close

Enter

Log in using OpenID

CableCure

embedDownload
SANACIJA SREDNJENAPONSKIH
ELEKTROENERGETSKIH KABLOVODOVA
POMOÆU TEHNOLOGIJE CABLECURE
Tehnologija CableCURE predstavlja ekonomiènu alternativu zamjene SN kabela koji su skoro
ili u potpunosti pokvareni. Tehnologija poveæanja dielektriène èvrstoæe kabla vrši se ubrizgavanjem
dielektriène tekuæine u žile kabla. Tekuæina prodire duž žila u kabel i kroz ekran u podruèje polietilena,
koji je ošteæen vodenim stablom, pri èemu dolazi do reakcije sa vodom ili vlažnošæu u izolaciji.
Reakcija poveæava velièinu silikonske molekule, što rezultira njenom èvrstom usidrenju u izolaciju.
Takva reakcija s vodom ostane dugi niz godina te je stoga zaštita od prodora eventualne dodatne
vode nakon regeneracije potpuna, a kabel je uz 20- godišnje financijsko jamstvo regeneriran.
Pojava stabala u elektroenergetskim kabelima
»Treeing« (granèice) u ekstrudiranoj izolaciji je pojam koji
opisuje vrstu elektriènog kvara u obliku stabla odnosno
stezaljke kroz zid izolaccije. Ova forma je radijalna na os
kabela, korijeni u smjeru elektriènog polja.
Stablo kao pojavni oblik u PE, XLPE I EPR kabelima pojavljuje
se u dva oblika:
- elektrièno stablo ili tzv. »electrical tree«,
- vodeno stablo ili tzv. »water tree« (moguæe i elektrokemièno
stablo ili kemièno stablo).
Problem koji nastane zbog pojave vodenog stabla je niski
uzdržljivi napon srednjenaponskih kabela s PE-/XLPE/EPR izolacijom i PVC omotaèem.
Kabeli iz sedamdesetih godina tipa PHP (PVC izolacija) i EHP (PE izolacija) su tipièni predstavnici vrlo loše generacije SN kabela,
koji su jako osjetljivi na degradaciju osnovne izolacije odnosno radi se o kabelima s nižim životnim vijekom. Èinjenica je da su rezultati
istraživanja SN kabela s osnovnom PE izolacijom potvrdili njihov znatno skraæen životni vijek. Studije pominju i PVC izolaciju koja je
još osjetljiva na degradaciju, a kabeli s PVC izolacijom iz radnog stanovišta imaju lošije karakteristike od onih sa PE izolacijom.
Postupak regeneracije pomoæu metode CableCure
Svi PE/XLPE i EPR kabeli s PVC omotaèem su u naèelu ošteæeni s vodenim stablom. Mogu se generirati pomoæu metode
CableCure.
Postoje dvije vrste strategija sanacije:
a) preventivna regeneracija (regeneracija problematiènih kabela kao i kabele bez prethodnih mana,
b) regeneracija ošteæenih kabela (regeneracija kabela neposredno nakon ošteæenja).
1. Izolacija kabla i odstranjivanje
zakljuèka
Nakon što se kabel iskljuèi iz mreže,
kabelski zakljuèak se odstrani odnosno
odreže tako da izmeðu žica vodièa
nema masti. Omotaè i zaštitni ekran
se u dužinu odstrane 15 cm.
Ako ne postoji rezervi kabel, ostavlja se
kabelska stopica na kabelskom završetku,
odstrani se samo zakljuèak.
2. Provedba povezivanja
Provedbu povezivanja možemo izvesti na dva naèina:
- Postojeæe spojke je potrebno odrezati i kabel æe biti regeneriran
u uzdužnom smjeru po segmentima. nakon CableCure
regeneracijekabel se u uzdužnom smijeru poveže s spojkama
razlièitih vrsta.
- Postojeæe spojke se zamjene s tlaèno otpornimn spojkama i
kabel æe biti regeneriran u jednom komadu.
3. Tok mjerenja
Prije poèetka postupka potrebno je
obaviti rutinska mjerenja da bi se
odredile nepoznate spojke.
4. Montaža utiène cijevi za
ubrizgavanje na kabel
Ovisno o izvedbi kabelskog
završetka (s ili bez kabelske stopice
koristi se utièna cjevka za
6. Ubrizgavanje rashladnog
