Πώσ μπορώ να μαθαίνω για την πρόοδο του παιδιού μου ςτο

Ενημερώνομαι
για ηην
εκπαίδευζη
Η ςυνεργαςύα του νηπιαγωγεύου με την οικογϋνεια ςυντελεύ ςτην πιο
αποτελεςματικό εκπαύδευςη του παιδιού. Εύναι πολύ ςημαντικό για το παιδύ να
βλϋπει και να αιςθϊνεται πωσ το ςχολεύο και το ςπύτι ϋχουν μια αρμονικό ςχϋςη. Με
αυτόν τον τρόπο νιώθει πιο αςφαλϋσ, γεγονόσ που ϋχει θετικϊ αποτελϋςματα ςτην
εξϋλιξό του. Οι γονεύσ αποτελούν τα πιο ςημαντικϊ πρόςωπα ςτη ζωό ενός παιδιού,
ςυνεπώσ η ςυμμετοχό τουσ ςτη μαθηςιακό διαδικαςύα του παιδιού τουσ εύναι
απαραύτητη.
Πώσ μπορώ να μαθαίνω για την πρόοδο του παιδιού μου ςτο
Νηπιαγωγείο;
Υπϊρχουν διϊφοροι τρόποι προκειμϋνου να ενημερώνεςτε από τη/το νηπιαγωγό
για την εξϋλιξη του παιδιού ςασ αλλϊ και για το πρόγραμμα που ακολουθεύ το
νηπιαγωγεύο, όπωσ:
 Προγραμματιςμϋνεσ ςυγκεντρώςεισ γονϋων ςτο χώρο του νηπιαγωγεύου,
όπου ςυζητούνται θϋματα γύρω από τη λειτουργύα και το πρόγραμμα του
νηπιαγωγεύου .
 Σύντομεσ καθημερινϋσ ςυνομιλύεσ με τη/το νηπιαγωγό, όταν οι γονεύσ
φϋρνουν ό παύρνουν τα παιδιϊ τουσ από το νηπιαγωγεύο.
 Προγραμματιςμϋνεσ ατομικϋσ ςυναντόςεισ
των γονϋων με τη/το
νηπιαγωγό, ϋπειτα από ςυνεννόηςη μαζύ τησ/του,ςτα πλαύςια των οπούων
ϋχουν τη δυνατότητα να ςυζητόςουν μαζύ τησ/του θϋματα που αφορούν το
παιδύ τουσ. Στην περύπτωςη που οι γονεύσ δε μιλούν ελληνικϊ, ϋχουν τη
δυνατότητα να φϋρουν μαζύ τουσ κϊποιο δικό τουσ ϊτομο που θα μπορεύ να
βοηθόςει ςτη μετϊφραςη.Εύναι η καλύτερη λύςη προκειμϋνου να
αποφύγουν να χρηςιμοποιόςουν το παιδύ τουσ ωσ μεταφραςτό .
 Τηλεφωνικϋσ επικοινωνύεσ
με τη/το νηπιαγωγό ςτο νούμερο του
νηπιαγωγεύου, όταν υπϊρχει κϊποιοσ ςυγκεκριμϋνοσ λόγοσ.
 Ενημερωτικϋσ ςυναντόςεισ με ειδικούσ επιςτόμονεσ ςτο χώρο του
νηπιαγωγεύου, κατϊ τη διϊρκεια των οπούων ςυζητούνται θϋματα που
ενδιαφϋρουν τουσ γονεύσ.
Φυςικϊ εύναι αυτονόητο ότι όταν προκύπτει ϋκτακτη ανϊγκη, ϋχετε πϊντα τη
δυνατότητα να ςυζητόςετε με τη/το νηπιαγωγό, πϋρα από τισ περιπτώςεισ που
αναφϋρονται παραπϊνω.
Πώσ μπορώ να ςυμμετέχω ςτισ δραςτηριότητεσ του Νηπιαγωγείου;
Η ςυνεργαςύα μεταξύ του νηπιαγωγεύου και τησ οικογϋνειασ ϋχει πολλϊ οφϋλη για τα
παιδιϊ. Το πιο ςημαντικό εύναι ότι δημιουργεύ μια ςυνϋχεια ςε όςα ςυμβαύνουν
ανϊμεςα ςτα δύο περιβϊλλοντα ςτα πλαύςια των οπούων ζει, δρα και μαθαύνει
καθημερινϊ το παιδύ.
