Παράρτημα I –Τμήματα-Κατηγορίες

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Τμήματα / Σχολές και Επιστημονικά Πεδία
Πρόσκληση
Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα για Ιατρικές Επιστήμες και
Επιστήμες της Ζωής
Αριθμός Πρόσκλησης: 03
Θεματική Περιοχή: Ιατρικές Επιστήμες – Επιστήμες της Ζωής (Θ.Π. 2)
Δημοσίευση: 12/02/2014
Έναρξη Υποβολών : 12/02/2014
Λήξη Υποβολών: 22/05/2014
Αριθμός Χρηματοδοτούμενων Βιβλίων : 125
Έκδοση Εγγράφου: 2.0
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» (ΕΚ.Δι.Βι.Μ.)
Κενή σελίδα
2
Πίνακας περιεχομένων
1
Τμήματα / Σχολές ............................................................................................................................................. 4
2
Επιστημονικά Πεδία......................................................................................................................................... 8
3
1 Τμήματα / Σχολές
Στην παρούσα Πρόσκληση Κύριοι Συγγραφείς μπορεί να είναι οι:

Καθηγητές και Λέκτορες,

Επισκέπτες ή Ομότιμοι ή Συνταξιούχοι Καθηγητές,

Διδάσκοντες Ειδικής Κατηγορίας, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου και ασκούν
αυτοδύναμο διδακτικό έργο.
Επιπλέον, οι προτάσεις πρέπει να αφορούν σε βιβλία για τουλάχιστον ένα μάθημα (από τα υφιστάμενα ή από
νέα μαθήματα) προπτυχιακού επιπέδου των Τμημάτων/ Προγραμμάτων Σπουδών, όπως αναγράφονται στους
Πίνακες 1-2, ή/και σε τουλάχιστον μία από τις προτεινόμενες επιστημονικές κατηγορίες/πεδία (βλ. Πίνακες 34).
Πίνακας 1. Πανεπιστημιακά Τμήματα
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΩΝ)
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
4
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Πίνακας 2. Τμήματα Τ.Ε.Ι.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
5
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε.
Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ
Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
6
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
7
2 Επιστημονικά Πεδία
Οι συγγραφικές προσπάθειες που θα χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια της παρούσας Πρόσκλησης θα καλύπτουν
τη Θεματική Περιοχή «Επιστήμες της Ζωής-Ιατρικές Επιστήμες».
Στους πίνακες (3-4) παρατίθενται ενδεικτικά τα επιστημονικά αντικείμενα που εμπίπτουν στις
υποπεριοχές/θεματικά πεδία της ευρείας αυτής Θεματικής Περιοχής. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν για
συγγραφή βιβλίων πρέπει να συνδέονται με τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω επιστημονικά αντικείμενα.
Σημειώνεται ότι ο κατάλογος των επιστημονικών αντικειμένων κάθε πεδίου ακολουθεί τον Κώδικα Κατάταξης
Επιστημονικών & Τεχνολογικών Ειδικοτήτων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και θα
εμπλουτίζεται κατά τη διάρκεια της Δράσης, ώστε τα επιστημονικά πεδία να περιγράφονται κατά το δυνατόν
πληρέστερα.
Πίνακας 3. Επιστημονικά αντικείμενα στο πεδίο «Επιστήμες της Ζωής»
7
7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.1.6
7.1.7
7.1.8
7.1.9
7.1.10
7.1.99
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.99
7.3
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5
7.3.6
7.3.7
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ THΣ ΖΩΗΣ
ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ
ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ
ΟΣΤΕΟΛΟΓΙΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ
ΟΜΑΔΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ
ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ
ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ
ΑΛΛΟ (ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ)
ΒΙΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΗ
ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
ΑΛΛΟ (ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ)
ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
BΙΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ
ΒΙΟΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ
EMΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
BIOOΠΤΙΚΗ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
ΒΙΟΦΥΣΙΚΗ
LIFE SCIENCES
PHYSICAL ANTHROPOLOGY
HUMAN ANATOMY
HUMAN GENETICS
MEDICAL ANTHROPOLOGY
OSTEOLOGY
POPULATION BIOLOGY
BLOOD GROUPS
DEVELOPMENTAL BIOLOGY
PALAEOANTHROPOLOGY
FORENSIC ANTHROPOLOGY
DENTAL ANTHROPOLOGY
OTHER (SPECIFY)
BIOMATHEMATICS
BIOMETRΙCS
BIOSTATISTICS
OTHER (SPECIFY)
BIOSCIENCES
BIOACOUSTICS
BIOELECTRICITY
BIOENERGY
BIOΕΝGINEERING/BIOMECHANICS
BIOOPTICS
MEDICAL PHYSICS
BIOPHYSICS
8
7.3.8
7.3.9
7.3.10
7.3.99
7.4
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.4.4
7.4.5
7.4.6
7.4.7
7.4.8
7.4.9
7.4.10
7.4.99
7.5
7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.4
