Νεώτερες μορφές ενέργειας στη λαπαροσκοπική

4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗΣ
Νεώτερες μορφές ενέργειας στη
λαπαροσκοπική χειρουργική
παρέχουν την ενέργεια στο χειρουργικό πεδίο, που
μπορεί να έχει τη μορφή ηλεκτρικής ενέργειας, laser ή υπερήχων.
Α. ΗΛΕΚΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Θεόδωρος Δ. Θεοδωρίδης
Ηλεκτροχειρουργική είναι η δημιουργία και
εφαρμογή ρεύματος ραδιοσυχνοτήτων μεταξύ
ενός ενεργού ηλεκτροδίου και ενός ηλεκτροδίου
απαγωγής με σκοπό την αύξηση της θερμοκρασίας
των ιστών για διατομή (cutting), επιφανειακό
καυτηριασμό (fulguration) ή αποξήρανση (desiccation).
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μονοπολική
ή διπολική διαθερμία. Όταν εφαρμόζεται η
μονοπολική ο χειρουργός χρησιμοποιεί μόνο ένα
πόλο (ενεργό), ο οποίος αναλογικά είναι πολύ
μικρότερος από την πλάκα επιστροφής και το
ρεύμα διαμέσου του ασθεφαρμόζεται η διπολική ο
χειρουργός χρησιμοποιεί δύο ενεργείς ισομεγέθεις
και παράλληλα τοποθετημένους πόλους. Μόνο ο
ιστός που βρίσκεται μεταξύ των άκρων της διπολικής
διαθερμίας συμπεριλαμβάνεται στο κύκλωμα και το
ρεύμα που διοχετεύεται επιστρέφει από τον άλλο
πόλο στη γεννήτρια χωρίς την ανάγκη παρεμβολής
πλάκας επιστροφής.
Λέκτορας
Α’ Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ.
Η λαπαροσκοπική χειρουργική εξαπλώθηκε
ραγδαία τα τελευταία χρόνια και καλύπτει όλο
σχεδόν το φάσμα της γυναικολογικής χειρουργικής.
Η πλειοψηφία των γυναικολογικών επεμβάσεων
γίνεται πλέον με ενδοσκοπικά, ενώ σε εξειδικευμένα
κέντρα πραγματοποιούνται ακόμα και ογκολογικά
χειρουργεία με μεγάλη επιτυχία. Νέες τεχνολογικές
εξελίξεις έφεραν στο προσκήνιο μεγάλη ποικιλία
από χειρουργικά εργαλεία και συσκευές απόδοσης
και απεικόνισης της λαπαροσκοπικής εικόνας, η
χρήση των οποίων αποτελεί προσωπική επιλογή
των ιατρών σύμφωνα με τα κριτήρια που θέτουν
για κάθε επέμβαση. Η ακριβής γνώση αυτών των
συσκευών και του τρόπου λειτουργίας τους, μπορεί
να διευκολύνει την λαπαροσκοπική επέμβαση για
τον χειρουργό και να την κάνει ασφαλέστερη για
την ασθενή. Από τις πιο σημαντικές συσκευές που
χρησιμοποιούνται είναι αυτές που παράγουν και
34-44
44-50
50-80
80-100
100-200
>200
Ορατό αποτέλεσμα
Κανένα
Κανένα
Λεύκανση
συρρίκνωση
Ατμός
“Pop-corn”
απανθράκωση
Απώτερο
αποτέλεσμα
Οίδημα
Νέκρωση
εσχαροποίηση εσχαροποίηση κρατήρας
Μηχανισμός
Αγγειοδιαστολή Διαταραχή
Βλάβη στο
φλεγμονή
του
κολλαγόνο
κυτταρικού
μεταβολισμού
αποξήρανση
εξάχνωση
Μεγαλύτερος
κρατήρας
καύση
υδατανθράκωντων
ιστών
Σχήμα 1: επίδραση της ηλεκτροχειρουργικής στους ιστούς ανάλογα με την θερμοκρασία σε οC
Η επίδραση της ηλεκτροχειρουργικής στους
ιστούς ερμηνεύεται καλύτερα με τους νόμους της
Φυσικής και ιδιαίτερα του Ohm:Ι=V/R και W=V
x I, και περιλαμβάνει την διατομή (cutting), τον
επιφανειακό καυτηριασμό (fulguration) και την
αποξήρανση (desiccation). Οι μεταβολές που
παρατηρούνται στους ιστούς εξαρτώνται από τη
θερμοκρασία που αναπτύσσεται (σχήμα 1).