Κατϊ τη διϊρκεια τησ χρονιϊσ, τα παιδιϊ θα χρειαςτούν τη βοόθειϊ ςασ. Για
παρϊδειγμα, να φϋρετε μαζύ ςτο νηπιαγωγεύο αντικεύμενα, βιβλύα, ό πληροφορύεσ από
το ςπύτι, που να ςχετύζονται με θϋματα που τα ενδιαφϋρουν και με τα οπούα
αςχολούνται εκεύνη την περύοδο ςτο ςχολεύο. Επύςησ, ςε ςυνεργαςύα με την/τον
εκπαιδευτικό θα μπορούςατε να ςυμμετϋχετε ςε κϊποια δραςτηριότητα του
νηπιαγωγεύου, να βοηθόςετε ςε μύα δρϊςη ό να προςφϋρετε τισ γνώςεισ και τισ
εμπειρύεσ ςασ γύρω από διϊφορα ζητόματα, κ.ϊ.
Τι μπορώ να κάνω για να βοηθήςω το παιδί μου ςτο ςπίτι;
Εύναι ςημαντικό, η προςπϊθεια που γύνεται ςτο νηπιαγωγεύο να υποςτηρύζεται και να
ενιςχύεται από το ςπύτι. Το παιχνύδι εύναι ο πιο ιςχυρόσ και αποτελεςματικόσ τρόποσ
μϊθηςησ για το παιδύ και το βοηθϊ να γνωρύςει καλύτερα τον κόςμο γύρω του. Εύναι
βαςικό, να ϋχετε πϊντα ςτο μυαλό ςασ την ανϊγκη του παιδιού για παιχνύδι και να
αξιοποιεύτε ευκαιρύεσ που το ενιςχύουν. Καλό εύναι να δημιουργεύτε χώρο και να
αφόνετε χρόνο για παιχνύδι, να παύζετε μαζύ με το παιδύ ςασ, να το φϋρνετε ςε επαφό
με ςυνομόλικουσ, κ.λπ.. Ιδιαύτερα η επαφό και το παιχνύδι με ϊλλα παιδιϊ βοηθϊ ςτην
κοινωνικοπούηςό του γιατύ μαθαύνει να μοιρϊζεται, να ακούει και να ςϋβεται τισ
ανϊγκεσ των ϊλλων. Μπορεύτε επύςησ, να αξιοποιόςετε καθημερινϋσ ςτιγμϋσ για να
εμπλϋξετε τα παιδιϊ ςε διαςκεδαςτικϋσ αλλϊ και μαθηςιακϋσ δραςτηριότητεσ, όπωσ
το μαγεύρεμα και τα ψώνια ςτο super market όπου το παιδύ ϋρχεται ςε επαφό με
γρϊμματα, αριθμούσ και χρόςιμεσ κοινωνικϋσ πληροφορύεσ (βλ. φυλλϊδιο «Από το
ςχολεύο ςτο ςπύτι»).
Φορέασ Υλοποίηςησ
ΠΟΛΥΔΡΟΜΟ: Ομάδα και Περιοδική Ζκδοςη
για τη Διγλωςςία και τον Πολυπολιτιςμό ςτην
Εκπαίδευςη και την Κοινωνία
Συγγραφή Κειμένου
Κοραλία Αγαπητοφ, Αθηνά Γκότςη, Μαριάνθη Καλαφάτη, Φωτεινή Κωςτοφδη,
εκπαιδευτικοί τησ πρωτοβάθμιασ εκπαίδευςησ
Αλεξάνδρα Ανδροφςου, Επίκουρη Καθηγήτρια Διδακτικήσ Μεθοδολογίασ, Τμήμα
Εκπαίδευςησ και Αγωγήσ ςτη Προςχολική Ηλικία, ΕΚΠΑ
Συντονιςμόσ Προγράμματοσ
Μπιρμπίλη Μαρία, Τςοκαλίδου Ροφλα
Τμήμα Επιςτημών Προςχολικήσ Αγωγήσ και Εκπαίδευςησ
Αριςτοτζλειο Πανεπιςτήμιο Θεςςαλονίκησ
Email: [email protected]
[email protected]
Website: www.polydromo.gr/dialogos
www.polydromo.gr
[email protected]
Επιμέλεια - Επεξεργαςία
Γεωργία Πετράκη, Εφη Μάρκου
Με την ευγενική ςτήριξη του
Informohem
rreth arsimit
Bashkëpunimi i kopshtit me familjen kontribuon në arsimimin më rezultativ të
fëmijës. Është shumë e rëndësishme për fëmijën të shikojë dhe të ndjejë se
shkolla dhe shtëpia kanë marrëdhënie harmonike. Në këtë mënyrë ndihet më i
sigurtë, gjë e cila jep rezultate më të mira në zhvillimin e tij. Prindërit janë
personat më të rëndësishëm në jetën e një fëmije, prandaj dhe pjesëmarrja e
tyre në proçedurën mësimore të fëmijës është e domosdoshme.