7.5.5
7.5.6
7.5.7
7.5.8
7.5.9
7.5.10
7.5.11
7.5.12
7.5.13
7.5.14
7.5.15
7.5.16
7.5.17
7.5.18
7.5.19
7.5.20
7.5.21
7.5.22
7.5.23
7.5.24
7.5.25
7.5.26
7.5.27
ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΒΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΑΛΛΟ (ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ)
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ/ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΙΣΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑPΟΥ
NEUROSCIENCES
BIOGEOGRAPHY
BIOINFORMATICS
OTHER (SPECIFY)
CELL BIOLOGY
KYTΤΑΡΟΛΟΓΙΑ
ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
CYTOLOGY
TISSUE CULTURE
CELL CULTURE, GENETICS AND
MORPHOLOGY
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ
ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ
ΚΥΤΤΑΡΟΧΗΜΕΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ
ΑΠΟΦΟΛΙΔΩΤΙΚΗ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ
ΑΛΛΟ (ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ)
ΓΕΝΕΤΙΚΗ
ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ
ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ
CELL MIGRATION
CELL PHYSIOLOGY
CELL POPULATIONS
CYTOCHEMISTRY
DEVELOPMENTAL CYTOLOGY
EXFOLIATIVE CYTOLOGY
VETERINARY CYTOLOGY
OTHER (SPECIFY)
GENETICS
EMBRYOLOGY
GENETIC ENGINEERING
POPULATION GENETICS
CYTOGENETICS
DEVELOPMENTAL GENETICS
MOLECULAR GENETICS
ΑΛΛΗΛΟΜΟΡΦΙΣΜΟΣ
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΖΩΩΝ
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
ΧΙΜΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ
ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ
ΕΠΙΓΕΝΕΣΗ
ΕΠΙΓΕΝΕΤΙΚΗ
ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ
ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ
ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΑ
ΕΤΕΡΟΖΥΓΩΤΙΑ
ΑΝΟΣΟΓΕΝΕΤΙΚΗ
ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΙ
ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ
ΜΩΣΑΪΚΙΣΜΟΣ
ΦΥΣΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΦΗ
ΝΕΥΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ
ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΙ
ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ
ALLELOMORPHISM
ANIMAL GENETICS
BEHAVIOUR GENETICS
CHIMERISM
ECOLOGICAL GENETICS
ENDOCRINE GENETICS
EPIGENESIS
EPIGENETICS
EVOLUTIONARY GENETICS
FORENSIC GENETICS
GENOMES
HETEROZYGOSITY
IMMUNOGENETICS
KARYOTYPES
MICROBIAL GENETICS
MOSAICISM
NATURAL SELECTION
NATURE AND NURTURE
NEUROGENETICS
PHENOTYPE
QUANTITATIVE GENETICS
9
7.5.28
7.5.29
7.5.30
7.5.31
7.5.99
7.6
7.6.1
7.6.2
7.6.3
7.6.4
7.6.5
7.6.6
7.6.7
7.6.8
7.6.9
7.6.10
7.6.11
7.6.12
7.6.13
7.6.14
7.6.15
7.6.99
7.7
7.7.1
7.7.2
7.7.3
7.7.4
7.7.5
7.7.6
7.7.7
7.7.8
7.7.9
7.7.10
7.7.11
7.7.12
7.7.13
7.7.14
7.7.15
7.7.16
7.7.17
7.7.18
7.7.19
7.7.20
ΡΑΔΙΟΓΕΝΕΤΙΚΗ
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ
ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΥΒΡΙΔΙΑ
ΕΙΔΗ
ΑΛΛΟ (ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ)
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ
ΘΕΡΜΟΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΥΩΝ
ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΚΟΗΣ
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ
ΝΕΥΡΟΧΗΜΕΙΑ
ΑΛΛΟ (ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ)
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ
ΑΝΤΙΓΟΝΑ
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΝΟΣΟΧΗΜΕΙΑ
ΕΜΒΟΛΙΑ
ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
RADIOGENETICS
REVERSE GENETICS
SOMATIC HYBRIDS
SPECIES
OTHER (SPECIFY)
PHYSIOLOGY
ATTITUDE PHYSIOLOGY
PSYCHOPHYSIOLOGY
CARDIOVASCULAR PHYSIOLOGY
ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ
ΑΝΟΣΟΑΠΟΚΡΙΣΗ
ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΝΟΣΙΑ
ΑΝΟΣΟΔΟΚΙΜΑΣΙΑ
ΑΝΟΣΟΔΙΑΧΥΣΗ
ΑΝΟΣΟΓΕΝΕΤΙΚΗ
ΑΝΟΣΟΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΟΧΗ
ΑΝΟΣΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
ΑΝΟΣΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
CELLULAR RECOGNITION
CLINICAL IMMUNOLOGY
DEVELOPMENTAL IMMUNOLOGY
EXPERIMENTAL IMMUNOLOGY
IMMUNE RESPONSE
IMMUNE SYSTEM
IMMUNITY
IMMUNOASSAY
IMMUNODIFFUSION
IMMUNOGENETICS
IMMUNORHEMATOLOGY
IMMUNOLOGICAL TOLERANCE
IMMUNOPHARMACOLOGY
IMMUNOTECHNOLOGY
10
ENDOCRINE PHYSIOLOGY
GASTRO-INTESTINAL PHYSIOLOGY
HUMAN METABOLISM
HUMAN TEMPERATURE
REGULATION
MUSCLE PHYSIOLOGY
NEUROPHYSIOLOGY
PHYSIOLOGY OF HEARING
PHYSIOLOGY OF SPEECH
PHYSIOLOGY OF VISION
REPRODUCTION PHYSIOLOGY
RESPIRATION PHYSIOLOGY
NEUROCHEMISTRY
OTHER (SPECIFY)
IMMUNOLOGY
ANTIGENS
ANTIBODIES
IMMUNISATION
IMMUNOCHEMISTRY
VACCINES
IMMUNOBIOLOGY
7.7.21
7.7.22
7.7.23
7.7.24
7.7.25
7.7.99
7.8
7.8.1
7.8.2
