√‰ËÁfi˜ µÚÂÊ·Ó¿Ù˘Í˘ - ΛΗΤΩ Βρεφικά Πολυκαταστήματα

√‰ËÁfi˜ µÚÂÊ·Ó¿Ù˘Í˘
ŒÓ·˜ ¯Ú‹ÛÈÌÔ˜ «Ô‰ËÁfi˜ ÂÈ‚›ˆÛ˘» ÁÈ· ÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÛÔ‡ÂÚ Ì·Ì¿!
¶ÚÔ˚fiÓÙ· Ì ηÈÓÔÙÔÌ›· ‹ ÌÈ· ηϋ ȉ¤· Ô˘ ÂÏ¢ıÂÚÒÓÔ˘Ó Ù· ¯¤ÚÈ· Ù˘ Ì·Ì¿˜.
πιπίλας
ς
τή
ω
ιρ
τε
σ
ο
π
α
ς
τό
η
ρ
ο
Φ
Medifit MD-612
εύχρηστη φορητή
Τι είναι: Μικρή νκιοπο
ία τοποθετείται
συσκευή µέσα στη
τελεσµατικά
η πιπίλα και καθαρίζεται απο ει και για
Κάν
.
ίδια
από µικρόβια και βακτηρ
.
ρό.
θηλές µπιµπε
φει έως και το 99%
ά λεπτά,
Τι κάνει: Εξαλείβακ
θηλές µέσα σε έξι µε επτ
τηριδίων από πιπίλες και
των µικροβίων και
υπεριωδών ακτίνων.
χάρη στην τεχνολογία των
όλο πέφτουν κάτω!
µά: Γιατί οι πιπίλεείςπια
οκτήσει η µα
για την υγιεινή
Γιατί να το απ
συχ
µαζί της, δεν θα ανη
τή
ιρω
στε
απο
ητό
φορ
τον
Έχοντας
ά λάθος λερώθηκε.
. Ούτε για την θηλή που κατ
στο ταξίδι, στη βόλτα
της πιπίλας του µωρού της
ν παραλία, στο αυτοκίνητο,
Χρησιµοποιείται παντού! Στη
στα µαγαζιά…
ƒ›Í ÙËÓ È›Ï· ¿ÏÈ, ̈Úfi ÌÔ˘,
‰ÂÓ ÂÈÚ¿˙ÂÈ!
∆ÒÚ· ÙÔ χÛÈÌÔ Î·È Ë ·ÔÛÙ›ڈÛË
Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÙÛ¿ÓÙ· ÌÔ˘!
Αυτοθερµαινόµενο
µπιµπερό iiamo
ŒÓ· ÌÈÌÂÚfi ÌÔÓÙ¤ÚÓ· Ù¤¯ÓË!
™ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜ ‚¿˙Ô˘Ì ¯ÚÒÌ· Î·È ÛÙ˘Ï!
∞fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ ‰ÈÎfi ÌÔ˘ ̈Úfi Ì·ı·›ÓÂÈ ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË!
£¤ÏÔ˘Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ì·˜ ÈÔ fiÌÔÚÊÔ
...Î·È Ó· ıÂÚÌ·›ÓÂÙ·È ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘!
Τι είναι: Το iiamo go είναι το
αυτοθερµαινόµενο µπιµπερό µοναδικό
παγκοσµίως
που µπορεί να ζεστάνει το
γάλα του µωρού οπουδήποτ
ε, χωρίς ηλεκτρισµό,
χωρίς καλώδια, χωρίς περιορ
ισµούς! Πρωτοποριακά σχε
διασµένο από τον βραβευµένο σχεδιαστή Karim Ras
hid (Good Design Award, Inn
ova
θηλή σιλικόνης, ΒΡΑ free, κατ
ά των κολικών, ιδανικό και για tion Award). Με
το µητρικό γάλα!
Τι κάνει: Χάρη στον ειδικό θερµαντήρ
α µιας χρήσης iiamo warm
ριέχει µόνο αλάτι και νερό,
που πεζεσταίνει το γάλα του µωρού
σας έως τους 37οC,
σε 4 λεπτά! Ενώ µε την πρό
σθετη βάση iiamo more το
µετατρέπετε σε απλό
µπιµπερό 380ml, και µε το
στόµιο iiamo drink σε µπουκά
λι νερού, για να το χρησιµοποιείτε για πολύ καιρό
ακόµη!
