Δείτε τις επιστολές πρόθεσης συνεργασίας με επιχειρήσεις

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ
«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ»
Ο κάτωθι υπογράφων, νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης με την επωνυμία ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ,
που εδρεύει στο ΒΟΛΟ, επί της οδού ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ & ΘΡΑΚΩΝ,38333, και ΑΦΜ 099981032, με
αντικείμενο δραστηριότητας ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ η οποία απασχολεί συνολικά 21 εργαζόμενους, δηλώνω προς
το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με την επωνυμία ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ, ότι η επιχείρηση/φορέας
αποδέχεται κατ' αρχήν τα παρακάτω:
1. Στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης του ΚΕΚ με τίτλο ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΥΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ-2, την παροχή πρακτικής άσκησης συνολικά 6
καταρτιζομένων (ο αριθμός τους δεν θα ξεπερνά το 30% του συνόλου των εργαζομένων), διάρκειας
500 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες και θα υποστηρίζεται από τον επόπτη πρακτικής
που θα ορίσει το ΚΕΚ.
2. Η πρακτική άσκηση των καταρτιζομένων θα γίνει στους χώρους της έδρας της επιχείρησης
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ & ΘΡΑΚΩΝ, εντός ωραρίου εργασίας λειτουργίας της.
3. Δεν θα προβεί σε απολύσεις που οδηγούν σε μείωση του αριθμού των εργαζομένων τους, από την
ημερομηνία υπογραφής της τριμερούς σύμβασης (επιχείρηση κατάρτισης, ΚΕΚ, καταρτιζόμενος) μέχρι
την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.
4. Αποδέχεται τη δημοσιοποίηση της επωνυμίας της, ως συνεργαζόμενου φορέα με το ΚΕΚ για τις
ανάγκες της δράσης.
Οι λεπτομέρειες και οι επιμέρους όροι που διέπουν τη συνεργασία στα πλαίσια της προαναφερόμενης
δράσης, θα καθοριστούν βάσει υπογραφής της τριμερούς σύμβασης (επιχείρηση κατάρτισης, ΚΕΚ,
καταρτιζόμενος), σύμφωνα με την παράγραφο 4.5 και τους λοιπούς όρους της Πρόσκλησης «ΕΠΙΤΑΓΗ
ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29
ΕΤΩΝ» των συνδικαιούχων ΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ (άρθρο 1 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α).
Για την εταιρεία
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ
«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ»
Ο κάτωθι υπογράφων, νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης με την επωνυμία ΞΕΝΙΑ PALACE ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ
Α.Ε., που εδρεύει στην ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΠΗΛΙΟΥ, επί της οδού ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΠΗΛΙΟΥ, και ΑφΜ 997899311, με
αντικείμενο δραστηριότητας ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ η οποία απασχολεί συνολικά 20 εργαζόμενους,
δηλώνω προς το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με την επωνυμία ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ, ότι η
επιχείρηση/φορέας αποδέχεται κατ' αρχήν τα παρακάτω:
1. Στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης του ΚΕΚ με τίτλο ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΥΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ-2, την παροχή πρακτικής άσκησης συνολικά 6
καταρτιζομένων (ο αριθμός τους δεν θα ξεπερνά το 30% του συνόλου των εργαζομένων), διάρκειας
500 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες και θα υποστηρίζεται από τον επόπτη πρακτικής
που θα ορίσει το ΚΕΚ.
2. Η πρακτική άσκηση των καταρτιζομένων θα γίνει στους χώρους της έδρας της επιχείρησης ΠΟΡΤΑΡΙΑ
ΠΗΛΙΟΥ, εντός ωραρίου εργασίας λειτουργίας της.
3. Δεν θα προβεί σε απολύσεις που οδηγούν σε μείωση του αριθμού των εργαζομένων τους, από την
ημερομηνία υπογραφής της τριμερούς σύμβασης (επιχείρηση κατάρτισης, ΚΕΚ, καταρτιζόμενος) μέχρι
την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.
4. Αποδέχεται τη δημοσιοποίηση της επωνυμίας της, ως συνεργαζόμενου φορέα με το ΚΕΚ για τις
ανάγκες της δράσης.
Οι λεπτομέρειες και οι επιμέρους όροι που διέπουν τη συνεργασία στα πλαίσια της προαναφερόμενης
δράσης, θα καθοριστούν βάσει υπογραφής της τριμερούς σύμβασης (επιχείρηση κατάρτισης, ΚΕΚ,
καταρτιζόμενος), σύμφωνα με την παράγραφο 4.5 και τους λοιπούς όρους της Πρόσκλησης «ΕΠΙΤΑΓΗ
ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29
ΕΤΩΝ» των συνδικαιούχων ΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ (άρθρο 1 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α).
Για την εταιρεία
ΞΕΝΙΑ PALACE ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ Α.Ε.
