close

Enter

Log in using OpenID

CAPILLARYS PROTEIN(E) 6

embedDownload
CAPILLARYS PROTEIN(E) 6
Ref. 2003
Ref. 2023*
2014/11
CAPILLARYS PROTEIN(E) 6 - 2014/11
NAMJENA
Komplet CAPILLARYS PROTEIN(E) 6 namijenjem je razdvajanju ljudskog seruma i proteina urina u alkalnom puferu (pH 9.9), kapilarnom
elektroforezom s pomoću sustava CAPILLARYS.
Normalni serumski proteini razdvajaju se u šest osnovnih frakcija.
Proteini urina razdvajaju se u pet zona, nakon pripreme uzoraka urina s pomoću kompleta CAPILLARYS / MINICAP URINE (vidjeti upute za komplet
CAPILLARYS / MINICAP URINE, SEBIA, PN 2013).
CAPILLARYS ja potpuno automatiziran sistem koji priprema proteine za kvalitativne i kvantitativne analize. Proteini, separirani u kapilari od silikonskog
stakla, direktno se detektiraju pri apsorbanciji od 200 nm. Elektroforegram se može vizualno interpretirati na ekranu za svaki oblik abnormalnosti.
Direktna detekcija omogućava točnu relativnu kvantifikaciju pojedinačnih proteinskih frakcija.
Za in vitro dijagnostiku.
NAPOMENA : U ovim uputama, naziv "CAPILLARYS" koristi se za automatizirane instrumente CAPILLARYS, CAPILLARYS 2 i CAPILLARYS 2 FLEXPIERCING.
PRINCIP
Elektroforeza proteina je dobro utemeljena tehnika koja se rutinski koristi u kliničkim laboratorijima za provjeravanje prisutnosti abnormalnih proteina
u uzorcima. CAPILLARYS je proizveden kako bi omogućio potpunu automatizaciju ovih testova s brzom separacijom i dobrom rezolucijom. Metoda
se u mnogim pogledima može smatrati prijelaznom tehnikom izmedju klasične elektroforeze i tekuće kromatografije.
CAPILLARYS sistem koristi princip kapilarne elektroforeze u slobodnoj otopini. Nabijene se molekule pomoću te tehnike odvajaju prema svojoj
elektroforetskoj pokretljivosti u alkalnom puferu specifičnog pH. Separacije se, takodjer, odvija na temelju pH vrijednosti elektrolita i elektroosmotskog
toka. CAPILLARYS sistem ima 8 kapilara koje rade paralelno te omogućuju 8 simultanih razdvajanja. Prethodno pripremljeno razrjedjenje uzorka s
puferom usisa se na anodnom kraju kapilare. Zatim se vrši visokonaponska separacija proteina koji se direktno detektiraju pri 200 nm na katodnom
kraju kapilare. Kapilare se odmah ispiru s otopinom za ispiranje i pripremaju za slijedeće separacije s puferom.
Proteini se, u svakoj zoni koja sadrži jedan ili više proteina, detektiraju prema slijedećem rasporedu: gamma globulini, beta-2 globulini, beta-1 globulini,
alfa-2 globulini, alfa-1 globulini i albumin.
REAGENSI I MATERIJAL ISPORUČEN U KOMPLETIMA CAPILLARYS PROTEIN(E) 6
UPOZORENJE : Vidjeti sigurnosne podatke.
STAVKA
KAT. bR. 2003
Pufer (spreman za upotrebu)
Otopina za ispiranje (nerazrijedjena otopina)
8 bočice, 700 mL svaka
3 filtera
12 filtera
1 bočica, 75 mL
1 paket od 90
Segment za razrjedjivanje
Filteri
* CAPILLARYS PROTEIN(E) 6 MAXI-KIT
KAT. bR. 2023*
2 bočice, 700 mL svaka
4 bočice, 75 mL svaka
4 paketa od 90
ZA OPTIMALNE REZULTATE :
Svi reagensi iz istog kita moraju se uvijek koristiti zajedno i prema uputama za upotrebu.
MOLIMO, PAŽLJIVO PROČITATI UPUTE ZA UPOTREBU.
UPOZORENJE: Nemojte koristiti deioniziranu vodu dostupnu na tržištu, kao što je na primjer voda za glačanje (opasnost od ozbiljnog
oštećenja kapilara) Koristite jedino vodu ultra čiste kvalitete, kao što je voda za injekcije.
1. PUFER
Priprema
Pufer je spreman za upotrebu. Sadrži : pufersku otopinu pH 9.9 ± 0.5 ; aditive koji nisu štetni u korištenim koncentracijama i koji su potrebni za
optimalan učinak.
Namjena
Pufer za separaciju proteina u kapilarnoj elektroforezi.
Skladištenje, stabilnost i znakovi kvarenja
Čuvajte tampon na sobnoj temperaturi (15 do 30 °C) ili u hladnjaku (2 do 8 °C). Tampon je stabilan do isteka roka trajanja naznačenog na pakovanju
ili na naljepnicama na bočici tampona. Izbjegavajte skladištenje u blizini prozora ili izvora topline.
NAPOMENA: Kada se pufer za separaciju skladišti na temperaturi 2 – 8 °C preporuča se prije upotrebe zagrijati ga na sobnu temperaturu.
NE SMRZAVATI.
Bočica pufera, kad je jednom otvorena i postavljena na instrument CAPILLARYS, bit će stabilna najviše 2 mjeseca (ukupno). Ako se bočicu pufera
planira upotrebljavati više od 2 mjeseca, treba je izvaditi iz instrumenta nakon svake upotrebe i pohraniti na sobnoj temperaturi (od 15 do 30 °C) ili u
hladnjaku (između 2 i 8 °C) ; tada je pufer stabilan do isteka roka valjanosti naznačenog na naljepnici bočice pufera.
