close

Enter

Log in using OpenID

broj 038.qxd

embedDownload
[email protected] GLASNIK
REPUBLIKE SRPSKE
JU Slu`beni glasnik Republike Srpske,
Bawa Luka, Veqka Mla|enovi}a bb
Telefon/faks: (051) 456-331, 456-341
Internet: http://www.slglasnik.org
E-mail: [email protected]
[email protected]
[email protected]
Utorak, 12. maj 2009. godine
BAWA LUKA
Broj 38
God. XVIII
599
Na osnovu ~lana 70. stav 1. t. 2. i 6. Ustava Republike Srpske, ~lana 183. i ~lana 187. stav 1. Poslovnika Narodne skup{tine Republike Srpske - Pre~i{}eni tekst
(“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 79/07) i ~l.
7. i 15. Zakona o zadu`ivawu, dugu i garancijama Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”,
broj 30/07), Narodna skup{tina Republike Srpske, na
Dvadeset i devetoj sjednici, odr`anoj 22. aprila 2009. godine, donijela je s q e d e } u
ODLUKU
O PRIHVATAWU [email protected] PREMA
ME\UNARODNOM FONDU ZA RAZVOJ
POQOPRIVREDE (IFAD) PO PROJEKTU
UNAPRE\IVAWA @IVOTA NA SELU
I
Prihvata se zadu`ewe Republike Srpske prema Me|unarodnom fondu za razvoj poqoprivrede (u daqem tekstu:
IFAD) po Projektu unapre|ivawe `ivota na selu (u
daqem tekstu: Projekat) u iznosu od 4.300.000,00 SDR (cca
6.400.000,00 USD), {to je 57% od ukupnog iznosa kredita
za Bosnu i Hercegovinu od 7.500.000,00 SDR (cca
11.100.000,00 USD).
II
Za potpisivawe Projektnog kreditnog sporazuma za
Republiku Srpsku izme|u IFAD i Republike Srpske i
Supsidijarnog sporazuma izme|u Bosne i Hercegovine i
Republike Srpske ovla{}uje se ministar finansija Republike Srpske.
III
Ciq Projekta je poboq{awe `ivotnih uslova,
pove}awe prihoda i zaposlewa u ruralnim zajednicama
projektnog podru~ja, koje ~ine 14 op{tina, i to: Bile}a,
Vi{egrad, Isto~ni Stari Grad, Trnovo, Berkovi}i,
Isto~ni Mostar, Kalinovik, Nevesiwe, Rogatica, Rudo,
^ajni~e, Qubiwe, Ustipra~a i Fo~a.
Prate}i ciqevi Projekta su: pove}awe obima i ekonomi~nosti proizvodwe i unapre|ivawe kvaliteta proizvoda sa farmi, osnivawe i ja~awe organizacionih kapaciteta poqoprivrednika, razvoj poslovawa, podr{ka
preduze}ima iz oblasti poqoprivrede, izgradwa ili obnova objekata za proizvodwu i marketing.
IV
Kreditna sredstva iz ta~ke I ove odluke namijewena
su za finansirawe sqede}ih komponenti projekta:
- poboq{awe poqoprivredne produktivnosti i efikasnost,
- razvoj ruralnih preduze}a,
Jezik
srpskog naroda
@iro-ra~uni: NLB Razvojna banka a.d.
Bawa Luka 562-099-00004292-34
Volksbank a.d. Bawa Luka
567-162-10000010-81
Nova bawalu~ka banka AD Bawa Luka
551-001-00029639-61
Komercijalna banka a.d. Bawa Luka
571-010-00001043-39
- ruralno finansirawe,
- projektna koordinacija i upravqawe.
V
Kreditna sredstva iz ta~ke I ove odluke odobravaju se
Republici Srpskoj pod sqede}im uslovima:
- rok otplate: 20 godina,
- grejs-period za otplatu glavnice (ura~unat u rok otplate): pet godina,
- otplata glavnice u 30 jednakih polugodi{wih rata:
po~iwe 15. marta 2014. godine, a zavr{ava 15. septembra
2029. godine,
- kamatna stopa: promjenqiva, koju IFAD odre|uje
godi{we i iznosi 1/2 IFAD-ove referentne godi{we kamatne stope (za 2009. godinu iznosi 2,14) i
- valuta otplate kredita: evro.
VI
U periodu primjene Projekta za kofinansirawe }e se
obezbijediti sredstva iz buxeta Republike Srpske u konvertibilnim markama u protivvrijednosti 1.039.846,00
USD za pla}awe PDV-a, direktnih poreza i ostalo, a
ostali korisnici (lokalne zajednice, poqoprivrednici,
poqoprivredna udru`ewa, zadruge, i preduze}a, finansijske institucije) treba da obezbijede sredstva u konvertibilnim markama u protivvrijednosti 1.995.929,00
USD za finansirawe infrastrukture, za ugovorene usluge, obuku i razvoj finansijskih institucija.
VII
Primjena Projekta traje pet godina od dana efektivnosti, odnosno ispuwewa pravnih uslova za povla~ewe
kreditnih sredstava.
VIII
Projekat }e sprovoditi Ministarstvo poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede Republike Srpske
posredstvom Jedinice za koordinaciju poqoprivrednih
projekata (APCU) u svom sastavu.
IX
Nadzor nad primjenom Projekta vr{i Upravni odbor
Projekta imenovan od Vlade Republike Srpske, a koji }e
~initi predstavnici Ministarstva za poqoprivredu,
{umarstvo i vodoprivredu, Ministarstva finansija i
Agencije za bankarstvo.
Zadatak Upravnog odbora je da rukovodstvu Projekta
pru`i koncepcijske i strate{ke smjernice u osmi{qavawu i sprovo|ewu projektnih aktivnosti, vr{i uvid i
ocjewivawe uspje{ne realizacije Projekta, pregleda i
odobrava godi{wi plan rada i buxet Projekta i poma`e
u rje{avawu eventualnih krupnijih problema u wegovoj
primjeni.
Strana 2 - Broj 38
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
X
Za realizaciju ove odluke i izvje{tavawe zadu`uju se
Ministarstvo poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede
i Ministarstvo finansija.
XI
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 01-699/09
22. aprila 2009. godine
Bawa Luka
Predsjednik
Narodne skup{tine,
Mr Igor Radoji~i}, s.r.
600
Na osnovu ~lana 70. stav 1. t. 2. i 6. Ustava Republike Srpske, ~lana 183. i ~lana 187. st. 1. i 2. Poslovnika
Narodne skup{tine Republike Srpske - Pre~i{}eni
tekst (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 79/07)
i ~lana 38. stav 1. Zakona o kulturnim dobrima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, br. 11/95 i 103/08),
Narodna skup{tina Republike Srpske, na Dvadeset i devetoj sjednici, odr`anoj 22. aprila 2009. godine, donijela je s q e d e } u
ODLUKU
O UTVR\IVAWU ARHEOLO[KOG KOMPLEKSA
SKELANI KULTURNIM DOBROM OD
IZUZETNOG ZNA^AJA
I
Ovom odlukom utvr|uje se Arheolo{ki kompleks Skelani sa nepokretnim i pokretnim nalazima kulturnim
dobrom od izuzetnog zna~aja, granice za{ti}ene okoline
sa ukupnom povr{inom arheolo{kog kompleksa i mjere
za{tite u vezi sa ~uvawem, odr`avawem i kori{}ewem
kulturnog dobra i wegove okoline.
II
Arheolo{ki kompleks Skelani - Municipium malvesiatium, sa nepokretnim i pokretnim nalazima, lociran je
u mjestu Skelani, na teritoriji op{tine Srebrenica.
Postojawe ovog arheolo{kog lokaliteta dokazano je
jo{ 1896. godine, koji je evidentiran kao lokalitet rimskog naseqa, kasnoanti~ke crkve, nekropole i sredwovjekovnog grobqa.
III
Granice za{ti}ene okoline Arheolo{kog kompleksa
Skelani, odnosno katastarski i zemqi{no-kwi`ni podaci su:
I zona za{tite
Lokacija 1 (Ankino dvori{te): k.~. 172/1, k.~. 170/3,
k.~. 169/1 i k.~. 169/2,
Lokacija 2 (Zadru`ni dom): k.~. 510, k.~. 501/1 i k.~.
501/5 i
Lokacija 3 (Brankova wiva): k.~. 517/2, k.~. 517/4, k.~.
519/16 i k.~. 519/17.
Granica prve zone za{tite Arheolo{kog kompleksa
Skelani ide vawskim ivicama katastarskih ~estica: k.~.
172/1, k.~. 170/3, k.~. 169/1, k.~. 169/2, k.~. 510, k.~. 501/1,
k.~. 501/5, k.~. 501/3, k.~. 504/2, k.~. 517/2, k.~. 517/4, k.~.
519/16, i k.~. 519/17.
II zona za{tite
Druga zona za{tite obuhvata sqede}e katastarske ~estice: 137, 160, 161/1, 161/2, 162/2, 167/1, 167/2, 167/3, 167/4,
168/1, 163/2, 168/3, 168/4, 158/1, 158/2, 158/3, 158/4, 158/5,
158/6, 159, 160, 170/1, 170/2, 171, 172/2, 165/1, 165/2, 165/3,
174/1, 174/2, 174/3, 175/1, 175/2, 175/3, 176/1, 176/2, 176/3,
176/4, 176/5, 176/6, 176/7, 176/8, 176/9, 177/1, 177/2, 178, 179,
180/1, 180/2, 180/3, 180/4, 203/1, 203/2, 203/3, 203/4, 203/5,
401/1, 401/2, 401/3, 402/1, 402/2, 402/3, 402/4, 403, 404 dio, 405
dio, 406 dio, 407 dio, 408/1 dio, 408/2, 409/1 dio, 409/2,
409/3, 409/4, 410/1, 410/2, 410/3, 410/4, 410/5, 410/6, 411/1,
Utorak, 12. maj 2009.
411/2, 412, 413, 414/1, 414/2, 416, 417, 417/2, 417/3, 417/4, 417/5,
420/1, 420/2, 420/3, 420/4, 420/5, 421/1, 421/2, 421/3, 421/4,
421/5, 421/6, 421/7, 421/8, 421/9, 421/10, 422, 423/1, 423/2,
423/3, 423/4, 423/5, 424, 425, 426/1, 426/2, 426/3 dio, 426/4,
426/5, 426/6, 426/7, 426/8, 426/9, 426/10, 426/11, 426/12, 487
dio, 488, 489, 493, 494, 495/1, 495/2, 495/3, 495/4, 495/5, 497/1,
497/2, 498/1, 498/2, 499/1, 499/2, 499/3, 500/1, 500/2, 501/2,
501/3, 501/4, 501/6, 501/7, 504/1, 504/2, 504/3, 504/4, 505/1,
505/2, 505/3, 505/4, 505/5, 505/6, 506/1, 506/2, 506/3, 506/4,
506/5, 506/6, 507/1, 507/2, 507/3, 507/4, 507/5, 507/6, 508/1,
508/2, 508/3, 508/4, 508/5, 508/6, 508/7, 508/8, 508/9, 508/10,
508/11, 508/12, 508/13, 509, 511/1, 511/2, 511/3, 511/4, 512,
513/1, 513/2, 514/1, 514/2, 514/3, 515/1, 515/2, 516, 517/1, 517/3,
519/1, 519/2, 519/3, 519/4, 519/5, 519/6, 519/7, 519/8, 519/9,
519/10,519/11, 519/12,519/13, 519/14, 519/15, 519/18, 520/1,
520/2, 520/3, 521, 522, 395, 461/1, 461/2, 461/3, 462, 471 i 473.
Ukupna povr{ina Arheolo{kog kompleksa Skelani
(prva i druga zona za{tite) iznosi 280.908 m2.
IV
Radi sprovo|ewa mjera za{tite Arheolo{kog kompleksa Skelani za prvu zonu za{tite zabraweno je:
- izvo|ewe zemqanih i gra|evinskih radova i promjena oblika terena, izgradwa infrastrukture, industrijskih objekata i postrojewa na za{ti}enim arheolo{kim
lokacijama koje se nalaze u prvoj zoni za{tite,
- va|ewe zemqe, {qunka ili kamena,
- potkopavawe kosina lokaliteta,
- neovla{}eno prikupqawe pokretnih arheolo{kih
nalaza,
- prosipawe, odlagawe i privremeno ili trajno
deponovawe otpadnih i {tetnih materija - hemijski
agresivnih, eksplozivnih, otrovnih i radioaktivnih.
Mjere za{tite arheolo{kog nalazi{ta mogu se sprovoditi samo uz prethodna arheolo{ka iskopavawa.
V
Utvr|uju se sqede}e mjere za odr`avawe i kori{}ewe
Arheolo{kog kompleksa Skelani:
- o~uvawe i prezentacija arheolo{kih lokaliteta,
- uskla|ena za{tita Arheolo{kog kompleksa Skelani, wegovog kori{}ewa u razvoju prostora na kojem se nalazi,
- integrisanost prirodnih dobara i spomenika kulture u svrhu {to boqe prezentacije,
- ukqu~ivawe lokalnog stanovni{tva u tr`i{ni sistem kori{}ewa arheolo{kog kompleksa u turisti~ke
svrhe i ostalih potencijala sredine za {to boqi ekonomski razvoj i
- logisti~ka i institucionalna podr{ka na svim nivoima.
VI
Radi sprovo|ewa mjera za{tite Arheolo{kog kompleksa Skelani za drugu zonu za{tite nije dozvoqeno:
- izvo|ewe zemqanih i gra|evinskih radova i promjena oblika terena i kori{}ewa zemqi{ta u okviru za{ti}ene okoline, kao i promjena namjene zemqi{ta bez
prethodnih za{titnih arheolo{kih iskopavawa, uz
uslove koje propisuje slu`ba za{tite i adekvatnu prezentaciju nalaza.
VII
Spisak pokretnih kulturnih dobara na|enih na Arheolo{kom kompleksu Skelani prikazan je u Prilogu 1.,
koji je sastavni dio ove odluke.
VIII
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 01-700/09
22. aprila 2009. godine
Bawa Luka
Predsjednik
Narodne skup{tine,
Mr Igor Radoji~i}, s.r.
Utorak, 12. maj 2009.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Prilog 1.
Spisak pokretnih kulturnih dobara na|enih na Arheolo{kom kompleksu Skelani:
K - 1 Dio kapitela sa floralnim ornamentom, sonda
3, dimenzije 16,5 cm · 8,5 cm · 9,5 cm,
K - 2 Dio kamenog recipijenta, sonda 2 - sloj 203, dimenzije 30,5 cm · 23 cm · 7 cm,
K - 3 Fragment spomenika reqefno ukra{enog, sonda
6-sloj 602, dimenzije 30 cm · 22 cm · 12 cm,
K - 4 Fragment plo~e reqefno ukra{ene lozicom
br{qana, sonda 6-sloj 603, dimenzije 16 cm · 10,5 cm · 4 cm,
K - 5A Dio spomenika sa udubqenim poqem za natpis,
okvir obijen (spaja se sa 5B i 5C, sonda 9 - bazilika 1,
vidqiva slova: R. A., dimenzije 30 cm · 32,5 cm · 15 cm,
K - 5B Dio spomenika sa udubqenim poqem za natpis,
okvir obijen, sonda 9 - bazilika 1, vidqiva slova u prvom redu DIND, u drugom FVNC, a u tre}em vidqiv gorwi
dio slova F, dimenzije 38 cm · 22 cm · 11 cm,
K - 5C Dio spomenika sa udubqenim poqem za natpis,
okvir obijen; sonda 9 - bazilika 1, vidqiva slova u prvom redu V i dowi dio slova F, u drugom RIS i u tre}em
H, dimenzije 35,5 cm · 19 cm · 17 cm,
K - 6 Dio spomenika sa natpisom, sonda 9 - bazilika
1, vidqiva slova: u prvom redu D, u drugom AVR. M, u
tre}em VF, dimenzije 29 cm · 33 cm · 11 cm,
K - 7 Dio spomenika sa natpisom, sonda 9 - bazilika
1, vidqiva slova O mo`da I, dimenzije 18 cm · 25 cm · 15
cm,
K - 8 Baza stuba, sonda 9 - bazilika 1, dimenzije 27 cm
· 14 cm · 12 cm,
K - 9 Baza ili kapitel, sonda 9 - bazilika 1, dimenzije 21 cm · 15 cm · 20 cm,
K - 10 Dio stuba, sonda 9 - bazilika 1, dimenzije 26 cm
· 21 cm · 8 cm,
K - 11 Dio stuba, sonda 9 - bazilika 1, dimenzije 25 cm
· 20 cm · 12 cm,
K - 12 Dio stuba, sonda 9 - bazilika 1, dimenzije 14 cm
· 20 cm · 12 cm,
K - 13 Dio stuba, sonda 9 - bazilika 1, dimenzije 37 cm
· 22 cm · 14 cm,
K - 14 Dio stuba, sonda 9 - bazilika1, dimenzije 50 cm
· 22 cm · 9 cm,
K - 15 Dio stuba, sonda 9 - bazilika 1, dimenzije 47 cm
· 40 cm · 25 cm,
K - 16 Dio stuba, sonda 9 - bazilika 1, dimenzije 27 cm
· 25 cm · 9 cm,
K - 17 Dio stuba, sonda 9 - bazilika 1, dimenzije 38 cm
· 29 cm · 10 cm,
K - 18 Dio stuba, sonda 9 - bazilika 1,
K - 19 Baza stuba, sonda 9 - bazilika1, dimenzije 38 cm
· 16 cm · 12 cm,
K - 20 Dio reqefnog spomenika, sonda 9 - bazilika 1,
dimenzije 32 cm · 26 cm · 8 cm,
K - 21 Dio reqefnog spomenika, sonda 9 - bazilika 1,
dimenzije 24 cm · 12 cm · 9 cm,
K - 22 Dio reqefnog spomenika, sonda 9 - bazilika 1,
dimenzije 22 cm · 18 cm · 5 cm,
K - 23 Dio reqefnog spomenika, sonda 9 - bazilika 1,
dimenzije 22 cm · 26 cm · 21 cm,
K - 24 Dio reqefnog spomenika, sonda 9 - bazilika 1,
dimenzije 29 cm · 25 cm · 8 cm,
K - 25 Dio reqefnog spomenika, sonda 9 - bazilika 1,
dimenzije 32 cm · 27 cm · 18 cm,
K - 26 Dio reqefnog spomenika, sonda 9 - bazilika 1,
dimenzije 22 cm · 15 cm · 9 cm,
K - 27 Arhitektonska plastika, sonda 9 - bazilika 1,
dimenzije 65 cm · 72 cm · 25 cm,
K - 28 Arhitektonska plastika, sonda 9 - bazilika 1,
dimenzije 77 cm · 80 cm · 42 cm,
Broj 38 - Strana 3
K - 29 Arhitektonska plastika, sonda 9 - bazilika 1,
dimenzije 68 cm · 52 cm · 33 cm,
K - 30 Arhitektonska plastika, sonda 9 - bazilika 1,
dimenzije 49 cm · 52 cm · 43 cm,
K - 31 Arhitektonska plastika, sonda 9 - bazilika 1,
dimenzije 58 cm · 39 cm · 23 cm,
K - 32 Arhitektonska plastika sonda 9 - bazilika 1,
dimenzije 39 cm · 42 cm · 24 cm,
K - 33 Arhitektonska plastika, sonda 9 - bazilika 1,
dimenzije 59 cm · 36 cm · 27 cm,
K - 34 Arhitektonska plastika, sonda 9 - bazilika 1,
dimenzije 79 cm · 44 cm · 20 cm,
K - 35 Arhitektonska plastika, sonda 9 - bazilika 1,
dimenzije 125 cm · 70 cm · 45 cm,
K - 36 Baza iz dva dijela (36A i 36B), sonda 9 - bazilika 1, dimenzije 70 cm · 56 cm · 29 cm,
K - 37 Baza iz dva dijela (37A i 37B), sonda 9 - bazilika 1, R = 55 cm i x = 19 cm,
K - 38 Dio stuba, sonda 9 - bazilika 1, x = 113 cm,
obim 167 cm,
K - 39 Dio stuba, sonda 9 - bazilika 1, x = 157 cm,
obim = 180 cm,
K - 40 Dio stuba, sonda 9 - bazilika 1, x = 122 cm,
obim = 166 cm,
K - 41A Kanalica, wiva Branka Todorovi}a, dimenzije 76 cm · 75 cm · 23 cm,
K - 41B Kanalica, wiva Branka Todorovi}a, dimenzije 102 cm · 79 cm · 23 cm,
K - 41C Kanalica, wiva Branka Todorovi}a, dimenzije 98 cm · 78 cm · 23 cm ,
K - 42 Amorfni spomenik, wiva Branka Todorovi}a,
dimenzije 116 cm · 29 cm · 17 cm,
K - 43 Amorfni spomenik, wiva Branka Todorovi}a,
dimenzije 95 cm · 40 cm · 23 cm,
K - 44 Plo~a bez natpisa, wiva Branka Todorovi}a,
dimenzije 94 cm · 68 cm · 35 cm,
K - 45 Ara, dimenzije 89 cm · 52 cm · 47 cm, o{te}ena
sa vidqivim natpisom:
LVA
SAC
LMAXIMVS
V·S·L·M
K - 46 Ara, bez natpisa sa rozetom, dimenzije 89 cm ·
38 cm · 28 cm,
K - 47 Ara, dimenzije 80 cm · 36 cm · 32 cm, natpis:
IOM
K - 48 Ara, dimenzije 104 cm · 59 cm · 45 cm, o{te}ena,
sa natpisom:
I·O·M
L · NAEVIVS
MAXIMVS
B · COS · LEG· XI
CL · P · F · V · S · L · M ·
K - 49 Nadgrobni spomenik sa reqefnim predstavama
na predwoj i bo~nim stranama. Na predwoj strani ispod
zabata dvije `enske figure dr`e se za ruke, na jednoj bo~noj strani `enska figura, a na drugoj figura kowanika,
dimenzije 69 cm · 58 cm · 44 cm,
K - 50 Spomenik, dimenzije 85 cm · 55 cm · 23 cm, dosta o{te}en, sa pravougaonim poqem s natpisom:
D·M
CL · CATTAE
CLANNIA
FILIAE
DULCISSIMAE
P
Strana 4 - Broj 38
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Utorak, 12. maj 2009.
K - 51 Ara, dimenzije 80 cm · 46 cm · 30 cm, o{te}ena,
sastavqena iz dva dijela:
OVI · IVNO
NI · MINER
VAE · M · ULP
CANIVS · BE
COS LEG IAD
IVT · V · S L · M
K - 52 Ara - dowi dio, dimenzije 68 cm · 54 cm · 42 cm,
sa natpisom:
u prvom redu vidqiv dowi dio slova V R i Q
GERD · I
u drugom redu
u tre}em
M·L·P
K - 53 Baza, dimenzije {irina 66 cm, debqina 35 cm,
visinu nije mogu}e izmjeriti zbog lo{e o~uvanosti,
o{te}ena - sastavqena od pet dijelova obiqe`enih sa
53A, 53B, 53C, 53D i 53E, profilisanim u`im stranama
i plitkim pravougaonim poqem sa natpisom:
IMP · CAES ·
T. AEL·HADR
ANTONINO · AVG
PIO · P · P · DIVI · HADR ·
F · DIVI · TRAIANI PART
NEP · DIVI · NERVAE ·
PRON · PONTIFIC ·
MAXIMO · TRIBUN ·
POTEST · XXI · COS ·
III · DECR · DECVR ·
K - 54 Stub od sedre - dio, Petri~a, 156 cm · 28 cm · 28
cm,
K - 55 Stub od sedre - dio, Petri~a, 133 cm · 28 cm · 28
cm,
K - 56 Stub od sedre - dio, Petri~a, 102 cm · 27 cm · 27
cm,
K - 57 Stub od sedre - dio, Petri~a, 93 cm · 29 cm · 28
cm,
K - 58 Stub od sedre - dio, Petri~a, 94 cm · 33 cm · 22
cm.
Od 32 nov~i}a koja su prona|ena identifikovani su
novci rimskih careva: Probusa (276 - 282) - jedan, Konstantina Velikog (306 - 337) - tri i Konstansa (337 - 350)
- jedan nov~i}.
- korisnicima dodatka za pomo} i wegu drugog lica,
- korisnicima materinskog dodatka,
- korisnicima dodatka za djecu.
Mjese~na subvencija za pojedina~nog korisnika odre|uje se primjenom pripadaju}e tarife odgovaraju}eg sezonskog tarifnog stava za jednotarifno mjerewe nekvalifikovanim kupcima iz kategorije “doma}instva”.
601
V
Zadu`uju se sva elektrodistributivna preduze}a da,
nakon realizacije kvartalnog odobrewa sredstava za subvencionisawe iz ta~ke IV ove odluke, dostave izvje{taj o
realizaciji - utro{ku kvartalno odobrenih sredstava po
op{tinama (broj korisnika i ukupan iznos realizovane
subvencije), i to: Ministarstvu industrije, energetike i
rudarstva, MH “Elektroprivreda RS” MP a.d. Trebiwe,
Ministarstvu zdravqa i socijalne za{tite i Ministarstvu rada i bora~ko-invalidske za{tite.
Na osnovu ~lana 43. stav 3. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj
118/08), a u vezi sa Programom za{tite socijalno ugro`enih kategorija potro{a~a elektri~ne energije (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 10/08), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 16. aprila 2009. godine,
donijela je
ODLUKU
O ODOBRAVAWU SREDSTAVA ZA SOCIJALNO
[email protected] KATEGORIJE POTRO[A^A ELEKTRI^NE
ENERGIJE ZA 2009. GODINU
I
Odobrava se mjese~na subvencija u vrijednosti od 150
KW/h utro{ene elektri~ne energije sa obra~unatim
PDV-om, kategorijama socijalno ugro`enog stanovni{tva, i to:
- penzionerima sa najni`om penzijom,
- korisnicima stalne nov~ane pomo}i,
II
Korisnici prava iz ta~ke I ove odluke koji ostvaruju
prava po vi{e osnova, ili vi{e korisnika koji `ive u
istom doma}instvu, mogu ostvariti subvenciju samo po
jednom osnovu.
U stambenim objektima sa vi{e posebnih stambenih
jedinica koje koriste zajedni~ko mjerno mjesto (centri
kolektivnog smje{taja izbjeglih i rasqenih lica) ostvarena subvencija za svaku stambenu jedinicu obra~unava
se zbirno na mjestu zajedni~ke potro{we.
III
Penzioneri sa najni`om penzijom pravo na subvenciju mogu ostvariti ukoliko dostave kopiju posqedweg ra~una za elektri~nu energiju mjesno nadle`nim filijalama ili poslovnicama Fonda PIO.
Ostale kategorije socijalno ugro`enog stanovni{tva iz ta~ke I ove odluke kopije ra~una dostavqaju mjesno nadle`nim centrima za socijalni rad i slu`bama socijalne i dje~ije za{tite.
U slu~aju da korisnik koji ostvaruje pravo na subvenciju nije vlasnik mjernog mjesta, odnosno ra~un ne glasi
na wegovo ime, uz ra~un je obavezan prilo`iti ku}nu listu, ugovor o zakupu stana ili neki drugi dokument kojim
dokazuje da `ivi u doma}instvu gdje je vlasnik mjernog
mjesta drugo lice, ~iju kopiju ra~una dostavqa.
IV
Za identifikaciju korisnika subvencije i sa~iwavawe spiskova zadu`uju se Ministarstvo rada i bora~koinvalidske za{tite i Ministarstvo zdravqa i socijalne za{tite, koji iste dostavqaju Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva i elektrodistributivnim
preduze}ima.
Na osnovu utvr|enog broja korisnika iz prethodnog
stava, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva
}e izvr{iti kvartalno refundirawe sredstava elektrodistributivnim preduze}ima.
Nakon prijema spiskova korisnika subvencije i doznake sredstava po tom osnovu, elektrodistributivna
preduze}a su du`na odobriti subvencije krajwim korisnicima u skladu sa ovom odlukom.
VI
U svrhu realizacije ove odluke predvi|ena su sredstva u buxetu za 2009. godinu, u iznosu od 6.850.000,00
KM.
VII
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”,
a primjewuje se od 1. januara 2009. godine.
