zajednice ponuditelja je solidarna.
Ponuda zajednice ponuditelja mora sadržavati naznaku člana zajednice ponuditelja koji je ovlašten za
komunikaciju s naručiteljem.
9
25.
PODIZVODITELJI
Ukoliko gospodarski subjekt namjerava dio ugovora o javnoj nabavi dati u podugovor jednom ili više
podizvoditelja, tada u ponudi mora navesti podatke o dijelu ugovora o javnoj nabavi koji namjerava dati u
podugovor. Sudjelovanje podizvoditelja ne utječe na odgovornost ponuditelja za izvršenje ugovora o javnoj
nabavi.
Gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti sljedeće podatke o svim predloženim podizvoditeljima:
1. radovi, roba ili usluge koje će izvesti, isporučiti ili pružiti podizvoditelj,
2. predmet, količina, vrijednost, mjesto i rok izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga, i
3. podaci o podizvoditelju (ime, tvrtka, skraćena tvrtka, sjedište, OIB i broj računa).
Podaci o podizvoditeljima iz 1., 2. i 3. Točke 28. obvezni su sastojci ugovora o javnoj nabavi.
Ponuditelj s kojim naručitelj sklopi ugovor o javnoj nabavi obvezan je svome računu odnosno situaciji
obvezno priložiti račune odnosno situacije svojih podizvoditelja koje je prethodno potvrdio.
Naručitelj neposredno plaća podizvoditelju.
Odabrani ponuditelj smije tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi mijenjati podizvoditelje za onaj dio
ugovora o javnoj nabavi koji je dao u podugovor samo uz pristanak javnog naručitelja.
Ako se nakon sklapanja ugovora o javnoj nabavi mijenja podizvoditelj, pod uvjetom da je naručitelj pristao na
to, odabrani ponuditelj obvezan je naručitelju u roku 5 (pet) dana od dana pristanka, za novoga
podizvoditelja dostaviti podatke iz 1., 2. i 3. Točke 28.
26.
DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE PONUDA I OTVARANJA PONUDA
Adresa na koju se dostavljaju ponude: Daruvarske toplice, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju,
Julijev park 1, 43 500 Daruvar (Daruvarske toplice – Upravna zgrada), preporučenom poštom ili osobnom
dostavom na Urudžbeni zapisnik u Upravi Naručitelja.
Rok za dostavu ponuda je 28. svibanj 2012. godine do 12. sati.
Javno otvaranje ponuda biti će 28.svibanj 2012. godine u 12 sati u Daruvarskim toplicama – hotel „Termal“
– dvorana Termal.
Ponude pristigle nakon isteka roka za dostavu ponuda neće se otvarati, obilježavaju se kao zakašnjelo
pristigle ponude te se odmah vraćaju gospodarskim subjektima koji su ih dostavili.
Javnom otvaranju ponuda mogu biti nazočni ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe. Pravo aktivnog
sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo ovlašteni predstavnici javnog naručitelja i ovlašteni
predstavnici ponuditelja uz predočenje punomoći.
27.
ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU
Rok za donošenje Odluke o odabiru je 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponude.
10
28.
ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA
Predujam isključen kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja.
Plaćanje će se vršiti virmanski , 15 dana od isporuke uređaja .
Za zakašnjela plaćanja ponuditelj ima pravo obračunati zateznu kamatu maksimalno u visini važeće eskontne
stope Hrvatske narodne banke.
29.
ROK MIROVANJA
Naručitelj je obvezan primijeniti rok mirovanja koji iznosi 10 dana kod nabave male vrijednosti od dana
dostave Odluke o odabiru. Početak roka mirovanja računa se od prvoga sljedećeg dana nakon dana dostave
Odluke o odabiru.
Rok mirovanja ne primjenjuje se ako je u otvorenom postupku sudjelovao samo jedan
ponuditelj čija je ponuda ujedno i odabrana.
30.
NAZIV I ADRESA ŽALBENOG TIJELA TE PODATAK O ROKU ZA IZJAVLJIVANJE ŽALBE NA
DOKUMENTACIJU ZA NADMETANJE
Pravo na žalbu ima svaka fizička osoba, pravna osoba i zajednica fizičkih i/ili pravnih osoba koja ima ili je
imala pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma i koja je
pretrpjela ili bi mogla pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava.
Pravo na žalbu ima i središnje tijelo državne uprave nadležno za sustav javne nabave i nadležno državno
odvjetništvo.
Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, na adresi Zagreb, Koturaška cesta
43/IV.
Žalba se izjavljuje u pisanom obliku. Žalba se dostavlja neposredno, poštom, kao i elektroničkim putem ako su
za to ostvareni obostrani uvjeti dostavljanja elektroničkih isprava u skladu s propisom o elektroničkom
potpisu.
Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na
dokaziv način.
U otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti žalba se izjavljuje u roku pet dana, i to od dana:
1. objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje,
te dodatne dokumentacije ako postoji,
2. objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,
Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno navedenim
odredbama nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.
Žalba mora sadržavati najmanje podatke i dokaze navedene u čl. 159. Zakona o javnoj nabavi.
Naručitelj će, po primitku primjerka žalbe na dokumentaciju za nadmetanje ili izmjenu dokumentacije za
nadmetanje, bez odgađanja na isti način i na istim internetskim stranicama na kojima je objavljena osnovna
dokumentacija za nadmetanje objaviti informaciju da je izjavljena žalba i da se zaustavlja postupak javne
nabave.