ΑΡ r . F . M H
116452944000
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ
«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ»
Ο κάτωθι υπογράφων, νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης με την επωνυμία ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ, που εδρεύει στον ΒΟΛΟ, επί της οδού ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 97 και ΑΦΜ 028035220, με
αντικείμενο δραστηριότητας ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ η οποία απασχολεί συνολικά 0 εργαζόμενους,
δηλώνω προς το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με την επωνυμία ΚΕΚ ΚΕΠΕΟ, ότι η
επιχείρηση/φορέας αποδέχεται κατ' αρχήν τα παρακάτω:
1. Στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης του ΚΕΚ με τίτλο ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΥΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ-2, την παροχή πρακτικής άσκησης συνολικά
1 καταρτιζόμενους (ο αριθμός τους δεν θα ξεπερνά το 30% του συνόλου των εργαζομένων),
διάρκειας 500 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες και θα υποστηρίζεται από τον
επόπτη πρακτικής που θα ορίσει το ΚΕΚ.
2. Η πρακτική άσκηση του καταρτιζόμενου θα γίνει στους χώρους της έδρας της επιχείρησης
ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 97, εντός ωραρίου εργασίας λειτουργίας της.
3. Δεν θα προβεί σε απολύσεις που οδηγούν σε μείωση του αριθμού των εργαζομένων τους, από
την
ημερομηνία
υπογραφής της τριμερούς
σύμβασης
(επιχείρηση
κατάρτισης,
ΚΕΚ,
καταρτιζόμενος) μέχρι την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.
4. Αποδέχεται τη δημοσιοποίηση της επωνυμίας της, ως συνεργαζόμενου φορέα με το ΚΕΚ για τις
ανάγκες της δράσης.
Οι λεπτομέρειες και οι επιμέρους όροι που διέπουν τη συνεργασία στα πλαίσια της
προαναφερόμενης δράσης, θα καθοριστούν βάσει υπογραφής της τριμερούς σύμβασης
(επιχείρηση κατάρτισης, ΚΕΚ, καταρτιζόμενος), σύμφωνα με την παράγραφο 4.5 και τους λοιπούς
όρους της Πρόσκλησης «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΝ
ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ» των συνδικαιούχων ΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ (άρθρο 1 του
Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α).
Για την εταιρεία
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
κ
ΤΗΛ. 24 2 1 0 5 6 9 2 0 ΚΙΝ. 6 9 4 4 283 653
ΕΔΡΑ: ΧΟ Ρ ΤΟ - Α Ρ Γ Α Λ Α ΣΤΗ ΤΕ Ο Μ
Λ Φ Μ 0 2 8 0 3 5 2 2 0 · Δ Ο Υ Β' Β Ο Λ Ο Υ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ
«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ»
Ο κάτωθι υπογράφων, νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης/φορέα με την επωνυμία ΓΕΝΙΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ
ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΕΠΕ, που εδρεύει στο ΒΟΛΟ, επί της οδού ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ, αρ. 2 και ΑΦΜ 095026584, με
αντικείμενο δραστηριότητας ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ η οποία απασχολεί συνολικά 20 εργαζόμενους,
δηλώνω προς το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με την επωνυμία ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ, ότι η
επιχείρηση/φορέας αποδέχεται κατ' αρχήν τα παρακάτω:
1. Στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης του ΚΕΚ με τίτλο ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΥΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ-2, την παροχή πρακτικής άσκησης συνολικά 6
καταρτιζομένων (ο αριθμός τους δεν θα ξεπερνά το 30% του συνόλου των εργαζομένων), διάρκειας
500 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες και θα υποστηρίζεται από τον επόπτη πρακτικής
που θα ορίσει το ΚΕΚ.
2. Η πρακτική άσκηση των καταρτιζομένων θα γίνει στους χώρους της έδρας της επιχείρησης ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ
2, εντός ωραρίου εργασίας λειτουργίας της.
3. Δεν θα προβεί σε απολύσεις που οδηγούν σε μείωση του αριθμού των εργαζομένων τους, από την
ημερομηνία υπογραφής της τριμερούς σύμβασης (επιχείρηση κατάρτισης, ΚΕΚ, καταρτιζόμενος) μέχρι
την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.
4. Αποδέχεται τη δημοσιοποίηση της επωνυμίας της, ως συνεργαζόμενου φορέα με το ΚΕΚ για τις
ανάγκες της δράσης.
Οι λεπτομέρειες και οι επιμέρους όροι που διέπουν τη συνεργασία στα πλαίσια της προαναφερόμενης
δράσης, θα καθοριστούν βάσει υπογραφής της τριμερούς σύμβασης (επιχείρηση κατάρτισης, ΚΕΚ,
καταρτιζόμενος), σύμφωνα με την παράγραφο 4.5 και τους λοιπούς όρους της Πρόσκλησης «ΕΠΙΤΑΓΗ
ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29
ΕΤΩΝ» των συνδικαιούχων ΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ (άρθρο 1 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α).
Για την εταιρεία
ΓΕΝΙΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΕΠΕ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ
«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ»
Ο κάτωθι υπογράφων, νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης με την επωνυμία ΒΟΥΛΓΑΡΗ!
