close

Enter

Log in using OpenID

2 Projekti - Turizam INVEST IN VARAZDIN

embedDownload
Projekti
Projects
Dobra Regija
za dobar posao
Good Region
for Good Business
Turizam
Varaždinske županije – Hrvatska 2
-----------------------------------------------Tourism
Varaždin County – Croatia 2
INVESTMENT OPPORTUNITIES
MOGUĆNOSTI ULAGANJA
Turizam
Tourism
Traži investitora
SEEKING INVESTORS
VARAŽDINSKE TOPLICE
Specijalna bolnica za medicinsku
rehabilitaciju Varaždinske Toplice
Special clinic for the medical
rehabilitation Varaždinske Toplice
 Specijalna
bolnica za medicinsku
rehabilitaciju Varaždinske Toplice su u potrazi
za investitorima.
 Special
clinic for the medical rehabilitation
Varaždinske Toplice is looking for investors.
Projekti
•
Izgradnja novog krila bolnice JUNON sa spinalnim centrom i
novim djelatnostima: kirurgija – jednostavniji kirurški zahvati,
stomatologija, dentologija, dermatologija i druge polikliničke
ambulante i terapijski prostori
•
Rekonstrukcija hotelskog kompleksa MINERVA – smještajni
standard minimalno 3*, polikliničke ambulante, terapijski
prostori i medicinski wellness.
•
Izgradnja novog lječilišnog hotela JUPITER – smještajni
standard minimalno 4*, kapacitet cca 500 kreveta,
polikliničke ambulante, terapijski prostori, medicinski wellness
Projects
• Construction of a new wing for hospital JUNON with
spinal center and new activities: surgery - simpler surgical
procedures, dentistry, deontology, dermatology and
other polyclinical ambulance and therapy rooms
• Reconstruction of MINERVA hotel complex minimum standard of accommodation at 3 *, polyclinical
ambulance, therapy rooms and medical wellness.
• Construction of a new spa hotel JUPITER - minimum
accommodation standard at 4 *, approx. 500 beds
capacity, polyclinical ambulance, therapy rooms and
medical wellness

Varaždinske Toplice i bolnica za medicinsku
rehabilitaciju, će rekonstrukcijom postojećih kapaciteta i
izgradnjom novih hotela i zdravstvenih ustanova, postati
jedno od vodećih središta zdravstvenog turizma u regiji
jugoistočne Europe.

By reconstruction of existing capacities and construction
of new hotels and medical facilities, Varaždinske
Toplice and the hospital for medical rehabilitation, will
become one of the leading centres of health tourism in
the southeast Europe region.

Vrijednost projekta procijenjena je na oko 200 milijuna
eura i uz njegovu realizaciju, smještajni kapacitet trebao
bi se popeti sa sadašnjih1000 na oko1600 ležaja.

The value of project is estimated at around 200 million
euros and with its realization, the accommodation
capacity should go up from the current 1000 to around
1600 beds.

Projekt predviđa rekonstrukciju postojećih smještajnih jedinica i izgradnju
novog lječilišnog hotela Jupiter, povezanog s postojećim hotelskim
naseljem Minerva koje će također biti rekonstruirano, kao i izgradnja novog
bolničkog krila specijalizirane bolnice Junon.

Nakon obnove, hotel Minerva će dobiti četvrtu zvijezdicu, a njegovi bazeni
pretvorit će se u suvremeni spa centar spojen sa budućim hotelom Jupiter.
Ovaj hotel bi trebao biti izgrađen na površini preko 33000 m2 i imati 480
ležaja. Veliki broj soba će imati saunu, a u kupaonicama će biti dostupna
ljekovita termalna voda.

The project predicts the reconstruction of existing accommodation units
and the construction of a new medical hotel Jupiter, connected to the
existing hotel complex Minerva, which would also be reconstructed, as well
as the building of a new specialized hospital wing Junon.

