close

Enter

Log in using OpenID

benzalkonium chloride for system suitability crs

embedDownload
BENZALKONIUM CHLORIDE FOR SYSTEM
SUITABILITY CRS
Bezbednosni list
Лист са подацима о сигурности према Одредба (ЕЗ) бр. 1907/2006 (REACH)
Datum izdavanja: 27/06/2013
Datum prerade:: 17/10/2014
Zamenjuje list: 27/06/2013
verzija: 4.0
POGLAVLJE 1: Identifikacija supstance/smeše i firme
1.1.
Identifikator proizvoda
Formular proizvoda
: Supstanca
Komercijalni naziv
: BENZALKONIUM CHLORIDE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS
CAS br.
: 8001-54-5
Šifra proizvoda
: Y0001060
Drugi nazivi
: RTECS No : BO3150000
1.2.
Relevantne identifikovane upotrebe supstance ili smeše i upotrebe koje se ne preporučuju
1.2.1.
Relevantne identifikovane upotrebe
Kategorija osnovne upotrebe
: Производ је одређен за испитивање, анализу и научну едукацију.
Upotreba supstance/smeše
: Namenjeno isključivo profesionalnoj upotrebi
Funkcija ili upotrebna kategorija
: Лабораторијске хемикалије
1.2.2.
Upotrebe koje se ne preporučuju
Nisu dostupne dodatne informacije
1.3.
Detalji o isporučiocu koji je obezbedio bezbednosni list
European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
EDQM, Council of Europe
67081 Strasbourg - France
T +33(0)388412035 - F +33(0)388412771
www.edqm.eu
1.4.
Broj telefona za hitne slučajeve
Broj za hitne slučajeve
: +44(0)1235239670
POGLAVLJE 2: Identifikacija opasnosti
2.1.
Klasifikacija supstance ili smeše
Klasifikacija prema Regulativi (ЕZ) br. 1272/2008 [CLP]
Acute Tox. 4 (Dermal) H312
Acute Tox. 4 (Oral)
H302
Skin Corr. 1B
H314
Aquatic Acute 1
H400
Kompletan tekst H oznaka: vidi poglavlje 16
Klasifikacija prema Direktivi 67/548/ЕЕZ [DSD], odn. 1999/45/ЕZ [DPD]
Xn; R21/22
C; R34
N; R50
Kompletan tekst R oznaka: vidi poglavlje 16
Štetna fizičko-hemijska dejstva po ljudsko zdravlje i životnu sredinu
Nisu dostupne dodatne informacije
2.2.
Elementi obeležavanja
Obeležavanje prema Uredbi (ЕZ) br. 1272/2008 [CLP]
Piktgrami opasnosti (CLP)
:
Reč upozorenja (CLP)
: Opasnost
Obaveštenja o opasnosti (CLP)
: H312 - Štetno u kontaktu sa kožom
H302 - Štetno ako se proguta
H314 - Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka
GHS05
30/10/2014
SR (srpski)
GHS07
GHS09
1/7
BENZALKONIUM CHLORIDE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS
Bezbednosni list
Лист са подацима о сигурности према Одредба (ЕЗ) бр. 1907/2006 (REACH)
H400 - Veoma toksično po živi svet u vodi
Precautionary statements (CLP)
2.3.
: P260 - Ne udisati prašinu/dim/gas/maglu/paru/sprej
P264 - Oprati ruke i sve druge izložene delove detaljno nakon rukovanja
P273 - Izbegavati ispuštanje/oslobađanje u životnu sredinu
P280 - Nositi zaštitne rukavice/zaštitnu odeću/zaštitne naočare/zaštitu za lice
P301+P310 - AKO SE PROGUTA: Hitno pozvati Centar za kontrolu trovanja ili se obratiti lekaru
P301+P330+P331 - AKO SE PROGUTA: Isprati usta. Ne izazivati povraćanje
P302+P352 - AKO DOSPE NA KOŽU: Oprati sa puno sapuna i vode
P304+P340 - AKO SE UDIŠE: Izneti povređenu osobu na svež vazduh i obezbediti da se
odmara u položaju koji ne ometa disanje
P305+P351+P338 - AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti
kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem
P310 - Hitno pozvati Centar za kontrolu trovanja ili se obratiti lekaru
P312 - Pozvati Centar za kontrolu trovanja ili se obratiti lekaru, ako se ne osećate dobro
P330 - Isprati usta
P391 - Sakupiti prosuti sadržaj
P501 - Odlaganje sadržaja/ambalaže u/na : Opasan otpad. Pridržavati se važećih propisa
Druge opasnosti
Ostale opasnosti koje ne doprinose klasifikaciji
: Izlaganje može izazvati alergijsku reakciju.