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, που εδρεύει στον ΒΟΛΟ, επί της οδού 2ΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 46, και ΑΦΜ 032690639, με
αντικείμενο δραστηριότητας ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ η οποία απασχολεί συνολικά 0 εργαζόμενους, δηλώνω
προς το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με την επωνυμία ΚΕΚ ΚΕΠΕΟ, ότι η
επιχείρηση/φορέας αποδέχεται κατ' αρχήν τα παρακάτω:
1. Στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης του ΚΕΚ με τίτλο ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΥΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ-2, την παροχή πρακτικής άσκησης συνολικά
1 καταρτιζόμενους (ο αριθμός τους δεν θα ξεπερνά το 30% του συνόλου των εργαζομένων),
διάρκειας 500 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες και θα υποστηρίζεται από τον
επόπτη πρακτικής που θα ορίσει το ΚΕΚ.
2. Η πρακτική άσκηση του καταρτιζόμενου θα γίνει στους χώρους της έδρας της επιχείρησης 2ΑΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 46, εντός ωραρίου εργασίας λειτουργίας της.
3. Δεν θα προβεί σε απολύσεις που οδηγούν σε μείωση του αριθμού των εργαζομένων τους, από
την
ημερομηνία
υπογραφής της τριμερούς
σύμβασης
(επιχείρηση
κατάρτισης,
ΚΕΚ,
καταρτιζόμενος) μέχρι την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.
4. Αποδέχεται τη δημοσιοποίηση της επωνυμίας της, ως συνεργαζόμενου φορέα με το ΚΕΚ για τις
ανάγκες της δράσης.
Οι λεπτομέρειες και οι επιμέρους όροι που διέπουν τη συνεργασία στα πλαίσια της
προαναφερόμενης δράσης, θα καθοριστούν βάσει υπογραφής της τριμερούς σύμβασης
(επιχείρηση κατάρτισης, ΚΕΚ, καταρτιζόμενος), σύμφωνα με την παράγραφο 4.5 και τους λοιπούς
όρους της Πρόσκλησης «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΝ
ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ» των συνδικαιούχων ΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ (άρθρο 1 του
Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α).
Για την εταιρεία
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
Β Ο ΥΛ ΓΑ Ρ Η Σ Α Π Ο ΣΤΟ Λ Ο _
Κ Ε Ν Τ Ρ ΕΜΠΟΡΙΜΙΛΕΚ/ΚϋΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΥΠ0Κ/ΜΑ: iS jE - ΜΓ.ΑΡ
2ας Ν Ο ΕΜ Β ΡκΒ Ι - ΒΟΛΟΣ
Α.Φ.Μ. 03269063«1ρ.Υ. Β' ΒΟΛΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ
«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ»
Ο κάτωθι υπογράφων, νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης με την επωνυμία ΚΩΣΤΑΣ Β.
ΣΑΒΟΥΛΙΔΗΣ, που εδρεύει στον ΒΟΛΟ, επί της οδού ΕΡΜΟΥ 264 και ΑΦΜ 062274888, με
αντικείμενο δραστηριότητας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (INTERNET-CAFE) η οποία απασχολεί συνολικά 0 εργαζόμενους,
δηλώνω προς το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με την επωνυμία ΚΕΚ ΚΕΠΕθ, ότι η
επιχείρηση/φορέας αποδέχεται κατ' αρχήν τα παρακάτω:
1. Στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης του ΚΕΚ με τίτλο ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΥΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ-2, την παροχή πρακτικής άσκησης συνολικά
1 καταρτιζόμενους (ο αριθμός τους δεν θα ξεπερνά το 30% του συνόλου των εργαζομένων),
διάρκειας 500 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες και θα υποστηρίζεται από τον
επόπτη πρακτικής που θα ορίσει το ΚΕΚ.
2. Η πρακτική άσκηση του καταρτιζόμενου θα γίνει στους χώρους της έδρας της επιχείρησης
ΕΡΜΟΥ 264, εντός ωραρίου εργασίας λειτουργίας της.
3. Δεν θα προβεί σε απολύσεις που οδηγούν σε μείωση του αριθμού των εργαζομένων τους, από
την
ημερομηνία
υπογραφής της τριμερούς
σύμβασης
(επιχείρηση
κατάρτισης,
ΚΕΚ,
καταρτιζόμενος) μέχρι την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.
4. Αποδέχεται τη δημοσιοποίηση της επωνυμίας της, ως συνεργαζόμενου φορέα με το ΚΕΚ για τις
ανάγκες της δράσης.
Οι λεπτομέρειες και οι επιμέρους όροι που διέπουν τη συνεργασία στα πλαίσια της
προαναφερόμενης δράσης, θα καθοριστούν βάσει υπογραφής της τριμερούς σύμβασης
(επιχείρηση κατάρτισης, ΚΕΚ, καταρτιζόμενος), σύμφωνα με την παράγραφο 4.5 και τους λοιπούς
όρους της Πρόσκλησης «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΝ
ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ» των συνδικαιούχων ΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ (άρθρο 1 του
Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ267/Α).