Broj: 04/1-012-2-689/09
16. aprila 2009. godine
Bawa Luka
Predsjednik
Vlade,
Milorad Dodik, s.r.
Utorak, 12. maj 2009.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
602
Na osnovu ~lana 2. Zakona o javnim preduze}ima
(“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 75/04), ~l.
8., 11., 327. i 328. Zakona o preduze}ima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, br. 24/98, 62/02, 38/03, 97/04 i
34/06), ~lana 15. t. g) i j) i ~lana 43. stav 3. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike
Srpske”, broj 118/08), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 23. aprila 2009. godine, d o n i j e l a j e
ODLUKU
O OSNIVAWU JAVNOG PREDUZE]A “PRUGA
UZANOG KOLOSIJEKA SRNETICA - MLINI[TA [IPOVO” DOO BAWA LUKA
I
Ovom odlukom Vlada Republike Srpske (u daqem tekstu: osniva~) osniva preduze}e “Pruga uzanog kolosijeka
Srnetica - Mlini{ta - [ipovo” d.o.o. Bawa Luka, kao
javno preduze}e u vlasni{tvu Republike Srpske.
II
Puna firma Dru{tva glasi: Javno preduze}e “Pruga
uzanog kolosijeka Srnetica - Mlini{ta - [ipovo”
d.o.o. Bawa Luka.
Skra}ena firma Dru{tva glasi: JP “Pruga Srnetica
- Mlini{ta - [ipovo” d.o.o. Bawa Luka.
Sjedi{te Dru{tva je u Bawoj Luci, ulica Jasenova~kih logora{a 4A.
III
Dru{tvo obavqa sqede}e djelatnosti:
- 60.101 - prevoz putnika i robe,
- 60.102 - vu~a vozova i odr`avawe tehni~ko-eksploatacione ispravnosti lokomotiva elektromotornih i dizel motora,
- 35.202 - opravka {inskih vozila,
- 63.210 - ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju,
- 63.300 - djelatnost putni~kih agencija i turoperatora, ostale usluge turistima,
- 63.400 - djelatnost drugih posrednika u saobra}aju,
- 45.212 - izgradwa objekata niskogradwe,
- 55.101 - hoteli i moteli, s restoranom,
- 55.231 - ostali smje{taj za boravak turista,
- 92.330 - rad o~uvanih starih `eqeznica,
- 92.720 - ostale rekreativne djelatnosti, d.n.,
- 52.110 - trgovina na malo u nespecijalizovnim prodavnicama, prete`no hrane, pi}a i duvana,
- 52.120 - ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama,
- 55.520 - ketering i spoqnotrgovinsko poslovawe u
okviru registrovane djelatnosti.
Dru{tvo mo`e bez upisa u sudski registar obavqati
i druge djelatnosti koje slu`e djelatnostima upisanim u
sudski registar, koje se uobi~ajeno obavqaju uz te djelatnosti u mawem obimu i privremeno.
Djelatnost Dru{tva se mo`e promijeniti na osnovu
odluke osniva~a, a u skladu sa zakonom.
IV
Osnovni kapital Dru{tva iznosi 2.000,00 KM (slovima: dvije hiqade konvertibilnih maraka), a ~ini ga
ulog u novcu.
V
Osniva~ ne odgovara za obaveze Dru{tva, a snosi rizik za poslovawe Dru{tva do visine svoga uloga.
Broj 38 - Strana 5
Ulog osniva~a ~ini osnovni kapital Dru{tva.
Osniva~ Dru{tva ima pravo na udio u dobiti Dru{tva utvr|enoj godi{wim bilansom, srazmjerno udjelu u
Dru{tvu.
VI
U funkciji upravqawa Dru{tvom osniva~ odlu~uje o
svim pitawima bitnim za poslovawe Dru{tva.
VII
Organi Dru{tva su Skup{tina, Nadzorni odbor i
direktor.
VIII
Funkciju Skup{tine vr{i Vlada Republike Srpske
(u daqem tekstu: Skup{tina).
Osniva~ imenuje ~lanove Nadzornog odbora Dru{tva.
Nadzorni odbor Dru{tva ima tri ~lana.
Nadle`nost Nadzornog odbora Dru{tva utvr|uje se
Statutom Dru{tva, a u skladu sa zakonom.
IX
Dru{tvo zastupa direktor Dru{tva.
Direktora Dru{tva imenuje i razrje{ava Nadzorni
odbor Dru{tva.
Nadle`nosti direktora Dru{tva utvr|uju se Statutom Dru{tva, a u skladu sa zakonom.
X
Na statusne promjene Dru{tva (podjela, pripajawe i
spajawe) primjewuju se odredbe zakona koji reguli{u ovu
oblast, a o wima odlu~uje osniva~.
XI
Dru{tvo ima Statut.
Statut Dru{tva donosi Skup{tina.
XII
Dru{tvo obezbje|uje za{titu na radu i za{titu i
unapre|ewe `ivotne sredine, kao i druge propisane uslove.
XIII
Dru{tvo mo`e prestati sa radom u skladu sa zakonom.
XIV
Na pitawa koja nisu regulisana ovom odlukom primjewiva}e se odredbe Statuta Dru{tva i zakona koji reguli{e ovu oblast.
XV
Izmjene i dopune ove odluke vr{e se na na~in i po postupku dono{ewa.
XVI
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 04/1-012-2-753/09
23. aprila 2009. godine
Bawa Luka
Predsjednik
Vlade,
Milorad Dodik, s.r.
603
Na osnovu ~l. 8. i 9. Zakona o buxetskom sistemu Republike Srpske - Pre~i{}eni tekst (“Slu`beni glasnik
Republike Srpske”, br. 54/08 i 126/08), ~lana 15. t. v) i g)
i ~lana 43. stav 3. Zakona o Vladi Republike Srpske
(“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 118/08),
Vlada Republike Srpske, na sjednici od 23. aprila 2009.
godine, d o n i j e l a j e
Strana 6 - Broj 38
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
ODLUKU
III
Raspodjela prihoda od indirektnih poreza vr{i}e se
prema dinamici pra`wewa sredstava sa jedinstvenog ra~una Uprave za indirektno oporezivawe, a u skladu sa Zakonom o uplatama na jedinstveni ra~un i raspodjeli prihoda (“Slu`beni glasnik BiH”, br. 55/04 i 34/07).
O U^E[]U OP[TINA I GRADOVA U PRIHODIMA
OD INDIREKTNIH POREZA I NA^INU
RASPORE\IVAWA TIH PRIHODA
I
Ovom odlukom utvr|uje se u~e{}e op{tina i gradova
u raspodjeli dijela prihoda od indirektnih poreza koji
se, u skladu sa Zakonom o buxetskom sistemu Republike
Srpske (u daqem tekstu: Zakon), prenose sa jedinstvenog
ra~una Uprave za indirektno oporezivawe na poseban
ra~un za raspodjelu prihoda sa jedinstvenog ra~una izme|u korisnika u Republici Srpskoj i na~in raspore|ivawa tih prihoda.
II
U~e{}a op{tina i gradova po osnovu indirektnih
poreza upla}enih na poseban ra~un buxeta Republike
Srpske, koji pripadaju op{tinama i gradovima, u skladu
sa kriterijumima iz ~lana 8. i formulama iz ~lana 9. Zakona data su u tabelarnom pregledu, koji je sastavni dio
ove odluke.
Op{tine /
gradovi
1
Bawa Luka
Berkovi}i
Bijeqina
Bile}a
Bratunac
Bosanski Brod
^ajni~e
^elinac
Derventa
Doboj
Dowi @abar
Petrovac
Fo~a
Gacko
Grad Isto~no
Sarajevo
Gradi{ka
Han Pijesak
Kasindo
Isto~ni Drvar
Isto~ni
Mostar
Isto~ni Stari
Grad
Lukavica
Jezero
Kalinovik
Kne`evo
Bosanska
Kostajnica
Kotor Varo{
Kozarska
Dubica
Krupa na Uni
Kupres
Lakta{i
Utorak, 12. maj 2009.
IV
Sredstvima sa ra~una iz ta~ke II ove odluke ne mo`e
se raspolagati prije wihovog prenosa na ra~une buxeta
op{tina i gradova, izuzev kada je u pitawu povrat vi{e
ili pogre{no upla}enih prihoda.
V
Stupawem na snagu ove odluke prestaje da va`i Odluka o u~e{}u op{tina / gradova u prihodima od indirektnih poreza i na~inu raspore|ivawa tih prihoda (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 56/07).
VI
Ovo odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 04/1-012-2-752/09
23. aprila 2009. godine
Bawa Luka
Predsjednik
Vlade,
Milorad Dodik, s.r.
2009
2
0,235188
0,001840
0,079393
0,009636
0,010928
0,012767
0,003604
0,010277
0,023452
0,046244
0,005290
0,001373
0,014867
0,008684
2010
3
0,221385
0,002042
0,077972
0,009863
0,011464
0,012786
0,003780
0,010541
0,024094
0,047215
0,005312
0,001315
0,015863
0,008975
2011
4
0,207582
0,002244
0,076554
0,010089
0,012001
0,012805
0,003956
0,010805
0,024735
0,048186
0,005335
0,001258
0,016859
0,009266
2012
5
0,193779
0,002447
0,075135
0,010315
0,012537
0,012824
0,004131
0,011069
0,025376
0,049157
0,005357
0,001200
0,017855
0,009557
2013
6
0,179978
0,002649
0,073717
0,010541
0,013074
0,012843
0,004307
0,011333
0,026017
0,050127
0,005380
0,001143
0,018852
0,009848
2014
7
0,166171
0,002851
0,072295
0,010767
0,013610
0,012863
0,004483
0,011597
0,026658
0,051098
0,005403
0,001085
0,019848
0,010140
2015
8
0,152369
0,003053
0,070877
0,010993
0,014147
0,012882
0,004659
0,011861
0,027300
0,052069
0,005425
0,001027
0,020844
0,010431
2016
9
0,138566
0,003256
0,069456
0,011219
0,014683
0,012901
0,004834
0,012125
0,027941
0,053040
0,005448
0,000970
0,021840
0,010722
0,020673
0,035079
0,004907
0,008107
0,000528
0,020361
0,035812
0,004899
0,007926
0,000537
0,020049
0,036545
0,004890
0,007746
0,000546
0,019737
0,037277
0,004882
0,007565
0,000554
0,019426
0,038010
0,004873
0,007385
0,000563
0,019114
0,038743
0,004865
0,007205
0,000571
0,018802
0,039475
0,004856
0,007024
0,000580
0,018490
0,040208
0,004848
0,006844
0,000589
0,000383
0,000462
0,000541
0,000621
0,000700
0,000779
0,000858
0,000938
0,001103
0,007341
0,000802
0,003892
0,005901
0,001152
0,006876
0,000841
0,004274
0,006384
0,001201
0,006411
0,000879
0,004657
0,006866
0,001250
0,005946
0,000918
0,005038
0,007348
0,001299
0,005481
0,000956
0,005420
0,007831
0,001348
0,005016
0,000994
0,005803
0,008313
0,001397
0,004551
0,001033
0,006185
0,008796
0,001446
0,004086
0,001071
0,006567
0,009278
0,003944
0,011206
0,004185
0,011715
0,004426
0,012223
0,004666
0,012731
0,004907
0,013239
0,005148
0,013748
0,005389
0,014256
0,005630
0,014764
0,019880
0,001631
0,000367
0,037764
0,020229
0,001649
0,000389
0,035537
0,020578
0,001667
0,000411
0,033310
0,020926
0,001685
0,000433
0,031083
0,021275
0,001702
0,000455
0,028856
0,021623
0,001720
0,000478
0,026630
0,021972
0,001738
0,000500
0,024403
0,022320
0,001756
0,000522
0,022176
Utorak, 12. maj 2009.
1
Qubiwe
Lopare
Mili}i
Modri~a
Mrkowi} Grad
Nevesiwe
Novi Grad
Ustipra~a
Osmaci
O{tra Luka
Pale
Pelagi}evo
Petrovo
Prijedor
Prwavor
Ribnik
Rogatica
Rudo
[amac
[ekovi}i
[ipovo
Sokolac
Srbac
Srebrenica
Tesli}
Trebiwe
Trnovo
Ugqevik
Vi{egrad
Vlasenica
Vukosavqe
Zvornik
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
2
0,003693
0,007981
0,006783
0,018690
0,012927
0,010648
0,017270
0,002132
0,002407
0,003286
0,013974
0,005250
0,004907
0,056315
0,028569
0,005985
0,009324
0,004661
0,012006
0,004514
0,006472
0,008596
0,012750
0,009933
0,025293
0,020926
0,001010
0,008913
0,009117
0,008830
0,001952
0,027835
3
0,003800
0,008604
0,006926
0,018636
0,013259
0,011590
0,017823
0,002184
0,002500
0,003237
0,013776
0,005388
0,005276
0,056761
0,028904
0,006284
0,009809
0,005095
0,012293
0,004866
0,006904
0,008723
0,013310
0,010748
0,026004
0,021253
0,001071
0,009208
0,009788
0,009448
0,002222
0,028475
4
0,003906
0,009227
0,007070
0,018583
0,013590
0,012531
0,018377
0,002237
0,002593
0,003188
0,013578
0,005526
0,005646
0,057206
0,029239
0,006583
0,010294
0,005529
0,012579
0,005219
0,007335
0,008852
0,013869
0,011563
0,026715
0,021580
0,001132
0,009505
0,010459
0,010066
0,002492
0,029115
5
0,004012
0,009850
0,007213
0,018529
0,013922
0,013472
0,018930
0,002289
0,002686
0,003139
0,013380
0,005664
0,006015
0,057651
0,029575
0,006881
0,010780
0,005963
0,012865
0,005572
0,007767
0,008980
0,014428
0,012378
0,027426
0,021907
0,001192
0,009802
0,011131
0,010684
0,002762
0,029756
604
Na osnovu ~lana 43. stav 3. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj
118/08) i ~lana 4. Zakona o uslovima prodaje akcija
preduze}a iz oblasti naftne industrije Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, br. 20/07 i
68/07), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 23. aprila 2009. godine, d o n i j e l a j e
ODLUKU
O ODOBREWU KORI[]EWA SREDSTAVA SA RA^UNA
POSEBNIH NAMJENA
I
Ovom odlukom odobravaju se nov~ana sredstva, u
iznosu od 727.612,59 KM, Rafineriji uqa Modri~a a.d.,
Modri~a, na ime izmirewa obaveza prema Privrednoj
banci Sarajevo DD Sarajevo - u ste~aju, po Presudi Vrhovnog suda Republike Srpske, broj: 118-0-Rev-07-000882,
od 12. marta 2009. godine.
II
Sredstva iz ta~ke I ove odluke }e se obezbijediti na
teret sredstava sa posebnih ra~una od privatizacije dr`avnog kapitala i sukcesije imovine biv{e SFRJ (tzv.
escrow ra~un), a dozna~i}e se na `iro-ra~un Rafinerije
uqa Modri~a a.d., Modri~a, broj 555-008-00009233-57,
kod Nove banke a.d. Bawa Luka.
6
0,004118
0,010473
0,007356
0,018475
0,014253
0,014413
0,019483
0,002342
0,002/79
0,003090
0,013181
0,005802
0,006384
0,058097
0,029910
0,007180
0,011265
0,006397
0,013150
0,005925
0,008198
0,009109
0,014987
0,013193
0,028137
0,022233
0,001253
0,010098
0,011802
0,011302
0,003032
0,030396
7
0,004224
0,011096
0,007500
0,018421
0,014585
0,015354
0,020036
0,002394
0,002872
0,003041
0,012983
0,005941
0,006754
0,058542
0,030246
0,007479
0,011750
0,006830
0,013437
0,006278
0,008630
0,009237
0,015547
0,014008
0,028848
0,022560
0,001314
0,010395
0,012473
0,011920
0,003302
0,031036
Broj 38 - Strana 7
8
0,004330
0,011719
0,007643
0,018368
0,014916
0,016295
0,020589
0,002447
0,002965
0,002992
0,012785
0,006079
0,007123
0,058988
0,030581
0,007777
0,012236
0,007264
0,013723
0,006631
0,009061
0,009366
0,016106
0,014823
0,029558
0,022887
0,001375
0,010691
0,013144
0,012538
0,003572
0,031676
9
0,004436
0,012342
0,007786
0,018314
0,015248
0,017236
0,021142
0,002500
0,003057
0,002943
0,012587
0,006217
0,007493
0,059433
0,030917
0,008076
0,012721
0,007698
0,014009
0,006984
0,009493
0,009495
0,016665
0,015639
0,030269
0,023213
0,001436
0,010988
0,013816
0,013155
0,003842
0,032316
III
Za realizaciju ove odluke zadu`uju se Ministarstvo
finansija i Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva.
IV
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 04/1-012-2-749/09
23. aprila 2009. godine
Bawa Luka
Predsjednik
Vlade,
Milorad Dodik, s.r.
605
Na osnovu ~lana 43. stav 3. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj
118/08), i ~lana 5. stav 2. Zakona o izvr{ewu buxeta Republike Srpske za 2009. godinu (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 126/08), Vlada Republike Srpske, na
sjednici od 16. aprila 2009. godine, d o n i j e l a j e
ODLUKU
O ODOBRAVAWU SREDSTAVA
I
Odobravaju se sredstva u iznosu od 300.000,00 KM Javnom preduze}u “Protivgradna preventiva Republike
Srpske” a.d. Gradi{ka, na ime podr{ke preventivnim
mjerama radi spre~avawa i ubla`avawa elementarne nepogode - grada.
Strana 8 - Broj 38
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
II
Sredstva iz ta~ke I ove odluke obezbijedi}e se sa pozicije 614400 - sredstva za podsticaj poqoprivrede, u
okviru Ministarstva poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede (organizacioni kod 1546), prenosom sredstava
na `iro-ra~un JP “Protivgradna preventiva Republike
Srpske” a.d. Gradi{ka, broj 555-007-00022893-60, kod
“Nova banka” Bawa Luka.
III
Obavezuje se JP “Protivgradna preventiva Republike
Srpske” a.d. Gradi{ka, kao korisnik sredstava, da dostavi izvje{taj o utro{ku dodijeqenih sredstava, najkasnije do kraja teku}e godine.
IV
Za realizaciju ove odluke zadu`uju se Ministarstvo
poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede i Ministarstvo finansija.
V
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 04/1-012-2-696/09
16. aprila 2009. godine
Bawa Luka
Predsjednik
Vlade,
Milorad Dodik, s.r.
606
Na osnovu ~lana 43. stav 3. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj
118/08) i ~lana 5. Zakona o izvr{ewu buxeta Republike
Srpske za 2009. godinu (“Slu`beni glasnik Republike
Srpske”, broj 126/08), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 23. aprila 2009. godine, d o n i j e l a j e
ODLUKU
O ODOBREWU SREDSTAVA
I
Odobravaju se sredstva u iznosu od 2.000,00 KM Sindikalnoj organizaciji AD “@itoprodukt” Bawa Luka,
na ime uplate predujma tro{kova otvarawa ste~ajnog postupka nad imovinom AD “@itoprodukt” Bawa Luka.
II
Sredstva iz ta~ke I ove odluke obezbijedi}e se sa pozicije 614400 - sredstva za podsticaj poqoprivrede - interventne mjere i vanredne potrebe, u okviru Ministarstva poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede (organizacioni kod 15460000), i uplati}e se na depozitni ra~un
Osnovnog suda u Bawoj Luci, broj 562-099-00001327-05
kod NLB Razvojna banka a.d. Bawa Luka.
ODLUKU
O ODOBRAVAWU SREDSTAVA
I
Odobravaju se sredstva u ukupnom iznosu od
1.226.505,80 KM, za socijalno zbriwavawe 1.002 radnika
iz 95 preduze}a u kojima su radnici procesom ste~aja
preduze}a ostali bez zaposlewa. Sredstva za ove namjene
planirana su u buxetu za ovu godinu i koristi}e se za
uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osigurawe i
osigurawe od nezaposlenosti.
II
Sredstva iz ta~ke I ove odluke, u iznosu od
1.161.697,57 KM, namijewena su Fondu PIO Republike
Srpske. Dio sredstava, u iznosu od 229.665,39 KM, koristi}e se za radnike “@eqezni~ko ugostiteqstvo” d.o.o.
Bawa Luka i “Ugostiteqstvo” a.d. Mrkowi} Grad (obaveze izmirene u potpunosti), DIP “Srbac” a.d. Prijebqezi
(djelimi~no izmirewe obaveza).
Iznos od 932.032,18 KM odnosi se na uplatu doprinosa za 160 radnika iz 89 preduze}a, koji su ispunili uslov
za starosnu penziju i, u skladu sa Zakqu~kom Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-1494/08, od 12. juna 2008. godine, prijavili se Fondu PIO Republike Srpske po Javnom pozivu do 31. marta 2009. godine.
Sredstva u iznosu od 64.808,23 KM namijewena su Zavodu za zapo{qavawe Republike Srpske i koristi}e se za
izmirewe doprinosa za osigurawe od nezaposlenosti za
radnike AD “Famod” Zvornik, DIP “Srbac” a.d.
Prijebqezi, AD “Fagmin” Petrovo i “Dubi~anka” a.d. Predionica ~e{qane pre|e - Kozarska Dubica.
III
Sredstva iz ta~ke I ove odluke obezbijedi}e se sa pozicije 614200 - program socijalnog zbriwavawa radnika,
u okviru Ministarstva rada i bora~ko-invalidske za{tite (organizacioni kod 2058001), i to prenosom sredstava na:
- `iro-ra~un Fonda PIO RS broj 568-403-2300000135, kod Balkan Investment banke, u iznosu od 1.161.697,57
KM,
- `iro-ra~un Zavoda za zapo{qavawe RS broj 562012-00000132-93, kod NLB Razvojne banne a.d. Pale, u
iznosu od 64.808,23 KM.
IV
Za realizaciju ove odluke zadu`uju se Ministarstvo
rada i bora~ko-invalidske za{tite i Ministarstvo finansija.
V
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.
III
Za realizaciju ove odluke zadu`uje se Ministarstvo
poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede.
Broj: 04/1-012-2-750/09
23. aprila 2009. godine
Bawa Luka
IV
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavqivawa u “Slu`benim glasniku Republike Srpske”.
608
Broj: 04/1-012-2-731/09
23. aprila 2009. godine
Bawa Luka
Predsjednik
Vlade,
Milorad Dodik, s.r.
607
Na osnovu ~lana 43. stav 3. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj
118/08) i ~lana 5. stav 2. Zakona o izvr{ewu buxeta Republike Srpske za 2009. godinu (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 118/08), Vlada Republike Srpske, na
sjednici od 23. aprila 2009. godine, d o n i j e l a j e
Utorak, 12. maj 2009.
Predsjednik
Vlade,
Milorad Dodik, s.r.
Na osnovu ~lana 43. stav 3. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj
118/08) i ~lana 12. stav 1. Zakona o izvr{ewu buxeta Republike Srpske za 2009. godinu (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 126/08), Vlada Republike Srpske,
na sjednici od 8. maja 2009. godine, d o n i j e l a j e
ODLUKU
O ODOBREWU SREDSTAVA BUXETSKE REZERVE
I
Odobravaju se sredstva buxetske rezerve (organizacioni kod 0405002), sa pozicije 614100 - buxetska rezerva, u
Utorak, 12. maj 2009.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
ukupnom iznosu od 50.000,00 KM, op{tini ^ajni~e za
sanirawe posqedica izazvanih vremenskim nepogodama.
II
Sredstva iz ta~ke I, u iznosu od 50.000,00 KM, dozna~i}e se op{tini ^ajni~e, na `iro-ra~un, broj 555-01010004391-95, otvoren kod Nove banke a.d. Bijeqina, Filijala ^ajni~e.
Broj 38 - Strana 9
jalnih institucija, za nabavku ra~unarske opreme za potrebe centara za socijalni rad u Republici Srpskoj, u
iznosu od 165.863,88 KM, za period od 1. januara do 31.
marta 2009. godine.
II
Za realizaciju Odluke zadu`uju se Ministarstvo
zdravqa i socijalne za{tite i Ministarstvo finansija.
III
Za izvr{ewe ove odluke zadu`uje se Generalni sekretarijat Vlade Republike Srpske.
III
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.
IV
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 04/1-012-2-697/09
16. aprila 2009. godine
Bawa Luka
Broj: 04/1-012-2-766/09
8. maja 2009. godine
Bawa Luka
611
Predsjednik
Vlade,
Milorad Dodik, s.r.
609
Na osnovu ~lana 43. stav 3. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj
118/08) i ~lana 5. stav 2. Zakona o izvr{ewu buxeta Republike Srpske za 2009. godinu (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 126/08), Vlada Republike Srpske, na
sjednici od 23. aprila 2009. godine, d o n i j e l a j e
ODLUKU
O DAVAWU SAGLASNOSTI NA PLAN UTRO[KA
SREDSTAVA ZA TEKU]E POMO]I
I
Daje se saglasnost na Plan utro{ka sredstava za teku}e pomo}i buxetskom korisniku: Predsjednik Republike
Srpske (organizacioni kod 0101001), za period 1. april 30. jun 2009. godine, u ukupnom iznosu od 288.251,66 KM,
i to sa pozicija:
- 614200 - pomo}i pojedincima . . . . . .19.125,83 KM,
- 614300 - pomo}i neprofitnim
organizacijama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19.125,83 KM,
- 614300 - teku}e pomo}i Fondaciji
“Dr Milan Jeli}” . . . . . . . . . . . . . . . .250.000,00 KM.
II
Za realizaciju ove odluke zadu`uju se Ministarstvo
finansija i Slu`ba Predsjednika Republike Srpske.
III
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 04/1-012-2-748/09
23. aprila 2009. godine
Bawa Luka
Predsjednik
Vlade,
Milorad Dodik, s.r.
610
Na osnovu ~lana 43. stav 3. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj
118/08) i ~lana 5. stav 2. Zakona o izvr{ewu buxeta Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”
broj 126/08), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 16.
aprila 2009. godine, d o n i j e l a j e
ODLUKU
O DAVAWU SAGLASNOSTI NA PLAN UTRO[KA
SREDSTAVA
Predsjednik
Vlade,
Milorad Dodik, s.r.
Na osnovu ~lana 43. stav 3. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj
118/08) i Sporazuma o stvarawu uslova za uspostavqawe
Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, Vlada
Republike Srpske, na sjednici od 16. aprila 2009. godine, d o n i j e l a j e
ODLUKU
O USTUPAWU NA PRIVREMENO KORI[]EWE
PROSTORA, OPREME I ARHIVE AGENCIJI ZA
LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BiH
I
Ustupa se na privremeno kori{}ewe objekat Vlade
Republike Srpske - Ministarstvo zdravqa i socijalne
za{tite, upisan u list nepokretnosti broj: 323/61, k.o.
Vrbawa 2 Bawa Luka, Agenciji za lijekove i medicinska
sredstva Bosne i Hercegovine.
II
Oprema i arhiva Agencije za lijekove Republike Srpske ustupa se na kori{}ewe Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH.
III
Na osnovu ove odluke Vlada Republike Srpske - Ministarstvo zdravqa i socijalne za{tite i Agencija za
lijekove i medicinska sredstva BiH zakqu~i}e poseban
ugovor o kori{}ewu objekta.
IV
Za realizaciju ove odluke zadu`uje se Ministarstvo
zdravqa i socijalne za{tite.
V
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 04/1-012-2-706/09
16. aprila 2009. godine
Bawa Luka
Predsjednik
Vlade,
Milorad Dodik, s.r.
612
Na osnovu ~lana 43. stav 3. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj
118/08) i ~lana 14. Zakona o eksproprijaciji (“Slu`beni
glasnik Republike Srpske”, br. 112/06, 37/07 i 110/08),
Vlada Republike Srpske, na sjednici od 16. aprila 2009.
godine, d o n i j e l a j e
ODLUKU
O UTVR\IVAWU OP[TEG INTERESA
I
Daje se saglasnost na Plan utro{ka sredstava Ministarstvu zdravqa i socijalne za{tite (organizacioni
kod 1344001), sa pozicije 614400 - sufinansirawe soci-
I
Utvr|uje se da je od op{teg interesa eksproprijacija
nekretnina, a radi izgradwe pristupnog puta sa parking
Strana 10 - Broj 38
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
prostorima, pa se u tu svrhu mo`e izvr{iti potpuna eksproprijacija na nepokretnostima ozna~enim kao:
- k.~. br. 742/9 zv. “Tuk” oranica u povr{ini od 1.600
m2, upisana u zk.ul. br. 3525 KO Prijedor, kao dr`avna
svojina sa pravom kori{}ewa u korist Mari} Marije r.