After the reconstruction, the hotel Minerva would get a fourth star, and its
pool facilities would be made over into a contemporary spa centre, which
would be connected to the future hotel Jupiter. This hotel should be built
across area of 33000 square metres and would hold 480 beds. A large
number of rooms will contain a sauna and medicinal thermal water will be
available in the bathrooms.

Varaždinske Toplice posjeduju mnoge prednosti u odnosu na ostala
termalna središta okolnih mjesta - jedinstvena termalna voda sa bogatim
izvorom, više od 300 godina medicinske tradicije, ugled jedne od vodećih
specijaliziranih bolnica za medicinsku rehabilitaciju u Hrvatskoj s vrhunskim
stručnjacima, središnji položaj, prirodne ljepote i lokalnu organsku hranu.

Grad Varaždinske Toplice nalazi se u Hrvatskom zagorju, oko 45 min vožnje
od Zagreba i 10 min vožnje od Varaždina.

Varaždinske Toplice holds many advantages over other thermal centres in
the surrounding areas - it is the unique thermal water with a rich source,
over 300 years of medical tradition, a reputation as a leading specialized
hospital for medical rehabilitation in Croatia with top experts, a central
location, natural beauty and local organic food.

The town of Varaždinske Toplice is located in Hrvatsko Zagorje, about 45
minutes drive from Zagreb and a 10 min drive from Varaždin.
U 2011. godini započet je novi
razvojni proces





izrađene i donesene razvojne studije
izvršena I. faza
napravljeno idejno rješenje za projekt izgradnje novog
aneksa bolnice JUNON sa spinalnim centrom
napravljeno idejno rješenja za projekt izgradnje novog
lječilišnog hotela JUPITER
započeta prezentacija projekata i kontakti s
potencijalnim investitorima (Poslovne zone d.o.o.,
AZRA, Županija).
In 2011. a new development
process was started





Development Studies are developed and adopted
Phase I is completed
Conceptual solution for the project on building new
annex for the JUNON hospital with spinal center is
made
Proposal for a new construction project - spa hotels
JUPITER is made
Presentation of projects and initiated contacts with
potential investors (Poslovne zone d.o.o., Azra,
County) is started.
U tijeku su dogovori o izvorima
sredstava za II. fazu
o Izrada idejnog projekta za bolnicu JUNON i ishođenje lokacijske
dozvole za gradnju
o Izrada idejnog projekta za lječilišni hotel JUPITER i ishođenje
lokacijske dozvole za gradnju
o Izrada projekta rekonstrukcije postoječeg hotelskog kompleksa
MINERVA i ishođenje građevinske dozvole
o Izrada idejnog projekta cestovnih prometnica unutar budućih
objekata
o Geofizički radovi i snimanje terena na kojem se planira graditi
o Ostala projektna dokumentacija i studije za gradnju
o U tijeku je definiranje terminskog plana za pojedine radnje u
tekućoj godini
Negotiations about sources of funds
for the second 2. phase are ongoing
o
o
o
o
o
o
o
Conceptual project preparation for the hospital JUNON and
building permits for construction obtaining.
Conceptual project for preparation for the hotel JUPITER and
building permits for construction obtaining
Reconstructive project development for the existing hotel
complex MINERVA and building permits obtaining
Conceptual project development of roads within future
facilities
Geophysical works and filming the land planned for building
Other studies and project documentation for construction
Defining the term plan for specific actions in the current year is
ongoing
Mogućnosti razvoja specijalnih bolnica
Primjer Specijalne bolnice Varaždinske toplice
Possibilities of special hospitals development
Example on Special hospital Varaždinske toplice
Modeli financiranja
•
vlastita sredstva
•
javno - privatno partnerstvo
•
investicijski fondovi
•
EU fondovi
Financing models:
• own funds
• public – private partnership
• mutual funds
• EU funds
Aquae Iasae - Varaždinske Toplice
Nova bolnica i spinalni centar “JUNON”
Nova bolnica i spinalni centar “JUNON”
NovI Hotel “JUPITER”
Hotel “MINERVA”
Traži investitora
SEEKING INVESTORS
Projekt privatnog hotela HUNJADI
Private hotel HUNJADI project
Prodaja gradilišta predviđenog za hotel ili dom za starije osobe
sa postojećom tehničkom dokumentacijom
Sale of construction site planned for a hotel or home for the
elderly with the existing technical documentation
Lokacija: Varaždinske Toplice
Location: Varaždinske Toplice
Privredna grana: turizam /Economic branch: tourism
Nositelj projekta:
o Privatno
o Varaždinska županija
Project holder:
o Privat
o Varaždin county
Opis
Uz sadržaje za fizički oporavak u podrumskom prostoru i na prvom katu hotela,
bogatu ugostiteljsku ponudu i zdravu prehranu proizvodima iz seljačkih
domaćinstava, šetnju po brežuljcima i šumarcima, kroz polja, livade i kroz
postojeće vinograde hotel nudi smještaj u:






