close

Enter

Log in using OpenID

ANALIZA ZATEČENOG STANJA

embedDownload
č
...
www.uciradi.ba
...
ANALIZA
ZATEČENOG STANJA
Stručno obrazovanje i obuka odraslih
u Bosni i Hercegovini
(NACRT)
APRIL, 2014.
ALDI
UDRUŽENJE
Projekat finansira
Evropska unija
___________________________________________________________________________
ANALIZA
ZATEČENOG STANJA
Stručno obrazovanje i obuka odraslih u Bosni i Hercegovini
(NACRT)
APRIL 2014
“EDU&JOB: strengthening the workers’ rights and labour market by advocating the adult education legislation”
“EDU&JOB: Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o obrazovanju odraslih”
This project is funded
by The European Union
___________________________________________________________________________
privrede i radnih ljudi i građana, organizacija civilnog
društva
Uvod
(ALDI) i Centri civilnih inicijativa (CCI) su, u saradnji
sa
sa neusklađenosti znanja, vještina i kompetencija
radne snage sa aktuelnim potrebama tržišta rada, i
većina njih nastoji pronaći odgovor kako unaprijediti
i
atraktivnost
stručnog
obrazovanja i obuke na način koji doprinosi
smanjenju nezaposlenosti i poboljšanju obrazovnih
mogućnosti za sve. Evropska unija je definisala tri
pravca koji imaju potencijal da odgovore ovim
izazovima, a to su:
-
poboljšanje
kvalitete
treninga
(početnog
obrazovanja i kontinuiranog razvoja),
-
poboljšanje kvalitete nastavnika, trenera i
drugih profesionalaca u sektoru,
-
kreiranje kurseva više relevantnim za tržište
rada.
obrazovanja i obuke značajno doprinose i oblikuju
politike i mjere obrazovne politike u Bosni i
Ipak,
iako
je
još
2003.
godine
donešeno novo ''Evropsko'' zakonodavstvo koje
tretira pitanje srednjeg obrazovanja i srednjeg
stručnog obrazovanja u skladu sa politikom EU, još
uvijek
grupa,
proveli
odraslih
u
Bosni
i
Hercegovini sa akcentom na kantone u Federaciji
te, kroz participatoran pristup, kreirali listu prijedloga
za poboljšanje.
Jedan
od
osnovnih
ciljeva
istraživanja
jeste
dobijanje kvalitetnih informacija od zainteresovanih
strana iz državnog i ne-državnog sektora i grupa
(organizacija
civilnog
parlamentaraca,
društva,
poslovnih
ministarstava,
udruženja
i
dr.)
o
njihovom viđenju poboljšanja u oblasti stručnog
obrazovanja i obuke i obrazovanja odraslih i načina
poboljšanja mehanizma saradnje škola i preduzeća
u provođenju stručnog obrazovanja i obuke.
Kako većina kantona u Federaciji jedinstvenim
propisima uređuje pitanje srednjeg obrazovanja, u
cilju poboljšanja kvalitete stručnog obrazovanja i
Prioriteti Evropske komisije u oblasti stručnog
Hercegovini.
interesnih
obrazovanje/prekvalifikaciju
U Bosni i Hercegovini postoji mnogo diskusija u vezi
kvalitet
predstavnicima
istraživanje postojećih politika koje se odnose na
O ANALIZI
performanse,
Agencija za lokalne razvojne inicijative
nema
dovoljno
analiza
koje
nam
sa
sigurnošću mogu ukazati koji su svi ključni faktori i
sa kojim intenzitetom utiču na trenutno stanje u ovoj
oblasti.
obuke, koja je bolje povezana sa tržištem rada i koja
doprinosi mobilnosti radne snage i većim stepenom
zaštite
prava
radnika,
inicirano
je
donošenje
kantonalnih zakona o obrazovanju odraslih u
Federaciji BiH i Brčko Distriktu.
U cilju stvaranja što kvalitetnije podloge za buduće
donosioce odluka, ALDI je proveo multimetodološku
analizu postojećeg stanja/prakse na nivoima gdje
zakoni o obrazovanju odraslih postoje, te nastojao
utvrditi
status,
planove
i
prepreke
u
drugim
administrativnim jedinicama. Za analizu trenutnog
Imajući u vidu aktivnosti koje se u Bosni i
Hercegovini provode na polju razvoja sistema
stanja u oblasti stručnog obrazovanja, obuke i
obrazovanja odraslih korišteni su:
obrazovanja i njegovog povezivanja sa potrebama
“EDU&JOB: strengthening the workers’ rights and labour market by advocating the adult education legislation”
“EDU&JOB: Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o obrazovanju odraslih”
This project is funded
by The European Union
___________________________________________________________________________
-
-
podaci relevantnih nivoa vlasti u BiH, civilnog
kantona (strategije, planovi, programi i projekti), kao
društva, analize i izvještaji o rezultatima dobrih
i zatečeno stanje/dinamika zakonodavnog okvira u
praksi, projekti koji se implementiraju u okviru
oblasti obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini.
oblasti obrazovanja,
Kompletiranje
odgovori ministarstava nadležnih za pitanje
Izvještaja u integralnom i Rezime obliku. Izvještaj će
obrazovanja, privrede, socijalne politike (10
sadržavati pregled stanja regulative i prakse,
kantonalnih
stavove korisnika i stakeholdera, komparativni
nadležnih
obrazovanja,
privrede
i
ministarstva
socijalne
politike,
pregled
analize
regulative
i
biće
prakse
okončano
u
EU
izradom
zemljama
Ministarstvo prosvjete i kulture Republike
okruženja, te set zaključaka i preporuka. Rezime
Srpske, Ministarstvo obrazovanja i znanosti F
Izvještaja ujedno će biti i Policy papir, sa setom
BiH,
konkrenih Policy preporuka i okvirnim modelom
Vlada
Brčko
Distrikta
–
Odjel
obrazovanja) na pitanja u vezi trenutnog stanja
Zakona o obrazovanju odraslih.
u oblasti obrazovanja odraslih;
-
odgovori vladinih agencija nadležnih za pitanje
Na osnovu prikupljenih informacija o stanju u oblasti
politike rada (javne službe za zapošljavanje,
obrazovanja odraslih i u oblasti zapošljavanja u
njih 14 - BiH, entiteti, kantoni i BD) o efektima
Bosni i Hercegovini i na osnovu rezultata provedene
politika o obrazovanju odraslih u dijelovima
analize kreirat će se Policy prijedlog koji će
gdje
sadržavati
postoje,
kao
i
o
potrebama
za
ključne
prijedloge
za
unaprijeđenje
donošenjem politika o obrazovanju odraslih u
zakonodavnog okvira, posebno na nivou entiteta i
dijelovima gdje još uvijek ne postoje.
kantona u Federaciji BiH.
ALDI je kreirao komparativni prikaz predmetne
Kako
bi
Strateškog
se
doprinijelo
za
evropsku
ciljeva
saradnju
oblasti u zemljama regiona u EU. U ovom procesu
u
će se napraviti selekcija najboljih praksi odabranih
obrazovanju i treningu (''ET 2020''_2009/C 119/02),
država članica EU u oblasti obrazovanja odraslih, te
prikupljene su informacije o:
ista razmatrati u kontekstu BiH. Prakse će biti birane
-
promjenama u zakonodavnom okviru stručnog
prema
obrazovanja i obrazovanja odraslih;
Posebno će se voditi računa o aplikativnosti
dosadašnjim efektima reforme obrazovanja i
odabranih praksi u BiH.
-
okvira
ostvarivanju
inovativnosti
i
troškovnoj
efikasnosti.
primjeri dobre prakse u stručnom obrazovanju i
obrazovanja odraslih;
-
stanju i promjenama na tržištu rada i uticaju
obrazovanja na veću zapošljivost i mobilnost
radne snage;
-
vladinim politikama i strategijama u oblasti
obrazovanja odraslih.
Takođe, analizom će biti obuhvaćene donesene
mjere od strane vlasti na nivou BiH, entiteta i
“EDU&JOB: strengthening the workers’ rights and labour market by advocating the adult education legislation”
“EDU&JOB: Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o obrazovanju odraslih”
This project is funded
by The European Union
___________________________________________________________________________
Srpskoj i Brčko Distriktu poslani su upitnici putem
kojih su uključeni u istraživanje.
pojedinih općina u procesu istraživanja definirao se
METODOLOGIJA
kroz
bilo
zapošljavanje,
je
dobijanje
kvalitetnih
udruženja,
obrazovnih
službi
ustanova
i
dr.)
za
o
njihovom viđenju poboljšanja u oblasti obrazovanja
odraslih i načina poboljšanja mehanizma saradnje
škola
i
preduzeća
u
provođenju
stručnog
obrazovanja i obuke.
Projektom je bilo unaprijed definisano provođenje
istraživanja i prikupljanje socijalnih, ekonomskih i
obrazovnih podataka stanovništva u Federaciji BiH,
Republici Srpskoj, te Brčko Distriktu. U cijeloj državi
su prikupljani i drugi podaci u cilju izrade analize
stanja koji uključuju starosnu i polnu strukturu,
prihode
i
zaposlenost
odnosno
nezaposlenost
stanovništva, kao i istraživanje postojećih politika
koje se odnose na obrazovanje/prekvalifikaciju
odraslih u Bosni i Hercegovini sa akcentom na
kantone u Federaciji te, kroz participatoran pristup,
kreirana je lista prijedloga za poboljšanje.
u Federaciji BiH, Republici Srpskoj te Brčko
Distriktu. Prilikom istraživanja svim ministarstvima
zapošljavanje u
i
službama/zavodima
odnosno općine nisu zastupljene ravnomjerno u
analizi s obzirom na dostupnost informacijama iz
ove oblasti, tj. o nekim općinama se imalo mnogo
toga reći s obzirom na količinu urađenog iz oblasti
Obrazovanja odraslih odnosno cjeloživotnog učenja,
a o nekim općinama nije bilo mjerodavnih i
adekvatnih informacija.
3. PREDMET I OBUHVAT ISTRAŽIVANJA
Istraživanje je obuhvatalo utvrđivanje ekonomskog i
socijalnog stanja i obrazovne strukture nezaposlenih
osoba u BiH kao i prednosti koje bi donio Zakon o
obrazovanju odraslih ukoliko se usvoji prvenstveno
na lokalnim nivoima, na Federalnom, a potom i na
državnom nivou (U RS-u je ovaj zakon već usvojen).
Istraživanjem su obuhvaćene sve javne i privatne
institucije, kao i svi relevantni subjekti koji bi mogli
uticati na što jasniju i bolju sliku o obrazovanju
odraslih u BiH kao i način poboljšanja mehanizma
saradnje škola i preduzeća u provođenju stručnog
obrazovanja i obuke.
odraslih provedena je u nekoliko koraka koji su
Istraživanje se provelo na području svih 10 kantona
kao
dostupnost
Analiza početnog stanja Zakona o obrazovanju
2. GEOGRAFSKO PODRUČJE ISTRAŽIVANJA
obrazovanja
i
ove oblasti. Normalan slijed je da svi kantoni,
ne-vladinog sektora i grupa (organizacija civilnog
poslovnih
kao
projekata, obuka, te lobija nevladinih organizacija iz
informacija od zainteresovanih strana iz vladinog i
društva,
upitnike
printane i elektronske medije, a koje se tiču rađenih
1. CILJ ISTRAŽIVANJA
istraživanja
odgovorene
informacijama iz oblasti obrazovanja odraslih kroz
METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA I ANALIZE
Cilj
Zastupljenost
za
kantonima u FBiH, Republici
slijedili logički redoslijed:
(a) prikupljanje tehničkih informacija potrebnih za
dobijanje jasne slike postojećeg stanja u općinama i
kantonima Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko
“EDU&JOB: strengthening the workers’ rights and labour market by advocating the adult education legislation”
“EDU&JOB: Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o obrazovanju odraslih”
This project is funded
by The European Union
___________________________________________________________________________
Distrikta u oblasti obrazovanja odraslih i stručne
Federaciji BiH, Republici Srpskoj kao i Brčko
obuke,
Distriktu.
odnosno
stručnog
usavršavanja,
te
prekvalifikacije i dokvalifikacije;
(b) prikupljanje informacija o načinu na koji korisnici
Dodatne informacije o obrazovanju odraslih i
vide Zakon o obrazovanju odraslih i njegove
stručnim obukama prikupljene su tokom niza
prednosti odnosno nedostatke, te potrebe koje taj
sastanaka i radnih grupa, na kojima su prisustvovali
zakon nosi sa sobom i zbog čega bi ga trebalo
predstavnici ministarstava za obrazovanje, službi za
donijeti u općinama/kantonima u kojima taj zakon
zapošljavanje, pedagoškog zavoda, srednjih škola i
nije usvojen ili eventualno na federalnom ili
stručni saradnici. Na sastancima i radnim grupama
državnom nivou;
su isplanirani i slijedeći koraci koji će se pokrenuti u
(c)
analize
potreba
korisnika
za
stručnim
narednom periodu.
usavršavanjem,prekvalifikacijama, dokvalifikacijama
Prilikom istraživanja koristili smo se metodom
3.1. Analiza dokumenata
deskripcije, komparativnom metodom, metodom
intervjuiranja, te statističkom metodom.
Prvi korak je bio pregled postojećih dokumenata o
obrazovanju
odraslih,
usavršavanju
te
kao
i
o
stručnom
prekvalifikacijama
i
dokvalifikacijama. Ovi dokumenti uključuju novinske
članke, brošure, postojeće zakone i dostupne nacrte
o obrazovanju odraslih, programe rada Vlada svih
kantona u FBiH, regionalne studije o stručnom
usavršavanju i zakonu o obrazovanju odraslih,
strateške dokumente i neke naučne radove, što je
dalo uvid u postojeću situaciju iz oblasti obrazovanja
odraslih i stručnog usavršavanja odnosno stručne
obuke.
3.2. Anketa i analiza potreba
Glavni izvor informacija o obrazovanju odraslih i
stručnim obukama su podaci prikupljeni upitnicima
koji se odnose na postojeći obrazovni sistem u BiH,
zakone iz oblasti obrazovanja kao i stručne obuke u
kantonima Federacije BiH i Republike Srpske kao i
Brčko Distrikta. Upitnici su uključivali dvije skupine
ispitanika:
kantonalna
i
federalna
ministarstva
obrazovanja i zavode/službe za zapošljavanje u
“EDU&JOB: strengthening the workers’ rights and labour market by advocating the adult education legislation”
“EDU&JOB: Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o obrazovanju odraslih”
This project is funded
by The European Union
___________________________________________________________________________
moraju da ulažu značajne resurse i da gube
dragocjeno vrijeme na obuku novih radnika koje
Prvo poglavlje
zapošljavaju.
unaprijediti
Donošenje
sistem
zakona kojim će se
obrazovanja
odraslih
može
dodatno stimulativno uticati na poslodavce da
VEZA OBRAZOVANJA
proširuju obim poslovanja i broj radnih mjesta. U EU
I TRŽIŠTA RADA
prosječna bruto satnica sa tercijalnim obrazovanjem
je dva puta veća u odnosu na zaposlene sa samo
Obrazovanje radne snage je jedan od ključnih
osnovnom školom. Veća bruto satnica rezultat je
faktora
i
veće potražnje za stručnom radnom snagom što
plaća
dovodi do toga da je najveći dio radno sposobnog
zaposlenih. Obrazovanje je ključno za nova radna
stanovništva sa tercijalnim obrazovanjem zaposlen,
mjesta i bolji standard života iz razloga što
odnosno najmanje nezaposlen i neaktivan, dok
obrazovanje i stručnost pomažu u zapošljavanju i
skoro 8 od 10 radno sposobnih koji imaju samo
utiču na standard života kroz visinu neto plaće
osnovno obrazovanje uopšte nisu uključeni na
zaposlenog radnika.
tržištu rada. Sa druge strane, u Bosni Hercegovini,
koji
utiču
nezaposlenosti,
na
na
nivo
aktivnosti
zaposlenosti
i
nivoe
osobe koje imaju dvije i više godina nakon
Strategija Evropske unije „Evropa 2020“ ističe
završenog
važnost obrazovanja odraslih, te kroz jedan od
ekonomski aktivniji i većina uključenih u tržište rada
svojih sedam programa, „Program za nove vještine i
je zaposleno.
srednješkolskog
obrazovanja
su
radna mjesta“, podstiče modernizaciju tržišta rada,
te osnaživanje ljudi kroz razvoj njihovih vještina
U 2013. godini, Bosna i Hercegovina je imala 1,1
tokom cijeloga života s ciljem povećanog učešća
milion radno sposobnih osoba koje su imale
radne snage, te boljeg odnosa ponude i potražnje.
maksimalno završeno osnovno obrazovanje.
Prema strategiji „Evropa 2020“ prvi cilj je da 75
Od ovog broja svega 161 hiljada je zaposleno, a
posto populacije u dobi između 20 i 64 godina bude
922 hiljade ili 85 % nezaposleno ili ekonomski
zaposleno do 2020. godine, uz veće uključivanje
neaktivno. Najveći dio radne snage ima završeno
žena i starijih radnika u radno aktivno stanovništvo.
srednješkolsko obrazovanje i od ukupno 1, 26
Istovremeno,
miliona, 507 hiljada je bilo zaposleno, a 756 hiljada
cilj
Evropske
unije
je
da
broj
Evropljana koji žive ispod nacionalnih granica
nezaposleno ili ekonomski neaktivno.1
siromaštva bude umanjen za 25 posto.
Na osnovu iskustava iz proteklih godina u Bosni i
Hercegovini, može se zaključiti da će se za svako
novo zapošljavanje u postojećoj ili novoj industriji
zahtijevati spreman sistem dodatnog obrazovanja
odraslih obzirom da većina proizvodnih tehnologija
za izvoz zahtijeva specifičnu obuku radnika. Ovaj
problem predstavlja veliki teret za poslodavce koji
1Izvor:
Analiza politika rada u BiH: Obrazovanje i tržište rada
“EDU&JOB: strengthening the workers’ rights and labour market by advocating the adult education legislation”
“EDU&JOB: Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o obrazovanju odraslih”
This project is funded
by The European Union
___________________________________________________________________________
Veoma je značajno istaći da se rast zaposlenosti
može očekivati jedino dugoročnim planiranjem
razvojnih politika i povezivanjem obrazovanja sa
stanjem na tržištu rada, ne samo kako bi se ukazalo
da javne politike mogu efikasno pobjeđivati u borbi
protiv nezaposlenosti, već i da se ukaže na značaj
multidimenzionalnosti problema nezaposlenosti čije
je razumijevanje presudno u politikama koje imaju
Grafikon: Kvalifikaciona struktura registrovane nezaposlenosti u
za
BiH 31.12.2013. godine (Izvor: Agencija za rad i zapošljavanje BiH)
smanjenje broja nezaposlenih osoba.
Na dan 31.12.2013. godine, u Bosni i Hercegovini je
Od suštinske važnosti je redefinisanje postojeće i
bilo 553.481 osoba na evidencijama zavoda i službi
utvrđivanje potpuno nove obrazovne politike (ciljeva
zapošljavanje.
u
i propisa) u oblasti stručnog obrazovanja, obuke i
Federaciji BiH za 1.717 osoba (0,44%), u Republici
obrazovanja odraslih. To će omogućiti podizanje
Srpskoj za 788 osoba (0,53%), dok se u Brčko
nivoa stručnog obrazovanja i obuke odraslih na nivo
distriktu BiH smanjila za 498 osoba (3,81%). U
zemalja članica Evropske unije u skladu sa
strukturi lica koja traže zaposlenje, zaključno sa
Strateškim
31.12.2013.
god., NKV
obrazovanju i treningu (''ET 2020''_2009/C 119/02) i
27,97%,
PKV
Nezaposlenost
se
radnika
10.682
povećala
je
154.814
ili
ili
1,93%,
cilj
povećanje
okvirom
uspostavljanje
broja
za
sistema
zaposlenih,
evropsku
odnosno
saradnju
cjeloživotnog
u
učenja.
KV 191.046 ili 34,52%, VKV 3.559 ili 0,64%, NSS
Posljedično, očekuje se veći stepen integracije,
1.660 ili 0,30%, SSS 144.607 ili 26,13%, VŠS 7.805
stručne obuke, treninga i obrazovanja odraslih u
ili 1,41% i VSS 39.309 ili 7,10%. U decembru je
sistem formalnog osnovnog, srednjeg i visokog
ukupno 12.402 osoba brisano sa evidencija službi
obrazovanja, na način dostupan svima, a posebno
zapošljavanja.
nezaposlenim,
radnicima
i
socijalno
ranjivim
kategorijama stanovništva.
Pored toga što ukazuju na međuzavisnost između
obrazovanja i stanja na tržištu rada, ranije pomenuti
Donošenje kvalitetnih propisa iz oblasti stručnog
ciljevi EU mogu poslužiti za mjerenje napretka
obrazovanja i obuke i obrazovanja odraslih koji će
Bosne
i
uvažavati potrebe osiguranja kvalitetnog programa
zapošljavanja. U Lisabonskoj strategiji, EU je
stručne obuke će značajno doprinjeti pozitivnim
definisala povećanje stope zaposlenosti sa 61% u
promjenama na tržištu rada, a posebno dinamizaciji
2001. na 70% u 2010. godini, dok je „Evropa 2020“
tržišta rada, te jačanju kredibiliteta involviranih
odredila kao cilj užu stopu zaposlenosti – 75%
zainteresovanih strana. U skladu sa Sporazumom o
zaposlenost osoba od 20 – 64 godine.
Iz svega
stabilizaciji i pridruživanju, ovi propisi trebaju biti
prethodno navedenog jasno je da nivo obrazovanja
usklađeni sa Evropskim kvalifikacijskim okvirom čije
i
Hercegovine
na
području
rada
radne snage ima izuzetan uticaj na nivo aktivnosti
generalno, a posebno na stope zaposlenosti.
“EDU&JOB: strengthening the workers’ rights and labour market by advocating the adult education legislation”
“EDU&JOB: Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o obrazovanju odraslih”
This project is funded
by The European Union
___________________________________________________________________________
su osnove usvojene2 strane Vijeća ministara BiH,
njima su zastupljeni određeni nedostaci koje bi
što
svakako trebalo doraditi.
omogućava
lakše
i
brže
udovoljavanje
zahtjevima poslodavaca u cilju zapošljavanja radne
snage koja ima samo osnovno obrazovanje ili
Ukoliko se donosioci odluka u BiH odluče da u
zastarjelo obrazovanje.
skladu
sa
standardima
Evropske
unije
i
očekivanjima iz procesa pridruživanja, posvete
Zbog novih tehnoloških dostignuća i savremenijih
adekvatnu pažnju obrazovanju odraslih, građani BiH
proizvodnih procesa, te promjena na tržištu rada, u
će imati višestruke koristi. Prije svega, građani će
Bosni
za
dobiti nove mogućnosti za neformalno obrazovanje
obrazovanjem nezaposlenih, odraslih osoba koje
i
Hercegovini
odraslih u BiH što može značajno uticati na tržište
stiču prvo zanimanje, kao i osoba koje se žele
rada, osiguravajući nove prilike za razvoj vještina
prekvalifikovati ili dokvalifikovati.
U BiH postoji
potrebnih za zapošljavanje. Za takve nove prilike
manjak
se
konstantno
neophodne su zakonske predispozicije, udruživanje
obrazujemo tokom života, što je inače politika
i razvoj kapaciteta poslodavaca i kapaciteta onih koji
Evropske unije koja promovira koncept "cjeloživotno
pružaju usluge obuke, u skladu sa potrebama tržišta
obrazovanje".
rada. Praktično, svaka odrasla osoba treba dobiti
svijesti
o
se
potrebi
osjeća
da
potreba
priliku da se dodatno, neformalno, educira kroz
Zbog izražene dugoročne nezaposlenosti, većina
nove, posebno kreirane programe za obrazovanje,
registrovanih
čiji profili imaju uporište u nedostajućim, deficitarnim
nezaposlenih
osoba
posjeduje
zastarjelo znanje, vještine i kompetencije. Postoji
veliki
broj
nezaposlenih
osoba
zanimanjima.
sa
zanimanjima/zanatima koja nisu bila potrebna ni u
posljednjih 10 godina. Neusklađenost, dakle, nije
problem u globalnom smislu kvalifikacija, nego i u
smislu vještina i kompetencija koje obrazovni sistem
obezbjeđuje.
Naša država ne priznaje neformalno obrazovanje jer
nema zakonski okvir koji bi dao tu mogućnost. Kada
neko stekne kvalifikaciju iz znanja jezika ili nekih
dodatnih vještina to može da mu da mogućnost da
se zaposli u određenim firmama, te da mu da
mogućnost da stekne prava s obzirom na stečenu
kvalifikaciju. Trenutni nacrti Zakona o obrazovanju
odraslih prilično su usmjereni na slične obrazovne
politike za odrasle kao što je u Hrvatskoj i Srbiji i u
2Vijeće
ministara BiH usvojilo je Osnove kvalifikacijskog okvira u
Bosni i Hercegovini 24.3.2011.godine u Sarajevu
“EDU&JOB: strengthening the workers’ rights and labour market by advocating the adult education legislation”
“EDU&JOB: Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o obrazovanju odraslih”
This project is funded
by The European Union
___________________________________________________________________________
kompletiran uvođenjem eura što je kreiralno nove
mogućnosti za rast i zapošljavanje.
Drugo poglavlje
U to vrijeme ključna slabost Evropske unije se
LISABONSKA STRATEGIJA
ogledala u 15 miliona nezaposlenih radnika, niskom
I ''EVROPA 2020''
stopom zaposlenosti, posebno zbog nedovoljnog
učešća žena i starijih osoba na tržištu rada. Sektor
usluga
je
bio
nerazvijen,
posebno
u
oblasti
Vijeće Evropske unije na specijalno održanom
telekomunikacija i interneta, a jaz između potrebnih i
samitu 23. – 24. marta 2000. godine u Lisabonu
postojećih
postiglo je dogovor o novom strateškom cilju Unije
informacionih tehnologija.
kadrova
je
bio
najveći
u
sektoru
za povećanje zaposlenosti, provođenje ekonomskih
reformi
i
povećanje
socijalne
jednakosti
kroz
ekonomiju zasnovanu na znanju. U Lisabonskoj
strategiji definisani su ključni izazovi sa kojima se
EU trebala suočiti u periodu do 2010. godine:
1.
Evropska unija se suočila sa kvantnim
pomakom koji je proizvod globalizacije i
izazova
nove
ekonomije
zasnovane
na
znanju.
2.
Promjene u ekonomiji se odvijaju brzo i sa
godinama se ubrzavaju i Evropska unija mora
uložiti
napor
globalizacije
da
kroz
iskoristi
pune
izgradnju
koristi
infrastrukture
zasnovane na znanju, jačanje inovacija i
ekonomskih
reformi
i
moderniziranje
socijalnog i obrazovnog sistema.
Lisabonska strategija je donesena kada je
Evropska unija imala najbolji makroekonomski
položaj u generaciji. Imala je monetarnu politiku koja
je bila orijentisana stabilnosti i koja je bila podržana
fiskalnom politikom koja je imala pozitivan uticaj na
plate, nisku inflaciju i kamatne stope. Budžetski
deficiti su bili značajno smanjeni i platni bilans je bio
pozitivan. Proces integracije zajedničkog tržišta je
“EDU&JOB: strengthening the workers’ rights and labour market by advocating the adult education legislation”
“EDU&JOB: Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o obrazovanju odraslih”
This project is funded
by The European Union
___________________________________________________________________________
Na osnovu ključnih prednosti i slabosti, Evropska
omogućavaju nezaposlenim licima da popune
unija je u Lisabonu postavila strateški cilj da u deset
jaz vještinama;
godina postane najkompetitivnija i najdinamičnija
ekonomija zasnovana na znanju u svijetu, koja će
biti u mogućnosti obezbijediti održivi ekonomki rast
sa više novih i boljih radnih mjesta i većom
socijalnom kohezijom.
U Lisabonskoj
strategiji
Evropska unija zacrtala je neke od slijedećih ciljeva:
-
Kreiranje
prioritetnih
akcija
za
rješavanje
specifičnih problema ciljanih grupa (djeca, stari i
osobe sa onesposobljenjem).
EU politika u polju učenja odraslih
Učenje odraslih je vitalni dio politike cjeloživotnog
učenja
Evropske
komisije.
To
je
bitno
za
konkurentnost i zapošljivost, socijalnu uključenost,
-
Povećanje zaposlenosti u uslužnom sektoru;
aktivno građanstvo i osobni razvoj u cijeloj Evropi.
