close

Enter

Log in using OpenID

1.Одлука о комуналним таксама

embedDownload
Slu`beni glasnik
op{tine Bijeqina
GODINA XLVIII
30. mart 2012. godine
BROJ 6 / 2012
Na osnovu ~lana 30. alineja 9. Zakona o ,,lokalnoj samoupravi (,,Slu`beni galsnik Republike Srpske , broj: 101/04, 42/05
i 118/05), ~lana 7. Zakona o komunalnim
taksama (,,Slu`be,,
ni galsnik Republike Srpske , broj: 4/12) i ~lana 35. alineja 10. Statuta
,, op{tine Bijeqina (,,Slu`beni glasnik op{tine
Bijeqina , broj: 5/05, 6/05 i 6/06), Skup{tina op{tine Bijeqina
na sjednici odr`anoj dana 29. marta 2012. godine, donijela je
rawe motornih vozila i wihovih prikolica, na mjestima
odre|enim od strane nadle`nog organa, vr{i ovla{}eno
pravno lice prema ugovoru koji zakqu~uje sa Op{tinom.
Napla}ena komunalna taksa iz stava 1. ovog ~lana namijewena je za zajedni~ku komunalnu potro{wu.
ODLUKU
O KOMUNALNIM TAKSAMA
Organizaciona jedinica Administrativne slu`be op{tine Bijeqina nadle`na za komunalne poslove pojedina~nim rje{ewem utvr|uje obavezu pla}awa komunalne takse iz ~lana 2.
ta~ke od a) do z) ove Odluke, u skladu sa zakonom i Tarifom.
Postupak utvr|ivawa, kontrole i naplate komunalne
takse iz ~lana 2. ta~ka i) ove Odluke, sprovodi se u skladu
sa propisima o poreskom postupku.
Op{tinskom zanatsko-preduzetni~kom udru`ewu izdvaja se 1,5% od napla}enog iznosa na ime komunalnih taksi za
isticawe poslovnog imena pravnog lica ili preduzetnika
na poslovnim prostorijama.
^lan 1.
Komunalne takse se pla}aju za kori{}ewe prava, predmeta i usluga koji su utvr|eni
Tarifom komunalnih taksa
,,
(u daqem tekstu: ,,Tarifa ) koja je sastavni dio ove Odluke,
u skladu sa Zakonom o komunalnim taksama.
^lan 2.
Na podru~ju op{tine Bijeqina utvr|uju se komunalne
takse za:
a) kori{}ewe prostora na javnim povr{inama, osim u
svrhu prodaje {tampe, kwiga i publikacija
b) prire|ivawe muzi~kog programa u ugostiteqskim objektima i masovnim skupovima, osim muzike koja se reprodukuje elektronskim ili mehani~kim sredstvima
v) isticawe reklama na javnim i drugim povr{inama,
osim reklamnih panoa i bildborda pored magistralnih i
regionalnih puteva
g) kori{}ewe slobodnih povr{ina za kampove, postavqawe {atora ili drugih objekata privremenog karaktera,
kao i za karting staze, zabave, parkove i cirkuse
d) kori{}ewe vitrina radi izlagawa robe van poslovnih prostorija
|) dr`awe plovnih postrojewa, plovnih naprava i drugih objekata na vodi
e) dr`awe restorana i drugih ugostiteqskih i zabavnih
objekata na vodi
`) kori{}ewe rije~ne obale u poslovne svrhe
z) kori{}ewe prostora za parkirawe motornih, drumskih i prikqu~nih vozila na ure|enim i obiqe`enim mjestima, odre|enim za to aktom Skup{tine op{tine
i) isticawe poslovnog imena pravnog lica ili preduzetnika na poslovnim prostorijama.
^lan 3.
Pored osloba|awa pla}awa komunalnih taksi utvr|enim Zakonom o komunalnim taksama, osloba|a se pla}awa preduzetnik koji prvi put pokre}e privrednu ili uslu`nu djelatnost, u prvoj poslovnoj godini, u iznosu od 50% od iznosa
propisane komunalne takse za isticawe poslovnog imena.
^lan 4.
Naplatu komunalne takse za kori{}ewe prostora za parki-
^lan 5.
^lan 6.
Danom stupawa na snagu ove Odluke prestaje da va`i Odluka o komunalnim
taksama (,,Slu`beni glasnik op{tine
,,
Bijeqina , broj: 9/05, 3/06, 8/06, 22/06, 13/07, 19/07, 20/07, 23/07,
32/07, 4/08, 19/08, 22/08, 29/08, 34/08, 8/09, 14/09, 23/09, 26/09,
5/10, 21/10, 23/10, 3/11,12/11, 19/11 i 27/11) kao i pre~i{}eni tekstovi Odluke o komunalnim taksama
objavqeni u ,,Slu`be,,
nom glasniku op{tine Bijeqina , broj: 12/09 i 7/11.
^lan 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
,, objavqivawa u ,,Slu`benom glasniku op{tine Bijeqina .
SKUP[TINA OP[TINE BIJEQINA
Broj: 01-022-28/12
Bijeqina,
Datum, 29.3.2012.
PREDSJEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE BIJEQINA
Dragan \ur|evi}, s.r.
TARIFA
KOMUNALNIH TAKSI KOJE SE PLA]AJU
NA PODRU^JU OP[TINE BIJEQINA
TARIFNI BROJ 1
Zauzimawe javne povr{ine, odnosno prostora ispred
poslovnih prostorija (dnevno se pla}a):
a) Za zauzimawe javnih povr{ina za prodaju sladoleda,
sjemenki, kikirikija, kestewa, razglednica, lutrija,
bi`uterije i sl. dnevno se pla}a po 1 m2
z Prva zona
1,50 KM
z Druga zona
1,00 KM
Strana 114 - Broj 6
z Tre}a zona
Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina
0,70 KM
b) Za privremeno postavqawe monta`nih objekata
(kioska) mjese~no se pla}a po 1m2
z Prva zona
20,00 KM
z U Ulici Dositeja Obradovi}a
12,00 KM
z Druga zona
8,00 KM
z Tre}a zona
6,00 KM
v) Za privremeno postavqawe monta`nih objekata
(gara`a) pla}a se mjese~no po 1m2
2,00 KM
g) Za postavqawe stolova ispred ugostiteqskih radwi,
kafana i poslasti~arnica u periodu od 01. maja do 30. septembra pla}a se dnevno po 1m2
- Prva zona
z do 10 m2
1,00 KM
z od 10 m2 do 100m2
0,90 KM
z preko 100m2
0,80 KM
- Druga zona
z do 10m2
z od 10m2 do 100m2
z preko 100m2
0,70 KM
0,60 KM
0,50 KM
- Tre}a zona
z do 10m2
z od 10m2 do 100m2
z preko 100m2
0,40 KM
0,30 KM
0,20 KM
NAPOMENA uz ta~ku g):
Za postavqene stolova, izgra|ene podijume od betona,
drveta i barok plo~a na zelenoj povr{ini, ispred ugostiteqskih radwi, kafana i poslasti~arnica, kao i za izgra|ene
qetne ba{te, u periodu od 01.oktobra teku}e do 30.aprila
naredne godine, pla}a se 30% od navedenog iznosa.
d) Za zauzimawe javnih povr{ina ispred samostalnih
trgovinskih radwi dnevno se pla}a po 1m2
z Prva zona
0,80 KM
z Druga zona
0,70 KM
z Tre}a zona
0,60 KM
|) Za zauzimawe javne povr{ine za postavqawe `ardiwera
izvan zakupqenog prostora pla}a se godi{we 10 KM/kom.
e) Za zauzimawe javne povr{ine za postavqawe
pokretne ograde izvan zakupqenog prostora pla}a se
godi{we
10 KM/m2.
`) Za zauzimawe javne povr{ine za postavqawe rekvizita i zabavih radwi koje se vr{e od mjesta do mjesta
dnevno se pla}a po 1m2
4,50 KM
z) Za zauzimawe javne povr{ine na Trgu Kraqa Petra I
Kara|or|evi}a za postavqawe privremenog terena za klizawe pla}a se mjese~no:
- do 50m2
200,00 KM
- od 50m2 do 100m2
250,00 KM
- od 100m2 do 200m2
350,00 KM
- od 200 do 300m2
400,00 KM
- preko 300m2
500,00 KM
i) Za odlagawe i dr`awe gra|evinskog i drugog materijala, dnevno se pla}a za 1m2
- trotoar i zelena povr{ina
1,80 KM
- kolovoz
4,50 KM
reklama pla}a se mjese~no
z do 1m2
Jednostrano
Dvostrano
30. mart 2012.
5,00 KM
10,50 KM
z od 1m2 do 2m2
jednostrano
dvostrano
10,00 KM
15,00 KM
z od 2m2 do 4m2
jednostrano
dvostrano
30,00 KM
42,00 KM
z od 4m2 do 8m2
jednostrano
dvostrano
37,50 KM
53,00 KM
z od 8m2 do 15m2
jednostrano
dvostrano
75,00 KM
90,00 KM
z od 15m2 do 30m2
jednostrano
dvostrano
112,50 KM
135,00 KM
z od 30m2 do 50m2
Jednostrano
Dvostrano
168,70 KM
202,50 KM
z preko 50m2
Jednostrano
Dvostrano
253,00 KM
303,70 KM
l) Za zauzimawe javne povr{ine radi postavqawa
dje~ijih auti}a pla}a se mjese~no
300,00 KM
q) Za zauzimawe javne povr{ine na Trgu Kraqa Petra I Kara|or|evi}a, radi postavqawa pokretnih tezgi za novogodni{we praznike pla}a se za odobreni period
300,00 KM
m) Za zauzimawe javne povr{ine na Trgu Kraqa Petra I Kara|or|evi}a, radi postavqawa pokretnih tezgi za osmomartovske praznike pla}a se za odobreni period
150,00 KM
n) Za zauzimawe javne povr{ine u gradskom parku, radi
pos-tavqawa zabavnog parka (dje~iji grad) pla}a se mjese~no
500,00 KM
NAPOMENA uz ta~ku n):
Ugovor o ustupawu zabavnog parka u krugu gradskog
parka u Bijeqini, koji je zakqu~en prije stupawa na snagu
ove Odluke, primjewiva}e se do isteka vremena na koji je
zakqu~en.
w) Za zauzimawe javne povr{ine u gradskom parku radi
postavqawa dje~ijih auti}a pla}a se mjese~no 200,00 KM
o) Za zauzimawe javne povr{ine za odr`avawe manifestacija, promocija i sl. pla}a se dnevno po 1m2
2,50 KM
NAPOMENA uz ta~ku o):
Za zauzimawe javne povr{ine za odr`avawe manifestacija, promocija i sl. u humanitarne svrhe komunalne
takse se ne pla}aju.
TARIFNI BROJ 2
j) Za odlagawe zemqi{nog iskopa prekopane javne povr{ine po 1m1
1,00 KM
a) Za kori{}ewe taksi stajali{ta na podru~ju op{tine
Bijeqina pla}a se komunalna taksa na mjese~nom nivou u
iznosu od
20,00 KM.
k) Za postavqawe reklamnih panoa,murala i svjetle}ih
b) Vanredni prevoz - komunalna taksa za teretna vozila
30. mart 2012.
Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina
koja vr{e dostavu robe na podru~ju grada, pla}a se za period od 6 mjeseci
z do 3,5 tona ukupne nosivosti
40,00 KM
z do 6 tona ukupne nosivosti
60,00 KM
z do 15 tona ukupne nosivosti
80,00 KM
z iznad 15 tona ukupne nosivosti
100,00 KM
v) Za davawe saglasnosti za lokaciju, izgradwu prikqu~aka i ure|ewe kolskog prilaza, na lokalnom nekategorisanom putu i ulici u nasequ:
- za fizi~ka lica, STR,SZR i SUR
50,00 KM
- za pravna lica (privremeni objekti, stambeno-poslovni
objekti, izgradwa poqoprivrednih objekata)
250,00 KM
g) Za davawe saglasnosti za polagawe infrastrukturnih
vodova (vodovod, gasovod, kanalizacija, PTT, elektro-instalacija) kroz trup puta i putne objekte:
- sa prekopom trupa lokalnog ili nekategorisanog
puta
300,00 KM
- sa prekopom trupa gradske ulice
400,00 KM
- sa podbu{ivawem trupa lokalnog ili nekategorisanog
puta
50,00 KM
- sa podbu{ivawem trupa gradske ulice
100,00 KM
- razni prikqu~ci za stambene objekte
50,00 KM
- razni prikqu~ci za poslovne objekte
100,00 KM
d) Za davawe saglasnosti za kori{}ewe kanalica, koje
su postavqene u postupku izgradwe kanalizacionog sistema,
za prikqu~ewe infrastrukturnih vodova (vodovod, gasovod,
PTT, elektro i dr. instalacije) pla}a se komunalna taksa u
godi{wem iznosu od
3,00 KM/m1
|) Za davawe saglasnosti za prelazak dalekovoda iznad
lokalnog nekategorisanog puta
100,00 KM
e) Za davawe saglasnosti za polagawe infrastrukturnih
vodova (vodovod, gasovod, kanalizacija, PTT, elektro-instalacija) paralelno sa osovinom puta na podru~ju grada (katastarske op{tine Bijeqina 1, Bijeqina 2 i Bijeqina Selo):
- u asfaltnom dijelu kolovoza po m1
7,00 KM
- u bankini i makadamskom dijelu kolovoza po m1 1,00 KM
- u putnom pojasu po m1
0,50 KM
- u trotoaru sa behaton kockama po m1
3,00 KM
`) Za davawe saglasnosti za polagawe infrastrukturnih vodova (vodovod, gasovod, kanalizacija, PTT, elektroinstalacija) paralelno sa osovinom puta na podru~ju seoskih mjesnih zajednica:
- u asfaltnom dijelu kolovoza po m1
3,00 KM
- u bankini i makadamskom dijelu kolovoza po m1 0,50 KM
NAPOMENE 2. uz ta~ke g), e) i `):
Komunalna taksa ne pla}a se u slu~aju izgradwe vodovodnog prikqu~ka na porodi~ni stambeni objekat.
z) Za davawe saglasnosti za prikqu~ewe objekta na kanalizacioni sistem otpadnih voda vlasnik objekta koji nema
izgra|enu septi~ku jamu pla}a komunalnu taksu u iznosu od
5,00 KM/m2 ukupne povr{ine objekta utvr|ene rje{ewem o
odobrewu za gra|ewe izdatog od nadle`nog organa.
i) Za davawe saglasnosti za prikqu~ewe objekta mega marketa na kanalizacioni sistem otpadnih voda, vlasnik objekta koji nema izgra|enu septi~ku jamu pla}a komunalnu taksu
u iznosu od 2,50 KM/m2, ukupne povr{ine objekta utvr|ene rje{ewem o odobrewu za gra|ewe izdatog od nadle`nog organa
j) Za prikqu~ewe objekta javne gara`e na kanalizacioni
sistem otpadnih voda vlasnik objekta koji nema izgra|enu
septi~ku jamu pla}a komunalnu taksu u iznosu od 2,00 KM/m2
ukupne povr{ine objekta utvr|ene rje{ewem o odobrewu za
gra|ewe izdatog od nadle`nog organa.
Broj 6 - Strana 115
NAPOMENE 1. uz ta~ke z), i) i j):
1. U ukupnu povr{inu ne}e se ra~unati podrumske prostorije.
2. Komunalnu taksu ne pla}a vlasnik objekta koji ima
izgra|enu septi~ku jamu.
k) Za kori{}ewe prostora za parkirawe motornih vozila utvr|uje se komunalna taksa u iznosu od 10,00 KM mjese~no, po parking mjestu.
TARIFNI BROJ 3
Za dr`awe muzike u`ivo u ugostiteqskim i drugim objektima na ime komunalne takse pla}a se dnevno
9,00 KM
TARIFNI BROJ 4
Za kori{}ewe povr{ina za privremenu upotrebu
- (pokretni bifei, grilovi i sl.) pla}a se dnevno po
1m2
4,50 KM
NAPOMENA: Taksa iz ovog Tarifnog broja pla}a se
unarijed za odobreni period.