Si mund të mësoj për ecurinë e fëmijës sim në kopësht
(parashkollor)?
Ekzistojnë disa mënyra si mund të informoheni nga edukatorja apo mësuesi/ja
për përparimin e fëmijës suaj si dhe për programin që ndjek kopshti, p.sh.:
 Mbledhjet periodike të prindërve në ambientin e kopshtit, ku
bashkëbisedohen tema rreth funksionit dhe programit të kopshtit.
 Konsultime të shkurtra të përditshme me edukatoren/in, kur prindërit
sjellin ose marrin fëmijët e tyre nga kopshti.
 Takime të posaçme individuale të prindërve me edukatorin/en, ku u
jepet mundësia të bisedojnë sëbashku çështje që kanë të bëjnë me
fëmijën e tyre. Në rast se prindërit nuk flasin greqisht, mund të sjellin
një të afërm të tyre i cili/e cila do të ndihmojë në përkthim. Është
zgjidhja më e mirë pasi shmanget përdorimi i fëmijës si përkthyes.
 Kontakte telefonike me edukatoren/in në telefonin e kopshtit, kur
ekziston ndonjë arsye konkrete.
 Takime informuese me specialistë në fushën e arsimit parashkollor, në
të cilat bisedohen temat që u interesojnë prindërve.
Përveç rasteve që përmendëm më lart, sigurisht, keni gjithmonë mundësinë të
bisedoni me mësuesin/en, për çdo nevojë urgjente.
Si mund të marr pjesë në aktivitetet e kopshtit?
Bashkëpunimi midis kopshtit dhe familjes ka shumë dobi për fëmijët. Më e
rëndësishmja është se krijon një vijim për gjithçka ndodh midis dy ambienteve ku
jeton, vepron dhe mëson çdo ditë fëmija.
Gjatë vitit shkollor fëmijët kanë nevojë për ndihmën tuaj. Për shembull, mund të
sillni në kopësht disa objekte, libra ose informacione nga shtëpia, që kanë të bëjnë
me tema që u interesojnë fëmijëve dhe me të cilat merren atë periudhë në shkollë.
Gjithashtu, në bashkëpunim me mësuesin/en, mund të merrni pjesë në disa
veprimtari të kopshtit, të ndihmoni në një aktivitet ose të ofroni dijet dhe
eksperiencat tuaja rreth çështjeve të ndryshme, etj.
Çfarë mund të bëj që të ndihmoj fëmijën tim në shtëpi?
Është e rëndësishme që përpjekja që bëhet në kopësht të përkrahet dhe të fuqizohet
nga shtëpia. Loja është mënyra më fuqishme dhe më rezultative e të mësuarit për
fëmijën e cila e ndihmon të njohë më mirë botën rreth tij. Është themelore, të keni
gjithmonë parasysh nevojën e fëmijës për lojë dhe të përdorni raste që e fuqizojnë
atë. Mirë është të krijoni vend dhe të lini kohë për lojë, të luani bashkë me fëmijën
tuaj, ta sillni në kontakt me moshatarë, etj. Sidomos kontakti dhe loja me fëmijë të
tjerë ndihmon në socializimin e tij sepse mëson të ndajë, të dëgjojë dhe të respektojë
nevojat e të tjerëve. Gjithashtu mund të shfrytëzoni momente të përditshme që të
përfshini fëmijët në aktivitete zbavitëse, por dhe mësimdhënëse, si: gatimi dhe blerja
në super market, ku fëmija vjen në kontakt me shkronjat, numrat dhe informacionet
sociale të nevojshme. (Shih fletëpalosjen «Nga shkolla në shtëpi»).
Enti zbatues
POLIDHROMOS: Grupi dhe Botimi periodik për
Dygjuhësinë dhe Shumëkulturën në Arsim dhe
në Shoqëri
Autore teksti
Κoralia Agapitu, Athina Goci, Marianthi Kalafati, Fotini Kostudhi,
mësuese të arsimit fillor.
