close

Enter

Log in using OpenID

"Dimitar Vlahov"br.9a OHRID 23.07.2010

embedDownload
Republika Makedonija
NOTAR
Tana Topaloska
za podra~jeto na Osnoven sud Ohrid
ul."Dimitar Vlahov"br.9a
OHRID
23.07.2010 godina
(dvaesetitreti juli dveiljadiidesetta
godina)
Kniga IV ODU broj 403/10
IZVORNIK
NOTARSKI AKT-ZAPISNIK
Jas, NOTAR Tana Topaloska od Ohrid, ul."Dimitar Vlahov"br.9a, so slu`beno
sedi{te vo Op{tina Ohrid, notarsko podra~je na Osnovniot sud vo Ohrid,
potvrduvam deka po pismeno Barawe na Ohridska Banka AD Ohrid, Br.02043637/1 od 01.07.2010 godina izdadeno od Petar Tegovski - ^len na Upraven
odbor na Ohridska Banka AD Ohrid, prisustvuvav na XXIV-ta Sednica na
Sobranieto na akcioneri na Ohridska Banka AD Ohrid koe se odr`a vo
prostoriite na Bankata, sala VI kat, so po~etok vo 10:00 ~asot. Otkako utvrdiv
deka se ispolneti uslovite za prezemawe na ova slu`beno dejstvie, a vrz
osnova na ~len 73 od Zakonot za notarijat i ~len 407 od Zakonot za trgovski
dru{tva, go sostaviv sledniot-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZAPISNIK------------------------------------------------------------------od odr`anata XXIV-ta Sednica na Sobranieto na akcioneri----------------------------------------------na Ohridska Banka AD Ohrid -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pred otpo~nuvaweto na Sobranieto na moe barawe mi be{e predo~eno:-------------1. Tekovnata sostojba so delovoden broj 30320100001059 izdadena na 16.04.2010
godina od Centralen registar na RM - Regionalna registraciona kancelarija vo
Ohrid, od koja utvrdiv deka Ohridska Banka AD Ohrid so sedi{te na
Bul."M.Prosvetiteli"br.19-Ohrid, so EMBS 5004756, e zapi{ana vo
Centralniot registar na RM.--------------------------------------------------------------------------2. Akcionerska kniga na Ohridska Banka AD Ohrid izdadena od CDHV Skopje i
istata e so sostojba od 21.07.2010 godina od 13:28:14 ~asot so ISINMKOHBA101012 i deka vkupniot nominalen kapital iznesuva 854754850 MKD so
vkupen broj na glasovi 322549, broj na imateli 632, a broj na sopstveni~ki
pozicii 650.--------------------------------------------------------------------------------------------------3. Javen povik NO.Br.0202-3625/1 od 30.06.2010 godina objaven vo dnevniot
vesnik "Dnevnik" na 02.07.2010 godina so koj se povikuvaat site akcioneri ili
od niv opolnomo{teni akcioneri da prisustvuvaat na XXIV-ta Sednica na
Sobranieto na akcioneri na Ohridska Banka AD Ohrid na den 23.07.2010
godina.----------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Spisok na akcioneri na Ohridska Banka AD Ohrid i opolnomo{teni lica
prijaveni za u~estvo na Sobranieto koj sodr`i reden broj, ime i prezime na
akcionerot ili polnomo{nikot, broj na akcii i potpis. Od navedeniot spisok
sporeden so Izvodot od Knigata na akcioneri utvrdiv deka na Sobranieto se
prisutni i potpi{ani vkupno 8 (osum) akcioneri so vkupno 211721 glasovi, od
vkupno 295.576 glasovi (akcii so pravo na glas), {to pretstavuva 71,63% od