Brki}, sa 1/1 dijela, a po novom premjeru odnosi se na dio
k.~. br. 3872/40, zv. “Ciglana” gradili{te u povr{ini od
3022 m2, upisana u Pl. br. 5779 KO Prijedor 2, u korist
“^uli}” d.o.o. Prijedor.
II
Korisnik eksproprijacije je op{tina Prijedor.
III
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 04/1-012-2-695/09
16. aprila 2009. godine
Bawa Luka
Predsjednik
Vlade,
Milorad Dodik, s.r.
613
Na osnovu ~lana 5. stav 2. Zakona o prometu nepokretnosti (“Slu`beni list SRBiH”, br. 38/78, 4/89, 29/80 i
22/91 i “Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj
29/94) i ~lana 43. stav 3. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 118/08),
Vlada Republike Srpske, na sjednici od 16. aprila 2009.
godine, d o n i j e l a j e
ODLUKU
O PRENOSU PRAVA RASPOLAGAWA
I
Vlada Republike Srpske prenosi pravo raspolagawa
na Op{tu bolnicu “Sveti Apostol Luka” Doboj, na nepokretnostima ozna~enim kao:
- k.~. br. 551/1 “Usora” wiva prve klase povr{ine
34.347 m2 upisana u zk.ul. br. 3592 k.o. Doboj, dru{tvenodr`avno vlasni{tvo, pravo raspolagawa Vlada Republike Srpske, sa 1/1, a kojoj po novom premjeru odgovara k.~.
br. 7686/1 zv. “Usora” wiva 1. klase povr{ine 38.639 m2,
upisana u pl. br. 6137 k.o. Doboj kao posjed Vlade Republike Srpske;
- k.~. br. 551/2 dvori{te povr{ine 7.292 m2 upisana u
zk.ul.br. 3592 k.o. Doboj, dru{tveno-dr`avno vlasni{tvo, pravo raspolagawa Vlada Republike Srpske, sa 1/1,
a kojoj po novom premjeru odgovara k.~. br. 7687/1 zv.
“Usora” dvori{te povr{ine 8.145 m2 upisana u pl.br.
6137 k.o. Doboj kao posjed Vlade Republike Srpske, sa
pripadaju}im pokretnim stvarima.
II
Za realizaciju ove odluke zadu`uju se Ministarstvo
zdravqa i socijalne za{tite i Ministarstvo pravde.
III
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 04/1-012-2-694/09
16. aprila 2009. godine
Bawa Luka
Predsjednik
Vlade,
Milorad Dodik, s.r.
614
Na osnovu ~lana 43. stav 3. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj
118/08), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 16. aprila 2009. godine, d o n i j e l a j e
Utorak, 12. maj 2009.
ODLUKU
O PRENOSU PRAVA VLASNI[TVA
I
Ovom odlukom prenosi se pravo vlasni{tva nad
osnovnim sredstvima prema Popisnoj listi, sa Operativnog tima Republike Srpske za tra`ewe nestalih na
Institut za tra`ewe nestalih lica BiH, i to:
- kancelarijski sto (inventurni broj 9) . . .1 komad,
- radni sto pisa}i, dimenzija 130x80 cm
(inventurni br. 18 , 19 i 86) . . . . . . . . . . . .3 komada,
- stolice tapacirane (inventurni
br. 22-25 i 56,57) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 komada,
- pokretni radni ormari} (inventurni
br. 29 i 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 komada,
- klub stolice (inventurni br. 42 i 43) . . .2 komada,
- metalna stala`a (inventurni
br. 72 i 73) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 komada,
- sto za televizor (inventurni broj 80) . . . .1 komad,
- sto za kompjuter (inventurni broj 87) . . . .1 komad,
- kancelarijske stolice (inventurni
br. 88-93) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 komada,
- vitrina za spise (inventurni broj 94) . . .1 komad,
- putni~ko vozilo marke “golf” reg.
broj: 421-A-039 (inventurni broj 103) . . . . .1 komad,
- prenosni ra~unar “Fujitsu Siemens”
(inventurni broj 111) . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 komad,
- vozilo “{koda fabia” 1.9 SDI
(inventurni broj 128) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 komad,
- auto radio CD MP3 “Panasonic”
(inventurni broj 129) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 komad,
- mobilni telefon “Nokia”
(inventurni broj 142) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 komad,
- foto aparat “Olimpus” FE-115 sa opremom
(inven. br. 144 i 145) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 komada,
- mobilni telefon “Nokia” 1110
(inventurni broj 146) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 komad.
II
Prenos sredstava iz ta~ke I ove odluke, vr{i se bez
naknade.
III
Zadu`uje se Operativni tim Republike Srpske za
tra`ewe nestalih da na osnovu ove odluke, iz kwigovodstva osnovnih sredstava iskwi`i osnovna sredstva Operativnog tima za tra`ewe nestalih na kojima se prenosi
pravo vlasni{tva.
IV
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 04/1-012-2-688/09
16. aprila 2009. godine
Bawa Luka
Predsjednik
Vlade,
Milorad Dodik, s.r.
615
Na osnovu ~lana 43. stav 3. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj
118/08), ta~ke 3. Odluke o kori{}ewu sredstava
prikupqenih na izdvojenom ra~unu “Fond Partner”
(“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 3/09), a nakon razmatrawa Uputstva o proceduri i na~inu utro{ka
prikupqenih sredstava u “Fond Partner”, Vlada Republike Srpske, na sjednici od 16. aprila 2009. godine,
donijela je
Utorak, 12. maj 2009.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
ODLUKU
Broj 38 - Strana 11
618
O DAVAWU SAGLASNOSTI NA UPUTSTVO O
PROCEDURI I NA^INU UTRO[KA PRIKUPQENIH
SREDSTAVA U “FOND PARTNER”
Na osnovu ~lana 43. stav 6. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj
118/08), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 16. aprila 2009. godine, d o n i j e l a j e
I
Daje se saglasnost na Uputstvo o proceduri i na~inu
utro{ka prikupqenih sredstava u “Fond Partner”.
RJE[EWE
II
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 04/1-012-2-690/09
16. aprila 2009. godine
Bawa Luka
Predsjednik
Vlade,
Milorad Dodik, s.r.
616
Na osnovu ~lana 43. stav 3. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj
118/08) i ~lana 3. stav 5. Zakona o izvr{ewu buxeta Republike Srpske za 2009. godinu (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 126/08), Vlada Republike Srpske, na
sjednici od 16. aprila 2009. godine, d o n i j e l a j e
ODLUKU
O DAVAWU SAGLASNOSTI NA PRODAJU VOZILA
I
Daje se saglasnost Ministarstvu unutra{wih poslova na prodaju rashodovanih 20 putnih motornih vozila i
jednog specijalnog motornog vozila “pauk”.
II
Za realizaciju ove odluke zadu`uje se Ministarstvo
unutra{wih poslova.
III
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 04/1-012-2-698/09
16. aprila 2009. godine
Bawa Luka
Predsjednik
Vlade,
Milorad Dodik, s.r.
617
Na osnovu ~lana 43. stav 3. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj
118/08), a u vezi s ~lanom 19. stav 1. ta~ka 2. Zakona o sistemu javnih slu`bi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 68/07), Vlada Republike Srpske, na sjednici od
23. aprila 2009. godine, d o n i j e l a j e
ODLUKU
O DAVAWU SAGLASNOSTI NA STATUT JAVNE
USTANOVE STUDENTSKI CENTAR TREBIWE
I
Daje se saglasnost na Statut Javne ustanove Studentski centar Trebiwe, broj: 74/08, od 17. oktobra 2008. godine.
II
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 04/1-012-2-754/09
23. aprila 2009. godine
Bawa Luka
Predsjednik
Vlade,
Milorad Dodik, s.r.
O DAVAWU SAGLASNOSTI ZA SPROVO\EWE
PROJEKTA “ZAPO[QAVAWE MLADIH U BiH”, U
REPUBLICI SRPSKOJ, [VAJCARSKOJ AGENCIJI
ZA RAZVOJ I SARADWU (SDC) I AUSTRIJSKOJ
AGENCIJI ZA RAZVOJ I SARADWU (ADA)
1. Daje se saglasnost za sprovo|ewe projekta
“Zapo{qavawe mladih u BiH”, u Republici Srpskoj,
[vajcarskoj agenciji za razvoj i saradwu (SDC) i Austrijskoj agenciji za razvoj i saradwu (ADA).
2. Za realizaciju Rje{ewa zadu`uje se Ministarstvo
rada i bora~ko-inavlidske za{tite.
3. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana
objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 04/1-012-2-721/09
16. aprila 2009. godine
Bawa Luka
Predsjednik
Vlade,
Milorad Dodik, s.r.
619
Na osnovu ~lana 43. stav 6. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj
118/08) i ~lana 12. stav 1. Zakona o izvr{ewu buxeta Republike Srpske za 2009. godinu (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 126/08), Vlada Republike Srpske,
na sjednici od 16. aprila 2009. godine, d o n i j e l a j e
RJE[EWE
O ODOBREWU REALOKACIJE SREDSTAVA BUXETSKE
REZERVE
1. Odobrava se realokacija sredstava buxetske rezerve (organizacioni kod 0405002), Ministarstvu za ekonomske odnose i regionalnu saradwu (organizacioni kod
2159001), u ukupnom iznosu od 15.000,00 KM, u svrhu
pokrivawa tro{kova implementacije regionalnih sporazuma i obuke.
2. Realokacija sredstava iz ta~ke 1. ovog rje{ewa bi}e izvr{ena:
- sa buxetske rezerve (organizacioni kod 0405002), sa
pozicije:
- 614100 - buxetska rezerva, u iznosu od 15.000,00 KM,
- na Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu
saradwu (organizacioni kod 2159001), na poziciju:
- 613900 - ugovorene usluge, za pokrivawe tro{kova
implementacije regionalnih sporazuma i obuke, u iznosu
od 15.000,00 KM.
3. Za realizaciju ovog rje{ewa zadu`uju se Ministarstvo finansija i Ministarstvo za ekonomske odnose i
regionalnu saradwu.
4. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana
objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 04/1-012-2-667/09
16. aprila 2009. godine
Bawa Luka
Predsjednik
Vlade,
Milorad Dodik, s.r.
620
Na osnovu ~lana 43. stav 6. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj
118/08) i ~lana 12. stav 1. Zakona o izvr{ewu buxeta Republike Srpske za 2009. godinu (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 126/08), Vlada Republike Srpske,
na sjednici od 16. aprila 2009. godine, d o n i j e l a j e
Strana 12 - Broj 38
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
RJE[EWE
O ODOBREWU REALOKACIJE SREDSTAVA BUXETSKE
REZERVE
1. Odobrava se realokacija sredstava buxetske rezerve (organizacioni kod 0405002), korisniku: Ministarstvo porodice, omladine i sporta (organizacioni kod
3710001), u ukupnom iznosu od 70.000,00 KM, za obiqe`avawe Me|unarodnog dana djeteta.
2. Realokacija sredstava iz ta~ke 1. ovog rje{ewa }e
se izvr{iti:
- sa buxetske rezerve (organizacioni kod 0405002), sa
pozicije:
- 614100 - buxetska rezerva 70.000,00 KM,
- na Ministarstvo porodice, omladine i sporta (organizacioni kod 3710001) na poziciju:
- 614100 - projekti i programske aktivnosti
udru`ewa i organizacija za afirmaciju porodice
70.000,00 KM.
3. Sredstva iz ta~ke 2. ovog rje{ewa Ministarstvo
porodice, omladine i sporta }e dozna~iti organizatoru,
na `iro-ra~un Udru`ewa “Art plus” iz Bawe Luke, broj
5620998029257653, koji se vodi kod NLB Razvojne banke.
4. Za realizaciju ovog rje{ewa zadu`uju se Ministarstvo porodice, omladine i sporta i Ministarstvo finansija.
5. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana
objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 04/1-012-2-719/09
16. aprila 2009. godine
Bawa Luka
Predsjednik
Vlade,
Milorad Dodik, s.r.
621
Na osnovu ~lana 43. stav 6. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj
118/08) i ~lana 12. stav 1. Zakona o izvr{ewu buxeta Republike Srpske za 2009. godinu (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 126/08), Vlada Republike Srpske,
na sjednici od 23. aprila 2009. godine, d o n i j e l a j e
RJE[EWE
O ODOBREWU REALOKACIJE SREDSTAVA BUXETSKE
REZERVE
1. Odobrava se realokacija sredstava buxetske rezerve (organizacioni kod 0405002), korisniku Ministarstvo porodice, omladine i sporta (organizacioni kod
3710001), u ukupnom iznosu od 200.000,00 KM, za
odr`avawe Svjetskog prvenstva u raftingu.
2. Realokacija sredstava iz ta~ke 1. ovog rje{ewa }e
se izvr{iti:
- sa buxetske rezerve (organizacioni kod 0405002), sa
pozicije:
- 614100 - buxetska rezerva, u iznosu od 200.000,00 KM,
- na Ministarstvo porodice, omladine i sporta (organizacioni kod 3710001) na poziciju 614100 - pomo}i
sportskim organizacijama, u iznosu od 200.000,00 KM.
3. Sredstva iz ta~ke 2. ovog rje{ewa Ministarstvo
porodice, omladine i sporta }e dozna~iti organizatoru,
na `iro-ra~un Rafting kluba “Kawon” iz Bawe Luke Organizacioni odbor Svjetskog prvenstva u raftingu,
broj 552-002-00021432-77, koji se vodi kod Hypo Alpe
Adria Banke.
4. Za realizaciju ovog rje{ewa zadu`uju se Ministarstvo porodice, omladine i sporta i Ministarstvo finansija.
Utorak, 12. maj 2009.
5. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana
objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 04/1-012-2-747/09
23. aprila 2009. godine
Bawa Luka
Predsjednik
Vlade,
Milorad Dodik, s.r.
622
Na osnovu ~lana 43. stav 6. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj
118/08) i ~lana 12. stav 1. Zakona o izvr{ewu buxeta Republike Srpske za 2009. godinu (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 126/08), Vlada Republike Srpske,
na sjednici od 8. maja 2009. godine, d o n i j e l a j e
RJE[EWE
O ODOBREWU REALOKACIJE SREDSTAVA BUXETSKE
REZERVE
1. Odobrava se realokacija sredstava sa buxetske rezerve (organizacioni kod 0405002), sa pozicije 614100 buxetska rezerva, u ukupnom iznosu od 300.000,00 KM, na
Narodnu skup{tinu Republike Srpske (organizacioni
kod 0202), za odr`avawe [estog godi{weg okupqawa
zvani~nika jugoisto~ne Evrope pod nazivom “Bogatstvo
razli~itosti”.
2. Realokacija sredstava iz ta~ke 1. ovog rje{ewa bi}e izvr{ena:
- sa buxetske rezerve (organizacioni kod 0405002), sa
pozicije 614100 - buxetska rezerva, u iznosu od 300.000,00
KM;
- na Narodnu skup{tinu Republike Srpske (organizacioni kod 0202), na poziciju 614100 - pomo}i u realizaciji projekata u Republici Srpskoj - [esto godi{we
okupqawe zvani~nika jugoisto~ne Evrope, u iznosu od
300.000,00 KM.
3. Za realizaciju ovog rje{ewa zadu`uju se Ministarstvo finansija i Narodna skup{tina Republike Srpske.
4. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana
objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 04/1-012-2-765/09
8. maja 2009. godine
Bawa Luka
Predsjednik
Vlade,
Milorad Dodik, s.r.
623
Na osnovu ~lana 43. stav 6. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj
118/08) i ~lana 70. Zakona o zadu`ivawu, dugu i garancijama Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike
Srpske”, broj 30/07), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 16. aprila 2009. godine, d o n i j e l a j e
RJE[EWE
O IMENOVAWU RADNE GRUPE ZA IZRADU
PODZAKONSKIH AKATA ZA SPROVO\EWE ZAKONA
O [email protected], DUGU I GARANCIJAMA
REPUBLIKE SRPSKE
1. Imenuje se Radna grupa za izradu podzakonskih akata za sprovo|ewe Zakona o zadu`ivawu, dugu i garancijama Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike
Srpske”, broj 30/07), u sastavu:
1) Dragana Aleksi} - Ministarstvo finansija,
2) Miroslava Simi} - Ministarstvo finansija,
3) Nevenka Luburi} - Ministarstvo finansija,
4) Gordana Pra{talo - Ministarstvo finansija,
5) Mira Stra`ivuk - Ministarstvo finansija,
6) Brankica Grahovac - Ministarstvo finansija,
7) Rajko Plav{i} - Ministarstvo rada i bora~ko-invalidske za{tite,
Utorak, 12. maj 2009.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
8) Marijana Pu{kar - Ministarstvo zdravqa i socijalne za{tite,
9) Sara Savanovi} - Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske,
10) Miodrag Ili} - Fond zdravstvenog osigurawa Republike Srpske,
11) Rada Cviji} - Fond zdravstvenog osigurawa Republike Srpske,
12) Mirjana ^omi} - Investiciono-razvojna banka
Republike Srpske,
13) Mom~ilo [vraka - Investiciono-razvojna banka
Republike Srpske,
14) Darko Vu~enovi} - Ministarstvo uprave i lokalne samouprave,
15) Radmila Dragi{i} - Republi~ki sekretarijat za
zakonodavstvo.
2. Zadatak Radne grupe je da izradi podzakonske akte
za sprovo|ewe Zakona o zadu`ivawu, dugu i garancijama
(“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 30/07), u
skladu sa ~lanom 70. ovog zakona.
3. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana
objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 04/1-012-2-693/09
16. aprila 2009. godine
Bawa Luka
Predsjednik
Vlade,
Milorad Dodik, s.r.
624
Na osnovu ~lana 43. stav. 6. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj
118/08), ~lana 9. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik
Republike Srpske”, broj 41/03), u vezi sa ~lanom 4. stav 2.
Uredbe o osnivawu Helikopterskog servisa Republike
Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj
83/08), Odlukom o utvr|ivawu kriterijuma za izbor i
imenovawe direktora Helikopterskog servisa Republike
Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj
26/09) i Odlukom o raspisivawu Javnog konkursa za
izbor i imenovawe direktora Helikopterskog servisa
Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 26/09), Vlada Republike Srpske, na sjednici od
16. aprila 2009. godine, d o n i j e l a j e
RJE[EWE
O IMENOVAWU KOMISIJE ZA IZBOR I
IMENOVAWE DIREKTORA HELIKOPTERSKOG
SERVISA REPUBLIKE SRPSKE
1. Imenuje se Komisija za izbor i imenovawe direktora Helikopterskog servisa Republike Srpske, u sastavu:
1) Aleksandar Trkuqa, diplomirani pravnik - Helikopterski servis Republike Srpske, na~elnik Odjeqewa
za zemaqske operacije, predsjednik Komisije,
2) Krsto Gruji}, dipl. in`. - Generalni sekretarijat
Vlade Republike Srpske, pomo}nik generalnog sekretara
Vlade za informacione tehnologije, ~lan Komisije,
3) Sowa Bo`i}, diplomirani pravnik, Generalni sekretarijat Vlade Republine Srpske, vi{i stru~ni saradnik za javne nabavke, ~lan Komisije,
4) Smiqa Ru`i~i}, profesor odbrane - Generalni sekretarijat Vlade Republike Srpske, VSS za odnose sa
Narodnom skup{tinom, ~lan Komisije,
5) ^edomir [u{war, profesionalni pilot - Helikopterski servis Republike Srpske, na~elnik Odjeqewa
za leta~ke operacije, ~lan Komisije.
Broj 38 - Strana 13
2. Zadatak Komisije iz ta~ke 1. ovog rje{ewa je da
razmotri prispjele prijave na Konkurs, sa~ini listu
kandidata koji ispuwavaju kriterijume za imenovawe,
obavi intervju sa kandidatima i predlo`i rang-listu
kandidata Vladi Republike Srpske na razmatrawe i
dono{ewe kona~ne odluke.
3. Komisija je du`na postupak izbora iz ta~ke 2. ovog
rje{ewa sprovesti u skladu sa odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike
Srpske, Odlukom o utvr|ivawu kriterijuma za izbor i
imenovawe direktora Helikopterskog servisa Republike
Srpske i Odlukom o raspisivawu Javnog konkursa za
izbor i imenovawe direktora Helikopterskog servisa
Republike Srpske.
4. Administrativno-tehni~ke poslove za potrebe Komisije obavqa}e Helikopterski servis Republike Srpske.
5. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana
objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 04/1-012-2-712/09
16. aprila 2009. godine
Bawa Luka
Predsjednik
Vlade,
Milorad Dodik, s.r.
625
Na osnovu ~lana 5. Zakona o javnim preduze}ima
(“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 75/04), ~lana 9. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03), a u vezi sa ~lanom 30. Statuta Akcionarskog dru{tva za ugostiteqstvo i turizam “Igri{te” Vlasenica, Odluke o raspisivawu Javnog konkursa
za izbor i imenovawe tri (3) ~lana Nadzornog odbora
Akcionarskog dru{tva za ugostiteqstvo i turizam
“Igri{te” Vlasenica (“Slu`beni glasnik Republike
Srpske”, br. 4/09 i 26/09) i Odluke o utvr|ivawu kriterijuma za izbor i imenovawe tri (3) ~lana Nadzornog odbora Akcionarskog dru{tva za ugostiteqstvo i turizam
“Igri{te” Vlasenica (“Slu`beni glasnik Republike
Srpske”, broj 4/09), Vlada Republike Srpske, u funkciji
Skup{tine Akcionarskog dru{tva za ugostiteqstvo i
turizam “Igri{te”, Vlasenica, na sjednici od 16. aprila 2009. godine, d o n i j e l a j e
RJE[EWE
O IMENOVAWU KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVAWE
TRI (3) ^LANA NADZORNOG ODBORA AKCIONARSKOG
DRU[TVA ZA UGOSTITEQSTVO I TURIZAM
“IGRI[TE” VLASENICA
1. Imenuje se Komisija za izbor i imenovawe tri (3)
~lana Nadzornog odbora Akcionarskog dru{tva za ugostiteqstvo i turizam “Igri{te” Vlasenica, u sastavu:
1) Jadranka Stojanovi}, Ministarstvo trgovine i turizma, dr`avni slu`benik,
2) Mario Vuki}, Ministarstvo trgovine i turizma,
dr`avni slu`benik,
3) Valentina Brankovi}, Ministarstvo trgovine i
turizma, dr`avni slu`benik,
4) prof. dr Mihailo Markovi}, Poqoprivredni fakultet, Bawa Luka,
5) dr ^edomir Crnogorac, Prirodno-matemati~ki
fakultet, Bawa Luka.
2. Zadatak Komisije iz ta~ke 1. ovog rje{ewa je da
sprovede postupak izbora tri (3) ~lana Nadzornog odbora Akcionarskog dru{tva za ugostiteqstvo i turizam
“Igri{te” Vlasenica, ukqu~uju}i pregledawe prispjelih prijava na konkurs, razmatrawe prijava i obavqawe
intervjua sa kandidatima koji u|u u u`i izbor, kao i
predlagawe rang-liste Vladi Republike Srpske, radi
dono{ewa kona~ne odluke.
Strana 14 - Broj 38
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
3. Komisija je du`na postupak izbora iz ta~ke 2. ovog
rje{ewa sprovesti u skladu sa Zakonom o ministarskim,
vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske,
Odlukom o utvr|ivawu kriterijuma za izbor i imenovawe tri (3) ~lana Nadzornog odbora Akcionarskog dru{tva za ugostiteqstvo i turizam “Igri{te” Vlasenica i
Odlukom o raspisivawu Javnog konkursa za izbor i
imenovawe tri (3) ~lana Nadzornog odbora Akcionarskog dru{tva za ugostiteqstvo i turizam “Igri{te”
Vlasenica.
4. Administrativno-tehni~ke poslove za potrebe Komisije obavqa}e Ministarstvo trgovine i turizma.
5. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana
objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 04/1-012-2-713/09
16. aprila 2009. godine
Bawa Luka
Predsjednik
Skup{tine,
Milorad Dodik, s.r.
626
Na osnovu ~lana ~lana 43. stav 6. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”,
broj 118/08), ~lana 4. stav 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03) i ~lana 16.
stav 5. Zakona o sistemu javnih slu`bi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 68/07), Vlada Republike
Srpske, na sjednici od 16. aprila 2009. godine,
donijela je
RJE[EWE
O IMENOVAWU ^LANOVA PRIVREMENOG UPRAVNOG
ODBORA JU KINOTEKA REPUBLIKE SRPSKE
1. Imenuju se ~lanovi Privremenog upravnog odbora
JU Kinoteka Republike Srpske, do zavr{etka postupka
javne konkurencije, i to:
1) Slavi{a Guja,
2) Aleksandar Terzi},
3) Tawa Banduka.
2. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana
objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 04/1-012-2-725/09
16. aprila 2009. godine
Bawa Luka
Predsjednik
Vlade,
Milorad Dodik, s.r.
627
Na osnovu ~lana 43. stav 6. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj
118/08) i ta~ke I Odluke o obrazovawu Odbora za wegovawe tradicije oslobodila~kih ratova (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, br. 94/06 i 22/07), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 23. aprila 2009. godine,
donijela je
RJE[EWE
O IZMJENI RJE[EWA O IMENOVAWU
PREDSJEDNIKA I ^LANOVA ODBORA ZA WEGOVAWE
TRADICIJE OSLOBODILA^KIH RATOVA
1. U Rje{ewu o imenovawu predsjednika i ~lanova
Odbora za wegovawe tradicije oslobodila~kih ratova
(“Slu`beni glasnik Republike Srpske, br. 9/07 i 36/07) u
ta~ki 1. u podta~ki 1) rije~i: “Bo{ko Tomi}” zamjewuju
se rije~ima: “Rade Ristovi}”.
2. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana
objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 04/1-012-2-743/09
23. aprila 2009. godine
Bawa Luka
Predsjednik
Vlade,
Milorad Dodik, s.r.
Utorak, 12. maj 2009.
628
Na osnovu ~lana 43. stav 6. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj
118/08) i ~lana 80. stav 1. Zakona o nau~noistra`iva~koj
djelatnosti - Pre~i{}eni tekst (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 112/07), Vlada Republike Srpske,
na sjednici od 16. aprila 2009. godine, d o n i j e l a j e
RJE[EWE
O IZMJENAMA RJE[EWA O IMENOVAWU
REPUBLI^KOG SAVJETA ZA NAUKU
(“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 48/08)
1. U Rje{ewu o imenovawu Republi~kog savjeta za nauku, broj: 02/1-012-1151/08, od 22. maja 2008. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 48/08), u ta~ki 1,
u podta~ki 6) umjesto: “prof. dr Gordana Te{anovi} Medicinski fakultet, Bawa Luka”, treba da stoji:
“prof. dr Veqko Mari}, Medicinski fakultet - Fo~a”;
u podta~ki 10) umjesto “prof. dr Milorad @ivanovi} Pravni fakultet, Bawa Luka”, treba da stoji: “mr
@eqko Vujadinovi}, Filozofski fakultet Bawa Luka”;
i u podta~ki 15) umjesto “Nanad Tomani} - ZDP “Industrijske planta`e”, Bawa Luka”, treba da stoji: “dr Vojin Vukoti} - Termoelektrana Gacko”.
2. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana
objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 04/1-012-2-701/09
16. aprila 2009. godine
Bawa Luka
Predsjednik
Vlade,
Milorad Dodik, s.r.
Na osnovu ~lana 15. stav 1. ta~ka z. i ~lana 43. stav 6.
Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik
Republike Srpske”, broj 118/08) i ~lana 53. stav 1. ta~ka
d) Zakona o dr`avnim slu`benicima (“Slu`beni glasnik
Republike Srpske”, broj 118/08), a u vezi sa presudom
Okru`nog suda u Bawoj Luci, broj: 11 0 U 000 790 08, od
10. marta 2009. godine, Vlada Republike Srpske, na sjednici od 9. aprila 2009. godine, d o n i j e l a j e
RJE[EWE
O RAZRJE[EWU POMO]NIKA MINISTRA ZA
KOORDINACIJU PROJEKATA, RAZVOJ I EVROPSKE
INTEGRACIJE U MINISTARSTVU ZA PROSTORNO
URE\EWE, GRA\EVINARSTVO I EKOLOGIJU
1. Milenko Trivi}, diplomirani ekonomista, razrje{ava se du`nosti pomo}nika ministra za koordinaciju
projekata, razvoj i evropske integracije u Ministarstvu
za prostorno ure|ewe, gra|evinarstvo i ekologiju, zbog
ispuwenih zakonskih uslova za penzionisawe.
2. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana
objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 04/1-012-2-716/09
9. aprila 2009. godine
Bawa Luka
Predsjednik
Vlade,
Milorad Dodik, s.r.
Na osnovu ~lana 43. stav 6. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj
118/08) i ~lana 18. stav 2. Zakona o sistemu javnih slu`bi
(“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 68/07), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 16. aprila 2009. godine, d o n i j e l a j e
RJE[EWE
O RAZRJE[EWU DIREKTORA AGENCIJE ZA
LIJEKOVE REPUBLIKE SRPSKE
1. Prim. mr farm. Nata{a Grubi{a, iz Bawe Luke,
razrje{ava se du`nosti direktora Agencije za lijekove
Republike Srpske, na li~ni zahtjev, sa 15. aprilom 2009.
godine.
Utorak, 12. maj 2009.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
2. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana
objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 04/1-012-2-709/09
16. aprila 2009. godine
Bawa Luka
Predsjednik
Vlade,
Milorad Dodik, s.r.
Na osnovu ~lana 43. stav 6. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj
118/08) i ~lana 53. stav 2. Zakona o dr`avnim slu`benicima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj
118/08), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 16. aprila 2009. godine, d o n i j e l a j e
RJE[EWE
O RAZRJE[EWU DIREKTORA REPUBLI^KE UPRAVE
CIVILNE ZA[TITE
1. Dragan Tupaji}, profesor op{tenarodne odbrane,
razrje{ava se du`nosti direktora Republi~ke uprave civilne za{tite.
2. Razrije{eni dr`avni slu`benik }e se rasporediti
u istom organu na radno mjesto koje odgovara wegovim
stru~nim sposobnostima.
3. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana
objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 04/1-012-2-710/09
16. aprila 2009. godine
Bawa Luka
Predsjednik
Vlade,
Milorad Dodik, s.r.
Na osnovu ~lana 43. stav 6. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj
118/08), ~lana 86. Zakona o republi~koj upravi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, br. 118/08 i 11/09) i ~lana 26. Zakona o dr`avnim slu`benicima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 118/08) Vlada Republike
Srpske, na sjednici od 16. aprila 2009. godine,
donijela je
RJE[EWE
O IMENOVAWU DIREKTORA REPUBLI^KE UPRAVE
CIVILNE ZA[TITE
1. Milimir Doder, diplomirani pravnik, imenuje se
za direktora Republi~ke uprave civilne za{tite, na period od pet godina, sa mogu}no{}u obnove mandata.
2. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana
objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 04/1-012-2-711/09
16. aprila 2009. godine
Bawa Luka
Predsjednik
Vlade,
Milorad Dodik, s.r.
Na osnovu ~lana 43. stav 6. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj
118/ 08), ~lana 4. stav 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03) i ~lana 18.
stav 2. Zakona o sistemu javnih slu`bi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 68/07), Vlada Republike
Srpske, na sjednici od 16. aprila 2009. godine,
donijela je
Broj 38 - Strana 15
Na osnovu ~lana 58. Zakona o preduze}ima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, br. 24/98, 62/02, 38/03,
97/04 i 34/06) i ~lana 43. stav 6. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj
118/08), a u vezi sa Odlukom o na~inu imenovawa predstavnika Akcijskog fonda Republike Srpske i Fonda za
restituciju Republike Srpske u skup{tinama dru{tava
kapitala iz portfeqa fondova i na~in wihovog postupawa (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, br. 69/07 i
102/07), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 16. aprila 2009. godine, d o n i j e l a j e
RJE[EWE
O IMENOVAWU PREDSTAVNIKA AD FOND ZA
RESTITUCIJU REPUBLIKE SRPSKE BAWA LUKA
U SKUP[TINI DRU[TVA KAPITALA
DI “JELA” AD KOZARAC
1. Imenuje se Sawa Mandi} za predstavnika AD Fond
za restituciju Republike Srpske Bawa Luka u Skup{tini dru{tva kapitala DI “Jela” a.d. Kozarac.
2. Imenovana je du`na da zastupa interese fondova u
Skup{tini dru{tva kapitala iz ta~ke 1. Rje{ewa, a u
skladu sa Uputstvom o na~inu postupawa predstavnika
Akcijskog fonda Republike Srpske i Fonda za restituciju Republike Srpske u skup{tinama dru{tava kapitala iz portfeqa fondova.
3. Stupawem na snagu ovog rje{ewa prestaje da va`i
podta~ka 5. ta~ke XXVI Rje{ewa broj: 0/01-2311/01, od 1.
avgusta 2001. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 36/01).
4. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana
objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 04/1-012-2-714/09
16. aprila 2009. godine
Bawa Luka
Predsjednik
Vlade,
Milorad Dodik, s.r.
Na osnovu ~lana 58. Zakona o preduze}ima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, br. 24/98, 62/02, 38/03,
97/04 i 34/06) i ~lana 43. stav 6. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj
118/08), a u vezi sa Odlukom o na~inu imenovawa predstavnika Akcijskog fonda Republike Srpske i Fonda za
restituciju Republike Srpske u skup{tinama dru{tava
kapitala iz portfeqa fondova i na~in wihovog postupawa (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, br. 69/07 i
102/07), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 16. aprila 2009. godine, d o n i j e l a j e
RJE[EWE
O IMENOVAWU PREDSTAVNIKA FONDA ZA
RESTITUCIJU AD BAWA LUKA U SKUP[TINI
DRU[TVA KAPITALA UNIS-USHA AD VI[EGRAD
1. Milovan Pandurevi}, diplomirani teatrolog i
komparativista, imenuje se za vr{ioca du`nosti direktora JU Kinoteka Republike Srpske, do zavr{etka postupka javne konkurencije.
2. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana
objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.
1. Imenuje se Deana Stankovi} za predstavnika Fonda za restituciju a.d. Bawa Luka u Skup{tini dru{tva
kapitala UNIS-USHA a.d. Vi{egrad.
2. Imenovana je du`na da zastupa interese Fonda u
Skup{tini dru{tva kapitala iz ta~ke 1. rje{ewa, a u
skladu sa Uputstvom o na~inu postupawa predstavnika
Akcijskog fonda Republike Srpske i Fonda za restituciju Republike Srpske u skup{tinama dru{tava kapitala iz portfeqa fondova.
3. Stupawem na snagu ovog rje{ewa prestaju da va`e
Rje{ewa broj: 02/1-020-1301/01, od 30. jula 2001. godine, i
broj: 04/1-012-2371/08, od 2. oktobra 2008. godine.
4. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana
objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 04/1-012-2-726/09
16. aprila 2009. godine
Bawa Luka
Broj: 04/1-012-2-727/09
16. aprila 2009. godine
Bawa Luka
RJE[EWE
O IMENOVAWU VR[IOCA [email protected] DIREKTORA
JU KINOTEKA REPUBLIKE SRPSKE
Predsjednik
Vlade,
Milorad Dodik, s.r.
Predsjednik
Vlade,
Milorad Dodik, s.r.
Strana 16 - Broj 38
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
629
Na osnovu ~lana 23. stav 7. i ~lana 107. stav 2. ta~ka
|) Zakona o {umama (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 75/08), ~lana 69. st. 1. i 2. i ~lana 82. stav 2. Zakona o republi~koj upravi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, br. 118/08 i 11/09), ministar poqoprivrede,
{umarstva i vodoprivrede d o n o s i
PRAVILNIK
O USLOVIMA I NA^INU POLAGAWA STRU^NOG
ISPITA ZA OBAVQAWE POSLOVA IZRADE
OSNOVA, ELABORATA, PROJEKATA ZA [UMSKE
KOMUNIKACIJE, IZVO\A^KIH PROJEKATA
GAZDOVAWA [UMAMA (I DOZNAKU) I PROGRAMA
KORI[]EWA OSTALIH [UMSKIH PROIZVODA
^lan 1.
Ovim pravilnikom propisuju se program i na~in
polagawa stru~nog ispita za obavqawe poslova izrade
osnova, elaborata, projekata za {umske komunikacije,
izvo|a~kih projekata gazdovawa {umama (i doznaku) i
programa kori{}ewa ostalih {umskih proizvoda (u
daqem tekstu: stru~ni ispit).
^lan 2.
Stru~ni ispit pola`e se prema ispitnom programu,
koji se nalazi u Prilogu broj 3. ovog pravilnika i ~ini
wegov sastavni dio.
^lan 3.
(1) Pravo na polagawe stru~nog ispita imaju lica
koja su stekla zvawe diplomiranog in`ewera {umarstva
i koja su po zavr{enom {kolovawu i sticawu zvawa diplomiranog in`ewera {umarstva stekla najmawe jednu
godinu radnog sta`a u struci (u daqem tekstu: kandidat).
(2) Od polagawa stru~nog ispita oslobo|eni su specijalisti, magistri i doktori {umarskih nauka.
^lan 4.
(1) Zahtjev za polagawe stru~nog ispita kandidat
podnosi Ministarstvu poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede (u daqem tekstu: Ministarstvo).
(2) Uz zahtjev za polagawe stru~nog ispita kandidat
prila`e:
a) ovjeren prepis diplome,
b) potvrdu poslodavca o ste~enom radnom sta`u i
opisu poslova na kojima je kandidat radio i
v) dokaz o uplati iznosa tro{kova za polagawe stru~nog ispita.
(3) Kandidat koji ne ispuwava uslove za polagawe
stru~nog ispita propisane ovim pravilnikom nema pravo pristupiti polagawu stru~nog ispita, o ~emu }e biti
pismeno obavije{ten.
(4) U roku od osam dana po prijemu obavje{tewa iz
stava 3. ovog ~lana kandidat mo`e izjaviti prigovor
predsjedniku Komisije za polagawe stru~nog ispita, o
kojem predsjednik Komisije odlu~uje primjenom odredaba
Zakona o op{tem upravnom postupku i u skladu sa ovim
pravilnikom.
(5) Obrazac zahtjeva za polagawe stru~nog ispita nalazi se u Prilogu broj 1. ovog pravilnika i ~ini wegov
sastavni dio.
^lan 5.
(1) Stru~ni ispit pola`e se pred Komisijom za polagawe stru~nog ispita (u daqem tekstu: Komisija), koju
formira ministar poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede (u daqem tekstu: ministar).
(2) Komisija se sastoji od predsjednika, dva ~lana i
sekretara.
(3) Predsjednik i ~lanovi Komisije imaju zamjenike.
Utorak, 12. maj 2009.
(4) Predsjednik i ~lanovi Komisije i wihovi zamjenici imenuju se iz reda istaknutih stru~nih radnika koji imaju visoku stru~nu spremu.
(5) Predsjednik Komisije mo`e anga`ovati ispitiva~e (mentore) van sastava Komisije.
(6) Komisija odre|uje rokove, raspored i vrijeme
polagawa stru~nog ispita.
^lan 6.
Kandidat mora biti obavije{ten o mjestu i datumu
polagawa stru~nog ispita najkasnije 15 dana prije dana
odre|enog za polagawe ispita.
^lan 7.
(1) Prije po~etka polagawa stru~nog ispita predsjednik Komisije za svakog kandidata utvr|uje:
a) identitet,
b) ta~nost podataka navedenih u obrascu zahtjeva,
v) ispuwenost uslova iz ~lana 3. stav 1. ovog pravilnika i
g) dokaz o uplati iznosa tro{kova za polagawe
stru~nog ispita.
(2) Postupak iz stava 1. ovog ~lana primjewuje se i u
slu~aju polagawa popravnog stru~nog ispita.
^lan 8.
(1) Stru~ni ispit sastoji se iz op{teg i posebnog
dijela.
(2) Stru~ni ispit se pola`e prvo po programu za op{ti, a zatim po programu za posebni dio ispita.
(3) Ispit je javan.
^lan 9.
(1) Program op{teg dijela stru~nog ispita obuhvata
sqede}e predmete:
a) osnovi ustavnog ure|ewa,
b) sistem dr`avne uprave i lokalne samouprave,
v) upravni postupak i upravni spor,
g) radni odnosi i
d) kancelarijsko poslovawe.
(2) Op{ti dio stru~nog ispita pola`e se usmeno.
(3) Kandidat koji ne poka`e zadovoqavaju}e znawe iz
tri ili vi{e predmeta ocjewuje se ocjenom “nije polo`io” i upu}uje se na ponavqawe op{teg dijela stru~nog
ispita.
(4) Ako kandidat ne poka`e zadovoqavaju}e znawe iz
jednog ili dva predmeta, upu}uje se na polagawe popravnog ispita iz predmeta iz kojih nije pokazao zadovoqavaju}e znawe.
^lan 10.
Program posebnog dijela stru~nog ispita obuhvata
sqede}e grupe, i to:
a) grupa uzgajawe {uma,
b) grupa za{tita {uma,
v) grupa ure|ivawe {uma i ure|ivawe lovi{ta,
g) grupa iskori{}avawe {uma i projektovawe {umskih komunikacija i
d) zakonodavstvo u {umarstvu i lovstvu.
^lan 11.
(1) Poseban dio stru~nog ispita obuhvata:
a) izradu stru~nog rada (pismeni dio ispita) i
b) odbranu stru~nog rada (usmeni dio ispita).
(2) Temu za pismeni rad iz jedne od grupa iz ~lana 10.
ovog pravilnika odre|uje predsjednik Komisije.
(3) Izrada pismenog rada mo`e trajati najdu`e 90 dana, uz konsultacije sa odre|enim ispitiva~em (mentorom), kojeg je odredio predsjednik Komisije.
Utorak, 12. maj 2009.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
^lan 12.
(1) Kandidat pristupa usmenoj odbrani stru~nog rada ako je pismeni stru~ni rad ocijewen ocjenom “zadovoqava” od strane Komisije.
(2) Nakon podno{ewa usmenog izvje{taja ispitiva~a
(mentora), kandidat usmeni dio posebnog dijela stru~nog
ispita po~iwe odbranom pismenog rada pred Komisijom.
^lan 13.
Po zavr{etku stru~nog ispita Komisija ocjewuje cjelokupni uspjeh kandidata ocjenom “polo`io stru~ni
ispit” ili “nije polo`io stru~ni ispit”.
^lan 14.
(1) Kandidatu koji je polo`io stru~ni ispit izdaje se
uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu.
(2) Uvjerewe iz stava 1. ovog ~lana izdaje ministar na
obrascu koji se nalazi u Prilogu broj 2. ovog pravilnika i ~ini wegov sastavni dio.
^lan 15.
(1) Ako kandidat ne pristupi polagawu stru~nog
ispita ili prije po~etka polagawa izjavi da odustaje od
ispita, smatra}e se da ispit nije polagao.
(2) Ako kandidat odustane od ve} zapo~etog stru~nog
ispita, smatra}e se da ispit nije polo`io.
^lan 16.
(1) Zapo~eti stru~ni ispit mo`e se odlo`iti ako je
kandidat zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga
sprije~en da nastavi ispit.
(2) O odlagawu ispita odlu~uje Komisija.
(3) Odlo`eni ispit kandidat mo`e nastaviti najkasnije u roku od tri mjeseca od dana dono{ewa odluke o
odlagawu ispita.
(4) Ako kandidat u roku iz stava 3. ovog ~lana ne pristupi polagawu stru~nog ispita, smatra}e se da ispit
nije polo`io.
^lan 17.
(1) Popravni ispit se pola`e u roku koji odredi Komisija, a koji ne mo`e biti kra}i od 30 ni du`i od 90 dana.
(2) Ponovnom ispitu kandidat mo`e pristupiti nakon 60 dana od dana polagawa ispita.
^lan 18.
Ako kandidat na popravnom ispitu ne dobije pozitivnu ocjenu, ili bez opravdanog razloga ne pristupi popravnom ispitu, ili odustane od zapo~etog polagawa popravnog ispita, smatra}e se da nije polo`io stru~ni
ispit.
^lan 19.
O toku stru~nog ispita sekretar Komisije vodi zapisnik, u koji se unosi: sastav Komisije, imena ispitiva~a,
datum i mjesto odr`avawa stru~nog ispita, prezime i
ime i prebivali{te kandidata, uspjeh kandidata kako za
op{ti tako i za posebni dio ispita, ispita u cjelini i
potpise ~lanova Komisije.
^lan 20.
(1) Administrativne poslove i evidenciju o licima
koja su polagala stru~ni ispit vodi Ministarstvo - Resor {umarstva i lovstva.
(2) Evidencija iz stava 1. ovog ~lana sadr`i sqede}e
podatke: redni broj, prezime i ime, godinu i mjesto
ro|ewa, prebivali{te, datum polagawa stru~nog ispita,
ocjenu uspjeha na ispitu, broj i datum izdavawa uvjerewa
o polo`enom stru~nom ispitu.
^lan 21.
Tro{kove polagawa stru~nog ispita, kao i tro{kove
polagawa popravnog ispita, snosi kandidat ili poslodavac kod kojeg je kandidat zaposlen.
Broj 38 - Strana 17
^lan 22.
Stupawem na snagu ovog pravilnika prestaje da va`i
Pravilnik o stru~nim ispitima diplomiranih in`ewera {umarstva i {umarskih tehni~ara (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 57/03).
^lan 23.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 04-332-4386/09
28. aprila 2009. godine
Bawa Luka
Ministar,
Dr Radivoje Brati}, s.r.
Prilog broj 1.
ZAHTJEV ZA POLAGAWE STRU^NOG ISPITA
1. Ime i prezime
2. Dan, mjesec, godina, mjesto i dr`ava ro|ewa
3. Broj li~ne karte i JMB
4. Adresa stanovawa
5. Stru~na sprema
6. Podaci o radnom iskustvu u struci
7. Posebna napomena
___________________
____________________
(Mjesto i datum)
(Potpis kandidata)
Prilog broj 2.
Obrazac uvjerewa o polo`enom stru~nom ispitu za
obavqawe poslova izrade osnova, elaborata, projekata
za {umske komunikacije, izvo|a~kih projekata
gazdovawa {umama (i doznaku) i programa kori{}ewa
ostalih {umskih proizvoda
Republika Srpska
Ministarstvo poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede
Komisija za polagawe stru~nog ispita
Bawa Luka
Broj:_______
Datum:______
Na osnovu ~lana _____ Pravilnika o uslovima i na~inu polagawa stru~nog ispita za obavqawe poslova
izrade osnova, elaborata, projekata za {umske komunikacije, izvo|a~kih projekata gazdovawa {umama (i doznaku) i programa kori{}ewa ostalih {umskih proizvoda
(“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj ______),
Ministarstvo poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede
izdaje
UVJEREWE
o polo`enom stru~nom ispitu
za obavqawe poslova izrade osnova, elaborata, projekata za {umske komunikacije, izvo|a~kih projekata gazdovawa {umama (i doznaku) i programa kori{}ewa
ostalih {umskih proizvoda
____________________________________________________
(prezime, o~evo ime i ime)
ro|en-a _____________ godine u ______________________
op{tina _________________________
Polagao-la je stru~ni ispit po programu za polagawe
stru~nog ispita diplomiranih in`ewera {umarstva u
vremenu od ___________ do _________ pred Komisijom za
polagawe stru~nog ispita i prema ocjeni Komisije
ISPIT JE [email protected]
Uvjerewe je oslobo|eno od pla}awa takse po ~lanu
_____ ta~ka __ Zakona o administrativnim taksama
(“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj ___ ).
Predsjednik Komisije
Ministar
___________________
_________________
Strana 18 - Broj 38
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Prilog broj 3.
Program op{teg dijela stru~nog ispita za obavqawe
poslova izrade osnova, elaborata, projekata za {umske
komunikacije, izvo|a~kih projekata gazdovawa {umama
(i doznaku) i programa kori{}ewa ostalih {umskih
proizvoda:
OSNOVI USTAVNOG URE\EWA
Ustavno ure|ewe Republike Srpske,
Pojam ustava i izvori ustavnog prava,
Ustavni sistem,
Odnos ustava i drugih dr`avnih pravnih normi,
Postupak dono{ewa i izmjene ustava,
Osnovna na~ela Ustava Republike Srpske,
Qudska prava i slobode,
Ekonomsko i socijalno ure|ewe,
Prava i du`nosti Republike,
Narodna skup{tina,
Predsjednik Republike,
Vlada i republi~ka uprava,
Teritorijalna organizacija Republike,
Ustavnost i zakonitost,
Izbor poslanika i odbornika,
Ustavni sud Republike Srpske,
Sudovi i javna tu`ila{tva,
Polo`aj i funkcija pravobranila{tva,
Advokatura i drugi vidovi pru`awa pravne pomo}i,
Politi~ke organizacije i udru`ewa gra|ana.
SISTEM [email protected] UPRAVE I LOKALNE
SAMOUPRAVE
Funkcija organa dr`avne uprave,
Poslovi organa dr`avne uprave,
Organizacija organa dr`avne uprave,
Odnosi organa dr`avne uprave,
Javnost rada,
Pravni akti organa dr`avne uprave,
Sukob nadle`nosti,
Odlu~ivawe o `albi,
Izuze}e slu`benog lica,
Sredstava za finansirawe poslova dr`avne uprave,
Primjewivawe odredaba zakona.
UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR
a) Upravni postupak
Va`ewe zakona,
Poseban postupak,
Supsidijarna primjena zakona,
Osnovna na~ela,
Nadle`nost,
Stranka i weno zastupawe,
Op{tewe organa i stranaka,
Dostavqawe,
Rokovi,
Povra}aj u pre|a{we stawe,
Odr`avawe reda,
Tro{kovi postupka,
Pokretawe postupka i zahtjevi stranaka,
Postupak do dono{ewa rje{ewa,
Rje{ewe,
Zakqu~ak,
@alba,
Utorak, 12. maj 2009.
Obnova postupka,
Naro~iti slu~ajevi poni{tavawa, ukidawa, mijewawa rje{ewa,
Izvr{ewe,
Osnovi prekr{ajnog postupka (uslovi, odgovornosti
za prekr{aje, propisivawe prekr{aja, kazne i za{titne
mjere, pokretawe prekr{ajnog postupka, redovno i vanredno pravno sredstvo, naplata nov~ane kazne na licu
mjesta);
b) Upravni spor
Pojam i svrha upravnog spora,
Pokretawe,
Razlozi za pobijawe upravnog akta u upravnom sporu,
Stranka u upravnom postupku,
Nadle`nost za rje{avawe u upravnom sporu,
Tu`ba i prethodni postupak po tu`bi,
Redovni postupak po tu`bi,
Pravna sredstva u upravnom sporu,
Obaveznost presude,
Za{tita sloboda i prava zajam~enih Ustavom.
RADNI ODNOSI
Radni odnosi zaposlenih u preduze}u i ustanovi
Radni odnosi u preduze}u i ustanovi,
Pojam preduze}a i ustanove,
Ostvarivawe prava radnika u preduze}u,
Zasnivawe radnog odnosa,
Raspore|ivawe radnika,
Radno vrijeme,
Prava, obaveze i odgovornosti radnika u preduze}u,
Osnivawe, djelatnost, sjedi{te i firma preduze}a,
Podjela preduze}a i upravqawe,
Disciplinska i materijalna odgovornost radnika,
Prestanak radnog odnosa,
Za{tita prava radnika,
Kolektivni ugovor,
Radna kwi`ica,
Privremeni i povremeni poslovi,
Prestanak potrebe za radom radnika - tehnolo{ki
vi{ak.
KANCELARIJSKO POSLOVAWE
Pojam, sadr`aj i zna~aj kancelarijskog poslovawa,
Na~ela kancelarijskog poslovawa,
Vrste slu`benih akata,
Primawe, otvarawe, razgledawe i raspore|ivawe po{te,
Vrste djelovodnika,
Izrada slu`benih akata,
Rje{avawe akata i vra}awe pisarnici rije{enih
predmeta,
Jedinstveni klasifikacioni znakovi,
Arhiva, arhivska gra|a, registracioni materijal i
za{tita i ~uvawe predmeta u arhivi,
Prijem stranaka,
Ovjeravawe potpisa, rukopisa i prepisa,
[tambiqi, pe~ati i `igovi.
Literatura:
Priru~nik za polagawe op{teg dijela stru~nog ispita zaposlenih sa vi{om i visokom stru~nom spremom u
organima dr`avne uprave, lokalne samouprave i organizacijama koje obavqaju javna ovla{}ewa;
Utorak, 12. maj 2009.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Program posebnog dijela stru~nog ispita za diplomirane in`ewere {umarstva:
Grupa uzgajawe {uma:
a) biqne zajednice,
b) prirodno obnavqawe {uma,
v) vje{ta~ko obnavqawe {uma,
g) proizvodwa i ~uvawe {umskog sjemena,
d) rasadni~ka proizvodwa,
|) wega kultura,
e) odr`avawe {uma i
`) oblici gajewa {uma;
Grupa za{tita {uma:
a) {umski red,
b) ekonomski zna~ajne bolesti i {teto~ine,
v) biolo{ke mjere za{tite i pesticidi i
g) op{te {tete (~ovjek, divqa~, stoka, atmosferski
faktori i po`ari);
Grupa ure|ivawe {uma i ure|ivawe lovi{ta:
a) premjer dube}ih stabala i sastojina, prirast, starost,
b) teritorijalna podjela,
v) sistemi gazdovawa i
g) izrada {umskoprivrednih i lovnih osnova;
Grupa iskori{}avawe {uma i projektovawe {umskih
komunikacija:
a) norme i standardi,
b) projektovawe i izgradwa {umskih saobra}ajnica,
v) organizacija rada,
g) krojewe drvnih sortimenata i
d) izvedbeni projekti;
Zakonodavstvo u {umarstvu i lovstvu:
a) Zakon o {umama (“Slu`beni glasnik Republike
Srpske”, broj 75/08),
b) Zakon o lovstvu (“Slu`beni glasnik Republike
Srpske”, broj 4/02),
v) Zakon o sjemenu i sadnom materijalu (“Slu`beni
glasnik Republike Srpske”, broj 13/97) i
g) Zakon o za{titi biqa (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 13/97)
Literatura:
Literaturu neophodnu za izradu pismenog rada i
polagawe posebnog dijela stru~nog ispita kandidat }e
definisati sa ispitiva~ima.
630
Ministar rada i bora~ko-invalidske za{tite Republike Srpske, na osnovu ~lana 2. ta~ka r) Zakona o za{titi na radu (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”,
broj 1/08) i Rje{ewa broj: 16-04/3-7401/08, od 26. marta
2009. godine, i z d a j e
Broj 38 - Strana 19
631
Ministar rada i bora~ko-invalidske za{tite Republike Srpske, na osnovu ~lana 2. ta~ka r) Zakona o za{titi na radu (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”,
broj 1/08) i Rje{ewa broj: 16-04/3-17-45/08, od 14. aprila
2009. godine, i z d a j e
LICENCU
Preduze}e za ekologiju, projektovawe i sigurnost
ZEPS d.o.o. Gradi{ka, Vidovdanska bb, ispuwava uslove
za obavqawe poslova za{tite i zdravqa na radu, pregleda i ispitivawa sredstava za rad i sredstava i opreme za
li~nu za{titu na radu.
Ova licenca se izdaje na period od ~etiri godine, i
to od 14. aprila 2009. godine do 14. aprila 2013. godine,
a protekom tog roka podlije`e obaveznom obnavqawu.
Licenca se objavquje u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.
Broj registra: 5/09
14. aprila 2009. godine
Bawa Luka
Ministar po ovla{}ewu,
Stanislav ^a|o, s.r.