7.8.3
7.8.4
7.8.5
7.8.6
7.8.7
7.8.8
7.8.9
7.8.10
7.8.11
7.8.12
7.8.13
7.8.99
7.9
7.9.1
7.9.2
7.9.3
7.9.4
7.9.5
7.9.6
7.9.7
7.9.8
7.9.99
7.10
7.10.1
7.10.2
7.10.3
7.10.99
7.11
7.11.1
7.11.2
7.11.3
7.11.4
7.11.5
7.11.99
7.12
7.12.1
7.12.2
ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ
ΝΕΥΡΟΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ
ΦΑΓΟΚΥΤΩΣΗ
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ
ΑΝΟΣΟΓΗΡΑΝΣΗ
ΑΛΛΟ (ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ)
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ
ΒΑΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΑ
ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
MOLECULAR IMMUNOLOGY
NEUROIMMUNOLOGY
PHAGOCYTOSIS
TRANSPLANTATION IMMUNOLOGY
IMMUNOSENESCENCE
OTHER (SPECIFY)
MICROBIOLOGY
ANTIBIOTICS
BACTERIOLOGY
MYCOLOGY
ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΒΙΟΔΙΑΣΠΑΣΗ
ΓΕΩΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΠΡΩΤΟΖΩΟΛΟΓΙΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ
ΑΛΛΟ (ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ)
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
GENERAL MICROBIOLOGY
AGRICULTURAL MICROBIOLOGY
BIODEGRADATION
GEOMICROBIOLOGY
INDUSTRIAL MICROBIOLOGY
MEDICAL MICROBIOLOGY
MICROBIOLOGICAL CHEMISTRY
MOLECULAR MICROBIOLOGY
PROTOZOOLOGY
SOIL MICROBIOLOGY
OTHER (SPECIFY)
MOLECULAR BIOLOGY
ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΝΕΥΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ
ΠΡΩΤΕΟΜΙΚΗ
ΑΛΛΟ (ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ)
ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
MOLECULAR DIAGNOSIS
MOLECULAR ENDOCRINOLOGY
MOLECULAR EVOLUTION
MOLECURAL NEUROBIOLOGY
MOLECURAL PARASITOLOGY
MOLECULAR RECOGNITION
PLANT MOLECULAR BIOLOGY
PROTEOMICS
OTHER (SPECIFY)
RADIOBIOLOGY
ΜΟΡΙΑΚΗ ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΑΝΟΧΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ
ΡΑΔΙΟΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΑΛΛΟ (ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ)
ΙΟΛΟΓΙΑ
MOLECULAR RADIOBIOLOGY
RADIATION TOLERANCE
RADIOECOLOGY
OTHER (SPECIFY)
VIROLOGY
AGRICULTURAL VIROLOGY
AQUATIC VIROLOGY
MEDICAL VIROLOGY
MOLECULAR VIROLOGY
NEUROVIROLOGY
OTHER (SPECIFY)
AQUATIC/MARINE BIOLOGY
PLANKTON
BENTHOS
ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΙΟΛΟΓΙΑ
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΙΟΛΟΓΙΑ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΟΛΟΓΙΑ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΙΟΛΟΓΙΑ
ΝΕΥΡΟΪΟΛΟΓΙΑ
ΑΛΛΟ (ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ)
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΠΛΑΝΓΚΤΟΝ
ΒΕΝΘΟΣ
11
7.12.3
7.12.4
7.12.5
7.12.6
7.12.7
7.12.99
7.13
7.13.1
7.13.2
7.13.3
7.13.4
7.13.5
7.13.6
7.13.7
7.13.8
7.13.9
7.13.10
7.13.11
7.13.12
7.13.13
7.13.14
7.13.15
7.13.16
7.13.17
7.13.18
7.13.19
7.13.20
7.13.21
7.13.99
7.14
7.14.1
7.14.2
7.14.3
7.14.4
7.14.5
7.14.6
7.14.7
7.14.8
7.14.9
ΥΔΡΟΒΙΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ
ΑΣΤΑΚΟΙ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΙΧΘΥΩΝ) ΓΛΥΚΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΝΕΥΣΤΟΝ
ΑΛΛΟ (ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ)
ΒΟΤΑΝΙΚΗ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ
ΠΑΛΑΙΟΒΟΤΑΝΙΚΗ
ANATOMIA ΦΥΤΩΝ
KΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΦΥΤΩΝ
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ
ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ/ΤΑΞΙΝΟΜIKH ΦΥΤΩΝ
ΔΑΣΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ
AQUATIC ORGANISMS
ARTIFICIAL SUBSTRATES
ASTACOLOGY
FRESHWATER BIOLOGY
NEUSTON
OTHER (SPECIFY)
BOTANY/PLANT BIOLOGY
PALΑEOBOTANY
PLANT ANATOMY
PLANT CYTOLOGY
PLANT ECOLOGY
PLANT GENETICS
PLANT PHYSIOLOGY
PLANT PARASITOLOGY
PLANT TAXONOMY
FOREST BOTANY
ΦΥΚΟΛΟΓΙΑ
ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
ΒΡΥΑ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΦΥΤΑ
ΛΙΠΑΝΣΗ ΦΥΤΩΝ
ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ
ΦΥΤΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΦΥΤΩΝ
ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ
ΣΠΟΡΟΦΥΤΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΦΥΤΩΝ
ΑΛΛΟ (ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ)
ΖΩΟΛΟΓΙΑ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ KAI ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΖΩΩΝ
7.14.10
7.14.11
7.14.12
7.14.13
7.14.14
7.14.15
ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
ALGOLOGY
BOTANICAL CHEMISTRY
BRYOLOGY
DANGEROUS PLANTS
FERTILIZATION OF PLANTS
FORENSIC BOTANY
PHYTOGEOGRAPHY
PLANT ANATOMY
PLANT EMBRYOLOGY
PLANT MORPHOLOGY
SEEDLINGS
PLANT METABOLISM
OTHER (SPECIFY)