και όταν υπερνικήσει την αντίσταση του κενού
εκκενώνεται με τη μορφή ηλεκτρικού σπινθήρα
στον ιστό. Η ηλεκτροχειρουργική διατομή είναι
τεχνική μή-επαφής (non-contact).
Λόγω της συνεχούς ροής ρεύματος και της
χρήσης του χαμηλότερου δυνατού voltage (τάσης)
για διατομή, το βάθος και το πλάτος του τοιχώματος
που νεκρώνεται είναι ελάχιστο.
Στη μικτή διατομή (blend) η συνολική ενέργεια
παραμένει η ίδια, αλλά η σχέση τάσης/έντασης
τροποποιείται για να παρέχει καλύτερη αιμόσταση
Α) Στη διατομή η ηλεκτρική ενέργεια
συσσωρεύεται στην κορυφή του ενεργού πόλου
1
4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗΣ
όμως να δημιουργούν βαθιά εγκαύματα. Η
εφαρμογή του γίνεται με αργή προσέγγιση ή αργή
απομάκρυνση του ηλεκτροδίου προς και από τον
ιστό.
κατά τη διάρκεια της διατομής. Μειώνοντας την
τάση του ρεύματος και του χρόνου μεταξύ των
διαλειμμάτων των ηλεκτρικών εκκενώσεων είναι
δυνατό να δώσει κανείς στο ρεύμα καλύτερο
χαρακτήρα διατομής, με λιγότερη θερμική βλάβη
και αντίστροφα.
Γ)
Στην
αποξήρανση
(desiccation)
χρησιμοποιείται διαθερμία επαφής. Όλη η ενέργεια
από την μονάδα ηλεκτροχειρουργικής μετατρέπεται
σε θερμότητα μέσα στον ιστό, με αποτέλεσμα την
μεγαλύτερη νέκρωση ιστών (σε βάθος & πλάτος).
Πρέπει να χρησιμοποιείται cut-blend mode
και όχι fulguration mode γιατί οι σπινθήρες που
δημιουργούνται στο εφαπτόμενο με τον ιστό
εργαλείο, προκαλούν όχι καλή αιμόσταση και
ραγδαία αύξηση της θερμοκρασίας του εργαλείου
και ‘συγκόλληση’ του ιστού σε αυτό. Σήμερα οι
κατασκευαστές χρησιμοποιούν μη διακεκομμένο,
χαμηλής τάσης, υψηλής έντασης κυματομορφή στη
διπολική για αύξηση της ικανότητας αποξήρανσης.
Για την επιτάχυνση της αποξήρανσης δεν θα
πρέπει να χρησιμοποιείται ρεύμα μεγαλύτερης
ισχύος. Αυξημένη ενέργεια θα οδηγήσει σε
αύξηση της θερμοκρασίας στον εφαπτόμενο με το
ηλεκτρόδιο ιστό και σε δημιουργία σπινθήρα με
αποτέλεσμα επιφανειακό καυτηριασμό. Σταματάει
έτσι η σε βάθος θερμική εξάπλωση και έχουμε την
εμφάνιση επιφανειακής κροκίδωσης. Σε αυτές τις
περιπτώσεις θα πρέπει να σταματάει ο καυτηριασμός
και να επιλέγεται χαμηλότερη ισχύς στη γεννήτρια
και επιβάλλεται ο καθαρισμός των σκελών των
λαβίδων.
Σύγκριση μονοπολικού έναντι διπολικού
ρεύματος
Στη μορφή Blend 1 χρησιμοποιείται ανάμεικτο
ή διακεκομμένο εναλλασσόμενο ρεύμα υψηλής
τάσης και χαμηλής έντασης, στη μορφή Βlend 2
απαιτείται μεγαλύτερη χρονική διάρκεια για διατομή
ίδιου μήκους ιστού σε σχέση με το cut mode
ενώ στη μορφή Blend 3 παρατηρείται μεγαλύτερη
θερμική διασπορά.
• Στη διπολική διαθερμία η τάση του
ρεύματος πρέπει να είναι χαμηλή προς αποφυγή
βραχυκυκλώματος ή υπερθέρμανσης των πόλων.