-
Povećanje stope zaposlenosti sa prosječno 61
Izazov je da se pružaju mogućnosti učenja za sve,
% u 2001. g. što bliže stopi od 70 % do kraja
posebno za ugrožene skupine , koje ih najviše
2010. g.
trebaju. To obuhvata formalno,
-
-
-
-
Evropski
sistem
obrazovanja
treba
da
se
sticanje
znanju i potrebi
obrazovanjem odraslih se povećava i Komisija se
unaprijeđenja nivoa i kvaliteta zaposlenosti kroz
zalaže za pomaganje u svim zemljama EU stvoriti
razvoj lokalnih obrazovnih centara, promociju
sisteme
novih bazičnih vještina kao što su ICT;
fleksibilnost, visoku kvalitetu, vrhunsku nastavu, te
Značajno godišnje povećanje u investicije u
veću ulogu lokalnih vlasti, poslodavaca, socijalnih
ljudske resurse;
partnera, civilnog društva i kulturnih organizacija .
učenja
kvalifikacija.
odraslih
Potražnja
koje
i instituta;
karakterizira
Izrada
cjeloživotnog
učenja
i
povećanje
pristupa obrazovanju za sve;
Poboljšanje kvalitete i učinkovitosti sistema
učenja odraslih;
Evropski okvir treba da definiše nove osnovne
vještine
koje
trebaju
biti
osigurane
kroz
Promicanje jednakosti, socijalna kohezija i
aktivno
građanstvo
kroz
sudjelovanje
u
cjeloživotno učenje, kao što su IT vještine, strani
društvenom i kulturnom učenje za osobni razvoj i
jezici,
ispunjenje;
tehnološka
kultura,
poduzetništvo
i
socijalne vještine;
Jačanje kreativnosti i inovativnosti odraslih i
Osiguranje mobilnosti studenata, te nastavnika i
trenera
u
cilju
privlačenja
visokokvalitetnih
njihovog okruženja za učenje
Poboljšanje i praćenje baze znanja .
nastavnika;
-
za
Prioritetna područja
Škole i trening centri trebaju biti razvijeni u
sve kroz partnerstvo škola, trening centara, firmi
-
novih
Smanjenje za 50 % broja učenika sa nižim
lokalne centre za učenje koji će biti dostpupni za
-
informalno učenje za poboljšanje osnove vještina i
prilagodi potrebama društva zasnovanog na
srednjim obrazovanjem;
-
neformalno i
Unaprijeđenje zapošljivosti i smanjenje jaza u
Izvor: European comission/ education and training/adult learning
vještinama i promocija specijalnih programa koji
“EDU&JOB: strengthening the workers’ rights and labour market by advocating the adult education legislation”
“EDU&JOB: Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o obrazovanju odraslih”
This project is funded
by The European Union
___________________________________________________________________________
Nakon 2007. godine bilo je očigledno da EU neće
koji pune 60. godinu života se udvostručio
biti u stanju ostvariti ciljeve Lisabonske strategije.
odnosu u na 2007. godinu;
Posljedice globalne recesije i dužničke krize u
-
Svjetska ekonomija će u narednih 10 godina
Evropi snažno su uticali na novu desetogodišnju
biti veoma drugačija, najvećim dijelom zbog
strategiju ‘’Evropa 2020’’ – strategiju za pametni,
intenziviranja konkurencije zemalja u razvoju
održivi i uključivi rast. Aktualni predsjednik Evropske
kao što su Kina i Indija koje izuzetno mnogo
komisije José Manuel Barroso je 2010. godinu
ulažu u istraživanje i razvoj;
označio kao godinu novog početka nakon izlaska iz
-
Globalni finansijski sistem zahtijeva popravku
ekonomske i finansijske krize. Nova strategija je
iz razloga što finansijska tržišta doprinose
donesena u trenutku kada je Evropa izgubila milione
snažnim debalansima u ekonomiji koji je
radnih mjesta zajedno sa ogromnim porastom tereta
prouzrokovan
javnog duga.
finansijskim sistemom;
-
neefikasnim
i
neodrživim
Izazovi klimatskih promjena i oskudice u
Evropa 2020. Nova strategija polazi od toga da je
resursima i porast svjetske populacije za 30 %
trenutna kriza poziv za uzbunu, i u slučaju ako se
zahtijevaće akciju kako bi se obezbijedilo da
nastavi
promjene u ovim oblastima drastično ne utiču
uobičajeni
posao,
zaostatak
će
biti
neizbježan i Evropa će pasti na drugo mjesto u
na ekonomsku sigurnost potrošača i biznisa.
globalnoj ekonomiji. Iako je napravljen određeni
napredak ka izlazu iz krize, za osiguranje održive
Evropska unija svoju strategiju razvoja zasniva na:
budućnosti neophodno je puno više od kratkoročnih
-
talentu i kreativnosti ljudi,
uspjeha. Upravo je svrha strategije „Evropa 2020“
-
snažnoj industrijskoj bazi,
da definiše dugoročne ciljeve i rezultate koji imaju
-
razvijenom sektoru usluga,
za cilj osigurati više poslova i bolji standard života.
-
visokokvalitetnom poljoprivrednom sektoru,
Neke od ključnih promjena u posljednjih deset
-
snažoj pomorskoj tradiciji,
godina koje je Evropska unija uzela u obzir prilikom
-
jedinstvenom tržištu i zajedničkoj valuti,
definisanja strateških ciljeva u narednih 10 godina
-
poziciji najvećeg trgovinskog bloka,
su:
-
vodećoj
-
Evropa više ne napreduje dovoljno brzo kao
ostatak
-
-
svijeta,
što
je
najvećim
dijelom
destinaciji
za
strane
direktne
investicije,
-
demokratskim
institucijama,
koheziji
i
prouzrokovano zaostajanjem u produktivnosti i
solidarnosti i poštivanju okoliša i kulturne
manje dinamičnijim poslovnim okruženjem;
različitosti.
Stopa zaposlenosti u Evropi je u prosjeku 69
% i značajno je manja u odnosu na druge
Oslanjajući se na ove prednosti Evropa ima
vodeće regione u svijetu;
potencijal da prilagodi svoju ekonomiju i svoje
Baby-boom generacija odlazi u penziju dok se
društvo globalnim promjenama koje će se desiti u
istovemeno očekuje smanjenje radno aktivne
narednih 10 godina. Strategija Evropske unije jeste
populacije već u 2013/2014 godini. Broj ljudi
da doprinese da u narednih deset godina EU
postane pametna, održiva i uključiva ekonomija koja
“EDU&JOB: strengthening the workers’ rights and labour market by advocating the adult education legislation”
“EDU&JOB: Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o obrazovanju odraslih”
This project is funded
by The European Union
___________________________________________________________________________
će
biti
u
stanju
obezbijediti
visoke
stope
-
zaposlenosti, produktivnosti i socijalne uključenosti.
biti zaposleni;
-
EPALE je višejezična zajednica otvorenog tipa
koju finansira Evropska komisija, kao najnoviju
-
za 20%, povećanje obnovljivih izvora energije za
20% i 20% povećanje energetske efikasnosti),
EPALE je potpuno nova inicijativa u području
uključujući povećanje do 30% smanjenja emisije,
obrazovanja odraslih koju finansira Evropska
ukoliko budu postignuti odgovarajuću uslovi;
-
generacije
svakoj odrasloj osobi nudi priliku da pristupi
Obrazovanje odraslih je sve važnije evropskom
gospodarstvu i društvu.
Nedavno međunarodno
istraživanje o vještinama koje posjeduju odrasli
pokazalo je kako Evropa u tom području zaostaje
za
mnogima
od
svojih
konkurenata.
Petina
odraslih osoba u EU-u ima vrlo nizak nivo
pismenosti i matematičke pismenosti, a četvrtina
ne posjeduje vještine potrebne za učinkovito
korištenje digitalnih tehnologija.
Udio učenika koji ranije napuštaju škole trebao
bi biti ispod 10%, i najmanje 40% mlađe
sektora obrazovanja odraslih širom Evrope, a
visokokvalitetnim obrazovnim mogućnostima.
''20/20/20'' klimatski/energetski ciljevi trebaju biti
ostvareni (smanjenje emisije stakleničkih gasova
kvalitete obrazovnih usluga za odrasle u Evropi.
promiču poboljšanja i bolje umrežavanje unutar
3% bruto društvenog proizvoda EU trebao bi biti
investiran u istraživanje i razvoj;
inicijativu u sklopu trajne obaveze za poboljšanje
komisija. Dio je dugoročne obaveze kojom se
75% populacije u dobi od 20 – 64 godine trebaju
bi
trebalo
imati
univerzitetsko
obrazovanje;
-
Broj ljudi koji se nalazi u riziku od pada u
siromaštvo trebao bi se smanjiti za 20 miliona.
Ovi ciljevi su međusobno povezani i predstavljaju
kritične tačke za sveukupni uspjeh Evropske unije.
Kako bi se osiguralo da svaka država članica
prilagodi „Evropa 2020“ strategiju svojoj specifičnoj
situaciji, Evropska komisija je predložila da se EU
ciljevi prevedu u nacionalne ciljeve i projekcije na
način da obuhvataju svaki od tri prioriteta (pametni,
održivi i inkluzivni rast).
Tri prioriteta EU do 2020. godine su:
1) Pametni rast (Smart growth) – razvoj ekonomije
zasnovan na znanju i inovacijama;
2) Održivi
rast
(Sustainable
growth)
–
rast
zasnovan na efikasnom korištenju resursa,
zelenoj i kompetitivnoj ekonomiji;
3) Inkluzivni rast (Inclusive growth) – rast zasnovan
na
visokim
stopama
zaposlenosti
koji
omogućava socijalnu i teritorijalnu koheziju.
U Agendi 2020, Evropska komisija je definisala
nekoliko ključnih ciljeva koji se planiraju dostići, i to:
Program Erasmus+ (2014. ‒ 2020.)
Evropska komisija za razdoblje od 2014. do 2020.
godine predlaže jedinstven program pod nazivom
Erasmus+ (prvobitno predloženi naslov bio je
Erasmus za sve), koji će obuhvatiti postojeći
Program za cjeloživotno učenje te programe Mladi
na djelu i Erasmus Mundus. U usporedbi s
višegodišnjim finansijskim okvirom (VFO) za 2007. ─
2013. ukupni predloženi proračun za područje
obrazovanja je veći. Ovim sredstvima dodat će se
podrška
iz
strukturnih
fondova,
posebno
“EDU&JOB: strengthening the workers’ rights and labour market by advocating the adult education legislation”
“EDU&JOB: Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o obrazovanju odraslih”
This project is funded
by The European Union
iz
___________________________________________________________________________
Evropskog socijalnog fonda, što je daleko najveći
financijski doprinos iz proračuna EU-a za ulaganje u
ljude. Budući program će učvrstiti niz trenutnih
individualnih programa, pritom održavajući posebne
identitete različitih sektora. Ukupan proračun će
poboljšati
sadašnju
programe
u
razinu
potpore
područjima
EU-a
za
obrazovanja
i
osposobljavanja.
Program za cjeloživotno učenje (The Lifelong
Learning Programme) je osmišljen kako bi se
omogućilo ljudima, u bilo kojoj fazi svog života, da
sudjeluju
u
poticanju
iskustva
učenja,
kao
i
razvijanje obrazovanja i osposobljavanja u Evropi. S
proračunom od gotovo 7 biliona, program koji je
trajao od 2007-2013. godine, finansira niz razmjena,
studijskih
posjeta
te
umrežavanja
aktivnosti.
Aktivnosti Programa za cjeloživotno učenje će se
nastaviti pod novim Erasmus+ programom 20142020.
Slika: Prikaz integracije prethodnih programa u Erasmus+
“EDU&JOB: strengthening the workers’ rights and labour market by advocating the adult education legislation”
“EDU&JOB: Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o obrazovanju odraslih”
This project is funded
by The European Union
___________________________________________________________________________
radnika
sa
školom za 47
maksimalno
završenom
osnovnom
hiljada.3
Treće poglavlje
OBRAZOVANJE RADNE SNAGE
Zaposleni po najvećem obrazovanju: Osnovna
skola (Izvor: BHAS ARS 2006-2011)
I NIVO NEZAPOSLENOSTI
Jasno je da je obrazovanje ključno za nova radna
mjesta i bolji standard života iz razloga što
obrazovanje i stručnost pomaže u zapošljavanju i
utiče na standard života kroz visinu bruto plaće
zaposlenog radnika, o čemu najbolje govore podaci
iz EU. U zemaljama EU prosječna bruto satnica sa
tercijalnim obrazovanjem je dva puta veća u odnosu
na zaposlene sa samo osnovnom školom. Veća
bruto satnica rezultat je veće potražnje za stručnom
Pored toga što ukazuju na međuzavisnost između
radnom snagom što dovodi do toga da je najveći dio
obrazovanja i stanja na tržištu rada, prethodno
radno
sposobnog
obrazovanjem
stanovništva
zaposlen,
sa
tercijalnim
pomenuti ciljevi EU mogu poslužiti za mjerenje
odnosno
najmanje
napretka Bosne i Hercegovine na području rada i
nezaposlen i neaktivan, dok skoro 8 od 10 radno
zapošljavanja.
sposobnih koji imaju samo osnovno obrazovanje
definisala povećanje stope zaposlenosti sa 61% u
uopšte nisu uključeni na tržištu rada.
2001. godini na 70% u 2010. godini, dok je „Evropa
U Lisabonskoj
strategiji
EU je
2020“ odredila kao cilj užu stopu zaposlenosti –
Najveći dio radne snage u Bosni i Hercegovini ima
75% zaposlenost osoba od 20 – 64 godine. Nivo
završeno srednješkolsko obrazovanje i od ukupno
obrazovanja radne snage ima izuzetan uticaj na
1,26 miliona, 507 hiljada je bilo zaposleno, a 756
nivo aktivnosti generalno, a posebno na stope
hiljada nezaposleno ili ekonomski neaktivno. Osobe
zaposlenosti.
koje imaju dvije i više godina nakon završenog
srednješkolskog obrazovanja su ekonomski aktivniji
Nakon što je u 2007. godini došlo do pada
i većina uključenih u tržište rada je zaposleno. Sa
zaposlenosti
druge strane, u 2013. godini bilo je 1,1 milion radno
kratkoročnog rasta u 2008.
sposobnih osoba koje su imale imale maksimalno
konstantan pad zaposlenosti slabo kvalifikovanih
završeno osnovno obrazovanje. Od ovog broja
radnika.
svega 161 hiljada je zaposleno, a 922 hiljade ili 85
Finansijska kriza nije imala ovako drastičan uticaj na
% nezaposleno ili ekonomski neaktivno. Nažalost, u
gubitak radnih mjesta za kvalifikovane (i sa
radnika
sa
osnovnom
školom
godini, bilježi se
protekle četiri godine nije se ostvario ozbiljniji
oporavak od negativnih posljedica finansijske krize
3http://www.arz.gov.ba
iz 2009. godine koja je uticala na pad zaposlenosti
“EDU&JOB: strengthening the workers’ rights and labour market by advocating the adult education legislation”
“EDU&JOB: Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o obrazovanju odraslih”
This project is funded
by The European Union
i
___________________________________________________________________________
srednjom stručnom spremom) radnike. Kriza je
izbrisala
53
hiljade
radnika
koji
su
Zaposleni po najvećem obrazovanju: Fakultet
(Izvor: BHAS ARS 2006-2011)
imali
srednješkolsko obrazovanje, ali za razliku od slabo
obrazovanih radnika, trend gubitka radnih mjesta na
kojima rade kvalifikovani radnici je u 2010. godini
privremeno zaustaljen, ali odbitkom od čak 33
hiljade radnih mjesta na kojima su radili kvalifikovani
radnici.
Zaposleni po najvećem obrazovanju: Srednja
škola (Izvor: BHAS ARS 2006-2011)
Podaci dobiveni putem istraživanja ARZ i prema
podacima Agencije za statistiku BiH iz 2013. godine,
u BiH ispod polovine radno sposobnog stanovništva
(49,6%) čine aktivne osobe, tj. one koje se na tržištu
rada javljaju kao zaposlene i nezaposlene osobe.
70
60
50
Situacija u proteklih šest godina je potpuno obrnuta
40
kod
godine
30
obrazovanja nakon srednje škole. Broj zaposlenih
20
sa univerzitetskim obrazovanjem konstantno raste i
10
u globalnoj recesiji nije došlo do smanjenja broja
0
radnika
sa
završene
bar
dvije
Osnovno
radnika sa univerzitetskim obrazovanjem, već do
Srednje
Zaposlen
rasta od 25 hiljada.
Visoko
Nezaposlen
Grafikon: Zaposlene i nezaposlene osobe prema kvalifikacionoj
strukturi (Izvor: Federalni zavod za zapošljavanje, decembar
2013.g.)
Prema
podacima
iz
Federalnog
zavoda
za
zapošljavanje, kao što je prikazano na prethodnom
grafikonu, obrazovna struktura zaposlenih osoba u
FBiH pokazuje da najveći udio zaposlenih (61,7%)
ima završenu srednju školu, slijede zaposleni s
osnovnom školom ili nižim obrazovanjem (11,7%) i
“EDU&JOB: strengthening the workers’ rights and labour market by advocating the adult education legislation”
“EDU&JOB: Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o obrazovanju odraslih”
This project is funded
by The European Union
___________________________________________________________________________
26,6%
akademski
obrazovanih
osoba.
Nezaposlene osobe imaju donekle sličnu obrazovnu
strukturu:
60%
obrazovanje,
osoba
srednjoškolsko
Posmatrano po kantonima u Federaciji BiH, situacija
obrazovanjem ili niže, dok je 7,8% nezaposlenih
je dosta neizjednačena. Najveći broj nezaposlenih
osoba završilo višu školu, fakultet, akademiju,
registriran je u Tuzlanskom kantonu (98.956 ili
ili
su
je stručnih, 126.625 (32,31%) nestručnih osoba.
osnovnim
magisterij
32,2%
ima
Od ukupnog broja nezaposlenih, 265.317(67,69%)
osobe
doktorat.4
s
Detaljna
struktura
25,25%), potom u Kantonu Sarajevo (72.493 ili
registriranih nezaposlenih osoba u Federaciji po
18,50%) i Zeničko dobojskom kantonu (70.778 ili
najvećem stepenu obrazovanja i vrsti obrazovanja
18,06%). U Bosansko-podrinjskom kantonu su
prikazana je na narednom grafikonu.
registrirane 3.693 nezaposlene osobe ili 0,94% od
ukupnog broja.
8.281 713
KV
VKV
2,42%
133.265
117.631
SSS
USK
11,79%
18,50%
PK
1,43%
TK
2,67%
VŠS
25,25%
8,30%
VSS
NKV
PKV
ZDK
BPK
2.198
25.297
5.508
10,64%
SBK
0,94%
18,06%
HNK
99.049
Grafikon: Nezaposlena lica prema kvalifikaciji (Izvor: Federalni
Grafikon: Nezaposlena lica po kantonima FBiH (Izvor: Federalni
zavod za zapošljavanje, decembar 2013.g.)
zavod za zapošljavanje, decembar 2013.g.)
Što se tiče registrovane nezaposlenosti prema
starosnoj
dobi
i
kvalifikaciji,
na
evidenciji
nezaposlenih bilo je registrirano 131.790 osoba dobi
32%
izmedu 15 i 29 godina, a najbrojnije su osobe sa
68%
završenom srednjom školom u trogodišnjem (KV) i
četverogodišnjem
trajanju
(SSS),
njih
ukupno
43.987, starosne dobi između 20 i 29 god.
Stručna lica ukupno
Nestručna lica ukupno
Grafikon:Nezaposlena lica prema stručnosti (Izvor: Federalni zavod
za zapošljavanje, decembar 2013.g.)
4FZS:
Mjesečni bilteni 1,2/2014 – Podaci za mjesec decembar
2014, Federalni zavod za zapošljavanje, februar 2014.
“EDU&JOB: strengthening the workers’ rights and labour market by advocating the adult education legislation”
“EDU&JOB: Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o obrazovanju odraslih”
This project is funded
by The European Union
___________________________________________________________________________
poltike
zapošljavanja
prekvalifikacija i
koji
se
tiču
obuka,
dokvalifikacija.5
Zahvaljujući podacima iz Ankete o radnoj snazi
imamo uporedne podatke o radno sposobnom
stanovništvu, aktivnosti stanovništva, radnoj snazi,
stopama zaposlenosti i nezaposlenosti.
Posebno obrađene podatke o stopama zaposlenosti
i
Grafikon: Nezaposlena lica prema kvalifikaciji i starosnoj dobi
(Izvor: Federalni zavod za zapošljavanje, decembar 2013.g.)
osoba, slijede osobe iz grupe koje imaju završenu
samo osnovnu školu (NKV radnici) starosne dobi
između 35 i 39 godina. Značajan je i broj mladih s
visokom stručnom spremom, njih 11.804, starosne
dobi između 25 – 29 godine.
BiH,
od
strane
Agencije
za
rad
i
zapošljavanje Bosne i Hercegovine, poslodavci na
pitanje „Koji su problemi kod nalaženja novih
radnika na tržištu rada“
starosne
grupe
radno
trenutnim ciljevima EU u oblasti zapošljavanja, ali
kako bi se stvorile bolje osnove za dugoročno
planiranje razvojnih politika. Također smo u ovom
dijelu pokazali povezanost obrazovanja sa stanjem
na tržištu rada, ne samo kako bi se ukazalo da
javne politike mogu efikasno pobjeđivati u borbi
protiv nezaposlenosti, već i da ukazemo na značaj
Prema anketi rađenoj u sklopu istraživanju tržišta
u
dvije
godine su prikazane kako bi podaci bili uporedivi sa
Poslije ove najzastupljenije grupe nezaposlenih
rada
nezaposlenosti
sposobnog stanovništva: 15-20 godina i 20-64
multidimenzionalnosti problema nezaposlenosti čije
razumijevanje je presudno u politikama koje imaju
za
cilj
povećanje
broja
zaposlenih,
odnosno
smanjenje broja nezaposlenih radnika.
navode, između ostalog,
problem nalaženja odgovarajuće radne snage sa
KV/VKV
stepenom
odgovarajućim
radnim
stručne
spreme
iskustvom
i
sa
specifičnim
znanjima. Najviše problema su imala preduzeća u
privatnom vlasništvu (preko 60%), koja su i najveći
nosioci otvaranja novih radnih mjesta.
Također,
anketirani
poslodavci
najviše
su
zainteresovani za dodatne obuke za određene
poslove u okviru radnog mjesta (43,97%) i za
dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju radnika u okviru
veriifkovane institucije (29,64%). Uglavnom se može
zaključiti da su svi poslodavci zainteresovani za
dodatna osposobljavanja radnika i u tom smislu
postoji potreba za intervencijama javnih službi za
5http://www.arz.gov.ba/Dokumenti/Fajlovi/ANKETA%202012.pdf
zapošljavanje za provođenje programa aktivne
“EDU&JOB: strengthening the workers’ rights and labour market by advocating the adult education legislation”
“EDU&JOB: Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o obrazovanju odraslih”
This project is funded
by The European Union
___________________________________________________________________________
Svi zakoni u entitetu RS, kantonima i Brčko distriktu
BiH, kao i drugi propisi iz oblasti obrazovanja treba
Četvrto poglavlje
da se usklađuju sa odredbama ovih okvirnih zakona
BiH.
Također, kao rezultat reformi obrazovanja, na nivou
INSTITUCIONALNI OKVIR ZA
BiH usvojeno je pet strategija, i to:
OBRAZOVANJE ODRASLIH U
Strateški pravci razvoja predškolskog odgoja i
BOSNI I HERCEGOVINI
obrazovanja u BiH; Strategija razvoja stručnog
obrazovanja i obuke u BiH za period 2007-2013.
Institucionalna slika obrazovnog sektora u Bosni i
godine i Strateški pravci razvoja obrazovanja u BiH,
Hercegovini je odraz uređenja države, definiranog
sa planom implementacije 2008 – 2015, Mapa puta i
Ustavom BiH, ustavima entiteta i kantona, te
plan aktivnosti za uključivanje BiH u EU programe
Statutom Brčko distrikta i na osnovu kojih se
za cjeloživotno učenje i Mladi u akciji i 7 osnovnih
zakonski
oblasti
strategija i smjernica za implementaciju bolonjskog
obrazovanja. Punu i nepodjeljenu nadležnost u
procesa (Okvir za visokoškolske kvalifikacije u BiH;
obrazovanju imaju Republika Srpska, deset kantona
Provođenje okvira za visokoškolske kvalifikacije u
u Federaciji BiH i Brčko distrikt. Prema Zakonu o
BiH; Standardi i smjernice za osiguranje kvaliteta u
ministarstvima i drugim organima uprave BiH,
visokom
Ministarstvo civilnih poslova BiH je nadležno za
implementaciju
obavljanje poslova i izvršavanje zadataka koji su u
obrazovanju u BiH; Državni akcioni plan za
nadležnosti BiH i koji se odnose na utvrđivanje
priznavanje kvalifikacija u BiH; Model dodatka
osnovnih
diplomi za BiH; Priručnik za korisnike za model
usklađivanja
definiraju
načela
nadležnosti
u
koordiniranja
planova
entitetskih
tijela
aktivnosti,
vlasti
i
obrazovanju
u
osiguranja
BiH;
Preporuke
kvaliteta
u
za
visokom
dodatka diplomi za BiH).
definiranje strategije na međunarodnom planu,
između ostalih, i za oblast obrazovanja. Na nivou
Vijeće ministara BiH
je u aprilu 2014. godine
države usvojeno je pet okvirnih zakona:
donijelo Odluku o usvajanju Principa i standarda u
oblasti obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini, s
-
Okvirni zakon o predškolskom vaspitanju i
ciljem poboljšanja i ujednačavanja obrazovne i
obrazovanju u BiH,
kvalifikacijske strukture stanovništva te povećanja
Okvirni zakon o osnovnom i srednjem
zaposlenosti u BiH. Usklađivanjem ove oblasti sa
obrazovanju u BiH,
standardima EU-a želi se povećati profesionalna
Okvirni zakon o srednjem stručnom obrazovanju
pokretljivost
i obuci u BiH,
domaćem, evropskom i međunarodnom tržištu rada
-
Okvirni zakon o visokom obrazovanju u BiH,
te unaprijediti kvaliteta života građana.
-
Zakon o Agenciji za predškolsko, osnovno i
-
srednje obrazovanje.
Principi
i
radno
standardi
aktivnog
u
stanovništva
oblasti
na
obrazovanja
namijenjeni su svim obrazovnim vlastima u BiH kao
okvir za izradu strategija, strateških planova i
“EDU&JOB: strengthening the workers’ rights and labour market by advocating the adult education legislation”
“EDU&JOB: Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o obrazovanju odraslih”
This project is funded
by The European Union
___________________________________________________________________________
smjernica za razvoj obrazovanja odraslih u BiH i
polazna su pravna osnova za daljnji proces reforme
obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini.
visokog obrazovanje i osiguranje kvaliteta, Centar
informisanje
područja
i
priznavanje
visokog
predškolsko,
obrazovanja
osnovno
i
dokumenata
i
Agencija
srednje
iz
za
obrazovanje.
Formirana su tijela za koordinaciju obrazovnog
sektora: Konferencija ministara obrazovanja u BiH i
Vijeće za opće obrazovanje u BiH. Uspostavljena je
i Rektorska konferencija BiH koja utvrđuje i zastupa
zajedničke
interese
univerziteta
u
Bosni
i
Hercegovini, ostvaruje saradnju sa institucijama u
oblasti obrazovanja u Bosni i Hercegovini i djeluje
kao savjetodavno tijelo za provođenje reforme
visokog obrazovanja.
Ministarstvu
nivou,
Sektor
civilnih
za
poslova
obrazovanje,
BiH,
obavlja
pri
niz
zadataka iz oblasti koordinacije sa programima EU,
prati primjenu sporazuma i strateških dokumenata iz
oblasti obrazovanja (formalnog i neformalnog), kao i
primjenu evropskih konvencija i deklaracija koje se
tiču obrazovanja. Sektor za obrazovanje veliku
pažnju poklanja standardima obrazovanja, stručnog
usavršavanja i cjeloživotnog obrazovanja.
službe za zapošljavanje u Federaciji BiH, Republici
Srpskoj i Distriktu Brčko, koji provode programe
zajedno sa Agencijom za rad i zapošljavanje. Cilj
Agencije je da, angažujući poslodavce i obrazovne
inicira
Lidija Pisker, M.A. stoji slijedeće:
Brojne analize o usklađenosti obrazovnog sektora i tržišta
rada u BiH već su ranije utvrdile da između obrazovanja i
tržišta rada ne postoje organizovane veze te se jasno
oslikavaju dva osnovna problema koji zahtijevaju urgentnu
pažnju kreatora javnih politika u ovoj oblasti:
Prvi problem je vezan za trenutno stanje te za
kadar koji je kroz obrazovni sistem već stekao određene
vještine i kvalifikacije i nalazi se na tržištu rada, ali čije
kvalifikacije i vrsta stečenih vještina ne odgovaraju
potrebama tržišta rada te taj kadar ostaje nezaposlen.
Drugi problem se odnosi na jaz koji postoji između
obrazovnih politika i potreba tržišta rada jer obrazovne
aktivnosti
javnih
službi
generacija učenika u skladu s potrebama tržišta rada već
se vode drugim parametrima kreirajući tako dugoročni
problem za razvoj Bosne i Hercegovine.
Najvažniji uzroci koji doprinose pojavi navedenih
problema su: zakon o obrazovanju odraslih nije donesen,
neformalno obrazovanje nije sistemski prepoznato i
priznato, upisna politika u školama nije usklađena sa
potrebama tržišta rada, financiranje obrazovnog sistema
nije efikasno te otežava uvođenje nastavnih programa za
nova zanimanja, zakon o srednjem stručnom obrazovanju i
obuci ne primjenjuje se u svim školama te onemogućava
Bitnu ulogu u obrazovanju odraslih igraju i javne
institucije,
Građani/ke za Evropu, autorica Nina Branković, M.A.P.P. i
politike ne regulišu broj kvalifikacija i vrste vještina budućih
Naime, iako ne postoji ministarstvo obrazovanja na
državnom
ciljem njihovog usklađivanja sa zahtjevima tržišta rada i
smanjenja nezaposlenosti, (maj 2010. godine) Inicijativa
Na nivou BiH uspostavljene su Agencija za razvoj
za
U dokumentu Analiza politika u oblasti obrazovanja sa
za
zapošljavanje neophodne za provođenje programa
da zaživi modularni pristup nastavnih planova i programa u
školama, nastavni planovi i programi su zastarjeli te je
saradnja između obrazovnih institucija i tržišta rada
nedovoljna.
Također, u BiH još uvijek ne postoji priznavanje
neformalnog i informalnog obrazovanja koje bi trebalo biti
dio okvira kvalifikacija koji bi se svakako trebao uskladiti sa
Evropskim okvirom kvalifikacija.
“EDU&JOB: strengthening the workers’ rights and labour market by advocating the adult education legislation”
“EDU&JOB: Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o obrazovanju odraslih”
This project is funded
by The European Union
___________________________________________________________________________
profesionalnog usmjerenja koji bi mogli smanjiti
nezaposlenost.
U Bosni i Hercegovini obrazovanje je organizirano u
četiri osnovna nivoa, a to su: predškolsko vaspitanje
i
obrazovanje;
osnovno
obrazovanje;
srednje
obrazovanje i visoko obrazovanje.
Ukupno u BiH ima više od trideset zakona raznih
nivoa koji uređuju ovu oblast obrazovanja. Ovakav
decentraliziran sistem onemogućava jednoobrazan
pristup obrazovnim politikama, pojačava razlike u
razvoju ljudskih potencijala u različitim dijelovima
Bosne i Hercegovine, te generira niz problema u
hijerarhiji nadležnosti, odgovornosti i koordinacije.
Što se tiče finansiranja obrazovanja u Bosni i
Hercegovini, ono se najvećim dijelom finansira iz
javnih sredstava entitetskog, kantonalnog, budžeta
Brčko distrikta i općinskog budžeta, zavisno od
nadležnosti. To praktično znači da, u smislu
lokacije, u Bosni i Hercegovini postoji trinaest
posebnih
budžeta
za
obrazovanje:
dva
na
entitetskom, jedan u Brčko distriktu Bosne i
Hercegovine i deset kantonalnih budžeta.
U prosjeku se, od bruto domaćeg proizvoda (BDP),
za obrazovanje izdvaja u Federaciji BiH oko 6%
BDP-a, u Republici Srpskoj oko 4% BDP-a, a u
Brčko distriktu oko 11,2% budžeta Distrikta.
“EDU&JOB: strengthening the workers’ rights and labour market by advocating the adult education legislation”
“EDU&JOB: Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o obrazovanju odraslih”
This project is funded
by The European Union
___________________________________________________________________________
obrazovanja
donošenjem
svojih
zakona
o
obrazovanju odraslih ili usklađivanjem postojećih s
Peto poglavlje
njegovim
odredbama,
kao
i
donošenjem
podzakonskih akata nakon usvajanja zakona u roku
SISTEM OBRAZOVANJA ODRASLIH
od šest mjeseci.