Aleksandra Andhrusu, Pedagoge Asistente e Metodologjisë
Didaktike, Departamenti i Arsimit dhe i Edukimit në Moshën
Parashkollore.
Koordinatore të programit
Birbili Maria – Cokalidhu Rula
Departamenti i Shkencave të Edukimit dhe të Arsimit Parashkollor,
Universiteti Aristoteli Selanik
Me mbështetjen e
www.polydromo.gr
[email protected]
Email: [email protected]
[email protected]
Website: www.polydromo.gr/dialogos
Përkthyes: Valbona Hystuna / Përpunuan tekstin: Evi Marku
информация
об образовании
Сотрудничество подготовительного класса с семьёй способствует
лучшему развитию ребёнка. Очень важно, чтобы ребёнок чувствовал
гармоничную связь между школой и домом. Таким образом, он
чувствует себя более защищённым, что имеет положительный
результат на его развитии. Родители – это самые важные люди в
жизни ребёнка, так что их участие в учёбе ребёнка необходимо.
Как я могу узнать о
подготовительном классе?
результатах
ребёнка
в
Существуют разные способы информирования о прогрессе вашего
ребёнка, а также об учебной программе подготовительного класса,
например:
 На запланированных родительских собраниях, на которых
обсуждаются вопросы учебного процесса и программы
подготовительного класса.
 Из коротких ежедневных разговоров с преподавателем, когда
родители приводят или забирают ребёнка из школы.
 На запланированных встречах родителей с преподавателями по
предварительной договорённости, на которых можно обсудить
проблемы вашего ребёнка. В случае если родители не говорят
по-гречески, они могут привести с собой человека, который
может его переводить. Ещё лучше было бы, если переводчиком
был ваш собственный ребёнок.
 Из телефонных разговоров с преподавателем, в случае
серьёзной проблемы.
 При встречах со специалистами по образованию в школе, на
которых обсуждают вопросы, интересующие родителей.
Естественно, при возникновении непредвиденной проблемы вы
всегда можете поговорить с преподавателем вашего ребёнка.
Как можно участвовать в деятельности подготовительного
класса?
Сотрудничество родителей со школой имеет огромное значение для
детей. Главное – это то, что оно соединяет две среды, в которых живёт и
ежедневно развивается ребёнок.
В течение учебного года ребёнку понадобится ваша помощь. Например,
принести в класс какие-нибудь предметы, книги, рассказать ребёнку чтото, связанное с темами уроков и т.д. Также, по договорённости с учителем
вы могли бы участвовать в различных школьных мероприятиях,
поделиться с учениками своими знаниями и опытом в определённых
вопросах и т.д.
Чем я могу помочь ребёнку дома?
Важно, чтобы всё, чему учится ребёнок в школе, поддерживалось и дома.
Игра – очень результативный способ обучения ребёнка и его знакомства
с окружающим миром. Всегда помните о том, что ребёнку необходимо
играть, используйте игру для развития его способностей. Главное,
предоставляйте ребёнку место и время для игры, играйте вместе с ним,
приглашайте его сверстников для совместной игры и т.д. Игра со
сверстниками помогает ввести ребёнка в общество, научит его
распределять ответственность, слушать других и уважать их требования.
Вы также можете использовать свои повседневные дела, чтобы развлечь,
но и научить чему-нибудь вашего ребёнка, например, приготовление еды,
поход за покупками в магазин, где ребёнок знакомится с буквами,
числами и социальным миром (смотрите брошюру «Из школы домой»).
