close

Enter

Log in using OpenID

(Transfer Princing) και Αντιμετώπιση Προβλημάτων, Εισηγητής

embedDownload
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ –
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ, Κ/Ξ –
ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΡΜΠΙΔΗΣ
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Διάταξη τίτλου και περιεχομένου με SmartArt
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ
ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
•ΒΑΣΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ
KΛIMAKA έτους 2012
(Ισχύς από 01/01/2012, Ν. 4024/2011)
Κλιμάκιο
Εισοδήματος
(ευρώ)
Φορολογικός
Συντελεστής %
Φόρος
Κλιμακίου
(ευρώ)
Σύνολο
Εισοδήματος
(ευρώ)
Σύνολο
Φόρου
(ευρώ)
5.000
7.000
4.000
10.000
14.000
20.000
0
10
18
25
35
38
0
700
720
2.500
4.900
7.600
5.000
12.000
16.000
26.000
40.000
60.000
0
700
1.420
3.920
8.820
16.420
40.000
40
16.000
100.000
32.420
Ανω των 100.000
45
ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
έτους 2013 ισχύς από 1/1/2013
ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
έτους 2013 ισχύς από 1/1/2013
Κλιμάκιο Φορολογικός Φόρος
Σύνολο
Σύνολο
εισοδήματος συντελεστής κλιμακίου Εισοδήματος Φόρου
(ευρώ)
%
(ευρώ)
(ευρώ)
(ευρώ)
25.000
22
5.500
25.000
5.500
17.000
32
5.440
42.000
10.940
Υπερβάλλον
42
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΝΟΜΟΥ 4172/2013
• ΥΠΕΡΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
• ΑΠΌ 1-1-2014 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΔΙΑΝΕΜΗΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΣΤΙΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 10%.
• Π.Χ. 100.ΟΟΟ € 26% ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΟΡΟΥ = 26.000 € ΦΟΡΟΣ
• ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ 74.000 € χ 10% =7.400,00 ΦΟΡΟΣ
• ΗΤΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ 33.400,00 €
Ατομική επιχείρηση : Δικαιολογητικά
• - Αστυνομική ταυτότητα
• - Τίτλος κυριότητας ή μισθωτήριο συμβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση ν.1599/86 για δωρεάν
παραχώρηση χώρου για κάθε επαγγελματική εγκατάσταση.
• - Βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής από Ασφαλιστικό Φορέα (ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΙΚΑ κ.λ.π).
• - Βεβαίωση ελέγχου της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου των φυσικών προσώπων από
το οικείο Επιμελητήριο, όπου απαιτείται από σχετικές διατάξεις.
• - Εξουσιοδότηση του υπόχρεου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του σε περίπτωση
που οι δηλώσεις υποβάλλονται από τρίτο πρόσωπο.
• Τα παραπάνω δικαιολογητικά πλην της αστυνομικής ταυτότητας, υποβάλλονται
υποχρεωτικά στη Δ.Ο.Υ
• Τα αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα υπήκοοι χωρών εκτός Ε.Ε. εκτός των παραπάνω
δικαιολογητικών, υποβάλλουν στη Δ.Ο.Υ. και άδεια διαμονής για εργασία στην Ελλάδα
διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους.
ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ
ΙΔΡΥΘΕΙ ΜΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Για τη σύσταση ομόρρυθμης εταιρείας πρέπει να συμπράξουν δύο
τουλάχιστον μέρη, τα οποία κατά την έκφραση του νόμου
υποχρεούνται αμοιβαίως στην επιδίωξη κοινού σκοπού (άρθρο 741,
Α. Κ.). Τα ιδρυτικά μέλη της ομόρρυθμης εταιρείας μπορεί να είναι
φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να έχουν
συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους (σύμφωνα
με το άρθρο 127 του Α.Κ., όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του