U FEDERACIJI
Kao pozitivan primjer u F BiH, može se navesti i
Prema Zakonu o Federalnim ministarstvima i drugim
FIRMA projekat,
putem kojeg su uz podršku
tijelima Federalne uprave, Federalno ministarstvo
Federalnog
zavoda
obrazovanja, nauke, kulture i sporta vrši upravne,
realizovane
aktivnosti
stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se
osoba za rad u slijedećim firmama:
odnose na nadležnosti Federacije u oblastima
1)
obuka
obrazovanje je suštinski preneseno na nivo kantona
imehatroničara;
značajno
komplikuje
mogućnost
zapošljavanje,
obuke
nezaposlenih
Unis Tok Kalesija (Tuzlanski kanton) –
nauke, kulture i sporta. Na nivou Federacije BiH
što
za
2)
kovača,
CNC
operatera
Al Dihami d.o.o Cazin (Unsko-sanski
harmonizovanog donošenja legislative koja bi bila
kanton) – obuka stolara i tehničara za
usklađena na nivou Federacije BiH, kao i sa
finalnu obradu drveta u proizvodnji
Republikom Srpskom.
lameliranih ploča i namještaja;
3)
Prevent Goražde (Bosansko-podrinjski
kanton) – obuka šivača autopresvlaka;
U skladu sa Zaključkom V. broj: 679/2011 koji je
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela na
12. sjednici, održanoj 7. 7. 2011. godine, a kojim je
data saglasnost na Operativni plan aktivnosti na
Nacrt
provođenju mjera i preporuka sadržanih u Analizi
donesenog na 16. sjednici Koordinacije ministara
stanja u oblasti srednjeg obrazovanja s prijedlogom
obrazovanja i nauke FBiH, održanoj 13.2.2013.
mjera za usklađivanje obrazovanja s potrebama
godine u Sarajevu, o formiranju Radne grupa za
privrede u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem
izradu modela zakona o obrazovanju odraslih u
tekstu: Operativni plan), Federalno ministarstvo
FBiH. Kako bi ponuđeni tekst bio što kvalitetniji, u
obrazovanja i nauke je, kao nositelj aktivnosti izrade
njegovu pripremu bili su uključeni predstavnici
Operativnog plana, dužno podnijeti godišnji izvještaj
kantonalnih ministarstava obrazovanja, Federalnog
Vladi
o
ministarstva rada i socijalne politike, Federalnog
postignutom napretku u izvršavanju ciljeva i mjera iz
zavoda za zapošljavanje, Privredne komore FBiH,
Operativnog plana.
Obrtničke komore FBiH, Federalnog ministarstva
Federacije
Bosne
i
Hercegovine
zakona
finansija,
predstavlja
Udruženja
realizaciju
zaključka
poslodavaca
FBiH,
Vlada FBiH je 24.04.2014.godine utvrdila Nacrt
Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i
zakona
odgoja
o
principima
obrazovanja
odraslih
u
Federaciji BiH. Propise za provođenje ovog zakona
BiH,
Sindikata
srednjeg
i
visokog
obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH, kao i
trebaju provesti nadležna kantonalna ministarstva
“EDU&JOB: strengthening the workers’ rights and labour market by advocating the adult education legislation”
“EDU&JOB: Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o obrazovanju odraslih”
This project is funded
by The European Union
___________________________________________________________________________
nevladinih organizacija koje se bave obrazovanjem
odraslih, te vanjski eksperti. Zakonsko uređenje
Predstavnici
oblasti
opsežnih
obrazovanja i nauke učestvovali su u Projektu
aktivnosti na teritoriji cijele BiH i inicirale su ga
„Jačanje kapaciteta razvoja ljudskih resursa u
institucije BiH i FBiH. S obzirom na to da je
BiH“ (HRD), finansiranog sredstvima Evropske
Programom
ministarstva
unije, u okviru kojeg su izrađena dva dokumenta
obrazovanja i nauke za 2013. godinu predviđeno
koja se odnose na oblast obrazovanja odraslih:
donošenje Nacrta zakona o principima obrazovanja
„Principi i standardi u oblasti obrazovanja
odraslih u FBiH, ovo ministarstvo je izradilo tekst
odraslih u Bosni i Hercegovini“ i „Strateška
zakona
obrazovanja
platforma
razvoja
odraslih na principu cjeloživotnog učenja, jačeg
kontekstu
cjeloživotnog
povezivanja socijalnih partnera i veće mobilnosti
Hercegovini za period 2014-2020“.
obrazovanja
odraslih
rada
kojim
dio
je
Federalnog
se
uređuje
oblast
Federalnog
ministarstva
obrazovanja
učenja
odraslih
u
u
Bosni
i
radne snage.
Prema Izvještaju o radu Federalnog zavoda za
U
zapošljavanje za 2012. g. predstavnici ovog
transfera za 2013. godinu uveden je novi
zavoda
podprogram
su
sudjelovali
u
projektu
„Podrška
okviru
Programa
„Podrška
raspodjele
sredstava
programima
koji
obrazovanju odraslih u Bosni i Hercegovini 2012-
omogućuju
2016“, u organizaciji GIZ-a, koji pruža podršku
osnovne
bosanskohercegovačkim
pri
realizovao kroz Javni poziv, a na osnovu
reformskim nastojanjima u oblasti obrazovanja
aplikacije na Javni poziv podržane su 4 škole
odraslih, posebno
koje realizuju programe naknadnog sticanja
socijalnih
u
potreba
partnerima
pogledu
u
BiH
ekonomskih i
u
formalnom,
odraslim
škole“.
osobama
Navedeni
završetak
podprogram
osnovnog obrazovanja odraslih.
neformalnom i informalnom dijelu. Federalni
zavod je dao stručnu podršku izradi baze
www.obuke.ba, koja će sadržavati podatke o
izvođačima
različitih
vrsta
obuke,
te
izradi
„Pasoša kompetencija“, dokumenta koji bi trebalo
da olakša prepoznavanje kompetencija na tržištu
rada stečenih kroz neformalno obrazovanje i
informalno učenje.
“EDU&JOB: strengthening the workers’ rights and labour market by advocating the adult education legislation”
“EDU&JOB: Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o obrazovanju odraslih”
This project is funded
by The European Union
se
___________________________________________________________________________
ustanove za smještaj i brigu osoba s posebnim
potrebama, te penološke i druge ustanove (u
daljnjem tekstu: ustanove za obrazovanje odraslih),
Sekcija 1
ako ispunjavaju propisane uslove.
Standarde i normative, te način i postupak za
UNSKO-SANSKI KANTON
Unsko-sanski kanton
utvrđivanje uvjeta koje mora ispunjavati ustanova za
je u u sektoru obrazovanja
donio slijedeće zakone:
a)
Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju
b)
Zakon o osnovnom obrazovanju
c)
Zakon o srednjem obrazovanju
d)
Zakon o srednjem stručnom obrazovanju i obuci
e)
Zakon o visokom obrazovanju
f)
Zakon o obrazovanju odraslih.
izvođenje programa obrazovanja odraslih donosi
ministar/ica Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture
i sporta. Program obrazovanja odraslih izvode
nastavnici/ce, profesori/ice, stručni/ne suradnici/ce,
predavači/ce,
treneri/ice,
voditelji/ce
i
drugi.
Andragoški/e zaposlenici/e moraju ispunjavati uvjete
propisane programom. U praćenju i razvoju sistema
obrazovanja
odraslih
sudjeluju
Vijeće
za
obrazovanje odraslih, Ministarstvo i Pedagoški
U ovom Kantonu donesen je Zakon o obrazovanju
zavod.
odraslih 14.05.2013. godine.6 Cilj donošenja ovog
U Unsko-sanskom kantonu se do sada vršila
Zakona jeste doprinos izgradnji i jačanju javnog i
stručna obuka i usavršavanje odraslih, i to po
privatnog partnerstva u cilju efikasnijeg rješavanja
oblastima zanimanja: poljoprivreda, prerada drveta
neuravnoteženosti ponude i potražnje za radnom
kao i prerada tekstila i kože.
snagom.
Resorno
ministarstvo
je
uspostavilo
registar ustanova koje se bave obrazovanjem
U ovom Kantonu trenutno je u fazi izrade baza
odraslih, u koji se mogu upisati organizatori
podataka o broju osoba koje su pohađale različite
programa
koji
obuke neformalnog obrazovanja. Formiranje baze
ispunjavaju zakonske uslove za obavljanje ove
podataka realizira se u sklopu projekta „Podrška
djelatnosti.
obrazovanju odraslih“ kojeg u BiH finansiraju
obrazovanja
i
obuke
odraslih
Savezno
U
narednom
ministarstvo
za
razvoj
Njemačke
i
Ministarstvo
Švicarska razvojna agencija, u okviru 6 radnih linija,
obrazovanja planira formirati i poseban odjel koji će
različitim oblastima obrazovanja i učenja. Jedna od
imati posebnu ulogu u obrazovanju odraslih. U
radnih linija je jačanje svijesti o obrazovanju odraslih
planu je i osnivanje Odsjeka za pedagogiju i
u sklopu kojih se izrađuje baza podataka različitih
andragogiju.7 Obrazovanje odraslih, prema ovome
obuka koje se nude u našoj državi.
Zakonu,
mogu
periodu
provoditi
obrazovanje,
osnovne
visokoškolske
ustanove,
6Zakon
Centri
škole,
škole
za
stručno
srednje
škole,
U skladu sa Zakonom, u Unsko-sanskom kantonu
stranih
jezika,
formiran je Centar za stručno osposobljavanje i
o obrazovanju odraslih. „Službeni glasnik USK“ br. 10/13
7http://www.biscani.net
edukaciju, u okviru JU “Službe za zapošljavanje
USK”.
Osnovna namjena Centra jeste da na
fleksibilan način odgovori zahtjevima tržišta rada za
“EDU&JOB: strengthening the workers’ rights and labour market by advocating the adult education legislation”
“EDU&JOB: Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o obrazovanju odraslih”
This project is funded
by The European Union
___________________________________________________________________________
zanimanja koja se traže, a za koja ne postoji
uspješno završene obuke polaznicima se izdaje
adekvatna
“Uvjerenje“ o stručnoj osposobljenosti za rad u
ponuda
na
tržištu
radne
snage.
Mehanizmi tržišta traže novu strukturu i novi kvalitet,
zanimanju za koje su se obučavali.
tako da su usavršavanje i inoviranje znanja,
prekvalifikacija, dokvalifikacija i stručna obuka vrlo
često jedini način da pojedinci pronađu posao ili pak
da zadrže ili promijene već postojeće radno mjesto.8
Obučavanjem u Centru kandidati stiču pored
elementarnog teorijskog znanja o izabranoj oblasti i
opsežno praktično znanje koje je neophodno za
uspješno
obavljanje
poslova
iz
te
oblasti.
Dosadašnja iskustva pokazuju da čak i kandidati
koji su završili srednjoškolsko obrazovanje iz
pojedine oblasti pohađaju obuku u Centru upravo iz
iste oblasti, da bi stekli adekvatno praktično znanje i
iskustvo, te se osposobili za rad u struci. Navedeno
proizilazi iz činjenice da formalno obrazovanje često
ne pruža dovoljan broj sati praktične nastave, te
kandidati nisu u prilici steći iskustvo koje im je
potrebno za obavljanje posla u okviru izabrane
struke.
U Cazinu je 25.07.2013. potpisan Memorandum
o razumjevanju
u implementaciji projekta
„Stručno osposobljavanje i zapošljavanje stolara
i tehničara za finalno obradu drveta u proizvodnji
lameliranih ploča
i namještaja
za potrebe
preduzeća Al Dihani d.o.o. Cazin“. Memorandum
su potpisali predstavnici Misije USAID-a u BiH,
Vlade
Unsko-sanskog
kantona,
Federalnog
zavoda za zapošljavanje, Općine Cazin, Službe
za zapošljavanje USK, Mješovite srednje škola
“Safet
Krupić“
Bosanska
Krupa,
Razvojne
agencije USK (RAUSK), Centra za promociju
lokalnog razvoja (PLOD) i preduzeća “Al Dihani”.
Potpisivanjem ovog dokumenta stvoreni su
uslovi za zapošljavanje oko 100 novih radnika
koji će u toku naredne godine u skladu sa
razvojnim potrebama preduzeća proći kroz
program
edukacije.
Radi
se
nezaposlenih
o
stručnom
U Centru se vrše obuke za zanimanja u skladu sa
osposobljavanju
potrebama tržišta rada, tako da su se do sada
obavljanje
zainteresirani kandidati mogli obučavati u slijedećim
odgovaraju zvanju/zanimanju tehničar finalne
područjima: obuka za građevinsku struku, za
obrade drveta i stolar. Jedan od ključnih
ugostiteljsku struku, informatička obuka, obuka za
finansijera projekta bio je Federalni zavod za
strane jezike, materijalno poslovanje, personalna
zapošljavanje.
poslova
koji
po
osoba
svom
za
opisu
administracija, knjigovodstvo, te osnove poznavanja
psihologije rada.
U ovom centru lica se također mogu obučiti za
sljedeća zanimanja: kamenoklesar, zavarivač i
keramičar. Obuka traje najviše 60 dana, a polaznici
kursa participiraju u ukupnim troškovima u iznosu od
najmanje 160,00 KM, a najviše 350,00 KM. Nakon
Trenutno je aktuelna obuka odraslih osoba koju
provodi njemačka organizacija GIZ (The Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit),
gdje je aplicirano na tri nova zanimanja kojih nema
u programu Službe za zapošljavanje, niti uopće u
Unsko-sanskom
kantonu.
Radi
se
o
obuci
zainteresiranih lica na određenim mašinama za koje
8http://www.usk-szz.ba
“EDU&JOB: strengthening the workers’ rights and labour market by advocating the adult education legislation”
“EDU&JOB: Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o obrazovanju odraslih”
This project is funded
by The European Union
___________________________________________________________________________
će ova njemačka organizacija izdvojiti značajna
novčana sredstva.
Sekcija 2
Na inicijativu Razvojne agencije Unsko-sanskog
kantona firma Saniteks d.d. Velika Kladuša, Vlada
Unsko-sanskog
kantona,
J.U.
Služba
Posavski kanton
za
zapošljavanje Unsko-sanskog kantona i Općina
Posavski kanton je u oblasti obrazovanja donio
Bužim potpisale su 21.02.2014.g. Pismo namjere
slijedeće propise:
kojim su iskazali punu podršku projektu „Obuka i
zapošljavanje kandidata za zanimanje šivač i krojač
a)
Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi
za
Velika
b)
Zakon o osnovnom školstvu
Kladuša“. Implementacijom ovog projekta vršit će
c)
Zakon o srednjem školstvu
se proces stručnog usavršavanja za 120 lica za
d)
Zakon
potrebe
Saniteks
d.d.
zanimanje šivač i krojač od čega će biti zaposleno
udžbenicima
i
drugim
nastavnim
sredstvima za osnovne i srednje škole
100 lica sa evidencije nezaposlenih u Unsko-
e)
Zakon o visokom obrazovanju
sanskom kantonu. Ukupna vrijednost projekta iznosi
f)
Zakon o doprinosu za obrazovanje, kulturu i
344.190,00 KM, a partneri u implementaciji će
šport
podržati projekt kako slijedi:
Vlada Unsko-sanskog kantona – 38.000,00 KM,
Općina
Bužim
–
27.000,00
KM,
Saniteks d.d. V. Kladuša – 114.400,00 KM.
Razvoja agencija USK će u saradnji sa drugim
institucijama i organizacijama putem dostupnih
fondova za razvoj konkurentnosti radne snage i
zapošljavanja nastojati osigurati preostali iznos
sredstava, a JU Služba za zapošljavanje USK će
pružiti doprinos implementaciji projekta
u vidu
tehničke podrške.9
Na početku
Općina Orašje je izabrana za sudionika u
projektu pod nazivom ''Posavina za cjeloživotno
učenje'' finansiranog sredstvima EU, čiji je nositelj
Zavod za zapošljavanje Brčko Distrikta, te
partneri srednja škola iz Orašja i dvije nevladine
organizacije. Održan je prvi sastanak u Općini
Orašje na kojem je koordinatorica projekta
predstavila projekat i zajednički s predstavnicima
Službe za gospodarstvo i infrastrukturu započela
s razradom projektnih aktivnosti. Cilj projekta je
2014.godine, Unsko- Sanski kanton
ostaje jedini u Federaciji BiH koji je donio Zakon o
obrazovanju odraslih i prepoznao prednosti
razvoj
ljudskih
potencijala
i
promocija
cjeloživotnog učenja i obrazovanja odraslih. 1
istog
Zakona.
9http://www.mojusk.ba
“EDU&JOB: strengthening the workers’ rights and labour market by advocating the adult education legislation”
“EDU&JOB: Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o obrazovanju odraslih”
This project is funded
by The European Union
___________________________________________________________________________
U
strukturi
kantonu,
nezaposlenih
lica
zaključno sa 31.12.2013.
u
ovom
godine, NKV
radnika je 1.667 ili 29,84%, PKV 445 ili 7,96%,
Sekcija 3
KV 1.764 ili 31,57%, SSS 1.382 ili 24,74%, VŠS 149
Tuzlanski kanton
ili 2,66% i VSS 168 ili 3,00%.
Najveći
broj
evidentirane
nezaposlenosti
U Tuzlanskom kantonu postojeći zakoni u oblasti
čine lica sa trećim stepenom obrazovanja KV radnici
obrazovanja su sljedeći:
31,57%, te NKV radnici 29,84%.
a)
Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju
b)
Zakon o osnovnom obrazovanju
c)
Zakon o srednjem obrazovanju
d)
Zakon o srednjem stručnom obrazovanju i
obuci
e)
Zakon o visokom obrazovanju
Na sjednici vlade Tuzlanskog kantona koja je
održana 23.12.2013. godine utvrđen je Nacrt
Zakona o obrazovanju odraslih. Zakon tretira
cjeloživotno učenje, dokvalifikacije, prekvalifikacije ili
Grafikon: Nezaposlena lica prema kvalifikaciji Posavski kanton
(Izvor: Federalni zavod za zapošljavanje, decembar 2013.g.)
U toku izrade analize nije se došlo do podataka o
pokretanju pitanja o obrazovanju odraslih i njegovog
uokvirivanja u Zakon. U Posavskom Kantonu nema
ni nagovještaja o nastanku prednacrta Zakona o
obrazovanju odraslih. Situacija se može promijeniti
onog momenta kada Vlada tog kantona krene sa
istraživanjem istog Zakona kao i svih prednosti koji
Zakon o obrazovanju odraslih nosi sa sobom.
stručno napredovanje koje je potrebno osobama
koje
nisu
završile
osnovno,
srednjoškolsko
obrazovanje ili se žele dokvalifikovati, te podršku
uspostave
sistema
poboljšanje
cjeloživotnog
socijalnog
dijaloga
učenja
i
kroz
sistemskim
poboljšanjem u oblasti obrazovanja odraslih. Kako
navodi predlagač Zakona, cilj je da se što više
inicira na dijalogu na temu obrazovanja odraslih, te
da se unaprijedi saradnja između obrazovnog
sektora i tržišta rada, kao i potencijalnim načinima
podizanja svijesti građana o važnosti i korisnosti
programa obrazovanja odraslih u cilju zapošljavanja
i pokretljivosti radne snage.
Zakonom
se
precizira
osnivanje
Centara
za
obrazovanje odraslih, organizatore, polaznike i
nastavni kadar. Prema posljednjim informacijama
(april
2014.g.)
zaustavljena
procedura
vraćanjem
ovog
istog
iz
zakona
je
skupštinske
procedure zbog nedobijanja potrebne podrške.
“EDU&JOB: strengthening the workers’ rights and labour market by advocating the adult education legislation”
“EDU&JOB: Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o obrazovanju odraslih”
This project is funded
by The European Union
___________________________________________________________________________
Ključni razlog vraćanja zakona iz skupštinske
procedure je izostanak finansijskog okvira.
Bez obzira na nepostojanje zakona, u ovom
kantonu djeluju pojedina udruženja i institucije koji
zagovaraju cjeloživotno učenje i sprovode ga u
praksi.
U Tuzlanskom kantonu skoro sve stručne/tehničke
škole organizuju edukaciju odraslih polaznika, a
također postoji i Privatna ustanova „Centar za
obrazovanje odraslih“ Gračanica. Saglasnost o
osnivanju i početku rada Privatne ustanove „Centar
za obrazovanje odraslih“ Gračanica donijelo je
Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport
Tuzlanskog kantona 10.03.2009.godine.
Cjeloživotnim
učenjem
kao
i
neformalnim
obrazovanjem odraslih u Tuzlanskom kantonu bave
se i neka od udruženja.
Tuzlanski kanton je pored ZDK, KS i BPK jedan od
aktivnijih kada je u pitanju donošenje Zakona o
obrazovanju odraslih. S obzirom da u većini kantona
u Federaciji ne postoji ni prednacrt Zakona, u ovom
Kantonu već nekoliko godina postoje organizacije
koje aktivno lobiraju na donošenju ovog Zakona.
''Amica EDUCA'' iz Tuzle, koje tradicionalno od
2000-te
godine,
realizira
projekat
"Festival
cjeloživotnog učenja u BiH" djelujući na svijest
građana koji se nastoje motivirati za kontinuirano
usavršavanje vlastitih kapaciteta – za cjeloživotno
učenje.
Namjera
Festivala
je
da
poveže
relevantne aktere u obrazovanju, promovira oblike
neformalnog obrazovanja, pomogne edukativne
reforme u BiH i uključi organizacije i institucije
vladinog sektora u borbu za uspostavljanje
Zakona za obrazovanje odraslih.
Udruženje
''Amica Educa'' smatra neophodnim da se radi na
promociji cjeloživotnog učenja, stvaranjem uslova
za obrazovanje za sve, a posebno za odrasle i
ugrožene kategorije stanovništva.
____________________________________________
Stručnu i finansijsku podršku realizaciji projekta
Festival cjeloživotnog učenja u BiH pruža Institut
za međunarodnu saradnju Njemačkog saveza
visokih narodnih škola – DVV International – Ured
u Sarajevu.
____________________________________________
Još jedno udruženje koje je uvidjelo značaj
usvajanja Zakona o obrazovanju odraslih u TZK
jeste Udruženje građana „Agora“ Tuzla, drušveno
edukativni centar za otvoreno obrazovanje i
cjeloživotno
učenje.
Njihove
aktivnost
su
usmjerene na pružanje edukacije iz oblasti stranih
jezika, informatike, muzičkih instrumenata, izrade
nakita i slikanje na staklu.
“EDU&JOB: strengthening the workers’ rights and labour market by advocating the adult education legislation”
“EDU&JOB: Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o obrazovanju odraslih”
This project is funded
by The European Union
___________________________________________________________________________
U
ovom
kantonu
postoji
Nacrt
Zakona
o
obrazovanju odraslih. Održano je ukupno 12 javnih
Sekcija 4
rasprava koje su organizirane u većini općina u
ZDK. Navedeni Nacrt Zakona
Zeničko-dobojski kanton
je prezentiran
od
strane Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i
sport ZDK, koji su između ostalog naveli da se radi
U Zeničko-dobojskom kantonu postojeći propisi iz
o
oblasti obrazovanja su:
istovremeno proizilazi iz Strategije razvoja ZDK i
1)
jednom
od
strateških
zakona
u
ZDK
jer
Zakon o predškolskom odgoju i
aktuelnih akcijskih planova. Predstavnici resornog
obrazovanju
Ministarstva tvrde da je Zakon uređen kako bi došlo
2)
Zakon o osnovnoj školi
do podizanja kompetencija na tržištu rada i
3)
Zakon o srednjoj školi
neposredne saradnje sa udruženjima poslodavaca.
4)
Zakon o viskom obrazovanju
Od strane ministarstva je također istaknuto
da
andragoško obrazovanje ni u kom slučaju ne
Program rada Vlade ZDK za 2014.g. usvojen je
predstavlja konkurenciju pedagoškom obrazovanju.
24.12.2013. godine. Neki od ciljeva tog programa za
Cilj javne rasprave je bio da se predstavnici
tekuću godinu su postizanje konkurentnosti kroz
Sindikata,
davanje podsticaja za modernizovanje poslovanja,
udruženja, nevladinog sektora, obrazovnih ustanova
fiskalno
poslovanja,
i drugih zainteresovanih organizacija i društava kao i
stimulacija firmi da podstiču zapošljavanje kao i
građani, uključe u raspravu i daju svoj doprinos
stvaranje uslova za podršku cjeloživotnom učenju,
poboljišanju teksta pomenutog zakona.
podupiranje
unapređenja
Udruženja
poslodavaca,
strukovnih
te provođenje reforme visokog obrazovanja.
ALDI i CCI su se aktivno uključili u proces formiranja
Zapošljavanje ostaje i dalje jedan od prioritetnih
Nacrta Zakona o obrazovanju odraslih ZDK kroz
ciljeva Vlade koji će se realizirati davanjem
učestvovanje u javnoj raspravi i slanje svojih
finansijske podrške osnivanju i razvoju malih i
prijedloga u okviru projekta „EDU&JOB: Jačanje
srednjih preduzeća, unapređenju socioekonomskog
prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem
dijaloga, poboljšanju funkcionisanja institucija na
regulative o obrazovanju odraslih”. Na javnim
tržištu rada donošenjem programa zaopošljavanja
raspravama bilo je brojinih prijedloga od kojih su
određenih
neki da se definiše ko se sve može baviti formalnim,
kategorija
samozapošljavanja. Jedan
i
ciljeva
a ko neformalnim obrazovanjem, kao i to da su neke
Vlade je i socijalno uključivanje koje podrazumijeva
odredbe Zakona već definisane Zakonom o radu.
razvijanje
socijalnom
Predloženo je također da se dio stručnih obuka
poduzetništvu, programima zapošljavanja, reformu
obavlja u Zavodu za zapošljavanje. Po mišljenju
sistema
poticanja
poslodavaca Zakon o obrazovanju odraslih treba da
aktivnog traženja posla, te usklađivanje zakonske
prati potrebe tržišta rada. Ovo je jedan od strateških
regulative sa principima EU.10
dokumenata ZDK koji nudi nova rješenja kada su u
sistema
socijalne
od
podsticanju
strateških
podrške
zaštite
u
funkciji
pitanju osnivači obrazovnih centara, te propisuje
10http://www.zdk.ba
“EDU&JOB: strengthening the workers’ rights and labour market by advocating the adult education legislation”
“EDU&JOB: Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o obrazovanju odraslih”
This project is funded
by The European Union
___________________________________________________________________________
standarde i uslove koji se pri tome moraju
legislativa i podrška viših nivoa vlasti. Obrazovne
ispunjavati.
institucije u ZDK su zainteresovane i u mogućnosti su
da vrše edukaciju, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju.
Prema podacima iz Službe za zapošljavanje ZDK, u
Također, postoji saradnja i koordinacija između
ovom kantonu se vrši stručna obuka i usavršavanje
Službe za zapošljavanje ZDK i obrazovnih institucija, i
odraslih i to po oblastima zanimanjima i ostalim
nije potrebno dodatno osposobljavanje uposlenika tih
programima: prerada metala, drveta, tekstila i kože,
obrazovnih
zdravstvo, informatika i strani jezici.
prekvalifikaciju, dokvalifikaciju i sl.
11
Da
bi
institucija da bi
se
prevazišli
obavljali edukaciju,
izazovi
povezani
sa
Iz Službe za zapošljavanje ZDK smatraju da bi bilo
neusklađenošću sistema obrazovanja i tržišta rada
neophodno da se usvoji Zakon o obrazovanju
obrazovne institucije trebale bi više kontaktirati
odraslih u skorije vrijeme, čime bi se postigla
Službu za zapošljavanje ZDK prilikom kreiranja
ravnoteža ponude i potražnje na tržištu rada. Brže
Nastavnog plana i programa, kao i u pogledu upisne
bi se reagovalo na potrebe poslodavca, odnosno
politike.
osobe sa evidencije bi se brže zapošljavale, te bi
zadovoljstvo poslodavaca bilo na višem nivou, jer
bi
dobijali
radnika
sa
većim
stečenim
kompetencijama.
Projekat STARS (Jačanje kapaciteta obrazovanja
odraslih u srednjim, tehničkim i stručnim školama
u BiH) počeo je sa svojom realizacijom u oktobru
2013.
godine.
To
je
18-mjesečnii
projekat
Institucije i organizacije koje vrše obuku su:
finansiran od strane EU iz sredstava IPA 2009. u
informatika i strani jezici (BHM Zenica), strani jezici
iznosu od 99.992,70 EUR, te DW International u
(Step by Step), Metalurški institut (atest za varioce),
iznosu od 17.000 EUR, a bavi se obrazovanjem
tekstilna industrija (Prevent), obuke knjigovodstvo i
odraslih, posebno obukom za nezaposlene i
revizija (Chronos), obuka za njegovatelje (Crveni križ),
zaposlene pedagoge u srednjim tehničkim i
obuka za njegovatelje (Ruhama, Astra), te obuke za
stručnim školama.
krojače, tapetare i frizere (Medica).
Projekat
implementiraju
DW
International
u
saradnji sa partnerima Zavod za obrazovanje RS i
Obuke u Zeničko-dobojskom kantonu su uticale na
J.U. Mješovita srednja škola Tešanj.
veću zapošljivost i mobilnost radne snage. Osobe
Ciljevi
koje završe obuku stiču dodatne kompetencije, a
obrazovanja
samim tim su i konkurentnije na tržištu rada, posebno
modernizaciji lokalnih struktura za obrazovanje
ukoliko se radi o obukama za deficitarna zanimanja, a
odraslih u BiH, jačanje kapaciteta u srednjim i
tržište rada je to koje diktira u kojem smjeru će se
tehničkim školama u BiH, podržavanje sistema
razvijati ponuda obuka i stručnog usavršavanja.
multiplikatora i integracija nezaposlenih pedagoga
Postoji mnogo zainteresovanih za programe obuke,
u tržište rada.
projekta
su
odraslih
podržavanje
u
BiH,
struktura
doprinos
prekvalifikacije i dokvalifikacije, ali nedostaju sredstva,
11Izvor:
Upitnik ALDI
“EDU&JOB: strengthening the workers’ rights and labour market by advocating the adult education legislation”
“EDU&JOB: Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o obrazovanju odraslih”
This project is funded
by The European Union
___________________________________________________________________________
Što se tiče deficitarnih zanimanja u ovom kantonu,
dobojskog kantona na izradi i usvajanju Zakona o
oni su slijedeći:
obrazovanju odraslih u ZDK. Nakon što je javna
ljekar, IT programer, WEB dizajner, elektro-inžinjer,
rasprava o Nacrtu ovog zakona provedena u svih 12
građevinski inžinjer, bravar-cjevar sa iskustvom,
općina kao i na dva Okrugla stola posvećena ovoj
zavarivač
temi, stekli su se zakonski uslovi da ovaj Nacrt bude
sa
atestom,
njegovatelj
(medicinski
tehničar) sa poznavanjem stranog jezika (ugl.
upućen
u
skupštinsku
proceduru.