Реализация проекта
ПОЛИДРОМ: Инициативная группа и
Периодическое издание, посвящённое
проблемам Диглоссии и Поликультурности в
Образовании и Обществе Составитель
www.polydromo.gr
[email protected]
Составитель
Коралия Агапиту, Афина Готси, Марианфи Калафати, Фотинии Котсуди,
преподаватели начального образования
Александрой Андрусу, Старшим Преподавателем Методологии
Преподавания, Отделение Образования и Воспитания детей дошкольного
возраста, Греческий Университет им. Каподистрии, Афины
Координация Программы
Бирбили Мария – Тсокалиду Рула
Кафедра Дошкольного Воспитания и Образования
Салоникский Университет им. Аристотеля
Email: [email protected]
[email protected]
Website: www.polydromo.gr/dialogos
перевод: Екатерина Грицан
редактирование текста: Эви Марку
При поддержке Фонда
‫إْ حؼب‪ ْٚ‬اٌش‪ٚ‬ضت ِغ اٌؼبئٍت ‪٠‬سبُ٘ ف‪ ٟ‬فؼّبٌ‪١‬ت حؼٍ‪ ُ١‬اٌ‪ٌٛ‬ذ ‪ ِٓ .‬اٌّ‪ ُٙ‬جذاً ػٕذ اٌ‪ٌٛ‬ذ أْ‬
‫‪٠‬ش‪٠ٚ ٜ‬طؼش بأْ اٌّذسست ‪ٚ‬اٌب‪١‬ج ػٍ‪ ٝ‬ػاللت ِخجبٔست ‪ .‬ب‪ٙ‬زٖ اٌطش‪٠‬مت ‪٠‬طؼش بأِبْ اوزش‪،‬‬
‫حذد راث ٔخبئج إ‪٠‬جبب‪١‬ت ف‪ ٟ‬حط ّ‪ٛ‬سٖ‪. .‬إْ األً٘ ُ٘ األضخبظ األوزش أّ٘‪١‬ت ف‪ ٟ‬ح‪١‬بة اٌ‪ٌٛ‬ذ‬
‫ٌزٌه فإْ ِطبسوخ‪ ُٙ‬ف‪ ٟ‬ػٍّ‪١‬ت اٌخؼٍ‪ ُ١‬أِش ضش‪ٚ‬س‪. ٞ‬‬
‫أ ّطلع عن‬
‫التعليم‬
‫كيف أسخطيع اى أعلن عي حقدّم ولدي في السوضت ؟‬
‫ٕ٘بن طشق ِخخٍفت ٌى‪١‬ف‪١‬ت اإلطالع ػٍ‪ٌٚ ّٛ ّٔ ٝ‬ذوُ ِٓ لبً اٌّؼٍُ‪/‬اٌّؼٍّت ‪ٚ‬وزٌه ػٍ‪ٝ‬‬
‫اٌبشٔبِج اٌز‪ ٞ‬حخبؼٗ اٌش‪ٚ‬ضت ِزً ‪:‬‬
‫● حجّؼبث ِمشسة ٌألً٘ ف‪ ٟ‬داس اٌش‪ٚ‬ضت ‪ ،‬ح‪١‬ذ حٕبلص ِ‪ٛ‬اض‪١‬غ ح‪ٛ‬ي حطغ‪ٚ ً١‬بشٔبِج‬
‫اٌش‪ٚ‬ضت‪.‬‬