Baciti pufer ukoliko promijeni izgled, npr. zamuti se zbog mikrobiološke kontaminacije.
2. OTOPINA ZA ISPIRANJE
Priprema
Bočicu osnovne otopine za ispiranje treba razrijediti do 750 mL destiliranom ili deioniziranom vodom.
Nakon razrjeđenja, otopina za ispiranje sadrži lužnatu otopinu pH ≈ 12.
- 64 -
INSTRUKCIJSKI LIST SEBIA - Hrvatski
CAPILLARYS PROTEIN(E) 6 - 2014/11
Namjena
Za ispiranje kapilara nakon elektroforetskog odvajanja proteina.
VAŽNO: Prije punjenja spremnika za otopinu za ispiranje, preporučuje se otvor spremnika, konektor i epruvetu obilno isprati destiliranom ili
deioniziranom vodom kako bi se izbjeglo taloženje soli.
Skladištenje, stabilnost i znakovi kvarenja
Skladištiti nerazrijedjenu i radnu otopinu za ispiranje u zatvorenom spremniku na sobnoj temperaturi ili u hladnjaku. Nerazrijedjena otopina za ispiranje
je stabilna do roka trajanja naznačenog na kutiji kita ili etiketi bočice.
Radna otopina za razrjedjivanje stabilna je 3 mjeseca.
Baciti otopinu za ispiranje ukoliko promijeni izgled, npr. zamuti se zbog mikrobiološke kontaminacije.
3. SEGMENT ZA RAZRJEDJIVANJE
Namjena
Upotreba pojedinačnih segmenata za razrjedjivanje uzorka na automatiziranom instrumentu.
UPOZORENJE: Sa segmentima za razrjedjivanje koji sadrže biološki materijal treba rukovati s oprezom.
4. FILTERI
Namjena
Raspoloživi filteri za filtraciju pufera za separiranje, radne otopine za ispiranje i destilirane vode (korištene za ispiranje kapilara).
VAŽNO: Pri promjeni kompleta, treba sustavno zamijeniti sve filtre.
Pričvrstiti jedan filter na spojku smještenu na kraju svake epruvete uronjene u bočicu pufera, otopinu za ispiranje i destiliranu ili deioniziranu vodu. Kod
postavljenja filtera na CAPILLARYS sistem spojku i epruvete treba isprati s destiliranom ili deioniziranom vodom.
Skladištenje
Prije upotrebe filtere skladištiti u njihovom zatvorenom pakiranju na suhom mjestu i sobnoj temperaturi ili u hladnjaku.
POTREbNI REAGENSI KOJI NISU ISPORUČENI
UPOZORENJE : Vidjeti sigurnosne podatke.
1. DESTILIRANA ILI DEIONIZIRANA VODA
Namjena
Za ispiranje kapilara u automatiziranom CAPILLARYS sistemu, SEBIA, za kapilarnu elektroforezu.
Preporučuje se upotrijebiti filtriranu destiliranu ili deioniziranu vodu (filtar poroznosti ≤ 0,45 μm) te otpora iznad 10 megaohma x cm.
Svaki dan promijeniti vodu kako bi se spriječio mikrobiološki rast.
Za optimalan rad dodajte 35 µL/dL CLEAN PROTECT (SEBIA, PN 2059, 1 bočica od 5 mL).
VAŽNO: Prije punjenja spremnika za ispiranje, preporučuju se isprati ga s dosta destilirane ili deionizirane vode.
2. CAPICLEAN-OTOPINA ZA ČIŠĆENJE
Sastav
Bočica koncentrirane otopine CAPICLEAN-a (SEBIA, Kat. br. 2058, 25 mL) sadrži: proteolitičke enzime, surfaktante i aditive neopasne pri korištenoj
koncentraciji, neophodne za optimalna izvodjenja.
Namjena
Za čišćenje sonde za uzorke u automatiziranom sustavu za kapilarnu elektroforezu CAPILLARYS, SEBIA, tijekom sekvence CAPICLEAN čišćenja.
VAŽNO :
- Ako se u tjedan dana analizira manje od 500 uzoraka, pokrenite sekvencu čišćenja CAPICLEAN barem jednom tjedno.
- Ako se u jednom danu analizira manje od 500 uzoraka, ali se u tjedan dana analizira više od 500 uzoraka, pokrenite sekvencu čišćenja CAPICLEAN
nakon svakih 500 analiza.
- Ako se u jednom danu analizira više od 500 uzoraka, pokrenite sekvencu čišćenja CAPICLEAN barem jednom dnevno.
Pogledati upute za upotrebu za CAPICLEAN, SEBIA.
VAŽNO: Nakon čišćenja sonde za uzorke ne upotrebljavajte ponovno segment razrjeđivanja.
Skladištenje, stabilnost i znakovi kvarenja
Skladištiti CAPICLEAN u hladnjaku (2 – 8 °C). Stabilan je do datuma roka trajanja naznačenog na etiketi bočice. NE SMRZAVATI.
Možda će se u bočici CAPICLEAN-a opaziti talog ili kombinirane čestice (flokule), ali to nema nikakvih štetnih utjecaja na upotrebu.
Nemojte otapati talog ili te čestice. Preporučuje se uzeti samo supernatant.
3. OTOPINA NATRIJ HIPOKLORITA (za čišćenje igle za uzorkovanje)
Priprema
Pripremite otopinu natrijevog hipoklorita (2 % do 3 % klorida) razrjeđivanjem 250 mL 9,6 %-tne kloridne koncentrirane otopine hladnom destiliranom
ili deioniziranom vodom do 1 litre.
Namjena
Za čišćenje igle za uzorkovanje u CAPILLARYS sistemu (tjedno održavanje kako bi se s igle uklonili apsorbirani proteini).