TARIFNI BROJ 5
Za isticawe poslovnog imena pravnih lica ili preduzetnika na poslovnim prostorijama pla}a se komunalna
taksa u godi{wem iznosu i to:
1. Privredna dru{tva:
a) Privredna dru{tva iz oblasti industrije i gra|evinarstva:
- mala privredna dru{tva
( do 10 zaposlenih radnika )
200,00 KM
- sredwa privredna dru{tva
( od 10-50 zaposlenih radnika)
300,00 KM
- velika privredna dru{tva
( preko 50 zaposlenih radnika)
400,00 KM
b) Privredna dru{tva iz oblasti elektroindustrije i
elektrodistribucije
3.000,00 KM
v) Privredna dru{tva iz oblasti poqoprivrede, lova i
ribolova:
- mala privredna dru{tva
( do 10 zaposlenih radnika)
100,00 KM
- sredwa privredna dru{tva
( od 10-50 zaposlenih radnika)
200,00 KM
- velika privredna dru{tva
( preko 50 zaposlenih radnika)
300,00 KM
g) Privredna dru{tva iz oblasti zanatstva
i zadruge
100,00 KM
d) Privredna dru{tva za prevoz putnika i robe 300,00 KM
|) Privredna dru{tva iz oblasti telekomunikacija i
PTT-a
3.000,00 KM
e) Privredna dru{tva iz oblasti trgovine:
- mala privredna dru{tva
( do 10 zaposlenih radnika)
300,00 KM
- sredwa privredna dru{tva
( od 10-50 zaposlenih radnika)
1.000,00 KM
- velika privredna dru{tva
( preko 50 zaposlenih radnika)
2.000,00 KM
`) Privredna dru{tva iz oblasti prometa nafte i
Strana 116 - Broj 6
Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina
naftnih derivata
3.000,00 KM
z) Privredna dru{tva iz oblasti ugostiteqstva:
- hoteli i moteli
1.000,00 KM
- restorani
300,00 KM
- bifei, gostionice, kafe barovi
150,00 KM
- no}ni barovi, barovi, disko barovi i disko klubovi
(diskoteke)
3.500,00 KM
- pokretni ugostiteqski objekti
150,00 KM
- apartmani, pansioni, preno}i{ta, sobe za iznajmqivawe
300,00 KM
- kafeterija, poslasti~arnica i ostali nepomenuti
ugostiteqski objekti
250,00 KM
i) Projektna privredna dru{tva
400,00 KM
j) Privredna dru{tva za prikazivawe filmova 100,00 KM
k) Privredna dru{tva iz oblasti rezane gra|e
(pilane)
500,00 KM
l) Privredna dru{tva iz oblasti igara na sre}u (kladionice, lutrija, poker aparati i sl.)
2.000,00 KM
q) Ostala nepomenuta privredna dru{tva:
- mala privredna dru{tva
(do 10 zaposlenih radnika)
- sredwa privredna dru{tva
(od 10-50 zaposlenih radnika)
- velika privredna dru{tva
(preko 50 zaposlenih radnika)
100,00 KM
200,00 KM
300,00 KM
2. Banke i osiguravaju}e organizacije:
a) Osnovne banke, glavne filijale i osiguravaju}e organizacije
3.000,00 KM
b) Poslovne jedinice banaka i osiguravaju}ih organizacija, (ekspoziture filijale), mikrokreditne organizacije
2.000,00 KM
v) Ostale jedinice banaka i osiguravaju}e organizacije
(istureni {alteri, povjereni{tva i sl.)
1.000,00 KM
3. Mediji:
a) Televizijske stanice
600,00 KM
b) Radio stanice
300,00 KM
v) Izdavawe gramofonskih plo~a, kompakt diskova,
traka sa muzi~kim i drugim zapisima
400,00 KM
g) Novinsko - izdava~ka djelatnost
d) Ostala izdava~ka djelatnost
100,00 KM
30. mart 2012.
4.2. Trgovinske radwe
a) Samoposluge, mini marketi
b) Prodavnice, butici, kiosci
300,00 KM
100,00 KM
4.3. Ostale djelatnosti
a) Zlatarska djelatnost
450,00 KM
b) Kamenoresci
400,00 KM
v) Izrada krznenih odjevnih predmeta
400,00 KM
g) Proizvodwa bezalkoholnih pi}a
1.000,00 KM
d) Qekarske i stomatolo{ke ordinacije
500,00 KM
|) Apoteke - zdravstvene
600,00 KM
e) Apoteke - veterinarske
350,00 KM
`) Apoteke - poqoprivredne
300,00 KM
z) Apoteke - biqne
500,00 KM
i) Advokatske kancelarije
400,00 KM
j) Agencije za promet nekretnina
600,00 KM
k) Notari
400,00 KM
l) Auto - {kole
90,00 KM
q) Frizeri, hemijske ~istionice
100,00 KM
m) Kozmeti~ari
150,00 KM
n) Automehani~ari, autolimari, elektromehani~ari i
stolari
50,00 KM
w) Pr`ionice kafe
200,00 KM
o) Zanatske djelatnosti u oblasti gra|evinarstva
(zidari, tesari, limari, bravari, parketari, moleri,
vodoinstalateri, elektroinstalateri i sl.)
50,00 KM
p) Izrada betonske galanterije, predmeta od gume i
plastike
150,00 KM
r) Kroja~i, proizvodwa trikota`e i de~ijih
igra~aka
50,00 KM
s) Kwigovodstvene usluge
200,00 KM
t) Prevoznici lica i stvari (autoprevoznici, taksi i
autobuski prevoz)
100,00 KM
}) Obu}ari i sajxije
50,00 KM
u) Autopraonice
100,00 KM
f) Proizvodwa tjestenina
50,00 KM
h) Pekarske radwe
100,00 KM
c) Mesarske radwe i ribarnice
150,00 KM
~) Mlinovi
600,00 KM
x) Pilane
300,00 KM
{) Salon zabavnih igara
200,00 KM
{1) Ostale nepomenute djelatnosti kojima se porez
utvr|uje prema vo|ewu kwiga
100,00 KM
{2) Ostale djelatnosti kojima se porez utvr|uje u
godi{wem pau{alnom iznosu
100,00 KM
NAPOMENE uz Tarifni broj 5:
1. Za svaku izdvojenu poslovnu jedinicu, poslovnu prostoriju, prodavnicu ili neki drugi izdvojeni organizacioni
dio privrednog dru{tva, radwe ili drugih pravnih lica,
pla}a se taksa za isticawe poslovnog imena u visini od 50%
od utvr|enog iznosa za odre|enu djelatnost, osim u slu~ajevima koji su ovim Tarifnim brojem druga~ije regulisani.
2. Privredni subjekti koji su locirani izvan podru~ja grada
Bijeqina pla}aju komunalnu taksu umawenu za 30% od osnovice.
50,00 KM
4. Samostalne radwe - djelatnosti koje fizi~ka lica
obavqaju u svojstvu samostalnog zanimawa:
4.1. Ugostiteqski objekti
a) No}ni barovi, barovi, disko barovi
i disko klubovi ( diskoteke)
3.500,00 KM
b) Hoteli, moteli
1.000,00 KM
v) Restorani
300,00 KM
g) Apartmani, pansioni, preno}i{ta,
odmarali{ta, sobe za iznajmqivawe
300,00 KM
d) Kafe bar, bife, gostionice, snek bar
150,00 KM
|) Pokretni ugostiteqski objekti
150,00 KM
e) ]evabxinice, buregxinice, a{~inice
150,00 KM
`) Kafeterija, picerije, pe~eware, objekat brze hrane,
zdravqak, poslasti~arnica, pekoteka i ostali nepomenuti
ugostiteqski objekti
250,00 KM
Na osnovu ~lana 30. Zakona o lokalnoj
samoupravi (,,Slu`,,
beni glasnik Republike Srpske , broj: 101/04, 42/05,118/05),
~lana 4. Zakona o administrativnim
taksama (,,Slu`beni
,,
glasnik Republike Srpske , broj: 100/11) i ~lana 35. Statuta
,,
op{tine Bijeqina (,,Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina ,
broj: 5/05, 6/05 i 6/06), Skup{tina op{tine Bijeqina na sjednici odr`anoj dana 29. marta 2012. godine, donijela je
ODLUKU
O DOPUNAMA ODLUKE O OP[TINSKIM
ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA
^lan 1.
U Odluci o op{tinskim administrativnim taksama (,,Slu`-
30. mart 2012.
Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina
,,
beni glasnik op{tine Bijeqina , broj: 27/11, 3/12), u ~lanu
4. u Tarifi op{tinskih administrativnih taksa, dodaje se
novo poglavqe XI i novi Tarifni broj 21. koji glase:
Broj 6 - Strana 117
,,
vawa u ,,Slu`benom glasniku op{tine Bijeqina .
SKUP[TINA OP[TINE BIJEQINA
,, XI - EKOLO[KE TAKSE
Broj: 01-022-30/12
Bijeqina,
Datum, 29.3.2012.
Tarifni broj 21.
a) Za izdavawe ekolo{ke dozvole
b) Za reviziju i obnovu ekolo{ke dozvole
PREDSJEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE BIJEQINA
Dragan \ur|evi}, s.r.
100,00 KM,,,
60,00 KM.
Dosada{we poglavqe XI-RAZNO postaje poglavqe XIIRAZNO, a dosada{wi Tarifni br. 21. i 22. postaju Tarifni br. 22.i 23.
^lan 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana,, objavqivawa u ,,Slu`benom glasniku op{tine Bijeqina .
Na osnovu ~lana 26. i 41. Zakona o ure|ewu prostora
i gra,,
|ewu (,,Slu`beni glasnik Republike Srpske , broj: 55/10),
~lana 30. stav 1. alineja 7. Zakona o lokalnoj
samoupravi
,,
(,,Slu`beni glasnik Republike Srpske , broj: 101/04, 42/05 i
118/05) i ~lana 35. stav 1. alineja 6. Statuta op{tine
Bije,,
qina (,,Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina , broj: 5/05,
6/05 i 6/06), Skup{tina op{tine Bijeqina na svojoj sjednici odr`anoj dana 29. marta 2012. godine, donijela je
SKUP[TINA OP[TINE BIJEQINA
Broj: 01-022-29/12
Bijeqina,
Datum, 29.3.2012.
ODLUKU
O USVAJAWU IZMJENE DIJELA
,,
REGULACIONOG PLANA ,,KALTINOVA^A
U BIJEQINI
PREDSJEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE BIJEQINA
Dragan \ur|evi}, s.r.
^lan 1.
Usvaja
,, se Izmjena dijela Regulacionog plana ,,Kaltinova~a u Bijeqini.
Na osnovu ~lana 30. alineja 9. Zakona o lokalnoj
samo,,
upravi (,,Slu`beni glasnik Republike Srpske , broj: 101/04,
42/05 i 118/05), ~lana 8. Zakona ,,o boravi{noj taksi (,,Slu`beni glasnik Republike Srpske , broj: 78/11) i ~lana 35. alineja 10. Statuta ,,op{tine Bijeqina (,,Slu`beni galsnik op{tine Bijeqina , broj: 5/05, 6/05 i 6/06), Skup{tina op{tine
Bijeqina na sjednici odr`anoj 29. marta 2012. godine, donijela je
ODLUKU
O VISINI BORAVI[NE TAKSE KOJA
SE PLA]A NA PODRU^JU
OP[TINE BIJEQINA
^lan 1.
Doma}i ili strani dr`avqanin koji koristi usluge no}ewa u ugostiteqskom objektu za smje{taj na podru~ju op{tine Bijeqina pla}a boravi{nu taksu po svakom ostvarenom
no}ewu u ugostiteqskom objektu za smje{taj, a pla}a je ugostitequ sa kojim je ugovorio pru`awe usluge smje{taja.
^lan 2.
,,
Izmjene dijela Regulacionog plana ,,Kaltinova~a u
Bijeqini sadr`i tekstualni i grafi~ki dio:
Tekstualni
,, dio Izmjene dijela Regulacionog plana
,,Kaltinova~a u Bijeqini sadr`i dijelove (poglavqa) i to:
A - UVODNI DIO - PODACI O PLANIRAWU
B - ANALIZA I OCJENA STAWA URE\EWA I
KORI[]EWA PROSTORA
C - OCJENA STAWA, PROBLEMI STAWA I
CIQEVI PROSTORNOG RAZVOJA OBUHVATA REGULACIONOG PLANA
D - PROGRAM (KONCEPT) REGULACIONOG PLANA
E - ODREDBE I SMJERNICE ZA SPROVO\EWE
PLANA
Grafi~ki ,, dio Izmjene dijela Regulacionog plana
,,Kaltinova~a u Bijeqini sadr`i grafi~ke priloge:
Br. Naziv priloga
1.
^lan 2.
Doma}i ili strani dr`avqanin pla}a boravi{nu taksu,
iz ~lana 1. ove Odluke, u iznosu od 2,00 KM po ostvarenom
no}ewu.
Izuzeci i osloba|awa od pla}awa boravi{ne takse kao
i umawewa visine boravi{ne takse ure|eni su Zakonom o
boravi{noj taksi.
2.
Razmjera
Kopija katastarskog plana
sa valorizacijom zate~enog gra|eviskog
fonda u obuhvatima izmjene
1 : 1000
Izvod iz Revizije i izmjene
Urbanisti~kog plana grada Bijeqine
- plan namjene povr{ina
1 : 2000
3.
Izvod iz Izmjene i dopune
,,
Regulacionog plana ,,Kaltinova~a u Bijeqini
- Plan prostorne organizacije
1 : 1000
Boravi{na taksa koja se napla}uje u skladu sa ovom Odlukom je prihod Turisti~ke organizacije op{tine Bijeqina i Turisti~ke organizacije Republike Srpske, u skladu sa zakonom.
4.
In`ewersko-geolo{ka karta
1 : 2000
5.
Plan prostorne organizacije - izmjena
1 : 1000
^lan 4.
6.
Izmjena dijela plana na geodetskoj podlozi
7.
Plan saobra}ajne infrastrukture-izmjena
^lan 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqi-
1 : 1000
Strana 118 - Broj 6
Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina
8.
Plan parcelacije-izmjena
1 : 1000
9.
Plan regulacionih i gra|evinskih
linija-izmjena
1 : 1000
10. Energetska i TT instalacija-izmjena
1 : 1000
11. Hidrotehni~ka infrastruktura-izmjena
1 : 1000
12. Vawsko ure|ewe-izmjena
1 : 1000
^lan 3.
Prijedlog
Izmjene dijela Regulacionog plana ,,Kaltino,,
va~a u Bijeqini je
,, ura|en od strane JP ,,Direkcija za izgradwu i razvoj grada Bijeqina u mjesecu martu 2012. godine.
30. mart 2012.
Selo, na ime Op{tine Bijeqina kao korisnika i titulara
prava svojine sa dijelom 1/1.
,,
U skladu sa Regulacionim planom ,,Industrijska
zona 3
,,
(,,Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina , broj: 23/07) zemqi{te ozna~eno kao k~.br. 728/125 i 728/140 namijeweno je
za izgradwu objekata male privrede i proizvodnog zanatstva, kao i za izgradwu prodajno-skladi{nog prostora, a zemqi{te ozna~eno kao k~.br. 728/142 namijeweno je za izgradwu objekata male privrede i proizvodnog zanatstva.
Opremqenost zemqi{ta osnovnom infrastrukturom podrazumijeva pristup na izgra|enu saobra}ajnicu na nivou makadama, na vodovodnu mre`u kapaciteta 1l/sec. i elektrodistributivnu mre`u sa mogu}no{}u prikqu~ka snage do 20 Kw.
II
^lan 4.
Po~etna prodajna cijena iz ta~ke I ove Odluke iznosi
20,00 KM/m2 (slovima: dvadesetkonvertibilnihmaraka).
O provo|ewu ove Odluke stara}e se op{tinski organ
Administrativne slu`be op{tine Bijeqina nadle`an za
poslove prostornog ure|ewa.
III
^lan 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana,, objavqivawa u ,,Slu`benom glasniku op{tine Bijeqina.
SKUP[TINA OP[TINE BIJEQINA
Broj: 01-022-32/12
Bijeqina,
Datum, 29.3.2012.
PREDSJEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE BIJEQINA
Dragan \ur|evi}, s.r.
Na osnovu ~lana 30. alineja 11. Zakona o lokalnoj
samoup,,
ravi (,,Slu`beni glasnik Republike Srpske , broj: 101/04,
42/05 i 118/05), ~lana 348. Zakona ,,o stvarnim pravima (,,Slu`beni glasnik Republike Srpske , broj: 124/08, 58/09 i 95/11),
~lana 15. Zakona o gra|evinskom zemqi{tu Republike
Srp,,
ske (,,Slu`beni glasnik Republike Srpske , broj: 112/06),
~lana 6. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolagawe nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica,,lokalne samouprave (,,Slu`beni glasnik Republike Srpske , broj: 20/12) i ~lana 35. Statuta op{tine
Bijeqina (,,Slu`,,
beni glasnik op{tine Bijeqina , broj: 5/05, 6/05 i 6/06),
Skup{tina op{tine Bijeqina na sjednici odr`anoj dana
29. marta 2012. godine, donijela je
ODLUKU
O NA^INU I USLOVIMA JAVNE PRODAJE
NEIZGRA\ENOG GRA\EVINSKOG ZEMQI[TA U
[email protected] SVOJINI U OKVIRU REGULACIONOG
,,
PLANA ,,INDUSTRIJSKA ZONA 3
I
Pod uslovima i na na~in regulisan ovom Odlukom sprove{}e se licitacijom prodaja neizgra|enog gra|evinskog zemqi{ta u dr`avnoj svojini, opremqenog osnovnom infrastrukturom, i to:
,,
k.~.br. 728/125 zvn. ,,Koviqu{e wiva 5. klase u povr{ini
od 10.000m2,
,,
k.~.br. 728/140 zvn. ,,Koviqu{e wiva 5. klase u povr{ini od 7.000m2,
,,
k.~.br. 728/142 zvn. ,,Koviqu{e wiva 6. klase u povr{ini od 5.000m2,
upisanog u List nepokretnosti broj 2711 k.o. Bijeqina
Selo i zemqi{no-kwi`ni ulo`ak broj 2420 k.o. Bijeqina
Za u~e{}e u postupku licitacije u~esnici su du`ni uplatiti iznos od 10% od prodajne cijene, na blagajni Prodavca.