‫● ِحبدربث ‪١ِٛ٠‬ت ِخخػشة ِغ اٌّؼٍُ‪ِ/‬ؼٍّت‪ ،‬ػٕذِب ‪٠‬أح‪ ْٛ‬األً٘ ببٌ‪ٌٛ‬ذ ا‪٠ ٚ‬أخز‪ِٓ ٗٔٚ‬‬
‫اٌش‪ٚ‬ضت‪.‬‬
‫● ٌمبءاث فشد‪٠‬ت ٌألً٘ ِغ اٌّؼٍُ‪ِ/‬ؼٍّت ‪،‬بؼذ اٌخفبُ٘ ِؼ‪ ُٙ‬ح‪ٛ‬ي لذسح‪ ُٙ‬ػٍ‪ ٝ‬إٌمبش‬
‫ِؼ‪ ُٙ‬ف‪ِٛ ٟ‬اض‪١‬غ حخعّ ‪ٌٚ‬ذُ٘ ‪ٚ .‬إرا وبْ األً٘ ال ‪٠‬خىٍّ‪ ْٛ‬اٌ‪ٔٛ١‬بٔ‪١‬ت بإسخطبػخ‪ ُٙ‬اْ‬
‫‪٠‬أح‪ ْٛ‬بشفمت ضخع خبظ ب‪١ٌ ُٙ‬سبػذُ٘ ببٌخشجّت ‪ ٛ٘ٚ .‬حً افضً ٌخجٕب اسخؼّبي‬
‫اٌ‪ٌٛ‬ذ وّخشجُ‪.‬‬
‫● إحػبالث ٘بحف‪١‬ت ِغ اٌّؼٍُ ‪ِ/‬ؼٍّت ػٍ‪ ٝ‬سلُ اٌش‪ٚ‬ضت ‪،‬ػٕذ ‪ٚ‬ج‪ٛ‬د سبب ِؼ‪. ّٓ١‬‬
‫● ٌمبءاث حؼٍ‪١ّ١‬ت ِغ ػٍّبء إخخػبغ‪ ٓ١١‬ف‪٘ ٟ‬زا اٌّجبي ف‪ ٟ‬داس اٌش‪ٚ‬ضت ‪ ِٓ ،‬خالٌ‪ٙ‬ب‬
‫حٕبلص ِ‪ٛ‬اض‪١‬غ ح‪ ُٙ‬األً٘‪.‬‬
‫طبؼب ً ‪ ِٓ ٚ‬د‪ ْٚ‬ا‪ ٞ‬ضه ف‪ ٟ‬حبٌت اٌضش‪ٚ‬سة ‪ّ٠‬ىٕىُ اٌخحذد دائّب ً اٌ‪ ٝ‬اٌّؼٍُ‪ِ/‬ؼٍّت‬
‫‪،‬ببإلضبفت اٌ‪ ٝ‬اٌحبالث اٌّزو‪ٛ‬سة أػالٖ‪.‬‬
‫كيف أسخطيع أى اشازك في ًشاطاث السوضت؟‬
‫إْ اٌخؼب‪ ْٚ‬ب‪ ٓ١‬اٌش‪ٚ‬ضت ‪ٚ‬اٌؼبئٍت ٌٗ ف‪ٛ‬ائذ ػذ‪٠‬ذة ٌأل‪ٚ‬الد‪ .‬أّ٘‪ٙ‬ب بأٔٗ ‪٠‬خٍك حببغ ٌىً ِب‬
‫‪٠‬حذد ب‪ ٓ١‬اٌب‪١‬ئخ‪ ٓ١‬ف‪ ٟ‬اإلطبس اٌز‪٠ ٞ‬ؼ‪١‬ص ‪٠ ،‬ؼًّ ‪٠ٚ‬خؼٍُ بٗ اٌ‪ٌٛ‬ذ ‪١ِٛ٠‬بً‪.‬‬
‫اْ اال‪ٚ‬الد خالي اٌؼبَ اٌذساس‪٠، ٟ‬حخبج‪ ْٛ‬اٌ‪ِ ٝ‬سبػذحىُ‪ .‬ػٍ‪ ٝ‬سب‪ ً١‬اٌّزبي أحضش‪ٚ‬ا ِؼىُ‬
‫ػٍ‪ ٝ‬اٌش‪ٚ‬ضت أض‪١‬بء‪ ،‬وخب‪،‬ا‪ِ ٚ‬ؼٍ‪ِٛ‬بث ِٓ اٌب‪١‬ج‪ ،‬حخؼٍك بّ‪ٛ‬اض‪١‬غ ح‪ٚ ُّٙٙ‬اٌخ‪ ٟ‬حطغٍ‪ُٙ‬‬
‫حٍه اٌفخشة ف‪ ٟ‬اٌّذسست ‪ٚ .‬ببٌخؼب‪ِ ْٚ‬غ اٌّؼٍُ‪ِ/‬ؼٍّت ا‪٠‬ضب ً لذ حسخط‪١‬ؼ‪ ْٛ‬اٌّطبسوت ف‪ٟ‬‬
‫بؼض ٔطبطبث اٌش‪ٚ‬ضت ‪،‬حسبػذ‪ٚ‬ا ف‪ ٟ‬ػًّ ا‪ ٚ‬حمذِ‪ٛ‬ا ِؼبسفىُ ‪ٚ‬خبشاحىُ ح‪ٛ‬ي ِسبئً‬
‫ِخخٍفت‪ ،‬اٌغ‪.‬‬
‫ها بإسخطاعي اى أفعل لوساعدة ولدي في البيج؟‬
‫إْ دػُ ‪ٚ‬حؼز‪٠‬ز اٌّحب‪ٌٚ‬ت اٌّبز‪ٌٚ‬ت ف‪ ٟ‬اٌش‪ٚ‬ضت ِٓ اٌب‪١‬ج ِ‪ ُٙ‬جذاً‪ .‬اٌٍؼب ٘‪ ٛ‬اٌطش‪٠‬ك‬