11
31.
TAJNOST DOKUMENTACIJE GOSPODARSKIH SUBJEKATA
Ako gospodarski subjekt označava određene podatke iz ponude poslovnom tajnom, obvezan je u ponudi
navesti pravnu osnovu na temelju kojih su ti podaci tajni.
Gospodarski subjekt ne smiju označiti tajnim podatke o jediničnim cijenama, iznosima pojedine stavke, cijeni
ponude te podatke iz ponude u vezi s kriterijima za odabir ekonomski najpovoljnije ponude.
32.
INTEGRITET
Gospodarski subjekt mora jamčiti korektnost u postupku javne nabave i izostanak bilo kakve zabranjene
prakse u vezi s postupkom javne nabave kao što su korupcija ili prijevara, nuđenje, davanje ili obećavanje
neke neprilične prednosti koja može djelovati na zaposlenika ili zaposlenike koji su na bilo koji način
uključeni u postupak javne nabave. Isto tako gospodarski subjekt prihvaća reviziju cijelog postupka javne
nabave od strane neovisnih stručnjaka, a u slučaju kršenja ugovornih obveza prihvaća sankcije kao što su:
ugovorne kazne, bezuvjetni otkaz ugovora, naplata jamstva za dobro izvršenje ugovora, o čemu je uz ponudu
obvezan priložiti od za to ovlaštene osobe za zastupanje potpisanu i ovjerenu izjavu.
33.
UČINAK ODLUKE O ODABIRU
Odluka o odabiru postaje izvršna nakon proteka roka mirovanja.
Izvršnošću Odluke o odabiru nastaje ugovor o javnoj nabavi.
Ako je nastanak ugovora o javnoj nabavi uvjetovan suglasnošću mjerodavnog tijela, ugovor o javnoj nabavi
nastaje u trenutku pribavljanja suglasnosti.
Ako je izjavljena žalba protiv Odluke o odabiru, Odluka o odabiru postaje izvršna danom dostave Odluke
Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave sukladno članku 171. Zakona kojom se žalba odbacuje,
odbija ili se obustavlja žalbeni postupak.
Ako je u otvorenom postupku sudjelovao samo jedan ponuditelj čija je ponuda ujedno i odabrana, Odluka o
odabiru postaje izvršna njenom dostavom ponuditelju.
Ako je na dan izvršnosti Odluke o odabiru istekao rok valjanosti ponude, ugovor o javnoj nabavi nastaje
dostavom pisane izjave ponuditelja o produženju roka valjanosti ponude, a ako je bilo uvjet, i dostavom
jamstva za ozbiljnost ponude sukladno produženom roku valjanosti ponude. U svrhu dostave izjave i jamstva
ponuditelju se daje primjereni rok.
Ako odabrani ponuditelj u ostavljenom roku ne dostavi izjavu o produženju roka valjanosti ponude i jamstvo
za ozbiljnost ponude, odustane od svoje ponude, odbije potpisati ugovor o javnoj nabavi ili ne dostavi
jamstvo za uredno ispunjenje ugovora kako je zatraženo u dokumentaciji za nadmetanje javni naručitelj će,
uvažavajući članak 95. Zakona o javnoj nabavi, ponovo izvršiti rangiranje ponuda prema kriteriju za odabir ne
uzimajući u obzir ponudu odabranog ponuditelja te donijeti Odluku o odabiru nove najpovoljnije valjane
ponude ili ako postoje razlozi poništiti postupak javne nabave.
34.
OSTALO
Na sva pitanja koja se tiču ponuda, uvjeta, načina i postupka nabave, a nisu regulirana ovom
Dokumentacijom za nadmetanje primjenjivati će se odredbe Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11), Uredbe o
načinu izrade i postupanju s dokumentacije za nadmetanje i ponudama (NN 10/12), te drugi zakoni i pozitivni
propisi Republike Hrvatske.
Ponuditelj ponudu izrađuje bez posebne naknade.
12
Obrazac 1
PONUDBENI LIST
NARUČITELJ:
Daruvarske toplice, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju, Julijev park 1, 43 500 Daruvar,
OIB: O1054174667
PONUDITELJ: ___________________________________________________________________________
(naziv ponuditelja)
Sjedište, adresa, OIB_________________________________________________________________________
Broj računa:________________________________________________________________________________
Ponuditelj je u sustavu PDV-a:
DA
NE
(zaokružiti)
Adresa za dostavu pošte:______________________________________________________________________
Adresa e-pošte:__________________________________________ ___________________________________
Kontakt osoba ponuditelja: ____________________________________________________________________
Broj telefona: __________________ Broj mobitela: __________________ Broj faksa: __________________
Predmet nabave: __________________________________________________________________________
Grupa ___________
Podaci o podizvoditeljima i podaci o dijelu ugovora o javnoj nabavi ako se dio ugovora o javnoj nabavi daje
u podugovor:
PODIZVODITELJ: ______________________________________________________________________
(ime, tvrtka, skraćena tvrtka)
Sjedište: __________________________________________________________________________________
OIB: ______________________________
Broj računa: _________________________
Podaci o dijelu ugovora o javnoj nabavi koje će pružati podizvoditelj: ______________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Predmet, količina i vrijednost izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga predloženog podizvoditelja:
_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Mjesto i rok izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga predloženog podizvoditelja:
______________________________________________________________________________________
Cijena ponude bez PDV-a: _____________________________________________________________
Iznos PDV-a: ______________________________________________________________________________
(ne ispunjava se ukoliko ponuditelj nije u sustavu PDV-a)
Cijena ponude s PDV-om: ___________________________________________________________________
(ukoliko ponuditelj nije u sustavu PDV-a upisuje se cijena ponude bez PDV-a)
Rok valjanosti ponude: _____________________________________________________________________
M.P.
