close

Enter

Log in using OpenID

2 izvršitelja Medicinske sestre/medicinski tehničari SP

embedDownload
„Na temelju članka 25. stavka 1. točke 11. Statuta Zavoda za hitnu medicinu
Varaždinske županije, ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije raspisuje
NATJEČAJ
Za prijam u radni odnos
1. Doktora medicine specijaliste hitne medicine ili doktora medicine – 2 izvršitelja na
određeno vrijeme ( natječaj otvoren do popunjenja )
Uvjeti:
- Medicinski fakultet ( doktor medicine), položen stručni ispit
- Odobrenje za samostalan rad Hrvatske liječničke komore (važeća licenca)
- Poznavanje rada na PC-u
2. Medicinske sestre/medicinski tehničari SP – 2 izvršitelja na određeno vrijeme
- Srednjoškolsko obrazovanje medicinska sestra/medicinski tehničar, položen
stručni ispit
- Odobrenje za samostalan rad Hrvatske komore medicinskih sestara (važeća
licenca)
- Radno iskustvo – najmanje 1 godina na odgovarajućim poslovima
- Vozačka dozvola B kategorije
- Poznavanje rada na PC-u
3. Vozač – 2 izvršitelja na određeno vrijeme
Uvjeti:
- Srednjoškolsko obrazovanje
- Vozačka dozvola C kategorije
- Poznavanje rada na PC-u
Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
1. Životopis
2. Dokaz o državljanstvu – kopija domovnice ili osobne iskaznice
3. Dokaz o stručnoj spremi – kopije diplome odnosno svjedodžbe o završenom
obrazovanju
4. Dokaz o položenom stručnom ispitu – kopija potvrde ili uvjerenja o položenom
stručnom/državnom ispitu
5. Dokaz o položenom specijalističkom ispitu ( samo za poslove pod točkom 1. ako
prijavu dostavlja dr.med. spec. )
6. Dokaz o radnom iskustvu ( zapis o radno pravnom statusu HZMO-a ili bilo koji
drugi dokument iz kojeg je vidljivo stečeno radno iskustvo – pr. ugovor o radu,
potvrda poslodavca, kopije radne knjižice i sl. )
7. Kopija odobrenja za samostalan rad nadležne komore ( samo za poslove pod
točkom 1. i 2. )
8. Dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije ( samo za poslove pod točkom
2. kopija vozačke dozvole )
9. Dokaz o položenom vozačkom ispitu C kategorije ( samo za poslove pod točkom
3. kopija vozačke dozvole)
10. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni
postupak (koje nije starije od 6 mjeseci) - Izvornik ili kopija uvjerenja o
nekažnjavanju
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/tkinje predočit će
se izvornik.
Na Natječaj se mogu javiti natjecatelji oba spola.
Do donošenja odluke o izboru kandidata/tkinje, natječaj ili dijelovi natječaja mogu biti
poništeni.
Kandidati/tkinje koji/e ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni/ne su u
prijavi na natječaj pozvati se na to pravo uz dokaz o pravu prednosti te imaju prednost u
odnosu na ostale kandidate/tkinje samo pod jednakim uvjetima, uz ispunjavanje svih
traženih uvjeta iz natječaja te su dužni/e dostaviti rješenje o priznatom statusu, odnosno
potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na
koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.)
te dokaz da su nezaposleni (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat/tkinja dostavlja po obavijesti
o izboru, a prije donošenja odluke o izboru.
Za kandidata/tkinju koji/a je predao/la prijavu za poslove pod red. brojem 3. prije
donošenja odluke o izboru kandidata/tkinje zatražiti će se podaci sukladno članku 296.
Zakona o sigurnosti prometa na cestama ( „Narodne novine“ br. 67/08, 48/10, 74/11 i
80/13). Odluka o izboru kandidata/tkinje donosi se ovisno i o podacima iz evidencije iz stavka
1. članka 296. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
Osoba koja ne podnese pravodobnu i /ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne
ispunjava formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom/tkinjom prijavljenim na
natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u
natječaju.
Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta, s obveznom naznakom za koje
poslove se prijava podnosi, podnose se na adresu: Zavod za hitnu medicinu Varaždinske
županije, 42 000 Varaždin, Franje Galinca bb s naznakom „Natječaj za prijam u radni odnosNE OTVARATI- za poslove ______________“ u roku 8 dana od objave natječaja u Narodnim
novinama .
S kandidatima/tkinjama prijavljenim na javni natječaj provesti će se testiranje (pisani i
praktični) i intervju, a radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova.
Ako kandidat/tkinja ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je
povukao/la prijavu na javni natječaj.
O rezultatima natječaja kandidati/tkinje će biti obaviješteni u zakonskom roku.“
NAPOMENA: Natječaj je objavljen na www.hzz.hr. i na www.zdravlje.hr i www.zhm-vz.hr
Rok za podnošenje prijava je 8 dana OD DANA OBJAVE u Narodnim novinama.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
46 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content