Γιατί να το αποκ
τήσει η µαµά: Για να απολαύσει τη
την εκδροµή χωρίς άγχος για
βόλτα και
το γεύµα του µωρού της, αφο
λαµβάνει να ζεστάνει το γάλ
ύ το iiamo go αναα οπουδήποτε κι αν βρίσκε
ται. Με τις έξτρα προσθήκες, θα ζήσει πολύ καιρ
ό µαζί µε αυτό το εντυπωσια
κό καλό µπιµπερό,
απολαµβάνοντας χρώµα και
ντιζάιν!
ς
Σακουλάκια αποθήκευση
µητρικού γάλακτος
Pump & Save
της Medela
τειρωµένα σακουλάκια που
Τι είναι: Προ-αποσ
µηθηκεύεται µε ασφάλεια το
επιτρέπουν να απο
ν κατάψυξη. Στοιβάζοντρικό γάλα στο ψυγείο ή στη
άλλο, παρέχοντας τη
στο
νω
ται εύκολα το ένα επά
ρου.
µέγιστη εξοικονόµηση χώ
ιρωµένα
άκια είναι αποστε
άρ.
Τι κάνει: Τα σακλόουλ
Α, κι έχουν στεγανό φερµου
τοίχωµα, δεν διαθέτουν ΒΡ
ακτος
ρχει απώλεια γάλ
εσωτερικά, µε διπ
στο θήλαστρο, έτσι δεν υπά άκι την ηµεροµηνία
ουλ
Προσαρµόζονται απευθείας
σακ
στο
η». Γράφοντας πάνω
ούτε µεσολαβεί «µετάγγισ
ε αντλήσατε.
µε ακρίβεια πόσο και πότ
τε
ρίζε
γνω
τα,
και την ποσότη
Πρακτικό και υγιεινό!
που θηλάζει
: Βοηθάει τη µητέραή στη
µά
µα
η
ι
σε
τή
οκ
απ
ν κατάψυξη
το
να
ψυγείο
Γιατί
ζα» µητρικού γάλακτος στο
να δηµιουργήσει µια «τράπε µµατισµένα γεύµατα κατά την απουσία της
γρα
για ώρα ανάγκης ή για προ
τον όγκο τους.
µεύει από τα µπουκάλια και
από το σπίτι. Την αποδεσ
ες, εξοικονοµώντας
µήν
ποσότητα, για πολλούς
Μπορεί να φυλάξει µεγάλη
.
χώρο στον καταψύκτη της
Ÿˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ê˘Ï¿ÌÂ
Ù· ÊÚ¤Ûη ÙÚfiÊÈÌ·!
∆Ô Á¿Ï· ÌÔ˘, ÛÙÔÓ Î·Ù·„‡ÎÙË!
∞ÔıË·ˆ ÁÈ· Ó· ¤¯ˆ!
ŒÙÛÈ ÌÔÚ› Ó· ‰›ÓÂÈ ÙÔ ÌËÙÚÈÎfi Á¿Ï·
Î·È Ô Ì·Ì¿˜ Î·È Ë ÁÈ·ÁÈ¿.
Θήλαστρο Natural της
PHILIPS
AVENT
Τι είναι: Προηγµένο ηλεκτρονικό
θήλαστρο που πλησιάζει πιο
κοντά
στην φυσική άντληση µητρικο
ύ
γάλακτος ακολουθώντας τη
διαδικασία
που συµβαίνει κατά τον θηλ
ασµό,
χάρη στα ειδικά σχεδιασµέ
να πέταλα
σιλικόνης και στις τρεις ταχ
ύτητες άντλησης.
Τι κά
ºÈÏÈÎfi
ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÛÙ‹ıÔ˘˜!
ªÂ ¤Ó· ηÏfi ı‹Ï·ÛÙÚÔ
‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿˜ ÙÔÓ ıËÏ·ÛÌfi!