_____________________________________________
(potpis ponuditelja)
U ________________________ 2012. god.
Obrazac 1
PONUDBENI LIST – ZAJEDNICA PONUDITELJA
NARUČITELJ:
Daruvarske toplice, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju, Julijev park 1, 43 500 Daruvar,
OIB:_____________
NOSITELJ PONUDE: _____________________________________________________________________
(naziv ponuditelja)
Sjedište, adresa, OIB_________________________________________________________________________
Broj računa:________________________________________________________________________________
Ponuditelj je u sustavu PDV-a:
DA
NE
(zaokružiti)
Adresa za dostavu pošte:______________________________________________________________________
Adresa e-pošte:_____________________________________________________________________________
Kontakt osoba ponuditelja: ___________________________________________________________________
Broj telefona: __________________ Broj mobitela: __________________ Broj faksa: __________________
ČLAN ZAJEDNICE: _______________________________________________________________________
(naziv ponuditelja)
Sjedište, adresa, OIB_________________________________________________________________________
Broj računa:________________________________________________________________________________
Ponuditelj je u sustavu PDV-a:
DA
NE
(zaokružiti)
Adresa za dostavu pošte:______________________________________________________________________
Adresa e-pošte:_____________________________________________________________________________
Kontakt osoba ponuditelja: ___________________________________________________________________
Broj telefona: __________________ Broj mobitela: __________________ Broj faksa: __________________
ČLAN ZAJEDNICE: _______________________________________________________________________
(naziv ponuditelja)
Sjedište, adresa, OIB_________________________________________________________________________
Broj računa:________________________________________________________________________________
Ponuditelj je u sustavu PDV-a:
DA
NE
(zaokružiti)
Adresa za dostavu pošte:______________________________________________________________________
Adresa e-pošte:_____________________________________________________________________________
Kontakt osoba ponuditelja: ___________________________________________________________________
Broj telefona: __________________ Broj mobitela: __________________ Broj faksa: __________________
ČLAN ZAJEDNICE PONUDITELJA OVLAŠTEN ZA KOMUNIKACIJU S NARUČITELJEM:
__________________________________________________________________________________________
(naziv ponuditelja)
Predmet nabave: __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Podaci o podizvoditeljima i podaci o dijelu ugovora o javnoj nabavi ako se dio ugovora o javnoj nabavi daje u
podugovor:
PODIZVODITELJ: ______________________________________________________________________
(ime, tvrtka, skraćena tvrtka)
Sjedište: __________________________________________________________________________________
OIB: ______________________________
Broj računa: _________________________
Podaci o dijelu ugovora o javnoj nabavi koje će pružati podizvoditelj: ______________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Predmet, količina i vrijednost izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga predloženog podizvoditelja:
_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Mjesto i rok izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga predloženog podizvoditelja:
______________________________________________________________________________________
Cijena ponude bez PDV-a: _____________________________________________________________
Iznos PDV-a: ______________________________________________________________________________
(ne ispunjava se ukoliko ponuditelj nije u sustavu PDV-a)
Cijena ponude s PDV-om: ___________________________________________________________________
(ukoliko ponuditelj nije u sustavu PDV-a upisuje se cijena ponude bez PDV-a)
Rok valjanosti ponude: _____________________________________________________________________
M.P.
_____________________________________________
(potpis ponuditelja)
U ________________________ 2012. god.
Obrazac 2
IZJAVA
(temeljem čl. 67. st. 1. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11))
Kojom ja
_________________________________________________________________________________________
(ime i prezime, adresa, broj osobne iskaznice izdane od________________)
__________________________________________________________________________________
kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe _________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB)
pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, izjavljujem da protiv mene osobno, niti protiv gospodarskog subjekta,
nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više slijedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje
kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba
položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita,
davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju i prikrivanje protuzakonito
dobivenog novca, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima zemlje sjedišta gospodarskog subjekta
ili države iz koje osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta dolazi.
_________________________________________
(potpis osobe ovlaštene po zakonu za zastupanje pravne osobe)
Datum: _________ 2012.
•
Napomena: Obvezna ovjera potpisa od strane javnog bilježnika
Obrazac 3
IZJAVA
(temeljem čl. 68. st. 1. toč. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11))
Kojom ja
_________________________________________________________________________________________
(ime i prezime, adresa, broj osobne iskaznice izdane od________________)
__________________________________________________________________________________
kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe _________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB)
pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, izjavljujem da protiv mene osobno, niti protiv pravne osobe, nije
izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za bilo koje djelo koje se odnosi na obavljanje profesionalne djelatnosti
prema propisima države sjedišta Ponuditelja odnosno osobe ovlaštene po zakonu za zastupanje.
_________________________________________
(potpis osobe ovlaštene po zakonu za zastupanje pravne osobe)
Datum: _________ 2012.