Pogledati upute za upotrebu za CAPILLARYS, SEBIA.
•
•
•
•
Kod održavanja koristiti nosač za uzorke (br. 100).
Na poziciji 1 ovog nosača smjestiti epruvetu koja sadrži 2 mL prethodno pripremljene razrjedjene klorirane otopine.
Uložiti nosač za uzorke br. 100 u CAPILLARYS sistem.
U prozorčiću "MAINTENANCE" (održavanje), koji se pojavi na zaslonu, izaberite "Launch the probe cleaning (chlorinated sodium hypochlorite
solution)", odnosno, aktivirajte čišćenje sonde (kloriranom otopinom natrijevog hipoklorita) i validirajte.
- 65 -
CAPILLARYS PROTEIN(E) 6 - 2014/11
Skladištenje, stabilnost i znakovi kvarenja
Radnu kloriranu otopinu držite na sobnoj temperaturi u zatvorenoj posudi, ona je tako stabilna 3 mjeseca. Izbjegavajte skladištenje na sunčevoj
svjetlosti, blizu izvora topline ili zapaljivog izvora te blizu kiselina i amonijaka.
4. CAPILLARYS / MINICAP OTOPINA ZA ISPIRANJE
Priprema
Svaku bočicu nerazrijedjene CAPILLARYS / MINICAP otopine za ispiranje (SEBIA, Kat. br. 2052, 2 bočice, 75 mL) treba razrijediti do 750 mL s
destiliranom ili deioniziranom vodom.
Nakon razrjeđenja, otopina za ispiranje sadrži lužnatu otopinu pH ≈ 12.
Namjena
Za ispiranje kapilara u CAPILLARYS-u. Dodatni reagens je neophodan kada je broj testova po seriji manji od 40.
VAŽNO: Prije punjenja spremnika za otopinu za ispiranje, preporučuje se otvor spremnika, konektor i epruvetu obilno isprati destiliranom ili
deioniziranom vodom kako bi se izbjeglo taloženje soli.
Skladištenje, stabilnost i znakovi kvarenja
Skladištiti nerazrijedjenu i radnu otopinu za ispiranje u zatvorenom spremniku na sobnoj temperaturi ili u hladnjaku.
Nerazrijedjena otopina za ispiranje je stabilna do roka trajanja naznačenog na kutiji kita ili etiketi bočice.
Radna otopina za ispiranje stabilna je 3 mjeseca. Baciti otopinu za ispiranje ukoliko promijeni izgled, npr. zamuti se zbog mikrobiološke kontaminacije.
NAPOMENE :
Ispitivanja koje su provedene za validaciju reagensa, pokazale su da varijacija ± 5% na konačni volumen za različite otopine i upotrebom prilagođene
opreme za rekonstituciju volumena, nema štetni učinak na analizu.
U destiliranoj ili deioniziranoj vodi koja se upotrebljava za rekonstituiranje otopina ne smije postojati proliferacija bakterija i plijesni (upotrijebiti filtar
≤ 0.45 µm) i treba imati otpornost veću od 10 megohms x cm.
POTREbNA OPREMA I PRIbOR
1. CAPILLARYS System SEBIA : CAPILLARYS PN 1220, CAPILLARYS 2 PN 1222 ili CAPILLARYS 2 FLEX-PIERCING PN 1227.
2. Nosači za uzorke isporučene s CAPILLARYS.
3. Spremišni kit isporučen s CAPILLARYS: spremnik za ispiranje (napuni se s destiliranom ili deioniziranom vodom), otopinu za ispiranje i za otpad.
UZORCI ZA SEPARACIJU
ANALIZA UZORAKA SERUMA
Prikupljanje uzoraka i skladištenje
Za separaciju se preporučuju svježi serumski uzorci. Serum se mora prikupiti prema utvrdjenom postupku korištenom u kliničkom laboratorijskom
testiranju. Uzorci se mogu skladištiti do 10 dana na temperaturi izmedju 2 °C i 8 °C. Za duža skladištenja uzorci se moraju zamrznuti unutar 8 sati
nakon prikupljanja. Smrznuti serum stabilan je mjesec dana.
Kod seruma skladištenih na temperaturi izmedju 2 °C i 8 °C, degradacija proteina i osobito komplemenata uvelike ovisi o samom uzorku. S
degradacijom se progresivno smanjuje beta-2 frakcija, a može doći i do njenih promjena s malim frakcijama u gamma zoni i/ili u beta-1 frakciji. Alfa-2,
takodjer može biti lagano izmijenjena.
Nakon 10 dana skladištenja u hladnjaku (2 – 8 °C) beta-1 frakcija se može povećati uz odsustvo beta-2 frakcije.
Automatska integracija frakcija provedena softverom za obradu podataka može se poremetiti ovisno o uzorcima.
NAPOMENA : Za vrijeme transporta, uzorci se mogu čuvati na sobnoj temperaturi (15 – 30 °C) 1 dan. Izrazito se preporučuje transport pri temperaturi
2 – 8 °C.
Priprema uzorka
Koristiti nerazrijedjene uzorke seruma.
Nakon skladištenja na temperaturi 2 – 8 °C ili nakon zamrzavanja, neki serumi (osobito oni koji sadrže krioglobulin ili kriogel) mogu postati viskozni ili
mogu stvoriti talog. Na sobnoj temperaturi ti se uzorci mogu direktno separirati. Uzorci koji sadrže polimerizirane imunoglobuline mogu se koristiti bez
prethodne obrade. Prije separacije poželjno je provjeriti izgled seruma (slučaj hemolize, krioglobulini ili zamućenje).
Uzorci koje treba izbjegavati
• Ne koristiti hemolizirani serum. Hemoliza inducira dvostruku alfa-2 zonu.
