close

Enter

Log in using OpenID

ANALIZA SESTRINSKE DOKUMENTACIJE

embedDownload
ANALIZA SESTRINSKE
DOKUMENTACIJE
Selma Sinanović
Univerzitetski klinički centar Tuzla
Seminar:
Novine u procesu zdravstvene njege
Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta “Bijeljina”
Uvod
• Sestrinska dokumentacija je pokazatelj kvaliteta
i kontinuiteta zdravstvene njege.
• Vaţnost dokumentiranja isticale su i F.
Nightingale i V. Henderson
Uvod
Florens Najtingejl
(Florence Nightingale,1820 - 1910)
F. Najtingejl je imenovana za britanskog izaslanika za poboljšanje
medicinske njege u opštoj bolnici u Konstantinopolju (Istanbulu) za
vrijeme Krimskog rata, 1854-56.
Ona je prikupljala i organizovala statističke podatke i prvi put
upotrijebila polarni dijagram.
Njime je grafički prikazala statističke podatke o stopi smrtnosti
britanskih vojnika od zaraznih bolesti tokom Krimskog rata.
Dokumentiranje zdravstvene njege
U tradicionalnom modelu zdravstvene zastite, sluţba zdravstvene
njege nije dokumentovala svoj rad.
Svodila se na rutinsko biljeţenje zadatih poslova (vitalnih parametara,
mjerenje izlučevina, davanje terapije).
Nepostojanje dokumentacije o sestrinskom radu je uzrok
zaostajanja sestrinstva u odnosu na razvoj medicine.
Sestrinska dokumentacija
dolazi do izraţaja primjenom procesa zdravstvene njege 70ih godina prošlog vijeka
Sestrinska dokumentacija je:
1. Dio odgovornosti medicinske sestre za pruţenu njegu,
osigurava prikupljanje podataka o pacijentovim potrebama,
ciljevima zdravstvene njege, provedenim intervencijama i
učinkovitosti.
2. Sluţi za pravnu zaštitu, osigurava najbolje dokaze o
pacijentovom stanju.
3. Sadrţava hronološki pregled njege, osigurava kontinuitet,
olakšava komunikaciju među članovima tima
Sestrinska dokumentacija
4. Utiče na troškove u zdravstvu, omogućava sestrama da uz
što manje troškova udovolje sve većim zahtjevima i
očekivanjima te pruţaju visokokvalitetnu zdravstvenu njegu na
najbolji način.
5. Standard sestrinske prakse, potiče na sestrinska istraţivanja,
sluţi u obrazovne svrhe.
Razlozi za vođenje sestrinske
dokumentacije
Dokumentacija u našim uslovima, moţe da pomogne
afirmaciji sestrinske profesije i sagledavanju potreba da se
zakonski reguliše djelokrug rada medicinskih sestara
kao što su to uradile mnoge zemlje svijeta.
Zakonska obaveza
ZAKON O SESTRINSTVU I PRIMALJSTVU FEDERACIJE BiH
iz 2013.god.
Osnovne odredbe
V. PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI MEDICINSKIH
SESTARA I PRIMALJA:
voditi sestrinsku, odnosno primaljsku dokumentaciju koja je
dijelom medicinske dokumentacije i kojom se evidentiraju
provedeni postupci, a u skladu sa posebnim propisima o
evidencijama u oblasti zdravstva,
ANALIZA SESTRINSKE
DOKUMENTACIJE
Uključuje:
 reviziju podataka
 tumačenje
 validnost problema
Analiza sestrinske dokumentacije
Omogućava sestri da utvrdi:
• raspolaţe li optimalnim brojem adekvatnih podataka za
utvrđivanje dijagnoze
• odraţavaju li prikupljeni podaci holistički pristup i prihvaćeni
model zdravstvene njege
• je li interpretacija podataka utemeljena na znanju i kliničkom
iskustvu
• je li problem iz područja zdravstvene njege
Moguće greške pri analizi
sestrinske dokumentacije
• analiza na osnovu malog broja podataka
• pogrešna interpretacija rezultata
• pogrešno upoređivanje podataka
• usmjerenost na sadašnje stanje
• usmjerenost na jedan problem
• prihvatanje prve ili jedne hipoteze
Sestrinska dokumentacija u UKC Tuzla
Sestrinska dokumentacija je u upotrbi od 2006. godine u UKC
Tuzla:
OPŠTI PODATCI
PLAN ZDRAVSTVENE NJEGE
PREGLED SPROVOĐENJA PLANA ZDRAVSTVENE NJEGE,
PREGLED SESTRINSKIH ZAPAŢANJA I SESTRINSKIH
INTERVENCIJA
PREGLED APLIKACIJE TERAPIJE
PREGLED SPROVOĐENJA PLANA ZDRAVSTVENE NJEGE
Analiza popunjenosti sestrinske
dokumentacije u Univerzitetskom
kliničkom centru Tuzla u 2012. i 2013.
godini
Popunjenost sestrinske dokumentacije je osnovni preduslov za
adekvatnu analizu sestrinske dokumentacije.
