περιεχόμενα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
- Πρόλογοι ............................................................................................ 11
- Συνοπτικός πίνακας περιεχομένων..................................................... 17
- Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων .................................................... 21
ΜΕΡΟΣ 1ο – ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΕΝΙΚΩΣ - ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘ' ΥΛΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ - ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ
§ 1 ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ .................................................
Α) Γενικά .......................................................................................
Β) Η διαταγή πληρωμής είναι διαδικασία με έγγραφα .................
Γ) Προϋποθέσεις εκδόσεως διαταγής πληρωμής..........................
Δ) Διαταγή πληρωμής και ταχύτητα .............................................
Ε) Η αίτηση ...................................................................................
ΣΤ) Επισυναπτόμενα στην αίτηση έγγραφα ...................................
Ζ) Έγγραφα κατάλληλα ................................................................
Η) Διαταγή πληρωμής ...................................................................
Θ) Προπαρασκευή για άσκηση ανακοπής.....................................
Ι) Ανακοπή 632 - 633 κατά της διαταγής πληρωμής ...................
ΙΑ) Απόδειξη και βάρος αποδείξεως ..............................................
ΙΒ) Ανακοπή 933 - αναγνωριστική αγωγή .....................................
ΙΓ) Λογαριασμός αλληλόχρεος κλπ ...............................................
ΙΔ) Ανατοκισμός.............................................................................
ΙΕ) Αναγνώριση..............................................................................
ΙΣΤ) Καταναλωτής..........................................................................
ΙΖ) Παραγραφή...............................................................................
43
43
44
44
44
45
47
47
48
48
48
49
50
51
51
52
52
52
22
Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων
ΙΗ) Αίτηση - Αντικείμενο της δίκης - Εκκρεμοδικία - Δεδικασμένο ........................................................................................ 53
ΙΘ) Τελική επισήμανση .................................................................. 53
Κ) Η απόφαση 10/1997 Ολομελείας Αρείου Πάγου ..................... 53
§ 2 ΓΕΝΙΚΑ - Η ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ - ΑΟΡΙΣΤΙΑ ......................................
Α) Γενικά .......................................................................................
Β) Η αίτηση γενικώς .....................................................................
Γ) Γιατί ενδιαφέρει το περιεχόμενο της αιτήσεως ........................
Δ) Περιεχόμενο της αιτήσεως - Ένδικα βοηθήματα και ένδικα
μέσα..........................................................................................
Ε) Αίτηση – Τα αναγκαία στοιχεία στην αίτηση – Ειδικώτερα η
αιτία - Η απαίτηση και το οφειλόμενο ποσόν ..........................
ΣΤ) Θεωρία της εξατομικεύσεως - Και άρθρα 626 § 2 και 118 .....
Ζ) Αοριστία δικογράφου γενικώς .................................................
Η) Αοριστία αιτήσεως – Έννομες συνέπειες.................................
Θ) Επιταγή – Απαραίτητα στοιχεία ...............................................
Ι) Λογαριασμός ανοικτός, τρεχούμενος, αλληλόχρεος - Απαραίτητα στοιχεία .......................................................................
ΙΑ) Τα έγγραφα αναφέρονται και επισυνάπτονται στην αίτηση
(Επίκληση και προσαγωγή)......................................................
ΙΒ) Έγγραφα και αοριστία αιτήσεως – Σχέση των .........................
ΙΓ) Απόκρουση απόψεων ...............................................................
ΙΔ) Ανακεφαλαιωτικά - Συνοπτικώς τα θέματα - Η γνώμη μου ....
§ 3 ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ .............................................................
Α) Φύση της διαταγής πληρωμής ..................................................
Β) Διάγνωση δεν γίνεται ...............................................................
Γ) Προϋποθέσεις για έκδοση διαταγής πληρωμής - Φύση των ....
Δ) Θετικές προϋποθέσεις ..............................................................
Ε) Αρνητικές προϋποθέσεις ..........................................................
ΣΤ) Προθεσμία – Αίρεση – Όρος – Αντιπαροχή ............................
Ζ) Τι μπορεί να αποφανθεί ο δικαστής .........................................
61
61
63
76
78
83
102
107
112
115
118
120
121
122
126
137
137
140
143
144
149
152
162
Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων
23
Η) Περιεχόμενο της διαταγής πληρωμής ......................................
Θ) Η επίδοση της διαταγής πληρωμής γενικώς.............................
Ι) Άγνωστης διαμονής..................................................................
ΙΑ) Επίδοση σε διαμένοντες στο εξωτερικό ...................................
ΙΒ) Επίδοση εντός δύο μηνών ........................................................
ΙΓ) Σε θάνατο – Συγχώνευση - Μετατροπή – Πτώχευση...............
ΙΔ) Πρόσθετες διαδικαστικές προϋποθέσεις ..................................
ΙΕ) Τόκοι - Τόκοι τόκων.................................................................
ΙΣΤ) Τειρεσίας ................................................................................
166
175
180
183
184
189
192
192
196
§ 4 ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ - ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ - ΠΛΑΓΙΑΣΤΙΚΩΣ ...........................
Α) Νομιμοποίηση γενικά...............................................................
Β) Ενεργητική νομιμοποίηση του αιτούντος.................................
Γ) Παθητική νομιμοποίηση - Καθ' ου η αίτηση ...........................
Δ) Περιπτώσεις νομιμοποιήσεως ..................................................
Ε) Ικανότητα παραστάσεως ..........................................................
ΣΤ) Έννομο συμφέρον ....................................................................
Ζ) Πλαγιαστικώς αίτηση και ανακοπή..........................................