6 apartmana (dvosobni apartmani sa terasom cca 40-80 m2: 3 kreveta)
15 soba TIP A (dvokrevetna soba sa terasom cca 36 m2)
8 soba TIP B (jednokrevetna ili dvokrevetna soba cca 27 m2)
17 soba TIP C (dvokrevetna soba sa balkonom cca 24-28 m2)
3 soba TIPA D (jednokrevetne sobe sa terasom cca 24 m2)
Sveukupni kapacitet hotela iznosi 101 krevet. Ukupna netto površina hotela
iznosi 4.330,07 m2.
Description
Along with the contents for physical recovery in the basement and first floor of
the hotel, rich in restaurants and eating healthy food products from the
farmers' households, walking the hills and woods, through fields, meadows
and vineyards, the existing hotel offers accommodation in:
o
o
o
o
o
o
6 suites (two bedroom apartments with terrace approx 40-80 m2: 3 beds)
15 rooms TYPE A (double room with a terrace about 36 m2)
8 rooms TYPE B (single or double room approx 27 m2)
17 rooms TYPE C (double room with balcony approx 24-28 m2)
3 rooms TYPE D (single rooms with a terrace about 24 m2)
Overall hotel capacity is 101 beds. The total netto area of the hotel is
4330.07 m2.
Postojeća tehnička
dokumentacija za gradnju hotela
o
o
o
geodetski elaborat
geotehnički elaborat (ispitivanje tla) idejni projekt
hotela
ili doma ishoditi sve potrebne suglasnosti lokacijska
dozvola
The existing technical
documentation for the
construction of hotels
o
o
o
o
geodetic study
geotechnical study (soil testing)
preliminary design hotels
or home all the necessary approvals location
permit
Proširenje lokacije izradom novog
prostornog plana grada, moguća
izgradnja depandansa sa
garažama u prizemlju i restorana
sa prenoćištem pogodbom,
isplate
Location expanding by creating a new
spatial city plan, possible construction of
depandances with garages at the ground
level and with lodging and restaurant with
accommodation, agreement, payments
Kompatiblinost predviđenog hotela sa postojećom
Specijalnom bolnicom za reumatske bolesti i medicinsku
rehabilitaciju u neposrednoj blizini, potvrđuje iznimnu
vrijednost ove destinacije
Izgradnjom autoceste Europa Jadransko more koja prolazi
neposredno pored Varaždinskih
toplica i dodirujući periferiju
glavnog grada Zagreba,
približava ovu destinaciju
glavnim centrima Europe na
svega 60 – 400 km, što u
današnje vrijeme predstavlja
blizinu odredišta i ekonomičnost
putovanja.
Traži investitora
SEEKING INVESTORS
Projekt Aqua Park
Project Aqua Park
 Grad
Varaždinske Toplice u potrazi je za
investitorima koje žele ulagati u novi Aqua
park.
 The
town Varaždinske Toplice is looking for
investors who are interested to invest in
the new Aqua park.
Zabavni/vodeni park sa termalnom vodom
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
do pet različitih bazena na cca 16 000 m2
(s valovima/dječji/za igre u vodi/sportski ),
površina područja za plivanje (unutra/vani) cca 1 800-2 000 m2,
minimalno 10 vodenih tobogana sa najmanje 1000 m duljine za spuštanje
prostori za opuštanje na cca 2 200 m2,
spa/chilling prostori na 900 -1200 m2 (klasična sauna, prostor za opuštanje, možda i
mali unutarnji bazen),
prostor za kozmetičke tretmane (uljepšavanje) na 300 m2,
samoposlužni restoran sa 200 sjedećih mjesta,
glavni restorana sa 150 sjedećih mjesta,
snack bar/kafić sa 100 sjedećih mjesta,
funkcijski prostori (kuhinja, zalihe, garderoba i tuševi za osoblje) na 350-400 m2,
garaža i područje za parkiranje sa ukupno 880 parkirnih mjesta.
Fun & Activity Thermal Bath