IV
Prodajnu cijenu navedenog zemqi{ta u~esnik Licitacije sa kojim }e se zakqu~iti Ugovor, obavezan je uplatiti
u 60 jednakih mjese~nih rata, s tim da }e se uplata prve rate
izmiriti u roku od 15 dana od dana zakqu~ewa Ugovora na
`iro-ra~un prodavca, a predaja zemqi{ta u posjed kupcu
izvr{i}e se po uplati prve rate, o ~emu }e se sa~initi zapisnik o primopredaji zemqi{ta u posjed.
Isplatom ukupne kupoprodajne cijene kupac sti~e
uslove za upis svojine na zemqi{tu u javnim evidencijama
nepokretnosti.
V
Postupak Licitacije gra|evinskog zemqi{ta sprove{}e op{tinska Komisija za prodaju gra|evinskog
,, zemqi{ta
i stanova (,,Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina , broj: 19/11).
Oglas za prodaju,,zemqi{ta objavi}e se u lokalnom listu
,,Semberske novine , dnevnom listu Euro Blic, oglasnoj tabli Administrativne slu`be op{tine Bijeqina i veb sajtu
Op{tine Bijeqina.
VI
Ovla{}uje se Na~elnik op{tine Bijeqina da po okon~awu licitacionog postupka sa najpovoqnijim ponu|a~em
zakqu~i Ugovor o kupoprodaji, a po pribavqenom mi{qewu Zamjenika Pravobranioca Republike Srpske sa sjedi{tem u Bijeqini.
VII
Kupac je du`an da u roku od jedne godine od dana zakqu~ewa kupoprodajnog ugovora, odnosno notarske isprave,
zatra`i izdavawe rje{ewa o odobrewu gradwe objekta, a u
roku od dvije godine od dana zakqu~ewa kupoprodajnog ugovora zapo~ne gradwu predvi|enog objekta.
VIII
Pored kupoprodajnog ugovora kupac je du`an da sa Op{tinom Bijeqina zakqu~i ugovor o me|usobnim pravima i
obavezama kojim se defini{u obim i rokovi minimalnog
opremawa zemqi{ta osnovnom infrastrukturom, kao i rokovi izgradwe objekta predvi|ene namjene.
30. mart 2012.
Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina
IX
Tro{kove izrade notarske isprave, tro{kove predbiqe`be u javnim evidencijama nepokretnosti i naknadu za promjenu namjene poqoprivrednog zemqi{ta u gra|evinsko zemqi{te, snosi kupac.
Tro{kove upisa prava svojine u javnim evidencijama
nepokretnosti, u skladu sa stavom 2. ta~ke IV ove Odluke,
snosi kupac.
X
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana,, objavqivawa u ,,Slu`benom glasniku Op{tine Bijeqina .
Broj 6 - Strana 119
8m. Odatle granica obuhvata ide u pravcu jugozapada jugoisto~nom granicom katastarskih parcela broj 861/1,1379/2 i
818, do jugozapadnog ugla katastarske parcele broj 818, sve
k.o. Bijeqina Selo u du`ini od oko 130m. Odatle granica obuhvata ide u pravcu sjeverozapada jugozapadnom granicom katastarske parcele broj 818 k.o. Bijeqina Selo u du`ini od oko
750m do sjeverozapadnog ugla katastarske parcele broj 818
k.o. Bijeqina Selo, odakle je po~elo opisivawe granice
obuhvata, gdje se i zavr{ava. Povr{ina obuhvata Urbanisti~kog projekta ,,Sportsko rekreativnog
kompleksa-fud,,
balski tereni ,,sa prate}im sadr`ajima na lokalitetu MZ
,,Veqko Luki} u Bijeqini, iznosi 19,7 ha.
^lan 3.
SKUP[TINA OP[TINE BIJEQINA
Broj: 01-022-27/12
Bijeqina,
Datum, 29.3.2012.
PREDSJEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE BIJEQINA
Dragan \ur|evi}, s.r.
Na osnovu ~lana 30. stav 1. alineja 7. Zakona o lokalnoj
,,
samoupravi (,,Slu`beni glasnik Republike Srpske , broj:
101/04, 42/05 i 118/05), ~lana 27., 29. i 30. Zakona o ure|ewu
,,
prostora i gra|ewu (,,Slu`beni glasnik Republike Srpske ,
broj: 55/10), a u vezi sa ~lanom 7. Pravilnika o sadr`aju,
na~inu izrade i dono{ewa dokumenta ,,prostornog ure|ewa
(,,Slu`beni glasnik Republike Srpske , broj: 59/11), te ~lana 35.stav 1. alineja 6. Statuta op{tine
Bijeqina (,,Slu`,,
beni glasnik op{tine Bijeqina , broj: 5/05, 6/05 i 6/06),
Skup{tina op{tine Bijeqina na sjednici odr`anoj dana
29. marta 2012. godine, donijela je
ODLUKU
O PRISTUPAWU IZRADI URBANISTI^KOG
PROJEKTA ,,SPORTSKO REKREATIVNOG
KOMPLEKSA-F
FUDBALSKI TERENI SA
PRATE]IM [email protected]
,, ,,NA LOKALITETU
MZ ,,VEQKO LUKI] U BIJEQINI
Period za koji se utvr|uju planski parametri je do 2015.
godine.
^lan 4.
Smjernice za izradu Urbanisti~kog projekta ,,Sportsko
rekreativnog
,, kompleksa-fudbalski tereni ,,sa prate}im
sadr`ajima na lokalitetu MZ ,,Veqko Luki} u Bijeqini
izra|uje nosilac pripreme plana.
^lan 5.
Rok za izradu planskog dokumenta je 90 dana od dana potpisivawa ugovora sa nosiocem izrade Urbanisti~kog projekta ,,Sportsko rekreativnog
kompleksa-fudbalski tereni,,
,,
sa prate}im sadr`ajima na lokalitetu MZ ,,Veqko Luki}
u Bijeqini.
^lan 6.
Urbanisti~ki projekat ,,Sportsko rekreativnog
komplek,,
sa-fudbalski tereni sa
,, prate}im sadr`ajima na lokalitetu MZ ,,Veqko Luki} u Bijeqini treba da sadr`i sve elemente propisane stavom 3. ~lana 27. Zakona o ure|ewu pros,,
tora i gra|ewu (,,Slu`beni glasnik Republike Srpske ,
broj: 55/10), drugim zakonima i Pravilnikom o sadr`aju,
na~inu izrade i dono{ewa dokumenta prostornog
ure|ewa
,,
(,,Slu`beni glasnik Republike Srpske , broj: 59/11).
^lan 1.
^lan 7.
Pristupa se izradi Urbanisti~kog projekta ,,Sportsko
rekreativnog
kompleksa-fudbalski tereni sa
,,
,, prate}im sadr`ajima na lokalitetu MZ ,,Veqko Luki} u Bijeqini.
^lan 2.
Granica obuhvata izrade Urbanisti~kog projekta po~iwe od sjeverozapadnog ugla katastarske parcele broj 818
k.o. Bijeqina Selo. Odatle granica ide u pravcu sjeveroistoka sjeverozapadnom granicom katastarske parcele broj 818
k.o. Bijeqina Selo (jugoisto~na granica katastarske parcele broj 1378/1 - put k.o. Bijeqina Selo) u du`ini od oko
445m. Odatle granica povija u pravcu jugoistoka (jugozapadnom granicom katastarske parcele broj 1379 - put k.o. Bijeqina Selo u du`ini od oko 100m. Odatle granica ide u
pravcu sjeveroistoka presjeca put (katastarska parcela broj
1379 k.o. Bijeqina Selo) sjeverozapadnom granicom katastarske parcele broj 853 k.o. Bijeqina Selo (jugoisto~na
granica katastarske parcele broj 829/1 k.o. Bijeqina Selo)
u du`ini od oko 100m. Odatle granica obuhvata povija u pravcu jugoistoka presjeca katastarske parcele broj 853, 854,
1380-put, 861/1, zatim jugozapadnom granicom katastarske
parcele broj 861/2, do katastarske parcele broj 1381/2, sve
k.o. Bijeqina Selo u du`ini od oko 440m. Odatle granica
povija u pravcu jugozapada jugoisto~nom granicom katastarske parcele broj 861/1 k.o. Bojeqina Selo u du`ini od oko
105m. Odatle granica ide u pravcu sjeverozapada u du`ini
Skup{tina op{tine Bijeqina }e na prijedlog nosioca
pripreme plana, a nakon obavqene stru~ne rasprave o prednacrtu plana, utvrditi nacrt Urbanisti~kog projekta
,,Sportsko rekreativnog
kompleksa-fudbalski tereni ,,sa
,,
prate}im sadr`ajima na lokalitetu MZ ,,Veqko Luki} u
Bijeqini, kao i mjesto, vrijeme i na~in izlagawa nacrta na
javni uvid.
^lan 8.
O nacrtu Urbanisti~kog projekta ,,Sportsko rekreativnog
,, kompleksa-fudbalski tereni sa prate}im sadr`ajima na lokalitetu MZ "Veqko Luki}" u Bijeqini, objavi}e se javni uvid u trajawu od 30 dana.
Stav nosioca izrade plana o primjedbama, prijedlozima
i mi{qewima razmatra se na stru~noj raspravi, koja se
organizuje u roku od 30 dana od dana zatvarawa javnog uvida.
^lan 9.
Ako se prijedlog Urbanisti~kog projekta ,,Sportsko
rekreativnog
kompleksa-fudbalski tereni ,,sa prate}im sa,,
dr`ajima na lokalitetu MZ ,,Veqko Luki} u Bijeqini na
osnovu prihva}enih prijedloga, primjedbi i mi{qewa dostavqenih u toku javnog uvida zna~ajno razlikuje od nacrta
dokumenta, nosilac pripreme du`an je da organizuje ponovo
Strana 120 - Broj 6
Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina
30. mart 2012.
javni uvid.
Trajawe ponovnog javnog uvida ne mo`e biti kra}e od 8
dana.
Ponovni javni uvid se mo`e sprovoditi najvii{e dva
puta, nakon ~ega se donosi nova odluka o izradi dokumenta
prostornog ure|ewa.
ru~ju,,op{tine Bijeqina (,,Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina , broj: 2/00 i 2/04) u ~lanu 6. stav 1. mijewa se i glasi:
,,Du`ina groba
,, zajedno sa parapetom je 2,64m, a maksimalna
{irina 1,27m.
^lan 10.
^lan 12.Odluke mijewa se i glasi:
,,Betonirawe temeqa oko grobnog mjesta i grobnica, odnosno izradu parapeta vr{i preduze}e, vjerska ili mjesna zajednica kojoj je povjereno upravqawe i odr`avawe grobqa.
Ostale radove na ure|ewu grobnog mjesta ili grobnice
(oblagawe temeqa, postavqawe i zamjena nadgrobnih spomenika i drugo) mogu vr{iti preduze}a ili lica koja su ovla{tena za obavqawe ove djelatnosti uz predhodno pribavqeno
odobrewe
od preduze}a ili zajednice koja upravqa grob,,
qem.
^lan 3.
Nosilac pripreme Urbanisti~kog projekta, nakon odr`anog javnog uvida i stru~ne rasprave, utvr|uje prijedlog Urbanisti~kog projekta ,,Sportsko rekreativnog
kompleksa,,
fudbalski tereni ,,sa prate}im sadr`ajima na lokalitetu
MZ ,,Veqko Luki} u Bijeqini, u skladu sa zakqu~cima sa
javne rasprave.
^lan 11.
Nosilac pripreme Urbanisti~kog projekta ,,Sportsko
rekreativnog
kompleksa-fudbalski tereni
,,
,, sa prate}im sadr`ajima na lokalitetu MZ ,,Veqko Luki} u Bijeqini je Odjeqewe za prostorno ure|ewe Administrativne slu`be op{tine Bijeqina.
^lan 2.
U ~lanu 20. dodaje se novi stav 3. koji glasi:
,,Za sahranu umrlog lica mora se pribaviti izvod iz mati~ne kwige umrlih, dokaz o smrti nadle`ne medicinske ustanove ili posebno
odobrewe nadle`nog organa za unut,,
ra{we poslove.
^lan 12.
^lan 4.
Nosilac izrade Urbanisti~kog projekta ,,Sportsko rekreativnog
,, kompleksa-fudbalski tereni sa prate}im sadr`ajima na lokalitetu MZ "Veqko Luki}" u Bijeqini bi}e
pravno lice kome bude povjerena izrada istog u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima o javnim nabavkama, a koje
je registrovano za izradu ove vrste planske dokumentacije.
U ~lanu 21. dodaje se novi stav 2. koji glasi:
,,U isti grob se mogu sahraniti dvije osobe tako da se
prva osoba sahrani na dubini,,od 3,0m a druga na dubini od
1,6m (dubinsko sahrawivawe).
^lan 5.
^lan 13.
Finansijska sredstva potrebna za izradu Urbanisti~kog projekta ,,Sportsko rekreativnog
kompleksa-fudbals,,
ki tereni,,sa prate}im sadr`ajim na lokalitetu MZ ,,Veqko Luki} u Bijeqini, obezbije|ena su iz buxeta op{tine
Bijeqina.
^lan 14.
U ~lanu 37. poslije ta~ke 10. dodaju se dvije nove ta~ke
koje glase:
,,11. postavqawe {atora ili sli~nih objekata u ciqu
vr{ewa vjerskih ili drugih obreda,
12. postavqawe klupa i,, stolova u prolaze izme|u redova
tako da blokiraju prolaz.
^lan 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
,, objavqivawa u ,,Slu`benom glasniku op{tine Bijeqina .
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
,, objavqivawa u ,,Slu`benom glasniku op{tine Bijeqina .
SKUP[TINA OP[TINE BIJEQINA
SKUP[TINA OP[TINE BIJEQINA
Broj: 01-022-31/12
Bijeqina,
Datum: 29.3.2012.
PREDSJEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE BIJEQINA
Dragan \ur|evi}, s.r.
Broj: 01-022-34/12
Bijeqina,
Datum, 29.3.2012.
PREDSJEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE BIJEQINA
Dragan \ur|evi}, s.r.
Na osnovu ~lana 30. stav 2. Zakona o lokalnoj
samo,,
upravi (,,Slu`beni glasnik Republike Srpske , broj: 101/04,
42/05 i 118/05), ~lana 3. stav 1. ta~ka `) i ~lana 27. a u skladu
sa ~lanom 41. Zakona o komunalnim
,, djelatnostima (,,Slu`beni glasnik Republike Srpske , broj: 124/11) i ~lana 35.
alineja 2. Statuta ,,op{tine Bijeqina (,,Slu`beni glasnik
op{tine Bijeqina , broj: 5/05, 6/05 i 6/06), Skup{tina op{tine Bijeqina na sjednici odr`anoj dana 29. marta 2012.
godine, donijela je
Na osnovu ~lana 30. Zakona o lokalnoj
samoupravi (,,Slu`,,
beni glasnik op{tine Bijeqina , broj: 101/04, 42/05, 118/05),
~lana 30. stav 1. ta~ka b) a u skladu sa ~lanom 41. Zakona o
komunalnim
djelatnostima (,,Slu`beni glasnik Republike
,,
Srpske , broj: 124/11) i ~lana 35. Statuta
,, op{tine Bijeqina (,,Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina , broj: 5/05, 6/05, 6/06),
Skup{tina op{tine Bijeqina na sjednici odr`anoj dana
29. marta 2012. godine, donijela je
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE
O GROBQIMA I POGREBNOJ DJELATNOSTI
NA PODRU^JU OP[TINE BIJEQINA
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE
O OP[TIM I TEHNI^KIM USLOVIMA
ZA ISPORUKU TOPLOTNE ENERGIJE
^lan 1.
^lan 1.
U Odluci o grobqima i pogrebnoj djelatnosti na pod-
U Odluci o op{tim i tehni~kim uslovima za isporuku
30. mart 2012.
Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina
,,
toplotne energije (,,Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina ,,,
broj: 29/08) u ~lanu
,, 2. poslije rije~i ,,JP Gradska toplana
dodaje se ,,D.O.O. .
Broj 6 - Strana 121
,,
vawa u ,,Slu`benom glasniku op{tine Bijeqina .
SKUP[TINA OP[TINE BIJEQINA
^lan 2.
U ~lanu 23. u,,stavu 1. u alineji jedan
poslije rije~i ,,JP
,,
Gradska toplana dodaje se ,,D.O.O. .