632
Ministar rada i bora~ko-invalidske za{tite Republike Srpske, na osnovu ~lana 2. ta~ka r) Zakona o za{titi na radu (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”,
broj 1/08) i Rje{ewa broj: 16-04/3-7549-1/08, od 18. marta
2009. godine, i z d a j e
LICENCU
“Unis” institut za ekologiju, za{titu na radu, za{titu od po`ara d.o.o. Isto~no Sarajevo, Magistralni
put 64, ispuwava uslove za obavqawe poslova za{tite i
zdravqa na radu, pregleda i ispitivawa sredstava za rad
i sredstava i opreme za li~nu za{titu na radu.
Ova licenca se izdaje na period od ~etiri godine, i
to od 18. marta 2009. godine do 18. marta 2013. godine, a
protekom tog roka podlije`e obaveznom obnavqawu.
Licenca se objavquje u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.
Broj registra: 3/09
18. marta 2009. godine
Bawa Luka
Ministar po ovla{}ewu,
Stanislav ^a|o, s.r.
633
Ministar rada i bora~ko-invalidske za{tite Republike Srpske, na osnovu ~lana 2. ta~ka r) Zakona o za{titi na radu (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”,
broj 1/08) i Rje{ewa broj: 16-04/3-7807-1/08, od 18. marta
2009. godine, i z d a j e
LICENCU
“Ekolrad” d.o.o. iz Bawe Luke, Gunduli}eva broj 8,
ispuwava uslove za obavqawe poslova za{tite i zdravqa
na radu, pregleda i ispitivawa sredstava za rad i sredstava i opreme za li~nu za{titu na radu.
Ova licenca se izdaje na period od ~etiri godine, i
to od 26. marta 2009. godine do 26. marta 2013. godine, a
protekom tog roka podlije`e obaveznom obnavqawu.
Licenca se objavquje u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.
“Unis” institut za ekologiju, za{titu na radu, za{titu od po`ara d.o.o. Isto~no Sarajevo, Magistralni
put 64, ispuwava uslove za obavqawe poslova ispitivawa uslova radne sredine, odnosno hemijskih, biolo{kih i fizi~kih {tetnosti (osim jonizuju}ih zra~ewa) i
mikroklime.
Ova licenca se izdaje na period od ~etiri godine, i
to od 18. marta 2009. godine do 18. marta 2013. godine, a
protekom tog roka podlije`e obaveznom obnavqawu.
Licenca se objavquje u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.
Broj registra: 4/09
26. marta 2009. godine
Bawa Luka
Broj registra: 3/09
18. marta 2009. godine
Bawa Luka
LICENCU
Ministar po ovla{}ewu,
Stanislav ^a|o, s.r.
Ministar po ovla{}ewu,
Stanislav ^a|o, s.r.
Strana 20 - Broj 38
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Ustavni sud Republike Srpske
Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu ~lana 115.
Ustava Republike Srpske, ~lana 61. stav 1. t. 1. i 2. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske - Pre~i{}eni
tekst (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj
54/05), na sjednici odr`anoj 1. aprila 2009. godine,
donio je
ODLUKU
Utvr|uje se da ~lan 2. stav 1. ta~ka 4, ~lan 3. i ~lan 10.
Pravilnika o sertifikaciji radnika i desertifikaciji
ovla{}enih slu`benih lica Ministarstva unutra{wih
poslova Republike Srpske, broj: K/B-1517/03, od 9. aprila. 2003. godine, u vrijeme va`ewa, nisu bili u saglasnosti sa Ustavom i zakonom.
Utvr|uje se da ~lan 1. stav 1. ta~ka 4. i ~lan 3. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o sertifikaciji radnika i desertifikaciji ovla{}enih slu`benih lica Ministarstva unutra{wih poslova Republike
Srpske, broj: K/B-2697-7/05, od 22. novembra 2005. godine,
nisu u saglasnosti sa Ustavom i zakonom.
Obrazlo`ewe
Radenko Topi} iz ^elinca i Zoran Banovi} iz Kne`eva, koje zastupa advokat Mila Balti} iz Bawe Luke,
dali su Ustavnom sudu Republike Srpske inicijativu za
pokretawe postupka za ocjewivawe ustavnosti i zakonitosti ~lana 3. u vezi sa ~lanom 2. ta~ka 4. Pravilnika o
sertifikaciji radnika i desertifikaciji ovla{}enih
slu`benih lica Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srpske, broj: K/B-1517/03, od 9. aprila 2003. godine, i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika
o sertifikaciji radnika i desertifikaciji ovla{}enih
slu`benih lica Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srpske, broj: K/B-2697-7/05, od 22. novembra
2005. godine, koje je donio ministar unutra{wih poslova Republike Srpske. U inicijativi se navodi da su
osporeni akti suprotni ~lanu 2. stav 2. i ~lanu 18. Zakona o krivi~nom postupku, te ~lanu 20. stav 2. Ustava Republike Srpske. Ovim aktima su, kako navode, povrije|ena wihova prava jer im je na osnovu propisivawa kao u
ovim aktima prestao radni odnos i oduzet im je sertifikat za rad u Ministarstvu unutra{wih poslova. U inicijativi se ukazuje i na posqedice prestanka radnog odnosa, zbog ~ega predla`u da Sud, prije dono{ewa kona~ne odluke, donese odluku o obustavqawu izvr{ewa
Rje{ewa Ministarstva unutra{wih poslova Republike
Srpske, broj: 04/2-126-131/08, od 10. jula 2008. godine,
Odluke o desertifikaciji Komisije za sprovo|ewe postupka sertifikacije i desertifikacije ovla{}enih slu`benih lica Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srpske, broj: C/M-111-55/08, od 2. juna 2008. godine, i Odluke Komisije za sprovo|ewe postupka sertifikacije i desertifikacije ovla{}enih slu`benih lica
Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srpske,
broj: S/M-111-54/08, od 2. juna 2008. godine.
U naknadno dostavqenom podnesku Radenko Topi}
ponovno nagla{ava potrebu hitnog odlu~ivawa o inicijativi, odnosno potrebu da se prije dono{ewa kona~ne
odluke donese odluka o obustavqawu izvr{ewa Odluke
Komisije za sprovo|ewe postupka sertifikacije i desertifikacije ovla{}enih slu`benih lica Ministarstva
unutra{wih poslova Republike Srpske, broj: S/M-11155/08, od 2. juna 2008. godine, i Rje{ewa direktora policije Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srpske, broj: 04/2-126-131/08, od 10. jula 2008. godine, kojim je
wegovo rje{ewe o prestanku radnog odnosa postalo kona~no.
U odgovoru koji je Ustavnom sudu dostavilo Ministarstvo unutra{wih poslova Republike Srpske navedeno je da je ovo ministarstvo, zbog specifi~nih uslova rada, djelovalo, radilo i donosilo propise u skladu sa
Utorak, 12. maj 2009.
prihva}enim obavezama iz Okvirnog sporazuma o
restrukturisawu, reformi i demokratizaciji policije
Republike Srpske, potpisanog od strane predstavnika
Republike Srpske i me|unarodnih policijskih snaga, uz
uva`avawe pozitivne zakonske i ustavne regulative. Naime, nakon isteka mandata me|unarodnih policijskih
snaga, 31. decembra 2002. godine, ovo ministarstvo je, kako navode, preuzelo obavezu da okon~a postupke sertifikacije svojih radnika koji su zapo~eti u wihovoj organizaciji, a Policijska misija Evropske unije u Bosni i
Hercegovini je nastavila nadgledati proces sertifikacije. Isti~u da su, shodno navedenom Okvirnom sporazumu, oni kojima nije odobrena sertifikacija, kao i oni
koji nisu sertifikovani i nisu zadovoqili kriterijume
predvi|ene Pravilnikom, morali biti otpu{teni iz aktivne policijske slu`be. Pored toga, u odgovoru Ministarstva je navedeno da je ~lanom 16. Okvirnog sporazuma
regulisano da standarde, koji su uslov za novo ili stalno zaposlewe policijskih slu`benika u Republici Srpskoj, postavqaju me|unarodne policijske snage, kako bi
se osiguralo da sva lica koja su na slu`bi u policiji u
Republici Srpskoj imaju odgovaraju}u kvalifikaciju i
pro{lost, te da su posve}eni sprovo|ewu zakona i za{titi qudskih prava. Tako|e je, ta~kom 22. Sporazuma, regulisano da komesar me|unarodnih policijskih snaga
ustanovqava procedure za oduzimawe sertifikacije policijskih slu`benika, te da policijski slu`benik kome
je oduzeta sertifikacija ne mo`e da koristi policijska
ovla{}ewa u Republici Srpskoj, niti da u`iva
iskqu~iva prava i privilegije policijskog slu`benika
ukqu~uju}i, izme|u ostalog, i primawe plate (sada{we
ili budu}e) ili neka druga primawa. Osim toga, prema
~lanu 2. navedenog sporazuma, Republika Srpska ima
obavezu da izmijeni bilo koji propis u Republici Srpskoj koji se ti~e civilnog sprovo|ewa zakona, koji nije u
skladu sa Op{tim okvirnim sporazumom za mir u Bosni
i Hercegovini, ili Ustavom Bosne i Hercegovine ili
odredbama Okvirnog sporazuma o restrukturisawu, reformi i demokratizaciji policije Republike Srpske,
broj: K/B-335-1131/98, koji su, 9. decembra 1998. godine,
potpisali predstavnici Republike Srpske i Misije
Ujediwenih nacija u Bosni i Hercegovini, a potvr|en od
visokog predstavnika. S obzirom na to da smatraju da je
ministar unutra{wih poslova osporeni pravilnik donio uva`avaju}i kriterijume i proceduru propisane
Sporazumom, te da se osporena odredba ~lana 2. ta~ka 4.
Pravilnika odnosi jednako na sve koji se nalaze u istim
pravnim situacijama, predla`u da Sud ne prihvati datu
inicijativu.
Pravilnik o sertifikaciji radnika i desertifikaciji ovla{}enih slu`benih lica Ministarstva
unutra{wih poslova Republike Srpske, broj: K/B1517/03, od 9. aprila. 2003. godine, ~ije su odredbe ~lana
3. u vezi sa ~lanom 2. ta~ka 4. osporene, donio je ministar
unutra{wih poslova na osnovu ~lana 112. stav 1. Zakona
o administrativnoj slu`bi u upravi Republike Srpske
(“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 16/02). U
~lanu 1. je propisano da se ovim pravilnikom reguli{u
uslovi i postupak sertifikacije radnika i desertifikacije ovla{}enih slu`benih lica Ministarstva
unutra{wih poslova Republike Srpske, a osporenim
~lanom 2. ta~ka 4. da }e radnik biti sertifikovan ako
ispuwava uslov da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak za krivi~no djelo za koja se gowewe preduzima po
slu`benoj du`nosti, izuzev krivi~nih djela iz oblasti
javnog saobra}aja koja nemaju za posqedicu smrt ili te{ku tjelesnu povredu. Prema odredbi osporenog ~lana 3.
ovog pravilnika, radnik }e biti desertifikovan ako se
utvrdi da ne ispuwava bilo koji od uslova iz ~lana 2.
ovog pravilnika. ^l. 4, 5. i 6. Pravilnika propisan je
postupak sertifikacije radnika i desertifikacije ovla{}enih slu`benih lica Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srpske, a ~lanom 7. stav 1. propisano je
Utorak, 12. maj 2009.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
da }e se radnopravni status radnika koji ne dobije sertifikat rje{avati u skladu sa Zakonom o radu, Zakonom o
administrativnoj slu`bi u upravi Republike Srpske,
Pravilnikom o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu unutra{wih poslova
i Pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti, dok je
stavom 2. ovog ~lana propisano da ovla{}enom slu`benom licu kojem je oduzet sertifikat prestaje radni odnos
u Ministarstvu. Sqede}im ~lanom 8. je odre|eno da }e se
za radnike koji su na osnovu pravosna`ne presude vra}eni na poslove i zadatke sa statusom ovla{}enog slu`benog lica postupak sertifikacije sprovesti u skladu sa
ovim pravilnikom. Posqedwim ~l. - 9. i 10. propisano
je, pored ostalog, da }e se po okon~awu postupka sertifikacije sertifikovanom radniku izdati identifikaciona kartica, te da ovaj pravilnik stupa na snagu danom
dono{ewa i da se ne}e objavqivati u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.
Osporeni pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sertifikaciji radnika i desertifikaciji
ovla{}enih slu`benih lica Ministarstva unutra{wih
poslova Republike Srpske, broj: K/B-2697-7/05, od 22. novembra 2005. godine, donio je isti donosilac kao i
osnovni pravilnik, s tim {to je kao pravni osnov za
dono{ewe ovog pravilnika naveden i ~lan 18. stav 3. Zakona o unutra{wim poslovima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 48/03). ^lanom 1. ovog pravilnika
je izmijewen osporeni ~lan 2. osnovnog pravilnika, tako
da je, umjesto devet uslova koje treba da ispuwava radnik
da bi bio sertifikovan propisano osam uslova (brisan
je uslov nelegalnog kori{}ewa tu|e imovine), me|u kojima i uslov da se protiv radnika ne vodi krivi~ni postupak za krivi~na djela za koja je propisana kazna zatvora
du`a od tri mjeseca i da mu pravosna`nom presudom nije izre~ena mjera zabrane vr{ewa poziva, djelatnosti
ili du`nosti dok zabrana traje. U izmijewenoj ta~ki 5.
ovog ~lana, umjesto ranije odredbe o neosu|ivanosti pravosna`nom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora ili na
mjeru bezbjednosti, vaspitnu ili za{titnu mjeru u trajawu du`em od tri mjeseca, kao uslova za sertifikaciju,
propisano je da }e radnik biti sertifikovan ako nije
osu|en za krivi~no djelo na kaznu zatvora du`u od tri
mjeseca. Nadaqe, izmjena ovog ~lana je i u ta~ki 6, kojom
je propisan izuzetak u pogledu obaveze ispuwavawa uslova zavr{enog kursa obnove znawa ili stru~ne policijske
obuke u skladu sa Pravilnikom o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu
unutra{wih poslova Republike Srpske, za sertifikaciju radnika, i to za radnike sa polo`enim pravosudnim
ispitom, VII-1 i VII-2 stru~ne spreme raspore|enih na
poslove i zadatke sa statusom ovla{}enog slu`benog lica, te radnike na rukovodnim poslovima koji su polo`ili stru~ni ispit za ovla{}ena slu`bena lica, koji nisu
obavezni zavr{iti kurs osnovne policijske obuke. I
posqedwa dopuna ta~ke 8. ovog ~lana je sadr`ana u tome
{to je preciznije odre|eno da se uslov polo`en stru~ni
ispit u okviru stru~ne spreme (kako je ranije stajalo),
odnosi na ovla{}eno slu`beno lice. Ovim pravilnikom
je, u ~lanu 2, dopuwen i ~lan 7. stav 1. osnovnog pravilnika tako {to je, pored propisivawa zakona i akata na
osnovu kojih }e biti rje{avan radnopravni status radnika koji ne dobiju sertifikat, propisan i Zakon o
unutra{wim poslovima. ^lanom 3. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika propisano je da ovaj pravilnik stupa na snagu danom dono{ewa.
Sud je, imaju}i u vidu navode iz inicijative, prije
svega konstatovao da su predmet osporavawa ~lan 2. stav
1. ta~ka 4. i ~lan 3. Pravilnika o sertifikaciji radnika i desertifikaciji ovla{}enih slu`benih lica Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srpske, broj:
K/B- 1517/03, od 9. aprila. 2003. godine, i ~lan 1. stav 1.
ta~ka 4. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilni-
Broj 38 - Strana 21
ka o sertifikaciji radnika i desertifikaciji ovla{}enih slu`benih lica Ministarstva unutra{wih poslova
Republike Srpske, broj: K/B-2697-7/05, od 22. novembra
2005. godine. Tako|e, Sud je konstatovao da je odredba
osporenog ~lana 3. osnovnog pravilnika istovjetna
odredbi osporenog ~lana 2. stav 1. ovog pravilnika u
dijelu koji glasi: “radnik }e biti sertifikovan”, jer
propisuje sadr`ajno isto to, samo na drugi na~in i glasi: “radnik }e biti desertifikovan”, zbog ~ega se i ocjena Suda o ustavnosti i zakonitosti ~lan 2. stav 1. ta~ka
4. osnovnog pravilnika istovremeno odnosi i na osporeni ~lan 3. ovog pravilnika.
Ustavnost i zakonitost osporenih ~l. osnovnog pravilnika, koji je 2005. godine mijewan i dopuwavan, Sud je
ocjewivao u vrijeme wegovog va`ewa.
U postupku ocjewivawa Sud je imao u vidu odredbu
~lana 20. stav 2. Ustava Republike Srpske, kojom je utvr|eno da niko ne mo`e biti smatran krivim za krivi~no
djelo dok to ne bude utvr|eno pravosna`nom sudskom
odlukom.
Pored navedene ustavne odredbe, Sud je imao u vidu i:
a) odredbu ~lana 112. stav 1. Zakona o administrativnoj slu`bi u upravi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, br. 16/02, 38/03 i 42/04), koja je
navedena kao pravni osnov za dono{ewe osporenih pravilnika, a kojom je propisana nadle`nost starje{ine koji rukovodi organom dr`avne uprave da donosi pravilnike, naredbe i uputstva;
b) odredbu ~lana 18. stav 3. Zakona o unutra{wim poslovima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj
48/03), koja je, pored ostalog, navedena kao pravni osnov
za dono{ewe Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o sertifikaciji radnika i desertifikaciji
ovla{}enih slu`benih lica Ministarstva unutra{wih
poslova Republike Srpske, broj: K/B-2697-7/05, od 22. novembra 2005. godine, kojom je propisana nadle`nost ministra da donese, pored ostalog, i propis o sertifikatu;
v) Zakon o krivi~nom postupku (“Slu`beni list
SFRJ”, br. 2686, 74/87, 57/89 i 3/90) i izmjene i dopune
ovog zakona (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, br.
26/93, 14/94, 6/97 i 61/01), koji je bio na snazi kada je donesen osnovni pravilnik i kojim je, pored ostalog, regulisano da prije dono{ewa pravosna`ne presude
okrivqeni mo`e biti ograni~en u svojoj slobodi i drugim pravima samo pod uslovima koje odre|uje ovaj zakon
(~lan 1. stav 2.), a kad je propisano da pokretawe krivi~nog postupka ima za posqedicu ograni~ewe odre|enih
prava, te posqedice, ako zakonom nije druk~ije odre|eno,
nastupaju stupawem optu`nice na pravnu snagu, a za krivi~na djela za koja je propisana kao glavna kazna nov~ana kazna ili zatvor do tri godina - od dana kad je donesena osu|uju}a presuda, bez obzira na to da li je postala
pravosna`na (~lan 20.). Su{tinski iste odredbe sadr`e
~lan 2. stav 2. i ~lan 18. Zakona o krivi~nom postupku
(“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, br. 50/03, 111/04,
115/04 i 68/07), koji je stupio na snagu 1. jula 2003. godine.
Na osnovu navedenih ustavnih i zakonskih odredaba,
Sud je ocijenio da osporeni ~lan 2. stav 1. ta~ka 4. Pravilnika o sertifikaciji radnika i desertifikaciji
ovla{}enih slu`benih lica Ministarstva unutra{wih
poslova Republike Srpske, broj: K/B- 1517/03, od 9. aprila. 2003. godine i ~lan 1. stav 1. ta~ka 4. Pravilnika o
izmjenama i dopunama Pravilnika o sertifikaciji radnika i desertifikaciji ovla{}enih slu`benih lica Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srpske, broj:
K/B-2697-7/05, od 22. novembra 2005. godine, nisu u saglasnosti sa Ustavom i zakonom. Naime, propisivawe da }e
radnik biti sertifikovan ako ispuwava uslov da se protiv wega ne vodi krivi~ni popstupak za krivi~no djelo
za koje se gowewe preduzima po slu`benoj du`nosti, izu-
Strana 22 - Broj 38
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
zev krivi~nih djela iz oblasti javnog saobra}aja koja nemaju za posqedicu smrt ili te{ku tjelesnu povredu, u
vrijeme va`ewa, kao i za krivi~na djela za koja je propisana kazna zatvora du`a od tri mjeseca i da mu pravosna`nom presudom nije izre~ena mjera zabrane vr{ewa poziva, djelatnosti ili du`nosti dok zabrana traje, odnosno
da }e ovla{}eno slu`beno lice zbog neispuwewa tih
uslova biti desertifikovano, po ocjeni Suda, suprotno
je navedenim odredbama ~lana 2. stav 2. i ~lana 18. Zakona o krivi~nom postupku (“Slu`beni glasnik Republike
Srpske”, br. 50/03, 111/04, 115/04. i 68/07). Imaju}i u vidu odredbu ~lana 108. stav 2. Ustava, prema kojoj, propisi i drugi op{ti akti moraju biti u saglasnosti sa zakonom, osporeni ~l. ovih pravilnika nisu u saglasnosti ni
sa Ustavom Republike Srpske.
Pored navedenog, Sud je - imaju}i u vidu ~lan 109.
Ustava, kojim je utvr|eno da zakoni, drugi propisi i op{ti akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana
objavqivawa, osim ako iz naro~ito opravdanih razloga
nije predvi|eno da ranije stupe na snagu, te da se prije
stupawa na snagu zakoni, drugi propisi i op{ti akti dr`avnih organa objavquju u odgovaraju}em slu`benom glasilu, na osnovu ~lana 43. stav 1. Zakona o Ustavnom sudu
Republike Srpske - Pre~i{}eni tekst (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 54/05) - odlu~io da postupak ocjewivawa ustavnosti osporenih odredaba navedenih pravilnika pro{iri i na odredbe ~lana 10. Pravilnika o sertifikaciji radnika i desertifikaciji ovla{}enih slu`benih lica Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srpske, broj: K/B-1517/03, od 9. aprila
2003. godine, te ~lana 3. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o sertifikaciji radnika i desertifikaciji ovla{}enih slu`benih lica Ministarstva
unutra{wih poslova Republike Srpske, broj: K/B-26977/05, od 22. novembra 2005. godine. Naime, s obzirom na
to da je navedenim ~l. propisano da osporeni pravilnici stupaju na snagu danom dono{ewa i da se ne}e
objavqivati u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”,
odnosno da Pravilnik stupa na snagu danom dono{ewa,
Sud je ocijenio da ovakvo propisivawe nije u saglasnosti sa ~lanom 109. Ustava Republike Srpske.
S obzirom na to da je u toku prethodnog postupka
pravno stawe potpuno utvr|eno i prikupqeni podaci
pru`aju pouzdan osnov za odlu~ivawe, Sud je, saglasno
~lanu 41. stav 5. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske, u predmetu odlu~io bez dono{ewa rje{ewa o
pokretawu postupka.
Kako je u ovom predmetu donesena kona~na odluka,
Sud nije posebno razmatrao zahtjeve davalaca inicijativa kojima je tra`eno obustavqawe izvr{ewa pojedina~nih akata Ministarstva unutra{wih poslova Republike
Srpske.
Na osnovu izlo`enog, odlu~eno je kao u dispozitivu
ove odluke.
Ovu odluku Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda Mirko Zovko i sudije: Mihailo Adamovi}, Vojin Bojani}, Milorad Ivo{evi}, Adem Medi}, prof. dr
Du{ko Medi}, prof. dr Marko Raj~evi}, Branko Sunari} i Avdo [piqak.
Broj: U-41/08
1. aprila 2009. godine
Bawa Luka
Predsjednik
Ustavnog suda,
Mirko Zovko, s.r.
Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu ~lana 115.
Ustava Republike Srpske, ~lana 61. stav 1. ta~ka 5. i ~lana 62. stav 1. t. 2. i 5, u vezi sa ~lanom 58. ta~ka 1. i ~lanom 38. stav 1. ta~ka 1. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske - Pre~i{}eni tekst (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 54/05), na sjednici odr`anoj 1. aprila 2009. godine, d o n i o j e
Utorak, 12. maj 2009.
ODLUKU
Odbija se prijedlog za utvr|ivawe neustavnosti ~lana 40. stav 2. Zakona o prevozu u drumskom saobra}aju
(“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, br. 4/00, 26/01,
85/03, 49/04 i 109/05).
Obustavqa se postupak za ocjewivawe ustavnosti
~lana 59. Zakona o prevozu u drumskom saobra}aju (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, br. 4/00, 26/01, 85/03,
49/04 i 109/05).
Odbacuje se, zbog nenadle`nosti, prijedlog za ocjewivawe ustavnosti i zakonitosti ~lana 16. stav 6. Pravilnika o kategorizaciji autobuskih stanica (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 23/00).
Obrazlo`ewe
Prijedlogom Akcionarskog dru{tva za prevoz putnika “Autoprevoz Kozarska Dubica” iz Kozarske Dubice
pokrenut je postupak za ocjewivawe ustavnosti ~l. 40. i
59. Zakona o prevozu u drumskom saobra}aju (“Slu`beni
glasnik Republike Srpske”, br. 4/00, 26/01, 85/03, 49/04 i
109/05) i ustavnosti i zakonitosti ~lana 16. Pravilnika
o kategorizaciji autobuskih stanica (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 23/00), koji je donio ministar saobra}aja i veza Republike Srpske. Me|utim, iz sadr`ine prijedloga Sud je zakqu~io da se prijedlogom
osporava ustavnost stava 2. ~lana. 40. i ~lana 59. Zakona,
te ustavnost i zakonitost stava 6. ~lana 16. Pravilnika
o kategorizaciji autobuskih stanica. Predlaga~ navodi
da su osporenim odredbama Zakona na neustavan na~in
ure|eni odnosi u oblasti uslova i na~ina kori{}ewa
usluga autobuske stanice, jer daju mogu}nost autobuskoj
stanici da sa svakim prevoznikom pojedina~no, posebnim ugovorom i na druga~iji na~in, uredi ove odnose. Realizacijom takvih ugovora, prema mi{qewu predlaga~a,
omogu}ava se nezakonito sticawe i raspolagawe nov~anim sredstvima ostvarenim po ovom osnovu. Nadaqe,
predlaga~ isti~e da se obaveza autobuske stanice utvr|ena osporenim ~lanom 16. stav 2. Pravilnika ne po{tuje,
jer se prikupqena nov~ana sredstva od prodatih karata
ne upla}uju u korist prevoznika u ostavqenom roku, ve}
neosnovano zadr`avaju i koriste, ili se zloupotrebqavaju i upla}uju u korist pojedinih prevoznika koji
imaju privilegovan polo`aj. Osporenim normirawem,
prema mi{qewu predlaga~a, naru{eni su osnovni principi tr`i{ne privrede, ravnopravnosti i zabrane monopola, garantovani ~l. 5. 50. i ~lanom 52. stav 2. Ustava
Republike Srpske. U ciqu prevazila`ewa uo~enih nepravilnosti predla`e da se osporenim aktima propi{u
jednaki uslovi kori{}ewa usluga autobuske stanice za
sve prevoznike i precizno odrede na~in i rokovi uplate
nov~anih sredstava ostvarenih po ovom osnovu, a da se
svako suprotno pona{awe adekvatno sankcioni{e.
Donosilac osporenog zakona, Narodna skup{tina Republike Srpske, nije dostavila Sudu odgovor na prijedlog. Pozivom na ~lan 2. stav 9. Zakona o Vladi Republike Srpske, Vlada je dostavila mi{qewe u kojem se navodi da prijedlog nije osnovan, jer je ~lanom 40. Zakona o
prevozu u drumskom saobra}aju propisana obaveza autobuske stanice da pod jednakim uslovima pru`a usluge
svakom prevozniku, da se visina naknade za izvr{ene
usluge odre|uje tarifom koju utvr|uje nadle`na komisija, a da se ugovorom izme|u autobuske stanice i prevoznika, koji je strogo formalan, u okviru zakonom propisanih normi, reguli{u uslovi i na~in kori{}ewa usluga
autobuske stanice i utvr|uje raspolagawe nov~anim
sredstvima koja se ostvare po tom osnovu. Tako|e, prema
mi{qewu Vlade, osporena odredba Pravilnika je u saglasnosti sa zakonom i Ustavom, jer se obra~un i uplata
sredstava ostvarenih pru`awem usluga i prodajom autobuskih karata mo`e vr{iti vi{e puta u toku mjeseca i
bez ograni~ewa, a ne jednom mjese~no, kako to smatra
predlaga~.