• Izbjegavati stare, nepravilno skladištene uzorke seruma jer će doći do povećanja beta-2 frakcije.
• Izbjegavajte uzorke plazme. Fibrinogen migrira u beta-2 položaj (podupire beta-2 područje ili mu je dometnut uz moguće povećanje ove frakcije).
Ako je prisutan u nekim uzorcima (u slučaju plazme, seruma iz kojega nije potpuno uklonjen fibrin ili bolesnika na antikoagulacijskom liječenju),
fibrinogen može omesti analizu i učiniti da tumačenje bude netočno (sumnja u monoklonsku vrpcu ili povećanje beta-2 frakcije). Kad analiziramo
uzorak starije plazme (nije preporučljivo), komplement C3 koji s vremenom postane labilan, djelomično degradira pa beta-2 zona tada u biti
odgovara fibrinogenu.
ANALIZA UZORAKA URINA
Vidjeti upute za komplet CAPILLARYS / MINICAP URINE, SEBIA, PN 2013.
NAPOMENA : Epruvete za skupljanje bioloških uzoraka opisane su u postojećoj dokumentaciji o predanalitičkoj fazi biomedicinske analize (podaci
koji se dobiju od proizvođača epruveta, upute i preporuke o skupljanju bioloških uzoraka). Ako u uputama ne postoje one koje se odnose na upotrebu
određene vrste epruveta, molimo potražite ih u ovim tekstovima, a za dimenzije epruveta koje treba upotrijebiti pogledajte tekst "Karakteristike
epruveta koje treba upotrijebiti sukladno instrumentu". Predanalitičku fazu treba provoditi prema najnovijim saznanjima, drugim preporukama,
uključujući preporuke proizvođača epruveta te važećim propisima.
- 66 -
CAPILLARYS PROTEIN(E) 6 - 2014/11
POSTUPAK
CAPILLARYS je više parametarski instrument za separaciju serumskih proteina na 8 paralelnih kapilara:
• Čitanje bar koda s epruveta uzorka (do 8 epruveta) i s nosača za uzorke ;
• Razrjedjivanje uzorka iz primarne epruvete u segment za razrjedjivanje ;
• Ispiranje kapilara ;
• Ubrizgavanje razrjedjenih uzoraka ;
• Separacija proteina i direktna detekcija na kapilarama.
Koraci koje se ručno izvode uključuju:
• Smještanje epruveta uzoraka u nosače za uzorke ;
• Smještanje nosača u CAPILLARYS instrument ;
• Uklanjanje nosača za uzorke nakon separacije.
PAŽLJIVO PROČITATI UPUTE ZA UPOTREBU ZA CAPILLARYS.
I. PRIPREMANJE ELEKTROFORETSKE SEPARACIJE
1. Upaliti CAPILLARYS instrument i računalo.
2. Podesiti program, prihvatiti i instrument se automatski pokreće.
3. CAPILLARYS PROTEIN(E) 6 kit namijenjen je za korištenje s "PROTEIN(E) 6" programom separacije u CAPILLARYS instrumentu. Kod
odabira "PROTEIN(E) 6" programa separacije i smještanja bočice s CAPILLARYS PROTEIN(E) 6 puferom u instrument, molimo pažljivo
pročitati upute za upotrebu za CAPILLARYS.
4. Nosač za uzorke sadrži 8 pozicija za epruvete s uzorkom. Smjestiti 8 epruveta s uzorkom u svaki nosač ; bar kod svake epruvete mora biti
vidljiv na otvoru nosača za uzorke.
VAŽNO: Ukoliko je broj epruveta koje treba obraditi manji od 8, nosač za uzorke treba ispuniti s epruvetama koje sadrže destiliranu ili
deioniziranu vodu.
5. Postavite novi segment razrjeđenja na svaki nosač uzorka. Ako segment nedostaje, nosač uzorka bit će izbačen.
6. Uložiti cijeli nosač(e) u CAPILLARYS sistem kroz otvor u sredini instrumenta. Do 13 nosača za uzorke mogu se uspješno i kontinuirano
umetnuti u sistem. Preporučuje se korištenje nosača br. 0 namijenjenog za kontrolni serum.
7. Ukloniti nosače s obradjenim uzorcima s podloge na lijevoj strani instrumenta.
8. Pažljivo maknuti korišteni segment za razrjedjivanje s nosača i baciti ga.
UPOZORENJE: Sa segmentima za razrjedjivanje koji sadrže biološki materijal treba rukovati s oprezom.
RAZJEDJIVANJE - MIGRACIJA - OPIS AUTOMATIZIRANIH KORAKA
1. Bar kod se očitava na epruvetama s uzorcima i na nosačima.
2. Uzorci su razrjedjeni u puferu, a igla za razrjedjivanje se ispire nakon svakog uzorka.
3. Kapilare se ispiru.
4. Razrjedjeni uzorci se ubrizgavaju u kapilare.
5. Migracija se odvija oko 4 minute pod stalnim naponom kontroliranim Peltierovim efektom.
6. Proteini se direktno detektiraju skeniranjem na 200 nm, a elektroforetski profil se pojavljuje na ekranu sistema.y
NAPOMENA: Ovi koraci su opisani za prvi umetnuti nosač s uzorcima. Elektroforetske slike rezultata pojavljuju se nakon 10 minuta. Za iduće nosač,
prva dva koraka (očitavanje bar koda i razrjedjivanje uzorka) učinjena su za vrijeme obrade prethodnog nosača s uzorcima.
II. REZULTATI SEPARACIJE
Na kraju separacije, relativna kvantifikacija zasebnih zona radi se automatski i profili se mogu analizirati. S ukupnom koncentracijom proteina sistem
će izračunati koncentraciju svake frakcije.