ZOOLOGY/ANIMAL BIOLOGY
ANIMAL ANATOMY
ANIMAL BEHAVIOUR
ΑΝΙΜΑL CYTOLOGY
ANIMAL ECOLOGY
ANIMAL ISTOLOGY
ANIMAL PATHOLOGY
ANIMAL PHYSIOLOGY
ANIMAL GROWTH
ANIMAL EMBRYOLOGY AND
GENETICS
ANIMAL PARASITOLOGY
ANIMAL MICROBIOLOGY
ANIMAL TAXONOMY
ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΖΩΟΛΟΓΙΑ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΖΩΟΛΟΓΙΑ
ΑΚΑΡΕΟΛΟΓΙΑ
AGRICULTURAL ZOOLOGY
APPLIED ZOOLOGY
ACAROLOGY
12
7.14.16
7.14.99
7.15
7.15.1
7.15.2
7.15.3
7.15.4
7.15.5
7.15.6
7.15.7
7.15.8
7.15.9
7.15.99
7.16
ΚΡΥΠΤΟΖΩΟΛΟΓΙΑ
ΑΛΛΟ (ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ)
ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ
CRYPTOZOOLOGY
OTHER (SPECIFY)
ENTOMOLOGY/INSECT BIOLOGY
ΚΟΛΕΟΠΤΕΡΑ
ΔΙΠΤΕΡΑ
ΕΘΝΟΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΑ
ΜΥΡΜΗΓΚΙΑ
ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ
ΠΑΛΑΙΟΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΣΤΙΚΗ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΛΛΟ (ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ)
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ/ΕΠΙΣΤΗΜΗ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
7.16.1
7.16.2
7.16.3
7.16.4
7.16.5
7.16.6
7.16.7
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΑΛΛΟ (ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ)
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
COLEOPTEROLOGY
DIPTEROLOGY
ETHNOENTOMOLOGY
FORENSIC ENTOMOLOGY
LEPIDOPTEROLOGY
MYRMECOLOGY
ODONATOLOGY
PALAEOENTOMOLOGY
URBAN ENTOMOLOGY
OTHER (SPECIFY)
SPORT AND ATHLETIC
SCIENCE/PHYSICAL EDUCATION
AND SPORT SCIENCE
BIOMECHANICS OF SPORT
SPORTS CARDIOLOGY
ECONOMICS OF SPORT
SPORTS PEDAGOGY
STATISTICS IN SPORTS
SPORTS PHYSIOTHERAPY
SPORTS ENTERTAINMENT AND
RECREATION
SPORT PSYCHOLOGY
SPORTS LAW
MARKETING IN SPORT AND LEISURE
ORGANISATIONS
SPORT TOURISM
SPORTS AND NUTRITION
SPORTS AND MEDIA
SPORTS INJURIES AND
REHABILITATION
HISTORY OF PHYSICAL EDUCATION
AND SPORT SCIENCE
DIDACTICS OF PHYSICAL
EDUCATION
OTHER (SPECIFY)
ECOLOGY
ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΔΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
ACOUSTIC ECOLOGY
URBAN ECOLOGY
GENERAL ECOLOGY
AGRICULTURAL ECOLOGY
FOREST ECOLOGY
EVOLUTIONARY ECOLOGY
MARINE ECOLOGY
THEORETICAL ECOLOGY
FUNCTIONAL ECOLOGY
7.16.8
7.16.9
7.16.10
7.16.11
7.16.12
7.16.13
7.16.14
7.16.15
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε.
ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
7.16.16
7.16.99
7.17
7.17.1
7.17.2
7.17.3
7.17.4
7.17.5
7.17.6
7.17.7
7.17.8
7.17.9
13
7.17.10
7.17.11
7.17.12
7.17.13
7.17.14
7.17.15
7.17.16
7.17.17
7.17.18
7.17.19
7.17.20
7.17.21
7.17.22
7.17.23
7.17.24
7.17.25
7.17.26
7.17.27
7.17.28
7.17.29
7.17.30
7.17.31
7.17.99
7.99
ΛΙΒΑΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΕΙΟΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΤΟΠΙΟΥ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΠΑΛΑΙΟΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΧΗΜΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ
ΠΛΗΘΥΣΜOI, ΒΙΟΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ,
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΔΑΦΩΝ
ΙΣΤΟΡΙΑ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΛΛΟ (ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ)
ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΖΩΗΣ (ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ)
RANGE COLOGY
MICROBIAL ECOLOGY
MOLECULAR ECOLOGY
REPRODUCTION ECOLOGY
SOIL ECOLOGY
ECOLOGY AND SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
ECOLOGY AND BIOCLIMATOLOGY
OF URBAN ENVIRONMENT
FIRE ECOLOGY AND MANAGEMENT
ECOLOGY OF VEGETATION
LANDSCAPE ECOLOGY
AQUATIC ECOLOGY
PALAEOECOLOGY
ΕXPERIMENTAL ECOLOGY
ECOLOGICAL MODELING
ENVIRONMENT AND ECOLOGY
QUANTITATIVE ECOLOGY
CHEMICAL ECOLOGY
BIODIVERSITY PROTECTION AND
CONSERVATION
POPULATION, BIOCOMMUNITIES,
ECOSYSTEMS
MANAGEMENT OF PROTECTED
AREAS
RESTORATION OF SOILS
HISTORY, METHODOLOGY AND
DIDACTICS OF ECOLOGY
OTHER (SPECIFY)
OTHER LIFE SCIENCE SPECIALTIES
(SPECIFY)
Πίνακας 4. Επιστημονικά αντικείμενα στο πεδίο «Ιατρικές Επιστήμες»
10
10.1
10.1.1
10.1.2
10.1.3
10.1.4
10.1.5
10.1.6
10.1.7
10.1.8
10.1.9
10.1.10
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙKH ANATOMIKH
ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
14
MEDICAL SCIENCES
CLINICAL MEDICINE
ONCOLOGY
CLINICAL GENETICS
CLINICAL MICROBIOLOGY
CLINICAL PATHOLOGY
PRENATAL MEDICINE
DERMATOLOGY
GERIATRICS
OPHTHALMOLOGY
PEDIATRICS
GYNAECOLOGY
10.2.10
10.2.11
10.2.12
10.2.99
10.3
10.3.1
10.3.2
10.3.3
10.3.4
10.3.5
10.3.6
10.3.7
10.3.8
10.3.9
10.3.10
10.3.99
10.4
10.4.1
10.4.2
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ
ΑΛΛΟ (ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ)
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ
ΜΕΘΟΔΟΙ
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
ΕΠΙΔΗΜΙΕΣ
ΑΛΛΟ (ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ)
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΑΛΛΟ (ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ)
ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
10.4.3
10.4.4
10.4.5
10.4.6
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΑΤΟΜΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΑ
10.1.11
10.1.12
10.1.13
10.1.14
10.1.15
10.1.16
10.1.17
10.1.18
10.1.19
10.1.20
10.1.99
10.2
10.2.1
10.2.2
10.2.3
10.2.4
10.2.5
10.2.6
10.2.7
10.2.8
10.2.9
15
OBSTETRICS
CLINICAL INDICATIONS
CLINICAL PHARMACOLOGY
CLINICAL TOXICOLOGY
CLINICAL EPIDEMIOLOGY
DIAGNOSIS
NARRATIVE MEDICINE
INDIVIDUALIZED MEDICINE
EVIDENCE-BASED MEDICINE
THERAPEUTICS
OTHER (SPECIFY)
EPIDEMIOLOGY
PSYCHIATRIC EPIDEMIOLOGY
MOLECULAR EPIDEMIOLOGY
PEDIATRIC EPIDEMIOLOGY
PHARMACOEPIDEMIOLOGY
FORENSIC EPIDEMIOLOGY
VETERINARY CLINICAL
EPIDEMIOLOGY
VETERINARY EPIDEMIOLOGY
GENETIC EPIDEMIOLOGY
EPIDEMIOLOGY AND STATISTICAL
METHODS
EPIDEMIOLOGY AND METHODOLOGY
COMMUNICABLE DISEASES
EPIDEMICS
OTHER (SPECIFY)
OCCUPATIONAL MEDICINE
INDUSTRIAL MEDICINE
INDUSTRIAL HYGIENE
INDUSTRIAL NURSING
INDUSTRIAL OPHTHALMOLOGY
INDUSTRIAL PSYCHIATRY
OCCUPATIONAL HEALTH SERVISES
OCCUPATIONAL DISEASES
OCCUPATIONAL PSYCHOLOGY
OCCUPATIONAL DENTISTRY
OCCUPATIONAL SAFETY
OTHER (SPECIFY)
NUCLEAR MEDICINE
VETERINARY NUCLEAR MEDICINE
CARDIOVASCULAR NUCLEAR
MEDICINE
PEDIATRIC NUCLEAR MEDICINE
ATOMIC MEDICINE
RADIOTHERAPY
RADIOISOTOPES
10.4.99
10.5
10.5.1
10.5.2
10.5.3
10.5.4
10.5.5
10.5.6
10.5.7
10.5.8
10.5.9
10.5.10
10.5.11
10.5.12
10.5.13
10.5.14
10.5.15
10.5.16
10.5.17
10.5.18
10.5.19
10.5.20
10.5.21
10.5.99
10.6
10.6.1
10.6.2
10.6.3
10.6.4
10.6.5
10.6.6
10.6.7
10.6.8
10.6.9
10.6.10
10.6.11
10.6.12
10.6.13
10.6.14
10.6.15
10.6.16
10.6.99
10.7
10.7.1
10.7.2
ΑΛΛΟ (ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ (ΜΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ)
ΙΑΤΡΙΚΗ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΛΟΙΜΩΔΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ
ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΙΚΤΗΤΗΣ
ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (AIDS)
ΥΠΕΡΤΑΣΗ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΕΦΗΒΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ
ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΞΕΝΩΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΛΛΟ (ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ)
ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ (ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ)
ΠΕΨΗ
ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΡΟΦΗΣ
ΠΑΘΟΓΟΝΑ ΤΡΟΦΗΣ
ΔΙΑΙΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑΚΗ ΔΙΑΙΤΑ
ΔΙΑΙΤΑ ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΥΠΟΣΙΤΙΣΜΟΣ
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ
ΕΝΖΥΜΑ
ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΑΛΛΟ (ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ)
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ
ΑΡΤΗΡΙΟΣΚΛΗΡΩΣΗ
16
OTHER (SPECIFY)
INTERNAL MEDΙCINE
CARDIOLOGY
ENDOCRINOLOGY
GASTRO-ENTEROLOGY
HAEMATOLOGY
INFECTIOUS DISEASES
NEPHROLOGY
NEUROLOGY
PULMONARY DISEASES
RHEUMATOLOGY
AIDS
HYPERTENSION
VETERINARY INTERNAL MEDICINE
ADOLESCENT MEDICINE
ALLERGY AND IMMUNOLOGY
GERIATRIC MEDICINE
SLEEP MEDICINE
SPORTS MEDICINE
HOSPITAL MEDICINE
HOSPICE AND PALLIATIVE MEDICINE
CARDIOVASCULAR DISEASES
CRITICAL CARE MEDICINE
OTHER (SPECIFY)
NUTRITION SCIENCES
DIGESTION
NUTRITIONAL DISEASES
TOXICITY OF FOOD
FOOD PATHOGENS
DIETOTHERAPY
ELEMENTAL DIET
MACROBIOTIC DIET
FOOD HABITS
DIET
CLINICAL NUTRITION
MALNUTRITION
METABOLISM
ENZYMES
PROTEINS
VITAMINS
DIETARY SUPPLEMENTS
OTHER (SPECIFY)
PATHOLOGY
ALLERGIES
ATHEROSCLEROSIS
10.7.3
10.7.4
10.7.5
10.7.6
10.7.7
10.7.8
10.7.9
10.7.10
10.7.11
10.7.12
10.7.13
10.7.14
10.7.15
10.7.16
10.7.17
10.7.18
10.7.19
10.7.20
10.7.21
10.7.22
10.7.23
10.7.24
10.7.25
10.7.26
10.7.27
10.7.28
10.7.29
10.7.30
10.7.31
10.7.32
10.7.33
10.7.34
10.7.35
10.7.36
10.7.37
10.7.38
10.7.39
10.7.40
10.7.41
10.7.42
10.7.43
10.7.44
10.7.45
10.7.99
10.8
10.8.1
ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗ
ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΕΝΔΟΤΟΞΙΝΕΣ
ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΑΝOΣΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΝΕΥΡΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑ
ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
ΟΣΤΕΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΑΚΤΙΝΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΣΤΡΕΣ
ΤΕΡΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΘΡΟΜΒΩΣΗ
ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ
ΠΑΛΑΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΒΑΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΑ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ
ΕΚΦΥΛΙΣΜΟΣ
ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
ΜΕΤΑΠΛΑΣΙΑ
ΜΕΤΑΣΤΑΣΗ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΛΟΓΟΥ
ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ
ΣΥΝΔΡΟΜΑ
ΠΑΘΟΓΟΝΑ
ΑΥΤΟΨΙΕΣ
ΑΛΛΟ (ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ)
CARCINOGENESIS
CARDIOVASCULAR PΑΤHOLOGY
COMPARATIVE PATHOLOGY
ENDOTOXINS
HISTOPATHOLOGY
IMMUNOPATHOLOGY
NEUROPATHOLOGY
PARASITOLOGY
ONCOLOGY
OSTEOPATHOLOGY
RADIATION PATHOLOGY
STRESS
TERATOLOGY
THROMBOSIS
FORENSIC PATHOLOGY
GERIATRIC PATHOLOGY
GYNECOLOGIC PATHOLOGY
CELLULAR PATHOLOGY
PEDIATRIC PATHOLOGY
PATHOLOGICAL PHYSIOLOGY
VETERINARY PATHOLOGY
SURGICAL PATHOLOGY
MOLECULAR PATHOLOGY
EXPERIMENTAL PATHOLOGY
MITOCHONDRIAL PATHOLOGY
PSYCHOPATHOLOGY
PATHOLOGICAL ANATOMY
PALAEOPATHOLOGY
ORAL PATHOLOGY
PATHOLOGICAL LABORATORIES
BACTERIOLOGY
CLINICAL BIOCHEMISTRY
MEDICAL GENETICS
HUMAN ABNORMALITIES
DEGENERATION
DISEASES
METAPLASIA
METASTASIS
SPEECH DISORDERS
HYPERTROPHY
SYNDROMES
PATHOGENS
AUTOPSIES
OTHER (SPECIFY)
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
PHARMACY
ANALYSIS OF PHARMACEUTICALS
17
10.8.2
10.8.3
10.8.4
10.8.5
10.8.6
10.8.7
10.8.8
10.8.9
10.8.10
10.8.11
10.8.12
10.8.13
10.8.14
10.8.15
10.8.16
10.8.17
10.8.99
10.9
10.9.1
10.9.2
10.9.3
10.9.4
10.9.5
10.9.6
10.9.7
10.9.8
10.9.9
10.9.10
10.9.11
10.9.12
10.9.13
10.9.14
10.9.15
10.9.16
10.9.17
10.9.18
10.9.19
10.9.20
10.9.21
10.9.22
10.9.23
10.9.24
10.9.25
10.9.26
10.9.27
ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΣΥΝΘΕΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑ
ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
ΒΙΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
ΦΑΡΜΑΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΑΛΛΟ (ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ)
ΦΑΡΜAΚΟΛΟΓΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
ΔΡΑΣH ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΑΠΕΚΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΒΙΟΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
AΝΙΧΝΕΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΙΔΙΟΣΥΓΚΡΑΣΙΑΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗ
ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
ΧΡΟΝΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
ΔΕΡΜΑΤΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
ΕΘΝΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
18
COMPOSITION OF DRUGS
SYNTHESIS OF DRUGS
PHARMACOGNOSY
PHYTOPHARMACEUTICALS
PREPARATION OF DRUGS
RADIOPHARMACEUTICALS
STANDARDISATION OF DRUGS
SYNTHETIC DRUGS
BIOPHARMACEUTICS
DRUG DEVELOPMENT
DRUG STABILITY
PHARMACEUTICAL CHEMISTRY
PHARMACEUTICAL INDUSTRY
PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY
PHARMACEUTICAL RESEARCH
PHARMACOECONOMICS
OTHER (SPECIFY)
PHARMACOLOGY
PHARMACODYNAMICS
ACTION OF DRUGS
MECHANISM OF DRUG ACTION
DRUG EFFECTS
PHARMACOKINETICS
ABSORPTION OF DRUGS
EXCRETION OF DRUGS
CHEMOTHERAPY
INTERACTION OF ANTIGENS
DRUG METABOLISM
BIOTRANSFORMATION
DRUG DISCRIMINATION
DRUG SIDE EFFECTS
IDIOSYNCRATIC DRUG REACTIONS
DRUG TOXICITY
DRUG INTERACTIONS
DRUG ALLERGY
EVALUATION OF DRUGS
PSYCHOPHARMACOLOGY
CHEMOPREVENTION
CARDIOVASCULAR PHARMACOLOGY
CHRONOPHARMACOLOGY
DERMATOPHARMACOLOGY
DEVELOPMENTAL PHARMACOLOGY
ETHNOPHARMACOLOGY
FORENSIC PHARMACOLOGY
GERIATRIC PHARMACOLOGY
10.9.28
10.9.29
10.9.30
10.9.31
10.9.32
10.9.33
10.9.34
10.9.35
10.9.36
10.9.37
10.9.38
10.9.39
10.9.40
10.9.41
10.9.42
10.9.43
10.9.44
10.9.45
10.9.46
10.9.47
10.9.99
10.10
10.10.1
10.10.2
10.10.3
10.10.4
10.10.5
10.10.6
10.10.7
10.10.8
10.10.9
10.10.10
10.10.11
10.10.12
10.10.13
10.10.14
10.10.15
10.10.16
10.10.17
10.10.18
10.10.99
10.11
10.11.1
10.11.2
10.11.3
10.11.4
ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΑΝΟΣΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
ΝΕΥΡΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
ΟΦΘΑΛΜΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
ΝΕΦΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΟΓΕΝΕΤΙΚΗ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΒΑΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
ΑΛΛΟ (ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ)
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΑΥΤΟΕΞΕΤΑΣΗ
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ
ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ
ΥΓΙΕΙΝΗ
ΑΛΛΟ (ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ)
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
ΕΦΗΒΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΒΡΕΦΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
19
HEMATOPOIETIC AGENTS
IMMUNOPHARMACOLOGY
MOLECULAR PHARMACOLOGY
NEUROPHARMACOLOGY
OBSTETRICAL PHARMACOLOGY
OCULAR PHARMACOLOGY
PEDIATRIC PHARMACOLOGY
RENAL PHARMACOLOGY
PULMONARY PHARMACOLOGY
PHARMACOGENETICS
DRUG RESISTANCE
DRUG TOLERANCE
DRUG DEPENDENCE
CLINICAL PHARMACOLOGY
CLINICAL TRIAS
BASIC PHARMACOLOGY
AGRICULTURAL PHARMACOLOGY
MEDICAL PHARMACOLOGY
VETERINARY PHARMACOLOGY
DENTAL PHARMACOLOGY
OTHER (SPECIFY)
PREVENTIVE MEDICINE
DISEASE PREVENTION
DISEASE CONTROL
HEALTH RISK ASSESSMENT
PREVENTIVE DENTISTRY
PREVENTIVE PSYCHIATRY
AUTO-EXAMINATION
PREVENTIVE HEALTH SERVICES
IMMUNIZATION
PRENATAL CARE
HEALTH EDUCATION
PROPHYLACTIC MATERIALS
DIAGNOSTIC SERVICES
HEALTH PROMOTION
PRIMARY PREVENTION
SECONDARY PREVENTION
TERTIARY PREVENTION
VACCINATION
HYGIENE
OTHER (SPECIFY)
PSYCHIATRY
CHILD PSYCHIATRY
ADULT PSYCHIATRY
ADOLESCENT PSYCHIATRY
INFANT PSYCHIATRY
10.11.5
10.11.6
10.11.7
10.11.8
10.11.9
10.11.10
10.11.11
10.11.12
10.11.13
10.11.14
10.11.15
10.11.16
10.11.17
10.11.18
10.11.19
10.11.20
10.11.21
10.11.22
10.11.23
10.11.99
10.12
10.12.1
10.12.2
10.12.3
10.12.4
10.12.5
10.12.6
10.12.7
10.12.8
10.12.9
10.12.10
10.12.11
10.12.12
10.12.13
10.12.14
10.12.15
10.12.16
10.12.17
10.12.18
10.12.19
10.12.20
10.12.21
10.12.22
10.12.23
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΗ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΟΙΚΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΟΡΘΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΑΝΤΙΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΨΥΧΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
ΨΥΧΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ
ΑΛΛΟ (ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ)
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
ΕΘΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
ΑΣΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΥΓΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ
ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
20
BIOLOGICAL PSYCHIATRY
COMMUNITY PSYCHIATRY
COMPARATIVE PSYCHIATRY
CONSULTATION-LIAISON
PSYCHIATRY
ECOPSYCHIATRY
FORENSIC PSYCHIATRY
GERIATRIC PSYCHIATRY
MILITARY PSYCHIATRY
ORTHOPSYCHIATRY
SOCIAL PSYCHIATRY
TRANSCULTURAL PSYCHIATRY
CULTURAL PSYCHIATRY
EPIDEMIOLOGICAL PSYCHIATRY
NEUROPSYCHIATRY
PSYCHOSOMATIC MEDICINE
ANTIPSYCHIATRY
PSYCHODYNAMIC PSYCHOTHERAPY
MENTAL HEALTH
MENTAL ILLNESS
OTHER (SPECIFY)
PUBLIC HEALTH
HOSPITAL MANAGEMENT
HEALTH POLICY AND PLANNING
PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION
HEALTH ECONOMICS
HEALTH POLICY
NATIONAL HEALTH SERVICES
PUBLIC HEALTH SERVICES
PUBLIC HEALTH PRACTICE
COMMUNITY HEALTH
URBAN HEALTH
RURAL HEALTH
DENTAL PUBLIC HEALTH
ENVIRONMENTAL HEALTH
VETERINARY PUBLIC HEALTH
RADIOLOGIC HEALTH
WOMEN'S HEALTH
WORLD HEALTH
PUBLIC HYGIENE
SOCIAL HYGIENE
SCHOOL HYGIENE
HEALTH FACILITIES
HOUSING AND HEALTH
MEDICAL CARE
10.12.25
10.12.26
10.12.27
10.12.28
10.12.29
10.12.30
10.12.31
10.12.32
10.12.33
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΑ
ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΥΓΕΙΑΣ
10.12.34
10.12.35
10.12.99
10.13
10.13.1
10.13.2
10.13.3
10.13.4
10.13.5
10.13.6
10.13.7
10.13.8
10.13.9
10.13.10
10.13.11
10.13.12
10.13.13
10.13.14
10.13.15
10.13.16
10.13.17
10.13.18
10.13.19
10.13.20
10.13.21
10.13.22
10.13.23
10.13.24
10.13.25
10.13.26
10.13.27
10.13.28
10.13.29
10.13.30
10.13.31
ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΛΛΟ (ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ)
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ
ΟΣΤΕΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Ω-Ρ-Λ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ
ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
MIKΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ
ΟΡΘΟΓΝΑΘΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ
ΧΗΜΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΚΡΥΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΨΥΧΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΟΥΡΟΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
10.12.24
21
REGIONAL MEDICAL PROGRAMS
SANITATION
BIOSECURITY
EMERGENCIES
EPIDEMIOLOGIC FACTORS
EPIDEMIOLOGIC MEASUREMENTS
EPIDEMIOLOGIC METHODS
HEALTH TRANSITION
NATIONAL HEALTH INSURANCE
INTERNATIONAL HEALTH
REGULATIONS
TRAVELERS, HEALTH AND HYGIENE
FOOD INSPECTION
OTHER (SPECIFY)
SURGERY
AESTHETIC SURGERY