Utorak, 12. maj 2009.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Osporenim ~lanom 40. stav 2. Zakona o prevozu u
drumskom saobra}aju (“Slu`beni glasnik Republike
Srpske”, br. 4/00, 26/01, 85/03, 49/04 i 109/05) propisao je
da autobuska stanica i prevoznik ugovorom reguli{u
uslove i na~in kori{}ewa usluga autobuske stanice.
^lanom 59. istog zakona utvr|ena su ovla{}ewa inspektora za drumski saobra}aj u vr{ewu poslova inspekcijskog nadzora, i to: pregledom vozila, ure|aja i opreme, poslovnih i drugih prostorija, pregledom dokumentacije i evidencije koja omogu}ava uvid u poslovawe i
akte preduze}a, te wihovu primjenu (stav 1. ta~ka 1.) da
naredi otklawawe uo~enih nedostataka i privremeno zabrani ili iskqu~i iz saobra}aja motorno vozilo u zakonom propisanim slu~ajevima (stav 1. t. 2, 3. i 4.) i propisan na~in postupawa inspektora u utvr|enim
ovla{}ewima (st. 2, 3. i 4.).
Pravilnikom o kategorizaciji autobuskih stanica
(“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 23/00), koji
je donio ministar saobra}aja i veza Republike Srpske,
utvr|uju se kategorije autobuskih stanica, uslovi koje
autobuske stanice moraju ispuwavati u zavisnosti od kategorije i na~ina pru`awa usluga autobuskih stanica u
javnom prevozu. ^lanom 16. Pravilnika odre|eni su mjesto, na~in i uslovi prodaje svih vrsta karata prevoznika, a osporenim stavom 6. ovog ~lana utvr|ena je obaveza
autobuske stanice da najmawe jednom mjese~no dostavi
prevozniku obra~un i izvr{i uplatu prodatih karata.
U postupku ocjewivawa ustavnosti osporenih odredbi Zakona o prevozu u drumskom saobra}aju Sud je, prije
svega, imao u vidu da je t. 6. i 18. Amandmana XXXII na
Ustav Republike Srpske utvr|eno da Republika ure|uje i
obezbje|uje, izme|u ostalog, vlasni~ke i obligacione odnose i za{titu svih oblika svojine, pravni polo`aj
preduze}a i drugih organizacija, kao i druge odnose od
interesa za Republiku u skladu sa Ustavom. Saglasno navedenim ustavnim ovla{}ewima, Narodna skup{tina,
kao zakonodavni organ, donijela je osporeni Zakon o prevozu u drumskom saobra}aju, kojim je uredila uslove i na~in obavqawa prevoza lica i stvari motornim,
prikqu~nim i zapre`nim vozilima u unutra{wem drumskom saobra}aju i rad autobuskih stanica. Zakonom su
posebno propisana prava i obaveze autobuske stanice za
prihvat i otpremu autobusa, iskrcaj i ukrcaj putnika i
prtqaga, te druge poslove u vezi sa prevozom lica i stvari, kao i prava i obaveze prevoznika koji koriste usluge
autobuske stanice.
Ocjewuju}i ustavnost osporenog stava 2. ~lana 40. Zakona o prevozu u drumskom saobra}aju (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, br. 4/00, 26/01, 85/03, 49/04 i
109/05), kojim se propisuje da autobuska stanica i prevoznik ugovorom reguli{u uslove i na~in kori{}ewa usluga autobuske stanice, Sud je, prije svega, imao u vidu stav
1. istog ~lana, koji utvr|uje obavezu autobuske stanice da
pod jednakim uslovima obavqa pru`awe usluga svakom
prevozniku upisanom za tu autobusku stanicu prema registrovanom redu vo`we, te stav 3. ovog ~lana, koji odre|uje da se visina naknade za izvr{ene usluge utvr|uje tarifom koju donosi Komisija za putni~ki saobra}aj
predvi|ene komore Republike Srpske, uz saglasnost nadle`nog organa za cijene i na osnovu izvr{ene kategorizacije autobuskih stanica. Imaju}i u vidu sadr`inu ~lana 40. Zakona, Sud je utvrdio da je donosilac zakona
osporenim stavom 2. ovog ~lana ovlastio autobusku stanicu (davaoca usluga) i prevoznika (korisnika usluga)
da me|usobne odnose reguli{u posebnim ugovorom, ali uz
izri~ito po{tovawe uslova propisanih st. 1. i 3. ~lana
40. Saglasno navedenom, Sud je ocijenio da osporenim
propisivawem nije do{lo do naru{avawa principa slobodnog, samostalnog i ravnopravnog obavqawa odre|ene
privredne djelatnosti i slobodnog privre|ivawa, garantovanih ~lanom 50., ~lanom 52. stav 2. i ~lanom 53. Ustava Republike Srpske. Naime, princip ravnopravnosti ne
podrazumijeva apsolutnu jednakost u sticawu i raspodje-
Broj 38 - Strana 23
li dobiti preduze}a ili drugih oblika organizovawa,
ve} wihov jednak pravni polo`aj u pogledu uslova
privre|ivawa u istim vrstama i oblicima djelatnosti,
{to je, po ocjeni Suda, u cijelosti ispo{tovano. Saglasno tome, Sud je ocijenio da se ovom osporenom odredbom
ne dovodi u pitawe ni ustavno na~elo iz ~lana 5. alineja 5. Ustava Republike Srpske.
Sud je, tako|e, utvrdio da je u toku trajawa postupka
pred ovim sudom stupio na snagu novi Zakon o prevozu u
drumskom saobra}aju Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 111/08), te je zbog toga osporena odredba ~lana 40. stav 2. Zakona o prevozu u drumskom saobra}aju (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”,
br. 4/00, 26/01, 85/03, 49/04 i 109/05) ocijewena u vrijeme
va`ewa ovog zakona.
Ocjewuju}i osporeni ~lan 59. Zakona o prevozu u
drumskom saobra}aju (“Slu`beni glasnik Republike
Srpske”, br. 4/00, 26/01, 85/03, 49/04 i 109/05), Sud je utvrdio da je ova odredba prestala da va`i stupawem na snagu Zakona o inspekcijama u Republici Srpskoj (“Slu`beni glasnik Republike” 113/05), koji na druga~iji na~in
reguli{e pitawa propisana ovom osporenom odredbom
(~l. 6, 12. i 77.).
Polaze}i od ~iwenice da je prije podno{ewa prijedloga Sudu prestao da va`i osporeni ~lana 59. Zakona o
prevozu u drumskom saobra}aju, odnosno da je ~lanom 90.
ta~ka 18. Zakona o inspekcijama u Republici Srpskoj
brisana osporena odredba, Sud je, na osnovu ~lana 58.
stav 1. ta~ka 1. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske
- Pre~i{}eni tekst (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 54/05), obustavio postupak u odnosu na osporeni ~lan 59., jer nije ocijenio da treba donijeti odluku
zbog toga {to nisu otklowene posqedice neustavnosti.
Ocjewuju}i ustavnost i zakonitost osporenog ~lana
16. stav 6. Pravilnika o kategorizaciji autobuskih stanica (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 23/00),
Sud je utvrdio da iz sadr`ine prijedloga proizlazi da
predlaga~, kroz zloupotrebu i samovoqno pona{awe pojedinaca, ukazuje Sudu na pogre{nu primjenu osporene
odredbe i predla`e da se zakonom i drugim op{tima aktima druga~ije urede sporni odnosi, {to prema ~lanu
115. Ustava Republike Srpske ne spada u nadle`nost ovog
suda. Naime, prema ~lanu 115. stav 1. t. 1. i 2. Ustava,
Ustavni sud odlu~uje o saglasnosti zakona, drugih propisa i op{tih akata sa Ustavom i saglasnosti propisa i
op{tih akata sa zakonom, te nije nadle`an da ocjewuje
primjenu op{tih akata i vr{i wihovu izmjenu. Na osnovu ~lana 38. stav 1. ta~ka 1. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske, Sud je odbacio prijedlog za ocjenu ustavnosti i zakonitosti osporenog pravilnika.
Istovremeno, Sud je konstatovao da je osporeni pravilnik prestao da va`i stupawem na snagu novog Pravilnika o kategorizaciji autobuskih stanica (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 109/06).
Na osnovu svega izlo`enog, Sud je odlu~io kao u izreci ove odluke.
Ovu odluku Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda Mirko Zovko i sudije: Mihailo Adamovi}, Vojin Bojani}, Milorad Ivo{evi}, Adem Medi}, prof. dr
Du{ko Medi}, prof. dr Marko Raj~evi}, Branko Sunari} i Avdo [piqak.
Broj: U-21/06
1. aprila 2009. godine
Bawa Luka
Predsjednik
Ustavnog suda,
Mirko Zovko, s.r.
Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu ~lana 115.
Ustava Republike Srpske, ~lana 38. stav 1. ta~ka 4. i ~lana 62. stav 1. ta~ka 5. Zakona o Ustavnom sudu Republike
Srpske - Pre~i{}eni tekst (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 54/05), na sjednici odr`anoj 1. aprila 2009. godine, d o n i o j e
Strana 24 - Broj 38
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
RJE[EWE
Ne prihvata se inicijativa za pokretawe postupka za
ocjewivawe ustavnosti i zakonitosti ~lana 35. ta~ka |)
Op{teg kolektivnog ugovora (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 27/06), koji su zakqu~ili Vlada Republike Srpske, Savez sindikata Republike Srpske, Unija
udru`ewa poslodavaca Republike Srpske i Savez poslodavaca Republike Srpske.
Obrazlo`ewe
Rada Davidovi} iz Gacka i Milena Kobas iz Bawe
Luke podnijele su Ustavnom sudu Republike Srpske inicijative za pokretawe postupka za ocjewivawe ustavnosti i zakonitosti ~lana 35. ta~ka |) Op{teg kolektivnog
ugovora (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj
27/06), koji su zakqu~ili Vlada Republike Srpske, Savez
sindikata Republike Srpske, Unija udru`ewa poslodavaca Republike Srpske i Savez poslodavaca Republike
Srpske. U inicijativama se navodi da osporena odredba,
koja propisuje visinu otpremine prilikom odlaska radnika u penziju, nije u saglasnosti sa Ustavom i Zakonom
o radu, jer odre|uje mawi obim prava za radnike od onog
koji je utvr|en pomenutim zakonom. Davaoci inicijativa posebno ukazuju na Odluku Ustavnog suda Republike
Srpske, broj: U-11/02, od 1. marta 2005. godine, kojom je
utvr|eno da ~lan 55. ta~ka 7. Op{teg kolektivnog ugovora (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 13/98), a
kojim je tako|e bilo regulisano pitawe odre|ivawa visine otpremnine prilikom odlaska radnika u penziju,
nije u saglasnosti sa Ustavom i zakonom, te isti~u da je
osporena odredba Op{teg kolektivnog ugovora (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 27/06), neustavna
i nezakonita iz istih razloga na kojima se temeqi pomenuta odluka ovog suda.
Sud je, na osnovu ~lana 9. Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 29/05), o inicijativama sproveo jedinstven postupak, pripajaju}i inicijativu broj: U-39/06
inicijativi koja je u Ustavnom sudu zavedena pod brojem:
U-35/06.
Op{ti kolektivni ugovor (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 27/06) zakqu~ili su Vlada Republike
Srpske, Savez sindikata Republike Srpske, Unija
udru`ewa poslodavaca Republike Srpske i Savez poslodavaca Republike Srpske na osnovu ~l. 130. i 131. Zakona
o radu (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, br. 38/00,
40/00, 47/02, 38/03 i 66/03). Osporenom odredbom ~lana 35.
ta~ka |) propisano je da poslodavac radniku ispla}uje
otpremninu prilikom odlaska u penziju u visini do trostruke plate radnika obra~unate u skladu sa kolektivnim ugovorom.
Tokom postupka utvr|eno je da je Ustavni sud Republike Srpske, svojom odlukom broj U-36/06, od 26. novembra 2008. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”,
broj 125/08), utvrdio da Op{ti kolektivni ugovor (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 27/06), koji su
zakqu~ili Vlada Republike Srpske, Savez sindikata Republike Srpske, Unija udru`ewa poslodavaca Republike
Srpske i Savez poslodavaca Republike Srpske, nije u saglasnosti sa Ustavom i zakonom, jer prilikom
zakqu~ivawa ovog ugovora u~esnici nisu ispo{tovali
odredbe ~lana 161. stav 2. Zakona o radu - Pre~i{}eni
tekst (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj
55/07). S obzirom na to da je Sud pomenutom odlukom
utvrdio da, usqed propusta prilikom wegovog
zakqu~ivawa, Op{ti kolektivni ugovor u cjelini nije u
saglasnosti sa Ustavom i zakonom, time je istovremeno
odlu~io i o ustavnosti i zakonitosti osporene odredbe
~lana 35. ta~ka |), koja je wegov sastavni dio.
Imaju}i u vidu navedeno, Sud je, saglasno ~lanu 38.
stav 1. ta~ka 4. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske, odlu~io da ne prihvati inicijativu, jer se radi o
presu|enoj pravnoj stvari.
Utorak, 12. maj 2009.
Ovo rje{ewe Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda Mirko Zovko i sudije: Mihailo Adamovi}, Vojin Bojani}, Milorad Ivo{evi}, Adem Medi}, prof. dr
Du{ko Medi}, prof. dr Marko Raj~evi}, Branko Sunari} i Avdo [piqak.
Broj: U-35/06
1. aprila 2009. godine
Bawa Luka
Predsjednik
Ustavnog suda,
Mirko Zovko, s.r.
Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu ~lana 115.
Ustava Republike Srpske, ~lana 38. stav 1. ta~ka 3. i ~lana 62. stav 1. ta~ka 5. Zakona o Ustavnom sudu Republike
Srpske - Pre~i{}eni tekst (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 54/05), na sjednici odr`anoj 1. aprila 2009. godine, d o n i o j e
RJE[EWE
Ne prihvata se inicijativa za pokretawe postupka za
ocjewivawe ustavnosti ~lana 25. stav 3. Zakona o penzijskom i invalidskom osigurawu - Pre~i{}eni tekst
(“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 106/05).
Obrazlo`ewe
Borko Male{evi} iz Bawe Luke dao je Ustavnom sudu
Republike Srpske inicijativu za pokretawe postupka za
ocjewivawe ustavnosti stava 3. ~lana 25. Zakona o penzijskom i invalidskom osigurawu. U inicijativi se navodi
da osporena odredba nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske “zbog diskriminacije” koju davalac inicijative trpi kao korisnik penzije koji ispuwava sve uslove za primawe pune penzije i wenu redovnu isplatu. Davalac inicijative tvrdi da zbog propusta nadle`nih organa u periodu od 15. oktobra 2004. godine do 29. jula
2006. godine nije primio petnaest mjese~nih penzija, koje je po{teno zaradio od 1. januara 1999. godine do 29. februara 2000. godine.
Ispituju}i inicijativu u prethodnom postupku, na
osnovu ovla{}ewa iz ~l. 31-34. Zakona o Ustavnom sudu
Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 54/05), Sud je utvrdio da se iz sadr`ine inicijative ne mo`e zakqu~iti iz kojih razloga davalac inicijative osporava ustavnost ~lana 25. stav 3. Zakona o
penzijskom i invalidskom osigurawu (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 106/05), u ~emu se sastoji
navodna diskriminacija, te koje su odredbe Ustava Republike Srpske povrije|ene osporenom odredbom, tako da je
data inicijativa nejasna, nerazumqiva i nepotpuna i po
woj se ne mo`e postupati. Saglasno navedenom, Sud je dopisom broj: U-9/07, od 7. marta 2007. godine, zatra`io od
davaoca inicijative da u roku od 15 dana inicijativu dopuni i navedene nedostatke otkloni, sa upozorewem na
pravne posqedice nepostupawa iz ~lana 38. stav 1. ta~ka
3. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske. Dopis Suda davalac incijative je primio li~no, preporu~enom
po{iqkom, 12. marta 2007. godine.
Kako davalac inicijative u ostavqenom roku nije postupio po nalogu Suda i otklonio navedene nedostatke,
Sud je utvrdio da, u konkretnom slu~aju, nisu ispuwene
procesne pretpostavke za vo|ewe postupka i odlu~ivawe
po inicijativi.
Na osnovu svega izlo`enog, odlu~eno je kao u dispozitivu ovog rje{ewa.
Ovo rje{ewe Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda Mirko Zovko i sudije: Mihailo Adamovi}, Vojin Bojani}, Milorad Ivo{evi}, Adem Medi}, prof. dr
Du{ko Medi}, prof. dr Marko Raj~evi}, Branko Sunari} i Avdo [piqak.
Broj: U-9/07
1. aprila 2009. godine
Bawa Luka
Predsjednik
Ustavnog suda,
Mirko Zovko, s.r.
Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu ~lana 115.
Ustava Republike Srpske, ~lana 38. stav 1. ta~ka 1. i ~lana 62. stav 1. ta~ka 5. Zakona o Ustavnom sudu Republike
Utorak, 12. maj 2009.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Srpske - Pre~i{}eni tekst (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 54/05), na sjednici odr`anoj 1. aprila 2009. godine, d o n i o j e
RJE[EWE
Ne prihvata se, zbog nenadle`nosti, inicijativa za
pokretawe postupka za ocjewivawe ustavnosti i zakonitosti Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o bezbjednosti saobra}aja na putevima grada Bawa Luka (“Slu`beni glasnik Grada Bawa Luka”, broj 2/07), koju je donijela Skup{tina Grada Bawa Luka.
Obrazlo`ewe
Zlatko Kulenovi} iz Bawe Luke dao je Ustavnom sudu
Republike Srpske inicijativu za pokretawe postupka za
ocjewivawe ustavnosti i zakonitosti Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o bezbjednosti saobra}aja na putevima grada Bawe Luke, koju je donijela Skup{tina Grada
Bawa Luka na sjednici odr`anoj 26. februara 2007. godine. U inicijativi se navodi da je osporena odluka donesena pozivom na odredbe ~lana 2. Zakona o osnovima
bezbjednosti saobra}aja na putevima u Bosni i Hercegovini, ~lana 30. Zakona o lokalanoj samoupravi i ~lana
32. Statuta Grada Bawa Luka, koje, prema mi{qewu podnosioca inicijative, ne daju ovla{}ewe Skup{tini Grada za weno dono{ewe. Tako|e isti~e da se osporenom
odlukom defini{e nadle`nost Komunalne policije suprotno Zakonu o Komunalnoj policiji i propisuje
izdavawe prekr{ajnog naloga i izricawe prekr{ajne
sankcije, {to je zakonska materija i u nadle`nosti je zakonodavnog organa. Smatra da je osporenim normirawem
donosilac Odluke povrijedio na~elo ustavnosti i zakonitosti iz ~lana 108. st. 1. i 2. Ustava Republike Srpske
i predla`e da Ustavni sud ocijeni da je osporena odluka
u nesaglasnosti i sa Ustavom i zakonom. Tako|e predla`e da Sud obustavi od izvr{ewa prekr{ajni nalog broj:
0002568208, od 11. januara 2008. godine, izdat na ime podnosioca inicijative zbog navodno po~iwenog prekr{aja
iz ~lana 18a. osporene odluke.
Skup{tina Grada Bawa Luka dostavila je Sudu odgovor na inicijativu u kojem se isti~e da je ovla{}ewe
Skup{tine za dono{ewe osporene odluke sadr`ano u zakonima koji su navedeni kao pravni osnov u preambuli
Odluke, te u ~lanu 3. Zakona o Komunalnoj policiji, u vezi sa ~lanom 11. stav 1. t. 6. i 7. istog zakona, te ~l. 31-33.
Zakona o prekr{ajima. Tako|e navodi da je ~lanom 2. stav
3. Zakona o komunalnim djelatnostima i ~lanom 9. ta~ka
33. Zakona o Komunalnoj policiji dozvoqeno da skup{tine op{tine - grada mogu utvrditi kao djelatnost od
posebnog dru{tvenog interesa i druge komunalne djelatnosti, osim zakonom propisanih, te vr{iti nadzor “nad
drugim propisima iz oblasti komunalne djelatnosti koji su utvr|eni po va`e}im propisima”. Saglasno ovim
odredbama, Skup{tina Grada je Odlukom objavqenom u
“Slu`benom glasniku Grada Bawa Luka”, broj 9/04, odredila oblast parkirawa kao oblast od posebnog dru{tvenog interesa za grad Bawu Luku, a osporenom odlukom
nadzor - za ovu vrstu djelatnosti.
Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o bezbjednosti saobra}aja na putevima grada Bawa Luka (“Slu`beni
glasnik Grada Bawa Luka”, broj 2/07, od 5. marta 2007. godine) donijela je Skup{tina Grada Bawa Luka na sjednici odr`anoj 26. februara 2007. godine, na osnovu ~lana 2.
Zakona o osnovima bezbjednosti saobra}aja na putevima u
Bosni i Hercegovini (“Slu`beni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj 6/06), ~lana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, br.
101/04, 42/05 i 118/05) i ~lana 32. Statuta Grada Bawa Luka (“Slu`beni glasnik Grada Bawa Luka”, broj 25/05).
^lanom 1. osporene odluke, iza ~lana 18. Odluke o
bezbjednosti saobra}aja na putevima grada Bawa Luka
(“Slu`beni glasnik Op{tine Bawa Luka, br. 13/91, 12/92,
1/93, 3/93, 2/94 i “Slu`beni glasnik Grada Bawa Luka”,
br. 2/00, 10/01, 11/03, 4/04, 11/04 i 19/96), dodat je novi
~lan 18a., koji daje u nadle`nost komunalnom policajcu
Broj 38 - Strana 25
da u slu~aju nepropisno parkiranog motornog vozila na
trotoaru, pje{a~koj stazi, na ulazima u gara`u i druge
javne poslovne prostorije i pristupne puteve stambenim
i drugim objektima, ili na javnoj zelenoj povr{ini, izda
prekr{ajni nalog na ime vlasnika vozila, i ostavi ga
pri~vr{}enog na sigurnom i vidqivom mjestu na vozilu.
Istom odlukom, iza ~lana 48. osnovne odluke, dodat je
novi ~lan 48a. i propisana nov~ana kazna za prekr{aj u
slu~aju da vlasnik vozila ili voza~ nepropisno parkira
vozilo na mjestima odre|enim u ~lanu 18a. i odre|eno da
ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Grada Bawa Luka”.
Prema ~lanu 115. Ustava Republike Srpske, Ustavni
sud odlu~uje o saglasnosti zakona sa Ustavom i o saglasnosti drugih propisa i op{tih akata sa Ustavom i zakonom.
Ispituju}i podnesenu inicijativu u prethodnom postupku na osnovu ~lana 31. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske - Pre~i{}eni tekst (“Slu`beni glasnik
Republike Srpske”, broj 54/05), Sud je utvrdio da je osporena odluka donesena i na osnovu Zakona o osnovama
bezbjednosti saobra}aja na putevima u Bosni i Hercegovini (“Slu`beni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj
6/06), koji je usvojila Parlamentarna skup{tina Bosne i
Hercegovine na 71. sjednici Predstavni~kog doma, odr`anoj 21. decembra 2005. godine, i na 52. sjednici Doma
naroda, odr`anoj 22. decembra 2005. godine.
Imaju}i u vidu nadle`nost Ustavnog suda Republike
Srpske iz ~lana 115. Ustava, Sud je utvrdio da nije u
okviru wegove nadle`nosti da ocjewuje op{te akte donesene na osnovu zakona koji su usvojeni na nivou dr`ave
Bosne i Hercegovine. Naime, ovaj sud je prema navedenoj
ustavnoj odredbi nadle`an da ocjewuje zakone koje je
usvojila Narodna skup{tina Republike Srpske i druge
propise i op{te akte donesene na osnovu zakona usvojenih na nivou entiteta Republike Srpske.
Na osnovu izlo`enog, Ustavni sud je odlu~io da zbog
nenadle`nosti ne prihvati inicijativu za pokretawe
postupka za ocjewivawe ustavnosti i zakonitosti Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o bezbjednosti saobra}aja na putevima grada Bawa Luka (“Slu`beni glasnik
Grada Bawa Luka”, broj 2/07).
Ovo rje{ewe Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda Mirko Zovko i sudije: Mihailo Adamovi}, Vojin Bojani}, Milorad Ivo{evi}, Adem Medi}, prof. dr
Du{ko Medi}, prof. dr Marko Raj~evi}, Branko Sunari} i Avdo [piqak.
Broj: U-6/08
1. aprila 2009. godine
Bawa Luka
Predsjednik
Ustavnog suda,
Mirko Zovko, s.r.
Republi~ka uprava za geodetske i imovinskopravne poslove
Republi~ka uprava za geodetske i imovinsko-pravne
poslove, na osnovu ~lana 86. st. 1. i 3. Zakona o republi~koj upravi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, br.
118/08 i 11/09) i ~lana 22. Zakona o premjeru i katastru
nepokretnosti (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”,
br. 34/06 i 110/08), d o n o s i
RJE[EWE
O STUPAWU NA SNAGU KATASTRA NEPOKRETNOSTI
DIJELA OP[TINE MRKOWI] GRAD, I TO DIO
KO MRKOWI] GRAD 2
I
Utvr|uje se da je izra|en i stavqa se u slu`benu upotrebu katastar nepokretnosti dijela op{tine Mrkowi}
Grad, i to za dio katastarske op{tine Mrkowi} Grad 2,
povr{ine 1003 94 15 m2.
Strana 26 - Broj 38
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
II
Katastar nepokretnosti za dio katastarske op{tine
navedene u ta~ki I izra|en je u skladu sa propisima.
III
Za navedeni dio katastarske op{tine stupaju na snagu povr{ine digitalnog katastarskog plana.
IV
Danom stupawa na snagu katastra nepokretnosti za
dio katastarske op{tine navedene u ta~ki I stavqa se van
snage i prestaje da va`i popisni katastar za katastarske
blokove parcela, i to za katastarske op{tine:
- Mrkowi} Grad cijeli blokovi: 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 i 85;
- Mrkowi} Grad dio popisnog bloka 31, i to parcele
od 1 do 67 i od 105 do 110, dio bloka 45, i to parcele 69,
70, 71, 72, 83, 87-1, 87-2, 89, 90-1, 90-2, 90-3, 91, 92-1, 92-2,
92-3, 93, 94, 95 i 97-2, dio bloka 70, i to parcele 1-4, 1-6,
2-6 i 2-7;
- Bjelajce cijeli blok 36.
V
Ovo rje{ewe stupa na snagu osmog dana od dana
objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 21.03/952.1-310/09
13. aprila 2009. godine
Bawa Luka
Direktor,
Dr Tihomir Gligori}, s.r.
Republi~ka uprava za geodetske i imovinsko-pravne
poslove, na osnovu ~lana 86. st. 1. i 3. Zakona o republi~koj upravi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske” broj
118/08 i 11/09) i ~lana 22. Zakona o premjeru i katastru
nepokretnosti (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”,
br. 34/06 i 110/08), d o n o s i
RJE[EWE
O STUPAWU NA SNAGU KATASTRA NEPOKRETNOSTI
DIJELA OP[TINE JEZERO, I TO ZA DIO KO JEZERO
I
Utvr|uje se da je izra|en i stavqa se u slu`benu upotrebu katastar nepokretnosti dijela op{tine Jezero, i
to za dio katastarske op{tine Jezero, povr{ine 2889 72
89 m2.
II
Katastar nepokretnosti za dio katastarske op{tine
navedene u ta~ki I izra|en je u skladu sa propisima.
III
Za navedeni dio katastarske op{tine stupaju na snagu povr{ine digitalnog katastarskog plana.
IV
Danom stupawa na snagu katastra nepokretnosti za
dio katastarske op{tine navedene u ta~ki I stavqa se
van snage i prestaje da va`i popisni katastar za sve blokove popisnog katastra katastarske op{tine Stupna i
za sve blokove popisnog katastra katastarske op{tine
Jezero, osim blokova: 6, 24, 25, 26, 27 i 28.
V
Ovo rje{ewe stupa na snagu osmog dana od dana
objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 21.03/952.1-236/09
24. aprila 2009. godine
Bawa Luka
Direktor,
Dr Tihomir Gligori}, s.r.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine
Ustavni sud Bosne i Hercegovine, u Vije}u od pet sudija, u
predmetu broj: AP 3038/06, rje{avaju}i apelaciju Bore Raj~evi-
Utorak, 12. maj 2009.