Kada
ga
njemačkog), grafički dizajner, stolar – modelar,
Skupština Kantona usvoji, Zeničko-dobojski kanton
kuhar i konobar.
će biti drugi u Federaciji BiH, nakon Usnko-sanskog,
koji je izradio i usvojio ovaj izuzetno važan zakonski
U okviru projekta FIRMA12, u Tešnju (Zeničko-
dokument. Naime, time će biti stvorena zakonska
dobojski kanton) je pokrenuta aktivnost na
osnova da armija nezaposlenih, a nedovoljno
uspostavljanju Centra za obrazovanje odraslih i
kvalifikovanih ili onih koji nemaju stručnu spremu
stručno osposobljavanje i zapošljavanje CNC
traženu
operatera, metalobrusača i obrađivača rezanjem.
obrazovanje i time postanu konkurentna radna
''Izvještaj o operativnom planu za 2013. godinu'' Federalno
na
tržištu
rada,
steknu
dopunsko
snaga.
ministarstvo obrazovanja i nauke, Mostar, 2013. godine
Kada je riječ o neformalnom obrazovanju u ZDK
posebno se izdvajaju dvije oblasti: informatika i
strani jezici. Također,
postoji evidencija tj. baza
podataka o broju osoba koje su pohađale različite
obuke
neformalnog
obrazovanja,
međutim
ne
postoji agencija koja vrši stručno priznavanje
neformalnog obrazovanja. Služba za zapošljavanje
ZDK daje punu podršku našim
prijedlozima koji
podrazumjevaju fleksibilizaciju trajanja neformalnog
obrazovanja, fleksibilizaciju finansiranja programa i
certifikacija ne mora biti nužna.
U ZDK proizvodna preduzeća koja zapošljavaju više
od 50 radnika su preduzeća iz tekstilne i metalne
industrije, kao i građevinarstva.
Uvrštavanje
obrazovanja
odraslih
u
obrazovni
sistem po uzoru na principe Evropske unije suština
je svih do sad provedenih aktivnosti Ministarstva
obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko-
“EDU&JOB: strengthening the workers’ rights and labour market by advocating the adult education legislation”
“EDU&JOB: Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o obrazovanju odraslih”
This project is funded
by The European Union
___________________________________________________________________________
mobilnost radne snage kao i na veću zapošljivost, a
nezaposlene osobe postale su konkurentnije na
Sekcija 5
tržištu radne snage. Kao primjer iz prakse može se
navesti
Bosansko-podrinjski kanton Goražde
program
presvlaka
osposobljavanja
Prevent.
Također,
šivača
auto
organizovani
su
kursevi engleskog i njemačkog jezika, kao i
U
Bosansko-podrinjskom
kantonu
Goražde,
informatike (ECDL).
trenutno su na snazi slijedeći propisi oblasti
Obrazovne
obrazovanja:
institucije
u
BPK
Goražde
su
zainteresovane i u mogućnosti su da vrše edukaciju,
1)
2)
3)
Zakon
o
predškolskom
odgoju
i
prekvalifikaciju i dokvalifikaciju. Takođe, postoji
obrazovanju BPK-a Goražde
saradnja
i
koordinacija
Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju
zapošljavanje BPK Goražde i obrazovnih institucija
BPK-a Goražde
(Srednje stručne škole). Iz Službe smatraju da bi se
Zakon o srednjem odgoju i obrazovanju
saradnja
BPK-a Goražde
organizacijom povezanosti i razmjenom informacija.
dodatno
između
mogla
Službe
unaprijediti
za
boljom
Vlada BPK Goražde u svom programu rada za
Što se tiče deficitarnih zanimanja u ovom Kantonu,
2014. ima usvajanje Nacrta Zakona o obrazovanju
to su diplomirani inžinjer mašinstva, specijalisti u
odraslih. U ministarstvu je pripremljen Zakon koji se
medicinskoj struci, te općenito radna snaga sa
usaglašava sa civilnim i privrednim sektorom u
dodatnim
kome aktivnu ulogu imaju ALDI i CCI kroz projekat
potrebama tržišta rada u BPK.
EDU&JOB.
Prema
podacima
iz
Službe
kvalifikacijama
koje
su
prilagođene
za
zapošljavanje u BPK se vrši stručna obuka i
Iz Službe za zapošljavanje BPK dalje smatraju da u
usavršavanje
oblastima,
ovm kantonu nije dovoljno razvijeno neformalno
zanimanjima i programima: prerada tekstila i kože,
obrazovanje i da postoji samo djelimična baza
informatika i strani jezici. Institucije i organizacije
podataka o broju osoba koje su pohađale različite
koje vrše obuku su:
oblike neformalnog obrazovanja. Također ističu, da
odraslih
i
to
po
u ovom Kantonu ne postoji Agencija koja vrši
1)
Služba za zapošljavanje BPK Goražde
stručno priznavanje neformalnog obrazovanja.
osnovana
Podaci govore da je od 3.148 ljudi koji su prijavljeni
od
strane
Kantona
BPK
Goražde,
na evidenciji nezaposlenih u Službi za zapošljavanje
2)
Srednja stručna škola,
BPK Goražde 1.435 nekvalifikovanih radnika. To su
3)
Poslodavci,
ljudi koji nemaju nikakve kompetencije i vrlo je teško
4)
Udruženja kroz projekat.
da na tržištu rada mogu pronaći zaposlenje. Cilj je
da se ti pojedinci kroz
određene oblike obuke
Ustanovljeno je da su obuke pružene od strane gore
certificiraju kako bi bili spremni i konkurentni na
navedenih organizacija/ustanova uticale na veću
tržištu rada.
“EDU&JOB: strengthening the workers’ rights and labour market by advocating the adult education legislation”
“EDU&JOB: Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o obrazovanju odraslih”
This project is funded
by The European Union
___________________________________________________________________________
Technology, Bekto Precisa, Emka Bosina, HellaTokom 2011. godine ALDI je zajedno sa
lokalnom
stručnom
školom,
Bekto Ind. itd.
Kantonalnom
službom za zapošljavanje, Vladom Kantona i
Zahvaljujući informacijama iz „Analize tržišta rada u
Ministarstvom obrazovanja, te firmom Prevent
BPK Goražde", koju je sproveo ALDI tokom 2013.
započeo sa aktivnostima koordinacije i vršenja
godine u okviru projekta „Smanjenje disbalansa
nadzora
između ponude i potražnje za radnom snagom i
u
okviru
osposobljavanja
i
projekta
stručnog
zapošljavanja
šivača
za
poboljšanje
sposobnosti,
konkurentnosti
i
zapošljavanja radne snage u Goraždu“, dobiveni su
potrebe preduzeća ''Prevent Goražde''.
uporedni podaci o radno sposobnom stanovništvu,
Kroz
ovaj
projekat
je
prekvalifikovano
i
aktivnosti stanovništva,
radnoj
snazi,
stopama
zaposleno 600 ljudi, a rezultirao je i podrškom
zaposlenosti i nezaposlenosti.
osnivanju Kantonalnog strukovnog VET vijeća –
Posebno obrađene podatke o stopama zaposlenosti
koje
i
će
biti
mehanizam
za
kontinuirano
nezaposlenosti
dvije
starosne
grupe
radno
potrebnih
sposobnog stanovništva: 15-20 godina i 20-64
preduzećima i napraviti odgovarajuće promjene
godine su prikazane kako bi podaci bili uporedivi sa
formalnog stručnog obrazovnog sistema, te
trenutnim ciljevima EU u oblasti zapošljavanja, ali
razviti odgovarajuće programe za obrazovanje
kako bi se stvorile bolje osnove za dugoročno
odraslih.
planiranje razvojnih politika. Također, u tom dijelu
ocjenjivanje
vještina
radnika
prikazana je povezanost obrazovanja sa stanjem
su
na tržištu rada, ne samo kako bi se ukazalo da
obukom poslijednjeg potrebnog radnika za rad u
javne politike mogu efikasno pobjeđivati u borbi
preduzeću ''Prevent Goražde'', što se desilo u
protiv nezaposlenosti, već i da se ukaže na značaj
aprilu 2012. godine, kada je upriličena svečana
multidimenzionalnosti problema nezaposlenosti čije
ceremonija dodjele certifikata.
je razumijevanje presudno u politikama koje imaju
Aktivnosti
na
ovom
projektu
završene
za
cilj
povećanje
broja
zaposlenih,
odnosno
smanjenje broja nezaposlenih radnika.
Predstavnici Službe za zapošljavanje BPK ističu da
Kako bi dobili potpuniju sliku stanja na tržištu rada u
je neophodno da Zakon o obrazovanju odraslih
nastavku prikazan je dio podataka o stanju na
bude donesen u skorije vrijeme, iz razloga bolje
tržištu rada BPK Goražde koji su dobiveni iz
potražnje na tržištu rada, mogućnost da poslodavci
administrativnih izvora i sa terena.
dobiju što kvalitetnije radnike, veća obrazovanost
Bosansko-podrinjski kanton Goražde u zadnje dvije
stanovništva i mogućnost za napredovanje.
godine
U
proizvodna
zapošljavanja i smanjivanja nezaposlenosti i može
preduzeća koja zapošljavaju više od 50 radnika. To
se sa sigurnošću reći da je napravljen ključni
su Prevent (prerađivačka industrija), UNIS Ginex
zaokret na tržištu rada na kojem je više od 15
(namjenska industrija), Pobjeda Rudet, Pobjeda
godina
ovom
Kantonu
posluju
brojna
bilježi
stopa
izuzetne
rezultate
nezaposlenosti
po
prelazila
pitanju
50%.
Izuzetno veliki problem je što je na tržištu rada 40%
“EDU&JOB: strengthening the workers’ rights and labour market by advocating the adult education legislation”
“EDU&JOB: Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o obrazovanju odraslih”
This project is funded
by The European Union
___________________________________________________________________________
registriranih
nezaposlenih
radnika
bez
ikakvih
Osnovnu školu, odnosno prvi stepen obrazovanja,
kvalifikacija, koji su dugoročno nezaposleni i koji su
ima završeno 5% radnika kompanija koje su
izgubili volju za ponovni povratak na tržište rada.
obuhvaćene ovim istraživanjem.
Drugi najveći problem je oko 20% nezaposlenih koji
Kvalifikaciona
struktura
radnika
preduzećima13
zaposlenih
u
su zainteresovani na tržištu rada (kao što su mladi ili
proizvodnim
u BPK Goražde je
nezaposleni demobilisani borci mlađi od 45 godina),
prikazana na slijedećem grafikonu na kojem se
ali čije kvalifikacije ne odgovaraju potrebama tržišta
može vidjeti da je 82% radnika u proizvodnji
rada. Takođe, značajan problem je što je oko 30%
anketiranih preduzeća kvalifikovano za poslove koje
zaposlenih u industriji koji imaju odgovarajuće
obavlja na radnom mjestu.
vještine i znanja, ali nemaju formalno priznato
obrazovanje.12
U cilju što boljeg uvida u obrazovnu strukturu
15%
zaposlenih u proizvodnom sektoru BPK Goražde, u
Kvalifikovani
3%
okviru procesa identifikacije utvrđen je stepen
obrazovanja
radnika
obuhvaćenih
Polukvalifikovani
ovim
istraživanjem. Na grafikonu koji slijedi može se
82%
Nekvalifikovani
vidjeti da najveći broj zaposlenih u proizvodnom
sektoru
anketiranih
kompanija
stepen
obrazovanja
(43%).
radnika
sa
trećim
posjeduje
Očekivano,
stepenom
treći
pored
obrazovanja,
u
proizvodnji anketiranih kompanija, najveći broj
radnika ima četvrti stepen obrazovanja (27%).
Grafikon: Broj zaposlenih proizvodnih radnika (Izvor: Analiza tržišta
rada u BPK Goražde - ALDI)
Značajno je spomenuti da je 15% zaposlenih
Vll+
14%
Vll
5% 2% 6% 2% 1%
Vl
27%
43%
radnika
nekvalifikovano,
dok
je
njih
3%
polukvalifikovano.
Istraživanjem koje se vršilo u cilju identifikacije
potreba na tržištu radne snage, došlo se do
V
informacija koja su to zanimanja za koja će se
lV
najprije
lll
kompanijama na području BPK Goražde.
ll
Iako je u prethodnih nekoliko godina najveća
l
otvoriti
radna
mjesta
u
anketiranim
potražnja na tržištu radne snage bila za šivačem
autopresvlaka, taj trend je nastavljen i u 2013.
Grafikon: Obrazovna struktura zaposlenih (Izvor: Analiza tržišta
rada u BPK Goražde - ALDI)
13Pet
proizvodnih preduzeća sa područja BPK Goražde koja su
pristala da učestvuju u istraživanju: Prevent Goražde, Unis Ginex
d.d. Goražde, Pobjeda Rudet Goražde, TAG i Bekto Preciza
12Preuzeto
iz „Analiza tržišta rada u BPK Goražde" 2013.
Goražde.
“EDU&JOB: strengthening the workers’ rights and labour market by advocating the adult education legislation”
“EDU&JOB: Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o obrazovanju odraslih”
This project is funded
by The European Union
___________________________________________________________________________
godini,
a
u
planovima
poslodavaca
za
zapošljavanjem, u 2014. godini bit će otvoreno,
takođe,
najviše
radnih
mjesta
za
šivače
Politike
ljudskih
resursa
0%
autopresvlaka.
Investiranje
u
nove
mašine
37%
Organizacija
rada 18%
Novi
prizvodi/
usluge
27%
Investiranje
u
obuku
zaposlenih
18%
Grafikon: Faktori promjene u strukturi zanimanja u preduzećima
(Izvor: Analiza tržišta rada u BPK Goražde -ALDI)
Uočene pojave strukturne neravnoteže na tržištu
rada u Bosni i Hercegovini se javljaju u obliku
Namjenska industrija u BPK Goražde, koja obuhvata
značajan broj zaposlenog stanovništva u Goraždu,
već duže vrijeme se suočava sa problemom
pronalaska adekvatne radne snage.
u
strukturama
zanimanja
u
Vašem
preduzeću?“, anketirana preduzeća su dala različite
odgovore.
Najveći
broj
anketiranih
izmedu ponude i tražnje za radnom snagom.
Potrebno je reći kako se obrazovna struktura
postojećih
radnih
mjesta
znatno
razlikuje
od
strukture nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini. To
Na pitanje „Koji od slijedećih faktora će dovesti do
promjena
kvalifikacione/obrazovne i prostorne nepodudarnosti
preduzeća
smatra investiranje u nove mašine kao glavnim
faktorom za rast broja zaposlenih u njihovoj
kompaniji (37%). Novi proizvodi/usluge su sa 27%
drugi najveći razlog povećanja broja zaposlenih,
odnosno promjene strukture zanimanja. Sa po 18%,
je karakteristično za većinu tranzicionih ekonomija,
gdje postoji vidljiva razlika između tih struktura.
Najveći jaz – veći udio u broju nezaposlenih nego u
broju zaposlenih – primjećuje se u kategoriji osoba
koje su završile stručne škole, a što upućuje na
potrebu restrukturiranja te vrste obrazovanja. S tim
se počelo i u Bosni i Hercegovini gdje se već
provodi reforma srednjeg stručnog obrazovanja (EU
VET)14.
kao razlogom u promjeni u strukturi zanimanja
učestvuju
odgovori
„Organizacija
„Investiranje u obuku zaposlenih“.
rada“
i
14EU
VET Program je akronim od EU - Europska unija i VET -
stručno obrazovanje i obuka (Vocational Education and Training).
Lisabonskim i Kopenhaškim deklaracijama 2000. i 2002. godine EU
je pokrenula desetogodišnju strategiju koja za cilj ima da EU
postane najdinamičnija i najkonkurentnija ekonomija u svijetu,
zasnovana na znanju. Evropska
strategija se zasniva na
mogućnosti zapošljavanja, prilagodljivosti, poduzetništvu i jednakim
mogućnostima.
“EDU&JOB: strengthening the workers’ rights and labour market by advocating the adult education legislation”
“EDU&JOB: Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o obrazovanju odraslih”
This project is funded
by The European Union
___________________________________________________________________________
U okviru istraživanja, anketiranim preduzećima je
Goražde, sarađuju sa obrazovnim institucijama i
postavljeno i pitanje šta oni smatraju glavnim
kakva im je namjera u budućnosti po tom pitanju.
razlozima za nepopunjavanje slobodnih radnih
mjesta
u
njihovom
anketiranih
preduzeću.
preduzeća,
za
Najveći
glavni
broj
razlog
nepopunjavanja slobodnih radnih mjesta ističe
nedostatak neophodnih, ali specifičnih vještina za
obavljanje određenih poslova (38%) i nedostatak
obučene radne snage na tržištu rada (37%).
U okviru projekta "Smanjivanje disbalansa između
ponude
i
potražnje
poboljšanje
za
kompetencija,
radnom
snagom
konkurentnosti
i
i
zapošljavanja radne snage u Goraždu", koji je
finansijski podržala Evropska unija, a implementira
ga UG ALDI u partnerstvu sa Srednjom stručnom
školom "Džemal Bijedić", provodi se obuka 200
Nedostatak
neophodnih
ali
specifičnih
vještina
38%
Nedostatak
obučene
radne snage
na tržištu
37%
nezaposlenih radnika sa evidencije Službe za
zapošljavanje BPK u cilju povećanja zapošljivosti
radne snage kroz obrazovanje i obuku u skladu sa
zahtjevima tržišta rada.
U saradnji sa Službom za zapošljavanje BPK
Goražde, UG ALDI i Srednja stručna škola
"Džemal Bijedić" provode obrazovanje i obuku
Nedostatak
iskustva
raspoložive
radne snage
25%
nezaposlenih radnika sa evidencije Službe za
zapošljavanje
Grafikon: Glavni razlozi za nepopunjavanje slobodnih radnih mjesta
BPK
Goražde
u
okviru
pet
zanimanja za koje postoji potražnja na tržištu rada,
a to su: CNC operater, metalostrugar, šivač auto
(Izvor: Analiza tržišta rada u BPK Goražde - ALDI)
presvlaka, plastičar i pirotehničar. Polaznicima koji
Kao treći razlog nepopunjavanja slobodnih radnih
uspješno završe obuku će, na kraju obuke, biti
mjesta navodi se nedostatak iskustva raspoložive
dodijeljen certifikat o završenoj obuci, a stečena
radne snage koja se nudi na tržištu rada (25%).
znanja će biti upisana u radnu knjižicu.
Osoblje,
koje
usklađenost
obavlja
proizvoda
poslove
sa
koji
utiču
zahtjevima
na
uvođenja
sistema upravljanja kvalitetom, mora biti stručno na
temelju
vještina i
odgovarajućeg
iskustva.15
proizvodnih
školovanja,
izobrazbe,
Zbog toga je značajna saradnja
preduzeća
sa
lokalnim
obrazovnim
ustanovama i centrima obuke. Iz tog razloga,
Ne
40%
Da
60%
istraživanjem se namjeravalo doći do informacija
koliko anketirana preduzeća, odnosno preduzeća
koja zapošljavaju najveći broj radnika
u BPK
Grafikon: Saradnja sa obrazovnim ustanovama i organizatorima
15www.svijet-kvalitete.com
obrazovanja (Izvor: Analiza tržišta rada u BPK Goražde - ALDI)
“EDU&JOB: strengthening the workers’ rights and labour market by advocating the adult education legislation”
“EDU&JOB: Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o obrazovanju odraslih”
This project is funded
by The European Union
___________________________________________________________________________
Veći dio aketiranih preduzeća je istaklo već
postojeću
saradnju
sa
nekom
od
obrazovnih
institucija, od čega je značajno napomenuti da se u
Sekcija 6
nekim preduzećima odvija praksa za studente
Mašinskog fakulteta, odnosno omogućava priprema
Srednje-bosanski kanton
završnih ispita za različite fakultete. Najznačajniji
primjer saradnje sektora industrije i obrazovanja je
U ovom Kantonu postoje sljedeći Zakoni iz oblasti
Projekat obuke više od 700 nezaposlenih za
obrazovanja:
zanimanje
šivač
autopresvlaka
za
potrebe
preduzeća Prevent Goražde, gdje je obuku izvršila
a)
Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju
Srednja stručna škola „Džemal Bijedić“.
b)
Zakon o osnovnom obrazovanju
anketiranim
c)
Zakon o srednjem obrazovanju
preduzećima je kao posljednje, upućeno pitanje o
d)
Zakon o visokom obrazovanju
Na
samom
kraju
zainteresovanosti
za
istraživanja,
buduću
saradnju
sa
obrazovnim ustanovama i projektima na području
U toku istraživanja došli smo do saznanja da u ovom
BPK Goražde u vidu obuke i certifikacije radnika.
kantonu nisu pokrenute nikakve aktivnosti u pogledu
Predstavnici svih anketiranih kompanija su izrazili
uspostave zakonskog okvira u oblasti obrazovanja
spremnost i zainteresovanost da se u budućnosti
odraslih. Do sad u ovom Kantonu nije rađeno na
uključuju u procese obuke i certifikacije koji budu
izradi Nacrta Zakona o obrazovanju odraslih.
organizovani od strane obrazovnih ustanova sa
područja kantona.
Ono što je poznato u ovom kantonu jeste da postoji
ALDI, zajedno sa Ministarstvom za obrazovanje,
nauku, kulturu i sport, SZZ BPK, Pedagoškim
zavodom, obrazovnim institucijama, Udruženjem
poslodavaca BPK, te Obrtničkom komorom BPK
Goražde se aktivno uključio u izradu nacrta Zakona
za obrazovanje odraslih. Oni su uvidjeli prednosti i
pozitivne strane ovog zakona, te se trude da njihov
nacrt bude što kvalitetniji i da, što je više moguće,
pomogne radnicima kao i poslodavcima. Donošenje
zakona
se
očekuje
do
jula
2014.
godine.
Donošenjem Zakona u ovom kantonu bi se
unaprijedila prava radnika i mobilnost radne snage,
poboljšao bi se kvalitet tržišne radne snage, kao i
unaprijedila
pozicija
grupa.
socijalno
marginalizovanih
Socijalno - edukativni centar (SEC) koji u Banja Luci
djeluje od 2011. godine, a koji je zahvaljujući
partnerima Caritasu Biskupske konferencije BiH i
Caritasu Austrije otvorio podružnicu u Travniku.
Podršku u otvaranju ovog Centra, SEC je našao u
Centru za socijalni rad Travnik kao i Ministarstvu
nauke Srednjobosanskog kantona. Trenutno je u toku
obuka lica za rad s osobama s intelektualnim
poteškoćama,a po završetku obuke koju će izvoditi
stručnjaci medicinske i socijalne struke, polaznici će
biti kvalificirani za rad s osobama s intelektualnim
poteškoćama, te će im stečena znanja biti verificirana
kroz odgovarajući certifikat i upisana u radnu knjižicu.
Prema posljenim podacima Službe za zapošljavanje
srednje-bosanskog
kantona,
krajem
mjeseca
decembra 2013. godine na evidenciji ove službe bilo
“EDU&JOB: strengthening the workers’ rights and labour market by advocating the adult education legislation”
“EDU&JOB: Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o obrazovanju odraslih”
This project is funded
by The European Union
___________________________________________________________________________
je evidentirano ukupno 41.711 osoba. Kvalifikacijska
struktura nezaposlenih osoba je takva da je najveći
broj KV radnika, i to 15.876 ili 38,06%, NKV 13.269 ili
31,81%,
SSS
9.377
ili
22,48%,
VŠS
978
Sekcija 7
ili
2,34%,PKV 658 ili 1,57%, VKV 287 ili 0,68 i VSS
Hercegovačko-neretvanski kanton
1.266 ili 3,03%.
Postojeći zakoni u oblasti obrazovanja u ovom
kantonu su:
1)
Zakoni o predškolskom, obrazovanju i
odgoju
2)
Zakon o osnovnom obrazovanju i odgoju
3)
Zakon o srednjem obrazovanju i odgoju
4)
Zakon o visokom obrazovanju.
Nacrt Zakona o obrazovanju odraslih ne postoji. U
Grafikon: Nezaposlena lica prema kvalifikaciji Posavski kanton
(Izvor: Federalni zavod za zapošljavanje, decembar 2013.g.)
Oblast obrazovanja odraslih je još uvijek neuređena u
ovom kantonu, te vlada indolencija, ali i potencijalno
neznanje kada je riječ o Zakonu za obrazovanje
odraslih. Očito da još uvijek ne postoji spremnost
vlade da radi na ovom pitanju, koje je od krucijalne
važnosti za BiH. Da li se, ipak, očekuje pozitivna
promjena, ostaje da vidimo u narednom periodu.
HNK postoje određene institucije koje provode neke
programe prekvalifikacije i osposobljavanja, te ova
oblast nije toliko neuređena, jer postoje određeni
pravilnici, a za ovu godinu je Ministarstvo planiralo
da Zakon o obrazovanju odraslih uvrsti u Program
rada.
U
okviru
sastanaka
predstavnika
CCI
sa
predstavnicima Ministarstva prosvjete, znanosti,
kulture i športa HNK u Mostaru predstavljeni su
ciljevi
projekta
Ministarstva
su
EDU&JOB.
spremni
Predstavnici
pružiti
ovog
podršku
za
donošenje Zakona o obrazovanju odraslih, no ističu
problem nepostojanja andragoške obuke kao uslov
za uspješan rad sa odraslima, kao
i potrebu za
izradom Strategije koja će izanalizirati dugoročne
potrebe tržišta rada iz kojih će to oblasti biti
potrebne prekvalifikacije i dokvalifikacije.
Iz Ministarstva su istakli da je potrebno da se
prilikom
izrade
Zakona
obuka/dokvalifikacija
već
uzme
u
postojećeg
obzir
kadra
“EDU&JOB: strengthening the workers’ rights and labour market by advocating the adult education legislation”
“EDU&JOB: Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o obrazovanju odraslih”
This project is funded
by The European Union
i
___________________________________________________________________________
uposlenih profesora, koji bi se na taj način prilagodili
potrebama izvođenja nastavnih programa u oblasti
obrazovanja odraslih.
U Službi za zapošljavanje HNK
iskazana je
spremnost da se podrže aktivnosti donošenja
Zakona o obrazovanju odraslih kako bi on bio
mehanizam za novo zapošljavanje i smanjenje
nezaposlenosti.
Grafikon: Nezaposlena lica prema kvalifikaciji Posavski kanton
Krajem decembra 2013. godine na evidenciji Službe
za
zapošljavanje
(Izvor: Federalni zavod za zapošljavanje, decembar 2013.g.)
Hercegovačko-Neretvanske
županije/ kantona bilo je evidentirano 32.550
U ukupnom broju na posao čeka do 1 godine dana
nezaposlenih
sa
6.962 osoba ili 21,3%, a preko 9 godina čeka njih
prosječnom nezaposlenosti u 2012. godine više za
6.814 ili 21,0%. Na evidenciji nezaposlenih osobe
6,6%.
broj
do 30 godina starosti čine 32,7% (10.650 osoba), a
registrovanih nezaposlenih osoba nalazi se u općini
svaka četvrta osoba na evidenciji je stara preko 50
Mostar (16.216 ili 49,8 %), zatim u općini Konjic
godina (7.484 osoba ili 22,9%).
osoba,
Gledano
što
po
je
u
općinama
poređenju
najveći
(3.929 ili 12,1 %), slijedi Čapljina (3.179 ili 9,7 %),
Čitluk (2.496 ili 7,6 %), Jablanica (2.257 ili 6,9 %),
Najbrojnija zanimanja u kojima su se osobe
Stolac (2.103 ili 6,5 %), Prozor–Rama (1.917 ili 5,9
zaposlile su: prodavač, radnik za jednostavne
%), Neum (421 ili 1,3 %) i općina Ravno sa 32
poslove, ekonomski tehničar, pravnik, bravar, kuhar,
nezaposlene osobe na evidenciji.
automehaničar, frizer za žene, mehaničar za
preradu nemetala, građevinski tehničar, profesor
U
kvalifikacionoj
strukturi
nezaposlenih
osoba
engleskog jezika, građevinski inženjer, inženjer
najveći broj čine osobe u trećem stepenu stručnog
računarstva, itd.
obrazovanja - 11.731, što predstavlja udio od 36,1
Najviše osoba se zaposlilo u trgovini, ugostiteljstvu,
%, zatim slijedi četvrti stepen sa 9.494 osoba ili 29,2
prerađivačkoj
%, prvi stepen 6.805 ili 20,9 %, stepen 6 1.134 ili
obrazovanju, ostalim javnim društvenim, socijalnim i
3,48%, stepen
71
i
72
2.711 ili 8,32 %, drugi stepen
543 ili 1,7 %, i peti stepen 132 ili 0,4 %.
osobnim
industriji,
uslužnim
građevinarstvu,
djelatnostima,
prijevozu,
skladištenju i vezama, posredovanju nekretninama,
itd.
Aktualni programi Službe za zapošljavanje HNK su:
Zapošljavanje radnika za zdravstvenu njegu u SR
Njemačkoj,
Prvo
radno
iskustvo,
Program
“EDU&JOB: strengthening the workers’ rights and labour market by advocating the adult education legislation”
“EDU&JOB: Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o obrazovanju odraslih”
This project is funded
by The European Union
___________________________________________________________________________
zapošljavanja i samozapošljavanja u okviru projekta
SSNESP 16
Sekcija 8
Iako ne postoji Nacrt Zakona o obrazovanju odraslih
u
ovom
kantonu,
ipak
postoji
velika
Zapadno-hercegovački kanton
zainteresovanost nadležnih organa da rade na
ovom pitanju.
Za 2014. godinu
planirano je
U ZHK postojeći Zakoni u oblasti obrazovanja su:
uvrštavanje Zakona o obrazovanju odraslih u
a)
Zakon o osnovnom obrazovanju
Program rada vlade. Međutim, još uvijek ne
b)
Zakon o srednjem obrazovanju
posjedujemo konkretne informacije da li je to
c)
Zakon o srednjem stručnom obrazovanju i obuci
urađeno.
d)
Zakon o visokom obrazovanju
U ovom kantonu postoji prijedlog Nacrta Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju, takođe je u planu
i izrada Strategije obrazovanja odraslih.
U ZHK se vrši stručna obuka i usavršavanje odraslih i
to po oblastima zanimanja i ostalim programima:
ekonomija, poljoprivreda, prerada metala, prerada
drveta, prerada hrane, informatika, strani jezici,
prerada tekstila i kože, mašinstvo, elektrotehnika,
ugostiteljstvo,
geologija,
marketing,
zdravstvo, promet
građevinarstvo,
i
odnosi
demokratizacija,
komunikacije,
s
javnošću
menadžment
i
i
organizacija, rudarstvo, te administracija i trgovina.