202
202
207
209
210
218
219
220
§ 5 ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘ' ΥΛΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΣ KAI ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ..................................................................................... 221
Α) Δικαιοδοσία .............................................................................. 221
Β) Καθ' ύλη αρμοδιότης – Διαδικασία.......................................... 221
§ 6 ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ ................................................................................
Α) Γενικά .......................................................................................
Β) Είναι αρμόδια ...........................................................................
Γ) Παρέκταση αρμοδιότητος ........................................................
Δ) Σε πώληση ................................................................................
§ 7 ΠΟΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ - ΕΓΓΡΑΦΑ - ΠΟΙΑ..........
Α) Αποδείξεις γενικώς...................................................................
Β) Απόδειξη μόνο από έγγραφα σε διαταγή πληρωμής ................
Γ) Τι πρέπει να περιέχει το έγγραφο - Αντικείμενο αποδείξεως...
224
224
225
226
227
229
229
233
243
24
Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων
Δ) Τα έγγραφα γενικώς .................................................................
Ε) Ιδιωτικά έγγραφα......................................................................
ΣΤ) Δημόσια έγγραφα .....................................................................
Ζ) Αντίγραφα ................................................................................
Η) Η υπογραφή εκδότη στο ιδιωτικό έγγραφο ..............................
Θ) Υπογραφή από αντιπρόσωπο ...................................................
Ι) Υπογραφή από εκπρόσωπο εταιρείας ιδίως νομικού προσώπου ..
ΙΑ) Πλαστά έγγραφα ......................................................................
ΙΒ) Εμπορικά βιβλία – Απόσπασμα ...............................................
ΙΓ) Μαγνητοταινία .........................................................................
ΙΔ) Ηλεκτρονικές υπογραφές .........................................................
ΙΕ) Ηλεκτρονικές επιστολές (e-mail) .............................................
ΙΣΤ) Τηλεομοιοτυπικό μήνυμα (fax) ..............................................
ΙΖ) Φωτοτυπία ................................................................................
ΙΗ) Τηλεγράφημα ...........................................................................
Κ) Με έγγραφο αθεώρητο από Δ.Ο.Υ. ή έγγραφο αχαρτοσήμαντο κλπ......................................................................................
ΚΑ) Μη πληρούντα προϋποθέσεις νόμου ......................................
244
247
255
260
263
266
285
303
311
311
313
313
315
316
317
317
323
ΜΕΡΟΣ 2ο – ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ
§ 8 ΓΕΝΙΚΑ - ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ .............................................................
Α) Γενικά .......................................................................................
ΙΙ) Η ΕΠΙΤΑΓΗ ..................................................................................
Β) Γενικά για επιταγή – Προέλευση ν. 5960/1933........................
Γ) Αξιογραφικές θεωρίες ..............................................................
Δ) Ισχύουσες αρχές – Ενστάσεις...................................................
Ε) Έγκυρη επιταγή ........................................................................
ΣΤ) Ποια στοιχεία δεν απαιτούνται ................................................
Ζ) Δυνατές περιπτώσεις ενεργειών με βάση έγκυρη επιταγή .......
Η) Εμφάνιση και βεβαίωση αρνήσεως πληρωμής για δυνατότητα αναγωγής κλπ .....................................................................
327
328
328
328
331
334
340
344
346
348
Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων
Θ) Προθεσμία εμφανίσεως - βεβαιώσεως αρνήσεως πληρωμής...
Ι) Αυτεπαγγέλτως ή κατ' ένσταση; ..............................................
ΙΑ) Απόψεις για τη βεβαίωση.........................................................
ΙΒ) Συνέπειες σε έκπτωση και παραγραφή.....................................
ΙΓ) Εξαιρέσεις στην 8ημερη προθεσμία.........................................
ΙΔ) Άκυρη επιταγή λόγω της αιτίας................................................
ΙΕ) Επιταγή οπισθογραφήσιμη - Ποιος ο κομιστής - Τεκμήρια.....
ΙΣΤ) Επιταγή - Ρήτρες.....................................................................
ΙΖ) Αναστολή του απαιτητού .........................................................
ΙΙΙ) Η ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ.............................................................
ΙΗ) Ισχύουσες αρχές – Σχέση συναλλαγματικής με επιταγή........
ΙΘ) Έγκυρη συναλλαγματική........................................................
Κ) Δυνατές περιπτώσεις ενεργειών με βάση έγκυρη συναλλαγματική ...............................................................................
ΚΑ) Εμφάνιση και διαμαρτύρηση συναλλαγματικής για δυνατότητα αναγωγής........................................................................
ΚΒ) Προθεσμία εμφανίσεως και διαμαρτυρήσεως συναλλαγματικής .......................................................................................
ΚΓ) Αυτεπαγγέλτως ή κατ' ένσταση...............................................
ΚΔ) Απόψεις ...................................................................................
ΚΕ) Συνέπειες σε έκπτωση .............................................................
ΚΣΤ) Εξαιρέσεις στην προθεσμία δύο ημερών για διαμαρτύρηση συναλλαγματικής ..............................................................
ΚΖ) Άκυρη λόγω αιτίας .................................................................
ΚΗ) Συναλλαγματική οπισθογραφήσιμη - Ποιος ο κομιστής Τεκμήρια ................................................................................
ΚΘ) Αναστολή του απαιτητού .......................................................
§ 9 ΕΠΙΤΑΓΗ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ ................................................................................
Α) Αδικοπραξία σε επιταγή – Διαταγή πληρωμής ........................
B) Επιταγή άκυρη..........................................................................
Γ) Αλλοιώσεις σε επιταγή.............................................................