* Napomena: Obvezna ovjera potpisa od strane javnog bilježnika
OSTALE IZJAVE PONUDITELJA
Obrazac 4.
1. Izjavljujemo da smo razumjeli sve uvjete i odredbe iz ove dokumentacije za nadmetanje, da ih prihvaćamo i da ćemo izvršiti
predmet nabave u skladu s tim odredbama .
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)
…………………………………
2. Izjavljujemo da ćemo u roku iz zahtjeva Naručitelja dostaviti pismeno objašnjenje i analizu svoje ponude radi otklanjanja
eventualnih sumnji u mogućnost izvršenja ugovora, ukoliko naša cijena bez poreza bude niža od 30% u odnosu na prosječno
ponuđenu cijenu svih prihvatljivih ponuda.
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)
…………………………………
3. Cijena predmeta nabave je nepromijenjiva i obuhvaća troškove sjedište fco Naručitelja, a uključuje puštanje radne jedinice u
rad do potpune funkcionalnosti, te probni rad u trajanju od jedan (1) dan.
…(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)
………………………………
4.Obavezujemo se educirati osoblje Naručitelja za rad , te održavatelje Tehničke službe za održavanje po stanju i preventivno
održavanje.
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)
…………………………………
5. Obavezujemo se na jamstveni rok u trajanju min. 2 godine, osiguran servis te osiguranje zamjenskog aparata u slučaju
kvara.
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)
_________________________________________
6.Obavezujemo se da ćemo u slučaju neispravnosti i potrebe popravka određenog uređaja dužeg od 48 sati, na zahtjev
Naručitelja( Korisnika) osigurati zamjenski, istih karakteristika.
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)
____________________________
7.Izjavljujemo da ponuđeni proizvodi usklađeni sa važećim propisima i normama- Zakonom o zaštiti na radu RH i EC
smjernicama ( direktivama ) br 655/89 i 93/42
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)
____________________________
8.Ovom Izjavom kao ponuditelj jamčimo korektnost u postupku, kao i izostanak bilo kakve zabranjene prakse u vezi s postupkom
nadmetanja (radnja koja je korupcija ili prijevara, nuđenje, davanje ili obećavanje neke neprilične prednosti koja može utjecati
na djelovanje nekog zaposlenika ili zaposlenike koji su na bilo koji način uključeni u postupak javne nabave), te izražavamo
suglasnost s provedbom revizije cijeloga postupka od strane neovisnih stručnjaka i prihvaćanje odgovornosti i određenih
sankcija (ugovorna kazna, bezuvjetni otkaz ugovora, naplata jamstva za uredno ispunjenje ugovora) ukoliko se krše ugovorne
obveze.
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)
_____________________________________________
Naručitelj:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica
DARUVAR–Julijev park
1
Premet nabave:CPV: 33155000
EV.BR.
FT1/MV 6/2012
APARATI I UREĐAJI ZA ZA FIZIKALNU TERAPIJU
PRIJEDLOG UGOVORA
Daruvarske toplice , Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju, Julijev park 1, Daruvar
OIB:01054174667, ( u daljem tekstu : Naručitelj )
I _____________________________________________________________
( u daljnjem tekstu Prodavatelj)
sklapaju
UGOVOR O JAVNOJ NABAVI
br. FT 1-MV 6/2012
Članak 1.
Predmet ovog ugovora je kupoprodaja UREĐAJA I APARATA ZA FIZIKALNU TERAPIJU
BROJ I NAZIV GRUPE : ________________________________________
po ponudi koja je prihvaćene kao najpovoljnija u postupku otvorenog postupka nabave
FT 1MV6/2012
Članak 2.
Cijena predmeta nabave iznosi:---------------- (bez PDV-a) ;-------------------( sa PDV-om) nepromjenjiva je i obuhvaća troškove dostave fco sjedište Naručitelja .
Članak 3.
Prodavatelj se obvezuje isporučiti pisana uputstva za rukovanje i održavanje ( service manual) u 2 +2
primjerka te jamstvene listove.
Vezano uz tehnički dio ponude Prodavatelj će priložiti Tehničke kataloge proizvođača ( detaljne tehničke
listove sa svim tehničkim podacima , uključivo pomoćni i zaštitni pribor dozvljeno-preslike) .Tehnički
listovi proizvođača trebaju sadržavati sve ponuđene pozicije s cjelokupnim grafičkim i tekstualnim (alfa
numeričkim) podacima.
Članak 4.
Uz osnovnu ( radnu jedinicu) isporučiti će se pribor za kompletno korištenje, te će Prodavatelj pustiti
radnu jedinicu u rad do potpune funkcionalnosti, te izvršiti probni rad u trajanju od jedan (1) dan.
Prodavatelj se obvezuje educirati osoblje Naručitelja za rad , te održavatelje Tehničke službe za
održavanje po stanju i preventivno održavanje.
Članak 5.
Po primopredaji sačiniti će se zapisnik koji će biti ovjeren od stane Prodavatelja i Tehničke službei
Informatičke službe. Naručitelja.
Članak 6.
Prodavatelj se obvezuje na servisiranje i zamjenu pričuvnih dijelova u jamstvenom roku od 3 ( tri) godine a na
isporuku pričuvnih dijelova ( za sve isporučene pozicije) osam
( 8 ) godina po isteku jamstvenog roka.te osiguran servis i osiguranje zamjenskog aparata u slučaju kvara.
Članak 7.