Ν.1329/83). Συμμετοχή ανηλίκου στη σύσταση προσωπικής
εταιρείας επιτρέπεται μόνο κατόπιν δικαστικής άδειας.
ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ Ο.Ε.
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Οι εταίροι της ομόρρυθμης εταιρείας ευθύνονται με ολόκληρη την
περιουσία τους για όλες τις υποχρεώσεις της εταιρείας, με
αλληλέγγυα την ευθύνη τους.
Με τη λύση της εταιρείας δεν παύει η ευθύνη των εταίρων για τυχόν
υπάρχοντα χρέη της εταιρείας.
Η ομόρρυθμη εταιρεία δεν χρειάζεται συμβολαιογραφικό έγγραφο
για την κατάρτισή της, αντιθέτως αρκεί ένα ιδιωτικό συμφωνητικό.
ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΚΑΙ ΤΙ
ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ
Ομόρρυθμος εταίρος, τόσο στην Ο.Ε. όσο και στην Ε.Ε.
(όπου υπάρχει ένας τουλάχιστον ομόρρυθμος και όσοι επιθυμούν
ετερόρρυθμοι) είναι ο εταίρος που ευθύνεται απεριόριστα (όχι δηλαδή
μέχρι κάποιο ύψος οφειλής της εταιρείας) και εις ολόκληρον (για
ολόκληρη την οφειλή της εταιρείας) για τις εταιρικές υποχρεώσεις με
την προσωπική τους περιουσία.
ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ
ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΜΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ο νόμος δεν απαιτεί συγκεκριμένο ύψος εταιρικού
κεφαλαίου για να συσταθεί μια Ο.Ε., γιατί ούτως ή
άλλως δεν διαχωρίζεται η περιουσία της εταιρίας από
την περιουσία των εταίρων, αφού αυτοί είναι υπεύθυνοι
και με την προσωπική τους περιουσία για τις
υποχρεώσεις της εταιρείας.
ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ
ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
Ο κάθε ομόρρυθμος εταίρος ευθύνεται και με την
προσωπική του περιουσία.
Ο δε ετερρόρυθμος εταίρος μέχρι το ποσό συμμετοχής
(χρηματικό ή άλλο) εκτός αν υπογράψει αξιόγραφα ή
δανειακές συμβάσεις.
ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ;
Στην Υπηρεσία Μιας Στάσης.
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ;
Οι Υπηρεσίες ΓΕ.Μ.Η. που λειτουργούν στα Επιμελητήρια και τα
Πιστοποιημένα ως Υπηρεσία Μίας Στάσης Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
(ΚΕΠ).
Σε ειδικές περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται το καταστατικό να
συνταχθεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο, τότε Υπηρεσία μιας Στάσης είναι
ο πιστοποιημένος συμβολαιογράφος που θα συντάξει τη συμβολαιογραφική
πράξη σύστασης.
ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΡΩ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ
ΣΤΑΣΗΣ
Στο διαδικτυακό τόπο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου
(Γ.Ε.ΜΗ) www.businessportal.gr, θα βρείτε αναρτημένο τον
κατάλογο με τους φορείς που λειτουργούν ως Υπηρεσία Μίας
Στάσης ανά είδος εταιρείας, τη διεύθυνση, τα στοιχεία
επικοινωνίας και το ωράριο λειτουργίας τους καθώς και τους
τρόπους πληρωμής που υποστηρίζουν. Στοιχεία για τα
Πιστοποιημένα Κ.Ε.Π. μπορείτε να βρείτε και στην Εθνική
Πύλη Δημόσιας Διοίκησης www.ermis.gov.gr.
ΤΙ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΩ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΣΤΑΘΕΙ Η
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Καταρχήν το Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρείας (50 ΕΥΡΩ).
Εφόσον οι ιδρυτές είναι πάνω από 3, το κόστος προσαυξάνεται με 5
ευρώ για κάθε επιπλέον ιδρυτή. Το Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης της
Εταιρείας δεν επιστρέφεται.
Και επιπλέον:
Το τέλος καταχώρησης Γ.Ε.Μ.Η (10 ΕΥΡΩ).