Gore navedenu obuku vrše:
Javne i privatne škole, IT Centar za informatičku
obuku, škola stranih jezika LIBAR Ljubuški, Privatna
srednja škola s pravom javnosti Široki Brijeg, Centar
za obrazovanje Široki Brijeg.
Obuke su ciljane, tako je i zapošljivost očekivana
nakon provođenja istih. Međutim, u ovom kantonu se
nije bitnije promijenila slika na tržištu rada.
Deficitarna zanimanja u ovom Kantonu su iz oblasti:
fizike, matematike, defektologije, medicinske struke,
16https://szzhnz-k.ba
farmacije, pedijatrije, psihologije, logopedije, veterine,
“EDU&JOB: strengthening the workers’ rights and labour market by advocating the adult education legislation”
“EDU&JOB: Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o obrazovanju odraslih”
This project is funded
by The European Union
___________________________________________________________________________
pedagogije, arhitekture, građevine, hemije, biologije,
1.
Četverogodišnji strukovni program za sticanje
fizike, muzike (profesori muzike), stranih jezika
SSS i programi prekvalifikacije za zanimanja kao
(profesori
što su između ostalih: ekonomist, elektrotehničar,
njemačkog
jezika)
i
poljoprivrede
(diplomirani prehrambeno-biotehnološki inžinjeri).
građevinski tehničar, grafički tehničar, šumarski
Obrazovne institucije u ovom Kantonu zainteresovane
tehničar, geodetski tehničar, kozmetički tehničar,
su
edukaciju,
prehrambeni tehničar, tehničar za elektroniku,
prekvalifikaciju i doedukaciju, ali ipak, potrebno je
grafički tehničar pripreme, tehničar za stojeve i
dodatno
uređaje, tehničar za logistiku i špediciju itd.
i
u
mogućnosti
su
osposobljavanje
da
vrše
uposlenika
obrazovnih
institucija za obavljanje edukacije, prekvalifikacije i
2.
Trogodišnji strukovni programi za sticanje SSS i
doedukacije. Kada su u pitanju privatne ustanove koje
programi prekvalifikacije za zanimanja: zidar,
vrše edukacije, one su dužne imati kadar koji
tesar, rudar, frizer, bravar, staklar, mljekar,
ispunjava zakonom propisane uslove, kako rada tako i
zavarivač, autolimar, vodoinstalater, keramičar,
tehničke opremljenosti.
oblagač itd.
3.
Programi stručnog usavršavanja za zanimanje:
Standardi kvalifikacije u obrazovnom sistemu koji su
frizer
urađeni u skladu sa potrebnim kompetencijama
specijalist, autolakirer specijalist, elektroinstalater
postoje prema Nastavnom planu i programu za
specijalist itd.
devetogodišnju
osnovnu
školu
kao
i
prema
4.
specijalist,
Programi
mesar
specijalist,
stručnog
osposobljavanja:
Nastavnom planu i programu za gimnaziju za
osposobljavanje
odgovarajuće smjerove. Iz Ministarstva obrazovanja,
građevinskih stojeva, elektrotehnike, strojarstva,
nauke, kulture i sporta ZHK smatraju da je u ovom
strojarske energetike i mehanike, šumarstva,
kantonu nedovoljno razvijeno neformalno obrazovanje
unutarnjih
i
poljoprivrede,
da
treba
raditi
na
njegovom
poboljšanju.
u
limar
poslova
Najzastupljenije iz oblasti neformalnog obrazovanja u
bibliotekarstva,
ovom Kantonu su: kursevi informatike, stranih jezika i
materijala.
području
i
ekonomije,
rada
prometa
zaštite,
zdravstva,
trgovine
i
graditeljstva
i
uprave,
građevinskih
poslovnih komunikacija.
Jedan od problema, kada je u pitanju neformalno
Neka od značajnijih imena bh. privrede koja djeluju u
obrazovanje svakako je nepostojanje baze podataka
ovom kantonu i koja bi mogla uposliti određeni broj
o broju osoba koje su prošle obuke. Ustanova koja
radnika ukoliko bi imali potrebna znanja i vještine su:
vrši stručno priznavanje neformalnog obrazovanja je
Violeta d.o.o., Grafotisak d.o.o., HT ERONET, Putevi
Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta.
d.o.o., Mepas d.o.o., Planet d.o.o., MCI d.o.o.,
Sjemenarna d.o.o., Vokel d.o.o., A3 d.o.o., Mesna
U ovom kantonu djeluje Centar za obrazovanje koji se
industrija Rakitno, Logotip d.o.o., Metalac d.o.o.,
nalazi u Širokom Brijegu (Srednja strukovna škola sa
Delux d.o.o., Frank trgovina d.o.o. itd.
pravom javnosti).17 Centar raspolaže sa:
U ovom kantonu je u planu izrada Strategije
obrazovanja odraslih, i iako do sada nije donosen
Zakon o obrazovanju odraslih, zahvaljujući Centru za
17http://www.centar-obrazovanja.com
“EDU&JOB: strengthening the workers’ rights and labour market by advocating the adult education legislation”
“EDU&JOB: Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o obrazovanju odraslih”
This project is funded
by The European Union
___________________________________________________________________________
obrazovanje u Širokom Brijegu dosta je urađeno po
pitanju
prekvalifikacije,
stručnog
usavršavanja,
osposobljavanja za određena zanimanja itd. U ZHK
Sekcija 9
postoji određeni stepen zainteresovanosti Vlade za
ovu tematiku.
Kanton Sarajevo
Kanton Sarajevo je kanton sa najvećim brojem
učenika i studenata u Federaciji u kojem važe
slijedeći zakonski propisi:
a)
Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju
b)
Zakon o osnovnom obrazovanju
c)
Zakon o srednjem obrazovanju
d)
Zakon o visokom obrazovanju
U Kantonu Sarajevo usvojen je Nacrt Zakona o
obrazovanju odraslih od strane Vlade i Skupštine
KS, nakon čega je upućen na javnu raspravu. Od
tada, konačan prijedlog zakona nikad nije stavljen
na dnevni red. Zakonom se uređuje obavljanje
djelatnosti
obrazovanja
odraslih,
finansiranje
i
rukovođenje, a predviđeno je i da licencirane pravne
osobe reguliraju akreditaciju programa. Nacrtom
Zakona o obrazovanju odraslih bilo je predviđeno
formiranje Centra za obrazovanje odraslih koji bi
imao ulogu za pripremanje programa obrazovanja
odraslih kako bi oni bili uključeni u svjetske tokove.
Međutim, najveću polemiku u ovom Nacrtu Zakona
predstavlja upravo ovaj Centar, jer bi njegovo
formiranje iziskivalo finansijska sredstva koja bi
mogla dostići cifru od 2,5 miliona godišnje i dodatno
opteretiti budžet Kantona. Također je predloženo da
Kanton finansira obrazovanje za one koji nisu
završili osnovnu školu, dok bi oni koji žele
prekvalifikaciju ili srednju školu trebali da se
samofinansiraju ili da ih finansira poslodavac ili
treća osoba.
“EDU&JOB: strengthening the workers’ rights and labour market by advocating the adult education legislation”
“EDU&JOB: Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o obrazovanju odraslih”
This project is funded
by The European Union
___________________________________________________________________________
U Kantonu Sarajevu se vrše stručne obuke i
pretpostavci za ulazak u evropske i svjetske
obrazovanje po slijedećim oblastima i programima:
obrazovne integracije;
ekonomija,
prerada
metala,
prerada
drveta,
-
informatika, strani jezici, menadžment i organizacija,
administracija i trgovina, građevinarstvo i turizam.
Stvaranje preduslova za jedinstven obrazovni
sistem u BiH koji će biti prepoznatljiv u Evropi;
-
Uvođenje
sistema
(cjeloživotnog)
obrazovanja
Institucije i organizacije koje vrše gore navedenu
umjesto dosadašnjeg
obuku su: srednje škole s područja Kantona
obrazovanja;
(osnivač Kanton Sarajevo), privredni subjekti i druge
-
permanentnog
nastavnika,
anahronog stručnog
Uvođenje sistema obrazovanja prilagodljivog
organizacije koje su registrovane za razne vidove
zahtjevima
tržišta
rada
i
savremenim
obuke (osnivač privatna lica).
tehnologijama, sa posebnim akcentom na
mogućnost brze prekvalifikacije;
Zakon bi trebao biti donesen bez lošeg prepisivanja
-
programa prlagođenih potrebama i zahtjevima
od susjednih zemalja, što se upravo pokušava
tržišta rada;
učiniti u Kantonu Sarajevo, gdje je ovo zakonsko
rješenje urađeno tek u formi Nacrta. Ipak, i u ovom
-
Ne postoji agencija koja vrši stručno priznavanje
neformalnog obrazovanja i veliki je problem što se
ne
upisuje
u
radne
knjižice.18
je da će se Vlada Kantona posebno angažovati na
postizanju slijedećih ciljeva:
-
programa
koji
podrazumijeva
Povezivanje škole sa privredom i stvaranje
uslova da škola bude mjesto permanentnog
(cjeloživotnog) obrazovanja njihovih radnika te
promovirati cjeloživotno učenje i obrazovanje
odraslih
i
socijalno
isključenih
mladih
sugrađana do 30 godina života. 19
Program rada Vlade KS za 2014. godinu predviđeno
-
VET
modularni sistem obrazovanja;
Nina Branković iz inicijative “Građani za Evropu”
obrazovanje
Reforme stručnog obrazovanja po konceptu
EU
Zakonu su zastupljeni određeni nedostaci.
neformalno
Kreiranje novih, modernih nastavnih planova i
U cijelokupan proces lobiranja za usvajanje zakona
uključile su se između ostalih i nevladine organizacije
aktivne u sektoru obrazovanja.
Stvaranje preduslova za kvalitetno provođenje
Eksterne mature na kraju devetogodišnjeg
BKC Sarajevo u saradnji sa DVV International,
osnovnog obrazovanja kako bi se Kanton
ured u BiH, već duže vrijeme se zalažu za
Sarajevo približio evropskim standardima u
donošenje
oblasti obrazovanja;
Rezultat njihovog rada je časopis ''Obrazovanje
Ujednačavanje
obrazovnih
sistema
Federaciji
i
Srpskoj
18Informacije
BiH
Republici
preuzete iz upitnika poslane od strane ALDI-a na
u
Zakona
o
obrazovanju
odraslih.
odraslih'' koji izlazi dva puta godišnje.
kao
19http://www.ks.gov.ba
adresu J.U Službe za zapošljavanje KS
“EDU&JOB: strengthening the workers’ rights and labour market by advocating the adult education legislation”
“EDU&JOB: Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o obrazovanju odraslih”
This project is funded
by The European Union
___________________________________________________________________________
Na
sastanku
sa
predstavnicima
Službe
za
U KS je u toku program zapošljavanja ''800+'' i
zapošljavanje Kantona Sarajevo koji je održan
program
12.02.2014. godine sa predstavnicima CCI rečeno
nezaposlenih osoba i sufinansiranje srednjoškolskog
je da je Zakon o obrazovanju odraslih bio na
obrazovanja. ''800+'' odnosi se na zapošljavanje 800
dnevnom redu Skupštine kantona prije nekoliko
osoba sa evidencije nezaposlenih, a koje imaju radno
godina ali je skinut. U programu rada Ministarstva
iskustvo duže od 6
obrazovanja, nauke i mladih planirano je donošenje
sufinansiranje osoba koje pripadaju kategorijama
navedenog Zakona u 2014. godini, a svoju
socijalno isključenih. Program obuke, prekvalifikacija i
zainteresovanost za učešćem u kreiranju ovog
dokvalifikacija nezaposlenih osoba i sufinansiranja
zakonskog
za
srednjoškolskog obrazovanja ima za cilj da obuči,
zapošljavanje Kantona Sarajevo. Trenutno u KS
prekvalifikuje i dokvalifikuje nezaposlene osobe, i tako
postoje mnoge edukacije, seminari i projekti na
osigura
temu koristi Zakona o obrazovanju odraslih.
srednjoškolskog obrazovanja, odnosno sticanja novih
rješenja
izrazila
je
i
Služba
obuke
prekvalifikacije
i
dokvalifikacije
mjeseci. Cilj
preduvjete
za
programa je
sticanje
njihovog
znanja i vještina kod ovih osoba, kako bi poboljšale
Prekvalifikacija i dokvalifikacija je jedan od aktuelnih
svoje mogućnosti za pronalazak zaposlenja.
problema u okviru aktivne politike zapošljavanja, te
novih
_________________________________________________
kvalifikacija pomogli nezaposlenim osobama da
Institut za unapređenje privrede WIFI, u vlasništvu
postignu veću konkurentnost na tržištu rada i lakše
Austrijske privredne komore WKO, jedan od najvećih
dođu do posla.
evropskih instituta u oblasti cjeloživotnog učenja, sa
bi
uvođenje
savremenih
programa
i
tradicijom dužom od 60 godina, otvorio je i u Sarajevu
Novouspostavljenim
modelom
prekvalifikacije
i
predstavništvo za Balkan. Direktor bh podružnice WIFI-
dokvalifikacije bio bi otvoren proces u kojem bi
ja
privatno- javno partnerstvo došlo do punog izražaja,
osposobljavanje te prekvalifikacija i dokvalifikacija za
a programi usmjereni na potrebe poslodavaca. Na
sva moguća zanimanja njihova osnovna zadaća. WIFI
ovom sastanku je bio i
mreža ima 12.000 certificiranih trenera za svako
razgovor o potrebi
Ensar
Eminović
je
istakao
da
je
stručno
uz
zanimanje. WIFI certifikati omogućavaju velike šanse
ocjenu da je neophodno hitno obaviti kvalitetno
na evropskom tržištu rada. On obrazlaže da ukoliko je
ispitivanje tržišta rada.
neko bravar, a zainteresovan je za kvalitetniju obuku,
formiranja
berze
sezonskog
zapošljavanja,
treba da se obrati WIFI-ju, a oni će zainteresiranim
Firme koje zapošljavaju više od 50 radnika u
osigurati trenere iz Austrije, koji će im obuku držati u
Kantonu Sarajevo, a koje bi mogle omogućiti posao
BiH, kako bi cijena onih koji pohađaju te kurseve bila
određenom broju radnika ukoliko bi isti zadovoljili
što prihvatljivija. Igor Kamočaji, direktor Službe za
potrebne kvalifikacije su: Klas d.d., Sprind d.d.,
zapošljavanje KS istakao je da postoje konkretni
Argeta d.d., Unis pretis d.o.o., Bosnalijek d.d., Kalea
zahtjevi koji su spremni da zapošljavaju ljude, ali pod
d.o.o., Standard d.o.o., Alpina BiH d.o.o., Fox d.o.o.
uslovom da imaju određene certifikate. U ovom
itd.
trenutku se postavlja pitanje koji su modaliteti da se
plati obuka i zapošljavanje tih ljudi.
“EDU&JOB: strengthening the workers’ rights and labour market by advocating the adult education legislation”
“EDU&JOB: Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o obrazovanju odraslih”
This project is funded
by The European Union
___________________________________________________________________________
Iako je Kanton Sarajevo trebao biti prvi sa
donesenim Zakonom o obrazovanju odraslih u
Federaciji BiH čini se da to pitanje još uvijek nije
Sekcija 10
prioritet u Vladi Kantona Sarajevo.
Kanton broj 10 (Livno)
Postojeći zakoni iz oblasti obrazovanja u Kantonu
10 su:
1)
Zakon o predškolskom odgoju i
obrazovanju
2)
Zakon o osnovnom školstvu
3)
Zakon o srednjem školstvu
4)
Zakon o visokom obrazovanju
U ovom kantonu nije donesen Zakon o obrazovanju
odraslih. Prema podacima dobijhenim u toku
istraživanja od strane Županijskog Zavoda za
zapošljavanje, u ovoj administrativnoj jedinici ne vrši
se stručna obuka i usavršavanje odraslih. Međutim,
obrazovne
institucije
su
zainteresovane
i
u
mogućnosti
su da vrše edukaciju, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju
iako bi bilo potrebno dodatno osposobljavanje
uposlenika tih obrazovnih institucija.
U ovoj administrativnoj jedinici postoji saradnja i
koordinacija između Službe za zapošljavanje i
obrazovnih
institucija,
mada
Služba
za
zapošljavanje ovu saradnju ocjenjuje kao lošu.
Način na koji bi se ova saradnja mogla unaprijediti
jeste izrada zajedničkih planova za upisne kvote u
srednje škole. Isto tako, iz Službe za zapošljavanje
ovog kantona su
institucije
kontaktirati
ove
mišljenja
da
administrativne
Službu
za
bi obrazovne
jedinice
zapošljavanje
trebali
prilikom
kreiranja nastavih planova i programa. Na taj način
bi se prevazišli izazovi povezani sa neusklađenošću
“EDU&JOB: strengthening the workers’ rights and labour market by advocating the adult education legislation”
“EDU&JOB: Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o obrazovanju odraslih”
This project is funded
by The European Union
___________________________________________________________________________
sistema obrazovanja i tržišta rada. Prema evidenciji
Službe za zapošljavanje ovog kantona, deficitarna
zanimanja su:
profesor matematike,
liječnik
i
farmaceut. Također, iz Službe za zapošljavanje
smatraju da bi bilo neophodno donijeti Zakon o
obrazovanju odraslih.
U 2010. godini realizovan je Program od strane
Zavoda za zapošljavanje Federacije BiH kojim
Grafikon: Nezaposlena lica prema kvalifikaciji Posavski kanton
je izvršena prekvalifikacija, dokvalifikacija i
(Izvor: Federalni zavod za zapošljavanje, decembar 2013.g.)
stručno osposobljavanje više od sto lica koji su
se nalazili na evidenciji Službe za zapošljavanje
Najveći
Livanjskog kantona. Obuka je
čine lica sa trećim stepenom obrazovanja KV radnici
trajala
tri
mjeseca, a kantonalna Služba za zapošljavanje
broj
evidentirane
nezaposlenosti
34,72%
u Livnu, za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju i
stručno osposobljavanje nezaposlenih iz opština
Neformalno obrazovanje u ovoj administrativnoj
Livno,
Glamoč,
jedinici nije razvijeno, a kao zanimanja koje se ipak
Bosansko Grahovo i Drvar, izdvojila je 1.500
mogu navesti kao ona koja su najzastupljenija u
KM po kandidatu.
neformalnom obrazovanju su konobar i kuhar. U
Tomislavgrad,
Kupres,
ovoj administrativnoj jedinici ne postoji ni evidencija
tj. baza podataka o broju osoba koje su pohađale
Krajem decembra 2013. godine na evidenciji Službe
za zapošljavanje Livanjskog
različite obuke neformalnog obrazovanja.
kantona bilo je
evidentirano 9.492 nezaposlenih osoba.
U
Kantonu
10
ne
postoji
nacrt
Zakona
o
obrazovanju odraslih niti vijest o mogućnosti izrade
U strukturi nezaposlenih lica u ovom kantonu,
Nacrta ovog Zakona. Zadnji put kada se u Kantonu
zaključno sa 31.12.2013.godine, NKV radnika je
10 izvršila prekvalifikacija, dokvalifikacija i stručno
2.273 ili 23,94%, PKV 89 ili 0,91%, KV 27 ili 0,28%,
osposobljavanje bilo je prije četri godine, a od tada
NSS 28 ili 0,29%, KV 3.296 ili 34,72%, SSS 2.950 ili
se nigdje ne spominju slični programi. Da li Vlada
31,07%, VŠS 302 ili 3,18% i VSS 527 ili 5,55%.
nije prepozala vrijednost i kvalitet ovog Zakona, ili
ipak još uvijek ne postoji izvjesna potreba i
informiranost u vezi sa ovim Zakonom ostaje da
vidimo u narednom periodu.
“EDU&JOB: strengthening the workers’ rights and labour market by advocating the adult education legislation”
“EDU&JOB: Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o obrazovanju odraslih”
This project is funded
by The European Union
___________________________________________________________________________
U svojoj nadležnosti ima:
1. obrazovanje odraslih,
Šesto poglavlje
2. obrazovanje u saobraćaju.
REPUBLIKA SRPSKA
Osnovni zadaci Zavoda su: izrada baze podataka o
stanju na tržištu rada u smislu ponude i potražnje
Postojeći Zakoni iz oblasti obrazovanja u RS-u su:
određenih
zanimanja,
organizatorima
1)
Zakon
o
predškolskom
vaspitanju
i
obrazovanju RS
2)
Zakon
o
odraslih,
obrazovanju
i
programima
izrada
postojećih
osnovnom
i
prikupljanje
zakonskih
sistema
podataka
za
o
obrazovanje
propisa,
finansiranja
pregled
obrazovanja
odraslih, razvoj sistema osiguranja kvaliteta i
vaspitanju RS
postupka akreditacije za ustanove za obrazovanje
Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju
odraslih,
RS
kontinuiranog
4)
Zakon o visokom obrazovanju
koordinacija i implementacija projekata prihvaćenih
5)
Zakon o obrazovanju odraslih
od Vlade Republike Srpske i Ministarstva prosvjete i
3)
podizanje
javne
svijesti
profesionalnog
o
važnosti
usavršavanja,
kulture, koji se ogleda kroz rad u radnim timovima,
Narodna skupština Republike Srpske je na trideset i
monitoring i evaluaciju, izradu završnih dokumenata
prvoj sjednici, održanoj 11. juna 2009. godine,
i usvajanje istih, zatim usklađivanje standarda i
usvojila Zakon o obrazovanju
odraslih.20
zakonske regulative u oblasti obrazovanja odraslih
sa međunarodnim standardima i standardima EU,
Na
Četrnaestoj
sjednici
Narodne
skupštine,
saradnja sa nadležnim entitetskim i organima BiH u
održanoj 15.12.2011. godine, usvojen je Zakon o
zajedničkim projektima i saradnja sa međunarodnim
izmjenama i dopunama zakona o obrazovanju
organizacijama (vladinim i nevladinim).
odraslih.21 Od 2010. godine u ovom entitetu djeluje
Zavod za obrazovanje odraslih, koji je nadležan za
ovu
oblast.22
Zavod za obrazovanje odraslih počeo je sa radom u
januaru 2010. godine i nakon donošenja Pravilnika
Zavod za obrazovanje odraslih je osnovan kako bi
o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih
pružio podršku razvoju modernog i fleksibilnog
mjesta u Zavodu za obrazovanje odraslih, kao
sistema obrazovanja odraslih u Republici Srpskoj koji
preduslov za rad Zavoda i primjenu Zakona o
će pratiti zahtjeve tržišta rada, načela cjeloživotnog
obrazovanju odraslih, doneseni su pravilnici iz
učenja i primjene najbolje prakse iz zemalja članica
oblasti obrazovanja odraslih i to: Pravilnik o formi i
EU.
sadržaju javnih isprava u obrazovanju odraslih,
Pravilnik o formiranju ispitnih komisija, načinu rada i
sprovođenju ispita, Pravilnik o postupku izbora
organizatora
20„Službeni
glasnik Republike Srpske“, Broj 59/09
21„Službeni
glasnik Republike Srpske“,Broj: 1/12
obrazovanja
odraslih,
Pravilnik
sadržaju formatu i načinu vođenja i čuvanja
andragoške dokumentacije i evidencije, Pravilnik o
22http://www.mpoo.org
“EDU&JOB: strengthening the workers’ rights and labour market by advocating the adult education legislation”
“EDU&JOB: Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o obrazovanju odraslih”
This project is funded
by The European Union
o
___________________________________________________________________________
vrsti
stručne
spreme
nastavnika,
Pravilnik
o
sadržaju i načinu vođenja registra organizatora
U skladu sa potrebama iskazanim od strane
obrazovanja.
privrednih
Pored navedenog, doneseni su i: Nastavni plan i
odraslih je nakon pribavljenih mišljenja nadležnih
program za osnovno obrazovanje odraslih, Nastavni
ministarstava, Privredne komore RS, Zavoda za
plan i program za srednje stručno obrazovanje
zapošljavanje, Udruženja poslodavaca, agencija
odraslih za zanimanja trećeg stepena složenosti i
za posredovanje pri zapošljavanju na donošenje
Nastavni plan i program za srednje stručno
uputio sljedeće javno važeće programe: Program
obrazovanje za zanimanja četvrtog stepena.23
usavršavanja medicinskih tehničara za rad u radio
Vlada Republike Srpske, na prijedlog Zavoda za
terapiji,
obrazovanje odraslih, u svrhu utvrđivanja ciljeva i
Program osposobljavanja za izradu gornjeg dijela
aktivnosti u oblasti obrazovanja odraslih za svaku
obuće,
godinu,
odraslih.
pčelara, Program osposobljavanja za poslove
Navedenim planom utvrđuju se prioritetne oblasti
voćara, Program osposobljavanja za poslove
obrazovanja
vinara
donosi
Plan
odraslih,
obrazovanja
infrastrukturne
potrebne
za
izvođenje
određuje
raspoređivanje
djelatnosti
obrazovanja
odraslih,
subjekata,
Program
Zavod
za
obrazovanje
osposobljavanja
za
Program osposobljavanja
i
vinogradara,
osposobljavanja
za
kao
za
šivača,
poslove
i
Program
obavljanje
poslova
obrazovanja
njegovatelja starih i nemoćnih lica. Zavod za
odraslih na jedinice lokalne samouprave, okvirni
obrazovanje odraslih ima i svoju web stranicu
obim sredstava za realizaciju plana, nadležna
www.mpoo.org na kojoj su kandidatima dostupne
ministarstva za sprovođenje Plana obrazovanja
sve
odraslih
sadržajima, važećim zakonima
te
programi
programa
i
dinamika
njihovog
potrebne
informacije
o
programskim
i pravilnicima iz
ostvarivanja. Prilikom izrade Plana Zavod za
ove oblasti te elektronsko izdanje Biltena „Nova
obrazovanje odraslih obavlja konsultacije i pribavlja
šansa“.
mišljenje
Zavoda
za
zapošljavanje,
Privredne
komore Republike Srpske, Udruženja poslodavaca,
organa jedinica lokalne samouprave i nadležnih
ministarstava.24
Savjetodavna
konkurentnosti
polaznika
nakon
završetka programa obrazovanja na tržištu rada.
Aktivnost utvrđivanja potreba tržišta rada planira se
organizovanjem okruglih stolova u saradnji sa
aktivnost
usmjerena
je
prema
organizatorima obrazovanja odraslih i proširenju
postojećih obrazovnih kapaciteta, kao i povezivanju
organizatora obrazovanja sa privrednim subjektima
s ciljem prilagođavanja i oblikovanja obrazovnih
procesa
postizanja
i sadržaja
potrebama
tržišta
rada
i
Privrednom
komorom,
Unijom
udruženja
poslodavaca, Zavoda za zapošljavanje Republike
Srpske,
organizatorima
obrazovanja
odraslih
i
jedinicama lokalne samouprave, u Prijedoru, Doboju
i Istočnom Sarajevu. S ciljem razvoja informacionog
sistema, Zavod za obrazovanje odraslih svim
organizatorima obrazovanja odraslih koji imaju
odobrenje za izvođenje programa obrazovanja
23http://www.mpoo.org/index.php/159-naslovna/350-ebilten1.html
24http://www.mpoo.org
odraslih u svrhu popunjavanja evidencija i baze
podataka o programima, polaznicima, nastavnicima
angažovanim u procesu obrazovanja odraslih i
“EDU&JOB: strengthening the workers’ rights and labour market by advocating the adult education legislation”
“EDU&JOB: Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o obrazovanju odraslih”
This project is funded
by The European Union
___________________________________________________________________________
izdatim
javnim
ispravama,
evidencijama putem internet
omogućava
pristup
vrše organizovanje praktičnog rada. Posebno je
stranice Zavoda za
istaknuta uloga udruženja poslodavaca koji imaju
obrazovanje odraslih i u tu svrhu izvršiti obuku
mogućnost
korisnika te omogućiti organizatorima obrazovanja
specijalizacije za zaposlene, koncipiranja programa
da elektronskim putem izvrše zaduženje obrazaca
učenja uz rad i sticanje specijalističkih znanja,
neophodnih za rad. Cilj je uspostavljanje kvalitetnije
predlaganja
standarda
praktičnog
komunikacije
obrazovanja
predlaganja
programa
osposobljavanja
sistema
za
usavršavanja, predlaganja predstavnika za članove
prikupljanje, obradu i prezentovanje podataka,
ispitnih komisija za sticanje kvalifikacija, vođenje
stvaranje osnove za kvalitetnije planske aktivnosti,
registra poslodavaca kod kojih se obavlja praktičan
kao i kontrola i nadzor nad radom organizatora
rad i davanje savjeta u vezi sa izvođenjem
obrazovanja odraslih.
praktičnog rada. 25
odraslih,
sa
organizatorima
korištenje
informacionog
organizovanja
savjetovanja
i
znanja,
i
Uređenjem oblasti obrazovanja odraslih posebnim
zakonom i nizom podzakonskih akata regulisana je i
Zakonom o obrazovanju odraslih predviđena je
uloga poslodavaca i dodjeljeno je značajno mjesto
obaveza
Privrednoj
komori
obrazovanje
udruženja
poslodavaca
Republike
Srpske
Republike
i
Uniji
Srpske.