vkupniot broj na akcii odnosno glasovi..---------------------------------------------------------Na Sobranieto se prisutni slednite akcioneri i polnomo{nici na akcioneri:--1. Za SOSIETE @ENERALE polnomo{nikot Zoran Poposki so `iveali{te vo
Ohrid, na ul."Bogomilska"br.B1-15, so li~na karta broj A0034433 izdadena od
MVR-Ohrid, so Polnomo{no izdadeno od Patrik Renuvin, Zamenik rakovoditel
na Me|unarodno bankarstvo na malo na Societe Generale Pariz, zavereno na
09.07.2010 godina od Notar vo Pariz-Francija i zaveren prevod UZP br.5678/10
od 23.07.2010 godina od Notar Tana Topaloska za podra~jeto na Osnoven sud
Ohrid;------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-2-(strana dva)
ODU br.403/10
2. Za KB Prvo dru{tvo za upravuvawe so zadol`itelni i dobrovolni
penziski fondovi AD Skopje ^lenot na upraven odbor Filip Nikoloski so
`iveali{te vo Skopje, na Bul."Oktomvriska Revolucija"br.4/1-1A, so li~na
karta broj A0220234 izdadena od MVR-Skopje i EMB 3112978450028,-----------------3. Za NLB Nov Penziski Fond AD Skopje polnomo{nikot Mira [ekutkovska
so `iveali{te vo Skopje, na ul."Kairska"br.2, so EMB 1511958435000, so
Polnomo{no izdadeno od Pretsedatelite na Upraven odbor na NLB Nov
Penziski Fond AD Skopje i zavereno pod UZP br.4969/2010 od 22.07.2010 godina
od Notar Slobodan Popovski za podra~jeto na osnovnite sudovi vo Skopje;--------4. IVAN GOLABOSKI; ----------------------------------------------------------------------------------5. RATKO ^ADIKOVSKI;-------------------------------------------------------------------------------6. Za DEBOJ [email protected] DOOEL Ohrid upravitelot Nikola Tolevski so
`iveali{te vo s.Pe{tani-Ohrid, so EMB 1810957430002;---------------------------------7. SPASE PETRESKI.------------------------------------------------------------------------------------8. Za SIV DOO Ohrid upravitelot Sa{o Donevski so `iveali{te vo Ohrid, na
ul."Dejan Vojvoda"br.61, so EMB 1902970430013.-----------------------------------------------Na Sobranieto prisustvuvaa i Pretsedatelot na Upraven odbor na Ohridska
Banka AD Ohrid G-|ata Jitka Pantu~kova, ^lenovite na Upraven odbor G-din
Mito \oreski i G-din Petar Tegovski i drugi pokaneti gosti, kako i drugi lica
vo drugo svojstvo.-------------------------------------------------------------------------------------------XXIV - ta Sednica na Sobranieto ja otvori G-din Ivan Golaboski so `iveali{te
vo Ohrid, na Bul."Turisti~ka"br.30, so EMB 0408940430002 i li~na karta
reg.br.0160518 izdadena od SVR Ohrid, koj gi pozdravi prisutnite akcioneri i
gosti, im posaka uspe{na rabota.---------------------------------------------------------------------Vo prodol`enie G-dinot Ivan Golaboski istakna deka soglasno ZTD kako i
Delovnikot na Sobranieto i Statutot na Bankata, vo proceduralniot del od
Dnevniot red za rabota potrebno e da se izberat rabotni tela i toa:
Pretsedava~ so Sobranieto, Zapisni~ar (Notar) i Komisija za broewe na
glasovi.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Za Pretsedava~ na Sobranieto Nikola Tolevski-upravitelot na DEBOJ