• Το διπολικό ρεύμα μειονεκτεί όσον αφορά την
ικανότητα διατομής ιστών.
• Στη διπολική το θερμικό αποτέλεσμα είναι
αρκετές φορές χαμηλότερο του ιδανικού.
• Ο χρόνος που απαιτείται για πλήρη καυτηρίαση
με τη διπολική είναι αρκετά μεγαλύτερος από ότι
με την αντίστοιχη μονοπολική. Υψίσυχνο, συνεχές
ρεύμα ισχύος 25-40 watts δίνει τα καλύτερα
αποτελέσματα όταν χρησιμοποιείται λαπαροσκοπικά
διπολικό ρεύμα.
• Το διπολικό ρεύμα είναι περισσότερο ασφαλές
διότι πρακτικά εκμηδενίζει τον κίνδυνο πρόκλησης
Β) Στον επιφανειακό καυτηριασμό (fulguration) γίνεται χρήση διακεκομμένου, υψηλής
τάσης, χαμηλής έντασης, ηλεκτρικού ρεύματος
χωρίς το ηλεκτρόδιο να έρχεται σε επαφή με τον
ιστό. To ηλεκτρικό ρεύμα διαπηδά το κενό μεταξύ
ηλεκτροδίου και ιστού υπό τη μορφή μικροσκοπικών
σπινθήρων που επηρεάζουν την επιφάνεια, χωρίς
2
4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗΣ
θερμικής βλάβης από επαγωγική σύζευξη.
ηλεκτρομαγνητικού πεδίου. Βλάβες μπορούν να
προκληθούν όταν:
• Υπάρχει δίοδος μονοπολικής λαβίδας
διαμέσου επεμβατικού λαπαροσκοπίου και ειδικά
όταν αυτή μετακινείται ενεργοποιημένη χωρίς όμως
να έχει συνάψει επαφή με τον ιστό και ταυτόχρονα
χρησιμοποιώντας διαλείπον ρεύμα.
• Υπάρχει είσοδος μονωμένης ακίδας διατομής
διαμέσου κάνουλας έκπλυσης-αναρρόφησης
η οποία με τη σειρά της έχει εισαχθεί μέσα από
μεταλλικό μειωτήρα μεγάλου μήκους, λόγω του ότι
χρησιμοποιείται συνθετικό τροκάρ διαμέτρου 11
χιλιοστών.
• Το μονωμένο τμήμα της μονοπολικής λαβίδας
διαθερμίας διασταυρωθεί εκτός οπτικού πεδίου με
μεταλλικό εργαλείο10% της ηλεκτρικής ενέργειας
που παράγεται από τη γεννήτρια διαφεύγει υπό
τη μορφή επαγωγικού ρεύματος και μπορεί
να δημιουργήσει δυναμικό πεδίο γύρω από το
μεταλλικό εργαλείο.
Κίνδυνοι και επιπλοκές από την
εφαρμογή ηλεκτροχειρουργικής
Περιλαμβάνουν τα εγκαύματα από κακή γείωση
ή μη σωστή τοποθέτηση πλάκας γείωσης αλλά και
θερμικές κακώσεις οργάνων είτε από απευθείας
σύζευξη (direct coupling) είτε από επαγωγική
σύζευξη (capacitative coupling). Εδώ μεγαλύτερος
κίνδυνος για επιπλοκή από ηλεκτρικό ρεύμα
απαντάται στη ζώνη 2 (εκτός οπτικού πεδίου).
Στην απευθείας σύζευξη (direct coupling)
υπάρχει ηλεκτρική δίοδος μεταξύ ενεργοποιημένου
πόλου και κάποιου γειωμένου σημείου μέσω του
οποίου κλείνει το κύκλωμα. Βλάβες μπορούν να
προκληθούν όταν:
• Ελαττωματικό εργαλείο έρχεται απευθείας
σε επαφή με μη ελεγχόμενο όργανο εκτός οπτικού
πεδίου.
• Κατά τη διάρκεια της ενεργοποίησης ο
ενεργός πόλος έρχεται σε επαφή με ένα άλλο
μεταλλικό εργαλείο (πχ κάνουλα έκπλυσηςαναρρόφησης), του οποίου τμήμα βρίσκεται εκτός
ελεγχόμενου οπτικού πεδίου και που μπορεί να
προκαλέσει έγκαυμα σε άλλο όργανο.