POGLAVLJE 3: Sastav/podaci o sastojcima
3.1.
Supstance
Naziv
: BENZALKONIUM CHLORIDE FOR SYSTEM SUITABILITY
CAS br.
: 8001-54-5
Naziv
Identifikator proizvoda
%
Klasifikacija prema Direktivi
67/548/ЕЕZ
BENZALKONIUM CHLORIDE FOR SYSTEM SUITABILITY
(CAS br.) 8001-54-5
≤ 100
Xn; R21/22
C; R34
N; R50
Naziv
Identifikator proizvoda
%
Klasifikacija prema
Regulativi (ЕZ) br. 1272/2008
[CLP]
BENZALKONIUM CHLORIDE FOR SYSTEM SUITABILITY
(CAS br.) 8001-54-5
≤ 100
Acute Tox. 4 (Dermal), H312
Acute Tox. 4 (Oral), H302
Skin Corr. 1B, H314
Aquatic Acute 1, H400
(Glavni sastojak)
(Glavni sastojak)
Tekst oznaka R и H : vidi poglavlje 16
3.2.
Smeše
Ne primenjuje se
POGLAVLJE 4: Mere prve pomoći
4.1.
Opis mera prve pomoći
Opšte mere prve pomoći
: U slučaju nelagodnosti obratiti se lekaru (ukoliko je moguće, pokazati mu oznaku). Smesta oprati
kontaktnu površinu velikom količinom vode.
Mere prve pomoći nakon udisanja
: Ukoliko dođe do slučajnog udisanja, izvesti unesrećenog na svež vazduh. Dati da udiše svež
vazduh. Obratiti se lekaru ako se disajne tegobe produže. Ako je disanje otežano, dati kiseonik.
Mere prve pomoći nakon dodira sa kožom
: Isprati kožu vodom/istuširati se. Oprati sa puno sapuna i vode. Ispirati 15 minuta mlakom vodom.
Ako se iritacija kože nastavi, obratiti se lekaru.
Mere prve pomoći nakon dodira sa očima
: Isprati vodom dobro razdvajajući kapke. Ukloniti kontaktna sočiva. Obratiti se lekaru ako se bol ili
crvenilo produže. Nastaviti ispiranje oka hladnom vodom 20-30 minuta, često povlačeći kapke.
Mere prve pomoći nakon gutanja
: Isprati usta vodom. Могу наступити следећи симптоми: (videti odeljak (odeljke): 2, 4.2). U
slučaju nelagodnosti obratiti se lekaru. Ne izazivati povraćanje.
4.2.
Najvažniji akutni ili odloženi simptomi i efekti
Simptomi/povrede
: Vidi Poglavlje 2. Corrosive. Изазива нагризања киселином. Osećaj pečenja. Bol.
Simptomi/povrede nakon udisanja
: Respiratory, thoracic and mediastinal disorders. Može izazvati zadihanost, osećaj stezanja u
grudima, iritaciju grla i može nagnati na kašalj.
Simptomi/povrede nakon dodira sa kožom
: Skin and subcutaneous tissue disorders. Nagrizanje i nadražaj kože. Crvenila, bol.
Simptomi/povrede nakon dodira sa očima
: Direktan kontakt može izazvati povredu rožnjače. Crvenila, bol.
