close

Enter

Log in using OpenID

Cerin offer_lastovo phase I_21.09.10

embedDownload
1. GRAĐEVINSKI RADOVI
1.1. ZEMLJANI RADOVI
No. Opis stavke
Mjera
1.
Široki strojni otkop građevinske jame. Iskop
se vrši u terenu I. kategorije, do tvrdog
temeljnog tla predviđenog za temeljenje, s
istovremenim
odvozom
otkopa
na
privremenu gradilišnu deponiju na udaljenost
do 10 km.
Uz podrumske zidove izvesti proširenje radi
izvedbe izolacije i osiguranja građevinske
jame. U stavku ulazi odstranjivanje svog
nevezenog materijala, sjeća stabala, grmlja
itd. te strojno i ručno planiranje - niveliranje
dna građevinske jame sa stabiliziranjem
valjanjem do potpune zbijenosti. Obavezno
je snimanje terena prije početka iskopa, a
nakon toga snimanje profila iskopa. Obračun
po 1 m3 potrebnog iskopa, do dna temeljne
podloge, u sraslom stanju s potrebnim
razupiranjem I eventualnim osiguranjem
građevinske jame.
Količina
Jed.cijena
Iznos
M3
Mjera
2475,00
Količina
115,00
Jed.cijena
284.625,00 kn
Iznos
m2
153,10
55,00
Količina
Jed.cijena
115,90
30,00
Količina
Jed.cijena
115,90
40,00
Količina
Jed.cijena
Iznos
20,30
Količina
80,00
Jed.cijena
Iznos
No. Opis stavke
2.
Izrada tucaničke podloge d=15 cm ispod
podova na tlu. Na gotovu, ravnu i nabijenu
zemljanu posteljicu postaviti sloj krupnog
tucanika debljine 15 cm. Podloga se izvodi u
slojevima uz kvašenje I nabijanje svakog
sloja.
Obračun po m2gotove i zbijene podloge.
No. Opis stavke
Mjera
3.
Izrada podloge za drenažu. Podlogu izvesti
od špar betona u nagibu.
m’
No. Opis stavke
Mjera
4.
Dobava, dostava i postavljanje plastične
perforirane drenažne cijevi.
m’
o.
5.
Opis stavke
Mjera
Izrada nasipa oko drenažne cijevi do visine
vrha temelja. Nasip napraviti različitim
frakcijama od finije ka grubljoj a nasipanje
izvoditi u slojevima visine 20-30 cm uz
povremeno
kvašenje
nasipa
vodom.
Obračun po 1 m3 nasipa u zbijenom stanju.
M3
No. Opis stavke
Mjera
8.420,50 kn
Iznos
3.477,00 kn
Iznos
4.636,00 kn
1.624,00 kn
6.
Nasipavanje, zatrpavanje zemljom iz iskopa
dijela konstrukcije oko i između temelja i
nadtemeljnih zidova kao i oko zidova u tlu
nakon gotovih betoniranja i izolacija.
Dovoz materijala sa privremene deponije.
Nasipanje vršiti u slojevima 20-30 cm s
nabijanjem do potrebne zbijenosti uz
povremeno
kvašenje
nasipa
vodom.
Obračun po 1 m3 nasipa u zbijenom stanju.
M3
No. Opis stavke
Mjera
7.
Izrada tucaničke i šljunčane podloge d=30
cm za postavljanje elemenata betonske
podne galanterije uređenja okoliša ispred
građevine (parking). Na gotovu, ravnu
zemljanu posteljicu postaviti sloj krupnog
tucanika debljine 15 cm i sloj šljunka srednje
granulacije debljine 15cm. Podloga se izvodi
u slojevima uz kvašenje I nabijanje svakog
sloja.
Obračun po m2 gotove i zbijene podloge.
m2
No. Opis stavke
Mjera
8.
Planiranje terena I razastiranje humusa na
prostoru oko zgrade – između podzida.
Debljina sloja humusa iznosi 20-30cm.
Stavkom obuhvaćena nabava I doprema
humusa.
Obračun po m2 planiranog terena I
razastrtog humusa.
m2
No. Opis stavke
Mjera
9.
Odvoz preostalog materijala na gradsku
deponiju. Obračun po 1 m3 odveženog
materijala.