}a, na osnovu ~lana VI/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine, ~lana
59. stav 2. alineja 2, ~lana 61. st. 1. i 2. i ~lana 76. stav 2. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine (“Slu`beni glasnik
Bosne i Hercegovine”, br. 60/05 i 64/08), u sastavu:
- Seada Palavri}, predsjednica,
- Miodrag Simovi}, potpredsjednik,
- Valerija Gali}, potpredsjednica,
- Mato Tadi}, sudija i
- Krstan Simi}, sudija,
na sjednici odr`anoj 12. februara 2009. godine, d o n i o j e
ODLUKU
O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU
Usvaja se apelacija Bore Raj~evi}a.
Utvr|uje se povreda prava na pravi~no su|ewe iz ~lana
II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lana 6 stav 1 Evropske
konvencije za za{titu qudskih prava i osnovnih sloboda u odnosu na pravo na dono{ewe odluke u razumnom roku u postupku
koji je okon~an Rje{ewem Vrhovnog suda Republike Srpske, broj:
118-0-Rev-06-000 895, od 20. novembra 2007. godine.
U skladu sa ~lanom 76. stav 2. Pravila Ustavnog suda Bosne
i Hercegovine nala`e se Vladi Republike Srpske da, u roku od
tri mjeseca od dana dostavqawa ove odluke, Bori Raj~evi}u
isplati iznos od 2.700 KM na ime naknade nematerijalne {tete
zbog kr{ewa prava na dono{ewe odluke u razumnom roku.
Nala`e se Vladi Republike Srpske da u roku od tri mjeseca
od dana dostavqawa ove odluke obavijesti Ustavni sud Bosne i
Hercegovine o mjerama koje su preduzetim s ciqem da se izvr{i
ova odluka, u skladu sa ~lanom 74. stav 5. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Odluku objaviti u “Slu`benom glasniku Bosne i Hercegovine”, “Slu`benim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”,
“Slu`benom glasniku Republike Srpske” i “Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine”.
Obrazlo`ewe
I - Uvod
1. Boro Raj~evi} (u daqem tekstu: apelant) iz Bawe Luke
podnio je 10. novembra 2006. godine apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine (u daqem tekstu: Ustavni sud) zbog du`ine
trajawa postupka koji je okon~an Rje{ewem Vrhovnog suda Republike Srpske (u daqem tekstu: Vrhovni sud), broj: 118-0-Rev-06000 895, od 20. novembra 2007. godine.
II - Postupak pred Ustavnim sudom
2. Na osnovu ~lana 22. st. 1. i 2. Pravila Ustavnog suda, od
Vrhovnog suda, Okru`nog suda u Bawoj Luci (u daqem tekstu:
Okru`ni sud) i Osnovnog suda u Bawoj Luci (u daqem tekstu:
Osnovni sud) zatra`eno je 16. novembra 2006. godine da dostave
odgovore na apelaciju.
3. Vrhovni sud i Osnovni sud su 1. decembra 2006. godine, a
Okru`ni sud 4. decembra 2006. godine, dostavili svoje odgovore
na apelaciju.
4. Na osnovu ~lana 26. stav 2. Pravila Ustavnog suda, odgovori Vrhovnog suda, Okru`nog suda i Osnovnog suda dostavqeni
su apelantu 21. januara 2009. godine.
III - ^iweni~no stawe
5. ^iwenice predmeta koje proizilaze iz apelantovih navoda i dokumenata koji su predo~eni Ustavnom sudu mogu da se sumiraju na sqede}i na~in.
6. Presudom Osnovnog suda u Bawoj Luci (u daqem tekstu:
Osnovni sud), broj: RS-310/01, od 19. decembra 2003. godine usvojena je apelantova tu`ba podnesena 5. februara 1998. godine i
utvr|eno da je odluka Javnog preduze}a “Glas srpski” (u daqem
tekstu: tu`eni), broj: 07-5110, od 27. decembra 1992. godine, kojom je apelantu prestao radni odnos, nezakonita. Navedenom
presudom obavezan je tu`eni da apelantu uspostavi sva prava iz
radnog odnosa i vrati ga na poslove i radne zadatke skladi{tara ili druge poslove u okviru wegove stru~ne spreme, u roku od
15 dana od dana dono{ewa presude pod prijetwom prinudnog
izvr{ewa. Tu`enom je tako|e nalo`eno da apelantu na ime naknade {tete za izgubqenu zaradu isplati iznos od 58.907 KM za
period od 17. novembra 1992. godine pa do 13. oktobra 2003. godine, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 13. oktobra 2003.
pa do kona~ne isplate, te da apelantu naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 400 KM, sve u roku od 15 dana od dana
dono{ewa presude pod prijetwom prinudnog izvr{ewa.
7. Na navedenu presudu tu`eni je podnio `albu Okru`nom
sudu u Bawoj Luci (u daqem tekstu: Okru`ni sud) koji je
Utorak, 12. maj 2009.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Rje{ewem broj: @-86/04, od 12. aprila 2006. godine prvostepenu
presudu ukinuo i apelantovu tu`bu odbacio kao neblagovremenu. U obrazlo`ewu navedenog rje{ewa Okru`ni sud je naveo da,
budu}i da je nesporno me|u strankama da je tu`eni prestao 7. novembra 1993. godine apelantu da ispla}uje naknadu za li~ni dohodak, nije ispravan zakqu~ak Osnovnog suda da je apelant za
prestanak radnog odnosa saznao tek 2. decembra 1997. godine na
raspravi u drugoj parnici koju je vodio protiv tu`enog. Budu}i
da povreda prava iz radnog odnosa mo`e da bude u~iwena ne samo odlukom ve} i ~iwewem ili ne~iwewem poslodavca, apelant
je nakon saznawa da je tu`eni prestao da mu ispla}uje naknadu
li~nog dohotka od 7. novembra 1993. godine bio du`an da, u skladu sa ~lanom 80. Zakona o osnovnim pravima iz radnog odnosa, u
roku od 15 dana od dana saznawa za navedenu povredu, podnese
prigovor tu`enom. [tavi{e, po{to je u to vrijeme na snazi bilo ratno stawe i stawe neposredne ratne opasnosti, te apelant
iz objektivnih razloga nije mogao da tra`i internu za{titu od
tu`enog sve do okon~awa navedenog stawa, odnosno do 19. juna
1996. godine kada je ukinuto stawe neposredne ratne opasnosti,
odnosno u skladu sa ~lanom 383. Zakona o obligacionim odnosima, do{lo je do zastoja zastarijevawa. Dakle, apelant je sve do
19. juna 1996. godine imao mogu}nost da podnese prigovor tu`enom za povredu prava iz radnog odnosa za koju je saznao 7. novembra 1993. godine. Budu}i da je apelant prigovor podnio tek 29.
decembra 1997. godine, Okru`ni sud je `albu tu`enog uva`io,
prvostepenu presudu ukinuo i odbacio apelantovu tu`bu kao neblagovremenu.
8. Na navedeno rje{ewe Okru`nog suda apelant je izjavio reviziju Vrhovnom sudu o kojoj u vrijeme podno{ewa predmetne
apelacije nije bilo odlu~eno.
9. U me|uvremenu, Vrhovni sud je donio Rje{ewe broj: 118-0Rev-06-000 895, od 20. novembra 2007. godine kojim je reviziju odbacio kao neosnovanu jer je utvrdio da je pravilan zakqu~ak
Okru`nog suda da je apelantova tu`ba neblagovremena. Nesporno je utvr|eno da apelant od po~etka 1992. godine nije radio, da
je 21. decembra 1992. godine apelantu doneseno rje{ewe o prestanku radnog odnosa koje apelantu nikada nije dostavqeno, te
da mu je 7. novembra 1993. godine obustavqena isplata naknade
li~nog dohotka. S tim u vezi, i Vrhovni sud je zakqu~io da je
apelant za povredu prava iz radnog odnosa saznao ve} 7. novembra 1993. godine kada je prekinuta isplata naknade li~nog dohotka, od kada su tekli rokovi za podno{ewe prigovora tu`enom i tu`be nadle`nom sudu. Iz navedenog proizilazi da je revizija nedopu{tena budu}i da je apelantova tu`ba podnesena neblagovremeno.
10. Nakon prijema navedenog rje{ewa apelant je podnio jo{
jednu apelaciju Ustavnom sudu, i to protiv Rje{ewa Vrhovnog
suda Republike Srpske, broj: 118-0-Rev-06-000 895, od 20. novembra 2007. godine i Rje{ewa Okru`nog suda u Bawoj Luci, broj:
@-86/04, od 12. aprila 2006. godine, koja je registrovana pod
brojem: AP 505/08 i tra`io da se predmeti AP 3038/06 i AP
505/08 spoje i donese jedna odluka. Me|utim, u me|uvremenu,
Ustavni sud je na sjednici odr`anoj 17. septembra 2008. godine
donio Odluku broj: AP 505/08 kojom je ovu apelantovu apelaciju odbacio kao nedopu{tenu zbog neiscrpqivawa pravnih lijekova koji su mogu}i prema zakonu.
IV - Apelacija
a) Navodi iz apelacije
11. Apelant u apelaciji navodi povredu prava na dono{ewe
odluke u razumnom roku iz ~lana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lana 6. stav 1. Evropske konvencije za za{titu qudskih
prava i osnovnih sloboda (u daqem tekstu: Evropska konvencija), kao i pravo na rad iz ~l. 6. i 7. Me|unarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima. Povredu ovih prava
apelant vidi u nerazumno dugom trajawu postupka u radnom sporu koji prema odredbama Zakona o parni~nom postupku spada u
hitne postupke, te u ~iwenici da se predmeti u sudovima ne uzimaju u rad prema datumu podno{ewa tu`be sudu.
b) Odgovor na apelaciju
12. U odgovoru na apelaciju Vrhovni sud je naveo da se predmeti kod tog suda uzimaju u rad prema wihovom prispije}u u pisarnicu suda, te da postoji plan rje{avawa predmeta prema kom
prioritet imaju predmeti u kojima postupak traje du`e od 10 godina. S tim u vezi, Vrhovni sud smatra da apelacija treba da se
odbije kao neosnovana.
13. U odgovoru na apelaciju Okru`ni sud je kao razlog za
neokon~avawe apelantovog predmeta u razumnom roku naveo iste
razloge kao i Vrhovni sud. Pored toga, Okru`ni sud je istakao
da kod takvog stawa stvari ne mo`e da se govori o kr{ewu razumnog roka.
Broj 38 - Strana 27
14. U odgovoru na apelaciju Osnovni sud je naveo da se predmetni spis nalazi kod Vrhovnog suda na odlu~ivawu po apelantovoj reviziji.
V - Relevantni propisi
15. U Zakonu o parni~nom postupku (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, br. 17/03, 58/03, 85/03 i 74/05) relevantne
odredbe glase:
“^lan 10.
Sud je du`an da nastoji da se postupak sprovede bez
odugovla~ewa i sa {to mawe tro{kova, te da onemogu}i svaku
zloupotrebu prava koja strankama pripadaju u postupku.
^lan 420.
U postupku u parnicama iz radnih odnosa, a naro~ito pri
odre|ivawu rokova i ro~i{ta, sud }e uvijek obra}ati naro~itu
pa`wu na potrebu hitnog rje{avawa radnih sporova.”
VI - Dopustivost
16. Prije svega, Ustavni sud konstatuje da svojom odlukom
broj: AP 505/08, 17. septembra 2008. godine, donesenom povodom
apelacije podnesene protiv Rje{ewa Vrhovnog suda, broj: 118-0Rev-06-000 895, od 20. novembra 2007. godine i Rje{ewa Okru`nog suda, broj: @-86/04, od 12. aprila 2006. godine, nije obuhvatio pitawe dono{ewa sudske odluke u razumnom roku, koje je
predmet ove apelacije.
17. U skladu sa ~lanom VI/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine,
Ustavni sud, tako|e, ima apelacionu nadle`nost u pitawima koja su sadr`ana u ovom ustavu kada ona postanu predmet spora
zbog presude bilo kog suda u Bosni i Hercegovini.
18. U skladu sa ~lanom 16. stav 3. Pravila Ustavnog suda,
Ustavni sud mo`e iznimno da razmatra apelaciju i kada nema
odluke nadle`nog suda, ukoliko apelacija ukazuje na ozbiqna
kr{ewa prava i osnovnih sloboda koja {tite Ustav Bosne i
Hercegovine ili me|unarodni dokumenti koji se primjewuju u
Bosni i Hercegovini. U konkretnom slu~aju, apelant se poziva
na svoje pravo iz ~lana 6. stav 1. Evropske konvencije, koje sadr`i i pravo na “su|ewe u razumnom roku” zato {to redovni sudovi nisu u du`em vremenskom periodu donijeli kona~nu odluku o apelantovom tu`benom zahtjevu. U vezi s tim navodima,
Ustavni sud primje}uje da u Bosni i Hercegovini, u konkretnom
slu~aju u Republici Srpskoj, ne postoji djelotvorno pravno
sredstvo koje bi omogu}ilo apelantu da se `ali zbog du`ine trajawa parni~nog postupka (vidi, mutatis mutandis, Evropski sud
za qudska prava, Tome Mata protiv Portugala, aplikacija broj:
32082/98, ECHR 1999-IX).
19. S obzirom da je apelacija podnesena u vrijeme kada postupak pred redovnim sudovima jo{ uvijek nije bio okon~an i da
je zavr{en godinu dana nakon podno{ewa apelacije, te imaju}i
u vidu odredbe ~lana VI/3.b) i ~lana 16. stav 1. i stav 3. Pravila Ustavnog suda, Ustavni sud zakqu~uje da predmetna apelacija ispuwava uslove u pogledu dopustivosti u odnosu na pravo na
dono{ewe odluke u razumnom roku iz ~lana II/3.e) Ustava Bosne
i Hercegovine i ~lana 6. Evropske konvencije.
20. Imaju}i u vidu odredbe ~lana VI/3.b) Ustava Bosne i
Hercegovine, ~lana 16. st. 1, 2. i 4. Pravila Ustavnog suda,
Ustavni sud je utvrdio da predmetna apelacija ispuwava uslove
u pogledu dopustivosti.
VII - Meritum
21. Apelant smatra da su mu zbog nedono{ewa sudske odluke
u razumnom roku prekr{ena prava iz ~lana II/3.e) Ustava Bosne
i Hercegovine i ~lana 6. stav 1. Evropske konvencije, kao i ~l.
6. i 7. Me|unarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima.
Pravo na pravi~an postupak u razumnom roku
22. ^lan II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine u relevantnom
dijelu glasi:
“Sva lica na teritoriji Bosne i Hercegovine u`ivaju qudska prava i osnovne slobode iz stava 2. ovog ~lana, a ona obuhvataju:
(…)
e) Pravo na pravi~no saslu{awe u gra|anskim i krivi~nim
stvarima i druga prava u vezi sa krivi~nim postupkom.”
^lan 6. stav 1. Evropske konvencije u relevantnom dijelu
glasi:
“1. Prilikom utvr|ivawa gra|anskih prava i obaveza ili
zasnovanosti bilo kakve optu`be protiv wega svako ima pravo
na pravi~no su|ewe i javnu raspravu u razumnom roku pred nezavisnim i nepristranim, zakonom ustanovqenim sudom.”
Strana 28 - Broj 38
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
a) Relevantni principi
23. Shodno konzistentnoj praksi Evropskog suda i Ustavnog
suda, razumnost du`ine trajawa postupka mora da se cijeni u
svjetlu okolnosti pojedinog predmeta, vode}i ra~una o kriterijumima koji su uspostavqeni sudskom praksom Evropskog suda, a
naro~ito o slo`enosti predmeta, pona{awu strana u postupku i
nadle`nog suda ili drugih javnih vlasti, te o zna~aju koji konkretna pravna stvar ima za apelanta (vidi Evropski sud, Mikuli} protiv Hrvatske, aplikacija broj: 53176/99, od 7. februara
2002. godine, Izvje{taj broj: 2002-I, stav 38).
24. Sem toga, prema praksi Evropskog i Ustavnog suda, veliki broj predmeta u radu nije vaqano opravdawe za prekomjerno
odugovla~ewe postupka, a stalno vra}awe odluke na ponovno
su|ewe mo`e da poka`e da postoje ozbiqni nedostaci u organizaciji sudskog sistema (vidi Evropski sud, Probmeier protiv
Wema~ke, presuda od 1. jula 1997. godine, stav 64., Izvje{taji
1997-IV).
25. Na kraju, Evropski sud je ukazao da je potrebna naro~ita
marqivost nadle`nih vlasti u svim predmetima koji se ti~u
li~nog statusa i svojstva, a da je ovaj zahtjev naro~ito va`an u
dr`avama u kojima doma}i zakon propisuje da odre|eni sudski
postupci imaju hitan karakter (vidi Evropski sud, Borgese protiv Italije, presuda od 26. februara 1992. godine, serija A, broj:
228-B, stav 18.).
b) Period koji se uzima u obzir
26. Ustavni sud podsje}a na praksu organa Evropske konvencije u odnosu na predmete o du`ini postupka u kojima su postupci pokrenuti prije nego {to su organi Evropske konvencije
osnovali svoju vremensku nadle`nost. Organi Evropske konvencije smatraju da period koji se uzima u obzir u pogledu du`ine
trajawa postupka po~iwe danom kojim je zasnovana wihova vremenska nadle`nost - u ocjewivawu razumnosti vremena koje je
prema{ilo taj datum mora da se uzme u obzir stadijum postupka
koji je dostignut tog datuma (vidi Evropski sud za qudska prava, Foti i drugi protiv Italije, presuda od 10. decembra 1982. godine, serija A, broj: 56, stav 53; Styranowski protiv Poqske,
broj: 28616/95, ECHR 1998-VIII).
27. Ustavni sud zapa`a da je u konkretnom predmetu postupak po~eo 5. februara 1998. godine kada je apelant podnio tu`bu
Osnovnom sudu zbog za{tite prava iz radnog odnosa. Postupak
po apelantovoj tu`bi do dana podno{ewa apelacije Ustavnom
sudu nije bio okon~an. Period u kom je pokrenut navedeni postupak ubraja se u nadle`nost Ustavnog suda s obzirom na to da je
zapo~eo nakon 14. decembra 1995. godine, tj. nakon {to je Ustav
Bosne i Hercegovine stupio na pravnu snagu.
c) Slo`enost predmeta
28. Ustavni sud nagla{ava da slo`enost postupka mora da se
razmatra u okviru ~iweni~nog i pravnog aspekta predmetnog
spora, tj. dokaza koje redovni sud mora da izvede i procijeni u
svjetlu pravne prirode spora.
29. U sklopu tu`benog zahtjeva trebalo je da se rije{i
pitawe da li je apelantu radni odnos prestao na zakonit na~in,
te da li mu pripada naknada plata za sporni period. Takav spor,
s obzirom da se radi o radnom sporu, po prirodi zahtijeva da se
hitno postupa. Dokazni postupak koji je sud trebalo da provede
do dono{ewa prvostepene presude sastojao se od provo|ewa dokaza - saslu{awa svjedoka, uvida u relevantnu dokumentaciju, te
provo|ewa finansijskog vje{ta~ewa. Takav spor, shodno
mi{qewu Ustavnog suda, mo`e da se okarakteri{e kao relativno slo`en.
d) Pona{awe apelanta
30. Ustavni sud isti~e da u gra|anskim predmetima
dono{ewe odluke u razumnom roku zavisi od pona{awa strane
koja u~estvuje u postupku (vidi biv{u Evropsku komisiju za
qudska prava, Odluku broj: 11541/85, od 12. aprila 1989. godine,
O.I. 70).
31. U konkretnom slu~aju, Ustavni sud }e ispitati da li je
apelant svojim pona{awem doprinio da se predmet ne zavr{i u
razumnom roku. U vezi s tim, Ustavni sud konstatuje da apelant
u toku cijelog postupka nije uticao na du`inu trajawa i da je
urgirao da se okon~a postupak jer mu je bilo u ciqu da o wegovom tu`benom zahtjevu bude {to prije odlu~eno.
32. Ustavni sud na osnovu izlo`enog zakqu~uje da pona{awe
apelanta nije uop{te doprinijelo odugovla~ewu predmetnog postupka.
e) Pona{awe sudova
33. U konkretnom slu~aju radilo se o radnom sporu, u kom je
postupak pred Osnovnim sudom zapo~eo 5. februara 1998. godi-
Utorak, 12. maj 2009.
ne kada je apelant podnio tu`beni zahtjev za za{titu prava iz
radnog odnosa. Budu}i da je Presuda Osnovnog suda, broj: RS310/01 kojom je usvojena apelantova tu`ba donesena 19. decembra
2003. godine, postupak do dono{ewa prvostepene presude u konkretnom slu~aju je trajao pet godina, 10 mjeseci i 14 dana. Nakon
toga, Okru`ni sud je Rje{ewem broj: @-86/04, od 12. aprila 2006.
godine usvojio `albu tu`enog, prvostepenu presudu ukinuo i
apelantovu tu`bu odbacio kao neblagovremenu. Period od
dono{ewa prvostepene presude do dono{ewa drugostepenog
rje{ewa trajao je dvije godine i ~etiri mjeseca. Nakon toga apelant je izjavio reviziju Vrhovnom sudu koji je, nakon godinu i
sedam mjeseci, donio Rje{ewe broj: 118-0-Rev-06-000 895, od 20.
novembra 2007. godine, kojim je reviziju odbacio kao neosnovanu.
34. Na osnovu izlo`enog, Ustavni sud smatra da trajawe
parni~nog postupka u periodu od devet godina, devet mjeseci i
14 dana pred redovnim sudovima radi odlu~ivawa o apelantovom tu`benom zahtjevu mo`e u cijelosti da se stavi na teret sudovima. Sudovi trajawe postupka pravdaju velikim brojem
primqenih predmeta i navode da su sa~iweni planovi rada prema kojima prioritet imaju samo predmeti koji su stariji od 10
godina te da, s tim u vezi, apelant nije u nepovoqnijem polo`aju od ostalih podnosilaca tu`bi, jer se wegovom predmetu ne mo`e dati prioritet. Pored toga, sudovi navode da kod
utvr|ivawa kr{ewa prava na dono{ewe odluke u razumnom roku
mora da se vodi ra~una i o broju primqenih predmeta, broju sudija koji rje{avaju predmete, te da kriterijum za utvr|ivawe razumnosti roka ne mo`e da bude isti za sve sudove, ve} da treba da
se utvr|uju za svaki sud pojedina~no. U vezi s ovim navodima,
Ustavni sud je ve} ukazao da preoptere}enost sudstva, generalno,
ne mo`e da se prihvati kao opravdawe. Naime, dr`ave ugovornice Evropske konvencije du`ne su da organizuju rad sudova tako
da oni ispuwavawu zahtjeve iz ~lana 6. Evropske konvencije. S
druge strane, shodno praksi Evropskog suda za qudska prava (u
daqem tekstu: Evropski sud), dr`ave ugovornice nisu odgovorne
u slu~aju privremenog zaostatka svojih sudova, pod uslovom da
preduzmu odgovaraju}e mjere da se takva vanredna situacija popravi (vidi Evropski sud, Zimmermann i Steiner protiv [vajcarske, presuda od 13. jula 1983. godine, serija A, broj: 66, st. 2532.). Imaju}i u vidu navedeno, Ustavni sud je zakqu~io da sudovi nisu ponudili bilo kakve razloge koji bi mogli da se smatraju razumnim i objektivnim opravdawem za ovako dugo trajawe
postupka u radnom sporu koji je prema svojoj prirodi hitan.
35. Imaju}i u vidu navedeno, Ustavni sud zakqu~uje da du`ina konkretnog postupka ne zadovoqava zahtjev “razumnosti” iz
~lana 6. stav 1. Evropske konvencije, te da postoji kr{ewe prava na “su|ewe u razumnom roku” kao jednog od elemenata prava na
pravi~no su|ewe iz ~lana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i
~lana 6. stav 1. Evropske konvencije.
Ostali navodi
36. S obzirom na zakqu~ak o kr{ewu prava na dono{ewe
odluke u razumnom roku u smislu ~lana II/3.e) Ustava Bosne i
Hercegovine i ~lana 6. stav 1. Evropske konvencije, Ustavni sud
smatra da nije neophodno da posebno razmatra ostale navode iz
apelacije o navodnom kr{ewu prava iz ~l. 6. i 7. Me|unarodnog
pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima zbog
nedono{ewa sudske odluke u razumnom roku.
Pitawe kompenzacije
37. Apelant je tra`io naknadu nematerijalne {tete zbog
kr{ewa prava na pravi~no su|ewe u razumnom roku. U skladu sa
~lanom 76. stav 2. Pravila Ustavnog suda, Ustavni sud izuzetno,
na apelantov zahtjev, mo`e da odredi naknadu na ime nematerijalne {tete s tim {to Ustavni sud podsje}a da se, za razliku od
postupaka pred redovnim sudovima, ovdje radi o simboli~nim
iznosima u posebnim slu~ajevima kada se kr{e zagarantovana
prava (vidi Ustavni sud, Odluka broj: AP 938/04, od 17. novembra 2005. godine).
38. U skladu sa navedenom odlukom Ustavnog suda i usvojenim stavom shodno kom apelantima u Bosni i Hercegovini kao
naknada na ime nematerijalne {tete treba da se isplati iznos
od pribli`no 150 KM za svaku godinu za koju su nadle`ni organi odga|ali da donesu odluku, odnosno dvostruki iznos u predmetima koji zahtijevaju posebnu hitnost, Ustavni sud je u konkretnom slu~aju, smatraju}i da se radi o predmetu koji zahtijeva posebnu hitnost, a imaju}i u vidu odredbe Zakona o parni~nom postupku koji se odnose na sporove iz oblasti radnih odnosa, odredio da se apelantu isplati iznos od 2.700 KM ili po 300
KM za svaku godinu odga|awa da se donese odluka u razumnom roku. Navedenu naknadu zbog neopravdano dugog trajawa postupka
Utorak, 12. maj 2009.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
pred redovnim sudovima apelantu je du`na da isplati Vlada Republike Srpske u roku od tri mjeseca od dana dono{ewa ove odluke.
VIII - Zakqu~ak
39. Ustavni sud zakqu~uje da postoji povreda prava na pravi~an postupak u odnosu na dono{ewe odluke u razumnom roku
iz ~lana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lana 6. stav 1.
Evropske konvencije kada odluka o tu`benom zahtjevu vezanom za
za{titu prava iz radnog odnosa u predmetu u kom je apelant tu`ilac traje devet godina, devet mjeseci i 14 dana, te kada takvo
neopravdano trajawe sveukupnog postupka mo`e u cijelosti da
se pripi{e pona{awu nadle`nih sudova, a sudovi nisu dali bilo kakve razloge koji bi mogli da se smatraju razumnim i objektivnim opravdawem za ovako dugo trajawe postupka.
40. Na osnovu ~lana 61. st. 1. i 2. i ~lana 76. stav 2. Pravila Ustavnog suda, Ustavni sud je odlu~io kao u dispozitivu ove
odluke.
41. Shodno ~lanu VI/4. Ustava Bosne i Hercegovine, odluke
Ustavnog suda su kona~ne i obavezuju}e.
Predsjednica
Ustavnog suda BiH,
Seada Palavri}, s.r.
Konkurencijski savjet Bosne i Hercegovine
Na osnovu ~lana 25. stav (1) ta~ka e) i ~lana 42. stav (1) ta~ka d), u vezi sa ~l. 12, 14, 16, 17. i 18. Zakona o konkurenciji
(“Slu`beni glasnik BiH”, br. 48/05 i 76/07), rje{avaju}i po zajedni~koj Prijavi namjere koncentracije privrednog subjekta
Amko komerc d.o.o. Sarajevo, Kolodvorska 12, Bosna i Hercegovina i privrednog subjekta Vino `upa a.d. Aleksandrovac, Kru{eva~ka br. 36, Aleksandrovac, Republika Srbija, zastupanih
po advokatu Hasanovi} Emini, Mula Mustafe Ba{eskije 6, 71
000 Sarajeva, zaprimqenoj 11. novembra 2008. godine pod brojem:
01-03-26-049-II/08, Konkurencijski savjet, na 85. (osamdeset petoj) sjednici, odr`anoj 16. marta 2009. godine, d o n i o j e
RJE[EWE
1. Ocjewuje se dopu{tenom koncentracija na tr`i{tu
proizvodwe i prerade vina, sokova i drugih proizvoda u Bosni
i Hercegovini koja nastaje sticawem kontrole kupovinom ve}inskog paketa od 67,0% dionica u privrednom subjektu Hepok
d.d. Mostar, Bi{}e poqe bb, Mostar, Bosna i Hercegovina, od
privrednog subjekta Amko komerc d.o.o. Sarajevo, Kolodvorska
12, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, i privrednog subjekta
Vino `upa a.d. Aleksandrovac, Kru{eva~ka br. 36, Aleksandrovac, Republika Srbija.