Simptomi/povrede nakon gutanja
: Gastrointestinal disorders. Opekotine gastrointestinalne sluznice.
4.3.
Uputstva za slučaj kada je potrebna hitna lekarska pomoć ili specijalan tretman
U slučaju dvoumljenja ili ako simptomi ne prolaze, obratiti se lekaru. Ukoliko je moguće, pokazati ovu karticu. Ukoliko nije, pokazati ambalažu ili
etiketu. Simptomatsko lečenje.
30/10/2014
SR (srpski)
2/7
BENZALKONIUM CHLORIDE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS
Bezbednosni list
Лист са подацима о сигурности према Одредба (ЕЗ) бр. 1907/2006 (REACH)
POGLAVLJE 5: Mere zaštite od požara
5.1.
Sredstva za gašenje
Pogodna sredstva za gašenje
5.2.
: Male količine: Koristiti odgovarajuća sredstva za suzbijanje okolnih požara. Voda u spreju.
Ugljen-dioksid. Suv prah. Pena. Velike količine: Ne primenjuje se.
Posebne opasnosti od supstance ili smeše
Opasnost od požara
: Opasnost od stvaranja toksičnog i korozivnog gasa.
Reaktivnost
: Vidi Poglavlje 10.1.
5.3.
Uputstva za vatrogasce
Mere zaštite od požara
: Male količine: Koristiti običnu individualnu protivpožarnu zaštitnu opremu. Velike količine: Ne
primenjuje se.
Uputstva za suzbijanje požara
: Razblažiti vodom.
POGLAVLJE 6: Mere u slučaju nenamernog ispuštanja u životnu sredinu
6.1.
Lične mere opreza, zaštitna oprema i postupci u hitnim slučajevima
Opšte mere
6.1.1.
: Izbegavati oslobađanje prašine. Nosite odgovarajuću zaštitnu odeću, rukavice i opremu za
zaštitu očiju ili lica. Sprečiti svaki direktni kontakt sa proizvodom. Izaziva opekotine. Izbegavati
kontakt sa kožom, očima i odećom. Немојт удисати прашину/дим/гас/пару/аеросол. Velike
količine: Ne primenjuje se.
Osoblje koje nije obučeno za hitne slučajeve
Zaštitna oprema
: See Headings 7 and 8.
Postupci u hitnim slučajevima
: Prolivanja će rešiti osoblje kvalifikovano za čišćenje, opremljeno odgovarajućom opremom za
zaštitu disajnih organa i očiju. Nosite odgovarajuću zaštitnu odeću i rukavice.
6.1.2.
Interventne snage
Nisu dostupne dodatne informacije
6.2.
Mere predostrožnosti za zaštitu životne sredine
Nisu dostupne dodatne informacije
6.3.
Metode i materijal za zadržavanje i čišćenje
Postupci čišćenja
6.4.
: Počistiti metlom i skupiti prosutu substancu u posude. Осигурати да се отпад сакупи и да се
складишти на сигуран начин. Pažljivo očistiti. Čišćenje vodom. Skupiti sav otpad u
odgovarajuće obeležene kontejnere i odložiti u skladu sa važećim domaćim propisima.
Upućivanje na druga poglavlja
(videti odeljak (odeljke): 8, 13).
POGLAVLJE 7: Rukovanje i skladištenje
7.1.
Mere predostrožnosti za sigurno rukovanje
Dodatne opasnosti pri obradi
: Male količine: Vidi Poglavlje 1. U slučaju propisnog rukovanja i upotrebe, proizvod nema nikakvo
štetno dejstvo po zdravlje na osnovu našeg iskustva i podataka kojima raspolažemo. Korisnicima
se takođe skreće pažnja na moguće opasnosti u slučaju da se neki proizvod koristi u druge
namene od onih za koje je izrađen.
Mere predostrožnosti za sigurno rukovanje
: Pre rukovanja obavezno pročitati sve mere predostrožnosti i bezbednosti. Sprečiti svaki direktni
kontakt sa proizvodom. Pažljivo rukovati kontejnerima i pažljivo ih otvarati. Vidi Poglavlje 8.