[email protected] DOOEL Ohrid go predlo`i Ivan Golaboski, Predlogot be{e
staven na glasawe, a so ogled deka nema{e drug predlog za Pretsedava~
ednoglasno e izbran Ivan Golaboski, akcioner vo Bankata.------------------------------Pretsedava~ot se zablagodari za izborot i vo prodol`enie predlo`i da se
izbere Komisija za broewe na glasovi. Za broja~i na glasovi gi predlo`i
Nikola Tolevski-upravitel na DEBOJ [email protected] DOOEL Ohrid i Sa{o
Donevski-upravitel na SIV DOO Ohrid. Po predlogot otvori rasprava. So
ogled da nikoj ne zede zbor predlogot go stavi na glasawe. Predlogot be{e
ednoglasno usvoen. Soglasno ~len 383 stav 3 od ZTD Pretsedava~ot istakna
deka za zapisni~ar e predlo`ena Notar Tana Topaloska od Ohrid, predlogot go
stavi na glasawe. Pretsedava~ot konstatira deka za zapisni~ar e izbrana
Notar Tana Topaloska.-----------------------------------------------------------------------------------Vo prodol`enie Pretsedava~ot predlo`i pauza za da mo`e Komisijata da go
podgotvi Izve{tajot za mandatite na pretstavnicite na akcionerite na
Sobranieto i nivnata verifikacija. Soglasno Izve{tajot Pretsedava~ot na
Sobranieto istakna deka od vkupno akcionerski kapital so pravo na glas vo
iznos od 783.276.400 denari, so 295.576 akcii, odnosno glasovi, na XXIV-ta
sednica na Sobranieto na akcionerite na Ohridska Banka A.D. Ohrid
prisustvuvaat pretstavnici odnosno zastapnici na akcionerite ~ij vlog
iznesuva 561.060.650 denari, so 211721 akcii, odnosno glasovi, {to pretstavuva
71,63% od vkupniot broj na akcii odnosno glasovi. Pretsedava~ot na
Sobranieto otvori rasprava po istiot. So ogled da nikoj ne diskutira{e
Pretsedava~ot pobara da se glasa po Izve{tajot. --------------------------------------------"ZA" prifa}awe na Izve{tajot glasaa site prisutni akcioneri, "vozdr`ani" i
"protiv" nema{e. Pretsedava~ot na Sobranieto konstatira deka Izve{tajot na
Komisijata za broewe glasovi e usvoen i deka Sobranieto mo`e da raboti i
polnova`no da odlu~uva.--------------------------------------------------------------------------------Pretsedava~ot informira deka dokolku nekoj e zainteresiran za to~nosta na
navodite vo Izve{tajot mo`e da izvr{i uvid.--------------------------------------------------
-3-(strana tri)
ODU br.403/10
Vo prodol`enie Pretsedava~ot go pro~ita rabotniot del od dnevniot red:-------RABOTEN DEL:----------------------------------------------------------------------------------------------1. Utvrduvawe na dnevniot red od rabotniot del;--------------------------------------------2. Usvojuvawe na Zapisnikot od 23-ta sednica na Sobranieto na Akcioneri na
Bankata;--------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Odluka za izdavawe na obi~ni akcii na Ohridska Banka AD Ohrid na
institucionalen investitor po pat na privatna ponuda - XI-ta emisija.-------------Pretsedava~ot istakna deka dnevniot red e dostaven vo materijalite. Bidej}i
vo predvidenata postapka so Delovnikot za rabota na Sobranieto na Bankata
nema predlozi za dopolnuvawe na dnevniot red, istiot go stavi na glasawe.