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Up to 5 different pools on approx.16.000 m2 (wave/children/watergame/sport pool),
Swimming area (in/outdoor) surface on water on approx. 1.800-2.000 m2,
Water slides min.10 slides with at least 1000 m slide lengh
Relax - areas on approx. 2 200 m2
Spa/chilling area on 900 m -1 200 m2 (classical sauna-offers,chilling area, maybe
small indoor pool),
Beauty treatment area on 300 m2,
Self-service restaurant with 200 seats,
Main restaurant with 150 seats,
Snack bar /coffee bar with 100 seats,
Function areas (kitchen, supplies, staff-wardrobe+ showers) on 350-400 m2,
Garage and Parking area all up with 880 parking places.
Not including land cost and cost for developing the facility and connecting
in zone the existing spring, investments about 30.35 mill. euros (rough
estimate) including project developning costs,etc.,can be expected for the
planned facility.
In future:
o 3* Hotel with 50 rooms 35 m2
o 50 apartements (with two rooms) on 48 m2
o Hotel lobby, reception, bar, offices, small shop aprox. 400 m2
o Restaurant with 200 seats
o Adventure area: 350-500 m2
o Functional areas (kitchen supplies, staff-wardrobe etc.): 350 m2
o Parking: approx.120 parking places
Alternative option:
o Medical Spa Resort Varaždinske Toplice( 5* spa in a wellness hotel)
o 4* Hotel with 120 rooms or 240 beds include thermal pool facilities and
seperate spa area for day guests ofering high medical competence.
o From Feng-Shui perspective, the project is well integrated in the hilly plots
of land,offering a generously landscaped garden with design elements
such as biotopes, water bridges, stone gardens etc.
A golf course:
o Idea is to create a 18-hole championship course
Zagreb
Hotel Kožarska - Radićeva
Traži se investitor ili kupac
Search for investor or buyer is ongoing
Ulična zgrada u Radićevoj ulici br. 32
Street building at Radićeva. 32
Radićeva ulica
Radićeva street
Tehnički opis
ZEMLJIŠTE
cijeli blok 1394 m2
NGP (netto građevinska površina): 939,41 m2
BGP (brutto građevinska površina): 1.347,26 m2
katnost (pregled površina po etažama)
Pr + 3 + Pot
REKAPITULACIJA NGP BGP BVO
GEOMETRIJSKIH PODATAKA m2 / m2 / m3
Prizemlje: 146,50 / 253,06 / 817,38
1. Kat:
174,45 / 253,46 / 775,59
2. Kat:
255,30 / 357,94 / 1.460,40
3. Kat:
209,25 / 283,61 / 867,85
4. Kat:
153,91 / 199,19 / 458,14
Ukupno:
939,41 / 1.347,26 / 4.379,35
Poslovnu građevinu - hotel u gradu Zagrebu, na adresi
Kožarska 9 - Radićeva 32, uređuje društvo:
Punctum d.o.o.
Tkalčićeva 12, 10 000 Zagreb,
zastupano po direktorici Mariji Lalić.
Opis
Hotel na adresi Kožarska 9 Radićava 32 potrebno je urediti i
dovesti u stanje spremno za
upotrebu.
Nakon završetka građevinskih
radova i opremanja hotela svom
potrebnom opremom, hotel će
imati 25 soba opremljenih po
visokim standardima, restoran
izvan-pansionske potrošnje, caffe
bar i wellness centar, a biti će
kategoriziran sa 4 zvjezdice.
Ukupna tržišna vrijednost građevine
nakon završetka građevinskih radova
prema procjeni “ZANE” - Zagreb
nekretine biti će 5.650.000,00 €, i to
bez uključenog prostora koji u
trenutku izrade ovog projekta nije u
vlasništvu investitora. Isti prostor,
investitor namjerava kupiti i urediti
kako bi hotel imao ukupno 25 soba.
Za opremanje hotela potrebno je još
utrošiti 400.000,00 €. Za kupnju i
opremanje novog prostora potrebno
je 500.000,00 €.
Description
Hotel at Kožarska 9 - Radićava 32
street needs to be arranged and
brought in the ready for use.