• Το προβληματικό εργαλείο περνώντας
μέσα από μεταλλικό τροκάρ έρχεται σε επαφή με
το μεταλλικό περίβλημα εκκενώνει διαμέσου του
περιβλήματος απευθείας σε όργανο με το οποίο
εφάπτεται το τροκάρ.
• Ο χειρουργός χρησιμοποιώντας διαλείπον
ρεύμα πλησιάζει τη λαβίδα προς το σημείο
αιμόστασης, έχοντας ήδη ενεργοποιήσει τη
μονοπολική διαθερμία. Έτσι υπάρχει μεγάλη
ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας συσσωρευμένη
στην λαβίδα που μπορεί να εκκενωθεί υπό μορφή
σπινθήρα από μονωτικό ελάττωμα, σε όργανο
εκτός οπτικού πεδίου.
• Εάν χρησιμοποιείται υγρό έκπλυσης (καλός
αγωγός του ηλεκτρικού ρεύματος) μπορεί το
κύκλωμα στο ελαττωματικό σημείο να κλείσει μέσω
του υγρού με όργανο εκτός οπτικού πεδίου.
• Χρησιμοποιείται μονοπολική λαβίδα ως λαβίδα
σύλληψης ή εργαλείο μετακίνησης.
Οδηγίες για ελαχιστοποίηση κινδύνων
και επιπλοκών από την εφαρμογή της
ηλεκτροχειρουργικής
• Άριστα εκπαιδευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό
προσωπικό με γνώση των αρχών της βιοφυσικής
και της χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας.
• Τοποθέτηση Folley σε επεμβάσεις μεγάλης
διάρκειας.
• Προετοιμασία εντέρου και τοποθέτηση
ρινογαστρικού καθετήρα.
• Αποφυγή χρήσης υποξείδιου του αζώτου ως
αναισθησιολογικό αέριο.
• Λύση συμφύσεων μεταξύ εντέρου & πρόσθιου
ή πλάγιου κοιλιακού τοιχώματος.
• Λύση συγγενών συμφύσεων σιγμοειδούς.
• Συνεχής παρακολούθηση οπτικού πεδίου.
• Καθαρισμός οπτικού πεδίου από καπνό, αίμα
ή ιστούς.
• Έλεγχος της μόνωσης όλων των ενδοσκοπικών
εργαλείων.
• Χρήση γείωσης ασφάλειας (dual pad).
• Χρήση της χαμηλότερης δυνατόν ισχύος.
• Χρήση κυματομορφής χαμηλού voltage (cut).
• Διακεκομμένη και όχι παρατεταμένη
ενεργοποίηση.
• Όχι ενεργοποίηση σε ανοιχτό κύκλωμα.
• Όχι ενεργοποίηση όταν η διαθερμία εφάπτεται
Στην επαγωγική
σύζευξη
(capacitative
coupling) παράγεται θερμοηλεκτρικό
φαινόμενο από επαγωγικά ρεύματα υπό τη μορφή
3
4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗΣ
σε άλλο εργαλείο.
• Χρήση διπολικής διαθερμίας όπου επιβάλλεται.
• Χρησιμοποίηση μεταλλικών ή πλαστικών
τροκάρ. Όχι στη χρήση υβριδικών τροκάρ (μείξη
μετάλλου-πλαστικού).
• Χρησιμοποίηση γεννητριών με νέας
τεχνολογίας που ελέγχουν την ροή του ρεύματος
και προστατεύουν από επαγωγικά ρεύματα.
•
Χρησιμοποίηση
συσκευών
ενεργών
ηλεκτροδίων που προστατεύουν από προβλήματα
μόνωσης και από επαγωγικά ρεύματα.
Συσκευές
γενιάς
διπολικής
διαθερμίας
Το EnSeal™ είναι σύστημα απόφραξης μικρών ή
μεγάλων αγγείων και αιμόστασης ιστών. Τα όργανα
του EnSeal™ ρυθμίζουν και παρέχουν ενέργεια
δόσεων ταυτόχρονα στους διάφορους ιστούς
που μπορει να έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά
σύνθετης αντίστασής. Αυτό το αποκλειστικό
ηλεκτρόδιο αποτελείται από εκατομμύρια μεγέθους
νανομέτρου αγώγιμων μορίων που ενσωματώνονται
σε ένα θερμοευαίσθητο υλικό. Κάθε μόριο ενεργεί
όπως ένας ιδιαίτερος θερμοστατικός διακόπτης
για να ρυθμίσει το ποσό ρεύματος που περνά στην
περιοχή ιστού με την οποία είναι σε επαφή. Το
EnSeal™λειτουργεί εξίσου καλά στην εφαρμογή του
σε αρτηρίες, φλέβες, λιπώδη και συνδετικό ιστό.