Το κόστος εγγραφής στο επιμελητήριο, το οποίο καθορίζεται από το
κάθε Επιμελητήριο. Την εισφορά υπέρ του Ταμείου Νομικών (0,5% επί
του κεφαλαίου της εταιρείας).

ΤΙ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΩ ΓΙΑ ΝΑ
ΣΥΣΤΑΘΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Το Τέλος υπέρ του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών, το οποίο για τη
σύσταση ομορρύθμων, ετερορρύθμων με κεφάλαιο από 586,94 € και άνω
ανέρχεται σε ποσοστό 1% επί του κεφαλαίου που αναγράφεται στο
καταστατικό. Επιπλέον εισπράττεται χαρτόσημο 3,6% επί του ανωτέρω 1%.
Εάν το κεφάλαιο είναι έως 586,94 € εισπράττεται μόνο ποσό 5,80 €.

Το δικαίωμα εγγραφής στον ΟΑΕΕ που ανέρχεται στο 50% του ασφαλίστρου
του κλάδου σύνταξης της τρίτης ασφαλιστικής κατηγορίας των νέων
ασφαλισμένων-κατ. 003 (περίπου 111 ευρώ).

ΠΩΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Η καταβολή των ποσών του Γραμματίου Ενιαίου Κόστους
Σύστασης, του ΦΣΚ, των δικαιωμάτων εγγραφής στον ΟΑΕΕ,
καθώς και λοιπών καταβολών για λογαριασμό τρίτων ή για
χορήγηση αντιγράφων και βεβαιώσεων που αφορούν στην
εταιρεία, γίνεται τοις μετρητοίς και εάν η αξία τους υπερβαίνει
το ποσό των 1.500€ με τραπεζική επιταγή, ή με κατάθεση του
συνολικού ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό της Κεντρικής
Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. και προσκόμιση του αποδεικτικού
κατάθεσης της Τράπεζας.
ΠΩΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Εφόσον υπάρχει η τεχνική δυνατότητα η καταβολή
μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικών ή/και
τηλεφωνικών τραπεζικών υπηρεσιών (web ή/και
phone banking), πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας ή
και διατραπεζικά.
Από 1-1-2014 όλες οι πληρωμές μέσω Τραπεζών.
ΠΟΤΕ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ;
Το Γραμμάτιο κόστους σύστασης της εταιρείας
καταβάλλεται μετά την υποβολή και τον έλεγχο των
δικαιολογητικών ενώ τα υπόλοιπα ποσά καταβάλλονται
πριν από την καταχώρηση της εταιρείας στο Γ.Ε.Μ
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΠΡΙΝ ΠΑΩ ΣΤΗΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ
Να συντάξετε το καταστατικό της εταιρείας.
Το καταστατικό πρέπει, από τον νόμο να έχει ένα ελάχιστο περιεχόμενο,
δηλαδή πρέπει να περιέχει:
το όνομα και την κατοικία των εταίρων