After completion of construction
works and equipping the hotel
with all necessary equipment, the
hotel will have 25 rooms
equipped to high standards, offboard restaurant consumption,
coffee bar and a wellness center.
It will be categorized with 4 stars.
After completion of construction
works, total market value of the
building will be € 5,650,000.00, as
estimated by "ZANE" - Zagreb Real
Estate, with no space which is in the
time of developing this project not
owned by investor. The same space,
the investor plans to purchase and
arrange it to have a total of 25 hotel
rooms. Hotel equipping requires €
400,000.00. For the new space
purchase and equipping € 500,000.00
should be spend.
Traži investitora
SEEKING INVESTORS
Grad Ivanec
Traži se investitor
Search for investor is ongoing
Turističko - ugostiteljski
kompleks “JEZERA”
Tourism - catering complex“ Jezera"
Lokacija: grad Ivanec
Location: town Ivanec
Ekonomska katergorija: turizam
Economic category: tourism
Predviđeni sadržaji:
•
•
•
izgradnja hotela, restorana,
bazena, parking zona,
sportski sadržaji i pripadajući
infrastrukturni objekti,
animatorski programi za
izletnike.
Prednost: prirodno jezero u
mirnoj i idiličnoj okolici,
prikladno za aktivan odmor u
prirodi
Predicted facilities:
•
•
•
construction of hotels,
restaurants, swimming pools,
parking area
sports facilities and related
infrastructure facilities
animation programs for
visitors
Advantage: natural lake in a
peaceful and idyllic surrounding,
suitable for an active holiday in
nature
Poslovno-stambeni
kompleks: izgradnja,
prodaja, iznajmljivanje
Business and residential complex: building, selling,
renting
Osnovne informacije
Veličina parcele p = 10.183,75 m2
Predviđene djelatnosti:
supermarket, ugostiteljstvo, uredi,
pogodno za iznajmljivanje:
Planirano i uređeno
• kroz urbanistički plan uređenja
grada Ivanca
• gotov prijedlog rješenja
izgradnje
Poslovno - stambeni
kompleks: izgradnja,
prodaja,
iznajmljivanje
Basic Information:
Parcel size p = 10.183,75 m2
Planned facilities:
supermarket, restaurants,
offices, suitable for renting:
planned and regulated
• through the urbanistic plan
of town Ivanec
• final proposal for the
solution of building
Business - residential
complex: building,
selling, renting
Centar za kulturu ulagački projekt
Center for Culture - investment project
Osnovne informacije:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Planirani sadržaji : Zavičajni muzej sa etnološkim zbirkama
Gradska knjižnica
Pučko učilište i Glazbena škola,
kulturni sadržaji / kino dvorana, izložbeni i galerijski prostor
prostor za djelovanje raznih udruga civilnog društva s područja
Grada
veličina investicije: 17.472.244,45 kn ( bez PDV-a)
opis radova: adaptacija i rekonstrukcija postojećeg starog
objekta koji nije u funkciji i dogradnja prema novom idejnom
rješenju
rok izgradnje: 1-3 godine
Površina: 2.400 m2
Basic information:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Planned facilities: Museum with ethnological collections
Public Library
Public school and School of music,
cultural facilities / cinema, exhibition and gallery space
space for a variety of civil society from the City
Size of investment: KN 17,472,244.45 (excluding VAT)
Description of works: renovation and reconstruction of the
existing old building that is not in function, and upgrade by the
new preliminary design
construction period: 1-3 years
Area: 2,400 m2
Namjena:
•
•
•