Elektroforegrami se vizualno interpretiraju za slike nenormalnosti.
Elektroforetski profili se vizualiziraju prema prethodno zadanom načinu rada: tada je alfa-1 frakcija bliža albuminu.
Standardni način rada dozvoljava predočenje početne slike rezultata dobivene iz neobradjenih podataka.
PAŽLJIVO PROČITATI UPUTE ZA UPOTREBU ZA CAPILLARYS.
III. ZAVRŠETAK POSTUPKA SEPARACIJE
Na kraju svakog postupka separacije rukovatelj mora pokrenuti "stand by" ili "shut down" proceduru na CAPILLARYS sistemu kako bi se kapilare
sačuvale u optimalnom stanju.
IV. PUNJENJE SPREMNIKA S REAGENSIMA
CAPILLARYS sistem ima automatsku kontrolu reagensa.
VAŽNO: Pogledati upute za zamjenu spremnika s reagensima poštujući obojeni kod za bočice i spojke.
Na ekranu će se pojaviti poruka kada je neophodno izvesti jednu od slijedećih radnji:
• Staviti novu bočicu pufera i/ili ;
• Napuniti spremnik s radnom otopinom za ispiranje i/ili ;
• Napuniti spremnik s filtriranom destiliranom ili deioniziranom vodom za ispiranje kapilara i/ili ;
• Isprazniti spremnik za otpad.
UPOZORENJE: Nemojte koristiti deioniziranu vodu dostupnu na tržištu, kao što je na primjer voda za glačanje (opasnost od ozbiljnog
oštećenja kapilara) Koristite jedino vodu ultra čiste kvalitete, kao što je voda za injekcije.
VAŽNO: Prije punjenja spremnika za ispiranje preporučuje se isprati ga s dosta destilirane ili deionizirane vode.
PAŽLJIVO PROČITATI UPUTE ZA UPOTREBU ZA CAPILLARYS.
- 67 -
CAPILLARYS PROTEIN(E) 6 - 2014/11
KONTROLA KVALITETE
Preporučuje se korištenje kontrolnog seruma sa svakim postupkom separacije.
REZULTATI
Vrijednosti
Direktna detekcija u kapilarama na 200 nm daje relativne koncentracije (postotak) pojedinačnih proteinskih zona.
Normalne vrijednosti (srednja ± 2 SD) za pojedinačne glavne elektroforetske serumske proteinske zone u CAPILLARYS sistemu utvrdjene su kod
zdrave populacije od 246 odraslih osoba s normalnim razinama triglicerida (muškarci i žene):
CAPILLARYS PROTEIN(E) 6
55.8 - 66.1 %
2.9 - 4.9 %
7.1 - 11.8 %
8.4 - 13.1 %
4.7 - 7.2 %
3.2 - 6.5 %
11.1 - 18.8 %
Albumin
Alfa-1 globulini
Alfa-2 globulini
Beta globulini
Beta-1 globulini
Beta-2 globulini
Gamma globulini
Preporučuje se da svaki laboratorij utvrdi vlastite normalne vrijednosti.
NAPOMENA: Normalne vrijednosti ustanovljene su korštenjemi standardnih parametara CAPILLARYS programa ("smoothing 2" i "automatic drift").
Interpretacija rezultata
C4 komplement migrira izmedju beta-1 i beta-2 zona ; CRP migrira u beta-2 poziciju, pogledati ELEKTROFORETSKE SLIKE REZULTATA.
Relativno povećanje beta-2 zone, u usporedbi sa zonom beta-1 bez kliničke slike upalne bolesti, treba shvatiti kao signal koji upozorava na potrebu
dopunskih analiza.
U slučaju sumnje s obzirom na interpretaciju obrasca i / ili poziciju najnižih vrijednosti (osobito tijekom analize vanjske kontrole), potrebno je preko
dobivenog obrasca položiti obrazac za normalni kontrolni serum, Normal Control Serum (SEBIA, PN 4785).
Ako je elektroforetski obrazac jednog proteina odgođen ili izobličen, može se sumnjati na monoklonsku komponentu u uzorku seruma ili se radi o
nemogućnosti softvera (PHORESIS verzija ≥ 8.63) da ponovno ocrta albumin / alfa-1 zonu. Tada se na elektroforetskom obrascu prikaže sljedeća
poruka upozorenja "Warning: Migration time out of range" (Upozorenje: vrijeme migracije izvan raspona) popraćeno crvenim signalom upozorenja.
Crveni signal upozorenja pokaže se također na mozaiku krivulja te u tablici s rezultatima za taj određeni uzorak. Kako bi se potvrdila prisutnost
monoklonske komponente u uzorku seruma, potrebno je uzorak tretirati beta-merkaptoetanolom te nakon tretmana redukcije ponoviti analizu uzorka.
U tom slučaju (i) pripremite 1 % beta-merkaptoetanola (BME ili 2-merkaptoetanol, 2 ME) u Fluidilu (SEBIA, referentni broj 4587, 1 bočica 5 mL), (ii)
CAPILLARYS sistem spremno čeka na nosač uzoraka, dodajte 100 µL ove redukcijske otopine u 300 µL čistog seruma, (iii) zavrtite i pričekajte najviše
15 minute zatim postupite u skladu sa standardnim postupkom.
VAŽNO : Nakon redukcije beta-merkaptoetanolom, uzorak treba analizirati bez odlaganja ; nosač s uzorcima umetnut u sustav CAPILLARYS ne smije
čekati na analizu.
Ako se isti signal upozorenja pokaže na više elektroforetskih obrazaca, nazovite Tehničku službu tvrtke SEBIA.
Preporučuje se identifikacija kako bi se utvrdile moloklonske ili oligoklonske komponente:
- imunotipizacijom pomoću pribora SEBIA CAPILLARYS IMMUNOTYPING ili,
- imunofiksacijom pomoću pribora SEBIA HYDRAGEL IF.