U UKC Tuzla, provodi se kontrola sestrinske dokumentacije koja
se, na svim klinikama, vodi na standardiziranim obrascima.
Kontrolom se svake godine obuhvata definisani uzorak radi
kontinuiteta i vjerodostojnosti (određen broj sestrinskih
dokumentacija, sa svih odjeljenja, svih klinika).
.
U nastavku izlaganja prikazani su neki aspekti
analize sestrinske dokumentacije u UKC Tuzla
za 2012. i 2013.godinu
• Pregledane su 242 sestrinske dokumentacije.
• Klinike su podijeljene na hirurške i internističke
grane
Opšti podaci - hirurške grane
1
100%
100%
99%
99%
98%
100%
94%
94%
0,8
0,6
0,4
0,2
0
Ime i prezime pacijenta
2012 god.
2013 god.
Broj istorije bolesti
Datum i vrijeme prijema
Datum i vrijeme otpusta
Sestrinska zapaţanja pri prijemu - hirurške
grane
77%
Ime, prezime i potpis med. sestre-tehničara
97%
93%
94%
93%
97%
93%
95%
Primjedba
Posebne želje obzirom na vjerske potrebe/pripadnost
Posebne želje pacijenta i porodice
87%
Potrebna komunikacija sa socijalnim radnikom Ustanove
96%
82%
Pacijentu dato na upotrebu
97%
80%
Potrebna pomagala
97%
96%
100%
96%
100%
95%
99%
96%
100%
Pokretljivost pacijenta
Vidljive promjene na koži
Urađena sanitarna obrada
Pacijenta oslovljavati sa
87%
Sa sobom donosi pomagala
98%
93%
Sa sobom donosi lijekove
99%
96%
100%
Upoznat sa svojom bolešću
89%
Uz pacijenta ostaje
0
2012 god.
0,2
0,4
0,6
0,8
2013 god.
Nešto lošija popunjenost svih rubrika u 2013. u odnosu na 2012.god.
97%
1
Plan zdravstvene njege - hirurške grane
1
91%
94%
93%
90%
85%
87%
86%
0,8
85%
84%
85%
85%
76%
74%
0,6
50%
0,4
0,2
0
Datum i vrijeme
2012 god.
Utvrđivanje potreba
Ciljevi zdravstvene
zaštite
Planiranje
zdravstvene zaštite
Plan izradio/Potpis
Evaluacija ciljeva
Primjedba
2013 god.
Nešto lošija popuna obrasca u 2013. u odnosu na 2012.godinu ali i dalje
dosta visok procenat popune
Pregled sprovođenja plana zdravstvene njege - hirurške grane
1
92%
85%
0,8
96%
91%
79%
78%
0,6
0,4
0,2
0
Datum i vrijeme
2012 god.
Vrsta zdravstvene njege
Potpis
2013 god.
Nešto lošija popunjenost 2013. nego 2012. godine ali je zadovoljavajuća.
Pregled sestrinskih zapažanja i sestrinskih intervencija - hirurške grane
94%
1
93%
93%
94%
97%
85%
0,8
0,6
0,4
0,2
0
Datum i vrijeme
2012 god.
Vrsta sestrinskog zapažanja i
sestrinske intervencije
Potpis
2013 god.
Neznatno lošija popunjenost u 2013. u odnosu na 2012. godinu.
Pregled aplikacije terapije - hirurške grane
1
99%99%
99%99%
94%99%
99%99%
99%99%
99%99%
97%93%
Datum
Vrijeme
aplicirane
terapije
Terapiju
ordinirao
Vrijeme
Doza
terapije
Način
aplikacije
Potpis
0,8
0,6
0,4
0,2
0
2012 god.
2013 god.
Stanje na otpustu i evidencija datih uputa i izvršenih edukacija - hirurške grane
1
93%
86%
86%
84%
0,8
0,6
0,4
0,2
0
Stanje na otpustu i evidencija datih uputa i izvršenih edukacija
2012 god.
Ime, prezime i potpis odgovorne med. sestre-tehničara
2013 god.
Popunjenost zadovoljavajuća, osim u rubrici - Ime, prezime i potpis sestre
tehničara- na hiruški granama (84%).