25
352
355
356
357
358
358
362
363
369
370
371
372
374
375
376
378
378
378
378
379
379
379
381
382
394
399
26
Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων
Δ) Ανάκληση επιταγής ..................................................................
Ε) Να έχει διαμαρτυρηθεί - Βεβαιωθεί η άρνηση πληρωμής της
επιταγής - Έκπτωση – Αναγωγή ..............................................
ΣΤ) Επιταγή οπισθογραφηθείσα μετά το διαμαρτυρικό κλπ (μετοπισθογράφηση) .....................................................................
Ζ) Εις διαταγή - Όχι εις διαταγή - Στον κομιστή - Και μεταβίβαση..........................................................................................
Η) Επιταγή δίγραμμη.....................................................................
Θ) Επιταγή έγκυρη ........................................................................
Ι) Επιταγή μεταβιβασθείσα με οπισθογράφηση και εκχώρηση ...
ΙΑ) Ελλιπής επιταγή........................................................................
ΙΒ) Ενέχυρο σε επιταγή ..................................................................
ΙΓ) Εταιρεία υπογράφουσα επιταγή ...............................................
ΙΔ) Ελάττωση ή επίταση ευθύνης εξ επιταγής ...............................
ΙΕ) Επιταγή ευκολίας .....................................................................
ΙΣΤ) Επιταγή κλαπείσα ή απωλεσθείσα - Υπεξαιρεθείσα ..............
ΙΖ) Επιταγή λευκή ..........................................................................
ΙΗ) Επιταγή μεταχρονολογημένη ...................................................
ΙΘ) Επιταγή παραγεγραμμένη ή σε έκπτωση .................................
Κ) Επιταγή πλαστή ........................................................................
ΚΑ) Ποινική ευθύνη........................................................................
ΚΒ) Επιταγή και πτώχευση.............................................................
ΚΓ) Τριτεγγυητής επιταγής ............................................................
ΚΔ) Σχέση από υποκειμένη αιτία με επιταγή .................................
ΚΕ) Υπογραφή από αντιπρόσωπο ..................................................
ΚΣΤ) Υπογραφή με αυτοσύμβαση .................................................
ΚΖ) Διοικητική ποινή – Πρόστιμο..................................................
ΚΗ) Αδικαιολόγητος πλουτισμός ...................................................
ΚΘ) Επιταγή κηρυχθείσα ανίσχυρη ................................................
Λ) Διεθνής επιταγή – σε ξένο νόμισμα κλπ .................................
ΛΑ) Καταπιστευμένη επιταγή.........................................................
ΛΒ) Πληρωτέα από κοινό λογαριασμό...........................................
400
402
408
410
414
417
418
420
421
428
435
439
442
445
450
454
461
471
480
497
502
505
505
505
508
516
519
522
526
Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων
27
ΛΓ) Σε αλληλόχρεο κλπ λογαριασμό .............................................
ΛΔ) Επιταγή σε πώληση κλπ ..........................................................
ΛΕ) Συνοπτικά διαταγή πληρωμής και επιταγή .............................
ΛΣΤ) Λόγω πληρεξουσιότητος.......................................................
528
528
532
534
§ 10 ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ
ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.........................................................
Α) Εξ αδικοπραξίας .......................................................................
Β) Συναλλαγματική άκυρη............................................................
Γ) Συναλλαγματική με αλλοιώσεις ...............................................
Δ) Ανάκληση συναλλαγματικής....................................................
Ε) Αν δεν έχει διαμαρτυρηθεί η συναλλαγματική ........................
ΣΤ) Μετοπισθογραφηθείσα συναλλαγματική.................................
Ζ) Συναλλαγματική εκδοθείσα όχι εις διαταγήν ...........................
Η) Δίγραμμη συναλλαγματική ......................................................
Θ) Έγκυρη συναλλαγματική..........................................................
Ι) Συναλλαγματική μεταβιβασθείσα με εκχώρηση ......................
ΙΑ) Ελλιπής συναλλαγματική .........................................................
ΙΒ) Ενέχυρο σε συναλλαγματική....................................................
ΙΓ) Εταιρεία υπογράφουσα συναλλαγματική.................................
ΙΔ) Ευθύνη εκ συναλλαγματικής, ελάττωση και επίταση ..............
ΙΕ) Ευκολίας συναλλαγματική .......................................................
ΙΣΤ) Κλαπείσα συναλλαγματική.....................................................
ΙΖ) Λευκή συναλλαγματική............................................................
ΙΗ) Μεταχρονολογημένη συναλλαγματική ....................................
ΙΘ) Παραγεγραμμένη συναλλαγματική ..........................................
Κ) Πλαστή συναλλαγματική .........................................................
ΚΑ) Ποινική ευθύνη........................................................................
ΚΒ) Πτώχευση σε συναλλαγματική................................................
ΚΓ) Τριτεγγύηση σε συναλλαγματική............................................
ΚΔ) Υποκείμενη αιτία σε συναλλαγματική ....................................
ΚΕ) Με αντιπρόσωπο .....................................................................
ΚΣΤ) Με αυτοσύμβαση ..................................................................
535
537
539
540
540
540
541
542
542
543
544
544
544
545
545
545
545
546
546
546
547
547
547
547
548
548
550
28
Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων
ΚΖ) Αδικαιολόγητος πλουτισμός ...................................................
ΚΗ) Κηρυχθείσα ανίσχυρη .............................................................
ΚΘ) Διεθνής - Σε ξένο νόμισμα ......................................................
Λ) Καταπιστευμένη συναλλαγματική ..........................................
ΛΑ) Σε αλληλόχρεο ........................................................................
ΛΒ) Συναλλαγματική σε πώληση κλπ ............................................