την εταιρική επωνυμία

το όνομα των διαχειριστών και των εκπροσώπων

το είδος και την αξία των εισφορών

τη διάρκεια της εταιρείας

τον εταιρικό σκοπό

τον εταιρικό σκοπό

την ιδιότητά της ως ομόρρυθμης
Το καταστατικό αποτελεί το έγγραφο της συστάσεως της εταιρείας
αλλά επίσης προδιαγράφει και όλα τα βασικά θέματα που αφορούν
στις σχέσεις των εταίρων, στη διοίκηση της εταιρείας, σε θέματα που
αφορούν τη διάρκεια ζωής της αλλά και τη διάλυσή της. Το
καταστατικό υπογράφεται από όλους τους εταίρους.
-Αν είναι Υγειονομικού ενδιαφέροντος απαιτείται και Αγορανομικός
Υπεύθυνος.
Να έχετε βρει το χώρο στον οποίο θα στεγάζεται η εταιρεία.
Ο χώρος αυτός θα είναι η επαγγελματική σας έδρα. Εάν τον
νοικιάζετε πρέπει να το μισθωτήριο να είναι θεωρημένο από την
αρμόδια Δ.Ο.Υ. Εάν ο χώρος είναι ιδιόκτητος πρέπει να έχετε
αντίγραφο τίτλου κυριότητας. Αν παραχωρήθηκε δωρεάν
κάποιος χώρος για το σκοπό αυτό από τρίτους (πατέρας, μητέρα
κλπ), Υπεύθυνη Δήλωση παραχώρησης χρήσης για την έδρα της
υπό σύσταση εταιρείας, με θεωρημένο τα γνήσιο της υπογραφής
του παραχωρούντος
Να φροντίσετε να είστε ασφαλιστικά και φορολογικά
ενήμεροι.
Συγκεκριμένα, ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι πρέπει
να είναι όλοι οι ιδρυτές/ εταίροι. Σε περίπτωση που αυτό δεν
συμβεί είτε θα κληθείτε να το πράξετε σε επόμενο στάδιο από
την Υπηρεσία Μιας Στάσης είτε, εφόσον δεν συμβεί δεν θα
μπορεί να ιδρυθεί η εταιρεία.
Να έχετε αποφασίσει ποιος θα είναι ο αντιπρόσωπός
σας για τις διαδικασίες σύστασης της εταιρείας.
Πρόταση να είναι ο διαχειριστής της εταιρίας
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΩ ΣΤΗΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ
Για τη σύσταση εταιρείας και την εγγραφή αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ,
υποβάλλονται στην Υπηρεσία Μιας Στάσης από τους ιδρυτές /
αιτούντες ή εκπρόσωπο αυτών τα ακόλουθα έγγραφα (υπόδειγμα
2 του Παραρτήματος Ι):
Α. Για τους ιδρυτές φυσικά πρόσωπα
Αστυνομική ταυτότητα για έλληνες υπηκόους, ταυτότητα ή
διαβατήριο για υπηκόους κράτους μέλους της Ε.Ε, διαβατήριο
για υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε, καθώς και άδεια διαμονής,
εφόσον διαμένουν στη χώρα. Εάν στην Υπηρεσία Μιας Στάσης

Εάν στην Υπηρεσία Μιας Στάσης προσέρχεται εκπρόσωπος των ιδρυτών, τα
ανωτέρω μπορούν να προσκομίζονται και σε επικυρωμένο φωτοτυπικό
αντίγραφο.

Άδεια διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας, αν
πρόκειται για υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε.,που θα συμμετέχουν ως ομόρρυθμα
μέλη σε Ο.Ε. και Ε.Ε. ή θα οριστούν ως διαχειριστές σε Ε.Π.Ε., καθώς και ως
νόμιμοι εκπρόσωποι σε Α.Ε.

Συμπληρωμένα έντυπα «Δήλωση Απόδοσης Α.Φ.Μ/μεταβολής ατομικών
στοιχείων» (Μ1) και «Δήλωση Σχέσεων Φορολογουμένου» (Μ7), όπου
απαιτείται, για τη χορήγηση ΑΦΜ στους ιδρυτές, εφόσον αυτοί δεν διαθέτουν.

Β. Για τους ιδρυτές νομικά πρόσωπα
ημεδαπής

Ακριβές αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας.
Για τις προσωπικές εταιρείες και τις Ε.Π.Ε., εφόσον ο εκπρόσωπός
τους για την σύσταση της εταιρείας είναι πρόσωπο διαφορετικό από
το νόμιμο εκπρόσωπο και η εταιρεία πρόκειται να συσταθεί με
συμβολαιογραφικό έγγραφο, απαιτείται ειδικό πληρεξούσιο. Εάν η
σύσταση της εταιρείας γίνεται με ιδιωτικό έγγραφο, αρκεί
εξουσιοδότηση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής από τον νόμιμο
εκπρόσωπο της εταιρείας, αν παρέχεται η δυνατότητα αυτή στο
καταστατικό ή προκύπτει από απόφαση της συνέλευσης των
εταίρων.