Για την εταιρεία
ΚΩΣΤΑΣ Β. ΣΑΒΟΥΛΙΔΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ Β. ΣΑΒΟΥΛΙΔΗΣ
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΚΩΣΤΑ£ 6. ΣΑΒΟ
INTERNET C
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ
«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ»
Ο κάτωθι υπογραφών, νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης/φορέα με την επωνυμία ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΕΠΕ, που εδρεύει στις ΑΛΥΚΕΣ, επί της οδού ΚΛΕΙΟΥΣ, αρ.33 και ΑΦΜ
099403975, με αντικείμενο δραστηριότητας ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ η οποία απασχολεί συνολικά 5 εργαζόμενους,
δηλώνω προς το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με την επωνυμία ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ, ότι η
επιχείρηση/φορέας αποδέχεται κατ' αρχήν τα παρακάτω:
1. Στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης του ΚΕΚ με τίτλο ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΥΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ-2, την παροχή πρακτικής άσκησης συνολικά 1
καταρτιζόμενο (ο αριθμός τους δεν θα ξεπερνά το 30% του συνόλου των εργαζομένων), διάρκειας 500
ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες και θα υποστηρίζεται από τον επόπτη πρακτικής που
θα ορίσει το ΚΕΚ.
2. Η πρακτική άσκηση των καταρτιζομένων θα γίνει στους χώρους της έδρας της επιχείρησης ΚΛΕΙΟΥ523,
εντός ωραρίου εργασίας λειτουργίας της.
3. Δεν θα προβεί σε απολύσεις που οδηγούν σε μείωση του αριθμού των εργαζομένων τους, από την
ημερομηνία υπογραφής της τριμερούς σύμβασης (επιχείρηση κατάρτισης, ΚΕΚ, καταρτιζόμενος) μέχρι
την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.
4. Αποδέχεται τη δημοσιοποίηση της επωνυμίας της, ως συνεργαζόμενου φορέα με το ΚΕΚ για τις
ανάγκες της δράσης.
Οι λεπτομέρειες και οι επιμέρους όροι που διέπουν τη συνεργασία στα πλαίσια της προαναφερόμενης
δράσης, θα καθοριστούν βάσει υπογραφής της τριμερούς σύμβασης (επιχείρηση κατάρτισης, ΚΕΚ,
καταρτιζόμενος), σύμφωνα με την παράγραφο 4.5 και τους λοιπούς όρους της Πρόσκλησης «ΕΠΙΤΑΓΗ
ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29
ΕΤΩΝ» των συνδικαιούχων ΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ (άρθρο 1 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α).
Για την εταιρεία
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΕΠΕ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
n u n " * n n n 'i
παπαλ
ΕΝ Ο Δ Ο Χ ΕΙΑ ΚΕΣ
^ΠΕ
, ΚΑΛΛΟΝΗ"
ΠΑΓΑΣΑ1 ΒΟΛΟΣ
FAX. 24210 87241
. ΛΟΥ Ρ* ΒΟΛΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ
«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ»
Ο κάτωθι υπογραφών, νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης με την επωνυμία ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ, που εδρεύει στον ΒΟΛΟ, επί της οδού ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ 54, και ΑΦΜ 030457858, με
αντικείμενο δραστηριότητας
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ η οποία απασχολεί συνολικά 8 εργαζόμενους,
δηλώνω προς το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με την επωνυμία ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ, ότι η
επιχείρηση/φορέας αποδέχεται κατ' αρχήν τα παρακάτω:
1. Στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης του ΚΕΚ με τίτλο ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΥΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ-2, την παροχή πρακτικής άσκησης συνολικά
2 καταρτιζόμενους (ο αριθμός τους δεν θα ξεπερνά το 30% του συνόλου των εργαζομένων),
διάρκειας 500 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες και θα υποστηρίζεται από τον
επόπτη πρακτικής που θα ορίσει το ΚΕΚ.
2. Η πρακτική άσκηση του καταρτιζόμενου θα γίνει στους χώρους της έδρας της επιχείρησης
ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ 54, εντός ωραρίου εργασίας λειτουργίας της.
3. Δεν θα προβεί σε απολύσεις που οδηγούν σε μείωση του αριθμού των εργαζομένων τους, από
την
ημερομηνία
υπογραφής της τριμερούς
σύμβασης
(επιχείρηση
κατάρτισης,
ΚΕΚ,
καταρτιζόμενος) μέχρι την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.
4. Αποδέχεται τη δημοσιοποίηση της επωνυμίας της, ως συνεργαζόμενου φορέα με το ΚΕΚ για τις
ανάγκες της δράσης.