U istom stavu ovog
,, ~lana u alineji,, dva poslije rije~i
,,JP Gradska toplana dodaje se ,,D.O.O. .
^lan 3.
U ~lanu 49. u stavu 1. rije~i ,,ukoliko je wihov,,prostor neovisan od ostalih korisnika toplotne energije bri{u se.
U istom ~lanu stav 3. bri{e se.
^lan 4.
,,
U ~lanu 53. u stavu 1. u ta~ki 3. rije~ ,,odre|enom bri{e,,
se. U istom ~lanu u stavu 1. u ta~ki 3. poslije rije~i ,,roku
dodaju se rije~i ,,od dva mjeseca uzastopno pod uslovom da to
tehni~ke mogu}nosti dozvoqavaju i da se ,,iskqu~ewem tog
potro{a~a ne ugro`avaju drugi korisnici .
U istom ~lanu u stavu 1. poslije ta~ke 6. dodaje se nova
ta~ka 7. koja glasi:
,,Ako potro{a~
,, odbije da zakqu~i Ugovor o isporuci
toplotne energije .
^lan 5.
,,
U ~lanu
109. u stavu
1. broj ,,500,00 zamjewuje,,se brojem
,,
,,
,,1.500 i broj ,,3.000 zamjewuje se brojem ,,10. 000 .
U ~lanu 109. poslije stava 1. dodaje se novi stav 2. koji
glasi:
,,Za prekr{aj iz stava 1. ovog ~lana kazni}e se i odgovorno lice
,, u javnom preduze}u nov~anom kaznom od 500 do
1.500 KM .
^lan 6.
,,
,,
U ~lanu 110.
,, stav 1. broj ,,500 zamjewuje se,,brojem ,,1.000
i broj ,,1.500 zamjewuje se brojem ,,10.000KM .
,,
U istom stavu ovog ~lana poslije rije~i: ,,pravno
lice
,,
dodaju se rije~i ,,kao korisnik komunalne usluge . ,,
U istom ~lanu u ,,stavu 2. u alineji
jedan broj ,,100 zam,,
,,
jewuje se brojem ,,500 i broj ,,500 zamjewuje se brojem
,,1500 .
,,
U istom ~lanu
stava 2.,, u alineji dva,,broj ,,70 zamjewuje
,,
se brojm ,,100 i broj ,,300 brojem ,,1000 .
U ~lanu 110. poslije stava 2. dodaje se novi stav 3. koji
glasi:
,,Za prekr{aj iz stava 1. ovog ~lana kazni}e se preduzetnik kao korisnik
,, komunalne usluge nov~anom kaznom od 500
KM do 3.000 KM .
^lan 7.
Broj: 01-022-33/12
Bijeqina,
Datum, 29.3.2012.
PREDSJEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE BIJEQINA
Dragan \ur|evi}, s.r.
Na osnovu ~lana 23. stav 2. i ~lana 53. stav 1. i 2. Zakona
o stvarnim
pravima (,,Slu`beni glasnik Republike Srp,,
ske , broj: 124/08, 3/09, 58/09 i 95/11), ~lana 30. alineja 11.
Zakona o lokalnoj
samoupravi (,,Slu`beni glasnik Repub,,
like Srpske , broj: 101/04, 42/05 i118/05) i ~lana 35. alineja
12. Statuta
,, op{tine Bijeqina (,,Slu`beni glasnik op{tine
Bijeqina , broj: 5/05, 6/05 i 6/06), Skup{tina op{tine Bijeqina na sjednici odr`anoj dana 29. marta 2012. godine, donijela je
ODLUKU
O STICAWU SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI
OZNA^ENOJ KAO K.^. BR. 1501, K.O. BIJEQINA
SELO RADI IZGRADWE
NOVOG GRADSKOG GROBQA
^lan 1.
Ovom Odlukom sti~e se svojina na nepokretnosti ozna~enoj kao:
,,
- k.~. broj 1501 zv. ,,Pan|u{a u naravi wiva 6. klase povr{ine 9560 m2, upisana u List nepokretnosti broj 150, k.o.
Bijeqina Selo na kojoj je kao korisnik upisana ^erimovi} Arifa Ham{a iz [pionice - Kr~, Srebrenik sa dijelom 1/1. Predmetna parcela odgovara gruntovnoj parceli
ozna~enoj kao k.~. broj 1501 upisanoj u zku broj 938, k.o.
Bijeqina Selo.
Prema Izmjeni Urbanisti~kog plana grada Bijeqine
i Plana parcelacije predmetna parcela se nalazi u obuhvatu Novog gradskog grobqa.
^lan 2.
Sticawe nepokretnosti iz ~lana 1. stav 1. ove Odluke
realizova}e se Ugovorom o kupoprodaji uz naknadu od 5,00
KM/m2, odnosno za ukupnu kupoprodajnu cijenu od 47.800,00
KM, za povr{inu od 9.560 m2, utvr|enu
Nalazom JP ,,Direk,,
cija za izgradwu i razvoj grada Bijeqina, broj: I-231/12
od 09.03.2012. godine.
^lan 3.
Na nekretninama iz ~lana 1. ove Odluke u javnim evidencijama nepokretnosti izvr{i}e se upis prava svojine i prava kori{}ewa u korist op{tine Bijeqina sa dijelom 1/1.
^lan 4.
Poslije ~lana 110. dodaje se novi ~lan 110a. koji glasi:
,,Nov~anom kaznom od 500 KM do 3.000KM kazni}e se za
prekr{aj zajednica eta`ni` vlasnika ako na zahtjev isporu~ioca toplotne energije ne dostavi evidencije o eta`nim
vlasnicima i podatke o wihovoj eta`noj svojini u zgradi
kojom zajednica upravqa.
Za prekr{aj iz stava 1. ovog ~lana kazni}e se i odgovorno lice u zajednici,, eta`nih vlasnika nov~anom kaznom od
100 KM do1.000KM
Ovla{}uje se Na~elnik op{tine Bijeqina da na osnovu
ove Odluke zakqu~i Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti - zemqi{ta opisanog u ~lanu 1. ove Odluke, po pribavqenom mi{qewu Pravobranila{tva Republike Srpske - Sjedi{te zamjenika u Bijeqini.
Tro{kovi notarske obrade ugovora padaju na teret op{tine Bijeqina.
^lan 8.
^lan 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqi-
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqi-
Strana 122 - Broj 6
Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina
,,
vawa u ,,Slu`benom glasniku op{tine Bijeqina .
30. mart 2012.
,,
vawa u ,,Slu`benom glasniku op{tine Bijeqina .
SKUP[TINA OP[TINE BIJEQINA
SKUP[TINA OP[TINE BIJEQINA
Broj: 01-022-36/12
Bijeqina,
Datum, 29.3.2012.
PREDSJEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE BIJEQINA
Dragan \ur|evi}, s.r.
Na osnovu ~lana 23. stav 2. i ~lana 53. stav 1. i 2. Zakona
o stvarnim
pravima (,,Slu`beni glasnik Republike Srp,,
ske , broj: 124/08, 3/09, 58/09 i 95/11), ~lana 30. alineja 11.
Zakona o lokalnoj
samoupravi (,,Slu`beni glasnik Repub,,
like Srpske , broj: 101/04, 42/05 i 118/05) i ~lana 35. alineja
12. Statuta
,, op{tine Bijeqina (,,Slu`beni glasnik op{tine
Bijeqina , broj: 5/05, 6/05 i 6/06), Skup{tina op{tine Bijeqina na sjednici odr`anoj dana 29. marta 2012. godine, donijela je
ODLUKU
O STICAWU SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI
OZNA^ENOJ KAO K.^. BR. 1502,
K.O. BIJEQINA SELO RADI
IZGRADWE NOVOG GRADSKOG GROBQA
^lan 1.
Ovom Odlukom sti~e se svojina na nepokretnosti ozna~enoj kao:
,,
- k.~. broj 1502/0 zv. ,,Pan|u{a u naravi wiva 6. klase
povr{ine 8784 m2 upisana u zk. ulo`ak broj 66, k.o. Bijeqina Selo, na kojoj je upisana Sari} (Branko) Qiqa sa
svojinom sa dijelom 1/1, a {to odgovara
,,
- k.~. broj 1502 zv. ,,Pan|u{a u naravi wiva 6. klase
povr{ine 8784 m2 upisana u List nepokretnosti broj 65, k.o.
Bijeqina Selo, na kojoj je upisana Sari} (Branko) Qiqa
kao korisnik sa dijelom 1/1.
Prema Izmjeni Urbanisti~kog plana grada Bijeqine i
Plana parcelacije predmetna parcela se nalazi u obuhvatu
Novog gradskog grobqa.
^lan 2.
Sticawe nepokretnosti iz ~lana 1. stav 1. ove Odluke
realizova}e se Ugovorom o kupoprodaji uz naknadu od 5,00
KM/m2, odnosno za ukupnu kupoprodajnu cijenu od 43.920,00
KM, za povr{inu od 8.784 m2, utvr|enu
Nalazom JP ,,Direk,,
cija za razvoj i izgradwu grada Bijeqina broj I-231/12
od 09.03.2012. godine.
Broj: 01-022-37/12
Bijeqina,
Datum, 29.3.2012.
PREDSJEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE BIJEQINA
Dragan \ur|evi}, s.r.
Na osnovu ~lana 23. stav 2. i ~lana 53. stav 1. i 2. Zakona
,,
o stvarnim pravima (,,Slu`beni glasnik Republike Srpske ,
broj: 124/08, 3/09, 58/09 i 95/11), ~lana 30. alineja 11. Zakona
o lokalnoj
samoupravi (,,Slu`beni glasnik Republike Srp,,
ske , broj: 101/04, 42/05 i118/05) i ~lana 35. alineja 12. Statu,,
ta op{tine Bijeqina (,,Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina ,
broj: 5/05, 6/05 i 6/06), Skup{tina op{tine Bijeqina na
sjednici odr`anoj dana 29. marta 2012. godine, donijela je
ODLUKU
O STICAWU SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI K.^. BROJ 6229/11, K.O. BIJEQINA 1
^lan 1.
Ovom Odlukom sti~e se svojina na nepokretnosti ozna~enoj kao:
- k.~. broj 6229/11 zv. Lugovi u naravi wiva 4. klase povr{ine 1150 m2 i {uma 4. klase povr{ine 40 m2, {to ukupno
iznosi 1190 m2 upisana u zk. ulo`ak broj 16982, k.o. Bijeqina 1 na kojoj je Dizdarevi} (Rifeta) Abid upisan sa svojinom sa dijelom 1/1, a {to odgovara k.~. broj 6229/11 zv. Lugovi u naravi wiva 4. klase povr{ine 1150 m2 i {uma 4. klase povr{ine 40 m2, {to ukupno iznosi 1190 m2 upisana u List
nepokretnosti broj 9360, k.o. Bijeqina 1 na kojoj je Dizdarevi} (Rifeta) Abid upisan kao korisnik sa dijelom 1/1.
Nekretnina iz stava 1. ove Odluke sti~e se radi obezbje|ewa pristupnog puta parcelama porodi~nog stanovawa.
^lan 2.
Sticawe nepokretnosti iz ~lana 1. stav 1. ove Odluke
realizova}e se Ugovorom o kupoprodaji uz naknadu od 4,00
KM/m2, {to za povr{inu od 1190 m2 iznosi 4.760,00 KM,,,
koja prema nalazu JP ,,Direkcija za izgradwu i razvoj grada
Bijeqina broj: 246/12 od 15.03.2012. godine predstavqa tr`i{nu vrijednost.
^lan 3.
Na nekretnini iz ~lana 1. ove Odluke , u javnim evidencijama nepokretnosti izvr{i}e se upis prava kori{}ewa i
prava svojine u korist op{tine Bijeqina sa dijelom 1/1.
^lan 4.
^lan 3.
Na nekretninama iz ~lana 1. ove Odluke u javnim evidencijama nepokretnosti izvr{i}e se upis prava svojine i prava kori{}ewa u korist op{tine Bijeqina sa dijelom 1/1.
^lan 4.
Ovla{}uje se Na~elnik op{tine Bijeqina da na osnovu
ove Odluke zakqu~i Ugovor o kupoprodaji nepokretnostizemqi{ta opisanog u ~lanu 1. ove Odluke, po pribavqenom mi{qewu Pravobranila{tva Republike Srpske - Sjedi{te zamjenika u Bijeqini.
Tro{kovi notarske obrade ugovora padaju na teret op{tine Bijeqina.
^lan 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqi-
Ovla{}uje se Na~elnik op{tine Bijeqina da na osnovu
ove Odluke zakqu~i Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti zemqi{ta opisanog u ~lanu 1. ove Odluke, po pribavqenom
mi{qewu Pravobranila{tva Republike Srpske - Sjedi{te
zamjenika u Bijeqini.
Tro{kovi notarske obrade ugovora padaju na teret op{tine Bijeqina.
^lan 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
,, objavqivawa u ,,Slu`benom glasniku op{tine Bijeqina .
SKUP[TINA OP[TINE BIJEQINA
Broj: 01-022-35/12
Bijeqina,
Datum, 29.3.2012.
PREDSJEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE BIJEQINA
Dragan \ur|evi}, s.r.
30. mart 2012.
Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina
Broj 6 - Strana 123
Na osnovu ~lana 23. stav 2. i ~lana 53. stav 1. i 2. Zakona
,,
o stvarnim pravima (,,Slu`beni glasnik Republike Srpske ,
broj: 124/08, 3/09, 58/09 i 95/11), ~lana 30. alineja 11. Zakona
o lokalnoj
samoupravi (,,Slu`beni glasnik Republike Srp,,
ske , broj: 101/04, 42/05 i118/05) i ~lana 35. alineja 12. Statuta
,,
op{tine Bijeqina (,,Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina ,
broj: 5/05, 6/05 i 6/06), Skup{tina op{tine Bijeqina na
sjednici odr`anoj dana 29. marta 2012. godine, donijela je
Na osnovu ~lana 23. stav 2. i ~lana 53. stav 1. i 2. Zakona ,,o
stvarnim pravima (,,Slu`beni glasnik Republike Srpske ,
broj: 124/08, 3/09, 58/09 i 95/11), ~lana 30. alineja 11. Zakona
o lokalnoj
samoupravi (,,Slu`beni glasnik Republike Srp,,
ske , broj: 101/04, 42/05 i118/05) i ~lana 35. alineja 12. Statuta
,,
op{tine Bijeqina (,,Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina ,
broj: 5/05, 6/05 i 6/06), Skup{tina op{tine Bijeqina na
sjednici odr`anoj dana 29. marta 2012. godine, donijela je
ODLUKU
O STICAWU SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI
OZNA^ENOJ KAO K.^. BR. 1496/1 I K.^.BR. 1496/2,
K.O. BIJEQINA SELO RADI IZGRADWE
NOVOG GRADSKOG GROBQA
ODLUKU
O STICAWU SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI
U K.O. DVOROVI RADI PRO[IREWA GROBQA
^lan 1.
Ovom Odlukom sti~e se svojina na nepokretnosti ozna~enoj kao:
,,
- k.~. broj 1099/4 zv. ,,[ikara u naravi wiva 2. klase
povr{ine 4636 m2 i
,,
- k.~. broj 1100 zv. ,,[ikara u naravi {uma 2. klase povr{ine 1079 m2, {to ukupno iznosi 5.715 m2 , upisane u zk.
ulo`ak broj 2140, k.o. Dvorovi, na kojima su u B-vlasni~kom listu upisane Stan~i} ro|. Kalajxi} (Milan) Biqana
i mldb. Stan~i} (Sini{a) Anastasija sa susvojinom sa dijelom,, od po 1/2, a {to odgovara k.~. broj 1099/4 zv. ,,[ikara u naravi wiva
2. klase povr{ine 4636 m2 i k.~. broj
,,
1100 zv. ,,[ikara u naravi {uma 2. klase povr{ine 1079 m2,
{to ukupno iznosi 5.715m2, upisane u List nepokretnosti
2360, k.o. Dvorovi na kojima su upisane Stan~i} (Milan) Biqana i mldb. Stan~i} (Sini{a) Anastasija kao korisnici sa dijelom od po 1/2.
Rje{ewem Centra za socijalni rad Bijeqina broj: 02542/1-872/1-2012 od 22.03.2012. godine kao zakonskog starateqa mldb Stan~i} (Sini{a) Anastasije odobrena je prodaja
predmetnih parcela.
Nekretnine iz stava 1. ove Odluke kupuju se radi pro{irewa grobqa u Dvorovima.
Ovom Odlukom sti~e se svojina na nepokretnostima ozna~enim kao:
,,
- k.~. broj 1496/1 zv. ,,Pan|u{a u naravi wiva 6. klase
povr{ine 4302 m2 i
,,
- k.~. broj 1496/2 zv. ,,Pan|u{a u naravi wiva 6. klase povr{ine 6631 m2, {to ukupno iznosi 10.933 m2, upisane u List
nepokretnosti broj 154, k.o. Bijeqina Selo na kojima je kao
korisnik upisan ^ivi} Derve Meho iz Bijeqine sa dijelom 1/1.