Za pomoć pri interpretaciji elektroforegrama serumskih proteina, pogledati "LITERATURU".
Alfa-2 zona:
• U nekim uzorcima i prema haptoglobinskom fenotipu, alfa-2 zona se može razdvojiti, pogledati ELEKTROFORETSKE SLIKE REZULTATA.
Smetnje i ograničenja
Pogledati odjeljak UZORCI ZA SEPARACIJU.
Lipoproteini / trigliceridi ili bilijarni pigmenti (s karakterističnom žuto-zelenom bojom seruma) u visokoj koncentraciji u uzorku, mogu stvoriti vizualni
dojam bisalbuminemije na elektroforetskom uzorku.
Sumnja li se na onečišćenje (što je vrlo rijetko) između dva uzorka seruma zbog prisutnosti nekih monoklonskih proteina (npr. velike koncentracije),
preporučuje se ponoviti analizu zahvaćenih uzoraka (onečišćenih ili potencijalno onečišćenih) izborom specifičnih postupaka ispiranja pribora za
uzorkovanje između dva uzorka, uključujući program analize "PROTEIN(E) 6" (opcija "Ispiranje pribora za uzorkovanje").
Ova opcija omogućava specifični postupak ispiranja za sve analizirane uzorke tehnikom CAPILLARYS PROTEIN(E) 6 (napomena : propusnost analize
djeljiva je s 2).
MOLIMO PAŽLJIVO PROČITATI PRIRUČNIK S UPUTAMA ZA CAPILLARYS.
Zbog rezolucije i granica osjetljivosti zonske elektroforeze, moguće je da se ovom metodom neke monoklonske komponente ne mogu detektirati.
Možda neće biti detektirana prisutnost monoklonske komponente (tj. polimerizirani imunoglobulin je raspršen ili skriven u poliklonskoj pozadini). U
protivnom, neznatna distorzija elektroferetskog obrasca može upućivati na prisutnost monoklonskog imunoglobulina. U svakom slučaju treba
analizirati klinički kontekst, i ako se sumnja na gamopatiju, preporučuje se na uzorku provesti imunotipizacijsku analizu. Postoji li sumnja i dalje,
rezultat treba potvrditi tehnikom imunofiksacije na agaroznom gelu.
Rješavanje problematike
Nazvati SEBIA tehničku službu dobavljača ukoliko se pojavi problem s testom, a priprema i skladištenje materijala te sam postupak testa izvedeni su
prema propisu.
Dokumentacija o sigurnosti reagensa kita i informacije o rješavanju otpada dostupne su kod naše tehničke službe.
- 68 -
CAPILLARYS PROTEIN(E) 6 - 2014/11
PODACI O IZVODJENJU
Rezultati dobiveni CAPILLARYS PROTEIN(E) 6 postupkom ukazuju na vrlo dobru ponovljivost kvantitativne analize sa srednjom vrijednosti CV % od
2.0 % za svaku proteinsku frakciju.
Rezultati prikazani ispod dobiveni su korištenjem standardnih parametara CAPILLARYS softvera.
Ponovljivost unutar izvodjenja
Pet (5) različitih uzoraka seruma testirani su u 8 kapilara, CAPILLARYS PROTEIN(E) 6 postupkom, sa 2 serijska broja pufera za analizu. Srednja
vrijednost, SD i CV (n = 8) izračunati su za svaki uzorak, svaku zonu i svaki serijski broj.
U tablici su prikazane vrijednosti 5 testiranih uzoraka, za 4 glavne frakcije proteina i dva serijska broja pufera.
FRAKCIJA
ALbUMIN
Serum A: serijski br. 1 / serijski br. 2
Srednja vrijednost %
60.8 / 60.6
SD
0.3 / 0.4
CV (%)
0.5 / 0.6
Serum B: serijski br. 1 / serijski br. 2
Srednja vrijednost %
61.8 / 61.9
SD
0.3 / 0.5
CV (%)
0.4 / 0.8
Serum C: serijski br. 1 / serijski br. 2
Srednja vrijednost %
60.6 / 60.9
SD
0.5 / 0.3
CV (%)
0.8 / 0.5
Serum D: serijski br. 1 / serijski br. 2
Srednja vrijednost %
62.6 / 62.5
SD
0.5 / 0.5
CV (%)
0.8 / 0.9
Serum E: serijski br. 1 / serijski br. 2
Srednja vrijednost %
47.6 / 47.0
SD
0.5 / 0.6
CV (%)
1.0 / 1.3
SD MAX
CV (%) MAX
1.2
2.0
ALFA-1
3.8 / 3.7
0.1 / 0.1
2.6 / 1.9
ALFA-2
4.7 / 4.8
0.1 / 0.2
2.6 / 3.4
15.8 / 16.1
0.1 / 0.2
0.9 / 1.2
10.6 / 10.3
0.1 / 0.1
1.3 / 1.3
5.9 / 6.0
0.1 / 0.1
1.5 / 1.8
4.4 / 4.4
0.2 / 0.1
3.6 / 2.9
14.2 / 14.0
0.1 / 0.2
0.9 / 1.3
4.1 / 4.1
0.1 / 0.1
2.1 / 3.5
9.0 / 8.8
0.2 / 0.3
2.1 / 2.9
0.4
7.0
GAMMA
6.1 / 6.3
0.1 / 0.1
1.8 / 2.2
10.7 / 10.4
0.1 / 0.1
1.0 / 1.3
5.2 / 5.2
0.2 / 0.2
4.1 / 3.1
bETA-2
8.8 / 8.5
0.2 / 0.2
2.8 / 1.8
4.5 / 4.4
0.1 / 0.05
2.5 / 1.1
4.4 / 4.4
0.1 / 0.1
3.0 / 3.0
bETA-1
7.5 / 7.3
0.2 / 0.2
2.7 / 2.9
0.7
7.0
5.9 / 6.1
0.1 / 0.1
1.4 / 2.3
6.3 / 6.6
0.1 / 0.2
1.6 / 2.7
5.5 / 5.7
0.1 / 0.1
1.7 / 2.3
0.7
7.0
4.3 / 4.4
0.2 / 0.2
3.7 / 4.0
4.3 / 4.3
0.1 / 0.1
2.8 / 2.4
5.4 / 5.5
0.2 / 0.2
3.7 / 2.8
0.5
7.0
12.9 / 12.9
0.1 / 0.2
1.2 / 1.6
13.6 / 13.7
0.2 / 0.2
1.6 / 1.4
28.8 / 29.3
0.5 / 0.3
1.7 / 1.2
0.5
4.0
NAPOMENA : Maksimalne vrijednosti standardne devijacije i koeficijenta varijacije (SD MAX i CV (%) MAX) određene su dodatnim analizama
reproducibilnosti kontrolnog seruma provedenim na nizu instrumenata. One ne ovise o vrijednostima prikazanim u gornjoj tablici s rezultatima.