Ε.Π.Ε. ΚΑΙ Α.Ε.
Για τις Ε.Π.Ε. απόφαση της συνέλευσης των εταίρων σχετικά
με τη συμμετοχή στην υπό σύσταση εταιρεία.

Για τις ΑΕ προσκομίζονται τα ΦΕΚ από τα οποία προκύπτει
η νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας καθώς και απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου για τα συμμετοχή της ΑΕ στην
υπό σύσταση εταιρεία.

Γ. Για τους ιδρυτές νομικά πρόσωπα αλλοδαπής
Καταστατικό που φέρει σφραγίδα σύμφωνα με το άρθρο 4 της σύμβασης
της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 (apostilΙe) επίσημα μεταφρασμένο
ή, εφόσον η χώρα προέλευσης δεν έχει προσχωρήσει στην ανωτέρω
σύμβαση, θεωρημένο από προξενική αρχή.

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής της χώρας έδρας του νομικού προσώπου
για την ύπαρξη της εταιρείας.

Επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου πληρεξουσιότητας για το
διορισμό νομίμου εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του στην Ελλάδα.

Συμπληρωμένα, από τον υπόχρεο, τα έντυπα «Δήλωση
έναρξης/μεταβολής εργασιών μη Φυσικού Προσώπου» Μ3, και
«Δήλωση Σχέσεων Φορολογούμενου» Μ7, προκειμένου να τους
χορηγηθεί ΑΦΜ.

Δ. Λοιπά Δικαιολογητικά:
Το καταστατικό της εταιρείας σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή,
εφόσον πρόκειται για προσωπική εταιρεία που συστήνεται σε
Υπηρεσία Μιας Στάσης. Η προσκόμιση καταστατικού σε έντυπη και
ηλεκτρονική μορφή δεν απαιτείται όταν η σύσταση γίνεται ενώπιον
συμβολαιογράφου, που ενεργεί ως Υπηρεσία Μιας Στάσης.

Εφόσον η διαδικασία σύστασης γίνεται με εκπρόσωπο, εξουσιοδότηση
των ιδρυτών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 της
παρούσας με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους.

Εφόσον έχει προηγηθεί τραπεζική κατάθεση των οφειλόμενων
ποσών για την σύσταση της εταιρείας και την εγγραφή αυτής στο
Γ.Ε.ΜΗ, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 13, τα
αποδεικτικά κατάθεσης της τράπεζας.

Θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ μισθωτήριο, ή επίσημο
αντίγραφο τίτλου κυριότητας ή Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του
ν. 1599/86 περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης για την έδρα της υπό
σύσταση εταιρείας, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του
παραχωρούντος

Ε. Έντυπα που συμπληρώνονται με ευθύνη του υποχρέου, για την
χορήγηση ΑΦΜ στην εταιρεία μετά τη σύστασή της.