Katastarska parcela ozna~ena kao k.~. broj 1496/1 odgovara dijelu gruntovne parcele broj k.~. 2586/2 upisane u zk.
ulo`ak broj 6690, k.o. Bijeqina, dijelu gruntovne parcele
broj 2586/1 upisane u zk. ul. broj 2407, k.o. Bijeqina i dijelu
gruntovne parcele broj 2585, upisane u zk. ul. broj 6728, k.o.
Bijeqina, a k.~. broj 1496/2, k.o. Bijeqina Selo odgovara gruntovnoj parceli k.~. broj 1496/2 upisanoj u zk. ulo`ak broj
938, k.o. Bijeqina Selo.
Prema Izmjeni Urbanisti~kog plana grada Bijeqine i
Plana parcelacije predmetna parcela se nalazi u obuhvatu Novog gradskog grobqa.
^lan 1.
^lan 2.
^lan 2.
Sticawe nepokretnosti iz ~lana 1. stav 1. ove Odluke
realizova}e se Ugovorom o kupoprodaji uz naknadu od 5,00
KM/m2, odnosno za ukupnu kupoprodajnu cijenu od 54.665,00
KM, za povr{inu od 10.933 m2, utvr|enu
Nalazom JP ,,Di,,
rekcija za izgradwu i razvoj grada Bijeqina, broj: I-231/12
od 09.03.2012. godine.
^lan 3.
Na nepokretnostima iz ~lana 1. ove Odluke u javnim evidencijama nepokretnosti izvr{i}e se upis prava svojine i
prava kori{}ewa u korist op{tine Bijeqina sa dijelom 1/1.
Sticawe nepokretnosti iz ~lana 1. stav 1. ove Odluke
realizova}e se Ugovorom o kupoprodaji uz naknadu od 10,00
KM/m2, odnosno za ukupnu kupoprodajnu cijenu od 57.150,00
KM, za povr{inu od 5.715 m2, utvr|enu
Nalazom JP ,,Direk,,
cija za izgradwu razvoj grada Bijeqina, broj: I-220/12 od
09.03.2012. godine.
^lan 3.
Na nekretninama iz ~lana 1. ove Odluke u javnim evidencijama nepokretnosti izvr{i}e se upis prava svojine i prava
kori{}ewa u korist op{tine Bijeqina sa dijelom 1/1.
^lan 4.
^lan 4.
Ovla{}uje se Na~elnik op{tine Bijeqina da na osnovu
ove Odluke zakqu~i Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti zemqi{ta opisanog u ~lanu 1. ove Odluke, po pribavqenom
mi{qewu Pravobranila{tva Republike Srpske - Sjedi{te
zamjenika u Bijeqini.
Tro{kovi notarske obrade ugovora padaju na teret
op{tine Bijeqina.
^lan 5.
Ovla{}uje se Na~elnik op{tine Bijeqina da na osnovu
ove Odluke zakqu~i Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti zemqi{ta opisanog u ~lanu 1. ove Odluke, po pribavqenom
mi{qewu Pravobranila{tva Republike Srpske - Sjedi{te
zamjenika u Bijeqini.
Tro{kovi notarske obrade ugovora padaju na teret op{tine Bijeqina.
^lan 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
,, objavqivawa u ,,Slu`benom glasniku op{tine Bijeqina .
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
,, objavqivawa u ,,Slu`benom glasniku op{tine Bijeqina .
SKUP[TINA OP[TINE BIJEQINA
SKUP[TINA OP[TINE BIJEQINA
Broj: 01-022-38/12
Bijeqina,
Datum, 29.3.2012.
PREDSJEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE BIJEQINA
Dragan \ur|evi}, s.r.
Broj: 01-022-39/12
Bijeqina,
Datum, 29.3.2012.
PREDSJEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE BIJEQINA
Dragan \ur|evi}, s.r.
Strana 124 - Broj 6
Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina
Na osnovu ~lana 9. stav 1. ta~ka b. Zakona o zdravstvenoj
,,
za{titi (,,Slu`beni glasnik Republike Srpske , broj:
106/09, ~lana 4. Odluke o planu mre`e zdravstvenih
ustano,,
va (,,Slu`beni glasnik Republike Srpske , broj: 2/01, 65/01,
1/03 i 106/06), ~lana 30. stav 1. alineja 9. Zakona o lokalnoj
,,
samoupravi (,,Slu`beni glasnik Republike Srpske , broj:
101/04, 42/05 i 118/05) i ~lana 35. stav 1. alineja 8. Statuta
,,
op{tine Bijeqina (,,Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina ,
broj: 5/05, 6/05 i 6/06), Skup{tina op{tine Bijeqina na
sjednici odr`anoj dana 29. marta 2012. godine, donijela je
ODLUKU
O DOPUNI ODLUKE O LOKALNOJ [email protected]
AMBULANTI PORODI^NE MEDICINE
NA TERITORIJI OP[TINE BIJEQINA
^lan 1.
U Odluci o lokalnoj mre`i ambulanti porodi~ne medicine na teritoriji,,op{tine Bijeqina (,,Slu`beni glasnik
op{tine Bijeqina , broj: 2/10 i 23/10) u ~lanu 1. iza alineje
broj 20. dodaju se nove alineje i glase:
,,21. Ambulanta porodi~ne medicine Pu~ile
22. Ambulanta porodi~ne medicine Dowa Bukovica ,,
23. Ambulanta porodi~ne medicine Sredwi Magnojevi}
^lan 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
,, objavqivawa u ,,Slu`benom glasniku op{tine Bijeqina .
30. mart 2012.
Na osnovu ~lana 30. stav 1. alineja 2. Zakona o lokalnoj
,,
samoupravi (,,Slu`beni glasnik Republike Srpske , broj:
101/04, 42/05 i 118/05) i ~lana 35. stav 1. alineja 2. Statuta
,,
op{tine Bijeqina (,,Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina ,
broj: 5/05, 6/05 i 6/06), Skup{tina op{tine Bijeqina na sjednici odr`anoj dana 29. marta 2012. godine, donijela je
ODLUKU
O PONI[TAVAWU ODLUKE O RASPISIVAWU
JAVNOG POZIVA ZA PRIKUPQAWE
PISMENIH PONUDA ZA IZBOR PARTNERA
ZA IZGRADWU NOVE LUKE RA^A
NA TERITORIJI OP[TINE BIJEQINA
^lan 1.
Donosi se Odluka o poni{tavawu Odluke o raspisivawu
Javnog poziva za prikupqawe pismenih ponuda i izbor partnera za izgradwu nove luke Ra~a na teritoriji Op{tine
Bijeqina broj: 01-022-63/11 od 15.06.2011. godine.
^lan 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom dono{ewa,
,, a objavi}e
se u ,,Slu`benom glasniku op{tine Bijeqina.
SKUP[TINA OP[TINE BIJEQINA
Broj: 01-022-41/12
Bijeqina,
Datum, 29.3.2012.
PREDSJEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE BIJEQINA
Dragan \ur|evi}, s.r.
SKUP[TINA OP[TINE BIJEQINA
Broj: 01-022-40/12
Bijeqina,
Datum, 29.3.2012.
PREDSJEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE BIJEQINA
Dragan \ur|evi}, s.r.
Na osnovu ~lana 30. Zakona o ,,lokalnoj samoupravi (,,Slu`beni glasnik Republike Srpske , broj: 101/04, 42/05 i 118/05),
~lana 35. Statuta ,,op{tine Bijeqina (,,Slu`beni glasnik
op{tine Bijeqina , broj: 5/05, 6/05 i 6/06) i ~lana 39. Zakona
o javnim
preduze}ima (,,Slu`beni glasnik Republike Srp,,
ske , broj: 75/04), Skup{tina op{tine Bijeqina na sjednici
odr`anoj dana 29. marta 2012. godine, donijela je
Na osnovu ~lana 30. stav 1. alineja 2. Zakona o lokalnoj
,,
samoupravi (,,Slu`beni glasnik Republike Srpske , broj:
101/04, 42/05 i 118/05) i ~lana 35. stav 1. alineja 2. Statuta
,,
op{tine Bijeqina (,,Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina ,
broj: 5/05, 6/05 i 6/06), Skup{tina op{tine Bijeqina na sjednici odr`anoj dana 29. marta 2012. godine, donijela je
ODLUKU
O PONI[TAVAWU JAVNOG POZIVA
ZA PRIKUPQAWE PISMENIH PONUDA
ZA IZBOR PARTNERA
ZA IZGRADWU NOVE
,,
LUKE ,,RA^A NA TERITORIJI OP[TINE
ODLUKU
I
^lan 1.
UTVR\UJE
,, SE neto dobit JP ,,Direkcija za izgradwu i
razvoj grada Bijeqina iz 2011. godine u iznosu 6.166,00 KM.
Donosi se Odluka o poni{tavawu Javnog poziva za prikupqawe pismenih ponuda za izbor partnera za izgradwu
nove luke Ra~a na teritoriji Op{tine Bijeqina broj: 01022-62/11 od 15.06.2011. godine.
II
Utvr|ena neto dobit ostaje neraspore|ena, za pokri}e
eventualnih gubitaka u narednim periodima.
III
^lan 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom dono{ewa,
,, a objavi}e
se u ,,Slu`benom glasniku op{tine Bijeqina .
Ova Odluka stupa na snagu danom dono{ewa.
SKUP[TINA OP[TINE BIJEQINA
SKUP[TINA OP[TINE BIJEQINA
Broj: 01-022-45/12
Bijeqina,
Datum: 29.3.2012.
PREDSJEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE BIJEQINA
Dragan \ur|evi}, s.r.
Broj: 01-022-42/12
Bijeqina,
Datum, 29.3.2012.
PREDSJEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE BIJEQINA
Dragan \ur|evi}, s.r.
30. mart 2012.
Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina
Na osnovu ~lana 30. stav 1. alineja 2. Zakona
,, o lokalnoj
samoupravi (,,Slu`beni glasnik Republike Srpske , broj: 101/04,
42/05 i 118/05) i ~lana 35. stav 1. alineja 2. Statuta op{tine
,,
Bijeqina (,,Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina , broj:
5/05, 6/05 i 6/06), Skup{tina op{tine Bijeqina na sjednici
odr`anoj dana 29. marta 2012. godine, donijela je
Broj 6 - Strana 125
3.
Partnerstvo koje je predmet Javnog poziva podrazumijeva osnivawe zajedni~kog preduze}a sa udjelom Op{tine Bijeqina od najmawe 20% kod osnivawa preduze}a.
4.
ODLUKU
o ponovnom raspisivawu
JAVNOG POZIVA ZA PRIKUPQAWE
PISMENIH PONUDA ZA IZBOR PARTNERA
ZA IZGRADWU NOVE LUKE RA^A
NA TERITORIJI OP[TINE BIJEQINA
^lan 1.
Donosi se Odluka o ponovnom raspisivawu Javnog poziva za prikupqawe pismenih ponuda i izbor partnera za izgradwu nove luke Ra~a na teritoriji Op{tine Bijeqina.
^lan 2.
Tekst Javnog poziva sa sadr`anim op{tim i posebnim
uslovima za prijavu zaineresovanih pravnih lica sastavni
je dio ove Odluke i kao takav
,, bi}e objavqen u ,,Slu`benom
glasniku Republike Srpske , veb sajtu Vlade Republike
Srp,,
ske, ,,Slu`benom glasniku
op{tine
Bijeqina
,
dnevnom
,,
listu ,,Nezavisne novine sa sa`etkom
,, na engleskom jeziku
i lokalnom listu ,,Semberske novine .
^lan 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom dono{ewa.
SKUP[TINA OP[TINE BIJEQINA
Broj: 01-022-43/12
Bijeqina,
Datum, 29.3.2012.
PREDSJEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE BIJEQINA
Dragan \ur|evi}, s.r.
Na osnovu ~lana 30. stav 1. alineja 2. Zakona o lokalnoj
,,
samoupravi (,,Slu`beni glasnik Republike Srpske , broj:
101/04, 42/05 i 118/05) i ~lana 35.stav 1. alineja 2. Statuta Op-,,
{tine Bijeqina (,,Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina
broj: 5/05, 6/05 i 6/06), Skup{tina op{tine Bijeqina na sjednici odr`anoj dana 29. marta 2012. godine donijela je Odluku i raspisuje
JAVNI POZIV
za prikupqawe pismenih ponuda za izbor partnera
za izgradwu nove luke Ra~a
na teritoriji Op{tine Bijeqina
1.
Predmet Javnog poziva je prikupqawe pismenih ponuda za
izbor partnera za za izgradwu nove luke Ra~a na teritoriji Op{tine Bijeqina
Projekat obuhvata izgradwu zatvorenog (bazenskog)
pristani{ta, sa infrastrukturom (pristupne saobra}ajnice, vodovod i kanalizacija i dr.) i suprastrukturom (upravna zgrada, skladi{ta, silosi, rezervoari...).
2.
Ciq projekta je uvo|ewe rije~nog saobra}aja i u vezi s tim
ubrzanog rasta me|unarodne trgovine, {to dovodi do unapre|ewa razvoja lokalne zajednice.
Obaveza odabranog partnera je obezbje|ewe cjelokupne
realizacije projekta izgradwe luke Ra~a anga`ovawem vlastitih i odobrenih kreditnih sredstava, primjenom me|unarodno prihva}enih standarda, te po{tovawem svih pozitivnih zakonskih propisa Republike Srpske i BiH.
Obaveza Op{tine Bijeqina, kao drugog partnera u ovom
projektu, jeste da obezbijedi zemqi{te, izda sve potrebne
dozvole i saglasnosti koje su u wenoj nadle`nosti ili pomogne u postupku za izdavawe onih saglasnosti i dozvola za
koje su nadle`ne republi~ke institucije, te da obezbijedi
prostorno-plansku dokumentaciju.
U narednoj fazi, po posebnom dogovoru, Op{tina Bijeqina obezbijedi}e jo{ 160 ha zemqi{ta za potrebe razvoja luke.
5.
Sva zainteresovana doma}a i strana pravna lica, samostalna ili organizovana kao konzorcijum, prijave podnose
uz prilagawe sqede}e dokumentacije:
Rje{ewe o upisu u sudski registar,
1.Rje{ewe statistike o prete`noj (osnovnoj) djelatnosti,
2.Referenc lista ponu|a~a (u~e{}e u istim ili sli~nim projektima),
3.Uvjerewe da odgovorno lice ponu|a~a (direktor) nije
ka`wavano za privredni prestup, zloupotrebu pisanih ugovora, nezakonito sticawe dobiti ili bilo koje kazneno djelo iz kojom je osu|en na krivi~no djelo u~e{}a u kriminalnoj organizaciji, za korupciju,prevaru ili prawe novca, sa
datumom izdavawa ne starijim od tri mjeseca, ra~unaju}i od
dana predaje ponude,
4.Uvjerewe o pla}enim porezima (direktnim i indirektnim) izdata od nadle`ne institucije, sa datumom izmirewa na starijim od tri mjeseca, ra~unaju}i od dana predaje
ponude,
5.Uvjerewe poreske uprave, odnosno nadle`ne institucije o pla}enim doprinosima za zdravstveno osigurawe, za
penziono osigurawe, dje~iju za{titu i osigurawe od nezaposlenosti, sa datumom izmirewa na starijim od tri mjeseca, ra~unaju}i od dana predaje ponude,
6.Uvjerewe da ponu|a~ nije u postupku ste~aja ili likvidacije, sa datumom izdavawa ne starijim od tri mjeseca,
ra~unaju}i od dana predaje ponude,
7.Potvrda poslovne banke da transakcioni ra~un ponu|a~a nije blokiran (za sve ~lanove, ukoliko se radi u konzorcijumu),
8.Bilans stawa i bilans uspjeha po zavr{nom ra~unu za
2010. godinu, sa iskazanim prometom ne mawim od 50.000.000,00
EUR za samostalno pravno lice ili 75.000.000,00 EUR za
konzorcijum,
9.Pismo namjere od finansijera (banke) da prati realizaciju projekta vrijednog oko 15.000.000,00 EUR,
10.Potvrda nadle`ne institucije u slu~aju nepostojawa
neke od naprijed navedene dokumenatacije u zadatoj formulaciji.Ukoliko ponu|a~ posjeduje dokumentaciju koja po
sadr`aju zadovoqava neki od naprijed navedenih dokumenata, bi}e prihva}en u postupku otvarawa ponuda,
11.Plan realizacije projekta (prema dobijenom idejnom
rje{ewu),
12.Dokaz o kadrovskoj i organizacionoj spremnosti za
realizaciju projekta
Navedena dokumentacija je eliminatorna.