§ 11 ΑΝΟΙΚΤΟΣ, ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΥΤΟΥΣ...................................................................
Α) Γενικά - Τα προβλήματα - Γιατί το ενδιαφέρον – Τράπεζες....
Β) Δημοκρατία - Ισότητα – Ανισορροπία .....................................
Γ) Αρχή της εμπιστοσύνης - Προστασία καταναλωτή – ΓΟΣ ......
Δ) Η στάση των τραπεζών ............................................................
Ε) Η νομολογία .............................................................................
ΣΤ) Νομοθετικές πρωτοβουλίες - Η προσπάθεια εκλογικεύσεως
απέτυχε .....................................................................................
Ζ) Πρακτικά της Βουλής για το άρθρο 42 ν. 2912/2001 ..............
Η) Ήδη υπήρξε πλήρης επιστροφή στα πολύ παλιά......................
Θ) Ανατοκισμός - Η μεγάλη επίδρασή του ...................................
Ι) Να κρατήσομε τα διδάγματα - Ατυχώς χρειάζονται και θα
χρειασθούν ...............................................................................
ΙΑ) Γενικά για αίτηση και αποδείξεις .............................................
ΙΒ) Έγγραφα κατάλληλα ................................................................
ΙΓ) Λογαριασμός ............................................................................
ΙΔ) Είδη λογαριασμών - Έχει δημιουργηθεί ασάφεια – Σύγχυση ..
ΙΕ) Τρεχούμενος λογαριασμός .......................................................
ΙΣΤ) Ανοικτός λογαριασμός ...........................................................
ΙΖ) Αλληλόχρεος λογαριασμός ......................................................
ΙΗ) Απόδειξη - Επικληθέντα – Επισυναφθέντα..............................
ΙΘ) Αποδεικτέα - Βάρος αποδείξεως ..............................................
Κ) Εμπορικά βιβλία - Απόσπασμα – Επικύρωση – Σύμβαση
αποδείξεως ...............................................................................
550
550
550
550
551
551
552
553
553
566
574
579
581
583
589
590
592
594
598
600
602
604
605
608
624
629
635
Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων
ΚΑ) Αίτηση - Κονδύλια χρεωπιστώσεων .......................................
ΚΒ) Τόκοι - Τόκοι τόκων................................................................
ΚΓ) Παραγραφή..............................................................................
ΚΔ) Κλείσιμο του λογαριασμού .....................................................
ΚΕ) Αναγνώριση ή υπόσχεση χρέους.............................................
ΚΣΤ) Κατάχρηση κλπ .....................................................................
ΚΖ) Εγγυητής..................................................................................
ΚΗ) Ανακοπή ..................................................................................
§ 12 ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ .......................................................................................
Α) Γενικώς.....................................................................................
Β) Πώληση με συμφωνητικό.........................................................
Γ) Πώληση με τιμολόγια...............................................................
ι) Επιστροφή εμπορευμάτων........................................................
Δ) Εργολαβική αμοιβή ..................................................................
Ε) Μίσθωση - Μισθώματα κλπ.....................................................
ΣΤ) Παρακαταθήκη.........................................................................
Ζ) Μέρισμα ανωνύμου εταιρείας ..................................................
Η) Διατροφή ..................................................................................
Θ) Πιστωτικής κάρτας υπόλοιπο...................................................
Ι) Leasing - Χρηματοδοτική μίσθωση .........................................
ΙΑ) Κινητής τηλεφωνίας - Ηλεκτρικού ρεύματος - Νερού - Τηλεφώνου – κλπ..........................................................................
ΙΒ) Αναγκαστική απαλλοτρίωση....................................................
ΙΓ) Αναγνώριση ή υπόσχεση χρέους..............................................
ΙΔ) Εγγύηση – Εγγυητής ................................................................
ΙΕ) Δάνειο.......................................................................................
ΙΣΤ) Κοινόχρηστα πολυκατοικίας ..................................................
ΙΖ) Με τελεσίδικη δικαστική απόφαση..........................................
ΙΗ) Με απόφαση χορηγήσεως άδειας εγγραφής προσημειώσεως
υποθήκης ..................................................................................
ΙΘ) Αδικαιολόγητος πλουτισμός ....................................................
29
642
649
653
657
671
706
708
708
712
712
714
716
721
722
723
727
729
731
731
734
737
737
737
738
746
748
749
756
758
30
Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων
Κ) Ασφάλιστρα.............................................................................. 764
ΚΑ) Από καταναλωτή ..................................................................... 764
ΚΒ) Καταναλωτή προστασία .......................................................... 766
ΜΕΡΟΣ 3ο – ΕΝΑΝΤΙΩΣΗ
§ 13 ΓΕΝΙΚΑ - ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΑΝΤΙΩΣΕΩΣ..................................... 771
§ 14 Η ΑΝΑΚΟΠΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 632, 633...................................
Α) Ανακοπή – Βασικές αρχές – Προϋποθέσεις.............................
Β) Δικαιούμενοι να ασκήσουν ανακοπή – Κατά ποίων ................
Γ) Διαδικασία ασκήσεως ανακοπής..............................................
Δ) Περιεχόμενο ανακοπής - Ορισμένοι οι λόγοι...........................
Ε) Προθεσμία ασκήσεως ανακοπής – Αργίες - Ανωτέρα βία Επίδοση ....................................................................................
ΣΤ) Αρμόδιο δικαστήριο.................................................................
Ζ) Λόγοι ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής ........................
Η) Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής – Προθεσμία ................................
Θ) Διαδικασία εκδικάσεως ανακοπής ...........................................