νέας
Τα προβλήματα που παρατηρούνται συχνά με την
εφαρμογή της συμβατικής ηλεκτροχειρουργικής
οδήγησε στην εξέλιξη νέων συσκευών και έξυπνης
τεχνολογίας γεννητριών που μετρούν τη σύνθετη
αντίσταση των ιστών και τροποποιούν τη δράση
τους ανάλογα με αυτή. Αυτές είναι χαμηλής τάσης,
αντίστασης-απαντητικές συσκευές που παρέχουν
όλα τα πλεονεκτήματα που θα θάλαμε από την
εφαρμογή της συμβατικής ηλεκτροχειρουργικής.
Β. LASERS
Η χρήση των lasers στην χειρουργική αποτελεί
σήμερα καθημερινή πραγματικότητα. Νέες
συσκευές μικρότερου μεγέθους και χαμηλότερου
κόστους αντικαθιστούν στα χειρουργεία τις
παλαιότερες ογκώδεις συσκευές. Η γεννήτρια των
laser (Light Amplification by Stimulated Emission
of Radiation) παράγει και πολλαπλασιάζει φωτεινή
ενέργεια η οποία μετατρέπεται σε ηλεκτρομαγνητική
ακτινοβολία. Η δράση του στηρίζεται στο ότι τα
φωτόνια που εκπέμπονται κατά την πρόσκρουσή
τους στους ιστούς προκαλούν παλμικές δονήσεις
των μορίων με συνοδό παραγωγής θερμικής
ενέργειας.
Επειδή το μήκος κύματος και η συχνότητα
εκπομπής φωτονίων των lasers είναι μοναδική και
ενιαία υπάρχει η δυνατότητα συμπύκνωσής τους σε
πολύ μικρή δέσμη φωτός μεγάλης ισχύος.
Η ισχύς των laser μετριέται σε watts και η
διεισδυτικότητά τους εξαρτάται από την ισχύ και τη
διάμετρο της φωτεινής δέσμης. Για τον υπολογισμό
της ισχύος χρησιμοποιείται ο παρακάτω τύπος:
Το σύστημα PlasmaKinetic™ αποτελείται από
μία γεννήτρια ΡΚ, που μεταδίδει διακεκομένες
ώσεις παλμών διπολικής ενέργειας, ενώ παράλληλα
ελέγχει αυτόματα την αντίσταση των ιστών
στην ενέργεια που έχει προεπιλεγεί. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για αγγεία μέγιστης διαμέτρου 7
mm . Η θερμική διασπορά ενέργειας στους γύρω
ιστούς είναι ελάχιστη. Πρέπει να τονιστεί πως οι
λαβίδες του συστήματος μπορούν να συλλάβουν
με ασφάλεια τους ιστούς και η λάμα που βρίσκεται
ανάμεσα στα σκέλη διατέμνει χωρίς να είναι
αναγκαία η χρήση λαπαροσκοπικού ψαλιδιού,
μειώντας την διάρκεια της επέμβασης.
Το LigaSure™ παρέχει συνδυασμό πίεσης και
ενέργειας για την σύγκλειση των αγγείων διαμέτρου
ως 7 mm. Κάθε κύκλος σύγκλεισης διαρκεί από
2 ως 4 δευτερόλεπτα. Εχει σύστημα ανάδρομης
ελεγχόμενης απόκρισης, το οποίο αυτόματα
διακόπτει την παροχή ενέργειας όταν η σύγκλειση
επιτευχθεί. Πλήρης αιμόσταση επιτυγχάνεται με την
αναδόμηση του κολλαγόνου και της ελαστίνης στο
τοίχωμα των αγγείων και τη δημιουργία αυτόλογης
σύγκλεισης. Ηδιασπορά ενέργειας είναι ελάχιστη
και παράλληλα εξοικονομείται χειρουργικός
χρόνος.