U
dobijanja
saglasnosti
odraslih
programa
za
obrazovanja
Zavoda
za
izvođenje
formalnih
odraslih
(osnovno
pripremi Plana obrazovanja odraslih, koji za svaku
obrazovanje odraslih, programi za sticanje srednje
godinu na prijedlog Zavoda za obrazovanje odraslih
stručne
donosi Vlada Republike Srpske obavezno se
zanimanja, programi prekvalifikacije,
pribavlja mišljenje Privredne komore Republike
osposobljavanja i usavršavanja), dok za izvođenje
Srpske i unije Udruženja poslodavaca Republike
neformalnih programa nije predviđeno prethodno
Srpske, a pored davanja mišljenja na prijedlog
pribavljanje saglasnosti Zavoda. Izvođenje formalnih
Plana obrazovanja odraslih, navedene organizacije
programa vrši se u obrazovnim ustanovama koje se
učestvuju i u postupku izrade plana kroz iskazivanje
osnivaju u skladu sa Zakonom o javnim službama.26
potreba za donošenjem konkretnih programa za
Nakon dostavljenog potpunog zahtjeva za izvođenje
koje vlada interes privrednika i vrše evidentiranje
programa
poslodavaca koji imaju mogućnost zapošljavanja
prosvjete i kulture Republike Srpske imenuje
lica obučenih po programima obrazovanja odraslih.
komisiju
Pored
obrazovanja
izvođenje programa obrazovanja odraslih koju čine
odraslih, Zavod za obrazovanje odraslih prilikom
najmanje tri člana koji ne mogu biti službenici
pripreme javno važećih programa obrazovanja za
Ministarstva
osposobljavanje i usavršavanje, obavezno pribavlja
obrazovanje
i mišljenje Privredne komore RS-a i Unije udruženja
organizatora obrazovanja odraslih.
poslodavaca RS-a, a poslodavci na taj način imaju
Komisija
mogućnost utjecaja na samu sadržinu predloženih
neposrednim uvidom utvrđuje ispunjenost uslova za
učešća
u
pripremi
Plana
sprema,
programi
obrazovanja
za
provjeru
sticanje
odraslih,
ispunjenosti
prosvjete
odraslih,
za
za
provjeru
i
kulture,
niti
prvog
Ministarstvo
uslova
Zavoda
zaposleni
ispunjenosti
za
za
kod
uslova
programa. Poslodavci imaju mogućnost da u
saradnji sa organizatorima obrazovanja odraslih
25
„Nova šansa“, broj 5
26„Službeni
glasnik Republike Srpske“, broj 68/07
“EDU&JOB: strengthening the workers’ rights and labour market by advocating the adult education legislation”
“EDU&JOB: Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o obrazovanju odraslih”
This project is funded
by The European Union
___________________________________________________________________________
izvođenje svakog konkretnog programa i dostavlja
usavršavanja, predlaganja predstavnika za članove
zapisnik
ispitnih komisija za sticanje
o
programa
ispunjenosti
obrazovanja
uslova
za
odraslih
izvođenje
Zavodu
za
kvalifikacija, vođenja registra poslodavaca kod kojih
obrazovanje odraslih, koji donosi rješenje kojim se
se obavlja praktičan rad i davanje savjeta u vezi sa
organizatoru obrazovanja odraslih daje odobrenje
izvođenjem praktičnog rada.
za izvođenje konkretnih programa obrazovanja
odraslih sa određenim brojem polaznika koje
organizator može obrazovati.
Pravilnikom o vrsti
nastavnika27
utvrđeni su uslovi u
stručne spreme
pogledu vrste stručne spreme nastavnika koji izvode
program obrazovanja odraslih za sve programe
kojim se stiče treći ili četvrti stepen stručne spreme,
a u svrhu dokazivanja ispunjenosti uslova za
izvođenje
programa
organizatori
dostavljaju
predugovor ili ugovor o radu ili dopunskom radu
zaključen sa nastavnikom kao i diplomu kojom se
dokazuje vrsta stručne spreme nastavnika. Kod
programa osposobljavanja i usavršavanja vrsta
stručne spreme nastavnika određuje se u svakom
konkretnom programu.
Uređenjem oblasti obrazovanja odraslih posebnim
zakonom i pravilnicima28 regulisana je i uloga
poslodavaca i dodijeljeno je značajno mjesto
Privrednoj
komori
Republike
Srpske
i
Uniji
udruženja poslodavaca Republike Srpske.
Poslodavci imaju mogućnost da u saradnji sa
organizatorima
organizovanje
obrazovanja
praktičnog
odraslih
rada.
vrše
Posebno
je
istaknuta uloga udruženja poslodavaca koji imaju
mogućnost
organizovanja,
savjetovanja
i
specijalizacije za zaposlene, koncipiranja programa
učenja uz rad i sticanje specijalističkih znanja,
predlaganja
standarda
praktičnog
predlaganja
programa
osposobljavanja
27„Službeni
znanja,
i
glasnik Republike Srpske“, broj 79/10
28http://www.mpoo.org
“EDU&JOB: strengthening the workers’ rights and labour market by advocating the adult education legislation”
“EDU&JOB: Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o obrazovanju odraslih”
This project is funded
by The European Union
___________________________________________________________________________
Od septembra 2011. godine u dvije opštine u
mašinstvo, elektrotehnika, ugostiteljstvo, zdravstvo,
Republici Srpskoj započelo je osnovno obrazovanje
a prema ostalim programima: geologija i rudarstvo,
odraslih. U skladu sa Zakonom o obrazovanju
administracija i trgovina, građevinarstvo, turizam, te
odraslih ovaj vid obrazovanja funkcioniše u još šest
saobraćaj i telekomunikacije.
opština u Republici Srpskoj u sklopu projekta „Save
the Children“. Ovakav način obrazovanja odraslih
STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE MLADIH U RS
podrazumijeva prisustvo odraslih polaznika na
Kroz projekat „Stručno osposobljavanja mladih u
nastavi i ocjenjivanje polaznika na času i prvi je
Republici Srpskoj“ Zavod za obrazovanje odraslih
ovakav vid organizovanog osnovnog obrazovanja
je, u toku 2013. godine, zahvaljujući organizaciji
od donošenja Zakona o obrazovanju odraslih.
„Save the Children“ za Sjeverozapadni Balkan
Polaznici ovakvog obrazovanja ne plaćaju naknadu
organizovao osposobljavanje za 72 polaznika koja
za obrazovanje, a sredstava za njihovo obrazovanje
imaju status nezaposlenih lica, a koji dolaze iz
su planirana u budžetu Republike Srpske.29
marginalizovanih grupa stanovništva, kao što su
U Banja Luci je u julu 2011. godine osnovana
lica koja su korisnici usluga Centara za socijalni
Ustanova
rad
za
obrazovanje
odraslih
"Socijalno-
i
mladi
iz
ruralnih
područja.
eduktivni centar" Banja Luka (SEC). SEC je
navedenog
dinamična,
obrazovna
se
Bijeljine, Zvornika, Lopara, Ugljevika, Gradiške,
obrazovni
proces
andragoškim
Kozarske Dubice, Srpca i Laktaša. Polaznici su u
standardima. Nastavni sadržaji i metode rada su u
Centru za obrazovanje odraslih u Bijeljini pohađali
potpunosti prilagođeni potrebama i predznanju
program
polaznika. U svom djelovanju SEC primjenjuje
građevinskih mašina, vodinstalatera i molera, dok
načela
su polaznici u Školi za obrazovanje odraslih
jednakosti
ustanova
provodi
i
u
po
ravnopravnosti,
kojoj
poštivanja
osposobljavanja
osposobljavanja
sa
za
područja
rukovaoca
dostojanstva osobe, zabrane diskriminacije, te
„Primus“
načelo profesionalnosti.30
osposobljavanja za poslove pekara, molera i
SEC
provodi
javno
važeće
programe
Gradiška
su
Polaznici
vodinstalatera.
pohađali
Zahvaljujući
program
ovom
projektu
osposobljavanja za obavljanje poslova iz oblasti
značajan broj polaznika ovih programa je kroz
socijalnih zanimanja, a ujedno nudi i veliki broj
osposobljavanje stekao i prvo zanimanje. Kako
neformalnih treninga iz iste oblasti.
najveći dio ovih programa čini praktičan rad koji
se realizuje kod poslodavaca, na radnim mjestima
Prema dobivenim podacima iz upitnika upućenim
za koja se polaznici osposobljavaju omogućeno je
JU
ovoj
sticanje znanja koja odgovaraju potrebama tržišta
administrativnoj jedinice se vrši stručna obuka i
rada. Realizacijom ovog projekta dodatno su
usavršavanje
ojačani
Zavoda
za
zapošljavanje
odraslih,
i
to
RS,
prema
u
oblastima
kapaciteti
Zavoda
za
obrazovanje
prerada
odraslih, organizatora obrazovanja odraslih i
metala, drveta i hrane, prerada tekstila i kože,
izvršena promocija ovakvih vidova obrazovanja
zanimanja:
ekonomija,
poljoprivreda,
odraslih lica.
29http://www.mpoo.org
30http://sec.ba
“EDU&JOB: strengthening the workers’ rights and labour market by advocating the adult education legislation”
“EDU&JOB: Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o obrazovanju odraslih”
This project is funded
by The European Union
___________________________________________________________________________
poslodavaca i samozapošljavanje u nerazvijenim i
izrazito nerazvijenim opštinama RS-a za 986 lica u
iznosu od
2.900.000 KM, kao i kroz zapošljavanje kod
poslodavaca i samozapošljavanje u razvijenim i
srednje razvijenim opštinama za 1.941 lica u iznosu
od 5.199.000 KM. Poslodavci su iskazali veliki
interes, a
najzastupljenije su oblasti prerađivačke industrije i
Grafikon: Nezaposlene osobe po najvišoj završenoj školskoj spremi
to: prerada drveta i proizvodnja rezane građe,
u RS-u 2013.g. (Izvor: Republički zavod za statistiku RS)
proizvodnja
Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku
RS krajem decembra 2013. godine, u ovom entitetu
najveći je broj nezaposlenih visokokvalifikovanih i
kvalifikovanih radnika i to ukupno 55.849 osoba,
nekvalifikovanih je 36.074, posao traži i 41.433
nezaposlenih s srednjom sručnom spremom, s
višom stručnom spremom je 2.247 i 12.309 je
nezaposlenih visoko obrazovanih osoba.
iz
monitoringa
„Drugog
politika
i
kvartalnog
rada
zapošljavanje, oktobar 2013“
javnih
31
izvještaja
službi
za
za zapošljavanje u
2013. godini Vlada RS i ZZZ RS obezbijedili su
sredstva u ukupnom iznosu od 25.583.000 KM, od
čega je 9.325.000 KM namijenjeno nastavku
realizacije
mjera
utvrđenih
Akcionim
planom
zapošljavanja za 2012. godinu, dok je iznos od
16.258.000 KM namijenjen za realizaciju mjera u
2013.godini.
Vrijednost
Projekta
i
odjeće,
zatim
oblast
građevinarstva, trgovine na veliko, trgovine na malo
i ugostiteljstva – u njima se očekuje najveći procenat
zapošljavanja. Projekat podrške zapošljavanju u
poljoprivredi Republike Srpske u 2013. godini,
ukupne
vrijednosti
3.922.858
KM,
predviđa
zapošljavanje 489 lica.
U Republici Srpskoj, u skladu sa Zakonom o
obrazovanju odraslih („Službeni Glasnik Republike
Prema posljednjim dostupnim podacima koji su
preuzeti
obuće
podrške
zapošljavanju u privredi Srpske u 2013. godini
iznosi 8.099.000 KM i predviđa zapošljavanje 2.927
lica. Projekat se realizuje kroz zapošljavanje kod
Srpske“ broj 59/09), samo verifikovane institucije
mogu da provode prethodno navedene obuke,
odnosno institucije koje dobiju dozvolu od Zavoda
za obrazovanje odraslih za izvođenje određene
obuke. U Republici Srpskoj je registrovano 47 takvih
obrazovnih institucija.
Navedene obuke doprinose većoj zapošljivosti
samim tim što odrasli stiču određena znanja,
vještine i kompetencije koje im omogućavaju veće
šanse za zaposlenje, a najefikasnije su obuke koje
se organizuju na osnovu direktno iskazanih potreba
poslodavaca.
Također,
obuke
i
stručno
usavršavanje dovode do promjena na tržištu rada
time što lica mogu da se obuče, dokvalifikuju ili
prekvalifikuju u zanimanja gdje postoji mogućnost
za zapošljavanjem, tj. usklađivanjem potreba i
31Ovaj
dokument je rađen od strane CCI u okviru projekta
ponude na tržištu rada. Međutim, da bi se govorilo o
„Unapređenje efikasnosti javnih službi za zapošljavanje: više prilika
za zapošljavanje i radna prava u BiH“
“EDU&JOB: strengthening the workers’ rights and labour market by advocating the adult education legislation”
“EDU&JOB: Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o obrazovanju odraslih”
This project is funded
by The European Union
___________________________________________________________________________
značajnim promjenama na tržištu rada potrebno je
da prođe duži vremenski period.
Kao primjer dobre prakse u stručnom obrazovanju i
obrazovanju odraslih u JU Zavodu za zapošljavanje
RS ističu prekvalifikaciju za zanimanja kojih nema
na evidenciji, a poslodavci su iskazali potrebu.
Takve obuke su najefikasnije jer obezbjeđuju
sigurno zaposlenje. U ovoj administrativnoj jedinici
postoji saradnja i koordinacija između Zavoda za
zapošljavanje i obrazovnih institucija. Saradnju sa
obrazovnim institucijama i Zavodom ocjenjuje kao
dobru.
Ova saradnja bi se mogla unaprijediti redovnim
konsultacijama, kontinuiranim aktivnostima praćenja
stanja i potreba tržišta rada od strane Ministarstva
prosvjete
i
kontinuirano
kulture
i
obrazovnih
prilagođavanje
institucija,
upisne
politike
potrebama tržišta rada, praćenje promjena na
svjetskom i domaćem tržištu rada i planiranje.
Obrazovne institucije iz ove administrativne jedinice
bi trebale više kontaktirati Zavod za zapošljavanje
RS prilikom kreiranja Nastavnog plana i programa te
upisne politike. Prema podacima iz Zavoda za
zapošljavanje,
Zavod
za
obrazovanje
odraslih
redovno traži njihovo mišljenje kada su u pitanju
prijedlozi donošenja novih programa i nastavnih
planova. Kada je u pitanju kreiranje nastavnog
plana i programa, iz Zavoda za zapošljavanje RS
ističu da je potrebno konsultovati i poslodavce iz
odgovarajućih oblasti. Na taj način bi se doprinjelo,
ne
potpunom,
ali
znatnom
ublažavanju
neusklađenosti sistema obrazovanja i tržišta rada.
Što se tiče deficitarnih zanimanja, na području
Banja Luke na evidenciji zastupljena su sva
zanimanja dok u određenim opštinama određenih
zanimanja nema na evidenciji, te je iz tog razloga
Kroz zajedničku aktivnost GIZ, USAID-Sida FIRMA
Projekta,
Federalnog
zavoda
za
zapošljavanje,
Agencije za rad i zapošljavanje BiH, Zavoda za
obrazovanje
odraslih
RS
i
Agencije
SPEKTAR
Banjaluka, u svrhu prezentovanja obrazovne ponude
organizatora
obrazovanja
odraslih
i
programa
obrazovanja odraslih izvršena je izrada internet
stranice www.OBUKE.ba
________________________________________________
Od strane direktora Privredne komore RS, Dragice
Ristić i direktora Zavoda za obrazovanje odraslih, Mire
Bera 15.03.2013. godine u prostorijama Privredne
komore RS u Banja Luci potpisan je Protokol o
saradnji.Potpisivanjem navedenog protokola strane
imaju za cilj da ojačaju međusobnu saradnju i
stvaranje
kvalitetnijih
uslova
privređivanja
obezbjeđivanja informacija potrebnih za usmjeravanje
privrednog i preduzetničkog sistema i radi usklađivanja
potreba privrede i ponude radne snage na tržištu rada,
te kontinuiranu komunikaciju i razmjenu informacija o
potrebnim
kadrovima,
odnosno
zanimanjima,
profesijama i stručnim kvalifikacijama, na osnovu
iskazanog
programima
interesa
privrednih
osposobljavanja,
subjekata,
te
o
prekvalifikacije,
dokvalifikacije i drugih vidova obrazovanja odraslih
koje razvija i prati Zavod za obrazovanje odraslih.
Prva provjera znanja, vještina i sposobnosti u Ispitnom
centru, organizacionoj jedinici Zavoda za obrazovanje
odraslih izvršena je 31.05.2013. godine.
Funkcija Ispitnog centra je da vrši provjeru znanja,
vještina i sposobnosti, putem testiranja koje vrše
stručnjaci iz različitih oblasti, a u skladu sa programima
obrazovanja ili katalozima znanja, a polaznicima se od
strane Zavoda izdaju javne isprave.
http://www.komorars.ba
potrebo uraditi prostornu analizu zastupljenosti
“EDU&JOB: strengthening the workers’ rights and labour market by advocating the adult education legislation”
“EDU&JOB: Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o obrazovanju odraslih”
This project is funded
by The European Union
i
___________________________________________________________________________
određenih zanimanja. Među najmanje zastupljenim
odraslih je propisao način sticanja i priznavanja
zanimanjima na evidenciji, kada je u pitanju visoka
diploma, tj. kako i pod kojim uslovima se realizuje i
stručna sprema, su profesori matematike, fizike,
priznaje neformalno obrazovanje.
njemačkog jezika,
iz oblasti
Zakon o obrazovanju odraslih pruža mogućnost da
informatičkih tehnologija, inženjeri geodezije i sl.
odrasli koji su osposobljeni ili završili usavršavanje
Kada je u pitanju srednja stučna sprema, deficitarna
kod poslodavca mogu provjeravati stečeno znanje,
zanimanja
vještine i sposobnosti kod Zavoda za obrazovanje
su
zatim zanimanja
zanimanja
iz
oblasti
uslužne
djelatnosti.
odraslih.
Pored
navedenog,
predviđena
je
mogućnost i da odrasli mogu provjeravati znanja,
Mada škole u BiH pokušavaju da odgovore na
vještine i sposobnosti bez obzira na način njihovog
potrebe tržišta rada te su u ovom smjeru urađeni
sticanja, što daje mogućnost širem krugu lica koja
mnogi
uvođenja
posjeduju određenju znanje, vještine i sposobnosti,
modularnog pristupa nastavnom planu i programu,
a nemaju ispravu kojom to dokazuju da zvanično
ovi
potvrde
treninzi
napori
i
nisu
seminari
s
dovoljni.
ciljem
Modularni
pristup
stečeno znanje
putem testiranja
kod
nastavnom planu i programu nije potpuno zaživio u
Ispitnog centra. Provjera znanja se sastoji od testa
praksi, a on bi povećao fleksibilnost planova i
iz teoretskog znanja i praktične provjere znanja
programa
izvršavanjem radnih zadataka. Prva provjera znanja
te
kvalifikacija
omogućio
potrebama
bolje
tržišta
prilagođavanje
rada.
Modularni
izvršena je na zahtjev poslodavca Zavoda za
pristup primjenjuje se u RS-u gdje je sistem
transfuzijsku
medicinu
djelimično prilagođen, dok je FBiH situacija različita
zaposleni su upućeni na provjeru stečenog znanja
od kantona do kantona. Nedovoljno primjenjivanje
po
postojeće regulative prisutno je kroz cijeli obrazovni
laboratorijskih tehničara za rad u transfuziji.32
Programu
Republike
usavršavanja
Srpske
čiji
medicinskih
sektor. Tako, na primjer, nisu u potpunosti zaživjeli
zakoni o srednjem stručnom obrazovanju prema
kojima
bi
se
u
školama
trebali
uspostaviti
odbori/savjeti u kojima će obavezno biti savjetnik za
pitanja tržišta rada.
U
ovoj
administrativnoj
neformalno
obrazovanje,
jedinici
a
je
razvijeno
najzastupljeniji
su
kursevi stranih jezika i kursevi informatike. Posebna
evidencija ili baza podataka o broju osoba koje su
pohađale različite oblike neformalnog obrazovanja
ne postoji, ali se ta evidencija vodi kroz unos
podataka o nezaposlenm licu u dijelu neformalnih
kompetencija. Što se tiče agencije koja vrši stručno
priznavanje
neformalnog
obrazovanja
u
ovoj
administrativnoj jedinici, Zavod za obrazovanje
32http://www.mpoo.org
“EDU&JOB: strengthening the workers’ rights and labour market by advocating the adult education legislation”
“EDU&JOB: Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o obrazovanju odraslih”
This project is funded
by The European Union
i
___________________________________________________________________________
okviru jedinstvenog obrazovnog sistema.34
Sedmo poglavlje
Na 38. Redovnom zasjedanju Vlada Brčko distrikta
održanog
BRČKO DISTRIKT
02.10.2013.
godine
razmatrane
su
smjernice za izradu Nacrta zakona o obrazovanju
odraslih u BD, te je zaduženo Odjeljenje za
obrazovanje da ih pojasni i preciznije doradi.35
U Brčko Distriktu iz oblasti obrazovanja doneseni su
sljedeći zakoni:
Na Zavodu za zapošljavanje distrikta Brčko BiH od
3.238 nekvalificiranih osoba (NK), ima veliki broj
1)
Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju
onih
koji
nemaju
završeno
2)
Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju
školovanje.
3)
Zakon o srednjem odgoju i obrazovanju
Prema Zakonu o osnovnom i srednjem obrazovanju
4)
Zakon o visokom obrazovanju u Brčko distriktu
Brčko distrikta postoji
mogućnost
obrazovanja
kako
odraslih,
ni
osmogodišnje
vanrednog
osnovnog,
tako
i
Odjel za obrazovanje u Vladi Brčko distrikta obavlja
srednjeg obrazovanja. Kada je u pitanju srednja
stručne,
stručna
administrativne
i
ostale
dužnosti
iz
škola,
pruža
se
mogućnost
sticanja
nadležnosti Vlade, koje se odnose na provođenje
kvalifikacije, dokvalifikacije i prekvalifikacije u tri
zakona i propisa nadležnih tijela i institucija BiH i
brčanske srednje škole, dok mogućnost vanrednog
Distrikta iz oblasti obrazovanja, pod nadzorom i
obrazovanja u Gimnaziji nije moguća.36
uputstvima gradonačelnika, materijalno – tehničku i
kadrovsku
podršku
obrazovnim
institucijama
Distrikta, donošenje nastavnih planova i programa u
skladu sa standardima modernog, demokratskog i
multietničkog društva, saradnju između roditelja i
nastavnog
osoblja,
provođenje
edukativnih
programa u Distriktu, ostale dužnosti iz nadleženosti
ovog odjeljenja u skladu sa zakonima i propisima
BiH i Skupštine Brčko distrikta BiH ili naložene od
strane gradonačelnika.33
U
“Strategiji razvoja BiH - Akcioni plan Brčko
Distrikt”
spomenuto
je
stvaranje
uslova
Grafikon: Nezaposlene osobe po najvišoj završenoj školskoj spremi
u Brčko Distrikt 2013.g. (Izvor: Agencija za statistiku BiH)
za
cjeloživotno učenje kroz sve oblike obrazovanja i
obuke putem donošenja posebnog zakona kojim će
se urediti oblast i definisati obrazovanje odraslih u
34http://www.kultura.fmks.gov.ba
35http://www.bdcentral.net
36http://radio-brcko.co.ba
33http://www.bdcentral.net
“EDU&JOB: strengthening the workers’ rights and labour market by advocating the adult education legislation”
“EDU&JOB: Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o obrazovanju odraslih”
This project is funded
by The European Union
___________________________________________________________________________
Na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Brčko
distrikta
BiH
nezaposlenih
bilo
je
evidentirano
osoba.
12.536
Struktura
nezaposlenih, zaključno sa 31.12.2013. godine
Projekat
Evropske
unije
„
Posavina
za
cjeloživotno učenje“ (2014.)
je
Nositelj projekta je Zavod za zapošljavanje
sljedeća: NKV radnika je 3.238 ili 25,82%, PKV 195
Brčko distrikta BiH, a partneri su Privredna
ili 1,55%, VKV I KV 4.241 ili 33,38%, SSS 3.747 ili
komora Distrikta, SŠ „fra Martina Nedića“
29,88%, VŠS 129 ili 1,02% i VSS 986 ili 7,86%.
Orašje, SISTEM i EKOLO. Cilj projekta je razvoj
ljudskih
potencijala
u
regiji
Posavina,
Odjel za srednje obrazovanje Vlade Brčko Distrikta
promoviranje koncepta cjeloživotnog učenja
organizira na osnovu iskazanih potreba privatnih
obrazovanja odraslih. Predviđeno je stvaranje
poduzetnika, obrazovanje i prekvalifikaciju odraslih.
Lokalne akcione grupe (LAG Posavina) koja bi
U saradnji sa srednjim stručnim školama u Brčkom,
Odjel Vlade Distrikta za srednje obrazovanje
organizovao je upis polaznika zainteresiranih za
vanredno obrazovanje i sticanje kvalifikacija i zvanja
koja im nude veću mogućnost za stalni radni
angažman.
djelovala kao savjetodavno tijelo i stvorila
platformu
za
suradnju
i
umrežavanje
obrazovanja, tržišta rada i privrednog sektora u
regiji Posavina. Planiraju se istražiti potrebe
novog
zapošljavanja
i
prekvalifikacije
Pelagićevo,
Donji
Žabar,
Šamac,
Odžak,
Domaljevac i Orašje.
zakona o obrazovanju odraslih, moguće je da isti
Zakon u skorijoj budućnosti bude donesen s
obzirom da je u Strategiji razvoja - Akcioni plan
Distrikt
pomenuto
stvaranje
uslova
za
cjeloživotno učenje kroz sve oblike obrazovanja i
obuke kroz donošenje zakona koji će urediti ovu
oblast.
“EDU&JOB: strengthening the workers’ rights and labour market by advocating the adult education legislation”
“EDU&JOB: Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o obrazovanju odraslih”
This project is funded
by The European Union
u
poduzećima iz Brčko distrikta BiH, općina
Iako u Brčko distriktu još uvijek ne postoji Nacrt
Brčko
i
___________________________________________________________________________
kulturnih centara). Na nacionalnom nivou radi se o
kontinuiranom stručnom obrazovanju, sociokulturnoj
Osmo poglavlje
animaciji, popularnom obrazovanju, što je sve
shvaćeno kao dio obrazovanja odraslih. Ono što se
ODRASLI U STRUČNOM OBRAZOVANJU I
u jednoj državi može podvesti pod obrazovanje (npr.
OBUCI U EVROPI
osnovno
obrazovanje
odraslih
i
stručno
obrazovanje), u drugoj je sadržajno i institucionalno
OBRAZOVANJE ODRASLIH U EU
dodijeljeno u dva ministarstva, dva odjela i kao dvije
koncepcijski
odvojene
cjeline:
obrazovanje
i
osposobljavanje. Isti termini nemaju isto značenje u
U Evropskoj uniji, iako je već duži niz godina
različitim državama: obrazovanje odraslih, otvorena
aktuelna
obrazovanja
sveučilišta, visoke narodne škole ne znače isto u
pojedinaca,
Hrvatskoj, Danskoj, Austriji, Škotskoj. Zbog toga i
zajednica, država i međunarodnih organizacija za
postoji velika razlika u određenju obrazovanja
učenjem tokom cijelog života. Znanje je ponuđeno
odraslih (Powell, Smith, Reakes, 2003).
kao lični, nacionalni i globalni odgovor na izazove i
Ako se obrazovanje, pa i obrazovanje odraslih
prijetnje
definiše u okviru nacionalnih politika, postavlja se
izgradnja
odraslih,
sve
u
je
savremenog
veće
zanimanje
savremenom
društvu.
Obrazovanje
odraslih treba zadovoljiti pravo građanina
na
često pitanje zašto uopšte trebamo učiti od drugih
obrazovanje, i to je područje državnog djelovanja.
država i organizacija. U globalnoj povezanosti, u
Tržište
procesu evropskog povezivanja razumljivo je da i
obrazovnih
omogućiti
usluga
dostupnost
regulacijom
obrazovanja
osobi
treba
kao
efekti
obrazovnih
politika
teško
mogu
ostati
potrošaču obrazovnih programa. Građanin kao
nacionalno izolirani. To nije stvar samo naučnog
pripadnik civilnog društva mora imati mogućnost
interesa za drugim obrazovnim sistemima, nego i
uticaja na obrazovanje kao javno dobro i ljudsko
ličnih iskustava građana. U potrazi za poslom izvan
pravo. Pripadnost određenoj zajednici često je
nacionalnih granica odrasli vrlo brzo uoče vrijednost
ključno za programe u obrazovanju odraslih u
svojih prethodno stečenih kvalifikacija i potreba za
zemljama u razvoju. Obrazovanje odraslih više nije
dodatnim učenjem. Evropski obrazovni prostor je od
moguće smjestiti samo u tradicionalnu nacionalnu
samog početka povezivan na nivou stručnog
obrazovnu politiku u kojoj je određeno odnosom
osposobljavanja,
države i odraslog građanina. Isprepleću se područja
Maastrichta 1992. i obrazovanje izričito uključilo u
djelovanja države, tržišta, civilnog društva, na
područje politika koje se usklađuju.
nacionalnom i međunarodnom nivou.
Međunarodna povezanost omogućava nam da
Različite definicije obrazovanja nastajale su u
provodimo međunarodne obrazovne inicijative zbog
specifičnim političkim, ekonomskim i socijalnim
toga što smo se na to obavezali članstvom u nekoj
okolnostima. Posljedice su različiti oblici zakonskih
organizaciji ili zbog vlastite prosudbe da nam tuđa
uređenja, finansiranja, organizovanja, certificiranja i
iskustva mogu pomoći u rješavanju naših problema.
provedbe obrazovanja odraslih (na primjer, razlike
Upravo svijest o potrebi da se izgradi konkurentna
visokih narodnih škola, otvorenih sveučilišta i
privreda, postigne stabilan razvoj i osigura socijalna
da
bi
se
tek
Ugovorom
“EDU&JOB: strengthening the workers’ rights and labour market by advocating the adult education legislation”
“EDU&JOB: Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o obrazovanju odraslih”
This project is funded
by The European Union
iz
___________________________________________________________________________
kohezija utiču na potrebu za učenjem od obrazovnih
Na međunarodnom planu, poticaj se odražava u
politika koje nude kvalitetne odgovore na te izazove.
velikim
Globalne prijetnje i strah od krize snažan su poticaj
zemljama OCED-a i/ili UNESCO-a. U ekonomiji, sve
za potragu za novih obrazovnim rješenjima.
više zasnovanoj na znanju, u Evropi, BiH i drugim
Uključujući
međunarodnu
dimenziju
u
reformama
u
obrazovanju
i
obuci
u
vlastitu
zemljama gdje se traže radnici sa kreativnim
obrazovnu politiku povećavamo vlastito znanje i
znanjem, kao nosioci ekonomskog progresa, pitanje
razumijevanje, tj. bolje smo informisani o iskustvima
životnog
drugih, a to se reflektira i na vlastitu zemlju
ekonomskog razvoja.
stila
i
kulture
stavljeno
je
u
plan
(Reischmann,2004: 23). Osim toga, na iskustvima
drugih možemo lakše učiti. Možemo učiti i na
Vijeće Evrope je nekoliko puta naglasilo dvostruku
vlastitim greškama, ali je manje bolno učiti na tuđim
ulogu, društvenu i ekonomsku, sistema obrazovanja
greškama ili proučavati njihove pozitivne primjere.
i obuke. Obrazovanje i obuka su odlučujući faktori u
potencijalu
svake
zemlje
za
visoku
kvalitetu,
inovaciju i konkurentnost.