Op{tina Bijeqina zadr`ava pravo da sa svim ponu|a~ima odr`i pretkvalifikacioni sastanak, na kom }e
Strana 126 - Broj 6
Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina
biti razja{wene sve eventualne nejasno}e u vezi sa uslovima realizacije projekta, a nakon podno{ewa ponuda od
potencijalnih partnera tra`i razja{wewa ponude, ukoliko je to potrebno (bez mogu}nosti promjena uslova i
cijene ponude).
6.
Kriteriji koji }e biti predmet evaluacije kod izbora
partnera:
-Procentualno u~e{}e op{tine u zajedni~kom preduze}u
50 bodova
-Period realizacije projekta (kra}i period povrata
luke javnom sektoru)
50 bodova
NA^IN BODOVAWA
Za kriterijum-Ponuda za procentualno u~e{}e op{tine u zajedni~kom preduze}u, bodovawe se vr{i po sistemu:
-u~e{}e op{tine preko 25%
50 bodova
-u~e{}e op{tine od 20-25%
30 bodova
-u~e{}e op{tine od min. 20%
10 bodova
Za kriterijum-Period realizacije projekta (kra}i
period povrata luke javnom sektoru), bodovawe se vr{i po
sistemu:
-Najkra}i period u kom se luka vra}a javnom sektoru (do
20 godina)
50 bodova
-Drugoplasirani ponu|a~ po ovom kriteriju (povrat
javnom sektoru u roku -do 40 god.)
30 bodova
-Tre}eplasirani ponu|a~ po ovom kriteriju (povrat
javnom sektoru u roku preko 40 god.)
10 bodova
-Bez povrata javnom sektoru
0 bodova
7.
Op{tina Bijeqina }e nakon sprovedene procedure otvarawa i vrednovawa ponuda prema utvr|enim kriterijumima
sastaviti listu kvalifikovanih ponu|a~a i sve u~esnika
blagovremeno obavijestiti o kona~nom izboru.
8.
Op{tina Bijeqina zadr`ava pravo da ne izabere ni
jednog od zainteresovanih ponu|a~a kao pogodnog partnera,
bez obaveze obrazlagawa razloga.
Nijedan ponu|a~ nema pravo, ni po jednom osnovu iz ovog
javnog poziva, tra`iti bilo kakvu naknadu, obe{te}ewe
ili naknadu {tete, koji proizilaze iz wegovog u~e{}a u
javnom pozivu.
9.
Javni poziv bi}e otvoren 37 (tridesetsedam) dana,,od dana objavqivawa u dnevnom listu ,,Nezavisne
novine i lo,,
kalnom listu ,,Semberske novine a tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti svakim radnim danom od 8,00 -16,00
~asova
,, u prostorijama JP ,,Direkcija za izgradwu i razvoj
grada Bijeqina po cijeni od 3000 KM. Uplate se vr{e na
transakcioni ra~un broj: 565-162-42001975-63, svrha doznake-tenderska dokumentacija za luku Ra~a.
NAPOMENA: Za ponu|a~e koji su u~estvovali u prvobitno raspisanom Javnom pozivu, preuzimawe tenderske
dokumentacije je besplatno.
30. mart 2012.
OP[TINA BIJEQINA
Trg Kraqa Petra 1. Kara|or|evi}a br.1
76000 Bijeqina
Kontakt osoba u Op{tini Bijeqina:
1. Cvijan Kokanovi}, savjetnik Na~elnika Op{tine
Bijeqina
Telefon: 055/225-790
SKUP[TINA OP[TINE BIJEQINA
Broj: 01-022-44/12
Bijeqina,
Datum, 29.3.2012.
PREDSJEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE BIJEQINA
Dragan \ur|evi}, s.r.
Na osnovu ~lana 35. alineja 20. a u vezi sa ~lanom 45. stav 1.
i 2. Statuta ,,op{tine Bijeqina (,,Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina , broj: 5/05, 6/05 i 6/06) i ~lana 32. a u vezi sa ~lanom 53. i 54. Poslovnika Skup{tine,, op{tine Bijeqina (,,Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina , broj: 7/05 i 19/07), Skup{tina op{tine Bijeqina na sjednici odr`anoj dana 29.
marta 2012. godine, donijela je
RJE[EWE
O RAZRJE[EWU ^LANA KOMISIJE
ZA POQOPRIVREDU I SELO
1. Razrje{ava se du`nosti ~lana Komisije za poqoprivredu i selo:
1) LAZAR MIHAJLOVI], iz Glavi~ica - na li~ni
zahtjev zbog sukoba interesa.
2. Ovo Rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana
,,
objavqivawa u ,,Slu`benom glasniku op{tine Bijeqina .
SKUP[TINA OP[TINE BIJEQINA
Broj: 01-111-12/12
Bijeqina,
Datum, 29.3.2012.
PREDSJEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE BIJEQINA
Dragan \ur|evi}, s.r.
Na osnovu ~lana 35. alineja 20. a u vezi sa ~lanom 45. stav 1.
i 2. Statuta op{tine
Bijeqina (,,Slu`beni glasnik op{ti,,
ne Bijeqina , broj: 5/05, 6/05 i 6/06) i ~lana 32. a u vezi sa
~lanom 53. i 54. Poslovnika Skup{tine,,op{tine Bijeqina
(,,Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina , broj: 7/05 i 19/07),
Skup{tina op{tine Bijeqina na sjednici odr`anoj dana
29. marta 2012. godine, donijela je
RJE[EWE
O IMENOVAWU ^LANA KOMISIJE
ZA POQOPRIVREDU I SELO
1. Za ~lana Komisije za poqoprivredu i selo imenuje se:
1) @EQKO TODOROVI] - iz Modrana
2. Ovo Rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana
,,
objavqivawa u ,,Slu`benom glasniku op{tine Bijeqina .
Prijave se podnose u zatvorenoj koverti, sa naznakom:
SKUP[TINA OP[TINE BIJEQINA
PONUDA ZA IZBOR PARTNERA U REALIZACIJI
PROJEKTA
,, ,,IZGRADWA NOVE ME\UNARODNE LUKE RA^A - NE OTVARATI.
Adresa na koju se podnose prijave:
Broj: 01-111-13/12
Bijeqina,
Datum, 29.3.2012.
PREDSJEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE BIJEQINA
Dragan \ur|evi}, s.r.
30. mart 2012.
Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina
Na osnovu ~lana 35. alineja 20. a u vezi sa ~lanom 45. stav 1.
i 2. Statuta op{tine
Bijeqina (,,Slu`beni glasnik op{ti,,
ne Bijeqina , broj: 5/05, 6/05 i 6/06) i ~lana 32. Poslovnika
Skup{tine
,, op{tine Bijeqina (,,Slu`beni glasnik op{tine
Bijeqina , broj: 7/05 i 19/07), Skup{tina op{tine Bijeqina
na sjednici odr`anoj dana 29. marta 2012. godine, donijela je
RJE[EWE
O RAZRJE[EWU ^LANA KOORDINACIONOG
TIJELA ZA PRA]EWE IMPLEMENTACIJE
STRATEGIJE RAZVOJA OP[TINE BIJEQINA
DO 2015. GODINE
1. Razrje{ava se du`nosti ~lana Koordinacionog tijela
za pra}ewe implementacije Strategije razvoja op{tine Bijeqina
,, do 2015. godine (,,Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina , broj: 23/07),
Broj 6 - Strana 127
~lana 4 Zakona o javnim nabavkama
Bosne i Hercegovine
,,
(,,Slu`beni glasnik BiH , broj: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05,
08/06, 70/06, 12/09 i 60/10) i ~lana 13 Pravilnika o javnim
nabavkama roba, ,,usluga i radova (,,Slu`beni glasnik
op{tine Bijeqina , broj: 01/07), Na~elnik op{tine donosi:
ODLUKU
O PONOVNOM PRISTUPAWU POSTUPKU
JAVNE NABAVKE RADOVA
[IFRA: SKP-555-p
p1/11
I
PRISTUPA SE ponovnoj javnoj nabavci radova pod
{ifrom: SKP-55-p1/11
II
1) SLAVICA LUKI], dipl. {ravnik - iz zdravstvenih
razloga
Za potrebe Odjeqewa za stambeno-komunalne poslove i
za{titu `ivotne sredine, vr{i}e se javna nabavka sqede}ih radova: Izgradwa
mosta na lokalnom putu L-11 u
,,
M.Z.,,Suvo Poqe
2. Ovo Rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana
,,
objavqivawa u ,,Slu`benom glasniku op{tine Bijeqina .
III
SKUP[TINA OP[TINE BIJEQINA
Broj: 01-111-14/12
Bijeqina,
Datum, 29.3.2012.
Predvi|eni maksimalni iznos bruto sredstava za realizaciju javne nabavke je 75.000,00 KM. Sredstva }e se obezbijediti sa ra~una posebnih namjena - naknada za kori{tewe
voda u 2012.godini.
PREDSJEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE BIJEQINA
Dragan \ur|evi}, s.r.
IV
Javna nabavka }e se sprovesti putem konkurentskog zahtjeva bez dodatnog objavqivawa obavje{tewa o nabavci.
V
Na osnovu ~lana 35. alineja 20. a u vezi sa ~lanom 45. stav
1. i 2. Statuta,, op{tine Bijeqina (,,Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina , broj: 5/05, 6/05 i 6/06) i ~lana 32. Poslovnika
Skup{tine op{tine
Bijeqina (,,Slu`beni glasnik op{ti,,
ne Bijeqina , broj: 7/05 i 19/07), Skup{tina op{tine Bijeqina na sjednici odr`anoj dana 29. marta 2012. godine, donijela je
RJE[EWE
O IMENOVAWU ^LANA KOORDINACIONOG
TIJELA ZA PRA]EWE IMPLEMENTACIJE
STRATEGIJE RAZVOJA OP[TINE
BIJEQINA DO 2015. GODINE
1. Za ~lana Koordinacionog tijela za pra}ewe implementacije Strategije razvoja op{tine Bijeqina do 2015.
godine, imenuje se:
Predvi|eni rok za realizaciju predmetnih radova je od
dana zakqu~ivawa ugovora do 30.09.2012. godine.
VI
Kriterijum koji }e se primjewivati pri izboru najpovoqnijeg ponu|a~a je najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e
ponude.
VII
Komisija za otvarawe i vrednovawe ponuda }e se formirati dono{ewem posebnog rje{ewa.
VIII
Ova Odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a ,,bi}e
objavqena u ,,Slu`benom glasniku op{tine Bijeqina .
1) SA[A TOMI], mr ekonomskih nauka iz Bijeqine
2. Ovo Rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana
,,
objavqivawa u ,,Slu`benom glasniku op{tine Bijeqina .
SKUP[TINA OP[TINE BIJEQINA
Broj: 01-111-15/12
Bijeqina,
Datum,29.3.2012.
PREDSJEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE BIJEQINA
Dragan \ur|evi}, s.r.
Na osnovu ~lana 72 Zakona o lokalnoj
samoupravi (,,Slu`,,
beni glasnik Republike Srpske , broj: 101/04, 42/05 i 118/05),
NA^ELNIK OP[TINE BIJEQINA
Broj: 02-404-63/12
Bijeqina,
Datum: 23. mart 2012.
NA^ELNIK
OP[TINE BIJEQINA
Mi}o Mi}i}, s.r.
Na osnovu ~lana 72 Zakona o lokalnoj
samoupravi (,,Slu,,
`beni glasnik Republike Srpske , broj: 101/04, 42/05 i 118/05),
~lana 4 Zakona o javnim nabavkama
Bosne i Hercegovine
,,
(,,Slu`beni glasnik BiH , broj: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05,
08/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10) i ~lana 13 Pravilnika o
javnim nabavkama roba, usluga i radova (,,Slu`beni glasnik
Strana 128 - Broj 6
Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina
,,
op{tine Bijeqina , broj: 01/07), Na~elnik op{tine donosi:
ODLUKU
O PRISTUPAWU POSTUPKU
JAVNE NABAVKE RADOVA [IFRA: DD-n
n-1
18/12
I
Pristupa se javnoj nabavci radova pod {ifrom: DD - n-18/12
30. mart 2012.
SKP-02/12
II
Za potrebe Odjeqewa za stambeno-komunalne poslove i
za{titu `ivotne sredine, vr{i}e se javna nabavka slede}ih
usluga:
Izrada ku}nih brojeva, oglasnih tabli, tabli upozorewa, putokaza, za{titnih stubi}a i saobra}ajnih znakova
II
III
Za potrebe Odjeqewa za dru{tvene djelatnosti vr{i}e
se javna nabavka slede}ih radova: Izvo|ewe radova na
dogradwi sredwe stru~ne {kole u Jawi - II faza
Predvi|eni maksimalni iznos bruto sredstava za realizaciju javne nabavke je 58.000,00 KM. Sredstva }e biti obezbije|ena iz buxeta op{tine za 2012. godinu,,, sa buxetske
stavke: ,,Finansirawe komunalne potro{we , ekonomski
kod: 412 800, potro{a~ka jedinica: 0005170.
III
Predvi|eni maksimalni iznos bruto sredstava za realizaciju javne nabavke je 75.000,00 KM. Sredstva su obezbje|ena iz buxeta op{tine za 2012. godinu, sa bud`etske stavke:
,,
,,Nabavka gra|evinskih objekata - investicije u obrazovawu ,
ekonomski kod: 511 100, potro{a~ka jedinica: 0005210.
IV
Javna nabavka }e se sprovesti putem Konkurentskog zahtjeva sa objavqivawem obavje{tewa o nabavci.
V
IV
Javna nabavka }e se sprovesti putem Konkurentskog
zahtjeva sa dodatnim objavqivawem obavje{tewa o nabavci.
Predvi|eni po~etak realizacije predmetnih usluga je
od dana potpisivawa Ugovora do 31.12.2012.godine.
VI
V
Predvi|eni rok za realizaciju predmetne nabavke je 80 dana od dana uvo|ewa u posao, a investitor je du`an uvesti izvo|a~a u posao najkasnije 15 dana od dana zakqu~ivawa Ugovora.
VI
Kriterijum koji }e se primjewivati pri izboru najpovoqnijeg ponu|a~a je najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e
ponude.
VII
Komisija za otvarawe i vrednovawe ponuda }e se formirati dono{ewem posebnog rje{ewa.
Kriterijum koji }e se primjewivati pri izboru najpovoqnijeg ponu|a~a je najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude.
VII
VIII
Ova Odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a ,,bi}e
objavqena u ,,Slu`benom glasniku op{tine Bijeqina .
Komisija za otvarawe i vrednovawe ponuda }e se formirati dono{ewem posebnog rje{ewa.
NA^ELNIK OP[TINE BIJEQINA
VIII
Ova Odluka stupa na snagu danom dono{ewa,
,, a objavi}e
se u ,,Slu`benom glasniku op{tine Bijeqina .
NA^ELNIK
OP[TINE BIJEQINA
Mi}o Mi}i}, s.r.
Broj: 02-404-66/12
Bijeqina,
Datum: 28. mart 2012.
NA^ELNIK OP[TINE BIJEQINA
NA^ELNIK
OP[TINE BIJEQINA
Mi}o Mi}i}, s.r.
Broj:02-404-67/12
Bijeqina,
Datum: 28. mart 2012.
Na osnovu ~lana 72 Zakona o lokalnoj
samoupravi (,,Slu,,
`beni glasnik Republike Srpske , broj: 101/04, 42/05 i 118/05),
~lana 4 Zakona o javnim,, nabavkama Bosne i Hercegovine
(,,Slu`beni glasnik BiH , broj: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06,
70/06, 12/09 i 60/10) i ~lana 13 Pravilnika o javnim nabavkama roba, ,,usluga i radova (,,Slu`beni glasnik op{tine
Bijeqina , broj: 01/07), Na~elnik op{tine donosi:
Na osnovu ~lana 72 Zakona o lokalnoj
samoupravi (,,Slu,,
`beni glasnik Republike Srpske , broj: 101/04, 42/05 i 118/05),
~lana 4 Zakona o javnim,, nabavkama Bosne i Hercegovine
(,,Slu`beni glasnik BiH , broj: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06,
70/06, 12/09 i 60/10) i ~lana 13 Pravilnika o javnim nabavkama roba, ,,usluga i radova (,,Slu`beni glasnik op{tine
Bijeqina , broj: 01/07), Na~elnik op{tine donosi:
ODLUKU
O PRISTUPAWU POSTUPKU
JAVNE NABAVKE RADOVA
[IFRA: SKP-448/12
I
ODLUKU O PRISTUPAWU POSTUPKU
JAVNE NABAVKE USLUGA [IFRA: SKP-0
02/12
I
PRISTUPA SE javnoj nabavci usluga pod {ifrom:
PRISTUPA SE javnoj nabavci radova pod {ifrom:
SKP-48/12
II
Za potrebe Odjeqewa za stambeno-komunalne poslove i
30. mart 2012.
Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina
za{titu `ivotne sredine, vr{i}e se javna nabavka slede}ih
radova:
Sanacija vodovodnih mre`a u {kolskim objektima na
podru~ju op{tine Bijeqina
Broj 6 - Strana 129
izaciju javne nabavke je 15.000,00 KM. Sredstva }e se obezbijediti iz buxeta op{tine Bijeqina za 2012. godinu sa buxetske stavke: ,,Tro{kovi inspekcijskih
uzoraka, izvr{ewe
,,
rje{ewa kontrolnih organa ; Potro{a~ka jedinica: 0005220;
Ekonomski kod: 412 900.
III
IV
Predvi|eni maksimalni iznos bruto sredstava za realizaciju javne nabavke je 22.000,00 KM. Sredstva }e se obezbijediti iz buxeta op{tine za 2012. godinu, sa buxetske stavke:
,,
,,Infrastruktura iz vodoprivrednih naknada po programu ,
ekonomski kod: 511 100, potro{a~ka jedinica: 0005170.
IV
Javna nabavka }e se sprovesti putem konkurentskog zahtjeva sa dodatnim objavqivawem obavje{tewa o nabavci.
V
Rok za realizaciju predmetnih usluga je od dana potpisivawa Ugovora do 31.12.2012. godine.
Javna nabavka }e se sprovesti putem konkurentskog zahtjeva sa dodatnim objavqivawem obavje{tewa o nabavci.
V
Predvi|eni rok za realizaciju predmetnih radova je od
dana potpisivawa Ugovora do 30.09.2012.godine.
VI
Kriterijum koji }e se primjewivati pri izboru najpovoqnijeg ponu|a~a je najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e
ponude.
VII
VI
Kriterijum koji }e se primjewivati pri izboru najpovoqnijeg ponu|a~a je najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e
ponude.
VII
Komisija za otvarawe i vrednovawe ponuda }e se formirati dono{ewem posebnog rje{ewa.
VIII
Ova Odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a ,,bi}e
objavqena u ,,Slu`benom glasniku op{tine Bijeqina .
Komisija za otvarawe i vrednovawe ponuda }e se formirati dono{ewem posebnog rje{ewa.
VIII
Ova Odluka stupa na snagu danom dono{ewa,
,, a objavi}e
se u ,,Slu`benom glasniku op{tine Bijeqina .
NA^ELNIK OP[TINE BIJEQINA
NA^ELNIK
OP[TINE BIJEQINA
Mi}o Mi}i}, s.r.
Broj: 02-404-69/12
Bijeqina,
Datum: 29. mart 2012.
NA^ELNIK OP[TINE BIJEQINA
Broj: 02-404-68/12
Bijeqina,
Datum: 29. mart 2012.
NA^ELNIK
OP[TINE BIJEQINA
Mi}o Mi}i}, s.r.
Na osnovu ~lana 72 Zakona o lokalnoj
samoupravi (,,Slu,,
`beni glasnik Republike Srpske , broj: 101/04, 42/05 i 118/05),
~lana 4 Zakona o javnim,, nabavkama Bosne i Hercegovine
(,,Slu`beni glasnik BiH , broj: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06,
70/06, 12/09 i 60/10) i ~lana 13 Pravilnika o javnim nabavkama roba,
,, usluga i radova (,,Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina , broj: 01/07), Na~elnik op{tine donosi:
Na osnovu
,, ~lana 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Sl.
glasnik RS , broj:101/04 i 42/05),,, ~llana 38. Zakona o javnim
nabavkama BiH (,,Sl.glasnik BiH , broj: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05,
08/06,70/06 ,12/09 i 60/10) i ~lana 41. Pravilnika o javnim
nabavkama,, roba, usluga i radova (,,Sl. glasnik op{tine
Bijeqina , broj: 13/11), Na~elnik op{tine donosi:
ODLUKU
O OBUSTAVI POSTUPKA
JAVNE NABAVKE USLUGA
SKP-116-p
p1/11
I
ODLUKU
O PRISTUPAWU POSTUPKU
JAVNE NABAVKE USLUGA
[IFRA: IP-001/12
I
PRISTUPA SE javnoj nabavci usluga pod {ifrom:
IP-01/12
II
Za potrebe Odjeqewa za inspekcijske poslove, vr{i}e
se javna nabavka sqede}ih usluga:
Pregled inspekcijskih uzoraka tokom 2012. godine.
III
Predvi|eni maksimalni iznos bruto sredstava za real-
U postupku javne nabavke usluga putem ponovqenog otvorenog postupka javne nabavke: ,,Izrada
programa sani,,
tarne za{tite na izvori{tu
,,Grmi}
sa
izradom
modela u
,,
nestacioniranim uslovima , ponude su dostavili slede}i
ponu|a~i:
,,
1. Institut za ,,gra|evinarstvo ,,IG Bawa Luka
2. DOO ,,Ipin Bijeqina ,,
3. DOO ,,Tehni~ki institut Bijeqina
II
Nakon razmatrawa
,, prispjelih ponuda ustanovqeno je da,,
ponude DOO ,,Ipin Bijeqina i DOO ,,Tehni~ki institut
Bijeqina nisu ispunile uslove predvi|ene tenderskom
dokumentacijom.
,,
Ponuda DOO ,,Ipin Bijeqina nije ispunila uslove
Strana 130 - Broj 6
Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina
predvi|ene tenderskom dokumentacijom i to:
-u dijelu dokaza o opremqenosti odnosno vlasni{tvu
tra`ene opreme i laboratorije,
-ponu|a~ je dostavio dokaze za dva diplomirana in`ewera hidrogeologije,a nije dostavio dokaz za jednog
diplomiranog in`ewera geologije-op{te,
-ponu|a~ nije dostavio dokaz za tri radnika osposobqena za rad na bu{a}oj garnituri.
,,
Ponuda DOO ,,Tehni~ki institut Bijeqina nije ispunila uslove predvi|ene tenderskom dokumentacijom i to:
- u uvjerewu banke o likvidnosti navedeno je da ne postoji blokada na poslovnom ra~unu, ali se ne navodi da je
ponu|a~ solventan u posledwa tri mjeseca
- ponu|a~ je dostavio dokaz za dva radnika osposobqena
za rad na bu{a}oj garnituri, a tenderskom dokumentacijom
su tra`eni dokazi za tri radnika osposobqena za rad na
bu{a}oj garnituri
,,
Ponuda Institut za gra|evinarstvo ,,IG Bawa Luka u
potpunosti je ispunila uslove predvi|ene tenderskom dokumentacijom.
30. mart 2012.
ponude ispuwavaju uslove predvi|ene tenderskom dokumentacijom.
III
Postupak se OBUSTAVQA, shodno ~lanu 12. stav 1.
ta~ka b) podta~ka 4. Zakona o javnim nabavkama BiH, jer je
broj primqenih prihvatqivih ponuda mawi od tri i ne
obezbje|uje stvarnu konkurenciju za konkretan ugovor.
IV
Protiv ove odluke dozvoqen je pismeni prigovor u roku
od pet dana od dana prijema iste.
Prigovor se podnosi pismeno, a mo`e se izjaviti i na
zapisnik kod ovog organa.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom dono{ewa,
,, a objavi}e
se u ,,Slu`benom glasniku op{tine Bijeqina .
III
Postupak se OBUSTAVQA, shodno ~lanu 12. stav 1.
ta~ka b) podta~ka 5. Zakona o javnim nabavkama BiH, jer je
broj kvalifikovanih kandidata mawi od tri i ne obezbje|uje stvarnu konkurenciju za planirani ugovor.
NA^ELNIK OP[TINE BIJEQINA
NA^ELNIK
OP[TINE BIJEQINA
Mi}o Mi}i}, s.r.
Broj: 02-404-27/12
Bijeqina,
Datum, 30. mart 2012.
IV
Protiv ove odluke dozvoqen je pismeni prigovor u roku
od pet dana od dana prijema iste.
Prigovor se podnosi pismeno, a mo`e se izjaviti i na
zapisnik kod ovog organa.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom dono{ewa,
,, a objavi}e
se u ,,Slu`benom glasniku op{tine Bijeqina .
NA^ELNIK OP[TINE BIJEQINA
Broj: 02-404-25/12
Bijeqina,
Datum: 26. mart 2012.
NA^ELNIK
OP[TINE BIJEQINA
Mi}o Mi}i}, s.r.
Na osnovu
,, ~lana 72. Zakona o laokalnoj samoupravi (,,Sl.
glasnik RS , broj:101/04 i 42/05),,, ~llana 38. Zakona o javnim
nabavkama BiH (,,Sl.glasnik BiH , broj: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05,
08/06,70/06,12/09 i 60/10) i ~lana 41. Pravilnika o javnim
nabavkama,, roba, usluga i radova (,,Sl.glasnik op{tine
Bijeqina , broj: 13/11), Na~elnik op{tine donosi:
ODLUKU
O REZULTATIMA OKON^ANOG POSTUPKA
JAVNE NABAVKE I IZBORU
NAJPOVOQNIJEG PONU\A^A
u postupku javne nabavke SKP-111/12
I
Na osnovu
,, ~lana 72. Zakona o laokalnoj samoupravi (,,Sl.
glasnik RS , broj:101/04 i 42/05), ~llana
38. Zakona o javnim
,,
nabavkama BiH (,,Sl.glasnik BiH , broj: 49/04, 19/05, 52/05,
92/05, 08/06,70/06,12/09 i 60/10) i ~lana 41. Pravilnika o javnim nabavkama
roba, usluga i radova (,,Sl. glasnik op{tine
,,
Bijeqina , broj: 13/11), Na~elnik op{tine donosi:
ODLUKU
O OBUSTAVI POSTUPKA
JAVNE NABAVKE RADOVA DD-116/12
I
U postupku javne nabavke radova putem otvorenog postupka: ,,Izvo|ewe radova na vawskom ure|ewu
i za{tite od
,,
po`ara Centra za kulturu u Bijeqini , ponude su dostavli
slede}i ponu|a~i:
,,
1. DOO ,,Buk promet Bijeqina
,,
2. DOO ,,MD peri} Company Bijeqina
U postupku javne nabavke putem pregovara~kog postupka
bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci, a koja se odnosi
,, na
nabavku usluga: ,,Ko{ewe i grabawe gradskog parka , a na
osnovu ~lana 49. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji,
,,
osposobqavawu invalida (,,Slu`beni Glasnik RS broj 98/04,
91/06), pozvan je ponu|a~:
,,
1. DOO Preduze}e za zapo{qavawe invalida ,,Patriot
Bijeqina
II
Nakon razmatrawa prispjele ponude ustanovqeno je da
ista ispuwava sve uslove predvi|ene tenderskom dokumentacijom, te je nakon izvr{enih pregovora prihva}ena ponuda
,,
DOO Preduze}e za zapo{qavawe invalida ,,Patriot
Bijeqina, sa ponu|enom cijenom u bruto iznosu od:
74.792,00 KM
III
II
Nakon razmatrawa prispjele ponude ustanovqeno je da
Protiv ove odluke dozvoqen je pismeni prigovor u roku
od pet dana od dana prijema iste.
30. mart 2012.
Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina
Prigovor se podnosi pismeno, a mo`e se izjaviti i na
zapisnik kod ovog organa.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom dono{ewa,
,, a objavi}e
se u ,,Slu`benom glasniku op{tine Bijeqina
NA^ELNIK OP[TINE BIJEQINA
Broj: 02-404-48/12
Bijeqina,
Datum: 28. mart 2012.
NA^ELNIK
OP[TINE BIJEQINA
Mi}o Mi}i}, s.r.
Broj 6 - Strana 131
Na osnovu ~lana
72. Zakona o laokalnoj samoupravi
,,
(,,Sl.glasnik RS , broj:101/04 i 42/05), ~llana
38. Zakona o
,,
javnim nabavkama BiH (,,Sl.glasnik BiH , broj: 49/04, 19/05,
52/05, 92/05, 08/06,70/06,12/09 i 60/10) i ~lana 39. Pravilnika
o javnim nabavkama
,, roba, usluga i radova (,,Sl.glasnik
op{tine Bijeqina , broj: 13/11), Na~elnik op{tine donosi:
ODLUKU
O REZULTATIMA OKON^ANOG POSTUPKA
JAVNE NABAVKE I IZBORU
NAJPOVOQNIJEG PONU\A^A
u postupku javne nabavke SKP-1
18/12
I
Na osnovu
,, ~lana 72. Zakona o laokalnoj samoupravi (,,Sl.
glasnik RS , broj:101/04 i 42/05), ~llana
38. Zakona o javnim
,,
nabavkama BiH (,,Sl.glasnik BiH , broj: 49/04, 19/05, 52/05,
92/05, 08/06,70/06,12/09 i 60/10) i ~lana 39. Pravilnika o javnim nabavkama
roba, usluga i radova (,,Sl.glasnik op{tine
,,
Bijeqina , broj: 13/11), Na~elnik op{tine donosi:
ODLUKU
O REZULTATIMA OKON^ANOG POSTUPKA
JAVNE NABAVKE I IZBORU NAJPOVOQNIJEG
PONU\A^A u postupku javne nabavke DD-1
11/12
I
U postupku javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva
bez dodatnog objavqivawa obavje{tewa o nabavci, a koja se
odnosi na nabavku radova: ,,Izvo|ewe zavr{nih radova na
,,
izgradwi ambulante porodni~ne medicine u MZ Modran ,
ponude su dostavili slede}i ponu|a~i:
,,
1. DOO ,,Buk promet
,, Bijeqina
2. DOO ,,Jovi} S&D Ugqevik
,,
3. DOO ,,Zidar @ivanovi} Dowa Trnova
II
Nakon razmatrawa prispjelih ponuda ustanovqeno je da
iste ispuwavaju sve uslove predvi|ene tenderskom dokumentacijom, te je na osnovu navedenog kriterijuma - najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude izvr{eno vrednovawe,
,,
1.DOO ,,Buk promet,, Bijeqina
2.DOO ,,Jovi} S&D Ugqevik
,,
3.DOO ,,Zidar @ivanovi} Dowa Trnova
8.298,07 KM
8.701,95 KM
9.132,00 KM
,,
DOO ,,Buk promet Bijeqina, sa ponu|enom cijenom u
bruto iznosu od: 8.298,07 KM
U postupku javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva
sa dodatnim objavqivawem obavje{tewa o nabavci, a koja se
odnosi na nabavku usluga: ,,Redovno odr`avawe svjetlosne
,,
saobra}ajne signalizacije na podru~ju op{tine Bijeqina ,
ponude su dostavili slede}i ponu|a~i:
,,
1. DOO ,,K-Inel
,, Isto~no Sarajevo
2. DOO ,,Spark Bijeqina
,,
3. DOO ,,Telefonija Vidakovi} Doboj
II
Nakon razmatrawa,,prispjelih ponuda ustanovqeno je da,,
ponude DOO ,,K-Inel Isto~no Sarajevo i DOO ,,Spark
Bijeqina nisu ispunile uslove predvi|ene tenderskom dokumentacijom.
,,
Ponuda DOO ,,K-Inel Isto~no Sarajevo nije ispunila
uslove predvi|ene ta~kom 6.4.tenderske dokumentacije koja
se odnosi na tehni~ku opremqenost. Kao dokaz za tehni~ku
opremqenost tra`eno je da svaki ponu|a~ mora da posjeduje
minimum jednu korpu visine 15 m za koju je potrebno dostaviti ovjerenu kopiju saobra}ajne dozvole ili upotrebnu
dozvolu.Ponu|a~ nije dostavio tra`enu dokumentaciju nego
izjavu da posjeduje tehni~ku i profesionalnu sposobnost za
izvr{ewe ugovora.
,,
Ponuda DOO ,,Spark Bijeqina nije ispunila uslove
predvi|ene ta~kom 5.19 tenderske dokumentacije iz razloga
{to ponu|a~ nije dostavio bankarsku garanciju za ozbiqnost ponude nego izjavu da }e istu dostaviti u najkra}em roku, ukoliko dobije posao.
,,
Ponuda DOO ,,Telefonija Vidakovi} Doboj ispunila je
sve uslove predvi|ene tenderskom dokumentacijom, te je na
osnovu navedenog kriterijuma - najni`a cijena tehni~ki
zadovoqavaju}e ponude prihva}ena ponuda
,,
DOO ,,Telefonija Vidakovi} Doboj sa
cijenom u bruto iznosu od: 49.896,41 KM
ponu|enom
III
III
Protiv ove odluke dozvoqen je pismeni prigovor u roku
od pet dana od dana prijema iste.
Prigovor se podnosi pismeno, a mo`e se izjaviti i na
zapisnik kod ovog organa.
Protiv ove odluke dozvoqen je pismeni prigovor u roku
od pet dana od dana prijema iste.
Prigovor se podnosi pismeno, a mo`e se izjaviti i na
zapisnik kod ovog organa.
IV
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom dono{ewa,
,, a objavi}e
se u ,,Slu`benom glasniku op{tine Bijeqina
Ova Odluka stupa na snagu danom dono{ewa,
,, a objavi}e
se u ,,Slu`benom glasniku op{tine Bijeqina .
NA^ELNIK OP[TINE BIJEQINA
NA^ELNIK OP[TINE BIJEQINA
Broj: 02-404-33/12
Bijeqina,
Datum: 29. mart 2012.