Οι λεπτομέρειες και οι επιμέρους όροι που διέπουν τη συνεργασία στα πλαίσια της
προαναφερόμενης δράσης, θα καθοριστούν βάσει υπογραφής της τριμερούς σύμβασης
(επιχείρηση κατάρτισης, ΚΕΚ, καταρτιζόμενος), σύμφωνα με την παράγραφο 4.5 και τους λοιπούς
όρους της Πρόσκλησης «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΝ
ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ» των συνδικαιούχων ΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ (άρθρο 1 του
Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α).
Για την εταιρεία
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τηλ. 6948 521°155
Α.Φ.Μ^030457858 · ΑΟΎ. Α' ΒΟΛΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ
«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ»
Ο κάτωθι υπογραφών, νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης με την επωνυμία ΔΙΑΚΟΠΕΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε., που εδρεύει στην ΣΚΙΑΘΟ στην περιοχή ΑΜΜΟΥΔΙΑ ΣΚΙΑΘΟΥ, με
υποκατάστημα στον ΒΟΛΟ, επί της οδού ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ 24 & ΗΠΕΙΡΟΥ, και ΑΦΜ 099583091, με
αντικείμενο δραστηριότητας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΘΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΓΩΝ ΑΥΤΘΚΙΝΗΤΩΝ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
η οποία απασχολεί συνολικά 0 εργαζόμενους, δηλώνω προς το
Κέντρο
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με την επωνυμία ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ, ότι η επιχείρηση/φορέας
αποδέχεται κατ' αρχήν τα παρακάτω:
1. Στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης του ΚΕΚ με τίτλο ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΥΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ-2, την παροχή πρακτικής άσκησης συνολικά
1 καταρτιζόμενους (ο αριθμός τους δεν θα ξεπερνά το 30% του συνόλου των εργαζομένων),
διάρκειας 500 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες και θα υποστηρίζεται από τον
επόπτη πρακτικής που θα ορίσει το ΚΕΚ.
2. Η πρακτική άσκηση του καταρτιζόμενου θα γίνει στους χώρους του υποκαταστήματος στον
ΒΟΛΟ, επί της οδού ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ 24 & ΗΠΕΙΡΟΥ, εντός ωραρίου εργασίας λειτουργίας της.
3. Δεν θα προβεί σε απολύσεις που οδηγούν σε μείωση του αριθμού των εργαζομένων τους, από
την
ημερομηνία
υπογραφής της τριμερούς
σύμβασης
(επιχείρηση
κατάρτισης,
ΚΕΚ,
καταρτιζόμενος) μέχρι την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.
4. Αποδέχεται τη δημοσιοποίηση της επωνυμίας της, ως συνεργαζόμενου φορέα με το ΚΕΚ για τις
ανάγκες της δράσης.
Οι λεπτομέρειες και οι επιμέρους όροι που διέπουν τη συνεργασία στα πλαίσια της
προαναφερόμενης δράσης, θα καθοριστούν βάσει υπογραφής της τριμερούς σύμβασης
(επιχείρηση κατάρτισης, ΚΕΚ, καταρτιζόμενος), σύμφωνα με την παράγραφο 4.5 και τους λοιπούς
όρους της Πρόσκλησης «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΝ
ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ» των συνδικαιούχων ΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ (άρθρο 1 του
Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α).
Για την εταιρεία
ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
Α .Φ ΤΜ. 0 9 9 5 8 3 0 9 1 - Δ . Ο Υ .
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ
«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ»
Ο
κάτωθι
επωνυμία.... M
οδού...
υπογραφών,
νόμιμος
a ls .c.iicm o J
ί\ ϋ .Ί*. ft. ΟϊΠ. Δ . , \2 ί α ι
εκπρόσωπος
της
επιχείρησης
............M u .t-I.x e .ft..., που εδρεύει στον
ΑΦΜ
..fc.t.Q£.6A(.U,
με
αντικείμενο
με
την
επί της
δραστηριότητας
. η οποία απασχολεί συνολικά ....1^..... εργαζόμενους, δηλώνω προς το
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με την επωνυμία ΚΕΚ ΚΕΠΕΟ, ότι η επιχείρηση/φορέας
αποδέχεται κατ' αρχήν τα παρακάτω:
1. Στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης του ΚΕΚ με τίτλο ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΥΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ-2, την παροχή πρακτικής άσκησης συνολικά
.....4-rr... καταρτιζόμενους (ο αριθμός τους δεν θα ξεπερνά το 30% του συνόλου των
εργαζομένων), διάρκειας 500 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες και θα
υποστηρίζεται από τον επόπτη πρακτικής που θα ορίσει το ΚΕΚ.
2. Η πρακτική άσκηση του καταρτιζόμενου θα γίνει στους χώρους της έδρας της επιχείρησης
εντός ωραρίου εργασίας λειτουργίας της.
3. Δεν θα προβεί σε απολύσεις που οδηγούν σε μείωση του αριθμού των εργαζομένων τους, από
την
ημερομηνία
υπογραφής της τριμερούς
σύμβασης
(επιχείρηση
κατάρτισης,
ΚΕΚ,
καταρτιζόμενος) μέχρι την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.