Svi građani treba da stiču i stalno nadograđuju svoje
STRUČNO OBRAZOVANJE I OBUKA ODRASLIH
znanje, vještine i kompetencije putem cjeloživotnog
U EU
učenja. Moraju se uzeti u obzir specifične potrebe
onih koji su pod rizikom da budu društveno
Istraživanja provedena u svijetu istakla su velike
isključeni. Ovo će pomoći da se poveća participacija
promjene u društveno-ekonomskom kontekstu u 21.
radne snage i ekonomski rast, i istovremeno će se
vijeku, u kojem VET sektor mora ponovo definisati
osigurati društvena kohezija.
svoju ulogu i doprinos razvoju društva. Ključni
aspekti ovoga konteksta, koji nose ulogu društvenog
Velika većina zemalja je izrazila zabrinutost zbog
kapitala u zajednicama uključuju: obrasce u radu, u
potreba ljudi sa niskim kvalifikacijama, kojih je skoro
porodičnom životu i angažmanu u zajednici koji se
80 miliona u EU. Za dalji razvoj VET-a od izuzetne
stalno mijenjaju; temeljne promjene u vrijednostima i
važnosti je da se promjenama u VET sistemu
obrascima društvenog angažovanja, sa posebno
poveća društvena uključenost osoba sa niskim
bitnim generacijskim promjenama; sve veću brigu
kvalifikacijama. Većina zemalja se fokusirala na
zbog pogoršane veze između ekonomskog napretka
određene ciljne grupe u ovom konktestu, a posebno
i društvene disfunkcionalnosti, koja je posebno
na mlade, gdje VET programi imaju pozitivan efekat
karakteristična u BiH u ovom trenutku; zaoštravanje
u smanjenju procenta mladih koji napuštaju škole. U
po pitanjima jednakosti koje je prouzrokovano
reformisanoj stručnoj školi, obrazovanje mladih ljudi
isključivanjem marginaliziranih grupa iz zajednica;
bitno će se razlikovati od dosadašnjeg sistema u
sve veći imperativ da se prošire mogućnosti za
kojem su se mladi pripremali za samo jedno
cjeloživotno učenje za sve građane; zahtjev da se
„zanimanje“ ili kvalifikaciju. Princip cjeloživotnog
obrazuju i obučavaju kadrovi sa kreativnim znanjem
učenja ruši te granice i omogućava generacijama
i sposobnošću da to znanje iskoriste u inovativne
svih uzrasta da, po kreditnom sistemu, obogaćuju
svrhe.
“EDU&JOB: strengthening the workers’ rights and labour market by advocating the adult education legislation”
“EDU&JOB: Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o obrazovanju odraslih”
This project is funded
by The European Union
___________________________________________________________________________
svoja znanja i vještine povećavajući kompetencije, a
Evropska Komisija sa svim zemljama-članicama
samim tim i mogućnosti zapošljavanja.
Evropske unije zajedno djeluje na ojačavanju
S druge strane, dovoljna pažnja nije posvećena
stručnog obrazovanja i obuke. Kopenhagenška
odraslim i starijim radnicima. Stoga je bitno da se
deklaracija donesena je 2002. godine, a osnova za
prevaziđe stanje u kojem je učenje i obrazovanje
njeno djelovanje je saradnja 31 zemlje Evrope na
dostupno samo djeci i mladoj generaciji i stvoriti
ojačavanju stručnog obrazovanja i obuke. Također,
legislativne
kao ključna komponenta Lisabonske strategije,
i
institucionalne
pretpostavke
za
obrazovanje i učenje odraslih. U tom kontekstu
Evropska
posebnu vrijednost dobija stručno obrazovanje
kontinuiranom praćenju tržišta radne snage koje se
odraslih. Stručno obrazovanje odraslih je integralni
ostvaruje kroz godišnje izvještaje o zaposlenosti u
dio sistema stručnog obrazovanja, koje je čvrsto
Evropi koja se koriste za stvaranje buduće strategije
povezano sa privredom, tržištem rada i drugim
zapošljavanja i politike za kvalitetu radnih mjesta,
socijalnim sistemima. Obrazovanje, a posebno
povećanu produktivnost, te ulaganja u ljudski
stručno obrazovanje, je kompleksno čak i u
kapital.
normalnim uslovima jer je uslovljeno ekonomskom
zapošljavanje
strukturom, javnim aktivnostima i društvenim i
plasman posla za radnike i poslodavce s ciljem
političkim sistemom. Na perspektivu cjeloživotnog
osiguravanja mobilnosti radne snage. Ona također
učenja bitno utiče uloga stručnog obrazovanja i
osigurava podatke o viškovima radne snage i
obuke,
stručno
deficitu u različitim sektorima s ciljem unapređenja
obrazovanje koje obezbjeđuje širok spektar različitih
rada izvan granica, te doprinosa zajedničkom
kvalifikacija potrebnih u kontekstu cjeloživotnog
evropskom tržištu radne snage. Nadalje, Evropski
učenja.
socijalni fond radi na unapređenju radnih vještina, a
uključujući
i
srednje
tehničko
strategija
U
okviru
zapošljavanja
EU,
osigurava
Evropska
ovisi
služba
informacije,
o
za
savjete
i
prema tome i radnih sposobnosti, pomoći u borbi
Kako bi osigurala konkurentnost i inovativnost dok
protiv
nezaposlenosti,
je suočena sa izazovima koje nosi intenzivna
usavršavanja koje stimuliše prilagodljivost radnika
globalna konkurencija, te istovremeno prisutna
očekivanjima na savremenom tržištu rada.
nisko kvalifikovana radna snaga i problem starenja
U naprednim privredama kao što su u zemljama EU,
populacije, Evropska unija je odgovor našla u
znanje, tj. istraživanje i razvoj, te inovacija i
implementaciji i promociji Stručnog obrazovanja i
obrazovanje,
obuke koje postaje vitalno za pripremu pojedinaca
produktivnosti. Znanje povezano s potrebama tržišta
za izazove tržišta rada. U skladu s tim, aktivnosti na
rada i izazovima globalne ekonomije je kritični faktor
povezivanju obrazovanja i tržišta rada kroz stručno
s kojim Evropa može osigurati konkurentnost u
obrazovanje i obuku pomažu da se obezbjede
globalnom svijetu gdje se drugi nadmeću s jeftinim
vještine, znanja i konkurentnost neophodne na
radom i primarnim resursima.
ključni
promicanja
su
pokretači
radnog
rasta
današnjem tržištu rada, te su te aktivnosti neodvojivi
dio programa Evropske unije „Obrazovanje i trening
U BiH, obrazovanje odraslih se ne tretira kao važna
2020“.
i strateška komponenta na ljestvici ekonomskog i
društvenog razvoja. U kontinuitetu cjeloživotnog
“EDU&JOB: strengthening the workers’ rights and labour market by advocating the adult education legislation”
“EDU&JOB: Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o obrazovanju odraslih”
This project is funded
by The European Union
___________________________________________________________________________
učenja
više
dolazi
do
izražaja
neformalno
i
samo polažu odgovarajuće ispite. Kao što je to
informalno obrazovanje i učenje. S obzirom da se
slučaj i u formalnom obrazovanju, školski sistem
neformalno obrazovanje odvija van škola, fakulteta i
sprovodi ocjenjivanje učenika, a pedagoški zavod je
centara za obuku, obično se ne smatra pravim
odgovoran za plan i program. Pohađanje vanredne
obrazovanjem i stoga je najčešće potcijenjeno.
nastave često finansiraju sami polaznici, a samo
Dalja obuka/usavršavanje je kratkotrajna ciljana
ponekad to čine određene firme za svoje potrebe ili
obuka koja se obično nudi nakon početnog stručnog
pak zavodi za zapošljavanje.
obrazovanja i obuke s ciljem da dopuni, poboljša i
osavremeni
kompetencije
Kao potpisnica Konvencije o pravima djeteta,
stečene tokom prethodne obuke. Stručne škole u
Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i
BiH vrše obuku za odrasle u većini slučajeva prema
temeljnih
programima iz formalnog obrazovanja za one
priznavanju diploma, te kao učesnica u Bolonjskom
učenike-polaznike koji su ispali iz redovnog sistema
procesu, BiH je zvanično potvrdila svoje obaveze na
školovanja i žele da uvećaju svoje mogućnosti za
obrazovnom polju. To ni u kojem slučaju ne
zapošljavanje pohađanjem nastave radi sticanja
isključuje, već snažno potcrtava potrebu da se i u
kvalifikacija i certifikata. Obuka za odrasle odvija se
obrazovanju odraslih naprave konkretni iskoraci ka
po istom nastavnom programu (samo skraćenom) i
institucionaliziranju koje bi omogućilo i istinsko
upotrebom iste metodologije kao i za redovno
poštivanje ovih obavezujućih zadataka u narednom
školovanje u stručnim školama. Najčešće se nude
periodu.
programi
znanje,
vještine
stručnog
administracije,
i/ili
usavršavanja
menadžmenta,
iz
sloboda,
Lisabonske
konvencije
o
oblasti
zdravstva
i
psihosocijalne djelatnosti, rada na računarima ili
učenje stranih jezika, dok su sport, ekologija,
proizvodnja
hrane
zanemareni.
i
poljoprivredne
Osposobljavanju
za
NACIONALNI KVALIFIKACIJSKI OKVIR I
djelatnosti
PRIZNAVANJE NEFORMALNO I INFORMALNO
proizvodna
STEČENIH ZNANJA I VJEŠTINA
zanimanja posvećeno je malo pažnje. Zato kažemo
da
obrazovanje
nije
U Memorandumu Evropske komisije o cjeloživotnom
institucionalizovano u BiH. U praksi postoji veliki broj
obrazovanju iz 2000. godine, u 4. glavnoj poruci o
obrazovnih programa i projekata koji su namijenjeni
vrednovanju učenja, preporučuje se: ”Svakako je
odraslim ljudima, ali njihov rad nije međusobno
važno da se osmisle visoko kvalitetni sistemi za
povezan
i
akreditaciju prethodnog i eksperimentalnog učenja
principima, niti zakonskim propisima koji bi u cijeloj
(APEU), te da se potiče njihova primjena u različitim
BiH imali zajednički imenitelj, a još uvijek bi mogli
kontekstima. Poslodavce i osobe koje odlučuju o
biti definirani u odnosu na specifičnost određenog
upisu u odgojno-obrazovne institucije takođe treba
prostora. Izvođenje nastave za vanredne učenike je
uvjeriti u vrijednost ove vrste priznavanja. Sistemi
u večernjim satima ili tokom dana. Broj sati
APEU ocjenjuju i priznaju postojeće znanje, vještine
potrebnih za sticanje određenog stepena-diplome
i iskustvo pojedinaca stečeno tokom dugih razdoblja
varira između škola. U nekim slučajevima polaznici
i u raličitim konekstima, uključujući i neformalna i
zajednički
odraslih
postoji,
definiranim
ali
standardima
“EDU&JOB: strengthening the workers’ rights and labour market by advocating the adult education legislation”
“EDU&JOB: Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o obrazovanju odraslih”
This project is funded
by The European Union
___________________________________________________________________________
neslužbena okruženja. Metodama koje se koriste
konzistentnih smjernica za priznavanje implicitnog i
mogu se prepoznati vještine i sposobnosti za koje
neformalnog obrazovanja širom država članica i
sami pojedinci možda nisu bili ni svijesni da ih
država kandidata za članstvo u EU.
posjeduju te da ih mogu ponuditi poslodavcima. Za
Vještine stečene kroz neformalno i implicitno učenje
sam postupak potrebno je aktivno sudjelovanje
često predstavljaju važne karakteristike i kvalitete
kandidata, a istim se podiže samopouzdanje
osobe, ali možda ne budu navedeni u radnoj
pojedinca i njegova slika o sebi”. U tački 3.4.
biografiji ili drugim dokumentima ukoliko nisu
Akcijskog plana o učenju odraslih: Uvijek je vrijeme
potkrepljene certifikatom. Kako bi se ova situacija
za učenje, iz 2007. godine, Evropska komisija je
unaprijedila, EU je donijela smjernice koje uključuju
preporučila
i
osam nivoa znanja, počevši od osnovnih veština,
priznavanja neformanog i informalnog učenja bez
preko stručnog, do inovativnog znanja. Prema ovim
obzira gdje su i kako su ta znanja i vještine
smjernicama, svaka država može razviti sopstvenu
naučene, kako bi se olakšala integracija u društvo
specifikaciju. Ovime se omogućavaju prevod i
pripadnika pojedinih neprivilegovanih grupa koji
poređenje nivoa znanja u dvije različite zemlje, čime
imaju znanja i vještine koje se ne mogu vidjeti
se
(implicitna/tacitna znanja i vještine). U pogledu ljudi
implementacija
koji su trenutno radno sposobni, demografska
manje je složena u državama u kojima postoji
promjena bi mogla zahtjevati uključenje u tržište
službeni nacionalni kvalifikacijski okvir (National
rada onih koji prethodno nisu bili integrisani u
Qualifications Framework). Takav okvir omogućava
potpunosti, kao na primjer oni koji su rano napustili
pridruživanje
školu, žene i migranti. U društvu znanja, sve ovo
učenja pojedinim nivoima kvalifikacijskog okvira, kao
zahtijeva dobar standard osnovnog obrazovanja, ali
i određivanje opsega kvalifikacija (npr. cjelovite ili
i
obrazovanja,
djelimične). U razvijenim se zemljama, s visokim
informacionih i komunikacionih tehnologija (ICT) i
postotkom adolescenata koji napuštaju obrazovni
jezičkih vještina.
sistem već na nivou srednje škole, promoviše
stručne
ubrzavanje
obuke,
procesa
tercijarnog
ocjenjivanja
olakšava
mobilnost
zaposlenih.37
Dakle,
prethodnog
učenja
priznavanja
prepoznatih
i
prihvaćenih
ishoda
mogućnost povratka u sistem – druga prilika koju
Različite zemlje različito regulišu pitanje priznavanja
omogućava priznavanje prethodnog učenja. S druge
ishoda učenja ostvarenih izvan okvira formalnog
strane,
obrazovanja. Prema P. Werquinu (2011.), neke
kvalificirane i certificirane radne snage, vlade
države u tom smislu imaju jasne i nedvosmislene
nastoje
u
zemljama
nadoknaditi
gdje
ovaj
vlada
nedostatak
nedostatak
putem
propise, dok u drugima to nije slučaj. Posljedično, u
nekim je zemljama proces priznavanja podređen
potrebama tržišta rada, dok druge uspoređuju
kvalifikacije sa ishodima formalnog obrazovanja,
37Izvori:
Evropski
Parlament
(2008).
Preporuka
Evropskog
Parlamenta i Savjeta od 23.04.2008.god. o razvoju evropskog
okvira kvalifikacija za cjeloživotno učenje u: Službenom glasniku
uključivši tercijarne sisteme.
Evropske unije, Brisel, Strazbur: C111/01. Komisija evropskih
Kako bi se unaprijedila mobilnost u okviru Evropske
zajednica (2007). “Evropski okvir
unije (EU) za rad i učenje, ministri obrazovanja
država
članica
EU
su
prepoznali
značaj
kvalifikacija: veliki benefit za
građane i poslodavce širom Evrope”, izdavač Rapid press. Brisel:
IP/07/1760. Evropski inventar (2005). “Validacija implicitnog i
neformalnog učenja”. Ujedinjeno Kraljevstvo.
“EDU&JOB: strengthening the workers’ rights and labour market by advocating the adult education legislation”
“EDU&JOB: Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o obrazovanju odraslih”
This project is funded
by The European Union
___________________________________________________________________________
formalnog priznavanja ishoda učenja ostvarenih
uključenih u cjeloživotno učenje. Ovo je važno za
tokom radnog vijeka: time se skraćuje trasa
smanjenje
formalnog
omogućavanju
obrazovanja
i
ubrzava
sticanje
prepreka
kvalifikacijskih certifikata. Valja, međutim, naglasiti
dostupno
kako priznavanje prethodnog učenja nije isto što i
Kvalifikacijski
certifikat kompetencija kakav izdaju poslodavci.
kvalifikacija.
u
priznavanju
učenicima
znanje,
da
lakše
vještine
okvir
je
više
i
od
učenja
i
iskoriste
kompetencije.
samog
opisa
Priznavanje vodi dodjeli diplome, titule ili certifikata
koji
obrazovnu
Priznavanje prethodnog učenja i njegov razvoj su
mobilnost uz to što osiguravaju daljnji napredak u
trenutno tema žustre rasprave u zemljama EU,
karijeri pojedinca.
naročito u novim državama članicama. Ovi sistemi u
U
omogućava
Bosni
i
profesionalnu
usvajanja
brojnim zemljama postoje već niz godina (u
Nacionalnog/ državnog kvalifikacijskog okvira stiglo
Francuskoj, na primjer, od 1930.-ih) i neprestano se
se do usvajanja osnova kvalifikacijskog okvira od
usavršavaju. Rasprava s jedne strane proizlazi iz
strane Vijeća ministara, što još uvijek ne obavezuje
rastuće svijesti o važnosti učenja kroz život, a s
na njegovu primjenu, te se primjenjuje zastarjeli
druge strane iz zahtjeva na nivou EU koji države
kvalifikacijski okvir koji nije usklađen sa evropskim.
članice obavezuju na pojačanje aktivnosti u smjeru
Osnovama
razvoja priznavanja. Priznavanje prethodnog učenja
Hercegovini
Hercegovini,
na
ili
kvalifikacijskog
stvara
se
polju
okvira
u
preduslov
Bosni
za
i
izradu
je
integralni
dio
evropskih
javnih
politika
o
„Kvalifikacijskog okvira u Bosni i Hercegovini“, koji
cjeloživotnom učenju od 2001.godine. Velik korak
treba povezati prethodne, sadašnje i buduće
prema potvrđivanju ishoda učenja izvan sistema
rezultate učenja, te ih postaviti u međusobne
formalnog obrazovanja bilo je odobrenje preporuka
odnose unutar Bosne i Hercegovine, ali i Evropskog
o Evropskom kvalifikacijskom okviru Evropskog
kvalifikacijskog okvira i evropskog obrazovnog
parlamenta i Vijeća Evropske unije 2008.godine, što
prostora, a koji bi trebao biti donesen najkasnije do
je uvelike doprinijelo uspostavi i razvoju nacionalnih
kraja 2015. godine. Polazne osnove utvrđene ovim
kvalifikacijskih
dokumentom
za
(European Commission, 2012.). Time je postignuta
usklađivanje propisa kojima se uređuju područja
veća usporedivost i razumljivost kvalifikacija za
osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja, odnosno
poslodavce, zaposlenike i državljane zemalja EU
cjeloživotnog
koji su u procesu učenja. Evropska komisija i
predstavljaju
učenja,
ali
i
i
smjernice
bolje
povezivanje
promjena i potreba tržišta rada sa obrazovnim
Cedefop
programima
u
kvalifikacijski
Bosni
okvir
su
okvira
2009.
u
državama
godine
izdali
članicama
publikaciju
i
Hercegovini.
Državni
European Guidelines for Validating Non-formal and
će
olakšati
transfer,
Informal
Learning
(“Evropske
smjernice
za
transparentnost i priznanje kvalifikacija definisanih
priznavanje neformalnog i informalnog učenja”, op.
kao rezultati učenja koji su procijenjeni i certificirani
prev). Taj vodič služi kao savjetodavna potpora
od strane kompetentnog tijela na državnom i
praktičarima i donosiocima javnih politika u području
sektoralnom
Državnog
priznavanja jer nudi različite moguće perspektive –
kvalifikacijskog okvira će biti jačanje obostranog
individualnu, organizacijsku, nacionalnu i evropsku.
povjerenja i saradnja između različitih glavnih aktera
Služi kao praktičan alat čija primjena nije obavezna.
nivou.
Glavna
funkcija
“EDU&JOB: strengthening the workers’ rights and labour market by advocating the adult education legislation”
“EDU&JOB: Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o obrazovanju odraslih”
This project is funded
by The European Union
___________________________________________________________________________
Države članice EU obavezne su do 2018. godine
ostaje na nivou trogodišnjeg srednjeg obrazovanja
staviti
omogućila
ili niže. To znači da smo značajno ispod prosjeka
priznavanje neformalnih i informalnih ishoda učenja.
EU-a kada je u pitanju udio osoba sa završenom
Prema
četverogodišnjom
u
funkciju
preporuci
rješenja
Vijeća
koja
bi
Evropske
unije
od
srednjom
školom
ili
višim
20.12.2012.godine, “države članice bi pojedincima
obrazovanjem. Svaka četvrta osoba u BiH prerano
trebale omogućiti priliku pokazati što su naučili izvan
napušta obrazovni proces.
formalnog obrazovanja i osposobljavanja – uključivši
iskustva mobilnosti, te iskoristiti ono što su naučili u
Obzirom da su ovi izazovi već prepoznati, primjetna
svojim karijerama i daljnjem učenju” (Official Journal
su već određena pozitivna dostignuća. Pomaci se
of
ogledaju kroz veću uključenost privatnih obrazovnih
the
European
Union,
prethodnog
učenja
je
strateškog
dokumenta
isto
2012.).
tako
Priznavanje
ključan
dio
institucija, ali samo u pojedinim kantonima/entitetu.
2020”,
koji
Također, preduzeća razvijaju programe obuke za
promoviše mobilnost zaposlenika i teži boljem
odrasle, škole organizuju razne kurseve za odrasle
prilagođavanju vještina potrebama tržišta rada u
dok je NVO sektor poduzeo neke incijative u ovoj
kontekstu sve starijeg stanovništva.
oblasti.
“Evropa
Međutim, izbor i mogućnosti prekvalifikacije odraslih
Trenutni presjek kvalifikacija radno sposobnog
je još uvijek mali i limitiran. Stručne škole imaju
stanovništva u BiH nije obećavajući. U skladu se
glavnu ulogu u ovoj oblasti, te je u nekim
predstavljenom
bi
gimnazijama onemogućena obuka odraslih. Još
dokvalifikacija i prekvalifikacija postojeće radne
uvijek ne postoji adekvatan nastavni plan i program
snage bila neophodna te da postoji ogromna
za odrasle u osnovnom obrazovanju što sprečava
potreba za hitnim i većim ulaganjem u obrazovanje
škole da ga primjenjuju dok je praksa obrazovanja
odraslih u BiH zbog starosne strukture radno
odraslih na fakultetima prestala zbog nedovoljnog
sposobnog stanovništva. Poražavajuća je činjenica
broja univerzitetskih profesora. Također, primjetno
da svaka četvrta zaposlena mlada osoba radi na
je da zavodi za zapošljavanje imaju nedovoljnu
poslovima
od
ulogu u ovom procesu, te da obrazovanje i
usmjerenja vlastitog obrazovanja, što uzrokuje
obučavanje odraslih uglavnom finansiraju pojedinci
značajne nedostatke znanja i vještina potrebnih za
dok centri za edukaciju odraslih ne postoje. Situaciju
obavljanje posla. Mladi sa završenim srednjim
dodatno otežavaju činjenice da certifikati nakon
stručnim obrazovanjem imaju vrlo slabe izglede na
završene obuke nisu ili su djelimično priznati, da ne
postojećem tržištu rada. U najvećoj mjeri ne
postoji
uspijevaju se zaposliti na poslovima za koje su se
obrazovanja, te da se mali broj organizacija bavi
školovali. Uopšteno, mladi imaju najveće izglede za
ovim problemom.
koji
analizom
su
u
jasno
potpunosti
je
da
različiti
priznavanje
neformalnog/informalnog
zapošljavanje na neformalnom tržištu rada, na
nekvalitetnim poslovima sa slabim uslovima za rad,
bez bilo kakve sigurnosti. Ovo je budućnost većine
mladih. Gotovo svaka druga mlada osoba u BiH
koja je izašla iz formalnog obrazovnog sistema
“EDU&JOB: strengthening the workers’ rights and labour market by advocating the adult education legislation”
“EDU&JOB: Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o obrazovanju odraslih”
This project is funded
by The European Union
___________________________________________________________________________
uključuje sve oblike obrazovanja osoba starijih od
15 godina.
STRUČNA OBUKA I OBRAZOVANJE ODRASLIH
U ZEMLJAMA OKRUŽENJA I EU: PRIMJERI
U okviru poboljšanja kvaliteta i učinkovitosti odgoja i
obrazovanja, Hrvatska je u Planu razvoja naglasila
REPUBLIKA HRVATSKA
da će cjelokupni sistem odgoja i obrazovanja
oslanjaţi i uskladiti s obrazovnim standardima EU-a,
U Hrvatskoj je obrazovanje odraslih istaknuto kao
što podrazumijeva poticanje cjeloživotnog učenja
važna sastavnica sistema obrazovanja, a svoju
svakog čovjeka, a temeljem kojeg se on može lakše
potvrdu
zaposliti i uključiti u društvo.
dobiva
nizom
važnih
strateških
dokumenata. Najvažniji su koraci u razvoju sistema
obrazovanja odraslih: Vladino prihvaćanje Strategije
Uprkos
obrazovanja odraslih u novembru 2004. godine,
posljednjih godina u brojnim Euro-mediteranskim
osnivanje
zemljama
Agencije
za
obrazovanje
odraslih
značajnoj
ekspanziji
obrazovanja
obrazovanje nije uspjelo da pruži
Vladinom Uredbom u maju 2006. godine, te
vještine koje su relevantne za zahtjeve lokalnog i
izglasavanjem Zakona o obrazovanju odraslih u
međunarodnog tržišta rada. Nekoliko zemalja je
februaru 2007.godine.
doživjelo veliko povećanje broja učenika koji
pohađaju
srednju
školu,
a
ipak
je
stopa
Izglasavanjem Zakona o obrazovanju odraslih
nezaposlenosti
uspostavlja se normativni okvir i stvaraju pravne
školom porasla. U mnogim dijelovima regiona to je
pretpostavke daljnjem razvoju obrazovanja odraslih
dovelo do otuđenja i nestabilnosti. Reforma sistema
kao punopravnog dijela cjelokupnog obrazovnog
tehničkog obrazovanja i stručne obuke (TOSO) je
sistema RH.
veoma važan instrument u
odraslih
Danas se djelatnosti obrazovanja
odvijaju
obrazovanje
osnovana
i
u
Agenciji
obrazovanja
Zakonom
obrazovanje
i
o
za
strukovno
odraslih
Agenciji
za
koja
je
strukovno
odraslih.
obrazovanje
onih
sa
završenom
srednjom
rješavanju krize
nezaposlenosti u Euro-mediteranskoj regiji. On igra
ključnu
ulogu
pružanju
u
mladim
smanjenju
ljudima
nezaposlenosti
mogućnosti
i
za
zapošljavanje. Međutim, samo reforme TOSO-a
neće biti dovoljne da riješe goruće probleme. Ove
Prvim članom Zakona o obrazovanju odraslih,
reforme moraju da budu pripremljene u širem
obrazovanje odraslih u Hrvatskoj je definisano kao
kontekstu reformi obrazovnih politika i povezane sa
cjelina
politikama
procesa
učenja
odraslih
namijenjenih
zapošljavanja,
kao
mjerama.
Ipak,
i
socijalnim
i
ostvarivanju prava na slobodan razvoj ličnosti,
ekonomskim
osposobljavanja
(sticanje
ponuda sistema tehničkog obrazovanja i stručne
kvalifikacija za prvo zanimanje, prekvalifikacije,
obuke mogla bi da predstavlja obećavajući element
sticanje i produbljivanje stručnog znanja, vještina i
u borbi protiv neusklađenosti ponude i potražnje na
sposobnosti)
tržištu rada.
građanstvo.
i
U
za
zapošljivost
osposobljavanje
Hrvatskoj
za
aktivno
obrazovanje
odraslih
modernizovana
“EDU&JOB: strengthening the workers’ rights and labour market by advocating the adult education legislation”
“EDU&JOB: Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o obrazovanju odraslih”
This project is funded
by The European Union
___________________________________________________________________________
Na osnovu postavki da je odgoj i obrazovanje
-
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva,
strateški
društva
-
Hrvatska obrtnička komora,
napravljena je Strategija razvoja sustava strukovnog
-
Hrvatska gospodarska komora,
obrazovanje u Hrvatskoj. Strategija razvoja sistema
-
Hrvatski zavod za zapošljavanje,
stručnog obrazovanja u Hrvatskoj oslanja se na
-
Državni zavod za statistiku,
načela i ciljeve obrazovnih strategija EU-a.
-
Hrvatska udruga poslodavaca i
-
obrazovne ustanove.
razvojni
prioritet
hrvatskog
Ciljevi koji su navedeni u Strategiji su:
Trajno usklađivanje obrazovanja s potrebama tržišta
-
definisati ciljeve razvoja stručnog obrazovanja i
rada podrazumijeva da stručno obrazovanje ima
-
načina njihove realizacije,
ključnu ulogu u razvijanju ljudskih potencijala s
-
definisati parametre promjena stručnog
ciljevima postizanja privrednog rasta, zapošljavanja
-
obrazovanja,
i ostvarivanja socijalnih ciljeva. Izgradnja sistema
-
definisati
promjene
sistema
praćenja
i
stručnog
obrazovanja
i
osposobljavanja
koji
ostvarivanja
omogućava cjeloživotno učenje i mobilnost znači da
-
ciljeva,
će sistem promovisati načelo dostupnosti svim
-
promovisati jednaka prava učenja za sve,
skupinama stanovništva osiguravajući im pri tome
-
promovisati stručno obrazovanje i
mogućnost vertikalne i horizontalne prohodnosti
-
osposobljavanje,
između svih dijelova obrazovanja.
-
-unaprijediti kvalitetu stručnog obrazovanja,
-
izgraditi mehanizme uporedivosti i priznavanja
Nakon završetka sukoba u bivšoj Jugoslaviji i
hrvatskih stručnih kvalifikacija u Evropi (EQF).38
procesa
tranzicije,
u
Republici
Hrvatskoj
je
revitalizacija mogućnosti sticanja javno priznatih
Izradi Strategije prethodili su dokumenti koje su
zanimanja i kvalifikacija na osnovi neformalno i
hrvatska Vlada, ministarstva i ostala nacionalna
informalno naučenih znanja i vještina aktualizirana
tijela izradili u razdoblju od 2004.-2008. godine.39
iza 2000. godine, na temelju iskustava drugih
Kao ključni nositelji Strategije navedeni su:
država (SAD-a i dr.) i preporuka UNESCO-a i
Evropske komisije.
-
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa,
-
Agencija za strukovno obrazovanje,
Mogućnost sticanja javno priznatih kvalifikacija na
-
Agencija za obrazovanje odraslih,
osnovu provjere i ocjene neformalno i informalno
-
Agencija za odgoj i obrazovanje,
naučenih znanja, vještina i kompetencija u Republici
-
-Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje
Hrvatskoj najprije je otvorena Zakonom o obrtu i
-
obrazovanja,
Pravilnikom o načinu ostvarivanja programa obuke i
stručnog osposobljavanja za vezane obrte, te o
38
Strategija razvoja sustava strukovnog obrazovanje u Hrvatskoj,
Vlada RH, 2008.