Δήλωση έναρξης/μεταβολής εργασιών μη Φυσικού Προσώπου - Μ3

Δήλωση δραστηριοτήτων επιχείρησης - Μ6, όπου απαιτείται

Δήλωση Σχέσεων Φορολογούμενου - Μ7

Δήλωση Μελών Μη Φυσικού Προσώπου - Μ8, όπου απαιτείται

Δήλωση Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου
Τα έντυπα των δηλώσεων , είναι διαθέσιμα σε εκτυπώσιμη μορφή, στην
ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του
Υπουργείου Οικονομικών, στην οποία μπορούν οι ιδρυτές να έχουν
πρόσβαση και από την Υπηρεσία Μιας Στάσης.
ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ ΣΤΟΝ
ΟΑΕΕ
Αν απαιτείται η ασφάλιση των εταίρων στον ΟΑΕΕ (απαιτείται κατά
κανόνα για τα μέλη Ομόρρυθμης Εταιρείας) η Υπηρεσία
Μιας Στάσης αιτείται προς το αρμόδιο Περιφερειακό Τμήμα του ΟΑΕΕ
την εγγραφή τους, και την έκδοση Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής
Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), εφόσον δεν διαθέτουν. Οι υπόχρεοι ή ο
αντιπρόσωπος συμπληρώνουν και υπογράφουν το Υπόδειγμα 1 του
Παραρτήματος ΙΙ.
ΤΙ ΑΛΛΟ ΘΑ ΜΟΥ ΖΗΤΗΣΕΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ
ΣΤΑΣΗΣ
Οι ιδρυτές της εταιρείας ή ο εκπρόσωπος αυτών με την υποβολή των
δικαιολογητικών στην Υπηρεσία Μιας Στάσης ορίζουν τραπεζικό
λογαριασμό στον οποίο κατατίθενται τα ποσά τα οποία
επιστρέφονται, στην περίπτωση που η σύσταση της εταιρείας δεν
ολοκληρωθεί.
Επιπλέον οι αιτούντες τη σύσταση εταιρείας και καταχώριση αυτής
στο Γ.Ε.ΜΗ, ή τρίτο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο γι’ αυτό,
συμπληρώνουν και καταθέτουν στην Υπηρεσία Μιας Στάσης έγγραφη
εντολή και πληρεξουσιότητα (υποδείγματα 3 & 4 του Παραρτήματος
Ι) προκειμένου η Υπηρεσία Μιας Στάσης να προβεί στις απαραίτητες
ενέργειες για τη σύσταση της εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στον
ν. 3853/2010. Με την χορήγηση της εντολής τεκμαίρεται η
συγκατάθεση των ιδρυτών της υπό σύσταση εταιρείας για την
αναζήτηση και λήψη από την Υπηρεσία Μίας Στάσης των
πιστοποιητικών και των βεβαιώσεων, που είναι απαραίτητα για τη
σύσταση της εταιρείας. Η ως άνω εντολή, περιλαμβάνει και
ενσωματώνει τις ακόλουθες αιτήσεις:
Αίτηση προελέγχου Επωνυμίας και Διακριτικού Τίτλου και
Καταχώρησης αυτών στο Επιμελητήριο.


Αίτηση Εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο.

Αίτηση Καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.



Αίτηση για τη Χορήγηση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου, στους
ιδρυτές της εταιρείας που δεν διαθέτουν και στην εταιρεία μετά τη
σύστασή της.
Αίτηση χορήγησης Αντίγραφου Φορολογικής Ενημερότητας των
ιδρυτών, εφόσον δεν προσκομίζεται.
Αίτηση χορήγησης Αντιγράφου Ασφαλιστικής Ενημερότητας των
εταίρων από ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και ΟΑΕΕ, εφόσον απαιτείται και δεν
προσκομίζεται.