νει: Τα πέταλα σιλικόνης κατά την χρήση
κάνουν µασάζ στο στήθος
και βοηθούν στη φυσική ροή
και στην προώθηση του µητ
ρικο
Παράλληλα, οι 3 εναλλακτικ
ές ταχύτητες του θήλαστρου ύ γάλακτος.
σάς επιτρέπουν να
δηµιουργήσετε κάθε φορά
την κατάλληλη «συνθήκη άντ
λησης» που προτιµάτε.
Έτσι, η διαδικασία γίνεται άνε
τη, προσοµοιάζοντας κατά
το δυνατόν στον φυσικό θηλασµό. ∆εν χρειάζε
ται να σκύβετε προς τα µπρ
ος.
Γιατί να το αποκτήσε
ι η µαµά: Κάνει την άντληση του µητρικο
γάλακτος πιο άνετη από ποτ
ύ
έ! Χαρίζει µια ξεκούραστη εµπ
ειρία στη µητέρα
που θέλει να βγάλει και να
αποθηκεύσει το γάλα της.
Το θήλ
απλό στην συναρµολόγηση,
καθαρίζεται εύκολα κι αποτελ αστρο είναι πολύ
εί τον σύµµαχο της
µαµάς στον θηλασµό. Στο σπί
τι, στη δουλειά και παντού!
για
Libero Baby Soft, πάνες
ία
νεογέννητα µε προστασ
του αφαλού.
1
Libero Baby Soft No
Τι είναι: Οι πάνες
σχεδιασµένες ώστε να
& No2 είναι ειδικά
των νεογέννητων,
προστατεύουν τον αφαλό
l care».
χάρη στην καινοτοµία «Nave
α, έχει
σµένη για νεογέννητ
Τι κάνει: Σχεδιαπνο
κόψιµο σε σχήµα U για να
στο ζωνάκι ένα έξυ
ιοχή του αφαλού.
µην πιέζεται η τρυφερή περ
τις πρώτες εβδοµάδες.
γονται οι ερεθισµοί κατά
φεύ
Με αυτόν τον τρόπο απο
µετά τον τοκετό
µά: Το διάστηµατου
µα
η
ι
σε
τή
οκ
απ
το
να
µωρού τους.
τί
Για
λό
άδες ανησυχούν για τον αφα
ει ο ευαίσθητος
ντίζ
φρο
οι περισσότερες νέες µαµ
,
ero
Lib
ύηση της ποιότητας
εγγ
την
µε
t,
Sof
y
Bab
ζου
α
Η πάν
µες που ν περισσότερες
Αποτέλεσµα, µαµάδες ήρε
αφαλός να µην ερεθιστεί.
νέο τους µωράκι.
µοναδικές στιγµές µε το
¶¿Ó· Ì ¿ÓÔÈÁÌ· ÛÙÔÓ ·Ê·Ïfi,
ÁÈ· ÓÂÔÁ¤ÓÓËÙ·!
∫¿ÔȘ ÊÔÚ¤˜ Ë Ï‡ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È
ÛÙËÓ ÈÔ ·Ï‹ ÛΤ„Ë.
Βρεφικό πιστολάκι
Chicco
Τι είναι: Πιστολάκι µόνο για βρέφη και
νήπια! Έχει κατασκευαστεί
να ικανοποιεί τις δικές τους
για
τρυφερές ανάγκες, γι’ αυτ
ό η θερµοκρασία
του µελετηµένα είναι 25ο C
περίπου πιο χαµηλή από τα
πιστολάκια
«των µεγάλων».
Τι κά
νει: Στεγνώνει οµοιόµορφα φροντίζοντας
τα µαλλάκ
κεφαλάκι του µωρού. Κάνει
το στέγνωµα, µετά το µπάνιο, ια αλλά και το
εύκολο κι ασφαλές.
Γιατί να το αποκτήσε
∞ÓÙ›Ô ÛÙÔ ÌfiÓÈÌÔ ¿Á¯Ô˜ ÌÔ˘!
∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜, ¤Ó· ÈÛÙÔÏ¿ÎÈ
ÌfiÓÔ ÁÈ· ‚Ú¤ÊË!