Power density (PD)= Power in watts X 100 /
spot diameter in mm2 = W/cm2
Όσο περισσότερα τα watts της γεννήτριας και
όσο μικρότερη η διάμετρος της φωτεινής κηλίδας
τόσο μεγαλύτερη είναι η θερμική επίδραση στους
ιστούς. Η μεταφορά της ενέργειας γίνεται με συνεχή
μορφή (continuous mode) ή κατά ώσεις (pulsed
mode), που μπορεί να διοχετεύει την ενέργεια
κατά ώσεις με μεσοδιαστήματα προεπιλεγμένης
παύσης (repeated pulsed mode) ή σε μία δόση
ενέργειας (single pulsed mode). Όταν μια δέσμη
4
4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗΣ
laser διαπερνά ένα ιστό, τρεις αντιδράσεις μπορούν
να συμβούν: α) με χαμηλή ενέργεια γίνεται μια
ειδική χημική και μεταβολική αντίδραση χωρίς
καταστροφή κυττάρων (φωτοχημική αντίδραση) β)
με τη χρήση ενέργειας μέσης ισχύος γίνεται μερική
καταστροφή του ιστού οφειλόμενη στην αύξηση
της θερμοκρασίας (φωτοθερμική) γ)με τη χρήση
υψηλής ενέργειας γίνεται μηχανική καταστροφή
του ιστού (φωτομηχανική).
Υπάρχει μεγάλη ποικιλία από lasers που
χρησιμοποιούνται σε πειραματικά χειρουργεία και
στην κλινική ιατρική:
Στη γυναικολογική ενδοσκόπηση εφαρμογή
βρίσκουν τα CO2 laser, το Nd:YAG, το KTP-532,
και το Argon, που έχουν διαφορετικές ιδιότητες και
χαρακτηριστικά που αποτυπώνονται στον παρακάτω
πίνακα:
CO2
Argon
KTP
Nd:YAG
Μήκος κύματος (μm) 10,6
0,458-0,515
0,532
1,064
Χρώμα
Υπέρυθρο
Μπλέ-πράσινο
Πράσινο
υπέρυθρο
Μέσο μεταφοράς
Αρθρωτός
βραχίονας
Οπτική ίνα
Οπτική ίνα
Οπτική ίνα
Απορρόφηση
Ιστοί και υγρά
‘Εγχρωμοι ιστοί
‘Εγχρωμοι ιστοί
‘Εγχρωμοι ιστοί
Δίοδος μέσω υγρών
Όχι
Ναι
Ναι
ναι
Διατομή
Εξαιρετικό
Καλό
Καλό
Καλό
Πήξη
Ικανοποιητική
Καλή
Καλή
Εξαιρετική
Το CO2 laser είναι ιδανικό για διατομή ιστών και
εξάχνωση και απορροφάται από στερεά και υγρά
που δεν εμφανίζουν αντανάκλαση. Η απορρόφησή
τους δεν εξαρτάται από το χρώμα του ιστού και
δεν διασκορπίζονται από το σημείο στόχο. Δεν
έχει καθόλου καλή αιμαστατική ικανότητα και
χρησιμοποιείται με την τεχνική της «μη επαφής»
(non contact). Στις συσκευές CO2 laser ρυθμίζουμε
την ισχύ και τη διάμετρο της δέσμης ανάλογα με
τον ιστό που χειρουργούμε.
Το Nd:YAG μεταφέρεται με εύκαμπτη οπτική ίνα.
Έχει μεγάλη διεισδυτικότητα και χρησιμοποιείται
για αιμόσταση αλλά και για διατομή ιστών.
Τα Argon και ΚΤΡ-532 lasers έχουν παρόμοια
χαρακτηριστικά
και
κλινικές
εφαρμογές.
Μεταδίδονται όπως και το Nd:YAG από το οποίο
έχουν μικρότερη επίδραση στούς ιστούς.
5
4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗΣ
Γ. ΥΠΕΡΗΧΟΙ
ενέργειας από την κινούμενη λεπίδα στις πρωτεϊνες
των ιστών. Το νυστέρι υπερήχων μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για διατομή ιστών και για αιμόσταση
ανάλογα με την τεχνική που θα χρησιμοποιηθεί.