"ZA" usvojuvawe glasaa site prisutni akcioneri so 211721 glasa. "Protiv" i
"vozdr`ani" nema{e.-------------------------------------------------------------------------------------Pretsedava~ot konstatira deka predlo`eniot dneven red e usvoen i
Sobranieto prodol`i so rabota.---------------------------------------------------------------------Po vtorata to~ka od dnevniot red - Usvojuvawe na Zapisnikot od 23-ta
sednica na Sobranieto na akcionerite na Bankata, Pretsedava~ot otvori
rasprava. So ogled deka nikoj ne u~estvuva{e vo raspravata pobara da se glasa
po istata. "ZA" usvojuvawe na istiot glasaa site prisutni akcioneri, "protiv" i
"vozdr`ani" nema{e.-------------------------------------------------------------------------------------Pretsedava~ot konstatira deka Zapisnikot od 23-ta sednica na Sobranieto
na akcionerite na Bankata e ednoglasno usvoen.------------------------------------------Po tretata to~ka od dnevniot red - Odluka za izdavawe na obi~ni akcii na
Ohridska Banka AD Ohrid na institucionalen investitor po pat na
privatna ponuda - XI-ta emisija, Pretsedava~ot dade pojasnuvawe, odnosno
istakna deka celta za svikuvawe na sobranieto e donesuvawe Odluka za
izdavawe akcii od XI-ta emisija. So ovaa emisija na akcii se zgolemuva
kapitalot na bankata so dopolnitelni 307.498.050,00 denari ili 116.037 obi~ni
akcii so pravo na glas. Namenata na emisijata e zgolemuvawe na akcionerskiot
kapital na Bankata so novi uplati od strana na postoe~kiot akcioner Societe
Generale Pariz-Francija, so cel zgolemuvawe na kapitalnata baza, a vo
funkcija na poddr{ka na regulatornite barawa za adekvatnosta na kapitalot i
komercijalni celi povrzani so regulatornite limiti za kreditna izlo`enost
na Bankata.----------------------------------------------------------------------------------------------------Soglasno ZTD i Statutot na OBSG Odlukata za izdavawe na obi~ni akcii se
nosi so dve tretini od akciite so pravo na glas pretstaveni na Sobranieto.
Pretsedava~ot otvori rasprava i po tretata to~ka od rabotniot del na
dnevniot red.------------------------------------------------------------------------------------------------Za zbor se javi akcionerot Spase Petreski koj istakna deka Odlukata za
izdavawe na obi~ni akcii e od posebno zna~ewe za Ohridska Banka AD Ohrid i
deka vakva dobra odluka ne e donesena vo poslednite 10 godini. Izdavaweto na
obi~ni akcii na institucionalen investitor }e zna~i porast na garantniot
kapital, odnosno porast od 1/3 i porast na konkurentnosta na pazarot, {to }e
ovozmo`i namaluvawe na kamatnite stapki vo uslovi na recesija, priliv na
~isti i sve`i pari so koi }e treba vnimatelno da se raboti, i konstatira deka
od toa }e proizlezat i mnogu povolnosti za site subjekti, }e se namalat
rashodite, }e se podobri gotovinskiot del na bankata, }e se zgolemi
adekvatnosta na kapitalot i sigurnosta na bankata, no deka }e treba mo{ne
racionalno odnesuvawe so tro{ocite.------------------------------------------------------------Na krajot akcionerot Spase Petreski istakna deka ja poddr`uva Odluka na
bankata za izdavawe na obi~ni akcii i deka }e glasa za donesuvawe na istata.-Po ovaa to~ka za diskusija se javi i Janko Trenkoski-Pretsedatel na Upraven
odbor na KB Prvo dru{tvo za upravuvawe so penziski fondovi AD Skopje, koj
zapra{a na koj na~in e utvrdena cenata na akciite.-----------------------------------------G-dinot Mito \oreski-~len na upraven odbor na Ohridska Banka AD Ohrid
odgovori deka cenata na akciite e utvrdena vo soglasnost so zakonskite
propisi. Dopolnuvawe na odgovorot na Mito \oreski dade i ~lenot na Upraven
odbor na Bankata g-dinot Petar Tegovski, koj istakna deka emisijata se
realizira soglasno Zakonot za hartii od vrednost i drugite zakonski propisi
koi {to ja reguliraat ovaa sfera. Momentalnata cena na edna akcija od
-4-(strana ~etiri)
ODU br.403/10
Ohridska banka a.d Ohrid na berzata iznesuva okolu 2000,00 denari, dodeka
nominalnata cena na akciite e utvrdena na 2.650,00 denari.So ogled deka