«∫·È Û˘, Ì¤Ì·, ¤¯ÂȘ ÙÒÚ· ÙÔ ÈÛÙÔÏ¿ÎÈ ÛÔ˘!»
ι η µαµά: Γιατί το πιστολάκι της είναι
σχεδιασµένο για ενήλικες και
δεν µπορεί να ταιριάξει στο
ευα
του µωρού της. Και στην πιο
χαµηλή σκάλα, είναι πολύ δυν ίσθητο κεφαλάκι
ατό. Με το βρεφικό
πιστολάκι το στέγνωµα των
µαλλιών θα γίνει µια αγαπηµ
ένη στιγµή στην
οικογενειακή ζωή.
Μάρσιπος
Soft & Dream
της Chicco
πνος µάρσιπος που
Τι είναι: Ένας έξυ
ον υπηρεσίες στη µαµά
προσφέρει επιπλέ
ατότητά του να
και στο µωρό, χάρη στη δυν
η σε ύπτια.
θέσ
ετη
κάθ
γυρνάει από την
τη.
Κάνει έτσι τη βόλτα πιο άνε
ζωή στο σπίτι.
∆ιευκολύνει όµως και τη
κλασική κάθετη,
οθέτησης του µωρού: Την
τοπ
εις
θέσ
ις
τρε
µηθεί
ει
θέτ
Τι κάνει: ∆ια µπροστά ή τον γονιό, και την ύπτια. Όταν το µωρό αποκοιαλλ
άζει
ρό
am
µω
Dre
το
&
t
τας
Sof
το
τών
κοι
ώς αλλάζετε θέση. Με
απλ
τε,
άζε
θηλ
άµα
ει,
ή όταν πεινάσ
µωρό!
θέση ο µάρσιπος κι όχι το
ρό περισσότερη
µά: Έχει αγκαλιά τοιαµω
µα
η
ι
σε
τή
οκ
απ
το
η, ο µάρσιπος
να
θέσ
τί
Για
ν ύπτ
ια της ελεύθερα. Χάρη στη
ώρα και, ταυτόχρονα, τα χέρ ν µεταφορά αλλά επιτρέπει στη µαµά να θηλάζει
ο στη
ες ώρες στο σπίτι
αυτός δεν εξυπηρετεί µόν
µη, εξυπηρετεί στις δύσκολ
Ακό
.
τιού
σπι
ός
εύκολα κι εκτ
ια τη µαµά του.
που το µωρό θέλει συνέχε
∆Ô ¤¯ˆ ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÌÔ˘
ÎÈ fi¯È ÛÙ· ¯¤ÚÈ·!
ªÔÚÒ Ó· ¤¯ˆ ÙÔ ÌˆÚfi ·ÁηÏÈ¿
Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó· ‰Ô˘Ï‡ˆ ÛÙÔ ÎÔÌÈÔ‡ÙÂÚ.
Bib’expresso
της Beaba
Τι είναι: Καινοτόµα σχεδιαστικά συσκευ
ή
που ετοιµάζει σε µισό λεπτό
το γάλα του
µωρού, µε την απλή διαδικα
σία σαν
να ετοιµάζει έναν καφέ εσπ
ρέσσο!
Αποσπώµενη, λειτουργεί πρό
σθετα κι ως θερµαντήρας
και συσκευή bain-marie. ∆ια
θέτει ειδική θήκη για αποστε
ίρωση
στα µικροκύµατα τριών µπιµπε
ρό και µεταφορά.
∆Ô ¤‚·Ï· ‰›Ï· ÛÙËÓ Ì˯·Ó‹
ÙÔ˘ ÂÛÚ¤ÛÛÔ.
∆·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙÒÚ· ı· ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘ÌÂ
ÙÔ ÚˆÈÓfi Ì·˜ ÚfiÊËÌ·, ̈Úfi ÌÔ˘!
Τι κάνει: Σε 30 δευτερόλεπτα ετοιµάζει
το γάλα του µωρού σας εγγ
στην σωστή θερµοκρασία, ούτ
υηµένα
ε πολύ ζεστό ούτε πολύ κρύ
ο, στους 37ο C.