Ι) Ισχυρισμοί και αποδείξεις από τον ανακόπτοντα (270, 650,
671, 432 κλπ)............................................................................
ΙΑ) Αποδείξεις από τον καθ' ου η ανακοπή....................................
ΙΒ) Βάρος αποδείξεως ....................................................................
ΙΓ) Αμφισβήτηση αποδεικτικής ισχύος εγγράφου - Προσβολή
εγγράφου ως πλαστού ..............................................................
ΙΔ) Αποφάσεις ................................................................................
§ 15 ΑΝΑΚΟΠΗ ΑΡΘΡΟΥ 933.........................................................
Α) Γενικά .......................................................................................
Β) Σύγχρονη άσκηση.....................................................................
Γ) Δικαιούμενοι – Λόγοι...............................................................
Δ) Αρμοδιότης καθ' ύλη................................................................
Ε) Αρμοδιότης κατά τόπο .............................................................
ΣΤ) Διαδικασία εκδικάσεως............................................................
Ζ) Προθεσμία ασκήσεως...............................................................
773
773
778
789
790
792
797
798
817
823
828
829
831
832
835
837
837
838
840
841
841
841
842
Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων
31
Η) Διαδικασία ασκήσεως ..............................................................
Θ) Πρόσθετοι λόγοι.......................................................................
Ι) Λόγοι παραδεκτοί – απαράδεκτοι ............................................
ΙΑ) Υποχρεωτική σώρευση λόγων ανακοπής.................................
ΙΒ) Περιεχόμενο – Αοριστία ..........................................................
ΙΓ) Στοιχείο η βλάβη ......................................................................
843
844
845
847
847
847
§ 16 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ .....................................................
Α) Γενικά .......................................................................................
Β) Σχέση αναγνωριστικής αγωγής με ανακοπές ...........................
Γ) Χρησιμότης της αναγνωριστικής αγωγής ................................
Δ) Έννομο συμφέρον ....................................................................
849
849
850
852
854
§ 17 ΣΧΕΣΗ ΑΝΑΚΟΠΗΣ (632 ΚΑΙ 633) ΜΕ ΑΝΑΚΟΠΗ (933)
ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (70)......................................
Α) Ανακοπή άρθρων 632 ή 633.....................................................
Β) Ανακοπή των άρθρων 632, 633, 933 ΚΠολΔ ..........................
Γ) Η αναγνωριστική αγωγή...........................................................
Δ) Άσκηση ανακοπών 632 και 933 ...............................................
855
855
856
858
858
ΜΕΡΟΣ 4ο – ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΝΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
§ 18 ΓΕΝΙΚΑ - ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΝΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ..
Α) Ορισμός ενδίκων μέσων...........................................................
Β) Ένδικα βοηθήματα ...................................................................
Γ) Ποια τα ένδικα μέσα.................................................................
Δ) Άσκηση των ενδίκων μέσων – Περιεχόμενο............................
Ε) Άσκηση ενδίκων βοηθημάτων .................................................
ΣΤ) Δικαιούμενοι - Έννομο συμφέρον ...........................................
Ζ) Ανακοπή άρθρων 632 - 633 ΚΠολΔ ........................................
863
863
864
865
865
866
866
867
§ 19 ΑΝΑΚΟΠΗ ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑΣ ...................................................
Α) Γενικώς.....................................................................................
Β) Τακτική διαδικασία ..................................................................
Γ) Με διαδικασία πιστωτικών τίτλων ...........................................
Δ) Με άλλη ειδική διαδικασία ......................................................
868
868
868
869
870
32
Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων
Ε) Προθεσμία ................................................................................ 870
ΣΤ) Στο Εφετείο.............................................................................. 871
§ 20 ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΗ ........................................................................
Α) Γενικά .......................................................................................
Β) Δικαιούμενοι ............................................................................
Γ) Έννομο συμφέρον ....................................................................
Δ) Διαδικασία ασκήσεως ..............................................................
Ε) Οι δανειστές .............................................................................
ΣΤ) Προθεσμία................................................................................
Ζ) Αρμόδιο δικαστήριο .................................................................
Η) Αποτελέσματα ασκήσεως και παραδοχής ................................
872
872
873
873
873
873
875
875
875
§ 21 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ - ΠΛΑΓΙΑΣΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ - ΠΛΑΓΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ.....................................
Α) Αφορμές - Τα θέματα ...............................................................
Β) Γενικά .......................................................................................
Γ) Η παρέμβαση γενικώς ..............................................................
Δ) Κύρια παρέμβαση.....................................................................
Ε) Η πρόσθετη παρέμβαση ...........................................................
ΣΤ) Έννομο συμφέρον σε παρέμβαση ............................................
Ζ) Παρέμβαση στη διαδικασία της διαταγής πληρωμής...............
Η) Πλαγιαστική αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής..............
Θ) Πλαγιαστική ανακοπή ..............................................................
Ι) Ανακοπή τρίτου........................................................................
877
875
876
876
880
881
884
885
887
893
894
§ 22 ΕΦΕΣΗ - ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ΕΦΕΣΕΩΣ..........................
Α) Γενικά για την έφεση................................................................
Β) Διατάξεις δημοσίας τάξεως – Ενστάσεις προνομιακές ............
Γ) Σε ανακοπή άρθρων 632, 633 ΚΠολΔ .....................................
Δ) Εφαρμοστέες διατάξεις στην έφεση στις διάφορες διαδικασίες ...........................................................................................
Ε) Λόγοι εφέσεως και πρόσθετοι λόγοι ........................................
ΣΤ) Συμπέρασμα για το παραδεκτό ................................................
Ζ) Προθεσμία ................................................................................