Prodavatelj se obavezuje u zadanom roku od 30 dana isporučiti predmet nabave, a Naručitelj se po
primitku i potpisu ugovora u roku od 30 dana isplatiti ugovoreni iznos u korist žiro-računa Prodavatelja.
Članak 8.
U slučaju da kod jedne od ugovornih strana nastupi slučaj više sile, ona je dužna obavjestiti drugu stranu
u roku od 48 sati, te uz pismeno obrazloženje odrediti naknadni rok za ispunjenje ugovornih obaveza.
Članak 9.
Za sva pitanja koja nisu regulirana odredbama ovog ugovora , a imaju utjecaj na njegovu provedbu
primjenjivat će se Odredbe Zakona o obveznim odnosima.
Članak 10.
Sve eventualne sporove stranke će pokušati rješavati sporazumno, u suprotnom ugovaraju nadležnost
suda u Daruvaru.
Članak 11.
Ovaj ugovor sačinjen je u dva ( 4 ) istovjetna primjerka od kojih svaka strana zadržđava po dva (2)
U Daruvaru,---------------2012.
Za Naručitelja :
Marcel Medak , mag.cin.,ravnatelj
Za Prodavatelja:
_______________________
DARUVARSKE TOPLICE
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
43 500 Daruvar, Julijev park 1
OPIS PREDMETA NABAVE/SPECIFIKACIJA
NAZIV
I
KOLIČINA
Grupa 1:
Aparat za primjenu svjetla visokog intenziteta(protiv bolova te za obnovu
hrskavice)
1 KOM.
KARAKTERISTIKE
sa pohranjenim protokolima liječenja
sa računanjem emitirane energije automatski u skladu sa zadanim
parametrima
da ima korisničko sučelje sa osvijetljenim ekranom osjetljivim na dodir
softverske mogućnosti-slikoviti video vodič kroz sve vrste tretmana
sa individualnim programiranjem po tipu i boji kože
sa pulsovima visoke snage(energija po pulsu:350 mJ,prosječne snage 10,5
kW)
sa intenzitetom:15 000 W/cm2
sa vrstom laserskog izvora:pulsirajući ND:YAG laserski izvor
sa vršnom snagom:3 kW
sa protokom:1 780 mJ/cm2
sa standardnim aplikatorom za tretiranje boli promjera 5 mm te
patentirani DJD aplikatorom za regenerativnu terapiju promjera 5 mm
sa potpunom kontrolom i sigurnost:frekvencijom ponavljanja pulsa,ciklusa
emisije i količine energije
sa upozoravajućim svjetlom i zvukom
sa zaštitnim naočalama(2 komada)
da je aparat mobilan(sa 4 kotačića)
•
•
•
•
•
OSTALI ZAHTJEVI
•
•
•
•
•
•
•
NAPOMENA
uz osnovne ( radne jedinice) isporuka pratećeg pribora za kompletno korištenje;
instaliranje i puštanje u rad do potpune funkcionalnosti, te probni rad
educiranje (osposobljavanje) terapijskog radnog osoblja Naručitelja za upravljanje i rad
cjelokupno ponuđenog predmeta nabave (pozicija);
educiranje (osposobljavanje) održavatelja Tehničke službe za održavanje po stanju i
preventivno održavanje;
isporuka Tehničkih listova proizvođača svih ponuđenih pozicija s cjelokupnim grafičkim i
tekst (alfanumeričkim) podacima na hrvatskom jeziku
isporuka pisanih Uputstva za rukovanje i održavanje ( service manual) na hrvatskom jeziku
isporuka Jamstvenih listova;
jamstveni rok cjelokupno za opremu i radove (uslugu) iznosi min. 2 godine od dana do
puštanja u potunu funkciju;
u slučaju neispravnosti i potrebnog popravka određenog aparata (uređaja) dužeg od 48 sati , na
zahtjev Naručitelja (Korisnika) osigurati zamjenski, istih karakteristika;
servisiranje i zamjenu pričuvnih dijelova u jamstvenom roku, a na isporuku pričuvnih dijelova
(za sve ponuđene – isporučene pozicije) osam ( 8 ) godina po isteku jamstvenog roka.
isporuka važećih certifikata izdanih od ovlaštenih ustanova RH, a odnosi se na osnovne
(radne)
jedinice, kao i na pomoćni i zaštitni pribor;
po primopredaji sačiniti Zapisnik o primopredaji i okončanom obračunu, koji će biti ovjeren od
stane Ponuditelja - Isporučitelja i ovlaštenih predstavnika Naručitelja uključivo predstavnike
Tehničke službe održavanja i Informatičke službe Naručitelja;
Specifikacija je sastavni dio Ugovora o nabavi i ovjera Ponuditelja predstavlja prihvaćanje
zahtjeva Naručitelja u pogledu kvalitete I karakteristika traženog te prihvaćanje ostalih zahtjeva
naručitelja te mogućnost njihovog izvršenja.