Και µάλιστα µπορείτε να το
ετοιµάσετε µε το ένα χέρι,
όσο κρα
αγκαλιά! Η ροή του νερού ανα
κατεύει την σκόνη του γάλακτ τάτε το µωρό
γάλα εύπεπτο. Ταιριάζει µε
ος και κάνει το
όλα τα µπιµπερό της αγοράς
, είναι BPA free,
και διαθέτει σύστηµα αυτόµα
του καθαρισµού στον ατµό.
Γιατί να το αποκτήσε
ι η µαµά: Ετοιµάζει η µαµά το γάλα του
µωρού µε την ίδια ταχύτητα
κι ευκολία που φτιάχνει τον
καφέ της.
Χωρίς να πρέπει να αφήσει
κάπου το µωρό όσο του φτιά
χνει το γάλα.
Με τις χρήσιµες πρόσθετες
λειτ
ανάγκη για θερµαντήρα ή για ουργίες του της καλύπτει µια επείγουσα
να
στα µικροκύµατα. Έχει µοντέρ αποστειρώσει µπιµπερό και πιπίλες
νο ντιζάιν και οµορφαίνει τον
πάγκο της κουζίνας.
άκι
Θήκη σαλιάρα µε κουταλ
για τη βόλτα
Τι είναι: Σαλιάρκλεα ίνει
που διπλώνει και
εύχρηστη αδιάβροχη
µε φερµουάρ σχηµατίζοντας κουταλάκι σιλικόνης.
το
αµπ
θήκη. Περιλαµβάνει εύκ
γυναικεία τσάντα, και µε
Μικρή για να χωράει στην
καρότσι. Η σαλιάρα είναι
θηλιά για να κρεµιέται στο άβροχη και από, αδι
πανεύκολη στο καθάρισµα ρίς φθαλάχω
ρό,
µω
το
για
ς
αλή
ασφ
α
λυτ
.
τες, bpa ή pvc
τε, ακόµη και για ένα
Τι κάνει: Οπουδγιαήπο
ρείτε
ουρτάκι στις κούνιες, µπο
µµατα
απρογραµµάτιστο
να λερωθεί, αφού τα υπολεί
να ταΐσετε το παιδάκι χωρίς ποδόγυρο (catcher) στο κάτω
ιστό
και στην αδιάβροχη
πέφτουν στον σκληρό γυρ
κριτικό µέγεθος της θήκης
δια
στο
η
Χάρ
ας.
ιάρ
σαλ
µέρος της
ει στην τσάντα σας!
τσάντα-αλλαξιέρα. Μπαίν
σύνθεση, κάνει περιττή την
αλεία ταΐσµατος
: Έχει τα βασικά εργφαλ
οκτήσει η µαµά
οι των µαµάοκέ
πον
Γιατί να το απ
ύουν συνηθισµένοι
Πα
.
της
ί
µαζ
θα
τού
παν
και
άκι
πάντα έτοιµα
άλληλο κουταλ , ή πού
ς πού θα βρει καθαρό κατ
αι
είν
άκι
ταλ
κου
µε
α
δων κατά τις εξόδους όπω
ιάρ
να φτάσει σπίτι. Η θήκη σαλ
βάλει τα λερωµένα µέχρι
τσάντα σας.
εία
αικ
γυν
ρή
µικ
στη
και
ι
τόσο βολική που µπαίνε
α!
Η µαµά ξαναγίνεται γυναίκ
∏ Û·ÏÈ¿Ú· Ô˘ Ù· ÎÚ·Ù¿ÂÈ
fiÏ· ̤۷ Ù˘!
™ÙËÓ ÙÛ¿ÓÙ· ÌÔ˘
Ì·˙› Ì ÙË ı‹ÎË ÙˆÓ Á˘·ÏÈÒÓ ÌÔ˘.
Ατµοµάγειρας
Natural Steam Cooker
της Chicco
Τι είναι: Ατµοµάγειρας που τα κάνει όλα
!
Μαγείρεµα και οµογενοποίησ
η σε µία
συσκευή!