896
896
897
899
900
903
907
907
Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων
33
Η) Διαδικασία ασκήσεως προσθέτων λόγων εφέσεως .................. 908
§ 23 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ ...........................................................
Α) Εξεταστέα θέματα ....................................................................
Β) Άσκηση αναιρέσεως – Προσδιορισμός ....................................
Γ) Διαδικασία................................................................................
Δ) Περιεχόμενο αναιρέσεως – Πρόσθετοι λόγοι ..........................
Ε) Άσκηση – Προθεσμία για πρόσθετους λόγους – Δεν υπολογίζονται οι πριν την ημέρα συζητήσεως αργίες........................
ΣΤ) Αοριστία...................................................................................
Ζ) Περιορισμός των λόγων αναιρέσεως .......................................
Η) Όταν γίνει δεκτή η αναίρεση....................................................
910
910
911
911
912
914
915
916
917
§ 24 ΑΝΑΨΗΛΑΦΗΣΗ...................................................................... 919
Α) Γενικά ....................................................................................... 919
Β) Σε διαταγή πληρωμής............................................................... 920
ΜΕΡΟΣ 5ο – ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ
§ 25 ΑΝΑΣΤΟΛΗ (ΑΡΘΡΟ 632) .......................................................
Α) Γενικά η αναστολή σε διαταγή πληρωμής ...............................
Β) Αναστολή εκτελεστότητας - Αναστολή διαδικασίας αναγκαστικής εκτελέσεως....................................................................
Γ) Αίτηση αναστολής άρθρου 632 § 2 - Προϋποθέσεις – Συνέπειες..........................................................................................
Δ) Ανάκληση αποφάσεως αναστολής - Πότε – Προϋποθέσεις.....
Ε) Μετά την απόρριψη της ανακοπής πρωτοδίκως ......................
ΣΤ) Κατά το άρθρο 724 ΚΠολΔ .....................................................
§ 26 ΑΝΑΣΤΟΛΗ (938, 1000, 565) ....................................................
Α) Εκτέλεση διαταγής πληρωμής..................................................
Β) Ανακοπή (933) .........................................................................
Γ) Άσκηση ανακοπών 632 και 933 ...............................................
Δ) Αναστολή εκτελεστότητος – εκτελέσεως.................................
Ε) Αναστολή της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτελέσεως
(938) .........................................................................................
925
925
926
927
931
935
936
938
938
939
940
940
941
34
Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων
ΣΤ) Αναστολή άρθρου 1000 ........................................................... 947
Ζ) Αναστολή εκτελεστότητος (565).............................................. 949
§ 27 ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ .............................................................................
Α) Γενικά η παραγραφή ................................................................
Β) Παραγραφή επιταγής................................................................
Γ) Παραγραφή συναλλαγματικής .................................................
Δ) Σε διαταγή πληρωμής...............................................................
Ε) Πρώτο στάδιο μέχρι την έκδοση διαταγής πληρωμής..............
ΣΤ) Δεύτερο στάδιο από την έκδοση της διαταγής πληρωμής
μέχρι την πρώτη επίδοση της διαταγής πληρωμής...................
Ζ) Τρίτο στάδιο μεταξύ της πρώτης και δεύτερης επιδόσεως
της διαταγής πληρωμής ............................................................
Η) Τέταρτο στάδιο που αρχίζει αμέσως μετά την πάροδο της
προθεσμίας ασκήσεως ανακοπής μετά τη δεύτερη επίδοση
της διαταγής πληρωμής ............................................................
Θ) Εικοσαετής παραγραφή............................................................
954
954
960
963
963
964
§ 28 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ - ΚΑΙ ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΙΑ .....
Α) Γενικά .......................................................................................
Β) Αντικείμενο της δίκης ..............................................................
Γ) Εκκρεμοδικία ...........................................................................
978
978
980
985
966
968
974
975
§ 29 ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ ........................................................................ 991
Α) Δεδικασμένο – Σκοπός ............................................................. 991
Β) Διατάξεις που ρυθμίζουν το δεδικασμένο ................................ 992
Γ) Σχέση δεδικασμένου με αντικείμενο της δίκης και εκκρεμοδικία.......................................................................................... 992
Δ) Γενικώς - Τι καλύπτει το δεδικασμένο..................................... 994
Ε) Δεδικασμένο σε αγωγή............................................................. 995
ΣΤ) Δεδικασμένο σε διαταγή πληρωμής......................................... 997
Ζ) Δεδικασμένο ως προς τις δύο επιδόσεις της διαταγής πληρωμής .......................................................................................1004
Η) Άλλοι τρόποι αποκτήσεως δεδικασμένου της απαιτήσεως
της διαταγής πληρωμής ............................................................1006
Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων
35
Θ) Φύση – συνέπειες δεδικασμένου από διαταγή πληρωμής........1007
§ 30 ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΥΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΗ ...............1011
Α) Φύση προσημειώσεως ..............................................................1011
Β) Διατάξεις νόμου .......................................................................1012
Γ) Τροπή σε υποθήκη ...................................................................1014
Δ) Εκδίκαση διαφορών .................................................................1016
Ε) Κατάταξη – Απόσβεση.............................................................1018
ΣΤ) Πτώχευση – Συγχώνευση – Θάνατος.......................................1019
Ζ) Έκδοση διαταγής πληρωμής ....................................................1020
Η) Εξάλειψη προσημειώσεως........................................................1021
Θ) Εκτέλεση – Ιδίως της εμπράγματης αγωγής.............................1022
§ 31 ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ..............................................1024
Α) Φύση συντηρητικής κατάσχεσης..............................................1024
Β) Διάταξη νόμου..........................................................................1025
Γ) Άλλες διατάξεις εφαρμοζόμενες ..............................................1025
Δ) Προϋπόθεση η ύπαρξη εννόμου συμφέροντος.........................1026
Ε) Έννομες συνέπειες....................................................................1027