potpis i pečat ponuditelja
____________________________
DARUVARSKE TOPLICE
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
43 500 Daruvar, Julijev park 1
OPIS PREDMETA NABAVE/SPECIFIKACIJA
NAZIV
I
KOLIČINA
Grupa 2:
Interaktivni neurostimulator sa elektrodama
1 KOM.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
KARAKTERISTIKE
ugrađen interaktivni neurostimulator frekvencijskog raspona 15-480 Hz,amplitude
35-60 mA i gustoće struje 20 mA/cm2
sa pulsnim,prigušenim,dvofaznim,sinusoidalnim oblikom vala
da ide direktno na kožu(bez gela) ali i mogućnost višekratnih elektroda za
specifične namjene:
dupla fleksibilna elektroda 2x9
kupolasta elektroda
elektoda za meka tkiva
klasična mala elektroda
češalj elektroda
mogućnost skeniranja aktivne zone za primjenu s numeričkim očitovanjem
aktivnosti bolnog područja
•
•
•
OSTALI ZAHTJEVI
NAPOMENA
uz osnovne ( radne jedinice) isporuka pratećeg pribora za kompletno korištenje;
instaliranje i puštanje u rad do potpune funkcionalnosti, te probni rad
educiranje (osposobljavanje) terapijskog radnog osoblja Naručitelja za upravljanje i rad cjelokupno
ponuđenog predmeta nabave (pozicija);
• educiranje (osposobljavanje) održavatelja Tehničke službe za održavanje po stanju i preventivno
održavanje;
• isporuka Tehničkih listova proizvođača svih ponuđenih pozicija s cjelokupnim grafičkim i tekst
(alfanumeričkim) podacima na hrvatskom jeziku
• isporuka pisanih Uputstva za rukovanje i održavanje ( service manual) na hrvatskom jeziku
• isporuka Jamstvenih listova;
• jamstveni rok cjelokupno za opremu i radove (uslugu) iznosi min. 2 godine od dana do puštanja u
potunu funkciju;
• u slučaju neispravnosti i potrebnog popravka određenog aparata (uređaja) dužeg od 48 sati , na zahtjev
Naručitelja (Korisnika) osigurati zamjenski, istih karakteristika;
• servisiranje i zamjenu pričuvnih dijelova u jamstvenom roku, a na isporuku pričuvnih dijelova (za sve
ponuđene – isporučene pozicije) osam ( 8 ) godina po isteku jamstvenog roka.
• isporuka važećih certifikata izdanih od ovlaštenih ustanova RH, a odnosi se na osnovne (radne)
jedinice, kao i na pomoćni i zaštitni pribor;
po primopredaji sačiniti Zapisnik o primopredajiovjeren od Naručitelja uključivo predstavnike TSO-a
Specifikacija je sastavni dio Ugovora o nabavi i ovjera od strane Ponuditelja predstavlja prihvaćanje
zahtjeva Naručitelja u pogledu kvalitete I karakteristika traženog te prihvaćanje ostalih zahtjeva
naručitelja te mogućnost njihovog izvršenja.
Ovjera Ponuditelja
__________________________________
DARUVARSKE TOPLICE
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
43 500 Daruvar, Julijev park 1
OPIS PREDMETA NABAVE/SPECIFIKACIJA
NAZIV
I
KOLIČINA
Grupa 3:
Uređaj za trakciju kralježnice(ekstenzomat)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
KARAKTERISTIKE
1 kom.
sofisticirani uređaj za kontinuiranu i isprekidanu trakciju C ili L kralježnice sa
ugradnjom kliničkih protokola uz knjižnicu grafike u boji sa anatomskim slikama i
patologijom sa mogućnošću pohrane
neovisna kontrola za predtenziju,progresiju,trakciju i regresiju
automatska varijacija brzine tokom progresivne faze
gradijentno povlačenje,oscilacija i progresivan opseg pokreta
statičke,isprekidane i ciklične opcije trakcije
varijabilna brzina motora(30,50 i 100 %)
edukacija i upute na hrvatskom jeziku te garancija od 3 godine
pripadajući krevet za trakciju:
podesiv po visini 52-104 cm uz nožno upravljanje
podesiv naslon za glavu do 35 stupnjeva uz mogućnost uklanjanja dijela za glavu
sklopive prečke za pridržavanje
mogućnost uklonjivog potpazušnog naslona
sekcija za zdjelicu koja se naginje
neovisno podešavanje sekcije za ruke i prsa
dodatna povišenja za koljena
potrebni pojasevi za prsa i zdjelicu
uključivo „podna kolica“(da ima 4 točkića u slučaju pomicanja kreveta)
materijal obloge ležaja:eko koža uz mogućnost izbora boje naknadno
•
•
•
OSTALI ZAHTJEVI
NAPOMENA
uz osnovne ( radne jedinice) isporuka pratećeg pribora za kompletno korištenje;
instaliranje i puštanje u rad do potpune funkcionalnosti, te probni rad
educiranje (osposobljavanje) terapijskog radnog osoblja Naručitelja za upravljanje i rad cjelokupno
ponuđenog predmeta nabave (pozicija);
• educiranje (osposobljavanje) održavatelja Tehničke službe za održavanje po stanju i preventivno
održavanje;
• isporuka Tehničkih listova proizvođača svih ponuđenih pozicija s cjelokupnim grafičkim i tekst
(alfanumeričkim) podacima na hrvatskom jeziku
• isporuka pisanih Uputstva za rukovanje i održavanje ( service manual) na hrvatskom jeziku
• isporuka Jamstvenih listova;
• jamstveni rok cjelokupno za opremu i radove (uslugu) iznosi min. 2 godine od dana do puštanja u
potunu funkciju;
• u slučaju neispravnosti i potrebnog popravka određenog aparata (uređaja) dužeg od 48 sati , na zahtjev
Naručitelja (Korisnika) osigurati zamjenski, istih karakteristika;
• servisiranje i zamjenu pričuvnih dijelova u jamstvenom roku, a na isporuku pričuvnih dijelova (za sve
ponuđene – isporučene pozicije) osam ( 8 ) godina po isteku jamstvenog roka.