Τι κάνει: Μαγειρεύει µε ατµό, ζεσταίν
ει
τα φαγητά, ξεπαγώνει, επιπλέ
ον οµογενοποιεί,
αναµιγνύει και ψιλοκόβει την
τρο
το φαγητό, απλώς το αναποδ φή! Όταν µαγειρευτεί
ογυρίζετε στην περιοχή µε
τις λεπίδες και περνάτε την τροφή του µωρού
από τη φάση του µαγειρέµα
τος στη φάση της οµογενοποίησης! Τόσο εύκολα
και γρήγορα!
Γιατί να το αποκτήσε
°ÎÔ˘Ṳ́ Á‡̷ٷ ÁÈ· ̈ڿ!
∞ÓÔ›ÁÂÈ Ë fiÚÂÍË Ù˘ Ì·Ì¿˜
ÁÈ· Ì·ÁÂÈÚÈÎÔ‡˜ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜.
∫·È ÙÔ˘ ̈ÚÔ‡, ÁÈ· ÙȘ ÓÔÛÙÈÌȤ˜ Ù˘ Ì·Ì¿˜.
ŸÏÔÈ Â˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔÈ!
ι η µαµά: Γιατί της απλοποιεί τη ζωή της
στην κουζίνα. Με µία συσκευ
ή και µε µία κίνηση, η µαγειρ
ική διαδικασία
ολοκληρώνεται. Έχει χρόνο
να δοκιµάσει νέες συνταγές
για µωρά και παιδάκια
ή να φτιάξει τις δικές της!
Θερµόµετρο Υγρόµετρο
δωµατίου Beurer ΗΜ 16
διαθέ-
ψή συσκευή που
Τι είναι: Μικρή κοµ
ίκτη της θερµοκρασίας µε
τει δύο δείκτες: ∆ε ο
και µε ακρίβεια
εύρος από 0 έως +50 C
ο C, και δείκτη υγρασίας από
µέτρησης 0,1
ξηγηµατικά
10-99%. Με βοηθητικά επε
επίπεδα
τα
αν
εικονίδια που δείχνουν
ά ή όχι.
καλ
αι
είν
ιο
µάτ
δω
υγρασίας στο
ει κι εµφανίζει στην
Τι κάνει: Μετρά
την υγρασία
α και την θερµοκρασία και
οθόνη ταυτόχρον
όταν πρόκειται
ική πληροφορία ιδιαίτερα
του δωµατίου. Μια σηµαντ
για βρεφικό δωµάτιο.
ολοκληΈτσι έχει αξιόπιστη και πιο
:
µά
µα
η
ι
σε
τή
οκ
ς
απ
στέ
σω
το
τις
ι
Γιατί να
ιο που έχε
της κοιµάται σε ένα δωµάτ
αυγρ
α
πεδ
επί
σε
και
ρωµένη εικόνα ότι το µωρό
ψη θερµοκρασίας όσο
άπο
από
ο
σης
τόσ
βίω
ής
δια
µον
ν
δια
λλο
συνθήκες
καλό περιβά
ασφάλεια ότι παρέχει ένα
.
ρου
χώ
του
ης»
ωσ
σίας. Νιώθει µεγαλύτερη
άγν
ρηστη µέθοδος «δι
εύχ
κι
ή
απλ
µια
αι
Είν
.
της
στο µωρό
ŸÙ·Ó ¯·ÌÔÁÂÏ¿ÂÈ ÙÔ ·ÓıÚˆ¿ÎÈ
ÛÙËÓ ÔıfiÓË, ¯·ÌÔÁÂÏ¿ˆ ÎÈ ÂÁÒ.
™Ô˘ ¤ÊÙÈ·Í·, ̈Úfi ÌÔ˘, ¤Ó· ‰ˆÌ¿ÙÈÔ
Ì ¢¯¿ÚÈÛÙ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ó· ˙ÂȘ.
∫ÔÈÌ‹ÛÔ˘, ·ÁÁÂÏÔ‡‰È ÌÔ˘.