ANAESTHESIOLOGY
BONE SURGERY
EAR-NOSE-THROAT SURGERY
HEART SURGERY
NEUROSURGERY
ORTHOPAEDIC SURGERY
PHYSIOTHERAPY
TRANSPLANTATION SURGERY
TRAUMATOLOGY
UROLOGY
VASCULAR SURGERY
MICROSURGERY
GENERAL SURGERY
COLORECTAL SURGERY
ORTHOGNATHIC SURGERY
PLASTIC SURGERY
THORACIC SURGERY
DENTAL SURGERY
ORAL SURGERY
SURGICAL ANATOMY
CHEMOSURGERY
CRYOSURGERY
SURGICAL DIAGNOSIS
ELECTROSURGERY
HOMEOPATHIC SURGERY
PSYCHIC SURGERY
THERAPEUTICS SURGERY
VETERINARY SURGERY
ENDOSCOPIC SURGERY
UROGYNECOLOGIC SURGERY
10.13.32
10.13.33
10.13.34
10.13.35
10.13.36
10.13.37
10.13.38
10.13.39
10.13.40
10.13.41
10.13.42
10.13.43
10.13.44
10.13.99
10.14
10.14.1
10.14.2
10.14.3
10.14.4
10.14.5
10.14.6
10.14.7
10.14.8
10.14.9
10.14.10
10.14.11
10.14.12
10.14.13
10.14.14
10.14.15
10.14.16
10.14.17
10.14.18
10.14.19
10.14.20
10.14.21
10.14.22
10.14.23
10.14.24
10.14.25
10.14.26
10.14.27
10.14.28
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΛΕΪΖΕΡ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΔΙΚΤΥΩΜΑΤΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
ΤΕΧΝΗΤΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ
ΕΚΤΟΜΗ
ΑΝΑΤΟΜΗ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
ΑΛΛΟ (ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ)
ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΔΕΡΜΑΤΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΗΠΑΤΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΑΝΟΣΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΝΕΥΡΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΝΕΦΡΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΟΦΘΑΛΜΙΚΗ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΔΗ ΦΥΤΑ ΚΑΙ
ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΤΟΞΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
ΡΥΠΟΙ
ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
ΔΟΚΙΜΗ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΕΚΤΑKΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
22
OPERATIVE SURGERY
LAPAROSCOPIC SURGERY
EXPERIMENTAL SURGERY
SUBCUTANEOUS SURGERY
LASERS IN SURGERY
ULTRASONICS IN SURGERY
TRUSSES
SURGICAL TECHNOLOGY
SURGICAL EMERGENCIES
IMPLANTS ARTIFICIAL
EXCISION
DISSECTION
AMBULATORY SURGERY
OTHER (SPECIFY)
TOXICOLOGY
ECOTOXICOLOGY
FORENSIC TOXICOLOGY
ANALYTICAL TOXICOLOGY
CARDIOVASCULAR TOXICOLOGY
GENETIC TOXICOLOGY
DERMATOTOXICOLOGY
DEVELOPMENTAL TOXICOLOGY
ENDOCRINE TOXICOLOGY
ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY
FOOD AND TOXICOLOGY
HΕPATOTOXICOLOGY
IMMUNOTOXICOLOGY
INDUSTRIAL TOXICOLOGY
MOLECULAR TOXICOLOGY
NEUROTOXICOLOGY
NEPHROTOXICOLOGY
OCULAR TOXICOLOGY
PEDIATRIC TOXICOLOGY
PULMONARY TOXICOLOGY
REPRODUCTIVE TOXICOLOGY
VETERINARY TOXICOLOGY
BIOCHEMICAL TOXICOLOGY
POISONOUS PLANTS AND
TOXICOLOGY
TOXIC SUBSTANCES
POLLUTANTS
TOXICOLOGICAL CHEMISTRY
TOXICITY TESTING
TOXICOLOGICAL EMERGENCIES
10.14.29
10.14.30
10.14.99
10.15
10.15.1
10.15.2
10.15.3
10.15.4
10.15.5
10.15.6
10.15.7
10.15.8
10.15.9
10.15.10
10.15.11
10.15.12
10.15.13
10.15.14
10.15.15
10.15.16
10.15.17
10.15.18
10.15.19
10.15.20
10.15.21
10.15.22
10.15.23
10.15.24
10.15.25
10.15.26
10.15.27
10.15.28
10.15.29
10.15.30
10.15.99
10.99
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΑΛΛΟ (ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ)
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ
ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ
ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ
ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ
ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ
ΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
ΟΔΟΝΤΟΜΕΤΡΙΑ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΔΟΝΤΙΩΝ
ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΔΟΝΤΙΩΝ
ΣΤΙΛΒΩΣΗ ΔΟΝΤΙΩΝ
ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΔΟΝΤΙΩΝ
ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
ΑΛΛΟ (ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ)
ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
(ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ)
23
POISONING
CLINICAL TOXICOLOGY
OTHER (SPECIFY)
DENTISTRY
STOMATOLOGY
ORTHODONTICS
DENTISTRY MATERIALS
ENDODONTICS
PERIODONTICS
PEDIATRIC DENTISTRY
FORENSIC DENTISTRY
GERIATRIC DENTISTRY
MILITARY DENTISTRY
SCHOOL DENTISTRY
DENTAL ANESTHESIA
INDUSTRIAL THERAPEUTICS
VETERINARY DENTISTRY
OPERATIVE DENTISTRY
DENTAL ESTHETICS
GENERAL PRACTICE DENTAL
DENTAL THERAPEUTICS
DENTAL ATRAUMATIC RESTORATIVE
TREATEMENT
DENTAL CARE
DENTAL CERAMICS
ODONTOLOGY
ODONTOMETRY
DENTAL TECHNOLOGY
DENTAL BONDING
DENTAL IMPLANTATION
DENTAL POLISHING
PROSTHODONTICS
ORAL MEDICINE
ORAL DIAGNOSIS
MOUTH REHABILITATION
OTHER (SPECIFY)
OTHER MEDICAL SPECIALTIES
(SPECIFY)