M3
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:
1.2. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI
235,00
60,00
Količina
Jed.cijena
99,50
60,00
Količina
Jed.cijena
13,50
60,00
Količina
Jed.cijena
2240,00
30,00
14.100,00 kn
Iznos
5.970,00 kn
Iznos
810,00 kn
Iznos
67.200,00 kn
390.862,50 kn
No. Opis stavke
Mjera
Betoniranje podloge temelja armirano
1.
betonskih konstrukcija u debljini 10 cm s MB
15. Podloga na koju se postavlja podložni
beton mora biti kompaktna, potpuno ravna i
horizontalna, te dobro nabijena.
Količina Jed.cijena
Iznos
Obračun po m2 gotove podloge.
m2
No. Opis stavke
Mjera
Betoniranje AB temeljnih traka s MB 20 u
2.
dvostranoj daščanoj oplati. Ugradba betona
pervibriranjem. U temeljima ostaviti sve
otvore i šliceve prema nacrtima instalacija.
Temeljne trake dimenzija 80/60cm.
191,35
Količina
120,00
22.962,00 kn
Jed.cijena Iznos
Obračun po 1 m3 ugrađenog betona s
oplatom .
M3
57,20
No. Opis stavke
Mjera
1.2. Betoniranje
AB
temeljnih
traka
u
2a kaskadama.
Kaskade
su
dimenzija
100/70cm, sa svladavanjme visine 3,50m.
Betoniranje vršiti s MB 20 u dvostranoj
daščanoj
oplati.
Ugradba
betona
pervibriranjem. U temeljima ostaviti sve
otvore i šliceve prema nacrtima instalacija.
Obračun po 1 m3 ugrađenog betona s
oplatom .
M3
Količina
No. Opis stavke
Mjera
3.
Betoniranje AB temeljnih greda s MB 30 u
dvostranoj daščanoj oplati. Ugradba betona
pervibriranjem. U temeljima ostaviti sve
otvore i šliceve prema nacrtima instalacija.
Temeljne grede dimenzija 80/60cm.
Količina
22,80
1.400,00
80.080,00 kn
Jed.cijena Iznos
1.400,00
31.920,00 kn
Jed.cijena Iznos
Obračun po 1 m3 ugrađenog betona s
oplatom .
M3
No. Opis stavke
Mjera
4.
Betoniranje AB temeljnih stupova s MB 30 u
dvostranoj daščanoj oplati. Ugradba betona
pervibriranjem. U temeljima ostaviti sve
otvore i šliceve prema nacrtima instalacija.
Temeljni stupovi dimenzija 80/60 cm.
0,70
Količina
1500,00
Jed.cijena Iznos
1.050,00 kn
Obračun po 1 m3 ugrađenog betona s
oplatom .
M3
No. Opis stavke
Mjera
5.
Betoniranje AB nadtemeljnih zidova objekta
debljine 20 (30) cm s MB 20 u dvostranoj
daščanoj oplati. Ugradba betona strojno s
pervibriranjem. U zidu ostaviti sve otvore i
šliceve prema nacrtima instalacija.
10,10
Količina
1500,00
15.150,00 kn
Jed.cijena Iznos
Obračun po 1 m3 ugrađenog betona s
oplatom.
M3
15,20
1500,00
22.800,00 kn
No. Opis stavke
Mjera
6.
Dobava, sječenje, savijanje, vezivanje i
postava armature GA 240/360 prema
statičkorn proračunu. Armaturu treba izvesti
prema statičkom proračunu i planu savijanja
armature.
Obračun po kg ugrađenog čelika.
kg
Količina
No. Opis stavke
Mjera
7.
Dobava, sječenje, savijanje, vezivanje i
postava armature od betonskog rebrastog
čelika RA 400/500 srednje složenosti.
Armaturu treba izvesti prema statičkom
proračunu i planu savijanja arrnature.
Obračun po kg ugrađenog čelika.
a) promjer do 14mm
b) promjer preko 14mm
Obračun po kg ugrađenog čelika.
kg
Količina
Jed.cijena Iznos
5000,00
8,50
No. Opis stavke
Mjera
Dobava, sječenje, savijanje, vezivanje i
8.
postava armature MAG 500/560 prema
statičkom proracunu. Armaturu treba izvesti
prema statičkom proračunu i planu savijanja
armature.