Αίτηση για την εγγραφή των εταίρων (Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε.) και
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας
που διαθέτουν ποσοστό μετοχών της εταιρείας άνω του 3%, στους
οικείους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.
Εταιρεία περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)
Καταστατικό
Το φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) ή το ΤΑΠΕΤ
εάν δεν έχει τυπωθεί το ΦΕΚ και υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86
υπογεγραμμένη από την εκπρόσωπο της Εταιρείας ότι θα
προσκομιστεί το ΦΕΚ μετά την κυκλοφορία του.
Τίτλος κυριότητας ή μισθωτήριο συμβόλαιο ή υπεύθυνη
δήλωση ν.1599/86 περι δωρεάν παραχώρησης χώρου για κάθε
επαγγελματική εγκατάσταση.
Βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής των μελών από αρμόδιο
Ασφαλιστικό Φορέα (ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΙΚΑ)
-
-Εξουσιοδότητηση του διαχειριστή, με θεωρημένο το γνήσιο
της υπογραφής του σε περίπτωση που οι δηλώσεις υποβάλλονται
από τρίτο πρόσωπο.
τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται υποχρεωτικά στη
Δ.Ο.Υ
Τα αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα που είναι υπήκοοι χωρών εκτός
Ε.Ε. και ορίζονται ως διαχειριστές στην ΕΠΕ, υποβάλλουν στη Δ.Ο.Υ.
άδεια διαμονής για εργασία στην Ελλάδα διάρκειας τουλάχιστον
ενός έτους.
δ)
Ανώνυμη Εταιρεία
Καταστατικό
Το φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) ή το ΤΑΠΕΤ
εάν δεν έχει τυπωθεί το ΦΕΚ και υπεύθυνη δήλωση του
ν.1599/86 υπογεγραμμένη από την εκπρόσωπο της Εταιρείας ότι
θα προσκομιστεί το ΦΕΚ μετά την κυκλοφορία του.
Ανακοίνωση εγκριτικής απόφασης οικείας Νομαρχίας
Τίτλος κυριότητας ή μισθωτήριο συμβόλαιο ή υπεύθυνη
δήλωση ν.1599/86 περί δωρεάν παραχώρησης χώρου για κάθε
επαγγελματική εγκατάσταση.
-
Βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής των μελών του Δ.Σ. από
αρμόδιο Ασφαλιστικό Φορέα (ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΙΚΑ κ.λ.π.)
Εξουσιοδότηση του εκπροσώπου, με θεωρημένο το γνήσιο της
υπογραφής του σε περίπτωση που οι δηλώσεις υποβάλλονται από
τρίτο πρόσωπο.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται υποχρεωτικά στη
Δ.Ο.Υ
Δημιουργία Ανάγκης
Νομοθετικού Πλαισίου
Transfer Pricing
Ακ ρ ι β ά
προϊόντα
• Ο λόγος είναι ότι πολλοί όμιλοι εταιρειών
εφαρμόζουν την τιμολογιακή πολιτική τους,
καθορίζοντας την κατανομή των κερδών
στις διάφορες εταιρείες του ομίλου ανά τον
κόσμο και αυξάνοντας με τεχνητό τρόπο τη
φορολογητέα βάση τους σε ένα κράτος και
μειώνοντάς την σε ένα άλλο, καταφεύγοντας
στη μέθοδο της υπερτιμολόγησης και
υποτιμολόγησης αγαθών και υπηρεσιών
•
Το Υπουργείο Ανάπτυξης δημιουργεί το νομικό
•
πλαίσιο TRANSFER PRICING για την
•
τεκμηρίωση της τιμολογιακής πολιτικής των
•
συνδεδεμένων επιχειρήσεων.
Βασικές
Παράμετροι
του Νομικού
Πλαισίου
Ανεξάρτητες Επιχειρήσεις
Οι βασικές παράμετροι του νομικού πλαισίου είναι η
υποχρέωση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων:
•Να συναλλάσσονται μεταξύ τους ως ανεξάρτητες
•
•επιχειρήσεις, δηλαδή σε συνθήκες ελεύθερου
•ανταγωνισμού,


Να εφαρμόζουν την αρχή των ίσων αποστάσεων,
έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι:
θα κερδίζουν από τις συναλλαγές τους ότι θα
κέρδιζε και μια
ανεξάρτητη εταιρεία κάτω από παρόμοιες
συνθήκες,
—
η τιμή πώλησης των προϊόντων προς τον τελικό
—
καταναλωτή θα ανταποκρίνεται στις
πραγματικές συνθήκες της αγοράς.
•
•
Διαφορετική Τιμή
•Αν
η τιμή πώλησης ενός προϊόντος διαφέρει από χωρα σε
χωρα, τότε θεσμοθετείται υποχρέωση τεκμηρίωσης αυτής της
διαφοράς.
•Η τεκμηρίωση τιμών συνίσταται στην κατάρτιση δύο
φακέλων τεκμηρίωσης,