Ponovljivost izmedju izvodjenja
Osam (8) različitih uzoraka seruma testirana su 10 puta u 8 kapilara CAPILLARYS PROTEIN(E) 6 postupkom, sa 3 različita serijska broja pufera za
analizu. Srednja vrijednost, SD i CV (n = 10) izračunati su za svaki uzorak, svaku zonu i svaki serijski broj.
U tablici su prikazane granične vrijednosti za 8 testiranih uzoraka i 3 različita serijska broja pufera te srednja vrijednost izračunata iz srednjih vrijednosti
svake frakcije (n = 24).
FRAKCIJA
Albumin
Alfa-1
Alfa-2
Beta-1
Beta-2
Gamma
SREDNJA VRIJEDNOST (%)
46.5 - 64.6
3.0 - 5.3
7.5 - 11.1
4.6 - 7.0
3.7 - 6.6
9.4 - 29.4
Ponovljivost izmedju serijskih brojeva
SD
0.1 - 0.7
0.04 - 0.2
0.1 - 0.3
0.1 - 0.3
0.1 - 0.2
0.1 - 0.3
CV (%)
0.2 - 1.2
1.1 - 4.0
0.6 - 3.0
1.0 - 5.0
1.1 - 3.8
0.6 - 2.1
SREDNJA VRIJEDNOST CV (%)
0.6
2.6
1.7
2.2
2.2
1.0
Osam (8) različitih uzoraka seruma testirana su 10 puta u 8 kapilara CAPILLARYS PROTEIN(E) 6 postupkom, sa 3 različita serijska broja pufera za
analizu. Srednja vrijednost, SD i CV (n = 30) izračunati su za svaki uzorak, svaku zonu i svaki serijski broj.
U tablici su prikazane granične vrijednosti za 8 testiranih uzoraka i 3 različita serijska broja pufera te srednja vrijednost izračunata iz srednjih vrijednosti
svake frakcije (n = 3).
FRAKCIJA
Albumin
Alfa-1
Alfa-2
Beta-1
Beta-2
Gamma
SREDNJA VRIJEDNOST (%)
46.7 - 64.4
3.0 - 5.2
7.7 - 10.8
4.6 - 6.7
3.9 - 6.6
9.5 - 29.2
SD
0.3 - 0.6
0.1 - 0.2
0.1 - 0.3
0.1 - 0.4
0.1
0.1 - 0.3
- 69 -
CV (%)
0.4 - 1.1
2.2 - 3.9
1.2 - 3.3
1.8 - 5.5
1.7 - 3.4
0.7 - 1.6
SREDNJA VRIJEDNOST CV (%)
0.7
3.2
2.2
2.9
2.5
1.2
CAPILLARYS PROTEIN(E) 6 - 2014/11
Točnost
Patološki i normalni serumski uzorci (n = 135) testirani su CAPILLARYS PROTEIN(E) 6 postupkom i komercijalno dostupnim sistemima na agaroznom
gelu. Korelacijski parametri izračunati za pojedine zone CAPILLARYS PROTEIN(E) 6 postupkom u odnosu na gel sisteme (y = CAPILLARYS
PROTEIN(E) 6) su bili slijedeći :
Frakcija
Albumin
Alfa-1
Alfa-2
Beta-1
Beta-2
Gamma
Osjetljivost
Korelacijski koeficijent
0.973
0.975
0.947
0.850
0.969
0.969
Odsječak na y
-4.539
1.199
0.073
-0.903
0.478
3.724
Nagib
0.972
1.519
1.028
0.932
1.189
0.959
Raspon vrijednosti koncentracija
CAPILLARYS PROTEIN(E) 6
32.2 - 74.3
2.9 - 13.9
7.1 - 20.1
4.0 - 18.8
1.2 - 27.4
0.7 - 49.8
Serijska razrijedjenja jednog serumskog uzorka sa koncentracijom monoklonalnog proteina 0.429 g/dL testirana su elektroforetski korištenjem
CAPILLARYS PROTEIN(E) 6 postupka.
Najviše razrjedjenje sa zamjetnim monoklonalnim bandom bilo je 1:16 što odgovara koncentraciji monoklonalnog proteina od 27 mg/dL.
NAPOMENA : Detekcijski limit se može razlikovati ovisno o položaju monoklonalne komponente i poliklonalne pozadine u gamma zoni.