Εξελιγµένη φορητή συσκε
υή
ενδοεπικοινωνίας
PHILIPS
AVENT
Τι είναι: Φορητή και επεκτάσιµη συσκευή επικοινωνίας
µε το
µωρό, ψηφιακής τεχνολογία
ς,
απόλυτα αξιόπιστη. Με δια
ρκή σύνδεση
και παροχή εικόνας 24 ώρες
από οποιοδήποτε σηµείο του
σπιτιού!
∏ Û˘Û΢‹ ¿ÁÚ˘ÓÔ˜ ÊÚÔ˘Úfi˜!
ŸÏÔ ÙÔ 24ˆÚÔ, ·fi ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡.
¶·ÓÙ·¯Ô‡ ·ÚÒÓ!
Τι κάνει: Με το ειδικό κλιπ λαι
και πάντα. Είτε είναι µέρα είτε µού ή ζώνης, είναι µαζί σας στο σπίτι παντού
νύχτα έχετε συνεχώς εικόνα
κριτη οθόνη LCD 2,4 ιντσών
χάρη στην ευδιάυπερύθρων και την αυτόµα
τη επιλογή του καταλληλότερου καναλιού, από 120
κανάλια, που εξασφαλίζει την
χωρίς παρεµβολές. Συνδέε
ται µε έως και 4 κάµερες ώσ καλύτερη σύνδεση
τε να βλέπετε το µωρό
από πολλά δωµάτια. Μόλις
εντοπίσει θόρυβο στο δωµάτ
ιο του µωρού η συσκευή ενεργοποιείται αυτόµα
τα.
παραµικρή κίνηση του µωρού. Έχει zoom και µετατόπιση κι έτσι βλέπετε την
Γιατί να το αποκτή
σει η µαµά: Επιζητεί την ασφάλεια κι
συσκευή τής την προσφέρει
αυτή η
, αφού βλέπει συνέχεια το
µωρό της, χωρίς καµιά
διακοπή ή παρεµβολή, και σε
απόσταση 150 µέτρων. Είνα
ι φορητή, πολύ εύχρηστη κι επεκτείνεται άµα
θέλει.
Γιογιό-τσαντούλα
My Carry Potty
διο µικρής
κτικό γιογιό σε σχέ
Τι είναι: Ένα πρα
ρεται παντού.
λυτα στεγανό, που µεταφέ
τσαντούλας, από
tty
ικό. Βραβεία “Best toilet/po
Είναι υγιεινό και εκπαιδευτ
Industry Awards κ.α.
ry
rse
Nu
The
,
ίας
Μεγ. Βρεταν
training product” της LBP
τού και εύκολα,
ry Potty χρησιµοποιείται παν ές.
Τι κάνει: Το My Car
οσµ
ή
γανά δίχως διαρροή
χωρίς σακούλα. Κλείνει στε
ωνία» της
µά: Βάζει τέλος στητον «αγ
µα
η
ι
σε
τή
οκ
απ
το
τι.
σπί
να
τί
Για
ι έξω από
ι τουαλέτα όταν βρίσκοντα
χρειάζεται
δεν
,
τας
αλέ
µήπως το παιδάκι ζητήσε
του
της
ης
φάση της εκπαίδευσ
θη
ύπα
ια πως η
πολ
άλε
τική
ασφ
αβα
την
µετ
ς
Στη
ντα
ράλληλα, το µικρό παιδί έχο
αι.
ζετ
πιέ
δεν
πια πάνα εκτός σπιτιού. Πα
και
του
κρατάει την ανάγκη
τουαλέτα του είναι εκεί, δεν
υχήµατα».
ενο παιδί και καθόλου «ατ
ούµ
χαρ
πιο
ένα
My Carry Potty
Αποτέλεσµα,
το
,
του
ό
σαν παιχνίδι και δικ
ρφο
όµο
αι
είν
ιδή
επε
,
ικά
Γεν
τουαλέτας πιο εύκολη.
κάνει την εκπαίδευση της
Ÿˆ˜ ÔÈ ‚·ÛÈÏ›˜!
∏ ·ÙÔÌÈ΋ ÙÔ˘·Ï¤Ù· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Ì·˜
¿ÂÈ fiÔ˘ ÎÈ ÂÌ›˜!!