• isporuka važećih certifikata izdanih od ovlaštenih ustanova RH, a odnosi se na osnovne (radne)
jedinice, kao i na pomoćni i zaštitni pribor;
po primopredaji sačiniti Zapisnik o primopredajiovjeren od Naručitelja uključivo predstavnike TSO-a
Specifikacija je sastavni dio Ugovora o nabavi i predstavlja prihvaćanje zahtjeva Naručitelja u pogledu
kvalitete I karakteristika traženog te prihvaćanje ostalih zahtjeva naručitelja te mogućnost njihovog
izvršenja.
Ovjera ponuditelja
DARUVARSKE TOPLICE
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
43 500 Daruvar, Julijev park 1
OPIS PREDMETA NABAVE/SPECIFIKACIJA
NAZIV
I
KOLIČINA
Grupa 4:
Ploča za vježbanje balansa i propriocepcije za PC-om
1 kom
•
•
•
•
•
•
KARAKTERISTIKE
•
•
•
•
sa balans platformom za vježbanje
sa 1 monitorom na stalku
mogućnost vježbanja u sagitalnom,frontalnom položaju te kružnom
mogućnost vježbanja u sjedećem ili stojećem položaju
mogućnost vježbanja s jednom nogom ili s obje noge istovremeno
površina platforme opremljena protukliznom površinom promjera ne
manjeg od 42cm
sa težinom platforme ne većom od 6,5 kg
standardni pribor:4x360 inserti različitih promjera i 1 jednoosovinski
nastavak za anteroposteriorno ili lateralno gibanje,4 baterije koje se mogu
puniti, 1 punjač za baterije,USB modem za prijenos podataka
software na hrvatskom jeziku koji sadrži biofeedback vježbe sa vizualnim i
zvučnim signalima za ispravnost rada i 3 klasične video igrice za vježbu
programska datoteka spremna za korištenjem putem USB-a ili bežično
•
•
•
OSTALI ZAHTJEVI
NAPOMENA
uz osnovne ( radne jedinice) isporuka pratećeg pribora za kompletno korištenje;
instaliranje i puštanje u rad do potpune funkcionalnosti, te probni rad
educiranje (osposobljavanje) terapijskog radnog osoblja Naručitelja za upravljanje i rad cjelokupno
ponuđenog predmeta nabave (pozicija);
• educiranje (osposobljavanje) održavatelja Tehničke službe za održavanje po stanju i preventivno
održavanje;
• isporuka Tehničkih listova proizvođača svih ponuđenih pozicija s cjelokupnim grafičkim i tekst
(alfanumeričkim) podacima na hrvatskom jeziku
• isporuka pisanih Uputstva za rukovanje i održavanje ( service manual) na hrvatskom jeziku
• isporuka Jamstvenih listova;
• jamstveni rok cjelokupno za opremu i radove (uslugu) iznosi min. 2 godine od dana do puštanja u
potunu funkciju;
• u slučaju neispravnosti i potrebnog popravka određenog aparata (uređaja) dužeg od 48 sati , na zahtjev
Naručitelja (Korisnika) osigurati zamjenski, istih karakteristika;
• servisiranje i zamjenu pričuvnih dijelova u jamstvenom roku, a na isporuku pričuvnih dijelova (za sve
ponuđene – isporučene pozicije) osam ( 8 ) godina po isteku jamstvenog roka.
• isporuka važećih certifikata izdanih od ovlaštenih ustanova RH, a odnosi se na osnovne (radne)
jedinice, kao i na pomoćni i zaštitni pribor;
po primopredaji sačiniti Zapisnik o primopredajiovjeren od Naručitelja uključivo predstavnike TSO-a
Specifikacija je sastavni dio Ugovora o nabavi i predstavlja prihvaćanje zahtjeva Naručitelja u pogledu
kvalitete I karakteristika traženog te prihvaćanje ostalih zahtjeva naručitelja te mogućnost njihovog
izvršenja.
Ovjera ponuditelja
____________________________
DARUVARSKE TOPLICE
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
43 500 Daruvar, Julijev park 1
OPIS PREDMETA NABAVE/SPECIFIKACIJA
Grupa 5.