Higijenske mere
: Rukovati proizvodom u skladu sa dobrom industrijskom higijenom i sa bezbednosnim
procedurama. Male količine: Što je moguće više rukovati proizvodom pod laboratorijskim
aspiratorom.
7.2.
Uslovi za sigurno skladištenje uzimajući u obzir nekompatibilnosti
Tehničke mere
: Pridržavati se važećih propisa.
Uslovi skladištenja
: Da bi se obezbedili kvalitet i svojstva proizvoda, čuvati: suv, Čuvati na hladnom i dobro
provetrenom mestu, daleko od izvora toplote. Čuvati u izvornoj ambalaži. Skladištiti u skladu sa
lokalnim propisima.
Nekompatibilni materijali
: Jaki oksidansi.
7.3.
Specifične krajnje primene
Vidi Poglavlje 1.
POGLAVLJE 8: Kontrola izloženosti/lična zaštita
8.1.
Kontrolni parametri
Nisu dostupne dodatne informacije
8.2.
Kontrola izloženosti
Odgovarajuće tehničke kontrole
30/10/2014
: Što je moguće više rukovati proizvodom pod laboratorijskim aspiratorom.
SR (srpski)
3/7
BENZALKONIUM CHLORIDE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS
Bezbednosni list
Лист са подацима о сигурности према Одредба (ЕЗ) бр. 1907/2006 (REACH)
Lična zaštitna oprema
: Rukavice. Sigurnosne naočare. Zaštitna odeća. Oslobađanje prašine: maska za prašinu sa
filterom P3.
Hand protection
: Gloves. Rukavice od PVC-a, otporne na hemikalije (u skladu sa standardom EN 374 ili njegovim
ekvivalentom).
Zaštita očiju
: Nosite opremu za zaštitu očiju. DIN EN 166.
Zaštita kože i tela
: Лабораторијски мантил. Nosite odgovarajuću zaštitnu odeću. DIN EN 13034.
Zaštita disajnih puteva
: маска за четвртину лица (DIN EN 140). Ako ventilacija nije dovoljna da bi se prašine/pare
održale ispod granične vrednosti izlaganja, treba nositi odgovarajući uređaj za disanje.
POGLAVLJE 9: Fizička i hemijska svojstva
9.1.
Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima
Agregatno stanje
: Čvrsto telo
Izgled
: May be present in various forms. gelatinus. beo. Žut. Prah.
Boja
: Nema raspoloživih podataka
Miris
: Ne primenjuje se. Vidi Poglavlje 2, 4.2, 8.
Prag osetljivosti
: Nema raspoloživih podataka
pH
: 7
Relativna brzina isparavanja (butil acetat=1)
: Nema raspoloživih podataka
Tačka topljenja
: 29 - 34 °C
Tačka zgušnjavanja
: Nema raspoloživih podataka
Tačka ključanja
: Nema raspoloživih podataka
Tačka paljenja
: Nema raspoloživih podataka
Temperatura samopaljenja
: Nema raspoloživih podataka
Temperatura raspadanja
: Nema raspoloživih podataka
Zapaljivost (čvrsta materija, gas)
: Nema raspoloživih podataka
Pritisak pare
: Nema raspoloživih podataka
Relativna gustina pare na 20 °C
: Nema raspoloživih podataka
Relativna gustina
: Nema raspoloživih podataka
Rastvorljivost
: Alcohol.
Voda: > 100 mg/l
Koef. raspodele n-оktanol/voda (Log Pow)
: Nema raspoloživih podataka
Viskoznost, kinematična
: Nema raspoloživih podataka
Viskoznost, dinamična
: Nema raspoloživih podataka
Eksplozivna svojstva
: Nema raspoloživih podataka
Oksidujuća svojstva
: Nema raspoloživih podataka
Granice eksplozivnosti
: Nema raspoloživih podataka
9.2.