nominalnata cena na edna akcija iznesuva 2.650,00 denari, a i cenata na edna
akcija od ovaa emisija e utvrdena na 2.650,00 denari za akcija,objavuvaweto na
novata emisija e vo soglasnost so zakonskite pravila. Isto taka g-dinot Petar
Tegovski istakna deka so ovaa emisija na akcii se zgolemuva kapitalot na
bankata so dopolnitelni 307.498.050,00 denari ili 116.037 obi~ni akcii so
pravo na glas. Namenata na emisijata e zgolemuvawe na akcionerskiot kapital
na Bankata so novi uplati od strana na postoe~kiot akcioner Societe Generale
Pariz-Francija, so cel zgolemuvawe na kapitalnata baza, a vo funkcija na
poddr{ka na regulatornite barawa za adekvatnosta na kapitalot i
komercijalni celi povrzani so regulatornite limiti za kreditna izlo`enost
na Bankata i konstatira deka so ova }e se zgolemi komercijalnata mo`nost za
servisirawe na klientite {to }e pretstavuva golema povolnost za istite.-------Janko Trenkoski isto taka bara{e da mu se objasni {to bi se slu~ilo dokolku se
javi i drug ponuduva~ koj }e plati pove}e.--------------------------------------------------------G-dinot Petar Tegovski istakna deka ovaa Odluka za izdavawe obi~ni akcii
predlo`ena e kako emisija za institucionalen investitor po pat na privatna
ponuda i vo ovoj moment uslovite i cenata za ovaa emisija se tie {to se
predlo`eni, normalno vo soglasnost so postoe~kite pravila i propisi koi {to
va`at vo RM.-------------------------------------------------------------------------------------------------So ogled deka nikoj drug od prisutnite akcioneri ne se javi za zbor,
Pretsedava~ot tretata to~ka od dnevniot red ja stavi na glasawe. "ZA" glasaa
196159 acioneri so pravo na glas, {to pretstavuva 92,65% od vkupniot broj
akcii so pravo na glas. "[email protected]" bea KB Prvo dru{tvo za upravuvawe so
penziski fondovi AD Skopje so 15562 glasovi. Acioneri koi glasaa PROTIV
nema{e. So ogled na toa deka Odlukata za izdavawe na obi~ni akcii soglasno
ZTD i Statutot na OBSG se nosi so dve tretini od akciite so pravo na glas,
Pretsedava~ot konstatira deka Odlukata za izdavawe na obi~ni akcii na
Ohridska Banka AD Ohrid na institucionalen investitor po pat na
privatna ponuda - XI-ta emisija, e donesena so 92,65% od vkupniot broj
glasovi prisutni na Sobranieto.-----------------------------------------------------------------Pretsedava~ot konstatira deka dnevniot red e iscrpen, ja zaklu~i 24-ta
sednica na Sobranieto na akcionerite na Ohridska Banka AD Ohrid i na
prisutnite im se zablagodari za prisustvoto i u~estvoto.--------------------------------Sednicata zavr{i vo 10:50 ~asot.-------------------------------------------------------------------Potvrduvam deka ovoj Notarski akt - Zapisnik li~no go sostaviv i se sostoi od
~etiri strani na ~etiri lista------------------------------------------------------------------------Istiot mu go pro~itav na Pretsedava~ot koj izjavi deka sodr`inata na ovoj
Zapisnik odgovara na vistinskata sostojba od sednicata na Sobranieto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pretsedava~ na Sobranieto - Ivan Golaboski------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Potvrduvam deka Pretsedava~ot na Sobranieto li~no go potpi{a ovoj
Zapisnik.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Po sostavuvaweto na Notarskiot akt izdadeni se dva izvodi za Ohridska Banka
AD Ohrid i eden izvod za NBRM.---------------------------------------------------------------------Notarskata taksa ~len 28 od Zakonot za sudski taksi i ~len 6 od Zakonot za
izmena i dopolnuvawe na Zakonot za notarijat vo iznos od petstotini denari e
naplatena i poni{tena na primerokot koj ostanuva za arhivirawe.-------------------Notarskata nagrada e presmetana vo iznos od desetiljadi denari.--------------------Kniga IV ODU br.403/10
Vo Ohrid, 23.07.2010 godina (dvaesetitreti juli dveiljadiidesetta godina)
NOTAR
Tana Topaloska
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
85 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content