NA^ELNIK
OP[TINE BIJEQINA
Mi}o Mi}i}, s.r.
Broj: 02-404-41/12
Bijeqina,
Datum: 30. mart 2012.
NA^ELNIK
OP[TINE BIJEQINA
Mi}o Mi}i}, s.r.
Strana 132 - Broj 6
Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina
Na osnovu ~lana 43. stav 1. alineja 11. Zakona o lokalnoj
,,
samoupravi (,,Slu`beni glasnik Republike Srpske , broj:
101.04, 42/05 i 11/05), ~lana 51. stav 1. alineja 11. Statuta
,,
op{tine Bijeqina (,,Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina ,
broj: 5/05, 6/05 i 6/06) i ~lana 19. stav 1. ta~ka 2. Zakona o sistemu javnih
slu`bi (,,Slu`beni glasnik Republike
,,
Srpske , broj: 68/07) Na~elnik op{tine Bijeqina donio je
RJE[EWE
O DAVAWU SAGLASNOSTI NA ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA
CENTRA ZA SOCIJALNI RAD BIJEQINA
1. DAJE SE saglasnost na odluku o izmjenama i dopunama Statuta Centra za socijalni rad Bijeqina, broj: 010101/3-27/13-94 od 03.02.2012. godine.
2. Odluka iz take 1. ovog Rje{ewa, Odluka upravnog odbora Centra za socijalni rad Bijeqina, broj: 01-0101/3-27/1494 od 03.02.2012. godine i Mi{qewe Odjeqewa za dru{tvene
djelatnosti op{tine Bijeqina, broj: 02/5-058-36-130/12 od
22.03.2012. godine, nalaze se u prilogu ovog Rje{ewa i ~ine
wegov sastavni dio.
3. Ovo Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa,
,, a
objavi}e se u ,,Slu`benom glasniku op{tine Bijeqina .
Broj: 02-014-1-468/12
Bijeqina,
Datum: 26. mart 2012.
NA^ELNIK
OP[TINE BIJEQINA
Mi}o Mi}i}, s.r.
30. mart 2012.
III
Ovo rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa,
,, a objavi}e
se u ,,Slu`benom glasniku op{tine Bijeqina .
DOSTAVQENO:
1. Komisiji za izbor
pripravnika
2. Arhiva
NA^ELNIK
OP[TINE BIJEQINA
Mi}o Mi}i}, s.r.
Na osnovu ~lana 51. Statuta op{tine
Bijeqina (,,Slu,,
`beni glasnik op{tine Bijeqina , broj 5/5, 6/5 i 6/6), ~lana
3. Odluke o kriterijumima, na~inu i postupku raspodjele
sredstava za projekte borbe protiv {tetnih uticaja organizacijama i udru`ewima na podru~ju op{tine
Bijeqina
,,
(,,Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina , broj: 17/07 i 6/09)
i Sporazuma o saradwi izme|u op{tine Bijeqina i nevladinih/neprofitnih organizacija na podru~ju op{tine
Bijeqina, Na~elnik op{tine Bijeqina, donosi:
RJE[EWE
O IMENOVAWU KOMISIJE ZA RASPODJELU
SREDSTAVA ZA PROJEKTE BORBE PROTIV
[TETNIH UTICAJA ORGANIZACIJAMA
I [email protected] U 2012. GODINI
I
REPUBLIKA SRPSKA
OP[TINA BIJEQINA
NA^ELNIK OP[TINE BIJEQINA
Broj: 02-123-44/12
Datum: 21.03.2012. godine
Na osnovu ~lana 43. Zakona o lokalnoj
samoupravi (,,Slu,,
`beni glasnik Republike Srpske , broj: 101/04, 42/05 i 118/05)
i ~lana 15. Pravilnika o radu zaposlenih u Administrativnoj slu`bi op{tine
Bijeqina (,,Slu`beni glasnik op,,
{tine Bijeqina , broj: 27/08), Na~elnik op{tine Bijeqina
donosi
RJE[EWE
o imenovawu Komisije za izbor pripravnika u
Administrativnu slu`bu op{tine Bijeqina
I
U Komisiju za izbor pripravnika u Administrativnu
slu`bu op{tine Bijeqina, po Javnom oglasu broj: 02-1238/12 od 20.03.2012. godine, imenuju se:
1. Igor Ostoji}, dipl. pravnik - predsjednik Komisije
2. Miodrag Be{li}, dipl. pravnik - ~lan Komisije
3. Mirjana Simi}, dipl. ekonomista - ~lan Komisije
U Komisiji za raspodjelu sredstava za projekte borbe
protiv {tetnih uticaja organizacijama
,, i udru`ewima u 2012.
godini ( u daqem tekstu ,,Komisija ) imenuju se :
1. Boro \oki} - {ef Slu`be za sport, omladinu i
fizi~ku kulturu, predsjednik
2. Qubica Mla|enovi} - SSS za rad sa omladinskim
organizacijama i udru`ewima mladih, ~lan
3. Petra Stojanovi} - odbornik u SO Bijeqina, ~lan
4. Ivana Qubinkovi}-SSS za analizu, ~lan
5. Ivan Petrovi} - prestavnik udru`ewa gra|ana koje
djeluju na teritoriji op{tine Bijeqina, ~lan.
II
Zadatak Komisije je da :
- pregleda i ocjeni prispjele projekte,
- utvrdi rang - listu prijedloga finansirawa,
- podnese Na~elniku prijedloge za dodjelu sredstava organizacijama i udru`ewima mladih u Administrativnoj slu`bi op{tine Bijeqin,
- da prati realizaciju projekata koji su finansirani i
sufinansirani iz buxetskih sredstava.
III
Poslove sekretara Komisije obavqa Qubica Mla|enovi}, samostalni stru~ni saradnik za rad sa omladinskim
organizacijama i udru`ewima mladih u Administrativnoj
slu`bi op{tine Bijeqina.
II
IV
Komisija ima zadatak da provjeri blagovremenost i potpunost prijava kandidata, sprovede intervjuu sa kandidatima koji budu ispuwavali uslove i Na~elniku op{tine podnese izvje{taj o provedenom postupku po Javnom oglasu sa
preporukama za dono{ewe odluke o izboru kandidata.
Mandat Komisije traje do imenovawa nove Komisije.
V
Ovo Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e
30. mart 2012.
Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina
,,
se u ,,Slu`benom glasniku op{tine Bijeqina .
NA^ELNIK OP[TINE BIJEQINA
NA^ELNIK
OP[TINE BIJEQINA
Mi}o Mi}i}, s.r.
Broj : 02-435-8/12
Bijeqina,
Datum: 30. mart 2012.
Na osnovu ~lana 51. Statuta op{tine
Bijeqina (,,Slu,,
`beni glasnik op{tine Bijeqina , broj 5/05, 6/05 i 6/06),
~lana 3. Odluke o kriterijumima, na~inu i postupku raspodjele sredstava omladinskim organizacijama i udru`ewima
na podru~ju op{tine
Bijeqina (,,Slu`beni glasnik op{ti,,
ne Bijeqina , broj13/07 i 5/09) i Sporazuma o saradwi
izme|u op{tine Bijeqina i nevladinih/neprofitnih organizacija na podru~ju op{tine Bijeqina, Na~elnik op{tine
Bijeqina, donosi:
RJE[EWE
O IMENOVAWU KOMISIJE ZA RASPODJELU
SREDSTAVA ZA PROJEKTE IZ OBLASTI
OMLADINSKOG ORGANIZOVAWA
U 2012. GODINI
I
U Komisiji za raspodjelu sredstava za projekte iz oblasti omladinskog organizovawa organizacijama,, i udru`ewima u 2012. godini ( u daqem tekstu ,,Komisija ) imenuju se :
1. Boro \oki} - {ef Slu`be za sport, omladinu i
fizi~ku kulturu, predsjednik
2. Qubica Mla|enovi} - SSS za rad sa omladinskim
organizacijama i udru`ewima mladih, ~lan
3. Petra Stojanovi} - odbornik u SO Bijeqina, ~lan
4. Ivana Qubinkovi} - SSS za analizu, ~lan
5. Ivan Petrovi} - prestavnik udru`ewa gra|ana koje
djeluju na teritoriji op{tine Bijeqina, ~lan.
II
Zadatak Komisije je da :
- pregleda i ocjeni prispjele projekte,
- utvrdi rang - listu prijedloga finansirawa,
- podnese Na~elniku prijedloge za dodjelu sredstava organizacijama i udru`ewima mladih u Administrativnoj
slu`bi op{tine Bijeqin,
- da prati realizaciju projekata koji su finansirani i
sufinansirani iz buxetskih sredstava.
III
Poslove sekretara Komisije obavqa Qubica Mla|enovi}, samostalni stru~ni saradnik za rad sa omladinskim
organizacijama i udru`ewima mladih u Administrativnoj
slu`bi op{tine Bijeqina.
IV
Mandat Komisije traje do imenovawa nove Komisije.
V
Ovo Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e
Broj 6 - Strana 133
,,
se u ,,Slu`benom glasniku op{tine Bijeqina .
NA^ELNIK OP[TINE BIJEQINA
Broj: 02-435-9/12
Bijeqina,
Datum: 30. mart 2012.
NA^ELNIK
OP[TINE BIJEQINA
Mi}o Mi}i}, s.r.
Strana 134 - Broj 6
Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina
30. mart 2012.
[email protected]
AKTA SKUP[TINE OP[TINE
1. ODLUKA O KOMUNALNIM TAKSAMA
2. ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O
OP[TINSKIM
ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA
113
116
3. ODLUKA O VISINI BORAVI[NE
TAKSE KOJA SE PLA]A NA PODRU^JU
OP[TINE BIJEQINA
117
4. ODLUKA O USVAJAWU IZMJENE
DIJELA REGULACIONOG
PLANA
,,
,,KALTINOVA^A U BIJEQINI
117
5. ODLUKA O NA^INU I USLOVIMA
JAVNE PRODAJE NEIZGRA\ENOG
GRA\EVINSKOG ZEMQI[TA U
[email protected] SVOJINI U OKVIRU
REGULACIONOG PLANA ,,
,,INDUSTRIJSKA ZONA 3
118
6. ODLUKA O PRISTUPAWU IZRADI
URBANISTI^KOG PROJEKTA ,,SPORTSKO
REKREATIVNOG KOMPLEKSA-FUDBALSKI
TERENI SA PRATE]IM [email protected] ,,
,,NA LOKALITETU MZ ,,VEQKO LUKI]
U BIJEQINI
119
7. ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ODLUKE O GROBQIMA I POGREBNOJ
DJELATNOSTI NA PODRU^JU
OP[TINE BIJEQINA
8. ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ODLUKE O OP[TIM I TEHNI^KIM
USLOVIMA ZA ISPORUKU
TOPLOTNE ENERGIJE
9. ODLUKA O STICAWU SVOJINE NA
NEPOKRETNOSTI OZNA^ENOJ KAO
K.^. BR. 1501, K.O. BIJEQINA SELO RADI
IZGRADWE NOVOG GRADSKOG GROBQA
10. ODLUKA O STICAWU SVOJINE
NA NEPOKRETNOSTI OZNA^ENOJ KAO
K.^. BR. 1502, K.O. BIJEQINA SELO RADI
IZGRADWE NOVOG GRADSKOG GROBQA
122
11. ODLUKA O STICAWU SVOJINE NA
NEPOKRETNOSTI - K.^. BROJ 6229/11,
K.O. BIJEQINA 1
122
12. ODLUKA O STICAWU SVOJINE NA
NEPOKRETNOSTI OZNA^ENOJ KAO
K.^. BR. 1496/1 I K.^.BR. 1496/2,
K.O. BIJEQINA SELO RADI IZGRADWE
NOVOG GRADSKOG GROBQA
123
13. ODLUKA O STICAWU SVOJINE NA
NEPOKRETNOSTI U K.O. DVOROVI RADI
PRO[IREWA GROBQA
123
14. ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O LOKALNOJ
[email protected] AMBULANTI PORODI^NE MEDICINE
NA TERITORIJI OP[TINE BIJEQINA
124
15. ODLUKA O UTVR\IVAWU NETO
DOBITI JP ,,DIREKCIJA
ZA IZGRADWU
,,
I RAZVOJ GRADA
124
16. ODLUKA O PONI[TAVAWU ODLUKE
O RASPISIVAWU JAVNOG POZIVA
ZA PRIKUPQAWE PISMENIH PONUDA
ZA IZBOR PARTNERA ZA IZGRADWU
NOVE LUKE RA^A NA TERITORIJI
OP[TINE BIJEQINA
124
120
17. ODLUKA O PONI[TAVAWU JAVNOG POZIVA
ZA PRIKUPQAWE PISMENIH PONUDA ZA
IZBOR,,PARTNERA ZA IZGRADWU NOVE LUKE
,,RA^A NA TERITORIJI OP[TINE
124
120
121
18. ODLUKA o ponovnom raspisivawu
JAVNOG POZIVA ZA PRIKUPQAWE
PISMENIH PONUDA ZA IZBOR PARTNERA
ZA IZGRADWU NOVE LUKE RA^A
NA TERITORIJI OP[TINE BIJEQINA
125
30. mart 2012.
Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina
19. JAVNI POZIV za prikupqawe pismenih ponuda
za izbor partnera za izgradwu nove luke Ra~a
na teritoriji Op{tine Bijeqina
126
21. RJE[EWE O IMENOVAWU ^LANA
KOMISIJE ZA POQOPRIVREDU I SELO
126
23. RJE[EWE O IMENOVAWU ^LANA
KOORDINACIONOG TIJELA ZA
PRA]EWE IMPLEMENTACIJE
STRATEGIJE RAZVOJA OP[TINE
BIJEQINA DO 2015. GODINE
30. ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA
JAVNE NABAVKE RADOVA DD-16/12
130
31. ODLUKA O REZULTATIMA OKON^ANOG
POSTUPKA JAVNE NABAVKE I IZBORU
NAJPOVOQNIJEG PONU\A^A
u postupku javne nabavke SKP-11/12
130
32. ODLUKA O REZULTATIMA OKON^ANOG
POSTUPKA JAVNE NABAVKE I IZBORU
NAJPOVOQNIJEG PONU\A^A
u postupku javne nabavke DD-11/12
131
33. ODLUKA O REZULTATIMA OKON^ANOG
POSTUPKA JAVNE NABAVKE I IZBORU
NAJPOVOQNIJEG PONU\A^A
u postupku javne nabavke SKP-18/12
131
34. RJE[EWE O DAVAWU SAGLASNOSTI
NA ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA
STATUTA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD
BIJEQINA
132
35. RJE[EWE o imenovawu Komisije za izbor
pripravnika u Administrativnu slu`bu
op{tine Bijeqina
132
125
20. RJE[EWE O RAZRJE[EWU ^LANA
KOMISIJE
ZA POQOPRIVREDU I SELO
22. RJE[EWE O RAZRJE[EWU ^LANA
KOORDINACIONOG TIJELA ZA PRA]EWE
IMPLEMENTACIJE STRATEGIJE RAZVOJA
OP[TINE BIJEQINA DO 2015. GODINE
Broj 6 - Strana 135
127
127
AKTA NA^ELNIKA OP[TINE
24. ODLUKA O PONOVNOM PRISTUPAWU
POSTUPKU JAVNE NABAVKE RADOVA
[IFRA: SKP-55-p1/11
127
25. ODLUKA O PRISTUPAWU POSTUPKU
JAVNE NABAVKE RADOVA
[IFRA: DD-n-18/12
128
26. ODLUKA O PRISTUPAWU POSTUPKU
JAVNE NABAVKE USLUGA
[IFRA: SKP-02/12
128
27. ODLUKA O PRISTUPAWU POSTUPKU
JAVNE NABAVKE RADOVA
[IFRA: SKP-48/12
128
28. ODLUKA O PRISTUPAWU POSTUPKU
JAVNE NABAVKE USLUGA
[IFRA: IP-01/12
129
29. ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA
JAVNE NABAVKE USLUGA SKP-16-p1/11
129
36. RJE[EWE O IMENOVAWU KOMISIJE ZA
RASPODJELU SREDSTAVA ZA PROJEKTE BORBE
PROTIV [TETNIH UTICAJA ORGANIZACIJAMA
I [email protected] U 2012. GODINI
132
37. RJE[EWE O IMENOVAWU KOMISIJE ZA
RASPODJELU SREDSTAVA ZA PROJEKTE IZ
OBLASTI OMLADINSKOG
ORGANIZOVAWA U 2012. GODINI
133
Strana 136 - Broj 6
Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina
IZDAVA^: Skup{tina op{tine Bijeqina - Stru~na slu`ba Skup{tine,
Trg Kraqa Petra I Kara|or}evi}a
,,
[TAMPA: ,,M design doo
Filipa Vi{wi}a 24, Isto~no Sarajevo
057 224 796
[email protected]: 150 primjeraka
30. mart 2012.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
165 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content