2. Zbog nepodno{ewa Prijave namjere koncentracije u zakonom predvi|enom roku izri~e se nov~ana kazna privrednom subjektu Amko komerc d.o.o. Sarajevo, Kolodvorska 12, 71 000 Sarajevo, i privrednom subjektu Vino `upa a.d. Aleksandrovac,
Kru{eva~ka 36, Aleksandrovac, Republika Srbija, u visini od
110.000,00 KM, koju su du`ni platiti u vremenskom roku od osam
dana od dana prijema ovog rje{ewa.
3. Ovo rje{ewe o koncentraciji se upisuje u Registar koncentracija.
4. Ovo rje{ewe je kona~no i bi}e objavqeno u “Slu`benom
glasniku BiH”, slu`benim glasnicima entiteta i Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine.
Obrazlo`ewe
Konkurencijski savjet je zaprimio, 11. novembra 2008. godine, pod brojem: 01-03-26-049-II/08 zajedni~ku Prijavu namjere
koncentracije (daqe u tekstu: Prijava) privrednog subjekta Amko komerc d.o.o. Sarajevo, Kolodvorska 12, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, i privrednog subjekta Vino `upa a.d. Aleksandrovac, Kru{eva~ka 36, Aleksandrovac, Republika Srbija
(daqem u tekstu: Podnosioci prijave ili Amko komerc i Vino
`upa), podnesenu od ovla{}enog zastupnika advokata Hasanovi} Emine, Mula Mustafe Ba{eskije 6, 71 000 Sarajevo (punomo} izdata u Sarajevu 1. septembra 2008. godine), kojom privredni subjekat Amko komerc i privredni subjekat Vino `upa namjeravaju ste}i kontrolu kupovinom ve}inskog paketa od 67,0% dionica privrednog subjekta Hepok d.d. Mostar, Bi{}e poqe bb,
Mostar, Bosna i Hercegovina (daqe u tekstu: Hepok).
Uvidom u podnesenu Prijavu utvr|eno je da nije kompletna,
te da je treba dopuniti u smislu ~lana 30. stav (1) Zakona o kon-
Broj 38 - Strana 29
kurenciji (daqe u tekstu: Zakon) i ~l. 8, 9. i 10. Odluke o na~inu podno{ewa prijave i kriterijumima za ocjenu koncentracija
privrednih subjekata (“Slu`beni glasnik BiH”, broj 95/06).
Konkurencijski savjet, u smislu ~lana 31. stav (1) Zakona je
zatra`io dopuna Prijave (17. novembra 2008. godine, akt broj:
01-03-26-049-1-II/08; 4. decembra 2008. godine, akt broj: 01-03-26049-4-II/08; 5. januara 2009. godine, akt broj: 01-03-26-049-6-II/08)
i na zahtjev Podnosioca prijave odobrio dodatni rok za dopunu
Prijave (2. februara 2009. godine, akt broj: 01-03-26-049-9-II/08).
Podnosioci prijave su djelimi~no dopunili Prijavu sa
tra`enom dokumentacijom (27. novembra 2008. godine, akt broj:
01-03-26-049-3-II/08; 25. decembra 2008. godine, akt broj: 01-0326-049-5-II/08) i zatra`ili dodatni rok za dopunu Prijave, u
smislu ~lana 31. stav (2) Zakona, te nakon toga dopunili Prijavu (27. januara 2009. godine, akt broj: 01-03-26-049-8-II/08 i 11.
februara 2009. godine, akt broj: 01-03-26-049-10-II/08).
Po prijemu tra`ene dokumentacije Konkurencijski savjet je
utvrdio da je Prijava kompletna i uredna i izdao Potvrdu o
prijemu kompletne i uredne Prijave, 17. februara 2009. godine,
broj: 01-03-26-049-11-II/08, u skladu sa ~lanom 30. stav (3) Zakona.
Podnosioci prijave, u smislu ~lana 30. stav (2) Zakona su
naveli da nemaju obavezu podnijeti zahtjev za ocjenu koncentracije nekom drugom tijelu ovla{}enom za ocjenu koncentracije
izvan teritorije Bosne i Hercegovine.
Prijava namjere koncentracije nije podnesena u roku od
osam dana, u smislu ~lana 16. stav (1) Zakona s obzirom da je Ugovor o kupoprodaji dionica izme|u Agencije za privatizaciju
Federacije Bosne i Hercegovine, kao prodavca, privrednog subjekta Amko komerc i privrednog subjekta Vino `upa, kao kupca, zakqu~en 10. oktobra 2008. godine, a Prijava podnesena 11.
novembra 2008. godine.
Konkurencijski savjet u postupku ocjene predmetne koncentracije je utvrdio sqede}e ~iwenice.
1. U~esnici koncentracije
U~esnici koncentracije su privredni subjekti Amko komerc d.o.o. Sarajevo, Kolodvorska 12, 71 000 Sarajevo, Bosna i
Hercegovina, privredni subjekat Vino `upa a.d. Aleksandrovac, Kru{eva~ka 36, Aleksandrovac, Republika Srbija, i privredni subjekat Hepok d.d. Mostar, Bi{}e poqe bb, 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina.
a. Privredni subjekat Amko komerc d.o.o. Sarajevo
Privredni subjekat Amko komerc upisan je u registar privrednih subjekata Kantonalnog suda u Sarajevu Rje{ewem broj:
UF/I-2505/99, od 26. jula 2000. godine, sa osnovnim kapitalom
od 155.000,00 KM, u vlasni{tvu fizi~kog lica Aleta Muamera,
ul. (...)*1, 71 000 Sarajevo.
Prete`ne registrovane djelatnosti privrednog subjekta
Amko komerc su spoqna i unutra{wa trgovina, trgovina na veliko i malo, proizvodwa.
Privredni subjekat Amko komerc posjeduje 87,8% vlasni{tva u osnovnom kapitalu privrednog subjekta Trgova~ko dru{tvo za promet roba na malo, veliko i vawsku trgovinu Marketi d.d. Sarajevo (daqe u tekstu: Marketi).
Prete`ne registrovane djelatnosti privrednog subjekta
Marketi su spoqna i unutra{wa trgovina, trgovina na veliko
i malo.
b. Privredni subjekat Vino `upa a.d. Aleksandrovac
Privredni subjekat Vino `upa registrovan je kod Trgova~kog suda u Kraqevu pod brojem: Fi 2450/02, registracijskog ulo{ka broj: 1-626-00, 21. decembra 2002. godine i upisan u registar
privrednih subjekata Agencije za privredne registre Republike
Srbije, pod brojem: BD. 8276/2005, 4. aprila 2005. godine.
Prete`ne registrovane djelatnosti privrednog subjekta Vino `upa su proizvodwa i promet vina, alkoholnih pi}a, sokova,
koncentrata i baza za sokove.
Ve}inski vlasnik privrednog subjekta Vino `upa je fizi~ko lice Radimir [qivi} (JMBG: (...)*2), Republika Srbija, sa
70,0% u~e{}a u osnovnom kapitalu.
Prema podacima iz Prijave privredni subjekat Vino `upa
u vlasni{tvu nema 10,0% ili vi{e kapitala / u~e{}a ili prava
glasa u bilo kojem privrednom subjektu u Bosni i Hercegovini,
niti postoje privredni subjekti na relevantnom tr`i{tu u kojima su ~lanovi uprave / nadzornog odbora u isto vrijeme i ~lanovi uprave / nadzornog odbora.
Strana 30 - Broj 38
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
c. Privredni subjekat Hepok d.d. Mostar
Privredni subjekat Hepok registrovan je na Vi{em sudu u
Mostaru pod registarskim brojem: U/I-28/94, 28. jula 1994. godine. Ukupni osnovni kapital Dru{tva iznosi 18.796.074,00 KM.
U vlasni~koj strukturi privrednog subjekta Hepok Federacija BiH ima 67,0% osnovnog kapitala, 19,92% pripada vlasnicima po osnovu izvr{ene vlasni~ke transformacije i 13,07%
pripada vlasnicima na osnovu javne ponude dionica.
Prete`ne registrovane djelatnosti privrednog subjekta Hepok su proizvodwa i prerada vo}a, proizvodwa vina.
Privredni subjekat Hepok pojedina~no ili zajedno nema vi{e od 10,00% u~e{}a u osnovnom kapitalu, odnosno 10,00% prava glasa u nekom privrednom subjektu u Bosni i Hercegovini.
2. Obaveza prijave namjere koncentracije
Obaveza prijave namjere koncentracije privrednih subjekata, u smislu odredbe ~lana 14. stav (1) Zakona, postoji ako ukupni godi{wi prihodi u~esnika koncentracije ostvareni prodajom roba i / ili usluga na svjetskom tr`i{tu iznose preko
100.000.000,00 KM, po zavr{nom ra~unu u godini koja je prethodila predmetnoj koncentraciji.
Ukupni ostvareni godi{wi prihod privrednih subjekata
u~esnika predmetne koncentracije na dan 31. decembar 2007. godine iznosili su:
Tabela 1.
Ukupni prihod (KM) Amko komerc Vino `upa
Hepok
Svijet
(...)*
Bosna i Hercegovina
(...)*3
(...)*
Izvor: Podaci iz Prijave.
Budu}i da su u~esnici koncentracije ispunili uslove u pogledu zajedni~kog ukupnog godi{weg prihoda i da je najmawe jedan privredni subjekat u~esnik koncentracije registrovan na
teritoriji Bosne i Hercegovine, u smislu ~lana 14. stav (1) Zakona, bili su obavezni podnijeti Prijavu.
3. Pravni okvir ocjene predmetne koncentracije
Konkurencijski savjet je u sprovo|ewu postupka ocjene dopu{tenosti predmetne koncentracije primijenio odredbe Zakona, Odluke o utvr|ivawu relevantnog tr`i{ta (“Slu`beni glasnik BiH”, broj 18/06), te Odluke o na~inu podno{ewa prijave i
kriterijumima za ocjenu koncentracija privrednih subjekata.
4. Pravni osnov i oblik predmetne koncentracije
Pravni osnov koncentracije je Ugovor o kupoprodaji dionica (u daqem tekstu: Ugovor) zakqu~en 10. oktobra 2008. godine u Sarajevu izme|u Agencije za privatizaciju Federacije Bosne i Hercegovine i privrednog subjekta Amko komerc i privrednog subjekta Vino `upa.
Prema Ugovoru, privredni subjekat Amko komerc i privredni subjekat Vino `upa namjeravaju ste}i kontrolu kupovinom ve}inskog paketa dionica od 67,0% u privrednom subjektu
Hepok za iznos (...)*4 KM.
Vlasni~ka struktura privrednog subjekta HEPOK nakon
sprovedene koncentracije bi}e:
Tabela 2.
R. br. Privredni subjekat
Vlasni~ko u~e{}e (%)
1. Amko komerc
37,0
2. Vino `upa
30,0
3. Ostali
30,0
Ukupno
100,0
Ukupno ( 1+2)
67,0
Izvor: Podaci iz Prijave.
Pravni oblik predmetne koncentracije predstavqa sticawe kontrole od strane vi{e privrednih subjekata (privredni
subjekat Amko komerc i privredni subjekat Vino `upa) nad jednim privrednim subjektom (privredni subjekat Hepok), kupovinom ve}ine dionica, u smislu ~lana 12. stav (1) ta~ka b) pod 1)
Zakona.
5. Relevantno tr`i{te predmetne koncentracije
Relevantno tr`i{te, u smislu ~lana 3. Zakona, te ~l. 4, 5. i
6. Odluke o utvr|ivawu relevantnog tr`i{ta (“Slu`beni glasnik BiH”, broj 18/06) ~ini tr`i{te odre|enih proizvoda /
usluga koji su predmet obavqawa djelatnosti na odre|enom geografskom tr`i{tu.
Prema odredbi ~lana 4. Odluke o utvr|ivawu relevantnog
tr`i{ta, relevantno tr`i{te proizvoda obuhvata sve proizvode i / ili usluge koje potro{a~i smatraju me|usobno zamjewivim
Utorak, 12. maj 2009.
s obzirom na wihove bitne karakteristike, kvalitet, namjenu,
cijenu ili na~in upotrebe.
Prema ~lanu 5. Odluke o utvr|ivawu relevantnog tr`i{ta,
relevantno tr`i{te u geografskom smislu obuhvata cijelu ili
dio teritorije Bosne i Hercegovine, na kojoj su tr`i{ni konkurenti aktivni u prodaji i / ili kupovini relevantnog proizvoda pod jednakim ili dovoqno ujedna~enim uslovima koji to tr`i{te bitno razlikuju od uslova tr`i{ne konkurencije na susjednim geografskim tr`i{tima.
Analizom proizvoda iz vlastitog proizvodnog programa
u~esnika predmetne koncentracije Konkurencijski savjet je
ocijenio da postoji preklapawe u proizvodnom programu u~esnika koncentracije, te utvrdio da je relevantno tr`i{te proizvoda predmetne koncentracije tr`i{te proizvodwe i prerade
vina, sokova i drugih proizvoda.
Relevantno geografsko tr`i{te predmetne koncentracije je
teritorija Bosne i Hercegovine budu}i da u~esnici predmetne
koncentracije djeluju na woj.
Slijedom navedenog, relevantnim tr`i{tem predmetne koncentracije smatra se tr`i{te proizvodwe i prerade vina, sokova i drugih proizvoda na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.
6. Analiza relevantnog tr`i{ta
Privredni subjekat Hepok na relevantnom tr`i{tu u 2007.
godini ima malo tr`i{no u~e{}e, s obzirom da postoje}i proizvodni kapaciteti nisu iskori{}eni u potpunosti.
Prema podacima iz Prijave, na relevantnom tr`i{tu djeluje veliki broj privrednih subjekata sa pojedina~nim relativno
niskim tr`i{nim u~e{}em.
7. Ocjena efekata predmetne koncentracije
U skladu sa ~lanom 17. Zakona, Konkurencijski savjet je
izvr{io analizu pozitivnih i negativnih efekata namjeravane
koncentracije, odnosno razmotrio sve relevantne ~iwenice, te
ocijenio da se ovom koncentracijom ne stvara, odnosno ne ja~a
dominantni polo`aj na relevantnom tr`i{tu proizvodwe i
prerade vina, sokova i drugih proizvoda na teritoriji Bosne i
Hercegovine.
U~esnici koncentracije navode da je ciq sprovo|ewa predmetne koncentracije o`ivqavawe proizvodwe privrednog subjekta Hepok, vra}awe na tr`i{te Bosne i Hercegovine proizvoda koji se tradicionalno vezuju za ovo preduze}e, zapo{qavawe novih zaposlenih, sni`avawe cijena proizvoda, pove}awe
kvaliteta proizvoda, razvoj poqoprivredne proizvodwe i prerade, te razvoj geografskog podru~ja koje u ovom slu~aju ~ini relevantno tr`i{te.
U postupku dono{ewa predmetnog rje{ewa Konkurencijski
savjet posebno je imao u vidu da ova koncentracija nije pove}ala tr`i{na u~e{}a u~esnika koncentracije na relevantnom tr`i{tu, te da }e sprovo|ewe namjeravane koncentracije poja~ati
konkurenciju na relevantnom tr`i{tu u odnosu na trenutno
stawe.
Uzimaju}i u obzir sve iznesene ~iwenice i podatke koji su
prethodili dono{ewu predmetnog rje{ewa, Konkurencijski savjet je ocijenio predmetnu koncentraciju dopu{tenom, u smislu
~lana 18. stav (2) ta~ka a) Zakona, kao {to je navedeno u dispozitivu ovog rje{ewa.
8. Nov~ana kazna
Konkurencijski savjet je ocijenio da predmetna koncentracija predstavqa koncentraciju u smislu ~lana 12. stav (1) ta~ka
b) pod 1) Zakona, te su Podnosioci prijave bili du`ni u vremenskom roku od osam dana od dana zakqu~ivawa predmetnog ugovora dostaviti prijavu, u skladu sa ~lanom 16. stav (1) Zakona.
Imaju}i posebno u vidu navedene odredbe Zakona i nakon
uvida u dostavqenu dokumentaciju, Konkurencijski savjet je
utvrdio postojawe povrede ~lana 16. stav (1) Zakona od strane
Podnosilaca prijave, jer su Prijavu podnijeli sa zaka{wewem
od 23 dana.
Konkurencijsko savjet, u smislu ~lana 49. stav (1) ta~ka b)
Zakona, mo`e izre}i nov~anu kaznu do 1,0% od ukupnog prihoda
iz prethodne godine poslovawa Podnosiocima prijave (privredni subjekat Amko komerc i privredni subjekat Vino `upa)
za kr{ewe odredbi ~lana 16. stav (1) Zakona.
Konkurencijski savjet je Podnosiocima prijave izrekao
nov~anu kaznu od 110.000,00 KM, u skladu sa ~lanom 49. stav (1)
ta~ka b) Zakona, a u vezi sa utvr|enim kr{ewem ~lana 16. stav (1)
Zakona.
Visinom izre~ene nov~ane kazne, koja predstavqa (...)%*5
ukupnog prihoda Podnosioca prijave Konkurencijski savjet je
imao prvenstveno ciq da sankcioni{e privredni subjekat Am-
Utorak, 12. maj 2009.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
ko komerc i privredni subjekat Vino `upa zbog kr{ewa Zakona,
te da upozori druge privredne subjekte u Bosni i Hercegovini
na obavezu po{tivawa pravila tr`i{ne konkurencije utvr|enih Zakonom.
9. Administrativna taksa
Na ovo rje{ewe Podnosioci prijave, u skladu sa ~lanom 2.
stav (1) tarifni broj 107. ta~ka d) pod 1) Odluke o administrativnim taksama u vezi sa procesnim radwama pred Konkurencijskim savjetom (“Slu`beni glasnik BiH”, broj 30/06), du`ni su da
plate administrativnu taksu u ukupnom iznosu od 2.500,00 KM u
korist buxeta institucija Bosne i Hercegovine.
10. Pouka o pravnom lijeku
Protiv ovog rje{ewa nije dozvoqena `alba.
Broj 38 - Strana 31
Nezadovoqna strana mo`e pokrenuti upravni spor pred Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana prijema, odnosno objavqivawa ovog rje{ewa.
_____________
1 (...)* Podaci predstavqaju poslovnu tajnu.
2 (...)* Podaci predstavqaju poslovnu tajnu.
3 (...)* Podaci predstavqaju poslovnu tajnu.
4 (...)* Podaci predstavqaju poslovnu tajnu.
5 (...)* Podaci predstavqaju poslovnu tajnu.
Broj: 01-03-26-049-13-II/08
16. marta 2009. godine
Sarajevo
Predsjednik,
Ibrica Laki{i}, s.r.
[email protected]
NARODNA SKUP[TINA REPUBLIKE SRPSKE
599
Odluka o prihvatawu zadu`ewa prema
Me|unarodnom fondu za razvoj poqoprivrede
(IFAD) po Projektu unapre|ivawa `ivota
na selu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
600
Odluka o utvr|ivawu Arheolo{kog kompleksa
Skelani kulturnim dobrom od izuzetnog
zna~aja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
VLADA REPUBLIKE SRPSKE
601
Odluka o odobravawu sredstava za socijalno
ugro`ene kategorije potro{a~a elektri~ne
energije za 2009. godinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
602
Odluka o osnivawu Javnog preduze}a “Pruga
uzanog kolosijeka Srnetica - Mlini{ta [ipovo” DOO Bawa Luka . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
614
Odluka o prenosu prava vlasni{tva,
broj: 04/1-012-2-688/09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
615
Odluka o davawu saglasnosti na Uputstvo
o proceduri i na~inu utro{ka prikupqenih
sredstava u “Fond Partner” . . . . . . . . . . . . . . . . .10
616
Odluka o davawu saglasnosti na prodaju
vozila, broj: 04/1-012-2-698/09 . . . . . . . . . . . . . . .11
617
Odluka o davawu saglasnosti na Statut Javne
ustanove Studentski centar Trebiwe . . . . . . . . .11
618
Rje{ewe o davawu saglasnosti za sprovo|ewe
projekta “Zapo{qavawe mladih u BiH”, u
Republici Srpskoj, [vajcarskoj agenciji za
razvoj i saradwu (SDC) i Austrijskoj agenciji
za razvoj i saradwu (ADA) . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
619
Rje{ewe o odobrewu realokacije sredstava
buxetske rezerve, broj: 04/1-012-2-667/09 . . . . . . .11
620
Rje{ewe o odobrewu realokacije sredstava
buxetske rezerve, broj: 04/1-012-2-719/09 . . . . . . .11
621
Rje{ewe o odobrewu realokacije sredstava
buxetske rezerve, broj: 04/1-012-2-747/09 . . . . . . .12
622
Rje{ewe o odobrewu realokacije sredstava
buxetske rezerve, broj: 04/1-012-2-765/09 . . . . . . .12
623
Rje{ewe o imenovawu Radne grupe za izradu
podzakonskih akata za sprovo|ewe zakona o
zadu`ivawu, dugu i garancijama Republike
Srpske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
624
Rje{ewe o imenovawu Komisije za izbor i
imenovawe direktora Helikopterskog servisa
Republike Srpske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
625
Rje{ewe o imenovawu Komisije za izbor i
imenovawe tri (3) ~lana Nadzornog odbora
Akcionarskog dru{tva za ugostiteqstvo i
turizam “Igri{te” Vlasenica . . . . . . . . . . . . . . .13
603
Odluka o u~e{}u op{tina i gradova u
prihodima od indirektnih poreza i na~inu
raspore|ivawa tih prihoda . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
604
Odluka o odobrewu kori{}ewa sredstava
sa ra~una posebnih namjena,
broj: 04/1-012-2-749/09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
605
Odluka o odobravawu sredstava,
broj: 04/1-012-2-696/09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
606
Odluka o odobrewu sredstava,
broj: 04/1-012-2-731/09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
607
Odluka o odobravawu sredstava,
broj: 04/1-012-2-750/09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
608
Odluka o odobravawu sredstava,
broj: 04/1-012-2-766/09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
609
Odluka o davawu saglasnosti na Plan
utro{ka sredstava za teku}e pomo}i,
broj: 04/1-012-2-748/09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
610
Odluka o davawu saglasnosti na Plan
utro{ka sredstava, broj: 04/1-012-2-697/09 . . . . . .9
626
611
Odluka o ustupawu na privremeno kori{}ewe
prostora, opreme i arhive Agenciji za lijekove
i medicinska sredstva BiH . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Rje{ewe o imenovawu ~lanova Privremenog
upravnog odbora JU Kinoteka Republike
Srpske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
627
Rje{ewe o izmjeni Rje{ewa o imenovawu
predsjednika i ~lanova Odbora za wegovawe
tradicije oslobodila~kih ratova . . . . . . . . . . . .14
628
Rje{ewe o izmjenama Rje{ewa o imenovawu
Republi~kog savjeta za nauku (“Slu`beni
glasnik Republike Srpske”, broj 48/08) . . . . . . .14
612
Odluka o utvr|ivawu op{teg interesa,
broj: 04/1-012-2-695/09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
613
Odluka o prenosu prava raspolagawa,
broj: 04/1-012-2-694/09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Strana 32 - Broj 38
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Rje{ewe o razrje{ewu pomo}nika ministra
za koordinaciju projekata, razvoj i evropske
integracije u Ministarstvu za prostorno
ure|ewe, gra|evinarstvo i ekologiju . . . . . . . . .14
Rje{ewe o razrje{ewu direktora Agencije
za lijekove Republike Srpske . . . . . . . . . . . . . . . .14
Rje{ewe o razrje{ewu direktora Republi~ke
uprave civilne za{tite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
632
Licenca za “Unis” institut za ekologiju,
za{titu na radu, za{titu od po`ara d.o.o.
Isto~no Sarajevo, broj registra: 3/09 . . . . . . . .19
633
Licenca za “Unis” institut za ekologiju,
za{titu na radu, za{titu od po`ara d.o.o.
Isto~no Sarajevo, broj registra: 3/09 . . . . . . . .19
USTAVNI SUD REPUBLIKE SRPSKE
Rje{ewe o imenovawu direktora Republi~ke
uprave civilne za{tite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Odluka broj: U-41/08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Rje{ewe o imenovawu vr{ioca du`nosti
direktora JU Kinoteka Republike Srpske . . . . .15
Rje{ewe broj: U-35/06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Rje{ewe o imenovawu predstavnika AD Fond
za restituciju Republike Srpske Bawa Luka u
Skup{tini dru{tva kapitala DI “Jela”
AD Kozarac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Rje{ewe broj: U-6/08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Rje{ewe o imenovawu predstavnika Fonda
za restituciju AD Bawa Luka u Skup{tini
dru{tva kapitala UNIS-USHA AD
Vi{egrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
MINISTARSTVO POQOPRIVREDE, [UMARSTVA
I VODOPRIVREDE
629
Utorak, 12. maj 2009.
Pravilnik o uslovima i na~inu polagawa
stru~nog ispita za obavqawe poslova izrade
osnova, elaborata, projekata za {umske komunikacije, izvo|a~kih projekata gazdovawa
{umama (i doznaku) i programa kori{}ewa
ostalih {umskih proizvoda . . . . . . . . . . . . . . . . .16
MINISTARSTVO RADA I BORA^KOINVALIDSKE ZA[TITE
630
Licenca za “Ekolrad” d.o.o. iz Bawe Luke . . . . .19
631
Licenca za Preduze}e za ekologiju, projektovawe i sigurnost ZEPS d.o.o. Gradi{ka . . . . . .19
Odluka broj: U-21/06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Rje{ewe broj: U-9/07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
REPUBLI^KA UPRAVA ZA GEODETSKE I
IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
Rje{ewe o stupawu na snagu katastra nepokretnosti dijela op{tine Mrkowi} Grad,
i to dio KO Mrkowi} Grad 2 . . . . . . . . . . . . . . .25
Rje{ewe o stupawu na snagu katastra nepokretnosti dijela op{tine Jezero, i to za
dio KO Jezero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
USTAVNI SUD BiH
Odluka o dopustivosti i meritumu,
broj: AP 3038/06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
KONKURENCIJSKI SAVJET BiH
Rje{ewe po zajedni~koj Prijavi namjere
koncentracije privrednog subjekta Amko
komerc d.o.o. Sarajevo, privrednog subjekta
Vino `upa a.d. Aleksandrovac i privrednog
subjekata Hepok d.d. Mostar . . . . . . . . . . . . . . . . .29
OGLASNI DIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 strana
Osniva~: Vlada Republike Srpske. Izdava~: Javna ustanova Slu`beni glasnik Republike Srpske, Bawa Luka, po{tanski fah 88.
@iro-ra~uni: 562-099-00004292-34 kod NLB Razvojne banke a.d. Bawa Luka, 567-162-10000010-81 kod Volksbank a.d. Bawa Luka i 551001-00029639-61 kod Nove bawalu~ke banke AD Bawa Luka. V.d. direktora i glavnog i odgovornog urednika Srebrenka Goli}.
Urednik Vi{wa Baji}-Preradovi}. Tehni~ki urednik Veseqko Kne`evi}. Telefon: (051) 456-330, faks (051) 456-331, 456-341 i 456349, redakcija: (051) 456-357, ra~unovodstvo: (051) 456-337, pretplata: (051) 456-339. Internet: (051) 456-346, http://www.slglasnik.org,
e-mail: [email protected] Rje{ewem Ministarstva informacija Republike Srpske broj 01-411/93 list je upisan u registar javnih
glasila pod brojem 37. [tampa JU Slu`beni glasnik Republike Srpske Bawa Luka.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
17
File Size
394 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content