αριστοτελειο πανεπιστημιο θεσσαλονικης

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(Τ.Ε.Π.Α.Ε.)
ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ»
Το Τ.Ε.Π.Α.Ε. προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2013 – 2014 την εισαγωγή
μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών στο ελληνογαλλικό ΠΜΣ (Master) ProDiPlu-Poli. Το συγκεκριμένο ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(ΜΔΕ), που αναγνωρίζεται τόσο από την Γαλλία όσο και από την Ελλάδα, είναι
μονοετούς διάρκειας και δεν έχει δίδακτρα. Τα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου
διεξάγονται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, ενώ του δευτέρου εξαμήνου
διεξάγονται στη Γαλλία (τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής στην Γαλλία
καλύπτονται εν μέρει μέσω των υποτροφιών ERASMUS). Η διδασκαλία γίνεται στη
γαλλική και στην ελληνική γλώσσα, ενώ, κατά περίπτωση, δίνεται η δυνατότητα
χρήσης και της αγγλικής γλώσσας.
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι του Τ.Ε.Π.Α.Ε. του Α.Π.Θ. ως και
πτυχιούχοι συναφών Τμημάτων ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής,
εφόσον προσκομίσουν επισήμως αναγνωρισμένους ισότιμους τίτλους Σπουδών. (Οι
υποψήφιοι/ες εκτός Α.Π.Θ. μπορούν να καταθέσουν τον φάκελό τους και στο
γαλλικό Πανεπιστήμιο ακολουθώντας τις προβλεπόμενες σε αυτό διαδικασίες
(Βλέπε: http://www.univ-lemans.fr).
Η διαδικασία επιλογής υποψηφίων περιλαμβάνει τη συμμετοχή τους σε
συνέντευξη/προφορική εξέταση κατά την οποία θα αξιολογηθεί η επιστημονική τους
κατάρτιση, σχετική με το θέμα του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών
(παρατίθεται προτεινόμενη σχετική βιβλιογραφία). Η συνέντευξη/προφορική εξέταση
θα πραγματοποιηθεί από επιτροπή διδασκόντων/ουσών στις 25 Ιουνίου 2013 (ο
τόπος και η ώρα διεξαγωγής θα ανακοινωθούν εγκαίρως).
Η τελική επιλογή των υποψηφίων θα βασιστεί στα παρακάτω κριτήρια με τον
αντίστοιχο βαθμό βαρύτητας:
Γνώση γαλλικών
20%
Επιστημονική κατάρτιση σχετική με το θέμα 25%
του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών
Βαθμός πτυχίου
20%
Πτυχιακή εργασία
10%
Παιδαγωγική εμπειρία
10%
Δημοσιευμένο έργο και ανακοινώσεις σε 5%
συνέδρια
Γνώση άλλων γλωσσών
5%
Επιστολή ενδιαφέροντος και 2 συστατικές
επιστολές
5%
Σύνολο
100
Οι υποψήφιοι/ες οφείλουν να αποστείλουν με συστημένη επιστολή ή να καταθέσουν
εμπρόθεσμα στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού της Παιδαγωγικής Σχολής του
Τ.Ε.Π.Α.Ε. (Α.Π.Θ. Πύργος Παιδαγωγικής Σχολής, Τ.Ε.Π.Α.Ε., Θεσ/νίκη 54124) τον
πλήρη φάκελο της υποψηφιότητάς τους από 31 Μαΐου έως και 15 Ιουνίου 2013.
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει αποδεικτικό επαρκούς γνώσης της γαλλικής,
οφείλουν να δώσουν γραπτές εξετάσεις.
Τυπικά προσόντα υποψηφίων και διαδικασία εισαγωγής
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:
Οι υποψήφιοι/ες υποβάλλουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ του ΤΕΠΑΕ του ΑΠΘ τα
ακόλουθα δικαιολογητικά:
1) Αίτηση.
2) Αντίγραφο πτυχίου.
3) Βεβαίωση ισοτιμίας από το Δ.Ο.A.Τ.Α.Π για όσους προέρχονται από
Πανεπιστήμια της αλλοδαπής.
4) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
5) Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης γαλλικής γλώσσας (επίπεδο Delf B21). Σε
αντίθετη περίπτωση ο υποψήφιος υποχρεούται σε γραπτή εξέταση στη
1
http://www.ifa.gr/index.php/el/examens/2012-07-13-08-51-31/delf
γαλλική γλώσσα, σε θέματα σχετικά με τα γνωστικά αντικείμενα (ο τόπος και
ο χρόνος διεξαγωγής θα ανακοινωθούν εγκαίρως).
6) Βιογραφικό σημείωμα (με 4 φωτογραφίες μικρού μεγέθους), το οποίο
περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές και την ερευνητική ή/και
επαγγελματική δραστηριότητα ή/και το επιστημονικό έργο των υποψηφίων.
7) Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
8) Δύο συστατικές επιστολές.
9) Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις
απαιτήσεις της υποχρεωτικής φοίτησης σύμφωνα με τον Οδηγό και
Κανονισμό Σπουδών και αυτήν τη Προκήρυξη και ότι
α) έχουν τις προϋποθέσεις να πραγματοποιήσουν τη φοίτηση στο
Πανεπιστημίου του Maine η οποία είναι υποχρεωτική και της οποίας
αναλαμβάνουν το κόστος (με τις προβλεπόμενες διευκολύνσεις).
β) ότι θα συμμετέχουν στις πρωινές πρακτικές ασκήσεις των δύο εξαμήνων.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Τ.Ε.Π.Α.Ε. (τηλ.
2310 995058, 59, 64) ή στην κ. Α. Μουμτζίδου (τηλ. 2310 995049, 6984 588 475)
καθώς και στις ιστοσελίδες του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης: http://nrd02w3.nured.auth.gr
Προτεινόμενη ενδεικτική βιβλιογραφία
1. Baker, C. (2001). Εισαγωγή στη διγλωσσία και τη δίγλωσση εκπαίδευση.
Αθήνα: Gutenberg.
2. Cummins, J. (1999). Ταυτότητες υπό διαπραγμάτευση : εκπαίδευση με σκοπό
την ενδυνάμωση σε μία κοινωνία της ετερότητας. Aθήνα: Gutenberg.
3. Candelier, M.& L. Dabène (2003). L’Eveil aux langues à l’école primaire :
Evlang : bilan d’une innovation européenne, De Βoek.
4. Κοιλιάρη, Α. (2005). Πολυγλωσσία και γλωσσική εκπαίδευση: μία
κοινωνιογλωσσολογική προσέγγιση. Θεσσαλονίκη: Βάνιας.
5. Νικολάου, Γ. (2005). Διαπολιτισμική διδακτική: το νέο περιβάλλον, βασικές
αρχές. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
6. Τσοκαλίδου, Ρ. (2012) Χώρος για δύο. Θέματα Διγλωσσίας και Εκπαίδευσης.
Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζυγός.
7. Χαραλαμπόπουλος, Α.& Σ. Χατζησαββίδης (1997) Διδασκαλία της
λειτουργικής χρήσης της γλώσσας. Αθήνα: Κώδικας.
Υλικό για ερευνητές/υλικό για εκπαιδευτικούς
www.polydromo.gr
http://gerflint.forumpro.fr
http://www.greek-language.gr
H Διευθύντρια του Ελληνογαλλικού Π.Μ.Σ.
«Διδακτικές της πολυγλωσσίας και γλωσσικές πολιτικές» (Α.Π.Θ.)
Πετρούλα Τσοκαλίδου
Αναπληρώτρια καθηγήτρια