4. Αποδέχεται τη δημοσιοποίηση της επωνυμίας της, ως συνεργαζόμενου φορέα με το ΚΕΚ για τις
ανάγκες της δράσης.
Οι λεπτομέρειες και οι επιμέρους όροι που διέπουν τη συνεργασία στα πλαίσια της
προαναφερόμενης δράσης, θα καθοριστούν βάσει υπογραφής της τριμερούς σύμβασης
(επιχείρηση κατάρτισης, ΚΕΚ, καταρτιζόμενος), σύμφωνα με την παράγραφο 4.5 και τους λοιπούς
όρους της Πρόσκλησης «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΝ
ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ» των συνδικαιούχων ΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ (άρθρο 1 του
Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α).
εταιρεία
.
ο χ . A.H flj Γ+ T f -ΗΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
Κ Α Λ Ε Σ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ ΑΗΜΗΤΡ>
^ Φ.Μ. 1 0 10 26 410 ·Δ.Ο.Υ.
ΒΟΛΟ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ
«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ»
Ο κάτωθι υπογραφών, νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης/φορέα με την επωνυμία LETS GO TRAVEL,
που εδρεύει στο ΒΟΛΟ, επί της οδού ΓΚΛΑΒΑΝΗ, αρ. 36 και ΑΦΜ 998866965, με αντικείμενο
δραστηριότητας ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ η οποία απασχολεί συνολικά 0
εργαζόμενους,
δηλώνω προς το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με την επωνυμία ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ, ότι η
επιχείρηση/φορέας αποδέχεται κατ' αρχήν τα παρακάτω:
1. Στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης του ΚΕΚ με τίτλο ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΥΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ-2, την παροχή πρακτικής άσκησης συνολικά 1
καταρτιζόμενο (ο αριθμός τους δεν θα ξεπερνά το 30% του συνόλου των εργαζομένων), διάρκειας 500
ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες και θα υποστηρίζεται από τον επόπτη πρακτικής που
θα ορίσει το ΚΕΚ.
2. Η πρακτική άσκηση των καταρτιζομένων θα γίνει στους χώρους της έδρας της επιχείρησης ΓΚΛΑΒΑΝΗ
36, εντός ωραρίου εργασίας λειτουργίας της.
3. Δεν θα προβεί σε απολύσεις που οδηγούν σε μείωση του αριθμού των εργαζομένων τους, από την
ημερομηνία υπογραφής της τριμερούς σύμβασης (επιχείρηση κατάρτισης, ΚΕΚ, καταρτιζόμενος) μέχρι
την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.
4. Αποδέχεται τη δημοσιοποίηση της επωνυμίας της, ως συνεργαζόμενου φορέα με το ΚΕΚ για τις
ανάγκες της δράσης.
Οι λεπτομέρειες και οι επιμέρους όροι που διέπουν τη συνεργασία στα πλαίσια της προαναφερόμενης
δράσης, θα καθοριστούν βάσει υπογραφής της τριμερούς σύμβασης (επιχείρηση κατάρτισης, ΚΕΚ,
καταρτιζόμενος), σύμφωνα με την παράγραφο 4.5 και τους λοιπούς όρους της Πρόσκλησης «ΕΠΙΤΑΓΗ
ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29
ΕΤΩΝ» των συνδικαιούχων ΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ (άρθρο 1 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α).
Για την εταιρεία
LETS GO TRAVEL
ΨΙΩΤΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
LET'S GO trcu/Tnet
Fan o u las O ^ r S T o t ^ s L.
TR>VWW3rENCY
36A Gla\^ni/5w. \lp LOS - GREECE
VAT:
(A JtQ te S'T
TEL ( 0 0 3 C ^ ^ 0 j> p l6B2 FAX 33676
e-rn^mjh^gobm'oienet.gr
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ
«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ»
Ο κάτωθι υπογράφων, νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης/φορέα με την επωνυμία Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ - Κ.
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ε.Π.Ε, που εδρεύει στη ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΠΗΛΙΟΥ, επί της οδού ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΠΗΛΙΟΥ, και ΑΦΜ
095389881, με αντικείμενο δραστηριότητας ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ η οποία απασχολεί συνολικά9β εργαζόμενους,
δηλώνω προς το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με την επωνυμία ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ, ότι η
επιχείρηση/φορέας αποδέχεται κατ' αρχήν τα παρακάτω:
1. Στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης του ΚΕΚ με τίτλο ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΥΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ-2, την παροχή πρακτικής άσκησης συνολικά 7
καταρτιζομένων (ο αριθμός τους δεν θα ξεπερνά το 30% του συνόλου των εργαζομένων), διάρκειας
500 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες και θα υποστηρίζεται από τον επόπτη πρακτικής
που θα ορίσει το ΚΕΚ.
2. Η πρακτική άσκηση των καταρτιζομένων θα γίνει στους χώρους της έδρας της επιχείρησης ΠΟΡΤΑΡΙΑ
ΠΗΛΙΟΥ, εντός ωραρίου εργασίας λειτουργίας της.