ΣΤ) Τρόπος ενέργειας .....................................................................1028
Ζ) Εις χείρας τρίτου ......................................................................1029
Η) Μεσεγγύηση .............................................................................1030
Θ) Μετατροπή σε αναγκαστική κατάσχεση ..................................1030
Ι) Εκδίκαση διαφορών .................................................................1032
ΙΑ) Αναστολή συντηρητικής κατασχέσεως – Αντικατάσταση.......1033
ΙΒ) Αναστολή εκτελέσεως διαταγής πληρωμής .............................1034
ΙΓ) Ακατάσχετα ..............................................................................1034
ΙΔ) Ως προς τους Δήμους κλπ ........................................................1035
ΙΕ) Ακύρωση ή εξόφληση διαταγής πληρωμής..............................1036
§ 32 ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ (914, 579 § 2, 550)
ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (940, 703) ...............................................1037
Α) Επαναφορά των πραγμάτων (άρθρο 914) ................................1037
Β) Επαναφορά των πραγμάτων (άρθρο 550) ................................1041
Γ) Επαναφορά των πραγμάτων (άρθρο 579 § 2) ..........................1041
36
Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων
Δ) Επαναφορά πραγμάτων (730 § 2) ............................................1042
Ε) Δικαίωμα αποζημιώσεως (940)................................................1043
ΣΤ) Δικαίωμα αποζημιώσεως - Προσωρινά εκτελεστή απόφαση
(940 §1) ....................................................................................1043
Ζ) Δικαίωμα αποζημιώσεως (940 § 2) - Τελεσίδικη απόφαση .....1043
Η) Δικαίωμα αποζημιώσεως (940 §3) - Ακύρωση αναγκαστικής
εκτελέσεως ...............................................................................1044
Θ) Δικαίωμα αποζημιώσεως (703)................................................1044
Ι) Σε διαταγή πληρωμής - Επαναφορά και αποζημίωση (940) ....1046
ΙΑ) Διαταγή πληρωμής - Επαναφορά (730) και αποζημίωση
(703) .........................................................................................1048
ΙΒ) Προβληματισμός για τις προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 940 ...................................................................................1048
ΜΕΡΟΣ 6ο – ΕΚΤΕΛΕΣΗ
§ 33 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ - ΓΕΝΙΚΑ....................................................................1053
Α) Βασικές διατάξεις.....................................................................1053
Β) Κατάσχεση ...............................................................................1055
Γ) Προϋποθέσεις – Προδικασία....................................................1057
Δ) Ανακοπή άρθρου 933, 936 .......................................................1059
§ 34 ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ - ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ .........................................................................................1061
Α) Γενικά .......................................................................................1061
Β) Κατάσχεση κινητών .................................................................1062
Γ) Κατάσχεση ακινήτων – πλοίων και αεροσκαφών ....................1069
Δ) Ειδικώς για κατάσχεση πλοίων και αεροσκαφών ....................1074
Ε) Κοινές διατάξεις .......................................................................1074
ΣΤ) Κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων..........................1076
§ 35 ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ .....................................1078
Α) Πρόβλεψη.................................................................................1078
Β) Διαδικασία................................................................................1079
Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων
37
Γ) Συνέπειες κατασχέσεως............................................................1080
Δ) Ανακοπή από οφειλέτη.............................................................1081
Ε) Υποχρέωση τρίτου να δηλώσει ................................................1081
ΣΤ) Ανακοπή από τον κατάσχοντα .................................................1082
Ζ) Υποχρεώσεις τρίτου .................................................................1084
Η) Καταφατική δήλωση και απόφαση που δέχεται ανακοπή........1084
Θ) Ασφαλισμένη απαίτηση ...........................................................1085
Ι) Κατάσχεση εις χείρας τραπέζης ως τρίτης ...............................1085
ΙΑ) Κατά δημοσίου κλπ. .................................................................1086
ΙΒ) Ακατάσχετα ..............................................................................1086
ΙΓ) Κατάσχεση εις χείρας τετάρτου ...............................................1087
§ 36 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΟΦΕΙΛΕΤΗ .................................1088
Α) Γενικά .......................................................................................1088
Β) Σώρευση αγωγών για την απαίτηση και την προσωποκράτηση ..........................................................................................1089
Γ) Αγωγή αυτοτελής .....................................................................1090
Δ) Αγωγή παρεμπίπτουσα .............................................................1093
Ε) Έμπορος και εμπορική υποχρέωσή του ...................................1096
ΣΤ) Οι υποχρεώσεις από αδικοπραξία είναι εμπορικές για τον
έμπορο ......................................................................................1096
Ζ) Ποιες οι απαιτήσεις από αδικοπραξία ......................................1096
Η) Ομόρρυθμος εταίρος ................................................................1097
Θ) Προσωπική κράτηση εκπροσώπων νομικού προσώπου ..........1098
Ι) Σε πτώχευση .............................................................................1100
ΙΑ) Αποκλεισμός - Απαγόρευση προσωπικής κρατήσεως .............1103
ΙΒ) Εκτελεστός τίτλος – Διαταγή πληρωμής κλπ...........................1104
ΙΓ) Αρχή αναλογικότητος...............................................................1105
ΙΔ) Προσωπική κράτηση - Άρθρο 11 ν. 2462/1997 - Αρχή αναλογικότητος ..............................................................................1109
ΙΕ) Εκτέλεση ..................................................................................1113
ΙΣΤ) Άμυνα οφειλέτη ......................................................................1114
ΙΖ) Απόλυση...................................................................................1115
38
Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων
§ 37 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΤΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ.................1116
Α) Γενικώς.....................................................................................1116
Β) Διαταγή πληρωμής ...................................................................1120