sredstva za sušenje
Prije ubrizgavanja silikonske
tekuæine se ubrizguje posebno
rashladno sredstvo za sušenje
s namjerom da se izapere neèistoæa
i minimizira prerana reakcija
silikonske tekuæine s vlažnošæu
i vodom izmeðu vodièa.
5. Test propustnosti
Kako bi se osigurao optimalno ubrizgavanje
silikonske tekoæine, potrebno je provjeriti
propustnost kroz žice vodièa pomoæu
dušika kojeg potiskujemo s kraja kabla.
Indikacija mjeraèa protoka na drugom
Kraju pokazuje da li je propustnost dovoljna.
7.1.Ubrizgavanje tekuæeg silikona:
Strana ubrizgavanja
Sustav za ubrizgavanja je prikljuèen na tri
Posude za tekuæinu i bocu dušika, što
omoguæuje uštedu prostora.
Tlak ubrizgavanja je izmeðu 50 i 120 psi.
8. Analiza vlage
Nakon završenog potiskivanja silikonske
tekuæine se pomoæu analizatora analizira
prisutnost vlage na uzetom uzorku
tekuæine, uzetom na strani vakuumskog
sustava odnosno na prijemnoj strani.
7.2. Ubrizgavanje tekuæeg silikona:
Prijemna strana
Vakuumski sustav se koristi za
smanjenje odnosno uklanjanje
prisutnosti zraènih mjehuriæa
izmeðu segmenata i žica vodièa.
9. Brtvljenje kabelskog kraja
Nakon zavšnog ubrizgavanja silikonske tekuæine se na
krajeve kabla postavljaju kape iz brtvene mase.
Nakon 3 do 4 sata ugrijavanja kabla zabrtvljeni i spremni
za izradu spojke ili kabelskog zakljuèka.
10. Nakon završetka procesa regeneracije se uklone potisni prikljuèci i montiraju se kabelski zakljuèci. Potrebna su još rutinska mjerenja
na kablu. Nakon toga se kabel može prikljuèiti u mrežu.
Što se dogaða nakon regeneracije CableCure?
Nakon regeneracije CableCure se silikonska tekuæina brzo širi od ruba u izolaciju, gdje se polimerizira s vodom u mikrovlaknima
i puni ih s tekuæim dielektrikom. Molekule tekuæeg dielektrika su 47 puta veæe od molekula vode tako da blokiraju dalji buduæi rast
vodenog stabla . Regeneracija uklanja dielektriènu nehomogenosti uzrokovanu prodorom vlage izmeðu PE/XLPE izolacije i
vodenih stabala te tako homogenizira dielektriènost kabla.
Tekuæi dielektrik poveæava izdrživi napon kabla za 0,5 % na dan, sve do 350% nakon dvije godine. Èak 25 godina nakon regeneracije
je izdrživi napon kabla viši od neregeneriranog kabla.
Prednosti, isplativost i iskustvo metode CableCure
U SAD-u je u proteklih dvadeset godina na taj naèin regenerirano više od 12 000 kilometara kabela. Od 1993, CableCure
tehnologija takoðer se koristi u Europi, pa je do sada sanirano više od 1700 km polietilenskih SN kabela u državama poput
Nizozemsku, Norvešku, Švedsku, Austrijo i osobito Njemaèku.
Glavne prednosti metode CableCure su ekonomska održivost, 20-godišnje jamstvo,pouzdanost i zadovoljstvo kupaca elektriène
energije.
Ekonomska isplativost se može definirati s niskom troškovima (samo 20 - 60%) u odnosu na izgradnju novog kabelskog voda,
vrlo brzim rješavanjem problema i uporabom stare trase.
Pouzdanost se može dokazati zaštitom s zaštitom od grešaka u izolaciji, potvrðenom poveæanom dielektriènom èvrstoæom do
do 350 %, uspješnošæu metode98,5 % i 98,5 % i poveæanim životnim vijekim za 20 godina i više.
Kontakt:
CiG d.o.o. Pula
Stiglicheva 28 , 52100 Pula, Hrvatska
Jadran Lovrenèiæ
Tel./fax.: + 385 52 394 150, tel.: + 385 52 394 151
Mob.: +385 98 334 944
E-mail: [email protected]
www.c-g.si/hr/
CABLE_CURE_20/ML/12
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
932 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content