‫األل‪ٚ ٜٛ‬األوزش فؼبٌ‪١‬ت ٌخؼٍ‪ ُ١‬اٌ‪ٌٛ‬ذ ‪٠ٚ،‬سبػذٖ ٌّؼشفت اٌؼبٌُ ِٓ ح‪ ٌٗٛ‬بطىً افضً‪ِٓ.‬‬
‫اٌضش‪ٚ‬س‪ ٞ‬اٌخفى‪١‬ش ‪ٚ‬األخز بؼ‪ ٓ١‬اإلػخببس بحبجت اٌ‪ٌٛ‬ذ ٌٍؼب ‪ٚ‬إسخغالي اٌفشظ اٌخ‪ٟ‬‬
‫حم‪ ِٓ.ٗ٠ٛ‬اٌّسخحسٓ ‪ٚ‬ج‪ٛ‬د ا‪ ٚ‬إٔطبء ِىبْ‪ٚ ،‬إحبحت اٌ‪ٛ‬لج ٌٍؼب ‪ٚ‬أْ حٍؼب‪ٛ‬ا ِغ ‪ٌٚ‬ذوُ‬
‫‪ٚ‬حسبػذ‪ ٖٚ‬ببإلحخىبن بٕظشائٗ ف‪ ٟ‬اٌسٓ اٌخ ‪...‬خػ‪ٛ‬غب ً اإلحػبي ‪ٚ‬اٌٍؼب ِغ ببل‪ ٟ‬اال‪ٚ‬الد‬
‫‪٠‬سبػذ ف‪ ٟ‬حٕطئخٗ اإلجخّبػ‪١‬ت ألٔٗ ‪٠‬خؼٍُ اْ ‪٠‬طبسن ‪٠ ،‬سّغ‪٠ٚ ،‬حخشَ حبجبث االخش‪.ٓ٠‬‬
‫بإسخطبػخىُ ا‪٠‬ضب إالسخفبدة ِٓ اٌٍحظبث اٌ‪١ِٛ١‬ت ‪ٚ‬حذ ّخً اال‪ٚ‬الد ف‪ٔ ٟ‬طبطبث حؼٍ‪١ّ١‬ت ِسٍّ‪١‬ت‬
‫ِزً اٌطبخ ‪ٚ‬اٌخس ّ‪ٛ‬ق ِٓ اٌس‪ٛ‬بش ِبسوج ح‪١‬ذ اْ اٌ‪ٌٛ‬ذ ‪٠‬حخه ببالحشف ‪،‬االسلبَ ‪ِٚ‬ؼٍ‪ِٛ‬بث‬
‫إجخّبػ‪١‬ت ِف‪١‬ذة‪( .‬أظش اٌ‪ ٝ‬وخ‪ّ١‬ب "ِٓ اٌّذسست اٌ‪ ٝ‬اٌب‪١‬ج")‪.‬‬
‫الوٌفر‬
‫بوليرزوهو‪ :‬فسيق عول و هجلت لثٌائيت اللغت‬
‫والخعدديت الثقافيت في الخعلين و الوجخوع‬
‫كخابت الٌص‬
‫كوزاليا اغابيخو ‪،‬اثيٌا غوحسي‪،‬هازياًثي كاالفاحي ‪،‬فوحيٌي كوسخوذي‪ِ ،‬ؼٍّبث‬
‫ف‪ ٟ‬اٌّشحٍت اإلبخذائ‪١‬ت‪.‬‬
‫اليكسٌدزة اًرزوسو‪ ،‬اسخبرة جبِؼ‪١‬ت ٌٍخؼٍ‪ ُ١‬إٌّ‪ٙ‬ج‪ ،ٟ‬فشع اٌخشب‪١‬ت ‪ٚ‬اٌخؼٍ‪ ُ١‬ف‪ّ ٟ‬‬
‫سٓ ِب لبً‬
‫اٌّذسست‪EKPA ،‬‬
‫حٌسيق البسًاهج‬
‫زوال حسوكاليرو – هازيا بيسبيلي لسُ ػٍ‪ َٛ‬حذس‪٠‬س ِشحٍت ِب لبً اٌّذسست جبِؼت اسسط‪ٛ‬‬
‫سبٌ‪١ٔٛ‬ه‬
‫‪Email: [email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪Website: www.polydromo.gr/dialogos‬‬
‫‪www.polydromo.gr‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫الخحسيس‪ :‬إفي هازكو –يوزغيا بيخساكي‬
‫حسجوت ‪ :‬زائد شاخن‬
‫بدعم من مؤسسة‬