∆· ÌÈÎÚfi‚È· ÛÙȘ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ˜ ÙÔ˘·Ï¤Ù˜
ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ì¿ıÔ˘Ó Ó· ˙Ô˘Ó
¯ˆÚ›˜ Ù· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿!
Οικολογικές, πλενόµενε
ς
πάνες PoPoLiNi
Τι είναι: Οι παλιές πάνες σε µοντέρνα έκδοση. Από οργανικ
ό ύφα
100% πιστοποιηµένο οικολογ σµα,
ικό βαµβάκι,
χρησιµοποιούνται όπως οι
συνηθισµένες
πάνες µιας χρήσης µόνο που
αυτές πλένονται στο πλυντήριο και ξαν
αχρησιµοποιούνται. Είναι ένα µέγεθος (on
e size) και κάνουν
στο µωρό για όλη τη διάρκε
ια που θα φοράει πάνα: Από
3 έως 15 κιλά.
Τι κά
∏ χÛË ÛÙËÓ ∫Ú›ÛË!
ªÈ· ÊÔÚ¿ οӈ ÙÔ ¤ÍÔ‰Ô
Î·È ÍÂÌÂډ‡ˆ ·fi ¿Ó˜!
…∫·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÍÂÌÂډ‡ÂÈ
·fi ÙȘ ÏÂڈ̤Ó˜ ¿Ó˜ ÙÔ˘ ̈ÚÔ‡ ÌÔ˘.
ŒÓ·˜ ÙfiÓÔ˜ ÏÈÁfiÙÂÚ· ÛÎÔ˘›‰È·
˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó ÁÈ· οı ·È‰›.
νει: Ό,τι κάνει µια αποτελεσµατική και υγιε
ινή πάνα αλλά µε διαφορετικό τρόπο. Από βαµβάκι ελε
γχόµενης καλλιέργειας, χωρ
ίς φυτοφάρµακα και
χηµικά, είναι πιστοποιηµένα
φιλική στη µωρουδίστικη επι
δερµίδα. Αποτελείται
από την πάνα (ένα µέγεθος)
και
προστασία κι ευκολότερο καθ το βρακάκι (τέσσερα µεγέθη). Για αυξηµένη
άρισµα, επιδέχεται ένα λεπ
τό φύλλο εσωτερικά
το οποίο πετάτε µετά. ∆εν
θέλουν σιδέρωµα.
Γιατί να το αποκτήσε
ι
Χωρίς εκπτώσεις στην ποιότη η µαµά: Από οικολογική ευαισθησία.
τα και στην υγιεινή, βοηθάε
ι το περιβάλλον, αφού
δεν το επιβαρύνει συνέχεια
µε λερωµένες πάνες. Πρό
σθετα, κάνει µεγάλη
οικονοµία αφού δεν αγοράζ
ει πάνες παρά µόνο µία φορ
ά. Και τις έχει τζάµπα
στο δεύτερο παιδί!
Στα Βρεφικά Πολυκαταστήµατα ΛΗΤΩ βρίσκετε κάτω από µία στέγη τη µεγαλύτερη ποικιλία
σε βρεφικά και παιδικά είδη καθώς και σε προϊόντα εγκυµοσύνης. Χιλιάδες κωδικοί!
Ελάτε στο πιο κοντινό σας ΛΗΤΩ ή επισκεφθείτε το www.letoshop.gr, γνωρίστε προϊόντα χρήσιµα
από επώνυµες αξιόπιστες µάρκες και βρείτε αυτά που ταιριάζουν στο δικό σας τρόπο ζωής!
Σκανάρετε εδώ µε smartphone.
Αττική: Κηφισός - Μεσογείων - Κηφισιά - Πειραιώς - Άλιµος,
Θεσσαλονίκη: Ωραιόκαστρο - Καλαµαριά,
Λάρισα, Πάτρα, Τρίπολη, Ηράκλειο, Ιωάννινα και σε πολλές πόλεις σε όλη την Ελλάδα!
Αναζητήστε τα καταστήµατα στο www.letoshop.gr, τηλ.: 210 5739294