Opšti podaci - internističke grane
100% 100%
98% 100%
Ime i prezime
pacijenta
Broj istorije bolesti
1
98%
96%
95%
95%
0,8
0,6
0,4
0,2
0
2012 god.
2013 god.
Datum i vrijeme
prijema
Datum i vrijeme
otpusta
Sestrinska zapažanja pri prijemu - internističke grane
Ime, prezime i potpis med. sestre-tehničara
Primjedba
Posebne želje obzirom na vjerske potrebe/pripadnost
Posebne želje pacijenta i porodice
Potrebna komunikacija sa socijalnim radnikom Ustanove
Pacijentu dato na upotrebu
Potrebna pomagala
Pokretljivost pacijenta
Vidljive promjene na koži
Urađena sanitarna obrada
Pacijenta oslovljavati sa
Sa sobom donosi pomagala
Sa sobom donosi lijekove
Upoznat sa svojom bolešću
Uz pacijenta ostaje
82% 93%
97%
96%
99%
98%
99%
98%
98%
100%
96%
94%
97%
97%
99%
99%
99%
95%
99%
98%
99%
99%
98%
96%
99%
97%
99%
99%
99%
96%
0
2012 god.
0,2
0,4
0,6
2013 god.
Bolja popunjenost u 2013. u odnosu na 2012.godinu
0,8
1
Plan zdravstvene njege - internističke grane
1
97% 96%
89% 90%
91% 89%
90% 87%
94% 90%
85%
90%
0,8
81% 79%
0,6
0,4
0,2
0
Datum i
vrijeme
2012 god.
Utvrđivanje
potreba
2013 god.
Ciljevi
Planiranje Plan
zdravstvene zdravstvene izradio/Potpis
zaštite
zaštite
Evaluacija
ciljeva
Primjedba
Pregled sprovođenja plana zdravstvene njege - internističke grane
1
91%
86%
90%
86%
89%
85%
0,8
0,6
0,4
0,2
0
Datum i vrijeme
2012 god.
Vrsta zdravstvene njege
Potpis
2013 god.
Nešto lošija popunjenost 2013. nego 2012. godine ali je zadovoljavajuća.
Pregled sestrinskih zapažanja i sestrinskih intervencija- internističke grane
1
94%
89%
93%
87%
93%
86%
0,8
0,6
0,4
0,2
0
Datum i vrijeme
2012 god.
Vrsta sestrinskog zapažanja i
sestrinske intervencije
Potpis
2013 god.
Pregled sestrinskih zapaţanja i sestrinskih
intervencija- neznatno lošija popuna na
Neznatno lošija popunjenost
2013. u odnosu na 2012. godinu
hirurškim granama, na internističkim granama
slična popuna kao i 2012. godine.
Pregled aplikacije terapije - internističke grane
1
99%99%
99%99%
99%99%
99%99%
99%99%
99%98%
95%96%
Datum
Vrijeme
aplicirane
terapije
Terapiju
ordinirao
Vrijeme
Doza
terapije
Način
aplikacije
Potpis
0,8
0,6
0,4
0,2
0
2012 god.
2013 god.
Stanje na otpustu i evidencija datih uputa i izvršenih edukacija- internističke grane
1
87%
94%
92%
92%
0,8
0,6
0,4
0,2
0
Stanje na otpustu i evidencija datih uputa i
izvršenih edukacija
2012 god.
2013 god.
Ime, prezime i potpis odgovorne med.
sestre-tehničara
Zaključak
• Generalno, zadovoljavajuća popunjenost
sestrinske dokumentacije uz neznatno lošije
rezultate u pojedinim elementima u 2013. u
odnosu na 2012.godinu.
• Bolja popunjenost sestrinske dokumentacije na
internističkim granama.
• Slabije popunjeni elementi koji se tiču
sestrinskih primjedbi i potpisivanja.
• Analiza u 2014. godini će usmjeriti eventualne
korekcije.
Zaključak
Promjene sestrinske prakse u mnogim područjima, pa i u području
dokumentacije, kod nas nisu jednake promjenama sestrinske
prakse u svijetu.
Podatci sadrţani u sestrinskoj dokumentaciji predstavljaju čvrste
dokaze u odnosu na sve poduzete mjere (intervencije).
Oni su baza za istraţivanja i provjeru vjerodostojnosti rezultata.
SESTRINSTVO ZASNOVANO NA DOKAZIMA JE SUŠTINA
MODERNOG SESTRINSTVA I ZDRAVSTVENE NJEGE.
HVALA NA PAŢNJI
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
31
File Size
2 121 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content