§ 38 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΔΟΧΩΝ...................................................................1122
Α) Γενικά .......................................................................................1122
Β) Κληρονομητήριο ......................................................................1123
Γ) Διαδικασία εκτελέσεως ............................................................1123
Δ) Επιταγή προς εκτέλεση ............................................................1124
Ε) Άρθρα 326, 327 ΚΠολΔ...........................................................1125
ΣΤ) Κληρονόμος εξ απογραφής......................................................1125
§ 39 ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ - ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ...............................................................1127
Α) Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ........................................1127
Β) Δικαιώματα και υποχρεώσεις νομικού προσώπου ...................1128
Γ) Γενικώς τα μέλη των νομικών προσώπων................................1129
Δ) Ομόρρυθμοι εταίροι .................................................................1129
Ε) Ετερόρρυθμοι εταίροι...............................................................1130
ΣΤ) Οι εταίροι ΕΠΕ.........................................................................1132
Ζ) Μέτοχοι - Μετοχές – ΑΕ..........................................................1134
Η) Εκπρόσωποι νομικών προσώπων .............................................1135
§ 40 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ - ΑΡΘΡΟ 919.............1138
Α) Γενικά .......................................................................................1138
Β) Ποιες οι διατάξεις.....................................................................1139
Γ) Το άρθρο 919 ΚΠολΔ ..............................................................1140
Δ) Άρθρο 919 - Με βάση απόφαση...............................................1140
Ε) Άρθρο 919 - Εκτελεστοί τίτλοι πλην αποφάσεως ....................1142
ΣΤ) Μη δικαιούχοι και μη υπόχρεοι διάδικοι .................................1143
Ζ) Καθολικοί - Οιονεί καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι .................1144
Η) Άλλοι νόμοι ..............................................................................1145
Θ) Διαδικασία εκτελέσεως ............................................................1146
Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων
Ι)
39
Σε αμφοτεροβαρείς συμβάσεις.................................................1147
§ 41 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ......................................................................................1149
§ 42 ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΟΣ ΟΡΚΟΣ .................................................1150
Α) Πρόβλεψη.................................................................................1150
Β) Διαδικασία................................................................................1150
Γ) Μετά την απόφαση...................................................................1151
Δ) Εκτέλεση ..................................................................................1151
Ε) Δόση όρκου - Και μεταγενεστέρως..........................................1152
ΣΤ) Διαπιστώσεις............................................................................1152
§ 43 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ
ΟΤΑ - ΙΔΙΩΣ ΜΕ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ...........................1153
Α) Γενικώς.....................................................................................1153
Β) Προϊσχύσαν δίκαιο ...................................................................1154
Γ) Ισχύουσα νομοθεσία - Το Σύνταγμα ........................................1156
Δ) Διεθνείς συμβάσεις...................................................................1156
Ε) Νόμοι........................................................................................1159
ΣΤ) Χρόνος εκτελέσεως των αποφάσεων .......................................1160
Ζ) Επί ποίων δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου κλπ ...........1161
Η) Η διαταγή πληρωμής ................................................................1164
Θ) Εκτέλεση με διαταγή πληρωμής ..............................................1167
Ι) Κατά αλλοδαπού δημοσίου κλπ ...............................................1168
ΙΑ) Κατά ΟΤΑ ................................................................................1170
ΙΒ) Τόκοι – Παραγραφή .................................................................1173
§ 44 ΠΤΩΧΕΥΣΗ ...............................................................................1173
Α) Τρόπος που εξέτασα τα θέματα πτωχεύσεως ...........................1173
Β) Γενικά για την πτώχευση..........................................................1174
Γ) Έννομες συνέπειες πτωχεύσεως...............................................1175
Δ) Ειδικώς η νομιμοποίηση...........................................................1176
Ε) Ειδικά θέματα...........................................................................1177
40
Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων
ΣΤ) Άλλα ειδικά θέματα .................................................................1180
§ 45 Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ κλπ ......................1182
ΜΕΡΟΣ 7ο – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1) Απόφαση ΟλΑΠ 10/1997, με διαχωρισμό σε ζητήματα που
εξετάζει...........................................................................................1186
2) Απόφαση ΕφΑθ 331/2006 .............................................................1190
3) Απόφαση ΑΠ 93/2006 ...................................................................1199
4) Διαταγή πληρωμής με βάση την αίτηση και την απόφαση χορηγήσεως αδείας εγγραφής προσημειώσεως, Αθανάσιος Αθανασάς...............................................................................................1201
5) Έναρξη της οκταήμερης προθεσμίας προς εμφάνιση της επιταγής Αθανάσιος Αθανασάς...........................................................1219
6) Η υπογραφή στα έγγραφα και τα νόμιμα τεκμήρια από τα
άρθρα 424, 1110 ΑΚ για διαταγή πληρωμής, Χριστίνα Αθανασά ................................................................................................1233
Μέρος 8ο ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΟΥ
Α) Ευρετήρια ......................................................................................1233
1) Αλφαβητικό ευρετήριο.............................................................1223
2) Ευρετήριο νομικών διατάξεων .................................................1265
3) Ευρετήριο συγγραφέων και δικαστών που παραπέμπω ...........1287
4) Ευρετήριο αποφάσεων .............................................................1295
Β) Πίνακες βιβλίων, μελετών και σημειωμάτων .............................1317