Ετσι θα προτιμήσουμε στοιχεία χαμηλής ενέργειας,
ήπια δύναμη σύλληψης ιστών και χαλάρωσή τους
όταν πρόκειται να καυτηριάσουμε ιστούς. Εάν
επιθυμούμε διατομή ιστών χρησιμοποιούμε υψηλή
ενέργεια , αυξημένη δύναμη σύλληψης ιστών και
τάση αυτών.
Το Harmonic Scalpel (αρμονικό νυστέρι
υπερήχων) είναι ένα χειρουργικό όργανο που
στηρίζεται στη χρήση υπερήχων για την κοπή και
την πήξη των ιστών. Ο μηχανισμός λειτουργίας
του είναι τελείως διαφορετικός από αυτόν της
ηλεκτροχειρουργικής.. Μπορεί να προκαλέσει
ταυτόχρονα διατομή και θερμοπηξία από τη
μεταφορά της μηχανικής και θερμικής ενέργειας
στους ιστούς , αλλά δεν παράγει οποιοδήποτε
καπνό ταυτόχρονα
Το χειρουργικό νυστέρι υπερήχων επινοήθηκε
αρχικά ως όργανο που θα μπορούσε να διατέμνει
τους ιστούς επιτυγχάνοντας ταυτοχρόνως και
αιμόσταση. Βασίζεται στη μετατροπή της ηλεκτρικής
ενέργειας σε ηχητικά κύματα πολύ μεγάλης
συχνότητας. Η ταχύτατη κίνηση του αρμονικού
νυστεριού (55.000 φορές /sec), διαταράσει τους
δεσμούς υδρογόνου στους ιστούς και μετουσιώνει
τις πρωτεΐνες για να σχηματιστεί έτσι πήγμα που
αποφράσει τα αγγεία.
BΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.
Μπόντης Ι. Βασικές αρχές Μαιευτικής και
Γυναικολογίας, 2η έκδοση, Θεσσαλονίκη, University
Studio Press, 2007.
2.
Αντωνάκης Γ. : Πηγές ενέργειας στη
λαπαροσκοπική χειρουργική. στο: Γκριμπίζης ΓΦ,
Μπόντης Ι: Λαπαροσκόπηση : Εξοπλισμός–τεχνικές–
ενδείξεις. ΑΠΘ-Ά Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική,
Θεσσαλονίκη 2008, σελ:21-26.
3.
Θεοδωρίδης
Θ.
Βιοφυσικές
αρχές
ηλεκτροχειρουργικής. στο: Πάντος Γ, Μαυρέλος
Κ, Νταϊλιάνας Σ.: Ενδοσκοπική χειρουργική στη
Γυναικολογία, Θεσσαλονίκη, Γράμμα, 2008 σελ:21-24.
4.
Diamond MP. A Manual of Clinical Laparoscopy. Parthenon Publishing, New York, 1998.
5.
Kadar N. Atlas of laparoscopic pelvic surgery.
Blackwell Science, Cambridge, 1995.
6.
Mencaglia L, Minelli L, Wattiez A. Manual of
Gynaecological Laparoscopic surgery, 2nd edition,
Tuttligen, 2007.
7.
Soderstrom R. Operative Laparoscopy, Lippincott-Raven, 2nd edition, Philadelphia, 1998.
8.
Sutton C, Diamond M. Endoscopic surgery for
Gynaecologists, WB Saunders, 2nd edition, London,
1998.
Το μεγάλα πλεονέκτημα του συγκεκριμένου
εργαλείου είναι η παραγωγή λιγότερου καπνού
από την συμβατική διαθερμία, και η ικανότητα να
χρησιμοποιηθεί ως λαβίδα σύλληψης , διαχωρισμού
και διατομής.. Αυτό μειώνει τις εναλλαγές
χειρουργικών εργαλείων διευκολύνοντας το έργο
του χειρουργού
Δεν υπάρχει μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας
από την ασθενή, η διασπορά ενέργειας στους
παρακείμενους ιστούς είναι ελάχιστη και η πήξη
γίνεται σε χαμηλότερες θερμοκρασίες από αυτές
της ηλεκτροχειρουργικής.
Το σύστημα αποφράσει αγγεία σε θερμοκρασίες
<80OC, με τη μηχανισμό δημιουργίας του
πρωτεϊνικού πήγματος από τη μεταφορά μηχανικής
6