Obračun po kg ugrađenog čelika.
a) promjer do 14mm
b) promjer preko 14mm
kg
UKUPNO BETONSKI I
ARMIRANOBETONSKI RADOVI
Jed.cijena Iznos
11,00
Količina
3000,00
Jed.cijena
8,50
42.500,00 kn
Iznos
25.500,00 kn
241.962,00 kn
GROMOBRANSKA INSTALACIJA
1.
Dobava i polaganje željezne pocinčane
trake FeZn 25x4 mm u temeljima
građevine . Komplet sa spajanjem
zavarivanjem svaka 2 m za betonsko
željezo , sitnim spojnim i montažnim
materijalom
m
100,00
16,38
1.638,00 kn
kom
15
25,05
375,75 kn
kom
4
137,83
551,32 kn
kom
1
350,00
350,00 kn
4
142,27
569,08 kn
4.
Dobava i montaža križne spojke sa
zalijevanjem spoja olovom i bitumenom
6.
Dobava i montaža rastavne spojnice.
Komplet sa ormarićem za mjerni spoj.
7.
Dobava i montaža rastavne spojnice za
spoj uzemljivača u GRP
8.
Dobava i montaža iskrišta.Komplet sa spajanjem
kom
kom
9.
Sitni i spojni materijal
paušal
500,00 kn
paušal
1.800,00 kn
10.
Ispitivanje uzemljivača od strane
ovlaštene
ustanove
te
izdavanje
odgovarajućih certifikata
UKUPNO GROMOBRANSKA INSTALACIJA:
VODOVOD I KANALIZACIJA
5.784,15 kn
1.
2.
Dobava, prijenos i ugradba drenažnih cijevi i
fazonskih komada. Obračun se vrši po m'
kompletno montirane cijevi zajedno s
posteljicom, nadslojem te sa spojnim i
pomoćnim materijalom. Fazonski komadi
obračunavaju se kao 1 m' cijevi.
ø200 mm
M
214,00
136,00
29.104,00 kn
Dobava,
prijenos
i
ugradba
PVC
kanalizacionih cijevi i fazonskih komada za
horizontalne odvode vanjske odvodnje sa
debljom stijenkom, klase B-SN4, prema
normi DIN-19534. Obračun se vrši po m'
kompletno montirane cijevi zajedno s
posteljicom, nadslojem te sa spojnim i
pomoćnim materijalom. Fazonski komadi
obračunavaju se kao 1 m' cijevi.
ø160 mm
M
123,00
126,00
15.498,00 kn
Dobava,
prijenos
i
ugradba
PVC
kanalizacionih cijevi za izvedbu horizontalne
odvodnje unutar objekta (sanitarni čvor).
Obračun se vrši po m' kompletno montirane,
ugrađene i ispitane cijevi zajedno sa svim
spojnim i pomoćnim materijalom. Fazonski
komadi obračunavaju se kao 1 m' cijevi.
ø110 mm
M
ø50 mm
M
ø32 mm
M
32,00
86,00
32,00
86,00
2.752,00 kn
3.
7.
Dobava, prijenos i ugradba materijala za
pričvršćenje i zavješenje cijevi kanalizacije,
obujmice, vijci, matice i dr.
paušal
1.800,00 kn
10.
Izvedba priključka sanitarne i oborinske
kanalizacije objekta na upojni bunar. U
stavku ulazi iskop zemlje, nabava i montaža
cjevovoda, zatrpavanje i izvedba priključka
na postojeću uličnu kanalizaciju, te
dovođenje terena u prvobitno stanje.
KOM
UKUPNO VODOVOD I KANALIZACIJA
GRAĐEVINSKI RADOVI(UZ VODOVOD I KANALIZACIJU)
2,00
1650,00
3.300,00 kn
52.454,00 kn
1.
Iskop zemlje III kategorije rovova za
polaganje vodovoda i kanalizacije s
planiranjem dna rova, zatrpavanjem cijevi uz
nabijanje, odvoz i razastiranje preostalog
materijala.
Obračun po m3.