39
55 preporuka za povećanje konkurentnosti Hrvatske, Nacionalno
vijeće za konkurentnost, 2004.
pravima,
obavezama,
praćenju,
vrednovanju
ocjenjivanju naučnika. Na osnovi tih propisa odrasli
s odgovarajućim neformalno i informalno naučenim
“EDU&JOB: strengthening the workers’ rights and labour market by advocating the adult education legislation”
“EDU&JOB: Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o obrazovanju odraslih”
This project is funded
by The European Union
i
___________________________________________________________________________
znanjima i vještinama i drugim propisanim uslovima
mogu pristupiti pomoćničkom ispitu, ispitu stručne
osposobljenosti i majstorskom ispitu. Hrvatska
CRNA GORA
obrtnička komora ovlaštena je provoditi provjeru,
izdavati svjedočanstva/diplome o javno priznatim
Politički događaji i ekonomske posljedice iz 1990.-ih
kvalifikacijama i voditi evidencije o prijavljenim
su imali različite efekte na obrazovanje odraslih, kao
kandidatima i kandidatima koji su stekli određene
i na mnoge druge elemente društva. Država je,
kvalifikacije. Mogućnost sticanja javno priznatih
usljed zatvaranja mnogih fabričkih centara, trpila
kvalifikacija i u ostalim područjima (sektorima) rada,
štetne
na osnovu provjere i ocjene neformalno i informalno
obrazovna struktura značajnog dijela radne snage
naučenih zanja, vještina i kompetencija, otvorena je
razvija u skladu sa međunarodnim konkurentima.
nakon donošenja Zakona o obrazovanju odraslih
Na osnovu opsežnih konsultacija koje su obavljenje
koji u članu 11. propisuje da odrasli mogu dokazati
u kasnim 90-tim godinama, urađena je ''Knjiga
znanja, vještine i sposobnosti, neovisno o načinu na
promjena''
koji su stečena, i to polaganjem ispita, te nakon
obrazovanje uopšte, a posebno preporučeni tipovi
donošenja Zakona o strukovnom obrazovanju koji je
obrazovanja odraslih.
propisao da se kompetencije stečene neformalnim i
''Knjiga promjena'' je dokument koji obuhvata čitav
informalnim učenjem dokazuju ispitima, u skladu sa
obrazovni sistem koji je pripremljen na osnovu
standardima
stručnih
obimnih analiza i projekcija i usvojen je 2001.
kvalifikacija. Zakon je propisao da će postupak i
godine. On sugeriše niz rješenja koja se od tog
način
zanimanja,
provođenja
kojima
kojoj
se
nemogućnosti
nalaze
da
prijedlozi
se
za
dokazuju
vremena implemetiraju, kao što je npr. Zakon koji
reguliše obrazovanje odraslih i Savjet koji je
propisati ministar.
specijalizovan za pitanja obrazovanja odraslih.
Donošenjem Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom
''Knjiga promjena'' uspostavlja principe obrazovanja
okviru 2013. stvorene su pravne pretpostavke za
odraslih kao što su: dobrovoljno učestvovanje,
regulisanje jedinstvenog sistema
i
obuku u znanjima i vještinama u cilju zapošljavanja,
vrednovanja neformalnog i informalnog učenja. Za
priznavanje veze između formalnog i neformalnog
razvoj
obrazovanja, uključivanje socijalnih partnera u
vrednovanja
informalnog
učenja
nužan je
relevantnih
sudionika,
priznavanja
neformalnog
i
konsenzus svih
nastavni
proces
i
finansiranje
obrazovanja odraslih, fleksibilnost izbora, razvoj
pretpostavki da svaki građanin može ostvariti svoje
strategija za razvoj sistema obrazovanja odraslih,
pravo
obuhvatajući postepenost u planiranju obuke, razvoj
vrednovanje
stvaranje
upravljanje,
pravnih
na
te
se
u
zbog
neformalno i informalno stečene kompetencije
sistema
ispita
odnosno
posljedice
prethodno
stečenih
kompetencija. Pri tome je nužno uvažiti potrebu da
sistema
se mijenja kulturološki pogled na neformalno i
kvalifikacija.
informalno učenje, te da se uvažava učenje i
''Knjiga promjena'', takođe, pretpostavlja dostizanje
promovira
šest ciljeva:
široka
prihvaćenost
netradicionalnih
za
procjenu
neformalnog
znanja
puteva učenja.
“EDU&JOB: strengthening the workers’ rights and labour market by advocating the adult education legislation”
“EDU&JOB: Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o obrazovanju odraslih”
This project is funded
by The European Union
i
___________________________________________________________________________
izradu posebnog zakona za obrazovanje
odgovarajućim znanjima, da ta znanja mogu da
odraslih (kao dio jedinstvenog sistema
dokažu i steknu javno važeću ispravu o nacionalnoj
obrazovanja),
stručnoj kvalifikaciji. Odraslim koji imaju kvalifikaciju
dostizanje funkcionalne pismenosti lica
nivoa obrazovanja, ali ta kvalifikacija nije tražena na
koja imaju preko 35 godina,
tržištu
slobodno osnovno obrazovanje odraslih,
omogućava sticanje kvalifikacije koja obezbjeđuje
obuku radi zapošljavanja za lica koja nisu
bolji položaj na tržištu rada. Sistem certificiranja
završila
određeno
stručnih kvalifikacija je generator kvalifikacija koje
potrebna
znače usavršavanje i specijalizaciju u određenom
obrazovanje
zanimanje
ili
za
kojima
je
rada,
certificiranje
stručnih
kvalifikacija
profesionalna rehabilitacija,
sektoru, koje proširuje osnovno stručno znanje
obuku i doobuku u preduzećima i ostalim
pojedinca.
organizacijama,
omogućava licima sa nižim nivoom obrazovanja,
povećanje nivoa formalnog obrazovanja za
nezaposlenim i licima koja su rano napustila
lica starija od 30 godina.
obrazovanje da steknu osnovnu stručnu kvalifikaciju
Certificiranje
(kvalifikaciju
U Crnoj Gori, Zakon o obrazovanju odraslih koji je
za
prvo
stručnih
kvalifikacija
zanimanje)
ili
da
se
prekvalifikuju ili dokvalifikuju.
donesen 2011. godine, je zakon koji prvi put
reguliše obrazovanje odraslih u Crnoj Gori, i
garantuje
da
obrazovati,
se
odrasli
mogu
proširivati,
tokom
života
produbljivati
i
NJEMAČKA
osavremenjavati znanje i vještine kroz organizovani
proces obrazovanja i na drugi način, provjeravati
Vrhovnu vlast u obrazovnom sistemu u Njemačkoj
tako stečeno znanje i vještine i dokazivati njihovo
imaju
javno važenje, u skladu sa ovim i drugim zakonima.
osnovnom zakonu Savezne Republike Njemačke.
Obrazovanje
Konferencija
odraslih,
koje
se
realizuje
po
savezne
pokrajine.
To
Ministarstva
je
određeno
za
u
kulturu
programima osnovnog obrazovanja i vaspitanja,
(Kulturministerkonferenz KMK) odlučuje pravila za
srednjeg
stručnog
uporedivost završenih stepena školovanja i druge
obrazovanja, ostvaruje se u skladu sa ovim
važne tačke. U pojedinačnim saveznim pokrajinama
Zakonom i zakonima koji regulišu te oblasti
je ministarstvo za kulturu (Kultusministerien) najviša
obrazovanja. Visokoškolsko obrazovanje odraslih
državna ustanova što se tiče obrazovanja, nauke i
ostvaruje se u skladu sa zakonom kojim se reguliše
kulture. Segment poslovanja obuhvata naročito
ta oblast obrazovanja.
područje škole, fakultet i obrazovanje odraslih, opće
opšteg
obrazovanja
i
održavanje umjetnosti i kulture, kao i veze između
Zakon o nacionalnom okviru kvalifikacija, koji je u
države i vjerskih zajednica. Školska uprava je
Crnoj Gori donesen krajem 2010. godine otvorio je
općenito
put za priznavanje neformalno stečenih znanja
dvostepenom sistemu. Osnovna škola, srednja
unutar formalnog obrazovanja i povezivanje sa njim
škola
i omogućio odraslim, bez formalnog obrazovanja, sa
opštinskog učiteljstva, a druge, kao i stručna škola,
u
pojedinačnim
i specijalna
škola su
pokrajinama
pod
nadzorom
“EDU&JOB: strengthening the workers’ rights and labour market by advocating the adult education legislation”
“EDU&JOB: Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o obrazovanju odraslih”
This project is funded
by The European Union
u
___________________________________________________________________________
pod nadzorom ministra za kulturu svake savezne
Okosnicu sistema obrazovanja odraslih u Njemačkoj
republike.
čine takozvane visoke narodne škole, institucije čija
tradicija započinje krajem XIX stoljeća, u doba
U
Njemačkoj
se
kod
stručnog
obrazovanja
ubrzane
industrijalizacije
i
potrebe
za
upotrebljava dvojni obrazovni sistem. O dvojnom
opismenjavanjem i obrazovanjem radnika. Prvom
(dualnom) obrazovnom sistemu se priča, kad se
visokom narodnom školom smatra se Humbolt
stručna obuka mladih, za priznati izučeni zanat,
akademija u Berlinu, koju je 1879. osnovao Maks
odvija u dvije različite institucije. Jedna institucija je
Hirš. Od 1915. Akademija je priključena Humbolt
stručna škola, a druga je obrazovni pogon. Obje su
univerzitetu. Nakon Prvog svjetskog rata, broj
od sebe neovisni partneri. Oko 2/3 stručnog
visokih narodnih škola u Nemačkoj naglo se
obrazovanja je praktični dio (u pogonu), a 1/3 je
povećao, a cilj im je bio da svakom građaninu pruže
teorijski dio struke u školi. Ovaj dualni sistem se
mogućnost za obrazovanje.
osim u Njemačkoj, praktikuje još u Austriji i
Tokom Drugog svjetskog rata, veliki broj narodnih
Švicarskoj.
škola bio je zatvoren, no one danas i dalje obavljaju
svoju prvobitnu funkciju opismenjavanja i pružanja
Tri zakona i jedna odredba, gotovo u cijelosti
osnovnog obrazovanja, ali su svoj rad osavremenile
regulišu stručnu obuku u Njemačkoj:
uključivanjem koncepta cjeloživotnog obrazovanja,

Zakon o stručnom obrazovanju (BBiG)

Zakon unapređivanja stručnog obrazovanja
prekvalifikacija i dokvalifikacija.
(BerBiFG)
Osim obrazovnih, stručnih, integrativnih i kurseva za

Zakon zaštite omladine koja radi (JArbSchG)
prekvalifikacije i dokvalifikacije, značajna oblast

Odredba obrtništva (HWO)
rada visokih narodnih škola jesu kursevi opšteg
političkog i društvenog obrazovanja. Osim toga,
U pravilu dvojno stručno obrazovanje traje tri do tri i
visoke narodne škole nude i kurseve jezika,
po godine. Stručno obrazovanje može biti skraćeno
umjetnosti,
ukoliko učenici posjeduju stručno-praktična i školska
kreativnog i ručnog rada, i slično. Kada je riječ o
predznanja ili pokazuju nadprosječne rezultate
ponudi visokih narodnih škola koja se odnosi na
tokom stručnog obrazovanja. Mladi ljudi koji nisu
opšte obrazovanje, ona se sastoji od predmeta iz
pronašli mjesto obavljanja stručne prakse, a ispunili
oblasti i prirodnih i društvenih nauka, istorije,
su obavezu općeobrazovnog školovanja mogu
geografije, književnosti, istorije umjetnosti. Daleko
sudjelovati u uvodnom kvalificiranju. Takvu radnu
najznačajniji dio rada visokih narodnih škola jesu oni
praksu u preduzećima u trajanju od šest do
ozbiljniji programi, bliži prvobitnoj namjeni visokih
dvanaest mjeseci nudi Agencija za rad. Mlada
narodnih škola. U okviru ovog programa održavaju
osoba sklapa ugovor o praksi s preduzećem i za
se kursevi prekvalifikacija i dokvalifikacija, kao i
svoj rad prima mjesečnu novčanu naknadu. Na
programi za službenike opština za različite vještine,
kraju praktikant dobija od preduzeća svjedočanstvo,
čime se postiže stalno usklađivanje sa tehnološkim
a od komore certifikat o stečenim kvalifikacijama.
napretkom. Kursevi opismenjavanja nude kurikulum
opšte
kulture,
poznavanja
prirode,
za bazično osnovno obrazovanje i predstavljaju
“EDU&JOB: strengthening the workers’ rights and labour market by advocating the adult education legislation”
“EDU&JOB: Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o obrazovanju odraslih”
This project is funded
by The European Union
___________________________________________________________________________
pripremu za večernje škole. Stručne kurseve, kao i
kurseve prekvalifikacija i dokvalifikacija, škole nude
u saradnji sa zavodima za zapošljavanje, pa je
NORVEŠKA
zahvaljujući tome, zapošljivost nakon ovih kurseva
između 60 i 70 procenata, a oni se održavaju i
Cjeloživotno učenje jedna je od bitnih sastavnica i
planiraju na osnovu procjena situacije na tržištu
dio tradicije norveške obrazovne politike. Potaknuto
rada. Za kurseve novih tehnologija, visoke narodne
nezadovoljavajućim
škole raspolažu licencama za izdavanje nacionalnih
istraživanja
i
internacionalnih
certifikata.
Osim
toga,
i
rezultatima
svjetskom
PIAAC
ekonomskom
40
krizom,
ove
obrazovanje odraslih u Norveškoj je trenutno
institucije rade u saradnji sa industrijsko-trgovinskim
fokusirano na usvajanje temeljnih kompetencija za
komorama, koje takođe izdaju certifikate, te je sa
cjeloživotno
učenje,
te
njima moguće pronaći posao.
vrednovanja
prijašnjih
iskustava
razvijanje
sistema
učenja
koja
uključuje i neformalno i informalno učenje. Upravo
Njemačko Ministarstvo za obrazovanje i istraživanje
se obrazovanje smatra ključnim faktorom za razvoj
je 2008 usvojilo program „Razvoj karijere kroz
fleksibilnosti pojedinca da se adaptira na promjene i
obrazovanje“. U ovom okviru, program „Perspektiva
izazove
stručne obuke (Perspektive Berufsabschluss)“ se
društvenom i radnom okruženju.
koje
uzrokuju
današnje
promjene
u
fokusira na uvođenje tinejdžera i mladih odraslih
ljudi u stažiranje i obuke za razvoj struke, kao i za
prekvalifikovanje. Glavni cilj je unapređenje boljeg i
šireg osnovnog obrazovanja za sve, pružanjem
jednakih mogućnosti bez obzira na socijalno
porijeklo. Vlada Njemačke ima za cilj da poveća
broj ljudi koji će imati certifikat o završenoj školi,
kako bi se time povećale njihove šanse na tržištu
rada i/ili za stažiranje. Perspektiva stručne obuke je
podijeljena na dvije inicijative. Prva se odnosi na
unaprijeđeno umrežavanje, kako bi se iskoristio
neiskorišteni
kontekstu
kapacitet
u
pogledu
u
transregionalnom
stažiranja,
obuke
i
prekvalifikacije. Drugi se fokusira na mogućnosti
obuke niže kvalifikovanih mladih odraslih ljudi.
Kako bi se podržalo njihovo obrazovanje, treba
Neformalno obrazovanje odraslih u Norveškoj
većinom provode razna udruženja, a sadržaji su
neovisni od nacionalnog kurikuluma i ispitivanja.
Takođe, te asocijacije imaju mogućnost pripreme
za ispite formalnog obrazovanja, ali nemaju
mogućnost ispitivanja ili davanja javnih isprava
(svjedočanstvo). Skandinavija u cjelini ima dugu
tradiciju neformalnog obrazovanja odraslih, a
ishodištem obrazovanja odraslih u Norveškoj se
smatraju
tzv.
Krugovi
učenja
koji
imaju
stogodišnju tradiciju. Krugovi učenja (Study
circle) su zapravo male grupe ljudi koji uče
određene teme po principu „učenja dijeljenjem“,
a nastali su u Švedskoj.
ohrabriti poslodavce da ulažu u obuke. Preporuka
je
da
se
program
obuke
i
prekvalifikacije
restruktuiraju po modulima.
40„Programme
for
the
International
Assessment
of
Adult
Competencies“ („Program za međunarodnu ocjenu kompetencija
odraslih“, op. prev)
“EDU&JOB: strengthening the workers’ rights and labour market by advocating the adult education legislation”
“EDU&JOB: Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o obrazovanju odraslih”
This project is funded
by The European Union
___________________________________________________________________________
Odrasli
koji
trebaju
osnovno
i
cjelokupno
cjeloživotno učenje), razvija kurikulume integracije
srednjoškolsko obrazovanje (s obzirom na podjelu
imigranata, provodi profesionalnu orijentaciju, te
na niži i viši nivo) imaju pravo na potpuno besplatno
istraživanja
obrazovanje, što uključuje i besplatne udžbenike. Ta
obrazovanja odraslih. VOX intenzivno radi i na
prava regulisana su Zakonom o obrazovanju
međunarodnoj saradnji u kontekstu poboljšanja
odraslih iz 1976. godine, te Zakonom o obrazovanju
obrazovne politike obrazovanja odraslih, te je
iz 1998. godine. Zakon o obrazovanju odraslih
kreirao Evropsku mrežu Temeljnih kompetencija
sastavni je dio općeg Zakona o obrazovanju. Sve
2009. godine (EBSN) kao mrežu država i institucija
oblike formalnog obrazovanja odraslih verificiraju
koje
javne ustanove tj. javne škole, a reguliraju ih (i
cjeloživotnog
osiguravaju sredstva unutar svojih budžeta), ovisno
obrazovanja odraslih. VOX je također sjedište
o prebivalištu i stepenu znanja institucije lokalne
Nordijske mreže obrazovanja odraslih (NVL) do
samouprave, dakle općine i kantoni. Novi Zakon o
2016. godine koja kao projekat ima podršku
neformalnom obrazovanju odraslih iz 2010. godine
Nordijskog Vijeća ministara, a okuplja 5 zemalja
regulisao je sve oblike obrazovanja odraslih izvan
regije.
nužna
aktivno
za
poboljšanje
uključuju
učenja
ključne
u
svoje
kvaliteta
kompetencije
kurikulume
formalnog sektora, te se dosta napora ulaže u
utemeljenje
jedinstvenog
sistema
vrednovanja
kvalitete neformalnih i informalnih oblika učenja.
U formalnom obrazovanju odraslih i općenito,
osnovnoškolsko obrazovanje je odgovornost općina,
a srednjoškolsko obrazovanje odgovornost kantona.
Formalno obrazovanje je u nadležnosti norveškog
Ministarstva obrazovanja i istraživanja, a sadržaje
regulira
Norveška
uprava
za
obrazovanje
i
osposobljavanje.
Norveško udruženje za obrazovanje odraslih
(NAAL) je udruženje koje okuplja sva javna
priznata udruženja koja se bave obrazovanjem
odraslih. U to udruženje spadaju i Pučka učilišta
(Folksuniversitet) koja nude kao i ostali ponuđači
putem
javne
obrazovanja
nabavke
koje
određene
finansira
usluge
Ministarstvo
obrazovanja i istraživanja ili neko drugo javano
tijelo
(npr.
Program
temeljnih
vještina
za
Obrazovanjem odraslih u Norveškoj bavi se više
nezaposlene,
institucija i izvan samog Ministarstva obrazovanja i
norveškog jezika za imigrante itd.).
istraživanja. Norveškoj agenciji za cjeloživotno
Norveško udruženje za obrazovanje na daljinu
učenje (VOX) nadležno je Ministarstvo obrazovanja
(NADE) je krovna institucija svih institucija koje
i istraživanja, a ima ulogu promovisanja aktivnog
se
građanstva,
te
učenja, od tradicionalnog dopisno-konsultativnog
promovisanje obrazovanja odraslih izvan i u radnom
tipa do e-learninga, odnosno korištenja web
okruženju.
platformi i digitalnih medija.
neformalnog
poboljšanje
VOX
osigurava
obrazovanja
zapošljivosti,
kvalitetu
odraslih,
programa
bave
Program
fleksibilnijim
temeljnih
oblicima
vještina
neformalnog
administrira
sufinansiranje programa asocijacija obrazovanja
odraslih te centara obrazovanja, razvija program
"Temeljnih vještina" (eng. "basic skills" / numeričke,
jezične, digitalne i govorne vještine nužne za
“EDU&JOB: strengthening the workers’ rights and labour market by advocating the adult education legislation”
“EDU&JOB: Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o obrazovanju odraslih”
This project is funded
by The European Union
i
___________________________________________________________________________
jedno radno mjesto, već i povećati njegove temeljne
kompetencije i dugoročne izglede za pronalaženje
AUSTRIJA
posla koji odgovara njegovim kvalifikacijama i
sposobnostima.
Prema austrijskom ustavu, sektor obrazovanja
odraslih ne spada u nadležnosti Savezne Vlade, već
U Austriji su obrazovne aktivnosti u kontekstu
je uglavnom regulisan od strane pokrajina i općina.
obrazovanja odraslih uglavnom nastavak stručnog
Regulisanje finansiranja i organizacije razlikuje se
osposobljavanja i prekvalificiranja, a definisane
od pokrajine do pokrajine. Iz gore navedenih
dobnim grupama i prethodno stečenim nivoom
razloga donesen je Savezni zakon o promovisanju
obrazovanja. U pravilu, polaznici u programima
obrazovanja
stručnog
odraslih
(Erwachsenenbildungs
i
-
javnim
bibliotekama
Förderungsgesetz)
od
osposobljavanja,
usavršavanja
odraslih
prekvalificiranja
su
stariji
od
20
školovanje
i
1973. godine kojim se iznosi ideja dobrovoljnog
godina. Početno
promovisanja obrazovanja odraslih na saveznom
osposobljavanje odraslih najčešće je u nadležnosti
nivou, a propisuje opštu obvezu provincija za
Federacije i provincija, dok su mnoge obrazovne
promovisanjem
inicijative usavršavanja u organizaciji preduzeća,
obrazovanja
odraslih
no
bez
stručno
i
navođenja parametara obaveze. Zakon je izmijenjen
privatnih pružaoca usluga ili neprofitnih institucija.
i
Iako
dopunjen
u
1990. i
2003. godini.
Savezno
postoje
mnoge
varijante
po
pitanju
ministarstvo za rad, socijalna pitanja i zaštitu
organizacije, pravnog statusa i usluga, glavna
potrošača je zaduženo za obrazovanje stručnog
područja obrazovanja odraslih u Austriji su:
osoblja u organizaciji kompanije i za promociju
• stručno usavršavanje osoblja
poboljšanja kvalifikacija radne snage putem Zavoda
kompanije
(organizovano
od
za zapošljavanje. Zavod za zapošljavanje ne nudi
kompanije
ili
partnera,
nikakve
ustanova za obrazovanje odraslih i ostalih vanjskih
programe
obrazovne
programe,
nadogradnje
već
kompetencija
finansira
radne
saradnika,
ili
kompanije
putem
u organizaciji
strane
informalnog
matične
od
strane
obrazovanja
snage. Takve programe uglavnom daju javnim
djelatnika na radnom mjestu);
ustanovama obrazovanja odraslih, kao što su npr.
• kontinuirano stručno obrazovanje i obrazovanje za
za stručno obrazovanje Berufsfördeungsinstitute
radno mjesto (u ponudi od strane obrazovnih
(BFI) ili institucija Austrijske privredne komore
institucija);
Wirtschaftsförderungsinstitute (WIFI). Nadogradnja
• nadogradnja temeljnih kompetencija i aktivne
temeljnih kompetencija su mjere finansirane od
mjere zapošljavanja organizovane od strane Zavoda
strane Zavoda za zapošljavanje i obično imaju za
za
cilj ubrzano ponovno integrisanje pojedinca na
instrumenti aktivne politike tržišta rada;
tržište rada. Temeljni cilj ovih programa je uklanjanje
• opće obrazovanje odraslih (koja nude npr. centri
neravnoteže između ponude i potražnje na tržištu
za obrazovanje odraslih) i političko obrazovanje;
rada pružajući pojedincu vještine i stručna znanja,
• obrazovanje za drugu priliku (obrazovanje za
kao i lične vještine i socijalne kompetencije. Ove
certifikate
aktivne mjere ne bi trebale pripremati ljude samo za
prijevremenog napuštanja sistema obrazovanja).
zapošljavanje
(Arbeitsmarktservice)
formalnog
obrazovanja
kao
zbog
“EDU&JOB: strengthening the workers’ rights and labour market by advocating the adult education legislation”
“EDU&JOB: Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o obrazovanju odraslih”
This project is funded
by The European Union
___________________________________________________________________________
odražavaju jedan od tri prioriteta EU – da doprinose
pametnom, održivom i inkluzivnom rastu.
Deveto poglavlje
Projekat jačanja prava radnika i tržišta rada radne
snage zagovaranjem zakonske regulative u oblasti
OSNOVNI ZAKLJUČCI
obrazovanja
odraslih
je
upravo
dizajniran
da
doprinese mobilizaciji raspoloživih resursa u borbi
Bosna i Hercegovina se suočava sa velikim
ekonomskim
i
socijalnim
tenzijama
koje
su
posljedica isključenosti velikog dijela stanovništva iz
radne snage, visoke stope nezaposlenosti radnoaktivnog
stanovništva
i
izrazito
visoke
stope
nezaposlenosti mladih. Poboljšanje ovog stanja
moguće je osigurati provođenjem niza mjera i
aktivnosti koje doprinose:
1)
povećanju stopa zaposlenosti, a posebno
povećanju izdvajanja javnih resursa u
istraživanje i razvoj,
3)
povećanju znanja, vještina i kompetencija
koje
mladi
stiču
tokom
obrazovnog
procesa,
4)
smanjivanju
siromaštva
i
socijalne
isključenosti.
povezani i usklađeni sa ciljevima iz Strategije
''Evropa 2020'', što je od izuzetne važnosti jer
komplementarnost
i
usklađenost
nacionalnih politika sa ciljevima koji su definisani na
nivou 27 zemalja članica EU.
ciljeve
za radnike sa niskim stepenom obrazovanja. Imajući
u
vidu
ciljeve
ekonomije
i
Hercegovini,
Evropske
sistema
stanje
unije,
specifičnosti
obrazovanja
na
tržištu
u
rada,
Bosni
i
razmjere
problema nezaposlenosti i potencijale koji kroz
poboljšanje
mogu biti
iskorišteni
socio-ekonomskog
za
položaja
nezaposlenih i radnika, doneseni su
slijedeći
osnovni zaključci:
1) Stručna
znanja,
nezaposlenih
vještine
osoba
su
i
kompetencije
najvećim
dijelom
neadekvatna i zastarjela,
2) Obrazovni sistem ima dosta prostora za
poboljšanje
i
bolje
planiranje
obrazovnih
neophodno
tržišta rada,
3) Nezaposlene osobe sa najviše završenom
osnovnom školom imaju najnepovoljniji položaj
na tržištu rada i najmanje šanse za pronalazak
zaposlenja,
4) Položaj zaposlenih radnika sa najmanjim
stepenom obrazovanja moguće je značajno
Imajući u vidu specifičnosti svake države, prethodno
pobrojane
te stvaranje mogućnosti za napredovanje u karijeri
programa koji će biti više relevantni za potrebe
Kao što se može primjetiti ovi ciljevi su međusobno
osiguravaju
znanja, vještina i kompetencija nezaposlenih osoba,
obrazovanje odraslih
osoba u dobi od 20.-64. godine,
2)
protiv nezaposlenosti i siromaštva kroz povećanje
je
prilagoditi
specifičnoj situaciji u kojoj se Bosna i Hercegovina
nalazi, s tim da nacionalni ciljevi i prioriteti
unaprijediti pružanjem mogućnosti za dalje
stručno obrazovanje i obuku.
U skladu sa trenutnim stanjem i ciljevima na polju
osiguranja konkurentne i stručne radne snage za
“EDU&JOB: strengthening the workers’ rights and labour market by advocating the adult education legislation”
“EDU&JOB: Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o obrazovanju odraslih”
This project is funded
by The European Union
___________________________________________________________________________
potrebe
male
otvorene
ekonomije,
slijedeće
3)
biti blisko povezan sa preduzećima i drugim
preporuke mogu biti iskorištene za dalje profilisanje
institucijama u procesu provođenja stručne
obrazovne politike i njene bolje povezanosti sa
obuke za polaznike programa obrazovanja
tržištem rada:
odraslih.
1)
Za nezaposlene osobe koje imaju maksimalno
Na kraju, imajući u vidu da je proces donošenja
završenu
propisa iz oblasti obrazovanja odraslih u Federaciji
osnovnu
školu
neophodno
je
uspostaviti programe stručnog obrazovanja
već
odraslih kako bi se povećale njihove šanse za
sanskom
pronalaženje posla, te kako bi se omogućilo
harmonizacije
nezaposlenim
povećaju
osobama
svoje
šanse
Za
donošenjem
kantonu,
propisa
prioritet
propisa
koji
će
je
u
Unsko-
osiguranje
tretirati
pitanje
da
samostalno
obrazovanja odraslih osoba.
za
pronalazak
Kada je riječ o Federaciji BiH najviše se radilo na
zaposlenja,
2)
pokrenut
tome da se Zakon o obrazovanju odraslih donese
dugoročno
sa
prvo u Kantonu Sarajevo, međutim desilo se to da
školom
je Nacrt usvojen na skupštini Kantona Sarajevo, ali
programe
nikada nije pripremljen izvještaj sa javne rasprave
obrazovanja odraslih koji bi unaprijedili vlastite
niti tekst Prijedloga zakona, mada je prošlo godinu
kompetencije kroz usvajanje novih stručnih
dana od usvajanja nacrta.
maksimalno
neophodno
nezaposlene
završenom
je
osobe
srednjom
uspostaviti
znanja i vještina za kojima postoji potražnja na
tržištu rada,
3)
Za
mlade
nezaposlene
osobe
u
nekonkurentnim zanimanjima neophodno je
uspostaviti programe stručnog obrazovanja i
obuke
odraslih
koji
će
omogućiti
brzu
prekvalifikaciju i obuku u zanimanjima koja su
relevantna na tržištu rada.
Za
ispunjavanje
neophodno
je
gore
navedenih
uspostaviti
prioriteta
fleksibilniji
sistem
obrazovanja i obuke odraslih koji će:
1)
biti blisko povezan sa privredom u dijelu
dizajniranja i planiranja obrazovnih programa
za potrebe obrazovanja odraslih,
2)
biti
finansijski
prihvatljiv
za
polaznike
obrazovanja i obuke i koji će omogućavati
pristup
obrazovnim
programima
za
sve
zainteresovane, a posebno siromašne,
“EDU&JOB: strengthening the workers’ rights and labour market by advocating the adult education legislation”
“EDU&JOB: Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o obrazovanju odraslih”
This project is funded
by The European Union
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
41
File Size
1 902 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content