το «Βασικό Φάκελο Τεκμηρίωσης» για τις ενδοομιλικές
συναλλαγές των Ελληνικών πολυεθνικών ομίλων και
τον «Ελληνικό Φάκελο Τεκμηρίωσης» για τις ενδοομιλικές
συναλλαγές
των
Ελληνικών
θυγατρικών
και
υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών.
Τεκμηρίωση Φακέλου
•Η
υποχρέωση τεκμηρίωσης επιβάλλεται σε όλες τις συναλλαγές
μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται
στην Ελλάδα.
•Οι
προδιαγραφές του περιεχομένου των φακέλων τεκμηρίωσης
έχουν τεθεί από τον ΟΟΣΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ν. 4110 / 2013
ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Όταν μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων
πραγματοποιούνται συναλλαγές με οικονομικούς
όρους διαφορετικούς από εκείνους που θα είχαν
συμφωνηθεί μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων...
τα κέρδη τα οποία, χωρίς τους όρους αυτούς, θα είχαν
πραγματοποιηθεί από την ημεδαπή επιχείρηση, αλλά
τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω των
διαφορετικών όρων, προσαυξάνουν τα καθαρά κέρδη
της επιχείρησης,
ή μειώνουν τη ζημία που προκύπτει από τα βιβλία της,
χωρίς να θίγεται το κύρος αυτών
Οι διατάξεις των συνδεδεμένων επιχειρήσεων
εφαρμόζονται ανάλογα και:
• για συναλλαγές μεταξύ μόνιμης εγκατάστασης
αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα με το
κεντρικό
• με τις συνδεδεμένες εταιρείες του κεντρικού της
στην αλλοδαπή,
• καθώς και για συναλλαγές μεταξύ ημεδαπής
επιχείρησης και μόνιμης εγκατάστασής της στην
αλλοδαπή.
Π Ο Λ. 1179 / 1 8 – 7 – 2 0 1 3
Βασικός Φάκελος Τεκμηρίωσης
•
γενική περιγραφή των προς τεκμηρίωση συναλλαγών στις
οποίες συμμετέχουν οι συνδεδεμένες εταιρείες, ήτοι μια
γενική περιγραφή:

της φύσης των συναλλαγών (πώληση αγαθών, παροχή
υπηρεσιών,
χρηματοοικονομικές
συναλλαγές,
άυλα
περιουσιακά στοιχεία, κλπ.),


της ροής των τιμολογίων και
του ύψους των συναλλαγών
•
γενική περιγραφή των επιτελούμενων λειτουργιών, των
κινδύνων που αντιμετωπίζονται, καθώς και των αλλαγών που
μπορεί να επέρχονται στις λειτουργίες και στους κινδύνους σε
σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος.
Την ιδιοκτησία άυλων περιουσιακών στοιχείων των
μελών του ομίλου (διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά
σήματα, εμπορικές ονομασίες, τεχνογνωσία, κλπ.) και την
πληρωμή ή είσπραξη δικαιωμάτων,
•
περιγραφή της τιμολογιακής πολιτικής του ομίλου που να
επεξηγεί την τήρηση της αρχής της ανοιχτής αγοράς
(Arm's Length Principle) στις ενδοομιλικές συναλλαγές.
•
κατάλογο συμφωνιών κατανομής κόστους,
αποφάσεων προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής
τιμολόγησης και δικαστικών αποφάσεων που αφορούν τα
μέλη του ομίλου, σχετικά με τον καθορισμό των τιμών
των συναλλαγών τους,
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
1 605 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content