M3
77,00
320,00
24.640,00 kn
M3
5,00
270,00
1.350,00 kn
KOM
KOM
3,00
4,00
2200,00
3000,00
6.600,00 kn
12.000,00 kn
1,00
30000,00
30.000,00 kn
1,00
10000,00
10.000,00 kn
2.
Izrada pješčane posteljice i nadsloja debljine
10 cm za ležaj cijevi vodovoda i kanalizacije.
3.
Izvedba kanalizacionih okana van objekta od
vodonepropusnog betona (prema priloženom
detalju) te ugradba lijevano željeznih
penjalica. Okno iznutra ožbukati u dva sloja i
zagladiti drvenom gladilicom (I sloj deb.1,5
cm, omjer 1:2, II sloj deb.0,5 cm,omjer 1:1).
Obračun po komadu kompletno izvedenog
okna. Nad oknom montirati lijevano željezni
poklopac za teški promet vel. 600 x 600 mm.
60x60 cm
100x60 cm
4.
Izvedba sabirne jame V=45 m3 od
vodonepropusnog betona (prema priloženom
detalju) te ugradba lijevano željeznih
penjalica. Okno iznutra ožbukati u dva sloja i
zagladiti drvenom gladilicom (I sloj deb.1,5
cm, omjer 1:2, II sloj deb.0,5 cm,omjer 1:1).
Obračun po komadu kompletno sabirne
jame. Nad jamom montirati lijevano željezni
poklopac za teški promet vel. 600 x 600 mm.
V=45 m3
5.
Izvedba
vodomjernog
okna
od
vodonepropusnog
betona
(prema
priloženom detalju) te ugradba lijevano
željeznih penjalica. Okno iznutra ožbukati u
dva sloja i zagladiti drvenom gladilicom (I sloj
deb.1,5 cm, omjer 1:2, II sloj deb.0,5
cm,omjer 1:1). Obračun po komadu. Nad
oknom montirati lijevano željezni poklopac za
teški promet vel. 600 x 600 mm.
KOM
6.
Izrada upojnog bunara prema priloženom
detalju. Dubinu odrediti u izvedbenom
projektu.
7.
8
Spajanje kanalizacije na reviziono okno sa
umetanjem i ugradbom PVC spojnog
elementa izrađenih iz tvrdog PVC-a, oznake
"RDS" ili "KGF" priključnog komada kao veza
između tvrde plastike i betona odnosno
betonskih građevina, komplet.
U cijenu su uključene:
ø160 mm
KOM
28,00
350,00
9.800,00 kn
Zatrpavanje rova i oko šahtova nakon
montaže i zasipavanje cjevovoda uz
nabijanje u slojevima od 20 cm laganim
ručnim nabijačima. Obračun sve kompletno
po m3.
M3
M3
27,00
70,00
1.890,00 kn
Odvoz viška preostale zemlje u rastresitom
stanju nakon izvršenih svih zatrpavanja
rovova na deponiju udaljenosti do 5 km. U
stavku uključiti utovar, transport, istovar i
planiranje zemlje na deponiju.
M3
M3
50,00
60,00
3.000,00 kn
9.
UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI
99.280,00 kn
EL.INSTALACIJE JAKE STRUJE
1.
2.
Dobava i polaganjeu cijevi PVC Ø110mm
kroz temelje objekta za provlačenje napojnih
kabela.
kom
2,00
606,00
1.212,00 kn
Izrada betonske šahte za savijanje kabela
dim 600x600x600mm.
1,00
2500,00
2.500,00 kn
kom
INSTALACIJE JAKE STRUJE UKUPNO:
3.712,00 kn
REKAPITALACIJA:
1.1. ZEMLJANI RADOVI
1.2. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI
1.3.GROMOBRANSKA INSTALACIJA
1.4.VODOVOD I KANALIZACIJA
1.5.GRAĐEVINSKI RADOVI(UZ VOD. I KAN.)
1.6.EL.INSTALACIJE JAKE STRUJE
UKUPNO:
NAPOMENA:
Obračun izvedenih radova vršit će se po
jedinici mjere uz ovjeru nadzornog inženjera.
390.862,50 kn
241.962,00 kn
5.784,15 kn
52.454,00 kn
99.280,00 kn
3.712,00 kn
794.054,65 kn
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
70 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content