Ostali podaci
Nisu dostupne dodatne informacije
POGLAVLJE 10: Stabilnost i reaktivnost
10.1.
Reaktivnost
Stabilan u normalnim uslovima.
10.2.
Hemijska stabilnost
Nisu dostupne dodatne informacije
10.3.
Mogućnost opasnih reakcija
Male količine: U slučaju propisnog rukovanja i upotrebe, proizvod nema nikakvo štetno dejstvo po zdravlje na osnovu našeg iskustva i podataka
kojima raspolažemo. Velike količine: Ne primenjuje se.
10.4.
Uslovi koje treba izbegavati
Nisu dostupne dodatne informacije
10.5.
Nekompatibilni materijali
Male količine: Nema pod normalnim uslovima upotrebe. Velike količine: Ne primenjuje se.
10.6.
Opasni proizvodi razgradnje
When heated to decomposition, emits dangerous fumes. Velike količine: Ne primenjuje se.
30/10/2014
SR (srpski)
4/7
BENZALKONIUM CHLORIDE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS
Bezbednosni list
Лист са подацима о сигурности према Одредба (ЕЗ) бр. 1907/2006 (REACH)
POGLAVLJE 11: Toksikološki podaci
11.1.
Podaci o toksikološkim efektima
Akutna toksičnost
: Štetno u kontaktu sa kožom. Štetno ako se proguta.
BENZALKONIUM CHLORIDE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS (8001-54-5)
oralna LD50 za pacova
240 mg/kg
Nagrizanje i nadražaj kože
: Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka.
Teško oštećenje i/ili nadražaj očiju
: Teško oštećenje oka, kategorija 1, implicitno
Senzibilizacija disajnih puteva ili kože
: Neklasifikovan
Mutagenost polnih ćelija
: Neklasifikovan
Karcinogenost
: Neklasifikovan
Toksičnost po reprodukciju
: Neklasifikovan
Specifična toksičnost ciljnog organa
(jednokratna izloženost)
: Neklasifikovan
Specifična toksičnost ciljnog organa (višekratna
izloženost)
: Neklasifikovan
Opasnost od udisanja
: Neklasifikovan
Moguća štetna dejstva po čovekovo zdravlje i
mogući simptomi
: Sprečiti svaki direktni kontakt sa proizvodom. Male količine: U slučaju propisnog rukovanja i
upotrebe, proizvod nema nikakvo štetno dejstvo po zdravlje na osnovu našeg iskustva i
podataka kojima raspolažemo. Vidi poglavlje posvećeno pružanju prve pomoću u ovom
bezbednosnom listu. Velike količine: Ne primenjuje se.
pH: 7
pH: 7
POGLAVLJE 12: Ekološki podaci
12.1.
Toksičnost
Ekologija - opšte
: Male količine: Vidi Poglavlje 2. Opasan otpad. Koristiti odgovarajuće posude za odlaganje. Velike
količine: Not applicable.
Ekologija - voda
: rastvorljiv u vodi.
BENZALKONIUM CHLORIDE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS (8001-54-5)
LC50 ribe 1
280 μg/l
12.2.
Perzistentnost i razgradivost
Nisu dostupne dodatne informacije
12.3.
Potencijalna bioakumulativnost
Nisu dostupne dodatne informacije
12.4.
Mobilnost u zemljištu
Nisu dostupne dodatne informacije
12.5.
Rezultati PBT i vPvB procena
Nisu dostupne dodatne informacije
12.6.
Ostala štetna dejstva
Nisu dostupne dodatne informacije
POGLAVLJE 13: Uputstva za odlaganje otpada
13.1.
Postupci tretiranja otpada
Regionalno zakonodavstvo (otpad)
: Uništiti u skladu sa važećim lokalnim/nacionalnim propisima o bezbednosti.
Preporuke za odlaganje otpada
: Ne bacati ostatke u odvod, odložiti ovaj proizvod i posudu u kojoj se čuva u centar za sakupljanje
opasnog ili posebnog otpada.