3. Δεν θα προβεί σε απολύσεις που οδηγούν σε μείωση του αριθμού των εργαζομένων τους, από την
ημερομηνία υπογραφής της τριμερούς σύμβασης (επιχείρηση κατάρτισης, ΚΕΚ, καταρτιζόμενος) μέχρι
την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.
4. Αποδέχεται τη δημοσιοποίηση της επωνυμίας της, ως συνεργαζόμενου φορέα με το ΚΕΚ για τις
ανάγκες της δράσης.
Οι λεπτομέρειες και οι επιμέρους όροι που διέπουν τη συνεργασία στα πλαίσια της προαναφερόμενης
δράσης, θα καθοριστούν βάσει υπογραφής της τριμερούς σύμβασης (επιχείρηση κατάρτισης, ΚΕΚ,
καταρτιζόμενος), σύμφωνα με την παράγραφο 4.5 και τους λοιπούς όρους της Πρόσκλησης «ΕΠΙΤΑΓΗ
ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29
ΕΤΩΝ» των συνδικαιούχων ΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ (άρθρο 1 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α).
Για την εταιρεία
Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ 4 Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ε.Π.Ε
Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ - Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ε.Π.Ε.
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΠΟΡΤΑΡΙΑ»
ΥΠ0Κ/ΜΑ: VIULA £0pTARIA
ΝΟΜΙΜΟΣΈΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ
«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ»
Ο κάτωθι υπογραφών, νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης με την επωνυμία DOMOTEL ΞΕΝΙΑ ΒΟΛΟΥ
Α.Ε.Π, που εδρεύει στην πόλη της ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, επί της οδού ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 16, με υποκατάστημα στο
ΒΟΛΟ, επί της οδού ΠΛΑΣΤΗΡΑ 1, και ΑΦΜ 999125374, με αντικείμενο δραστηριότητας ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ η οποία απασχολεί συνολικά ..G.2,,,εργαζόμενους, δηλώνω προς το Κέντρο Επανγελματικής
Κατάρτισης (ΚΕΚ) με την επωνυμία ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ, ότι η επιχείρηση/φορέας αποδέχεται κατ' αρχήν τα
παρακάτω:
1. Στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης του ΚΕΚ με τίτλο ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΥΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ-2,
την
παροχή πρακτικής άσκησης συνολικά
.....καταρτιζόμενους (ο αριθμός τους δεν θα ξεπερνά το 30% του συνόλου των εργαζομένων),
διάρκειας 500 ωρών, η οποία δεν 0α υπερβαίνει τους 5 μήνες και θα υποστηρίζεται από τον επόπτη
πρακτικής που θα ορίσει το ΚΕΚ.
2. Η πρακτική άσκηση των καταρτιζόμενων θα γίνει στους χώρους του υποκαταστήματος της επιχείρησης
ΠΛΑΣΤΗΡΑ 1, εντός ωραρίου εργασίας λειτουργίας της.
3. Δεν θα προβεί σε απολύσεις που οδηγούν σε μείωση του αριθμού των εργαζομένων τους, από την
ημερομηνία υπογραφής της τριμερούς σύμβασης (επιχείρηση κατάρτισης, ΚΕΚ, καταρτιζόμενος) μέχρι
την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.
4. Αποδέχεται τη δημοσιοποίηση της επωνυμίας της, ως συνεργαζόμενου φορέα με το ΚΕΚ για τις
ανάγκες της δράσης.
Οι λεπτομέρειες και οι επιμέρους όροι που διέπουν τη συνεργασία στα πλαίσια της προαναφερόμενης
δράσης, θα καθοριστούν βάσει υπογραφής της τριμερούς σύμβασης (επιχείρηση κατάρτισης, ΚΕΚ,
καταρτιζόμενος), σύμφωνα με την παράγραφο 4.5 και τους λοιπούς όρους της Πρόσκλησης «ΕΠΙΤΑΓΗ
ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29
ΕΤΩΝ» των συνδικαιούχων ΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ (άρθρο 1 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α).
Για την εταιρώα
DOMOTEL Ξ Ε Ν Ι Α , ^ έ ^ Ι ' ^ Ε Ν Ι Α ΒΟ ΛΟ Υ Α.Ε.Π
rnOK/MA: ΠΛΑΣΤΗΡΑ 1 - ΒΟΛΟΣ
124210 92700 - FAX. 24210 37796
3ΝΗ 16 - ΠΑΙΤΡΟΥΠΟΛΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Α Λ ^ Ξ ο :ι^ Λ 0 Σ
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ
«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ»
Ο κάτωθι υπογράφων, νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης με την επωνυμία ΜΑΡΚΑΚΗ
ΕΥΜΟΡΦΙΑ, που εδρεύει στον ΑΛΜΥΡΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, στην περιοχή ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ και ΑΦΜ
047961312
με αντικείμενο
δραστηριότητας
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ
η οποία
απασχολεί συνολικά Ο
εργαζόμενους, δηλώνω προς το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με την επωνυμία ΚΕΚ
ΚΕΠΕΘ, ότι η επιχείρηση/φορέας αποδέχεται κατ' αρχήν τα παρακάτω:
1. Στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης του ΚΕΚ με τίτλο ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΥΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ-2, την παροχή πρακτικής άσκησης συνολικά
1 καταρτιζόμενους (ο αριθμός τους δεν θα ξεπερνά το 30% του συνόλου των εργαζομένων),
διάρκειας 500 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες και θα υποστηρίζεται από τον
επόπτη πρακτικής που θα ορίσει το ΚΕΚ.