Linearnost
Otopina albumina od 5,2 g/dL i otopina gamaglobulina od 3,1 g/dL (koncentracije proteina određene su primjenom nefelometrije pri 280 nm) izmiješane
su u različitim omjerima od 10 do 10 (100 %-tna otopina albumina + 0 %-tna otopina gamaglobulina, 90 % + 10 %, itd..., 0 %-tna otopina albumina
+ 100 %-tna otopina gamaglobulina) i te su mješavine podvrgnute elektroforezi postupkom CAPILLARYS PROTEIN(E) 6.
Rezultati su pokazali da je postotak dobiven za svaku frakciju u potpunoj korelaciji s teorijskim postotkom svake frakcije u mješavini, i da se postupkom
CAPILLARYS PROTEIN(E) 6 linearno može detektirati svaka promjena.
Postupak CAPILLARYS PROTEIN(E) 6 određen je kao linearan za frakcije albumina i gamaglobulina unutar čitavog ispitivanog raspona koncentracija
(između 0,0 i 5,2 g/dL albumina i 3,1 g/dL gamaglobulina).
- 70 -
CAPILLARYS PROTEIN(E) 6 - 2014/11
bIbLIOGRAPHIE / bIbLIOGRAPHY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Clark R et al. Rapid capillary electrophoretic analysis of human serum proteins : qualitative comparison with high-throughput agarose gel
electrophoresis. J. Chromatogr. A, 744, 205-213 (1996).
Henskens Y et al. Detection and identification of monoclonal gammopathies by capillary electrophoresis. Clin. Chem., 44, 1184-1190 (1998).
Jellum E et al. Diagnostic applications of chromatography and capillary electrophoresis. J. Chromatogr. B, 689, 155-164 (1997).
Jenkins MA and Guerin MD. Quantification of serum proteins using capillary electrophoresis. Ann. Clin. Biochem., 32, 493-497 (1995).
Jenkins MA et al. Evaluation of serum protein separation by capillary electrophoresis : prospective analysis of 1000 specimens. J. Chromatogr. B,
672, 241-251 (1995).
Jenkins MA and Guerin MD. Capillary electrophoresis procedures for serum protein analysis : comparison with established techniques.
J. Chromatogr. B, 699, 257-268 (1997).
Jenkins MA and Ratnaike S. Five unusual serum protein presentations found by capillary electrophoresis in the clinical laboratory. J. Biochem.
Biophys. Methods, 41, 31-47 (1999).
Katzmann JA et al. Identification of monoclonal proteins in serum : A quantitative comparison of acetate, agarose gel, and capillary
electrophoresis. Electrophoresis, 18, 1775-1780 (1997).
Landers JP. Clinical Capillary Electrophoresis. Clin. Chem., 41, 495-509 (1995).
Oda RP et al. Capillary electrophoresis as a clinical tool for the analysis of protein in serum and other body fluids. Electrophoresis, 18, 1715-1723
(1997).
Wijnen PA and van Dieijen-Visser M. Capillary Electrophoresis of serum proteins : Reproducibility, comparison with agarose gel electrophoresis
and a review of the literature. Eur. J. Clin. Chem. Clin. Biochem., 34, 535-545 (1996).
Wendling A. Procédures de diagnostic ou de dépistage : Justification et validité d’un test de diagnostic ou de dépistage-sensibilité-spécificité.
Impact-Internat, 1986 ; Sept : 93-97.
Le Carrer D, Bach-Ngohou K. L'électrophorèse capillaire automatisée en biologie clinique. Spectra Biologie, 146 : 47 - 52 (2005).
L. Guis, A. Chaumier, V. Le Gall, S. Havrez (Février 2013) Intégration du Capillarys 2 Flex Piercing (Sebia) dans un laboratoire de biologie
médicale spécialisée. Revue Francophone des Laboratoires, 449, 47 – 56.
Blancher A., Boulestin A., Abbal M. (2007) Diagnostic biologique des gammapathies monoclonales en 2007 et leur identification immunologique.
Feuillets de biologie, 48, N° 279, 29 – 36.
Blessum C., Jeppsson J.O., Aguzzi F., Bernon H., Bienvenu J. (1999) L’électrophorèse capillaire : principe et applications au laboratoire de
biologie clinique. Annales de Biologie Clinique. Volume 57, Numéro 6, 643 - 57, Novembre - Décembre 1999.
Chartier C. et al (2011) Evaluation of two automated capillary electrophoresis systems for human serum protein analysis. Clin. Biochem.,
DOI:10.1016/j.clinbiochem.2011.05.022.
- 177 -
CAPILLARYS PROTEIN(E) 6 - 2014/11
SCHÉMAS / FIGURES
PROFILS ÉLECTROPHORÉTIQUES - ELECTROPHORETIC PATTERNS
Figure 1
1
a-
Al
ph
ph
Al
Be
G
am
m
ta
Be 2
ta
-1
a-
a
2
Albumin
Prealbumin
Gammaglobulins
Albumin
C3 Complement
C4 Complement
α-lipoproteins
preß-lipoproteins
Transferrin
ß-lipoproteins
Hemopexin
Alpha-1 acid glycoprotein
2-2 Haptoglobin phenotype
Alpha-1 antitrypsin
Alpha-2 macroglobulin
Figure 2
- 178 -
in
Al
bu
m
1
Al
ph
a-
2
Al
Be
ph
ta
a-
-1
-2
ta
Be
G
am
m
a
1-1 Haptoglobin phenotype
CAPILLARYS PROTEIN(E) 6 - 2014/11
SCHÉMAS / FIGURES
PROFILS ÉLECTROPHORÉTIQUES - ELECTROPHORETIC PATTERNS
Figure 3
in
bu
m
1
a-
ph
- 179 -
Al
Al
Al
ph
a-
2
2
-1
ta
a-
Be
Be
t
G
am
m
a
1-2 Haptoglobin phenotype
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
136 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content