POGLAVLJE 14: Podaci o transportu
U skladu sa zahtevima ADR / RID / IMDG / IATA / ADN
ADR
14.1.
2923
14.2.
Naziv za transport prema UN
KOROZIVNA ČVRSTA MATERIJA,
OTROVNA, N.D.N.
14.3.
8 (6.1)
30/10/2014
IMDG
IATA
2923
2923
Ne primenjuje se
Ne primenjuje se
8
8
UN broj
Klasa/Klase opasnosti u transportu
SR (srpski)
5/7
BENZALKONIUM CHLORIDE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS
Bezbednosni list
Лист са подацима о сигурности према Одредба (ЕЗ) бр. 1907/2006 (REACH)
ADR
14.4.
III
IMDG
IATA
III
Ne primenjuje se
Opasan po životnu sredinu : Da
Morski zagađivač : Da
Opasan po životnu sredinu : Da
Grupa pakovanja
14.5.
Opasnosti po životnu sredinu
Opasan po životnu sredinu : Da
14.6.
Posebne mere predostrožnosti za korisnika
14.6.1.
Kopneni transport
Klasifikacioni kod (ADR)
: CT2
Izuzete količine (ADR)
: E1
Šifra osnovne opasnosti (Kemlerov broj)
: 86
Narandžasti plakati
:
Kod za ograničenja u tunelima (ADR)
: E
14.6.2.
Pomorski transport
MFAG br. (Priručnik o medicinskoj prvoj pomoći
pri nezgodama sa opasnim materijama)
: 154
14.6.3.
Vazdušni transport
14.6.4.
Transport u unutrašnjem rečnom saobraćaju
Ne primenjuje se
14.6.5.
Železnički transport
Ne primenjuje se
14.7.
Transport rasutog tereta prema Aneksu II Konvencije MARPOL 73/78 i prema IBC kodu
Ne primenjuje se
POGLAVLJE 15: Regulatorni podaci
15.1.
Propisi/posebni zakonski propisi koji se odnose na supstancu ili smešu i kojima se uređuje bezbednost, zaštita zdravlja i
životne sredine
15.1.1.
Propisi EU
Nema ograničenja prema Aneksu XVII REACH Uredbe
15.1.2.
Nacionalne direktive
Nisu dostupne dodatne informacije
15.2.
Procena hemijske bezbednosti
Nisu dostupne dodatne informacije
POGLAVLJE 16: Ostali podaci
Naznake promena:
2.1
Klasifikacija prema Direktivi 67/548/ЕЕZ [DSD], odn.
1999/45/ЕZ [DPD]
Tekst R-, H- i EUH-oznaka:
Acute Tox. 4 (Dermal)
Acute Tox. 4 (Oral)
Aquatic Acute 1
Skin Corr. 1B
H302
H312
H314
H400
R21/22
30/10/2014
Promenjeno
Akutna toksičnost (dermalno), Kategorija 4
Akutna toksičnost (oralno), Kategorija 4
Opasno po vodenu životnu sredinu, akutna opasnost, Kategorija 1
Korozivno oštećenje kože/iritacija kože, Kategorija 1B
Štetno ako se proguta
Štetno u kontaktu sa kožom
Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka
Veoma toksično po živi svet u vodi
Štetno ako je u kontaktu sa kožom i ako se proguta
SR (srpski)
6/7
BENZALKONIUM CHLORIDE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS
Bezbednosni list
Лист са подацима о сигурности према Одредба (ЕЗ) бр. 1907/2006 (REACH)
R34
R50
C
N
Xn
Izaziva opekotine
Veoma toksično po vodene organizme
Corrosive
Opasan po životnu sredinu
Štetan
BL EU (Aneks II REACH Uredbe)
Ovi podaci su zasnovani na našim dosadašnjim saznanjima i opisuju proizvod isključivo za zdravstvene, bezbednosne potrebe i potrebe životne sredine. Stoga ne bi trebalo da se tumače kao da
garantuju neko posebno svojstvo proizvoda.
30/10/2014
SR (srpski)
7/7
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
29
File Size
355 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content