2. Η πρακτική άσκηση του καταρτιζόμενου θα γίνει στους χώρους της έδρας της επιχείρησης στην
περιοχή ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ, εντός ωραρίου εργασίας λειτουργίας της.
3. Δεν θα προβεί σε απολύσεις που οδηγούν σε μείωση του αριθμού των εργαζομένων τους, από
την
ημερομηνία
υπογραφής
της
τριμερούς
σύμβασης
(επιχείρηση
κατάρτισης,
ΚΕΚ,
καταρτιζόμενος) μέχρι την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.
4. Αποδέχεται τη δημοσιοποίηση της επωνυμίας της, ως συνεργαζόμενου φορέα με το ΚΕΚ για τις
ανάγκες της δράσης.
Οι λεπτομέρειες και οι επιμέρους όροι που διέπουν τη συνεργασία στα πλαίσια της
προαναφερόμενης
δράσης,
θα
καθοριστούν
βάσει υπογραφής της τριμερούς
σύμβασης
(επιχείρηση κατάρτισης, ΚΕΚ, καταρτιζόμενος), σύμφωνα με την παράγραφο 4.5 και τους λοιπούς
όρους της Πρόσκλησης «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΝ
ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ» των συνδικαιούχων ΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ (άρθρο 1 του
Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α).
Για την εταιρεία
ΜΑΡΚΑΚΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ
ΜΑΡΚΑΚΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ
Ν Ο Μ ΙΜ Ο Σ^ ....
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ
«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ»
Ο κάτωθι υπογράφωυ, νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης/φορέα με την επωνυμία
ΚΛΗΜΕΝΤΟΠΟΥΛΟΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΔΕ, που εδρεύει στο ΒΟΛΟ, επί της οδού ΤΟΠΑΛΗ, αρ.
3 και ΑΦΜ 095059554, με αντικείμενο δραστηριότητας ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ η οποία απασχολεί
συνολικά
εργαζόμενους, δηλώνω προς το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)
με την επωνυμία ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ, ότι η επιχείρηση/φορέας αποδέχεται κατ' αρχήν τα
παρακάτω:
1. Στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης του ΚΕΚ με τίτλο ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΥΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ-2,
την
παροχή πρακτικής άσκησης συνολικά .S ·. καταρτιζομένων (ο αριθμός τους δεν θα
ξεπερνά το 30% του συνόλου των εργαζομένων), διάρκειας 500 ωρών, η οποία δεν θα
υπερβαίνει τους 5 μήνες και θα υποστηρίζεται από τον επόπτη πρακτικής που θα ορίσει
το ΚΕΚ.
2. Η πρακτική άσκηση των καταρτιζομένων θα γίνει στους χώρους της έδρας της
επιχείρησης ΤΟΠΑΛΗ 3, εντός ωραρίου εργασίας λειτουργίας της.
3. Δεν θα προβεί σε απολύσεις που οδηγούν σε μείωση του αριθμού των εργαζομένων
τους, από την ημερομηνία υπογραφής της τριμερούς σύμβασης (επιχείρηση κατάρτισης,
ΚΕΚ, καταρτιζόμενος) μέχρι την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.
4. Αποδέχεται τη δημοσιοποίηση της επωνυμίας της, ως συνεργαζόμενου φορέα με το ΚΕΚ
για τις ανάγκες της δράσης.
Οι λεπτομέρειες και οι επιμέρους όροι που διέπουν τη συνεργασία στα πλαίσια της
προαναφερόμενης δράσης, θα καθοριστούν βάσει υπογραφής της τριμερούς σύμβασης
(επιχείρηση κατάρτισης, ΚΕΚ, καταρτιζόμενος), σύμφωνα με την παράγραφο 4.5 και τους
λοιπούς όρους της Πρόσκλησης «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ
ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ» των συνδικαιούχων ΣΕΤΕ και
ΕΕΔΕ (άρθρο 1 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α).
Για την εταιρεία
ΚΛΗΜΕΝΤΟΠΟΥΛΟΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ
ΚΛΗΜΕΝΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΜΓ
ΚΑη
■
, 0, ■■W.zAiU'-''>0'£*
-·
ΤΗΛ. 2·(
3)224
A‘t Μ 09t' )'S955'i - AC)V ΡΟΛΟΥ (Α'-ΒΟ