Prostor muzeja, knjižnice i učilišta: 965 m²
Preostali dio - galerijski prostor za izložbe,
predstave i slične kulturne sadržaje: 235 m2
Preostali dio - poslovna namjena građevine / za
komercijalne svrhe 1200 m2
Prednost:
Dobra lokacija objekta, nalazi se uz sam put koji vodi prema
planiranom turističkom odredištu planinskog turizma Ivanščica i
biti će dio turističke ponude Ivanca sa zornim povijesnim i
geografskim pregledom lokalnog kraja.
Purpose:
•
•
•
Space for museum, library and college: 965 m²
The remaining portion - a gallery space for
exhibitions, shows and similar cultural facilities: 235 m2
The remaining part - the purpose of building a
business / commercial purposes in 1200 m2
Advantage:
Good location of the object, it is located next to the path that
leads towards a planned tourist destination of mountain tourism
Ivanšćica and will be part of the tourism Ivanec by plain
historical and geographical overview of the local area.
Razvoj planinskog turizma
- planina Ivanšćica
Development of mountain tourism mountain Ivanščica
Planirani sadržaji / Planned facilities
Razvoj smještajnih
kapaciteta:
•
•
•
prenamjena postojećeg
vojnog objekta u pansion
obnova planinarskog doma
obnova i razvoj klijeti,
starinskih kuća i seoskih
gospodarstava
Development of
accommodation facilities:
•
•
•
reuse of an existing military
facility into pension
renovation of mountain
lodge,
reconstruction and
development of huts, old
houses and farms
Planirani sadržaji / Planned facilities
Sportski sadržaji - za
cjelogodišnje sportove:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
planinarenje
brdski biciklizam
biciklističke staze
nordijsko hodanje
penjanje
lov i ribolov
paragliding
motociklizam
team building
Sporting facilities - for yearround sports:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
mountain climbing
mountain biking
bike paths
Nordic walking
climbing
hunting and fishing
paragliding
motorcycling
team building
Planirani sadržaji / Planned facilities
Kulturno- povijesni i
edukativni sadržaji kulturno-tematske staze
•
•
•
•
•
•
•
•
•
dvorci i ruševine
sakralne građevine
spomenici
muzeji i galerije
manifestacije legenda i
običaja
edukativne staze
škola u prirodi
ljetni dječji kampovi
jahanje
Cultural - historical and
educational facilities cultural-themed trails
•
•
•
•
•
•
•
•
•
castles and ruins
religious buildings
monuments
museums and galleries
manifestations of legends
and traditions
educational paths
school in nature
children's summer camps
riding
Planirani sadržaji / Planned facilities
Gastronomska ponuda
•
•
•
•
•
restorani s ponudom
autohtonih jela i pića
kafići s ponudom autohtonih
slastica
kušaonice vina
zalogajnice – u planinarskim
domovima
prodaja autohtonih
proizvoda na seoskim
gospodarstvima
Gastronomic offer
•
•
•
•
•
restaurants with authentic
food and drink
cafes with authentic
desserts
wine tasting
eateries - in the mountain
lodges
sale of authentic local
products on farms
Prednost:
mogućnost razvoja turističkih sadržaja i ponude
kroz cijelu godinu
Advantage:
the possibility of development tourism facilities and
offers throughout the whole year
Za sva pitanja kontaktirajte
Poslovne zone d.o.o.
Feel free to contact us: Poslovne zone d.o.o.
Stanka Vraza 4, Varaždin
Tel: 042-492-901; Fax: 042-492-900
e-mail: [email protected]
web: www.poslovne-zone.hr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
2 301 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content