Električni dvosekcijski terapijski krevet 2 komada
NAZIV
I
KOLIČINA
•
•
•
•
•
KARAKTERISTIKE
•
•
•
dvije sekcije(uzglavlje nagibno +45/-60 stupnjeva)
podesiv po visini 45-95 cm,sa nožnim upravljanjem podešavanja visine
kreveta
sa snagom motora: 6 000 N,elektromehanički pogon sa napajanjem
230V/50 Hz
mogućnost opterećenja:minimum:150 kg
sa dimenzijama kreveta 200 cm dužine kao minimum te 65 cm širine
kao minimum
mogućnost pomicanja kreveta pomoću 4 kotačića koji se mogu spustiti
i podići kada se krevet čvrsto fiksira
sa eko kožom,antibakterijskom i antigljivičnom,boje po izboru,a
okvira:siva
podni oslonci zaštićeni(u smislu habanja podne obloge)
•
•
•
OSTALI ZAHTJEVI
NAPOMENA
uz osnovne ( radne jedinice) isporuka pratećeg pribora za kompletno korištenje;
instaliranje i puštanje u rad do potpune funkcionalnosti, te probni rad
educiranje (osposobljavanje) terapijskog radnog osoblja Naručitelja za upravljanje i rad cjelokupno
ponuđenog predmeta nabave (pozicija);
• educiranje (osposobljavanje) održavatelja Tehničke službe za održavanje po stanju i preventivno
održavanje;
• isporuka Tehničkih listova proizvođača svih ponuđenih pozicija s cjelokupnim grafičkim i tekst
(alfanumeričkim) podacima na hrvatskom jeziku
• isporuka pisanih Uputstva za rukovanje i održavanje ( service manual) na hrvatskom jeziku
• isporuka Jamstvenih listova;
• jamstveni rok cjelokupno za opremu i radove (uslugu) iznosi min. 2 godine od dana do puštanja u
potunu funkciju;
• u slučaju neispravnosti i potrebnog popravka određenog aparata (uređaja) dužeg od 48 sati , na zahtjev
Naručitelja (Korisnika) osigurati zamjenski, istih karakteristika;
• servisiranje i zamjenu pričuvnih dijelova u jamstvenom roku, a na isporuku pričuvnih dijelova (za sve
ponuđene – isporučene pozicije) osam ( 8 ) godina po isteku jamstvenog roka.
• isporuka važećih certifikata izdanih od ovlaštenih ustanova RH, a odnosi se na osnovne (radne)
jedinice, kao i na pomoćni i zaštitni pribor;
po primopredaji sačiniti Zapisnik o primopredajiovjeren od Naručitelja uključivo predstavnike TSO-a
Specifikacija je sastavni dio Ugovora o nabavi i predstavlja prihvaćanje zahtjeva Naručitelja u pogledu
kvalitete I karakteristika traženog te prihvaćanje ostalih zahtjeva naručitelja te mogućnost njihovog
izvršenja.
Ovjera ponuditelja
DARUVARSKE TOPLICE
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
43 500 Daruvar, Julijev park 1
OPIS PREDMETA NABAVE/SPECIFIKACIJA
NAZIV
Grupa 6:
Multifunkcijski stol za vježbanje šake i ruke
1 KOM.
•
•
•
KARAKTERISTIKE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
OSTALI ZAHTJEVI
•
•
•
•
NAPOMENA
mogućnost izvođenja najmanje 12 različitih vježbi:
(fleksija i ekstenzija prstiju,cilindričan hvat šake,vj.kordinacije palca i ostalih
prstiju,vježbe snage prstiju šaka,vj.povlačenja prema sebi i uvis,palmarna i
dorzalna fleksija ručnog zgloba,
pronacija i supinacija podlaktice,vježbe hvata lopte,vježbe ulnarne i radijalne
devijacije u ručnom zglobu…..)
uz navedene vježbe,mogućnost opterećenja sa preciznom regulacijom otpora
po pojedinoj vježbi u rasponu od 250 g do 2750 g
drvena tabla stola sa regulacijom visine sa mogućnosti odabira boje drveta)
da ima dio sa utezima
uz osnovne ( radne jedinice) isporuka pratećeg pribora za kompletno korištenje;
instaliranje i puštanje u rad do potpune funkcionalnosti, te probni rad
educiranje (osposobljavanje) terapijskog radnog osoblja Naručitelja za upravljanje i rad cjelokupno
ponuđenog predmeta nabave (pozicija);
educiranje (osposobljavanje) održavatelja Tehničke službe za održavanje po stanju i preventivno
održavanje;
isporuka Tehničkih listova proizvođača svih ponuđenih pozicija s cjelokupnim grafičkim i tekst
(alfanumeričkim) podacima na hrvatskom jeziku
isporuka pisanih Uputstva za rukovanje i održavanje ( service manual) na hrvatskom jeziku
isporuka Jamstvenih listova;
jamstveni rok cjelokupno za opremu i radove (uslugu) iznosi min. 2 godine od dana do puštanja u
potunu funkciju;
u slučaju neispravnosti i potrebnog popravka određenog aparata (uređaja) dužeg od 48 sati , na zahtjev
Naručitelja (Korisnika) osigurati zamjenski, istih karakteristika;
servisiranje i zamjenu pričuvnih dijelova u jamstvenom roku, a na isporuku pričuvnih dijelova (za sve
ponuđene – isporučene pozicije) osam ( 8 ) godina po isteku jamstvenog roka.
isporuka važećih certifikata izdanih od ovlaštenih ustanova RH, a odnosi se na osnovne (radne)
jedinice, kao i na pomoćni i zaštitni pribor;
po primopredaji sačiniti Zapisnik o primopredaji i okončanom obračunu, koji će biti ovjeren od stane
Ponuditelja - Isporučitelja i ovlaštenih predstavnika Naručitelja uključivo predstavnike Tehničke službe
održavanja i Informatičke službe Naručitelja;
Specifikacija je sastavni dio Ugovora o nabavi i ovjera Ponuditelja predstavlja prihvaćanje zahtjeva
Naručitelja u pogledu kvalitete I karakteristika traženog te prihvaćanje ostalih zahtjeva naručitelja te
mogućnost njihovog izvršenja.
Ovjera ponuditelja
____________________________
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
249 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content